MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta

9.3.2017 - (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä(t): Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(Valiokuntien yhteiskokousmenettely – työjärjestyksen 55 artikla)


Menettely : 2016/0208(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0056/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0056/2017
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0450),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 50 ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0265/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 14. lokakuuta 2016 antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A8-0056/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[3]*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI ja EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 50 ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon[4],

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[5],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849[6] on tärkein säädös, jonka avulla ehkäistään unionin rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Mainitulla direktiivillä, joka on määrä saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017, vahvistetaan ajantasainen, avoin, tehokas ja kattava oikeudellinen kehys, jonka avulla puututaan rahan tai varojen keräämiseen terrorismia varten, edellyttämällä, että jäsenvaltiot tunnistavat ja ymmärtävät rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvät riskit ja pienentävät sekä ehkäisevät niitä.

2)  Viimeaikaisten terrori-iskujen yhteydessä on noussut esiin uusia suuntauksia, jotka liittyvät erityisesti siihen, miten terroristiryhmät rahoittavat ja toteuttavat operaatioitaan. Eräät nykyaikaista teknologiaa hyödyntävät palvelut, joiden suosio vaihtoehtoisina rahoitusjärjestelminä kasvaa jatkuvasti, jäävät unionin lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle tai hyötyvät poikkeuksista, jotka eivät välttämättä ole enää perusteltuja. Jotta voidaan pysytellä kehittyvien suuntausten vauhdissa, nykyisen ehkäisevän säännöstön parantamiseksi ja terrorismin rahoituksen torjunnan tehostamiseksi olisi toteutettava lisätoimia, joilla varmistetaan rahoitustoimia ja yhteisöjä koskevan avoimuuden lisääminen unionissa voimassa olevan ennaltaehkäisevän oikeudellisen kehyksen mukaisesti. On tärkeää huomata, että toteutettavien toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa riskeihin.

2 a)  Yhdistyneet kansakunnat (YK), Interpol ja Europol ovat jo vuosia raportoineet järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin yhä läheisemmästä yhteydestä. Koska järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin välillä on yhä läheisempi yhteys, järjestäytyneen rikollisuuden verkostojen torjunnan olisi kuuluttava osana jokaiseen terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaan strategiaan. Ampuma‑aseiden, huumausaineiden, tupakan ja väärennettyjen tuotteiden laittomasta kaupasta, ihmiskaupasta sekä ryöstön tapaisesta kiristyksestä ja kiristyksestä on tullut terroristiryhmille erittäin tuottoisia rahoituksen hankintatapoja, jotka tuottavat noin 110 miljardia euroa joka vuosi (kun väärennettyjen tuotteiden kauppaa ei ole laskettu mukaan). Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden välinen kytkös sekä rikollis- ja terroristiryhmien väliset yhteydet kasvattavat unioniin kohdistuvaa turvallisuusuhkaa.

2 b)  Myös rahanpesu, tavaroiden laiton kauppa, muun muassa raakaöljyn, huumausaineiden, taideteosten, aseiden ja suojeltujen eläinlajien laiton kauppa, vakavat veropetokset ja laittomasti hankitun rahan veronkierto ovat tavanomaisia toimia, joilla rahoitetaan terrorismia. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet näiden toimien säätämiseksi rangaistaviksi ja varmistettava, että terroristit ja terroristijärjestöt eivät voi hyötyä näistä rikoksista saatavasta voitosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta [uuden terrorisminvastaisen direktiivin] soveltamista.

3)  Samalla kun olisi pyrittävä toteuttamaan direktiivin (EU) 2015/849 tavoitteet, siihen tehtävien muutosten olisi oltava yhdenmukaisia niiden toimien kanssa, joita unionissa parhaillaan toteutetaan terrorismin ja sen rahoituksen torjumiseksi, ja niissä olisi otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut perusoikeudet ja periaatteet sekä noudatettava ja sovellettava suhteellisuusperiaatetta. Euroopan turvallisuusagendassa[7] määritetään terrorismin torjuntaa koskevan unionin oikeudellisen kehyksen kehittäminen yhdeksi painopisteeksi, todetaan, että tarvitaan toimia, joilla terrorismin rahoitukseen puututaan tuloksellisemmalla ja kattavammalla tavalla, ja korostetaan, että soluttautuminen rahoitusmarkkinoille on yksi keino rahoittaa terrorismia. Myös Eurooppa-neuvosto korosti 17 ja 18 päivänä joulukuuta 2015 antamissaan päätelmissä tarvetta toteuttaa kaikilla aloilla nopeasti lisätoimia terrorismin rahoittamisen torjumiseksi.

4)  Komissio on hyväksynyt toimintasuunnitelman, jolla tehostetaan terrorismin rahoituksen torjuntaa[8]. Siinä korostetaan tarvetta mukautua uusiin uhkiin ja muuttaa tätä varten direktiiviä (EU) 2015/849.

5)   Unionin toimissa on otettava tarkoin huomioon myös kansainvälisen tason kehitys ja sitoumukset. Tämän vuoksi olisi otettava huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2195 (2014) terrorismin ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden välisistä yhteyksistä, 2199 (2015) toimista, joilla estetään terroristiryhmiä saamasta rahoitusta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, ja 2253 (2015) pakotekehyksen laajentamisesta kattamaan Irakin ja Levantin islamilaisen valtion.

5 a)  Rahanpesua harjoitetaan suuressa määrin käteistapahtumien avulla. Sähköiset pankkitilit ja muut vastaavat maksujärjestelmät ovat yleistyneet ja niiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, minkä vuoksi on aihetta harkita käteissiirtojen rajoittamista unionin tasolla aiheuttamatta kuitenkaan suurta rasitetta kotitalouksille ja yrityksille. Komission olisi arvioitava, minkä suuruinen yläraja käteissiirroille olisi unionin tasolla asetettava, ja annettava jäsenvaltioille mahdollisuus asettaa matalampia kynnysarvoja. Arviointi olisi tehtävä kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä. Asiaa koskevilla muilla unionin toimivaltaan kuuluvilla aloilla, kuten kansainvälisessä kaupassa ja kehitysyhteistyössä, toteutettavia politiikkoja ja toimia olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä täydentämään rahoitusjärjestelmässä toteutettavia toimia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Tällaisilla politiikoilla ja toimilla olisi pyrittävä täydentämään unionin muiden politiikkojen tavoitteita eikä vaarantamaan niiden saavuttamista.

6)  Virtuaalivaluuttojen ja tavallisten, takaukseen perustuvien (eli lailliseksi maksuvälineeksi hyväksyttyjen) valuuttojen välisten vaihtopalvelujen ja lompakkopalvelujen tarjoajilla ei ole velvollisuutta tunnistaa epäilyttävää toimintaa. Tämän ansiosta terroristiryhmät voivat siirtää rahaa unionin rahoitusjärjestelmään tai virtuaalivaluuttaverkostojen välillä salaamalla siirrot tai hyödyntämällä näiden palvelujen tietynasteista nimettömyyttä. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää laajentaa direktiivin (EU) 2015/849 soveltamisalaa niin, että se kattaa myös virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut ja lompakkopalvelujen tarjoajat. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava valvoa virtuaalivaluuttojen käyttöä. Näin saataisiin aikaan tasapuolinen ja oikeasuhteinen lähestymistapa, joka turvaisi vaihtoehtoisen rahoituksen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden alalla saavutetun teknisen kehityksen ja pitkälle viedyn avoimuuden.

7)  Virtuaalivaluuttojen uskottavuus ei parane, jos niitä käytetään rikollisiin tarkoituksiin. Tässä yhteydessä nimettömyydestä on enemmän haittaa kuin hyötyä virtuaalivaluuttojen kehitykselle ja niiden potentiaalisten hyötyjen leviämiselle. Virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelujen ja lompakkopalvelujen tarjoajien sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan ei ratkaise kokonaisuudessaan virtuaalivaluuttojen avulla toteutettujen liiketoimien nimettömyyteen liittyvää ongelmaa, sillä suuri osa virtuaalivaluuttojen toimintaympäristöstä pysyy edelleen nimettömänä, koska käyttäjät voivat toteuttaa liiketoimia myös ilman vaihtopalveluja tai lompakkopalvelujen tarjoajia. Nimettömyyteen liittyvien riskien torjumiseksi kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava yhdistää virtuaalivaluuttojen verkko-osoitteet virtuaalivaluuttojen omistajan henkilöllisyyteen. Lisäksi olisi selvitettävä tarkemmin mahdollisuutta antaa käyttäjien tehdä vapaaehtoinen ilmoitus nimetyille viranomaisille.

8)  Paikallisvaluuttoja (joista käytetään myös nimitystä rinnakkaisvaluutat), joita käytetään rajoitetuissa verkostoissa, kuten tietyssä kaupungissa tai tietyllä alueella ja pienen käyttäjäjoukon keskuudessa, ei tulisi pitää virtuaalivaluuttoina.

9)  Jäsenvaltioiden on vaadittava ilmoitusvelvollisia soveltamaan tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä silloin kun ne suorittavat liiketoimia suuririskisiin kolmansiin maihin sijoittautuneiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden kanssa, jotta riskejä voidaan hallita ja vähentää. Tätä varten kukin jäsenvaltio määrittää kansallisella tasolla, millaisia tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä suuririskisiä kolmansia maita kohtaan on toteutettava. Tällaisten toisistaan poikkeavien jäsenvaltiokohtaisten menettelyjen seurauksena muodostuu heikkoja kohtia sellaisten liikesuhteiden hallinnointiin, joissa on mukana komission suuririskisiksi määrittämiä kolmansia maita. Terroristit voivat käyttää näitä aukkoja hyväkseen ohjatakseen varoja unionin rahoitusjärjestelmään ja pois siitä. On tärkeää parantaa komission laatiman suuririskisten kolmansien maiden luettelon toimivuutta säätämällä unionin tasolla näiden maiden yhdenmukaisesta kohtelusta. Tässä yhdenmukaisessa lähestymistavassa olisi keskityttävä ensisijaisesti tehostettuihin asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskeviin toimenpiteisiin. Jäsenvaltioiden ja ilmoitusvelvollisten olisi kuitenkin voitava soveltaa tehostettujen asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden lisäksi myös muita riskiä vähentäviä toimenpiteitä kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alan kansainväliset järjestöt ja arvovaltaiset tahot voivat vaatia soveltamaan tarvittavia vastatoimenpiteitä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi eri maihin liittyviltä jatkuvilta ja merkittäviltä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevilta riskeiltä. Jäsenvaltioiden olisi saatettava voimaan ja sovellettava riskien vähentämiseen tähtääviä täydentäviä toimenpiteitä komission suuririskisiksi määrittämien kolmansien maiden suhteen ottaen huomioon esimerkiksi rahanpesutyöryhmän kehotukset toteuttaa vastatoimenpiteitä ja sen antamat suositukset sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvat velvoitteet. Suuririskisiä kolmansia maita koskevien vastatoimenpiteiden lisäksi ETA-maiden ja kolmansien maiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmistä tehtävän kattavan arvioinnin olisi oltava välttämätön edellytys unionin laajuisten toimilupien ja vastaavuuksien myöntämiselle sisämarkkinoille pääsemiseksi. Pääsyä sisämarkkinoille voitaisiin rajoittaa yleisesti tai tiettyjen alojen ja ilmoitusvelvollisten osalta, kun rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä todetaan heikkouksia.

9 a)  Unioni, sen jäsenvaltiot ja kolmannet maat jakavat vastuun rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa. Kolmansien maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä olisi myös keskityttävä vahvistamaan kehitysmaiden rahoitus- ja hallintojärjestelmiä, jotta ne voisivat osallistua paremmin maailmanlaajuiseen verouudistusprosessiin talousrikollisuuden ja siihen liittyvän laittoman toiminnan torjumiseksi ja sellaisten rahanpesun vastaisten mekanismien käyttöön ottamiseksi, joilla edistettäisiin parempaa tietojenvaihtoa muiden maiden kanssa petosten ja terroristien tunnistamiseksi.

10)  Koska rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevat uhka- ja haavoittuvuustekijät ovat luonteeltaan muuttuvia, unionin olisi hyväksyttävä yhdennetty lähestymistapa, jossa kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmät sovitetaan yhteen unionin tason vaatimusten kanssa, ottaen huomioon näiden kansallisten järjestelmien tuloksellisuuden arviointi. Jotta voitaisiin valvoa, että unionin vaatimukset saatetaan asianmukaisella tavalla osaksi kansallisia järjestelmiä ja että niitä sovelletaan tuloksellisesti niin, että niistä muodostuu tehokas ehkäisevä järjestelmä, komission olisi otettava arvionsa pohjaksi kansalliset riskintorjuntajärjestelmät, tämän kuitenkaan rajoittamatta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alan kansainvälisten järjestöjen ja arvovaltaisten tahojen, kuten rahanpesutyöryhmän tai rahanpesun vastaisia toimenpiteitä arvioivan asiantuntijakomitean (Moneyval), laatimien arvioiden soveltamista. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alan kansainvälisten järjestöjen ja arvovaltaisten tahojen olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa vahvistaakseen yhteiset indikaattorit kansallisten riskintorjuntajärjestelmien arvioimista varten sekä yhdenmukaistetut ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

10 a)  Sen valvonta, että unionin vaatimukset saatetaan osaksi kansallisia järjestelmiä, ei riitä varmistamaan, että kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmät ovat tehokkaita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa, sillä puutteet johtuvat usein sääntöjen tehottomasta täytäntöönpanosta. Tältä osin on sisämarkkinoiden kannalta ratkaisevaa, että komissiolla ja Euroopan valvontaviranomaisilla on lisävaltuudet arvioida kansallisten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmien yhdenmukaisuutta kansallisten sääntöjen soveltamisen ja täytäntöönpanon valvontaa koskevien unionin puitteiden kanssa. Euroopan valvontaviranomaisille on osoitettava lisävaltuuksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan osalta, myös valtuudet toteuttaa arviointeja paikan päällä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskuudessa, vaatia esittämään kaikki tiedot, joilla on merkitystä vaatimusten noudattamisen arvioinnissa, antaa suosituksia korjaaviksi toimiksi, julkaista nämä suositukset ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että suositukset pannaan tehokkaasti täytäntöön.

10 b)  Rahanpesua ja verovilppiä kanavoidaan yhä yleisemmin kaupankäyntiin hintaa, määrää tai laatua manipuloimalla. Rahoituksen ja verotuksen avoimuus on unionin kauppapolitiikan ensisijaisia painopisteitä, minkä vuoksi rahanpesua ja verovilppiä läpi sormien katsoville maille ei pitäisi myöntää unionissa minkäänlaisia kauppaan liittyviä etuisuuksia.

10 c)  Palvelukaupassa olisi toteutettava ”Kaikkien kauppa” -strategian mukaisesti tehokkaita lisätoimia, jotta voidaan estää palvelukaupan käyttö laittomiin rahoitusvirtoihin, pitäen mielessä, että kehitysmaiden kanssa käytävä vapaa tavara- ja palvelukauppa lisää rahanpesun riskiä ja että unionin palvelukauppa veroparatiisien kanssa on kuusi kertaa laajempaa kuin muiden verrattavissa olevien maiden kanssa, kun taas tavarakaupassa ei esiinny vastaavia eroja.

10 d)  Komission olisi vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta esitettävä jäsenvaltioille kertomus mahdollisista rahoituspalveluja ja sijoittautumista koskevissa luvuissa ilmenevistä porsaanrei’istä unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä, jo voimassa olevissa kauppasopimuksissa, erityisesti mitä tulee investoinnin ja sijoittautumisen määritelmään, toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi tehtävien poikkeusten soveltamisalaan ja aikarajoihin, kauppasopimusten osapuolten välisten rahasiirtojen enimmäismäärien olemassaoloon tai puuttumiseen, valuuttoihin, joilla rahasiirrot voidaan tehdä, pankkisalaisuuden vahvistamiseen sekä tietojenvaihtoa koskevien määräysten olemassaoloon.

10 e)  Rahoituspalveluja ja sijoittautumista koskevien lukujen olisi tulevissa kauppasopimuksissa sisällettävä suppeat investoinnin määritelmät, jotta sopimuksen ulkopuolelle jätetään sellaiset tuotteet, joihin liittyy suuri riski siitä, että ne sisältävät ilmoittamatta jätettyä rahaa. Niissä olisi myös määrättävä kauppasopimuksen kattamilla alueilla perustettavien tai hallinnoitavien tai niillä toimivien yritysten, trustien ja vastaavien oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien julkisten rekisterien perustamisesta. Niiden olisi sisällettävä yhteistyöjärjestelyjä rahoitusvirtojen valvomiseksi ja pankkisalaisuuden poistamiseksi tietosuojasääntöjen ja avoimen datan standardien mukaisesti. Niissä olisi ulotettava toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi tehtävien poikkeusten soveltamisala ja aikarajat pidemmälle kuin vain ”maksutarpeiden epätasapainoon” ja korvattava ”parasta pyrkimystä” koskevat sitoumukset pakollisilla määräyksillä.

11)  Yleisluontoisilla ennalta maksetuilla korteilla, joilla katsotaan olevan yhteiskunnallista merkitystä, on oikeutettuja käyttötarkoituksia, ja ne ovat taloudellista osallisuutta edistävä helposti käytettävissä oleva maksuväline. Nimettömiä ennalta maksettuja kortteja on kuitenkin helppo käyttää terrori-iskujen ja niihin liittyvän logistiikan rahoittamiseen. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää estää terroristeja, terroristijärjestöjä sekä terrorismin tukijoita ja muita välikäsiä ja edistäjiä käyttämästä näitä keinoja operaatioidensa rahoittamiseen alentamalla edelleen niitä raja-arvoja ja enimmäismääriä, joita pienempiin määriin ilmoitusvelvollisten ei tarvitse soveltaa tiettyjä direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyjä asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä. Samalla kun otetaan asianmukaisella tavalla huomioon kuluttajien tarve käyttää yleisluontoisia ennalta maksettuja maksuvälineitä eikä estetä tällaisten sosiaalista ja taloudellista osallisuutta edistävien maksuvälineiden käyttöä, on olennaisen tärkeää alentaa yleisluontoisiin nimettömiin ennalta maksettuihin kortteihin sovellettavia voimassa olevia kynnysarvoja ▌.

12)  Vaikka unionissa myönnettyjä nimettömiä ennalta maksettuja kortteja voidaan periaatteessa käyttää ainoastaan unionin alueella, tämä ei aina päde kolmansissa maissa myönnettyihin vastaaviin kortteihin. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että unionin ulkopuolella myönnettyjä nimettömiä ennalta maksettuja kortteja on mahdollista käyttää unionissa ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden voidaan katsoa täyttävän vaatimukset, jotka vastaavat unionin lainsäädännössä säädettyjä. Tämä sääntö olisi pantava täytäntöön noudattaen täysimääräisesti kansainvälistä kauppaa koskevia unionin velvoitteita, erityisesti palvelukaupan yleissopimuksen määräyksiä.

13)  Rahanpesun selvittelykeskuksilla on tärkeä rooli terroristiverkostojen rahoitustoimien havaitsemisessa, erityisesti kun ne ylittävät valtioiden rajat, ja verkostojen tukijoiden paljastamisessa. Talousrikostutkinnalla voi olla perustavanlaatuinen merkitys terrorismirikosten edistämisen sekä terroristijärjestöjen verkostojen ja suunnitelmien paljastamisessa. Rahanpesun selvittelykeskusten tehtävät ja toimivaltuudet poikkeavat toisistaan huomattavasti, koska niitä koskevia kansainvälisiä normeja ei ole. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä varmistamaan tehokkaampi ja koordinoidumpi toimintatapa, jota sovelletaan terrorismiin liittyviin talousrikostutkintoihin, myös niihin, jotka liittyvät virtuaalivaluuttojen väärinkäyttöön. Nykyiset eroavuudet eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa rahanpesun selvittelykeskusten toimintaan eivätkä varsinkaan niiden valmiuksiin laatia ehkäiseviä analyyseja tiedustelu- ja tutkintatoimista sekä lainkäyttötehtävistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavien viranomaisten tueksi. Rahanpesun selvittelykeskuksilla olisi oltava oikeus saada tietoja ja vaihtaa niitä rajoituksetta, myös lainvalvontaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Aina kun epäillään rikollisuutta ja erityisesti terrorismin rahoitusta, tietoja olisi voitava saada suoraan ja nopeasti ilman aiheetonta viivytystä. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää parantaa edelleen rahanpesun selvittelykeskusten tehokkuutta ja tuloksellisuutta niiden toimivaltuuksia ja keskinäistä yhteistyötä selkeyttämällä.

13 a)  Jotta päästäisiin kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten nykyisistä yhteistyövaikeuksista, olisi perustettava unionin rahanpesun selvittelykeskus koordinoimaan, avustamaan ja tukemaan jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskuksia rajatylittävissä tapauksissa. Se soveltuisi myös erityisesti yhdentyneille unionin rahoitusmarkkinoille ja olisi tehokas rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa sisämarkkinoilla. Jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskukset olisivat edelleen ensisijaisesti vastuussa epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten vastaanottamisesta, niiden analysoinnista ja niiden välittämisestä toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Unionin rahanpesun selvittelykeskus tarjoaisi jäsenvaltioille tukea erityisesti tietojenvaihdon varmistamiseksi tarvittavan teknisen infrastruktuurin ylläpidossa ja kehittämisessä, avustaisi rajatylittävien tapausten yhteisessä analysoinnissa ja strategisten analyysien tekemisessä sekä koordinoisi jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten työtä rajatylittävissä tapauksissa.

14)  Rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava saada miltä tahansa ilmoitusvelvolliselta kaikki tehtäviensä hoitamista varten tarvittavat tiedot. Esteetön tiedonsaanti on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että rahavirrat voidaan jäljittää asianmukaisella tavalla ja laittomat verkostot ja virrat paljastaa varhaisessa vaiheessa. Kun rahanpesun selvittelykeskusten on saatava lisätietoja ilmoitusvelvollisilta rahanpesua koskevien epäilyjen perusteella, tällainen epäilys voi perustua rahanpesun selvittelykeskukselle tehtyyn aiempaan ilmoitukseen epäilyttävästä liiketoimesta mutta myös muuhun lähteeseen, kuten rahanpesun selvittelykeskuksen omaan analyysiin, toimivaltaisten viranomaisten toimittamiin tiedustelutietoihin tai toisen rahanpesun selvittelykeskuksen hallussa oleviin tietoihin. Rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava saada taloudellisia, hallinnollisia ja lainvalvontaa koskevia tietoja, joita ne tarvitsevat tehtäviensä asianmukaista hoitamista varten, miltä tahansa ilmoitusvelvolliselta, myös ilman kyseisen ilmoitusvelvollisen tekemää aiempaa ilmoitusta. Rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava antaa tällaiset tiedot myös niitä pyytäneelle toiselle unionin rahanpesun selvittelykeskukselle ja vaihtaa näitä tietoja niitä pyytäneen rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa.

14 a)  Toimivaltaisten viranomaisten, jotka valvovat, että luotto- ja finanssilaitokset noudattavat tätä direktiiviä, olisi voitava tehdä yhteistyötä ja vaihtaa luottamuksellisia tietoja luonteestaan ja asemastaan riippumatta. Tämän vuoksi tällaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava asianmukainen oikeusperusta luottamuksellisten tietojen vaihdolle ja mahdollisimman laajalle yhteistyölle alalla sovellettavien kansainvälisten normien mukaisesti.

14 b)  Luotto- ja finanssilaitoksiin liittyvät toiminnan vakautta koskevat tiedot, kuten johtajien ja osakkaiden luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevat tiedot, tiedot sisäisistä valvontajärjestelmistä sekä hallintoa tai sääntöjen noudattamista ja riskinhallintaa koskevat tiedot, ovat usein välttämättömiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvän, näiden laitosten riittävän valvonnan takaamiseksi. Myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat tiedot ovat tärkeitä laitosten toiminnan vakauden valvonnassa. Tämän vuoksi luottamuksellisten tietojen vaihtoa ja yhteistyötä luotto- ja finanssilaitosten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten ja toiminnan vakauden valvojien välillä ei saisi tahattomasti vaikeuttaa oikeudellisella epävarmuudella, joka voi seurata, jos alan säännökset eivät ole selkeitä. Oikeudellisen kehyksen selventäminen on erityisen tärkeää myös siksi, että toiminnan vakauden valvonta on erinäisissä tapauksissa uskottu muille kuin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvojille, kuten Euroopan keskuspankille.

15)  Jos rahanpesun selvittelykeskukset ja muut toimivaltaiset viranomaiset saavat tiedot pankki- ja maksutilien sekä tallelokeroiden ja erityisesti nimettömien tallelokeroiden haltijoiden henkilöllisyydestä liian myöhään, terrorismiin liittyvien varainsiirtojen paljastaminen vaikeutuu. Jäsenvaltioiden tiedot, joiden avulla voidaan selvittää samalle henkilölle kuuluvat pankki- ja maksutilit sekä tallelokerot, ovat hajanaisia, eivätkä ne sen vuoksi ole ajallaan rahanpesun selvittelykeskusten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön keskitettyjä automatisoituja mekanismeja, kuten kaikissa jäsenvaltioissa toimiva rekisteri tai tietojenhakujärjestelmä, sillä ne ovat tehokas keino saada ajallaan pääsy pankki- ja maksutilien sekä tallelokeroiden haltijoiden henkilöllisyyttä ja heidän asiamiehiään ja näiden tilien tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin.

15 a)  Rakennusten ja maa-alueiden kaltaisen kiinteän omaisuuden omistusta ja hallintaa koskevat tiedot eivät ole saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. Myöskään henkivakuutusten edunsaajista ei ole olemassa koottuja tietoja. Rahanpesutoimintaa harjoitetaan myös turvautumalla kiinteistökauppoihin ja henkivakuutustuotteisiin. On olennaisen tärkeää perustaa kaikkiin jäsenvaltioihin keskitettyjä automatisoituja mekanismeja, kuten rekisteri tai tietojenhakujärjestelmä, tällaisten tietojen jäljittämiseksi ja tutkintavaiheen tukemiseksi. Jäsenvaltioiden viranomaisilla on oltava oikea-aikainen pääsy näihin tietoihin, jotta ne voivat toteuttaa rajatylittäviä tarkastuksia ja selvityksiä.

15 b)  Kun otetaan huomioon jatkuvat teknologiset muutokset, jotka mahdollistavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen, ehdotetaan, että perustetaan unionin valvonta-, koordinointi- ja teknologian seurantaväline avustamaan rahanpesun selvittelykeskuksia niiden työssä.

16)  Yksityisyyden ja henkilötietojen suojan kunnioittamiseksi tällaisiin rekistereihin olisi tallennettava ainoastaan tiedot, jotka välttämättä tarvitaan rahanpesun torjuntaa koskevien tutkimusten suorittamista varten. Asianomaisille rekisteröidyille olisi ilmoitettava, että heidän tietonsa on tallennettu rekisteriin ja että ne ovat rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla, ja heille olisi ilmoitettava yhteystaho, jonka kautta he voivat käyttää oikeuttaan tutustua itseään koskeviin tietoihin ja pyytää niiden oikaisemista. Rekistereihin tallennettavia henkilötietoja varten olisi vahvistettava enimmäissäilytysajat, ja olisi säädettävä näiden tietojen tuhoamisesta sitten kun tietoja ei enää tarvita ilmoitettua käyttötarkoitusta varten. Pääsyä tällaisiin rekistereihin ja tietokantoihin olisi rajoitettava tiedonsaantitarpeen mukaisesti.

17)  Luonnollisten ja oikeushenkilöiden tietojen tarkistaminen ja todentaminen on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan kannalta olennaisen tärkeää. Liiketoimien ja maksutapahtumien digitalisoinnissa tapahtunut uusin tekninen kehitys mahdollistaa turvallisen etätunnistuksen tai sähköisen tunnistamisen. Olisi otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 säädetyt tunnistuskeinot sekä muut mahdolliset uuteen teknologiaan perustuvat etätunnistuskeinot, jotka takaavat vastaavan riittävän turvallisuustason kuin e‑IDAS, erityisesti niiden ilmoitettujen sähköisen tunnistamisen järjestelmien ja keinojen osalta, jotka tarjoavat korkean turvallisuustason välineet sekä vertailuarvon, jonka avulla kansallisella tasolla perustettuja tunnistusmenetelmiä voidaan arvioida. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää tunnustaa alkuperäisten asiakirjojen suojatut sähköiset jäljennökset samoin kuin sähköiset ilmoitukset, todistukset ja valtuutukset päteviksi keinoiksi osoittaa henkilöllisyys. Tämän direktiivin soveltamisessa olisi otettava huomioon teknologianeutraaliuden periaate.

17 a)  Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) on unionin verkko- ja tietoturva-asiantuntemuksen keskus, ja sille olisi annettava valtuudet vaihtaa lainvalvontaviranomaisten kanssa tietoja esteettä, jotta kyberturvallisuutta koskeva yhteistyö olisi mahdollista, sillä se on tärkeässä asemassa rikollisen toiminnan, kuten terrorismin, rahoittamisen torjunnassa.

17 b)  Euroopan pankkiviranomaista olisi kehotettava päivittämään avoimuutta lisäävät toimensa vastaamaan nykypäivän haasteita, jotta voitaisiin paremmin estää rahoitusjärjestelmien käyttö rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

18)  Direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdan a alakohdassa säädetty tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeva kynnysarvo ei tee eroa aitojen kaupallisten yhteisöjen ja sellaisten yhteisöjen välillä, jotka eivät harjoita aktiivisesti liiketoimintaa vaan joita käytetään lähinnä välittävänä rakenteena varojen tai tulojen ja niiden tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan välillä. Asetettua kynnysarvoa on helppo kiertää jälkimmäisten osalta, jolloin ei ole mahdollista selvittää niiden luonnollisten henkilöiden henkilöllisyyttä, jotka tosiasiallisesti omistavat oikeushenkilön tai joiden määräysvallassa se on. Jotta voitaisiin paremmin selvittää yritysmuotoisten välittävien rakenteiden tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot, on tarpeen ottaa käyttöön erityinen kynnysarvo, jonka ylittyminen johtaa omistajaa koskevien tietojen ilmoittamiseen. Kynnysarvon olisi oltava niin matala, että se kattaa useimmat tilanteet.

19)  Olemassa olevien asiakkaiden tutkiminen perustuu nykyisessä kehyksessä riskilähtöiseen lähestymistapaan. Koska eräisiin välittäjänä toimiviin rakenteisiin liittyy tavallista suurempi rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja niihin liittyvien esirikosten riski, tämän lähestymistavan perusteella ei kuitenkaan ole aina mahdollista havaita ja arvioida riskejä riittävän ajoissa. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että myös tiettyjä olemassa olevien asiakkaiden selkeästi määriteltyjä erityisryhmiä valvotaan järjestelmällisesti.

20)  Jäsenvaltioiden edellytetään nykyään varmistavan, että niiden alueelle perustetut oikeushenkilöt hankkivat riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot tosiasiallisista omistajistaan ja edunsaajistaan ja pitävät niitä yllä. Rikollisten jäljittämisessä on tärkeää, että tiedot tosiasiallisesta omistajasta ja edunsaajasta ovat tarkat ja ajantasaiset, sillä rikolliset saattaisivat muutoin pystyä salaamaan henkilöllisyytensä yritysrakenteen taakse. Koska rahoitusjärjestelmä on maailmanlaajuisesti yhteen kytkeytynyt, varoja on helppo piilottaa ja siirtää ympäri maailmaa, ja rahanpesijät ja terrorismin rahoittajat sekä muut rikolliset ovatkin hyödyntäneet tätä mahdollisuutta enenevässä määrin.

21)  Olisi täsmennettävä peruste, jonka mukaan määräytyy, mikä jäsenvaltio vastaa trustien ja vastaavien oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen valvonnasta ja rekisteröinnistä. Jotta voitaisiin välttää se, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien eroavuuksien vuoksi tiettyjä trusteja ja vastaavia oikeudellisia järjestelyjä ei valvota eikä rekisteröidä missään unionin alueella, sekä välttää sisämarkkinoiden vääristyminen, kaikki trustit ja vastaavat oikeudelliset järjestelyt, myös Treuhand, Stiftung, Privatstiftung ja Usufruct Fiducia, olisi rekisteröitävä siinä jäsenvaltiossa tai niissä jäsenvaltioissa, missä ne perustetaan, missä niitä hallinnoidaan tai missä ne toimivat. Niiden olisi oltava velvollisia julkistamaan tietyt tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot. Jotta voidaan varmistaa trustien ja vastaavien oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen tuloksellinen valvonta ja rekisteröinti, tarvitaan myös yhteistyötä ja asiaa koskevien tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken.

21 a)  Rikolliset siirtävät laittomasti saatua hyötyä useiden rahoituksen välittäjien kautta välttääkseen sen havaitsemisen, joten on tärkeää sallia luotto- ja finanssilaitosten välinen tietojenvaihto sekä konsernin sisällä että muiden luotto- ja finanssilaitosten kanssa, kunhan tietosuojasta huolehditaan.

22)  Yritysten, trustien ja muiden yhteisöjen ja oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tiettyjen tietojen pakollinen julkistaminen antaa lisätakeet kolmansille osapuolille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa niiden kanssa. Eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai ilmoittaneet aikovansa toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevissa rekistereissä olevien tietojen saattamista yleisön saataville. Se, että kaikki jäsenvaltiot eivät välttämättä julkista tällaisia tietoja tai että julkistetut tiedot poikkeavat toisistaan tai niiden saatavuus vaihtelee, voi johtaa siihen, että kolmansien osapuolten suojan taso unionissa vaihtelee. Hyvin toimivilla sisämarkkinoilla on tarpeen koordinoida toimia vääristymien välttämiseksi. Sen vuoksi tällaisten tietojen olisi oltava julkisesti saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa.

23)  Tietojen julkisuuden ansiosta myös kansalaisyhteiskunnalla, esimerkiksi lehdistöllä tai kansalaisjärjestöillä, on paremmat mahdollisuudet tutkia tietoja, mikä parantaa osaltaan luottamusta liiketoimien ja rahoitusjärjestelmän rehellisyyteen. Tämä voi myös edistää oikeushenkilöiden ja oikeudellisten järjestelyjen väärinkäytön torjuntaa paitsi siksi, että se helpottaa tutkimuksia, myös maineeseen liittyvistä syistä, kun tosiasialliset omistajat ja edunsaajat olisivat kaikkien niiden tiedossa, jotka suorittavat liiketoimia tällaisten yhteisöjen kanssa. Tietojen julkisuuden ansiosta finanssilaitosten sekä tällaisten rikosten torjuntaan osallistuvien viranomaisten, myös kolmansien maiden viranomaisten, olisi helpompi saada tiedot ajallaan ja tehokkaasti.

24)  Sijoittajien ja suuren yleisön luottamus finanssimarkkinoihin riippuu suurelta osin siitä, onko käytössä täsmällinen julkistamisjärjestelmä, joka takaa yritysten tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa ja valvontarakenteita koskevien tietojen avoimuuden. Tämä koskee erityisesti sellaisia hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä, joille on ominaista keskitetty omistajuus, kuten unionissa. Yhtäältä suursijoittajat, joilla on merkittävät ääni- ja kassavirtaoikeudet, voivat edistää pitkän aikavälin kasvua ja yrityksen menestystä. Toisaalta määräysvaltaa käyttävillä tosiasiallisilla omistajilla ja edunsaajilla, joilla on suuri osa äänioikeuksista, voi olla kannustimia ohjata yrityksen varoja sivuun ja mahdollisuus saavuttaa henkilökohtaista etua vähemmistösijoittajien kustannuksella.

25)  Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi sallittava pääsy tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin riittävän yhdenmukaisella ja koordinoidulla tavalla sellaisten keskitettyjen rekisterien kautta, joihin on koottu tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot, ottamalla käyttöön yleisön tiedonsaantia koskeva selkeä sääntö, niin että kolmannet osapuolet voivat kaikkialla unionissa varmistaa, ketkä ovat yritysten tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia. Tätä varten on tarpeen muuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/101/EY[9], jotta voidaan yhdenmukaistaa yritysten tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen julkistamista koskevat kansalliset säännökset erityisesti kolmansien osapuolten etujen suojaamiseksi.

26)  Olisi pyrittävä saattamaan kohtuulliseen tasapainoon yhtäältä yleisen edun mukainen yritysten avoimuus ja rahanpesun ehkäiseminen ja toisaalta rekisteröityjen perusoikeudet. Yleisön tietoon saatettavia tietoja olisi rajoitettava, ja ne olisi määriteltävä selkeästi ja tyhjentävästi, minkä lisäksi niiden olisi oltava yleisluontoisia, jotta voidaan minimoida tosiasiallisille omistajille ja edunsaajille mahdollisesti aiheutuvat haitat. Toisaalta yleisön saataville asetettavien tietojen ei pitäisi merkittävästi poiketa tällä hetkellä kerättävistä tiedoista. Jotta voitaisiin rajoittaa puuttumista yksityiselämää koskevaan oikeuteen yleensä ja erityisesti henkilötietojen suojaan, näiden tietojen tulisi liittyä lähinnä yritysten ja trustien tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan asemaan ja yksinomaan siihen taloudelliseen toimintaan, jota kyseiset tosiasialliset omistajat ja edunsaajat harjoittavat.

27)  Tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen julkistamisen avulla olisi annettava hallituksille ja sääntelyviranomaisille mahdollisuus reagoida nopeasti vaihtoehtoisiin sijoitustekniikoihin, kuten käteisvaroina maksettaviin osakejohdannaisiin. Toisaalta laillisia enemmistöosakkaita ei pitäisi estää osallistumasta aktiivisesti julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinnon valvontaan. Koska finanssimarkkinat ovat enenevässä määrin kansainvälisesti suuntautuneet ja monimutkaiset, niiden toiminnan kannalta on olennaisen tärkeää, että on olemassa oikeudelliset säännöt ja vaatimukset, jotka mahdollistavat tietojen jakamisen kansainvälisellä tasolla, ja että kansalliset valvontaviranomaiset soveltavat niitä tuloksellisesti.

28)  Tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien henkilötiedot olisi julkistettava, jotta kolmannet osapuolet ja kansalaisyhteiskunta yleensä voivat saada tiedon siitä, keitä nämä ovat. Tehostettu julkinen valvonta tukee osaltaan toimintaa, jonka avulla ehkäistään oikeushenkilöiden ja oikeudellisten järjestelyjen väärinkäyttöä esimerkiksi veronkiertoon. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää, että tiedot pysyvät yleisön saatavilla kansallisten rekisterien ja rekisterien yhteenliittämisjärjestelmän kautta kymmenen vuoden ajan sen jälkeen kun yritys on poistettu rekisteristä. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava säätää laissa tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen, myös henkilötietojen, käsittelystä muita tarkoituksia varten, jos tällainen käsittely on yleistä etua koskevan tavoitteen mukainen ja muodostaa demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömän ja tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden oikeasuhteisen toimenpiteen.

29)  Oikeasuhteisen ja tasapuolisen lähestymistavan varmistamiseksi ja yksityisyyden ja henkilötietojen suojan takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä myös poikkeuksista, joita sovelletaan poikkeuksellisissa olosuhteissa tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen julkisuuteen ja näihin tietoihin pääsyyn rekistereissä, kun tietojen julkistaminen saattaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi petokselle, sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle.

30)  Tämän direktiivin nojalla tapahtuvaan tietojenkäsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY[10], joka korvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679[11].

31)  Tämän vuoksi luonnollisille henkilöille, joiden henkilötietoja säilytetään kansallisessa rekisterissä tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevina tietoina, olisi ilmoitettava heidän henkilötietojensa julkistamisesta ennen kuin se tapahtuu. Lisäksi vain sellaiset henkilötiedot, jotka ovat ajantasaisia ja vastaavat tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa, olisi julkistettava, ja asianomaisille henkilöille olisi ilmoitettava heille asetukseen (EU) 2016/679 ja direktiiviin (EU) 2016/680[12] perustuvan unionin voimassa olevan tietosuojajärjestelmän mukaisesti kuuluvista oikeuksista ja siitä, millaisia menettelyjä näitä oikeuksia harjoitettaessa on sovellettava.

32)  Tämä direktiivi ei rajoita henkilötietojen suojaa silloin kun toimivaltaiset viranomaiset käsittelevät näitä tietoja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS[13] mukaisesti; puitepäätös korvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2016/680[14].

33)  Unionissa toimivilla yrityksillä ja muilla vastaavilla oikeushenkilöillä on nykyään velvollisuus rekisteröidä tosiasiallista omistajaansa ja edunsaajaansa koskevat tiedot, mutta tämä velvollisuus ei koske kaikkia trusteja ja muita oikeudellisia järjestelyjä, joilla on samanlaisia ominaisuuksia kuin sellaisilla unionissa perustetuilla järjestelyillä kuin Treuhand, fiducies tai fideicomiso. Jäsenvaltioita kehotetaan tarkistamaan, millä oikeudellisilla järjestelyillä on niiden oikeudellisessa kehyksessä trusteja vastaava rakenne ja tehtävä. Jotta voitaisiin varmistaa, että kaikkien unionissa toimivien oikeushenkilöiden ja oikeudellisten järjestelyjen tosiasialliset omistajat ja edunsaajat tunnistetaan ja niitä valvotaan yhdenmukaisten ja yhtäläisten edellytysten mukaisesti, trustinhoitajien olisi rekisteröitävä trustien tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot samanlaisten sääntöjen nojalla kuin yritysten tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot rekisteröidään.

36)  Yhdenmukaisen ja tehokkaan rekisteröinnin ja tietojenvaihdon varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että trustien ja muiden trusteja vastaavien oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevia tietoja varten perustetusta rekisteristä vastaava viranomainen tekee yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden vastaavien viranomaisten kanssa jakamalla tietoja trusteista ja muista trusteja vastaavista oikeudellisista järjestelyistä.

37)  On tärkeää varmistaa, että ilmoitusvelvolliset panevat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat säännöt täytäntöön asianmukaisella tavalla. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi lujitettava niiden viranomaisten asemaa, jotka toimivat toimivaltaisina viranomaisina ja joille on osoitettu rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien rahanpesun selvittelykeskukset, viranomaiset joiden tehtäviin kuuluu rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen tutkinta tai syytteeseenpano ja rikoksen tuottaman hyödyn takavarikointi tai jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen, sekä korruption torjunnasta vastaavat viranomaiset, veroviranomaiset, viranomaiset. jotka vastaanottavat raportit rajatylittävistä valuutan ja siirtokelpoisten haltijamaksuvälineiden kuljetuksista, ja viranomaiset, joiden vastuulla on seurata tai valvoa, että ilmoitusvelvolliset noudattavat annettuja sääntöjä.

37 a)  Toimivaltaisten viranomaisten, jotka valvovat, että luotto- ja finanssilaitokset noudattavat tätä direktiiviä, olisi voitava tässä yhteydessä tehdä yhteistyötä ja vaihtaa luottamuksellisia tietoja luonteestaan ja asemastaan riippumatta. Tämän vuoksi tarvitaan asianmukainen oikeusperusta, joka antaa näille toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden vaihtaa luottamuksellisia tietoja ja tehdä yhteistyötä mahdollisimman laajasti. Lisäksi luotto- ja finanssilaitosten valvonnassa kerätyt toiminnan vakautta koskevat tiedot osoittautuvat usein välttämättömiksi näiden laitosten asianmukaisessa, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvässä valvonnassa ja toisinpäin. Tämän vuoksi luottamuksellisten tietojen vaihtoa ja yhteistyötä luotto- ja finanssilaitosten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten sekä toiminnan vakauden valvojien välillä ei saisi vaikeuttaa oikeudellisella epävarmuudella, joka voi seurata, jos alan säännökset eivät ole selkeitä.

37 b)  Rahanpesun torjuntaa koskevaan Eurostatin erityiskertomukseen sisältyvät tiedot osoittavat, että epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten määrä vaihtelee merkittävästi jäsenvaltioiden ja ilmoitusvelvollisten kesken. Tietojen keruuta on parannettava tavoitteena laajentaa tietojen kattavuutta ja mahdollistaa tietojen päivittäminen. Jäsenvaltioiden on toimitettava Eurostatille tilastotietoja rahanpesun torjunnasta, jotta virasto voi julkaista kahden vuoden välein kertomuksen, jossa esitetään yhteenveto näistä tilastoista ja selitetään niitä.

37 c)  Keskeisten avoimuusvaatimusten olisi oltava sitovia, ja niiden olisi toimittava ohjenuorana unionin kauppasopimuksista ja -kumppanuuksista neuvoteltaessa ja uudelleenneuvoteltaessa. Kumppaneiden olisi menetettävä niille unionin kanssa tehdyissä kauppasopimuksissa myönnetyt edut, jos ne eivät noudata asiaa koskevia kansainvälisiä vaatimuksia, kuten OECD:n yhteistä tietojenvaihtostandardia, veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevaa OECD:n toimintasuunnitelmaa (BEPS), tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevaa keskitettyä rekisteriä ja rahanpesutyöryhmän suosituksia. OECD:n BEPS-toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa on olennaisen tärkeää noudattaa täysimääräisesti monikansallisten yritysten maakohtaista raportointijärjestelmää.

37 d)  Luottolaitokset ovat toimittaneet suhteellisen paljon ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista, mutta tietyt muut ilmoitusvelvolliset, erityisesti erilaiset ammatilliset neuvonantajat, juristit ja trustit, ovat toimittaneet varsin vähän tai tuskin lainkaan ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista.

37 e)  Kaupan kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointien olisi sisällettävä tarkat tiedot asianomaisten kolmansien maiden kyseisessä asiassa saavuttamista tuloksista sekä asiaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta. Kolmansien maiden kanssa tehtäviin kahdenvälisiin sopimuksiin sisällytettävien hyvää hallintoa koskevien lausekkeiden vahvistamisen ja teknisen avun antamisen näille maille olisi oltava keskeisellä sijalla tällaisissa sopimuksissa, siinäkin tapauksessa, että kyseiset lausekkeet eivät ole sitovia.

38)  Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman[15] mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna.

39)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli rahoitusjärjestelmän suojelemista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen, paljastamisen ja selvittämisen keinoin, koska jäsenvaltioiden yksittäiset toimenpiteet rahoitusjärjestelmiensä suojelemiseksi voisivat olla sisämarkkinoiden toiminnan sekä oikeusvaltioperiaatteen ja unionin yleisen järjestyksen perusteiden kannalta soveltumattomia, vaan tavoite voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

40)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta yksityis- ja perhe‑elämän kunnioittamiseen (7 artikla), oikeutta henkilötietojen suojaan (8 artikla) ja elinkeinovapautta (16 artikla).

41)  Koska hyväksytyt toimenpiteet olisi pantava täytäntöön kiireellisesti, jotta voidaan lujittaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa varten perustettua unionin järjestelmää, ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden sitoumukset edetä nopeasti direktiivin (EU) 2015/849 saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, tämä direktiivi olisi saatettava osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017. Samasta syystä direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muutokset olisi saatettava osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017.

41 a)  Euroopan keskuspankki antoi lausuntonsa 12 päivänä lokakuuta 2016[16].

42)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001[17] 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti[, ja hän on antanut lausunnon ... päivänä ...kuuta ... [18]].

43)  Sen vuoksi direktiivejä (EU) 2015/849 ja 2009/101/EY olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin (EU) 2015/849 muuttaminen

Muutetaan direktiivi (EU) 2015/849 seuraavasti:

-1)  Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a alakohta seuraavasti:

”a)  tilintarkastajat, ulkopuoliset kirjanpitäjät ja veroneuvojat tai muut henkilöt, jotka tarjoavat veroihin liittyviä palveluja ja neuvontaa;”

-1 a)  Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan d ja e alakohta seuraavasti:

”d)  kiinteistönvälittäjät, mukaan lukien vuokravälittäjät;

e)  muut tavara- tai palvelukauppaa käyvät henkilöt, jos maksu suoritetaan tai vastaanotetaan käteisenä ja sen suuruus joko yhtenä suorituksena tai useina suorituksina, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä, on yhteensä vähintään 10 000 euroa;”

1)  Lisätään 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohtaan g, h, h a ja h b alakohta seuraavasti:

”g)  palveluntarjoajat, jotka tarjoavat ensisijaisesti ja ammattimaisesti virtuaalivaluuttojen ja tavallisten, takaukseen perustuvien valuuttojen välisiä vaihtopalveluja;

h)  lompakkopalvelujen tarjoajat, jotka tarjoavat säilytyspalveluja virtuaalivaluuttojen käyttöä varten tarvittaville tunnisteille;

h a)  taidekauppaa käyvät henkilöt, taidegalleriat, huutokaupat ja taideteosten ja muiden arvoesineiden säilytystä, huoltoa ja kaupankäyntiä tarjoavat foorumit (esimerkiksi vapaasatamat);

h b)  sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat ja jakelijat.”;

1 b)  Korvataan 2 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Sovellettaessa 3 kohdan a alakohtaa jäsenvaltioiden on edellytettävä, että taloudellisen toiminnan kokonaisliikevaihto ei ylitä riittävän alhaalle asetettua kynnysarvoa. Kynnysarvo on vahvistettava kansallisella tasolla taloudellisen toiminnan tyypin mukaan. Kynnysarvo on ilmoitettava komissiolle ja arvioitava komission ja kunkin jäsenvaltion riskianalyyseissa tämän direktiivin 6 ja 7 artiklan mukaisesti.”;

2)  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

-a)  korvataan 4 alakohdan f alakohta seuraavasti:

”f)  kaikki ▌jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määritellyt rikokset, joista voi enimmillään seurata yli yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus, tai niiden valtioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikki rikokset, joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus;”;

-a a)  lisätään 4 alakohtaan alakohta seuraavasti:

”f a)  välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määritellyt rikokset ottaen huomioon tämän direktiivin 57 artikla.”;

-a b)  korvataan 6 alakohdan a alakohdan i alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Osoituksena suorasta omistuksesta on se, että luonnollisella henkilöllä on 10 prosentin ja yhden osakkeen osakkeenomistus tai yli 10 prosentin omistusosuus asiakkaasta. Osoituksena välillisestä omistuksesta on se, että yhteisöllä, joka on yhden tai useamman luonnollisen henkilön määräysvallassa, taikka useilla yhteisöillä, jotka ovat saman yhden tai useamman luonnollisen henkilön määräysvallassa, on 10 prosentin ja yhden osakkeen osakkeenomistus tai yli 10 prosentin omistusosuus asiakkaasta. Tämän soveltamisella ei kuitenkaan rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta päättää, että pienempi prosenttiosuus voi olla osoituksena omistuksesta tai määräysvallasta. Määräysvallan käyttäminen muilla keinoin voidaan määrittää muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU 22 artiklan 1–5 kohdassa säädettyjen perusteiden mukaisesti;”;

a a)  lisätään 6 alakohdan a alakohtaan alakohta seuraavasti:

”i a)  ylintä johtoa, nimellisiä johtajia, hallinnonhoitajia ja muita valtakirjalla valtuutettuja henkilöitä tai asiamiehiä ei määritetä tosiasiallisiksi omistajiksi ja edunsaajiksi, elleivät he täytä tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan kriteerejä;”;

a b)  korvataan 6 alakohdan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”i i)  ▌jos kaikkien mahdollisten keinojen käyttämisen jälkeen yhteisö ei määritä yhtäkään luonnollista henkilöä, joka täyttää i alakohdassa esitetyt kriteerit, ilmoitusvelvollisten on kirjattava, että tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa ei ole, ja pidettävä kirjaa i alakohdan mukaisen tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan määrittämiseksi toteutetuista toimista.

Jos on epäilyksiä siitä, onko tunnistettu yksi tai useampi henkilö tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja, näistä epäilyksistä on pidettävä kirjaa.

Lisäksi ilmoitusvelvollisten on määritettävä asianomainen luonnollinen henkilö, joka kuuluu ylempään johtoon, todennettava hänen henkilöllisyytensä ja määritettävä hänet ylempään johtoon kuuluvaksi henkilöksi (eikä tosiasialliseksi omistajaksi ja edunsaajaksi) sekä kirjattava yksityiskohtaiset tiedot yhteisön kaikista laillisista omistajista;”;

a c)  korvataan 6 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)  trustien osalta kaikkia seuraavia henkilöitä:

i)  perustajaa tai perustajia;

ii)  trustin omaisuudenhoitajaa tai omaisuudenhoitajia;

iii)  mahdollista suojelijaa tai mahdollisia suojelijoita;”

iv)  edunsaajia tai, jos oikeudellisen järjestelyn tai oikeushenkilön edunsaajia ei ole vielä vahvistettu, niitä henkilöryhmiä, joiden pääasiasiallista etua silmällä pitäen oikeudellinen järjestely tai oikeushenkilö on perustettu tai toimii;

v)  mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä, joka viime kädessä käyttää trustin osalta määräysvaltaa suoran tai välillisen omistuksen kautta tai muilla keinoin.

Jos edellä mainittuihin i–v alakohdan luokkiin kuuluu luonnollisten henkilöiden sijaan tai näiden lisäksi yksi tai useampi oikeushenkilö, tämän oikeushenkilön tosiasialliset omistajat ja edunsaajat, sellaisena kuin ne on määritelty edellisessä kohdassa, katsotaan puolestaan trustin tosiasiallisiksi omistajiksi ja edunsaajiksi.”;

a d)  lisätään 9 alakohtaan alakohta seuraavasti:

”h a)  julkishallintoon kuuluvat henkilöt, jotka vastaavat direktiivin 2014/24/EU 4 artiklassa tarkoitetut kynnysarvot ylittävien julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekemisestä.”;

b)  korvataan 16 alakohta seuraavasti:

”16)  ’sähköisellä rahalla’ sähköistä rahaa sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2009/110/EY 2 artiklan 2 kohdassa, tuon direktiivin 1 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu rahallinen arvo pois lukien;” ;

c)  lisätään 18, 18 a ja 18 b alakohta seuraavasti:

”18)  ’virtuaalivaluutoilla’ digitaalisia arvonkantajia, jotka eivät ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeeseen laskemia ja joita ei ▌ole kytketty laillisesti käyttöön otettuun paperirahaan ja joilla ei ole samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai rahalla mutta jotka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt hyväksyvät vaihdon välineenä ja mahdollisesti myös muihin tarkoituksiin ja joita voi siirtää, varastoida tai myydä sähköisesti;

18 a)  ’sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalla’ laitosta sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2009/110/EY 2 artiklan 3 alakohdassa;

  18 b)  ’lompakkopalvelujen tarjoajalla’ yhteisöä, joka tarjoaa palveluja yksityisten salausavaimien turvaamiseksi asiakkaidensa puolesta ja virtuaalivaluuttojen säilyttämiseksi, varastoimiseksi ja siirtämiseksi.”;

2 a)  Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä direktiivissä tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten lisäksi kansalliset viranomaiset toteuttavat 13, 18 a, 19 ja 20 artiklassa kuvattuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka hakevat oleskeluoikeutta tai kansalaisuutta jäsenvaltiossa, jonka kansallisen lainsäädännön mukaan oleskeluoikeus ja/tai kansalaisuus myönnetään kolmansien maiden kansalaisille pääomasiirtoja, kiinteistön tai valtion velkakirjojen hankintaa tai kyseisessä jäsenvaltiossa toimiviin yhteisöihin tehtäviä sijoituksia vastaan.”;

2 b)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)  alakohtaiset riskit, myös arviot rahanpesun rahallisista määristä kullakin näistä aloista;

c)  rikollisten eniten käyttämät keinot laittomasti saadun hyödyn pesemiseen, myös erityisesti jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisissä liiketoimissa käytetyt keinot riippumatta kolmansien maiden luokituksesta 9 artiklan 2 kohdan perusteella laaditulla listalla.”;

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Komissio asettaa 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen jäsenvaltioiden ja ilmoitusvelvollisten saataville, jotta näiden olisi helpompi tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski sekä ymmärtää, hallita ja vähentää sitä ja jotta muiden sidosryhmien, mukaan lukien kansalliset lainsäätäjät, Euroopan parlamentti, Euroopan valvontaviranomaiset ja rahanpesun selvittelykeskusten edustajat, olisi helpompi ymmärtää riskejä. Kertomukset julkaistaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ne on asetettu jäsenvaltioiden saataville.”;

c)  korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.  Jos jäsenvaltion esittämää perustelua ei katsota tyydyttäväksi vahvojen rahanpesun torjuntajärjestelmien varmistamiseksi kaikkialla unionissa tai jos jäsenvaltio edelleen jättää toteuttamatta toimenpiteitä noudattaakseen suosituksia, komissio voi lisäksi suosittaa, että jäsenvaltiot velvoittavat ilmoitusvelvolliset soveltamaan tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kannalta suuririskiseksi määritetyllä alalla toimivien tai suuririskiseksi määritettyä toimintaa harjoittavien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden osalta.”;

2 c)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

  a)  lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos jäsenvaltio luovuttaa ensimmäisen alakohdan mukaisen toimivaltansa muille viranomaisille, erityisesti alue- tai paikallistason viranomaisille, on varmistettava tehokas ja toimiva koordinointi kaikkien asianomaisten viranomaisten kesken. Jos useampi kuin yksi sen viranomaisen yksikkö, jolle jäsenvaltio on luovuttanut toimivaltansa, vastaa ensimmäisen alakohdan mukaisista tehtävistä, on varmistettava tehokas ja toimiva koordinointi kaikkien osallistuvien yksiköiden kesken.”

b)  lisätään 4 kohtaan alakohdat seuraavasti:

e a)  raportoitava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kansallisen torjuntajärjestelmän institutionaalisesta rakenteesta ja pääasiallisista menettelyistä, myös muun muassa rahanpesun selvittelykeskuksen, verovirastojen ja syyttäjäviranomaisten osalta, sekä niille osoitetuista henkilöresursseista ja taloudellisista resursseista;

e b)  selvitettävä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumista koskevat kansalliset toimet ja niihin osoitetut resurssit (työvoima ja määrärahat) ja raportoitava niistä.”;

c)  korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.  Jäsenvaltioiden on asetettava riskiarvioidensa tulokset komission, Euroopan valvontaviranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden saataville. Muut jäsenvaltiot voivat tarvittaessa toimittaa asiaa koskevia lisätietoja riskiarvion suorittavalle jäsenvaltiolle. Yhteenveto arviosta on asetettava julkisesti saataville. Yhteenveto ei saa sisältää luottamuksellista tietoa.”;

d)  lisätään 5 a kohta seuraavasti:

”5 a.   Euroopan valvontaviranomaiset yhteiskomitean kautta ja komissio antavat jäsenvaltioille suosituksia sopivista toimenpiteistä tunnistettujen riskien käsittelemiseksi. Jos jäsenvaltio päättää olla soveltamatta näitä suosituksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kansallisessa torjuntajärjestelmässään, sen on ilmoitettava asiasta Euroopan valvontaviranomaisille ja komissiolle ja perusteltava päätöksensä. Jos perustelua ei katsota tyydyttäväksi vahvojen rahanpesun torjuntajärjestelmien varmistamiseksi kaikkialla unionissa tai jos jäsenvaltio edelleen jättää toteuttamatta toimenpiteitä noudattaakseen suosituksia, komissio voi lisäksi suosittaa, että jäsenvaltiot velvoittavat ilmoitusvelvolliset soveltamaan tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kannalta suuririskiseksi määritetyllä alalla toimivien tai suuririskiseksi määritettyä toimintaa harjoittavien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden osalta.”;

2 d)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 64 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään suuririskiset kolmannet maat ottaen huomioon ▌puutteet sekä lainsäädännössä että tosiasiallisissa hallinnollisissa ja kaupallisissa käytännöissä, erityisesti seuraavissa:

a)  kolmannen maan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva oikeudellinen ja institutionaalinen kehys, erityisesti

i)  rahanpesun ja terrorismin rahoituksen säätäminen rangaistavaksi;

i a)  vakaiden järjestelmien olemassaolo sen varmistamiseksi, että yritysten ja muiden yhteisöjen tai järjestelyjen tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot ovat toimivaltaisten viranomaisten saatavilla, ja tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen avoimuus;

ii)  asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen liittyvät toimenpiteet;

iii)  tietojen säilyttämiseen liittyvät vaatimukset; ja

iv)  epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamiseen liittyvät vaatimukset;

b)  kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten valtuudet, menettelyt ja poliittinen riippumattomuus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi, myös asianmukaisesti varoittavat ja tehokkaat rangaistukset ja seuraamukset, sekä sen yhteistyössä jäsenvaltioiden tai unionin toimivaltaisten viranomaisten kanssa soveltamat käytännöt;

c)  rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmän tehokkuus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien käsittelyssä asianomaisessa kolmannessa maassa, myös hallintoindikaattorien, kuten korruption valvontaa, hallinnon vaikuttavuutta, poliittista vakautta ja väkivallan tai terrorismin puuttumista, sääntelyn laatua, oikeusvaltiota ja vastuuvelvollisuutta koskevien indikaattorien, analyysi;

c a)  toimivaltaisten viranomaisten ja unionin jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto;

c b)  rahanpesutoimintaan liittyviä tietoja paljastavien ilmiantajien suojelemiseksi käyttöön otetut toimenpiteet.”;

a a)  lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.  Tämän direktiivin 9 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohta otetaan huomioon mahdollisia kauppa-, assosiaatio- ja kumppanuussopimuksia koskevissa komission tai jäsenvaltion kolmannen maan kanssa käymissä neuvotteluissa. Lopulliseen sopimukseen on sisällyttävä määräyksiä vähimmäisvaatimuksista ja hyvää hallintotapaa koskevista lausekkeista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun komission tiedonannon liitteen II mukaisesti sekä määräyksiä tehostetusta yhteistyöstä ja tehokkaista vastatoimenpiteistä, joita sovelletaan, jos kolmas maa ei noudata määräyksiä.”;

a b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.  Laatiessaan 2 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä komissio toteuttaa arviointinsa yksittäisten kolmansien maiden muodostamista riskeistä ottaen huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alan kansainvälisten järjestöjen ja arvovaltaisten tahojen laatimat arvioinnit tai raportit, mutta ei pelkästään niiden perusteella.”;

2 e)  Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä luotto- ja finanssilaitoksiaan ylläpitämästä anonyymejä tilejä, anonyymejä haltijavastakirjoja tai anonyymejä tallelokeroita. Jäsenvaltioiden on kaikissa tapauksissa edellytettävä, että olemassa olevien anonyymien tilien, anonyymien haltijavastakirjojen tai anonyymien tallelokeroiden omistajiin ja edunsaajiin ryhdytään soveltamaan asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta ja joka tapauksessa ennen kuin näitä tilejä, haltijavastakirjoja tai tallelokeroita käytetään millään tavalla.”;

2 f)  Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)  korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)  kun on kyse tavara- tai palvelukauppaa käyvistä henkilöistä, jos suoritetaan käteisellä yksittäinen liiketoimi, jonka suuruus joko yhtenä suorituksena tai useina suorituksina, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä, on yhteensä vähintään 10 000 euroa;”;

b)  korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)  kun on syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta, sovellettavista poikkeuksista, vapautuksista tai kynnysarvoista riippumatta; seuraavia tavaroita pidetään riskialttiina rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyvissä yhteyksissä: öljy, aseet, jalometallit, tupakkatuotteet, kulttuuriesineet ja muut arkeologisesti, historiallisesti, kulttuurisesti ja uskonnollisesti merkitykselliset tai tieteelliseltä arvoltaan harvinaiset esineet sekä norsunluu ja suojellut lajit.”;

3)  Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  korvataan ensimmäisen alakohdan a, b ja e alakohta seuraavasti:

”a)  maksuvälinettä ei voi ladata uudelleen tai maksuvälineen maksutapahtumien kuukausittainen enimmäismäärä on 150 euroa, joka voidaan käyttää vain unionissa;

b)  maksuvälineeseen voi tallentaa sähköisesti enintään 150 euroa;”;

”e)  liikkeeseenlaskija seuraa liiketoimia tai liikesuhdetta riittävästi ja varmistaa niiden jäljitettävyyden voidakseen havaita epätavalliset tai epäilyttävät liiketoimet.”;

ii)  poistetaan toinen alakohta;

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta ▌ lunastettaessa tai nostettaessa käteistä sähköisen rahan raha‑arvosta, jos lunastettava määrä ylittää 50 euroa.”;

c)  lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksutapahtumien vastaanottajina toimivat unionin luotto- ja finanssilaitokset hyväksyvät kolmansissa maissa myönnetyillä ennalta maksetuilla korteilla suoritettavat maksut ainoastaan siinä tapauksessa, että kortit täyttävät 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa ja 14 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset, tai siinä tapauksessa, että niiden voidaan katsoa täyttävän tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset. Tietoja on seurattava säännöllisesti, ja finanssilaitosten on osoitettava asianmukaiset resurssit tämän tehtävän suorittamiseen.”;

4)  Korvataan 13 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)  asiakkaan tunnistaminen ja tämän henkilöllisyyden todentaminen luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien asiakirjojen tai tietojen ja myös asetuksessa (EU) N:o 910/2014[19] säädettyjen sähköisen tunnistamisen menetelmien tai muiden mahdollisten toimivaltaisen viranomaisen tunnustamien ja hyväksymien etätunnistusmenettelyjen perusteella, jos sellaisia on saatavilla;

4 a)  Lisätään 13 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”a a)  asiakkaan ja tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimen tarkastaminen unionin seuraamusluettelosta;”;

4 b)  Lisätään 13 artiklaan 6 a kohta seuraavasti:

”6 a.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun tässä artiklassa kuvatut asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet eivät mahdollista tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan tunnistamista tai kun on olemassa kohtuullinen epäilys siitä, että tunnistettu henkilö on tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja, liikesuhteesta kieltäydytään tai se päätetään eikä liiketoimia toteuteta.”;

5)  Korvataan 14 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset soveltavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä kaikkien uusien asiakkaiden lisäksi myös tarkoituksenmukaisina ajankohtina olemassa oleviin asiakkaisiin riskialttiuden perusteella, tai kun asiakkaan merkitykselliset olosuhteet muuttuvat, tai kun ilmoitusvelvollisella on erityisesti direktiivin 2011/16/EU nojalla velvollisuus ottaa kyseisen kalenterivuoden aikana yhteyttä asiakkaaseen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen tarkistamista varten. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset ottavat yhteyttä asiakkaaseen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen tarkistamista varten viimeistään [vuoden kuluttua tämän muuttamista koskevan direktiivin voimaantulopäivästä].”;

6)  Korvataan 18 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Tämän direktiivin 18 a–24 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa sekä muissakin jäsenvaltioiden tai ilmoitusvelvollisten yksilöimissä suuririskisemmissä tapauksissa jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset soveltavat tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä hallitakseen ja vähentääkseen näitä riskejä asianmukaisesti.”;

6 a)  Korvataan 18 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset tutkivat ▌kaikkien sellaisten liiketoimien taustan ja tarkoituksen, jotka täyttävät yhden seuraavista edellytyksistä:

i)  ne ovat monimutkaisia liiketoimia;

ii)  ne ovat poikkeuksellisen suuria liiketoimia;

iii)  ne toteutetaan osana epätavallisia liiketoimia;

iv)  niillä ei vaikuta olevan täysin laillista tarkoitusta.

Ilmoitusvelvollisten on erityisesti vahvistettava liikesuhteen valvonnan astetta ja luonnetta, jotta voidaan selvittää, vaikuttavatko kyseiset liiketoimet tai toimet epäilyttäviltä.”;

7)  Lisätään 18 a artikla seuraavasti:

”18 a artikla

1.  Kun liikesuhteissa tai liiketoimissa on mukana suuririskisiä kolmansia maita, jäsenvaltioiden on edellytettävä, että silloin kun ilmoitusvelvolliset suorittavat liiketoimia 9 artiklan 2 kohdan nojalla suuririskisiksi määritettyjen kolmansien maiden alueelle sijoittautuneiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden kanssa, niiden on toteutettava ainakin kaikki seuraavat tehostetut asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet:

a)  lisätietojen hankkiminen asiakkaasta, myös yhdestä tai useammasta tosiasiallisesta omistajasta ja edunsaajasta;

b)  lisätietojen hankkiminen liikesuhteen aiotusta luonteesta;

c)  tietojen hankkiminen asiakkaan, myös yhden tai useamman tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan, varojen tai varallisuuden alkuperästä;

d)  tietojen hankkiminen aiotun tai suoritetun liiketoimen tarkoituksesta;

e)  ylemmän johdon hyväksynnän saaminen liikesuhteen luomiselle tai jatkamiselle;

f)  liikesuhteen tehostettu seuranta lisäämällä toteutettavien tarkastusten lukumäärää, parantamalla niiden ajoitusta ja valikoimalla lisätarkastuksia edellyttävät liiketoimintamallit;

g)  sen edellyttäminen, että ensimmäinen maksusuoritus maksetaan tililtä, joka on avattu asiakkaan nimiin pankissa, johon sovelletaan vastaavia asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia vaatimuksia.

1 a.  Edellä 1 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden lisäksi jäsenvaltioiden on unionin kansainvälisiä velvoitteita noudattaen sovellettava 9 artiklan 2 kohdan nojalla suuririskisiksi määritettyihin kolmansiin maihin seuraavia toimenpiteitä:

a)   vaatia lisäämään finanssilaitosten kyseiseen maahan sijoittautuneisiin sivuliikkeisiin ja tytäryrityksiin kohdistuvaa valvontatarkkailua tai ulkoista tarkastusta koskevia vaatimuksia;

b)   vaatia lisäämään finanssiryhmien kyseiseen maahan sijoittautuneisiin sivuliikkeisiin ja tytäryrityksiin kohdistuvia ulkoista tarkastusta koskevia vaatimuksia.

2.  Edellä 1 ja 1 a kohdassa säädettyjen toimenpiteiden lisäksi ja unionin kansainvälisiä velvoitteita noudattaen jäsenvaltiot voivat edellyttää, että silloin kun ilmoitusvelvolliset suorittavat liiketoimia 9 artiklan 2 kohdan nojalla suuririskisiksi määritettyjen kolmansien maiden alueelle sijoittautuneiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden kanssa, niiden on toteutettava yksi tai useampi seuraavista riskien vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä:

a)  edellyttää, että finanssilaitokset soveltavat täydentäviä asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia tehostettuja toimenpiteitä;

b)  ottaa käyttöön tehostettuja raportointimekanismeja tai liiketoimien järjestelmällisen raportoinnin;

c)   rajoittaa liikesuhteita tai liiketoimia suuririskiseksi määritettyyn maahan sijoittautuneiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden kanssa.

c a)  huolehtia sellaisten vakaiden järjestelmien olemassaolosta, joilla varmistetaan, että asiasta vastaavilla viranomaisilla on tarvittavat vähimmäistiedot lopullisista edunsaajista ilman kansalliseen järjestelmään tai hallintoon liittyviä esteitä, joita käytetään verukkeena tietojen epäämiselle.

3.  Edellä 1 ja 1 a kohdassa säädettyjen toimenpiteiden lisäksi jäsenvaltiot voivat unionin kansainvälisiä velvoitteita noudattaen soveltaa 9 artiklan 2 kohdan nojalla suuririskisiksi määritettyihin kolmansiin maihin seuraavia toimenpiteitä:

a)  kieltää kyseisen maan finanssilaitosten tytäryritysten tai sivuliikkeiden tai edustustojen perustamisen tai ottaa muulla tavoin huomioon sen, että kyseinen finanssilaitos on lähtöisin maasta, jolla ei ole riittäviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmiä;

b)  kieltää finanssilaitoksia perustamasta sivuliikkeitä tai edustustoja kyseiseen maahan tai ottaa muulla tavoin huomioon sen, että kyseinen sivuliike tai edustusto sijaitsisi maassa, jolla ei ole riittäviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmiä;

c)  kieltää finanssilaitoksia antamasta kyseiseen maahan sijoittautuneiden kolmansien osapuolten tehtäväksi asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä;

d)  edellyttää, että finanssilaitokset tarkistavat ja muuttavat kirjeenvaihtajasuhteitaan kyseiseen maahan sijoittautuneiden finanssilaitosten kanssa ja tarvittaessa lopettavat ne;

4.  Saattaessaan voimaan tai soveltaessaan 2 ja 3 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä jäsenvaltioiden on tarvittaessa otettava huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alan kansainvälisten järjestöjen ja arvovaltaisten tahojen laatimat asiaankuuluvat arvioinnit tai raportit yksittäisiin kolmansiin maihin liittyvistä riskeistä.

5.  Jäsenvaltioiden on annettava 2 ja 3 kohdassa säädetyt toimenpiteet tiedoksi komissiolle ennen kuin ne saattavat ne voimaan tai soveltavat niitä.”;

7 a)   Korvataan 20 artiklan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)  toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet liikesuhteisiin tai liiketoimiin tällaisten henkilöiden kanssa liittyvän varallisuuden tai liittyvien varojen alkuperän selvittämiseksi, myös liikesuhteissa tai liiketoimissa käytetyn yritysrakenteen selvittämiseksi;”;

7 b)  Lisätään 20 a artikla seuraavasti:

”20 a artikla

1.  Jäsenvaltioiden on annettava kansallista lainsäädäntöä, jossa säädetään niiden alueella oleskelevien poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden luettelojen laatimisesta.

2.  Komissio kerää jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen toimittamia tietoja ja laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa luettelon unionissa oleskelevista poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä. Luettelon on oltava toimivaltaisten viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten saatavilla.

3.  Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät vapauta ilmoitusvelvollisia asiakkaidensa tuntemisvelvollisuudesta, eivätkä ilmoitusvelvolliset saa luottaa siihen, että yksinomaan tämä tieto riittää täyttämään kyseisen velvollisuuden.

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet estääkseen poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä tai kansainvälisen järjestön antamassa merkittävässä tehtävässä olevia tai olleita henkilöitä koskevien tietojen välittämisen kaupallisiin tarkoituksiin.

7 c)  Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”Kun poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö ei enää toimi jäsenvaltion tai kolmannen maan antamassa merkittävässä ▌tehtävässä tai kansainvälisen järjestön antamassa merkittävässä ▌tehtävässä, ilmoitusvelvollisten on vähintään 36 kuukauden ajan otettava huomioon kyseiseen henkilöön liittyvä jatkuva riski ja sovellettava asianmukaisia riskialttiuteen perustuvia toimenpiteitä siihen asti, kun kyseiseen henkilöön ei enää katsota liittyvän poliittisesti vaikutusvaltaiselle henkilölle ominaista riskiä.”;

7 d)  Korvataan 26 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä ilmoitusvelvollisia antamasta tehtäviä suuririskisiin kolmansiin maihin sijoittautuneille kolmansille osapuolille.▌”;

8)  Korvataan 27 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoitusvelvolliset, joiden puoleen asiakas ohjataan, toteuttavat riittävät toimet sen varmistamiseksi, että kolmas osapuoli toimittaa pyynnöstä viipymättä tarvittavat jäljennökset asiakkaan tai tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista koskevista tiedoista ja myös asetuksessa (EU) N:o 910/2014 säädettyjen sähköisen tunnistamisen menetelmien tai toimivaltaisen viranomaisen tunnustamien ja hyväksymien muiden mahdollisten etätunnistusmenettelyjen perusteella saaduista tiedoista, jos sellaisia on saatavilla, sekä muista näiden henkilöllisyyttä koskevista asiakirjoista.”;

8 a)  Korvataan 28 artiklan c alakohta seuraavasti:

”c)  kotijäsenvaltion ▌toimivaltainen viranomainen valvoo b alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten tosiasiallista täytäntöönpanoa konsernin tasolla.”;

9)  Muutetaan 30 artikla seuraavasti:

-a)  lisätään 1 artiklaan alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden osakkeiden tai äänioikeuksien tai omistusosuuksien omistajat, mukaan lukien haltijaosakkeet tai määräysvallan käyttäminen muilla keinoin, ilmoittavat näille yhteisöille ja muille oikeushenkilöille, omistavatko nämä kyseiset osuudet omissa nimissään ja omaan lukuunsa vai toisen luonnollisen henkilön puolesta. Jos he toimivat toisen henkilön puolesta, heidän on ilmoitettava rekisteriin sen luonnollisen henkilön henkilöllisyys, jonka puolesta he toimivat. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksi tai useampi luonnollinen henkilö, joka toimii yhteisössä ja muussa oikeushenkilössä ylemmän johtohenkilön asemassa, ilmoittaa näille yhteisöille ja muille oikeushenkilöille, toimiiko hän tässä asemassa omissa nimissään vai toisen henkilön puolesta. Jos he toimivat toisen henkilön puolesta, heidän on ilmoitettava rekisteriin sen henkilön henkilöllisyys, jonka puolesta he toimivat.”;

-a a)  korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 3 kohdassa tarkoitetun keskitetyn rekisterin sisältämät tiedot ovat riittävät, tarkat ja ajantasaiset. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön mekanismeja, joilla varmistetaan rekisterin tietojen säännöllinen todentaminen. Ilmoitusvelvollisten, rahanpesun selvittelykeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kaikista ristiriitaisuuksista, joita ne havaitsevat keskitetyissä rekistereissä olevien tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen ja niiden asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien menettelyjen tai tutkimusten yhteydessä kerättyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen välillä.”;

a)  korvataan 5 kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot ovat kaikissa tapauksissa maksuttomasti

a)  toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla rajoituksitta;

b)  ilmoitusvelvollisten saatavilla asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevissa puitteissa II luvun mukaisesti;”;

a a)  lisätään 5 a kohta seuraavasti:

”5 a.   Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa rekisterissä säilytettävien, muita kuin direktiivin 2009/101/EY 1 a artiklan a alakohdassa tarkoitettuja yhteisöjä ja oikeushenkilöitä koskevien tietojen on oltava julkisesti saatavilla.

Julkisesti saatavilla olevissa tiedoissa on oltava vähintään 3 artiklan 6 kohdan a alakohdassa määritellyn tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa, yhteystiedot (paljastamatta kotiosoitetta) ja tämän hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus.

Tätä kohtaa sovellettaessa on tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin pääsyssä noudatettava tietosuojasääntöjä ja avoimen datan standardeja ja vaadittava sähköistä kirjautumista. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi.”;

b)  korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetun keskitetyn rekisterin on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ja rahanpesun selvittelykeskukset saavat kaikki keskitetyssä rekisterissä olevat tiedot ajallaan ja esteettä kyseistä yhteisöä varoittamatta. Myös ilmoitusvelvollisten on saatava tiedot ajallaan, kun ne toteuttavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä II luvun mukaisesti.

Toimivaltaisia viranomaisia, joille myönnetään pääsy 3 kohdassa tarkoitettuun keskitettyyn rekisteriin, ovat ne viranomaiset, joille on osoitettu rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien veroviranomaiset, valvontaviranomaiset ja viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu rahanpesun ja siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen tutkinta ja syytteeseenpano sekä rikoksen tuottaman hyödyn jäljittäminen ja takavarikointi tai jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen.”;

b a)  korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä ilmoitusvelvollisilta, etteivät ne luota yksinomaan 3 kohdassa tarkoitettuun keskitettyyn rekisteriin asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien vaatimusten täyttämisessä II luvun mukaisesti. Kyseiset vaatimukset on täytettävä riskiperusteista lähestymistapaa käyttäen. Kun ilmoitusvelvolliset aloittavat uuden asiakassuhteen sellaisen yhteisön tai muun oikeushenkilön kanssa, jonka tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot on rekisteröitävä 3 kohdan nojalla, niiden on hankittava todiste rekisteröinnistä.”;

c)  korvataan 9 ja 10 kohta seuraavasti:

”9.  Kun 5 kohdan b alakohdassa ja 5 a kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi petokselle, sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä poikkeustapauksissa säätää poikkeuksesta, jonka mukaan tällainen pääsy kaikkiin tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan tapauskohtaisesti evätä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset poikkeukset myönnetään olosuhteiden poikkeuksellisen luonteen yksityiskohtaisen arvioinnin perusteella ja että arviointi on pyynnöstä komission saatavilla. Poikkeuksia on arvioitava uudelleen säännöllisin väliajoin väärinkäytösten estämiseksi. Kun poikkeus myönnetään, se on merkittävä selvästi rekisteriin. Oikeus hakea poikkeusta koskevaan päätökseen muutosta hallintoviranomaiselta ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on taattava. Jäsenvaltioiden on julkaistava vuosittain tilastotietoja myönnettyjen poikkeusten määrästä ja ilmoitetuista syistä ja ilmoitettava tiedot komissiolle.

Tämän kohdan nojalla myönnetyt poikkeukset eivät koske luotto- ja finanssilaitoksia eivätkä 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia, jotka ovat virkamiehiä.

10.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut keskitetyt rekisterit liitetään yhteen direktiivin 2009/101/EY 4 a artiklan 1 kohdalla perustetun eurooppalaisen keskusjärjestelmän kautta. Jäsenvaltioiden keskitettyjen rekistereiden liittäminen keskusjärjestelmään on toteutettava direktiivin 2009/101/EY 4 c artiklan mukaisesti hyväksytyillä komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettujen teknisten eritelmien ja menettelyjen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat saatavilla direktiivin 2009/101/EY 4 a artiklan 2 kohdalla perustetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta tämän artiklan 5 kohdan täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kansallisten lakien mukaisesti.

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava saatavilla kansallisten rekistereiden ja rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta kymmenen vuoden ajan sen jälkeen kun yhteisö tai muu oikeushenkilö on poistettu rekisteristä. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä keskenään ja komission kanssa erilaisten pääsyoikeuksien toteuttamiseksi 5 kohdan mukaisesti.”;

c a)  lisätään 10 a kohta seuraavasti:

”10 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueen ja/tai oikeudenkäyttöalueen ulkopuolelle perustettujen yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden edellytetään hankkivan riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot tosiasiallisista omistajistaan ja edunsaajistaan, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot niiden hallussa olevista omistusosuuksista, ja pitävän niitä yllä sekä toimittavan nämä tiedot julkiseen rekisteriin tämän artiklan 1, 3, 5 ja 6 kohdassa ja direktiivin 2009/101/EY 7 b artiklassa kuvatun kaltaisin ehdoin seuraavissa tapauksissa:

a)  kun yhteisö tai oikeushenkilö avaa pankkitilin tai hakee lainaa jäsenvaltiossa;

b)  kun yhteisö tai oikeushenkilö hankkii kiinteää omaisuutta joko ostamalla tai muulla laillisella tavalla, kuten lahjoituksena;

c)  kun yhteisö tai oikeushenkilö on osapuolena kaupallisessa liiketoimessa, jonka kansallisen lainsäädännön mukainen pätevyys riippuu tietystä muodollisuudesta tai vahvistamisesta, kuten notaarin oikeaksi todistamisesta.

Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista seuraamuksista tämän kohdan mukaisen rekisteröintivelvoitteen noudattamatta jättämisestä, kuten esimerkiksi sopimuksen pätemättömyydestä.”;

10)  Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä artiklaa sovelletaan trusteihin ja muuntyyppisiin oikeudellisiin järjestelyihin, joilla on vastaavanlainen rakenne tai tehtävä kuin trusteilla, kuten fiducie, Treuhand, waqf tai fideicomiso, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia ja kaikki muut rakenteeltaan tai tehtävältään vastaavanlaiset nykyiset tai tulevat oikeudelliset järjestelyt. Jäsenvaltioiden on määritettävä ominaisuudet, joiden avulla voidaan määrittää, milloin oikeudellisilla järjestelyillä on vastaavanlainen rakenne tai tehtävä kuin tässä alakohdassa tarkoitetuilla trusteilla ja muilla järjestelyillä.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kaikkien kyseisessä jäsenvaltiossa perustettujen, hallinnoitavien tai toimivien express trust -järjestelyjen omaisuudenhoitajat tai henkilöt, jotka ovat vastaavassa tai samankaltaisessa asemassa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa muuntyyppisissä oikeudellisissa järjestelyissä, hankkivat riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot kyseisen express trust -järjestelyn tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista ja pitävät niitä yllä. Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä tunnistetiedot kaikista 3 artiklan 6 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuista tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista.”;

a a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että trustien omaisuudenhoitajat tai henkilöt, jotka ovat vastaavassa tai samankaltaisessa asemassa 31 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa muuntyyppisissä oikeudellisissa järjestelyissä, ilmoittavat asemastaan ja antavat 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ajallaan ilmoitusvelvollisille▌.”;

a b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että toimivaltaiset viranomaiset ja rahanpesun selvittelykeskukset pääsevät suoraan 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin ajallaan. Ilmoitusvelvollisten, rahanpesun selvittelykeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kaikista ristiriitaisuuksista, joita ne havaitsevat keskitetyissä rekistereissä olevien tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen ja niiden asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien menettelyjen yhteydessä kerättyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen välillä.”;

b)  lisätään 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on säilytettävä 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa keskitetyssä rekisterissä, jonka on perustanut kukin jäsenvaltio, jossa 1 kohdassa tarkoitettu oikeudellinen järjestely on perustettu, jossa sitä hallinnoidaan tai jossa se toimii.”;

c)  korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ja rahanpesun selvittelykeskukset saavat 3 a kohdassa tarkoitetussa rekisterissä säilytettävät tiedot maksuttomasti, ajallaan ja esteettä kyseisen oikeudellisen järjestelyn osapuolia varoittamatta. Niiden on myös varmistettava, että ilmoitusvelvolliset saavat nämä tiedot ajallaan II luvussa säädettyjen asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näiden kansallisten mekanismien ominaisuudet.

Toimivaltaisia viranomaisia, joille myönnetään pääsy 3 a kohdassa tarkoitettuun keskitettyyn rekisteriin, ovat ne viranomaiset, joille on osoitettu rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien veroviranomaiset, valvontaviranomaiset ja viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu rahanpesun ja siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen tutkinta ja syytteeseenpano sekä rikoksen tuottaman hyödyn jäljittäminen ja takavarikointi tai jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen.”;

d)  lisätään 4 a ja 4 b kohta seuraavasti:

”4 a.  Tämän artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa rekisterissä säilytettävien, 1 kohdassa tarkoitettuja oikeudellisia järjestelyjä ja muita kuin direktiivin 2009/101/EY 1 a artiklan b alakohdassa tarkoitettuja trusteja koskevien tietojen on oltava julkisesti saatavilla▌.

Julkisesti saatavilla olevissa tiedoissa on oltava vähintään 3 artiklan 6 kohdan b ja c alakohdassa määritellyn tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa, yhteystiedot (paljastamatta kotiosoitetta) ja tämän hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus.

Tätä kohtaa sovellettaessa on tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin pääsyssä noudatettava tietosuojasääntöjä ja avoimen datan standardeja ja vaadittava sähköistä kirjautumista. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi.

4 b.  Kun ilmoitusvelvolliset aloittavat uuden asiakassuhteen sellaisen trustin tai muun oikeudellisen järjestelyn kanssa, jonka tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot on rekisteröitävä 3 a kohdan nojalla, niiden on ▌hankittava todiste rekisteröinnistä.”;

d a)  korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 4 kohdassa tarkoitetun keskitetyn rekisterin sisältämät tiedot ovat riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön mekanismeja, joilla varmistetaan rekisterin tietojen säännöllinen todentaminen. Ilmoitusvelvollisten, rahanpesun selvittelykeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kaikista ristiriitaisuuksista, joita ne havaitsevat keskitetyissä rekistereissä olevien tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen ja niiden asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien menettelyjen yhteydessä kerättyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen välillä.”;

e)  lisätään 7 a kohta seuraavasti:

”7 a.  Kun 4 ja 4 a kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi ▌sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä poikkeustapauksissa säätää poikkeuksesta, jonka mukaan tällainen pääsy kaikkiin tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan tapauskohtaisesti evätä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset poikkeukset myönnetään olosuhteiden poikkeuksellisen luonteen arvioinnin perusteella ja että arviointi on pyynnöstä komission saatavilla. Poikkeuksia on arvioitava uudelleen säännöllisin väliajoin väärinkäytösten estämiseksi. Kun poikkeus myönnetään, se on merkittävä selvästi rekisteriin. Oikeus hakea poikkeusta koskevaan päätökseen muutosta hallintoviranomaiselta ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on taattava. Jäsenvaltioiden on julkaistava vuosittain tilastotietoja myönnettyjen poikkeusten määrästä ja ilmoitetuista syistä ja ilmoitettava tiedot komissiolle.

Ensimmäisen alakohdan nojalla myönnetyt poikkeukset eivät koske luotto- ja finanssilaitoksia eivätkä 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia, jotka ovat virkamiehiä.

Kun jäsenvaltio päättää säätää ensimmäisen alakohdan mukaisesta poikkeuksesta, se ei saa rajoittaa toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten tiedonsaantia.”;

f)  poistetaan 8 kohta;

g)  korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 3 a kohdassa tarkoitetut keskitetyt rekisterit liitetään yhteen direktiivin 2009/101/EY 4 a artiklan 1 kohdalla perustetun eurooppalaisen keskusjärjestelmän kautta. Jäsenvaltioiden keskitettyjen rekistereiden liittäminen keskusjärjestelmään on toteutettava direktiivin 2009/101/EY 4 c artiklan mukaisesti hyväksytyillä komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettujen teknisten eritelmien ja menettelyjen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat saatavilla direktiivin 2009/101/EY 4 a artiklan 2 kohdalla perustetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta tämän artiklan 4 ja 5 kohdan täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kansallisten lakien mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisten rekistereiden ja rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta saatetaan saataville ainoastaan sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, jotka ovat ajantasaisia ja vastaavat tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia, ja että pääsy näihin tietoihin toteutetaan tietosuojasääntöjen mukaisesti.

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava saatavilla kansallisten rekistereiden ja rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta kymmenen vuoden ajan sen jälkeen kun 1 kohdassa tarkoitettu oikeudellinen järjestely on poistettu rekisteristä. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä keskenään ja komission kanssa erilaisten pääsyoikeuksien toteuttamiseksi tämän artiklan 4 ja 4 a kohdan mukaisesti.”;

h)  lisätään 10 kohta seuraavasti:

”10.  Tämän artiklan soveltamista varten trustia vastaava 1 kohdassa tarkoitettu oikeudellinen järjestely katsotaan perustetuksi, sitä katsotaan hallinnoitavan tai sen katsotaan toimivan kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa

a)  se perustetaan tai sitä hallinnoidaan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai joiden lainkäyttöalueella sen korkein muutoksenhakutuomioistuin on; tai

b)  sillä on kytköksiä jäsenvaltioon siten, että

i)  yksi tai useampi tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja asuu kyseisessä jäsenvaltiossa;

ii)  se omistaa kiinteistöjä kyseisessä jäsenvaltiossa;

iii)  se omistaa kyseisen jäsenvaltion alueelle perustetun oikeushenkilön osakkeita tai äänioikeuksia tai omistusosuuksia; tai

iv)  sillä on pankki- tai maksutili kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevassa luottolaitoksessa.”;

h a)  lisätään 10 a kohta seuraavasti:

”10 a.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 12 kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta niiden oikeudellisten järjestelyjen luokat ja ominaisuudet, jotka on tunnistettu 1 kohdan mukaisesti, ja komissio julkaisee kahden kuukauden kuluessa kyseisen ajanjakson päättymisestä Euroopan unionin virallisessa lehdessä kootun luettelon kyseisistä oikeudellisista järjestelyistä. Komissio antaa viimeisään 26 päivänä kesäkuuta 2020 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, onko kaikki oikeudelliset järjestelyt, joilla on vastaavanlainen rakenne tai tehtävä kuin jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla hallinnoiduilla trusteilla, tunnistettu asianmukaisesti ja saatettu tässä direktiivissä asetettujen velvollisuuksien piiriin. Komissio toteuttaa tarvittaessa toimia, jotka kyseisessä kertomuksessa esitettyjen havaintojen perusteella ovat tarpeen.”;

11)  Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan neljäs virke seuraavasti:

”Sen on voitava pyytää ja hankkia lisätietoja kaikilta ilmoitusvelvollisilta ja käyttää näitä tietoja.”;

b)  lisätään 9 kohta seuraavasti:

”9.  Kaikkien rahanpesun selvittelykeskusten on voitava saada tehtäviensä hoitamista varten miltä tahansa ilmoitusvelvolliselta tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 53 artiklan soveltamista, tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä tarkoitusta varten, vaikka tällainen ilmoitusvelvollinen ei olisi tehnyt 33 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua aiempaa ilmoitusta.”;

12)  Lisätään 32 a artikla seuraavasti:

”32 a artikla

1.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön automatisoituja keskitettyjä mekanismeja, kuten keskitettyjä rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä tietojenhakujärjestelmiä, joiden avulla voidaan ajallaan selvittää minkä tahansa sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön henkilöllisyys, joka on direktiivissä 2007/64/EY tarkoitetun maksutilin, direktiivissä 2014/65/EU tarkoitetun rahoitusvälineen tai jäsenvaltioiden alueella toimivassa luottolaitoksessa olevan pankkitilin tai tallelokeron haltija tai jolla on määräysvalta sellaiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näiden kansallisten mekanismien ominaisuudet.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla on kansallisella tasolla suora pääsy 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyissä mekanismeissa säilytettäviin tietoihin tähän direktiiviin perustuvien velvollisuuksiensa täyttämistä varten. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki rahanpesun selvittelykeskukset voivat antaa 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyssä mekanismeissa säilytettävät tiedot mille tahansa toiselle rahanpesun selvittelykeskukselle ajallaan 53 artiklan mukaisesti.

3.  Seuraavien tietojen on oltava saatavilla 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyissä mekanismeissa niin, että niihin voidaan tehdä hakuja:

–  asiakkaan/tilinhaltijan ja kaikkien sellaisten henkilöiden osalta, jotka väittävät toimivansa asiakkaan puolesta: nimi ja muut 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten perusteella vaaditut muut tunnistetiedot tai yksilöllinen tunnistenumero;

–  asiakkaan/tilinhaltijan tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan osalta: nimi ja muut 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten perusteella vaaditut muut tunnistetiedot tai yksilöllinen tunnistenumero;

–  pankki- tai maksutilin osalta: IBAN-numero ja tilin avaamis- ja sulkemispäivämäärä;

  tallelokeron osalta: nimi ja vuokra-ajan pituus.

3 a.  Komissio antaa viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2019 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan edellytyksiä sekä teknisiä eritelmiä ja menettelyjä keskitettyjen rekistereiden turvalliselle ja tehokkaalle yhteenliittämiselle. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus. ”;

12 a)  Lisätään 32 b artikla seuraavasti:

”32 b artikla

1.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön automatisoituja keskitettyjä mekanismeja, kuten keskitettyjä rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä tietojenhakujärjestelmiä, joiden avulla voidaan ajallaan tunnistaa mikä tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on hallussaan tai määräysvallassaan maata tai rakennuksia jäsenvaltioiden alueella. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näiden kansallisten mekanismien ominaisuudet.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla on kansallisella tasolla suora pääsy 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyissä mekanismeissa säilytettäviin tietoihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki rahanpesun selvittelykeskukset voivat antaa 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyssä mekanismeissa säilytettävät tiedot mille tahansa toiselle rahanpesun selvittelykeskukselle ajallaan 53 artiklan mukaisesti.

3.  Seuraavien tietojen on oltava saatavilla 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyissä mekanismeissa niin, että niihin voidaan tehdä hakuja:

  kiinteistön omistajan ja kaikkien sellaisten henkilöiden osalta, jotka väittävät toimivansa omistajan puolesta: nimi ja muut 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten perusteella vaaditut muut tunnistetiedot tai yksilöllinen tunnistenumero;

  kiinteistön tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan osalta: nimi ja muut 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten perusteella vaaditut muut tunnistetiedot tai yksilöllinen tunnistenumero;

  kiinteistön osalta: omistuksenhankinnan, kiinnelainan ja muiden kuin omistajuuteen liittyvien oikeuksien ajankohta ja syy;

  maa-alueen osalta: sijainti, tontin numero, maaluokka (maan nykyinen tila), tontin pinta-ala;

  rakennuksen osalta: sijainti, tontin numero, rakennuksen numero, tyyppi, rakenne, pinta-ala.

4.  Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä keskenään ja komission kanssa eurooppalaisen kiinteistörekisterin perustamiseksi 1 kohdan mukaisesti viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018 eurooppalaisen kiinteistötietopalvelun (EULIS) pohjalta.”;

12 b)  Lisätään 32 c artikla seuraavasti:

”32 c artikla

1.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön automatisoituja keskitettyjä mekanismeja, kuten keskitettyjä rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä tietojenhakujärjestelmiä, joiden avulla voidaan ajallaan tunnistaa mikä tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on hallussaan tai määräysvallassaan henkivakuutussopimuksia tai investointeihin liittyviä palveluja, kuten vakuutussopimuksia, joista maksetaan korvaus, jäsenvaltioiden alueella. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näiden kansallisten mekanismien ominaisuudet.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla on kansallisella tasolla suora pääsy 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyissä mekanismeissa säilytettäviin tietoihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki rahanpesun selvittelykeskukset voivat antaa 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyssä mekanismeissa säilytettävät tiedot mille tahansa toiselle rahanpesun selvittelykeskukselle ajallaan 53 artiklan mukaisesti.

3.  Seuraavien tietojen on oltava saatavilla 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyissä mekanismeissa niin, että niihin voidaan tehdä hakuja:

  sopimuskumppanin ja kaikkien sellaisten henkilöiden osalta, jotka väittävät toimivansa sopimuskumppanin puolesta: nimi ja muut 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten perusteella vaaditut muut tunnistetiedot tai yksilöllinen tunnistenumero;

  henkivakuutussopimuksen tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan osalta: nimi ja muut 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten perusteella vaaditut muut tunnistetiedot tai yksilöllinen tunnistenumero;

  henkivakuutussopimuksen osalta: sopimuksen tekopäivä ja vakuutettu määrä.

4.  Komissio antaa viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2019 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan edellytyksiä sekä teknisiä eritelmiä ja menettelyjä keskitettyjen rekistereiden turvalliselle ja tehokkaalle yhteenliittämiselle. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.”;

13)  Muutetaan 33 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”1.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset ja tarvittaessa niiden johtajat, työntekijät ja ulkopuolelta palkatut asiantuntijat ja ammattilaiset tekevät täysimittaista yhteistyötä”;

a a)  korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)  toimittamalla rahanpesun selvittelykeskukselle suoraan sen pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot.”;

13 a)  Muutetaan 34 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa 33 artiklan 1 kohdassa säädettyjä velvollisuuksia notaareihin, muihin itsenäisiin lakimiesammatin harjoittajiin, tilintarkastajiin, ulkopuolisiin kirjanpitäjiin ja veroneuvojiin niiden tietojen osalta, jotka nämä ovat saaneet joltakin asiakkaaltaan tai jostakin asiakkaastaan selvittäessään asiakkaansa oikeudellista asemaa tai suorittaessaan kyseistä asiakasta koskevaa puolustus- tai edustamistehtävää oikeuskäsittelyssä tai siihen liittyen, ▌riippumatta siitä, saadaanko tai hankitaanko tällaiset tiedot ennen käsittelyä, sen aikana tai sen jälkeen.

Verovilppi-, veronkierto- tai veropetostapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että näissä ammateissa pidetään kirjaa toimista, jotka on toteutettu tarvittaessa näytön hankkimiseksi työhön liittyvien tehtävien todellisesta suorittamisesta, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta syyttömyysolettamaan ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevaan oikeuteen.”;

a a)  lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.  Jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti nimeämien itsesääntelyelinten on julkaistava vuosikertomus, jossa on tiedot seuraavista:

a)  58, 59 ja 61 artiklan nojalla toteutetut toimenpiteet;

b)  rikkomuksista saatujen ilmoitusten määrä;

c)  rahanpesun selvittelykeskukselle toimitettujen ilmoitusten määrä;

d)  niiden toimenpiteiden määrä ja kuvaus, jotka on toteutettu ilmoitusvelvollisten seuraavissa säännöksissä tarkoitettujen velvollisuuksien noudattamisen todentamiseksi:

i.  10–24 artikla (asiakkaan tuntemisvelvollisuus);

ii.  33, 34 ja 35 artikla (epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen);

iii.  40 artikla (tietojen säilyttäminen); sekä

iv.  45 ja 46 artikla (sisäiset tarkastukset).”;

13 b)  Korvataan 37 artikla seuraavasti:

”Ilmoitusvelvollisen, rahanpesun selvittelykeskuksen tai muun asianomaisen julkisen laitoksen taikka sen työntekijän tai johtajan vilpittömässä mielessä 33 ja 34 artiklan mukaisesti suorittama tietojen ilmaiseminen ei merkitse sopimukseen eikä lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen perustuvan tietojen ilmaisemista koskevan rajoituksen rikkomista, eikä ilmoitusvelvollista taikka sen johtajia tai työntekijöitä voida asettaa minkäänlaiseen vastuuseen tällä perusteella silloinkaan, kun ne eivät olleet tarkalleen tietoisia taustalla olevasta rikollisesta toiminnasta, ja riippumatta siitä, toteutuiko laiton toiminta.”;

13 c)  Muutetaan 38 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksityishenkilöitä, myös ilmoitusvelvollisen työntekijöitä ja edustajia, jotka ilmoittavat rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevista epäilyistä sisäisesti, ulkoisesti tai rahanpesun selvittelykeskukselle, suojellaan oikeudellisesti uhkailulle, kostotoimenpiteille tai vihamielisille teoille alttiiksi joutumiselta ja erityisesti kielteisiltä tai syrjiviltä toimilta työpaikalla, siviilikanteilta ja rikossyytteiltä kyseisen ilmoituksen osalta.”

a a)  lisätään 1 a kohta seuraavasti:

”1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilöt, jotka ovat joutuneet alttiiksi uhkailulle, vihamielisille teoille tai kielteisille tai syrjiville toimille työpaikalla siksi, että he ovat ilmoittaneet rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevista epäilyistään sisäisesti tai rahanpesun selvittelykeskukselle, voivat tehdä turvallisesti valituksen asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeudellinen velvoite tutkia asia ja tehdä päätös. Myös päätöstä koskevan oikeudellisen muutoksenhaun on oltava aina mahdollinen.”;

14)  Korvataan 39 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä 1 kohdassa säädetty salassapitovaatimus ei estä tietojen ilmaisemista jäsenvaltioiden luotto- ja finanssilaitosten kesken, edellyttäen, että ne kuuluvat samaan konserniin, tai näiden laitosten ja niiden kolmansissa maissa sijaitsevien sivuliikkeiden ja enemmistöomisteisten tytäryritysten välillä, edellyttäen, että nämä sivuliikkeet ja enemmistöomisteiset tytäryritykset täysimääräisesti noudattavat koko konsernia koskevia toimintaperiaatteita ja menettelyjä, mukaan lukien konsernin sisäistä tietojenvaihtoa koskevat menettelyt, 42 artiklan mukaisesti ja että koko konsernia koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt täyttävät tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset.”;

15)  Muutetaan 40 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)  korvataan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)  asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien menettelyjen osalta jäljennökset asiakirjoista ja tiedoista, joita tarvitaan II luvussa säädettyjen asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien velvoitteiden noudattamiseksi, mukaan lukien asetuksessa (EU) N:o 910/2014 säädettyjen sähköisen tunnistamisen menetelmien perusteella tai toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää edellyttävillä vaihtoehtoisilla etätunnistustekniikoilla saadut tiedot, jos sellaisia on saatavilla, viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä tai yksittäisen liiketoimen suorittamispäivästä;

b)  liiketoimia koskevat asiakirja-aineistot, jotka muodostuvat alkuperäisistä asiakirjoista tai niiden sellaisista jäljennöksistä, joita sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti voidaan käyttää todisteina oikeuskäsittelyssä, mukaan lukien asetuksessa (EU) N:o 910/2014 säädettyjen sähköisen tunnistamisen menetelmien perusteella tai toimivaltaisten viranomaisten hyväksymillä vaihtoehtoisilla etätunnistustekniikoilla saadut tiedot, jos sellaisia on saatavilla, ja jotka ovat tarpeen liiketoimien yksilöimiseksi, viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä tai yksittäisen liiketoimen suorittamispäivästä.”;

b)  lisätään alakohta seuraavasti:

”Toista alakohtaa sovelletaan myös tietoihin, jotka ovat saatavilla 32 a artiklassa tarkoitettujen keskitettyjen mekanismien kautta.”;

15 a)  Korvataan 43 artikla seuraavasti:

”Tämän direktiivin mukaista henkilötietojen käsittelyä 1 artiklassa tarkoitetun rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi pidetään asetuksen (EU) 2016/679 mukaisena yleistä etua koskevana asiana.”;

15 b)  Muutetaan 44 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)  tiedot sellaisten rajatylittävien tietopyyntöjen lukumäärästä, jotka rahanpesun selvittelykeskus on esittänyt tai vastaanottanut, joihin se on kieltäytynyt vastaamasta tai joihin se on vastannut osittain tai kokonaan, jaoteltuina vastapuolena olevan maan mukaan.”

a a)  korvataan 4 kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on toimitettava 2 kohdassa tarkoitetut tilastot Eurostatille ja komissiolle. Eurostat julkaisee vuosikertomuksen, jossa tehdään yhteenveto 2 kohdassa tarkoitetusta tilastoista ja selitetään niitä, ja asettaa sen saataville verkkosivustollaan.”;

16)  korvataan 47 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että palveluntarjoajilla, jotka tarjoavat vaihtopalveluja virtuaalivaluuttojen ja tavallisten, takaukseen perustuvien valuuttojen välillä, lompakkopalvelujen tarjoajilla, valuutanvaihto- ja sekinlunastustoimistoilla sekä trusti- tai yrityspalvelujen tarjoajilla on toimilupa tai että ne ovat rekisteröityjä ja että rahapelipalvelujen tarjoajat ovat säänneltyjä.”;

16 a)  Muutetaan 48 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on erityisesti edellytettävä, että toimivaltaiset viranomaiset valvovat tehokkaasti sellaisten henkilöiden toimia, joille ilmoitusvelvolliset ja itsesääntelyelimet ovat siirtäneet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä tehtäviä.”;

a a)  lisätään 1 a kohta seuraavasti:

”1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksi toimivaltainen viranomainen toimii rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontaviranomaisena, jonka on oltava rakenteellisesti riippumaton. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontaviranomaisen on varmistettava muiden toimivaltaisten viranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten rahanpesun torjuntaa koskevien toimien valvonta ja koordinointi, jotta voidaan varmistaa, että kaikkiin ilmoitusvelvollisiin kohdistetaan asianmukaista valvontaa, mukaan lukien tarkastukset, ennaltaehkäisy, seuranta ja korjaavat toimenpiteet. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontaviranomainen toimii yhteyspisteenä muiden jäsenvaltioiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontaviranomaisten, komission ja Euroopan valvontaviranomaisten välillä.”;

a b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät valtuudet, mukaan lukien valtuudet vaatia esittämään kaikki tiedot, joilla on merkitystä vaatimusten noudattamisen seurannassa, ja valtuudet suorittaa tarkastuksia, ja että niillä on riittävät taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja tekniset resurssit tehtäviensä hoitamiseen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisten viranomaisten henkilöstö ylläpitää korkeaa ammatillista tasoa, luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevat vaatimukset mukaan lukien, ja että se on erittäin luotettava ja sillä on asianmukainen pätevyys. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisten viranomaisten henkilöstöllä on käytössä riittävät säännöt ja mekanismit eturistiriitatilanteiden ehkäisemiseksi ja niihin liittyvien seuraamusten määräämiseksi.”;

16 b)  Lisätään 48 a artikla seuraavasti:

”48 a artikla

1.  Komission asiantuntijat suorittavat yleis- ja erityistarkastuksia jäsenvaltioiden toimivaltaisissa viranomaisissa. Komissio voi nimittää jäsenvaltioiden asiantuntijoita avustamaan omia asiantuntijoitaan. Yleis- ja erityistarkastuksia suoritetaan säännöllisesti. Niiden päätarkoituksena on varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset toimivat riskiarvioiden ja tämän direktiivin mukaisesti. Komissio voi ennen kyseisten tarkastusten suorittamista pyytää, että jäsenvaltiot toimittavat mahdollisimman pian kaikki asiaa koskevat tiedot.

2.  Yleistarkastuksia voidaan täydentää yhden tai useamman erityisalan erityistarkastuksilla. Erityistarkastuksilla on erityisesti pyrittävä

a)  todentamaan riskiarvioissa määritettyjen riskien käsittelyyn soveltuvia toimenpiteitä koskevien suositusten täytäntöönpano, ja niihin voidaan tarvittaessa sisällyttää paikalla tehtäviä toimivaltaisten viranomaisten tarkastuksia;

b)  todentamaan toimivaltaisten viranomaisten toimintakyky ja organisointi;

c)  tutkimaan merkittäviä tai toistuvia ongelmia jäsenvaltioissa;

d)  tutkimaan hätätilanteita, kehittymässä olevia ongelmia tai uusia kehityskulkuja jäsenvaltioissa.

3.  Komissio antaa kertomuksen kunkin suoritetun tarkastuksen tuloksista. Sen kertomukseen on tarvittaessa sisällytettävä jäsenvaltioille suosituksia, jotka sisällytetään 7 artiklan 5 a alakohdassa tarkoitettuihin suosituksiin. Komissio asettaa kertomuksensa julkisesti saataville. Komissio toimittaa asiaankuuluvalle toimivaltaiselle viranomaiselle kertomusluonnoksen huomautuksia varten, ottaa kyseiset huomautukset huomioon lopullisen kertomuksen laadinnassa ja julkaisee toimivaltaisen viranomaisen huomautukset yhdessä lopullisen kertomuksen kanssa.

4.  Komissio laatii vuotuisen valvontaohjelman, toimittaa sen etukäteen jäsenvaltioille ja raportoi sen tuloksista. Komissio voi muuttaa ohjelmaa ottaakseen huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla tapahtuneen kehityksen.

5.  Jäsenvaltioiden on

a)  toteutettava asianmukaiset jatkotoimenpiteet tarkastusten tuloksena esitettyjen suositusten pohjalta;

b)  annettava kaikki tarpeellinen apu sekä toimitettava kaikki komission asiantuntijoiden pyytämä asiakirja-aineisto ja tarjottava muuta teknistä tukea, jotta nämä voivat suorittaa tarkastukset tehokkaasti ja vaikuttavasti;

c)  varmistettava, että komission asiantuntijoilla on pääsy kaikkiin tiloihin tai tilojen osiin ja että heillä on käytettävissään kaikki tiedot, mukaan lukien tietojärjestelmät, joilla on merkitystä heidän tehtäviensä hoitamisen kannalta.

6.  Siirretään komissiolle valta antaa 64 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.”;

17)  Korvataan 49 artikla seuraavasti:

”49 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että päätöksentekijöillä, rahanpesun selvittelykeskuksilla, valvontaviranomaisilla sekä muilla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan osallistuvilla toimivaltaisilla viranomaisilla, kuten veroviranomaisilla ja lainvalvontaviranomaisilla, on tehokkaat mekanismit, joilla ne voivat tehdä yhteistyötä sekä koordinoida kansallisesti toimintaperiaatteiden ja toiminnan kehittämistä ja toteuttamista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi, myös 7 artiklan mukaisen velvoitteensa täyttämiseksi.”;

17 a)  Korvataan 50 artikla seuraavasti:

”Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille kaikki tiedot, joita nämä tarvitsevat tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä hoitamiseen. Euroopan valvontaviranomaiset antavat viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017 toimivaltaisille viranomaisille osoitetut ohjeet toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, joita sovelletaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvään rajat ylittävästi toimivien luotto- ja finanssilaitosten valvontaan.”;

18)  Lisätään VI luvun 3 jaksoon II a alajakso seuraavasti:

”II a alajakso

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö

50 a artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto ja avunanto ▌. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset eivät kieltäydy noudattamasta avunantopyyntöä sillä perusteella, että:

a)  pyynnön katsotaan koskevan myös verokysymyksiä;

b)  kansallinen lainsäädäntö edellyttää ilmoitusvelvollisia noudattamaan salassapitovelvollisuutta, paitsi jos pyynnön kohteena olevia tietoja säilytetään olosuhteissa, joihin sovelletaan lakisääteistä tai ammatillista salassapitovelvollisuutta;

c)  pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa on vireillä selvitys, tutkinta tai menettely, paitsi jos avunannosta aiheutuisi haittaa kyseiselle selvitykselle, tutkinnalle tai menettelylle;

d) pyynnön esittävän viranomaisen luonne tai asema on erilainen kuin pyynnön vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luotto- ja finanssilaitoksia valvovat toimivaltaiset viranomaiset tekevät mahdollisimman laajaa keskinäistä yhteistyötä luonteestaan ja asemastaan riippumatta. Yhteistyöhön kuuluu myös mahdollisuus suorittaa pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen toimivallan rajoissa selvityksiä pyynnön esittävän toimivaltaisen viranomaisen puolesta sekä näissä selvityksissä saatujen tietojen vaihtaminen.”;

18 a)  Lisätään 51 a ja 51 b artikla seuraavasti:

”51 a artikla

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 2017 lainsäädäntöehdotuksen sellaisen Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskuksen perustamisesta, joka koordinoi, avustaa ja tukee jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskuksia. Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskus tarjoaa kansallisille rahanpesun selvittelykeskuksille tukea tietojenvaihdon varmistamiseksi tarvittavan teknisen infrastruktuurin ylläpidossa ja kehittämisessä, avustaa niitä rajatylittävien tapausten yhteisessä analysoinnissa ja laatii omia tapausanalyyseja sekä koordinoi jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten työtä rajatylittävissä tapauksissa. Tätä varten kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten on rahanpesutapausta tutkiessaan vaihdettava automaattisesti tietoja kyseisen Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa. Lainsäädäntöehdotuksessa on otettava huomioon komission tekemän jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten valtuuksia ja yhteistyön esteitä koskevan kartoituksen tulokset tasapainoisen ja räätälöidyn yhteistyöjärjestelmän suunnittelemiseksi.

51 b artikla

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden rahanpesun selvittelykeskus voi tehdä yhteistyötä ja vaihtaa asiaa koskevia tietoja ulkomaisten vastapuoltensa kanssa.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden rahanpesun selvittelykeskus voi tehdä selvityksiä ulkomaisten vastapuoltensa puolesta, jos tämä on merkityksellistä rahoitustoimia koskevalle analyysille. Selvityksiin on sisällyttävä vähintään seuraavat seikat:

  haut omista tietokannoista, joissa on tietoja epäilyttävistä liiketoimista tehdyistä ilmoituksista;

  haut muista tietokannoista, joihin selvittelykeskuksella mahdollisesti on suora tai välillinen pääsy, mukaan lukien lainvalvontatietokannat, julkiset tietokannat, hallinnolliset tietokannat ja kaupallisesti käytettävissä olevat tietokannat.

Jos rahanpesun selvittelykeskuksilla on siihen lupa, niiden on myös otettava yhteyttä muihin toimivaltaisiin viranomaisiin ja finanssilaitoksiin asiaankuuluvien tietojen hankkimiseksi.”;

19)  Muutetaan 53 artikla seuraavasti:

a)  lisätään 1 artiklaan alakohta seuraavasti:

”Pyyntöön on sisällyttävä merkitykselliset tosiseikat, taustatiedot, pyynnön perustelut ja kuvaus pyydettyjen tietojen käyttötarkoituksesta.”;

b)  korvataan 2 kohdan toisen alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Kyseisen rahanpesun selvittelykeskuksen on hankittava tiedot 32 artiklan 9 kohdan mukaisesti ja välitettävä vastaukset viipymättä.”;

b a)  korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Rahanpesun selvittelykeskus voi kieltäytyä vaihtamasta tietoja vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa tietojenvaihto voisi olla sen kansallisen lainsäädännön perusperiaatteiden vastaista. Nämä poikkeukset on täsmennettävä siten, että estetään analysointiin tarvittavien tietojen vapaaseen vaihtoon kohdistuva väärinkäyttö sekä siihen kohdistuvat aiheettomat rajoitukset. Kun tällaisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin vedotaan, pyynnön saaneen rahanpesun selvittelykeskuksen on raportoitava asiasta komissiolle.”;

b b)  lisätään 3 a ja 3 b kohta seuraavasti:

”3 a.  Kunkin jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskuksen on julkaistava vuosittain yhteenvetotilastot yhteistyöstään ja tietojenvaihdostaan muiden rahanpesun selvittelykeskusten kanssa.

3 b.  Komissio laatii kertomuksen esteistä, joita toimivaltaisilla viranomaisilla on ollut eri jäsenvaltioiden viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa ja avunannossa. Tämä kertomus julkaistaan kahden vuoden välein.”;

19 a)  Lisätään 54 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskukset nimeävät vähintään yhden virkailijan vastaamaan muiden jäsenvaltioiden vastaavilta elimiltä saaduista tietoja tai keskinäistä oikeudellista apua koskevista pyynnöistä ja varmistamaan, että kyseiset pyynnöt käsitellään ajallaan.”;

20)  Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pyynnön vastaanottanut rahanpesun selvittelykeskus antaa tietojen luovuttamista toimivaltaisille viranomaisille koskevan ennakkosuostumuksensa viipymättä ja laajuudeltaan mahdollisimman kattavana riippumatta siitä, minkätyyppisiä esirikoksia niihin liittyy. Pyynnön vastaanottanut rahanpesun selvittelykeskus saa kieltäytyä luovuttamasta tietoja vain siinä tapauksessa, että niiden luovuttaminen ei kuulu sen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien säännösten soveltamisalaan tai että niiden luovuttaminen voisi johtaa rikostutkinnan vaarantumiseen tai olisi selvästi kohtuutonta luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai pyynnön vastaanottaneen rahanpesun selvittelykeskuksen jäsenvaltion oikeutettuihin etuihin nähden taikka muuten ristiriidassa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön perusperiaatteiden kanssa. Tietojen luovuttamisesta kieltäytyminen on aina selitettävä asianmukaisesti.”;

a a)  lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.  Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen rahanpesun selvittelykeskusten tarvittavasta ja tehokkaasta koordinoinnista ja talousrikollisuuden torjunnan koordinoinnista unionin tasolla Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskuksen avulla.”;

21)  Korvataan 57 artikla seuraavasti:

”57 artikla

Kansallisten lainsäädäntöjen väliset erot esirikosten määritelmissä eivät saa estää rahanpesun selvittelykeskuksia antamasta apua toiselle rahanpesun selvittelykeskukselle eivätkä rajoittaa tietojen vaihtoa, levittämistä ja käyttöä 53, 54 ja 55 artiklan nojalla.”;

21 a)  Lisätään VI luvun 3 jaksoon alajakso seuraavasti:

”III a alajakso

Luotto- ja finanssilaitoksia valvovien toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö ja salassapitovelvollisuus

57 a artikla

1.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että salassapitovelvollisia ovat kaikki, jotka ovat tai ovat olleet niiden toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa, jotka valvovat, että luotto- ja finanssilaitokset noudattavat tätä direktiiviä, tai tilintarkastajina tai asiantuntijoina toimivaltaisten viranomaisten lukuun.

Tämän direktiivin mukaisten tehtävien yhteydessä saatuja luottamuksellisia tietoja ei saa ilmaista toiselle henkilölle eikä viranomaiselle muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai koosteena, ettei niiden perusteella voi tunnistaa yksittäisiä ilmoitusvelvollisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikoslainsäädännön alaan kuuluvien tapausten käsittelyä.

2.  Edellä oleva 1 kohta ei estä kyseisiä toimivaltaisia viranomaisia välittämästä tai vaihtamasta tietoja toistensa kanssa tämän direktiivin tai luotto- ja finanssilaitosten valvontaa koskevien muiden direktiivien tai asetusten mukaisesti. Tietojen välittäminen tai vaihtaminen edellyttää, että vastaanottava viranomainen on velvoitettu kansallisen lainsäädännön nojalla noudattamaan salassapitovelvollisuutta 1 kohdan mukaisesti.

3.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti luottamuksellisia tietoja vastaanottavat toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää kyseisiä tietoja vain

  tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, mukaan lukien seuraamusten määrääminen;

  muiden direktiivien tai asetusten mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, mukaan lukien seuraamusten määrääminen;

  toimivaltaisen viranomaisen päätöstä koskevassa muutoksenhaussa, mukaan lukien tuomioistuinmenettelyt;

  tuomioistuinmenettelyissä, jotka on saatettu vireille luotto- ja finanssilaitoksia koskevien unionin oikeuden erityissäännösten nojalla.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luotto- ja finanssilaitoksia valvovat toimivaltaiset viranomaiset tekevät mahdollisimman laajaa keskinäistä yhteistyötä luonteestaan ja asemastaan riippumatta. Yhteistyöhön kuuluu myös mahdollisuus suorittaa pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen toimivallan rajoissa selvityksiä pyynnön esittävän toimivaltaisen viranomaisen puolesta sekä näissä selvityksissä saatujen tietojen vaihtaminen.

5.  Jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä ja luottamuksellisten tietojen vaihtoa koskevia yhteistyösopimuksia sellaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotka ovat 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten vastapuolia. Kyseiset yhteistyösopimukset on tehtävä vastavuoroisuuden perusteella ja ainoastaan, jos luovutettavien tietojen salassapito taataan vähintään 1 kohdassa säädetyllä tavalla. Yhteistyösopimusten mukaisesti vaihdettuja luottamuksellisia tietoja on käytettävä mainittujen viranomaisten valvontatehtävän suorittamiseen.

Jos tiedot ovat lähtöisin toisesta jäsenvaltiosta, ne saa luovuttaa ainoastaan tiedot luovuttaneiden toimivaltaisten viranomaisten nimenomaisella suostumuksella ja soveltuvin osin ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa.

57 b artikla

1.  Sen estämättä, mitä 57 a artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia tietojenvaihdon samassa jäsenvaltiossa tai eri jäsenvaltioissa valvontatehtäviään hoitavien toimivaltaisten viranomaisten ja seuraavien välillä:

  muiden finanssialan yhteisöjen julkisesta valvonnasta vastuussa olevat viranomaiset ja rahoitusmarkkinoiden valvonnasta vastuussa olevat viranomaiset;

  laitosten selvitystila- ja konkurssimenettelyyn ja muihin vastaaviin menettelyihin osallisina olevat elimet;

  luotto- ja finanssilaitosten lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevat henkilöt.

Näin saatuihin tietoihin sovelletaan kaikissa tapauksissa vähintään 57 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vastaavia salassapitovaatimuksia.

2.  Sen estämättä, mitä 57 a artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen säännösten nojalla oikeuden luovuttaa tietyt tiedot keskushallinnon muille viranomaisille, jotka ovat vastuussa luotto- ja finanssilaitosten valvontaa koskevasta lainsäädännöstä, sekä näiden viranomaisten puolesta toimiville tarkastajille.

Kyseiset tiedot voidaan kuitenkin luovuttaa vain, kun se on välttämätöntä, jotta voidaan valvoa, noudattavatko kyseiset laitokset tätä direktiiviä. Henkilöihin, joilla on pääsy tietoihin, sovelletaan vähintään 57 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vastaavia salassapitovaatimuksia.

3.  Jäsenvaltioiden on sallittava se, että tiettyjä tämän direktiivin noudattamisen valvontaan liittyviä, luottolaitoksia koskevia tietoja luovutetaan parlamentaarisille tutkintavaliokunnille asianomaisessa jäsenvaltiossa, tilintarkastustuomioistuimille asianomaisessa jäsenvaltiossa ja muille asianomaisessa jäsenvaltiossa selvityksistä vastaaville elimille seuraavin edellytyksin:

a)  elimillä on kansallisen lainsäädännön mukainen tarkka toimeksianto tutkia tai tarkastaa sellaisten viranomaisten toimet, jotka vastaavat näiden laitosten valvonnasta tai tällaista valvontaa koskevasta lainsäädännöstä;

b)  elimet katsovat tiedot välttämättömiksi a alakohdassa tarkoitetun toimeksiannon suorittamiseen;

c)  henkilöihin, joilla on pääsy tietoihin, sovelletaan vähintään 57 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vastaavia kansallisen lainsäädännön mukaisia salassapitovaatimuksia;

d)  jos tiedot ovat lähtöisin toisesta jäsenvaltiosta, ne saa luovuttaa ainoastaan tiedot luovuttaneiden toimivaltaisten viranomaisten nimenomaisella suostumuksella ja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa.

4.  Tämä alajakso ei estä toimivaltaisia viranomaisia, jotka valvovat, että luotto- ja finanssilaitokset noudattavat tätä direktiiviä, toimittamasta luottamuksellisia tietoja muille viranomaisille, jotka vastaavat luotto- ja finanssilaitosten valvonnasta muiden direktiivien tai asetusten mukaisesti, muun muassa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti toimivalle Euroopan keskuspankille, niiden tehtävien hoitamiseksi.

21 b)   Lisätään VI luvun 3 jaksoon alajakso seuraavasti:

”III b alajakso

Kansainvälinen yhteistyö

57 c artikla

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden luotto- ja finanssilaitoksia valvovat toimivaltaiset viranomaiset sekä niiden lainvalvontaviranomaiset tekevät mahdollisimman laajaa kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden niiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotka ovat kansallisten toimivaltaisten viranomaisten vastapuolia.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on olemassa tehokkaita väyliä, joiden kautta on helppo vaihtaa rahanpesua koskevia tietoja nopeasti ja rakentavasti suoraan vastapuolten välillä joko oma-aloitteisesti tai pyynnöstä.”;

21 c)  Muutetaan 58 artikla seuraavasti:

a)  lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun on kyse rikkomuksista, joihin sovelletaan rikosoikeudellisia seuraamuksia, lainvalvontaviranomaisille ilmoitetaan asianmukaisesti kyseisistä rikkomuksista.”;

b)  lisätään kohta seuraavasti:

”4 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ja itsesääntelyelimet ilmoittavat komissiolle, kun kansalliset lait haittaavat niiden valvonta- ja tutkintavaltuuksia, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.”;

21 d)  Muutetaan 59 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä artiklaa sovelletaan ainakin silloin, kun ilmoitusvelvolliset rikkovat seuraavissa artikloissa säädettyjä vaatimuksia:”;

b)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että tätä artiklaa sovelletaan ainakin silloin, kun yhteisöt ja muut oikeushenkilöt, trustit ja muuntyyppiset oikeudelliset järjestelyt, joilla on vastaavanlainen rakenne tai tehtävä kuin trusteilla, vakavasti, toistuvasti, järjestelmällisesti tai näitä ominaisuuksia yhdistellen rikkovat 30 ja 31 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.”;

c)  korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)  vakavissa, toistuvissa, järjestelmällisissä tai näitä ominaisuuksia yhdistelevissä tapauksissa ja jos ilmoitusvelvollisella on oltava toimilupa, toimiluvan peruminen tai keskeyttäminen;”;

d)  lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”b a)  vakavissa, toistuvissa, järjestelmällisissä tai näitä ominaisuuksia yhdistelevissä tapauksissa toimiluvan peruminen.”;

21 e)  Muutetaan 61 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ja itsesääntelyelimet luovat tehokkaat ja luotettavat mekanismit, joilla kannustetaan ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille ja itsesääntelyelimille tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten säännösten mahdollisesta tai todellisesta rikkomisesta.”;

b)  lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä yksi tai useampi suojattu viestintäkanava, jotta henkilöt voivat ilmoittaa rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevista epäilyksistään. Tällaisissa kanavissa on varmistettava, että tietoja antavien henkilöiden henkilöllisyys on ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten tiedossa.”;

21 f)  Korvataan 64 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Siirretään komissiolle 25 päivästä kesäkuuta 2015 määräämättömäksi ajaksi 9 ja 48 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.”;

b)  korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.  Edellä olevien 9 ja 48 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole yhden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan yhdellä kuukaudella.”;

21 g)  Lisätään 65 artiklaan 1 a alakohta seuraavasti:

”Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä asianmukaisia ehdotuksia, jotka voivat tarpeen mukaan koskea varallisuuden takaisinhankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen välisen yhteistyön parantamisen, käteismaksujen ja virtuaalivaluuttojen osalta toimivaltaa sellaisen keskitetyn tietokannan perustamista ja ylläpitoa varten, johon rekisteröidään käyttäjien henkilöllisyys ja rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla olevat lompakko‑osoitteet, sekä virtuaalivaluutan käyttäjille tarkoitettuja lomakkeita vapaaehtoisen ilmoituksen tekemistä varten.

Komissio laatii vuoden 2017 loppuun mennessä kertomuksen jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten valtuuksista ja yhteistyön esteistä. Kertomuksen on sisällettävä arvio keinoista, joilla tuetaan rajatylittävien tapausten yhteistä analysointia, ja ratkaisuista, joilla nostetaan rahanpesun selvittelyn tasoa unionissa. Kertomukseen on liitettävä tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia tietojen saatavuutta, vaihtoa ja käyttöä koskevan yhteistyön esteiden korjaamiseksi. Kertomuksen on sisällettävä arvio siitä, ovatko seuraavat tarpeen:

a)  tämän direktiivin asianmukaista täytäntöönpanoa koskevat toimintaohjeet;

b)  rajatylittäviä tapauksia koskevan tietojenvaihdon helpottaminen;

c)  riitojenratkaisumekanismi;

d)  yhteisen strategisen riskianalyysin tuki unionin tasolla;

e)  yhteiset analyysiryhmät rajatylittäviä tapauksia varten;

f) ilmoitusvelvollisten suora raportointi FIU.net-verkkoon;

g)  Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskuksen perustaminen kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten yhteistyön ja koordinoinnin edistämiseksi.”;

22)  lisätään 65 artiklaan toinen kohta seuraavasti:

”Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä asianmukaisia ehdotuksia, jotka voivat tarpeen mukaan koskea virtuaalivaluuttojen osalta toimivaltaa sellaisen keskitetyn tietokannan perustamista ja ylläpitoa varten, johon rekisteröidään käyttäjien henkilöllisyys ja rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla olevat lompakko-osoitteet, sekä virtuaalivaluutan käyttäjille tarkoitettuja lomakkeita vapaaehtoisen ilmoituksen tekemistä varten.”;

23)  Korvataan 66 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Kumotaan direktiivit 2005/60/EY ja 2006/70/EY 1 päivästä tammikuuta 2017.”;

24)  Korvataan 67 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.”;

24 a)  Korvataan liitteessä II olevan 3 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”3)  Maantieteelliset riskitekijät – rekisteröinti seuraavissa:”

25)  Korvataan liitteessä III olevan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)  ilman henkilökohtaista läsnäoloa hoidetut liikesuhteet tai liiketoimet, joihin ei liity tiettyjä suojatoimia, esimerkiksi asetuksessa (EU) N:o 910/2014 määriteltyjä sähköisen tunnistamisen menetelmiä tai niihin liittyviä luottamuspalveluja tai toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää edellyttäviä vaihtoehtoisia etätunnistustekniikoita;”;

2 artikla

Direktiivin 2009/101/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2009/101/EY seuraavasti:

1)  Lisätään 1 lukuun 1 a artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Soveltamisala

Tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen julkistamista koskevia toimenpiteitä sovelletaan sellaisiin jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin, jotka koskevat seuraavia:

a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/849[20] 30 artiklassa tarkoitetut yhteisöt ja muut oikeushenkilöt, mukaan lukien tämän direktiivin 1 artiklassa tarkoitetut yritysmuodot▌;

b)  trustit, jotka muodostuvat sellaisen henkilön hallinnoimasta tai hänen puolestaan hallinnoidusta omaisuudesta, joka harjoittaa liiketoimintaa, joka muodostuu trustin hoitamisesta tai johon sisältyy trustin hoitamista, ja joka toimii trustin omaisuudenhoitajana tällaisen liiketoiminnan yhteydessä tarkoituksenaan voiton tavoittelu, ja muuntyyppiset oikeudelliset järjestelyt, joilla on vastaavanlainen rakenne tai tehtävä kuin trusteilla.”;

1 a)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)  lisätään alakohta seuraavasti:

”a a)  tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevia tietoja ei julkisteta tarkasti ja täydellisesti 7 b artiklassa edellytetyllä tavalla;”;

b)  lisätään alakohta seuraavasti:

b a)  tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevia tietoja ei julkisteta 7 b artiklassa edellytetyllä tavalla;”;

c)  lisätään kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos velvoitteet koskevat oikeushenkilöitä, seuraamuksia voidaan soveltaa ylimmän hallintoelimen jäseniin tai muihin henkilöihin, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaan vastuussa rikkomisesta.”;

2)  Lisätään 2 lukuun 7 b artikla seuraavasti:

”7 b artikla

Tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen julkistaminen

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin 1 a artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetut yhteisöt velvoitetaan julkistamaan riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot tosiasiallisista omistajistaan ja edunsaajistaan direktiivin 2015/849 30 ja 31 artiklan mukaisesti.

Näissä tiedoissa on oltava vähintään tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja asuinmaa, yhteystiedot (paljastamatta kotiosoitetta) ja hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen julkistaminen on varmistettava direktiivin 2015/849 30 artiklan 3 kohdassa ▌tarkoitettujen keskitettyjen rekistereiden kautta.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot julkistetaan myös 4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta tietosuojasääntöjä ja avoimen datan standardeja noudattaen ja siten, että sähköistä kirjautumista vaaditaan. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi.

4.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi petokselle, sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä poikkeustapauksissa säätää, että pakollisesta julkistamisesta, joka koskee kaikkia tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevia tietoja tai osaa niistä, voidaan tapauskohtaisesti poiketa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset poikkeukset myönnetään olosuhteiden poikkeuksellisen luonteen yksityiskohtaisen arvioinnin perusteella ja että arviointi on pyynnöstä komission saatavilla. Poikkeuksia on arvioitava uudelleen säännöllisin väliajoin väärinkäytösten estämiseksi. Kun poikkeus myönnetään, se on merkittävä selvästi rekisteriin. Oikeus hakea poikkeusta koskevaan päätökseen muutosta hallintoviranomaiselta ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on taattava. Jäsenvaltioiden on julkaistava vuosittain tilastotietoja myönnettyjen poikkeusten määrästä ja ilmoitetuista syistä ja ilmoitettava tiedot komissiolle.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan henkilötiedot on julkistettava, jotta kolmannet osapuolet ja kansalaisyhteiskunta yleensä saavat tietää, keitä tosiasialliset omistajat ja edunsaajat ovat, jolloin voidaan tehostetun julkisen valvonnan avulla tukea oikeushenkilöiden ja oikeudellisten järjestelyjen väärinkäytön ehkäisemistä. Sen vuoksi tietojen on oltava yleisön saatavilla kansallisissa rekistereissä ja rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta ▌kymmenen vuoden ajan sen jälkeen kun yhteisö tai järjestely on poistettu rekisteristä.

5 a.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että toimivaltaiset viranomaiset valvovat tehokkaasti tämän artiklan vaatimusten noudattamista ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät valtuudet, mukaan lukien valtuudet vaatia esittämään kaikki tiedot, joilla on merkitystä vaatimusten noudattamisen valvonnassa, ja valtuudet suorittaa tarkastuksia, ja että niillä on riittävät taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja tekniset resurssit tehtäviensä hoitamiseen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisten viranomaisten henkilöstö ylläpitää korkeaa ammatillista tasoa, luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevat vaatimukset mukaan lukien, ja että se on erittäin luotettava ja sillä on asianmukainen pätevyys.;”

2 a artikla

Direktiivin 2013/36/EU muuttaminen

Lisätään direktiivin 2013/36/EY 56 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

f a)  viranomaiset, jotka vastaavat sen valvonnasta, että direktiivin 2015/849 2 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa mainitut ilmoitusvelvolliset noudattavat kyseistä direktiiviä.”;

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

 • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
 • [2]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
 • [3] * Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
 • [4]   EUVL C […], […], s. […].
 • [5]   EUVL C […], […], s. […].
 • [6]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).
 • [7]  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan turvallisuusagenda, COM(2015)0185.
 • [8]  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi, COM(2016)0050.
 • [9]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/101/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EUVL L 258, 1.10.2009, s. 11).
 • [10]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
 • [11]   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
 • [12]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).
 • [13]   Neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60).
 • [14]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).
 • [15]   EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.
 • [16]   Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
 • [17]   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
 • [18]   EUVL C ...
 • [19]  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).
 • [20]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (1.12.2016)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Valmistelija: Elly Schlein

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on esittänyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, jolla pyritään vahvistamaan edelleen EU:n rahanpesun vastaisia sääntöjä terrorismin rahoituksen torjumiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi siitä, ketkä todella omistavat yritykset ja trustit, jotta voidaan tehostaa veronkierron torjuntaa.

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdottamat muutokset, jotka ovat myönteisiä edistysaskelia veronkierron ja rahanpesun torjunnassa. Panaman paperit osoittivat jälleen sen, että yritysten ja muiden oikeushenkilöiden tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien todentamiseen tarvitaan kiireellisesti tehokkaita sääntöjä. Erityisesti kehitysmaat menettävät valtavasti resursseja sellaisten hämärien sopimusten ja korruptioverkostojen takia, joissa käytetään nimettömiä pöytälaatikkoyhtiöitä ja -trusteja.

Ehdotuksella tässä muodossaan ei kuitenkaan kyetä puuttumaan tilanteeseen niin kunnianhimoisesti ja kiireellisesti kuin kansalaiset toivovat. Valmistelija katsoo, että vakavia porsaanreikiä on yhä: kaikkien trustien ei olisi pakko paljastaa yleisölle ns. tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia, ja jotkut niistä voisivat pitää ne salassa kaikilta muilta paitsi niiltä, jotka voivat osoittaa, että heillä on ”oikeutettu etu”. Yhtiöiden osalta nykyiseen direktiiviin sisältyy lauseke, jonka mukaan, jos tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia ei voida tunnistaa, ylemmän johdon jäsen voidaan nimetä heidän tilallaan. Lisäksi vaikka todellisten omistajien ja edunsaajien kynnystä on laskettu 25 prosentin omistusosuudesta 10 prosentin osuuteen, tällainen muutos on heikko, sillä se koskee vain passiivisia ei-finanssiyksiköitä.

Valmistelija antaa tukensa komission tekemälle työlle, mutta samalla hän katsoo, että Euroopan parlamentin ja neuvoston on mentävä pidemmälle korjatakseen puutteet, jotka uhkaavat heikentää rahanpesun ja veronkierron sekä veropetosten torjuntaa kaikkialla maailmassa. Jos näitä porsaanreikiä ei tukita, kehitysmaiden viranomaisten on jatkossakin vaikeaa murtaa eurooppalaisten pöytälaatikkoyhtiöiden luomia yhtiön vastuiden rajoituksia varastettujen varojen takaisin saamiseksi ja laittomien rahavirtojen katkaisemiseksi. EU ei saisi päästää käsistään mahdollisuutta vahvistaa edelleen EU:n rahanpesun vastaisia sääntöjä ja lisätä avoimuutta ottamalla huomioon myös kehitysmaiden erityistarpeet, sillä ne kärsivät erityisen paljon laittomien rahavirtojen vitsauksesta. Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden takia on annettava kehitysmaille mahdollisuus ottaa käyttöön niiden omat kotimaiset resurssit erityisesti verotuksen avulla. Vain täyden julkisuuden avulla kehitysmaiden kansalaiset voivat varmistaa, että nimettömiä pöytälaatikkoyhtiöitä ei käytetä varastamaan kehityksen kannalta oleellisia resursseja.

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavia talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  Sekä unioni ja sen jäsenvaltiot että kolmannet maat jakavat vastuun rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa. Yhteistyössä kolmansien maiden kanssa olisi myös keskityttävä vahvistamaan kehitysmaiden rahoitus- ja hallintojärjestelmiä, jotta ne voisivat osallistua paremmin maailmanlaajuiseen verouudistusprosessiin talousrikollisuuden ja siihen liittyvän laittoman toiminnan torjumiseksi ja sellaisten rahanpesun vastaisten mekanismien käyttöön ottamiseksi, joilla edistettäisiin parempaa tietojenvaihtoa muiden maiden kanssa petosten ja terroristien tunnistamiseksi.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Olisi täsmennettävä peruste, jonka mukaan määräytyy, mikä jäsenvaltio vastaa trustien ja vastaavien oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen valvonnasta ja rekisteröinnistä. Jotta voitaisiin välttää se, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien eroavuuksien vuoksi tiettyjä trusteja ei valvota eikä rekisteröidä missään unionin alueella, kaikki trustit ja vastaavat oikeudelliset järjestelyt olisi rekisteröitävä siellä, missä niitä hallinnoidaan. Jotta voidaan varmistaa trustien tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen tuloksellinen valvonta ja rekisteröinti, tarvitaan myös yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken.

21)  Olisi täsmennettävä peruste, jonka mukaan määräytyy, mikä jäsenvaltio vastaa trustien ja vastaavien oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen valvonnasta ja rekisteröinnistä. Jotta voitaisiin välttää se, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien eroavuuksien vuoksi tiettyjä trusteja ei valvota eikä rekisteröidä missään unionin alueella, kaikki trustit ja vastaavat oikeudelliset järjestelyt olisi rekisteröitävä siellä, missä ne on luotu, missä niitä hallinnoidaan tai missä ne toimivat. Jotta voidaan varmistaa trustien tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen tuloksellinen valvonta ja rekisteröinti, tarvitaan myös yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

35)  Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi pääsy tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin olisi annettava vain osapuolille, joilla on asiassa oikeutettu etu, kaikkien muiden trustien paitsi niiden, jotka muodostuvat sellaisen henkilön hallinnoimasta tai hänen puolestaan hallinnoidusta omaisuudesta, joka harjoittaa liiketoimintaa, joka muodostuu trustin hoitamisesta tai johon sisältyy trustin hoitamista, ja joka toimii trustin omaisuudenhoitajana tällaisen liiketoiminnan yhteydessä tarkoituksenaan voiton tavoittelu. Rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja niihin liittyviä esirikoksia koskeva oikeutettu etu olisi perusteltava saatavilla olevin keinoin, joita voivat olla esimerkiksi valtiosta riippumattomien järjestöjen perussääntö tai tehtävänmääritys, tai osoitus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen tai niihin liittyvien esirikosten torjuntaan liittyvästä aiemmasta toiminnasta tai kyseisellä alalla toteutetuista selvityksistä tai toimista.

Poistetaan.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

35 a)  Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta on oikeutettu päämäärä, mutta tässä direktiivissä säädetyillä toimenpiteillä ei saa millään tavoin estää kaikkien unionin sisällä ja kolmansissa maissa olevien ihmisten syrjimätöntä taloudellista osallisuutta.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

35 b)  Rahalähetykset auttavat merkittävästi perheitä ja yhteisön kehitystä. Rahanpesun estäminen on toki tärkeää, mutta tämän direktiivin nojalla toteutetut toimenpiteet eivät saisi estää kansainvälisten siirtolaisten rahalähetyksiä.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

35 c)  Humanitaarisen avun tarkoituksena on tarjota apua ja tukea hädässä oleville ihmiselle maailmanlaajuisesti, ja se on äärimmäisen tärkeää. Rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja veronkierron estämiseksi toteutettavilla toimenpiteillä ei saisi estää ihmisiä ja järjestöjä rahoittamasta hädässä oleville ihmisille tarkoitettua apua.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

3 artikla – 6 kohta – a alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan 6 kohdan a alakohta seuraavasti:

a)  yhteisöjen osalta

”a)  yhteisöjen osalta

i)  yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka viime kädessä omistaa oikeushenkilön tai jonka määräysvallassa oikeushenkilö viime kädessä on siten, että luonnollinen henkilö omistaa suoraan tai välillisesti riittävän prosentuaalisen osuuden oikeushenkilön osakkeista tai äänioikeuksista tai omistusosuudesta, haltijaosakkeet mukaan luettuina, tai käyttää määräysvaltaa muilla keinoin, kun kyseessä ei ole säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö, joka kuuluu unionin oikeuden mukaisten sellaisten tiedonantovelvollisuuksien tai vastaavien kansainvälisten normien soveltamisalaan, joilla varmistetaan omistajaa koskevien tietojen riittävä avoimuus.

i)  kaikkia luonnollisia henkilöitä (jotka eivät voi olla nimellisiä osakkeenomistajia, asiamiehiä, valtakirjalla valtuutettuja tai vastaavia), jotka viime kädessä omistavat oikeushenkilön tai joiden määräysvallassa oikeushenkilö viime kädessä on siten, että luonnollinen henkilö omistaa suoraan tai välillisesti riittävän prosentuaalisen osuuden oikeushenkilön osakkeista tai äänioikeuksista tai omistusosuudesta, haltijaosakkeet mukaan luettuina, tai käyttää määräysvaltaa muilla keinoin, kun kyseessä ei ole säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö, joka kuuluu unionin oikeuden mukaisten sellaisten tiedonantovelvollisuuksien tai vastaavien kansainvälisten normien soveltamisalaan, joilla varmistetaan omistajaa koskevien tietojen riittävä avoimuus.

Osoituksena suorasta omistuksesta on se, että luonnollisella henkilöllä on 25 prosentin ja yhden osakkeen osakkeenomistus tai yli 25 prosentin omistusosuus asiakkaasta. Osoituksena välillisestä omistuksesta on se, että yhteisöllä, joka on yhden tai useamman luonnollisen henkilön määräysvallassa, taikka useilla yhteisöillä, jotka ovat saman yhden tai useamman luonnollisen henkilön määräysvallassa, on 25 prosentin ja yhden osakkeen osakkeenomistus tai yli 25 prosentin omistusosuus asiakkaasta. Tämän soveltamisella ei kuitenkaan rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta päättää, että pienempi prosenttiosuus voi olla osoituksena omistuksesta tai määräysvallasta. Määräysvallan käyttäminen muilla keinoin voidaan määrittää muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU (3) 22 artiklan 1–5 kohdassa säädettyjen perusteiden mukaisesti;

Osoituksena suorasta omistuksesta on se, että luonnollisella henkilöllä on 5 prosentin ja yhden osakkeen osakkeenomistus tai yli 5 prosentin omistusosuus asiakkaasta. Osoituksena välillisestä omistuksesta on se, että yhteisöllä, joka on yhden tai useamman luonnollisen henkilön määräysvallassa, taikka useilla yhteisöillä, jotka ovat saman yhden tai useamman luonnollisen henkilön määräysvallassa, on 5 prosentin ja yhden osakkeen osakkeenomistus tai yli 5 prosentin omistusosuus asiakkaasta. Tämän soveltamisella ei kuitenkaan rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta päättää, että pienempi prosenttiosuus voi olla osoituksena omistuksesta tai määräysvallasta. Määräysvallan käyttäminen muilla keinoin voidaan määrittää muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU(3) 22 artiklan 1–5 kohdassa säädettyjen perusteiden mukaisesti;

ii)  yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka kuuluu ylempään johtoon, jos kaikkien mahdollisten keinojen käyttämisen jälkeen ja edellyttäen, ettei epäilykselle ole perusteita, i alakohdassa tarkoitettua henkilöä ei ole määritetty tai jos on epäilyksiä siitä, onko tunnistettu yksi tai useampi henkilö tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja, ilmoitusvelvollisten on pidettävä kirjaa i alakohdan ja tämän alakohdan mukaisen tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan määrittämiseksi toteutetuista toimista;

ii)  jos ilmoitusvelvollinen ei määrittele yhtäkään luonnollista henkilöä, joka täyttää i alakohdassa esitetyt kriteerit, tai jos on epäilyksiä siitä, onko tunnistettu yksi tai useampi henkilö todellinen omistaja ja edunsaaja, ilmoitusvelvollisten on kirjattava, että tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa ei ole, ja pidettävä kirjaa i alakohdan mukaisen tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan määrittämiseksi toteutetuista toimista.

 

Lisäksi ilmoitusvelvollisten olisi määritettävä asiaankuuluva luonnollinen henkilö, joka toimii ylemmän johtohenkilön asemassa, todennettava hänen henkilöllisyytensä ja määriteltävä hänet ”ylemmän johtohenkilön asemassa toimivaksi henkilöksi” (eikä ”tosiasialliseksi omistajaksi ja edunsaajaksi”) sekä kirjattava yksityiskohtaiset tiedot yhteisön kaikista laillisista omistajista;

_________________

_________________

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1)

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

3 artikla – 6 kohta – a alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)   lisätään 6 kohdan a alakohdan i luetelmakohtaan alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Alennetaan toisessa alakohdassa säädetty omistuksen tai määräysvallan osoitus tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 30 artiklan soveltamista varten 10 prosenttiin silloin kun kyseinen oikeushenkilö on direktiivissä 2011/16/EU määritelty passiivinen ei-finanssiyksikkö.”;

 

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

3 artikla – 6 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)   korvataan 6 kohdan b alakohta seuraavasti:

b)   trustien osalta

”b)   trustien osalta

i)   perustajaa;

i)   perustajaa tai perustajia;

ii)   trustin omaisuudenhoitajaa tai omaisuudenhoitajia;

ii)   trustin omaisuudenhoitajaa tai omaisuudenhoitajia;

iii)   mahdollista suojelijaa;

iii)   yhtä tai useampaa mahdollista suojelijaa;

iv)   edunsaajia tai, jos oikeudellisen järjestelyn tai oikeushenkilön edunsaajia ei ole vielä vahvistettu, niitä henkilöryhmiä, joiden pääasiasiallista etua silmällä pitäen oikeudellinen järjestely tai oikeushenkilö on perustettu tai toimii;

iv)   edunsaajia tai, jos oikeudellisen järjestelyn tai oikeushenkilön edunsaajia ei ole vielä vahvistettu, niitä henkilöryhmiä, joiden pääasiasiallista etua silmällä pitäen oikeudellinen järjestely tai oikeushenkilö on perustettu tai toimii;

v)   mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä, joka viime kädessä käyttää trustin osalta määräysvaltaa suoran tai välillisen omistuksen kautta tai muilla keinoin;

v)   mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä, joka viime kädessä käyttää trustin osalta määräysvaltaa suoran tai välillisen omistuksen kautta tai muilla keinoin.

 

Kun kyseessä ovat trustit, jotka nimetään ominaisuuksien tai luokan mukaan, perustamiskirjassa tai vastaavassa asiakirjassa olisi annettava riittävästi tietoa kyseisestä edunsaajasta, jotta kuka tahansa pystyisi selvittämään kyseisen edunsaajan henkilöllisyyden, kun jakaminen on suoritettava tai kun edunsaaja aikoo käyttää saavutettuja oikeuksia.”;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Perustelu

Trusteilla voi olla useita perustajia tai suojelijoita, joten todellisten omistajien ja edunsaajien määritelmissä olisi viitattava perustajaan tai perustajiin ja yhteen tai useampaan suojelijaan samalla tavalla kuin siinä viitataan jo trustin omaisuudenhoitajaan tai omaisuudenhoitajiin ja edunsaajaan tai edunsaajiin. Muussa tapauksessa epäselvyyttä voitaisiin käyttää hyväksi rekisteröimällä vain yksi mahdollisesti monista perustajista tai suojelijoista. Monikkomuodot kaikille trustiin liittyville osapuolille on jo määrätty OECD:n yhteisen automaattisen tietojenvaihdon standardia koskevassa kommentaarissa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 a kohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

28 artikla – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 a)  Korvataan 28 artiklan c alakohta seuraavasti:

c)  kotijäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltainen viranomainen valvoo b alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten tosiasiallista täytäntöönpanoa konsernin tasolla.

c)  kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen valvoo b alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten tosiasiallista täytäntöönpanoa konsernin tasolla.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=FI)

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 9 kohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

30 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan 4 kohta seuraavasti:

4.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 3 kohdassa tarkoitetun keskitetyn rekisterin sisältämät tiedot ovat riittävät, tarkat ja ajantasaiset.

4.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 3 kohdassa tarkoitetun keskitetyn rekisterin sisältämät tiedot ovat riittävät, tarkat ja ajantasaiset. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset ilmoittavat tapaukset, joissa tietoja ei ole julkaistu tai ne ovat puutteelliset.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=FI)

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 9 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)   poistetaan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta ja 5 kohdan toinen alakohta;

Poistetaan.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 9 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

30 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)   korvataan 5 kohta seuraavasti:

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot ovat kaikissa tapauksissa

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot ovat kaikissa tapauksissa

a)   toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla rajoituksitta;

a)   toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla rajoituksitta;

b)   ilmoitusvelvollisten saatavilla asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevissa puitteissa II luvun mukaisesti;

b)   ilmoitusvelvollisten saatavilla asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevissa puitteissa II luvun mukaisesti;

c)   sellaisten henkilöiden tai järjestöjen saatavilla, jotka pystyvät osoittamaan tietojen koskevan niiden oikeutettua etua.

c)   yleisesti saatavilla.

Edellä c alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai järjestöjen saatavilla on oltava tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevista tiedoista vähintään nimi, syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus, asuinmaa sekä hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus.

Yleisesti saatavilla olevissa tiedoissa on oltava vähintään tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, yritys- tai palveluosoite ja asuinmaa sekä hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus.

Tätä kohtaa sovellettaessa on tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen antamisessa noudatettava tietosuojasääntöjä, ja myös sähköistä kirjautumista sekä maksun suorittamista voidaan vaatia. Tietojen hankinnasta veloitettavat maksut eivät saa ylittää siitä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

Tätä kohtaa sovellettaessa on tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen antamisessa noudatettava sekä tietosuojasääntöjä että avoimen datan standardeja.”;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Perustelu

Tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien rekisterien tietojen pitäisi olla julkisesti saatavilla avoimessa muodossa. Kun jäsenvaltioita vaaditaan perustamaan rekisterit avoimen datan standardien mukaisesti, estetään rekisterit, joihin voi tehdä hakuja vain yhtä parametria, kuten yhtiön nimeä, käyttämällä. Lisäksi se helpottaa huomattavasti jäsenvaltioiden rekisterien välisiä yhteyksiä, joita tarvitaan tulevaisuudessa.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 9 kohta – c alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

30 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”9.   Poikkeustapauksissa, jotka on määriteltävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kun 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi petokselle, sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksesta, jonka mukaan tällainen pääsy kaikkiin tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan tapauskohtaisesti evätä.

”9.   Poikkeustapauksissa, jotka on määriteltävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kun 5 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle, erityisesti jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksesta, jonka mukaan tällainen pääsy kaikkiin tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan tapauskohtaisesti evätä. Poikkeukset eivät saa koskaan olla rajoittamattomia, ja niitä on arvioitava uudelleen säännöllisin väliajoin väärinkäytösten estämiseksi.

 

Kun poikkeus myönnetään, se on merkittävä selvästi rekisteriin, joka on 5 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten saatavilla.

Tämän kohdan nojalla myönnetyt poikkeukset eivät koske luotto- ja finanssilaitoksia eivätkä 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia, jotka ovat virkamiehiä.

Tämän kohdan nojalla myönnetyt poikkeukset eivät koske luotto- ja finanssilaitoksia eivätkä 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia, jotka ovat virkamiehiä.

Perustelu

Sanamuotoa voitaisiin tulkita siten, että se luo automaattisen ryhmäpoikkeuksen kaikille yhtiöille, joilla on vähintään yksi tietyn ikäinen henkilö lueteltuna tosiasialliseksi omistajaksi ja edunsaajaksi. Viittausta petoksen riskiin voitaisiin käyttää koskemaan poikkeusta, joka perustuu kokonaisuudessaan taloudelliseen tappioon. Kun poikkeus myönnetään, se on merkittävä selvästi julkisesti saatavilla olevaan rekisteriin. Poikkeuksia ei pitäisi myöntää täysin ilman aikarajoituksia.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta – a alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä artiklaa sovelletaan trusteihin ja muuntyyppisiin oikeudellisiin järjestelyihin, joilla on vastaavanlainen rakenne tai tehtävä kuin trusteilla, kuten fiducie, Treuhand tai fideicomiso.

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä artiklaa sovelletaan trusteihin ja muuntyyppisiin oikeudellisiin järjestelyihin, joilla on vastaavanlainen rakenne tai tehtävä kuin trusteilla, kuten fiducie, Treuhand, waqf tai fideicomiso ja kaikki muut rakenteeltaan tai toiminnaltaan samankaltaiset nykyiset tai tulevat oikeudelliset järjestelyt.

Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, että kaikkien kyseisessä jäsenvaltiossa hallinnoitavien express trust -järjestelyjen omaisuudenhoitajat hankkivat riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot kyseisen express trust -järjestelyn tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista ja pitävät niitä yllä. Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä tunnistetiedot:

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kaikkien kyseisessä jäsenvaltiossa luotujen, hallinnoitavien ja/tai toimivien express trust -järjestelyjen omaisuudenhoitajat hankkivat riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot kyseisen express trust -järjestelyn tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista ja pitävät niitä yllä. Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä tunnistetiedot:

a)   trustin perustajasta;

a)   trustin perustajasta tai perustajista;

b)   trustin omaisuudenhoitajasta tai omaisuudenhoitajista;

b)   trustin omaisuudenhoitajasta tai omaisuudenhoitajista;

c)   mahdollisesta suojelijasta;

c)   mahdollisesta suojelijasta tai suojelijoista;

d)   edunsaajista tai edunsaajien ryhmästä; ja

d)   edunsaajista tai edunsaajien ryhmästä; ja

e)   kaikista muista luonnollisista henkilöistä, jotka käyttävät tosiasiallista määräysvaltaa trustin osalta.”;

e)   kaikista muista luonnollisista henkilöistä, jotka käyttävät tosiasiallista määräysvaltaa trustin osalta.”;

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 3 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3 a.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on säilytettävä keskitetyssä rekisterissä, jonka on perustanut se jäsenvaltio, jossa trustia hallinnoidaan.”;

”3 a.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on säilytettävä keskitetyssä rekisterissä, jonka on perustanut se jäsenvaltio, jossa trusti on perustettu, jossa sitä hallinnoidaan tai jossa se toimii. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansallisen keskitetyn rekisterin ominaisuudet.”;

Perustelu

Kaikki nykyiset ja tulevat oikeudelliset järjestelyt, jotka ovat samankaltaisia kuin trustit, olisi sisällytettävä määritelmään. Jäsenvaltioiden olisi vaadittava kaikkien niiden lainsäädännön alaisten tai EU:n asukkaan hallinnoimien trustien rekisteröimistä siinäkin tapauksessa, että kaikki muut trustin ja sen varojen osakkaat eivät ole unionissa. Tällä tavoin jäsenvaltiot voivat varmistaa, että niiden lainsäädäntö tai asukkaat eivät helpota rahanpesua tai veronkiertoa muualla maailmassa, mikä on erityisen tärkeää kehitysmaille.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta – d alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 4 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4 a.   Tämän artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa rekisterissä säilytettävien, muita kuin direktiivin 2009/101/EY 7 b artiklassa tarkoitettuja trusteja koskevien tietojen on oltava kaikkien sellaisten henkilöiden tai järjestöjen saatavilla, jotka pystyvät osoittamaan, että niillä on asiassa oikeutettu etu.

”4 a.  Tämän artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa rekisterissä säilytettävien tietojen on oltava julkisesti saatavilla avoimessa muodossa.

Sellaisten henkilöiden tai järjestöjen, jotka pystyvät osoittamaan, että niillä on asiassa oikeutettu etu, on saatava tietoonsa vähintään 3 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitetun tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus ja asuinmaa.

Näissä julkisesti saatavilla olevissa tiedoissa on oltava 3 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitetun tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja asuinmaa sekä hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että poikkeustapauksissa ja kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjen erityisehtojen mukaisesti trustin perustaja ja/tai omaisuudenhoitaja voi pyytää kansallisia viranomaisia olemaan julkaisematta tätä tietoa kyseisestä trustista tai oikeudellisesta järjestelystä heikoimmassa asemassa olevien edunsaajien yksityisyyden suojelemiseksi. Jos kansallinen viranomainen suostuu tähän pyyntöön, julkiseen rekisteriin sisällytetään lausunto, jossa ilmoitetaan, että trustia tai oikeudellista järjestelyä koskevat saatavilla olevat tiedot ovat puutteelliset. Tällaisiin päätöksiin on aina oltava mahdollisuus hakea muutosta.

Perustelu

Avoimessa muodossa oleva data on ratkaisevassa asemassa trustien tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen piilottamisen estämiseksi. Sen avulla saadaan kerättyä ja analysoitua suuri määrä dataa, jotta voidaan paremmin havaita poikkeamia, malleja, virheitä, sääntöjenvastaisuuksia jne. sekä yhdistellä tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevia tietoja muihin merkityksellisiin tietolähteisiin, jotka ovat tärkeitä arvoketjussa esiintyvän korruption havaitsemisen kannalta, esimerkiksi sopimuksiin ja hankintamenettelyihin.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta – d alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 4 b kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4 b.   Kun ilmoitusvelvolliset aloittavat uuden asiakassuhteen trustin tai muun sellaisen oikeudellisen järjestelyn kanssa, jonka tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot on rekisteröitävä 3 a kohdan nojalla, niiden on tarvittaessa hankittava todiste rekisteröinnistä.”;

4 b.   Kun ilmoitusvelvolliset aloittavat uuden asiakassuhteen trustin tai muun sellaisen oikeudellisen järjestelyn kanssa, jonka tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot on rekisteröitävä 3 a kohdan nojalla, niiden on tarvittaessa hankittava todiste rekisteröinnistä ja ilmoitettava kaikista ristiriitaisuuksista, joita ne havaitsevat keskitetyssä rekisterissä olevien tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen ja niiden asiakastunnistusta koskevien menettelyjen yhteydessä kerättyjen tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen välillä.”;

Perustelu

Se, että ilmoitusvelvollisia vaaditaan ilmoittamaan ristiriitaisuuksista niiden omien asiakastunnistusta koskevien menettelyjen tietojen ja tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien julkisten rekisterien välillä, vahvistaisi julkisten rekisterien tietoja. Olisi syytä korostaa myös sitä, että ilmoitusvelvollisten ei pidä luottaa tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien julkisten rekisterien tietoihin vaan jatkaa itsenäisiä asiakastunnistusta koskevia menettelyjä, jotta he tietäisivät, keitä heidän asiakkaansa ovat.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

d a)  korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 4 kohdassa tarkoitetun keskitetyn rekisterin sisältämät tiedot ovat riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia.

”5.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 4 kohdassa tarkoitetun keskitetyn rekisterin sisältämät tiedot ovat riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset ilmoittavat tapaukset, joissa tietoja ei ole julkaistu tai ne ovat puutteelliset.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=FI)

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta – e alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 7 a kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Kun 4 ja 4 a kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi petokselle, sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä poikkeustapauksissa säätää poikkeuksesta, jonka mukaan tällainen pääsy kaikkiin tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan tapauskohtaisesti evätä.

”Kun 4 ja 4 a kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle, erityisesti jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä poikkeustapauksissa säätää poikkeuksesta, jonka mukaan tällainen pääsy kaikkiin tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan tapauskohtaisesti evätä. Poikkeukset eivät saa koskaan olla rajoittamattomia, ja niitä on arvioitava uudelleen säännöllisin väliajoin.

Perustelu

Katso 1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta – h alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”10.  Tämän artiklan soveltamista varten trustia katsotaan hallinnoitavan kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joihin niiden omaisuudenhoitajat ovat sijoittautuneet.”;

”10.  Tämän artiklan soveltamista varten trusti katsotaan luoduksi, sitä katsotaan hallinnoitavan tai sen katsotaan toimivan jäsenvaltiossa, jos

 

a)   se luodaan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai sitä hallinnoidaan sen mukaisesti tai sen korkein muutoksenhakutuomioistuin on kyseisen jäsenvaltion lainkäyttöalueella; tai

 

b)   sillä on kytköksiä kyseiseen jäsenvaltioon siten, että

 

i)   yksi tai useampi trustin 3 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja asuu kyseisessä jäsenvaltiossa;

 

ii)   se omistaa kiinteistöjä kyseisessä jäsenvaltiossa;

 

iii)   se omistaa kyseisen jäsenvaltion oikeuden mukaan perustetun oikeushenkilön osakkeita tai äänioikeuksia tai omistusosuuksia, tai

 

iv)   sillä on pankki- tai maksutili kyseisessä jäsenvaltiossa toimivassa luottolaitoksessa.”;

Perustelu

Trusti olisi rekisteröitävä kaikissa jäsenvaltioissa, joissa sillä on yhteispiste.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Direktiivi 2009/101/EY

7 artikla – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Lisätään 7 artiklaan b a alakohta seuraavasti:

 

”b a)   tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevia tietoja ei julkisteta 7 artiklan b alakohdassa edellytetyllä tavalla.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Direktiivi 2009/101/EY

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b)  lisätään 7 artiklaan toinen kohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun velvollisuudet koskevat oikeushenkilöitä, rangaistuksia voidaan soveltaa henkilöihin, johtoelimissä toimivat mukaan lukien, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaan vastuussa rikkomisesta.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Direktiivi 2009/101/EY

7 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Näissä tiedoissa on oltava tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus ja asuinmaa sekä hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus.

Näissä tiedoissa on oltava tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä yhteystiedot (paljastamatta kotiosoitetta) ja hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Direktiivi 2009/101/EY

7 b artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot julkistetaan myös 4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot julkistetaan myös 4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta tietosuojasääntöjä ja avoimen datan standardeja noudattaen ja siten, että sähköistä kirjautumista vaaditaan.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Direktiivi 2009/101/EY

7 b artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi petokselle, sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä poikkeustapauksissa säätää, että pakollisesta julkistamisesta, joka koskee kaikkia tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevia tietoja tai osaa niistä, voidaan tapauskohtaisesti poiketa.

4.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä poikkeustapauksissa säätää, että pakollisesta julkistamisesta, joka koskee kaikkia tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevia tietoja tai osaa niistä, voidaan tapauskohtaisesti poiketa. Poikkeukset eivät saa koskaan olla rajoittamattomia, ja niitä on arvioitava uudelleen säännöllisin väliajoin väärinkäytösten estämiseksi. Kun poikkeus myönnetään, se on merkittävä selvästi rekisteriin, joka on direktiivin (EU) 2015/849 30 artiklan 5 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten saatavilla.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Direktiivi 2009/101/EY

7 b artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että toimivaltaiset viranomaiset valvovat tehokkaasti tämän artiklan vaatimusten noudattamista ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät valtuudet, mukaan lukien valtuudet vaatia esittämään kaikki tiedot, joilla on merkitystä vaatimusten noudattamisen seurannassa, ja valtuudet suorittaa tarkastuksia, ja että niillä on riittävät taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja tekniset resurssit tehtäviensä hoitamiseen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisten viranomaisten henkilöstö ylläpitää korkeaa ammatillista tasoa, luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevat normit mukaan luettuina, ja että se on erittäin luotettava ja että sillä on asianmukainen pätevyys.”

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Elly Schlein

21.10.2016

Valiokuntien yhteiskokoukset – 55 art.

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

6.10.2016

Valiokuntakäsittely

7.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ignazio Corrao, Nirj Deva, Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Seb Dance, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa

KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (8.12.2016)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Valmistelija: Emmanuel Maurel

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavia talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Muilla unionin toimivaltaan kuuluvilla keskeisillä aloilla, kuten kansainvälisessä kaupassa ja kehitysyhteistyössä, toteutettavia politiikkoja ja toimia olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä täydentämään rahoitusjärjestelmässä tapahtuvia ponnisteluja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Tällaisilla politiikoilla ja toimilla olisi pyrittävä täydentämään unionin muiden politiikkojen tavoitteita eikä vaarantamaan niiden saavuttamista.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Rahanpesua ja verovilppiä kanavoidaan yhä yleisemmin kaupankäyntiin hintaa, määrää tai laatua manipuloimalla. Rahoituksen ja verotuksen avoimuus ovat unionin kauppapolitiikan ensisijaisia painopisteitä, minkä vuoksi rahanpesua ja verovilppiä läpi sormien katsoville maille ei pitäisi myöntää unionissa minkäänlaisia kauppaan liittyviä etuisuuksia.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Palvelukaupassa olisi toteutettava ”Kaikkien kauppa” -strategian mukaisesti tehokkaita lisätoimia, jotta voidaan estää palvelukaupan käyttö laittomiin rahavirtoihin, pitäen mielessä, että kehitysmaiden kanssa käytävä vapaa tavara- ja palvelukauppa lisää rahanpesun riskiä ja että unionin palvelukauppa veroparatiisien kanssa on kuusi kertaa laajempaa kuin verrattavissa olevien maiden kanssa, kun taas tavarakaupassa ei esiinny vastaavia eroja.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 c)  Komission olisi vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta esitettävä jäsenvaltioille kertomus mahdollisista rahoituspalveluja ja sijoittautumista koskevissa luvuissa ilmenevistä porsaanrei’istä EU:n kolmansien maiden kanssa tekemissä, jo voimassa olevissa kauppasopimuksissa, erityisesti mitä tulee investoinnin ja sijoittautumisen määritelmään, toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi tehtävien poikkeusten soveltamisalaan ja aikarajoihin, kauppasopimusten osapuolten välisten rahasiirtojen enimmäismäärien olemassaoloon tai puuttumiseen, valuuttoihin, joilla rahasiirrot voidaan tehdä, pankkisalaisuuden vahvistamiseen sekä tiedonvaihtoa koskevien määräysten olemassaoloon.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 d)  Rahoituspalvelujen vapauttamista olisi valvottava tarkemmin ja toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä siitä ennakkoanalyysejä. Rahoituspalvelujen sisällyttämisen unionin kauppasopimuksiin ja kumppanuuksiin olisi finanssialan innovoinnin valtava kasvu huomioon ottaen perustuttava positiiviluetteloihin.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 e)  Rahoituspalveluja ja sijoittautumista koskevien lukujen olisi tulevissa kauppasopimuksissa sisällettävä täsmälliset määritelmät investoinnille, jotta sopimuksen ulkopuolelle jätetään sellaiset tuotteet, joihin liittyy suuri riski siitä, että ne sisältävät ilmoittamatta jätettyä rahaa; niissä olisi myös määrättävä kauppasopimuksen kattamilla alueilla perustettavien tai hallinnoitavien tai niillä toimivien yritysten, trustien ja vastaavien oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallista viime käden omistajuutta koskevan julkisen rekisterin perustamisesta; niiden olisi sisällettävä yhteistyöjärjestelyjä rahoitusvirtojen valvomiseksi ja pankkisalaisuuden poistamiseksi tietosuojasääntöjen ja avoimen datan standardien mukaisesti; niissä olisi ulotettava toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi tehtävien poikkeusten soveltamisala ja aikarajat pidemmälle kuin vain ”maksutarpeiden epätasapainoon” ja korvattava ”parasta pyrkimystä” koskevat sitoumukset pakollisilla määräyksillä.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 a)  Keskeisten avoimuusvaatimusten olisi oltava sitovia, ja niiden olisi toimittava ohjenuorana unionin kauppasopimuksista ja -kumppanuuksista (uudelleen) neuvoteltaessa. Kumppaneiden olisi menetettävä niille unionin kanssa tehdyissä kauppasopimuksissa myönnetyt edut, jos ne eivät noudata asiaa koskevia kansainvälisiä vaatimuksia, kuten OECD:n yhteistä tietojenvaihtostandardia, veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevaa OECD:n toimintasuunnitelmaa, todellista omistajuutta koskevaa keskitettyä rekisteriä (BEPS) ja FATF:n suosituksia. OECD:n BEPS-toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa on olennaisen tärkeää noudattaa täysimääräisesti monikansallisten yritysten maakohtaista raportointijärjestelmää.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 b)  Kaupan kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointien olisi sisällettävä tarkat tiedot asianomaisten kolmansien maiden saavuttamista tuloksista kyseisessä asiassa sekä asiaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta. Hyvää hallintoa koskevien lausekkeiden vahvistamisen kolmansien maiden kanssa tehtävissä kahdenvälisissä sopimuksissa ja teknisen avun antamisen näille maille olisi oltava tällaisten sopimusten keskeisiä osia, siinäkin tapauksessa että kyseiset lausekkeet eivät ole sitovia.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 c)  Kehitysmaiden kanssa tehtyihin tai neuvoteltaviin kauppasopimuksiin on osana sopimusta varattava riittävästi varoja sellaisten teknisten, inhimillisten ja institutionaalisten valmiuksien luomiseen, joita edellä mainittujen vaatimusten täyttäminen edellyttää. Unionin kolmansien maiden kanssa tekemien kauppasopimusten täytäntöönpanoa koskevien vuotuisten kertomusten olisi sisällettävä erityinen rahoituspalveluja ja sijoittautumista koskeva jakso sekä tarkistettavissa olevat tiedot edellä mainittujen vaatimusten noudattamisesta.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1)  Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan e alakohta seuraavasti:

e)  muut tavarakauppaa käyvät henkilöt, jos maksu suoritetaan tai vastaanotetaan käteisenä ja sen suuruus joko yhtenä suorituksena tai useina suorituksina, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä, on yhteensä vähintään 10 000 euroa;

e)  muut tavara- tai palvelukauppaa käyvät henkilöt, jos maksu suoritetaan tai vastaanotetaan käteisenä ja sen suuruus joko yhtenä suorituksena tai useina suorituksina, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä, on yhteensä vähintään 10 000 euroa;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

11 artikla – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a)  Korvataan 11 artiklan c alakohta seuraavasti:

c)  kun on kyse tavarakauppaa käyvistä henkilöistä, jos suoritetaan käteisellä yksittäinen liiketoimi, jonka suuruus joko yhtenä suorituksena tai useina suorituksina, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä, on yhteensä vähintään 10 000 euroa;

c)  kun on kyse tavara- tai palvelukauppaa käyvistä henkilöistä, jos suoritetaan käteisellä yksittäinen liiketoimi, jonka suuruus joko yhtenä suorituksena tai useina suorituksina, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä, on yhteensä vähintään 10 000 euroa;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

18 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun liiketoimissa on mukana suuririskisiä kolmansia maita, jäsenvaltioiden on edellytettävä, että silloin kun ilmoitusvelvolliset suorittavat liiketoimia 9 artiklan 2 kohdan nojalla suuririskisiksi määritettyjen kolmansien maiden alueelle sijoittautuneiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden kanssa, niiden on toteutettava ainakin kaikki seuraavat tehostetut asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet:

1.  Kun liiketoimissa, myös kaupankäynnissä, on mukana suuririskisiä kolmansia maita, jäsenvaltioiden on edellytettävä, että silloin kun ilmoitusvelvolliset suorittavat liiketoimia 9 artiklan 2 kohdan nojalla suuririskisiksi määritettyjen kolmansien maiden alueelle sijoittautuneiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden kanssa, niiden on toteutettava ainakin kaikki seuraavat tehostetut asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet:

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Emmanuel Maurel

12.10.2016

55 artikla – Valiokuntien yhteiskokoukset

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

6.10.2016

Valiokuntakäsittely

29.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

4

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.1.2017)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Valmistelija: Kostas Chrysogonos

LYHYET PERUSTELUT

I. Tausta

Käsiteltävänä olevalla ehdotuksella pyritään muuttamaan kahta voimassa olevaa rahoitustarkastuksia ja avoimuutta koskevaa unionin säädöstä[1], jotta voidaan edistää rahoitusvalvonnan porsaanreikiä hyödyntävän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa.

Tässä yhteydessä on tähän mennessä tullut esille viisi keskeistä kysymystä: 1) epäilyttäviä liiketoimia, joissa on mukana suuririskisiä kolmansia maita, ei voida valvoa tehokkaasti, koska asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat vaatimukset ovat epäselviä ja epäyhtenäisiä; 2) viranomaiset eivät voi valvoa virtuaalivaluuttojen avulla toteutettuja epäilyttäviä liiketoimia riittävästi, koska viranomaiset eivät kykene yhdistämään liiketoimia tunnistettaviin henkilöihin; 3) nykyiset toimenpiteet nimettömiin ennalta maksettuihin maksuvälineisiin liittyvien, rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevien riskien lieventämiseksi eivät ole riittäviä; 4) unionin rahanpesun selvittelykeskukset eivät saa riittävän ajoissa ilmoitusvelvollisten hallussa olevia tietoja eivätkä siten vaihda niitä keskenään riittävän ajoissa; 5) rahanpesun selvittelykeskuksilla ei ole pääsyä pankki- ja maksutilien haltijoiden henkilötietoihin, tai pääsyn myöntäminen kestää liian kauan[2].

Tällä alalla on tärkeää päästä oikeaan tasapainoon: on järjestettävä riittävästi tarkastuksia talousrikollisuuden ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi ja on suojeltava yksityisyyttä ja perusoikeuksia. Viime vuosina ilmi tulleet talousrikokset ja terroristiset teot ovat horjuttaneet tätä tasapainoa, joten yhteiskunnan suojelemiseksi tarvitaan vahvempia toimenpiteitä. Kyse on siis näiden keskenään osittain ristiriitaisen kahden näkökulman tasapainottamisesta sekä oikeasuhteisuusperiaatteesta.

II. Virtuaalivaluuttoja koskeva sääntely

Virtuaalivaluutat ovat nykyisellään marginaalinen ilmiö, joka ei kuitenkaan ole välttämättä sivuutettavissa jatkossa. Samalla on selvää, että niitä voidaan käyttää rikollisiin tarkoituksiin. Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että virtuaalivaluutta-alan vaihtopalvelujen ja lompakkopalvelujen tarjoajiin sovelletaan samoja tiedottamisvelvoitteita kuin rahoituspalvelujen tarjoajiin. Kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten olisi tässä järjestelmässä voitava yhdistää virtuaalivaluuttojen verkko-osoitteet virtuaalivaluuttojen omistajan henkilöllisyyteen.

Valmistelija hyväksyy tämän toimenpiteen, mutta on Euroopan keskuspankin kanssa samaa mieltä siitä, että raportointivelvoite on muotoiltava siten, että se ei ole tulkittavissa virtuaalivaluuttojen hyväksymiseksi.

III. Rajoitukset, jotka koskevat nimettömiä ennalta maksettuja kortteja

Nimettömät ennalta maksetut kortit voivat olla hyödyllisiä maksuvälineitä etenkin silloin, kun määrät ovat suhteellisen pieniä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää myös petollisessa tarkoituksessa[3]. Komissio ehdottaa, että alennetaan kynnysarvoja, kun maksuja suoritetaan ilman järjestelmällisiä tuntemisvelvollisuustarkastuksia, ja että verkkomaksujen kohdalla luovutaan tuntemisvelvollisuustarkastuksia koskevasta poikkeuksesta.

Valmistelija hyväksyy tällaisia kortteja koskevien tarkistusten tiukentamisen tietyissä tapauksissa, koska on saatu näyttöä niitä koskevista väärinkäytöksistä. Rajoitteista ei pidä kuitenkaan tehdä niin tiukkoja, että kyseisten korttien käyttäminen kävisi käytännössä mahdottomaksi. Valmistelija katsoo myös, että on syytä tarkastella huolellisemmin sitä, miten ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat kilpailukykyyn ja etenkin pk-yrityksiin, jotka toimivat ennalta maksettujen välineiden ja virtuaalivaluuttojen alalla.

IV. Rahanpesun selvittelykeskusten oikeus saada tietoja

Komission ehdotuksessa laajennetaan kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten oikeuksia pyytää tietoja rahoituslaitoksilta. Nykyisellään rahanpesun selvittelykeskukset voivat pyytää tietoja ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen rahoituslaitos on ilmoittanut epätavallisesta toiminnasta. Ehdotuksessa siis sallitaan rahanpesun selvittelykeskusten oma-aloitteiset pyynnöt. Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön pankkitilien haltijoita koskevat keskusrekisterit.

Valmistelijan mielestä taloudellista tilannetta koskevien tietojen luottamuksellisuutta voidaan rajoittaa nykyisissä oloissa. Joka tapauksessa on huolehdittava siitä, että kenenkään perusoikeuksia ei loukata.

V. Yhteinen lähestymistapa suuririskisiä kolmansia maita varten

Unionilla on nyt suhteellisen lyhyt yhteinen luettelo kolmansista maista, joita koskeviin rahoitustoimiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Ehdotuksessa otetaan käyttöön yhteiset normit rahoitustoimiin, jotka suuntautuvat niiden oikeudenkäyttöalueelle tai ovat lähtöisin niiden oikeudenkäyttöalueelta.

Valmistelija pitää tällaista yhteistä lähestymistapaa tarpeellisena.

VI. Pääsy omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin

Eräs merkittävimmistä ehdotuksessa käsitellyistä näkökohdista on se, että voimistetaan velvoitteita, jotka koskevat omistajan ja edunsaajan ilmoittamista sekä näitä ja yritysrakenteita, trusteja ja vastaavia järjestelyjä koskevien tietojen saataville saattamista. Useat viimeaikaiset rahoitusskandaalit ja poliittiset skandaalit ovat osoittaneet, että tällaisia järjestelyjä saatetaan käyttää verojen välttelyyn tai liiketoimia koskevan asianmukaisen valvonnan kiertämiseen. Ehdotuksella pyritään siihen, että kansalaisten saatavilla olisi kattavampi rekisteri, jossa on tiettyjä tietoja yritysrakenteiden tai trustien omistajuudesta tai edunsaajista, sen sijaan, että tällaiset tiedot olisivat vain tiettyjen elinten saatavilla. Ehdotuksessa täsmennetään myös trustien rekisteröintipaikkaa koskevia sääntöjä.

Valmistelija pitää tällaista avoimuuden lisäämistä välttämättömänä, jotta voidaan palauttaa kansalaisten luottamus rahoitusjärjestelmään. On erittäin tärkeää, että taloudellisen edun ilmoittamista koskeva kynnysarvo pidetään riittävän matalana; komissio ehdottaa kynnysarvon madaltamista kahdestakymmenestäviidestä prosentista kymmeneen prosenttiin, ja tämä ehdotus on hyväksyttävissä.

VII. Päätelmät

Valmistelija pitää ehdotusta oikea-aikaisena, koska on syytä tehostaa unionin oikeudellista järjestelmää, jolla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Komission ehdotuksen suuret linjat ovat hyväksyttävissä, mutta on syytä esittää erinäisiä tarkistuksia, joilla tehostetaan rahanpesun ja terroristisen toiminnan rahoittamisen torjuntaa, samalla kun varmistetaan perusoikeuksien kunnioittaminen.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus   1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/84924 on tärkein säädös, jonka avulla ehkäistään unionin rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Mainitulla direktiivillä, joka on määrä saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017, vahvistetaan kattava kehys, jonka avulla puututaan rahan tai varojen keräämiseen terrorismia varten, edellyttämällä, että jäsenvaltiot tunnistavat ja ymmärtävät rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvät riskit ja pienentävät niitä.

1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/84924 on tärkein säädös, jonka avulla ehkäistään unionin rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Mainitulla direktiivillä, joka on määrä saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017, vahvistetaan ajantasainen, avoin, tehokas ja kattava oikeudellinen kehys, jonka avulla puututaan rahan tai varojen keräämiseen terrorismia varten, edellyttämällä, että jäsenvaltiot tunnistavat ja ymmärtävät rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvät riskit ja pienentävät sekä ehkäisevät niitä.

_________________

_________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

Tarkistus     2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

2)  Viimeaikaisten terrori-iskujen yhteydessä on noussut esiin uusia suuntauksia, jotka liittyvät erityisesti siihen, miten terroristiryhmät rahoittavat ja toteuttavat operaatioitaan. Eräät nykyaikaista teknologiaa hyödyntävät palvelut, joiden suosio vaihtoehtoisina rahoitusjärjestelminä kasvaa jatkuvasti, jäävät unionin lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle tai hyötyvät poikkeuksista, jotka eivät välttämättä ole enää perusteltuja. Olisi toteutettava lisätoimia nykyisen ehkäisevän säännöstön parantamiseksi, jotta voidaan pysytellä kehittyvien suuntausten vauhdissa.

2)  Viimeaikaisten terrori-iskujen yhteydessä on noussut esiin uusia suuntauksia, jotka liittyvät erityisesti siihen, miten terroristiryhmät rahoittavat ja toteuttavat operaatioitaan. Eräät nykyaikaista teknologiaa hyödyntävät palvelut, joiden suosio vaihtoehtoisina rahoitusjärjestelminä kasvaa jatkuvasti, jäävät unionin lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle tai hyötyvät poikkeuksista, jotka eivät välttämättä ole enää perusteltuja. Jotta voidaan pysytellä kehittyvien suuntausten vauhdissa, nykyisen ehkäisevän säännöstön parantamiseksi ja terrorismin rahoituksen torjunnan tehostamiseksi olisi toteutettava lisätoimia, joilla varmistetaan rahoitustoimia ja yhteisöjä koskevan avoimuuden lisääminen unionissa voimassa olevan ennalta ehkäisevän oikeudellisen kehyksen mukaisesti.

Tarkistus     3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  Samalla kun olisi pyrittävä toteuttamaan direktiivin (EU) 2015/849 tavoitteet, siihen tehtävien muutosten olisi oltava yhdenmukaisia niiden toimien kanssa, joita unionissa parhaillaan toteutetaan terrorismin ja sen rahoituksen torjumiseksi. Euroopan turvallisuusagendassa25 todetaan, että tarvitaan toimia, joilla terrorismin rahoitukseen puututaan tuloksellisemmalla ja kattavammalla tavalla, ja korostetaan, että soluttautuminen rahoitusmarkkinoille on yksi keino rahoittaa terrorismia. Myös Eurooppa-neuvosto korosti 17 ja 18 päivänä joulukuuta 2015 antamissaan päätelmissä tarvetta toteuttaa kaikilla aloilla nopeasti lisätoimia terrorismin rahoittamisen torjumiseksi. Komissio on hyväksynyt toimintasuunnitelman, jolla tehostetaan terrorismin rahoituksen torjuntaa.

3)  Samalla kun olisi pyrittävä toteuttamaan direktiivin (EU) 2015/849 tavoitteet, siihen tehtävien muutosten olisi oltava yhdenmukaisia niiden toimien kanssa, joita unionissa parhaillaan toteutetaan terrorismin ja sen rahoituksen torjumiseksi, kunnioitettava perusoikeuksia ja noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita sekä noudatettava suhteellisuusperiaatetta ja oltava yhdenmukaisia sen soveltamisen kanssa. Euroopan turvallisuusagendassa25 määritetään terrorismin torjuntaa koskevan EU:n oikeudellisen kehyksen kehittäminen yhdeksi painopisteeksi ja todetaan, että tarvitaan toimia, joilla terrorismin rahoitukseen puututaan tuloksellisemmalla ja kattavammalla tavalla, ja korostetaan, että soluttautuminen rahoitusmarkkinoille on yksi keino rahoittaa terrorismia. Myös Eurooppa-neuvosto korosti 17 ja 18 päivänä joulukuuta 2015 antamissaan päätelmissä tarvetta toteuttaa kaikilla aloilla nopeasti lisätoimia terrorismin rahoittamisen torjumiseksi. Komissio on hyväksynyt toimintasuunnitelman, jolla tehostetaan terrorismin rahoituksen torjuntaa.

_________________

_________________

25 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan turvallisuusagenda, COM(2015) 185 final.

25 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan turvallisuusagenda, COM(2015)0185.

Tarkistus     4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  Unionin toimissa on otettava tarkoin huomioon myös kansainvälisen tason kehitys ja sitoumukset. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2199 (2015) kehotetaan valtioita estämään terroristiryhmiä saamasta rahoitusta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta.

5)  Unionin toimissa on otettava tarkoin huomioon myös kansainvälisen tason kehitys ja sitoumukset. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 2199(2015) ja 2253(2015) kehotetaan valtioita estämään terroristiryhmiä saamasta rahoitusta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta.

Tarkistus     5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)  Virtuaalivaluuttojen ja tavallisten, takaukseen perustuvien (eli lailliseksi maksuvälineeksi hyväksyttyjen) valuuttojen välisten vaihtopalvelujen ja lompakkopalvelujen tarjoajilla ei ole velvollisuutta tunnistaa epäilyttävää toimintaa. Tämän ansiosta terroristiryhmät voivat siirtää rahaa unionin rahoitusjärjestelmään tai virtuaalivaluuttaverkostojen välillä salaamalla siirrot tai hyödyntämällä näiden palvelujen tietynasteista nimettömyyttä. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää laajentaa direktiivin (EU) 2015/849 soveltamisalaa niin, että se kattaa myös virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut ja lompakkopalvelujen tarjoajat. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava valvoa virtuaalivaluuttojen käyttöä. Näin saataisiin aikaan tasapuolinen ja oikeasuhteinen lähestymistapa, joka turvaisi vaihtoehtoisen rahoituksen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden alalla saavutetun teknisen kehityksen ja pitkälle viedyn avoimuuden.

6)  Virtuaalivaluuttojen ja tavallisten, takaukseen perustuvien (eli lailliseksi maksuvälineeksi hyväksyttyjen) valuuttojen välisten vaihtopalvelujen, lompakkopalvelujen tarjoajilla, virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskijoilla, hallinnoijilla, välittäjillä ja jakelijoilla sekä verkkomaksujärjestelmien hallinnoijilla ja tarjoajilla ei ole velvollisuutta tunnistaa epäilyttävää toimintaa. Tämän ansiosta terroristiryhmät voivat siirtää rahaa unionin rahoitusjärjestelmään tai virtuaalivaluuttaverkostojen välillä salaamalla siirrot tai hyödyntämällä näiden palvelujen tietynasteista nimettömyyttä. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää laajentaa direktiivin (EU) 2015/849 soveltamisalaa niin, että se kattaa myös virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut, lompakkopalvelujen tarjoajat, virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskijat, hallinnoijat, välittäjät ja jakelijat sekä verkkomaksujärjestelmien tarjoajat. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava valvoa virtuaalivaluuttojen käyttöä epäilyttävän toiminnan tunnistamiseksi. Näin saataisiin aikaan tasapuolinen ja oikeasuhteinen lähestymistapa, joka turvaisi samalla sekä näiden valuuttojen tarjoamat innovatiiviset tekniset edut että vaihtoehtoisen rahoituksen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden alalla saavutetun pitkälle viedyn avoimuuden.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

7)  Virtuaalivaluuttojen uskottavuus ei parane, jos niitä käytetään rikollisiin tarkoituksiin. Tässä yhteydessä nimettömyydestä on enemmän haittaa kuin hyötyä virtuaalivaluuttojen kehitykselle ja niiden potentiaalisten hyötyjen leviämiselle. Virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelujen ja lompakkopalvelujen tarjoajien sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan ei ratkaise kokonaisuudessaan virtuaalivaluuttojen avulla toteutettujen liiketoimien nimettömyyteen liittyvää ongelmaa, sillä suuri osa virtuaalivaluuttojen toimintaympäristöstä pysyy edelleen nimettömänä, koska käyttäjät voivat toteuttaa liiketoimia myös ilman vaihtopalveluja tai lompakkopalvelujen tarjoajia. Nimettömyyteen liittyvien riskien torjumiseksi kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava yhdistää virtuaalivaluuttojen verkko-osoitteet virtuaalivaluuttojen omistajan henkilöllisyyteen. Lisäksi olisi selvitettävä tarkemmin mahdollisuutta antaa käyttäjien tehdä vapaaehtoinen ilmoitus nimetyille viranomaisille.

7)  Nimettömyyteen liittyvien riskien torjumiseksi virtuaalivaluutat eivät saisi olla nimettömiä ja kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava yhdistää virtuaalivaluuttojen verkko-osoitteet virtuaalivaluuttojen omistajan henkilöllisyyteen.

(Katso Euroopan keskuspankin 12. lokakuuta 2016 antama lausunto CON/2016/49).

Perustelu

On suotavaa ottaa käyttöön sääntöjä, joilla estetään virtuaalivaluuttojen käyttäminen rahanpesuun, mutta unionin ei välttämättä pidä toteuttaa tätä sellaisella tavalla, joka kannustaa virtuaalivaluuttojen käyttämiseen.

Tarkistus     7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

11)  Yleisluontoisilla ennalta maksetuilla korteilla on oikeutettuja käyttötarkoituksia, ja ne ovat taloudellista osallisuutta edistävä maksuväline. Nimettömiä ennalta maksettuja kortteja on kuitenkin helppo käyttää terrori-iskujen ja niihin liittyvän logistiikan rahoittamiseen. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää estää terroristeja käyttämästä tätä keinoa operaatioidensa rahoittamiseen alentamalla edelleen niitä raja-arvoja ja enimmäismääriä, joita pienempiin määriin ilmoitusvelvollisten ei tarvitse soveltaa tiettyjä direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyjä asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä. Samalla kun otetaan asianmukaisella tavalla huomioon kuluttajien tarve käyttää yleisluontoisia ennalta maksettuja maksuvälineitä eikä estetä tällaisten sosiaalista ja taloudellista osallisuutta edistävien maksuvälineiden käyttöä, on olennaisen tärkeää alentaa yleisluontoisiin nimettömiin ennalta maksettuihin kortteihin sovellettavia voimassa olevia kynnysarvoja ja poistaa näiden korttien verkkokäyttöön liittyvä vapautus asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta.

11)  Yleisluontoisilla ennalta maksetuilla korteilla katsotaan olevan yhteiskunnallista merkitystä, niillä on oikeutettuja käyttötarkoituksia, ja ne ovat taloudellista osallisuutta edistävä helposti käytettävissä oleva maksuväline. Nimettömiä ennalta maksettuja kortteja on kuitenkin helppo käyttää terrori-iskujen ja niihin liittyvän logistiikan rahoittamiseen. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää estää terroristeja käyttämästä tätä keinoa operaatioidensa rahoittamiseen alentamalla edelleen niitä raja-arvoja ja enimmäismääriä, joita pienempiin määriin ilmoitusvelvollisten ei tarvitse soveltaa tiettyjä direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyjä asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä. Samalla kun otetaan asianmukaisella tavalla huomioon kuluttajien tarve käyttää yleisluontoisia ennalta maksettuja maksuvälineitä laillisiin tarkoituksiin eikä estetä tällaisten sosiaalista ja taloudellista osallisuutta edistävien maksuvälineiden käyttöä, on olennaisen tärkeää alentaa yleisluontoisiin nimettömiin ennalta maksettuihin kortteihin sovellettavia voimassa olevia kynnysarvoja.

Tarkistus     8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

13)  Rahanpesun selvittelykeskuksilla on tärkeä rooli terroristiverkostojen rahoitustoimien havaitsemisessa, erityisesti kun ne ylittävät valtioiden rajat, ja verkostojen tukijoiden paljastamisessa. Rahanpesun selvittelykeskusten tehtävät ja toimivaltuudet poikkeavat toisistaan huomattavasti, koska niitä koskevia kansainvälisiä normeja ei ole. Nämä eroavuudet eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa rahanpesun selvittelykeskusten toimintaan eivätkä varsinkaan niiden valmiuksiin laatia ehkäiseviä analyyseja tiedustelu- ja tutkintatoimista sekä lainkäyttötehtävistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavien viranomaisten tueksi. Rahanpesun selvittelykeskuksilla olisi oltava oikeus saada tietoja ja vaihtaa niitä rajoituksetta, myös lainvalvontaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Aina kun epäillään rikollisuutta ja erityisesti terrorismin rahoitusta, tietoja olisi voitava saada suoraan ja nopeasti ilman aiheetonta viivytystä. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää parantaa edelleen rahanpesun selvittelykeskusten tehokkuutta ja tuloksellisuutta niiden toimivaltuuksia ja keskinäistä yhteistyötä selkeyttämällä.

13)  Rahanpesun selvittelykeskukset auttavat hajautettuna ja kehittyneenä verkostona EU:n jäsenvaltioita tekemään keskenään parempaa yhteistyötä. Niillä on tärkeä rooli terroristiverkostojen rahoitustoimien havaitsemisessa, erityisesti kun ne ylittävät valtioiden rajat, ja verkostojen tukijoiden paljastamisessa. Rahanpesun selvittelykeskusten tehtävät ja toimivaltuudet poikkeavat toisistaan huomattavasti, koska niitä koskevia kansainvälisiä normeja ei ole. Nämä eroavuudet eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa rahanpesun selvittelykeskusten toimintaan eivätkä varsinkaan niiden valmiuksiin laatia ehkäiseviä analyyseja tiedustelu- ja tutkintatoimista sekä lainkäyttötehtävistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavien viranomaisten tueksi. Rahanpesun selvittelykeskuksilla olisi oltava oikeus saada tietoja ja vaihtaa niitä rajoituksetta, myös lainvalvontaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Aina kun epäillään rikollisuutta ja erityisesti terrorismin rahoitusta, tietoja olisi voitava saada suoraan ja nopeasti ilman aiheetonta viivytystä. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää parantaa edelleen rahanpesun selvittelykeskusten tehokkuutta ja tuloksellisuutta niiden toimivaltuuksia ja keskinäistä yhteistyötä selkeyttämällä.

Tarkistus     9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a)  Jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskuksia niiden tehtävissä auttavan ja tukevan Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskuksen perustaminen olisi tehokas ja kustannustehokas keino varmistaa rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevien raporttien vastaanottaminen, analysoiminen ja levittäminen sisämarkkinoilla.

Tarkistus     10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

14)  Rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava saada miltä tahansa ilmoitusvelvolliselta kaikki tehtäviensä hoitamista varten tarvittavat tiedot. Esteetön tiedonsaanti on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että rahavirrat voidaan jäljittää asianmukaisella tavalla ja laittomat verkostot ja virrat paljastaa varhaisessa vaiheessa. Kun rahanpesun selvittelykeskusten on saatava lisätietoja ilmoitusvelvollisilta rahanpesua koskevien epäilyjen perusteella, tällainen epäilys voi perustua rahanpesun selvittelykeskukselle tehtyyn aiempaan ilmoitukseen epäilyttävästä liiketoimesta, mutta myös muuhun lähteeseen, kuten rahanpesun selvittelykeskuksen omaan analyysiin, toimivaltaisten viranomaisten toimittamiin tiedustelutietoihin tai toisen rahanpesun selvittelykeskuksen hallussa oleviin tietoihin. Rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava saada tätä varten tietoja miltä tahansa ilmoitusvelvolliselta, myös ilman kyseisen ilmoitusvelvollisen tekemää aiempaa ilmoitusta. Rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava antaa tällaiset tiedot myös niitä pyytäneelle toiselle unionin rahanpesun selvittelykeskukselle ja vaihtaa näitä tietoja niitä pyytäneen rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa.

14)  Rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava saada miltä tahansa ilmoitusvelvolliselta kaikki tehtäviensä hoitamista varten tarvittavat tiedot. Esteetön tiedonsaanti on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että rahavirrat voidaan jäljittää asianmukaisella tavalla ja laittomat verkostot ja virrat paljastaa varhaisessa vaiheessa. Kun rahanpesun selvittelykeskusten on saatava lisätietoja ilmoitusvelvollisilta rahanpesua koskevien epäilyjen perusteella, tällainen epäilys voi perustua rahanpesun selvittelykeskukselle tehtyyn aiempaan ilmoitukseen epäilyttävästä liiketoimesta, mutta myös muuhun lähteeseen, kuten rahanpesun selvittelykeskuksen omaan analyysiin, toimivaltaisten viranomaisten toimittamiin tiedustelutietoihin tai toisen rahanpesun selvittelykeskuksen hallussa oleviin tietoihin. Rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava saada hallinnollisia ja lainvalvontaa koskevia tietoja, joita ne tarvitsevat tehtäviensä asianmukaista hoitamista varten, miltä tahansa ilmoitusvelvolliselta, myös ilman kyseisen ilmoitusvelvollisen tekemää aiempaa ilmoitusta. Rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava antaa tällaiset tiedot myös niitä pyytäneelle toiselle unionin rahanpesun selvittelykeskukselle ja vaihtaa näitä tietoja niitä pyytäneen rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa.

Tarkistus     11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  Jos rahanpesun selvittelykeskukset ja muut toimivaltaiset viranomaiset saavat tiedot pankki- ja maksutilien haltijoiden henkilöllisyydestä liian myöhään, terrorismiin liittyvien varainsiirtojen paljastaminen vaikeutuu. Jäsenvaltioiden tiedot, joiden avulla voidaan selvittää samalle henkilölle kuuluvat pankki- ja maksutilit, ovat hajanaisia eivätkä ne sen vuoksi ole ajallaan rahanpesun selvittelykeskusten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön keskitettyjä automatisoituja mekanismeja, kuten kaikissa jäsenvaltioissa toimiva rekisteri tai tietojenhakujärjestelmä, jotka ovat tehokas keino saada ajallaan pääsy pankki- ja maksutilien haltijoiden henkilöllisyyttä ja heidän asiamiehiään ja näiden tilien tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin.

15)  Jos rahanpesun selvittelykeskukset ja muut toimivaltaiset viranomaiset saavat tiedot pankki- ja maksutilien sekä tallelokeroiden, erityisesti nimettömien, haltijoiden henkilöllisyydestä liian myöhään, terrorismiin liittyvien varainsiirtojen paljastaminen vaikeutuu. Jäsenvaltioiden tiedot, joiden avulla voidaan selvittää samalle henkilölle kuuluvat pankki- ja maksutilit sekä tallelokerot, ovat hajanaisia eivätkä ne sen vuoksi ole ajallaan rahanpesun selvittelykeskusten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön keskitettyjä automatisoituja mekanismeja, kuten kaikissa jäsenvaltioissa toimiva rekisteri tai tietojenhakujärjestelmä, jotka ovat tehokas keino saada ajallaan pääsy pankki- ja maksutilien sekä tallelokeroiden haltijoiden henkilöllisyyttä ja heidän asiamiehiään ja näiden tilien tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin.

Tarkistus     12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

16)  Yksityisyyden ja henkilötietojen suojan kunnioittamiseksi tällaisiin rekistereihin olisi tallennettava ainoastaan tiedot, jotka välttämättä tarvitaan rahanpesun torjuntaa koskevien tutkimusten suorittamista varten. Asianomaisille rekisteröidyille olisi ilmoitettava, että heidän tietonsa on tallennettu rekisteriin ja että ne ovat rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla, ja heille olisi ilmoitettava yhteystaho, jonka kautta he voivat käyttää oikeuttaan tutustua itseään koskeviin tietoihin ja pyytää niiden oikaisemista. Kun jäsenvaltiot saattavat nämä säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään, niiden olisi säädettävä rekistereihin tallennettavien henkilötietojen enimmäissäilytysajasta (kestoa koskevine asianmukaisine perusteluineen) ja tietojen poistamisesta sitten kun niitä ei enää tarvita ilmoitettua käyttötarkoitusta varten. Pääsyä tällaisiin rekistereihin ja tietokantoihin olisi rajoitettava tiedonsaantitarpeen mukaisesti.

16)  Yksityisyyden ja henkilötietojen suojan kunnioittamiseksi tällaisiin rekistereihin olisi tallennettava ainoastaan tiedot, jotka välttämättä tarvitaan rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien tutkimusten suorittamista varten. Asianomaisille rekisteröidyille olisi ilmoitettava, että heidän tietonsa on tallennettu rekisteriin ja että ne ovat rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla, ja heille olisi ilmoitettava yhteystaho, jonka kautta he voivat käyttää oikeuttaan tutustua itseään koskeviin tietoihin ja pyytää niiden oikaisemista. Kun jäsenvaltiot saattavat nämä säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään, niiden olisi säädettävä rekistereihin tallennettavien henkilötietojen enimmäissäilytysajasta (kestoa koskevine asianmukaisine perusteluineen) ja tietojen poistamisesta sitten kun niitä ei enää tarvita ilmoitettua käyttötarkoitusta varten. Pääsyä tällaisiin rekistereihin ja tietokantoihin olisi rajoitettava tiedonsaantitarpeen mukaisesti riskinarvioinnin jälkeen.

Tarkistus     13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a)  Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) on unionin verkko- ja tietoturva-asiantuntemuksen keskus, ja ENISAlle olisi annettava valtuudet vaihtaa lainvalvontaviranomaisten kanssa tietoja rajoituksetta, jotta kyberturvallisuutta koskeva yhteistyö olisi mahdollista, sillä se on tärkeässä asemassa rikollisen toiminnan, kuten terrorismin, rahoittamisen torjunnassa.

Tarkistus     14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 b)  Euroopan pankkiviranomaista olisi kehotettava päivittämään avoimuuden lisäämistoimensa vastaamaan nykyisiin haasteisiin, jotta voitaisiin paremmin estää rahoitusjärjestelmien käyttö rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

18)  Direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdan a alakohdassa säädetty tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeva kynnysarvo ei tee eroa aitojen kaupallisten yritysten ja sellaisten yhteisöjen välillä, jotka eivät harjoita aktiivisesti liiketoimintaa, vaan joita käytetään lähinnä välittävänä rakenteena varojen tai tulojen ja niiden tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan välillä. Asetettua kynnysarvoa on helppo kiertää jälkimmäisten osalta, jolloin ei ole mahdollista selvittää niiden luonnollisten henkilöiden henkilöllisyyttä, jotka tosiasiallisesti omistavat oikeushenkilön tai joiden määräysvallassa se on. Jotta voitaisiin paremmin selvittää yritysmuotoisten välittävien rakenteiden tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot, on tarpeen ottaa käyttöön erityinen kynnysarvo, jonka ylittyminen johtaa omistajaa koskevien tietojen ilmoittamiseen.

18)  Direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdan a alakohdassa säädetty tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeva kynnysarvo ei tee eroa aitojen kaupallisten yritysten ja sellaisten yhteisöjen välillä, jotka eivät harjoita aktiivisesti liiketoimintaa, vaan joita käytetään lähinnä välittävänä rakenteena varojen tai tulojen ja niiden tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan välillä. Asetettua kynnysarvoa on helppo kiertää jälkimmäisten osalta, jolloin ei ole mahdollista selvittää niiden luonnollisten henkilöiden henkilöllisyyttä, jotka tosiasiallisesti omistavat oikeushenkilön tai joiden määräysvallassa se on. Jotta voitaisiin paremmin selvittää yritysmuotoisten välittävien rakenteiden tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot, on tarpeen ottaa käyttöön erityinen kynnysarvo, jonka ylittyminen johtaa omistajaa koskevien tietojen ilmoittamiseen. Kynnysarvon olisi oltava niin matala, että se kattaa useimmat tilanteet.

Perustelu

Kynnysarvon on oltava niin matala, että se kattaa useimmat tapaukset, joissa oikeushenkilöitä käytetään hyväksi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan henkilöllisyyden salaamiseen. Siten ehdotetaan, että direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetaan kynnysarvoksi 10 prosenttia.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Olisi täsmennettävä peruste, jonka mukaan määräytyy, mikä jäsenvaltio vastaa trustien ja vastaavien oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen valvonnasta ja rekisteröinnistä. Jotta voitaisiin välttää se, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien eroavuuksien vuoksi tiettyjä trusteja ei valvota eikä rekisteröidä missään unionin alueella, kaikki trustit ja vastaavat oikeudelliset järjestelyt olisi rekisteröitävä siellä, missä niitä hallinnoidaan. Jotta voidaan varmistaa trustien tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen tuloksellinen valvonta ja rekisteröinti, tarvitaan myös yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken.

21)  Olisi täsmennettävä peruste, jonka mukaan määräytyy, mikä jäsenvaltio vastaa trustien ja vastaavien oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen valvonnasta ja rekisteröinnistä. Jotta voitaisiin välttää se, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien eroavuuksien vuoksi tiettyjä trusteja ei valvota eikä rekisteröidä missään unionin alueella, kaikki trustit ja vastaavat oikeudelliset järjestelyt olisi rekisteröitävä siellä, missä ne on luotu, missä niitä hallinnoidaan tai missä ne toimivat. Jotta voidaan varmistaa trustien tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen tuloksellinen valvonta ja rekisteröinti, tarvitaan myös yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus     17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

22)  Tiettyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen pakollinen julkistaminen antaa lisätakeet kolmansille osapuolille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa tällaisten yritysten kanssa. Eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai ilmoittaneet aikovansa toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevissa rekistereissä olevien tietojen saattamista yleisön saataville. Se, että kaikki jäsenvaltiot eivät välttämättä julkista tällaisia tietoja tai että julkistetut tiedot poikkeavat toisistaan tai että niiden saatavuus vaihtelee, voi johtaa siihen, että kolmansien osapuolten suojan taso unionissa vaihtelee. Hyvin toimivilla sisämarkkinoilla on tarpeen koordinoida toimia vääristymien välttämiseksi.

22)  Tiettyjen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen pakollinen julkistaminen antaa lisätakeet kolmansille osapuolille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa tällaisten yritysten kanssa. Eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai ilmoittaneet aikovansa toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevissa rekistereissä olevien tietojen saattamista yleisön saataville. Se, että kaikki jäsenvaltiot eivät välttämättä julkista tällaisia tietoja tai että julkistetut tiedot poikkeavat toisistaan tai että niiden saatavuus vaihtelee, voi johtaa siihen, että kolmansien osapuolten suojan taso unionissa vaihtelee. Hyvin toimivilla sisämarkkinoilla tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa tällaisten vääristymien välttämiseksi mutta myös avoimuuden lisäämistä, joka on olennaista, jotta säilytetään suuren yleisön luottamus rahoitusjärjestelmään.

Tarkistus     18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

35)  Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi pääsy tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin olisi annettava vain osapuolille, joilla on asiassa oikeutettu etu, kaikkien muiden trustien paitsi niiden, jotka muodostuvat sellaisen henkilön hallinnoimasta tai hänen puolestaan hallinnoidusta omaisuudesta, joka harjoittaa liiketoimintaa, joka muodostuu trustin hoitamisesta tai johon sisältyy trustin hoitamista, ja joka toimii trustin omaisuudenhoitajana tällaisen liiketoiminnan yhteydessä tarkoituksenaan voiton tavoittelu. Rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja niihin liittyviä esirikoksia koskeva oikeutettu etu olisi perusteltava saatavilla olevin keinoin, joita voivat olla esimerkiksi valtiosta riippumattomien järjestöjen perussääntö tai tehtävänmääritys, tai osoitus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen tai niihin liittyvien esirikosten torjuntaan liittyvästä aiemmasta toiminnasta tai kyseisellä alalla toteutetuista selvityksistä tai toimista.

35)  Legitiimiyden ja oikeasuhteisuuden varmistamiseksi pääsy tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin olisi annettava vain osapuolille, joilla on asiassa oikeutettu etu, kaikkien muiden trustien paitsi niiden, jotka muodostuvat sellaisen henkilön hallinnoimasta tai hänen puolestaan hallinnoidusta omaisuudesta, joka harjoittaa liiketoimintaa, joka muodostuu trustin hoitamisesta tai johon sisältyy trustin hoitamista, ja joka toimii trustin omaisuudenhoitajana tällaisen liiketoiminnan yhteydessä tarkoituksenaan voiton tavoittelu. Rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja niihin liittyviä esirikoksia koskeva oikeutettu etu olisi perusteltava saatavilla olevin keinoin, joita voivat olla esimerkiksi valtiosta riippumattomien järjestöjen perussääntö tai tehtävänmääritys, tai osoitus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen tai niihin liittyvien esirikosten torjuntaan liittyvästä aiemmasta toiminnasta tai kyseisellä alalla toteutetuista selvityksistä tai toimista. Edun voitaisiin katsoa olevan oikeutettu silloin, kun tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja tai omaisuudenhoitaja toimii tai on viiden viime vuoden aikana toiminut julkisessa tehtävässä.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

41 a)  Euroopan keskuspankki antoi lausuntonsa 12. lokakuuta 20161 a.

 

_________________

 

1 a Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Perustelu

Asiassa on syytä viitata Euroopan keskuspankin lausuntoon.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

g)  palveluntarjoajat, jotka tarjoavat ensisijaisesti ja ammattimaisesti virtuaalivaluuttojen ja tavallisten, takaukseen perustuvien valuuttojen välisiä vaihtopalveluja;

g)  palveluntarjoajat, jotka tarjoavat ensisijaisesti ja ammattimaisesti virtuaalivaluuttojen ja laillisesti käyttöön otettujen valuuttojen välisiä vaihtopalveluja;

(Katso Euroopan keskuspankin 12. lokakuuta 2016 antama lausunto CON/2016/49).

Perustelu

Olisi viitattava selkeämmin ”laillisesti käyttöön otettuihin valuuttoihin”.

Tarkistus     21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – h a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskijat, hallinnoijat, välittäjät ja jakelijat;

Tarkistus     22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – h b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

h b)  verkkomaksujärjestelmäpalvelujen hallinnoijat ja tarjoajat.

Tarkistus     23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – f alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  korvataan 4 kohdan f alakohta seuraavasti:

f)  kaikki rikokset, välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määritellyt verorikokset mukaan luettuina, joista voi enimmillään seurata yli yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus, tai niiden valtioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikki rikokset, joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus;

f)  rikokset, jotka liittyvät välittömiin veroihin ja välillisiin veroihin jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön määritelmän mukaisesti ottaen huomioon tämän direktiivin 57 artiklan.”

Tarkistus     24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta –i alakohta – 2 a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Alennetaan toisessa alakohdassa säädetty omistuksen tai määräysvallan osoitus tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 30 artiklan soveltamista varten 10 prosenttiin silloin kun kyseinen oikeushenkilö on direktiivissä 2011/16/EU määritelty passiivinen ei-finanssiyksikkö.”;

”Alennetaan toisessa alakohdassa säädetty omistuksen tai määräysvallan osoitus tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 30 artiklan soveltamista varten 10 prosenttiin.”;

Tarkistus     25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta – ii alakohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  Korvataan 6 alakohdan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:

ii)  yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka kuuluu ylempään johtoon, jos kaikkien mahdollisten keinojen käyttämisen jälkeen ja edellyttäen, ettei epäilykselle ole perusteita, i alakohdassa tarkoitettua henkilöä ei ole määritetty tai jos on epäilyksiä siitä, onko tunnistettu yksi tai useampi henkilö tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja, ilmoitusvelvollisten on pidettävä kirjaa i alakohdan ja tämän alakohdan mukaisen tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan määrittämiseksi toteutetuista toimista;

”ii)  jos kaikkien mahdollisten keinojen käyttämisen jälkeen ilmoitusvelvollinen ei määrittele yhtäkään luonnollista henkilöä, joka täyttää i alakohdassa esitetyt kriteerit, ilmoitusvelvollisten on kirjattava, että tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa ei ole, ja pidettävä kirjaa i alakohdan mukaisen tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan määrittämiseksi toteutetuista toimista. Jos on epäilyksiä siitä, onko tunnistettu yksi tai useampi henkilö tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja, näistä epäilyksistä on pidettävä kirjaa. Lisäksi ilmoitusvelvollisten on tunnistettava asiaankuuluva luonnollinen henkilö, joka toimii ylemmän johtohenkilön asemassa, todennettava hänen henkilöllisyytensä ja määriteltävä hänet ylemmän johtohenkilön asemassa toimivaksi henkilöksi (eikä tosiasialliseksi omistajaksi ja edunsaajaksi) sekä kirjattava yksityiskohtaiset tiedot yhteisön kaikista laillisista omistajista;

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

3 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

18)  ’virtuaalivaluutoilla’ digitaalisia arvonkantajia, jotka eivät ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeeseen laskemia ja joita ei välttämättä ole kytketty paperirahaan mutta jotka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt hyväksyvät maksuvälineenä ja joita voi siirtää, varastoida tai myydä sähköisesti.”;

18)  ’virtuaalivaluutoilla’ digitaalisia arvonkantajia, jotka eivät ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeeseen laskemia ja joita ei välttämättä ole kytketty laillisesti käyttöön otettuun valuuttaan ja joilla ei ole samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai rahalla mutta jotka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt hyväksyvät vaihdon välineenä tai muihin tarkoituksiin ja joita voi siirtää, varastoida tai myydä sähköisesti. Virtuaalivaluutat eivät voi olla nimettömiä.”

(Katso Euroopan keskuspankin 12. lokakuuta 2016 antama lausunto CON/2016/49).

Perustelu

Virtuaalivaluutan määritelmää on parannettava, kuten Euroopan keskuspankki on ehdottanut.

Tarkistus     27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Lisätään 7 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Kun jäsenvaltio luovuttaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulle viranomaiselle myönnetyn toimivallan muille viranomaisille, erityisesti alueellisen tai paikallistason viranomaisille, on varmistettava tehokas ja toimiva koordinointi kaikkien osallistuvien viranomaisten kesken. Jos yksi tai useampi sen viranomaisen yksikkö, jolle jäsenvaltio luovutti toimivaltansa, vastaa ensimmäisen alakohdan mukaisista tehtävistä, on varmistettava tehokas ja toimiva koordinointi kaikkien osallistuvien yksiköiden kesken.”

Tarkistus     28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

9 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b)  Lisätään 9 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”c a)   vakaiden järjestelmien olemassaolo sen varmistamiseksi, että tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot ovat kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten saatavilla rajoituksetta.”

Tarkistus     29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

9 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c)  Lisätään 9 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”c b)   kunnollisen seuraamusjärjestelmän olemassaolo, jos lainsäädäntöä rikotaan;”

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

10 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 d)  Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Jäsenvaltioiden on kiellettävä luotto- ja finanssilaitoksiaan ylläpitämästä anonyymejä tilejä tai anonyymejä haltijavastakirjoja. Jäsenvaltioiden on kaikissa tapauksissa edellytettävä, että olemassa olevien anonyymien tilien tai anonyymien haltijavastakirjojen omistajiin ja edunsaajiin ryhdytään soveltamaan asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen kuin näitä tilejä tai haltijavastakirjoja käytetään millään tavalla.

1.  Jäsenvaltioiden on kiellettävä luotto- ja rahoituslaitoksiaan ylläpitämästä anonyymejä tilejä, anonyymejä haltijavastakirjoja tai anonyymejä tallelokeroita. Jäsenvaltioiden on kaikissa tapauksissa edellytettävä, että olemassa olevien anonyymien tilien, anonyymien haltijavastakirjojen tai anonyymien tallelokeroiden omistajiin ja edunsaajiin ryhdytään soveltamaan asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen kuin näitä tilejä, haltijavastakirjoja tai tallelokeroita käytetään millään tavalla.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

12 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksutapahtumien vastaanottajina toimivat unionin luotto- ja finanssilaitokset hyväksyvät kolmansissa maissa myönnetyillä ennalta maksetuilla korteilla suoritettavat maksut ainoastaan siinä tapauksessa, että kortit täyttävät 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa ja 14 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset, tai siinä tapauksessa että niiden voidaan katsoa täyttävän tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset”;

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksutapahtumien vastaanottajina toimivat unionin luotto- ja finanssilaitokset hyväksyvät kolmansissa maissa myönnetyillä ennalta maksetuilla korteilla suoritettavat maksut ainoastaan siinä tapauksessa, että kortit täyttävät 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa ja 14 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset, tai siinä tapauksessa että niiden voidaan katsoa täyttävän tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset. Kun ennalta maksettuja kortteja postitetaan tai laivataan muualle kuin jäsenvaltioiden oikeudenkäyttöalueelle, asiasta on ilmoitettava viipymättä ja toimivaltaisten henkilöiden on rekisteröitävä kyseiset kortit.”;

Tarkistus     32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Lisätään 13 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:

 

” a a)  asiakkaan ja tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimen tarkastaminen EU:n, YK:n ja muiden asiaankuuluvien tahojen seuraamusluetteloista;”

Tarkistus     33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

13 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”13 a artikla

 

Komission on tammikuuhun 2018 mennessä perustettava julkisesti saatavilla oleva foorumi, jolle yhdistetään YK:n, EU:n, jäsenvaltioiden ja muiden olennaisten tahojen luettelot henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joille on määrätty seuraamuksia.”

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

14 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset soveltavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä kaikkien uusien asiakkaiden lisäksi myös olemassa oleviin asiakkaisiin riskialttiuden perusteella, tai kun asiakkaan merkitykselliset olosuhteet muuttuvat, tai kun ilmoitusvelvollisella on erityisesti direktiivin 2011/16/EU nojalla velvollisuus ottaa kyseisen kalenterivuoden aikana yhteyttä asiakkaaseen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen tarkistamista varten.”;

5.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset soveltavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä kaikkien uusien asiakkaiden lisäksi myös olemassa oleviin asiakkaisiin riskialttiuden perusteella, tai kun asiakkaan merkitykselliset olosuhteet muuttuvat, tai kun ilmoitusvelvollisella on erityisesti direktiivin 2011/16/EU nojalla velvollisuus ottaa kyseisen kalenterivuoden aikana mahdollisimman nopeasti yhteyttä asiakkaaseen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen tarkistamista varten. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset ottavat yhteyttä asiakkaaseen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen tarkistamista varten viimeistään [vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

Tarkistus     35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Tämän direktiivin 19–24 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa sekä muissakin jäsenvaltioiden tai ilmoitusvelvollisten yksilöimissä suuririskisemmissä tapauksissa jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset soveltavat tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä hallitakseen ja vähentääkseen näitä riskejä asianmukaisesti.”;

”Tämän direktiivin 19–24 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa sekä muissakin jäsenvaltioiden tai ilmoitusvelvollisten yksilöimissä riskitapauksissa jäsenvaltioiden on edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset soveltavat tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä hallitakseen ja vähentääkseen näitä riskejä asianmukaisesti.”;

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset soveltavat tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä kaikissa tapauksissa, joissa havaitaan riskejä, eikä van suuririskisimmissä tapauksissa, jotta näitä riskejä voidaan hallita ja vähentää asianmukaisesti.

Tarkistus     36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

18 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  lisätietojen hankkiminen asiakkaasta;

a)  lisätietojen hankkiminen asiakkaasta ja tosiasiallisesta omistajasta ja edunsaajasta;

Tarkistus     37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

18 a artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  tietojen hankkiminen asiakkaan varojen tai varallisuuden alkuperästä;

c)  tietojen hankkiminen asiakkaan ja tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan varojen tai varallisuuden alkuperästä;

Tarkistus     38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

26 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

7 a)  Korvataan 26 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Jäsenvaltioiden on kiellettävä ilmoitusvelvollisia antamasta tehtäviä suuririskisiin kolmansiin maihin sijoittautuneille kolmansille osapuolille. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa unioniin sijoittautuneiden ilmoitusvelvollisten sivuliikkeet ja enemmistöomisteiset tytäryritykset tästä kiellosta, jos nämä sivuliikkeet ja enemmistöomisteiset tytäryritykset täysimääräisesti noudattavat koko konsernia koskevia toimintaperiaatteita ja menettelyjä 45 artiklan mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on kiellettävä ilmoitusvelvollisia antamasta tehtäviä suuririskisiin kolmansiin maihin sijoittautuneille kolmansille osapuolille.

Tarkistus     39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

30 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  lisätään 1 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yritysten ja muiden oikeushenkilöiden osakkeiden tai äänioikeuksien tai omistusosuuksien omistajat, haltijaosakkeet tai määräysvallan käyttäminen muilla keinoin mukaan luettuina, ilmoittavat näille yrityksille ja muille oikeushenkilöille, omistavatko nämä kyseiset osuudet omissa nimissään ja omaan lukuunsa vai toisen henkilön puolesta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksi tai useampi luonnollinen henkilö, joka toimii yrityksessä ja muussa oikeushenkilössä ylemmän johtohenkilön asemassa, ilmoittaa näille yrityksille ja muille oikeushenkilöille, toimiiko hän tässä asemassa omissa nimissään vai toisen henkilön puolesta.”

Tarkistus     40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

30 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  lisätään kohta seuraavasti:

 

”5 a.   Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa rekisterissä säilytettävien, muita kuin direktiivin 2009/101/EY 1 a artiklan a alakohdassa tarkoitettuja yrityksiä ja oikeushenkilöitä koskevien tietojen on oltava julkisesti saatavilla.

 

Julkisesti saatavilla olevissa tiedoissa on oltava vähintään 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja asuinmaa sekä yhteystiedot (paljastamatta kotiosoitetta) ja tämän hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus.

 

Tätä kohtaa sovellettaessa on tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen antamisessa noudatettava tietosuojasääntöjä ja avoimen datan standardeja ja vaadittava sähköistä kirjautumista. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön maksun hallintokulujen korvaamiseksi.”

Tarkistus     41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

30 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun keskitetyn rekisterin on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ja rahanpesun selvittelykeskukset saavat kaikki keskitetyssä rekisterissä olevat tiedot ajallaan ja esteettä kyseistä yhteisöä varoittamatta. Myös ilmoitusvelvollisten on saatava tiedot ajallaan, kun ne toteuttavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä II luvun mukaisesti.

6.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun keskitetyn rekisterin on tehokkuuden takaamiseksi varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ja rahanpesun selvittelykeskukset saavat kaikki keskitetyssä rekisterissä olevat tiedot ajallaan ja esteettä kyseistä yhteisöä varoittamatta. Myös ilmoitusvelvollisten on saatava tiedot ajallaan ja esteettä, kun ne toteuttavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä II luvun mukaisesti.

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten mahdollisuus saada kaikki keskitetyssä rekisterissä olevat tiedot ajallaan ja esteettä kyseistä yhteisöä varoittamatta takaa tässä muutosehdotuksessa mainitun keskitetyn rekisterin tietojen tehokkuuden.

Tarkistus     42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

30 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisia viranomaisia, joille myönnetään pääsy 3 kohdassa tarkoitettuun keskitettyyn rekisteriin, ovat ne viranomaiset, joille on osoitettu rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien veroviranomaiset ja viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu rahanpesun ja siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen tutkinta ja syytteeseenpano sekä rikoksen tuottaman hyödyn jäljittäminen ja takavarikointi tai jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen.”;

Toimivaltaisia viranomaisia, joille myönnetään pääsy 3 kohdassa tarkoitettuun keskitettyyn rekisteriin, ovat ne viranomaiset, joille on osoitettu rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien veroviranomaiset, valvontaviranomaiset ja viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu rahanpesun ja siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen tutkinta ja syytteeseenpano sekä rikoksen tuottaman hyödyn jäljittäminen ja takavarikointi tai jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen.”;

Perustelu

Vakaa rahoitusjärjestelmä, jossa on kunnolliset valvonta- ja analyysivälineet, voi edistämällä poikkeavien liiketoimintamallien paljastamista vaikuttaa seuraavin tavoin:

– auttaa ymmärtämään syvällisemmin terrorismiin ja rikollisuuteen liittyviä yhteyksiä, verkostoja ja uhkia,

– auttaa kaikkia toimivaltaisia viranomaisia (mukaan lukien valvontaviranomaisia) toteuttamaan tarvittavia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.

Näin ollen valvontaviranomaisia ei voi jättää pois asianomaisia viranomaisia koskevasta listasta.

Tarkistus     43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

30 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  lisätään 8 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

”Ennen kuin ilmoitusvelvolliset aloittavat uuden asiakassuhteen yrityksen tai muun sellaisen oikeushenkilön kanssa, jonka tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot on rekisteröitävä, niiden on hankittava todiste rekisteröinnistä.”

Tarkistus     44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

30 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Poikkeustapauksissa, jotka on määriteltävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kun 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi petokselle, sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksesta, jonka mukaan tällainen pääsy kaikkiin tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan tapauskohtaisesti evätä.

Poistetaan.

Tarkistus     45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

30 artikla – 10 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä keskenään ja komission kanssa erilaisten pääsyoikeuksien toteuttamiseksi 5 kohdan mukaisesti.”;

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä keskenään ja komission kanssa erilaisten pääsyoikeuksien toteuttamiseksi 5 kohdan mukaisesti ottaen samalla huomioon uusimmat asiaa koskevat kansainväliset normit.”;

Perustelu

Unionin tasolla tarvitaan yhdenmukainen lähestymistapa, samalla kun tehtyjä kansainvälisiä sitoumuksia noudatetaan täysimääräisesti.

Uusimpien kansainvälisten normien soveltaminen osoittaa tärkeäksi, että rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla olevaa tietomäärää ja niiden pääsyä tietoihin laajennetaan.

Tarkistus     46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä artiklaa sovelletaan trusteihin ja muuntyyppisiin oikeudellisiin järjestelyihin, joilla on vastaavanlainen rakenne tai tehtävä kuin trusteilla, kuten fiducie, Treuhand tai fideicomiso.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä artiklaa sovelletaan trusteihin ja muuntyyppisiin oikeudellisiin välineisiin tai oikeudellisiin järjestelyihin, joilla on vastaavanlainen rakenne tai tehtävä kuin trusteilla, kuten fiducie, Treuhand, waqf tai fideicomiso, ja kaikkiin muihin rakenteeltaan tai toiminnaltaan samankaltaisiin nykyisiin tai tuleviin oikeudellisiin järjestelyihin.

Tarkistus     47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, että kaikkien kyseisessä jäsenvaltiossa hallinnoitavien express trust -järjestelyjen omaisuudenhoitajat hankkivat riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot kyseisen express trust -järjestelyn tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista ja pitävät niitä yllä. Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä tunnistetiedot:

Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, että kaikkien kyseisessä jäsenvaltiossa jäsenvaltion tai kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti luotujen, hallinnoitavien tai toimivien express trust ‑järjestelyjen omaisuudenhoitajat hankkivat riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot kyseisen express trust -järjestelyn tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista ja pitävät niitä yllä. Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä tunnistetiedot:

Tarkistus     48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 3 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on säilytettävä keskitetyssä rekisterissä, jonka on perustanut se jäsenvaltio, jossa trustia hallinnoidaan.”;

3 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on säilytettävä keskitetyssä rekisterissä, jonka on perustanut se jäsenvaltio, jossa trusti on perustettu, jossa sitä hallinnoidaan tai jossa se toimii.”;

Tarkistus     49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisia viranomaisia, joille myönnetään pääsy 3 a kohdassa tarkoitettuun keskitettyyn rekisteriin, ovat ne viranomaiset, joille on osoitettu rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien veroviranomaiset ja viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu rahanpesun ja siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen tutkinta ja syytteeseenpano sekä rikoksen tuottaman hyödyn jäljittäminen ja takavarikointi tai jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen.”;

Toimivaltaisia viranomaisia, joille myönnetään pääsy 3 a kohdassa tarkoitettuun keskitettyyn rekisteriin, ovat ne viranomaiset, joille on osoitettu rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien veroviranomaiset, valvontaviranomaiset ja viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu rahanpesun ja siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen tutkinta ja syytteeseenpano sekä rikoksen tuottaman hyödyn jäljittäminen ja takavarikointi tai jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen.”;

Perustelu

Valvontaviranomaisilla on tärkeä rooli kaikkien lueteltujen viranomaisten joukossa.

Tarkistus     50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 4 a kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämän artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa rekisterissä säilytettävien, muita kuin direktiivin 2009/101/EY 7 b artiklassa tarkoitettuja trusteja koskevien tietojen on oltava kaikkien sellaisten henkilöiden tai järjestöjen saatavilla, jotka pystyvät osoittamaan, että niillä on asiassa oikeutettu etu.

Tämän artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa rekisterissä säilytettävien, muita kuin direktiivin 2009/101/EY 7 1 a artiklan b alakohdassa tarkoitettuja trusteja koskevien tietojen on oltava julkisesti saatavilla.

Tarkistus     51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 4 a kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sellaisten henkilöiden tai järjestöjen, jotka pystyvät osoittamaan, että niillä on asiassa oikeutettu etu, on saatava tietoonsa vähintään 3 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitetun tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus ja asuinmaa.

Julkisesti saatavilla olevissa tiedoissa on oltava vähintään 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja asuinmaa sekä yhteystiedot (paljastamatta kotiosoitetta) ja tämän hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus.

Tarkistus     52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 4 a kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Tätä kohtaa sovellettaessa on tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen antamisessa noudatettava tietosuojasääntöjä ja avoimen datan standardeja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY1 a 2 artiklan 7 kohdan määritelmän mukaisesti ja vaadittava sähköistä kirjautumista.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90).

Tarkistus     53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 4 b kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4 b)  Kun ilmoitusvelvolliset aloittavat uuden asiakassuhteen trustin tai muun sellaisen oikeudellisen järjestelyn kanssa, jonka tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot on rekisteröitävä 3 a kohdan nojalla, niiden on tarvittaessa hankittava todiste rekisteröinnistä.”;

4 b)  Kun ilmoitusvelvolliset aloittavat uuden asiakassuhteen trustin tai sellaisen muuntyyppisen oikeudellisen välineen tai oikeudellisen järjestelyn kanssa, jonka tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot on rekisteröitävä 3 a kohdan nojalla, niiden on tarvittaessa hankittava todiste rekisteröinnistä.”;

Perustelu

Kuten edellä on todettu, oikeudellisten järjestelyjen lisäksi voi olla myös oikeudellisia välineitä: oikeudelliset välineet eivät ole sama asia kuin oikeudelliset järjestelyt, joten ne on lueteltava erikseen. Voidaksemme varmistaa, että tämä direktiivi koskee kaikkia oikeudellisia rakenteita, joilla on samanlainen tehtävä kuin trusteilla, on tarpeen lisätä myös termi ’oikeudelliset välineet’.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

31 artikla – 7 a kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7 a. Kun 4 ja 4 a kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi petokselle, sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä poikkeustapauksissa säätää poikkeuksesta, jonka mukaan tällainen pääsy kaikkiin tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan tapauskohtaisesti evätä.

7 a. Kun 4 ja 4 a kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi petokselle, sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä poikkeustapauksissa säätää poikkeuksesta, jonka mukaan tällainen pääsy kaikkiin tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan tapauskohtaisesti evätä. Poikkeuksia on arvioitava uudelleen säännöllisin väliajoin väärinkäytösten estämiseksi. Kun poikkeus myönnetään, se on merkittävä selvästi rekisteriin ja perusteltava kirjallisesti.

Tarkistus     55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – neljäs virke

 

Komission teksti

Tarkistus

”Sen on voitava hankkia tietoja kaikilta ilmoitusvelvollisilta ja käyttää näitä tietoja.”

”Sen on voitava pyytää ja hankkia lisätietoja kaikilta ilmoitusvelvollisilta ja käyttää näitä tietoja.”

Tarkistus     56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

32 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön automatisoituja keskusmekanismeja, kuten keskitettyjä rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä tietojenhakujärjestelmiä, joiden avulla voidaan ajallaan selvittää minkä tahansa sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön henkilöllisyys, joka on direktiivissä 2007/64/EY tarkoitetun maksutilin tai jäsenvaltioiden alueella toimivassa luottolaitoksessa olevan pankkitilin haltija tai jolla on määräysvalta tällaiseen tiliin. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näiden kansallisten mekanismien ominaisuudet.

1.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön automatisoituja keskusmekanismeja, kuten keskitettyjä rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä tietojenhakujärjestelmiä, joiden avulla voidaan ajallaan selvittää minkä tahansa sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön henkilöllisyys, joka on direktiivissä 2007/64/EY tarkoitetun maksutilin tai jäsenvaltioiden alueella toimivassa luottolaitoksessa olevan pankkitilin ja tallelokeron haltija tai jolla on määräysvalta tällaiseen tiliin. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näiden kansallisten mekanismien ominaisuudet.

Tarkistus     57

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

32 a artikla – 3 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

–  tallelokeron osalta: vuokraajan nimi ja vuokra-ajan pituus.

Tarkistus     58

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

32 a artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltiot voivat myöntää passiivisia pankkitilejä koskevan vapautuksen 1–3 kohdassa tarkoitetuista velvollisuuksista.

 

Tätä kohtaa sovellettaessa ’passiivisella pankkitilillä’ tarkoitetaan pankkitiliä, jonka saldo on enintään 5 000 euroa ja jolle tai jolta ei ole 36 kuukauden kuluessa suoritettu maksuja lukuun ottamatta korkoja ja muita palveluntarjoajan perimiä normaaleja palvelumaksuja.

Tarkistus     59

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

32 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”32 b artikla:

 

1.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön automatisoituja keskitettyjä mekanismeja, kuten keskitettyjä rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä tietojenhakujärjestelmiä, joiden avulla voidaan ajallaan selvittää minkä tahansa sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön henkilöllisyys, jolla on hallussaan tai määräysvallassaan maata tai rakennuksia jäsenvaltioiden alueella. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näiden kansallisten mekanismien ominaisuudet.

 

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla on kansallisella tasolla suora pääsy 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyissä mekanismeissa säilytettäviin tietoihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki rahanpesun selvittelykeskukset voivat antaa 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyssä mekanismeissa säilytettävät tiedot mille tahansa toiselle rahanpesun selvittelykeskukselle ajallaan 53 artiklan mukaisesti.

 

3.   Seuraavien tietojen on oltava saatavilla 1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyissä mekanismeissa niin, että niihin voidaan tehdä hakuja:

 

  kiinteistön omistajan ja kaikkien sellaisten henkilöiden osalta, jotka väittävät toimivansa omistajan puolesta: nimi ja muut 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten perusteella vaaditut muut tunnistetiedot tai yksilöllinen tunnistenumero;

 

  kiinteistön tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan osalta: nimi ja muut 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten perusteella vaaditut muut tunnistetiedot tai yksilöllinen tunnistenumero;

 

  kiinteistön osalta: omistuksenhankinnan ajankohta ja syy, kiinnelaina ja muut kuin omistajuuteen liittyvät oikeudet;

 

  maan osalta: sijainti, tontin numero, maaluokka (maan nykyinen tila), tontin pinta-ala;

 

  rakennuksen osalta: sijainti, tontin numero, rakennuksen numero, tyyppi, rakenne, pinta-ala.

 

4.   Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä keskenään ja komission kanssa eurooppalaisen kiinteistörekisterin perustamiseksi 1 alakohdan mukaisesti viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018 eurooppalaisen kiinteistötietopalvelun (EULIS) pohjalta.”

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

47 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että palveluntarjoajilla, jotka tarjoavat vaihtopalveluja virtuaalivaluuttojen ja tavallisten, takaukseen perustuvien valuuttojen välillä, lompakkopalvelujen tarjoajilla, valuutanvaihto- ja sekinlunastustoimistoilla sekä trusti- tai yrityspalvelujen tarjoajilla on toimilupa tai että ne ovat rekisteröityjä ja että rahapelipalvelujen tarjoajat ovat säänneltyjä.”;

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että palveluntarjoajilla, jotka tarjoavat vaihtopalveluja virtuaalivaluuttojen ja laillisesti käyttöön otettujen valuuttojen välillä, lompakkopalvelujen tarjoajilla, valuutanvaihto- ja sekinlunastustoimistoilla, liikkeeseenlaskijoilla, hallinnoijilla, virtuaalivaluuttojen välittäjillä ja jakelijoilla, verkkomaksujärjestelmien hallinnoijilla ja tarjoajilla sekä trusti- tai yrityspalvelujen tarjoajilla on toimilupa tai että ne ovat rekisteröityjä ja että rahapelipalvelujen tarjoajat ovat säänneltyjä, mukaan lukien toimenpiteet, joilla ehkäistään rahoitusjärjestelmän käyttäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen.”;

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

50 a artikla – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa tai avunantoa tai asettaa sille kohtuuttomia tai suhteettoman rajoittavia ehtoja. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset eivät kieltäydy noudattamasta avunantopyyntöä sillä perusteella, että:

Jäsenvaltioiden on varmistettava toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto ja avunanto asettamatta sille kohtuuttomia tai suhteettoman rajoittavia ehtoja. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset eivät kieltäydy noudattamasta avunantopyyntöä sillä perusteella, että:

Tarkistus     62

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

51 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”51 a artikla

 

Komission on esitettävä kesäkuuhun 2017 mennessä lainsäädäntöehdotus jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskuksia koordinoivan, avustavan ja tukevan Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskuksen perustamisesta. Tämän Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskuksen on tarjottava kansallisille rahanpesun selvittelykeskuksille tukea teknisen infrastruktuurin ylläpidossa ja kehittämisessä tiedonvaihdon varmistamiseksi, avustettava niitä tekemään yhteisiä analyysejä rajat ylittävissä tapauksissa ja tuotettava omia strategisia analyysejä sekä koordinoitava jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten työtä rajat ylittävissä tapauksissa. Tätä tarkoitusta varten kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten on tutkiessaan rahanpesutapausta automaattisesti vaihdettava tietoja Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa. Tässä lainsäädäntöehdotuksessa on otettava huomioon komission tekemän jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten valtuuksia ja yhteistyön esteitä koskevan kartoituksen tulokset tasapuolisen ja räätälöidyn yhteistyöjärjestelmän suunnittelemiseksi.”

Tarkistus     63

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 b alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2015/849

51 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

18 b)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”51 b artikla

 

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden rahanpesun selvittelykeskukset pystyvät tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan asiaankuuluvia tietoja ulkomaisten yhteistyökumppaniensa kanssa.

 

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että EU:n rahapesun selvittelykeskukset pystyvät tekemään selvityksiä ulkomaisten yhteistyökumppaniensa puolesta, silloin kun se on rahoitustoimien analysoinnin kannalta tarpeen. Selvityksiin on kuuluttava vähintään seuraavat:

 

  haut omista tietokannoista, joissa on tietoja epäilyttävistä liiketoimista tehdyistä ilmoituksista;

 

  haut muista tietokannoista, joihin selvittelykeskuksella mahdollisesti on suora tai välillinen pääsy, mukaan lukien lainvalvontatietokannat, yleiset tietokannat, hallinnolliset tietokannat ja kaupallisesti käytettävissä olevat tietokannat.

 

Jos rahanpesun selvittelykeskuksilla on siihen lupa, niiden on myös otettava yhteyttä muihin toimivaltaisiin viranomaisiin ja rahoituslaitoksiin asiaankuuluvien tietojen hankkimiseksi.”

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Direktiivi (EU) 2015/849

55 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pyynnön vastaanottanut rahanpesun selvittelykeskus antaa tietojen luovuttamista toimivaltaisille viranomaisille koskevan ennakkosuostumuksensa viipymättä ja laajuudeltaan mahdollisimman kattavana riippumatta siitä, minkätyyppisiä esirikoksia niihin liittyy. Pyynnön vastaanottanut rahanpesun selvittelykeskus saa kieltäytyä luovuttamasta tietoja vain siinä tapauksessa, että niiden luovuttaminen ei kuulu sen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien säännösten soveltamisalaan, tai että niiden luovuttaminen voisi johtaa rikostutkinnan vaarantumiseen tai olisi selvästi kohtuutonta luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai pyynnön vastaanottaneen rahanpesun selvittelykeskuksen jäsenvaltion oikeutettuihin etuihin nähden taikka muuten ristiriidassa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön perusperiaatteiden kanssa. Tietojen luovuttamisesta kieltäytyminen on aina selitettävä asianmukaisesti.”;

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pyynnön vastaanottanut rahanpesun selvittelykeskus antaa tietojen luovuttamista toimivaltaisille viranomaisille koskevan ennakkosuostumuksensa viipymättä ja laajuudeltaan mahdollisimman kattavana riippumatta siitä, minkätyyppisiä esirikoksia niihin liittyy. Pyynnön vastaanottanut rahanpesun selvittelykeskus saa kieltäytyä luovuttamasta tietoja vain siinä tapauksessa, että niiden luovuttaminen ei kuulu sen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien säännösten soveltamisalaan, tai että niiden luovuttaminen voisi johtaa rikostutkinnan vaarantumiseen tai olisi selvästi kohtuutonta luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai pyynnön vastaanottaneen rahanpesun selvittelykeskuksen jäsenvaltion oikeutettuihin etuihin nähden taikka muuten ristiriidassa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön perusperiaatteiden kanssa. Tietojen luovuttamisesta kieltäytyminen on aina selitettävä asianmukaisesti. Kaikkien osapuolten perusoikeuksia, myös oikeutta tietosuojaan, on kunnioitettava aina täysipainoisesti.”;

Tarkistus     65

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/101/EY

7 b artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot julkistetaan myös 4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot julkistetaan myös 4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta tietosuojasääntöjä ja avoimen datan standardeja noudattaen direktiivin 2003/98/EY 2 artiklan 7 kohdan määritelmän mukaisesti ja siten, että sähköistä kirjautumista vaaditaan.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/101/EY

7 b artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi petokselle, sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä poikkeustapauksissa säätää, että pakollisesta julkistamisesta, joka koskee kaikkia tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevia tietoja tai osaa niistä, voidaan tapauskohtaisesti poiketa.

4.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan alttiiksi petokselle, sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on alaikäinen tai muuten rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä poikkeustapauksissa säätää, että pakollisesta julkistamisesta, joka koskee kaikkia tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevia tietoja tai osaa niistä, voidaan tapauskohtaisesti poiketa. Poikkeuksia on arvioitava uudelleen säännöllisin väliajoin väärinkäytösten estämiseksi. Kun poikkeus myönnetään, se on merkittävä selvästi rekisteriin ja perusteltava kirjallisesti.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Kostas Chrysogonos

12.10.2016

Valiokuntien yhteiskokoukset – 55 art.

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

6.10.2016

Valiokuntakäsittely

28.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrey Novakov

 • [1]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/101/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EUVL L 258, 1.10.2009, s. 11).
 • [2]  Komission vaikutustenarviointi, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224.
 • [3]  Katso myös LIBE-valiokunnan vuonna 2015 teettämä kyberrikollisuutta ja lainvalvontaa koskeva politiikkayksikkö C:n tutkimus ”The law enforcement challenges of cybercrime: are we really playing catch up?”

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

5.7.2016

 

 

 

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

12.9.2016

INTA

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Krišjānis Kariņš

15.6.2016

Judith Sargentini

15.6.2016

 

 

Valiokuntien yhteiskokousmenettely – työjärjestyksen 55 artikla

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

6.10.2016

Valiokuntakäsittely

1.12.2016

12.1.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

88

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Malin Björk, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Fabio De Masi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Markus Ferber, Raymond Finch, Sven Giegold, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Eva Joly, Othmar Karas, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Monica Macovei, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Bernard Monot, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Corbett, Pál Csáky, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Maria Grapini, Anna Hedh, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Krišjānis Kariņš, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Michel Reimon, Andreas Schwab, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Luke Ming Flanagan, Kinga Gál, Peter Kouroumbashev, Monica Macovei, Momchil Nekov, Paul Tang, Pavel Telička, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck, Branislav Škripek

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.3.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

88

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Pavel Telička, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Stanisław Ożóg, John Procter, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Malin Björk, Fabio De Masi, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Miguel Viegas

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jeroen Lenaers, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Emil Radev, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Richard Corbett, Mady Delvaux, Tanja Fajon, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Eva Joly, Jean Lambert, Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Bodil Valero

1

-

EFDD

Raymond Finch

4

0

PPE

Frank Engel, Burkhard Balz, Markus Ferber, Andreas Schwab

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää