RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia

3.3.2017 - (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Claude Moraes

Procedură : 2016/0816(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0053/2017
Texte depuse :
A8-0053/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia

(12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (12211/2016),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0477/2016),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere[1], în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78 litera (c) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0053/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

  • [1]   JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia

Referințe

12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)

Data consultării PE

22.11.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

30.11.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Claude Moraes

9.2.2017

 

 

 

Raportori substituiți

Kostas Chrysogonos

Claude Moraes

 

 

Examinare în comisie

9.2.2017

27.2.2017

 

 

Data adoptării

27.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Martina Werner

Data depunerii

3.3.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri