ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

6.3.2017 - (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD)) - ***I

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka
(Kodifikace – článek 103 jednacího řádu)


Postup : 2016/0345(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0054/2017
Předložené texty :
A8-0054/2017
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

(COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0702),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 118 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0439/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 - zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů[1],

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0054/2017),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel dne 8. února 2017

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

COM(2016)0702 ze dne 30. 10. 2016 – 2016/0345(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 23. listopadu 2016 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi[1] poradní skupina přezkoumala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se kodifikuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie, a dospěla jednomyslně k závěru, že tento návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby      vedoucí právní služby      generální ředitel

  • [1]   Poradní skupina pracovala na základě anglického znění návrhu, které je původním zněním projednávaného textu.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

Referenční údaje

COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD)

Datum předložení EP

31.10.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

21.11.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tadeusz Zwiefka

8.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

0

Datum předložení

6.3.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

PPE

 

S&D

 

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Pál Csáky, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se