Procedūra : 2016/0345(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0054/2017

Pateikti tekstai :

A8-0054/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0133

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 660kWORD 53k
6.3.2017
PE 599.671v02-00 A8-0054/2017

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija)

(COM(2016) 0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka

(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija)

(COM(2016) 0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0702),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 118 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0439/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0054/2017),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą su pakeitimais, padarytais atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2017 m. vasario 8 d., Briuselis

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

    TARYBAI

    KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija)

2016 m. spalio 31 d. COM(2016) 0702 – 2016/0345(COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2010 m. lapkričio 23 d. susirinko į posėdį, kuriame buvo svarstomas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Šiame posėdyje(1) apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama kodifikuoti 2009 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.10.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

21.11.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tadeusz Zwiefka

8.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

28.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

0

0

Pateikimo data

6.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

PPE

 

S&D

 

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Pál Csáky, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  balsavo už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika