POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji

3.3.2017 - (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Claude Moraes

Postopek : 2016/0816(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0053/2017
Predložena besedila :
A8-0053/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji

(12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (12211/2016),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0477/2016),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu[1], zlasti člena 33,

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0053/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 210, 6.8.2008, str. 1.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji

Referenčni dokumenti

12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)

Datum posvetovanja z EP

22.11.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

30.11.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claude Moraes

9.2.2017

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

Claude Moraes

 

 

Obravnava v odboru

9.2.2017

27.2.2017

 

 

Datum sprejetja

27.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Martina Werner

Datum predložitve

3.3.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer, Martina Werner

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani