Procedură : 2016/0345(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0054/2017

Texte depuse :

A8-0054/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.2

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0133

RAPORT     ***I
PDF 589kWORD 53k
6.3.2017
PE 599.671v02-00 A8-0054/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene (versiune codificată)

(COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Tadeusz Zwiefka

(Codificare – articolul 103 din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene (versiune codificată)

(COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0702),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 118 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0439/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 - Metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–  având în vedere articolul 103 și articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0054/2017),

A.  întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură, preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 8 februarie 2017

AVIZ

  ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene (versiune codificată)

COM(2016)0702 din 31.10.2016 - 2016/0345 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, grupul consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 23 noiembrie 2010 în vederea examinării propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La respectiva reuniune(1), în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de codificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene (versiune codificată)

Referințe

COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD)

Data prezentării la PE

31.10.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

21.11.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tadeusz Zwiefka

8.2.2017

 

 

 

Data adoptării

28.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

0

Data depunerii

6.3.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

23

+

PPE

 

S&D

 

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Pál Csáky, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate