ZPRÁVA o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku

  3.3.2017 - (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)) - *

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  Zpravodaj: Claude Moraes

  Postup : 2016/0816(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0053/2017
  Předložené texty :
  A8-0053/2017
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku

  (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))

  (Konzultace)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Rady (12211/2016),

  –  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0477/2016),

  –  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, především v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti[1], zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,

  –  s ohledem na článek 78 písm. c) jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0053/2017),

  1.  schvaluje návrh Rady;

  2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

  • [1]   Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku

  Referenční údaje

  12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)

  Datum konzultace s EP

  22.11.2016

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  30.11.2016

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Claude Moraes

  9.2.2017

   

   

   

  Předchozí zpravodajové

  Kostas Chrysogonos

  Claude Moraes

   

   

  Projednání ve výboru

  9.2.2017

  27.2.2017

   

   

  Datum přijetí

  27.2.2017

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  41

  3

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Carlos Coelho, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Martina Werner

  Datum předložení

  3.3.2017

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  41

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho

  EFDD

  Kristina Winberg

  PPE

  Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

  3

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  GUE/NGL

  Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  0

  0

   

   

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se