Postupak : 2016/0345(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0054/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0054/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0133

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 525kWORD 53k
6.3.2017
PE 599.671v02-00 A8-0054/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije (kodificirani tekst)

(COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka

(Kodifikacija – članak 103. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije (kodificirani tekst)

(COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0702),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 118. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0439/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova(1),

–  uzimajući u obzir članke 103. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0054/2017),

A.  budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući prijedlog Komisije prilagođen prema preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 102, 4.4.1996., str. 2.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 8. veljače 2017.

MIŠLJENJE

  ZA  EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije (kodificirani tekst)

COM(2016)0702 od 31.10.2016. – 0054/2017(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a posebno njegovu točku 4., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 23. studenoga 2016. kako bi razmotrila navedeni Prijedlog koji je podnijela Komisija.

Tijekom razmatranja(1) Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kodifikaciji Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije savjetodavna skupina suglasno je zaključila da se Prijedlog doista ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik    Pravni savjetnik    Glavni direktor

(1)

  Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske jezične verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije (kodificirani tekst)

Referentni dokumenti

COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.10.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

21.11.2016

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

8.2.2017

 

 

 

Datum usvajanja

28.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Datum podnošenja

6.3.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

PPE

 

S&D

 

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Pál Csáky, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti