RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia

  3.3.2017 - (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)) - *

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportor: Claude Moraes

  Procedură : 2016/0816(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0053/2017
  Texte depuse :
  A8-0053/2017
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia

  (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere proiectul Consiliului (12211/2016),

  –  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0477/2016),

  –  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere[1], în special articolul 33,

  –  având în vedere articolul 78 litera (c) din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0053/2017),

  1.  aprobă proiectul Consiliului;

  2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

  • [1]   JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

  Titlu

  Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia

  Referințe

  12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)

  Data consultării PE

  22.11.2016

   

   

   

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  LIBE

  30.11.2016

   

   

   

  Raportori

         Data numirii

  Claude Moraes

  9.2.2017

   

   

   

  Raportori substituiți

  Kostas Chrysogonos

  Claude Moraes

   

   

  Examinare în comisie

  9.2.2017

  27.2.2017

   

   

  Data adoptării

  27.2.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  41

  3

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Carlos Coelho, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Martina Werner

  Data depunerii

  3.3.2017

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  41

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho

  EFDD

  Kristina Winberg

  PPE

  Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

  3

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  GUE/NGL

  Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri