Procedure : 2016/2310(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0055/2017

Indgivne tekster :

A8-0055/2017

Forhandlinger :

PV 05/04/2017 - 21
CRE 05/04/2017 - 21

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0263

BETÆNKNING     
PDF 314kWORD 60k
6.3.2017
PE 595.412v02-00 A8-0055/2017

om Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

(2016/2310(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Ivo Vajgl

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

(2016/2310(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at de vestlige Balkanlande kan indtræde i Unionen,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side(1),

–  der henviser til den rammeaftale, der blev indgået i Ohrid og undertegnet i Skopje den 13. august 2001 (Ohrid-rammeaftalen, "ORA"),

–  der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give landet status som kandidat til EU-medlemsskab, til Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2008, til Rådets konklusioner fra december 2008, december 2012, december 2014 og december 2015 samt til formandskabets konklusioner af 13. december 2016, som blev støttet af et overvældende flertal af delegationerne, og som på nye bekræftede et utvetydigt og stærkt engagement i landets EU-tiltrædelsesproces,

–  der henviser til det trettende møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet mellem landet og EU, som blev afholdt i Skopje den 15. juni 2016,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2016 "EU's udvidelsespolitik" (COM(2016)0715), som blev ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - Rapport for 2016" (SWD(2016)0362),

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning fra juni 2016 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,

–  der henviser til Kommissionens hastende reformprioriteter for Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien fra juni 2015,

–  der henviser til henstillingerne fra den højtstående ekspertgruppe vedrørende systematiske retsstatsspørgsmål i relation til aflytning af kommunikation, som blev afsløret i foråret 2015,

–  der henviser til den politiske aftale (den såkaldte Pržino-aftale), der blev indgået mellem de fire vigtigste politiske partier i Skopje den juni og den 15. juli 2015, og til firepartiaftalen om dens gennemførelse af juli og 31. august 2016,

–  der henviser til sluterklæringen fra formanden for topmødet for de vestlige Balkanlande, som fandt sted i Paris den 4. juli 2016, og til civilsamfundsorganisationernes henstillinger til Paristopmødet i 2016,

–  der henviser til de foreløbige resultater og konklusioner fra OSCE/ODIHR om det tidlige parlamentsvalg den 11. december 2016,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 817 (1993) og 845 (1993) samt til FN's Generalforsamlings resolution 47/225 og interimsaftalen af 13. september 1995,

–  der henviser til Den Internationale Domstols dom vedrørende gennemførelsen af interimsaftalen af 13. september 1995,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om landet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0055/2017),

A.  der henviser til, at det tidlige parlamentsvalg i Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien efter at være blevet udskudt to gange blev afholdt den 11. december 2016 i en normal og rolig atmosfære i overensstemmelse med internationale standarder og i tråd med anbefalingerne fra OSCE/ODIHR; der henviser til, at det forløb uden væsentlige hændelser, generelt var godt tilrettelagt, og at valgdeltagelsen var høj;

B.  der henviser til, at reformerne og tiltrædelsesforberedelserne hæmmes af politisk polarisering, dyb gensidig mistillid og fravær af en reel dialog mellem parterne; der henviser til, at der løbende kan konstateres tilbageskridt på visse betydningsfulde områder; der henviser til, at demokratiet og retsstatsprincippet hele tiden udfordres, navnlig på grund af politisk korruption, som påvirker de demokratiske institutioners funktion og centrale områder af samfundet;

C.  der henviser til, at nogle af de centrale spørgsmål i reformprocessen blandt andet er reform af domstolene, den offentlige forvaltning og medierne, ungdomsarbejdsløsheden og en revision af gennemførelsen af ORA;

D.  der henviser til, at der er behov for et seriøst engagement fra alle politiske kræfters side, for at landet kan fortsætte ad EU-integrationssporet og det euro-atlantiske spor; der henviser til, at en ny regering er nødt til at vedtage solide reformer, der er kendetegnet ved håndgribelige resultater, inden for områder som retsstaten, retlige anliggender, korruption, grundlæggende rettigheder, indre anliggender og gode naboskabsforbindelser, og gennemføre dem fuldt ud;

E.  der henviser til, at der er en fælles forståelse mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet om, at fastholdelsen af den positive anbefaling af, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med landet, fortsat er afhængig/betinget af fremskridt med gennemførelsen af Pržino-aftalen og af betydelige fremskridt med gennemførelsen af de hastende reformprioriteter;

F.  der henviser til, at Rådet har blokeret for videre fremskridt på grund af den uløste navneproblematik med Grækenland; der henviser til, at bilaterale spørgsmål ikke bør benyttes som påskud for at obstruere, at der hurtigt indledes forhandlinger med EU;

G.  der henviser til, at bilaterale tvister ikke bør benyttes til at obstruere EU-tiltrædelsesprocessen eller indledningen af tiltrædelsesforhandlinger, men bør håndteres behørigt i en konstruktiv ånd og i overensstemmelse med EU's og FN's standarder; der henviser til, at der bør gøres alle bestræbelser på at bevare gode naboskabsforbindelser og et godt forhold imellem de forskellige etniske grupper;

H.  der henviser til, at (potentielle) kandidatlande bedømmes på grundlag af deres egne resultater, og at hastigheden, hvormed de nødvendige reformer gennemføres, og disse reformers kvalitet afgør tidsplanen for tiltrædelsen; der henviser til, at indledning af tiltrædelsesforhandlinger bør være garanteret, når de krævede betingelser er opfyldt; der henviser til, at landet i mange år har været betragtet som et af de EU-kandidatlande, der var længst fremme med tilpasningen til gældende EU-ret;

I.  der henviser til, at EU-tiltrædelsesprocessen er et stort incitament til yderligere reformer, navnlig for så vidt angår retsstatsprincippet, domstolenes uafhængighed, korruptionsbekæmpelse og mediefrihed; der henviser til, at regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser er centrale elementer i udvidelsesprocessen, stabiliserings- og associeringsprocessen og landets tiltrædelsesproces;

J.  der henviser til, at lederne af de fire største politiske partier den 20. juli og 31. august 2016 indgik en aftale om gennemførelse af Pržino-aftalen, som bl.a. betød, at den 11. december 2016 blev fastsat som datoen for det tidlige parlamentsvalg, og hvori de erklærede deres støtte til den særlige anklagers arbejde; der henviser til, at de også gentog deres tilsagn om at gennemføre de hastende reformprioriteter;

K.  der henviser til, at den nylige politiske krise har vist, at der mangler et effektivt system med kontrol og tilsyn inden for de makedonske institutioner, og at det er nødvendigt at øge gennemsigtigheden og den offentlige ansvarlighed;

L.  der henviser til, at bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og korruption er afgørende for at imødegå den kriminelle infiltration af det politiske, retlige og økonomiske system;

1.  glæder sig over den respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder, der blev udvist i forbindelse med det tidlige valg den 11. december 2016, som var veltilrettelagt, blev afholdt på en gennemsigtig og inkluderende måde og forløb uden væsentlige hændelser; bemærker, at OSCE/ODIHR anså det for at være et reelt valg med konkurrence mellem partier og kandidater; glæder sig over, at alle politiske partier accepterede valgresultatet af hensyn til stabiliteten i landet, og understreger, at det er deres ansvar at sikre, at landet ikke ryger tilbage i en politisk krise; opfordrer alle parter til at afholde sig fra at obstruere parlamentets effektive funktionsevne; opfordrer til, at der hurtigt dannes en ny stabil og ansvarlig regering, og til, at overgangsperioden bliver gennemsigtig i overensstemmelse med de forfatningsmæssige og retlige krav og procedurer, således at regeringen kan gøre brug af sit mandat til at gå videre med de nødvendige reformer for at sikre landets euro-atlantiske integration og fremme dets EU-fremtidsudsigter til gavn for borgerne; mener, at samarbejde på tværs af partierne og de etniske grupper er afgørende for at kunne tackle de presserende indenlandske og EU-relaterede udfordringer og for at kunne fastholde den positive henstilling til, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med EU;

2.  glæder sig over, at valgprocessen er blevet forbedret, herunder de retlige rammer, vælgerlisterne og mediedækningen; glæder sig over, at repræsentanter for civilsamfundet overvågede valget på langt de fleste valgsteder; opfordrer de kompetente myndigheder til at tage effektivt hånd om de påståede uregelmæssigheder og mangler, herunder vælgerintimidering, køb af stemmer, misbrug af administrative midler, politisk pression på medierne samt konfrontatorisk sprogbrug og verbale angreb på journalister, også med henblik på lokalvalget i maj 2017; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at tage sig af anbefalingerne fra OSCE/ODIHR og Venedigkommissionen og udarbejde en troværdig resultatliste over effektive kontroller af finansieringen af politiske partier og valgkampagner; fremhæver behovet for større gennemsigtighed og yderligere afpolitisering af valgadministrationens arbejde for at øge befolkningens tiltro til fremtidige valg;

3.  finder det vigtigt at gennemføre en folketælling (den seneste folketælling fandt sted i 2002) – forudsat at der på landsplan er enighed om den metodologi, der skal anvendes – med henblik på at få et opdateret og realistisk billede af den makedonske befolkningsdemografi, for bedre at kunne opfylde de makedonske borgeres behov og tilbyde dem tjenester samt for at ajourføre vælgerlisten yderligere og minimere eventuelle uregelmæssigheder og mangler fremover;

4.  forventer, at den nye regering – som første prioritet – i samarbejde med andre partier fremskynder de EU-relaterede reformer; gentager sin støtte til, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger, som er betingede af, at der sker fremskridt med gennemførelsen af Pržino-aftalen, for at sikre, at den gennemføres fuldt ud og på en håndgribelig og holdbar måde, og af betydelige fremskridt med gennemførelsen af de hastende reformprioriteter om systemiske reformer; opfordrer Rådet til at behandle spørgsmålet om tiltrædelsesforhandlinger ved først givne lejlighed; er fortsat overbevist om, at forhandlinger kan afføde stærkt nødvendige reformer, skabe en ny dynamik, puste nyt liv i EU-perspektiverne og få en positiv indvirkning på bilæggelsen af bilaterale tvister, så de ikke står i vejen for EU-tiltrædelsesprocessen;

5.  understreger den strategiske betydning af yderligere fremskridt med EU-tiltrædelsesprocessen og opfordrer igen til, at alle parter udviser politisk vilje til og tager ejerskab over en fuldstændig gennemførelse af de hastende reformprioriteter og Pržino-aftalen; understreger, at gennemførelsen af Pržino-aftalen også er afgørende efter valget for at sikre fremtidig politisk stabilitet og bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til snarest muligt, men senest inden udgangen af 2017, at vurdere landets fremskridt med gennemførelsen og rapportere tilbage til Parlamentet og til Rådet; støtter videreførelsen af dialogen på højt plan om tiltrædelse for systematisk at bistå landet i denne bestræbelse, men minder samtidig om, at det er nødvendigt at iværksætte og gennemføre de reformer, der skulle have været gennemført for længst; beklager, at der ikke har været afholdt noget møde inden for dialogen på højt plan om tiltrædelse, og at der er sket meget få fremskridt med hensyn til at opfylde tidligere mål; gør opmærksom på de potentielle negative politiske, sikkerhedsmæssige og socioøkonomiske konsekvenser af yderligere forsinkelser i landets euro-atlantiske integrationsproces; opfordrer desuden Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at øge synligheden af EU-finansierede projekter i landet for at bringe EU tættere på landets borgere;

6.  fremhæver de betydelige fremskridt, landet har gjort i processen med EU-integration, og fremhæver de negative konsekvenser af en yderligere forsinkelse af integrationsprocessen, herunder truslen mod troværdigheden af EU's udvidelsespolitik og risikoen for ustabilitet i regionen;

7.  påpeger, at EU's aktuelle udfordringer (Brexit, migration, radikalisering osv.) ikke bør stå i vejen for udvidelsesprocessen, da disse udfordringer snarere har vist, at det er nødvendigt at integrere Vestbalkanlandene fuldstændigt i EU-strukturerne for at styrke og udbygge partnerskabet og overvinde internationale kriser;

8.  glæder sig over den høje grad af tilpasning af lovgivningen til gældende EU-ret og anerkender prioriteringen af en effektiv gennemførelse og håndhævelse af de eksisterende retlige og politiske rammer, ligesom det er tilfældet for de lande, der allerede er i gang med tiltrædelsesforhandlinger;

9.  roser landet for dets fortsatte opfyldelse af forpligtelserne i henhold til stabiliserings- og associeringsaftalen; opfordrer Rådet til at vedtage Kommissionens forslag fra 2009 om at overgå til anden fase af stabiliserings- og associeringsaftalen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser;

10.  opfordrer indtrængende alle parter til at udvise den politiske vilje og ansvarlighed, der er nødvendig for at gøre op med det politiske klima, der skaber splittelse, polariseringen og fraværet af en kompromiskultur og gå i dialog med hinanden på ny; fremhæver endnu en gang den centrale rolle, som landets parlament spiller for landets demokratiske udvikling og som forum for politisk dialog og repræsentation; opfordrer til, at dets kontrolfunktioner styrkes og til, at der sættes begrænsninger på praksissen med hyppige ændringer af lovgivningen og anvendelsen af forkortede vedtagelsesprocedurer uden tilstrækkelige høringer eller konsekvensvurderinger; opfordrer indtrængende til, at de parlamentariske udvalg om aflytning af kommunikation og om sikkerhed og efterretningsvirksomhed kan fungere gnidningsløst, og at de har uhindret adgang til de nødvendige data og vidneudsagn, så de kan sørge for en troværdig parlamentarisk kontrol med de relevante tjenester; anerkender den konstruktive rolle, som civilsamfundet spiller med hensyn til at støtte og forbedre de demokratiske processer;

11.  bemærker visse fremskridt med reformen af den offentlige forvaltning, herunder skridtene til gennemførelse af de nye retlige rammer for forvaltning af menneskelige ressourcer; opfordrer til et større engagement i gennemførelsen af Kommissionens anbefalinger; er fortsat bekymret over den politiserede offentlige forvaltning og over, at tjenestemænd udsættes for politisk pression; opfordrer indtrængende den nye regering til at udvise en stærk politisk vilje til at forbedre professionalismen, fortjenstfuldheden, neutraliteten og uafhængigheden på alle niveauer ved at implementere den nye meritbaserede ansættelses- og bedømmelsesprocedure; understreger, at det er nødvendigt at færdiggøre strategien for reform af den offentlige forvaltning 2017-2022, blandt andet ved at afsætte tilstrækkelige budgetbevillinger til gennemførelsen heraf, samt at styrke den relevante administrative kapacitet; opfordrer den tiltrædende regering til at udstikke gennemsigtige og effektive ansvarlighedslinjer, både mellem og inden for institutionerne; anbefaler, at alle befolkningsgrupper bliver repræsenteret på rimelig vis på alle niveauer af den offentlige forvaltning;

12.  anbefaler, at den tiltrædende regering udvikler en omfattende e-forvaltningsstrategi sideløbende med en yderligere udvikling af e-tjenester til borgere og virksomheder for at mindske den bureaukratiske byrde for staten, borgerne og erhvervslivet; understreger, at e-forvaltning og e-tjenester vil forbedre landets økonomiske resultater og øge gennemsigtigheden og effektiviteten i den offentlige forvaltning og de offentlige tjenester; understreger, at borgerne har ret til adgang til offentlig information, og opfordrer til en yderligere indsats for at sikre, at denne ret ikke hæmmes på nogen måde; tilskynder til, at man søger efter innovative e-løsninger for at sikre nem adgang til offentlig information og reducerer bureaukratiet i forbindelse hermed;

13.  beklager de vedvarende tilbageskridt med angår reformen af domstolene, der bør tilskyndes til at fungere uafhængigt; beklager dybt den tilbagevendende politiske indblanding i domstolenes arbejde, herunder udnævnelsen og forfremmelsen af dommere og anklagere, såvel som fraværet af ansvarlighed og tilfælde af selektiv retfærdighed; opfordrer endnu en gang indtrængende de kompetente myndigheder til reelt at gøre noget ved de udestående problemer, der blev påpeget i de hastende reformprioriteter, og vise den politiske vilje til at gøre fremskridt med domstolsreformen, blandt andet ved at forbedre gennemsigtigheden i udnævnelses- og forfremmelsesprocedurerne, både i lovgivningen og i praksis, og ved at reducere retssagernes længde; anerkender, at der er gjort visse bestræbelser på at forbedre gennemsigtigheden; opfordrer endvidere myndighederne til at sikre professionalismen i Dommerrådet og Anklagerrådet og hele retssystemets funktionelle uafhængighed;

14.  gør på ny opmærksom på vigtigheden af en grundig, uafhængig og uhindret undersøgelse af de beskyldninger om ulovligheder, som aflytningerne har bragt frem i lyset, og det manglende tilsyn i denne forbindelse; minder om vigtigheden af mandatet og det arbejde, som både den særlige anklager og det parlamentariske undersøgelsesudvalg har udført med at kigge på henholdsvis juridisk ansvarliggørelse og politisk ansvar; bemærker, at den særlige anklager har rejst de første strafferetlige tiltaler for ulovligheder, der udspringer af telefonaflytningerne;

15.  er bekymret over de politiske anslag mod og de administrative og retslige hindringer af den særlige anklagemyndigheds arbejde og det manglende samarbejde fra andre institutioners side; minder de straffedomstole, der ikke efterkommer de officielle anmodninger fra den særlige anklagemyndighed, om, at de er underlagt en retlig forpligtelse til at bistå den særlige anklagemyndighed; finder det afgørende for den demokratiske proces, at den særlige anklager er i stand til at udfylde alle sine funktioner og foretage helt uafhængige, tilbundsgående undersøgelser, uden forhindringer og med de nødvendige midler; opfordrer til, at den særlige anklager får fuld opbakning og de betingelser og den tid, der kræves for at udføre dennes vigtige arbejde; opfordrer til, at der sættes en stopper for, at videresendelse af beviser til den særlige anklager hindres ved hjælp af domstolene, og til, at der gives støtte til lovændringer med henblik på at sikre, at den har selvstændige beføjelser til vidnebeskyttelse i sager, som den har ansvaret for; er af den faste overbevisning, at resultaterne af undersøgelserne udgør et vigtigt skridt i retning af at genskabe tilliden til de nationale institutioner; fremhæver endvidere, at det er nødvendigt at vedtage ændringer af loven om vidnebeskyttelse;

16.  er fortsat bekymret over, at korruption stadig er et alvorligt problem, og at bekæmpelsen af korruption undergraves af politisk indblanding; understreger, at der er behov for en stærk politisk vilje til at bekæmpe korruption; understreger, at det er nødvendigt at styrke uafhængigheden for politiet, anklagemyndigheden og Statens Kommission for Forebyggelse af Korruption; opfordrer til foranstaltninger med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og sikre en meritbaseret udvælgelse og udnævnelse af medlemmerne af Statens Kommission for Forebyggelse af Korruption; opfordrer til, at der hurtigst muligt gøres en indsats for at sikre en effektiv forebyggelse af og straf for interessekonflikter, og til, at der opbygges en troværdig resultatliste for så vidt angår korruption på højt niveau, herunder implementering af de retlige rammer for beskyttelse af whistleblowere i overensstemmelse med europæiske standarder, de hastende reformprioriteter og Venedigkommissionens henstillinger; opfordrer endnu en gang uafhængige CSO'er og medier til at bringe korruption frem i lyset og støtte uafhængige og upartiske undersøgelser; opfordrer myndighederne til at støtte Ombudsmandens arbejde ved hjælp af tilstrækkeligt personale og budgetmæssige foranstaltninger;

17.  er bekymret over sammenblandingen af medier, politiske og offentlige aktiviteter, især for så vidt angår offentlige udgifter; fordømmer kraftigt eksistensen af ulovlige økonomiske, politiske og familiemæssige bånd i forbindelse med anvendelsen af offentlige midler; opfordrer regeringen til at vedtage retlige rammer, der regulerer interessekonflikter og offentliggør oplysninger om aktiver tilhørende personer i høje statslige stillinger som en yderligere foranstaltning til bekæmpelse af korruption;

18.  glæder sig over, at de lovgivningsmæssige rammer og strategierne for bekæmpelse af organiseret kriminalitet er på plads; glæder sig over udryddelsen af kriminelle netværk og nedlæggelsen af ruter med forbindelse til menneskehandel og narkotikasmugling og opfordrer til en yderligere optrapning af indsatsen til bekæmpelse af organiseret kriminalitet; tilskynder til en yderligere forbedring af samarbejdet mellem retshåndhævende organer, både inden for landets grænser og i nabolandene, og en styrkelse af domstolenes beføjelser og ressourcer; finder det afgørende, at de retshåndhævende myndigheders kapacitet til at efterforske finansiel kriminalitet og konfiskere aktiver udvikles yderligere;

19.  værdsætter den fortsatte indsats for at bekæmpe islamisk radikalisering og udenlandske terrorkrigere; glæder sig over vedtagelsen af strategien for terrorbekæmpelse for 2013-2019, som også indeholder en definition af begreberne voldelig ekstremisme, radikalisering, forebyggelse og reintegration; opfordrer til, at den gennemføres via et øget samarbejde mellem sikkerhedsorganerne, civilsamfundsorganisationer (CSO'er), religiøse ledere, lokalsamfundene og andre statslige institutioner i uddannelses-, sundheds- og socialsektoren om imødegåelse af de forskellige faser af radikalisering og udarbejdelse af redskaber til reintegration og rehabilitering; opfordrer endvidere til, at sikkerhedstjenesterne fortsætter overvågningen af hjemvendte udenlandske krigere, til, at sidstnævnte reintegreres ordentligt i samfundet, og til en vedvarende udveksling af oplysninger med myndighederne i EU og nabolandene;

20.  er bekymret over signalerne fra CSO'er, der fortæller om en forværring af det klima, de opererer i; er stadig bekymret over politikeres og mediers markante offentlige angreb på CSO'er og udenlandske repræsentanter; anerkender og støtter den vigtige rolle, som CSO'er spiller med hensyn til at overvåge, støtte og forbedre de demokratiske processer, herunder valgprocesserne, og tilsikre kontrol og tilsyn; er bekymret over regeringens ringe engagement og utilstrækkelige samarbejde med CSO'er på alle niveauer; fremhæver betydningen af regelmæssig og konstruktiv dialog og samarbejde med CSO'er og opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at inddrage dem i den politiske beslutningstagning på en regelbunden og struktureret måde; opfordrer myndighederne til ikke at diskriminere mod CSO'er på noget som helst grundlag såsom politisk tilhørsforhold, religiøs overbevisning eller etnisk sammensætning; mener, at ingen befolkningsgruppe bør nægtes forsamlings- og foreningsfrihed uden en alvorlig begrundelse;

21.  tilskynder myndighederne til at genoptage arbejdet med den afbrudte folketælling, som vil kunne give præcise befolkningsstatistikker, der kan danne grundlag for statslige udviklingsprogrammer og passende budgetplanlægning;

22.  minder regeringen og de politiske partier om deres ansvar for i lovgivning og praksis at skabe en kultur, der er præget af inklusion og tolerance; glæder sig over vedtagelsen af den nationale strategi for ligestilling og ikkeforskelsbehandling for 2016-2020; er bekymret for, hvorvidt Kommissionen til Beskyttelse Mod Forskelsbehandling er upartisk og uafhængig, og kræver en gennemsigtig proces til udvælgelse af medlemmer; gentager sin fordømmelse af hadefulde ytringer mod diskriminerede grupper; er bekymret over, at der bliver ved at være intolerance over for, diskrimination af og angreb på lesbiske, bøsser, transkønnede, biseksuelle og interseksuelle (LGBTI-personer); gentager sin opfordring til, at loven om bekæmpelse af forskelsbehandling bringes i overensstemmelse med gældende EU-ret for så vidt angår forskelsbehandling på grund af seksuel orientering; understreger på ny, at det er nødvendigt at bekæmpe fordomme mod og forskelsbehandling af romaerne og fremme deres integration og deres adgang til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet; er bekymret over de umenneskelige fysiske forhold og overbelægningen i fængslerne til trods for en betydelig forhøjelse af fængselsbudgettet; opfordrer til, at Ombudsmandens anbefalinger efterkommes;

23.  opfordrer til en yderligere indsats for at fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders deltagelse i det politiske liv og på arbejdsmarkedet, forbedre deres socioøkonomiske situation og styrke kvinders rettigheder generelt; opfordrer de kompetente myndigheder til at forbedre gennemførelsen af loven om lige muligheder, gøre noget ved underrepræsentationen af kvinder i centrale stillinger med beslutningskompetence på alle niveauer og styrke de institutionelle mekanismers begrænsede effektivitet med hensyn til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at afsætte tilstrækkelige midler på budgettet til gennemførelse af planen; er bekymret over kvinders manglende adgang til visse grundlæggende sundhedsydelser og den vedholdende høje spædbørnsdødelighed;

24.  opfordrer indtrængende regeringen til at træffe foranstaltninger med henblik på at revidere loven om forebyggelse af og beskyttelse mod vold i hjemmet og andre relevante love for at yde passende beskyttelse til alle ofre for vold i hjemmet og kønsbaseret vold og for at forbedre hjælpetjenesterne for ofre for vold i hjemmet, herunder et tilstrækkeligt antal krisecentre; opfordrer endvidere indtrængende regeringen til at sikre, at sager om vold i hjemmet undersøges til bunds, og at gerningsmændene retsforfølges, samt til fortsat at skabe opmærksomhed om vold i hjemmet;

25.  gentager, at forholdet mellem de etniske grupper fortsat er skrøbeligt; opfordrer indtrængende alle politiske partier og CSO'er til aktivt at fremme et inkluderende og tolerant multietnisk, multikulturelt og multireligiøst samfund og styrke sameksistens og dialog; mener, at der er behov for specifikke foranstaltninger for at opnå social samhørighed mellem de forskellige etniske, nationale og religiøse befolkningsgrupper; minder regeringen og partilederne om deres tilsagn om at gennemføre ORA'en fuldt ud på en inkluderende og gennemsigtig måde, om snarest muligt at færdiggøre den forsinkede revision deraf, herunder politikhenstillingerne, og sikre et tilstrækkeligt budget til gennemførelsen; fordømmer enhver form for irredentisme og ethvert forsøg på at nedbryde forskellige samfundsgrupper; fremhæver vigtigheden af at påbegynde den længe ventede folketælling hurtigst muligt;

26.  gentager, at myndighederne og civilsamfundet bør træffe passende foranstaltninger med henblik på at opnå en historisk forsoning for at overvinde kløfterne mellem og inden for de forskellige etniske og nationale befolkningsgrupper, herunder statsborgere der identificerer sig som bulgarer;

27.  opfordrer indtrængende regeringen til at sende klare signaler til offentligheden og medierne om, at forskelsbehandling på grundlag af national identitet ikke tolereres i landet, herunder i forbindelse med retssystemet, medierne, beskæftigelse og sociale muligheder; fremhæver betydningen af disse foranstaltninger for integrationen af de forskellige etniske grupper og for landets stabilitet og europæiske integration;

28.  tilskynder myndighederne til at hente de relevante arkiver fra den jugoslaviske efterretningstjeneste tilbage fra Serbien; er af den opfattelse, at en gennemsigtig behandling af den totalitære fortid, herunder åbning af efterretningstjenestens arkiver, er et skridt i retning af mere demokratisering, ansvarlighed og institutionel styrke;

29.  gentager betydningen af mediefrihed og mediernes uafhængighed som en af EU's centrale værdier og en hjørnesten for ethvert demokrati; er fortsat bekymret over ytringsfriheden og medierne, brugen af hadefulde ytringer, intimidering og selvcensur, den systemiske politiske indblanding i og det politiske pres på redaktionelle politikker, fraværet af undersøgende, objektiv og korrekt rapportering samt den ubalancerede rapportering om regeringens aktiviteter; gentager sin opfordring til, at der gengives en række forskellige synspunkter i de mest benyttede medier, navnlig hos public service-udbyderen;

30.  opfordrer den nye regering til at sikre, at intimidering af eller vold mod journalister forhindres og efterforskes på behørig vis, og at de ansvarlige retsforfølges; fremhæver nødvendigheden af, at public service-radio- og TV-virksomhed er bæredygtig og politisk og økonomisk uafhængig, for at sikre dens økonomiske og redaktionelle uafhængighed og retten til adgang til upartisk information; efterlyser inkluderende organer til at repræsentere mediernes interesser; opfordrer til, at der indføres en faglig adfærdskodeks, som accepteres af både offentlige og private medier; tilskynder til, at regeringsrepræsentanter, CSO'er og journalistorganisationer arbejder sammen om mediereformen;

31.  er fortsat bekymret over, at den politiske situation udgør en alvorlig risiko for den makedonske økonomi; er fortsat bekymret over den ringe kontrakthåndhævelse, størrelsen af den uformelle økonomi og vanskelighederne med at få adgang til finansiering; understreger, at den anselige skyggeøkonomi er en væsentlig forhindring for erhvervslivet; fremhæver, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at styrke konkurrenceevnen og jobskabelsen i den private sektor, og opfordrer de kompetente myndigheder til også at se på retssystemets effektivitet;

32.  glæder sig over, at den makroøkonomiske stabilitet opretholdes, at arbejdsløsheden er faldet, og at regeringen fortsat er engageret i at fremme vækst og beskæftigelse ved hjælp af markedsbaserede økonomiske politikker, men er bekymret for bæredygtigheden af den offentlige gæld og over det forhold, at arbejdsløsheden fortsat er høj med en meget lav arbejdsmarkedsdeltagelse, særlig blandt unge, kvinder og personer med handicap; opfordrer desuden indtrængende de kompetente myndigheder til at gøre noget ved langtidsledighed og strukturel ledighed, fremme samarbejde om den økonomiske politik, i højere grad tilpasse uddannelserne til arbejdsmarkedets krav samt udvikle en målrettet strategi for, hvordan unge og kvinder integreres bedre på arbejdsmarkedet; er bekymret over udstrømningen af højtuddannede unge fagfolk og opfordrer indtrængende regeringen til at udvikle programmer, der gør det muligt for højtuddannede unge fagfolk at vende hjem og deltage i de politiske processer og beslutningsprocesserne; opfordrer til foranstaltninger med henblik på at forbedre den finanspolitiske disciplin og gennemsigtighed og på at øge budgetplanlægningskapaciteten; støtter princippet om afbalancerede budgetter; bemærker, at pålidelige og forudsigelige lovgivningsmæssige rammer for virksomheder fører til øget makroøkonomisk stabilitet og vækst; opfordrer i denne henseende til, at alle interessenter høres på behørig vis;

33.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at modernisere transport-, energi- og telekommunikationsnettene, og navnlig bestræbelserne på at få færdiggjort korridor X(2); glæder sig i betragtning af jernbaneforbindelsernes betydning for et bæredygtigt transportsystem over regeringens intention om at opgradere eller etablere jernbaneforbindelser fra Skopje til nabolandenes hovedstæder og opfordrer til større fremskridt, navnlig med færdiggørelsen af jernbane- og vejforbindelserne i korridor VIII(3);

34.  roser det gode niveau af forberedelse for så vidt angår elektronisk kommunikation og informationssamfundet; opfordrer til yderligere fremskridt inden for cybersikkerhed og fremhæver, at det er nødvendigt at udvikle og vedtage en national cybersikkerhedsstrategi for at øge modstandsdygtigheden over for cyberangreb;

35.  er bekymret over de betydelige mangler på miljøområdet, navnlig for så vidt angår forurening fra industrien samt luft- og vandforurening; bemærker, at vandforsyningssystemets nuværende tilstand generelt er dårlig, hvilket resulterer i store vandtab og problemer med vandkvaliteten; understreger, at det er nødvendigt at udvikle og gennemføre en bæredygtig affaldspolitik, og opfordrer til, at der udvikles en sammenhængende politik og strategi for klimaindsatsen, som er i overensstemmelse med EU 2030-rammen for klimapolitik, samt til, at klimaaftalen fra Paris ratificeres og gennemføres;

36.  glæder sig over landets konstruktive rolle i regionalt samarbejde, især inden for samarbejdet mellem seks lande på Vestbalkan (Western Balkans Six-initiativet) og dagsordenen for konnektivitet; bemærker dog, at transport- og energiinfrastrukturforbindelserne til de regionale naboer og forbindelsen til TEN-T-nettet stadig er begrænsede; glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til forsyningssikkerhed og samkøringslinjer for elektricitetstransmission og gassammenkoblinger; bemærker den aftale, der er indgået med de vestlige Balkanlande om udvikling af et regionalt elektricitetsmarked; fremhæver, at det er nødvendigt at gøre fremskridt med åbningen af elektricitetsmarkedet samt at udvikle konkurrence på gas- og energimarkedet og arbejde hen imod en opsplitning af forsyningstjenester i overensstemmelse med EU's tredje energipakke; opfordrer til massive forbedringer med hensyn til energieffektivitet, produktion af vedvarende energi og bekæmpelse af klimaforandringer; opfordrer til, at klimaaftalen fra Paris ratificeres;

37.  opfordrer indtrængende myndighederne til at styrke den administrative og finansielle kapacitet for at tilsikre en gennemsigtig og effektiv ordning for offentlige udbud, forhindre uregelmæssigheder og implementere EU-midler korrekt og rettidigt og til samtidig at forelægge detaljerede regelmæssige rapporter om programmeringen og anvendelsen af EU-midler; bemærker med bekymring, at Kommissionen endnu en gang har beskåret den finansielle bistand fra førtiltrædelsesinstrumentet med omkring 27 mio. EUR som en konsekvens af den manglende politiske vilje til at levere reformer inden for forvaltningen af de offentlige finanser; opfordrer Kommissionen til at medtage oplysninger om førtiltrædelsesbistand til landet og effektiviteten af de gennemførte foranstaltninger i sine rapporter, navnlig om førtiltrædelsesbistand, der er bevilget til gennemførelsen af de centrale prioriteter og dertil knyttede projekter;

38.  roser landet for dets konstruktive rolle i, samarbejde om og enorme indsats for at imødegå migrationskrisens udfordringer, og for derved i høj grad at bidrage til EU's sikkerhed og stabilitet; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at forsyne landet med alle de nødvendige redskaber til at dæmpe krisen; anbefaler yderligere foranstaltninger og aktioner i overensstemmelse med folkeretten med henblik på at forbedre landets asylsystem, sikre den fornødne kapacitet til at forebygge og bekæmpe menneskehandel og migrantsmugling, herunder samarbejdsaftaler med nabostaterne om kriminalitetsbekæmpelse, og sikre en effektiv grænseforvaltning;

39.  bemærker, at landet ligger på den såkaldte "Vestbalkanrute", og at ca. 600 000 flygtninge og migranter, herunder sårbare grupper som børn og ældre, indtil videre er rejst gennem landet på deres vej til Europa; opfordrer indtrængende landets myndigheder til at sikre, at migranter og flygtninge, der ansøger om asyl i landet eller rejser gennem dets territorium, behandles i overensstemmelse med folkeretten og EU-retten, herunder flygtningekonventionerne fra 1951 og EU's charter om grundlæggende rettigheder;

40.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte arbejdet med migrationsrelaterede anliggender med alle landene på Vestbalkan for at sikre, at europæiske og internationale normer og standarder følges;

41.  understreger, at regionalt samarbejde er vigtigt som et redskab til at drive EU-integrationsprocessen fremad, og roser landets konstruktive indsats og proaktive bidrag til at fremme bilaterale forbindelser med alle lande i regionen;

42.  mener, at regionalt samarbejde er et afgørende element i EU-tiltrædelsesprocessen, som bringer stabilitet og velstand til regionen og bør prioriteres af regeringen; glæder sig over landets fortsat konstruktive rolle i og proaktive bidrag til fremme af bilateralt, regionalt og internationalt samarbejde og dets deltagelse i civile og militære krisestyringsoperationer; roser den øgede tilpasning til EU's udenrigspolitik (73 %); opfordrer de makedonske myndigheder til også at rette ind efter EU's restriktive foranstaltninger mod Rusland som følge af den ulovlige annektering af Krim; gentager, at det er vigtigt at færdiggøre forhandlingerne om en traktat om venskab og godt naboskab med Bulgarien; opfordrer myndighederne til at respektere de politiske, sociale og kulturelle rettigheder for de af landets borgere, der ser sig selv som bulgarer;

43.  opfordrer til, at der sammen med nabolandene nedsættes et fælles ekspertudvalg om historie og uddannelse med sigte på at bidrage til en objektiv, faktabaseret historiefortolkning, styrke akademisk samarbejde og fremme en positiv indstilling blandt unge mennesker til deres naboer;

44.  glæder sig over de håndgribelige resultater af initiativet med tillidsskabende foranstaltninger mellem landet og Grækenland, som kan bidrage til en bedre forståelse og stærkere bilaterale forbindelser og bane vejen for en løsning på navnespørgsmålet, der er acceptabel for begge parter, og anerkender den positive udvikling for så vidt angår gennemførelsen af foranstaltningerne; understreger, at det er vigtigt at undlade at gøre noget, foretage kontroversielle handlinger eller komme med udsagn, der kan have negativ indvirkning på gode naboskabsforbindelser; gentager på det kraftigste sin anmodning til næstformanden/den højtstående repræsentant (NF/HR) og Kommissionen om at udvikle nye initiativer med henblik på at overvinde de tilbageværende uoverensstemmelser og til at arbejde sammen med de to lande og FN's særlige repræsentant om en løsning på navnespørgsmålet, som begge parter kan acceptere, samt til at rapportere tilbage til Parlamentet herom;

45.  glæder sig over de aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af Berlinprocessen, som er udtryk for en stærk politisk støtte til Vestbalkanlandenes EU-perspektiver; påpeger betydningen af denne proces for fremme af den økonomiske udvikling i regionens lande gennem investeringer i centrale net og bilaterale projekter inden for områderne infrastruktur, økonomi og interkonnektivitet; gør på ny opmærksom på betydningen af aktiv deltagelse i regionale ungdomsrelaterede initiativer, såsom Vestbalkans Regionale Kontor for Ungdomssamarbejde; glæder sig over oprettelsen af Vestbalkanfonden og opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage de foreslåede initiativer og projekter i betragtning;

46.  roser landet for dets formandskab for Det Centraleuropæiske Initiativ (CEI), da der i hele 2015 var fokus på økonomisk samarbejde og erhvervsmuligheder, infrastruktur og generel økonomisk udvikling, herunder udvikling af landdistrikter og turisme, samt på at bygge bro mellem makroregioner;

47.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, næstformanden/den højtstående repræsentant, Kommissionen samt til medlemsstaternes og landets regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 84 af 20.3.2004, s. 13.

(2)

Korridor X er en af de paneuropæiske transportkorridorer, som går fra Salzburg (Østrig) til Thessaloniki (Grækenland).

(3)

Korridor VIII er en af de paneuropæiske transportkorridorer, som går fra Durrës (Albanien) til Varna (Bulgarien). Korridoren går også igennem Skopje.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

9

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Angel Dzhambazki, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson


RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

54

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

9

-

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

PPE

Manolis Kefalogiannis

S&D

Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik