RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE

9.3.2017 - (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)) - ***I

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Rapporteur: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(Laqgħat konġunti ta' kumitati – Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)


Proċedura : 2016/0208(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0056/2017
Testi mressqa :
A8-0056/2017
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0450),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 50 u 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0265/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' Diċembru 2016[1],

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-14 ta' Ottubru 2016[2],

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kif ukoll tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali kif ukoll tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0056/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW[3]*

għall-proposta tal-Kummissjoni

---------------------------------------------------------

Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 50 u 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew[4],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew[5],

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1)  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill[6] tikkostitwsxxi l-istrument legali ewlieni fil-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-iskopijiet tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Din id-Direttiva, li trid tkun trasposta sas-26 ta' Ġunju 2017, tistabbilixxi qafas ġuridiku aġġornat, trasparenti, effiċjenti u komprensiv biex jindirizza l-ġbir ta' flus jew proprjetà għal skopijiet terroristiċi billi tirrikjedi lill-Istati Membri jidentifikaw, jifhmu, jimmitigaw u jipprevjenu r-riskji marbutin mal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

(2)  L-attakki terroristiċi reċenti xehdu dawl fuq xejriet emerġenti ġodda, b'mod partikolari fir-rigward tal-mod ta' kif il-gruppi terroristiċi jiffinanzjaw u jwettqu l-operazzjonijiet tagħhom. Ċerti servizzi tat-teknoloġija moderna qegħdin isiru aktar u aktar popolari bħala sistemi alternattivi tal-finanzjament u għadhom barra mill-ambitu tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew jibbenefikaw minn eżenzjonijiet li jaf ma għadhomx iġġustifikati. Sabiex wieħed iżomm mal-pass tax-xejriet li qegħdin jevolvu, jenħtieġ li jittieħdu miżuri ulterjuri biex tiġi żgurata aktar trasparenza tat-tranżazzjonijiet finanzjarji u tal-kumpaniji u skont il-qafas ġuridiku preventiv stabbilit fl-Unjoni, bil-ħsieb li jittejjeb il-qafas preventiv eżistenti u jiġi miġġieled b'mod aktar effettiv il-finanzjament tat-terroriżmu. Huwa importanti li jiġi nnutat li l-miżuri meħuda jridu jkunu proporzjonati għar-riskji.

(2a)  In-Nazzjonijiet Uniti (NU), l-Interpol u l-Europol ilhom jirrappurtaw diversi snin dwar il-konverġenza dejjem tikber bejn il-kriminalità organizzata u t-terroriżmu. Minħabba ż-żieda fil-konverġenza bejn il-kriminalità organizzata u t-terroriżmu, il-ġlieda kontra n-netwerks tal-kriminalità organizzata jenħtieġ li tkun parti minn kwalunkwe strateġija fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-kummerċ illeċitu ta' armi tan-nar, drogi, sigaretti u oġġetti ffalsifikati, it-traffikar ta' bnedmin, ir-rikattar organizzat u l-estorsjoni saru sors ta' gwadann kbir biex gruppi terroristiċi jiksbu finanzjament, u dan jiġġenera madwar EUR 110 biljun kull sena (mingħajr il-kummerċ f'oġġetti ffalsifikati). Ir-rabta bejn it-terroriżmu u l-kriminalità organizzata u r-rabtiet bejn il-gruppi kriminali u terroristiċi jikkostitwixxu theddida dejjem tikber għas-sigurtà għall-Unjoni.

(2b)  Barra minn hekk, il-ħasil tal-flus, il-kummerċ illeċitu f'oġġetti, inkluż iżda mhux limitat għal żejt grezz, narkotiċi, opri tal-arti, armi u speċi protetti, frodi fiskali serja u evażjoni tat-taxxa ta' flus miksuba illegalment tipikament jitwettqu fir-rigward tal-finanzjament tat-terroriżmu. Mingħajr preġudizzju għad-[direttiva l-ġdida kontra t-terroriżmu] l-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu l-miżuri neċessarji biex jikkriminalizzaw dan l-aġir u jiżguraw li t-terroristi u l-organizzazzjonijiet terroristiċi ma jkunux jistgħu jibbenefikaw minn profitti li jirriżultaw minn dawk l-attivitajiet kriminali.

(3)  Filwaqt li l-għanijiet tad-Direttiva (UE) 2015/849 jenħtieġ li jiġu segwiti, kwalunkwe emendi għal din id-Direttiva jenħtieġ li jkunu konsistenti mal-azzjoni li qiegħda tieħu l-Unjoni fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu, b'kunsiderazzjoni xierqa tal-prinċipji u d-drittijiet fundamentali rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll l-osservanza u l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-proporzjonalità. L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà[7] identifikat bħala prijorità l-aġġornament tal-qafas ġuridiku tal-UE biex jiġi miġġieled it-terroriżmu, billi tindika l-ħtieġa ta' miżuri biex ikun indirizzat il-finanzjament tat-terroriżmu b'manjiera aktar effikaċi u komprensiva, filwaqt li ġie enfasizzat li l-infiltrazzjoni tas-swieq finanzjarji tippermetti l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-17 sat-18 ta' Diċembru 2015 ukoll enfasizzaw il-ħtieġa li tittieħed azzjoni ulterjuri b'mod rapidu kontra l-finanzjament tat-terroriżmu fid-dominji kollha.

(4)  Il-Kummissjoni adottat Pjan ta' Azzjoni biex ittejjeb b'mod ulterjuri l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu[8] li jenfasizza l-bżonn ta' adattament għal theddid ġdid u li tiġi emendata d-Direttiva (UE) 2015/849 għal dan il-għan.

(5)   Il-miżuri tal-Unjoni jridu jirriflettu wkoll b'mod preċiż l-iżviluppi u l-impenji meħudin f'livell internazzjonali. Għaldaqstant, għandhom jitqiesu r-Riżoluzzjoni 2195(2014) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar ir-rabtiet bejn it-terroriżmu u l-kriminalità organizzata transnazzjonali, ir-Riżoluzzjoni 2199(2015) dwar il-prevenzjoni tal-gruppi terroristiċi milli jiksbu aċċess għal istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u r-Riżoluzzjoni 2253(2015) li tespandi l-Qafas ta' Sanzjonijiet biex Jinkludi l-Istat Iżlamiku fl-Iraq u l-Levante.

(5a)  L-attivitajiet ta' ħasil tal-flus jitwettqu billi jsir użu wiesa' ta' tranżazzjonijiet bi flus kontanti. Il-firxa u l-użu ta' kontijiet bankarji online u sistemi tal-ħlas simili oħrajn żdiedu b'mod wiesa' fis-snin reċenti, li jimplika li hemm lok li titqies l-adozzjoni ta' limitu għal trasferimenti ta' flus fil-livell tal-UE, mingħajr ma jiġi impost piż kbir fuq l-unitajiet domestiċi u d-ditti. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta d-daqs ta' limitu massimu ta' trasferimenti ta' flus li għandu jiġi adottat fil-livell tal-UE, li jħalli lill-Istati Membri l-għażla li jimponu limiti aktar baxxi. Il-valutazzjoni għandha titwettaq fi żmien sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Politiki u azzjonijiet f'oqsma oħra rilevanti ta' kompetenza tal-Unjoni, pereżempju fil-kummerċ internazzjonali u fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp, jenħtieġ li jiġu utilizzati, fejn possibbli, biex jikkumplementaw il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu permezz tas-sistema finanzjarja. Dawn il-politiki u l-azzjonijiet jenħtieġ li jfittxu jikkumplementaw u mhux jimminaw għanijiet ta' politika oħra tal-Unjoni.

(6)  Il-fornituri tas-servizzi ta' skambju bejn muniti virtwali u muniti ta' kors legali (jiġifieri muniti ddikjarati li huma valuta legali) kif ukoll fornituri tal-kartieri ta' kustodja għal muniti virtwali mhuma taħt l-ebda obbligu biex jidentifikaw attività suspettuża. Il-gruppi terroristiċi għalhekk jistgħu jittrasferixxu l-flus fis-sistema finanzjarja tal-Unjoni jew f'netwerks tal-muniti virtwali billi jgħattu t-trasferimenti jew billi jibbenefikaw minn ċertu grad ta' anonimità fuq dawn il-pjattaformi. Huwa għaldaqstant essenzjali li l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/849 jiġi estiż b'tali mod li jinkludi l-pjattaformi ta' skambju ta' muniti virtwali u fornituri tal-kartieri ta' kustodja. L-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jissorveljaw l-użu ta' muniti virtwali. Dan jipprovdi approċċ bilanċjat u proporzjonali, is-salvagwardja ta' avvanzi tekniċi u l-grad għoli ta' trasparenza miksub fil-qasam tal-iffinanzjar alternattiv u l-intraprenditorija soċjali.

(7)  Il-kredibbiltà tal-muniti virtwali mhix se tiżdied jekk dawn ikunu użati għal skopijiet kriminali. F'dan il-kuntest, l-anonimità ssir aktar xkiel milli valur miżjud għall-bidu tal-muniti virtwali u l-benefiċċji potenzjali tagħhom li jinfirxu. L-inklużjoni ta' pjattaformi ta' skambju virtwali u fornituri tal-kartieri ta' kustodja mhijiex se tittratta għal kollox il-kwistjoni tal-anonimità marbuta mat-tranżazzjonijiet f'munita virtwali, billi parti kbira mill-ambjent tal-munita virtwali se tibqa' anonima billi l-utenti jistgħu jmexxu wkoll mingħajr pjattaformi ta' skambju jew fornituri tal-kartieri ta' kustodja. Biex ikunu kkumbattuti r-riskji relatati mal-anonimità, l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) nazzjonali jenħtieġ li jkunu jistgħu jassoċjaw indirizzi tal-munita virtwali mal-identità tas-sid tal-muniti virtwali. Addizzjonalment, jenħtieġ li tkun ivvalutata b'mod ulterjuri l-possibbiltà li l-utenti jkunu jistgħu jiddikjaraw huma stess lill-awtoritajiet maħtura fuq bażi volontarja.

(8)  Il-muniti lokali (magħrufin ukoll bħala muniti kumplementari) li huma użati f'netwerks limitati ħafna bħalma huma belt jew reġjun u fost numru żgħir ta' utenti ma jenħtiġx li jkunu kkunsidrati muniti virtwali.

(9)  Meta jittrattaw persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiżi terzi ta' riskju għoli, l-Istati Membri jridu jirrikjedu lill-entitajiet marbutin b'obbligu biex japplikaw miżuri għal żieda fid-diliġenza dovuta tal-klijent biex jiġġestixxu u jimmitigaw ir-riskji. Għaldaqstant f'livell nazzjonali kull Stat Membru jiddetermina t-tip ta' miżuri għal diliġenza dovuta msaħħa li jridu jittieħdu fil-konfront ta' pajjiżi terzi b'riskju għoli. Dawn l-approċċi differenti bejn l-Istati Membri joħolqu punti dgħajfin fil-ġestjoni tar-relazzjonijiet ta' negozju li jinvolvi pajjiżi terzi ta' riskju għoli kif identifikati mill-Kummissjoni. Dawn il-lakuni jistgħu jiġu sfruttati minn terroristi biex jikkanalizzaw fondi lejn jew barra s-sistema finanzjarja tal-Unjoni. Huwa importanti li titjieb l-effikaċja tal-lista ta' pajjiżi terzi ta' riskju għoli stabbilita mill-Kummissjoni billi jkun ipprovdut trattament armonizzat ta' dawn il-pajjiżi f'livell tal-Unjoni. Dan l-approċċ armonizzat jenħtieġ li primarjament jiffoka fuq miżuri għaż-żieda tad-diliġenza dovuta tal-klijent. Madankollu, l-Istati Membri u l-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieġ li jkunu jistgħu japplikaw miżuri addizzjonali tal-mitigazzjoni minbarra l-miżuri għal diliġenza dovuta tal-klijent msaħħa, f'konformità mal-obbligi internazzjonali. Organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi li jistabbilixxu standards b'kompetenzi fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu jistgħu jsejħu għall-applikazzjoni ta' kontromiżuri xierqa biex jipproteġu s-sistema finanzjarja internazzjonali mir-riskji attwali u sostanzjali tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li joħorġu minn pajjiżi. L-Istati Membri jenħtieġ li jippromulgaw u japplikaw miżuri addizzjonali tal-mitigazzjoni rigward pajjiżi terzi b'riskju għoli identifikati mill-Kummissjoni billi jieħdu kont tas-sejħiet għal kontromiżuri u rakkomandazzjonijiet bħal dawk espressi mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF) u r-responsabbiltajiet li jirriżultaw minn ftehimiet internazzjonali. Minbarra l-kontromiżuri meħuda rigward pajjiżi terzi b'riskju għoli, valutazzjoni komprensiva tar-reġim tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT) fis-seħħ fil-pajjiżi taż-ŻEE u l-pajjiżi terzi jenħtieġ li tikkostitwixxi kundizzjoni neċessarja għall-għoti ta' passaportar u ekwivalenza għall-aċċess għas-suq intern. Aċċess għas-suq intern jista' jkun ġeneralment limitat, jew limitat fir-rigward ta' ċerti setturi u entitajiet marbutin b'obbligu, meta jiġu identifikati dgħufijiet fir-reġim AML/CFT.

(9a)  Kemm l-Unjoni kif ukoll l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, kif ukoll il-pajjiżi terzi, fuq in-naħa l-oħra, jikkondividu r-responsabilità fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi jenħtieġ ukoll li tiffoka aktar fuq it-tisħiħ tas-sistemi u l-amministrazzjonijiet finanzjarji tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex ikunu jistgħu jipparteċipaw aħjar fil-proċess globali ta' riformi fiskali, b'mod li jiġu skoraġġuti l-kriminalità finanzjarja u l-attivitajiet illeċiti relatati, u jiġu implimentati mekkaniżmi kontra l-ħasil tal-flus li kieku jikkontribwixxu għal skambju aħjar ta' informazzjoni u data ma' pajjiżi oħra sabiex jiġu identifikati l-frodi u t-terroristi.

(10)  B'kont meħud tan-natura ta' theddid u vulnerabbiltajiet tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (ML/TF), l-Unjoni jenħtieġ li tadotta approċċ integrat dwar il-konformità tar-reġimi nazzjonali AML/CFT mar-rekwiżiti f'livell tal-Unjoni, billi tieħu inkonsiderazzjoni valutazzjoni tal-effikaċja ta' dawk ir-reġimi nazzjonali. Għall-iskop tal-monitoraġġ tat-traspożizzjoni korretta tar-rekwiżiti tal-Unjoni fir-reġimi nazzjonali, l-implimentazzjoni effikaċi tagħhom u l-kapaċità tagħhom biex ilestu reġim preventiv b'saħħtu fil-qasam, il-Kummissjoni jenħtieġ li tibbaża l-valutazzjoni tagħha fuq ir-reġimi ta' riskju nazzjonali, li għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal dawk imwettqin minn organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi li jistabbilixxu standards b'kompetenzi fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, bħalma huma l-FATF jew il-Kumitat ta' Esperti dwar l-Evalwazzjoni ta' Miżuri Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (MONEYVAL). L-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-korpi li jistabbilixxu standards b'kompetenzi fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu jenħtieġ li jaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri sabiex jistabbilixxu sett ta' indikaturi komuni għall-valutazzjoni ta' reġimi tar-riskju nazzjonali, kif ukoll miżuri preventivi armonizzati.

(10a)  Il-monitoraġġ tat-traspożizzjoni tar-rekwiżiti tal-Unjoni fir-reġimi nazzjonali mhuwiex biżżejjed biex jiġi żgurat li r-reġimi AML/CFT nazzjonali jkunu effikaċi biex jikkumbattu l-attivitajiet AML/CFT, peress li n-nuqqasijiet ħafna drabi joħorġu mill-infurzar ineffikaċi tar-regoli. F'dan ir-rigward, huwa kruċjali għas-suq intern li l-Kummissjoni u l-ASE jkollhom setgħat addizzjonali biex jevalwaw il-konsistenza tar-reġimi AML/CFT nazzjonali mal-qafas tal-Unjoni li jimmonitorja l-implimentazzjoni u l-infurzar tar-regoli nazzjonali. L-ASE għandhom jingħataw setgħat addizzjonali fil-qasam tal-AML/CFT, inklużi s-setgħat biex iwettqu valutazzjonijiet fuq il-post fl-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, jordnaw il-produzzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni li hija rilevanti għall-valutazzjoni tal-konformità, joħorġu rakkomandazzjonijiet għal azzjoni korrettiva, jagħmlu dawk ir-rakkomandazzjonijiet pubbliċi u jieħdu miżuri li huma neċessarji biex jiżguraw li r-rakkomandazzjonijiet tagħhom huma implimentati b'mod effikaċi;

(10b)  Il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa qed jinqdew dejjem iżjed bi tranżazzjonijiet kummerċjali, bis-saħħa tal-manipulazzjoni tal-prezzijiet, tal-kwantità u tal-kwalità. It-trasparenza finanzjarja u fiskali hija prijorità ewlenija tal-politika kummerċjali tal-Unjoni, u għalhekk jenħtieġ li l-pajjiżi li jittolleraw il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa ma jingħataw l-ebda privileġġ kummerċjali mill-Unjoni.

(10c)  Konformi mal-istrateġija "Kummerċ għal Kulħadd", jenħtieġ li tkun adottata azzjoni effikaċi ulterjuri fir-rigward tal-kummerċ ta' servizzi biex ma jitħalliex li dan jintuża għal flussi finanzjarji illeċiti, meta wieħed iżomm f'moħħu li l-kummerċ ħieles ta' merkanzija u servizzi ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw ikabbar ir-riskju ta' ħasil tal-flus, u li l-kummerċ ta' servizzi tal-Unjoni ma' rifuġji fiskali huwa sitt darbiet akbar minn dak ma' pajjiżi kumparabbli, filwaqt li din id-distinzjoni ma teżistix fil-kummerċ ta' merkanzija.

(10d)  Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni jenħtieġ li tagħti rapport lill-Istati Membri dwar il-lakuni possibbli fil-kapitoli dwar is-servizzi finanzjarji u l-istabbiliment fi ftehimiet kummerċjali tal-Unjoni li diġà huma fis-seħħ ma' pajjiżi terzi, b'mod partikolari d-definizzjoni ta' investiment u ta' stabbiliment, l-ambitu u l-limiti ta' żmien ta' eċċezzjonijiet prudenzjali, l-eżistenza jew in-nuqqas ta' eżistenza ta' limiti massimi għal trasferiment ta' flus bejn il-partijiet tal-ftehimiet kummerċjali, il-muniti permessi għal dan it-trasferiment, il-konferma tas-sigriet bankarju u l-eżistenza ta' dispożizzjonijiet dwar l-iskambju ta' data.

(10e)  Jenħtieġ li l-kapitoli dwar is-servizzi finanzjarji u l-istabbiliment fi ftehimiet kummerċjali futuri jinkludu definizzjonijiet preċiżi ferm ta' investiment, sabiex jiġu esklużi prodotti li għandhom potenzjal għoli ta' flus mhux dikjarati; jipprevedu l-istabbiliment ta' reġistri pubbliċi tal-benefiċjarji effikaċi finali fir-rigward ta' kumpaniji u arranġamenti ġuridiċi simili maħluqa, amministrati jew operati fit-territorji koperti bil-ftehim kummerċjali; jinkludu arranġamenti dwar il-kooperazzjoni fil-kontroll ta' flussi finanzjarji u t-tneħħija tas-sigriet bankarju, li jikkonformaw mar-regoli tal-protezzjoni tad-data u mal-istandards ta' data miftuħa; ikabbru l-ambitu u jtawlu l-limiti ta' żmien għal eċċezzjonijiet prudenzjali lil hinn minn "żbilanċi tan-neċessità ta' pagament", u jissostitwixxu "l-akbar impenn possibbli" b'dispożizzjonijiet obbligatorji.

(11)  Karti mħallsin minn qabel bi skop ġenerali, li huma kkunsidrati li għandhom valur soċjali, għandhom użi leġittimi u jikkostitwixxu strument li jikkontribwixxi għall-inklużjoni finanzjarja. Madankollu, karti anonimi mħallsin minn qabel jistgħu faċilment jintużaw fil-finanzjament ta' attakki u l-loġistika terroristiċi. Huwa għaldaqstant essenzjali li t-terroristi, l-organizzazzjonijiet terroristiċi, l-isponsors tat-terroriżmu u intermedjarji u faċilitaturi oħrajn ikunu mċaħħdin minn dawn il-mezzi biex jiffinanzjaw l-operazzjonijiet tagħhom, billi jkomplu jitnaqqsu l-limiti u l-ammonti massimi taħt liema l-entitajiet obbligati jistgħu ma japplikawx ċerti miżuri għad-diliġenza dovuta tal-klijent ipprovduti mid-Direttiva (UE) 2015/849. Għalhekk, filwaqt li jittieħed kont dovut tal-bżonnijiet tal-klijenti meta jużaw strumenti mħallsin minn qabel bi skop ġenerali u mingħajr ma jiġi pprevenut l-użu ta' tali strumenti għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u finanzjarja, huwa essenzjali li jitnaqqsu l-limiti eżistenti għal karti anonimi mħallsin minn qabel bi skop ġenerali▌.

(12)  Filwaqt li l-użu ta' karti anonimi mħallsin minn qabel maħruġin fl-Unjoni huwa essenzjalment limitat għat-territorju tal-Unjoni biss, dan mhuwiex dejjem il-każ b'karti simili maħruġin f'pajjiżi terzi. Huwa għaldaqstant importanti li jiġi żgurat li karti anonimi mħallsin minn qabel maħruġin barra mill-Unjoni jistgħu jintużaw fl-Unjoni biss fejn jistgħu jkunu kkunsidrati li jikkonformaw ma' rekwiżiti ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Ir-regola jenħtieġ li tkun ippromulgata f'konformità sħiħa mal-obbligi tal-Unjoni fir-rigward tal-kummerċ internazzjonali, speċjalment id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi.

(13)  L-UIF għandhom rwol importanti fl-identifikazzjoni ta' operazzjonijiet finanzjarji tan-netwerks terroristiċi, speċjalment transfruntiera, u fid-detezzjoni tal-finanzjaturi tagħhom. L-investigazzjonijiet finanzjarji jistgħu jkunu fundamentali biex jinkixfu l-faċilitazzjoni ta' reati terroristiċi u n-netwerks u l-iskemi ta' organizzazzjonijiet terroristiċi. Minħabba n-nuqqas ta' standards internazzjonali preskrittivi, l-UIF għad għandhom differenzi sinifikanti fir-rigward tal-funzjonijiet, kompetenzi u setgħat tagħhom. L-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu ħilithom biex jiżguraw approċċ aktar effiċjenti u kkoordinat biex jittrattaw investigazzjonijiet finanzjarji, inklużi dawk relatati mal-użu ħażin ta' muniti virtwali, fit-terroriżmu. ▌Id-differenzi attwali madankollu ma għandhomx jaffettwaw l-attività ta' UIF, partikolarment il-kapaċità tagħha li tiżviluppa analiżi preventivi bħala appoġġ tal-awtoritajiet kollha inkarigati b'attivitajiet tal-intelligence, investigattivi u ġudizzjarji, u l-kooperazzjoni internazzjonali. L-UIF jenħtieġ li jkollhom aċċess għal informazzjoni u jkunu f'qagħda li jiskambjawha mingħajr impedimenti, inkluż permezz ta' kooperazzjoni xierqa mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. Fil-każijiet kollha ta' kriminalità ssuspettata u, partikolarment, f'każijiet li jinvolvu l-finanzjament tat-terroriżmu, l-informazzjoni jenħtieġ li tgħaddi direttament u malajr mingħajr dewmien bla bżonn. Għaldaqstant huwa essenzjali li tkompli tissaħħaħ l-effikaċja u l-effiċjenza tal-UIF, billi jiġu ċċarati s-setgħat ta' u l-kooperazzjoni bejn l-UIF.

(13a)  Sabiex jingħelbu d-diffikultajiet ta' kooperazzjoni attwali li jeżistu bejn l-UIF nazzjonali, jenħtieġ li tiġi stabbilita UIF tal-Unjoni sabiex tikkoordina, tassisti u tappoġġja lill-UIF tal-Istati Membri f'każijiet transfruntiera. Din tkun partikolarment xierqa wkoll għal suq finanzjarju integrat tal-Unjoni u tkun effikaċi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-suq intern. L-UIF tal-Istati Membri xorta waħda jkunu primarjament responsabbli biex jirċievu rapporti ta' tranżazzjoni suspettuża, janalizzawhom u jxerrduhom lill-awtorità nazzjonali kompetenti. L-UIF tal-Unjoni tagħti appoġġ lil dawk l-Istati Membri b'mod speċjali fiż-żamma u l-iżvilupp tal-infrastruttura teknika għall-iżgurar tal-iskambju ta' informazzjoni, tassistihom f'analiżi konġunta ta' każijiet transfruntiera u analiżi strateġika, u tikkoordina x-xogħol tal-UIF tal-Istati Membri għal każijiet transfruntiera.

(14)  L-UIF jenħtieġ li jkunu f'qagħda li jakkwistaw minn xi entità marbuta b'obbligu l-informazzjoni neċessarja kollha relatata mal-funzjonijiet tagħhom. L-aċċess bla rbit għal informazzjoni huwa essenzjali biex jiġi żgurat li l-flussi tal-flus jistgħu jiġu traċċati kif xieraq u li n-netwerks u l-flussi illegali huma skoperti fi stadju bikri. Meta l-UIF ikollhom il-bżonn jiksbu informazzjoni addizzjonali minn entitajiet marbutin b'obbligu fuq il-bażi ta' suspett ta' ħasil tal-flus, tali suspett jista' jiġi attivat minn rapport preċedenti dwar tranżazzjoni suspettuża rrapportat lill-UIF, iżda anki permezz ta' mezzi oħrajn bħalma hi l-analiżi tal-UIF stess, intelligence pprovduta minn awtoritajiet kompetenti jew informazzjoni ta' UIF oħra. L-UIF jenħtieġ li għalhekk ikunu f'qagħda li jiksbu l-informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u tal-infurzar tal-liġi li jeħtieġu biex iwettqu dmirijiethom kif suppost minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu, anki mingħajr rapport preċedenti li jkun sar mill-entità individwali marbuta b'obbligu. UIF jenħtieġ ukoll li tkun f'qagħda li tikseb tali informazzjoni b'talba magħmula minn UIF oħra tal-Unjoni kif ukoll li tiskambja l-informazzjoni mal-UIF rikjedenti.

(14a)  L-awtoritajiet kompetenti li jissorveljaw l-istituzzjonijiet tal-kreditu u finanzjarji għall-konformità ma' din id-Direttiva jenħtieġ li jkunu jistgħu jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni kunfidenzjali, irrispettivament min-natura jew l-istatus rispettiv tagħhom. Għal dan l-għan, tali awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkollhom bażi ġuridika adegwata għall-iskambju ta' informazzjoni kunfidenzjali u jikkooperaw sal-usa' punt possibbli, konsistenti mal-istandards internazzjonali applikabbli f'dan il-qasam.

(14b)  Informazzjoni ta' natura prudenzjali relatata mal-istituzzjonijiet tal-kreditu u finanzjarji, bħal informazzjoni relatata mal-kompetenza u l-idoneità tad-diretturi u l-azzjonisti, il-mekkaniżmi interni ta' kontroll, il-governanza jew il-ġestjoni tal-konformità u tar-riskju, ħafna drabi hija indispensabbli għal superviżjoni AML/CFT adegwata ta' tali istituzzjonijiet. Viċi versa, l-informazzjoni AML/CFT hija importanti wkoll għas-superviżjoni prudenzjali ta' dawn l-istituzzjonijiet. Għaldaqstant, l-iskambju ta' informazzjoni kunfidenzjali u l-kollaborazzjoni bejn awtoritajiet kompetenti AML/CFT ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u finanzjarji u superviżuri prudenzjali jenħtieġ li ma jixxekklux b'mod mhux intenzjonali minn inċertezza tad-dritt li tista' toriġina minn nuqqas ta' dispożizzjonijiet espliċiti f'dan il-qasam. Tali kjarifika tal-qafas ġuridiku hija saħansitra aktar importanti peress li s-superviżjoni prudenzjali, f'numru ta' każijiet, ġiet fdata lil superviżuri mhux AML/CFT, bħall-Bank Ċentrali Ewropew.

(15)  L-aċċess tardiv għal informazzjoni tal-UIF u awtoritajiet kompetenti oħrajn fuq l-identità tad-detenturi tal-kontijiet bankarji u ta' ħlas u l-kaxex ta' depożitu sikur, speċjalment dawk anonimi, ixekkel id-detezzjoni ta' trasferimenti ta' fondi relatati mat-terroriżmu. Id-data nazzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni ta' kontijiet bankarji u ta' ħlas u ta' kaxex ta' depożitu sikuri li jappartjenu għal persuna waħda hija frammentata u għaldaqstant mhux aċċessibbli għall-UIF u awtoritajiet kompetenti oħrajn fil-ħin. Huwa għalhekk essenzjali li jiġu stabbiliti mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati, bħalma huma sistemi tar-reġistru jew tal-irkupru tad-data fl-Istati Membri kollha bħala mezz effiċjenti għall-aċċess f'waqtu ta' informazzjoni fuq l-identità tad-detenturi ta' kontijiet bankarji u ta' ħlas u kaxex ta' depożitu sikuri, id-detenturi ta' prokura tagħhom, u s-sidien benefiċjarji tagħhom.

(15a)  Informazzjoni dwar iż-żamma u l-kontroll ta' proprjetà immobbli bħal bini u art mhix disponibbli fl-Istati Membri kollha u lanqas ma teżisti data kkonsolidata dwar il-benefiċjarji tal-assigurazzjoni tal-ħajja. L-attivitajiet ta' ħasil tal-flus jitwettqu wkoll fuq bażi ta' tranżazzjonijiet ta' proprjetà immobbli u permezz ta' prodotti ta' assigurazzjoni tal-ħajja. It-twaqqif ta' mekkaniżmi awtomatizzati ċentrali, bħal sistema tar-reġistru jew tal-irkupru tad-data, fl-Istati Membri kollha huwa essenzjali biex tiġi rintraċċata din l-informazzjoni u tiġi appoġġjata l-fażi ta' investigazzjoni. L-awtoritajiet tal-Istati Membri jeħtieġ li jkollhom aċċess fil-ħin għal din id-data sabiex jipproċedu b'kontrolli u inkjesti transfruntiera.

(15b)  Fid-dawl tal-bidliet teknoloġiċi kostanti li jagħmlu l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu possibbli, huwa propost li jinħoloq strument tal-Unjoni tal-monitoraġġ, tal-koordinament u tal-antiċipazzjoni teknoloġika, biex jiġu assistiti d-diversi UIF f'xogħolhom.

(16)  Sabiex tkun irrispettata l-privatezza u tkun protetta d-data personali, tali reġistri jenħtieġ li jaħżnu l-minimu tad-data neċessarju għall-prestazzjoni tal-investigazzjonijiet AML. Is-suġġetti tad-data kkonċernati jenħtieġ li jkunu informati li d-data tagħhom hija rreġistrata u aċċessibbli mill-UIF u jenħtieġ li jingħataw punt ta' kuntatt biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom ta' aċċess u rettifika. Il-perjodi massimi ta' żamma għandhom jiġu stabbiliti għar-reġistrazzjoni ta' data personali f'reġistri u jipprovdu għall-qerda tagħha ladarba l-informazzjoni ma tkunx għadha meħtieġa għall-għan imsemmi. L-aċċess għar-reġistri u bażijiet tad-data jenħtieġ li jkun limitat għal bażi ta' bżonn biss.

(17)  L-identifikazzjoni preċiża u l-verifika tad-data ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi hija essenzjali għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu. L-iżviluppi tekniċi l-aktar reċenti fid-diġitalizzazzjoni tat-tranżazzjonijiet u l-pagamenti jagħtu s-setgħa ta' identifikazzjoni sigura remota jew elettronika, dawn il-mezzi ta' identifikazzjoni kif stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u kwalunkwe mezz ieħor ta' identifikazzjoni remota bbażat fuq teknoloġiji ġodda li jippreżentaw livell adegwat ta' sigurtà ekwivalenti għal-livell ta' assigurazzjoni sostanzjali tal-e-IDAS, jenħtieġ li jittieħdu inkonsiderazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-iskemi notifikati tal-identifikazzjoni elettronika u mezzi li joffru livell għoli ta' għodod siguri u jipprovdu punt ta' referenza li kontrih jistgħu jiġu kkontrollati l-metodi ta' identifikazzjoni stabbiliti f'livell nazzjonali. Għaldaqstant, huwa essenzjali li jiġu rikonoxxuti kopji elettroniċi siguri ta' dokumenti oriġinali kif ukoll dikjarazzjonijiet, attestamenti jew kredenzjali elettroniċi bħala mezz validu tal-identità. Il-prinċipju ta' newtralità teknoloġika jenħtieġ li jitqies fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

(17a)  L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) hija ċ-ċentru tal-Unjoni tal-għarfien espert dwar is-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni, u l-ENISA jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tiskambja l-informazzjoni mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi mingħajr impediment, sabiex tkun tista' sseħħ il-kooperazzjoni fiċ-ċibersigurtà, li għandha rwol importanti fil-ġlieda kontra l-finanzjament ta' attivitajiet kriminali, inkluż it-terroriżmu.

(17b)  L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) jenħtieġ li tintalab taġġorna l-eżerċizzju ta' trasparenza tagħha biex tiffaċċja l-isfidi tal-lum sabiex tipprevjeni aħjar l-użu tas-sistemi finanzjarji għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu.

(18)  Il-limitu tas-sjieda benefiċjarja stabbilit fl-Artikolu 3(6)(a) tad-Direttiva (UE) 2015/849 ma jiddistingwixxix bejn kumpaniji kummerċjali ġenwini u dawk li ma għandhomx negozju attiv u huma fil-biċċa l-kbira użati bħala struttura intermedjarja bejn l-assi jew id-dħul u s-sid benefiċjarju aħħari. Għal tal-aħħar, il-limitu stabbilit huwa evitat faċilment, li jwassal biex ma jkunx hemm identifikazzjoni tal-persuni fiżiċi li fl-aħħar mill-aħħar jikkontrollaw l-entità ġuridika. Sabiex tkun iċċarata aħjar l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja fir-rigward tal-istrutturi intermedjarji li jadottaw forma korporattiva, huwa neċessarju li jiġi stabbilit limitu speċifiku li minnu tirriżulta indikazzjoni tas-sjieda. Dak il-livell minimu għandu jkun baxx biżżejjed biex ikopri l-maġġoranza tas-sitwazzjonijiet.

(19)  L-approċċ għar-rieżami ta' klijenti eżistenti fil-qafas attwali jiddependi minn approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Madankollu, b'kont meħud tal-riskju ogħla għall-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u reati predikati assoċjati ma' xi strutturi intermedjarji, dak l-approċċ jaf ma jippermettix id-detezzjoni fil-ħin u l-valutazzjoni tar-riskji. Huwa għalhekk importanti li jiġi żgurat li ċerti kategoriji speċifikati b'mod ċar ta' klijenti diġà eżistenti huma wkoll issorveljati fuq bażi metodika.

(20)  L-Istati Membri fil-preżent huma meħtieġa jiżguraw li l-entitajiet ġuridiċi inkorporati fit-territorju tagħhom jakkwistaw u jżommu informazzjoni adegwata, preċiża u attwali fuq is-sjieda benefiċjarja tagħhom. Il-ħtieġa għal informazzjoni preċiża u aġġornata dwar is-sid benefiċjarju hija fattur importanti fil-lokalizzazzjoni ta' kriminali li inkella jistgħu jkunu f'qagħda li jaħbu l-identità tagħhom wara struttura korporattiva. Is-sistema finanzjarja interkonnessa globalment tagħmilha faċli biex wieħed jaħbi u jmexxi fondi madwar id-dinja, u l-ħassiela tal-flus u l-finanzjaturi tat-terroriżmu kif ukoll kriminali oħrajn aktar ma jmur għamlu użu minn dik il-possibbiltà.

(21)  Il-fattur speċifiku li jiddetermina l-Istat Membru responsabbli għall-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' trusts u arranġamenti ġuridiċi simili jenħtieġ li jiġi ċċarat. Sabiex jiġi evitat li, minħabba differenzi fis-sistemi ġuridiċi tal-Istati Membri, ċerti trusts u arranġamenti ġuridiċi simili ma jkunux issorveljati jew irreġistrati mkien fl-Unjoni, u wkoll biex jiġi evitat it-tgħawwiġ fis-suq intern, it-trusts u l-arranġamenti ġuridiċi simili kollha, inkluż inter alia Treuhand, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia jinħetieġ li jkunu rreġistrati fl-Istat(i) Membru(i) fejn ikunu nħolqu, qegħdin amministrati jew operati. Għandhom ikunu obbligati jiżvelaw pubblikament ċerta informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja. Sabiex jiġu żgurati l-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni effikaċi ta' informazzjoni fuq is-sjieda benefiċjarja ta' trusts u arranġamenti ġuridiċi simili, huma neċessarji wkoll il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti bejn l-Istati Membri.

(21a)  Il-kriminali jmexxu rikavat illeċitu permezz ta' diversi intermedjarji finanzjarji biex jevitaw l-identifikazzjoni, għaldaqstant huwa importanti li l-istituzzjonijiet finanzjarji u tal-kreditu jitħallew jiskambjaw informazzjoni mhux biss bejn il-membri tal-grupp, iżda anki ma' istituzzjonijiet finanzjarji u tal-kreditu oħra, bil-kundizzjoni li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data.

(22)  L-aċċess pubbliku permezz ta' żvelar obbligatorju ta' ċerta informazzjoni fuq is-sjieda benefiċjarja ta' kumpaniji, trusts u entitajiet u arranġamenti ġuridiċi oħra jipprovdi garanziji addizzjonali lil terzi persuni li jixtiequ jinnegozjaw ma' dawk il-kumpaniji. Ċerti Stati Membri ħadu passi jew ħabbru l-intenzjoni tagħhom li jagħmlu informazzjoni inkluża f'reġistri tas-sjieda benefiċjarja disponibbli lill-pubbliku. Il-fatt li mhux l-Istati Membri kollha qegħdin jagħmlu informazzjoni pubblikament disponibbli jew differenzi fl-informazzjoni disponibbli u l-aċċessibbiltà tagħha jista' jwassal għal livelli differenti ta' protezzjoni ta' terzi persuni fl-Unjoni. F'suq intern li jiffunzjona sew, hemm bżonn ta' koordinazzjoni biex ikunu evitati distorsjonijiet. Għalhekk, tali informazzjoni għandha tkun disponibbli pubblikament fl-Istati Membri kollha.

(23)  L-aċċess pubbliku jippermetti wkoll skrutinju aktar qawwi tal-informazzjoni mis-soċjetà ċivili, inkluż mill-istampa jew organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u jikkontribwixxi għall-preservazzjoni tal-fiduċja fl-integrità ta' tranżazzjonijiet tan-negozju u tas-sistema finanzjarja. Jista' jikkontribwixxi biex jiġi miġġieled l-użu ħażin ta' entitajiet ġuridiċi u arranġamenti ġuridiċi kemm billi jgħin fl-investigazzjonijiet u permezz ta' effetti reputazzjonali, sakemm min jista' jidħol fi tranżazzjonijiet magħhom huwa konxju tal-identità tas-sidien benefiċjarji. Jiffaċilita wkoll id-disponibbiltà f'waqtha u effiċjenti ta' informazzjoni għal istituzzjonijiet finanzjarji kif ukoll awtoritajiet, inklużi l-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi, involuti fil-ġlieda kontra dawn ir-reati.

(24)  Il-kunfidenza fis-swieq finanzjarji mill-investituri u l-pubbliku ġenerali tiddependi fil-biċċa l-kbira fuq l-eżistenza ta' reġim preċiż għall-iżvelar li jipprovdi t-trasparenza fis-sjieda benefiċjarja u l-istrutturi tal-kontroll tal-kumpaniji. Dan huwa partikolarment veru għal sistemi ta' governanza korporattiva li huma kkaratterizzati minn sjieda kkonċentrata, bħalma hija dik fl-Unjoni. Fuq naħa waħda, investituri kbar bi drittijiet sinifikanti tal-votazzjoni u tal-fluss tal-flus jistgħu jinkoraġġixxu t-tkabbir fuq terminu twil u l-prestazzjoni tad-ditta. Min-naħa l-oħra, madankollu, il-kontroll tas-sidien benefiċjarji bi blokok tal-votazzjoni kbar jista' jkollu inċentivi biex ikunu ddevjati assi korporattivi u opportunitajiet għall-gwadann personali għad-detriment ta' investituri minoritarji.

(25)  L-Istati Membri jenħtieġ li għalhekk jippermettu l-aċċess għal informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja b'mod biżżejjed koerenti u koordinat, permezz tar-reġistri ċentrali li fihom l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja, billi tkun stabbilita regola ċara tal-aċċess pubbliku, hekk li terzi persuni jkunu f'qagħda li jaċċertaw, madwar l-Unjoni, min huma s-sidien benefiċjarji ta' kumpaniji. Għaldaqstant huwa neċessarju li tkun emendata d-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill[9] sabiex ikunu armonizzati d-dispożizzjonijiet nazzjonali fuq l-iżvelar tal-informazzjoni fuq is-sjieda benefiċjarja tal-kumpaniji, partikolarment biex ikunu protetti l-interessi ta' terzi persuni.

(26)  jenħtieġ li jiġi mfittex bilanċ ġust b'mod partikolari bejn l-interess tal-pubbliku ġenerali fit-trasparenza korporattiva u fil-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-data. Is-sett ta' data li jrid ikun magħmul disponibbli lill-pubbliku jenħtieġ li jkun limitat, definit b'mod ċar u eżawrjenti, u jenħtieġ li jkun ta' natura ġenerali, b'tali mod li jkun imminimizzat il-preġudizzju potenzjali għas-sidien benefiċjarji. Fl-istess ħin, informazzjoni magħmula disponibbli lill-pubbliku ma jinħtiġx li tiddifferenzja ruħha b'mod sinifikanti mid-data miġbura fil-preżent. Sabiex tkun limitata l-interferenza mad-dritt tar-rispett għall-ħajja privata tagħhom b'mod ġenerali u għall-protezzjoni tad-data personali tagħhom b'mod partikolari, din l-informazzjoni jenħtieġ li essenzjalment tkun marbuta mal-istatus tas-sidien benefiċjarji ta' negozji u trusts, u jenħtieġ li tikkonċerna b'mod strett l-isfera ta' attività ekonomika li fiha joperaw is-sidien benefiċjarji.

(27)  L-iżvelar ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja jenħtieġ li jiġi ddisinjat b'tali mod li jagħti lill-gvernijiet u r-regolaturi l-opportunità li jirrispondu malajr għal tekniki alternattivi tal-investiment, bħalma huma derivattivi ta' ekwità ssaldati fi flus. Fuq naħa waħda, il-maġġoranza leġittima tal-ishma ma jinħtiġx li tkun skoraġġuta milli tieħu rwol attiv fil-maniġment tal-monitoraġġ f'kumpaniji elenkati. Għall-funzjonament tas-swieq finanzjarji li aktar ma jmur saru kumplessi u orjentati internazzjonalment, huwa essenzjali li r-regoli ġuridiċi u r-rekwiżiti li jippermettu l-kondiviżjoni tal-informazzjoni fuq livell internazzjonali jkunu disponibbli u implimentati b'mod effikaċi mill-awtoritajiet ta' superviżjoni nazzjonali.

(28)  Id-data personali tas-sidien benefiċjarji jenħtieġ li tkun żvelata pubblikament sabiex itterzi persuni u s-soċjetà ċivili inġenerali jkunu jistgħu jkunu jafu min huma s-sidien benefiċjarji. L-iskrutinju pubbliku miżjud jikkontribwixxi biex jipprevjeni l-użu ħażin tal-entitajiet ġuridiċi u arranġamenti ġuridiċi, inkluż l-evitar tat-taxxa. Għaldaqstant, huwa essenzjali li din l-informazzjoni tibqa' pubblikament disponibbli permezz tar-reġistri nazzjonali u permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri għal 10 snin wara li l-kumpanija tkun inqatgħet mir-reġistru. Madankollu, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jipprovdu bil-liġi għall-ipproċessar tal-informazzjoni fuq is-sjieda benefiċjarja, inkluża d-data personali għal skopijiet oħrajn jekk tali pproċessar għandu objettiv ta' interess pubbliku u jikkostitwixxi miżura neċessarja u proporzjonata f'soċjetà demokratika għall-mira leġittima segwita.

(29)  Barra minn hekk, bl-istess għan li jkun żgurat approċċ proporzjonat u bbilanċjat u biex ikunu ggarantiti d-drittijiet għal ħajja privata u l-protezzjoni tad-data personali, l-Istati Membri jenħtieġ li jipprovdu għal eżenzjonijiet fl-iżvelar ta' u fl-aċċess għal informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja fir-reġistri, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, fejn l-informazzjoni tesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta' frodi, ħtif ta' persuna, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni.

(30)  Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE[10], li se tkun sostitwita bir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[11], tapplika għall-ipproċessar ta' data personali skont din id-Direttiva.

(31)  Bħala konsegwenza, il-persuni fiżiċi li d-data personali tagħhom hija miżmuma fir-reġistri nazzjonali bħala informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja jenħtieġ li jkunu informati dwar il-pubblikazzjoni tad-data personali tagħhom qabel ma ssir il-pubblikazzjoni. Barra minn hekk, id-data personali li hija aġġornata biss u li tikkorrispondi mas-sidien benefiċjarji attwali jenħtieġ li tkun magħmula disponibbli u l-benefiċjarji jenħtieġ li jkunu informati dwar id-drittijiet tagħhom skont il-qafas ġuridiku tal-Unjoni tal-protezzjoni tad-data, kif stabbilit fir-Regolament (UE) 2016/679 u d-Direttiva (UE) 2016/680[12], u l-proċeduri applikabbli għall-eżerċizzju ta' dawn id-drittijiet.

(32)  Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għall-protezzjoni tad-data personali pproċessata minn awtoritajiet kompetenti f'konformità mad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI[13], li se tkun sostitwita bid-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[14].

(33)  Fil-preżent, kumpaniji u entitajiet ġuridiċi simili attivi fl-Unjoni huma taħt l-obbligu li jirreġistraw l-informazzjoni tagħhom tas-sjieda benefiċjarja, filwaqt li l-istess obbligu ma japplikax għat-trusts kollha u arranġamenti ġuridiċi oħrajn li jippreżentaw karatteristiċi simili bħat-Treuhand, fiducies jew fideicomiso stabbiliti fl-Unjoni. L-Istati Membri huma mistidnin jirrieżaminaw liema arranġamenti ġuridiċi fil-qafas ġuridiku tagħhom għandhom struttura u funzjoni simili għal trusts. B'ħarsa li jiġi żgurat li s-sidien benefiċjarji tal-entitajiet ġuridiċi u l-arranġamenti ġuridiċi kollha li joperaw fl-Unjoni huma identifikati kif suppost u ssorveljati b'sett ta' kundizzjonijiet koerenti u ekwivalenti, regoli rigward ir-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' trusts mill-fiduċjarji tagħhom jenħtieġ li jkunu konsistenti ma' dawk fis-seħħ fir-rigward tar-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' kumpaniji.

(36)  B'ħarsa li jiġu żgurati reġistrazzjoni u skambju tal-informazzjoni koerenti u effiċjenti, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-awtorità tagħhom responsabbli tar-reġistru stabbilit għall-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja ta' trusts u arranġamenti ġuridiċi oħrajn simili għal trusts tikkoopera mal-kontropartijiet tagħha fi Stati Membri oħrajn, bil-kondiviżjoni tal-informazzjoni li tikkonċerna trusts u arranġamenti ġuridiċi oħrajn simili għal trusts.

(37)  Huwa importanti li jiġi żgurat li r-regoli kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu huma implimentati b'mod korrett mill-entitajiet marbutin b'obbligu. F'dan il-kuntest, l-Istati Membri jenħtieġ li jsaħħu r-rwol tal-awtoritajiet pubbliċi li jaġixxu bħala awtoritajiet kompetenti b'responsabbiltajiet deżinjati fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, inklużi l-UIF, l-awtoritajiet li għandhom il-funzjoni ta' investigazzjoni jew prosekuzzjoni tal-ħasil tal-flus, reati predikati assoċjati u finanzjament tat-terroriżmu, u s-sekwestru jew l-iffriżar u l-konfiska ta' assi kriminali, kif ukoll awtoritajiet kontra l-korruzzjoni, awtoritajiet tat-taxxa, awtoritajiet li jirċievu rapporti fuq it-trasportazzjoni transfruntiera ta' muniti u strumenti negozjabbli għall-portatur u awtoritajiet li għandhom responsabbiltajiet superviżorji jew ta' monitoraġġ immirati biex jiżguraw il-konformità minn entitajiet marbutin b'obbligu.

(37a)  Irrispettivament min-natura jew l-istatus tagħhom, l-awtoritajiet kompetenti li jissorveljaw l-istituzzjonijiet tal-kreditu u finanzjarji għall-konformità ma' din id-Direttiva jenħtieġ li jkunu jistgħu jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni kunfidenzjali f'dan il-kuntest. Għal din ir-raġuni, hija meħtieġa bażi ġuridika li tippermetti li tali awtoritajiet kompetenti jiskambjaw informazzjoni kunfidenzjali u jikkooperaw kemm jista' jkun. Barra minn hekk, l-informazzjoni prudenzjali miġbura permezz tas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u finanzjarji ħafna drabi se turi li hija indispensabbli għal superviżjoni AML/CFT adegwata ta' tali istituzzjonijiet u viċi versa. Għaldaqstant, l-iskambju ta' informazzjoni kunfidenzjali u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti AML/CFT ta' istituzzjonijiet tal-kreditu u finanzjarji u superviżuri prudenzjali ma jenħtieġx li jixxekklu minn inċertezza tad-dritt li tista' ssegwi minn nuqqas ta' dispożizzjonijiet espliċiti f'dan il-qasam.

(37b)  Id-data eżistenti inkluża fir-rapport speċjali tal-Eurostat dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus turi li n-numru ta' rapporti dwar tranżazzjoni suspettuża ppreżentati jvarjaw b'mod sinifikanti madwar l-Istati Membri u l-entitajiet marbutin b'obbligu. Il-ġbir ta' data jeħtieġ li jitjieb bl-objettiv tal-estensjoni tal-kopertura tad-data u li jkun possibbli li l-informazzjoni tiġi aġġornata. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Eurostat statistika dwar AML biex jippermettu li l-Uffiċċju tal-Istatistika Ewropew jippubblika rapport kull sentejn li jagħti fil-qosor u jispjega din l-istatistika.

(37c)  L-istandards ta' trasparenza prinċipali jenħtieġ li jkunu vinkolanti u jiggwidaw in-negozjati u n-negozjar mill-ġdid tal-ftehimiet u s-sħubjiet kummerċjali tal-Unjoni. Is-sħab kummerċjali jenħtieġ li jitilfu l-benefiċċji mogħtija mill-ftehimiet kummerċjali mal-Unjoni meta jonqsu milli jirrispettaw standards internazzjonali rilevanti, bħall-Istandard Komuni ta' Rappurtar tal-OECD, il-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Erożjoni tal-Bażi tat-Taxxa u t-Trasferiment tal-Profitti tal-OECD, ir-reġistru ċentrali ta' sjieda benefiċjarja u r-rakkomandazzjonijiet tal-FATF. Fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-OECD BEPS, huwa essenzjali li tiġi applikata bis-sħiħ is-sistema ta' rappurtar pajjiż b'pajjiż għal intrapriżi multinazzjonali.

(37d)  Numru relattivament kbir ta' rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi huma ppreżentati minn istituzzjonijiet tal-kreditu filwaqt li ftit li xejn jew kważi l-ebda rapport dwar tranżazzjonijiet suspettużi ma jiġi ppreżentat minn ċerti entitajiet marbutin b'obbligu oħrajn, b'mod partikolari t-tipi differenti ta' konsulenti professjonali, avukati u trusts.

(37e)  Jenħtieġ li l-valutazzjonijiet tal-impatt tas-sostenibbiltà kummerċjali (TSIAs) ikun fihom informazzjoni preċiża dwar il-prestazzjoni tal-pajjiż jew pajjiżi terzi rispettivi f'dan ir-rigward, inkluża l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti. Jenħtieġ li t-tisħiħ tal-klawżoli dwar il-governanza tajba fi ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi terzi u l-għoti ta' assistenza teknika jikkostitwixxu element ewlieni ta' dawk il-ftehimiet, anki meta tali klawżoli ma jkunux vinkolanti.

(38)  F'konformità mad-Dikjarazzjoni politika konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni fuq dokumenti ta' spjegazzjoni[15], l-Istati Membri ntrabtu li jakkumpanjaw, f'każijiet iġġustifikati, in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom b'dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti ta' strumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta' din id-Direttiva, il-leġiżlatur iqis li t-trażmissjoni ta' tali dokumenti hija ġustifikata.

(39)  Minħabba li l-objettiv ta' din id-Direttiva, b'mod partikolari l-protezzjoni tas-sistema finanzjarja permezz tal-prevenzjoni, id-detezzjoni u l-investigazzjoni ta' ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, minħabba li l-miżuri individwali adottati mill-Istati Membri biex jipproteġu s-sistemi finanzjarji tagħhom jistgħu jkunu inkonsistenti mal-funzjonament tas-suq intern u mal-preskrizzjonijiet tal-istat tad-dritt u l-politika pubblika tal-Unjoni iżda pjuttost jista', minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif jinsab fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak l-objettiv.

(40)  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja (l-Artikolu 7 tal-Karta), id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali (l-Artikolu 8 tal-Karta), il-libertà tal-intrapriża (l-Artikolu 16 tal-Karta).

(41)  Meta wieħed iqis il-bżonn li jiġu implimentati b'mod urġenti l-miżuri adottati bil-għan li jissaħħaħ ir-reġim tal-Unjoni stabbilit għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u meta wieħed iħares lejn l-impenji meħudin mill-Istati Membri biex jipproċedu malajr bit-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/849, din id-Direttiva jenħtieġ li tkun trasposta sal-1 ta' Jannar 2017. Għall-istess raġunijiet, l-emendi għad-Direttiva (UE) 2015/849 u d-Direttiva 2009/101/KE jenħtieġ li jkunu trasposti sal-1 ta' Jannar 2017.

(41a)  Il-Bank Ċentrali Ewropew ta l-opinjoni tiegħu fit-12 ta' Ottubru 2016[16].

(42)  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f'konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[17] [u ppreżenta opinjoni fil-...[18]],

(43)  Għalhekk, id-Direttivi (UE) 2015/849 u 2009/101/KE jenħtieġ li jiġu emendati skont dan,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva (UE) 2015/849

Id-Direttiva (UE) 2015/849 hija emendata kif ġej:

(-1)  Fil-punt (3) tal-Artikolu 2(1), il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(a)  awdituri, kontabilisti esterni u konsulenti tat-taxxa, jew kwalunkwe persuna oħra li toffri servizzi u konsulenza relatati mat-taxxa;"

(-1a)  fil-punt (3) tal-Artikolu 2(1), il-punti (d) u (e) huma sostitwiti b'dan li ġej:

"(d)  aġenti immobbiljari inklużi aġenti tal-kirjiet;

(e)  persuni oħrajn li jinnegozjaw fi prodotti jew servizzi, sa fejn il-ħlasijiet isiru jew jiġu riċevuti fi flus kontanti f'ammont ta' EUR 10 000 jew aktar, kemm jekk it-transazzjoni ssir f'operazzjoni waħda jew inkella f'bosta operazzjonijiet li jidhru li għandhom x'jaqsmu ma' xulxin;"

(1)  fil-punt (3) tal-Artikolu 2(1), jiżdiedu l-punti (g), (h), (ha) u (hb) li ġejjin:

"(g)  fornituri involuti primarjament u professjonalment f'servizzi ta' skambju bejn muniti virtwali u muniti ta' kors legali;

(h)  fornituri tal-kartieri li joffru servizzi ta' kustodja ta' kredenzjali neċessarji għall-aċċess ta' muniti virtwali;

(ha)  persuni li jinnegozjaw f'opri tal-arti, f'galleriji tal-arti, djar tal-irkant u pjattaformi għall-ħżin, is-servisjar u n-negozjar fl-opri tal-arti u oġġetti oħrajn ta' valur (pereżempju portijiet ħielsa);

(hb)  emittenti u distributuri tal-flus elettroniċi."

(1b)  fl-Artikolu 2, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"4.   Għall-finijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-fatturat totali tal-attività finanzjarja ma taqbiżx livell limitu partikolari. Dak il-livell limitu għandu jkun baxx biżżejjed. Dak il-livell limitu għandu jiġi stabbilit fuq il-livell nazzjonali, skont it-tip tal-attività finanzjarja. Il-livell limitu għandu jiġi rrapportat lill-Kummissjoni u vvalutat fl-analiżi tar-riskju mwettqa mill-Kummissjoni u kull Stat Membru f'konformità mal-Artikoli 6 u 7 ta' din id-Direttiva."

(2)  L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(-a)  fil-punt (4), il-punt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(f)  ir-reati kollha ▌kif definiti fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, li huma punibbli b'ċaħda tal-libertà jew ordni ta' detenzjoni għal massimu ta' aktar minn sena jew, fir-rigward ta' Stati Membri li għandhom livell limitu minimu għal reati fis-sistema ġuridika tagħhom, ir-reati kollha punibbli b'ċaħda tal-libertà jew ordni ta' detenzjoni għal minimu ta' aktar minn sitt xhur;"

(-aa)  fil-punt (4), jiżdied il-punt li ġej:

"(fa)  reati relatati ma' taxxi diretti u taxxi indiretti kif definiti fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, billi jitqies l-Artikolu 57 ta' din id-Direttiva."

(-ab)  Fil-punt 6(a)(i), it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-pussess ta' ishma ta' 10 % u sehem wieħed jew interess ta' sjieda ta' aktar minn 10 % fil-klijent miżmum minn persuna fiżika, għandu jkun indikazzjoni ta' sjieda diretta. Il-parteċipazzjoni azzjonarja ta' 10 % u sehem wieħed jew interess ta' sjieda ta' aktar minn 10 % fil-klijent miżmum minn entità korporattiva, li tkun taħt il-kontroll ta' persuna fiżika jew persuni fiżiċi, jew minn kumpaniji multipli, li jkunu taħt il-kontroll tal-istess persuna fiżika jew persuni fiżiċi, għandhom ikunu indikazzjoni ta' sjieda indiretta. Dan japplika mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jiddeċiedu li perċentwal aktar baxx jista' jkun indikazzjoni ta' sjieda jew kontroll. Jista' jiġi determinat kontroll permezz ta' mezzi oħra, fost oħrajn, f'konformità mal-kriterji fl-Artikolu 22(1) sa (5) tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill."

(aa)  fil-punt (6)(a), jiddaħħal il-punt li ġej:

"(ia)  maniġers superjuri, diretturi nominati, amministraturi u prokuraturi jew aġenti oħrajn qatt ma għandhomx jiġu identifikati bħala sidien benefiċjarji, sakemm dawn jissodisfaw il-kriterji ta' sid benefiċjarju;"

(ab)  fil-punt (6)(a), il-punt (ii) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(ii)  jekk, wara li tkun eżawriet il-mezzi kollha possibbli, l-entità tonqos milli tipprovdi l-identità ta' kwalunkwe persuna fiżika li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-punt (i), l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jirreġistraw il-fatt li ma jeżisti l-ebda sid benefiċjarju u jżommu rekords tal-azzjonijiet meħuda għall-finijiet tal-identifikazzjoni tas-sjieda benefiċjarja taħt il-punt (i).

Fejn ikun hemm xi dubju li l-persuna jew persuni identifikati huma s-sid jew sidien benefiċjarji, għandu jinżamm rekord ta' dak id-dubju.

Barra minn hekk, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jidentifikaw u jivverifikaw l-identità tal-persuna fiżika rilevanti li tokkupa l-kariga ta' uffiċjal ▌ta' maniġment superjuri, li għandu jkun identifikat bħala "maniġer superjuri" (u mhux bħala "sid benefiċjarju"), u jiġu reġistrati d-dettalji tas-sidien ġuridiċi kollha tal-entità;"

(ac)  fil-punt (6), il-punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(b)  fil-każ ta' trusts - il-persuni kollha li ġejjin:

(i)  is-settlor(s);

(ii)  il-fiduċjarju(i);

(iii)  il-protettur(i), jekk ikun hemm;

(iv)  il-benefiċjarji; jew fejn l-individwi li jibbenefikaw mill-arranġament jew l-entità ġuridika jkunu għad iridu jiġu ddeterminati, il-klassi ta' persuni li fl-interess ewlieni tagħhom huwa stabbilit jew operat l-arranġament jew l-entità ġuridika;

(v)  kwalunkwe persuna fiżika oħra li teżerċita kontroll finali fuq it-trust permezz ta' sjieda diretta jew indiretta jew permezz ta' mezzi oħra.

Jekk xi waħda mill-kategoriji (i) - (v) t'hawn fuq tinvolvi, minflok jew flimkien ma' persuni fiżiċi, entità ġuridika waħda jew aktar, is-sidien benefiċjarji ta' dik l-entità, kif definit fil-paragrafu t'hawn fuq, imbagħad għandhom jitqiesu bħala parti mis-sidien benefiċjarji tat-trust."

(ad)  fil-punt (9), jiżdied il-punt li ġej:

"(ha)  membri tal-amministrazzjoni pubblika, li huma inkarigati mill-għoti ta' kuntratti ta' akkwist pubbliku li jaqbżu l-limiti msemmija fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/24/UE."

(b)  il-punt (16) jinbidel b'dan li ġej:

"(16)  "flus elettroniċi" tfisser flus elettroniċi kif definiti fil-punt (2) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/110/KE, bl-esklużjoni ta' valur monetarju kif saret referenza għalih fl-Artikolu 1(4) u (5) ta' dik id-Direttiva;" ;

(c)  jiżdiedu l-punti (18), (18a) u (18b) li ġejjin:

"(18)  "muniti virtwali" tfisser rappreżentazzjoni diġitali ta' valur li la huwa maħruġ minn bank ċentrali jew awtorità pubblika, lanqas ma huwa marbut ma' munita ta' kors legali stabbilita legalment, li ma għandhiex l-istatus legali ta' munita jew flus, iżda huwa aċċettat minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi, bħala mezz ta' skambju, u possibbilment anki għal skopijiet oħra, u li jista' jiġi ttrasferit, maħżun jew innegozjat elettronikament.

(18a)  "emittent ta' flus elettroniċi" tfisser istituzzjoni kif definita fil-punt (3) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/110/KE.

  (18b)  "fornitur tal-kartieri ta' kustodja" tfisser entità li tipprovdi servizzi li jissalvagwardjaw ċwievat privati kriptografiċi f'isem il-klijenti tagħhom, biex iżommu, jaħżnu u jittrasferixxu muniti virtwali."

(2a)  Jiddaħħal l-Artikolu 5a li ġej:

"Artikolu 5a

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, minbarra l-entitajiet marbutin b'obbligu kif stabbilit f'din id-Direttiva, l-awtoritajiet nazzjonali jwettqu miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti kif deskritt fl-Artikoli 13, 18a, 19 u 20 fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li japplikaw għal drittijiet ta' residenza jew ċittadinanza fl-Istat Membru skont il-liġijiet nazzjonali li jagħtu drittijiet ta' residenza u/jew ċittadinanza lil ċittadini ta' pajjiżi terzi inkambju għal trasferimenti kapitali, xiri ta' proprjetà jew bonds tal-gvern, jew investiment f'kumpaniji f'dak l-Istat Membru."

(2b)  L-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu (2), il-punti (b) u (c) jinbidlu b'dan li ġej:

"(b)  ir-riskji assoċjati ma' kull settur rilevanti, inklużi stimi tal-volumi monetarji ta' ħasil tal-flus għal kull wieħed minn dawn is-setturi;

(c)  l-aktar mezz mifrux użat mill-kriminali li bih jaħslu rikavat illeċitu, inklużi dawk użati partikolarment fi tranżazzjonijiet bejn Stati Membri u pajjiżi terzi, indipendentement mill-klassifikazzjoni ta' dawn tal-aħħar fir-rigward tal-lista mfassla fuq il-bażi tal-Artikolu 9(2)."

(b)  il-paragrafu (3) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3.  Il-Kummissjoni għandha tqiegħed ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri u tal-entitajiet marbutin b'obbligu biex tassistihom jidentifikaw, jifhmu, jiġġestixxu u jimmitigaw ir-riskju tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u sabiex partijiet ikkonċernati oħra, inklużi l-leġislaturi nazzjonali, il-Parlament Ewropew, l-ASE u r-rappreżentanti tal-UIF ikunu jistgħu jifhmu aħjar ir-riskji. Ir-rapporti għandhom isiru pubbliċi sitt xhur wara li jkunu tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri."

(c)  il-paragrafu (4) jinbidel b'dan li ġej:

"4.  Fil-każ li l-ġustifikazzjoni pprovduta minn Stat Membru ma titqiesx sodisfaċenti bl-iskop tal-iżgurar ta' reġimi b'saħħithom tal-AML madwar l-Unjoni jew li Stat Membru jkompli jonqos milli jinforza miżuri biex jikkonforma ma' dawk ir-rakkomandazzjonijiet, il-Kummissjoni tista' tirrakkomanda addizzjonalment li l-Istati Membri jirrikjedu lill-entitajiet marbutin b'obbligu biex japplikaw miżuri mtejba ta' diliġenza dovuta tal-klijenti meta jittrattaw persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiċi li joperaw f'settur jew li jwettqu attivitajiet li huma identifikati bħala li huma f'riskju għoli ta' ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu."

(2c)  L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

  (a)  fil-paragrafu 2, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

"Jekk Stat Membru jikkonferixxi l-kompetenza tal-awtorità tiegħu mill-ewwel subparagrafu fuq awtoritajiet oħra, partikolarment dawk fil-livell reġjonali jew lokali, għandu jkun garantit koordinament effiċjenti u effikaċi bejn l-awtoritajiet kollha involuti. Jekk aktar minn unità waħda fi ħdan awtorità li lilha ġiet konferita l-kompetenza hija inkarigata mill-kompiti mill-ewwel subparagrafu, għandhom ikunu garantiti l-koordinament u l-kooperazzjoni effiċjenti u effikaċi bejn l-unitajiet differenti."

(b)  fil-paragrafu 4 żdiedu l-punti li ġejjin:

"(ea)  jirrapporta l-istruttura istituzzjonali u l-proċeduri wiesgħa tar-reġim tal-AML/CFT tagħhom, inklużi fost oħrajn l-UIF, l-aġenziji fiskali u l-prosekuturi legali, kif ukoll ir-riżorsi umani u finanzjarji allokati;

(eb)  jistaqsu u jirrapportaw dwar sforzi u riżorsi nazzjonali (forzi tax-xogħol u baġit) allokati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu."

(c)  il-paragrafu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

"5.  L-Istati Membri għandhom iqiegħdu r-riżultati tal-valutazzjonijiet tar-riskju għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, tal-ASE u tal-Istati Membri l-oħra. Stati Membri oħrajn jistgħu jipprovdu informazzjoni addizzjonali rilevanti, fejn xieraq, lill-Istat Membru li jwettaq il-valutazzjoni tar-riskju. Sommarju tal-valutazzjoni għandu jkun disponibbli pubblikament. Dak is-sommarju ma għandux ikun fih informazzjoni klassifikata.

(d)  huwa miżjud il-paragrafu 5a li ġej:

"5a.   L-ASE, bis-saħħa tal-Kumitat Konġunt, u l-Kummissjoni għandhom jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar il-miżuri adatti għall-indirizzar tar-riskji identifikati. Fl-eventwalità li l-Istati Membri jiddeċiedu li ma japplikaw ebda waħda mir-rakkomandazzjonijiet fir-reġimi nazzjonali tal-AML/CFT tagħhom, huma għandhom jinnotifikaw lill-ASE u lill-Kummissjoni b'dan u jipprovdu ġustifikazzjoni għal tali deċiżjoni. Fil-każ li l-ġustifikazzjoni pprovduta ma titqiesx sodisfaċenti bl-iskop tal-iżgurar ta' reġimi b'saħħithom tal-AML madwar l-Unjoni jew li Stat Membru jkompli jonqos milli jinforza miżuri biex jikkonforma ma' dawk ir-rakkomandazzjonijiet, il-Kummissjoni tista' tirrakkomanda addizzjonalment li l-Istati Membri jirrikjedu lill-entitajiet marbutin b'obbligu biex japplikaw miżuri mtejba ta' diliġenza dovuta tal-klijenti meta jittrattaw persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiċi li joperaw f'settur jew li jwettqu attivitajiet li huma identifikati bħala li huma f'riskju għoli ta' ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu."

(2d)  L-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)  Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 64 biex tidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir, b'kont meħud tan-nuqqasijiet kemm fil-liġi kif ukoll fil-prattika amministrattiva u kummerċjali reali, b'mod partikolari fir-rigward ta':

(a)  il-qafas ġuridiku u istituzzjonali tal-AML/CFT tal-pajjiż terz, b'mod partikolari:

(i)  il-kriminalizzazzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorirżmu;

"(ia)  l-eżistenza ta' sistemi robusti li jiżguraw li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' korporazzjonijiet u entitajiet jew arranġamenti oħra tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti u t-trasparenza tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja."

(ii)  miżuri relatati ma' diliġenza dovuta tal-klijenti;

(iii)  rekwiżiti relatati maż-żamma ta' rekords; kif ukoll

(iv)  rekwiżiti relatati mar-rappurtar ta' tranżazzjonijiet suspettużi;

(b)  is-setgħat, il-proċeduri u l-indipendenza politika tal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu inklużi pieni u sanzjonijiet dissważivi u effikaċi b'mod xieraq, kif ukoll il-prattiki tagħha f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri jew l-Unjoni;

(c)  l-effikaċja tas-sistema tal-AML/CFT fl-indirizzar tar-riskji tal-pajjiż terz ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu, inkluża analiżi tal-indikaturi tal-governanza, bħall-kontroll tal-korruzzjoni, l-effikaċja tal-gvern, l-istabbiltà politika u n-nuqqas ta' vjolenza/terroriżmu, il-kwalità regolatorja, l-istat tad-dritt u l-obbligu ta' rendikont;

(ca)  l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-Istati Membri tal-UE;

(cb)  miżuri fis-seħħ biex jipproteġu lill-informaturi li jikxfu informazzjoni relatata mal-attivitajiet ta' ħasil tal-flus."

(aa)  għandu jiżdied il-paragrafu 2a l-ġdid li ġej:

2a.  Il-paragrafi 2(a), (b) u (c) tal-Artikolu 9(2) għandhom jitqiesu matul in-negozjar ta' kwalunkwe ftehim ta' kummerċ, assoċjazzjoni u sħubija mill-Kummissjoni jew kwalunkwe Stat Membru ma' pajjiż terz. Il-ftehim finali għandu jipprovdi dispożizzjonijiet għal standards minimi u klawżoli ta' governanza tajba kif previst fl-Anness II tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar Strateġija Esterna għal Tassazzjoni Effettiva fil-qasam tal-AML/CFT, kooperazzjoni mtejba u miżuri ta' ritaljazzjoni effikaċi jekk il-pajjiż terz jonqos milli jinforza dawn id-dispożizzjonijiet.

(ab)  il-paragrafu 4 huwa sostitwit bit-test li ġej:

4.  Il-Kummissjoni, fit-tfassil tal-atti delegati msemmija fil-paragrafu 2, għandha twettaq il-valutazzjoni tagħha fir-rigward tar-riskji maħluqa minn pajjiżi terzi individwali, billi tqis, iżda mhux tibbaża esklużivament fuq, evalwazzjonijiet, valutazzjonijiet jew rapporti mfassla minn organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi li jistabbilixxu standards b'kompetenzi fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu."

(2e)  fl-Artikolu 10, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

"1.   L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji milli jżommu kontijiet anonimi, passbooks anonimi jew kaxex ta' depożitu sikuri anonimi. F'kull eventwalità, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li s-sidien u l-benefiċjarji tal-kontijiet anonimi, tal-passbooks anonimi jew tal-kaxex ta' depożitu sikur anonimi eżistenti jkunu soġġett għal miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti mhux iktar tard minn sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva u fi kwalunkwe każ qabel ma dawk il-kontijiet, il-passbooks jew il-kaxex ta' depożitu jintużaw b'xi mod".

(2f)  L-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

"(c)  fil-każ ta' persuni li jinnegozjaw f'oġġetti jew f'servizzi, meta jwettqu tranżazzjonijiet okkażjonali fi flus kontanti li jammontaw għal EUR 10 000 jew aktar, kemm jekk it-tranżazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda kif ukoll jekk titwettaq f'diversi operazzjonijiet li jidhru li huma marbutin ma' xulxin;"

(b)  il-punt (e) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(e)  meta jkun hemm suspett ta' ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, irrispettivament minn kwalunkwe deroga, eżenzjoni jew limitu; l-oġġetti li ġejjin huma meqjusa sensittivi fil-kuntest ta' ħasil ta' flus jew finanzjament tat-terroriżmu: iż-żejt, il-metalli prezzjużi, il-prodotti tat-tabakk, l-artefatti kulturali u oġġetti oħrajn ta' importanza arkeoloġika, storika, kulturali u reliġjuża, jew ta' valur xjentifiku rari, kif ukoll l-avorju u speċi protetti."

(3)  L-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)  fl-ewwel subparagrafu, il-punti (a), (b) u (c) huma mibdulin b'li ġej:

"(a)  l-istrument tal-ħlas mhuwiex rikarikabbli, jew għandu limitu massimu ta' tranżazzjonijiet ta' ħlas ta' EUR 150 kull xahar li jistgħu jintużaw biss fl-Unjoni;

(b)  l-ammont massimu maħżun elettronikament ma jaqbiżx il-EUR 150;"

(e)  l-emittent iwettaq monitoraġġ suffiċjenti u jiżgura t-traċċabbiltà tat-transazzjonijiet jew tar-relazzjoni ta' negozju biex ikunu jistgħu jiġu identifikati transazzjonijiet mhux tas-soltu jew suspettużi.

(ii)  it-tieni subparagrafu jitħassar;

(b)  Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-deroga prevista fil-paragrafu 1 ma tkunx applikabbli f'każ ta' tifdija fi flus kontanti jew irtirar ta' flus kontanti tal-valur monetarju tal-flus elettroniċi fejn l-ammont mifdi jkun aktar minn EUR 50.";

(c)  il-paragrafu 3 li ġej huwa miżjud:

"3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni li jaġixxu bħala akkwirenti jaċċettaw biss pagamenti mwettqin b'kards imħallsin minn qabel maħruġin f'pajjiżi terzi fejn tali kards jilħqu rekwiżiti ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 14, jew jistgħu jiġu kkunsidrati li jissodisfaw ir-rekwiżiti fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu. L-informazzjoni għandha tiġi mmonitorjata regolarment u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jallokaw riżorsi xierqa biex jitwettaq dan il-kompitu."

(4)  Fl-Artikolu 13(1), il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(a)  l-identifikazzjoni tal-klijent u l-verifika tal-identità tal-klijent fuq il-bażi ta' dokumenti, data jew informazzjoni li jinkisbu minn sors kredibbli u indipendenti, inklużi, fejn disponibbli, mezzi tal-identifikazzjoni elettronika kif stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 910/2014[19] jew kwalunkwe proċess ieħor ta' identifikazzjoni remota rikonoxxut u approvat mill-awtorità kompetenti;"

(4a)  fl-Artikolu 13(1) jiżdied il-punt li ġej:

"(aa)  l-iskrinjar tal-ismijiet tal-klijent u tas-sid benefiċjarju mal-lista ta' sanzjonijiet tal-Unjoni;"

(4b)  fl-Artikolu 13, huwa miżjud il-paragrafu (6a) li ġej:

"6a.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta l-miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti, kif deskritti f'dan l-Artikolu, ma jippermettux l-identifikazzjoni tas-sid benefiċjarju, jew meta jkun hemm dubji raġonevoli li l-persuna/i identifikata/i hija/huma s-sid(ien) benefiċjarju/i, ir-relazzjoni ta' negozju tiġi rrifjutata jew terminata, u li ma titwettaq l-ebda tranżazzjoni."

(5)  fl-Artikolu 14, il-paragrafu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

"5. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b'obbligu japplikaw il-miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti mhux biss għall-klijenti l-ġodda kollha iżda anki fi żminijiet xierqa għall-klijenti eżistenti fuq bażi ta' sensittività għar-riskju, jew meta jinbidlu ċ-ċirkostanzi rilevanti ta' klijent partikolari, jew meta l-entità marbuta b'obbligu għandha d-dmir fil-kors tas-sena kalendarja rilevanti, li tikkuntattja lill-klijent bl-iskop tar-reviżjoni ta' kwalunkwe informazzjoni relatata mas-sid(ien) benefiċjarji, b'mod partikolari skont id-Direttiva 2011/16/UE. L-Istati Membri għandhom jitolbu li l-entitajiet marbutin b'obbligu jikkuntattjaw lill-klijenti bl-iskop tar-reviżjoni ta' kwalunkwe informazzjoni relatata mas-sid(ien) benefiċjarju/i mhux aktar tard minn ... [sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva li temenda]."

(6)  fl-Artikolu 18(1), l-ewwel subparagrafu huwa mibdul b'dan li ġej:

"Fil-każijiet imsemmijin fl-Artikoli 18a sa 24, kif ukoll f'każijiet oħrajn ta' riskju ikbar li jiġu identifikati mill-Istati Membri jew l-entitajiet marbutin b'obbligu, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b'obbligu japplikaw miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti msaħħa biex jiġġestixxu u jimmitigaw dawk ir-riskji kif xieraq.";

(6a)  fl-Artikolu 18, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b'obbligu jeżaminaw l-isfond u l-għan tat-transazzjonijiet kollha li jissodisfaw waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)  ikunu tranżazzjonijiet kumplessi;

(ii)  ikunu tranżazzjonijiet kbar b'mod mhux tas-soltu;

(iii)  jitwettqu f'tendenzi tat-tranżazzjonijiet mhux tas-soltu;

(iv)  ma jidhirx li jkollhom għan kompletament legali.

B'mod partikolari, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iżidu l-grad u n-natura tal-monitoraġġ tar-relazzjoni ta' negozju, sabiex jiddeterminaw jekk dawk it-tranżazzjonijiet jew attivitajiet jidhrux suspettużi."

(7)  Jiddaħħal l-Artikolu 18a li ġej:

"Artikolu 18a

1.  Fir-rigward tar-relazzjonijiet ta' negozju jew tat-tranżazzjonijiet li jinvolvu pajjiżi terzi b'riskju għoli, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li, meta jittrattaw persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiżi terzi identifikati bħala pajjiżi terzi b'riskju għoli skont l-Artikolu 9(2), l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom mill-inqas japplikaw il-miżuri li ġejjin ta' diliġenza dovuta tal-klijenti msaħħa:

(a)  il-kisba ta' informazzjoni addizzjonali fuq il-klijent, inkluż is-sid(ien) benefiċjarju/i;

(b)  il-kisba ta' informazzjoni addizzjonali fuq l-għan maħsub tar-relazzjoni ta' negozju;

(c)  il-kisba ta' informazzjoni fuq is-sors tal-fondi jew is-sors tal-beni tal-klijent, inkluż tas-sid(ien) benefiċjarju/i;

(d)  il-kisba ta' informazzjoni fuq ir-raġunijiet għat-tranżazzjonijiet intenzjonati jew imwettqin;

(e)  il-kisba tal-approvazzjoni tal-maniġment superjuri għall-istabbiliment jew it-tkomplija tar-relazzjoni ta' negozju;

(f)  it-twettiq ta' monitoraġġ imsaħħaħ tar-relazzjoni ta' negozju b'żieda fin-numru u l-ħin tal-kontrolli applikati, u l-għażla ta' tipi tat-tranżazzjonijiet li jeħtieġu eżami ulterjuri;

(g)  il-ħtieġa li l-ewwel pagament jitwettaq permezz ta' kont f'isem il-klijent ma' bank suġġett għal standards CDD simili.

1a.  B'żieda mal-miżuri pprovduti fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-miżuri li ġejjin għal pajjiżi terzi identifikati bħala pajjiżi terzi b'riskju għoli skont l-Artikolu 9(2) f'konformità mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni:

(a)   il-ħtieġa ta' eżami superviżorju jew rekwiżiti ta' awditjar estern miżjudin għal fergħat u sussidjarji ta' istituzzjonijiet finanzjarji stabbiliti fil-pajjiż ikkonċernat;

(b)   il-ħtieġa ta' rekwiżiti tal-awditjar estern miżjudin għal gruppi finanzjarji fir-rigward ta' kwalunkwe mill-fergħat u sussidjarji tagħhom li jinsabu fil-pajjiż ikkonċernat.

2.  B'żieda mal-miżuri stabbiliti fil-paragrafi 1 u 1a u f'konformità mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b'obbligu, meta jkollhom x'jaqsmu ma' persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiċi stabbiliti fil-pajjiżi terzi identifikati bħala pajjiżi terzi b'riskju għoli skont l-Artikolu 9(2) japplikaw waħda jew għadd ta' miżuri addizzjonali ta' mitigazzjoni:

(a)  il-ħtieġa li istituzzjonijiet finanzjarji japplikaw elementi addizzjonali ta' diliġenza dovuta msaħħa;

(b)  l-introduzzjoni ta' mekkaniżmi ta' rappurtar rilevanti msaħħa jew ir-rappurtar sistematiku ta' tranżazzjonijiet finanzjarji;

(c)   il-limitazzjoni ta' relazzjonijiet ta' negozju jew tranżazzjonijiet finanzjarji ma' persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiċi mill-pajjiż identifikat.

(ca)  l-eżistenza ta' sistemi robusti biex jiġi żgurat li l-awtoritajiet rilevanti jkollhom l-ammont minimu ta' informazzjoni meħtieġa dwar il-benefiċjarji finali, bl-ebda ostaklu marbut mas-sistema jew il-ġestjoni nazzjonali li jintużaw bħala pretest biex jiġi rrifjutat l-għoti tal-informazzjoni.

3.  B'żieda mal-miżuri pprovduti fil-paragrafi 1 u 1a, l-Istati Membri jistgħu japplikaw waħda mill-miżuri li ġejjin għal pajjiżi terzi identifikati bħala pajjiżi terzi b'riskju għoli skont l-Artikolu 9(2) f'konformità mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni:

(a)  l-irrifjutar tal-istabbiliment ta' sussidjarji jew fergħat jew uffiċċji rappreżentattivi ta' istituzzjonijiet finanzjarji mill-pajjiż ikkonċernat, jew inkella t-teħid inkonsiderazzjoni tal-fatt li l-istituzzjoni finanzjarja rilevanti hija minn pajjiż li ma għandux sistemi tal-AML/CFT adegwati;

(b)  il-projbizzjoni ta' istituzzjonijiet finanzjarji milli jistabbilixxu fergħat jew uffiċċji rappreżentattivi fil-pajjiż ikkonċernat, jew inkella t-teħid inkonsiderazzjoni tal-fatt li l-fergħa jew l-uffiċċju rappreżentattiv rilevanti jkun f'pajjiż li ma għandux sistemi tal-AML/CFT adegwati;

(c)  il-projbizzjoni ta' istituzzjonijiet finanzjarji milli joqogħdu fuq terzi persuni li jinsabu fil-pajjiż ikkonċernat biex iwettqu elementi tal-proċess tad-diliġenza dovuta tal-klijent;

(d)  il-ħtieġa li istituzzjonijiet finanzjarji jirrevedu u jemendaw, jew jekk neċessarju jitterminaw, relazzjonijiet korrispondenti ma' istituzzjonijiet finanzjarji fil-pajjiż ikkonċernat;

4.  Meta jkunu qegħdin jippromulgaw jew japplikaw il-miżuri stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont, bħala evalwazzjonijiet rilevanti xierqa, tal-valutazzjonijiet jew ir-rapporti rilevanti mħejjija minn organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi li jistabbilixxu standards b'kompetenzi fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, f'dak li għandu x'jaqsam mar-riskji maħluqa minn pajjiżi terzi individwali.

5.  L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni qabel jippromulgaw jew japplikaw il-miżuri stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3.";

(7a)   fl-Artikolu 20(b), il-punt (ii) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(ii)  jieħdu miżuri adegwati sabiex jistabbilixxu s-sors tal-beni u s-sors tal-fondi li jkunu involuti fir-relazzjonijiet ta' negozju jew fit-transazzjonijiet ma' tali persuni, inkluża l-istruttura korporattiva użata għal relazzjonijiet ta' negozju jew tranżazzjonijiet;"

(7b)  Jiddaħħal l-Artikolu 20a li ġej:

"Artikolu 20a

1.  L-Istati Membri għandhom jippromulgaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi t-tfassil ta' listi ta' persuni politikament esposti residenti fit-territorju tagħhom.

2.  Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u bil-ġbir ta' data ppreżentata mill-Istati Membri u organizzazzjonijiet internazzjonali, għandha tiġbor lista ta' persuni politikament esposti residenti fl-Unjoni. Il-lista għandha tkun aċċessibbli mill-awtoritajiet kompetenti u mill-entitajiet marbutin b'obbligu.

3.  Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx jeżentaw lill-entitajiet marbutin b'obbligu mill-obbligi ta' diliġenza dovuta tal-klijenti tagħhom, u l-entitajiet marbutin b'obbligu ma għandhomx jibbażaw esklużivament fuq dik l-informazzjoni bħala suffiċjenti biex jissodisfaw dawk l-obbligi.

4.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex jipprevjenu n-negozju ta' informazzjoni għal skopijiet kummerċjali dwar persuni politikament esposti, jew persuni li huma jew li kienu ġew fdati b'funzjoni prominenti minn organizzazzjoni internazzjonali."

(7c)  L-Artikolu 22 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Fejn persuna esposta politikament ma tibqax fdata b'funzjoni pubblika prominenti minn Stat Membru jew pajjiż terz, jew xi funzjoni pubblika prominenti minn organizzazzjoni internazzjonali, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom, tal-anqas għal 36 xahar, ikunu meħtieġa jikkunsidraw ir-riskju li dik il-persuna tibqa' timponi u li japplikaw miżuri xierqa u sensittivi għar-riskji sakemm dik il-persuna titqies li ma tkun għadha timponi l-ebda riskju speċifiku għal persuni esposti politikament."

(7d)  fl-Artikolu 26, il-paragrafu (2) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2.   L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu li l-entitajiet marbutin b'obbligu jiddependu fuq partijiet terzi stabbiliti f'pajjiżi terzi b'riskju kbir.▌"

(8)  fl-Artikolu 27, il-paragrafu 2 huwa mibdul b'dan li ġej:

"2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet marbutin b'obbligu li lilhom jiġi riferut il-klijent jieħdu passi adegwati biex jiżguraw li t-terza persuna tipprovdi minnufih, b'talba, il-kopji rilevanti tad-data ta' identifikazzjoni u verifika, inkluża, fejn disponibbli, data miksuba permezz ta' mezzi tal-identifikazzjoni elettronika kif stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 910/2014 jew kwalunkwe proċess ieħor ta' identifikazzjoni remota rikonoxxut u approvat mill-awtorità kompetenti u dokumentazzjoni rilevanti oħra fuq l-identità tal-klijent jew is-sid benefiċjarju.";

(8a)  fl-Artikolu 28, il-punt c huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(c)  l-implimentazzjoni effikaċi tar-rekwiżiti msemmija fil-punt (b) hija ssorveljata fil-livell tal-grupp minn awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju▌."

(9)  L-Artikolu 30 huwa emendat kif ġej:

(-a)  fil-paragrafu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sidien tal-ishma jew tad-drittijiet tal-vot jew interess ta' sjieda f'kumpaniji u entitajiet ġuridiċi oħrajn, inkluż permezz ta' parteċipazzjonijiet azzjonarji għall-portatur, jew permezz ta' kontroll b'mezzi oħra, jiżvelaw lil dawk l-entitajiet jekk humiex iżommu l-interess f'isimhom u għall-kont proprju jew f'isem persuna fiżika oħra. F'każ li jaġixxu f'isem ħaddieħor, dawn għandhom jiżvelaw lir-reġistru l-identità tal-persuna fiżika li qed jaġixxu f'isimha. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuna/i fiżika/ċi li tokkupa/jokkupaw kariga ta' uffiċjal(i) ta' maniġment superjuri f'kumpaniji jew entitajiet ġuridiċi oħrajn, jiżvelaw lil dawk l-entitajiet jekk humiex jokkupaw il-kariga f'isimhom jew f'isem persuna oħra. F'każ li jaġixxu f'isem ħaddieħor, dawn għandhom jiżvelaw lir-reġistru l-identità tal-persuna li qed jaġixxu f'isimha."

(-aa)  il-paragrafu 4 huwa sostitwit bit-test li ġej:

"4.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-informazzjoni miżmuma fir-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3 tkun adegwata, preċiża u attwali. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi sabiex jiżguraw li l-informazzjoni fir-reġistru tkun ivverifikata fuq bażi regolari. Entitajiet marbutin b'obbligu, UIF u awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw kwalunkwe diskrepanza li jsibu bejn l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjali miżmuma fir-reġistri ċentrali u l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjali miġbura bħala parti mill-proċeduri jew investigazzjonijiet tagħhom dwar id-diliġenza dovuta tal-klijenti."

(a)  ▌il-paragrafu 5 jinbidel b'li ġej:

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tkun aċċessibbli bla ħlas fil-każijiet kollha għal:

(a)  awtoritajiet kompetenti u l-UIF, mingħajr ebda restrizzjoni;

(b)  entitajiet marbutin b'obbligu, fil-qafas tad-diliġenza dovuta tal-klijenti f'konformità mal-Kapitolu II."

(aa)  Jiddaħħal il-paragrafu 5a li ġej:

"5a.   L-informazzjoni miżmuma fir-reġistru msemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu dwar kwalunkwe entità korporattiva u ġuridika oħra għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 1a(a) tad-Direttiva (KE) 2009/101 għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

L-informazzjoni pubblikament aċċessibbli għandha tikkonsisti minn tal-anqas l-isem, id-data tat-twelid, iċ-ċittadinanza, il-pajjiżi tar-residenza, id-dettalji għall-kuntatt (mingħajr ma jkun żvelat l-indirizz privat), in-natura u l-portata tal-interess benefiċjarju miżmum tas-sid benefiċjarju kif definit fl-Artikolu 3(6)(b).

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja għandu jsir f'konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data u mal-istandards tad-data miftuħa, u jkun soġġett għal reġistrazzjoni online. L-Istati Membri jistgħu jintroduċu tariffa biex ikopru l-ispejjeż amministrattivi."

(b)  il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"6.  Ir-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3 għandu jiżgura aċċess f'waqtu u mhux ristrett mill-awtoritajiet kompetenti u l-UIF għall-informazzjoni kollha miżmuma fir-reġistru ċentrali mingħajr ebda restrizzjoni u mingħajr ma tinġibed l-attenzjoni tal-entità kkonċernata. Huwa għandu wkoll jippermetti aċċess f'waqtu mill-entitajiet marbutin b'obbligu fit-teħid ta' miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti f'konformità mal-Kapitolu II.

Awtoritajiet kompetenti mogħtijin aċċess għar-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3 għandhom ikunu dawk l-awtoritajiet pubbliċi b'responsabbiltajiet deżinjati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, inklużi awtoritajiet tat-taxxa, superviżuri u awtoritajiet li għandhom il-funzjoni tal-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni tal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu, il-lokalizzazzjoni u s-sekwestru jew l-iffriżar u l-konfiska ta' assi kriminali.";

(ba)  il-paragrafu 8 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"8.   L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b'obbligu ma jkunux jiddependu esklużivament mir-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3 biex iwettqu r-rekwiżiti tagħhom ta' diliġenza dovuta tal-klijenti f'konformita' tal-Kapitolu II. Dawk ir-rekwiżiti għandhom jiġu sodisfatti bl-użu ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Meta jidħlu f'relazzjoni ta' klijent ġdida ma' entità korporattiva jew ġuridika oħra soġġetta għar-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja skont il-paragrafu 3, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiġbru prova tar-reġistrazzjoni."

(c)  il-paragrafi 9 u 10 huma sostitwiti b'dan li ġej:

"9.  F'ċirkostanzi eċċezzjonali li għandhom jiġu stipulati fid-dritt nazzjonali, fejn l-aċċess imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 5 u l-paragrafu 5a jesponu lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta' frodi, sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni minn tali aċċess għall-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi ta' każ b'każ. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn l-eżenzjonijiet jingħataw fuq evalwazzjoni dettaljata tan-natura eċċezzjonali taċ-ċirkostanzi, filwaqt li l-evalwazzjoni għandha tkun disponibbli għall-Kummissjoni fuq talba. L-eżenzjonijiet għandhom jiġu evalwati mill-ġdid f'intervalli regolari biex ikunu evitati l-abbużi. Meta tingħata eżenzjoni, din għandha tkun indikata b'mod ċar fir-reġistru. Id-drittijiet għal rieżami amministrattiv tad-deċiżjoni ta' eżenzjoni u għal rimedju ġudizzjarju effikaċi għandhom ikunu garantiti. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw data statistika annwali dwar l-ammont ta' eżenzjonijiet mogħtija u r-raġunijiet iddikjarati u jirrapportaw id-data lill-Kummissjoni.

L-eżenzjonijiet mogħtija bis-saħħa ta' dan il-paragrafu ma għandhomx japplikaw għal istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji u għall-entitajiet marbutin b'obbligu kif imsemmija fil-punt (3)(b) tal-Artikolu 2(1) li jkunu uffiċjali pubbliċi.

10.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistri ċentrali msemmijin fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu huma interkonnessi permezz tal-Pjattaforma Ċentrali Ewropea stabbilita bl-Artikolu 4a(1) tad-Direttiva 2009/101/KE. Il-konnessjoni tar-reġistri ċentrali tal-Istati Membri mal-pjattaforma għandha tkun stabbilita f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet u l-proċeduri tekniċi stabbiliti billi jkunu implimentati atti adottati mill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 4c tad-Direttiva 2009/101/KE.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu hija disponibbli permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri stabbilita bl-Artikolu 4a(2) tad-Direttiva 2009/101/KE, f'konformità mal-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri li jimplimentaw il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu.

L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tkun disponibbli permezz tar-reġistri nazzjonali u permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri għal 10 snin wara li entità korporattiva jew ġuridika oħra tkun inqatgħet mir-reġistru. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-Kummissjoni sabiex jimplimentaw it-tipi differenti ta' aċċess f'konformità mal-paragrafu 5."

(ca)  huwa miżjud il-paragrafu 10a li ġej:

"10a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kumpaniji u entitajiet ġuridiċi oħrajn inkorporati lil hinn mit-territorju tagħhom u/jew il-ġurisdizzjoni tagħhom huma rikjesti jiksbu u jżommu informazzjoni adegwata, preċiża u attwali dwar is-sjieda benefiċjarja tagħhom, inklużi d-dettalji tal-interessi benefiċjarji miżmuma, u jippreżentaw din l-informazzjoni lir-reġistru pubbliku f'termini simili bħal dawk deskritti fil-paragrafi 1, 3, 5 u 6 ta' dan l-Artikolu u fl-Artikolu 7b tad-Direttiva 2009/101/KE fiċ-ċirkustanzi li ġejjin:

(a)  meta l-entità korporattiva jew ġuridika tiftaħ kont bankarju jew titlob self fl-Istat Membru;

(b)  meta l-entità korporattiva jew ġuridika tikseb proprjetà immobbli, permezz ta' xiri jew mezz legali ieħor, bħal donazzjoni;

(c)  meta l-entità korporattiva jew ġuridika tkun parti għal xi tranżazzjoni kummerċjali li l-validità tagħha skont il-liġi nazzjonali tkun dipendenti fuq ċerta formalità jew att ta' validazzjoni, bħal ċertifikazzjoni minn nutar.

L-Istati Membri għandhom jipprevedu sanzjonijiet adegwati għan-nuqqas ta' konformità mal-obbligu ta' reġistrazzjoni f'konformità ma' dan il-paragrafu, bħan-nullità tal-kuntratt."

(10)  L-Artikolu 31 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan l-Artikolu japplika għal trusts u tipi oħrajn ta' arranġamenti ġuridiċi li għandhom struttura jew funzjonijiet simili għat-trusts, bħalma huma, inter alia, fiducie, Treuhand, waqf jew fideicomiso, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia u l-arranġamenti ġuridiċi eżistenti jew futuri kollha simili, f'termini ta' struttura jew funzjoni. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-karatteristiċi li jiddeterminaw fejn l-arranġamenti ġuridiċi jkollhom struttura jew funzjonijiet simili għat-trusts u arranġamenti oħra msemmija f'dan is-subparagrafu..

Kull Stat Membru għandu jirrikjedi li l-fiduċjarji ta' kwalunkwe trust speċifiku, jew persuna fiżika li jkollha pożizzjoni ekwivalenti jew simili f'tipi oħra ta' arranġamenti ġuridiċi kif imsemmija fl-ewwel subparagrafu, maħluqa, amministrati jew operati f'dak l-Istat Membru jiksbu u jżommu informazzjoni adegwata, preċiża u attwali fuq is-sjieda benefiċjarja tat-trust. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi l-identità tas-sidien benefiċjarji kollha kif imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 3(6).";

(aa)  Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fiduċjarji jew il-persuni fiżiċi li jkollhom pożizzjonijiet ekwivalenti jew simili għal tipi oħra ta' arranġamenti ġuridiċi kif imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 31(1), jiżvelaw l-istatus tagħhom u jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 b'mod f'waqtu lill-entitajiet marbutin b'obbligu▌.

(ab)  il-paragrafu (3) huwa sostitwit b'dan li ġej:

3.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun aċċessibbli b'mod f'waqtu mill-awtoritajiet kompetenti u mill-UIF. Entitajiet marbutin b'obbligu, UIF u awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw kwalunkwe diskrepanza li jsibu bejn l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miżmuma fir-reġistri ċentrali u l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miġbura bħala parti mill-proċeduri jew investigazzjonijiet tagħhom dwar id-diliġenza dovuta tal-klijenti.

(b)  jiddaħħal il-paragrafu 3a li ġej:

"3a.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinżamm f'reġistru ċentrali msemmi fl-Artikolu 30(3) stabbilit minn kull Stat Membru fejn l-arranġament ġuridiku msemmi fil-paragrafu 1 jinħoloq, huwa amministrat jew operat.";

(c)  il-paragrafu 4 huwa sostitwit bit-test li ġej:

"4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni miżmuma fir-reġistru msemmi fil-paragrafu 3a hija aċċessibbli f'manjiera f'waqtha u mhux ristretta u bla ħlas mill-awtoritajiet kompetenti u l-UIF, mingħajr ma tinġibed l-attenzjoni tal-partijiet ▌ikkonċernata tal-arranġament ġuridiċi. Dawn għandhom jiżguraw ukoll li l-entitajiet marbutin b'obbligu huma permessi aċċess f'waqtu għal dik l-informazzjoni, skont id-dispożizzjonijiet fuq id-diliġenza dovuta tal-klijenti stipulati fil-Kapitolu II. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw il-karatteristiċi ta' dawk il-mekkaniżmi lill-Kummissjoni.

L-awtoritajiet kompetenti mogħtijin aċċess għar-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3a għandhom ikunu dawk l-awtoritajiet pubbliċi b'responsabbiltajiet deżinjati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, inklużi awtoritajiet tat-taxxa, superviżuri u awtoritajiet li għandhom il-funzjoni tal-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni tal-ħasil tal-flus, ir-reati assoċjati minn fejn oriġinaw il-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u s-sekwestru jew l-iffriżar u l-konfiska ta' assi kriminali.";

(d)  jiddaħħlu l-paragrafi 4a u 4b li ġejjin:

"4a.  L-informazzjoni miżmuma fir-reġistru msemmi fil-paragrafu 3a ta' dan l-Artikolu fir-rigward ta' kwalunkwe arranġament ġuridiku msemmi fil-paragrafu 1 utrusts oħrajn għajr dawk imsemmijin fl-Artikolu 1a(b) tad-Direttiva (KE) 2009/101 għandha tkun aċċessibbli pubblikament.

L-informazzjoni aċċessibbli pubblikament għandha tikkonsisti tal-inqas fl-isem, id-data tat-twelid, iċ-ċittadinanza, il-pajjiż ta' residenza, id-dettalji għall-kuntatt (mingħajr ma jkun divulgat l-indirizz privat), in-natura u l-portata tal-interess benefiċjarju miżmum tas-sid benefiċjarju kif definit fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 3(6)

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja għandu jsir f'konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data u mal-istandards tad-data miftuħa u jkun soġġett għal reġistrazzjoni online. L-Istati Membri jistgħu jintroduċu l-ħlas ta' dritt biex ikopri l-ispejjeż amministrattivi.

4b.  Meta jidħlu f'relazzjoni ta' klijent ġdida ma' trust jew arranġament ġuridiku ieħor suġġett għar-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja skont il-paragrafu 3a, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiġbru prova tar-reġistrazzjoni▌.";

(da)  il-paragrafu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

5.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-informazzjoni miżmuma fir-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu4 tkun adegwata, preċiża u aġġornata. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi sabiex jiżguraw li l-informazzjoni fir-reġistru tkun ivverifikata fuq bażi regolari. Entitajiet marbutin b'obbligu, UIF u awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw kwalunkwe diskrepanza li jsibu bejn l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjali miżmuma fir-reġistri ċentrali u l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjali miġbura bħala parti mill-proċeduri jew investigazzjonijiet tagħhom dwar id-diliġenza dovuta tal-klijenti.

(e)  jiddaħħal il-paragrafu 7a li ġej:

"7a.  F'ċirkostanzi eċċezzjonali stipulati fil-liġi nazzjonali, fejn l-aċċess imsemmi fil-paragrafi 4 u 4a jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ▌sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni minn tali aċċess għall-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi każ b'każ. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn l-eżenzjonijiet jingħataw fuq evalwazzjoni tan-natura eċċezzjonali taċ-ċirkostanzi, filwaqt li l-evalwazzjoni għandha tkun disponibbli għall-Kummissjoni fuq talba. L-eżenzjonijiet għandhom jiġu valutati mill-ġdid f'intervalli regolari biex ikunu evitati l-abbużi. Meta tingħata eżenzjoni, din għandha tkun indikata b'mod ċar fir-reġistru. Id-drittijiet għal rieżami amministrattiv tad-deċiżjoni ta' eżenzjoni u għal rimedju ġudizzjarju effikaċi għandhom ikunu garantiti. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw data statistika annwali dwar l-ammont ta' eżenzjonijiet mogħtija u r-raġunijiet iddikjarati u jirrapportaw id-data lill-Kummissjoni.

L-eżenzjonijiet mogħtija bis-saħħa tal-ewwel subparagrafu ma għandhomx japplikaw għal istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji u għall-entitajiet marbutin b'obbligu msemmija fil-punt (3)(b) tal-Artikolu 2(1) li jkunu uffiċjali pubbliċi.

Fejn Stat Membru jiddeċiedi li jistabbilixxi eżenzjoni f'konformità mal-ewwel subparagrafu, hu ma għandux jirrestrinġi l-aċċess għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti u l-UIF.”;

(f)  il-paragrafu 8 jitħassar;

(g)  il-paragrafu (9) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"9.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-reġistri ċentrali msemmijin fil-paragrafu 3a ta' dan l-Artikolu huma interkonnessi permezz tal-Pjattaforma Ċentrali Ewropea stabbilita bl-Artikolu 4a(1) tad-Direttiva 2009/101/UE. Il-konnessjoni tar-reġistri ċentrali tal-Istati Membri mal-pjattaforma għandha tkun stabbilita f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet u l-proċeduri tekniċi stabbiliti billi jkunu implimentati atti adottati mill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 4c tad-Direttiva 2009/101/KE.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu hija disponibbli permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri stabbilita bl-Artikolu 4a(2) tad-Direttiva 2009/101/UE, f'konformità mal-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri li jimplimentaw il-paragrafi 4 u 5 ta' dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 li hija aġġornata u tikkorrispondi mal-benefiċjarji tas-sjieda attwali biss hija magħmula disponibbli permezz tar-reġistri nazzjonali tagħhom u permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri, u l-aċċess għal dik l-informazzjoni għandu jkun f'konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data.

L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tkun disponibbli permezz tar-reġistri nazzjonali u permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri għal 10 snin wara li l-arranġament ġuridiku msemmi fil-paragrafu 1 ikun inqata' mir-reġistru. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw mal-Kummissjoni sabiex jimplimentaw it-tipi differenti ta' aċċess f'konformità mal-paragrafi 4 u 4a ta' dan l-Artikolu.";

(h)  il-paragrafu 10 li ġej jiżdied:

"10.  Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, arranġament ġuridiku msemmi fil-paragrafu 1, simili għal trust, hu meqjus bħala maħluq, amministrat jew operat f'kull Stat Membru fejn:

(a)  jinħoloq skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membri jew huwa rregolat minn din tal-aħħar inkella fejn tinsab il-qorti tal-appell aħħarija tiegħu fil-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru; or

(b)  huwa marbut mal-Istat Membru permezz ta':

(i)  ikollu sid benefiċjarju wieħed jew aktar residenti f'dak l-Istat Membru;

(ii)  ikollu proprjetà immobbli fit-tali Stat Membru;

(iii)  ikollu ishma jew drittijiet tal-vot jew interess ta' sjieda f'entità ġuridika inkorporata f'dak l-Istat Membru; or

(iv)  ikollu kont tal-bank jew ta' ħlas f'istituzzjoni ta' kreditu li tinsab f'dak l-Istat Membru.";

(ha)  huwa miżjud il-paragrafu 10a li ġej:

"10.a  L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kategoriji u l-karatteristiċi tal-arranġamenti ġuridiċi li jkunu ġew identifikati skont il-paragrafu 1 fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva u mal-iskadenza ta' dak il-perjodu l-Kummissjoni jenħtieġ li tippubblika fi żmien xahrejn f'il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea l-lista kkonsolidata ta' dawk l-arranġamenti ġuridiċi. Sas-26 ta' Ġunju 2020, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jevalwa jekk l-arranġamenti ġuridiċi kollha li għandhom struttura jew funzjoni simili għal trusts irregolati skont il-liġi tal-Istati Membri ġewx identifikati debitament u jekk kinux issoġġettati għall-obbligi kif stipulati f'din id-Direttiva. Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex taġixxi fuq is-sejbiet ta' dak ir-rapport."

(11)  L-Artikolu 32 huwa emendat kif ġej:

(a)  fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3, ir-raba' sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

"Għandu jkun possibbli li din titlob, tikseb u tuża informazzjoni addizzjonali minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu.";

(b)  jiżdied il-paragrafu 9 li ġej:

"9.  Fil-kuntest tal-funzjonijiet tagħha, kull UIF għandha tkun f'qagħda li tikseb minn xi entità marbuta b'obbligu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 53, informazzjoni għall-fini stabbilita fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, anki jekk tali entità marbuta b'obbligu ma għamlitx rapport preċedenti skont l-Artikolu 33(1)(a).";

(12)  jiddaħħal l-Artikolu 32a li ġej:

"Artikolu 32a

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ċentralizzati awtomatizzati, bħal reġistri ċentrali jew sistemi elettroniċi ċentrali għall-irkupru ta' data, li jippermettu l-identifikazzjoni, b'mod f'waqtu, ta' xi persuna fiżika jew ġuridika li żżomm jew tikkontrolla kontijiet ta' ħlas kif definiti fid-Direttiva 2007/64/KE, strumenti finanzjarji kif iddefiniti fid-Direttiva 2014/65/UE u kontijiet bankarji u kaxex ta' depożitu sikuri miżmuma minn istituzzjoni ta' kreditu fit-territorju tagħhom. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-karatteristiċi ta' dawk il-mekkaniżmi nazzjonali.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni miżmuma fil-mekkaniżmi ċentralizzati msemmijin fil-paragrafu 1 hija direttament aċċessibbli, f'livell nazzjonali, għall-UIF u l-awtoritajiet kompetenti biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe UIF tkun f'qagħda li tipprovdi informazzjoni miżmuma fil-mekkaniżmi ċentralizzati msemmijin fil-paragrafu 1 lil kwalunkwe UIF oħra b'mod f'waqtu f'konformità mal-Artikolu 53.

3.  L-informazzjoni li ġejja għandha tkun aċċessibbli u disponibbli għat-tiftix permezz tal-mekkaniżmi ċentralizzati msemmijin fil-paragrafu 1:

–  għad-detentur tal-kont tal-klijent u kull persuna li tidher li taġixxi f'isem il-klijent: l-isem, ikkumplimentat b'data tal-identifikazzjoni oħra meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali għat-traspożizzjoni tal-Artikolu 13(1)(a) jew numru tal-identifikazzjoni uniku;

–  għas-sid benefiċjarju tad-detentur tal-kont tal-klijent: l-isem, ikkumplementat b'data tal-identifikazzjoni oħra meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali għat-traspożizzjoni tal-Artikolu 13(1)(b) jew numru tal-identifikazzjoni uniku;

–  għall-kont bankarju jew tal-pagament: in-numru tal-IBAN u d-data tal-ftuħ u l-għeluq tal-kont.

  għall-kaxxa ta' depożitu sikura: l-isem u t-tul ta' żmien tal-perjodu ta' lokazzjoni;

3a.  Sas-26 ta' Ġunju 2019, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fejn tivvaluta l-kondizzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet u l-proċeduri tekniċi għall-iżgurar tal-interkonnessjoni sikura u effiċjenti tar-reġistri ċentrali. Fejn xieraq, dak ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat minn proposta leġislattiva. ";

(12a)  Jiddaħħal l-Artikolu 32b li ġej:

"Artikolu 32b

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ċentralizzati awtomatizzati, bħalma huma reġistri ċentrali jew sistemi elettroniċi ċentrali għall-irkupru tad-data, li jippermettu l-identifikazzjoni, b'mod li jkun f'waqtu, ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li żżomm jew tikkontrolla artijiet u bini fi ħdan it-territorju tagħhom. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-karatteristiċi ta' dawk il-mekkaniżmi nazzjonali.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni miżmuma fil-mekkaniżmi ċentralizzati msemmija fil-paragrafu 1 hija direttament aċċessibbli, fil-livell nazzjonali, għall-UIF u l-awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe UIF tkun f'qagħda li tipprovdi informazzjoni miżmuma fil-mekkaniżmi ċentralizzati msemmijin fil-paragrafu 1 lil kwalunkwe UIF oħra b'mod f'waqtu f'konformità mal-Artikolu 53.

3.  L-informazzjoni li ġejja għandha tkun aċċessibbli u disponibbli għat-tiftix permezz tal-mekkaniżmi ċentralizzati msemmijin fil-paragrafu 1:

  rigward sid ta' proprjetà immobbli u kwalunkwe persuna li tidher li taġixxi f'isem is-sid: l-isem, ikkomplementat bid-data tal-identifikazzjoni oħra meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu l-Artikolu 13(1)(a) jew numru tal-identifikazzjoni uniku;

  rigward is-sid benefiċjarju tal-proprjetà immobbli: l-isem, ikkumplementat b'data tal-identifikazzjoni oħra meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali għat-traspożizzjoni tal-Artikolu 13(1)(b) jew numru tal-identifikazzjoni uniku;

  rigward il-proprjetà immobbli: id-data u l-kawża tal-akkwist tas-sjieda, l-ipoteka u drittijiet oħra differenti mis-sjieda;

  rigward l-art: il-pożizzjoni ġeografika, in-numru tar-roqgħa art, il-kategorija tal-art (l-istat attwali tal-art), is-superfiċje tar-roqgħa (superfiċje tal-art);

  rigward il-bini: il-pożizzjoni ġeografika, in-numru tar-roqgħa art, in-numru tal-binja, it-tip, l-istruttura, l-ispazju ta' art.

4.  L-Istati Membri għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-Kummissjoni bil-għan li sal-1 ta' Jannar 2018 jistabbilixxu reġistru Ewropew tal-proprjetà immobbli skont il-paragrafu 1 filwaqt li jibnu fuq is-Servizz Ewropew ta' Informazzjoni Territorjali (EULIS)."

(12b)  Jiddaħħal l-Artikolu 32c li ġej:

"Artikolu 32c

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ċentralizzati awtomatizzati, bħal reġistri ċentrali jew sistemi elettroniċi ċentrali għall-irkupru ta' data, li jippermettu l-identifikazzjoni, b'mod f'waqtu, ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li jkollha jew tikkontrolla kuntratti ta' assigurazzjoni tal-ħajja jew servizzi relatati ma' investiment bħal kuntratti ta' assigurazzjoni b'rifużjoni primjum miżmuma fi ħdan it-territorju tagħhom. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-karatteristiċi ta' dawk il-mekkaniżmi nazzjonali.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni miżmuma fil-mekkaniżmi ċentralizzati msemmija fil-paragrafu 1 hija direttament aċċessibbli, fil-livell nazzjonali, għall-UIF u l-awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe UIF tkun f'qagħda li tipprovdi informazzjoni miżmuma fil-mekkaniżmi ċentralizzati msemmijin fil-paragrafu 1 lil kwalunkwe UIF oħra b'mod f'waqtu f'konformità mal-Artikolu 53.

3.  L-informazzjoni li ġejja għandha tkun aċċessibbli u disponibbli għat-tiftix permezz tal-mekkaniżmi ċentralizzati msemmijin fil-paragrafu 1:

  għall-imsieħeb kontraenti u kwalunkwe persuna li tidher li taġixxi f'isem l-imsieħeb kontraenti: l-isem, ikkumplimentat b'data tal-identifikazzjoni oħra meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali għat-traspożizzjoni tal-Artikolu 13(1)(a) jew numru tal-identifikazzjoni uniku;

  għas-sid benefiċjarju tal-kuntratt tal-assigurazzjoni tal-ħajja: l-isem, ikkumplementat b'data tal-identifikazzjoni oħra meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali għat-traspożizzjoni tal-Artikolu 13(1)(b) jew numru tal-identifikazzjoni uniku;

  għall-kuntratt tal-assigurazzjoni tal-ħajja: data ta' konklużjoni tal-kuntratt u l-ammont assigurat.

4.  Sas-26 ta' Ġunju 2019, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fejn tivvaluta l-kondizzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet u l-proċeduri tekniċi għall-iżgurar tal-interkonnessjoni sigura u effiċjenti tar-reġistri ċentrali. Fejn xieraq, dak ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva."

(13)  L-Artikolu 33 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1, il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:

"1.  L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-entitajiet marbutin b'obbligu, u fejn applikabbli d-diretturi, l-impjegati u konsulenti u professjonisti ingaġġati esternament biex jikkooperaw b'mod sħiħ billi fil-pront:

(aa)  il-paragrafu 1, punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(b)  jipprovdu lill-UIF b'talba tagħha, direttament, l-informazzjoni kollha meħtieġa.";

(13a)  L-Artikolu 34 huwa emendat kif ġej:

(a)  Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2.   L-Istati Membri ma għandhomx japplikaw l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 33(1) għal nutara, professjonisti legali indipendenti oħrajn, awdituri, kontabilisti esterni u konsulenti fiskali, sal-punt strettament biss fejn din l-eżenzjoni tkun marbuta mal-informazzjoni li huma jirċievu minn, jew jiksbu dwar, xi wieħed mill-klijenti tagħhom, meta jkunu qegħdin jiddeterminaw il-pożizzjoni legali tal-klijent tagħhom, jew fit-twettiq tal-kompitu tagħhom li jiddefendu jew jirrappreżentaw lil dak il-klijent fi proċedimenti ġudizzjarji jew fir-rigward tagħhom, ▌sew jekk tali informazzjoni tasal jew tinkiseb qabel, matul jew wara dawn il-proċedimenti.

F'każijiet ta' evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa jew il-frodi fiskali, u mingħajr preġudizzju għall-preżunzjoni ta' innoċenza u d-dritt għal proċess ġust, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn il-professjonijiet iżommu reġistru tal-azzjonijiet meħuda sabiex tiġi provduta evidenza, jekk ikun meħtieġ, tat-twettiq ġenwin ta' xogħlijiet marbuta mal-impjieg."

(aa)  jiżdied il-paragrafu 2a li ġej:

"2a.  Korpi awtoregolatorji nnominati minn Stati Membri skont il-paragrafu 1 għandhom jippubblikaw rapport annwali li jkun fih informazzjoni dwar:

(a)  il-miżuri meħuda skont l-Artikoli 58, 59 u 61;

(b)  in-numru ta' rapporti rċevuti;

(c)  in-numru ta' rapporti ppreżentati lill-UIF;

(d)  in-numru u d-deskrizzjoni ta' miżuri mwettqa sabiex tiġi vverifikata l-konformità mill-entitajiet marbutin b'obbligu mal-obbligi tagħhom hawn isfel:

i.  l-Artikoli 10 sa 24 (diliġenza dovuta tal-klijenti);

ii.  l-Artikoli 33, 34 u 35 (rappurtar ta' tranżazzjonijiet suspettużi);

iii.  l-Artikolu 40 (żamma ta' rekords); kif ukoll

iv.  l-Artikoli 45 u 46 (kontrolli interni)."

(13b)  L-Artikolu 37 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"L-iżvelar tal-informazzjoni bona fide minn entità marbuta b'obbligu jew minn impjegat jew direttur ta' tali entità marbuta b'obbligu, UIF jew korpi pubbliċi rilevanti oħrajn f'konformità mal-Artikoli 33 u 34, ma għandux jikkostitwixxi ksur ta' xi restrizzjoni fuq l-iżvelar ta' informazzjoni imposta b'kuntratt jew b'xi dispożizzjoni leġiżlattiva, regolatorja jew amministrattiva, u ma għandu jinvolvi lill-entità marbuta b'obbligu jew id-diretturi jew l-impjegati tagħha fl-ebda tip ta' responsabbiltà, anke f'ċirkostanzi fejn ma kinux konxji b'mod preċiż tal-attività kriminali sottostanti, u irrispettivament minn jekk l-attività illegali tkunx fil-fatt twettqet."

(13c)  L-Artikolu 38 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-individwi, inklużi l-impjegati u r-rappreżentanti tal-entità marbuta b'obbligu li jirrapportaw suspetti ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu kemm meta jagħmlu dan internament, esternament kif ukoll meta jagħmlu dan lill-UIF ikunu protetti legalment milli jiġu esposti għal theddid, ritaljazzjoni jew azzjoni ostili, u b'mod partikolari minn azzjonijiet ta' impjieg avversi jew diskriminatorji, pretensjonijiet ċivili u akkużi kriminali marbuta ma' dak l-iżvelar."

(aa)  huwa miżjud il-paragrafu 1a li ġej:

"1a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-individwi li jkunu esposti għal theddid, azzjonijiet ostili, jew azzjonijiet ta' impjieg avversi jew diskriminatorji talli jirrapportaw suspetti ta' ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu internament jew lill-UIF ikunu kapaċi jippreżentaw ilment b'mod sigur lill-awtoritajiet kompetenti rispettivi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti għandhom id-dmir legali li jwettqu investigazzjoni u li joħorġu deċiżjoni. Rimedju ġudizzjarju kontra d-deċiżjoni dejjem għandu jkun possibbli."

(14)  fl-Artikolu 39, il-paragrafu 3 huwa mibdul b'dan li ġej:

"3. Il-projbizzjoni stipulata fil-paragrafu 1 ma għandhiex tipprekludi l-iżvelar bejn istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri sakemm dawn jappartjenu għall-istess grupp, jew bejn dawn l-entitajiet u l-fergħat tagħhom u sussidjarji li jkollhom il-maġġoranza tal-ishma stabbiliti f'pajjiżi terzi, sakemm dawn il-fergħat u s-sussidjarji li jkollhom il-maġġoranza tal-ishma jikkonformaw b'mod sħiħ mal-politiki u l-proċeduri tal-grupp kollu, inklużi proċeduri għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni fil-grupp, f'konformità mal-Artikolu 42 u sakemm il-politiki u l-proċeduri tal-grupp kollu jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Direttiva.";

(15)  Fl-Artikolu 40, il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punti (a) u (b) jinbidlu b'dan li ġej:

"(a)  fil-każ ta' diliġenza dovuta tal-klijenti, kopja tad-dokumenti u l-informazzjoni li huma neċessarji biex ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tad-diliġenza dovuta tal-klijenti stabbiliti fil-Kapitolu II, inkluża, fejn disponibbli, informazzjoni miksuba permezz ta' mezzi tal-identifikazzjoni elettronika kif stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 910/2014 jew tekniki alternattivi ta' identifikazzjoni remota soġġetti għall-approvazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti, għal perjodu ta' ħames snin wara li r-relazzjoni ta' negozju mal-klijent tagħhom tkun intemmet jew wara d-data ta' tranżazzjoni okkażjonali;

(b)  l-evidenza ta' sostenn u r-rekords tat-tranżazzjonijiet, li jikkonsistu mid-dokumenti oriġinali jew kopji ammissibbli fi proċedimenti ġudizzjarji skont il-liġi nazzjonali applikabbli, inkluża, fejn disponibbli, informazzjoni miksuba permezz ta' mezzi tal-identifikazzjoni elettronika kif stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 910/2014 jew tekniki alternattivi ta' identifikazzjoni remota soġġetti għall-approvazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti, li huma neċessarji biex jiġu identifikati t-tranżazzjonijiet, għal perjodu ta' ħames snin wara li r-relazzjoni ta' negozju mal-klijent tagħhom tkun intemmet jew wara d-data ta' tranżazzjoni okkażjonali.";

(b)  jiżdied is-subparagrafu li ġej:

"It-tieni subparagrafu għandu japplika wkoll fir-rigward ta' data aċċessibbli permezz tal-mekkaniżmi ċentralizzati msemmijin fl-Artikolu 32a.";

(15a)  L-Artikolu 43 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"L-ipproċessar tad-data personali abbażi ta' din id-Direttiva għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif imsemmi fl-Artikolu 1 għandu jkun kkunsidrat bħala kwistjoni ta' interess pubbliku skont ir-Regolament (UE) 2016/679."

(15b)  L-Artikolu 44 jiġi emendat kif ġej

(a)  fil-paragrafu 2, i-punt (d) hu sostitwit b'dan li ġej:

"(d)  data rigward in-numru ta' talbiet transfruntiera għal informazzjoni li jkunu saru, ġew riċevuti, irrifjutati u parzjalment jew kompletament, imwieġba mill-UIF, imqassma skont il-pajjiż kontroparti."

(aa)  il-paragrafu 4 huwa sostitwit bit-test li ġej:

"L-Istati Membri għandhom jibagħtu l-istatistika msemmija fil-paragrafu 2 lill-Eurostat u lill-Kummissjoni. L-Eurostat għandha tippubblika rapport annwali li jiġbor fil-qosor u jispjega l-istatistika msemmija fil-paragrafu 2, li trid issir disponibbli fis-sit web tiegħu."

(16)  fl-Artikolu 47, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

"1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi ta' skambju bejn muniti virtwali u muniti ta' kors legali, fornituri tal-kartieri ta' kustodja, l-uffiċċji tal-kambju u l-uffiċċji li jsarrfu ċ-ċekkijiet, u l-fornituri ta' servizzi fiduċjarji jew għall-kumpaniji jkollhom liċenzja jew ikunu rreġistrati, u li l-fornituri tas-servizzi tal-logħob tal-azzard huma regolati.";

(16a)  L-Artikolu 48 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu monitoraġġ effikaċi tal-attivitajiet ta' persuni li lilhom jiġu ddelegati kompiti relatati ma' AML/CFT minn entitajiet marbutin b'obbligu u korpi awtoregolatorji."

(aa)  jiddaħħal il-paragrafu 1a:

"1a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li awtorità kompetenti waħda topera bħala awtorità ta' superviżjoni AML/CFT, li għandha tkun strutturalment indipendenti. L-awtorità ta' superviżjoni AML/CFT għandha tiżgura superviżjoni u koordinament tal-attivitajiet ta' kontra l-ħasil tal-flus imwettqa minn awtoritajiet kompetenti oħrajn u korpi tal-infurzar tal-liġi sabiex jiġi żgurat li l-entitajiet kollha marbutin b'obbligu jkunu soġġetti għal superviżjoni adegwata inklużi spezzjonijiet, prevenzjonijiet, monitoraġġ u azzjonijiet ta' rimedju. L-awtorità ta' superviżjoni AML/CFT għandha sservi bħala punt ta' kuntatt għall-awtoritajiet ta' superviżjoni AML/CFT tal-Istati Membri l-oħrajn, il-Kummissjoni u l-ASE."

(ab)  Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom setgħat adegwati, inkluża s-setgħa li jitolbu l-produzzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni li tkun rilevanti għall-monitoraġġ tal-konformità u li jwettqu verifiki, u jkollhom riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal ta' dawk l-awtoritajiet iżommu standards professjonali għoljin, inklużi standards ta' kunfidenzjalità u protezzjoni tad-data, li huma ta' integrità għolja u li għandhom ħiliet xierqa. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal ta' dawk l-awtoritajiet ikollu regoli u mekkaniżmi suffiċjenti fis-seħħ sabiex jipprevjenu u jissanzjonaw sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess."

(16b)  jiddaħħal l-Artikolu 48a li ġej:

"Artikolu 48a

1.  L-esperti tal-Kummissjoni għandhom iwettqu awditi ġenerali u speċifiċi fl-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni tista' taħtar esperti mill-Istati Membri biex jgħinu lill-esperti tagħha. Awditi ġenerali u speċifiċi għandhom jitwettqu fuq bażi regolari. L-iskop ewlieni tagħhom għandu jkun biex jiġi vverifikat li l-awtoritajiet kompetenti jieħdu azzjoni skont il-valutazzjonijiet tar-riskju u b'mod konformi ma' din id-Direttiva. Il-Kummissjoni tista', qabel ma twettaq dawk l-awditi, titlob li l-Istati Membri jipprovdu, kemm jista' jkun malajr, kwalunkwe informazzjoni rilevanti.

2.  Awditi u spezzjonijiet speċifiċi f'qasam jew oqsma speċifiċi jistgħu jissupplimentaw awditi ġenerali. Dawn l-awditi u l-ispezzjonijiet speċifiċi għandhom iservu b'mod partikolari sabiex:

(a)  jivverifikaw l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet dwar il-miżuri adattati sabiex jiġu indirizzati r-riskji identifikati fil-valutazzjonijiet tar-riskju u jistgħu jinkludu, kif xieraq, spezzjonijiet fuq il-post tal-awtoritajiet kompetenti;

(b)  jivverifikaw il-funzjonament u l-organizzazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti;

(c)  jinvestigaw problemi importanti jew rikorrenti fl-Istati Membri;

(d)  jinvestigaw sitwazzjonijiet ta' emerġenza, problemi emerġenti jew żviluppi ġodda fl-Istati Membri.

3.  Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar is-sejbiet ta' kull awditu mwettaq. Ir-rapport tagħha għandu, jekk xieraq, jinkludi rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri biex jiġu inklużi fir-rakkomandazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7(5a). Il-Kummissjoni għandha tqiegħed dawn ir-rapporti għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti rilevanti b'abbozz ta' rapport għall-kummenti, filwaqt li tqis dawk il-kummenti meta tkun qiegħda tħejji r-rapport finali u tippubblika l-kummenti tal-awtorità kompetenti flimkien mar-rapport finali.

4.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi programm ta' kontroll annwali, tikkomunikah lill-Istati Membri bil-quddiem, u tirrapporta dwar ir-riżultati tiegħu. Il-Kummissjoni tista' temenda l-programm biex tqis l-iżviluppi fl-oqsma tal-AML/CFT.

5.  L-Istati Membri għandhom:

(a)  jieħdu azzjonijiet ta' segwitu xierqa fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw mill-awditi;

(b)  jagħtu l-assistenza kollha meħtieġa u jipprovdu d-dokumentazzjoni kollha u appoġġ tekniku ieħor, li l-esperti tal-Kummissjoni jitolbu biex dawn ikunu jistgħu jwettqu l-awditi b'mod effiċjenti u effikaċi;

(c)  jiżguraw li l-esperti tal-Kummissjoni jkollhom aċċess għall-proprjetà kollha jew għall-partijiet tal-proprjetà u għall-informazzjoni, inklużi s-sistemi informatiċi, rilevanti għat-twettiq ta' dmirijiethom.

6.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 64 sabiex tifformula regoli dettaljati dwar l-awditi."

(17)  L-Artikolu 49 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 49

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk li jfasslu l-politiki, l-UIF, is-superviżuri u awtoritajiet kompetenti oħrajn involuti fl-AML/CFT, bħalma huma l-awtoritajiet tat-taxxa u l-awtoritajiet inkarigati mill-eżekuzzjoni tal-liġi, ikollhom mekkaniżmi effikaċi fis-seħħ biex ikunu jistgħu jikkooperaw u jikkoordinaw fil-livell nazzjonali dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politiki u attivitajiet biex jiġġieldu l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, inkluż bil-għan li jissodisfaw l-obbligu tagħhom skont l-Artikolu 7.";

(17a)  L-Artikolu 50 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-ASE l-informazzjoni kollha neċessarja biex tippermettilhom li jwettqu l-kompiti tagħhom skont din id-Direttiva. Sas-26 ta' Ġunju 2017, l-ASE għandhom joħorġu linji gwida indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti dwar il-modalitajiet ta' kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, fir-rigward tas-superviżjoni AML/CFT tal-istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu li joperaw fuq bażi transfruntiera."

(18)  fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu VI, tiddaħħal is-subtaqsima IIa li ġejja:

"Subtaqsima IIa

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti

Artikolu 50a

L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-iskambju ta' informazzjoni u l-assistenza bejn l-awtoritajiet kompetenti. B'mod partikolari l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti ma jirrifjutawx talba għall-assistenza fuq il-bażi li:

(a)  it-talba hija kkunsidrata wkoll li tinvolvi kwistjonijiet tat-taxxa;

(b)  il-leġiżlazzjoni nazzjonali tirrikjedi lill-entitajiet marbutin b'obbligu li jżommu segretezza jew kunfidenzjalità, minbarra fejn l-informazzjoni rilevanti mitluba tinżamm f'ċirkostanzi fejn japplika l-privileġġ legali jew is-segretezza professjonali legali;

(c)  hemm inkjesta, investigazzjoni jew proċediment għaddej fl-Istat Membru mitlub, sakemm l-assistenza timpedixxi l-inkjesta, l-investigazzjoni jew il-proċediment;

(d) in-natura jew l-istatus tal-awtorità kontroparti li qed tagħmel it-talba hija differenti minn dik tal-awtorità kompetenti mitluba.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti li jissorveljaw lill-istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu jikkooperaw kemm jista' jkun ma' xulxin, indipendentement min-natura jew mill-istatus tagħhom. Tali kooperazzjoni tinkludi wkoll l-abilità li jsiru, fi ħdan is-setgħat tal-awtorità kompetenti mitluba, inkjesti f'isem awtorità kompetenti li tagħmel it-talba, u l-iskambju sussegwenti tal-informazzjoni miksuba bis-saħħa ta' tali inkjesti.";

(18a)  jiddaħħlu l-Artikoli 51a u 51b li ġejjin:

"Artikolu 51a

Sa Ġunju 2017, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva biex toħloq UIF Ewropea li tikkoordina, tassisti u tappoġġja lill-UIF tal-Istati Membri. Din l-UIF Ewropea għandha tagħti appoġġ lill-UIF nazzjonali fiż-żamma u l-iżvilupp tal-infrastruttura teknika sabiex jiġi żgurat l-iskambju ta' informazzjoni, tassistihom f'analiżi konġunta ta' każijiet transfruntiera u tipproduċi l-analiżi tal-każ tagħha u tikkoordina l-ħidma tal-UIF tal-Istati Membri għal każijiet transfruntiera. Għal dan il-għan, l-UIF nazzjonali għandhom jiskambjaw informazzjoni awtomatikament ma' din l-UIF Ewropea meta jinvestigaw fuq każ ta' ħasil tal-flus. Din il-proposta leġiżlattiva għandha tqis ir-riżultati tal-immappjar mill-Kummissjoni tal-poteri tal-UIF tal-Istati Membri u l-ostakli għall-kooperazzjoni sabiex tfassal sistema ta' kooperazzjoni bbilanċjata sew u mfassla apposta għalihom.

Artikolu 51b

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF tagħhom tista' tikkoopera u tiskambja informazzjoni rilevanti mal-kontropartijiet rilevanti tagħhom.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF tagħhom tista' tagħmel inkjesti f'isem kontropartijiet barranin meta dan jista' jkun rilevanti għal analiżi tat-tranżazzjonijiet finanzjarji. Bħala minimu, l-inkjesti jenħtieġ li jinkludu:

  Tiftixa fil-bażijiet ta' data tagħhom stess, li tinkludi informazzjoni relatata ma' rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi.

  Tiftix f'bażijiet ta' data oħrajn li għalihom jista' jkollhom aċċess dirett jew indirett, inklużi bażijiet ta' data ta' infurzar tal-liġi, bażijiet ta' data pubbliċi, bażijiet ta' data amministrattivi u bażijiet ta' data disponibbli kummerċjalment.

Meta jkun permess li jagħmlu hekk, l-UIF għandhom jikkuntattjaw ukoll awtoritajiet kompetenti oħra u istituzzjonijiet finanzjarji oħra, sabiex jiksbu informazzjoni rilevanti.";

(19)  L-Artikolu 53 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

"Talba għandu jkun fiha l-fatti rilevanti, informazzjoni ta' sfond, ir-raġunijiet għat-talba u deskrizzjoni ta' kif ser tintuża l-informazzjoni mitluba."

(b)  fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2, it-tieni sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

"Dik l-UIF għandha tikseb informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 32(9) u tibgħat it-tweġibiet minnufih.";

(ba)  il-paragrafu (3) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3.  UIF tista' tiċħad li tagħmel skambju ta' informazzjoni f'ċirkostanzi eċċezzjonali biss fejn l-iskambju jista' jmur kontra l-prinċipji fundamentali tal-liġi nazzjonali tiegħu. Dawk l-eċċezzjonijiet għandhom ikunu speċifikati b'mod li jimpedixxi l-użu ħażin, u limitazzjonijiet indebiti fuq, l-iskambju liberu ta' informazzjoni għal skopijiet analitiċi. Meta jiġu invokati tali ċirkostanzi eċċezzjonali, l-UIF mitluba għandha tibgħat rapport lill-Kummissjoni.";

(bb)  il-paragrafi 3a u 3b li ġejjin huma miżjudin:

"3a.  L-UIF ta' kull Stat Membru għandha tippubblika kull tliet xhur statistiċi sommarji dwar il-kollaborazzjoni tagħha u l-iskambju ta' informazzjoni ma' UIF oħrajn.

3b.  Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar ostakli li jesperjenzaw l-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni u l-assistenza bejn l-awtoritajiet ta' Stati Membri differenti. Dan ir-rapport għandu jiġi ppubblikat kull sentejn."

(19a)  fl-Artikolu 54, jiżdied il-paragrafu li ġej:

"1a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jinnominaw tal-anqas uffiċjal wieħed li għandu jkun responsabbli biex jirċievi talbiet għal informazzjoni jew assistenza legali reċiproka mingħand entitajiet omologi fi Stati Membri oħrajn u jiżgura li dawk ir-rikjesti jiġu ttrattati b'mod tempestiv."

(20)  L-Artikolu 55 huwa emendat kif ġej:

(a)  Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kunsens minn qabel tal-UIF mitlub biex tixxerred l-informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti jingħata minnufih u bl-aktar mod mifrux possibbli, irrispettivament mit-tip ta' offiżi predikati assoċjati. L-UIF li tirċievi t-talba għandha tiċħad il-kunsens tagħha li ssir din il-kondiviżjoni biss jekk din tmur lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-AML/CFT tagħha, tista' xxekkel l-investigazzjoni kriminali, ikun ċar li tkun sproporzjonata għall-interessi leġittimi ta' persuna fiżika jew ġuridika jew l-Istat Membru tal-UIF li tirċievi t-talba, jew inkella ma tkunx f'konformità mal-prinċipji fundamentali tal-liġi nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. Kwalunkwe ċaħda ta' dan it-tip għall-għoti tal-kunsens għandha tkun spjegata b'mod adatt.";

(aa)  huwa miżjud il-paragrafu 2a li ġej:

"2a.  Sal-31 ta' Diċembru 2017, il-Kummissjoni għandha tissottometti proposta leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li tindirizza l-koordinazzjoni meħtieġa u effiċjenti tal-UIF u sabiex tikkoordina l-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja fil-livell tal-UE permezz ta' UIF Ewropea."

(21)  L-Artikolu 57 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 57

Id-differenzi bejn id-definizzjonijiet ta' reati assoċjati minn fejn oriġinaw il-flus fil-liġi nazzjonali ma għandhomx ixekklu l-kapaċità tal-UIF li jipprovdu assistenza lil UIF oħra u ma għandhomx jillimitaw l-iskambju, il-kondiviżjoni u l-użu ta' informazzjoni skont l-Artikoli 53, 54 u 55.";

(21a)  fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu VI, tiddaħħal is-Subtaqsima li ġejja:

"Subtaqsima IIIa

Kooperazzjoni bejn awtoritajiet kompetenti responsabbli mis-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji u s-segretezza professjonali

Artikolu 57a

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-persuni kollha li jaħdmu jew li ħadmu għal awtoritajiet kompetenti responsabbli mis-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għal konformità ma' din id-Direttiva, kif ukoll awdituri u esperti li jaġixxu f'isem l-awtoritajiet kompetenti, għandhom ikunu marbuta bl-obbligu tas-segretezza professjonali.

L-ebda informazzjoni kunfidenzjali li huma jistgħu jirċievu fil-kors ta' dmirijiethom skont din id-Direttiva ma tkun tista' tiġi żvelata lil ebda persuna jew awtorità, ħlief f'forma sommarja jew kollettiva, hekk li l-entitajiet individwali marbutin b'obbligu ma jistgħux ikunu identifikati, mingħajr preġudizzju għal każijiet koperti bil-liġi kriminali.

2.  Il-paragrafu 1 m'għandux iżomm lil dawn l-awtoritajiet kompetenti milli jittrażmettu jew jiskambjaw informazzjoni ma' xulxin skont din id-Direttiva jew Direttivi jew Regolamenti oħrajn li jkollhom x'jaqsmu mas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji. It-trażmissjoni jew l-iskambju ta' informazzjoni għandha tkun soġġetta għall-kundizzjoni li l-awtorità li tirċievi tkun marbuta bil-liġi nazzjonali biex tikkonforma mal-kundizzjonijiet ta' segretezza professjonali kif indikat fil-paragrafu 1.

3.  L-awtoritajiet kompetenti li jirċievu informazzjoni kunfidenzjali skont il-paragrafu 1 għandhom jużaw din l-informazzjoni biss:

  fil-qadi ta' dmirijiethom skont din id-Direttiva, inkluż is-sanzjonar;

  fil-qadi ta' dmirijiethom skont Direttivi jew Regolamenti oħrajn, inkluż is-sanzjonar;

  f'appell kontra deċiżjoni tal-awtorità kompetenti, inklużi proċedimenti fil-qrati;

  fi proċedimenti fil-qrati mibdija skont dispożizzjonijiet speċjali previsti fid-dritt tal-Unjoni, adottati fil-qasam tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti li jissorveljaw lill-istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu jikkooperaw kemm jista' jkun ma' xulxin, indipendentement min-natura jew mill-istatus tagħhom. Tali kooperazzjoni tinkludi wkoll l-abilità li jsiru, fi ħdan is-setgħat tal-awtorità kompetenti mitluba, inkjesti f'isem awtorità kompetenti li tagħmel it-talba, u l-iskambju sussegwenti tal-informazzjoni miksuba bis-saħħa ta' tali inkjesti.

5.  L-Istati Membri jistgħu jikkonkludu ftehimiet ta' kooperazzjoni li jipprovdu għal kollaborazzjoni u skambji ta' informazzjoni kunfidenzjali mal-awtoritajiet kompetenti li jikkostitwixxu kontropartijiet tal-awtoritajiet kompetenti msemmija fil-paragrafu 1. Dawk il-ftehimiet ta' kooperazzjoni għandhom ikunu konklużi fuq il-bażi ta' reċiproċità u biss jekk l-informazzjoni żvelata tkun soġġetta għal garanziji ta' segretezza professjonali li jkunu tal-anqas ekwivalenti għal dawk imsemmija fil-paragrafu 1. Informazzjoni kunfidenzjali skambjata skont dawn il-ftehimiet ta' kooperazzjoni għandha tintuża għall-iskop li jitwettaq il-kompitu superviżorju tal-awtoritajiet imsemmija.

Meta l-informazzjoni toriġina fi Stat Memru ieħor, din ma tkunx tista' tiġi żvelata mingħajr il-ftehim espress tal-awtoritajiet kompetenti li jkunu żvelawha u, fejn xieraq, biss għall-finijiet li għalihom l-awtoritajiet ikunu taw il-kunsens tagħhom.

Artikolu 57b

1.  Minkejja l-Artikolu 57a(1) u (3), l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-iskambju ta' informazzjoni, fl-istess Stat Membru jew fi Stat Membru differenti, bejn l-awtoritajiet kompetenti u dawn li ġejjin, fil-qadi tal-funzjonijiet superviżorji tagħhom:

  l-awtoritajiet li jkunu fdati bid-dmir pubbliku li jissorveljaw entitajiet oħrajn tas-settur finanzjarju u l-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni tas-swieq finanzjarji;

  il-korpi involuti fl-istralċ u l-falliment tal-istituzzjonijiet u fi proċeduri oħra simili;

  persuni responsabbli għat-twettiq ta' awditi statutorji tal-kontijiet ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji.

L-informazzjoni rċevuta għandha f'kull każ tkun soġġetta għar-rekwiżiti ta' segretezza professjonali li jkunu tal-anqas ekwivalenti għal dawk imsemmija fl-Artikolu 57a(1).

2.  Minkejja l-Artikolu 57a(1) u (3), l-Istati Membri jistgħu, bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi nazzjonali, jawtorizzaw l-iżvelar ta' ċerta informazzjoni lil dipartimenti oħra tal-amministrazzjonijiet tal-gvern ċentrali tagħhom li jkunu responsabbli għal-liġi dwar is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji, u lill-ispetturi li jaġixxu f'isem dawk id-dipartimenti.

Madankollu, dak l-iżvelar għandu jsir biss fejn meħtieġ għas-superviżjoni ta' dawk l-istituzzjonijiet għal konformità ma' din id-direttiva. Il-persuni li jkollhom aċċess għall-informazzjoni għandhom ikunu soġġetti għal rekwiżiti ta' segretezza professjonali tal-anqas ekwivalenti għal dawk imsemmija fl-Artikolu 57a(1).

3.  L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-iżvelar ta' ċerta informazzjoni relatata mas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu għal konformità ma' din id-Direttiva lill-kumitati ta' inkjesta Parlamentari fl-Istat Membru tagħhom, il-qrati tal-awdituri fl-Istat Membru tagħhom jew entitajiet oħrajn inkarigati mill-inkjesti fl-Istat Membru tagħhom, bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)  li l-entitajiet ikollhom mandat preċiż iddefinit mil-liġi nazzjonali sabiex jinvestigaw jew jeżaminaw bir-reqqa l-azzjonijiet tal-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet jew għal-liġijiet dwar tali superviżjoni;

(b)  li l-entitajiet jikkunsidraw l-informazzjoni meħtieġa biex iwettqu l-mandat imsemmi fil-punt (a);

(c)  li l-persuni b'aċċess għall-informazzjoni jkunu soġġetti għal rekwiżiti ta' segretezza professjonali skont il-liġi nazzjonali tal-anqas ekwivalenti għal dawk imsemmija fl-Artikolu 57a(1);

(d)  li, fejn l-informazzjoni tkun toriġina fi Stat Membru ieħor, din ma tkunx żvelata mingħajr il-qbil espress tal-awtoritajiet kompetenti li jkunu żvelawha u biss għall-finijiet li għalihom dawk l-awtoritajiet ikunu taw il-kunsens tagħhom.

4.  Din is-subtaqsima ma twaqqafx lill-awtoritajiet kompetenti responsabbli mis-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għal konformità ma' din id-Direttiva milli jibagħtu informazzjoni kunfidenzjali, għall-finijiet tal-kompiti tagħhom, lil awtoritajiet oħrajn responsabbli mis-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji skont Direttivi jew Regolamenti oħrajn, inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew li jaġixxu skont ir-Regolament 1024/2013."

(21b)   fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu VI, tiddaħħal is-subtaqsima li ġejja:

"Subtaqsima IIIa

Kooperazzjoni internazzjonali

Artikolu 57c

1.  L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom li jissorveljaw l-istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu, kif ukoll l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tagħhom jipprovdu l-aktar firxa wiesgħa possibbli ta' kooperazzjoni internazzjonali mal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi li jikkostitwixxu kontropartijiet tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jeżistu kanali effikaċi biex jiġi ffaċilitat l-iskambju kostruttiv u fil-pront direttament bejn il-kontropartijiet, kemm b'mod spontanju kif ukoll fuq talba, ta' informazzjoni li għandha x'taqsam mal-ħasil tal-flus."

(21c)  L-Artikolu 58 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 2, jinżied is-subparagrafu li ġej:

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f'każijiet ta' ksur li huma soġġetti għal sanzjonijiet kriminali, l-awtoritajiet ta' infurzar tal-liġi jkunu infurmati kif suppost dwar dawk il-każijiet ta' ksur."

(b)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

"4a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti u korpi awtoregolatorji jinfurmaw lill-Kummissjoni meta l-liġijiet nazzjonali jfixklu s-setgħat superviżorji u investigatorji tagħhom li huma meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom."

(21d)  L-Artikolu 59 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-parti introduttorja tal-paragrafu 1 hija sostitwita b'dan li ġej:

"1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan l-Artikolu japplika tal-inqas għall-ksur min-naħa tal-entitajiet marbutin b'obbligu tar-rekwiżiti stipulati fi:"

(b)  fil-paragrafu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li dan l-Artikolu japplika tal-inqas għall-ksur min-naħa tal-kumpaniji u tal-entitajiet ġuridiċi oħra, trusts kif ukoll tipi oħra ta' arranġamenti ġuridiċi bi struttura jew funzjonijiet simili għat-trusts, li huma serji, ripetuti, sistematiċi, jew kombinament ta' dawn, tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 30 u 31."

(c)  Fil-paragrafu 8(2), il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(c)  għal każijiet li huma serji, ripetuti, sistematiċi, jew taħlita tagħhom u fejn entità marbuta b'obbligu tiġi soġġetta għal awtorizzazzjoni, l-irtirar jew sospensjoni tal-awtorizzazzjoni;"

(d)  fil-paragrafu 3, jiddaħħal il-punt li ġej:

"(ba)  għal każijiet li huma serji, ripetuti, sistematiċi, jew taħlita tagħhom, l-irtirar tal-awtoritazzjoni biex joperaw;"

(21e)  L-Artikolu 61 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti u korpi awtoregolatorji jistabbilixxu mekkaniżmi effikaċi u affidabbli biex jinkoraġġixxu r-rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti u korpi awtoregolatorji ta' ksur potenzjali jew proprju tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva.";

(b)  fil-paragrafu 3, jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:

"L-awtoritajiet kompetenti għandhom ifornu kanal(i) ta' komunikazzjoni sigur(i) għall-persuni li jirrapportaw suspetti ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu. Tali kanali għandhom jiżguraw li l-identità tal-persuni li jfornu l-informazzjoni tkun magħrufa biss mal-awtoritajiet kompetenti."

(21f)  L-Artikolu 64 huwa sostitwit b'dan li ġej:

(a)  Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 9 u l-Artikolu 48a għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' żmien indeterminat mill-25 ta' Ġunju 2015."

(b)  il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"5.  Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 9 u l-Artikolu 48a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahar min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahar fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill."

(21g)  fl-Artikolu 65, jiżdied is-subparagrafu 1a li ġej:

"Ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat, jekk neċessarju, minn proposti xierqa, inkluż, fejn xieraq, fir-rigward ta' titjib fil-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi tal-Istati Membri, ħlasijiet fi flus kontanti, muniti virtwali, l-għoti tas-setgħat għall-istabbiliment u ż-żamma ta' bażi tad-data ċentrali li tirreġistra l-identitajiet tal-utenti u l-indirizzi tal-kartieri aċċessibbli għall-UIF, kif ukoll forom tal-awtodikjarazzjoni għall-użu ta' utenti tal-muniti virtwali.

Sa tmiem l-2017, il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar is-setgħat tal-UIF tal-Istati Membri u l-ostakli għall-kooperazzjoni. Din l-evalwazzjoni għandha tinkludi l-mezzi biex tappoġġja analiżi konġunta ta' każijiet transfruntiera u soluzzjonijiet sabiex jiżdied il-livell ta' intelligence finanzjarja fi ħdan l-UE. Dan ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk meħtieġ, bi proposti xierqa sabiex jiġu rrimedjati l-ostakli fil-kooperazzjoni fir-rigward tal-aċċess għal, l-iskambju u l-użu ta' informazzjoni. Ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni tal-ħtieġa għal:

(a)  gwida operazzjonali dwar l-implimentazzjoni kif suppost ta' din id-Direttiva;

(b)  l-iffaċilitar tal-iskambju ta' informazzjoni dwar każijiet transfruntiera;

(c)  mekkaniżmu ta' soluzzjoni tat-tilwim;

(d)  appoġġ għal analiżi konġunta tar-riskju strateġiku fil-livell tal-Unjoni;

(e)  timijiet ta' analiżi konġunti għal każijiet transfruntiera;

(f) entitajiet marbutin b'obbligu li jirrapportaw direttament lil FIU.net;

(g)  l-istabbiliment ta' Unità tal-Intelligence Finanzjarja biex ittejjeb il-kooperazzjoni u l-koordinament fost l-UIF nazzjonali.";

(22)  fl-Artikolu 65, jiżdied it-tieni paragrafu li ġej:

"Ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat, jekk neċessarju, minn proposti xierqa, inkluż, fejn xieraq, fir-rigward ta' muniti virtwali, l-għoti tas-setgħat għall-istabbiliment u ż-żamma ta' bażi tad-data ċentrali li tirreġistra l-identitajiet tal-utenti u l-indirizzi tal-kartieri aċċessibbli għall-UIF, kif ukoll forom tal-awtodikjarazzjoni għall-użu ta' utenti tal-muniti virtwali.";

(23)  fl-Artikolu 66, l-ewwel paragrafu huwa mibdul b'dan li ġej:

"Id-Direttivi 2005/60/KE u 2006/70/KE jitħassru b'effett mill-1 ta' Jannar 2017.";

(24)  fl-Artikolu 67(1), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikun hemm konformità ma' din id-Direttiva sal-1 ta' Jannar 2017. Huma għandhom jikkomunikaw immedjatament it-test ta' dawk il-miżuri lill-Kummissjoni.";

(24a)  fl-Anness II, il-parti introduttorja tal-punt (3) hija sostitwita b'dan li ġej:

"(3)  Fatturi ta' riskju ġeografiċi - reġistrazzjoni fi:"

(25)  fil-punt (2) tal-Anness III, il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

"(c)  relazzjonijiet ta' negozju jew tranżazzjonijiet mhux wiċċ imb wiċċ, mingħajr ċerti salvagwardji, bħal mezzi tal-identifikazzjoni elettronika jew servizzi fiduċjarji rilevanti kif definiti fir-Regolament (UE) 910/2014 jew tekniki alternattivi ta' identifikazzjoni remota soġġetti għall-approvazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti;".

Artikolu 2

Emendi għad-Direttiva 2009/101/KE

Id-Direttiva 2009/101/KE hi emendata kif ġej:

(1)  fil-Kapitolu 1, jiżdied l-Artikolu 1a li ġej:

"Artikolu 1a

Kamp ta' Applikazzjoni

Il-miżuri fuq l-iżvelar tal-informazzjoni fuq is-sjieda benefiċjarja japplikaw fir-rigward tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri b'rabta ma':

(a)  kumpaniji u entitajiet ġuridiċi oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 30 tad-Direttiva 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[20], inklużi t-tipi ta' kumpaniji msemmijin fl-Artikolu 1 ta' din id-Direttiva▌;

(b)  trusts li jinkludu kwalunkwe proprjetà miżmuma minn, jew f'isem, persuna li qiegħda twettaq negozju li jikkonsisti minn jew jinkludi l-ġestjoni ta' trusts, u li taġixxi bħala fiduċjarju ta' trust fil-kors ta' dak in-negozju bil-għan li tagħmel profitt, u tipi oħrajn ta' arranġamenti ġuridiċi bi struttura jew funzjonijiet simili għal tali trusts."

(1a)  L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)  jiddaħħal il-punt li ġej:

"(aa)  nuqqas ta' żvelar preċiż u komplet tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja kif rikjest fl-Artikolu 7b;"

(b)  il-punt li ġej huwa miżjud:

"(ba)  nuqqas ta' żvelar tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja kif rikjest fl-Artikolu 7b."

(c)  jiżdied il-paragrafu li ġej:

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta l-obbligi japplikaw għall-persuni ġuridiċi, jistgħu jiġu applikati penali lill-membri tal-korp tal-maniġment jew lil kwalunkwe individwu ieħor li skont id-dritt nazzjonali huwa responsabbli għall-ksur."

(2)  fil-Kapitolu 2, jiżdied l-Artikolu 7b li ġej:

"Artikolu 7b

Żvelar ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw l-iżvelar obbligatorju mill-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 1a(a) u (b) ta' din id-Direttiva ta' informazzjoni adegwata, preċiża u attwali fuq is-sjieda benefiċjarja tagħhom, f'konformità mal-Artikoli 30 u 31 tad-Direttiva 2015/849.

L-informazzjoni għandha tikkonsisti tal-anqas mill-isem, id-data tat-twelid, iċ-ċittadinanza u l-pajjiż tar-residenza tas-sid benefiċjarju, id-dettalji għall-kuntatt (mingħajr ma jkun żvelat l-indirizz privat), kif ukoll in-natura u l-livell tal-interess benefiċjarju miżmum.

2.  L-iżvelar ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja msemmija fil-paragrafu 1 għandu jiġi żgurat permezz tar-reġistri ċentrali msemmijin fl-Artikolu 30(3) ▌tad-Direttiva 2015/849.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tkun magħmula pubblikament disponibbli permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri msemmija fl-Artikolu 4a(2) f'konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data u mal-istandards tad-data miftuħa, u tkun soġġetta għal reġistrazzjoni online, Stati Membri jistgħu jintroduċu l-ħlas ta' dritt biex ikopri l-ispejjeż amministrattivi.

4.  F'ċirkostanzi eċċezzjonali stipulati fil-liġi nazzjonali, fejn l-aċċess għall-informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta' frodi, sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni mill-iżvelar obbligatorju tal-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi każ b'każ. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn l-eżenzjonijiet jingħataw fuq evalwazzjoni dettaljata tan-natura eċċezzjonali taċ-ċirkostanzi, filwaqt li l-evalwazzjoni għandha tkun disponibbli għall-Kummissjoni fuq talba. L-eżenzjonijiet għandhom jiġu evalwati mill-ġdid f'intervalli regolari biex ikunu evitati l-abbużi. Meta tingħata eżenzjoni, din għandha tkun indikata b'mod ċar fir-reġistru. Id-drittijiet għal rieżami amministrattiv tad-deċiżjoni ta' eżenzjoni u għal rimedju ġudizzjarju effikaċi għandhom ikunu garantiti. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw data statistika annwali dwar l-ammont ta' eżenzjonijiet mogħtija u r-raġunijiet iddikjarati u jirrapportaw id-data lill-Kummissjoni.

5.   Id-data personali ta' sidien benefiċjarji msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun żvelata bil-għan li t-terzi persuni u s-soċjetà ċivili b'mod ġenerali jkunu jafu min huma s-sidien benefiċjarji, b'tali mod li jsir kontribut għall-prevenzjoni tal-użu ħażin tal-entitajiet ġuridiċi u arranġamenti ġuridiċi permezz ta' skrutinju pubbliku msaħħaħ. Għal dan il-għan l-informazzjoni għandha tkun pubblikament disponibbli permezz tar-reġistri nazzjonali u permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri għal ▌10 snin wara li l-entità jew l-arranġament ikunu nqatgħu mir-reġistru.

5a.  L-Istati Membri għandhom jitolbu li l-awtoritajiet kompetenti jissorveljaw b'mod effikaċi u jieħdu l-miżuri meħtieġa bil-għan li jiżguraw konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom setgħat adegwati, inkluża s-setgħa li jitolbu l-produzzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni li tkun rilevanti għall-monitoraġġ tal-konformità u li jwettqu verifiki, u jkollhom riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal ta' dawk l-awtoritajiet iżommu standards professjonali għoljin, inklużi standards ta' kunfidenzjalità u protezzjoni tad-data, huma ta' integrità għolja u b'ħiliet xierqa.".

Artikolu 2a

Emendi għad-Direttiva 2013/36/UE

Fl-Artikolu 56(1) tad-Direttiva 2013/36/UE jiżdied il-punt li ġej:

(fa)  awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu msemmija fl-Artikolu 2, paragrafu 1, (1) u (2) tad-Direttiva 2015/849 għal konformità ma' dik id-Direttiva."

Artikolu 3

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2017. Huma għandhom jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jaddottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu,

Għall-Parlament Ewropew  Għall-Kunsill

Il-President  Il-President

 • [1]  Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
 • [2]  Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
 • [3] * Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▌.
 • [4]   ĠU C […], […], p. […].
 • [5]   ĠU C […], […], p. […].
 • [6]  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).
 • [7]  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni "L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà", COM(2015) 185 final.
 • [8]   Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar Pjan ta' Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, COM(2016) 50 final.
 • [9]   Id-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti (ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11).
 • [10]   Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).
 • [11]   Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
 • [12]   Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89).
 • [13]   Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta' data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'materji kriminali (ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60).
 • [14]   Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89).
 • [15]   ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.
 • [16]   Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
 • [17]   Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).
 • [18]   ĠU C …
 • [19]  Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73).
 • [20]  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE, (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).";

OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp (1.12.2016)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Elly Schlein

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-għan li ssaħħaħ ulterjorment ir-regoli tal-UE kontra l-ħasil tal-flus biex tiġġieled il-finanzjament tat-terroriżmu u żżid it-trasparenza dwar min verament huwa s-sid ta’ kumpaniji u trusts, sabiex tqawwi l-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa.

Ir-Rapporteur tilqa’ l-emendi proposti mill-Kummissjoni, li jirrappreżentaw xi passi pożittivi ’l quddiem fil-kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa u tal-ħasil tal-flus. Il-Panama Papers għal darb’oħra wrew il-ħtieġa urġenti għal regoli effettivi għall-verifika tas-sjieda benefiċjarja ta’ kumpaniji u persuni ġuridiċi oħra. B’mod partikolari, ammont kbir ta’ riżorsi qiegħed jintilef minn pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp minħabba ftehimiet dubbjużi u xibka ta’ attivitajiet korrotti li jinvolvu l-użu ta’ kumpaniji tal-isem u trusts anonimi.

Madankollu, il-proposta kif inhi xorta waħda tonqos milli tirrispondi b’awdaċità u b’urġenza kif mistenni miċ-ċittadini. Ir-Rapporteur temmen li għad baqa’ xi lakuni serji: mhux kull trust se jkollha tiżvela min huma s-sidien benefiċjarji tagħha lill-pubbliku, u wħud minnhom jistgħu jżommu tali informazzjoni sigrieta u jiżvelawha biss lil dawk li jistgħu juru “interess leġittimu”. Fir-rigward tal-kumpaniji, id-Direttiva ta’ bħalissa tinkludi klawsola li tiddikjara li jekk is-sid benefiċjarju ma jistax jiġi identifikat huwa possibbli li minfloku jissemma persuna li hija parti mill-maniġment superjuri. Barra minn hekk, għalkemm is-soll għas-sjieda benefiċjarja tnaqqas minn 25 % tas-sehem tas-sjieda għal 10 %, din hija bidla dgħajfa peress li tirrigwarda biss “entitajiet mhux finanzjarji passivi”.

Għalkemm ir-Rapporteur tappoġġa l-isforzi li saru mill-Kummissjoni, hija temmen li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jeħtieġ li jmorru lil hinn minn dawn l-isforzi biex jindirizzaw in-nuqqasijiet li jistgħu jdgħajfu l-azzjoni kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-evitar u l-evażjoni tat-taxxa madwar id-dinja. Jekk ma jingħalqux dawn il-lakuni, l-awtoritajiet tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp se jibqgħu jsibuha diffiċli biex jinfdu l-velu korporattiv maħluq mill-kumpaniji tal-isem fl-Ewropa sabiex jirkupraw assi misruqa u jiġġieldu kontra l-flussi finanzjarji illeċiti. L-UE m’għandhiex titlef l-opportunità li ssaħħaħ ulterjorment ir-regoli tal-UE dwar l-azzjoni kontra l-ħasil tal-flus u żżid it-trasparenza, billi tqis ukoll il-ħtiġijiet partikolari tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, li huma partikolarment milquta mill-pjaga tal-flussi finanzjarji illeċiti. Il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp tistedinna biex nippermettu li l-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jimmobilizzaw ir-riżorsi interni proprji, b’mod partikolari permezz tat-tassazzjoni. Divulgazzjoni pubblika sħiħa biss tippermetti li ċ-ċittadini tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jiżguraw li kumpaniji tal-isem anonimi mhumiex jintużaw biex jinħeba s-serq ta’ riżorsi essenzjali għall-iżvilupp.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom:

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(9a)  Kemm l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, kif ukoll il-pajjiżi terzi, fuq in-naħa l-oħra, jikkondividu r-responsabilità fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi jeħtieġ ukoll li tiffoka aktar fuq it-tisħiħ tas-sistemi u l-amministrazzjonijiet finanzjarji tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp biex ikunu jistgħu jipparteċipaw aħjar fil-proċess globali ta’ riformi fiskali, b’mod li jiġu skoraġġuti l-kriminalità finanzjarja u l-attivitajiet illeċiti relatati, u jiġu implimentati mekkaniżmi kontra l-ħasil tal-flus li kieku jikkontribwixxu għal skambju aħjar ta’ informazzjoni u data ma’ pajjiżi oħra sabiex jiġu identifikati l-frodi u t-terroristi.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)  Il-fattur speċifiku li jiddetermina l-Istat Membru responsabbli għall-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni ta’ informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta’ trusts u arranġamenti legali simili jinħtieġ li jiġi ċċarat. Sabiex jiġi evitat li, minħabba differenzi fis-sistemi legali tal-Istati Membri, ċerti trusts ma jkunux issorveljati jew irreġistrati mkien fl-Unjoni, it-trusts u l-arranġamenti legali simili kollha jinħtieġ li jkunu rreġistrati fejn dawn qegħdin jiġu amministrati. Sabiex jiġu żgurati l-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni effettivi ta’ informazzjoni fuq is-sjieda benefiċjarja ta’ trusts, hija neċessarja wkoll il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

(21)  Il-fattur speċifiku li jiddetermina l-Istat Membru responsabbli għall-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni ta’ informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta’ trusts u arranġamenti legali simili jenħtieġ li jiġi ċċarat. Sabiex jiġi evitat li, minħabba differenzi fis-sistemi ġuridiċi tal-Istati Membri, ċerti trusts ma jkunu ssorveljati jew irreġistrati mkien fl-Unjoni, it-trusts u l-arranġamenti legali simili kollha jenħtieġ li jkunu rreġistrati fejn dawn jinħolqu, jew fejn ikunu qegħdin jiġu amministrati jew operati. Sabiex jiġu żgurati l-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni effettivi ta’ informazzjoni fuq is-sjieda benefiċjarja ta’ trusts, hija neċessarja wkoll il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(35)  Sabiex tkun żgurata l-proporzjonalità, l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja fir-rigward ta’ xi trusts oħrajn għajr dawk li jikkonsistu minn kull proprjetà miżmuma minn, jew f’isem, persuna li qiegħda twettaq negozju li jikkonsisti minn jew jinkludi l-ġestjoni ta’ trusts, u li taġixxi bħala fiduċjarju ta’ trust fil-kors ta’ dak in-negozju bil-għan li tagħmel profitt jinħtieġ li tkun disponibbli biss għal partijiet b’interess leġittimu. L-interess leġittimu fir-rigward tal-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u r-reati predikati assoċjati jinħtieġ li jkun iġġustifikat b’mezzi disponibbli faċilment, bħal statuti jew l-istqarrija tal-missjoni ta’ organizzazzjonijiet nongovernattivi, jew fuq il-bażi ta’ attivitajiet preċedenti pprovati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jew reati predikati assoċjati, jew rekord tajjeb ipprovat ta’ stħarriġ jew azzjonijiet f’dak il-qasam.

imħassar

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35a)  Filwaqt li l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u t-terroriżmu hija għan leġittimu, il-miżuri stabbiliti f’din id-Direttiva jenħtieġ li bl-ebda mod ma jimpedixxu l-inklużjoni finanzjarja, mingħajr diskriminazzjoni, tal-persuni kollha fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 35b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35b)  Ir-rimessi jirrappreżentaw kontribut importanti għall-iżvilupp tal-familja u tal-komunità. Filwaqt li wieħed jirrikonoxxi l-importanza li jiġi evitat il-ħasil tal-flus, il-miżuri meħuda skont din id-Direttiva jenħtieġ li bl-ebda mod ma jimpedixxu trasferimenti ta’ rimessi minn migranti internazzjonali.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 35c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35c)  L-għajnuna umanitarja hija maħsuba biex tipprovdi għajnuna u assistenza lil persuni fil-bżonn madwar id-dinja u hija ta’ importanza fundamentali. Jenħtieġ li l-miżuri li huma mmirati biex jiġġieldu kontra l-ħasil tal-flus, it-terroriżmu u l-evażjoni tat-taxxa, ma jipprevjenux persuni u organizzazzjonijiet milli jiffinanzjaw tali għajnuna għall-benefiċċju ta’ persuni fil-bżonn.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 2 – punt -a (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 3 – punt 6 – punt a

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-a)  fil-punt 6, il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

(a)  fil-każ ta’ entitajiet korporattivi:

‘(a)  fil-każ ta’ entitajiet korporattivi:

(i)  il-persuna fiżika/persuni fiżiċi li hija s-sid jew li għandha l-kontroll finali ta’ entità ġuridika permezz ta’ sjieda diretta jew indiretta ta’ perċentwal suffiċjenti tal-ishma jew tad-drittijiet tal-vot jew interess ta’ sjieda f’dik l-entità, inkluż permezz ta’ parteċipazzjonijiet azzjonarji bearer, jew permezz ta’ kontroll b’mezzi oħra, minbarra kumpannija elenkata fuq suq regolat li hija soġġetta għal rekwiżiti ta’ żvelar konsistenti mal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew soġġetta għal standards internazzjonali ekwivalenti li jiżguraw it-trasparenza adegwata tal-informazzjoni tas-sjieda.

(i)  il-persuni fiżiċi kollha (li ma jistgħux ikunu nominees, aġenti, prokuraturi jew persuni b’funzjonijiet ekwivalenti) li fl-aħħar mill-aħħar huma s-sidien jew għandhom il-kontroll ta’ entità ġuridika permezz ta’ sjieda diretta jew indiretta ta’ perċentwal suffiċjenti tal-ishma jew tad-drittijiet tal-vot jew interess ta’ sjieda f’dik l-entità, inkluż permezz ta’ parteċipazzjonijiet azzjonarji bearer, jew permezz ta’ kontroll b’mezzi oħra, minbarra kumpanija elenkata fuq suq regolat li hija soġġetta għal rekwiżiti ta’ divulgazzjoni konsistenti mad-dritt tal-Unjoni Ewropea jew soġġetta għal standards internazzjonali ekwivalenti li jiżguraw it-trasparenza adegwata tal-informazzjoni tas-sjieda.

Il-pussess ta’ ishma ta’ 25 % u sehem wieħed jew interess ta’ sjieda ta’ aktar minn 25 % fil-klijent miżmum minn persuna fiżika, għandu jkun indikazzjoni ta’ sjieda diretta. Il-parteċipazzjoni azzjonarja ta’ 25 % u sehem wieħed jew interess ta’ sjieda ta’ aktar minn 25 % fil-klijent miżmum minn entità korporattiva, li tkun taħt il-kontroll ta’ persuna fiżika jew persuni fiżiċi, jew minn entitajiet korporattivi multipli, li jkunu taħt il-kontroll tal-istess persuna fiżika jew persuni fiżiċi, għandha tkun indikazzjoni ta’ sjieda indiretta. Dan japplika mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jiddeċiedu li perċentwal aktar baxx jista’ jkun indikazzjoni ta’ sjieda jew kontroll. Jista’ jiġi determinat kontroll permezz ta’ mezzi oħra, fost oħrajn, f’konformità mal-kriterji fl-Artikolu 22(1) sa (5) tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3);

Il-pussess ta’ ishma ta’ % u sehem wieħed jew interess ta’ sjieda ta’ aktar minn % fil-klijent miżmum minn persuna fiżika, għandu jkun indikazzjoni ta’ sjieda diretta. Il-parteċipazzjoni azzjonarja ta’ 5 % u sehem wieħed jew interess ta’ sjieda ta’ aktar minn 5 % fil-klijent miżmum minn entità korporattiva, li tkun taħt il-kontroll ta’ persuna fiżika jew persuni fiżiċi, jew minn entitajiet korporattivi multipli, li jkunu taħt il-kontroll tal-istess persuna fiżika jew persuni fiżiċi, għandha tkun indikazzjoni ta’ sjieda indiretta. Dan japplika mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jiddeċiedu li perċentwal aktar baxx jista’ jkun indikazzjoni ta’ sjieda jew kontroll. Jista’ jiġi determinat kontroll permezz ta’ mezzi oħra, fost oħrajn, f’konformità mal-kriterji fl-Artikolu 22(1) sa (5) tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3);

(ii)  jekk, wara li tkun eżawriet il-mezzi kollha possibbli u sakemm ma jkunx hemm raġunijiet għal suspett, l-ebda persuna taħt il-punt (i) ma tkun identifikata, jew jekk ikun hemm xi dubbju li l-persuna jew persuni identifikati huma s-sid jew sidien benefiċjarji, il-persuna jew persuni fiżiċi li jkollhom l-inkarigu ta’ uffiċjal jew uffiċjali ta’ maniġment superjuri; l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom iżommu rekords tal-azzjonijiet meħudin għall-finijiet tal-identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji taħt il-punt (i) u dan il-punt.

(ii)  jekk l-entità tonqos milli tipprovdi l-identità ta’ kwalunkwe persuna fiżika li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-punt (i), jew jekk ikun hemm xi dubju li l-persuna jew persuni identifikati huma s-sid jew is-sidien benefiċjarji, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom iżommu rekord li ma hemm l-ebda sid benefiċjarju u jżommu rekords tal-azzjonijiet meħuda għall-finijiet tal-identifakazzjoni tas-sidien benefiċjarji skont il-punt (i).

 

Barra minn hekk, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom jivverifikaw l-identità tal-persuna fiżika rilevanti li tokkupa l-kariga ta’ uffiċjal ta’ maniġment superjuri, li għandu jkun identifikat bħala “maniġer superjuri” (u mhux bħala “sid benefiċjarju”), u jżommu rekord tad-dettalji tas-sidien ġuridiċi kollha tal-entità;

_________________

_________________

(3) Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

(3) Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1)

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 2 – punt a

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 3 – punt 6 – punt a – punt i

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)   fil-punt (6)(a)(i), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

imħassar

“Għall-għanijiet tal-Artikolu 13(1)(b) u l-Artikolu 30 ta’ din id-Direttiva, l-indikazzjoni ta’ sjieda jew kontroll stabbilita fit-tieni paragrafu hija mnaqqsa għal 10 % meta l-entità ġuridika tkun Entità Mhux Finanzjarja Passiva kif definita fid-Direttiva 2011/16/UE.”;

 

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 2 – punt aa (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 3 – punt 6 – punt b

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(aa)   fil-punt 6, il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:

(b)   fil-każ ta’ trusts:

‘(b)   fil-każ ta’ trusts:

(i)   is-settlor;

(i)   is-settlor(s);

(ii)   il-fiduċjarju/i;

(ii)   it-trustee(s);

(iii)   il-protettur, jekk ikun hemm;

(iii)   il-protettur(i), jekk ikun hemm;

(iv)   il-benefiċjarji, jew fejn l-individwi li jibbenefikaw mill-arranġament jew l-entità ġuridika jkunu għad iridu jiġu ddeterminati, il-klassi ta’ persuni li fl-interess ewlieni tagħhom huwa stabbilit jew operat l-arranġament jew l-entità ġuridika;

(iv)   il-benefiċjarji, jew fejn l-individwi li jibbenefikaw mill-arranġament legali jew l-entità jkunu għad iridu jiġu ddeterminati, il-klassi ta’ persuni li fl-interess ewlieni tagħhom huwa stabbilit jew operat l-arranġament legali jew l-entità;

(v)   kwalunkwe persuna fiżika oħra li teżerċita kontroll finali fuq it-trust permezz ta’ sjieda diretta jew indiretta jew permezz ta’ mezzi oħra;

(v)   kwalunkwe persuna fiżika oħra li teżerċita kontroll finali fuq it-trust permezz ta’ sjieda diretta jew indiretta jew permezz ta’ mezzi oħra.

 

Fir-rigward ta’ trusts li huma magħżula skont il-karatteristiċi jew il-klassi, l-att ta’ trust jew id-dokument rilevanti għandu jipprovdi biżżejjed informazzjoni dwar il-benefiċjajru sabiex kwalunkwe persuna tkun tista’ tistabbilixxi l-identità tal-benefiċjarju fi żmien id-distribuzzjoni jew meta l-benefiċjarju jkun biħsiebu jeżerċita d-drittijiet mogħtija lilu.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Ġustifikazzjoni

Peress li trust jista’ jkollha aktar minn settlor jew protettur wieħed, id-definizzjonijiet dwar sjieda benefiċjarja għandhom jirreferu għal “settlor(s)” u “protettur/i”, bħalma (diġà) hemm referenza għal “trustee(s)” u “benefiċjarju/i”. F’każ xort’oħra, din l-ambigwità tista’ tiġi sfruttata biex jiġi reġistrat biss wieħed minn possibbilment ħafna settlors jew protetturi. Il-plural għall-partijiet kollha rilevanti ta’ trust huwa diġà preskritt mill-Kummentarji tal-OECD dwar l-Istandard Komuni ta’ Rappurtar għall-iskambju awtomatiku ta’ informazzjoni.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 8a (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 28 – punt c

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(8a)  fl-Artikolu 28, il-punt c huwa sostitwit b’dan li ġej:

(c)  l-implimentazzjoni effettiva tar-rekwiżiti msemmija fil-punt (b) hija ssorveljata fil-livell tal-grupp minn awtorità kompetenti tal-Istati Membru tad-domiċilju jew tal-pajjiż terz.

"(c)  l-implimentazzjoni effettiva tar-rekwiżiti msemmija fil-punt (b) hija ssorveljata fil-livell tal-grupp minn awtorità kompetenti tal-Istati Membru tad-domiċilju.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN)

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 9 – punt -a (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 30 – paragrafu 4

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-a)  il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

4.   L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-informazzjoni miżmuma fir-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3 tkun adegwata, preċiża u attwali.

‘4.   L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-informazzjoni miżmuma fir-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3 tkun adegwata, preċiża u attwali. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b’obbligu jirrapportaw każijiet ta’ divulgazzjonijiet nieqsa jew ineżatti.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN)

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 9 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)   fil-paragrafu 5, il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu u t-tieni subparagrafu huma mħassrin;

imħassar

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 9 – punt aa (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 30 – paragrafu 5

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(aa)   il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tkun aċċessibbli fil-każijiet kollha għal:

‘5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tkun aċċessibbli fil-każijiet kollha għal:

(a)   awtoritajiet kompetenti u l-UIF, mingħajr ebda restrizzjoni;

(a)   l-awtoritajiet kompetenti u l-UIF, mingħajr ebda restrizzjoni;

(b)   entitajiet marbutin b’obbligu, fil-qafas tad-diliġenza dovuta tal-klijenti f’konformità mal-Kapitolu II;

(b)   l-entitajiet marbutin b’obbligu, fil-qafas tad-diliġenza dovuta tal-klijenti f’konformità mal-Kapitolu II;

(c)   kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li tista’ turi interess leġittimu.

(c)   il-pubbliku

Il-persuni jew l-organizzazzjonijiet imsemmijin fil-punt (c) għandhom jaċċessaw tal-inqas l-isem, ix-xahar u s-sena tat-twelid, in-nazzjonalità u l-pajjiż tar-residenza tas-sid benefiċjarju kif ukoll in-natura u l-livell tal-interess benefiċjarju miżmum.

L-informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku għandha tikkonsisti minn tal-inqas l-isem, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità, l-indirizz tan-negozju jew ta’ servizz u l-pajjiż tar-residenza tas-sid benefiċjarju kif ukoll in-natura u l-livell tal-interess benefiċjarju miżmum.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja għandu jsir f’konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data u tista’ tkun soġġetta għal reġistrazzjoni online u għall-ħlas ta’ tariffa. It-tariffi imposti għall-ksib tal-informazzjoni ma għandhomx jaqbżu l-ispejjeż amministrattivi tiegħu.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja għandu jsir f’konformità kemm mar-regoli tal-protezzjoni tad-data kif ukoll mal-istandards tad-data miftuħa.’;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni fir-reġistri tas-sjieda benefiċjarja jenħtieġ li jkunu aċċessibbli għall-pubbliku fil-format ta’ data miftuħa. Li Stati Membri jiġu mitluba joħolqu r-reġistri skont standards ta’ data miftuħa jievita wkoll li jkun hemm reġistri fejn wieħed jista’ jfittex billi juża parametru wieħed biss, bħal pereżempju l-isem tal-kumpanija. Barra minn hekk, dan jiffaċilita bil-kbir l-interkonnessjoni tar-reġistri tal-Istati Membri li hija prevista fis-snin li ġejjin.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 9 – punt c

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 30 – paragrafu 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

“9.   F’ċirkostanzi eċċezzjonali li għandhom jiġu stipulati fil-liġi nazzjonali, fejn l-aċċess imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 5 jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta’ frodi, sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni minn tali aċċess għall-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi każ b’każ.

“9.   F’ċirkostanzi eċċezzjonali li għandhom jiġu stipulati fid-dritt nazzjonali, fejn l-aċċess imsemmi fil-punt (b) u (c) tal-paragrafu 5 jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta’ frodi, sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, b’mod partikolari meta s-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni minn tali aċċess għall-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi ta’ każ b’każ. L-eżenzjonijiet ma għandhom qatt ikunu għal perjodu indefinit u għandhom jiġu vvalutati mill-ġdid f’perjodi regolari biex jiġi evitat l-abbuż.

 

Meta tingħata eżenzjoni, din trid titniżżel b’mod ċar fir-reġistru aċċessibbli mill-entitajiet imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 5.

L-eżenzjonijiet mogħtija bis-saħħa ta’ dan il-paragrafu ma għandhomx japplikaw għal istituzzjonijiet ta’ kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji u għall-entitajiet marbutin b’obbligu kif imsemmija fil-punt (3)(b) tal-Artikolu 2(1) li jkunu uffiċjali pubbliċi.

L-eżenzjonijiet mogħtija bis-saħħa ta’ dan il-paragrafu ma għandhomx japplikaw għal istituzzjonijiet ta’ kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji, u għall-entitajiet marbutin b’obbligu kif imsemmija fil-punt (3)(b) tal-Artikolu 2(1) li jkunu uffiċjali pubbliċi.

Ġustifikazzjoni

Id-diċitura tista’ tiġi interpretata b’mod li toħloq eżenzjoni ġenerali awtomatika għall-kumpaniji kollha li għandhom minn tal-inqas persuna taħt ċerta età mniżżla bħala s-sid benefiċjarju tagħhom. Ir-referenza attwali għar-riskju ta’ frodi tista’ tintuża biex tiġi applikata eżenzjoni bbażata kompletament fuq telf ekonomiku. Meta tingħata eżenzjoni, din trid tkun indikata b’mod ċar fir-reġistru disponibbli għall-pubbliku. Barra minn hekk, dawn l-eżenzjonijiet ma għandhomx jingħataw mingħajr ebda limitu ta’ żmien.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 10 – punt a

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

“1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan l-Artikolu japplika għal trusts u tipi oħrajn ta’ arranġamenti legali li għandhom struttura jew funzjonijiet simili għat-trusts, bħalma huma, inter aila, fiducie, Treuhand jew fideicomiso.

“1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan l-Artikolu japplika għal trusts u tipi oħrajn ta’ arranġamenti legali li għandhom struttura jew funzjonijiet simili għat-trusts, bħalma huma, inter alia, fiducie, Treuhand, waqf jew fideicomiso, u l-arranġamenti eżistenti jew futuri kollha simili, f’termini ta’ struttura jew funzjoni.

Kull Stat Membru għandu jirrikjedi li l-fiduċjarji ta’ kwalunkwe trust speċifika amministrata f’dak l-Istat Membru jiksbu u jżommu informazzjoni adegwata, preċiża u attwali dwar is-sjieda benefiċjarja tat-trust. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-identità ta’:

L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li t-trustees ta’ kwalunkwe trust speċifika li tkun inħolqot, li tkun qed tiġiamministrata u/jew topera f’dak l-Istat Membru jiksbu u jżommu informazzjoni adegwata, preċiża u attwali dwar is-sjieda benefiċjarja tat-trust. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-identità ta’:

(a)   is-settlor;

(a)   is-settlor(s);

(b)   il-fiduċjarju;

(b)   it-trustee(s);

(c)   il-protettur (jekk hemm);

(c)   il-protettur(i), (jekk hemm);

(d)   il-benefiċjarji jew il-klassi ta’ benefiċjarji;

(d)   il-benefiċjarji jew il-klassi ta’ benefiċjarji; u

(e)   kwalunkwe persuna fiżika oħra li teżerċita kontroll effettiv tat-trust.”;

(e)   kwalunkwe persuna fiżika oħra li teżerċita kontroll effettiv tat-trust.”;

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 10 – punt b

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 3a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

“3a.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinżamm f’reġistru ċentrali stabbilit mill-Istat Membru fejn huwa amministrat it-trust.”;

“3a.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinżamm f’reġistru ċentrali stabbilit mill-Istat Membru fejn it-trust tkun inħolqot, jew fejn tkun qed tiġi amministrata jew topera.L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-karatteristiċi tar-reġistri ċentrali nazzjonali.”;

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li jiġu koperti l-arranġamenti legali attwali u futuri kollha li huma simili għal trusts. L-Istati Membri għandhom jesiġu r-reġistrazzjoni tat-trusts kollha li huma rregolati mid-dritt nazzjonali tagħhom jew li huma amministrati minn resident tal-UE anke jekk il-partijiet l-oħra kollha tat-trust u l-assi tagħha mhumiex fl-UE. B’dan il-mod, l-Istati Membri jistgħu jiżguraw li d-dritt nazzjonali tagħhom jew ir-residenti tagħhom mhumiex jiffaċilitaw il-ħasil tal-flus jew l-evażjoni tat-taxxa f’partijiet oħra tad-dinja, dan huwa partikolarment importanti għall-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 10 – punt d

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 4a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

“4a.   L-informazzjoni miżmuma fir-reġistru msemmi fil-paragrafu 3a ta’ dan l-Artikolu fir-rigward ta’ kwalunkwe trusts oħrajn għajr dawk imsemmijin fl-Artikolu 7b(b) tad-Direttiva (KE) 2009/101 għandha tkun aċċess lil kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li tista’ turi interess leġittimu.

“4a.  L-informazzjoni miżmuma fir-reġistru msemmi fil-paragrafu 3a ta’ dan l-Artikolu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku f’format ta’ data miftuħa.

L-informazzjoni aċċessibbli lil persuni u organizzazzjonijiet li jistgħu juru interess leġittimu għandha tikkonsisti fl-isem, ix-xahar u s-sena tat-twelid, in-nazzjonalità u l-pajjiż tar-residenza tas-sid benefiċjarju kif definit fl-Artikolu 3(6)(b).

L-informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku għandha tikkonsisti fl-isem, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità u l-pajjiż ta’ residenza tas-sid benefiċjarju kif definit fl-Artikolu 3(6)(b), kif ukoll in-natura u l-portata tal-interess benefiċjarju miżmum.

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f’ċirkostanzi eċċezzjonali u skont kundizzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu stabbiliti fid-dritt nazzjonali, settlor u/jew trustee jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet nazzjonali biex ma jagħmlux dik l-informazzjoni dwar it-trust jew l-arranġament legali inkwistjoni aċċessibbli għall-pubbliku, għall-fini biex tiġi protetta l-privatezza ta’ benefiċjarji vulnerabbli. Jekk l-awtorità nazzjonali tilqa’ din it-talba, għandha tiddaħħal dikjarazzjoni fir-reġistru pubbliku li tgħid li l-informazzjoni disponibbli dwar it-trust jew l-arranġament legali hija inkompleta. Għandu dejjem ikun hemm il-possibilità li tali deċiżjonijiet jiġu kkontestati.

Ġustifikazzjoni

Format ta’ data miftuħa huwa kruċjali biex jiġi evitat il-ħabi ta’ sjieda benefiċjarja ta’ trusts: huwa jippermetti l-ġbir u l-analiżi ta’ ammonti kbar ta’ data sabiex jiġu identifikati b’mod aħjar l-anomaliji, ix-xejriet, l-iżbalji, l-indikaturi ta’ twissija (“red flags”), eċċ., kif ukoll biex data dwar is-sjieda benefiċjarja tkun ikkombinata b’informazzjoni minn sorsi ta’ data rilevanti oħra li huma importanti biex tiġi identifikata l-korruzzjoni matul il-katina tal-valur, i.e. kuntratti u proċessi ta’ akkwist.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 10 – punt d

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 4b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4b.   Meta jidħlu f’relazzjoni ta’ klijent ġdida ma’ trust jew arranġament legali ieħor suġġett għar-reġistrazzjoni ta’ informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja skont il-paragrafu 3a, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom jiġbru prova tar-reġistrazzjoni fejn applikabbli.”;

4b.   Meta jidħlu f’relazzjoni ta’ klijent ġdida ma’ trust jew arranġament legali ieħor suġġett għar-reġistrazzjoni ta’ informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja skont il-paragrafu 3a, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom jiġbru prova tar-reġistrazzjoni fejn applikabbli u jirrapportaw kwalunkwe diskrepanza li huma jsibu bejn l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja li qiegħda fir-reġistru ċentrali u l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miġbura bħala parti mill-proċeduri tagħhom ta’ diliġenza dovuta tal-klijent.”;

Ġustifikazzjoni

Li entitajiet marbutin b’obbligu jiġu mitluba jirrapportaw dwar id-diskrepanzi bejn il-proċeduri tagħhom ta’ diliġenza dovuta tal-klijent u reġistri pubbliċi tas-sjieda benefiċjarja għandha ssaħħaħ id-data li tinsab fir-reġistri pubbliċi tas-sjieda benefiċjarja. Għandu jiġi enfasizzat ukoll li l-entitajiet marbutin b’obbligu ma għandhomx jistrieħu fuq l-informazzjoni li tinsab fir-reġistri pubbliċi tas-sjieda benefiċjarja iżda jkomplu jwettqu d-diliġenza dovuta tal-klijent indipendenti tagħhom sabiex huma jkunu jafu min huma l-klijenti tagħhom.

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 10 – punt da (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 5

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(da)  il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

5.   L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-informazzjoni miżmuma fir-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 4 tkun adegwata, preċiża u aġġornata.

"5.   L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-informazzjoni miżmuma fir-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 4 tkun adegwata, preċiża u aġġornata. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b’obbligu jirrapportaw każijiet ta’ divulgazzjonijiet nieqsa jew mhux preċiżi."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN)

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 10 – punt e

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 7a – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

F’ċirkostanzi eċċezzjonali stipulati fil-liġi nazzjonali, fejn l-aċċess imsemmi fil-paragrafi 4 u 4a jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta’ frodi, sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni minn tali aċċess għall-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi każ b’każ.

F’ċirkostanzi eċċezzjonali stipulati fid-dritt nazzjonali, fejn l-aċċess imsemmi fil-paragrafi 4 u 4a jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta’ sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, b’mod partikolari meta s-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni minn tali aċċess għall-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi ta’ każ b’każ. L-eżenzjonijiet ma għandhom qatt ikunu għal perjodu indefinit u għandhom jiġu vvalutati mill-ġdid f’perjodi regolari.

Ġustifikazzjoni

Ara Artikolu 1 ­ paragrafu 1 – punt 9 –punt c

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 10 – sottopunt h

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

“10.  Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, trust huwa kkunsidrat bħala amministrat f’kull Stat Membru fejn huma stabbiliti l-fiduċjarji.”;

“10.  Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, trust hija kkunsidrata li tkun inħolqot, tkun qed tiġi amministrata jew topera fi Stat Membru fejn:

 

(a)   hija tkun inħolqot skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru, jew hija rregolata minn din il-leġiżlazzjoni, jew il-qorti tal-appell aħħarija tagħha tinsab fil-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru; jew

 

(b)   hija marbuta mal-Istat Membru permezz ta’:

 

(i)   sid benefiċjarju wieħed jew aktar tat-trust, kif definit fl-Artikolu 3(6)(b), residenti fit-tali Stat Membru;

 

(ii)   proprjetà immobbli fit-tali Stat Membru;

 

(iii)   ishma jew drittijiet tal-vot jew interess ta’ sjieda f’entità ġuridika inkorporata fit-tali Stat Membru; jew

 

(iv)   kont bankarju jew kont ta’ pagament f’istituzzjoni ta’ kreditu li jopera fit-tali Stati Membri.”;

Ġustifikazzjoni

Trust għandha tiġi reġistrata fl-Istati Membri kollha fejn hija għandha punt ta’ rabta.

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – punt 1a (ġdid)

Direttiva 2009/101/KE

Artikolu 7 – punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  Fl-Artikolu 7 jiżdied il-punt ba li ġej:

 

‘(ba)   nuqqas ta’ divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja kif rikjest fl-Artikolu 7b.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&from=EN)

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – punt 1b (ġdid)

Direttiva 2009/101/KE

Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1b)  fl-Artikolu 7 jiżdied it-tieni paragrafu li ġej:

 

“L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta l-obbligi japplikaw għal persuni ġuridiċi, jistgħu jiġu applikati penali lill-individwi li skont id-dritt nazzjonali huma responsabbli għall-ksur, inkluż fi ħdan il-korp tal-maniġment.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&from=EN)

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – punt 2

Direttiva 2009/101/KE

Artikolu 7b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-informazzjoni għandha tikkonsisti mill-isem, ix-xahar u s-sena tat-twelid, in-nazzjonalità u l-pajjiż tar-residenza tas-sid benefiċjarju kif ukoll in-natura u l-livell tal-interess benefiċjarju miżmum.

L-informazzjoni għandha tikkonsisti mill-isem, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità, il-pajjiż tar-residenza u d-dettalji ta’ kuntatt (mingħajr ma jiġi divulgat l-indirizz privat) tas-sid benefiċjarju kif ukoll in-natura u l-livell tal-interess benefiċjarju miżmum.

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – punt 2

Direttiva 2009/101/KE

Artikolu 7b – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tkun magħmula pubblikament disponibbli permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri msemmija fl-Artikolu 4a(2).

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri msemmija fl-Artikolu 4a(2), f’konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data u mal-istandards tad-data miftuħa, u tkun soġġetta għal reġistrazzjoni online.

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – punt 2

Direttiva 2009/101/KE

Artikolu 7b – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  F’ċirkostanzi eċċezzjonali stipulati fil-liġi nazzjonali, fejn l-aċċess għall-informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta’ frodi, sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni mill-iżvelar obbligatorju tal-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi każ b’każ.

4.  F’ċirkostanzi eċċezzjonali stipulati fid-dritt nazzjonali, fejn l-aċċess għall-informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta’ sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni mid-divulgazzjoni obbligatorja tal-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq ta’ bażi każ b’każ. L-eżenzjonijiet ma għandhom qatt ikunu għal perjodu indefinit u għandhom jiġu vvalutati mill-ġdid f’perjodi regolari biex jiġi evitat l-abbuż. Meta tingħata eżenzjoni, din għandha titniżżel b’mod ċar fir-reġistru aċċessibbli għall-entitajiet imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 30(5) tad-Direttiva (UE) 2015/849.

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – punt 2

Direttiva 2009/101/KE

Artikolu 7b – paragrafu 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-awtoritajiet kompetenti jissorveljaw b’mod effettiv u jieħdu l-miżuri meħtieġa bl-għan li jiżguraw konformità mar-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħat adegwati, inkluża s-setgħa li jitolbu l-produzzjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni li tkun rilevanti għall-monitoraġġ tal-konformità u li jwettqu verifiki, u jkollhom ir-riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal ta’ dawk l-awtoritajiet iżomm standards professjonali għoljin, inklużi standards ta’ kunfidenzjalità u protezzjoni tad-data, li huma ta’ integrità għolja u li għandhom il-ħiliet xierqa.”

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu

Referenzi

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Kumitati responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE

12.9.2016

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Elly Schlein

21.10.2016

Artikolu 55 - Laqgħat konġunti ta’ kumitati

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

       

       

6.10.2016

Eżami fil-kumitat

7.11.2016

 

 

 

Data tal-adozzjoni

29.11.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

19

1

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Ignazio Corrao, Nirj Deva, Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Marina Albiol Guzmán, Seb Dance, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa

OPINJONI tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (8.12.2016)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Emmanuel Maurel

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jappella lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, u lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jikkunsidraw l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom:

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  Politiki u azzjonijiet f'oqsma oħra rilevanti ta' kompetenza tal-Unjoni, pereżempju fil-kummerċ internazzjonali u fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp, jenħtieġ li jiġu utilizzati, fejn possibbli, biex jikkumplimentaw il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu permezz tas-sistema finanzjarja. Dawn il-politiki u l-azzjonijiet jenħtieġ li jfittxu jikkumplimentaw u mhux jimminaw għanijiet ta' politika oħra tal-Unjoni.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)  Il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa qed jinqdew dejjem iżjed bi tranżazzjonijiet kummerċjali, bis-saħħa tal-manipulazzjoni tal-prezzijiet, tal-kwantità u tal-kwalità. It-trasparenza finanzjarja u fiskali hija prijorità ewlenija tal-politika kummerċjali tal-Unjoni, u għalhekk jenħtieġ li l-pajjiżi li jittolleraw il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa ma jingħataw l-ebda privileġġ kummerċjali mill-Unjoni.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10b)  Konformi mal-istrateġija "Kummerċ għal Kulħadd", jenħtieġ li tkun adottata azzjoni effettiva ulterjuri fir-rigward tal-kummerċ ta' servizzi biex ma jitħalliex li dan jintuża għal flussi finanzjarji illeċiti, meta wieħed iżomm f'moħħu li l-kummerċ ħieles ta' merkanzija u servizzi ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw ikabbar ir-riskju ta' ħasil tal-flus, u li l-kummerċ ta' servizzi tal-Unjoni ma' rifuġji fiskali huwa sitt darbiet akbar minn dak ma' pajjiżi kumparabbli, filwaqt li din id-distinzjoni ma teżistix fil-kummerċ ta' merkanizija.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 10c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10c)  Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni jenħtieġ li tagħti rapport lill-Istati Membri dwar il-lakuni possibbli fil-kapitoli dwar is-servizzi finanzjarji u l-istabbiliment fi ftehimiet kummerċjali tal-UE li diġà huma fis-seħħ ma' pajjiżi terzi, b'mod partikolari d-definizzjoni ta' investiment u ta' stabbiliment, l-ambitu u l-limiti ta' żmien ta' eċċezzjonijiet prudenzjali, l-eżistenza jew in-nuqqas ta' eżistenza ta' limiti massimi għal trasferiment ta' flus bejn il-partijiet tal-ftehimiet kummerċjali, il-muniti permessi għal dan it-trasferiment, il-konferma tas-sigriet bankarju u l-eżistenza ta' dispożizzjonijiet dwar l-iskambju ta' data.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 10d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10d)  Il-liberalizzazzjoni ta' servizzi finanzjarji jenħtieġ li tkun soġġetta għal skrutinju aħjar, u għal analiżi ex ante mill-awtoritajiet kompetenti. Fir-rigward tal-innovazzjoni finanzjarja esponenzjali, jenħtieġ li l-inklużjoni ta' servizzi finanzjarji fi sħubijiet u ftehimiet kummerċjali tal-Unjoni tkun ibbażata fuq listi pożittivi.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 10e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10e)  Jenħtieġ li l-kapitoli dwar is-servizzi finanzjarji u l-istabbiliment fi ftehimiet kummerċjali futuri jinkludu definizzjonijiet preċiżi ferm ta' investiment, sabiex jiġu esklużi prodotti li għandhom potenzjal għoli ta' flus mhux dikjarati; jipprevedu għall-istabbiliment ta' reġistri pubbliċi tal-benefiċjarji effettivi finali fir-rigward ta' kumpaniji u arranġamenti legali simili maħluqa, amministrati jew operati fit-territorji koperti bil-ftehim kummerċjali; jinkludu arranġamenti dwar il-koperazzjoni fil-kontroll ta' flussi finanzjarji u t-tneħħija tas-sigriet bankarju, li jikkonformaw mar-regoli tal-protezzjoni tad-data u mal-istandards ta' data miftuħa; ikabbru l-ambitu u l-limiti ta' żmien għal eċċezzjonijiet prudenzjali lil hinn minn "żbilanċi tan-neċessità ta' pagament”, u jissostitwixxu "l-akbar impenn possibbli" b'dispożizzjonijiet obbligatorji.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(37a)  L-istandards ta' trasparenza prinċipali jenħtieġ li jkunu vinkolanti u jiggwidaw in-negozjati u n-negozjar mill-ġdid tal-ftehimiet u s-sħubjiet kummerċjali tal-Unjoni. Is-sħab kummerċjali jenħtieġ li jitilfu l-benefiċċji mogħtija mill-ftehimiet kummerċjali mal-Unjoni meta jonqsu milli jirrispettaw standards internazzjonali rilevanti, bħall-Istandard Komuni ta' Rappurtar tal-OECD, il-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Erożjoni tal-Bażi tat-Taxxa u t-Trasferiment tal-Profitti tal-OECD, ir-reġistru ċentrali ta' sjieda benefiċjarja u r-rakkomandazzjonijiet tal-FATF. Fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-OECD BEPS, huwa essenzjali li tiġi applikata bis-sħiħ is-sistema ta' rappurtar pajjiż b'pajjiż għal intrapriżi multinazzjonali.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 37b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(37b)  Jenħtieġ li l-valutazzjonijiet tal-impatt tas-sostenibbiltà kummerċjali (TSIAs) ikun fihom informazzjoni preċiża dwar il-prestazzjoni tal-pajjiż jew pajjiżi terzi rispettivi f'dan ir-rigward, inkluża l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti. Jenħtieġ li t-tisħiħ tal-klawżoli dwar il-governanza tajba fi ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi terzi u l-għoti ta' assistenza teknika jikkostitwixxu element ewlieni ta' dawk il-ftehimiet, anki meta tali klawżoli ma jkunux vinkolanti.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 37c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(37c)  Meta ftehimiet kummerċjali ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw diġà jeżistu jew qed jiġu nnegozjati, iridu jiġu allokati fondi biżżejjed, bħala parti mill-ftehim, għall-ħolqien ta' kapaċità teknika, umana u istituzzjonali biex jitwettqu r-rekwiżiti msemmija hawn fuq. Rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni ta' ftehim kummerċjali li l-Unjoni tkun ikkonkludiet ma' pajjiżi terzi jenħtieġ li jkollhom taqsima speċjali fuq is-servizzi finanzjarji u l-istabbiliment u jkun fihom informazzjoni verifikabbli dwar il-konformità mar-rekwiżiti msemmija hawn fuq.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)

Direttiva 2015/849/UE

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt e

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-1)  fl-Artikolu 2, paragrafu 1, il-punt 3(e) huwa sostitwit b'dan li ġej:

(e)  persuni oħrajn li jinnegozjaw fi prodotti fejn il-ħlasijiet isiru jew jiġu riċevuti fi flus kontanti f'ammont ta' EUR 10 000 jew aktar, kemm jekk it-tranżazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda kif ukoll jekk titwettaq f'bosta operazzjonijiet li jidhru li huma marbuta ma' xulxin;"

(e)  persuni oħrajn li jinnegozjaw fi prodotti jew servizzi, sa fejn il-ħlasijiet isiru jew jiġu riċevuti fi flus kontanti f'ammont ta' EUR 10 000 jew aktar, kemm jekk it-transazzjoni ssir f'operazzjoni waħda jew inkella f'bosta operazzjonijiet li jidhru li għandhom x'jaqsmu ma' xulxin;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Direttiva 2015/849/UE

Artikolu 11 – punt c

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2a)  fl-Artikolu 11, il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:

(c)  fil-każ ta' persuni li jinnegozjaw f'oġġetti, meta jwettqu transazzjonijiet okkażjonali fi flus kontanti li jammontaw għal EUR 10 000 jew aktar, kemm jekk it-transazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda kif ukoll jekk titwettaq f'diversi operazzjonijiet li jidhru li huma marbutin ma' xulxin;"

(c)  fil-każ ta' persuni li jinnegozjaw f'oġġetti jew f'servizzi, meta jwettqu tranżazzjonijiet okkażjonali fi flus kontanti li jammontaw għal EUR 10 000 jew aktar, kemm jekk it-tranżazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda kif ukoll jekk titwettaq f'diversi operazzjonijiet li jidhru li huma marbutin ma' xulxin;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Id-Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 18a – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fir-rigward tat-tranżazzjonijiet li jinvolvu pajjiżi terzi b’riskju għoli, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li, meta jittrattaw persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiċi stabbiliti f’pajjiżi terzi identifikati bħala pajjiżi terzi b’riskju għoli skont l-Artikolu 9(2), l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom mill-inqas japplikaw il-miżuri li ġejjin ta’ diliġenza dovuta tal-klijenti msaħħa:

1.  Fir-rigward tat-tranżazzjonijiet, inklużi tranżazzjonijiet kummerċjali, li jinvolvu pajjiżi terzi b'riskju għoli, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li, meta jittrattaw persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiżi terzi identifikati bħala pajjiżi terzi b'riskju għoli skont l-Artikolu 9(2), l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom mill-inqas japplikaw il-miżuri li ġejjin ta' diliġenza dovuta tal-klijenti msaħħa:

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu

Referenzi

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Kumitati responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

12.9.2016

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Emmanuel Maurel

12.10.2016

Artikolu 55 - Laqgħat konġunti ta’ kumitati

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

       

       

6.10.2016

Eżami fil-kumitat

29.11.2016

 

 

 

Data tal-adozzjoni

5.12.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

16

4

7

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (18.1.2017)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE
(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Rapporteur (għal opinjoni): Kostas Chrysogonos

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

I. Introduzzjoni

Din il-proposta għandha l-għan li temenda żewġ atti legali riċenti tal-UE dwar il-verifiki finanzjarji u t-trasparenza sabiex tmexxi 'l quddiem il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, li t-tnejn li huma jiddependu fuq lakuni fil-kontrolli finanzjarji[1].

F'dan il-kuntest, ġew identifikati l-ħames problemi ewlenin li ġejjin: 1. it-tranżazzjonijiet suspettużi li jinvolvu pajjiżi terzi b'riskju għoli mhumiex issorveljati b'mod effiċjenti minħabba rekwiżiti tad-diliġenza dovuta tal-klijenti mhux ċari u mhux ikkoordinati; 2. it-tranżazzjonijiet suspettużi permezz ta' muniti virtwali mhumiex issorveljati biżżejjed mill-awtoritajiet, li mhumiex f'qagħda li jabbinaw l-identitajiet u t-tranżazzjonijiet; 3. il-miżuri attwali biex itaffu r-riskji ta-ħasil tal-flus/tal-finanzjament tat-terroriżmu assoċjati ma' strumenti anonimi mħallsin minn qabel mhumiex suffiċjenti; 4. l-unitajiet tal-intelligence finanzjarja (UIF) ma għandhomx aċċess f'waqtu għal – u ma jiskambjawx – l-informazzjoni miżmuma mill-entitajiet marbuta b'obbligu; 5. l-UIF għandhom in-nuqqas ta' aċċess, jew għandhom aċċess tardiv, għal informazzjoni dwar l-identità ta' detenturi ta' kontijiet tal-bank u tal-pagament[2].

F'dan il-qasam, huwa importanti li jinstab bilanċ xieraq bejn li jiġu stabbiliti verifiki suffiċjenti sabiex jiġu evitati b'mod effettiv ir-reati finanzjarji u l-finanzjament tat-terroriżmu, u jiġu protetti d-drittijiet fundamentali u dawk ta' privatezza. F'dawn l-aħħar snin, il-ħsara dejjem tikber ikkaġunata kemm mill-irregolaritajiet finanzjarji u mill-attività terroristika wasslet għal bidla f'dan il-bilanċ, hekk kif kienu meħtieġa miżuri aktar b'saħħithom biex tiġi protetta s-soċjetà kollha. Għalhekk il-kwistjoni hija waħda ta' bilanċ bejn dawn l-interessi, li sa ċertu punt jistgħu jkunu f'kunflitt, kif ukoll ta' proporzjonalità.

II. Regolamentazzjoni tal-muniti virtwali

Fil-preżent, il-muniti virtwali huma fenomenu marġinali, iżda huwa possibbli li jsiru dejjem aktar importanti. Fl-istess ħin, huwa ċar li jistgħu jintużaw b'mod ħażin għal skopijiet ta' kriminalità. Għalhekk, il-Kummissjoni tipproponi li l-pjattaformi ta' kambju tal-muniti virtwali u l-fornituri ta' kartieri tal-kustodji jkunu soġġetti għal xi wħud mill-istess obbligi ta' rapportar bħall-fornituri ta' servizz finanzjarju tradizzjonali. F'dan il-qafas, l-UIF nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jassoċjaw l-indirizzi ta' muniti virtwali mal-identità ta' sid il-flus virtwali.

Ir-rapporteur japprova dan il-pass, iżda jaqbel mal-Bank Ċentrali Ewropew meta jgħid li l-introduzzjoni ta' dan l-obbligu ta' rapportar ma għandux jinkiteb b'tali mod li jista' jitqies bħala approvazzjoni tal-muniti virtwali.

III. Restrizzjonijiet fuq kards anonimi mħallsin minn qabel

Il-kards anonimi mħallsin minn qabel jistgħu jkunu mezz utli ta' ħlas, speċjalment għal ammonti relattivament żgħar. Madankollu, dawn jistgħu jintużaw għal raġunijiet ta' qerq[3]. Il-Kummissjoni tipproponi li jitnaqqas il-valur limitu għall-pagamenti li jużaw kards bħal dawn mingħajr ma jitwettqu verifiki sistematiċi ta' diliġenza dovuta, kif ukoll li tintemm l-eżenzjoni fuq il-verifiki ta' diliġenza dovuta għall-ħlasijiet onlajn.

Ir-rapporteur japprova ċerti verifiki aktar stretti fuq tali kards, peress li hemm każijiet fejn ġie ppruvat l-użu ħażin tagħhom, iżda jikkunsidra li r-restrizzjonijiet ma għandhomx ikunu tant stretti li dawn il-kards ma jkunux jistgħu jintużaw fil-prattika. Barra minn hekk, huwa jikkunsidra li l-impatt tal-miżuri proposti fuq il-kompetittività u b'mod partikolari fuq l-SMEs attivi fil-qasam tal-istrumenti mħallsin minn qabel u l-muniti virtwali jeħtieġ li jiġi eżaminat aktar bir-reqqa.

IV. Setgħat tal-UIF biex ikollhom aċċess għall-informazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni żżid is-setgħat tal-UIF tal-Istati Membri biex jitolbu informazzzjoni mill-istituzzjonijiet finanzjarji. Attwalment, l-UIF jistgħu jitolbu biss informazzjoni jekk l-istituzzjoni finanzjarja inkwistjoni tkun ġiet mgħarrfa dwar attività mhux tas-soltu. Għalhekk il-proposta tippermetti talbiet motu proprio mill-UIF. Ir-reġistri ċentrali tad-detenturi tal-kontijiet tal-bank għandhom jiġu stabbiliti wkoll fl-Istati Membri.

Ir-rapporteur jikkunsidra li r-restrizzjonijiet fuq is-segretezza finanzjarja huma ġustifikati fid-dawl tal-kondizzjonijiet attwali. Id-drittijiet fundamentali tal-partijiet kollha għandhom jiġu rispettati bis-sħiħ f'kull każ.

V. Approċċ komuni għall-pajjiżi terzi b'riskju għoli

L-UE issa għandha lista komuni relattivament qasira ta' pajjiżi terzi b'riskju għoli, li fir-rigward tagħhom it-tranżazzjonijiet finanzjarji għandhom ikunu soġġetti għal attenzjoni partikolari. Il-proposta tistipula standards komuni biex jiġu indirizzati t-tranżazzjonijiet finanzjarji lejn u minn dawk il-ġurisdizzjonijiet.

Ir-rapporteur jikkunsidra li tali approċċ komuni huwa neċessarju.

VI. Aċċess għal informazzjoni dwar sjieda benefiċjarja

Wieħed mill-aktar aspetti importanti tal-proposta jikkonċerna ż-żieda fl-obbligi li tiġi ddikjarata, u li jiġi pprovdut aċċess għal informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' strutturi korporattivi, trusts u arranġamenti simili. Ħafna skandli finanzjarji u politiċi riċenti wrew li tali arranġamenti jistgħu jkunu mod ta' kif jiġu evitati t-taxxi jew is-sorveljanza xierqa tal-affarijiet finanzjarji. Il-proposta għandha l-għan li tagħti aċċess pubbliku għal reġistru aktar komprensiv li jinkludi ċerta informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' strutturi korporattivi jew trusts, minflok ma tagħti aċċess għal ċerti korpi biss. Barra minn hekk, ir-regoli dwar il-post tar-reġistrazzjoni tat-trusts huma ċċarati wkoll.

Ir-rapporteur jikkunsidra li din iż-żieda fit-trasparenza hija essenzjali fiż-żamma tal-fiduċja pubblika fis-sistema finanzjarja. B'mod partikolari huwa importanti li l-livell minimu għad-dikjarazzjoni ta' interess benefiċjarju jkun baxx biżżejjed – il-proposta tal-Kummissjoni biex tnaqqas il-livell minimu minn 25 % għal 10 % tista' tiġi approvata.

VII. Konklużjoni

Ir-rapporteur jikkunsidra li din il-proposta hija f'waqtha, peress li din hija meħtieġa biex jissaħħaħ il-qafas legali tal-Unjoni kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Jistgħu jiġu approvati l-linji ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni, iżda b'ċerti emendi li l-għan tagħhom huwa li jsaħħu aktar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, filwaqt li jiġi żgurat ir-rispett għad-drittijiet fundamentali f'dan il-qasam.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda   1

Proposta għal direttiva

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill24 tikkostitwixxi l-istrument legali ewlieni fil-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-iskopijiet tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Din id-Direttiva, li trid tkun trasposta sas-26 ta' Ġunju 2017, tistabbilixxi qafas komprensiv biex jindirizza l-ġbir ta' flus jew proprjetà għal skopijiet terroristiċi billi tirrikjedi lill-Istati Membri jidentifikaw, jifhmu u jimmitigaw ir-riskji marbutin mal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

(1)  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill24 tikkostitwixxi l-istrument legali ewlieni fil-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-iskopijiet tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Din id-Direttiva, li trid tkun trasposta sas-26 ta' Ġunju 2017, tistabbilixxi qafas legali aġġornat, trasparenti, effiċjenti u komprensiv biex jindirizza l-ġbir ta' flus jew proprjetà għal skopijiet terroristiċi billi tirrikjedi lill-Istati Membri jidentifikaw, jifhmu, jimmitigaw u jipprevjenu r-riskji marbutin mal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

_________________

_________________

24 Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE, ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

24 Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE, ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

Emenda     2

Proposta għal direttiva

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  L-attakki terroristiċi riċenti xehdu dawl fuq xejriet emerġenti ġodda, b'mod partikolari fir-rigward tal-mod ta' kif il-gruppi terroristiċi jiffinanzjaw u jwettqu l-operazzjonijiet tagħhom. Ċerti servizzi tat-teknoloġija moderna qegħdin isiru aktar u aktar popolari bħala sistemi alternattivi tal-finanzjament u għadhom barra mill-ambitu tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew jibbenefikaw minn eżenzjonijiet li jaf ma għadhomx iġġustifikati. Sabiex wieħed iżomm mal-pass tax-xejriet li qegħdin jevolvu, jinħtieġ li jittieħdu miżuri ulterjuri biex jittejjeb il-qafas preventiv eżistenti.

(2)  L-attakki terroristiċi riċenti xehdu dawl fuq xejriet emerġenti ġodda, b'mod partikolari fir-rigward tal-mod ta' kif il-gruppi terroristiċi jiffinanzjaw u jwettqu l-operazzjonijiet tagħhom. Ċerti servizzi tat-teknoloġija moderna qegħdin isiru aktar u aktar popolari bħala sistemi alternattivi tal-finanzjament u għadhom barra mill-ambitu tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew jibbenefikaw minn eżenzjonijiet li jaf ma għadhomx iġġustifikati. Sabiex wieħed iżomm mal-pass tax-xejriet li qegħdin jevolvu, jinħtieġ li jittieħdu miżuri ulterjuri biex tiġi żgurata aktar trasparenza tat-tranżazzjonijiet finanzjarji u tal-entitajiet korporattivi skont il-qafas legali preventiv stabbilit fl-Unjoni, bil-ħsieb li jittejjeb il-qafas preventiv eżistenti u jiġi miġġieled b'mod aktar effettiv il-finanzjament tat-terroriżmu.

Emenda     3

Proposta għal direttiva

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Filwaqt li l-għanijiet tad-Direttiva (UE) 2015/849 jinħtieġ li jiġu segwiti, kwalunkwe emendi għal din id-Direttiva jinħtieġ li jkunu konsistenti mal-azzjoni li qiegħda tieħu l-Unjoni fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu. L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà25 indikat il-ħtieġa għal miżuri biex ikun indirizzat il-finanzjament tat-terroriżmu b'manjiera aktar effettiva u komprensiva, filwaqt li ġie enfasizzat li l-infiltrazzjoni tas-swieq finanzjarji tippermetti l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-17 sat-18 ta' Diċembru 2015 ukoll enfasizzaw il-ħtieġa li tittieħed azzjoni ulterjuri b'mod rapidu kontra l-finanzjament tat-terroriżmu fid-dominji kollha.

(3)  Filwaqt li l-għanijiet tad-Direttiva (UE) 2015/849 jinħtieġ li jiġu segwiti, kwalunkwe emenda għal din id-Direttiva jinħtieġ li tkun konsistenti mal-azzjoni li qiegħda tieħu l-Unjoni fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu, b'kunsiderazzjoni xierqa għall-prinċipji u d-drittijiet fundamentali rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll l-osservanza u l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-proporzjonalità. L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà25 identifikat bħala prijorità l-aġġornament tal-qafas legali tal-UE biex jiġi miġġieled it-terroriżmu, billi tindika l-ħtieġa ta' miżuri biex ikun indirizzat il-finanzjament tat-terroriżmu b'manjiera aktar effettiva u komprensiva, filwaqt li ġie enfasizzat li l-infiltrazzjoni tas-swieq finanzjarji tippermetti l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-17 sat-18 ta' Diċembru 2015 ukoll enfasizzaw il-ħtieġa li tittieħed azzjoni ulterjuri b'mod rapidu kontra l-finanzjament tat-terroriżmu fid-dominji kollha.

_________________

_________________

25 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni "L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà", COM(2015) 185 final.

25 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni "L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà", COM(2015) 185 final.

Emenda     4

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Il-miżuri tal-Unjoni jridu jirriflettu wkoll b'mod preċiż l-iżviluppi u l-impenji meħudin f'livell internazzjonali. Ir-Riżoluzzjoni 2199(2015) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tħeġġeġ lill-Istati biex jipprevjenu lil gruppi terroristiċi milli jiksbu aċċess għal istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.

(5)  Il-miżuri tal-Unjoni jridu jirriflettu wkoll b'mod preċiż l-iżviluppi u l-impenji meħudin f'livell internazzjonali. Ir-Riżoluzzjonijiet 2199(2015) u 2253(2015) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jħeġġu lill-Istati biex jipprevjenu lil gruppi terroristiċi milli jiksbu aċċess għal istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.

Emenda     5

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Il-fornituri tas-servizzi ta' skambju bejn muniti virtwali u muniti ta' kors legali (jiġifieri muniti ddikjarati li huma valuta legali) kif ukoll fornituri tal-kartieri ta' kustodja għal muniti virtwali mhuma taħt l-ebda obbligu biex jidentifikaw attività suspettuża. Il-gruppi terroristiċi għalhekk jistgħu jittrasferixxu l-flus fis-sistema finanzjarja tal-Unjoni jew f'netwerks tal-muniti virtwali billi jgħattu t-trasferimenti jew billi jibbenefikaw minn ċertu grad ta' anonimità fuq dawn il-pjattaformi. Huwa għaldaqstant essenzjali li l-ambitu tad-Direttiva (UE) 2015/849 jiġi estiż b'tali mod li jinkludi l-pjattaformi ta' skambju ta' muniti virtwali u fornituri tal-kartieri ta' kustodja. L-awtoritajiet kompetenti jinħtieġ li jkunu jistgħu jissorveljaw l-użu ta' muniti virtwali. Dan jipprovdi approċċ bilanċjat u proporzjonali, is-salvagwardja ta' avvanzi tekniċi u l-grad għoli ta' trasparenza miksub fil-qasam tal-iffinanzjar alternattiv u l-intraprenditorija soċjali.

(6)  Il-fornituri tas-servizzi ta' skambju bejn muniti virtwali u muniti ta' kors legali (jiġifieri muniti ddikjarati li huma valuta legali), il-fornituri tal-kartieri ta' kustodja għal muniti virtwali, l-emittenti, l-amministraturi, l-intermedjarji u d-distributuri tal-muniti virtwali u l-amministraturi u l-fornituri tas-sistemi għal pagamenti online mhuma taħt l-ebda obbligu biex jidentifikaw attività suspettuża. Il-gruppi terroristiċi għalhekk jistgħu jittrasferixxu l-flus fis-sistema finanzjarja tal-Unjoni jew f'netwerks tal-muniti virtwali billi jgħattu t-trasferimenti jew billi jibbenefikaw minn ċertu grad ta' anonimità fuq dawn il-pjattaformi. Huwa għaldaqstant essenzjali li l-ambitu tad-Direttiva (UE) 2015/849 jiġi estiż b'tali mod li jinkludi l-pjattaformi ta' skambju ta' muniti virtwali, il-fornituri tal-kartieri ta' kustodja, l-emittenti, l-amministraturi, l-intermedjarji u d-distributuri tal-muniti virtwali u l-amministraturi u l-fornituri ta' sistemi għal pagamenti online. L-awtoritajiet kompetenti jinħtieġ li jkunu jistgħu jissorveljaw l-użu ta' muniti virtwali sabiex jidentifikaw l-attivitajiet suspettużi. Dan jipprovdi approċċ bilanċjat u proporzjonali, waqt li fl-istess ħin jissalvagwardja kemm l-avvanzi tekniċi innovattivi offruti minn dawn il-muniti u l-grad għoli ta' trasparenza miksub fil-qasam tal-iffinanzjar alternattiv u l-intraprenditorija soċjali.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Il-kredibbiltà tal-muniti virtwali ma tiżdidx jekk dawn ikunu użati għal skopijiet kriminali. F'dan il-kuntest, l-anonimità ssir aktar xkiel milli valur miżjud għall-bidu tal-muniti virtwali u l-benefiċċji potenzjali tagħhom li jinfirxu. L-inklużjoni ta' pjattaformi ta' skambju virtwali u fornituri tal-kartieri ta' kustodja mhijiex se tittratta għal kollox il-kwistjoni tal-anonimità marbuta mat-tranżazzjonijiet f'munita virtwali, billi parti kbira mill-ambjent tal-munita virtwali se jibqa' anonimu billi l-utenti jistgħu jmexxu wkoll mingħajr pjattaformi ta' skambju jew fornituri tal-kartieri ta' kustodja. Biex ikunu kkumbattuti r-riskji relatati mal-anonimità, l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) nazzjonali jinħtieġ li jkunu jistgħu jassoċjaw indirizzi tal-munita virtwali mal-identità tas-sid tal-muniti virtwali. Addizzjonalment, jinħtieġ li tkun ivvalutata b'mod ulterjuri l-possibbiltà li l-utenti jkunu jistgħu jiddikjaraw huma stess lill-awtoritajiet maħtura fuq bażi volontarja.

(7)  Biex ikunu kkumbattuti r-riskji relatati mal-anonimità, il-muniti virtwali jenħtieġ li ma jkunux anonimi u l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) nazzjonali jinħtieġ li jkunu jistgħu jassoċjaw indirizzi tal-munita virtwali mal-identità tas-sid tal-muniti virtwali.

(Ara l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta' Ottubru 2016 – CON/2016/49)

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li hemm ix-xewqa li jiġu stabbiliti regoli sabiex jiġi evitat l-użu ta' muniti virtwali għall-ħasil tal-flus, l-Unjoni Ewropea ma għandhiex neċessarjament tagħmel dan b'tali mod li tapprova l-użu ta' tali muniti.

Emenda     7

Proposta għal direttiva

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Kards imħallsin minn qabel bi skop ġenerali għandhom użi leġittimi u jikkostitwixxu strument li jikkontribwixxi għall-inklużjoni finanzjarja. Madankollu, kards anonimi mħallsin minn qabel jistgħu faċilment jintużaw fil-finanzjament ta' attakki u l-loġistika terroristiċi. Huwa għaldaqstant essenzjali li t-terroristi jkunu mċaħħdin minn dan il-mezz biex jiffinanzjaw l-operazzjonijiet tagħhom, billi jkomplu jitnaqqsu l-limiti u l-ammonti massimi taħt liema l-entitajiet obbligati jistgħu ma japplikawx ċerti miżuri għad-diliġenza dovuta tal-klijent ipprovduti mid-Direttiva (UE) 2015/849. Għalhekk, filwaqt li jittieħed il-kont dovut tal-bżonnijiet tal-klijenti meta jużaw strumenti mħallsin minn qabel bi skop ġenerali u mingħajr il-prevenzjoni ta' użu ta' tali strumenti għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u finanzjarja, huwa essenzjali li jitnaqqsu l-limiti eżistenti għal kards anonimi mħallsin minn qabel bi skop ġenerali u tkun imrażżna l-eżenzjoni tad-diliġenza dovuta tal-klijent għall-użu online tagħhom.

(11)  Kards imħallsin minn qabel bi skop ġenerali, li huma kkunsidrati li għandhom valur soċjali, għandhom użi leġittimi u jikkostitwixxu strument aċċessibbli li jikkontribwixxi għall-inklużjoni finanzjarja. Madankollu, kards anonimi mħallsin minn qabel jistgħu faċilment jintużaw fil-finanzjament ta' attakki u l-loġistika terroristiċi. Huwa għaldaqstant essenzjali li t-terroristi jkunu mċaħħdin minn dan il-mezz biex jiffinanzjaw l-operazzjonijiet tagħhom, billi jkomplu jitnaqqsu l-limiti u l-ammonti massimi taħt liema l-entitajiet obbligati jistgħu ma japplikawx ċerti miżuri għad-diliġenza dovuta tal-klijent ipprovduti mid-Direttiva (UE) 2015/849. Għalhekk, filwaqt li jittieħed il-kont dovut tal-bżonnijiet tal-klijenti meta jużaw strumenti mħallsin minn qabel bi skop ġenerali għal finijiet leġittimi u mingħajr il-prevenzjoni ta' użu ta' tali strumenti għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u finanzjarja, huwa essenzjali li jitnaqqsu l-limiti eżistenti għal kards anonimi mħallsin minn qabel bi skop ġenerali.

Emenda     8

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  L-UIF għandhom rwol importanti fl-identifikazzjoni ta' operazzjonijiet finanzjarji tan-netwerks terroristiċi, speċjalment transfruntiera, u fid-detezzjoni tal-finanzjaturi tagħhom. Minħabba n-nuqqas ta' standards internazzjonali preskrittivi, l-UIF għad għandhom differenzi sinifikanti fir-rigward tal-funzjonijiet, kompetenzi u setgħat tagħhom. Dawn id-differenzi madankollu ma għandhomx jaffettwaw l-attività ta' UIF, partikolarment il-kapaċità tagħha li tiżviluppa analiżi preventivi bħala appoġġ tal-awtoritajiet kollha inkarigati b'attivitajiet tal-intelligence, investigattivi u ġudizzjarji, u l-kooperazzjoni internazzjonali. L-UIF jinħtieġ li jkollhom aċċess għal informazzjoni u jkunu f'qagħda li jiskambjawha mingħajr impedimenti, inkluż permezz ta' kooperazzjoni xierqa mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. Fil-każijiet kollha ta' kriminalità ssuspettata u, partikolarment, f'każijiet li jinvolvu l-finanzjament tat-terroriżmu, l-informazzjoni jinħtieġ li tgħaddi direttament u malajr mingħajr dewmien bla bżonn. Għaldaqstant huwa essenzjali li tkompli tissaħħaħ l-effettività u l-effiċjenza tal-UIF, billi jiġu ċċarati s-setgħat ta' u l-kooperazzjoni bejn l-UIF.

(13)  L-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF), bħala netwerk deċentralizzat u sofistikat, jgħinu lill-Istati Membri jikkooperaw aħjar ma' xulxin. Huma għandhom rwol importanti fl-identifikazzjoni ta' operazzjonijiet finanzjarji tan-netwerks terroristiċi, speċjalment transfruntiera, u fid-detezzjoni tal-finanzjaturi tagħhom. Minħabba n-nuqqas ta' standards internazzjonali preskrittivi, l-UIF għad għandhom differenzi sinifikanti fir-rigward tal-funzjonijiet, kompetenzi u setgħat tagħhom. Dawn id-differenzi madankollu ma għandhomx jaffettwaw l-attività ta' UIF, partikolarment il-kapaċità tagħha li tiżviluppa analiżi preventivi bħala appoġġ tal-awtoritajiet kollha inkarigati b'attivitajiet tal-intelligence, investigattivi u ġudizzjarji, u l-kooperazzjoni internazzjonali. L-UIF jinħtieġ li jkollhom aċċess għal informazzjoni u jkunu f'qagħda li jiskambjawha mingħajr impedimenti, inkluż permezz ta' kooperazzjoni xierqa mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. Fil-każijiet kollha ta' kriminalità ssuspettata u, partikolarment, f'każijiet li jinvolvu l-finanzjament tat-terroriżmu, l-informazzjoni jinħtieġ li tgħaddi direttament u malajr mingħajr dewmien bla bżonn. Għaldaqstant huwa essenzjali li tkompli tissaħħaħ l-effettività u l-effiċjenza tal-UIF, billi jiġu ċċarati s-setgħat ta' u l-kooperazzjoni bejn l-UIF.

Emenda     9

Proposta għal direttiva

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a)  Il-ħolqien ta' UIF Ewropea li tassisti u tappoġġja lill-UIF tal-Istati Membri fil-kompiti tagħhom ikun mezz effiċjenti u kosteffettiv biex jiġu żgurati l-wasla, l-analiżi u t-tixrid ta' rapporti dwar ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu fis-Suq Intern.

Emenda     10

Proposta għal direttiva

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  L-UIF jinħtieġ li jkunu f'qagħda li jakkwistaw minn xi entità marbuta b'obbligu l-informazzjoni neċessarja kollha relatata mal-funzjonijiet tagħhom. L-aċċess bla rbit għal informazzjoni huwa essenzjali biex jiġi żgurat li l-flussi tal-flus jistgħu jiġu traċċati kif xieraq u li n-netwerks u l-flussi illegali huma skoperti fi stadju bikri. Meta l-UIF ikollhom il-bżonn jiksbu informazzjoni addizzjonali minn entitajiet marbutin b'obbligu fuq il-bażi ta' suspett ta' ħasil tal-flus, tali suspett jista' jiġi attivat minn rapport preċedenti dwar tranżazzjoni suspettuża rrapportat lill-UIF, iżda anki permezz ta' mezzi oħrajn bħalma hi l-analiżi tal-UIF stess, intelligence pprovduta minn awtoritajiet kompetenti jew informazzjoni ta' UIF oħra. L-UIF jinħtieġ li għalhekk ikunu f'qagħda li jiksbu informazzjoni minn xi entità marbuta b'obbligu, anki mingħajr rapport preċedenti li jkun sar mill-entità individwali marbuta b'obbligu. UIF jinħtieġ ukoll li tkun f'qagħda li tikseb tali informazzjoni b'talba magħmula minn UIF oħra tal-Unjoni kif ukoll li tiskambja l-informazzjoni mal-UIF rikjedenti.

(14)  L-UIF jinħtieġ li jkunu f'qagħda li jakkwistaw minn xi entità marbuta b'obbligu l-informazzjoni neċessarja kollha relatata mal-funzjonijiet tagħhom. L-aċċess bla rbit għal informazzjoni huwa essenzjali biex jiġi żgurat li l-flussi tal-flus jistgħu jiġu traċċati kif xieraq u li n-netwerks u l-flussi illegali huma skoperti fi stadju bikri. Meta l-UIF ikollhom il-bżonn jiksbu informazzjoni addizzjonali minn entitajiet marbutin b'obbligu fuq il-bażi ta' suspett ta' ħasil tal-flus, tali suspett jista' jiġi attivat minn rapport preċedenti dwar tranżazzjoni suspettuża rrapportat lill-UIF, iżda anki permezz ta' mezzi oħrajn bħalma hi l-analiżi tal-UIF stess, intelligence pprovduta minn awtoritajiet kompetenti jew informazzjoni ta' UIF oħra. L-UIF jinħtieġ li għalhekk ikunu f'qagħda li jiksbu l-informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u tal-infurzar tal-liġi li jeħtieġu biex iwettqu dmirjiethom kif suppost minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu, anki mingħajr rapport preċedenti li jkun sar mill-entità individwali marbuta b'obbligu. UIF jinħtieġ ukoll li tkun f'qagħda li tikseb tali informazzjoni b'talba magħmula minn UIF oħra tal-Unjoni kif ukoll li tiskambja l-informazzjoni mal-UIF rikjedenti.

Emenda     11

Proposta għal direttiva

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  L-aċċess tardiv għal informazzjoni tal-UIF u awtoritajiet kompetenti oħrajn fuq l-identità tad-detenturi tal-kontijiet bankarji u ta' ħlas ixekkel id-detezzjoni ta' trasferimenti ta' fondi relatati mat-terroriżmu. Id-data nazzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni ta' kontijiet bankarji u ta' ħlas li jappartjenu għal persuna waħda hija frammentata u għaldaqstant mhux aċċessibbli għall-UIF u awtoritajiet kompetenti oħrajn fil-ħin. Huwa għalhekk essenzjali li jiġu stabbiliti mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati, bħalma huma sistemi tar-reġistru jew tal-irkupru tad-data fl-Istati Membri kollha bħala mezz effiċjenti għall-aċċess f'waqtu ta' informazzjoni fuq l-identità tad-detenturi ta' kontijiet bankarji u ta' ħlas, id-detenturi ta' prokura tagħhom, u s-sidien benefiċjarji tagħhom.

(15)  L-aċċess tardiv għal informazzjoni tal-UIF u awtoritajiet kompetenti oħrajn fuq l-identità tad-detenturi tal-kontijiet bankarji u ta' ħlas u l-kaxex ta' depożitu sikuri, speċjalment dawk anonimi, ixekkel id-detezzjoni ta' trasferimenti ta' fondi relatati mat-terroriżmu. Id-data nazzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni ta' kontijiet bankarji u ta' ħlas u ta' kaxex ta' depożitu sikuri li jappartjenu għal persuna waħda hija frammentata u għaldaqstant mhux aċċessibbli għall-UIF u awtoritajiet kompetenti oħrajn fil-ħin. Huwa għalhekk essenzjali li jiġu stabbiliti mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati, bħalma huma sistemi tar-reġistru jew tal-irkupru tad-data fl-Istati Membri kollha bħala mezz effiċjenti għall-aċċess f'waqtu ta' informazzjoni fuq l-identità tad-detenturi ta' kontijiet bankarji u ta' ħlas u kaxex ta' depożitu sikuri, id-detenturi ta' prokura tagħhom, u s-sidien benefiċjarji tagħhom.

Emenda     12

Proposta għal direttiva

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Sabiex tkun irrispettata l-privatezza u tkun protetta d-data personali, tali reġistri jinħtieġ li jaħżnu l-minimu tad-data neċessarju għall-prestazzjoni tal-investigazzjonijiet AML. Is-suġġetti tad-data kkonċernati jinħtieġ li jkunu informati li d-data tagħhom hija rreġistrata u aċċessibbli mill-UIF u jinħtieġ li jingħataw punt ta' kuntatt biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom ta' aċċess u rettifika. Waqt it-traspożizzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet, l-Istati Membri jinħtieġ li jistabbilixxu perjodi massimi ta' żamma (appoġġati b'raġunament adegwat rigward id-dewmien tagħhom) għar-reġistrazzjoni ta' data personali f'reġistri u jipprovdu għall-qerda tagħha ladarba l-informazzjoni ma tkunx għadha meħtieġa għall-għan imsemmi. L-aċċess għar-reġistri u bażijiet tad-data jinħtieġ li jkun limitat għal bażi ta' bżonn biss.

(16)  Sabiex tkun irrispettata l-privatezza u tkun protetta d-data personali, tali reġistri jinħtieġ li jaħżnu l-minimu tad-data neċessarju għall-prestazzjoni tal-investigazzjonijiet AML jew l-investigazzjonijiet dwar il-finanzjament tat-terroriżmu. Is-suġġetti tad-data kkonċernati jinħtieġ li jkunu informati li d-data tagħhom hija rreġistrata u aċċessibbli mill-UIF u jinħtieġ li jingħataw punt ta' kuntatt biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom ta' aċċess u rettifika. Waqt it-traspożizzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet, l-Istati Membri jinħtieġ li jistabbilixxu perjodi massimi ta' żamma (appoġġati b'raġunament adegwat rigward id-dewmien tagħhom) għar-reġistrazzjoni ta' data personali f'reġistri u jipprovdu għall-qerda tagħha ladarba l-informazzjoni ma tkunx għadha meħtieġa għall-għan imsemmi. L-aċċess għar-reġistri u bażijiet tad-data jinħtieġ li jkun limitat għal bażi ta' bżonn biss wara li ssir valutazzjoni tar-riskju.

Emenda     13

Proposta għal direttiva

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) hija ċ-ċentru tal-Unjoni tal-għarfien espert dwar is-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni, u l-ENISA jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tiskambja l-informazzjoni mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi mingħajr impediment, sabiex tkun tista' sseħħ il-kooperazzjoni fiċ-ċibersigurtà, li għandha rwol importanti fil-ġlieda kontra l-finanzjament ta' attivitajiet kriminali, inkluż it-terroriżmu.

Emenda     14

Proposta għal direttiva

Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17b)  L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) jenħtieġ li tintalab taġġorna l-eżerċizzju ta' trasparenza tagħha biex tiffaċċja l-isfidi tal-lum sabiex tipprevjeni aħjar l-użu tas-sistemi finanzjarji għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Il-limitu tas-sjieda benefiċjarja stabbilit fl-Artikolu 3(6)(a) tad-Direttiva (UE) 2015/849 ma jiddistingwixxix bejn entitajiet korporattivi kummerċjali ġenwini u dawk li ma għandhomx negozju attiv u huma fil-biċċa l-kbira użati bħala struttura intermedjarja bejn l-assi jew id-dħul u s-sid benefiċjarju aħħari. Għal tal-aħħar, il-limitu stabbilit huwa evitat faċilment, li jwassal biex ma jkunx hemm identifikazzjoni tal-persuni fiżiċi li fl-aħħar mill-aħħar jikkontrollaw l-entità legali. Sabiex tkun iċċarata aħjar l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja fir-rigward tal-istrutturi intermedjarji li jadottaw forma korporattiva, huwa neċessarju li jiġi stabbilit limitu speċifiku li minnu tirriżulta indikazzjoni tas-sjieda.

(18)  Il-limitu tas-sjieda benefiċjarja stabbilit fl-Artikolu 3(6)(a) tad-Direttiva (UE) 2015/849 ma jiddistingwixxix bejn entitajiet korporattivi kummerċjali ġenwini u dawk li ma għandhomx negozju attiv u huma fil-biċċa l-kbira użati bħala struttura intermedjarja bejn l-assi jew id-dħul u s-sid benefiċjarju aħħari. Għal tal-aħħar, il-limitu stabbilit huwa evitat faċilment, li jwassal biex ma jkunx hemm identifikazzjoni tal-persuni fiżiċi li fl-aħħar mill-aħħar jikkontrollaw l-entità legali. Sabiex tkun iċċarata aħjar l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja fir-rigward tal-istrutturi intermedjarji li jadottaw forma korporattiva, huwa neċessarju li jiġi stabbilit limitu speċifiku li minnu tirriżulta indikazzjoni tas-sjieda. Dak il-livell minimu għandu jkun baxx biżżejjed biex ikopri l-maġġoranza tas-sitwazzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Il-livell minimu għandu jkun baxx biżżejjed biex ikopri l-maġġoranza tas-sitwazzjonijiet fejn il-persuni ġuridiċi jintużaw biex jaħbu l-identità tas-sid benefiċjarju. Il-livell minimu propost li għandu jiddaħħal fl-Artikolu 3(6)(a)(i) tad-Direttiva (UE) 2015/849 huwa ta' 10 %.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)  Il-fattur speċifiku li jiddetermina l-Istat Membru responsabbli għall-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' trusts u arranġamenti legali simili jinħtieġ li jiġi ċċarat. Sabiex jiġi evitat li, minħabba differenzi fis-sistemi legali tal-Istati Membri, ċerti trusts ma jkunux issorveljati jew irreġistrati mkien fl-Unjoni, it-trusts u l-arranġamenti legali simili kollha jinħtieġ li jkunu rreġistrati fejn dawn qegħdin jiġu amministrati. Sabiex jiġu żgurati l-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni effettivi ta' informazzjoni fuq is-sjieda benefiċjarja ta' trusts, hija neċessarja wkoll il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

(21)  Il-fattur speċifiku li jiddetermina l-Istat Membru responsabbli għall-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' trusts u arranġamenti legali simili jinħtieġ li jiġi ċċarat. Sabiex jiġi evitat li, minħabba differenzi fis-sistemi legali tal-Istati Membri, ċerti trusts ma jkunux issorveljati jew irreġistrati mkien fl-Unjoni, it-trusts u l-arranġamenti legali simili kollha jinħtieġ li jkunu rreġistrati fejn dawn jinħolqu, qegħdin jiġu amministrati jew operati. Sabiex jiġu żgurati l-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni effettivi ta' informazzjoni fuq is-sjieda benefiċjarja ta' trusts, hija neċessarja wkoll il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

Emenda     17

Proposta għal direttiva

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  L-aċċess pubbliku permezz ta' żvelar obbligatorju ta' ċerta informazzjoni fuq is-sjieda benefiċjarja ta' kumpaniji jipprovdi garanziji addizzjonali lil terzi persuni li jixtiequ jinnegozjaw ma' dawk il-kumpaniji. Ċerti Stati Membri ħadu passi jew ħabbru l-intenzjoni tagħhom li jagħmlu informazzjoni inkluża f'reġistri tas-sjieda benefiċjarja disponibbli lill-pubbliku. Il-fatt li mhux l-Istati Membri kollha qegħdin jagħmlu informazzjoni pubblikament disponibbli jew differenzi fl-informazzjoni disponibbli u l-aċċessibbiltà tagħha jista' jwassal għal livelli differenti ta' protezzjoni ta' terzi persuni fl-Unjoni. F'suq intern li jiffunzjona sew, hemm bżonn ta' koordinazzjoni biex ikunu evitati distorsjonijiet.

(22)  L-aċċess pubbliku permezz ta' żvelar obbligatorju ta' ċerta informazzjoni fuq is-sjieda benefiċjarja ta' kumpaniji jipprovdi garanziji addizzjonali lil terzi persuni li jixtiequ jinnegozjaw ma' dawk il-kumpaniji. Ċerti Stati Membri ħadu passi jew ħabbru l-intenzjoni tagħhom li jagħmlu informazzjoni inkluża f'reġistri tas-sjieda benefiċjarja disponibbli lill-pubbliku. Il-fatt li mhux l-Istati Membri kollha qegħdin jagħmlu informazzjoni pubblikament disponibbli jew differenzi fl-informazzjoni disponibbli u l-aċċessibbiltà tagħha jista' jwassal għal livelli differenti ta' protezzjoni ta' terzi persuni fl-Unjoni. F'suq intern li jiffunzjona sew, hemm bżonn ta' approċċ koordinat biex jiġu evitati dan it-tip ta' distorsjonijiet u ta' trasparenza akbar, li hija essenzjali biex tinżamm il-fiduċja tal-pubbliku fis-sistema finanzjarja.

Emenda     18

Proposta għal direttiva

Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(35)  Sabiex tkun żgurata l-proporzjonalità, l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja fir-rigward ta' xi trusts oħrajn għajr dawk li jikkonsistu minn kull proprjetà miżmuma minn, jew f'isem, persuna li qiegħda twettaq negozju li jikkonsisti minn jew jinkludi l-ġestjoni ta' trusts, u li taġixxi bħala fiduċjarju ta' trust fil-kors ta' dak in-negozju bil-għan li tagħmel profitt jinħtieġ li tkun disponibbli biss għal partijiet b'interess leġittimu. L-interess leġittimu fir-rigward tal-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u r-reati predikati assoċjati jinħtieġ li jkun iġġustifikat b'mezzi disponibbli faċilment, bħal statuti jew l-istqarrija tal-missjoni ta' organizzazzjonijiet nongovernattivi, jew fuq il-bażi ta' attivitajiet preċedenti pprovati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jew reati predikati assoċjati, jew rekord tajjeb ipprovat ta' stħarriġ jew azzjonijiet f'dak il-qasam.

(35)  Sabiex ikunu żgurati l-leġittimità u l-proporzjonalità, l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja fir-rigward ta' xi trusts oħrajn għajr dawk li jikkonsistu minn kull proprjetà miżmuma minn, jew f'isem, persuna li qiegħda twettaq negozju li jikkonsisti minn jew jinkludi l-ġestjoni ta' trusts, u li taġixxi bħala fiduċjarju ta' trust matul dak in-negozju bil-għan li tagħmel profitt jinħtieġ li tkun disponibbli biss għal partijiet b'interess leġittimu. L-interess leġittimu fir-rigward tal-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u r-reati predikati assoċjati jinħtieġ li jkun iġġustifikat b'mezzi disponibbli faċilment, bħal statuti jew l-istqarrija tal-missjoni ta' organizzazzjonijiet nongovernattivi, jew fuq il-bażi ta' attivitajiet preċedenti pprovati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jew reati predikati assoċjati, jew rekord tajjeb ipprovat ta' stħarriġ jew azzjonijiet f'dak il-qasam. Jista' jiġi previst interess leġittimu fejn is-sid benefiċjarju jew it-trustee jkollhom funzjoni pubblika jew kellhom funzjoni pubblika f'dawn l-aħħar ħames snin.

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(41a)  Il-Bank Ċentrali Ewropew ta l-opinjoni tiegħu fit-12 ta' Ottubru 20161a.

 

_________________

 

1a Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li ssir referenza għall-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt g

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  fornituri involuti primarjament u professjonalment f'servizzi ta' skambju bejn muniti virtwali u muniti ta' korslegali;

(g)  fornituri involuti primarjament u professjonalment f'servizzi ta' skambju bejn muniti virtwali u muniti stabbiliti b'mod legali;

(Ara l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta' Ottubru 2016 – CON/2016/49)

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza xierqa għal "muniti stabbiliti b'mod legali".

Emenda     21

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ha (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  emittenti, amministraturi, intermedjarji u distributuri ta' muniti virtwali;

Emenda     22

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt hb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hb)  amministraturi u fornituri tas-servizzi ta' sistemi ta' pagamenti online.

Emenda     23

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt -a (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4 – punt f

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-a)  fil-punt (4), il-punt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:

(f)  ir-reati kollha, inklużi reati fiskali, relatati ma' taxxi diretti u taxxi indiretti u kif definiti fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, li huma punibbli b'ċaħda tal-libertà jew ordni ta' detenzjoni għal massimu ta' aktar minn sena jew, fir-rigward ta' Stati Membri li għandhom livell limitu minimu għal reati fis-sistema legali tagħhom, ir-reati kollha punibbli b'ċaħda tal-libertà jew ordni ta' detenzjoni għal minimu ta' aktar minn sitt xhur.

(f)  reati relatati ma' taxxi diretti u taxxi indiretti kif definiti fil-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri, billi jitqies l-Artikolu 57 ta' din id-Direttiva."

Emenda     24

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a – punt i – subparagrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-għanijiet tal-Artikolu 13(1)(b) u l-Artikolu 30 ta' din id-Direttiva, l-indikazzjoni ta' sjieda jew kontroll stabbilita fit-tieni paragrafu hija mnaqqsa għal 10 % meta l-entità ġuridika tkun Entità Mhux Finanzjarja Passiva kif definita fid-Direttiva 2011/16/UE;

Għall-għanijiet tal-Artikolu 13(1)(b) u l-Artikolu 30 ta' din id-Direttiva, l-indikazzjoni ta' sjieda jew kontroll stabbilita fit-tieni subparagrafu hija mnaqqsa għal 10 %;

Emenda     25

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt aa (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a – punt ii

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(aa)  fil-punt (6)(a), il-punt (ii) huwa sostitwit b'dan li ġej:

(ii)  jekk, wara li tkun eżawriet il-mezzi kollha possibbli u sakemm ma jkunx hemm raġunijiet għal suspett, l-ebda persuna taħt il-punt (i) ma tkun identifikata, jew jekk ikun hemm xi dubbju li l-persuna jew persuni identifikati huma s-sid jew sidien benefiċjarji, il-persuna jew persuni fiżiċi li jkollhom l-inkarigu ta' uffiċjal jew uffiċjali ta' maniġment superjuri; l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iżommu rekords tal-azzjonijiet meħudin għall-finijiet tal-identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji taħt il-punt (i) u dan il-punt;

"(ii)  jekk, wara li tkun eżawriet il-mezzi kollha possibbli, l-entità tonqos milli tipprovdi l-identità ta' kwalunkwe persuna fiżika li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-punt (i), l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jirreġistraw il-fatt li ma jeżisti l-ebda sid benefiċjarju u jżommu rekords tal-azzjonijiet meħuda għall-finijiet tal-identifikazzjoni tas-sjieda benefiċjarja taħt il-punt (i). Fil-każ li jkun hemm xi dubju li l-persuna jew persuni identifikati huma s-sid jew sidien benefiċjarji, għandu jinżamm rekord ta' dak id-dubju. Barra minn hekk, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jidentifikaw u jivverifikaw l-identità tal-persuna fiżika rilevanti li tokkupa l-kariga ta' uffiċjal ta' maniġment superjuri, li għandu jkun identifikat bħala "maniġer superjuri" (u mhux bħala "sid benefiċjarju"), u jiġu reġistrati d-dettalji tas-sidien legali kollha tal-entità;"

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 18

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  "muniti virtwali" tfisser rappreżentazzjoni diġitali ta' valur li la huwa maħruġ minn bank ċentrali jew awtorità pubblika, lanqas ma huwa neċessarjament marbut ma' munita ta' kors legali, iżda huwa aċċettat minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi bħala mezz ta' ħlas u jista' jiġi ttrasferit, maħżun jew innegozjat elettronikament.

(18)  "muniti virtwali" tfisser rappreżentazzjoni diġitali ta' valur li la huwa maħruġ minn bank ċentrali jew awtorità pubblika, lanqas ma huwa marbut ma' munita stabbilita b'mod legali, li ma għandhiex l-istatus legali ta' munita jew flus, iżda huwa aċċettat minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi bħala mezz ta' skambju jew skopijiet oħra u jista' jiġi ttrasferit, maħżun jew innegozjat elettronikament. Il-muniti virtwali ma jistgħux ikunu anonimi.

(Ara l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta' Ottubru 2016 – CON/2016/49)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-munita virtwali jeħtieġ li titjieb, kif issuġġerit mill-Bank Ċentrali Ewropew.

Emenda     27

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  fl-Artikolu 7(2), għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

 

"Jekk Stat Membru jikkonferixxi l-kompetenza assenjata lill-awtorità msemmija fl-ewwel subparagrafu lil awtoritajiet oħra, partikolarment dawk fil-livell reġjonali jew lokali, għandu jkun garantit koordinament effiċjenti u effikaċi bejn l-awtoritajiet kollha involuti. Jekk aktar minn unità waħda fi ħdan awtorità li lilha tiġi konferita l-kompetenza hija inkarigata mill-kompiti msemmija fl-ewwel subparagrafu, għandhom ikunu garantiti l-koordinament u l-kooperazzjoni effiċjenti u effikaċi bejn l-unitajiet differenti."

Emenda     28

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2b)  fl-Artikolu 9(2) jiżdied il-punt li ġej:

 

"(ca)   l-eżistenza ta' sistemi sodi biex jiġi żgurat li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja hija disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz mingħajr impediment;"

Emenda     29

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2c)  fl-Artikolu 9(2) jiżdied il-punt li ġej:

 

"(cb)   l-eżistenza ta' reġim ta' sanzjonijiet xierqa f'każ ta' ksur tal-liġi;"

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2d (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 10 – paragrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2d)  fl-Artikolu 10, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

1.  L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji milli jżommu kontijiet anonimi jew passbooks anonimi. F'kull eventwalità, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li s-sidien u l-benefiċjarji tal-kontijiet anonimi jew tal-passbooks anonimi eżistenti jkunu soġġett għal miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti malajr kemm jista' jkun u fi kwalunkwe każ qabel ma dawk il-kontijiet jew il-passbooks jintużaw b'xi mod.

"1.  L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji milli jżommu kontijiet anonimi, passbooks anonimi jew kaxex ta' depożitu sikuri anonimi. F'kull eventwalità, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li s-sidien u l-benefiċjarji tal-kontijiet anonimi, tal-passbooks anonimi jew tal-kaxex ta' depożitu sikuri anonimi eżistenti jkunu soġġett għal miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti malajr kemm jista' jkun u fi kwalunkwe każ qabel ma dawk il-kontijiet, il-passbooks jew il-kaxex ta' depożitu jintużaw b'xi mod".

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 –punt c

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 12 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni li jaġixxu bħala akkwirenti jaċċettaw biss pagamenti mwettqin b'kards imħallsin minn qabel maħruġin f'pajjiżi terzi fejn tali kards jilħqu rekwiżiti ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 14, jew jistgħu jiġu kkunsidrati li jissodisfaw ir-rekwiżiti fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni li jaġixxu bħala akkwirenti jaċċettaw biss pagamenti mwettqin b'kards imħallsin minn qabel maħruġin f'pajjiżi terzi fejn tali kards jilħqu rekwiżiti ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 14, jew jistgħu jiġu kkunsidrati li jissodisfaw ir-rekwiżiti fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu. Każijiet fejn kards imħallsin minn qabel jintbagħtu bil-posta jew jiġu ttrasportati barra mill-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri għandhom jiġu rrappurtati u rreġistrati b'mod immedjat mill-persuni kompetenti.

Emenda     32

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 13(1) għandu jiddaħħal il-punt li ġej:

 

"(aa)  l-iskrinjar tal-ismijiet tal-klijent u tas-sid benefiċjarju mal-listi ta' sanzjonijiet rilevanti tal-UE, tan-NU u ma' listi ta' sanzjonijiet oħra;"

Emenda     33

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4b (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 13a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4b)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

"Artikolu 13a

 

Sa Jannar tal-2018, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjattaforma aċċessibbli għall-pubbliku li tgħaqqad il-listi tan-NU, tal-UE, tal-Istati Membri u listi rilevanti oħra tal-persuni, il-gruppi u l-entitajiet soġġetti għal sanzjonijiet".

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 14 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b'obbligu japplikaw il-miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti mhux biss għall-klijenti l-ġodda kollha iżda anki fi żminijiet xierqa għall-klijenti eżistenti fuq bażi ta' sensittività għar-riskju, jew meta jinbidlu ċ-ċirkostanzi rilevanti ta' klijent partikolari, jew meta l-entità marbuta b'obbligu għandha d-dmir fil-kors tas-sena kalendarja rilevanti, li tikkuntattja lill-klijent bl-iskop tar-reviżjoni ta' kwalunkwe informazzjoni relatata mas-sid(ien) benefiċjarji, b'mod partikolari skont id-Direttiva 2011/16/UE.

5.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b'obbligu japplikaw il-miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti mhux biss għall-klijenti l-ġodda kollha iżda anki fi żminijiet xierqa għall-klijenti eżistenti fuq bażi ta' sensittività għar-riskju, jew meta jinbidlu ċ-ċirkostanzi rilevanti ta' klijent partikolari, jew meta l-entità marbuta b'obbligu għandha d-dmir matul is-sena kalendarja rilevanti, li tikkuntattja lill-klijent malajr kemm jista' jkun bl-iskop tar-reviżjoni ta' kwalunkwe informazzjoni relatata mas-sid(ien) benefiċjarji, b'mod partikolari skont id-Direttiva 2011/16/UE. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-entitajiet marbuta b'obbligu biex jikkuntattjaw lill-klijenti għall-fini li jirrevedu kwalunkwe informazzjoni relatata mas-sid(ien) benefiċjarju(i) mhux aktar tard minn ... [sena wara d-dħul fis-seħħ fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva].

Emenda     35

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fil-każijiet imsemmijin fl-Artikoli minn 19 sa 24, kif ukoll f'każijiet oħrajn ta' riskju ikbar li jiġu identifikati mill-Istati Membri jew l-entitajiet marbutin b'obbligu, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b'obbligu japplikaw miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti msaħħa biex jiġġestixxu u jimmitigaw dawk ir-riskji kif xieraq.;

Fil-każijiet imsemmijin fl-Artikoli minn 19 sa 24, kif ukoll f'każijiet oħrajn ta' riskju li jiġu identifikati mill-Istati Membri jew l-entitajiet marbutin b'obbligu, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b'obbligu japplikaw miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti msaħħa biex jiġġestixxu u jimmitigaw dawk ir-riskji kif xieraq;

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex biss f'każijiet ta' riskju ikbar, iżda wkoll fil-każijiet l-oħra kollha ta' riskju identifikati li l-Istati Membri jenħtieġ li jesiġu li l-entitajiet marbutin b'obbligu japplikaw miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti msaħħa biex jimmaniġġjaw u jimmitigaw dawk ir-riskji kif jixraq.

Emenda     36

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 18a – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-kisba ta' informazzjoni addizzjonali fuq il-klijent;

(a)  il-kisba ta' informazzjoni addizzjonali fuq il-klijent u fuq is-sid benefiċjarju;

Emenda     37

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 18a – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  il-kisba ta' informazzjoni fuq is-sors tal-fondi jew is-sors tal-beni tal-klijent;

(c)  il-kisba ta' informazzjoni fuq is-sors tal-fondi jew is-sors tal-beni tal-klijent u tas-sid benefiċjarju;

Emenda     38

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 26 – paragrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(7a)  L-Artikolu 26(2) għandu jinbidel b'dan li ġej:

2.  L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu li l-entitajiet marbutin b'obbligu jiddependu fuq partijiet terzi stabbiliti f'pajjiżi terzi b'riskju kbir. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw fergħat u sussidjarji li jkollhom il-maġġoranza tal-ishma tal-entitajiet marbutin b'obbligu stabbiliti fl-Unjoni minn dik il-projbizzjoni fejn dawk il-fergħat u s-sussidjarji li jkollhom il-maġġoranza tal-ishma jikkonformaw b'mod sħiħ mal-politiki u l-proċeduri li japplikaw għall-grupp kollu skont l-Artikolu 45.

"2.  L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu li l-entitajiet marbutin b'obbligu jiddependu fuq partijiet terzi stabbiliti f'pajjiżi terzi b'riskju kbir."

Emenda     39

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt -a (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 30 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-a)  fil-paragrafu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

 

"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sidien tal-ishma jew tad-drittijiet tal-vot jew interess ta' sjieda f'entitajiet korporattivi u ġuridiċi oħrajn, inkluż permezz ta' parteċipazzjonijiet azzjonarji bearer, jew permezz ta' kontroll b'mezzi oħra, jiżvelaw lil dawk l-entitajiet jekk humiex iżommu l-interess f'isimhom u għall-kont proprju jew f'isem persuna oħra. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuna/i fiżika/ċi li tokkupa/jokkupaw kariga ta' uffiċjal(i) ta' maniġment superjuri f'entitajiet korporattivi jew ġuridiċi oħrajn, jiżvelaw lil dawk l-entitajiet jekk humiex jokkupaw il-kariga f'isimhom jew f'isem persuna oħra."

Emenda     40

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt aa (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 30 – paragrafu 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

"5a.   L-informazzjoni miżmuma fir-reġistru msemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu fir-rigward ta' kwalunkwe korporattiva jew entità ġuridika oħra għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 1a(a) tad-Direttiva (KE) 2009/101/KE għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

 

L-informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku għandha tikkonsisti tal-inqas fl-isem, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità, il-pajjiż ta' residenza, id-dettalji għall-kuntatt (mingħajr ma jkun divulgat l-indirizz privat), in-natura u l-portata tal-interess benefiċjarju miżmum tas-sid benefiċjarju kif definit fl-Artikolu 3(6).

 

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja għandu jsir f'konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data u mal-istandards tad-data miftuħa, u jkun soġġett għal reġistrazzjoni online. L-Istati Membri jistgħu jintroduċu tariffa biex ikopru l-ispejjeż amministrattivi."

Emenda     41

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 30 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Ir-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3 għandu jiżgura aċċess f'waqtu u mhux ristrett mill-awtoritajiet kompetenti u l-UIF għall-informazzjoni kollha miżmuma fir-reġistru ċentrali mingħajr ebda restrizzjoni u mingħajr ma tinġibed l-attenzjoni tal-entità kkonċernata. Huwa għandu wkoll jippermetti aċċess f'waqtu mill-entitajiet marbutin b'obbligu fit-teħid ta' miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti f'konformità mal-Kapitolu II.

6. Ir-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3 għandu jiżgura, bil-ħsieb li jiggarantixxi l-effiċjenza, aċċess f'waqtu u mhux ristrett mill-awtoritajiet kompetenti u l-UIF għall-informazzjoni kollha miżmuma fir-reġistru ċentrali mingħajr ebda restrizzjoni u mingħajr ma tinġibed l-attenzjoni tal-entità kkonċernata. Huwa għandu wkoll jippermetti aċċess f'waqtu u bla restrizzjonijiet mill-entitajiet marbutin b'obbligu fit-teħid ta' miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti f'konformità mal-Kapitolu II.

Ġustifikazzjoni

L-iżgurar ta' aċċess f'waqtu u bla restrizzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti u l-UIF għall-informazzjoni kollha miżmuma fir-reġistru ċentrali mingħajr l-ebda restrizzjoni u mingħajr ma tiġi mwissija l-entità kkonċernata se jiggarantixxi l-effiċjenza tar-reġistru ċentrali msemmi f'din il-proposta emendatorja.

Emenda     42

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 30 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Awtoritajiet kompetenti mogħtijin aċċess għar-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3 għandhom ikunu dawk l-awtoritajiet pubbliċi b'responsabbiltajiet deżinjati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, inklużi awtoritajiet tat-taxxa u awtoritajiet li għandhom il-funzjoni tal-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni tal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu, il-lokalizzazzjoni u s-sekwestru jew l-iffriżar u l-konfiska ta' assi kriminali."

Awtoritajiet kompetenti mogħtijin aċċess għar-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3 għandhom ikunu dawk l-awtoritajiet pubbliċi b'responsabbiltajiet deżinjati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, inklużi awtoritajiet tat-taxxa, awtoritajiet superviżorji u awtoritajiet li għandhom il-funzjoni tal-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni tal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu, il-lokalizzazzjoni u s-sekwestru jew l-iffriżar u l-konfiska ta' assi kriminali.

Ġustifikazzjoni

Sistema finanzjarja soda mgħammra b'riżorsi superviżorji u analitiċi adegwati li kapaċi tiskopri xejriet ta' tranżazzjonijiet anormali tista' tgħin biex jiġu żgurati:

għarfien ikbar ta' netwerks u konnessjonijiet kriminali u ta' terroristi, kif ukoll kwalunkwe theddid li jirriżulta f'dan ir-rigward;

miżuri preventivi effettivi mill-awtoritajiet rilevanti kollha (inklużi l-awtoritajiet superviżorji).

L-awtoritajiet superviżorji għandhom għalhekk ikunu inklużi fil-lista.

Emenda     43

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt ba (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 30 – paragrafu 8 – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  fil-paragrafu 8, għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

 

"Qabel ma jidħlu f'relazzjoni ta' klijent ġdida ma' entità korporattiva jew entità ġuiridika oħra li hija soġġetta għar-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiġbru prova ta' dik ir-reġistrazzjoni".

Emenda     44

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 –punt c

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 30 – paragrafu 9 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

F'ċirkostanzi eċċezzjonali li għandhom jiġu stipulati fil-liġi nazzjonali, fejn l-aċċess imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 5 jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta' frodi, sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni minn tali aċċess għall-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi każ b'każ.

imħassar

Emenda     45

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 –punt c

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 30 – paragrafu 10 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-Kummissjoni sabiex jimplimentaw it-tipi differenti ta' aċċess f'konformità mal-paragrafu 5.

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-Kummissjoni sabiex jimplimentaw it-tipi differenti ta' aċċess f'konformità mal-paragrafu 5 u filwaqt li jqisu l-aħħar standards internazzjonali applikabbli.

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa ta' approċċ armonizzat fil-livell tal-UE, filwaqt li jiġi żgurat it-twettiq sħiħ tal-impenji internazzjonali.

L-implimentazzjoni tal-aħħar standards internazzjonali tenfasizza l-importanza li l-kamp ta' applikazzjoni tal-informazzjoni disponibbli jiġi estiż għall-unitajiet ta' intelligence finanzjarja u l-aċċess għalihom.

Emenda     46

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan l-Artikolu japplika għal trusts u tipi oħrajn ta' arranġamenti legali li għandhom struttura jew funzjonijiet simili għat-trusts, bħalma huma, inter aila, fiducie, Treuhand jew fideicomiso.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan l-Artikolu japplika għal trusts u tipi oħrajn ta' strumenti legali jew arranġamenti legali li għandhom struttura jew funzjonijiet simili għat-trusts, bħalma huma, inter alia, fiducie, Treuhand, waqf jew fideicomiso, u l-arranġamenti legali eżistenti jew futuri kollha, li huma simili f'dawk li huma struttura jew funzjoni.

Emenda     47

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kull Stat Membru għandu jirrikjedi li l-fiduċjarji ta' kwalunkwe trust speċifika amministrata f'dak l-Istat Membru jiksbu u jżommu informazzjoni adegwata, preċiża u attwali dwar is-sjieda benefiċjarja tat-trust. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-identità ta':

Kull Stat Membru għandu jirrikjedi li l-fiduċjarji ta' kwalunkwe trust speċifika maħluqa, amministrata jew operata f'dak l-Istat Membru skont il-liġi ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz jiksbu u jżommu informazzjoni adegwata, preċiża u attwali dwar is-sjieda benefiċjarja tat-trust. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-identità ta':

Emenda     48

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt b

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 3a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3a.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinżamm f'reġistru ċentrali stabbilit mill-Istat Membru fejn huwa amministrat it-trust;

3a.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinżamm f'reġistru ċentrali stabbilit mill-Istat Membru fejn it-trust tkun inħolqot, jew fejn tkun qed tiġi amministrata jew topera;

Emenda     49

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt c

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Awtoritajiet kompetenti mogħtija aċċess għar-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3a għandhom ikunu dawk l-awtoritajiet pubbliċi b'responsabbiltajiet deżinjati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, inklużi awtoritajiet tat-taxxa u awtoritajiet li għandhom il-funzjoni tal-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni tal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu u s-sekwestru jew l-iffriżar u l-konfiska ta' assi kriminali.

L-awtoritajiet kompetenti mogħtija aċċess għar-reġistru ċentrali msemmi fil-paragrafu 3a għandhom ikunu dawk l-awtoritajiet pubbliċi b'responsabbiltajiet deżinjati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, inklużi awtoritajiet tat-taxxa, awtoritajiet superviżorji u awtoritajiet li għandhom il-funzjoni tal-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni tal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu u s-sekwestru jew l-iffriżar u l-konfiska ta' assi kriminali.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet superviżorji huma fost dawk li jwettqu funzjoni essenzjali.

Emenda     50

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt d

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 4a – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-informazzjoni miżmuma fir-reġistru msemmi fil-paragrafu 3a ta' dan l-Artikolu fir-rigward ta' kwalunkwe trusts oħrajn għajr dawk imsemmijin fl-Artikolu 7b(b) tad-Direttiva (KE) 2009/101 għandha tkun aċċess lil kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li tista’ turi interess leġittimu.

L-informazzjoni miżmuma fir-reġistru msemmi fil-paragrafu 3a ta' dan l-Artikolu fir-rigward ta' kwalunkwe trust ieħor għajr dawk imsemmijin fl-Artikolu 1a(b) tad-Direttiva 2009/101/KE għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Emenda     51

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt d

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 4a – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-informazzjoni aċċessibbli lil persuni u organizzazzjonijiet li jistgħu juru interess leġittimu għandha tikkonsisti fl-isem, ix-xahar u s-sena tat-twelid, in-nazzjonalità u l-pajjiż tar-residenza tas-sid benefiċjarju kif definit fl-Artikolu 3(6)(b).

L-informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku għandha tikkonsisti tal-inqas fl-isem, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità, il-pajjiż ta' residenza, id-dettalji għall-kuntatt (mingħajr ma jkun divulgat l-indirizz privat), in-natura u l-portata tal-interess benefiċjarju miżmum tas-sid benefiċjarju kif definit fl-Artikolu 3(6)(b).

Emenda     52

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt d

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 4a – subparagrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja għandu jsir f'konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data u mal-istandards tad-data miftuħa, kif definit fl-Artikolu 2(7) tad-Direttiva 2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, u jkun soġġett għal reġistrazzjoni online.

 

________________

 

1aId-Direttiva 2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2003 dwar l-użu mill-ġdid ta' informazzjoni tas-settur pubbliku (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 90).

Emenda     53

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt d

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 4b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4b)  Meta jidħlu f'relazzjoni ta' klijent ġdida ma' trust jew arranġament legali ieħor suġġett għar-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja skont il-paragrafu 3a, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiġbru prova tar-reġistrazzjoni fejn applikabbli.

(4b)  Meta jidħlu f'relazzjoni ta' klijent ġdida ma' trust jew tip ieħor ta' strument legali jew arranġament legali ieħor suġġett għar-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja skont il-paragrafu 3a, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiġbru prova tar-reġistrazzjoni fejn applikabbli.

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-arranġamenti legali, jista' jkun hemm ukoll strumenti legali, kif indikat hawn fuq. L-istrumenti legali huma distinti mill-arranġamenti legali u għalhekk iridu jiġu elenkati separatament. Biex jiġi żgurat li din id-direttiva tapplika għall-istrutturi legali kollha li għandhom funzjonijiet simili għat-trusts, għandha tiġi miżjuda l-frażi "strumenti legali".

Emenda    54

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt e

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 31 – paragrafu 7a – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7a. F'ċirkostanzi eċċezzjonali stipulati fil-liġi nazzjonali, fejn l-aċċess imsemmi fil-paragrafi 4 u 4a jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta' frodi, sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni minn tali aċċess għall-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi każ b'każ.

7a. F'ċirkostanzi eċċezzjonali stipulati fil-liġi nazzjonali, fejn l-aċċess imsemmi fil-paragrafi 4 u 4a jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta' frodi, sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni minn tali aċċess għall-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi każ b'każ. L-eżenzjonijiet għandhom jiġu vvalutati mill-ġdid f'intervalli regolari, sabiex jiġi evitat l-abbuż. Meta tingħata eżenzjoni, din għandha tiġi indikata b'mod ċar fir-reġistru u għandha tiġi ġustifikata bil-miktub.

Emenda     55

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – ir-raba' sentenza

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għandu jkun possibbli li din tikseb u tuża informazzjoni minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu.

Għandu jkun possibbli li din titlob, tikseb u tuża informazzjoni addizzjonali minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu.

Emenda     56

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 32 a – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ċentralizzati awtomatizzati, bħal reġistri ċentrali jew sistemi elettroniċi ċentrali għall-irkupru ta' data, li jippermettu l-identifikazzjoni, b'mod f'waqtu, ta' xi persuna fiżika jew ġuridika li żżomm jew tikkontrolla kontijiet ta' ħlas kif definiti fid-Direttiva 2007/64/KE u kontijiet bankarji miżmuma minn istituzzjoni ta' kreditu fit-territorju tagħhom. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-karatteristiċi ta' dawk il-mekkaniżmi nazzjonali.

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ċentralizzati awtomatizzati, bħal reġistri ċentrali jew sistemi elettroniċi ċentrali għall-irkupru ta' data, li jippermettu l-identifikazzjoni, b'mod f'waqtu, ta' xi persuna fiżika jew ġuridika li żżomm jew tikkontrolla kontijiet ta' ħlas kif definiti fid-Direttiva 2007/64/KE, kontijiet bankarji u kaxex ta' depożitu sikuri miżmuma minn istituzzjoni ta' kreditu fit-territorju tagħhom. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-karatteristiċi ta' dawk il-mekkaniżmi nazzjonali.

Emenda     57

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 32a – paragrafu 3 – inċiż 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

-  għall-kaxex ta' depożitu sikuri: l-isem ta' min se jikri u d-durata tal-lokazzjoni.

Emenda     58

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 32a – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri jistgħu jintroduċu eżenzjonijiet mill-obbligi msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 rigward il-kontijiet bankarji passivi.

 

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, "kont bankarju passiv" tfisser kont bankarju b'bilanċ ta' mhux aktar minn EUR 5 000 u li ma jkun sar l-ebda ħlas għal ġo fih u minnu, minbarra l-ħlasijiet tal-imgħax u ħlasijiet oħra għal servizzi normali imposti mill-fornitur tas-servizz, tul l-aħħar 36 xahar.

Emenda     59

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 32b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

"Artikolu 32b

 

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ċentralizzati awtomatizzati, bħalma huma reġistri ċentrali jew sistemi elettroniċi ċentrali għall-irkupru tad-data, li jippermettu l-identifikazzjoni, b'mod li jkun f'waqtu, ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li żżomm jew tikkontrolla artijiet u bini fi ħdan it-territorju tagħhom. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-karatteristiċi ta' dawk il-mekkaniżmi nazzjonali.

 

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni miżmuma fil-mekkaniżmi ċentralizzati msemmija fil-paragrafu 1 hija direttament aċċessibbli, fil-livell nazzjonali, għall-UIF u l-awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe UIF tkun f'qagħda li tipprovdi informazzjoni miżmuma fil-mekkaniżmi ċentralizzati msemmijin fil-paragrafu 1 lil kwalunkwe UIF oħra b'mod f'waqtu f'konformità mal-Artikolu 53.

 

3.   L-informazzjoni li ġejja għandha tkun aċċessibbli u disponibbli għat-tiftix permezz tal-mekkaniżmi ċentralizzati msemmijin fil-paragrafu 1:

 

  għas-sid ta' proprjetà immobbli u kwalunkwe persuna li tidher li taġixxi f'isem is-sid: l-isem, ikkomplementat bid-data ta' identifikazzjoni l-oħra meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu l-Artikolu 13(1)(a) jew numru tal-identifikazzjoni uniku;

 

  għas-sid benefiċjarju tal-proprjetà immobbli: l-isem, ikkomplementat bid-data ta' identifikazzjoni l-oħra meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu l-Artikolu 13(1)(b) jew numru tal-identifikazzjoni uniku;

 

  għall-proprjetà immobbli: id-data u l-kawża tal-akkwist tas-sjieda, l-ipoteka u drittijiet oħra differenti mis-sjieda;

 

  għall-artijiet: il-pożizzjoni ġeografika, in-numru tar-roqgħa art, il-kategorija tal-art (l-istat attwali tal-art), is-superfiċje tar-roqgħa (superfiċje tal-art);

 

  għall-bini: il-pożizzjoni ġeografika, in-numru tar-roqgħa art, in-numru tal-binja, it-tip, l-istruttura, l-ispazju ta' art.

 

4.   L-Istati Membri għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-Kummissjoni bil-għan li sal-1 ta' Jannar 2018 jistabbilixxu reġistru Ewropew tal-proprjetà immobbli skont il-paragrafu 1 filwaqt li jibnu fuq is-Servizz Ewropew ta' Informazzjoni Territorjali (EULIS)".

Emenda    60

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 47 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi ta' skambju bejn muniti virtwali u muniti ta' kors legali, fornituri tal-kartieri ta' kustodja, l-uffiċċji tal-kambju u l-uffiċċji li jsarrfu ċ-ċekkijiet, u l-fornituri ta' servizzi fiduċjarji jew għall-kumpaniji jkollhom liċenzja jew ikunu rreġistrati, u li l-fornituri tas-servizzi tal-logħob tal-azzard huma regolati."

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi ta' skambju bejn muniti virtwali u muniti stabbiliti b'mod legali, fornituri tal-kartieri ta' kustodja, l-uffiċċji tal-kambju u l-uffiċċji li jsarrfu ċ-ċekkijiet, emittenti, amministraturi, intermedjarji u distributuri ta' muniti virtwali, l-amministraturi u l-fornituri ta' sistemi għal pagamenti online, u l-fornituri ta' servizzi fiduċjarji jew għall-kumpaniji jkollhom liċenzja jew ikunu rreġistrati, u li l-fornituri tas-servizzi tal-logħob tal-azzard huma regolati, inkluż permezz tal-implimentazzjoni tal-miżuri dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu.

Emenda    61

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 50a – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri ma għandhomx jipprojbixxu jew jimponu kundizzjonijiet restrittivi irraġonevoli jew bla bżonn fuq l-iskambju ta' informazzjoni jew assistenza bejn l-awtoritajiet kompetenti. B'mod partikolari l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti ma jirrifjutawx talba għall-assistenza fuq il-bażi li:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-iskambju ta' informazzjoni u assistenza bejn l-awtoritajiet kompetenti mingħajr ma jistabbilixxu kondizzjonijiet restrittivi b'mod mhux raġonevoli jew xieraq. B'mod partikolari l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti ma jirrifjutawx talba għall-assistenza fuq il-bażi li:

Emenda     62

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 51a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18a)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

"Artikolu 51a

 

Sa Ġunju tal-2017, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva biex toħloq UIF li għandha tikkoordina, tassisti u tappoġġja l-UIF tal-Istati Membri. Din l-UIF Ewropea għandha tappoġġa lill-UIF nazzjonali fiż-żamma u l-iżviluppp tal-infrastruttura teknika biex jiġi żgurat l-iskambju tal-informazzjoni, tassistihom f'analiżi konġunta tal każijiet transfruntieri u tipproduċi l-analiżi strateġika tagħha stess u tikkoordina x-xogħol tal-UIF tal-Istati Membri għall-każijiet transfruntieri. Għal dan l-iskop, l-UIF nazzjonali għandhom awtomatikament jiskambjaw informazzjoni ma' din l-UIF Ewropea meta jkunu qed jinvestigaw każ ta' ħasil tal-flus. Din il-proposta leġiżlattiva għandha tqis ir-riżultati tal-immappjar min-naħa tal-Kummissjoni tas-setgħat u l-ostakoli għall-kooperazzjoni tal-UIF tal-Istati Membri sabiex tfassal sistema ta' kooperazzjoni bbilanċjata tajjeb u magħmula apposta".

Emenda     63

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18b (ġdid)

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 51b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18b)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

"Artikolu 51b

 

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF tagħhom huma kapaċi jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni rilevanti mal-kontropartijiet barranin tagħhom.

 

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF tal-UE jkunu kapaċi jagħmlu inkjesti f'isem il-kontropartijiet barranin fejn dan jista' jkun rilevanti għal analiżi ta' tranżazzjonijiet finanzjarji. Tal-inqas, l-inkjesti għandhom jinkludu:

 

-   it-tiftix fil-bażijiet ta' data tagħhom stess, li jkunu jinkludu informazzjoni dwar rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi;

 

-   it-tiftix f'bażijiet ta' data oħra li jista' jkollhom aċċess dirett jew indirett għalihom, inklużi bażijiet ta' data tal-infurzar tal-liġi, bażijiet ta' data pubbliċi, bażijiet ta' data amministrattivi u bażijiet ta' data kummerċjalment disponibbli.

 

Meta jkun permess li jagħmlu hekk, l-UIF għandhom jikkuntattjaw ukoll awtoritajiet kompetenti oħra u istituzzjonijiet finanzjarji oħra, sabiex jiksbu informazzjoni rilevanti".

Emenda    64

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20

Direttiva (UE) 2015/849

Artikolu 55 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kunsens minn qabel tal-UIF mitlub biex tixxerred l-informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti jingħata minnufih u bl-aktar mod mifrux possibbli, irrispettivament mit-tip ta' offiżi predikati assoċjati. L-UIF li tirċievi t-talba għandha tiċħad il-kunsens tagħha li ssir din il-kondiviżjoni biss jekk din tmur lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-AML/CFT tagħha, tista' xxekkel l-investigazzjoni kriminali, ikun ċar li tkun sproporzjonata għall-interessi leġittimi ta' persuna fiżika jew ġuridika jew l-Istat Membru tal-UIF li tirċievi t-talba, jew inkella ma tkunx f'konformità mal-prinċipji fundamentali tal-liġi nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. Kwalunkwe ċaħda ta' dan it-tip għall-għoti tal-kunsens għandha tkun spjegata b'mod adatt.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kunsens minn qabel tal-UIF mitlub biex tixxerred l-informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti jingħata minnufih u bl-aktar mod mifrux possibbli, irrispettivament mit-tip ta' offiżi predikati assoċjati. L-UIF li tirċievi t-talba għandha tiċħad il-kunsens tagħha li ssir din il-kondiviżjoni biss jekk din tmur lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-AML/CFT tagħha, tista' xxekkel l-investigazzjoni kriminali, ikun ċar li tkun sproporzjonata għall-interessi leġittimi ta' persuna fiżika jew ġuridika jew l-Istat Membru tal-UIF li tirċievi t-talba, jew inkella ma tkunx f'konformità mal-prinċipji fundamentali tal-liġi nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. Kwalunkwe ċaħda ta' dan it-tip għall-għoti tal-kunsens għandha tkun spjegata b'mod adatt. Id-drittijiet fundamentali tal-partijiet kollha, inkluż id-dritt għall-protezzjoni tad-data, għandhom dejjem jiġu rispettati bis-sħiħ.

Emenda     65

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 2009/101/KE

Artikolu 7b – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tkun magħmula pubblikament disponibbli permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri msemmija fl-Artikolu 4a(2).

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni tas-sjieda benefiċjarja msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tkun magħmula pubblikament disponibbli permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri msemmija fl-Artikolu 4a(2), f'konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data u mal-istandards tad-data miftuħa, kif definit fl-Artikolu 2(7) tad-Direttiva 2003/98/KE, u soġġett għal reġistrazzjoni online.

Emenda    66

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 2009/101/KE

Artikolu 7b – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  F'ċirkostanzi eċċezzjonali stipulati fil-liġi nazzjonali, fejn l-aċċess għall-informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta' frodi, sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni mill-iżvelar obbligatorju tal-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi każ b'każ.

4.  F'ċirkostanzi eċċezzjonali stipulati fil-liġi nazzjonali, fejn l-aċċess għall-informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 jesponi lis-sid benefiċjarju għar-riskju ta' frodi, sekwestru, rikatt, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju jkun minorenni jew ma jkunx kapaċi għal xi raġuni oħra, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjoni mill-iżvelar obbligatorju tal-informazzjoni kollha jew parti minnha fuq is-sjieda benefiċjarja fuq bażi każ b'każ. L-eżenzjonijiet għandhom jiġu vvalutati mill-ġdid f'intervalli regolari, sabiex jiġi evitat l-abbuż. Meta tingħata eżenzjoni, din għandha tiġi indikata b'mod ċar fir-reġistru u għandha tiġi ġustifikata bil-miktub.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu

Referenzi

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Kumitati responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

12.9.2016

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Kostas Chrysogonos

12.10.2016

Artikolu 55 - Laqgħat konġunti ta' kumitati

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

       

6.10.2016

Eżami fil-kumitat

28.11.2016

 

 

 

Data tal-adozzjoni

12.1.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

18

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Andrey Novakov

 • [1]  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE, ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73; u d-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti, ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11.
 • [2]  Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224.
 • [3]  Ara wkoll "The law enforcement challenges of cybercrime: are we really playing catch up?" (L-isfidi fl-infurzar tal-liġi li ġġib magħha ċ-ċiberkriminalità: qegħdin tassew inlaħħqu mal-aspettattivi?), Studju għall-Kumitat LIBE, Dipartiment Tematiku C, il-Parlament Ewropew, 2015.

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

88

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Pavel Telička, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Stanisław Ożóg, John Procter, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Malin Björk, Fabio De Masi, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Miguel Viegas

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jeroen Lenaers, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Emil Radev, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Richard Corbett, Mady Delvaux, Tanja Fajon, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Eva Joly, Jean Lambert, Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Bodil Valero

1

-

EFDD

Raymond Finch

4

0

PPE

Frank Engel, Burkhard Balz, Markus Ferber, Andreas Schwab

It-tifsira tas-simboli:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu

Referenzi

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

5.7.2016

 

 

 

Kumitati responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE

12.9.2016

INTA

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Krišjānis Kariņš

15.6.2016

Judith Sargentini

15.6.2016

 

 

Artikolu 55 – Proċedura b’kumitati konġunti

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

       

       

6.10.2016

Eżami fil-kumitat

1.12.2016

12.1.2017

 

 

Data tal-adozzjoni

28.2.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

88

1

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Malin Björk, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Fabio De Masi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Markus Ferber, Raymond Finch, Sven Giegold, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Eva Joly, Othmar Karas, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Monica Macovei, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Bernard Monot, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Richard Corbett, Pál Csáky, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Maria Grapini, Anna Hedh, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Krišjānis Kariņš, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Michel Reimon, Andreas Schwab, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Luke Ming Flanagan, Kinga Gál, Peter Kouroumbashev, Monica Macovei, Momchil Nekov, Paul Tang, Pavel Telička, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck, Branislav Škripek

Data tat-tressiq

9.3.2017