SPRÁVA o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016

  6.3.2017 - (2016/2310(INI))

  Výbor pre zahraničné veci
  Spravodajca: Ivo Vajgl


  Postup : 2016/2310(INI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0055/2017
  Predkladané texty :
  A8-0055/2017
  Prijaté texty :

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016

  (2016/2310(INI))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 19. – 20. júna 2003 v Solúne týkajúce sa vyhliadok krajín západného Balkánu na pristúpenie k EÚ,

  –  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej[1],

  –  so zreteľom na rámcovú dohodu uzavretú v Ochride a podpísanú v Skopje 13. augusta 2001 (Ochridská rámcová dohoda – ORD),

  –  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť krajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ, na závery Európskej rady z júna 2008, na závery Rady z decembra 2008, decembra 2012, decembra 2014 a decembra 2015 a na závery predsedníctva z 13. decembra 2016, ktoré podporila veľká väčšina delegácií a v ktorých sa zopakovalo jednoznačné a pevné odhodlanie uskutočniť proces pristúpenia krajiny k EÚ,

  –  so zreteľom na 13. zasadnutie Výboru pre stabilizáciu a pridruženie medzi krajinou a Komisiou, ktoré sa uskutočnilo 15. júna 2016 v Skopje,

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2016 s názvom Stratégia rozširovania EÚ (COM(2016)0715) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (SWD(2016)0362),

  –  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko z júna 2016,

  –  so zreteľom na naliehavé priority v oblasti reforiem, ktoré Komisia vydala pre bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko v júni 2015,

  –  so zreteľom na odporúčania skupiny odborníkov na systematický právny štát týkajúce sa záležitostí súvisiacich so zasahovaním do komunikácie odhalených na jar 2015,

  –  so zreteľom na politickú dohodu (tzv. dohodu z Pržina) medzi štyrmi hlavnými politickými stranami v Skopje dosiahnutú 2. júna a 15. júla 2015 a na dohodu štyroch strán o jej plnení z 20. júla a 31. augusta 2016,

  –  so zreteľom na záverečné vyhlásenie predsedu parížskeho samitu o západnom Balkáne zo 4. júla 2016 a na odporúčania organizácií občianskej spoločnosti na parížsky samit v roku 2016,

  –  so zreteľom na predbežné zistenia a závery OBSE/ODIHR o predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa konali 11. decembra 2016,

  –  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 817 (1993) a 845 (1993), ako aj na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 47/225 a dočasnú dohodu z 13. septembra 1995,

  –  so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora vo veci uplatňovania dočasnej dohody z 13. septembra 1995,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto krajine,

  –  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0055/2017),

  A.  keďže predčasné parlamentné voľby v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, ktoré boli odložené dvakrát, sa nakoniec uskutočnili 11. decembra 2016 za štandardných a pokojných podmienok v súlade s medzinárodnými normami a s odporúčaniami OBSE/ODIHR; keďže počas volieb nedošlo k žiadnemu závažnému incidentu, voľby boli vo všeobecnosti dobre zorganizované a účasť voličov bola vysoká;

  B.  keďže reformy a prípravy na vstup brzdí politická polarizácia, hlboká vzájomná nedôvera a absencia skutočného dialógu medzi stranami; keďže v niektorých dôležitých oblastiach sa dá neustále pozorovať zhoršovanie; keďže demokracia a zásady právneho štátu čelia neustále výzvam, a to najmä v dôsledku tzv. zajatia štátu, čo má vplyv na fungovanie demokratických inštitúcií a kľúčových oblastí spoločnosti;

  C.  keďže medzi kľúčové oblasti reformného procesu patrí reforma súdnictva, verejnej správy a médií, nezamestnanosť mladých ľudí a preskúmanie implementácie ORD;

  D.  keďže napredovanie krajiny na ceste európskej integrácie a euroatlantickej ceste si vyžaduje skutočné odhodlanie všetkých politických síl v krajine; keďže nová vláda musí prijať a plne realizovať rozsiahle reformy s hmatateľnými výsledkami, a to najmä pokiaľ ide o oblasti právneho štátu, súdnictva, boja proti korupcii, základných práv, vnútorných vecí a dobrých susedských vzťahov;

  E.  keďže Komisia, Rada a Parlament sa zhodujú na tom, že zachovanie pozitívneho odporúčania začať prístupové rokovania s touto krajinou naďalej závisí od pokroku pri vykonávaní dohody z Pržina a významného pokroku pri vykonávaní naliehavých priorít v oblasti reforiem, respektíve je týmto pokrokom podmienené;

  F.  keďže Rada blokuje pokrok pre nevyriešenú problematiku názvu, ktorá sa týka Grécka; keďže bilaterálne problémy by sa nemali používať ako zámienka brániaca v urýchlenom štarte rokovaní s EÚ;

  G.  keďže bilaterálne spory by sa nemali používať na brzdenie procesu pristúpenia k EÚ ani začiatku rokovaní o pristúpení, ale mali by sa riešiť vhodným spôsobom v konštruktívnom duchu a v súlade s normami EÚ a OSN; keďže by sa malo vyvinúť maximálne úsilie na zachovanie dobrých susedských a medzietnických vzťahov;

  H.  keďže potenciálne kandidátske krajiny sa budú posudzovať na základe vlastných zásluh, pričom časový plán pristúpenia sa určí podľa rýchlosti a kvality potrebných reforiem; keďže po splnení stanovených podmienok by malo byť garantované otvorenie rokovaní o pristúpení; keďže krajina bola z hľadiska plnenia acquis dlhé roky považovaná za jednu z najpokročilejších kandidátskych krajín EÚ;

  I.  keďže proces pristúpenia k EÚ je významným stimulom pre ďalšie reformy, najmä so zreteľom na zásady právneho štátu, nezávislosť súdnictva, boj proti korupcii a slobodu médií; keďže regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy sú základnými prvkami procesu rozširovania, procesu stabilizácie a pridruženia a procesu pristúpenia krajiny k EÚ;

  J.  keďže vedúci predstavitelia štyroch hlavných politických strán dosiahli 20. júla a 31. augusta 2016 dohodu o vykonávaní dohody z Pržina, v rámci ktorej sa stanovil 11. december 2016 za dátum konania predčasných parlamentných volieb, pričom zároveň vyjadrili podporu práci osobitného prokurátora; keďže vedúci predstavitelia takisto zopakovali svoje odhodlanie vykonávať naliehavé priority v oblasti reforiem;

  K.  keďže nedávna politická kríza poukázala na absenciu účinného systému bŕzd a protiváh v macedónskych inštitúciách a potrebu zvýšiť transparentnosť a verejnú zodpovednosť;

  L.  keďže boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii zostáva naďalej základom obrany proti infiltrácii zločinu do politických, právnych a ekonomických systémov;

  1.  víta, že predčasné parlamentné voľby 11. decembra 2016 sa niesli v duchu rešpektovania základných slobôd, boli dobre zorganizované a uskutočnili sa transparentným a inkluzívnym spôsobom a bez veľkých incidentov; poznamenáva, že OBSE/ODIHR považovala voľby za konkurencieschopné; víta skutočnosť, že v záujme domácej stability všetky politické strany akceptovali výsledky volieb, zdôrazňuje, že sú povinné zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu situácie, ktoré by viedlo k politickej kríze; vyzýva všetky strany, aby sa zdržali akýchkoľvek obštrukcií efektívneho fungovania parlamentu; vyzýva na urýchlené vytvorenie novej, stabilnej a zodpovednej vlády a transparentný prechod, v súlade s ústavnými a právnymi požiadavkami a postupmi, s cieľom využiť mandát na uskutočňovanie potrebných reforiem, aby sa zabezpečilo začlenenie krajiny do euroatlantických štruktúr a jej napredovanie na ceste do Európy v prospech občanov; považuje spoluprácu medzi stranami a etnickými skupinami za zásadnú pre riešenie naliehavých domácich problémov a výziev súvisiacich s EÚ a pre zachovanie pozitívneho odporúčania začať rokovania o členstve v EÚ;

  2.  víta zlepšenia vo volebnom procese vrátane právneho rámca, zoznamov voličov a mediálneho pokrytia; víta skutočnosť, že vo väčšine volebných miestností boli voľby pozorované zástupcami občianskej spoločnosti; vyzýva príslušné orgány, aby účinne riešili údajné nezrovnalosti a nedostatky vrátane zastrašovania voličov, kupovania hlasov, zneužívania administratívnych zdrojov, politického tlaku vyvíjaného na médiá, ako aj konfrontačných slovných prejavov a slovných útokov namierených na novinárov, a to aj v súvislosti s voľbami do miestnej samosprávy v máji 2017; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby sa zaoberali odporúčaniami OBSE/ODIHR a Benátskej komisie a aby vytvárali dôveryhodnú bilanciu, pokiaľ ide o účinnú kontrolu financovania politických strán a volebných kampaní; zdôrazňuje potrebu väčšej transparentnosti a ďalšieho odpolitizovania práce volebnej správy s cieľom zvýšiť dôveru verejnosti v budúce voľby;

  3.  považuje za dôležité usporiadať sčítanie ľudu (posledné sčítanie sa uskutočnilo v roku 2002), ak v celej krajine panuje konsenzus z hľadiska toho, akú metodiku použiť, s cieľom získať aktualizovaný a realistický obraz o demografickom zložení macedónskeho obyvateľstva, aby bolo možné lepšie plniť potreby macedónskych občanov a ponúkať im lepšie služby, a v záujme ďalšej aktualizácie zoznamu voličov a minimalizácie výskytu akýchkoľvek nezrovnalostí a nedostatkov v budúcnosti;

  4.  očakáva, že prvou prioritou novej vlády bude v spolupráci s ostatnými stranami urýchliť reformy súvisiace s EÚ; opakovane zdôrazňuje svoju podporu pre začatie prístupových rokovaní v závislosti od pokroku vo vykonávaní dohody z Pržina s cieľom zaistiť plnohodnotné a hmatateľné vykonávanie dohody a udržateľný pokrok vo vykonávaní naliehavých priorít v oblasti reforiem súvisiacich so systémovými reformami; vyzýva Radu, aby sa čo najskôr začala zaoberať problematikou prístupových rokovaní; je naďalej presvedčený, že rokovania môžu priniesť veľmi potrebné reformy, vytvoriť novú dynamiku, oživiť európsku perspektívu a pozitívne ovplyvniť vyriešenie dvojstranných sporov, aby sa nebrzdil proces pristúpenia k EÚ;

  5.  zdôrazňuje strategický význam ďalšieho pokroku v procese pristúpenia k EÚ a opätovne vyzýva, aby všetky strany preukázali politickú vôľu a zodpovednosť prostredníctvom vykonávania naliehavých priorít v oblasti reforiem a dohody z Pržina v plnej miere; zdôrazňuje, že plnenie dohody z Pržina je zásadne dôležité aj mimo rámca volieb, aby sa do budúcnosti zaistila politická stabilita a udržateľnosť; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr, avšak najneskôr do konca roku 2017, posúdila pokrok krajiny v ich vykonávaní a aby o tom podala správu Parlamentu a Rade; zároveň pripomína, že sa musia zaviesť a vykonávať dlho odkladané reformy, zároveň podporuje pokračovanie dialógu na vysokej úrovni o pristúpení (HLAD) s cieľom systematicky pomáhať krajine v tomto úsilí; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci dialógu HLAD sa nekonalo žiadne stretnutie a pri plnení predchádzajúcich cieľov sa dosiahol len malý pokrok; upozorňuje na možné negatívne politické, bezpečnostné a sociálno-ekonomické dôsledky ďalšieho oneskorenia v procese integrácie krajiny do euroatlantických štruktúr; okrem toho vyzýva Komisiu a ESVČ, aby zvýšili viditeľnosť projektov financovaných z prostriedkov EÚ v tejto krajine, a to s cieľom priniesť EÚ bližšie k občanom tejto krajiny;

  6.  zdôrazňuje významný pokrok, ktorý krajina dosiahla v oblasti integrácie do EÚ, a zdôrazňuje aj negatívne dôsledky ďalšieho odkladania procesu integrácie vrátane ohrozenia dôveryhodnosti politiky rozširovania EÚ a rizika nestability v tomto regióne;

  7.  poukazuje na to, že aktuálne výzvy, ktorým Európska únia čelí (brexit, migrácia, radikalizmus atď.), by nemali proces rozširovania brzdiť, tieto výzvy naopak ukázali, že je potrebné západný Balkán v plnej miere začleniť do štruktúr EÚ, aby sa zlepšilo a prehĺbilo partnerstvo v záujme prekonávania medzinárodných kríz;

  8.  víta vysokú úroveň legislatívneho zosúladenia s acquis communautaire a uznáva prioritu, ktorú má účinné vykonávanie a presadzovanie existujúcich právnych a politických rámcov, ako v prípade krajín, ktoré sa do prístupových rokovaní už zapojili;

  9.  vyjadruje pochvalu krajine za to, že si naďalej plní záväzky vyplývajúce z dohody o stabilizácii a pridružení; vyzýva Radu, aby prijala návrh predložený Komisiou v roku 2009 na posun do druhej etapy DSP v súlade s príslušnými ustanoveniami;

  10.  naliehavo vyzýva všetky strany, aby preukázali politickú vôľu a zodpovednosť s cieľom prekonať konfliktné politické prostredie, polarizáciu, neexistenciu kultúry kompromisu, a aby sa opätovne zapojili do dialógu; podčiarkuje kľúčovú úlohu, ktorú parlament zohráva pri demokratickom rozvoji krajiny, ako aj jeho úlohu fóra pre politický dialóg a zastúpenie; žiada, aby sa posilnili jeho funkcie dohľadu a aby sa obmedzila prax častých legislatívnych zmien zákonov a využívania skráteného konania na ich prijímanie bez dostatočných konzultácií či dostatočného posúdenia vplyvov; naliehavo vyzýva, aby parlamentné výbory pre odpočúvanie komunikácií a pre bezpečnosť a činnosť kontrarozviedky fungovali hladko a aby mali bezproblémový prístup k potrebným údajom a svedectvám s cieľom zaručiť dôveryhodnú parlamentnú kontrolu nad príslušnými útvarmi; uznáva konštruktívnu úlohu občianskej spoločnosti pri podpore a zlepšovaní demokratických procesov;

  11.  berie na vedomie určitý pokrok v oblasti reformy verejnej správy vrátane krokov smerujúcich k vykonávaniu nového právneho rámca pre riadenie ľudských zdrojov; požaduje väčšie odhodlanie plniť odporúčania Komisie; je naďalej znepokojený spolitizovanou verejnou správou a tým, že štátni zamestnanci podliehajú politickému tlaku; naliehavo vyzýva novú vládu, aby preukázala pevné politické odhodlanie so zámerom posilniť profesionalitu, zásluhy, neutralitu a nezávislosť na všetkých úrovniach prostredníctvom realizácie nového náboru na základe zásluh a hodnotiaceho postupu; zdôrazňuje potrebu dokončiť stratégiu reformy verejnej správy na roky 2017 – 2022, a to aj zabezpečením dostatočných rozpočtových prostriedkov na jej vykonávanie, a posilniť príslušné administratívne kapacity; vyzýva nastupujúcu vládu, aby zaviedla transparentné a účinné väzby zodpovednosti medzi inštitúciami a v rámci inštitúcií; odporúča, aby boli všetky komunity spravodlivo zastúpené na všetkých úrovniach verejnej správy;

  12.  odporúča nastupujúcej vláde, aby vytvorila komplexnú stratégiu elektronickej verejnej správy sprevádzanú ďalším rozvojom elektronických služieb pre občanov a podniky, a to s cieľom znížiť byrokratickú záťaž štátu, občanov a podnikania; zdôrazňuje, že elektronická verejná správa a elektronické služby by zlepšili hospodársku výkonnosť krajiny a zvýšili transparentnosť a efektívnosť verejnej správy a verejných služieb; zdôrazňuje právo občanov na prístup k verejným informáciám a požaduje, aby sa vyvinulo viac úsilia o zaistenie toho, aby toto právo nebolo nijak obmedzované; podporuje hľadanie inovatívnych elektronických riešení na zaistenie ľahkého prístupu k verejným informáciám a zníženie súvisiacej byrokratickej záťaže;

  13.  vyjadruje poľutovanie nad zaostávaním v reforme súdnictva, ktorého nezávislé fungovanie by sa malo podporovať; odsudzuje opakujúce sa politické zasahovanie do jeho činnosti vrátane vymenúvania a kariérneho postupu sudcov a prokurátorov, ako aj chýbajúcu zodpovednosť a prípady selektívnej spravodlivosti; opäť naliehavo žiada príslušné orgány, aby účinne riešili nevyriešené otázky identifikované v naliehavých prioritách v oblasti reforiem a aby preukázali politickú vôľu na dosiahnutie pokroku v oblasti reformy súdnictva, a to právnym i faktickým zlepšením transparentnosti vo vymenúvaní a kariérnom postupe a skrátením dĺžky súdnych konaní; uznáva, že sa vyvinulo určité úsilie o zvýšenie transparentnosti; ďalej vyzýva orgány, aby zabezpečili profesionalitu súdnej rady a rady štátnych zástupcov, ako aj funkčnú nezávislosť justičného systému ako celku;

  14.  opakuje, že je dôležité ničím nebrzdené dôkladné a nezávislé vyšetrovanie podozrení z deliktov, ktoré prinieslo na svetlo odpočúvanie, ako aj súvisiacich zlyhaní dohľadu; pripomína význam mandátu a práce špeciálnej prokuratúry a parlamentného vyšetrovacieho výboru s cieľom preskúmať právnu a politickú zodpovednosť; konštatuje, že špeciálna prokuratúra vzniesla prvé obvinenia v súvislosti s priestupkami súvisiacimi s odpočúvaniami;

  15.  je znepokojený politickými útokmi na úrad špeciálneho prokurátora a kladením administratívnych a právnych prekážok jeho práci, ako aj nedostatočnou spoluprácou zo strany iných inštitúcií; pripomína trestným súdom, ktoré ignorujú oficiálne žiadosti úradu špeciálneho prokurátora, že majú právnu povinnosť pomáhať mu; v záujme demokratického procesu považuje za nevyhnutné, aby úrad špeciálneho prokurátora mohol plniť všetky svoje úlohy a viesť dôkladné vyšetrovania, a to pri úplnej nezávislosti, bez prekážok a s primeranými prostriedkami; žiada, aby úrad špeciálneho prokurátora dostal plnohodnotnú podporu, podmienky a čas, ktoré potrebuje na dokončenie svojej dôležitej práce; požaduje, aby sa skoncovalo so súdnymi obštrukciami v súvislosti s postupovaním dôkazov na špeciálnu prokuratúru, a požaduje podporu novelizácie zákonov zameranej na zaistenie autonómneho postavenia špeciálnej prokuratúry v oblasti ochrany svedkov, pokiaľ ide o prípady, za ktoré tento úrad zodpovedá; je pevne presvedčený, že výsledky vyšetrovania môžu významne prispieť k obnove dôvery voči vnútroštátnym inštitúciám; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné novelizovať zákon o ochrane svedkov;

  16.  je naďalej znepokojený tým, že korupcia v mnohých oblastiach pretrváva a politické zasahovanie oslabuje boj proti korupcii; zdôrazňuje potrebu silnej politickej vôle bojovať proti korupcii; zdôrazňuje potrebu posilniť nezávislosť polície, prokuratúry a štátnej komisie pre prevenciu korupcie (SCPC); vyzýva na opatrenia s cieľom zlepšiť transparentnosť a zaistiť zásluhovosť postupov výberu a vymenovania členov SCPC; naliehavo žiada, aby sa vyvinulo úsilie zamerané na zabezpečenie účinného predchádzania konfliktom záujmov a ich sankcionovania a aby sa dosiahli dôveryhodné výsledky v oblasti boja proti korupcii na vysokej úrovni vrátane zavedenia právneho rámca na ochranu oznamovateľov v súlade s európskymi normami, naliehavými prioritami v oblasti reforiem a odporúčaniami Benátskej komisie; opätovne nabáda nezávislé organizácie občianskej spoločnosti a médiá, aby korupciu vynášali na svetlo a podporovali nezávislé a nestranné vyšetrovania; vyzýva príslušné orgány, aby podporili prácu ombudsmana primeranými opatreniami, pokiaľ ide o počet pracovníkov a rozpočet;

  17.  je znepokojený spájaním mediálnych, politických a vládnych aktivít, najmä v oblasti verejných výdavkov; dôrazne odsudzuje existenciu nezákonných hospodárskych, politických a rodinných väzieb v oblasti vynakladania verejných prostriedkov; vyzýva vládu, aby prijala legislatívny rámec, ktorý reguluje konflikty záujmov a ktorý prinesie zverejnenie majetku osôb vo vysokých štátnych pozíciách, a to ako ďalšie opatrenie v oblasti boja proti korupcii;

  18.  víta skutočnosť, že existuje legislatívny rámec a stratégie na boj proti organizovanej trestnej činnosti; víta rozkladanie zločineckých sietí a trás súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi a obchodovaním s drogami a požaduje ďalšie zintenzívnenie úsilia v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti; nabáda na ďalšie zlepšenie spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v rámci krajiny aj so susednými krajinami a na posilnenie právomocí a prostriedkov súdov; domnieva sa, že je zásadne dôležité ďalej rozvíjať kapacity na presadzovanie práva v oblasti vyšetrovania finančnej trestnej činnosti a konfiškácie majetku;

  19.  oceňuje pokračujúce úsilie v boji proti islamskej radikalizácii a zahraničným teroristickým bojovníkom; víta prijatie stratégie na roky 2013 – 2019 na boj proti terorizmu, v ktorej sa vymedzujú aj pojmy násilný extrémizmus, radikalizácia, prevencia a reintegrácia; žiada, aby sa stratégia vykonávala prostredníctvom užšej spolupráce medzi bezpečnostnými agentúrami a organizáciami občianskej spoločnosti (OOS), náboženskými predstaviteľmi, miestnymi komunitami a inými štátnymi inštitúciami v sektoroch vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb, pokiaľ ide o riešenie rôznych etáp radikalizácie a vypracúvanie nástrojov na reintegráciu a rehabilitáciu; vyzýva takisto na nepretržité monitorovanie vracajúcich sa zahraničných bojovníkov zo strany bezpečnostných služieb, ich riadnu reintegráciu a neustálu výmenu informácií s orgánmi EÚ a susedných členských štátov;

  20.  je znepokojený signálmi z OOS, ktoré poukazujú na zhoršovanie podmienok, v ktorých pôsobia; je naďalej znepokojený radikálnymi verejnými útokmi na OOS a na zahraničných zástupcov zo strany politikov a médií; uznáva a podporuje významnú úlohu OOS pri monitorovaní, podpore a zlepšovaní demokratických procesov vrátane volebného procesu, ako aj pri zabezpečovaní kontrol a protiváhy; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s obmedzenými záväzkami vlády voči OOS a nedostatočnou spoluprácou s nimi na všetkých úrovniach; zdôrazňuje význam pravidelného a konštruktívneho dialógu a spolupráce s OOS a naliehavo žiada príslušné orgány, aby ich zahrnuli do tvorby politiky riadnym a štruktúrovaným spôsobom; vyzýva orgány, aby nediskriminovali OOS na základe žiadnych dôvodov, ako sú politická príslušnosť, náboženské postoje či etnické zastúpenie; domnieva sa, že sloboda zhromažďovania a združovania by sa bez vážneho dôvodu nemala upierať žiadnej skupine osôb;

  21.  nabáda orgány, aby obnovili prácu na prerušenom sčítaní ľudu, ktoré by poskytlo presné štatistické údaje o obyvateľstve, ktoré by mohli slúžiť ako základ pre vládne rozvojové programy a primerané plánovanie rozpočtu;

  22.  pripomína vláde a politickým stranám ich zodpovednosť pri formovaní kultúry začleňovania a tolerancie podľa zákona i v praxi; víta prijatie národnej stratégie pre rovnosť a nediskrimináciu na roky 2016 – 2020; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nestrannosťou a nezávislosťou komisie pre ochranu pred diskrimináciou a požaduje transparentný proces výberu pre jej členov; opätovne odsudzuje nenávistné prejavy voči diskriminovaným skupinám; je znepokojený, že netolerancia, diskriminácia a útoky voči lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym (LGBTI) osobám pretrvávajú; opakovane vyzýva, aby sa antidiskriminačný zákon uviedol do súladu s acquis, pokiaľ ide o diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie; opätovne zdôrazňuje potrebu bojovať proti predsudkom voči Rómom a ich diskriminácii a uľahčiť im prístup k integrácii, systému vzdelávania a na trh práce; je znepokojený nehumánnymi fyzickými podmienkami vo väzniciach a ich preplnenosťou, a to aj napriek výraznému zvýšeniu rozpočtu väzníc; žiada, aby sa dodržiavali odporúčania ombudsmana;

  23.  požaduje, aby sa posilnilo úsilie, pokiaľ ide o presadzovanie rodovej rovnosti a zvýšenie zastúpenia žien v politickom živote a zamestnaní, zlepšenie ich sociálno-ekonomickej situácie a posilnenie ich práv ako takých; vyzýva príslušné orgány, aby zlepšili vykonávanie zákona o rovnosti príležitostí, bojovali proti nedostatočnému zastúpeniu žien v kľúčových rozhodovacích pozíciách na všetkých úrovniach a aby posilnili účinnosť inštitucionálnych mechanizmov na presadzovanie rovnosti medzi mužmi a ženami; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby na jeho vykonávanie vyčlenili dostatočné rozpočtové prostriedky; je znepokojený pretrvávajúcou vysokou mierou detskej úmrtnosti a skutočnosťou, že ženy nemajú prístup k určitým základným službám zdravotnej starostlivosti;

  24.  naliehavo žiada vládu, aby podnikla opatrenia zamerané na revíziu zákona o predchádzaní domácemu násiliu a ochrane proti nemu a iných relevantných zákonov, a to s cieľom poskytnúť primeranú ochranu všetkým obetiam domáceho násilia a rodovo podmieneného násilia a zlepšiť podporné služby pre obete domáceho násilia vrátane primeraného počtu útulkov; ďalej naliehavo vyzýva vládu, aby zabezpečila dôkladné vyšetrovanie prípadov domáceho násilia a trestné stíhanie páchateľov, a aby pokračovala vo zvyšovaní povedomia o domácom násilí;

  25.  pripomína, že vzťahy medzi jednotlivými etnikami sú naďalej nestabilné; vyzýva všetky politické strany a OOS, aby aktívne presadzovali inkluzívnu a tolerantnú mnohoetnickú, mnohokultúrnu a mnohonáboženskú spoločnosť a posilnili spolužitie a dialóg; domnieva sa, že na dosiahnutie sociálnej súdržnosti rôznych etnických, národnostných a náboženských komunít sú potrebné osobitné opatrenia; pripomína vláde a vedúcim predstaviteľom strán ich záväzok plne vykonávať dohodu ORD inkluzívnym a transparentným spôsobom, bezodkladne dokončiť jej oneskorené preskúmanie vrátane odporúčaní týkajúcich sa politík a zaistiť dostatočné rozpočtové prostriedky na jej vykonávanie; odsudzuje akúkoľvek formu iredentizmu a akýkoľvek pokus o dezintegráciu rôznych sociálnych skupín; zdôrazňuje, že je dôležité začať dlho očakávané sčítanie ľudu bez ďalšieho zdržania;

  26.  zdôrazňuje, že verejné orgány a občianska spoločnosť by mali prijať vhodné opatrenia na dosiahnutie historického zmierenia s cieľom prekonať rozdiely medzi rozličnými etnickými a národnostnými skupinami a v rámci nich vrátane občanov bulharskej národnosti;

  27.  naliehavo žiada vládu, aby vyslala verejnosti a médiám jednoznačné signály o tom, že diskriminácia na základe národnostnej identity sa v tejto krajine netoleruje, a to aj vo vzťahu k justičnému systému, médiám, zamestnaniu a spoločenským príležitostiam; zdôrazňuje význam týchto krokov pre integráciu rôznych etnických komunít a pre stabilitu a európsku integráciu krajiny;

  28.  nabáda príslušné orgány, aby prevzali relevantné archívy juhoslovanskej tajnej služby zo Srbska; domnieva sa, že transparentné nakladanie s totalitnou minulosťou vrátane otvorenia archívov tajnej služby je krokom k ďalšej demokratizácii, zodpovednosti a sile inštitúcií;

  29.  opätovne zdôrazňuje význam slobody a nezávislosti médií ako jednej zo základných hodnôt EÚ a uhlového kameňa akejkoľvek demokracie; vyjadruje znepokojenie nad situáciou v oblasti slobody prejavu a médií, využívaním nenávistných prejavov, prípadmi zastrašovania a autocenzúry, systémovým politickým zasahovaním do redakčných politík a tlakom na ne, ďalej nad neexistenciou investigatívneho, objektívneho a vyváženého spravodajstva, ako aj nad nevyváženým podávaním správ o činnosti vlády; opakuje svoju výzvu, aby médiá hlavného prúdu informovali o rôznych názoroch, najmä pokiaľ ide o verejnoprávny subjekt televízneho vysielania;

  30.  vyzýva novú vládu, aby zabezpečila prevenciu a riadne vyšetrovanie násilia voči novinárom a ich zastrašovania a postavenie zodpovedných osôb pred spravodlivosť; zdôrazňuje potrebu udržateľnosti a politickej a finančnej nezávislosti verejnoprávneho vysielania v záujme zaistenia jeho finančnej a redakčnej nezávislosti a práva na prístup k nestranným informáciám; žiada inkluzívne orgány zastupujúce záujmové skupiny v oblasti médií; vyzýva na vytvorenie profesijného kódexu správania akceptovaného verejnoprávnymi aj súkromnými médiami; nabáda na spoločné úsilie vládnych predstaviteľov, OOS a novinárskych organizácií v oblasti reformy médií;

  31.  je naďalej znepokojený tým, že politická situácia predstavuje závažné riziko pre macedónske hospodárstvo; je takisto znepokojený slabým presadzovaním zmlúv, veľkosťou neformálnej ekonomiky a ťažkosťami pri získavaní prístupu k financovaniu; zdôrazňuje, že rozsiahle tieňové hospodárstvo je veľkou prekážkou podnikania; zdôrazňuje, že je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie tvorby pracovných miest v súkromnom sektore, vyzýva príslušné orgány, aby sa zaoberali aj efektívnosťou súdnictva;

  32.  víta zachovanie makroekonomickej stability, zníženie miery nezamestnanosti a trvalé odhodlanie vlády podporovať rast a zamestnanosť prostredníctvom trhovo orientovaných hospodárskych politík, vyjadruje však obavy týkajúce sa udržateľnosti verejného dlhu a skutočnosti, že miera nezamestnanosti je naďalej vysoká a miera účasti na trhu práce veľmi nízka, a to najmä u mladých ľudí, žien a zdravotne postihnutých osôb; ďalej naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby riešili problém dlhodobej a štrukturálnej nezamestnanosti, spolupracovali v oblasti hospodárskej politiky, lepšie zosúladili vzdelávanie s požiadavkami trhu práce a vypracovali cielenú stratégiu, ako lepšie integrovať mladých ľudí a ženy na trh práce; je znepokojený odlivom vysokokvalifikovaných mladých odborníkov a dôrazne vyzýva vládu, aby vytvorila programy umožňujúce vysokokvalifikovaným mladým odborníkom vrátiť sa a zapojiť sa do politických a rozhodovacích procesov; požaduje opatrenia na zlepšenie fiškálnej disciplíny a transparentnosti a na zvýšenie schopnosti plánovať rozpočet; podporuje zásadu vyvážených rozpočtov; konštatuje, že spoľahlivé a predvídateľné regulačné prostredie pre podnikanie vedie k vyššej makroekonomickej stabilite a rastu; požaduje v tomto smere náležité konzultácie so všetkými zainteresovanými subjektmi;

  33.  víta pokrok dosiahnutý pri modernizácii dopravnej, energetickej a telekomunikačnej siete, a najmä úsilie o dokončenie Koridoru X[2]; so zreteľom na význam železničných spojení v rámci udržateľného dopravného systému víta zámer vlády zmodernizovať alebo vybudovať železničné spojenia zo Skopje do hlavných miest susedných krajín, a vyzýva na dosiahnutie väčšieho pokroku, najmä pri dokončovaní železničných a cestných spojení v rámci tzv. Koridoru VIII[3];

  34.  chváli dobrú úroveň pripravenosti v oblasti elektronickej komunikácie a informačnej spoločnosti; vyzýva na dosiahnutie ďalšieho pokroku v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zdôrazňuje potrebu vytvoriť a prijať národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti v záujme zvýšenia kybernetickej odolnosti;

  35.  je znepokojený zásadnými nedostatkami v oblasti životného prostredia, najmä v oblasti priemyselného znečistenia a znečisťovania ovzdušia a vody; konštatuje, že súčasný stav vodárenského systému je vo všeobecnosti zlý, čo vedie k veľkým stratám vody a k problémom s kvalitou vody; zdôrazňuje potrebu vyvinúť a implementovať udržateľnú politiku odpadu a požaduje komplexnú politiku a stratégiu v oblasti klímy, ktoré by boli v súlade s rámcom EÚ 2030 pre klimatickú politiku a pre ratifikáciu a vykonávanie Parížskej dohody o zmene klímy;

  36.  víta konštruktívnu úlohu krajiny v regionálnej spolupráci, najmä v rámci iniciatívy Západobalkánska šestka (Western Balkans Six) a v rámci programu v oblasti prepojenosti; konštatuje však, že väzby dopravnej a energetickej infraštruktúry na susedov v regióne a napojenie na sieť TEN-T sú ešte stále obmedzené; víta pokrok dosiahnutý v oblasti bezpečnosti dodávok a v oblasti elektrických prenosových prepojení a plynovodných prepojení; berie na vedomie podpísanú dohodu so západobalkánskymi krajinami o rozvoji regionálneho trhu s elektrickou energiou; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa dosiahol pokrok v súvislosti s otvorením trhu s elektrickou energiou a vytvorila konkurencia na trhu s plynom a energiou, pričom by sa malo vyvinúť úsilie oddeliť sieťové odvetvia v súlade s tretím energetickým balíkom EÚ; vyzýva na podstatné zlepšenia v oblasti energetickej efektívnosti, výroby energie z obnoviteľných zdrojov a boja proti zmene klímy; vyzýva na ratifikáciu Parížskej dohody o zmene klímy;

  37.  naliehavo vyzýva orgány, aby posilnili administratívne a finančné kapacity na zaistenie transparentného, efektívneho a účinného režimu verejného obstarávania, zabránenie vzniku akýchkoľvek nezrovnalostí a náležité a včasné využívanie prostriedkov z fondov EÚ a aby zároveň poskytli pravidelné podrobné správy o plánovaní a využívaní finančných prostriedkov Spoločenstva; so znepokojením konštatuje, že Komisia opäť znížila finančnú pomoc z nástroja IPA o približne 27 miliónov EUR, a to v dôsledku absencie politického odhodlania uskutočniť reformy v oblasti riadenia verejných financií; vyzýva Komisiu, aby do svojich správ takisto zaradila informácie o podpore krajiny z nástroja IPA a o účinnosti realizovaných opatrení, najmä pokiaľ ide o podporu z nástroja IPA vyčlenenú na realizáciu kľúčových priorít a relevantných projektov;

  38.  vyjadruje krajine uznanie za konštruktívnu úlohu, spoluprácu a mimoriadne úsilie, pokiaľ ide o riešenie výziev vyplývajúcich z migračnej krízy, čím zásadne prispieva k bezpečnosti a stabilite Únie; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby krajine poskytla všetky nástroje potrebné na zmiernenie krízy; odporúča ďalšie opatrenia a akcie v súlade s medzinárodným humanitárnym právom s cieľom zlepšiť azylový systém krajiny, zabezpečiť potrebnú kapacitu na predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a migrantmi vrátane dohôd o spolupráci so susednými štátmi v boji proti trestnej činnosti a v záujme zabezpečenia účinného riadenia hraníc;

  39.  konštatuje, že krajina leží na takzvanej západobalkánskej trase a doteraz ňou prešlo približne 600 000 utečencov a migrantov na ceste do Európy vrátane zraniteľných skupín ako deti a staršie osoby; naliehavo žiada miestne orgány, aby zaistili, aby sa s migrantmi a utečencami, ktorí v krajine žiadajú o azyl alebo cestujú cez jej územie, zaobchádzalo v súlade s medzinárodným právom a právom EÚ vrátane dohovoru o utečencoch z roku 1951 a Charty základných práv EÚ;

  40.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v práci na otázkach súvisiacich s migráciou so všetkými krajinami západného Balkánu s cieľom uistiť sa, že sa dodržiavajú európske a medzinárodné normy a štandardy;

  41.  zdôrazňuje význam regionálnej spolupráce ako nástroja posúvajúceho proces integrácie do EÚ vpred, a vyjadruje krajine uznanie za konštruktívne úsilie a proaktívne príspevky v oblasti presadzovania bilaterálnych vzťahov so všetkými krajinami regiónu;

  42.  domnieva sa, že regionálna spolupráca je zásadným prvkom procesu pristúpenia k EÚ, keďže prináša regiónu stabilitu a prosperitu, a mala by byť pre vládu prioritou; víta pretrvávajúcu konštruktívnu úlohu a proaktívne úsilie krajiny v oblasti podpory bilaterálnej, regionálnej a medzinárodnej spolupráce, ako aj jej účasť na civilných a vojenských operáciách krízového riadenia; vyjadruje uznanie lepšiemu zosúladeniu politiky so zahraničnou politikou EÚ (73 %); vyzýva macedónske orgány, aby sa takisto zosúladili s reštriktívnymi opatreniami voči Rusku nadväzujúcimi na nelegálnu anexiu Krymu; opätovne zdôrazňuje, že je dôležité dokončiť rokovania o zmluve o priateľstve a dobrom susedstve s Bulharskom; vyzýva orgány, aby dodržiavali politické, sociálne a kultúrne práva občanov krajiny, ktorí sa identifikujú ako Bulhari;

  43.  podporuje vytvorenie spoločných odborných komisií pre históriu a vzdelávanie so susednými krajinami s cieľom prispieť k objektívnej a na faktoch založenej interpretácii histórie, posilňovať akademickú spoluprácu a presadzovať pozitívne postoje k susedom medzi mladými ľuďmi;

  44.  víta hmatateľné výsledky, ktoré boli dosiahnuté na základe iniciatívy týkajúcej sa opatrení zameraných na budovanie dôvery medzi touto krajinou a Gréckom, ktoré by mohli prispieť k lepšiemu porozumeniu a pevnejším bilaterálnym vzťahom a zároveň pripraviť pôdu pre vzájomne prijateľné riešenie otázky názvu, a uznáva pozitívny vývoj, pokiaľ ide o ich vykonávanie; zdôrazňuje, že je dôležité vyhýbať sa gestám, kontroverzným krokom a vyhláseniam, ktoré môžu mať negatívny vplyv na dobré susedské vzťahy; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku (PK/VP) a Komisiu, aby rozvíjali nové iniciatívy s cieľom odstrániť zostávajúce rozdiely a aby v spolupráci s oboma krajinami a osobitným predstaviteľom OSN pracovali na vzájomne prijateľnom riešení otázky názvu a podali o tom správu Európskemu parlamentu;

  45.  víta aktivity v rámci tzv. berlínskeho procesu, ktoré preukazujú silnú politickú podporu európskej perspektívy západobalkánskych krajín; pripomína dôležitosť procesu pre podporu hospodárskeho rozvoja krajín tohto regiónu prostredníctvom investícií do základných sietí a bilaterálnych projektov v oblasti infraštruktúry, hospodárstva a prepojenosti; opakuje dôležitosť aktívneho zapojenia do regionálnych mládežníckych iniciatív, akou je Regionálny úrad pre spoluprácu mládeže na západnom Balkáne (Regional Youth Cooperation Office of the Western Balkans); víta vytvorenie Západobalkánskeho fondu, a naliehavo žiada Komisiu, aby zohľadnila navrhované iniciatívy a projekty;

  46.  vyjadruje krajine uznanie za predsedníctvo Stredoeurópskej iniciatívy v roku 2015, počas ktorého sa kládol dôraz na hospodársku spoluprácu, obchodné príležitosti, infraštruktúru, všeobecný hospodársky rozvoj vrátane rozvoja vidieka a cestovného ruchu, ako aj na prepájanie makroregiónov;

  47.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu krajiny.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2004, s. 13.
  • [2]  Koridor X je jeden z paneurópskych dopravných koridorov a vedie z mesta Salzburg (Rakúsko) do mesta Solún (Grécko).
  • [3]  Koridor VIII je jeden z paneurópskych dopravných koridorov a vedie z mesta Durrës (Albánsko) do mesta Varna (Bulharsko). Prechádza takisto cez mesto Skopje.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  28.2.2017

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania:

  +:

  –:

  0:

  54

  9

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Angel Dzhambazki, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Željana Zovko

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Olle Ludvigsson

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

  54

  +

  ALDE

  Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

  ECR

  Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

  EFDD

  James Carver, Fabio Massimo Castaldo

  PPE

  Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

  S&D

  Francisco Assis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche

  Verts/ALE

  Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

  9

  -

  ENF

  Mario Borghezio

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

  NI

  Georgios Epitideios

  PPE

  Manolis Kefalogiannis

  S&D

  Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

  0

  0

   

   

  Vysvetlenie symbolov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa