RAPPORT  dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija fil-Greċja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA

  3.3.2017 - (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)) - *

  Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
  Rapporteur: Claude Moraes

  Proċedura : 2016/0816(CNS)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0053/2017
  Testi mressqa :
  A8-0053/2017
  Dibattiti :
  Votazzjonijiet :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija fil-Greċja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA

  (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))

  (Konsultazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Kunsill (12211/2016),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif emendat mit-Trattat ta' Amsterdam, u l-Artikolu 9 tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-Dispożizzjonijiet Transitorji, li b'mod konformi magħhom il-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0477/2016),

  –  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali[1], u b'mod partikolari l-Artikolu 33 tagħha,

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 78(c) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0053/2017),

  1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill;

  2.  Jistieden lill-Kunsill jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

  3.  Jitlob lill-Kunsill jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

  4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]   ĠU L 210, 6.8.2008, p. 1.

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Titolu

  It-tnedija fil-Greċja tal-iskambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dwar id-DNA

  Referenzi

  12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)

  Data meta ġie kkonsultat il-PE

  22.11.2016

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  LIBE

  30.11.2016

   

   

   

  Rapporteurs

         Data tal-ħatra

  Claude Moraes

  9.2.2017

   

   

   

  Rapporteurs preċedenti

  Kostas Chrysogonos

  Claude Moraes

   

   

  Eżami fil-kumitat

  9.2.2017

  27.2.2017

   

   

  Data tal-adozzjoni

  27.2.2017

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  41

  3

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Carlos Coelho, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

  Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Martina Werner

  Data tat-tressiq

  3.3.2017

  VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

  41

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho

  EFDD

  Kristina Winberg

  PPE

  Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

  3

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  GUE/NGL

  Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  0

  0

   

   

  Tifsira tas-simboli użati:

  +  :  favur

  -  :  kontra

  0  :  astensjonijiet