Postupak : 2016/0816(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0053/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0053/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/03/2017 - 9.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0080

IZVJEŠĆE     *
PDF 444kWORD 52k
3.3.2017
PE 597.479v03-00 A8-0053/2017

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj

(12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Claude Moraes

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj

(12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (12211/2016),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0477/2016),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0053/2017),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

  SL L 210, 6.8.2008., str. 1.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj

Referentni dokumenti

12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

22.11.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

30.11.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Claude Moraes

9.2.2017

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Kostas Chrysogonos

Claude Moraes

 

 

Razmatranje u odboru

9.2.2017

27.2.2017

 

 

Datum usvajanja

27.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Martina Werner

Datum podnošenja

3.3.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti