POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo)

6.3.2017 - (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Tadeusz Zwiefka
(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)


Postopek : 2016/0345(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0054/2017
Predložena besedila :
A8-0054/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo)

(COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0702),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 118 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0439/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil[1],

–  ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0054/2017),

A.  ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL C 102, 4.4.1996, str. 2.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

v Bruslju, 8. februarja 2017

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo)

COM(2016)0702 z dne 31.10.2016 – 2016/0345(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še zlasti z odstavkom 4, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala dne 23. novembra 2016, da bi proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je po proučitvi[1] predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodifikaciji Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije soglasno sklenila, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec    pravni svetovalec    generalni direktor

  • [1]  Posvetovalna delovna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (Kodificirano besedilo)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD)

Datum predložitve EP

31.10.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

21.11.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

8.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Datum predložitve

6.3.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

PPE

 

S&D

 

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Pál Csáky, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani