RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE

9.3.2017 - (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportori: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2016/0208(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0056/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0450),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 50 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0265/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016[1],

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 14 octombrie 2016[2],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare și ale Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne conform articolului 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru dezvoltare regională, al Comisiei pentru comerț internațional și al Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0056/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[3]*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 50 și 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene[4],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[5],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului[6] constituie principalul instrument juridic pentru prevenirea utilizării sistemului financiar al Uniunii în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Această directivă, care trebuie transpusă până la 26 iunie 2017, stabilește un cadru juridic actualizat, transparent, eficient și cuprinzător pentru abordarea colectării de bani sau de bunuri în scopuri teroriste, prin impunerea obligației ca statele membre să identifice, să înțeleagă și să atenueze și să prevină riscurile legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului.

(2)  Recentele atacuri teroriste au scos la lumină noi tendințe emergente, în special în ceea ce privește modul în care grupurile teroriste își finanțează și își desfășoară operațiunile. Anumite servicii tehnologice moderne au devenit din ce în ce mai populare ca sisteme financiare alternative și rămân în afara domeniului de aplicare a legislației Uniunii sau beneficiază de scutiri care nu mai pot fi justificate. Pentru a ține pasul cu noile tendințe, ar trebui luate măsuri suplimentare pentru asigurarea unei mai mari transparențe a tranzacțiilor financiare și a entităților corporative în temeiul cadrului juridic preventiv în vigoare în Uniune, în vederea îmbunătățirii actualului cadru de prevenire și a combaterii finanțării terorismului într-o manieră mai eficientă. Este important de menționat ca măsurile luate trebuie să fie proporționale cu riscurile.

(2a)  Organizația Națiunilor Unite (ONU), Interpolul și Europolul relatează, de ani de zile, în rapoartele lor, despre convergența din ce în ce mai mare dintre crima organizată și terorism. Dată fiind convergența din ce mai mare dintre crima organizată și terorism, lupta împotriva rețelelor de crimă organizată ar trebui să facă parte din orice strategie de combatere a finanțării terorismului. Comerțul ilegal cu arme, droguri, țigarete și bunuri contrafăcute, traficul de ființe umane, activitățile de racketeering și extorcare de fonduri au devenit modalități foarte lucrative pentru grupările teroriste, la care acestea recurg pentru a obține fonduri, ele generând în jur de 110 miliarde de euro în fiecare an (exclusiv comerțul cu bunuri contrafăcute). Legătura dintre terorism și criminalitatea organizată și legăturile dintre grupurile infracționale și grupările teroriste constituie o amenințare tot mai mare la adresa securității Uniunii.

(2b)  De asemenea, și infracțiunile de spălare a banilor, comerț ilicit cu produse, inclusiv, dar fără a se limita la țiței, narcotice, opere de artă, arme și specii protejate, fraudă fiscală și evaziune fiscală gravă cu privire la bani dobândiți ilegal sunt comise, de regulă, pentru finanțarea actelor de terorism. Fără a aduce atingere [noii Directive privind combaterea terorismului], statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a incrimina aceste comportamente și a se asigura că teroriștii și organizațiile teroriste nu pot beneficia de profiturile rezultate din infracțiunile respective.

(3)  Cu toate că obiectivele Directivei (UE) 2015/849 ar trebui urmărite, orice modificări aduse respectivei directive ar trebui să fie în concordanță cu acțiunile în curs ale Uniunii în ceea ce privește lupta împotriva terorismului și a finanțării terorismului, cu respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu respectarea și aplicarea principiului proporționalității. Agenda europeană privind securitatea[7] a identificat ca prioritate modernizarea cadrului juridic al UE pentru combaterea terorismului, indicând necesitatea unor măsuri de abordare într-un mod mai eficace și mai cuprinzător a problemei finanțării terorismului, evidențiind faptul că infiltrarea pe piețele financiare permite finanțarea terorismului. Concluziile Consiliului European din 17-18 decembrie 2015 au subliniat, de asemenea, necesitatea de a lua rapid măsuri suplimentare împotriva finanțării terorismului în toate domeniile.

(4)  Comisia a adoptat un plan de acțiune menit să intensifice combaterea finanțării terorismului[8], care subliniază necesitatea adaptării la noile amenințări și a modificării Directivei (UE) 2015/849 în acest sens.

(5)   Măsurile la nivelul Uniunii trebuie, de asemenea, să reflecte cu acuratețe evoluțiile și angajamentele asumate la nivel internațional. Prin urmare, ar trebui să fie luate în considerare Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2195 (2014) privind legăturile dintre terorism și criminalitatea transnațională organizată, Rezoluția 2199 (2015) privind împiedicarea grupărilor teroriste să obțină acces la instituții financiare internaționale și Rezoluția 2253 (2015) care extinde cadrul sancțiunilor pentru a include Statul Islamic din Irak și Levant.

(5a)  Activitățile de spălare a banilor se realizează prin recursul masiv la tranzacții în numerar. Răspândirea și utilizarea conturilor bancare online și a altor sisteme similare de plăți a crescut considerabil în ultimii ani, ceea ce înseamnă că există posibilitatea de a lua în calcul adoptarea unei limite la transferurile de numerar la nivelul UE, fără a impune o povară prea mare asupra gospodăriilor și întreprinderilor. Comisia ar trebui să evalueze valoarea unui prag maxim al transferurilor de numerar care urmează a fi adoptat la nivelul UE, lăsând statelor membre posibilitatea de a aplica praguri mai mici. Evaluarea ar trebui să fie realizată în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive. Politicile și acțiunile din alte domenii relevante ce țin de competența Uniunii, de exemplu în domeniul comerțului internațional și al cooperării pentru dezvoltare, ar trebui utilizate, acolo unde este posibil, pentru a completa activitatea de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sistemului financiar. Aceste politici și acțiuni au scopul de a completa și nu de a submina alte obiective de politică ale Uniunii.

(6)  Furnizorii de servicii de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare (adică monedele declarate ca având curs legal), precum și furnizorii de portofele digitale în monede virtuale nu au nicio obligație să identifice activitățile suspecte. Grupările teroriste pot astfel transfera fonduri către sistemul financiar al Uniunii sau în cadrul rețelelor de monede virtuale prin disimularea transferurilor sau prin faptul că beneficiază de un anumit grad de anonimat pe platformele respective. Prin urmare, este esențial să se extindă domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2015/849 pentru a se include platformele de schimb pentru monede virtuale și furnizorii de portofele digitale. Autoritățile competente ar trebui să poată monitoriza utilizarea monedelor virtuale. Acest lucru ar oferi o abordare echilibrată și proporțională, protejând progresele tehnice și gradul ridicat de transparență atins în domeniul finanțării alternative și al antreprenoriatului social.

(7)  Credibilitatea monedelor virtuale nu va crește dacă acestea sunt folosite în scopuri criminale. În acest context, anonimitatea va deveni mai degrabă un obstacol decât un avantaj pentru adoptarea monedelor virtuale și pentru răspândirea potențialelor beneficii ale acestora. Includerea platformelor de schimb virtuale și a furnizorilor de portofele digitale nu va soluționa integral problema anonimatului aferent tranzacțiilor cu monede virtuale, deoarece o mare parte a mediului în care sunt folosite monedele virtuale va rămâne anonim, pentru că utilizatorii pot să facă de asemenea tranzacții fără platforme de schimb sau furnizori de portofele digitale. Pentru a combate riscurile legate de anonimitate, unitățile naționale de informații financiare ar trebui să fie în măsură să asocieze adresele monedelor virtuale cu identitatea proprietarului monedelor virtuale. În plus, ar trebui să fie evaluată în continuare posibilitatea de a permite utilizatorilor să se autodeclare, în mod voluntar, la autoritățile desemnate.

(8)  Monedele locale (cunoscute și sub denumirea de „monede complementare”) care sunt folosite într-un număr foarte limitat de rețele, precum un oraș sau o regiune, și în rândul unui număr redus de utilizatori nu ar trebui să fie considerate monede virtuale.

(9)  În relațiile lor cu persoanele fizice sau cu entitățile juridice stabilite în țări terțe cu grad înalt de risc, statele membre trebuie să solicite entităților obligate să aplice măsuri sporite de precauție privind clientela pentru a gestiona și a atenua riscurile. Așadar, fiecare stat membru stabilește la nivel național tipul măsurilor sporite de precauție care trebuie luate în ceea ce privește țările terțe cu grad înalt de risc. Aceste abordări diferite între statele membre creează puncte slabe în privința gestionării relațiilor de afaceri care implică țări terțe cu grad înalt de risc identificate de Comisie. Lacunele respective pot fi exploatate de teroriști pentru a canaliza fonduri înspre și dinspre sistemul financiar al Uniunii. Este important să se îmbunătățească eficacitatea listei de țări terțe cu grad înalt de risc stabilite de Comisie, prin prevederea unui tratament armonizat al acestor țări la nivelul Uniunii. Această abordare armonizată ar trebui să se axeze în principal pe măsuri sporite de precauție privind clientela. Cu toate acestea, statele membre și entitățile obligate ar trebui să fie autorizate să aplice măsuri de atenuare suplimentare pe lângă măsurile sporite de precauție privind clientela, în conformitate cu obligațiile internaționale. Organizațiile internaționale și organismele de standardizare cu competențe în domeniul prevenirii spălării banilor și al combaterii finanțării terorismului pot solicita aplicarea unor măsuri de contracarare corespunzătoare pentru a proteja sistemul financiar internațional de riscurile permanente și substanțiale de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care provin din anumite țări. Statele membre ar trebui să adopte și să aplice măsuri suplimentare de atenuare a riscurilor în ceea ce privește țările terțe cu grad înalt de risc identificate de Comisie, luând în considerare cererile de adoptare a unor măsuri de contracarare și recomandări precum cele exprimate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), și obligațiile rezultate în urma tratatelor internaționale. Pe lângă măsurile luate față de țările terțe cu un grad ridicat de risc, o evaluare cuprinzătoare a regimului privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în vigoare în țările SEE și în țările terțe ar trebui să constituie o condiție necesară pentru acordarea de pașapoarte și a echivalenței pentru accesul la piața internă. Accesul la piața internă ar putea fi general limitat, sau limitat în ceea ce privește anumite sectoare și entități obligate, atunci când sunt identificate deficiențele în regimul privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

(9a)  Atât Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, cât și țările terțe, pe de altă parte, au responsabilitatea de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. Cooperarea cu țările terțe ar trebui să se concentreze mai mult și pe consolidarea sistemelor financiare și a administrațiilor din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să participe mai activ în procesul global de reformă fiscală, pentru a descuraja criminalitatea financiară și activitățile ilicite conexe, precum și pentru a pune în practică mecanisme de combatere a spălării banilor care ar contribui la un mai bun schimb de date și de informații cu alte țări, în scopul identificării fraudelor și a teroriștilor.

(10)  Dat fiind caracterul evolutiv al amenințărilor și vulnerabilităților legate de spălarea banilor/finanțarea terorismului, Uniunea ar trebui să adopte o abordare integrată privind conformitatea regimurilor naționale de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului cu cerințele la nivelul Uniunii, ținând cont de o evaluare a eficacității regimurilor naționale în cauză. Pentru a monitoriza transpunerea corectă a cerințelor Uniunii în regimurile naționale, implementarea efectivă a acestora și capacitatea lor de a realiza un regim preventiv solid în domeniu, Comisia ar trebui să își bazeze evaluarea pe regimurile naționale de gestionare a riscurilor, fără a aduce atingere evaluărilor efectuate de organizații internaționale și de organisme de standardizare cu competențe în domeniul prevenirii spălării banilor și al combaterii finanțării terorismului, precum și de GAFI sau de Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor (MONEYVAL). Organizațiile internaționale și organismele de standardizare cu competențe în domeniul prevenirii spălării banilor și al combaterii finanțării terorismului ar trebui să acționeze în strânsă cooperare cu statele membre în vederea stabilirii unui set comun de indicatori pentru evaluarea regimurilor naționale de risc, precum și a unor măsuri preventive armonizate.

(10a)  Monitorizarea transpunerii cerințelor Uniunii în regimurile naționale nu este suficientă pentru a asigura că regimurile naționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt eficiente în a aborda activitățile de spălare de bani și finanțare a terorismului, dat fiind faptul că deficiențele provin adesea din aplicarea ineficientă a normelor. În această privință, pentru piața internă este important ca Comisia și AES să aibă competențe suplimentare pentru a evalua coerența regimurilor naționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului cu cadrul Uniunii de monitorizare a punerii în aplicare a normelor naționale. AES primesc competențe suplimentare în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv pentru a efectua evaluări la fața locului în cadrul autorităților competente ale statelor membre, a solicita cu titlu obligatoriu prezentarea oricăror informații relevante pentru evaluarea conformității, a formula recomandări pentru acțiuni de remediere, a face publice recomandările respective și a lua măsurile necesare pentru a se asigura că recomandările lor sunt puse în aplicare în mod eficient;

(10b)  Spălarea banilor și evaziunea fiscală sunt canalizate într-o măsură crescândă în tranzacții comerciale, prin manipularea prețului, a cantității sau a calității. Transparența fiscală și financiară reprezintă priorități absolute ale politicii comerciale a Uniunii și, prin urmare, țărilor care tolerează spălarea banilor și evaziunea fiscală nu ar trebui să li se acorde privilegii comerciale în relația cu Uniunea.

(10c)  În conformitate cu strategia „Comerț pentru toți”, ar trebui să se ia măsuri suplimentare eficace în ceea ce privește comerțul cu servicii, pentru a evita folosirea sa în scopul unor fluxuri financiare ilicite, ținând cont de faptul că liberul schimb de bunuri și servicii cu țările în curs de dezvoltare crește pericolul spălării de bani și că comerțul cu servicii al Uniunii cu paradisurile fiscale este de șase ori mai mare decât cu țări comparabile, neexistând astfel de diferențe în cadrul comerțului cu bunuri.

(10d)  La un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia ar trebui să prezinte un raport statelor membre privind eventualele lacune în capitolele privind serviciile financiare și stabilirea sediului din acordurile comerciale, deja în vigoare, încheiate de Uniune cu țările terțe, în special definiția noțiunilor de investiții și stabilire, domeniul de aplicare și termenele excepțiilor prudențiale, existența sau inexistența plafoanelor pentru transferul de bani între părțile la acordurile comerciale, monedele permise pentru acest transfer, confirmarea secretului bancar și existența unor dispoziții privind schimbul de date.

(10e)  Capitolele privind serviciile financiare și stabilirea sediului din viitoarele acorduri comerciale ar trebui să conțină definiții precise cu privire la noțiunea de investiții, astfel încât să se excludă produsele în cazul cărora este foarte probabil să fie implicați bani nedeclarați; să prevadă stabilirea unor registre publice care să ateste calitatea de beneficiar real a societăților, a fiduciilor și a construcțiilor juridice similare care sunt înființate, administrate sau exploatate pe teritoriile vizate de acordul comercial; să includă acorduri privind cooperarea în ceea ce privește controlul fluxurilor financiare și eliminarea secretului bancar, în conformitate cu normele privind protecția datelor și cu standardele în materie de date deschise; să extindă domeniul de aplicare și termenele pentru excepțiile prudențiale dincolo de „necesitățile impuse de dezechilibrul plăților” și să înlocuiască angajamentele de „a depune eforturi maxime” cu dispoziții obligatorii.

(11)  Cardurile preplătite de uz general, considerate ca având o valoare socială, prezintă utilizări legitime și constituie un instrument care contribuie la incluziunea financiară. Cu toate acestea, cardurile preplătite anonime sunt ușor de utilizat pentru finanțarea atacurilor și a logisticii teroriste. Prin urmare, este esențial să se împiedice accesul teroriștilor, al organizațiilor teroriste, al sponsorilor terorismului și al altor intermediari și mediatori ai terorismului la aceste mijloace de finanțare a operațiunilor lor, prin reducerea suplimentară a limitelor și a sumelor maxime pentru care li se permite entităților obligate să nu aplice anumite măsuri de precauție privind clientela prevăzute de Directiva (UE) 2015/849. Astfel, ținând cont de nevoile consumatorilor în ceea ce privește utilizarea instrumentelor preplătite de uz general și neîmpiedicând utilizarea acestor instrumente pentru promovarea incluziunii sociale și financiare, este esențial totodată să se reducă pragurile existente pentru cardurile preplătite anonime de uz general ▌.

(12)  Cu toate că utilizarea cardurilor preplătite anonime emise în Uniune este în esență limitată doar la teritoriul Uniunii, acest lucru nu este întotdeauna valabil pentru cardurile similare emise în țări terțe. Prin urmare, este important să se asigure că utilizarea în Uniune a cardurilor preplătite anonime emise în afara Uniunii este permisă numai în cazurile în care se poate considera că acestea respectă cerințe echivalente cu cele prevăzute în legislația Uniunii. Această regulă ar trebui pusă în aplicare în deplină conformitate cu obligațiile Uniunii în ceea ce privește comerțul internațional, în special cu dispozițiile Acordului General privind Comerțul cu Servicii.

(13)  Unitățile de informații financiare joacă un rol important în identificarea operațiunilor financiare ale rețelelor teroriste, în special a celor transfrontaliere, și în detectarea finanțatorilor acestora. Investigațiile financiare pot avea un rol fundamental pentru descoperirea activităților de facilitare a infracțiunilor teroriste și a rețelelor și schemelor de funcționare ale organizațiilor teroriste. Din cauza lipsei unor standarde internaționale prescriptive, se mențin diferențe semnificative între unitățile de informații financiare în ceea ce privește funcțiile, competențele și prerogativele lor. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura o abordare mai eficientă și mai coordonată a investigațiilor financiare cu privire la terorism, inclusiv cele legate de utilizarea abuzivă de monede virtuale. Actualele diferențe nu ar trebui, totuși, să afecteze activitatea unei unități de informații financiare, mai ales capacitatea acesteia de a efectua analize preventive în sprijinul tuturor autorităților responsabile cu activități de culegere de informații, de investigare și judiciare, și nici cooperarea internațională. Unitățile de informații financiare ar trebui să aibă acces la informații și să fie în măsură să facă schimb de informații fără impedimente, inclusiv printr-o cooperare corespunzătoare cu autoritățile de aplicare a legii. În toate cazurile în care există suspiciuni de activități criminale, în special în cazurile care implică finanțarea terorismului, informațiile ar trebui să fie furnizate direct și rapid, fără întârzieri nejustificate. Prin urmare, este esențial să se îmbunătățească în continuare eficacitatea și eficiența unităților de informații financiare, prin clarificarea competențelor și a cooperării dintre unitățile de informații financiare.

(13a)  Pentru a depăși actualele dificultăți în materie de cooperare care există între unitățile de informații financiare naționale, ar trebui să fie înființată o unitate de informații financiare europeană, care să coordoneze, să asiste și să sprijine unitățile de informații financiare din statele membre în cazurile transfrontaliere. Aceasta ar fi totodată deosebit de adecvată pentru o piață financiară europeană integrată și eficace în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pe piața internă. Unitățile de informații financiare din statele membre ar continua să fie principalele responsabile pentru primirea rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, analizarea acestora și transmiterea acestora către autoritatea națională competentă. Unitatea de informații financiare a Uniunii ar sprijini respectivele state membre în special în ceea ce privește întreținerea și dezvoltarea infrastructurii tehnice pentru asigurarea schimbului de informații, asistându-le în analiza comună a cazurilor transfrontaliere și în analiza strategică, și ar coordona activitatea unităților de informații financiare din statele membre în cazurile transfrontaliere.

(14)  Unitățile de informații financiare ar trebui să poată obține de la orice entitate obligată toate informațiile necesare legate de exercitarea funcțiilor lor. Accesul nerestricționat la informații este esențial pentru a se asigura faptul că fluxurile de bani pot fi urmărite în mod corespunzător și că rețelele și fluxurile ilicite sunt detectate într-un stadiu incipient. Atunci când unitățile de informații financiare au nevoie să obțină informații suplimentare de la entitățile obligate pe baza unei suspiciuni de spălare a banilor, o astfel de suspiciune poate fi declanșată de un raport de tranzacții suspecte prealabil prezentat unității de informații financiare, dar și prin alte mijloace, cum ar fi propria analiză a unității de informații financiare, informații furnizate de autoritățile competente sau informații deținute de altă unitate de informații financiare. Prin urmare, unitățile de informații financiare ar trebui să fie în măsură să obțină informațiile financiare, administrative și de aplicare a legii de care au nevoie pentru a-și îndeplini funcțiile în mod corespunzător de la orice entitate obligată, chiar și fără prezentarea unui raport prealabil de către entitatea obligată individuală. De asemenea, o unitate de informații financiare ar trebui să fie în măsură să obțină astfel de informații pe baza unei cereri înaintate de o altă unitate de informații financiare din Uniune și să facă schimb de informații cu unitatea de informații financiare solicitantă.

(14a)  Autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare din perspectiva respectării prezentei directive ar trebui să aibă posibilitatea să coopereze și să facă schimb de informații confidențiale, indiferent de natura sau de statutul lor. În acest scop, autoritățile competente respective ar trebui să aibă un temei juridic adecvat pentru schimbul de informații confidențiale și să coopereze în cea mai mare măsură posibilă, în concordanță cu standardele internaționale aplicabile în acest domeniu.

(14b)  Informațiile de natură prudențială referitoare la instituțiile de credit și financiare, cum ar fi informațiile referitoare la competența și onorabilitatea directorilor și a acționarilor, mecanismele de control intern, guvernanța sau conformitatea și gestionarea riscurilor, sunt adesea indispensabile pentru o supraveghere adecvată a acestor instituții din punctul de vedere al combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului. În mod similar, informațiile privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt, de asemenea, importante pentru supravegherea prudențială a acestor instituții. Prin urmare, schimbul de informații confidențiale și colaborarea dintre autoritățile competente în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ale instituțiilor financiare și de credit și autoritățile de supraveghere prudențială nu ar trebui să fie împiedicate în mod involuntar de incertitudinea juridică care poate decurge din lipsa unor dispoziții explicite în acest domeniu. O astfel de clarificare a cadrului juridic este cu atât mai importantă cu cât supravegherea prudențială, într-un număr de cazuri, a fost încredințată autorităților de supraveghere care nu au competențe specifice în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, cum ar fi Banca Centrală Europeană.

(15)  Întârzierea accesului unităților de informații financiare și al altor autorități competente la informații privind identitatea titularilor conturilor bancare și de plăți și ai casetelor de valori, în special a celor anonime, împiedică detectarea transferurilor de fonduri legate de terorism. Datele naționale care permit identificarea conturilor bancare și de plăți și a casetelor de valori care aparțin unei singure persoane sunt fragmentate și, prin urmare, nu sunt accesibile în timp util unităților de informații financiare și altor autorități competente. Prin urmare, este esențial să se instituie în toate statele membre mecanisme centralizate automatizate, precum un registru sau un sistem de extragere a datelor, ca modalitate eficientă de a obține accesul în timp util la informații privind identitatea titularilor conturilor bancare și de plăți și ai casetelor de valori, a reprezentanților, precum și a beneficiarilor reali ai acestora.

(15a)  Nu sunt disponibile în toate statele membre informații privind deținerea și controlul proprietăților imobile, precum clădiri și terenuri, și nici date consolidate privind beneficiarii de asigurări de viață. Activitățile de spălare de bani sunt desfășurate, de asemenea, prin tranzacții imobiliare și produse de asigurare de viață. Este esențial să se instituie în toate statele membre mecanisme centralizate automatizate, precum un registru sau un sistem de extragere a datelor, pentru a urmări aceste informații și pentru a sprijini faza de investigație. Autoritățile statelor membre trebuie să aibă acces în timp util la aceste date pentru a efectua verificări și cercetări transfrontaliere.

(15b)  Date fiind schimbările tehnologice constante care permit spălarea banilor și finanțarea terorismului, se propune crearea unui instrument european de supraveghere, coordonare și previziune tehnologică pentru a ajuta diferitele unități de informații financiare în desfășurarea activității lor.

(16)  În vederea respectării vieții private și a protecției datelor cu caracter personal, aceste registre ar trebui să stocheze datele minime necesare pentru efectuarea investigațiilor privind combaterea spălării banilor. Persoanele vizate ar trebui să fie informate cu privire la faptul că datele lor sunt înregistrate și pot fi accesate de unitățile de informații financiare și ar trebui să beneficieze de un punct de contact pentru exercitarea drepturilor lor de acces și de rectificare. Perioadele maxime de păstrare ▌ar trebui stabilite în cazul înregistrării datelor cu caracter personal în registre și ar trebui să se prevadă distrugerea acestora imediat după ce informațiile nu mai sunt necesare pentru scopul declarat. Accesul la registrele și la bazele de date respective ar trebui să fi limitat pe baza principiului „necesității de a cunoaște”.

(17)  Identificarea exactă și verificarea datelor persoanelor fizice și juridice sunt esențiale pentru combaterea spălării banilor sau a finanțării terorismului. Ar trebui să se țină seama de cele mai recente evoluții tehnice în ceea ce privește digitizarea tranzacțiilor și a plăților care permit o identificare electronică sau de la distanță sigură, de mijloacele de identificare stabilite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului și de orice alte mijloace de identificare de la distanță, bazate pe noile tehnologii care prezintă un nivel adecvat de securitate, echivalent cu nivelul substanțial de asigurare prevăzut în Directiva privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, în special în ceea ce privește sistemele de identificare electronică notificate și mijloacele care oferă instrumente sigure de nivel înalt și un criteriu de referință pe baza căruia poate fi verificată evaluarea metodelor de identificare instituite la nivel național. Prin urmare, este esențial să se recunoască drept mijloace valabile de verificare a identității copiile electronice sigure ale documentelor originale, precum și declarațiile, atestatele sau datele de identificare electronice. Punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui ia în considerare principiul neutralității tehnologice.

(17a)  Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) este centrul Uniunii în ceea ce privește expertiza în rețele și securitatea informației, impunându-se abilitarea sa pentru a proceda la schimburi de informații cu autoritățile de aplicare a legii fără impedimente, pentru a permite astfel cooperarea în domeniul securității cibernetice, care are un rol important în combaterea activităților ilegale, inclusiv a terorismului.

(17b)  Autoritatea Bancară Europeană (ABE) ar trebui încurajată să își actualizeze politica de transparență pentru a putea face față provocărilor de astăzi, mai ales a celor care constau în utilizarea sistemelor financiare în scopul spălării banilor sau al finanțării activităților teroriste.

(18)  Pragul privind beneficiarul real stabilit la articolul 3 punctul 6 litera (a) din Directiva (UE) 2015/849 nu face distincție între entitățile corporative comerciale reale și cele care nu au operațiuni active și sunt utilizate în principal ca structură intermediară între active sau venituri și beneficiarul real. Pentru acesta din urmă, pragul stabilit este ușor de eludat, ceea ce înseamnă că persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță entitatea juridică respectivă nu pot fi identificate. Pentru a clarifica mai bine informațiile referitoare la beneficiarii reali, în ceea ce privește structurile intermediare care adoptă o formă corporativă, este necesar să se stabilească un prag specific pe baza căruia să se deducă indiciul dreptului de proprietate. Respectivul prag ar trebui să fie suficient de scăzut pentru a acoperi majoritatea situațiilor.

(19)  Abordarea pentru examinarea clienților existenți în cadrul actual se bazează pe o abordare bazată pe riscuri. Cu toate acestea, având în vedere gradul mai ridicat de risc pentru spălarea banilor, finanțarea terorismului și infracțiunile principale asociate aferente anumitor structuri intermediare, este posibil ca această abordare să nu permită depistarea și evaluarea la timp a riscurilor. Prin urmare, este important să se asigure că anumite categorii bine definite de clienți deja existenți sunt, de asemenea, monitorizate metodic.

(20)  În prezent, statele membre au obligația de a asigura faptul că entitățile juridice înregistrate pe teritoriul lor obțin și dețin informații adecvate, corecte și actuale cu privire la beneficiarul lor real. Necesitatea de a deține informații corecte și actualizate cu privire la beneficiarul real este un factor-cheie în depistarea infractorilor care, altfel, și-ar putea ascunde identitatea în spatele unei structuri corporative. Dat fiind că sistemul financiar este interconectat la nivel global, fondurile sunt mai ușor de ascuns și de mutat în jurul lumii, iar persoanele care spală bani și cele care finanțează terorismul, precum și alți infractori utilizează din ce în ce mai mult această posibilitate.

(21)  Ar trebui clarificat factorul specific de determinare a statului membru responsabil pentru monitorizarea și înregistrarea informațiilor privind beneficiarii reali ai fiduciilor și ai construcțiilor juridice similare. Pentru a evita situația în care, din cauza diferențelor dintre sistemele juridice ale statelor membre, anumite fiducii și construcții juridice asemănătoare nu sunt monitorizate sau înregistrate nicăieri în Uniune și pentru a evita denaturarea pieței interne, toate fiduciile și construcțiile juridice similare cum ar fi, printre altele, Treuhand, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia ar trebui să fie înregistrate în statul membru în care au fost create, administrate sau în care își desfășoară activitatea. Acestea ar trebui să aibă obligația de a publica anumite informații referitoare la beneficiarii reali. Pentru a asigura monitorizarea și înregistrarea efectivă a informațiilor privind beneficiarii reali ai fiduciilor și ai construcțiilor juridice similare, este de asemenea necesară cooperarea și schimbul de informații relevante între statele membre.

(21a)  Infractorii mută veniturile ilegale prin numeroși intermediari financiari pentru a evita detectarea, motiv pentru care este important să se permită instituțiilor financiare și de credit să facă schimb de informații nu numai cu membrii grupului, ci și cu alte instituții financiare și de credit, cu condiția ca protecția datelor să fie asigurată.

(22)  Accesul publicului prin dezvăluirea obligatorie a anumitor informații privind beneficiarii reali ai societăților, ai fiduciilor și ai altor entități și construcții juridice oferă garanții suplimentare părților terțe care doresc să facă afaceri cu aceste societăți. Anumite state membre au luat măsuri sau și-au anunțat intenția de a pune la dispoziția publicului informațiile cuprinse în registrele beneficiarilor reali. Faptul că nu toate statele membre vor pune informațiile la dispoziția publicului sau diferențele în ceea ce privește informațiile puse la dispoziție și accesibilitatea acestora poate duce la niveluri diferite de protecție a părților terțe în Uniune. În cadrul unei piețe interne care funcționează bine, este nevoie de coordonare pentru a se evita denaturările. Prin urmare, astfel de informații ar trebui să fie disponibile în mod public în toate statele membre.

(23)  Accesul public permite, de asemenea, un control sporit al informațiilor de către societatea civilă, inclusiv de către presă sau de către organizațiile societății civile, și contribuie la păstrarea încrederii în integritatea tranzacțiilor comerciale și a sistemului financiar. Acest acces poate contribui la combaterea utilizării neadecvate a entităților juridice și a construcțiilor juridice atât prin acordarea de sprijin la anchete, cât și prin efectele asupra reputației, dat fiind faptul că oricine ar putea încheia tranzacții cu ele ar cunoaște identitatea beneficiarilor reali. De asemenea, facilitează punerea la dispoziție în timp util și eficient a informațiilor pentru instituțiile financiare, precum și pentru autorități, inclusiv autorități din țări terțe, implicate în combaterea acestor infracțiuni.

(24)  Încrederea investitorilor și a publicului larg în piețele financiare depinde în mare parte de existența unui regim de informare precisă care să asigure transparența în ceea ce privește beneficiarii reali și structurile de control ale societăților. Acest lucru este valabil în special în cazul sistemelor de guvernanță corporativă care sunt caracterizate de concentrarea proprietății, cum ar fi cel din Uniune. Pe de o parte, marii investitori cu drepturi de vot și de flux de numerar semnificative pot încuraja creșterea pe termen lung și performanța societății. Pe de altă parte, însă, beneficiarii reali care dețin controlul prin volumuri mari de voturi pot fi interesați să deturneze activele și oportunitățile societății pentru a obține câștiguri personale în detrimentul investitorilor minoritari.

(25)  Prin urmare, statele membre ar trebui să permită accesul la informațiile privind beneficiarii reali într-un mod suficient de coerent și de coordonat, prin registrele centrale în care sunt cuprinse informațiile privind beneficiarii reali, stabilind o regulă clară de acces public, astfel încât părțile terțe să fie în măsură să verifice, în întreaga Uniune, care sunt beneficiarii reali ai societăților. În consecință, este necesară modificarea Directivei 2009/101/CE al Parlamentului European și al Consiliului[9] pentru a armoniza dispozițiile naționale privind divulgarea de informații referitoare la beneficiarii reali ai societăților, în special în special în scopul protejării intereselor părților terțe.

(26)  Ar trebui să se urmărească un echilibru just, în special între interesul public general pentru transparența societăților și prevenirea spălării banilor și drepturile fundamentale ale persoanelor vizate. Setul de date care urmează să fie pus la dispoziția publicului ar trebui să fie limitat, definit în mod clar și exhaustiv și cu caracter general, pentru a reduce la minimum eventualele prejudicii asupra beneficiarilor reali. În același timp, informațiile puse la dispoziția publicului nu ar trebui să difere în mod semnificativ de datele colectate în momentul respectiv. Pentru a limita ingerința în dreptul la respectarea vieții lor private în general și la protecția datelor lor cu caracter personal în special, aceste informații ar trebui să se refere în esență la situația beneficiarilor reali ai societăților și ai fiduciilor și ar trebui să fie strict legată de sfera activității economice a beneficiarilor reali.

(27)  Dezvăluirea informațiilor privind beneficiarii reali ar trebui concepută astfel încât să ofere guvernelor și autorităților de reglementare posibilitatea de a răspunde rapid la tehnicile de investiții alternative, cum ar fi instrumentele derivate pe acțiuni cu decontare în numerar. Pe de altă parte, acționarii majoritari legitimi nu ar trebui descurajați de la a-și asuma un rol activ în monitorizarea gestionării societăților cotate la bursă. Pentru funcționarea piețelor financiare, care au devenit din ce în ce mai orientate către dimensiunea internațională și mai complexe, este esențial ca cerințele și normele juridice care permit schimbul de informații la nivel internațional să fie disponibile și puse în aplicare efectiv de autoritățile naționale de supraveghere.

(28)  Datele cu caracter personal ale beneficiarilor reali ar trebui făcute publice pentru a permite părților terțe și societății civile în general să știe cine sunt beneficiarii reali. Această îmbunătățire a controlului public va contribui la prevenirea utilizării abuzive a entităților juridice și a construcțiilor juridice, inclusiv a evaziunii fiscale. Prin urmare, este esențial ca aceste informații să rămână la dispoziția publicului prin intermediul registrelor naționale și prin sistemul de interconectare a registrelor timp de 10 de ani după ce societatea a fost radiată din registru. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să poată prevedea prin lege prelucrarea informațiilor privind beneficiarii reali, inclusiv a datelor cu caracter personal, pentru alte scopuri, dacă o astfel de prelucrare îndeplinește un obiectiv de interes public și constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică în raport cu obiectivul legitim urmărit.

(29)  În plus, cu același scop de a asigura o abordare proporțională și echilibrată și de a garanta drepturile la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal, statele membre ar trebui să prevadă, în circumstanțe excepționale, excepții de la divulgarea și accesul la informațiile privind beneficiarii reali din registre în cazul în care informațiile ar expune beneficiarul real riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare.

(30)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului[10], care va fi înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului[11], se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentei directive.

(31)  În consecință, persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt deținute în registrele naționale ca informații privind beneficiarii reali ar trebui informate cu privire la publicarea datelor lor cu caracter personal înainte ca publicarea să aibă loc. În plus, ar trebui puse la dispoziție numai datele cu caracter personal care sunt actualizate și care corespund beneficiarilor reali efectivi, iar beneficiarii ar trebui să fie informați cu privire la drepturile lor în temeiul actualului cadru juridic al Uniunii în materie de protecție a datelor, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Directiva (UE) 2016/680[12], precum și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

(32)  Prezenta directivă nu aduce atingere protecției datelor cu caracter personal prelucrate de autoritățile competente în conformitate cu Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului[13], care va fi înlocuită de Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului[14].

(33)  În prezent, societățile și alte entități juridice similare care își desfășoară activitatea în Uniune au obligația de a își înregistra informațiile privind beneficiarii reali, însă aceeași obligație nu se aplică tuturor fiduciilor și altor construcții juridice care prezintă caracteristici similare, cum ar fi Treuhand, fiducies sau fideicomiso, instituite în Uniune. Statele membre sunt invitate să verifice care dintre construcțiile juridice din sistemul lor juridic au o structură și o funcție similare fiduciilor. Pentru a se asigura că beneficiarii reali ai tuturor persoanelor juridice și construcțiilor juridice care își desfășoară activitatea în Uniune sunt corect identificați și monitorizați în conformitate cu un set de condiții echivalente și coerente, normele privind înregistrarea de către fiduciari (trustees) a informațiilor privind beneficiarii reali ai fiduciilor ar trebui să fie consecvente cu cele stabilite în ceea ce privește înregistrarea informațiilor privind beneficiarii reali ai societăților.

(36)  Pentru a asigura o înregistrare și un schimb de informații coerent și eficient, statele membre ar trebui să se asigure că autoritatea lor responsabilă cu registrul creat pentru informațiile privind beneficiarii reali ai fiduciilor și ai altor construcții juridice similare cooperează cu omologii săi din alte state membre, făcând schimb de informații în ceea ce privește fiduciile și alte construcții juridice similare.

(37)  Este important să se asigure faptul că normele de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului sunt puse în aplicare în mod corect de către entitățile obligate. În acest context, statele membre ar trebui să consolideze rolul autorităților publice care acționează ca autorități competente cu responsabilități în domeniul combaterii spălării banilor sau a finanțării terorismului, inclusiv al unităților de informații financiare, al autorităților care au funcția de cercetare sau de urmărire penală a cazurilor de spălare a banilor, a infracțiunilor principale asociate și a cazurilor de finanțare a terorismului și funcția de punere sub sechestru sau de înghețare și confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și al autorităților anticorupție, al autorităților fiscale, al autorităților care primesc rapoarte privind transportul transfrontalier de numerar și instrumente negociabile la purtător și al autorităților care au responsabilități de supraveghere sau de monitorizare menite să asigure respectarea normelor de către entitățile obligate.

(37a)  Indiferent de natura sau de statutul lor, autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare din perspectiva respectării prezentei directive ar trebui să aibă posibilitatea să coopereze și să facă schimb de informații confidențiale în acest context. Din acest motiv, este necesar un temei juridic adecvat pentru a permite unor astfel de autorități competente să facă schimb de informații confidențiale și să coopereze în cea mai mare măsură posibilă. În plus, informațiile prudențiale colectate prin intermediul supravegherii instituțiilor de credit și financiare se dovedesc de cele mai multe ori indispensabile pentru o supraveghere adecvată a acestor instituții din punctul de vedere al combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și viceversa. Prin urmare, schimbul de informații confidențiale și cooperarea dintre autoritățile competente în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ale instituțiilor financiare și de credit și autoritățile de supraveghere prudențială nu ar trebui să fie împiedicate de incertitudinea juridică care poate decurge din lipsa unor dispoziții explicite în acest domeniu.

(37b)  Actualele date cuprinse în raportul special al Eurostat privind combaterea spălării banilor arată că numărul rapoartelor privind tranzacții suspecte variază în mod semnificativ la nivelul statelor membre și al entităților obligate. Colectarea datelor trebuie să fie îmbunătățită, cu obiectivul de a extinde gradul de acoperire a datelor și a permite ca informațiile să fie actualizate. Statele membre transmit către Eurostat statistici referitoare la combaterea spălării banilor, pentru a permite Oficiului pentru Statistică al Uniunii Europene să publice, o dată la doi ani, un raport care rezumă și explică aceste statistici.

(37c)  Standardele de transparență fundamentale ar trebui să fie obligatorii și ar trebui să constituie cadrul negocierii și renegocierii acordurilor și parteneriatelor de schimb încheiate de Uniune. În caz de încălcare a standardelor internaționale precum standardul comun de raportare al OCDE, partenerii comerciali ar trebui să își piardă avantajele acordate prin acordurile comerciale, Planul de acțiune al OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor, registrul central privind beneficiarii reali și recomandările GAFI. În cadrul transpunerii planului de acțiune al OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor este esențial să se aplice pe deplin sistemul de raportare pe țară pentru societățile multinaționale.

(37d)  Un număr relativ mare de tranzacții suspecte sunt raportate de instituțiile financiare, în schimb foarte puține sau aproape nicio tranzacție suspectă nu este raportată de anumite alte entități care sunt de asemenea obligate să o facă, precum anumite tipuri de consultanți, avocați sau fiduciari.

(37e)  Evaluările impactului comerțului asupra dezvoltării durabile ar trebui să conțină informații precise cu privire la performanțele din domeniu ale țării sau țărilor terțe în cauză, inclusiv cu privire la punerea în aplicare a legislației relevante. Consolidarea clauzelor de bună guvernanță în acordurile bilaterale cu țările terțe și acordarea de asistență tehnică pentru aceste țări ar trebui să reprezinte un element-cheie al acestor acorduri, chiar și atunci când astfel de clauze nu creează obligații.

(38)  În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind documentele explicative[15], statele membre s-au angajat ca, în cazurile justificate, la notificarea măsurilor de transpunere să transmită, de asemenea, unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată.

(39)  Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume protecția sistemului financiar prin prevenirea, depistarea și investigarea spălării banilor și a finanțării terorismului, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dat fiind că măsurile individuale adoptate de statele membre pentru a-și proteja sistemele financiare ar putea fi incompatibile cu funcționarea pieței interne, cu principiile statului de drept și cu politica publică a Uniunii, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității stabilit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul respectiv.

(40)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7), dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8) și libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16).

(41)  Având în vedere necesitatea de a pune în aplicare urgent măsurile adoptate pentru a consolida regimul Uniunii instituit în vederea prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și având în vedere angajamentele asumate de statele membre pentru a finaliza rapid transpunerea Directivei (UE) 2015/849, prezenta directivă ar trebui să fie transpusă până la 1 ianuarie 2017. Din aceleași motive, modificările aduse Directivei (UE) 2015/849 și Directivei 2009/101/CE ar trebui, de asemenea, să fie transpuse până la 1 ianuarie 2017.

(41a)  Banca Centrală Europeană a prezentat un aviz la 12 octombrie 2016[16].

(42)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului[17] [și a emis un aviz la …[18]],

(43)  Prin urmare, Directivele (UE) 2015/849 și 2009/101/CE ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei (UE) 2015/849

Directiva (UE) 2015/849 se modifică după cum urmează:

(-1)  La articolul 2 alineatul (1) punctul 3, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)  auditori, experți contabili externi și consilieri fiscali sau orice alte persoane fizice sau juridice care oferă consultanță și servicii fiscale;”

(-1a)  La articolul 2 alineatul (1), punctul (3), literele (d) și (e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(d)  agenți imobiliari, inclusiv agenți de închirieri;

(e)  alte persoane care comercializează bunuri sau servicii, numai în măsura în care plățile sunt efectuate sau încasate în numerar și au o valoare de cel puțin 10 000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;”

(1)  La articolul 2 alineatul (1) punctul 3, se adaugă următoarele litere (g), (h), (ha) și (hb):

„(g)  furnizorii implicați în primul rând și în mod profesional în servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;

(h)  furnizorii de portofele digitale care oferă servicii de custodie a datelor de identificare necesare pentru accesarea monedelor virtuale;

(ha)  comercianții cu opere de artă, galerii de artă, case de licitații și platforme pentru depozitarea, întreținerea și comercializarea operelor de artă și a altor bunuri de valoare (de exemplu zonele libere);

(hb)  emitenții și distribuitorii de monedă electronică.”

(1b)  La articolul 2, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„4.   În sensul alineatului (3) litera (a), statele membre impun ca cifra de afaceri totală a activității financiare să nu depășească un prag care trebuie să fie suficient de scăzut. Pragul se stabilește la nivel național, în funcție de tipul de activitate financiară. Pragul ar trebui comunicat Comisiei și evaluat în cadrul analizelor de riscuri realizate de Comisie și de statele membre în conformitate cu articolele 6 și 7 din prezenta directivă.”

(2)  Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(-a)  la punctul 4, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)  toate infracțiunile ▌, astfel cum sunt definite în dreptul intern al statelor membre, care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură privativă de libertate cu durata maximă de peste un an sau, în statele membre al căror sistem juridic prevede un prag minim pentru infracțiuni, toate infracțiunile care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură privativă de libertate cu durata minimă de peste șase luni;”

(-aa)  la punctul 4, se adaugă următoarea literă:

„(fa)  infracțiunile legate de impozitele directe și impozitele indirecte astfel cum sunt definite în dreptul intern al statelor membre, luând în considerare articolul 57 din prezenta directivă.”

(-ab)  la punctul 6 litera (a) subpunctul (i), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Deținerea a 10 % plus unu acțiuni sau participația în capitalurile proprii ale unui client într-un procent de peste 10 % de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 10 % plus unu acțiuni sau participația în capitalurile proprii ale unui client într-un procent de peste 10 % de către o entitate corporativă, care se află sub controlul unei (unor) persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative, care se află sub controlul aceleiași (acelorași) persoane fizice este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate. Aceasta se aplică fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a decide ca un procent mai mic să poată constitui un indiciul al proprietății sau al controlului. Controlul prin alte mijloace poate fi definit, printre altele, în conformitate cu criteriile de la articolul 22 alineatele (1)-(5) din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului.”

(aa)  la punctul 6 litera (a), se adaugă următorul subpunct:

„(ia)  membri ai conducerii de rang superior, directori desemnați, administratori și alți agenți sau persoane mandatate nu sunt considerați drept beneficiari reali, cu excepția cazului în care întrunesc condițiile pentru aceasta;”

(ab)  la punctul 6 litera (a) subpunctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)  în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile, entitatea nu comunică identitatea oricărei persoane fizice ce întrunește criteriile stabilite la punctul (i), entitățile obligate consemnează că nu există un beneficiar real și țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu punctul (i).

În cazul în care există orice îndoială că persoana identificată (persoanele identificate) este (sunt) beneficiarul real (beneficiarii reali), aceasta se consemnează.

Totodată, entitatea obligată identifică și verifică identitatea persoanei fizice relevante care ocupă funcția de conducere de rang superior și care este identificată drept „membru al conducerii de rang superior”, și nu ca „beneficiar real”, și consemnează detaliile pertinente la identitatea tuturor beneficiarilor reali ai entității;

(ac)  la punctul 6, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)  în cazul fiduciilor - toate persoanele următoare:

(i)  constituitorul (constituitorii);

(ii)  fiduciarului (fiduciarii);

(iii)  protectorul (protectorii), dacă există;

(iv)  beneficiarii; sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică;

(v)  oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace.

În cazul în care oricare dintre categoriile menționate la punctele (i) - (v) implică, în locul persoanelor fizice sau în plus față de acestea, una sau mai multe entități juridice, beneficiarii reali ai entității respective, astfel cum sunt definiți la alineatul de mai sus, sunt, la rândul lor, considerați ca făcând parte din beneficiarii reali ai fiduciei.”

(ad)  la punctul 9, se adaugă următorul subpunct:

„(ha)  membri ai administrației publice, care sunt însărcinați cu atribuirea contractelor de achiziții publice care depășesc pragul menționat la articolul 4 din Directiva 2014/24/UE.”

(b)  punctul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„(16)  «monedă electronică» înseamnă moneda electronică astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2009/110/CE, dar excluzând valoarea monetară prevăzută la articolul 1 alineatele (4) și (5) din directiva respectivă;” ;

(c)  se adaugă următoarele puncte (18), (18a) și (18b):

„(18)  «monede virtuale» înseamnă o reprezentare digitală de valoare care nu este nici emisă de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nici legată de o monedă fiduciară stabilită în mod legal, nu are statut legal de monedă sau bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și, posibil, în alte scopuri și care poate fi transferată, stocată sau tranzacționată în mod electronic.

(18a)  «emițător de monedă virtuală» înseamnă o instituție astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (3) din Directiva 2009/110/CE.

  (18b)  «furnizor de portofel digital» înseamnă o entitate care oferă servicii de stocare a unor chei criptografice private în numele clienților săi, privind deținerea, stocarea și transferul de monedă virtuală.”

(2a)  Se introduce următorul articol 5a:

„Articolul 5a

Statele membre se asigură că, pe lângă entitățile obligate prevăzute în prezenta directivă, autoritățile naționale aplică măsuri de precauție privind clientela, astfel cum este descris la articolele 13, 18a, 19 și 20, cu privire la resortisanții țărilor terțe care solicită drepturi de ședere sau cetățenie în statul membru în temeiul legilor naționale care acordă drepturi de ședere și/sau cetățenie resortisanților țărilor terțe în schimbul transferurilor de capital, al achiziționării de proprietăți sau de obligațiuni de stat ori în schimbul investițiilor în entități corporative din acel stat membru.”

(2b)  Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2), literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)  riscurile asociate fiecărui sector relevant, inclusiv estimări ale volumelor monetare de spălare a banilor pentru fiecare dintre sectoarele respective;

(c)  cele mai răspândite mijloace utilizate de infractori pentru a spăla produse ilicite, inclusiv cele utilizate în special în tranzacții efectuate între statele membre și țări terțe, indiferent de clasificarea acestora din urmă în lista elaborată pe baza articolului 9 alineatul (2).

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.  Comisia pune raportul menționat la alineatul (1) la dispoziția statelor membre și a entităților obligate pentru a le ajuta să identifice, să înțeleagă, să gestioneze și să atenueze riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și pentru a permite altor părți interesate, inclusiv legiuitorilor naționali, Parlamentului European, AES și reprezentanților unităților de informații financiare, să înțeleagă mai bine riscurile. Rapoartele se publică la șase luni după ce au fost transmise statelor membre.”

(c)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„4.  În cazul în care justificarea oferită de un stat membru nu este considerată satisfăcătoare pentru asigurarea unui regim solid de combatere a spălării banilor pe teritoriul Uniunii sau un stat membru nu reușește să pună în aplicare măsuri pentru a respecta acele recomandări, Comisia ar putea recomanda, în plus, ca statele membre să solicite entităților obligate să aplice măsuri sporite de precauție privind clientela în relația cu persoane fizice sau cu entități juridice care operează într-un sector sau desfășoară activități care sunt identificate ca având un risc ridicat de spălare a banilor/finanțare a terorismului.”

(2c)  Articolul 7 se modifică după cum urmează:

  (a)  La alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„În cazul în care un stat membru conferă competența de autoritate de la primul paragraf unor alte autorități, îndeosebi celor de la nivel regional sau local, trebuie asigurată coordonarea eficientă și efectivă între toate autoritățile implicate. În cazul în care mai mult de o unitate din cadrul autorității căreia i-a fost conferită competența este responsabilă de sarcinile enumerate la primul paragraf, trebuie asigurată coordonarea eficientă și efectivă între toate serviciile implicate.”

(b)  La alineatul (4), se adaugă următoarele subpuncte:

„(ea)  prezintă un raport privind structura instituțională și procedurile extinse ale regimului lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv, printre altele, serviciul de informații financiare, administrațiile fiscale și procurorii, precum și resursele umane și financiare alocate;

(eb)  analizează și prezintă informații cu privire la eforturile și resursele naționale (forță de lucru și resurse financiare) alocate pentru combaterea spălării banilor și a finanțării activităților teroriste.”

(c)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5.  Statele membre pun la dispoziția Comisiei, AES și celorlalte state membre rezultatele propriilor evaluări ale riscurilor. Alte state membre pot furniza informații suplimentare relevante statului membru care efectuează evaluarea riscului, dacă este cazul. Un rezumat al evaluării este pus la dispoziția publicului. Rezumatul nu conține informații clasificate.”

(d)  se adaugă următorul alineat (5a):

„5a.   AES, prin intermediul comitetului mixt, și Comisia emit recomandări statelor membre privind măsurile adecvate pentru abordarea riscurilor identificate. În cazul în care statele membre decid să nu aplice niciuna dintre recomandări în cadrul regimurilor lor naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, acestea notifică acest lucru AES și Comisiei și furnizează o justificare pentru decizia respectivă. În cazul în care justificarea oferită nu este considerată satisfăcătoare pentru asigurarea unui regim solid de combatere a spălării banilor pe teritoriul Uniunii sau un stat membru nu reușește să pună în aplicare măsuri pentru a respecta acele recomandări, Comisia ar putea recomanda, în plus, ca statele membre să solicite entităților obligate să aplice măsuri sporite de precauție privind clientela în relația cu persoane fizice sau cu entități juridice care operează într-un sector sau desfășoară activități care sunt identificate ca având un risc ridicat de spălare a banilor/finanțare a terorismului.”

(2d)  Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 64 pentru a identifica țările terțe cu grad înalt de risc, ținând seama de deficiențele existente atât în legislație, cât și efectiv în practica administrativă și comercială, legate în special de:

(a)  cadrul juridic și instituțional al țării terțe respective în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în special:

(i)  incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului;

„(ia)  existența unor sisteme solide prin care să se asigure că informațiile relative la beneficiarii reali ai corporațiilor sau ai altor entități sau construcții juridice sunt disponibile autorităților competente, precum și pentru a asigura transparența acestora.”

(ii)  măsurile de precauție privind clientela;

(iii)  cerințele de păstrare a evidențelor; și

(iv)  raportarea tranzacțiilor suspecte;

(b)  competențele, procedurile și independența politică de care dispun autoritățile competente din țara terță pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv pedepsele și sancțiunile suficient de disuasive și eficace, precum și practicile acesteia în cooperare cu autoritățile competente din statele membre și din Uniune;

(c)  eficacitatea sistemului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în ceea ce privește abordarea riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului în țara terță respectivă, inclusiv o analiză a indicatorilor privind guvernanța, cum ar fi controlul corupției, eficacitatea guvernului, stabilitatea politică și absența violenței/terorismului, calitatea reglementării, statul de drept și responsabilitatea.

(ca)  schimburile de informații între autoritățile competente și statele membre ale UE;

(cb)  măsurile aplicate pentru protejarea avertizorilor de integritate care dezvăluie informații legate de activități de spălare a banilor.”

(aa)  se introduce următorul alineat (2a):

2a.  În cazul negocierii oricărui acord de parteneriat, de asociere sau de liber schimb între Comisie sau un stat membru și un stat terț se ține cont de prevederile de la articolul 9 alineatul (2) literele (a), (b) și (c). Acordul final prevede dispoziții privind standarde minime și clauze privind buna guvernanță, astfel cum este prevăzut în anexa II din Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, o cooperare îmbunătățită și represalii eficiente, dacă țara terță nu pune în aplicare aceste dispoziții.

(ab)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4.  Atunci când elaborează actele delegate menționate la alineatul (2), Comisia realizează evaluarea privind riscurile prezentate de anumite țări terțe luând în considerare evaluări sau rapoarte elaborate de organizații internaționale și de organisme de standardizare cu competențe în domeniul prevenirii spălării banilor și al combaterii finanțării terorismului, dar fără a se baza exclusiv pe acestea.

(2e)  La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Statele membre interzic instituțiilor lor de credit și financiare deținerea de conturi anonime, de carnete de economii anonime sau de casete de valori anonime. Statele membre impun în toate cazurile ca titularii și beneficiarii conturilor anonime sau ai carnetelor de economii anonime existente sau de casete de valori anonime să fie supuși măsurilor de precauție privind clientela la cel târziu șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive și în orice caz înainte ca respectivele conturi, carnete sau casete de valori să fie folosite în vreun fel.

(2f)  Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  în cazul persoanelor care comercializează bunuri sau servicii, atunci când efectuează tranzacții ocazionale în numerar în valoare de cel puțin 10 000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;”

(b)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)  atunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, independent de orice derogare, exceptare sau prag;

următoarele bunuri sunt considerate sensibile în contextul spălării banilor sau al finanțării de activități teroriste: petrol, arme, metale prețioase, produse din tutun, obiecte de artă și alte obiecte de importanță arheologică, istorică sau culturală, obiecte de cult sau obiecte rare cu valoare științifică, precum și fildeșul și speciile protejate.”

(3)  Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)  la primul paragraf, literele (a), (b) și (e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)  instrumentul de plată nu este reîncărcabil sau are o limită maximă de 150 EUR pentru tranzacțiile de plăți lunare, care poate fi utilizată numai în Uniune;

(b)  suma maximă depozitată electronic nu depășește 150 EUR;”

(e)  emitentul efectuează o monitorizare suficientă și asigură trasabilitatea tranzacțiilor sau a relației de afaceri pentru a permite depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte.

(ii)  al doilea paragraf se elimină;

(b)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. Statele membre se asigură că derogarea prevăzută la alineatul (1) nu este aplicabilă în cazul ▌ răscumpărării în numerar sau al retragerii în numerar a valorii monetare a monedei electronice în cazul în care suma răscumpărată depășește 50 EUR.”;

(c)  se adaugă următorul alineat (3):

„3. Statele membre se asigură că instituțiile de credit și instituțiile financiare din Uniune care acționează în calitate de dobânditori acceptă plățile efectuate cu carduri preplătite emise în țări terțe doar în cazul în care aceste carduri îndeplinesc cerințe echivalente cu cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b), (c) și la articolul 14 sau pot fi considerate ca îndeplinind cerințele de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Informațiile sunt monitorizate periodic, iar instituțiile financiare alocă resursele necesare în acest sens.”

(4)  La articolul 13 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)  identificarea clientului și verificarea identității clientului pe baza documentelor, a datelor sau a informațiilor obținute dintr-o sursă fiabilă și independentă, inclusiv, dacă sunt disponibile, mijloacele de identificare electronică stabilite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014[19] sau orice alte mijloace de identificare la distanță recunoscute și autorizate de autoritatea competentă;

(4a)  La articolul 13 alineatul (1), se adaugă următorul subpunct:

„(aa)monitorizarea numelui clientului și al beneficiarului real utilizând lista de sancțiuni a Uniunii;”

(4b)  La articolul 13, se adaugă următorul alineat (6a):

„6a.   Statele membre se asigură că, atunci când măsurile de precauție privind clientela, astfel cum sunt descrise în prezentul articol, nu permit identificarea beneficiarului real sau atunci când există îndoieli întemeiate că persoana identificată (persoanele identificate) este (sunt) beneficiarul real (beneficiarii reali), relația de afaceri este refuzată sau anulată și nu se efectuează nicio tranzacție.”

(5)  La articolul 14, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5. Statele membre impun ca entitățile obligate să aplice măsurile de precauție privind clientela nu numai tuturor clienților noi, ci și, atunci când este cazul, clienților existenți, în funcție de risc sau atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă sau în cazul în care entitatea obligată are în cursul anului calendaristic relevant datoria de a contacta clientul pentru a examina toate informațiile referitoare la beneficiarul (beneficiarii) real (reali), în special în temeiul Directivei 2011/16/UE; Statele membre le solicită entităților obligate să contacteze clienții în scopul verificării oricărei informații referitoare la beneficiarul (beneficiarii) real (reali) cel mai târziu la... [un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare].

(6)  La articolul 18 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazurile menționate la articolele 18a-24, precum și în alte cazuri de risc mai ridicat identificate de statele membre sau de entitățile obligate, statele membre solicită entităților obligate să aplice măsuri sporite de precauție privind clientela pentru a gestiona și a atenua riscurile respective în mod corespunzător.”;

(6a)  La articolul 18, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Statele membre impun entităților obligate să examineze contextul și scopul tuturor tranzacțiilor care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(i)  sunt tranzacții complexe;

(ii)  sunt tranzacții cu valori neobișnuit de mari;

(iii)  sunt efectuate în cadrul unui tipar neobișnuit de tranzacții;

(iv)  nu par a avea un scop pe deplin legal.

În special, entitățile obligate măresc gradul și natura monitorizării relației de afaceri în scopul de a stabili dacă respectivele tranzacții sau activități par suspecte.”

(7)  Se introduce următorul articol 18a:

„Articolul 18a

1.  În ceea ce privește relațiile de afaceri sau tranzacțiile care implică țări terțe cu grad înalt de risc, statele membre impun ca entitățile obligate, în relațiile lor cu persoane fizice sau cu entități juridice stabilite în țări terțe identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în temeiul articolului 9 alineatul (2), să aplice cel puțin toate măsurile sporite de precauție privind clientela următoare:

(a)  obținerea de informații suplimentare privind clientul, inclusiv beneficiarul real;

(b)  obținerea de informații suplimentare privind natura avută în vedere a relației de afaceri;

(c)  obținerea de informații privind sursa fondurilor sau sursa averii clientului, inclusiv a beneficiarului real;

(d)  obținerea de informații privind motivele tranzacțiilor avute în vedere sau realizate;

(e)  obținerea aprobării conducerii superioare pentru crearea sau continuarea relației de afaceri;

(f)  realizarea unei monitorizări sporite a relației de afaceri, prin creșterea numărului și frecvenței controalelor aplicate și prin selectarea tipurilor de tranzacții care necesită o examinare suplimentară;

(g)  impunerea efectuării primei plăți printr-un cont deschis în numele clientului la o bancă supusă unor standarde similare în ceea ce privește măsurile de precauție privind clientela.

1a.  În plus față de măsurile prevăzute la alineatul (1), statele membre aplică următoarele măsuri în cazul țărilor terțe identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în temeiul articolului 9 alineatul (2), cu respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii:

(a)   impunerea unor cerințe sporite de supraveghere sau de audit extern pentru sucursalele și filialele instituțiilor financiare stabilite în țara în cauză;

(b)   impunerea unor cerințe sporite de audit extern pentru grupurile financiare în ceea ce privește oricare dintre sucursalele și filialele lor situate în țara în cauză.

2.  În plus față de măsurile prevăzute la alineatul (1) și (1a) și în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii, statele membre pot impune entităților obligate ca, în relațiile lor cu persoane fizice sau cu entități juridice stabilite în țări terțe identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în temeiul articolului 9 alineatul (2), să aplice una sau mai multe măsuri de atenuare suplimentare:

(a)  impunerea obligației ca instituțiile financiare să aplice elemente suplimentare de măsuri sporite de precauție;

(b)  introducerea unor mecanisme relevante de raportare consolidată sau raportarea sistematică a tranzacțiilor financiare;

(c)   limitarea relațiilor de afaceri sau a tranzacțiilor financiare cu persoane fizice sau cu entități juridice din țara identificată.

(ca)  existența unor sisteme solide pentru a se asigura că autoritățile competente dispun de informațiile minime necesare cu privire la beneficiarii finali, fără obstacole legate de ordinea juridică internă sau de gestionarea acestora care să servească drept pretext pentru refuzul de a furniza informații.

3.  În plus față de măsurile prevăzute la alineatul (1) și (1a), statele membre pot aplica una dintre următoarele măsuri în cazul țărilor terțe identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în temeiul articolului 9 alineatul (2), cu respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii:

(a)  refuzul înființării unor filiale, sucursale sau reprezentanțe ale instituțiilor financiare din țara în cauză sau luarea în considerare în alt mod a faptului că instituția financiară respectivă provine dintr-o țară care nu dispune de sisteme adecvate de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

(b)  interzicerea înființării de către instituțiile financiare a unor sucursale sau reprezentanțe în țara în cauză sau luarea în considerare în alt mod a faptului că sucursala sau reprezentanța respectivă s-ar afla într-o țară care nu dispune de sisteme adecvate de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

(c)  interzicerea practicii instituțiilor financiare de a se baza pe părți terțe situate în țara în cauză pentru a realiza elemente ale procesului de precauție privind clientela;

(d)  impunerea obligației instituțiilor financiare de a revizui și de a modifica sau, dacă este necesar, de a înceta relațiile corespunzătoare cu instituțiile financiare din țara în cauză;

4.  Atunci când adoptă sau când aplică măsurile menționate la alineatele (2) și (3), statele membre iau în considerare, după caz, evaluările sau rapoartele relevante elaborate de organizații internaționale și de organisme de standardizare cu competențe în domeniul prevenirii spălării banilor și al combaterii finanțării terorismului, în ceea ce privește riscurile prezentate de anumite țări terțe.

5.  Statele membre transmit o notificare Comisiei înainte de adoptarea sau de aplicarea măsurilor prevăzute la alineatele (2) și (3).”;

(7a)   la articolul 20 litera (b), punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)  să adopte măsuri adecvate pentru a stabili sursa patrimoniului și sursa fondurilor implicate în relații de afaceri sau în tranzacții cu astfel de persoane, inclusiv structura de societate utilizată în relațiile de afaceri sau în tranzacții;

(7b)  Se introduce următorul articol 20a:

„Articolul 20a

1.  Statele membre adoptă legi naționale care prevăd elaborarea de liste ale persoanelor expuse politic rezidente pe teritoriul lor.

2.  Comisia, în cooperare cu statele membre și colectând datele transmise de acestea și de organizațiile internaționale, elaborează o listă a persoanelor expuse politic rezidente în Uniune. Lista este accesibilă autorităților competente și entităților obligate.

3.  Alineatele (1) și (2) nu scutesc entitățile obligate de la obligațiile lor de precauție privind clientela, iar entitățile obligate nu se bazează exclusiv pe acele informații și nu le consideră suficiente pentru îndeplinirea acestor obligații.

4.  Statele membre iau toate măsurile adecvate pentru a preveni schimbul de informații în scopuri comerciale privind persoanele expuse politic sau persoanele cărora le este sau le-a fost încredințată o funcție importantă de către o organizație internațională.”

(7c)  Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

În cazul în care o persoană expusă politic a încetat să fie însărcinată cu o funcție publică importantă de către un stat membru sau o țară terță sau cu o funcție publică importantă de către o organizație internațională, entităților obligate li se impune cel puțin pentru 36 de luni să ia în considerare riscul pe care persoana respectivă îl prezintă în continuare și să aplice măsuri corespunzătoare, în funcție de risc, până în momentul în care se consideră că persoana nu mai prezintă niciun risc specific persoanelor expuse politic.”

(7d)  La articolul 26, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Statele membre interzic entităților obligate să recurgă la terți stabiliți în țări terțe cu grad înalt de risc.▌”

(8)  La articolul 27, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Statele membre se asigură că entitățile obligate la care este trimis clientul iau măsuri adecvate pentru a asigura faptul că partea terță furnizează de îndată, la cerere, copii relevante ale datelor de identificare și de verificare, inclusiv, atunci când sunt disponibile, date obținute prin mijloacele de identificare electronică prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau orice alte mijloace de identificare la distanță recunoscute și autorizate de autoritatea competentă, precum și alte documente relevante privind identitatea clientului sau a beneficiarului real.”;

(8a)  La articolul 28, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  punerea în aplicare efectivă a cerințelor menționate la litera (b) este supravegheată la nivel de grup de către o autoritate competentă din statul membru de origine ▌.”

(9)  Articolul 30 se modifică după cum urmează:

(-a)  la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Statele membre se asigură că deținătorii de acțiuni sau persoanele care au drepturi de vot sau participații în capitalurile proprii în cadrul entităților corporative și al altor entități juridice, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, dezvăluie acelor entități dacă dețin participații în nume propriu și în propriul cont sau în numele altei persoane. În cazul în care acționează în numele unui terț, au obligația de a dezvălui registrului identitatea persoanei fizice pe care o reprezintă. Statele membre se asigură că persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă o funcție (funcții) de conducere de rang superior în cadrul entităților corporative și al altor entități juridice dezvăluie acelor entități dacă ocupă funcția în nume propriu sau în numele altei persoane. În cazul în care acționează în numele unui terț, au obligația de a dezvălui registrului identitatea persoanei pe care o reprezintă.

(-aa)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„4.  Statele membre solicită ca informațiile păstrate în registrul central menționat la alineatul (3) să fie adecvate, corecte și actualizate. Statele membre instituie mecanisme care să asigure că informațiile din registru sunt verificate periodic. Entitățile obligate, serviciile de informații financiare și autoritățile competente raportează orice discrepanță depistată între informațiile privind beneficiarii reali în registrele centrale și informațiile privind beneficiarii reali colectate ca parte a procedurilor lor de precauție privind clientela sau a investigațiilor.”

(a)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

Statele membre se asigură că informațiile privind beneficiarul real sunt accesibile gratuit în toate cazurile:

(a)  autorităților competente și unităților de informații financiare, fără nicio restricție;

(b)  entităților obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clientela, în conformitate cu capitolul II;”

(aa)  se introduce următorul alineat (5a):

„5a.   Informațiile păstrate în registrul menționat în prezentul articol la alineatul (3) privind orice entitate corporativă și entitate juridică diferită de cele menționate la articolul 1a litera (a) din Directiva (CE) 2009/101 sunt accesibile publicului.

Informațiile accesibile publicului constau cel puțin în numele, data nașterii, naționalitatea, țara de reședință, datele de contact (mai puțin adresa de domiciliu), natura și amploarea interesului generator de beneficii ale beneficiarului real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 litera (a).

În sensul prezentului alineat, accesul la informațiile referitoare la beneficiarii reali se realizează în conformitate cu normele privind protecția datelor și cu standardele în materie de date deschise și poate fi condiționat de înregistrarea online. Statele membre pot introduce o taxă pentru acoperirea costurilor administrative.”

(b)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„6.  Registrul central menționat la alineatul (3) asigură accesul prompt și nerestricționat al autorităților competente și al unităților de informații financiare la toate informațiile deținute în registrul central, fără nicio restricție și fără a alerta entitatea în cauză. De asemenea, el permite accesul prompt al entităților obligate atunci când acestea aplică măsuri de precauție privind clientela în conformitate cu capitolul II.

Autoritățile competente cărora li se acordă accesul la registrul central menționat la alineatul (3) sunt autoritățile publice cu responsabilități în domeniul combaterii spălării banilor sau al finanțării terorismului, inclusiv autoritățile fiscale, de supraveghere și autoritățile care au funcția de cercetare sau de urmărire penală a cazurilor de spălare a banilor, a infracțiunilor principale asociate și a cazurilor de finanțare a terorismului și funcția de urmărire și de punere sub sechestru sau de înghețare și confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni.”;

(ba)  alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„8.   Statele membre solicită ca entitățile obligate să nu se bazeze exclusiv pe registrul central menționat la alineatul (3) pentru a-și îndeplini cerințele referitoare la precauția privind clientela în conformitate cu capitolul II. Aceste cerințe sunt îndeplinite prin utilizarea unei abordări bazate pe riscuri. Ori de câte ori încep o nouă relație comercială cu o societate corporativă sau cu altă entitate juridică ce face obiectul înregistrării informațiilor privind beneficiarul real în temeiul alineatului (3), entitățile obligate trebuie să obțină o dovadă a înregistrării .”

(c)  alineatele (9) și (10) se înlocuiesc cu următorul text:

„9.  În circumstanțe excepționale care urmează să fie stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul menționat la alineatul (5) litera (b) și la alineatul (5a) ar expune beneficiarul real riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la acest acces pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz. Statele membre se asigură că toate aceste derogări sunt acordate doar după evaluarea detaliată a naturii excepționale a circumstanțelor, evaluarea fiind accesibilă Comisiei, la cerere. Derogările se reevaluează la intervale periodice pentru evitarea abuzurilor. Acordarea unei derogări trebuie specificată în mod clar în registru. Se garantează dreptul la o reevaluare administrativă a deciziei de derogare și la o cale de atac efectivă. Statele membre publică date statistice anuale privind numărul excepțiilor acordate și motivele declarate și raportează datele Comisiei.

Excepțiile acordate în temeiul prezentului alineat nu se aplică instituțiilor de credit și instituțiilor financiare și nici entităților obligate menționate la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 litera (b) care sunt funcționari publici.

10.  Statele membre se asigură că registrele centrale menționate la alineatul (3) din prezentul articol sunt interconectate prin intermediul platformei centrale europene instituite prin articolul 4a alineatul (1) din Directiva 2009/101/CE. Conectarea registrelor centrale ale statelor membre la platformă se face în conformitate cu specificațiile tehnice și cu procedurile stabilite de actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 4c din Directiva 2009/101/CE.

Statele membre se asigură că informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt disponibile prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor stabilit de articolul 4a alineatul (2) din Directiva 2009/101/CE, în conformitate cu legislația națională a statelor membre prin care se pune în aplicare alineatul (5) din prezentul articol.

Informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt disponibile prin intermediul registrelor naționale și prin sistemul de interconectare a registrelor timp de 10 de ani după ce societatea a fost radiată din registru. Statele membre cooperează între ele și cu Comisia în scopul punerii în aplicare a diferitelor tipuri de acces conform alineatului (5).”

(ca)  se adaugă următorul alineat (10a):

„10a.  Statele membre se asigură că entităților corporative și altor entități juridice înregistrate în afara teritoriului și/sau jurisdicției lor li se solicită să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv detalii referitoare la interesele reale deținute și transmit respectivele informații registrului public în condiții similare cu cele descrie la alineatele (1), (3), (5) și (6) de la prezentul articol și la articolul 7b din Directiva 2009/101/CE în următoarele circumstanțe:

(a)  atunci când entitatea corporativă sau juridică deschide un cont bancar sau solicită un împrumut în statul membru;

(b)  atunci când entitatea corporativă sau juridică dobândește bunuri imobile, fie prin cumpărare, fie prin alte mijloace legale, precum donația;

(c)  atunci când entitatea corporativă sau juridică este parte la orice tranzacție comercială a cărei valabilitate în temeiul legislației naționale depinde de o anumită formalitate sau de un act de validare, cum ar fi certificarea de către un notar.

Statele membre prevăd sancțiuni adecvate pentru nerespectarea obligației de înregistrare în conformitate cu acest alineat, cum ar fi nulitatea contractului.”

(10)  Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Statele membre se asigură că prezentul articol se aplică fiduciilor și altor tipuri de construcții juridice cu o structură sau cu funcții similare fiduciilor, cum ar fi, printre altele, fiducie, Treuhand, waqf sau fideicomiso, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia și oricăror altor construcții juridice în vigoare sau viitoare, similare ca structură și funcție. Statele membre definesc caracteristicile pentru a determina cazurile în care construcțiile juridice au o structură sau funcții similare fiduciilor și altor construcții menționate la prezentul paragraf..

Fiecare stat membru impune ca fiduciarii (trustees) oricărei fiducii exprese sau persoanelor ce dețin poziții echivalente sau similare în cadrul altor tipuri de construcții juridice menționate la primul paragraf create, administrate sau gestionate în statul membru respectiv să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate privind beneficiarul real al fiduciei. Aceste informații includ identitatea tuturor beneficiarilor reali, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (6) literele (b) și (c).”;

(aa)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Statele membre se asigură că fiduciarii sau persoanele ce dețin poziții echivalente sau similare în cadrul altor tipuri de construcții juridice similare menționate la articolul 31 alineatul (1) dezvăluie statutul pe care îl au și furnizează în timp util entităților obligate ▌.

(ab)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  Statele membre solicită ca informațiile menționate la alineatul (1) să poată fi accesate direct în timp util de către autoritățile competente și de către unitățile de informații financiare. Entitățile obligate, unitățile de informații financiare și autoritățile competente raportează orice discrepanță găsită între informațiile privind beneficiarii reali în registrele centrale și informațiile privind beneficiarii reali colectate ca parte a procedurilor lor de precauție privind clientela sau a investigațiilor.

(b)  se introduce următorul alineat (3a):

„3a.  Informațiile menționate la alineatul (1) sunt păstrate în registrul central la care se face referire la articolul 30 alineatul (3) instituit de statul membru în care este creată, administrată sau gestionată construcția juridică menționată la alineatul (1);

(c)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„4. Statele membre se asigură că informațiile cuprinse în registrul menționat la alineatul (3a) sunt accesibile în mod prompt, gratuit și nerestricționat autorităților competente și unităților de informații financiare, fără a alerta părțile construcției juridice în cauză. De asemenea, ele se asigură că entităților obligate li se permite accesul prompt la aceste informații, în temeiul dispozițiilor referitoare la măsurile de precauție privind clientela stabilite în capitolul II. Statele membre informează Comisia cu privire la caracteristicile acestor mecanisme.

Autoritățile competente cărora li se acordă accesul la registrul menționat la alineatul (3a) sunt autoritățile publice cu responsabilități în domeniul combaterii spălării banilor sau al finanțării terorismului, inclusiv autoritățile fiscale și de supraveghere și autoritățile care au funcția de cercetare sau de urmărire penală a cazurilor de spălare a banilor, a infracțiunilor principale asociate și a cazurilor de finanțare a terorismului și funcția de punere sub sechestru sau de înghețare și confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni.”;

(d)  se introduc următoarele alineate (4a) și (4b):

„4a.  Informațiile cuprinse în registrul menționat la alineatul (3a) din prezentul articol în legătură cu orice construcții juridice menționate la alineatul (1), altele decât cele menționate la articolul 1a litera (b) din Directiva (CE) 2009/101 sunt accesibile public.

Informațiile accesibile în mod public constau cel puțin în numele, data nașterii, naționalitatea, țara de reședință, datele de contact (mai puțin adresa de domiciliu), natura și amploarea interesului generator de beneficii ale beneficiarului real, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (6) literele (b) și (c).

În sensul prezentului alineat, accesul la informațiile referitoare la beneficiarii reali se realizează în conformitate cu normele privind protecția datelor și cu standardele în materie de date deschise și poate fi condiționat de înregistrarea online. Statele membre pot introduce o taxă pentru acoperirea costurilor administrative.

4b.  Ori de câte ori încep o nouă relație comercială cu o fiducie sau cu altă construcție juridică ce face obiectul înregistrării informațiilor privind beneficiarul real în temeiul alineatului (3a), entitățile obligate obțin o dovadă a înregistrării ▌.”;

(da)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5.  Statele membre solicită ca informațiile păstrate în registrul central menționat la alineatul (4) să fie adecvate, corecte și actualizate. Statele membre instituie mecanisme care să asigure că informațiile din registru sunt verificate periodic. Entitățile obligate, unitățile de informații financiare și autoritățile competente raportează orice discrepanță găsită între informațiile privind beneficiarii reali în registrele centrale și informațiile privind beneficiarii reali colectate ca parte a procedurilor lor de precauție privind clientela sau a investigațiilor.

(e)  se introduce următorul alineat (7a):

„7a.  În circumstanțe excepționale stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul menționat la alineatele (4) și (4a) ar expune beneficiarul real riscului ▌ de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la acest acces pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz. Statele membre se asigură că aceste excepții sunt acordate pe baza unei evaluări a caracterului excepțional al circumstanțelor, evaluarea fiind accesibilă Comisiei, la cerere. Derogările se reevaluează la intervale periodice pentru evitarea abuzurilor. Acordarea unei derogări trebuie specificată în mod clar în registru. Se garantează dreptul la o reevaluare administrativă a deciziei de derogare și la o cale de atac efectivă. Statele membre publică date statistice anuale privind numărul excepțiilor acordate și motivele declarate și raportează datele Comisiei.

Excepțiile acordate în temeiul primului paragraf nu se aplică instituțiilor de credit și instituțiilor financiare și nici entităților obligate menționate la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 litera (b) care sunt funcționari publici.

În cazul în care un stat membru decide să instituie o excepție în conformitate cu primul paragraf, acesta nu restricționează accesul la informații al autorităților competente și al unităților de informații financiare.”;

(f)  alineatul (8) se elimină;

(g)  alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„9.  Statele membre se asigură că registrele centrale menționate la alineatul (3a) din prezentul articol sunt interconectate prin intermediul platformei centrale europene instituite prin articolul 4a alineatul (1) din Directiva 2009/101/CE. Conectarea registrelor centrale ale statelor membre la platformă se face în conformitate cu specificațiile tehnice și cu procedurile stabilite de actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 4c din Directiva 2009/101/CE.

Statele membre se asigură că informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt disponibile prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor stabilit de articolul 4a alineatul (2) din Directiva 2009/101/CE, în conformitate cu legislația națională a statelor membre prin care se pun în aplicare alineatele (4) și (5) din prezentul articol.

Statele membre se asigură că doar informațiile menționate la alineatul (1) care sunt actualizate și corespund beneficiarilor reali efectivi sunt puse la dispoziție prin registrele lor naționale și prin sistemul de interconectare a registrelor, iar accesul la informațiile respective trebuie să se facă în conformitate cu normele privind protecția datelor.

Informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt disponibile prin intermediul registrelor naționale și prin sistemul de interconectare a registrelor timp de 10 de ani după ce construcția juridică menționată la alineatul (1) a fost radiată din registru. Statele membre cooperează cu Comisia în scopul punerii în aplicare a diferitelor tipuri de acces conform alineatelor (4) și (4a) din prezentul articol.”;

(h)  se adaugă următorul alineat (10):

„10.  În sensul prezentului articol, o construcție juridică menționată la alineatul (1) similară unei fiducii este considerată a fi înființată, a fi administrată sau a-și desfășura activitatea într-un stat membru în cazul în care:

(a)  este înființată în conformitate cu legislația statului membru în cauză, se află sub incidența legislației acestuia sau cea mai înaltă instanță de apel a fiduciei se află pe teritoriul statului membru respectiv; sau

(b)  are o legătură cu statul membru în cauză, deoarece:

(i)  unul sau mai mulți beneficiari reali ai fiduciei își au reședința în statul membru în cauză;

(ii)  deține bunuri imobile în statul membru respectiv;

(iii)  deține acțiuni, drepturi de vot sau participații în cadrul unei entități juridice constituite în statul membru respectiv; sau

(iv)  deține un cont bancar sau un cont de plăți la o instituție de credit situată în statul membru respectiv.”;

(ha)  se adaugă următorul alineat (10a):

„10a.Statele membre notifică Comisiei în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive categoriile și caracteristicile construcțiilor juridice care au fost identificate în temeiul alineatului (1), iar la expirarea acestui termen, Comisia ar trebui să publice în termen de două luni în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista consolidată a acestor construcții juridice. Până la 26 iunie 2020, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, în care se evaluează dacă toate construcțiile juridice care au o structură sau funcție similară fiduciilor reglementate în conformitate cu legislația statelor membre au fost identificate în mod corespunzător și au făcut obiectul obligațiilor astfel cum sunt stabilite în prezenta directivă. După caz, Comisia ia măsurile necesare care se impun pe baza concluziilor acestui raport.”

(11)  Articolul 32 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (3) primul paragraf, a patra teză se înlocuiește cu următorul text:

„Aceasta este în măsură să solicite, să obțină și să folosească informații suplimentare de la orice entitate obligată.”;

(b)  se adaugă următorul alineat (9):

„9.  În contextul funcțiilor sale, fiecare unitate de informații financiare este în măsură să obțină de la orice entitate obligată, fără a aduce atingere articolului 53, informații în scopul menționat la alineatul (1) din prezentul articol, chiar dacă această entitate obligată nu a depus un raport prealabil în temeiul articolului 33 alineatul (1) litera (a).”

(12)  Se introduce următorul articol 32a:

„Articolul 32a

1.  Statele membre instituie mecanisme centralizate automatizate, cum ar fi registrele centrale sau sistemele centrale electronice de extragere a datelor, care permit identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice ce dețin sau controlează conturi de plăți, astfel cum sunt definite în Directiva 2007/64/CE, instrumente financiare, astfel cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE, și conturi bancare și casete de valori deținute de o instituție de credit pe teritoriul lor. Statele membre informează Comisia cu privire la caracteristicile acestor mecanisme naționale.

2.  Statele membre se asigură că informațiile cuprinse în mecanismele centralizate menționate la alineatul (1) sunt direct accesibile, la nivel național, unităților de informații financiare și autorităților competente, pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin acestora în temeiul prezentei directive. Statele membre se asigură că orice unitate de informații financiare este în măsură să furnizeze în timp util informații cuprinse în mecanismele centralizate menționate la alineatul (1) oricărei alte unități de informații financiare, în conformitate cu articolul 53.

3.  Următoarele informații trebuie să fie accesibile și să poată fi căutate prin intermediul mecanismelor centralizate menționate la alineatul (1):

–  pentru titularul de cont-client și orice persoană care pretinde că acționează în numele clientului: numele, precum și celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispozițiilor naționale care transpun articolul 13 alineatul (1) litera (a) sau un număr unic de identificare;

–  pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, precum și celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispozițiilor naționale care transpun articolul 13 alineatul (1) litera (b) sau un număr unic de identificare;

–  pentru contul bancar sau de plăți: numărul IBAN și data deschiderii și închiderii contului.

  pentru casetele de valori: numele și durata perioadei de închiriere;

3a.  Până la 26 iunie 2019, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care evaluează condițiile și specificațiile și procedurile tehnice pentru asigurarea unei interconectări sigure și eficiente a registrelor centrale. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere legislativă. ”;

(12a)  Se introduce următorul articol 32b:

„Articolul 32b

1.  Statele membre instituie mecanisme centralizate automatizate, cum ar fi registrele centrale sau sistemele centrale electronice de extragere a datelor, care permit identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice ce dețin sau controlează terenuri sau clădiri pe teritoriul lor. Statele membre informează Comisia cu privire la caracteristicile acestor mecanisme naționale.

2.  Statele membre se asigură că informațiile cuprinse în mecanismele centralizate menționate la alineatul (1) sunt direct accesibile, la nivel național, unităților de informații financiare și autorităților competente. Statele membre se asigură că orice unitate de informații financiare este în măsură să furnizeze în timp util informații cuprinse în mecanismele centralizate menționate la alineatul (1) oricărei alte unități de informații financiare, în conformitate cu articolul 53.

3.  Următoarele informații trebuie să fie accesibile și să poată fi căutate prin intermediul mecanismelor centralizate menționate la alineatul (1):

  referitor la proprietarul bunurilor imobile și orice persoană care pretinde că acționează în numele proprietarului: numele, precum și celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispozițiilor naționale care transpun articolul 13 alineatul (1) litera (a) sau un număr unic de identificare;

  referitor la beneficiarul real al bunurilor imobile: numele, precum și celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispozițiilor naționale care transpun articolul 13 alineatul (1) litera (b) sau un număr unic de identificare;

  referitor la bunul imobiliar: data și motivul achiziției proprietății, a creditului ipotecar și a altor drepturi decât dreptul de proprietate;

  referitor la terenuri: poziția, numărul parcelei, categoria terenului (situația actuală a terenului), suprafața parcelei (suprafața terenului);

  referitor la clădiri: poziția, numărul parcelei, numărul, tipul, structura și suprafața la sol ale clădirii.

4.  Statele membre cooperează între ele și cu Comisia pentru a institui, până la 1 ianuarie 2018, un registru imobiliar european în conformitate cu alineatul (1), după modelul Serviciului European de Informații Funciare (EULIS).”

(12b)  Se introduce următorul articol 32c:

„Articolul 32c

1.  Statele membre instituie mecanisme centralizate automatizate, cum ar fi registrele centrale sau sistemele centrale electronice de extragere a datelor, care permit identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice ce dețin sau controlează contracte de asigurare de viață sau servicii asimilabile investițiilor precum contractele de asigurare cu restituirea primelor încheiate pe teritoriul lor. Statele membre informează Comisia cu privire la caracteristicile acestor mecanisme naționale.

2.  Statele membre se asigură că informațiile cuprinse în mecanismele centralizate menționate la alineatul (1) sunt direct accesibile, la nivel național, unităților de informații financiare și autorităților competente. Statele membre se asigură că orice unitate de informații financiare este în măsură să furnizeze în timp util informații stocate în mecanismele centralizate menționate la alineatul (1) oricărei alte unități de informații financiare, în conformitate cu articolul 53.

3.  Următoarele informații trebuie să fie accesibile și să poată fi căutate prin intermediul mecanismelor centralizate menționate la alineatul (1):

  pentru cocontractant și pentru orice persoană care pretinde că acționează în numele cocontractantului: numele, precum și celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispozițiilor naționale care transpun articolul 13 alineatul (1) litera (a) sau un număr unic de identificare;

  pentru beneficiarul real al contractului de asigurare de viață: numele, precum și celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispozițiilor naționale care transpun articolul 13 alineatul (1) litera (b) sau un număr unic de identificare;

  pentru contractul de asigurare de viață: data încheierii contractului și suma asigurată.

4.  Până la 26 iunie 2019, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care evaluează condițiile și specificațiile și procedurile tehnice pentru asigurarea unei interconectări sigure și eficiente a registrelor centrale. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere legislativă.”

(13)  Articolul 33 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Statele membre solicită entităților obligate și, după caz, directorilor, angajaților acestora, precum și consultanților și profesioniștilor angajați prin procedură externă să coopereze pe deplin, procedând cu promptitudine la următoarele acțiuni:

(aa)  la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)  furnizarea către unitatea de informații financiare, în mod direct, la cererea acesteia, a tuturor informațiilor necesare.”;

(13a)  Articolul 34 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Statele membre nu aplică obligațiile prevăzute la articolul 33 alineatul (1) notarilor, altor persoane care exercită profesii juridice liberale, auditorilor, experților contabili externi și consilierilor fiscali, numai în măsura în care această derogare se referă la informațiile pe care aceștia le primesc de la unul dintre clienții lor sau le obțin în legătură cu acesta în cursul evaluării situației juridice a clientului respectiv sau al îndeplinirii sarcinii de apărare sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare sau referitor la acestea, ▌indiferent dacă aceste informații sunt primite sau obținute înaintea procedurilor, în timpul acestora sau după acestea.

În cazuri de fraudă fiscală, de evaziune fiscală sau de evitare a obligațiilor fiscale și fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție și dreptului la un proces echitabil, statele membre se asigură că respectivele profesii liberale țin evidența tuturor acțiunilor întreprinse pentru a putea prezenta dovezi, dacă este necesar, cu privire la realizarea efectivă a unor sarcini profesionale.”

(aa)  se adaugă următorul alineat (2a):

„2a.  Organismele de autoreglementare desemnate de statele membre în temeiul alineatului (1) publică un raport anual care conține informații privind:

(a)  măsurile adoptate în temeiul articolelor 58, 59 și 61;

(b)  numărul de raportări primite cu privire la încălcări;

(c)  numărul de rapoarte transmise unității de informații financiare;

(d)  numărul și descrierea măsurilor întreprinse pentru verificarea respectării de către entitățile obligate a obligațiilor care le revin în temeiul articolelor:

i.  10-24 (măsuri de precauție privind clientela);

ii.  33, 34 și 35 (raportarea tranzacțiilor suspecte);

iii.  40 (păstrarea evidențelor); și

iv.  45 și 46 (controale interne).”

(13b)  Articolul 37 se înlocuiește cu următorul text:

„Divulgarea de informații cu bună credință de către o entitate obligată sau de un angajat sau director al unei astfel de entități obligate, de către unitățile de informații financiare sau de către alte organisme publice relevante în conformitate cu articolele 33 și 34 nu constituie încălcare a niciunei restricții de divulgare a informațiilor impuse prin contract sau printr-un act cu putere de lege sau act administrativ, și nu atrage niciun fel de răspundere pentru entitatea obligată sau pentru directorii sau angajații acesteia, chiar și în împrejurarea în care aceștia nu au cunoscut cu precizie tipul de activitate infracțională subiacentă și indiferent dacă activitatea ilegală respectivă a avut loc cu adevărat sau nu.”

(13c)  Articolul 38 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre se asigură că persoanele, inclusiv angajații și reprezentanții entității obligate care raportează, fie la nivel extern, fie către unitatea de informații financiare, suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului sunt protejate juridic față de expunerea la amenințări, la represalii sau la acțiuni ostile, în special la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă, acțiuni civile și acuzații penale legate de o astfel de divulgare.”

(aa)  se adaugă următorul alineat (1a):

„1a.  Statele membre se asigură că persoanele fizice care sunt expuse la amenințări, la acțiuni ostile, sau la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă pentru raportarea suspiciunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, fie la nivel intern, fie către unitatea de informații financiare, pot înainta o plângere autorităților competente respective, în condiții de siguranță. Statele membre se asigură că autoritățile competente au obligația legală de a efectua o investigație și de a emite o hotărâre. Căile de atac judiciare împotriva hotărârii sunt întotdeauna posibile.”

(14)  La articolul 39, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3. Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu împiedică divulgarea între instituțiile de credit și instituțiile financiare din statele membre, cu condiția ca acestea să aparțină aceluiași grup, sau între aceste entități și sucursalele și filialele deținute în majoritate ale acestora înființate în țări terțe, cu condiția ca aceste sucursale și filiale deținute în majoritate să respecte integral politicile și procedurile la nivel de grup, inclusiv procedurile privind schimbul de informații în cadrul grupului, în conformitate cu articolul 42, și ca politicile și procedurile la nivel de grup să respecte cerințele prevăzute în prezenta directivă.”;

(15)  La articolul 40, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)  literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)  în cazul măsurilor de precauție privind clientela, o copie a documentelor și a informațiilor necesare pentru respectarea cerințelor de precauție privind clientela stabilite în capitolul II, inclusiv, dacă sunt disponibile, informațiile obținute prin mijloacele de identificare electronică stabilite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau prin alte tehnici alternative de identificare la distanță sub rezerva aprobării de către autoritățile competente, timp de cinci ani de la încetarea relației de afaceri cu clientul lor sau de la data unei tranzacții ocazionale;

(b)  documente justificative și evidențe ale tranzacțiilor, constând în documentele originale sau în copii admisibile în proceduri judiciare în temeiul legislației naționale aplicabile, inclusiv, dacă sunt disponibile, informațiile obținute prin mijloacele de identificare electronică stabilite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014, sau prin alte tehnici alternative de identificare la distanță sub rezerva aprobării de către autoritățile competente, care sunt necesare pentru identificarea tranzacțiilor, timp de cinci ani de la încetarea relației de afaceri cu clientul lor sau de la data unei tranzacții ocazionale.”;

(b)  se adaugă următorul paragraf:

„Al doilea paragraf se aplică, de asemenea, în cazul datelor accesibile prin mecanismele centralizate menționate la articolul 32a.”;

(15a)  Articolul 43 se înlocuiește cu următorul text:

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza prezentei directive în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului astfel cum este menționat la articolul 1 este considerată a constitui o chestiune de interes public în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679.”

(15b)  Articolul 44 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)  date privind numărul de cereri transfrontaliere de informații care au fost efectuate, primite, respinse sau parțial sau complet soluționate de către unitatea de informații financiare, defalcate în funcție de țara parteneră.”

(aa)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre transmit Eurostat și Comisiei statisticile menționate la alineatul (2). Eurostat publică un raport anual în care rezumă și explică statisticile menționate la alineatul (2), afișându-l ulterior pe site-ul său internet.”

(16)  La articolul 47, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale, casele de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie și furnizorii de servicii pentru fiducii sau pentru societăți sunt autorizați sau înregistrați și că furnizorii de servicii de jocuri de noroc sunt reglementați.”;

(16a)  Articolul 48 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

În special, statele membre impun autorităților competente să desfășoare o monitorizare eficace a activităților persoanelor ale căror sarcini legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt delegate de entități obligate și de autorități de autoreglementare.

(aa)  Se introduce următorul alineat (1a):

„1a.  Statele membre se asigură că o autoritate competentă, care este independentă din punct de vedere structural, funcționează ca autoritate de supraveghere a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului. Autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului asigură supravegherea și coordonarea activităților de combatere a spălării banilor desfășurate de alte autorități competente și de organismele de aplicare a legii, pentru a se asigura că toate entitățile obligate fac obiectul unei supravegheri adecvate, inclusiv privind inspecțiile, acțiunile de prevenire, de monitorizare și de remediere. Autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului funcționează ca punct de contact pentru autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului ale altor state membre, Comisie și autoritățile europene de supraveghere.”

(ab)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Statele membre se asigură că autoritățile competente dispun atât de competențe adecvate, inclusiv de competența de a impune prezentarea oricăror informații relevante pentru monitorizarea conformității și de a efectua verificări, cât și de resurse financiare, umane și tehnice adecvate pentru îndeplinirea funcțiilor lor. Statele membre se asigură că personalul autorităților respective respectă standarde profesionale înalte, inclusiv în materie de confidențialitate și de protecție a datelor, prezintă un grad înalt de integritate și este calificat în mod corespunzător. Statele membre se asigură că personalul autorităților respective dispun de suficiente norme și mecanisme pentru a preveni și a sancționa situațiile de conflict de interese.”

(16b)  Se introduce următorul articol 48a:

„Articolul 48a

1.  Experții Comisiei efectuează audituri generale și specifice la nivelul autorităților competente ale statelor membre. Comisia poate numi experți din statele membre care să asiste propriii săi experți. Auditurile generale și specifice se efectuează în mod regulat. Principalul scop al acestora este acela de a verifica dacă autoritățile competente iau măsuri în conformitate cu evaluările de risc și cu prezenta directivă. Înainte de efectuarea acestor audituri, Comisia poate solicita statelor membre să furnizeze, în cel mai scurt timp posibil, orice informație relevantă.

2.  Auditurile generale pot fi completate de audituri și inspecții specifice în unul sau mai multe domenii specifice. Aceste audituri și inspecții specifice au în special rolul de:

(a)  a verifica punerea în aplicare a recomandărilor privind măsurile adecvate pentru eliminarea riscurilor identificate în evaluările de risc și pot include, după caz, inspecții la fața locului ale autorităților competente;

(b)  a verifica funcționarea și organizarea autorităților competente;

(c)  a investiga problemele importante sau recurente în statele membre;

(d)  a investiga situațiile de urgență, problemele nou-apărute sau noile evoluții din statele membre.

3.  Comisia raportează cu privire la concluziile fiecărui audit efectuat. După caz, raportul său conține recomandări pentru statele membre, care se includ în recomandările menționate la articolul 7 alineatul (5a). Comisia publică rapoartele. Comisia furnizează autorității competente relevante un proiect de raport în vederea prezentării de observații, ia în considerare observațiile respective atunci când pregătește raportul final și publică observațiile autorității competente împreună cu raportul final.

4.  Comisia stabilește un program anual de control, îl comunică în prealabil statelor membre și raportează cu privire la rezultatele acestuia. Comisia poate modifica programul, pentru a lua în considerare evoluțiile din domeniile combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

5.  Statele membre:

(a)  iau măsurile adecvate pe baza recomandărilor rezultate din audituri;

(b)  oferă toată asistența necesară și furnizează toată documentația și orice alt tip de suport tehnic pe care le solicită experții Comisiei, pentru a le permite acestora să efectueze auditurile în mod eficient și eficace;

(c)  se asigură că experții Comisiei au acces la toate spațiile de lucru sau la părți din acestea și la informații, inclusiv la sistemele informatice, relevante pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 64 pentru a elabora norme detaliate cu privire la audituri.”

(17)  Articolul 49 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 49

Statele membre se asigură că factorii de decizie, unitățile de informații financiare, autoritățile de supraveghere și alte autorități competente implicate în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum autoritățile fiscale și autoritățile de aplicare a legii dispun de mecanisme eficace care le permit să coopereze și să se coordoneze la nivel național în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și a activităților de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv în vederea îndeplinirii obligației care le revine în temeiul articolului 7.”;

(17a)  Articolul 50 se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritățile competente furnizează AES toate informațiile necesare pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive. Până la 26 iunie 2017, AES transmit autorităților competente orientări privind modalitățile de cooperare și de realizare a schimburilor de informații între autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier în contextul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.”

(18)  În capitolul VI secțiunea 3, se introduce următoarea subsecțiune IIa:

„Subsecțiunea IIa

Cooperarea dintre autoritățile competente

Articolul 50a

Statele membre garantează schimbul de informații și acordarea de asistență între autoritățile competente. În special, statele membre se asigură că autoritățile competente nu refuză o cerere de asistență pe motiv că:

(a)  se consideră că cererea implică și aspecte fiscale;

(b)  legislația națională impune entităților obligate să păstreze secretul sau confidențialitatea, cu excepția cazului în care informațiile relevante solicitate sunt deținute în circumstanțe în care se aplică privilegiul juridic sau secretul profesional;

(c)  există o anchetă, o investigație sau o procedură în curs de desfășurare în statul membru căruia i s-au solicitat informațiile, cu excepția cazului în care asistența ar împiedica ancheta, investigația sau procedura în cauză;

(d) natura sau statutul autorității competente solicitante este diferit de cel al autorității competente căreia i se adresează solicitarea.

Statele membre se asigură că autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și instituțiile financiare cooperează între ele în cea mai mare măsură posibilă, indiferent de natura sau de statutul lor. Această cooperare include, de asemenea, posibilitatea de a desfășura, în cadrul competențelor autorității competente căreia i se adresează solicitarea, anchete în numele unei autorități competente solicitante și schimbul ulterior al informațiilor obținute în urma anchetelor respective.”;

(18a)  Se introduc următoarele articole 51a și 51b:

„Articolul 51a

Până în iunie 2017, Comisia prezintă o propunere legislativă de creare a unității europene de informații financiare, care va coordona, va oferi asistență și va sprijini unitățile de informații financiare ale statelor membre. Unitatea europeană de informații financiare oferă sprijin unităților naționale de informații financiare cu privire la menținerea și la dezvoltarea infrastructurii tehnice pentru asigurarea schimbului de informații, le oferă asistență în analizele comune privind cazurile transfrontaliere, realizează propriile analize privind cazurile și coordonează activitatea unităților de informații financiare ale statelor membre pentru cazurile transfrontaliere. În acest scop, unitatea națională de informații financiare realizează în mod automat un schimb de informații cu această unitate europeană de informații financiare atunci când investighează un caz de spălare a banilor. Această propunerea legislativă ia în considerare rezultatele cartografierii competențelor unităților de informații financiare ale statelor membre, realizată de către Comisie, precum și obstacolele în calea cooperării, în vederea conceperii unui sistem de cooperare echilibrat și adaptat.”

Articolul 51b

1.  Statele membre se asigură că propria unitate națională de informații financiare poate coopera și poate face schimb de informații relevante cu omoloagele străine.

2.  Statele membre se asigură că propria unitate națională de informații financiare este capabilă să realizeze anchete în numele omoloagelor străine, atunci când acest lucru ar putea fi relevant pentru o analiză a tranzacțiilor financiare. Anchetele ar trebui să includă cel puțin:

  căutarea în propria bază de date, care va include informații referitoare la rapoartele privind tranzacțiile suspecte;

  căutarea în alte baze de date, la care poate avea acces direct sau indirect, inclusiv baze de date privind aplicarea legii, baze de date publice, baze de date administrative și baze de date disponibile pe piață.

Dacă sunt autorizate să facă acest lucru, unitățile de informații financiare trebuie, de asemenea, să contacteze alte autorități și instituții financiare competente pentru a obține informații relevante.”;

(19)  Articolul 53 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„În cerere se indică faptele relevante, contextul, motivele cererii și o descriere a modului în care se vor utiliza informațiile solicitate.”

(b)  la alineatul (2) al doilea paragraf, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Respectiva unitate de informații financiare obține informațiile în conformitate cu articolul 32 alineatul (9) și transferă răspunsurile cu promptitudine.”;

(ba)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.  O unitate de informații financiare poate refuza să facă schimb de informații numai în circumstanțe excepționale, în care schimbul respectiv este contrar principiilor fundamentale din dreptul intern. Respectivele excepții sunt prevăzute într-un mod care previne atât abuzul, cât și limitările nejustificate ale schimbului liber de informații în scopuri analitice. Atunci când sunt invocate astfel de circumstanțe excepționale, unitatea de informații financiare căreia i-a fost adresată solicitarea transmite un raport Comisiei.”;

(bb)  se inserează alineatele (3a) și (3b), cu următorul text:

„3a.  Unitatea de informații financiare a fiecărui stat membru publică anual o statistică rezumativă privind colaborarea și schimbul de informații cu alte unități de informații financiare.

3b.  Comisia elaborează un raport referitor la obstacolele întâmpinate de autoritățile competente cu privire la schimbul de informații și de asistență între autoritățile diferitelor state membre. Acest raport este publicat o dată la doi ani.”

(19a)  la articolul 54 se adaugă următorul alineat:

„1a.  Statele membre se asigură că unitățile de informații financiare desemnează cel puțin un funcționar responsabil pentru primirea solicitărilor de informații sau de asistență juridică reciprocă din partea entităților omoloage din alte state membre, precum și pentru asigurarea unei soluționări în timp util a acelor solicitări.”

(20)  Articolul 55 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. Statele membre se asigură că aprobarea prealabilă a unității de informații financiare căreia i s-a solicitat să comunice informațiile către autoritățile competente este acordată cu promptitudine și în cea mai mare măsură posibilă, indiferent de tipul infracțiunilor principale asociate. Unitatea de informații financiare căreia i s-a adresat solicitarea nu refuză să își dea aprobarea pentru o astfel de comunicare, decât dacă aceasta ar depăși domeniul de aplicare al dispozițiilor care i se aplică în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, dacă ar putea afecta o anchetă penală, dacă ar fi în mod clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ale statului membru al unității de informații financiare căreia i s-a adresat solicitarea sau dacă nu ar fi, în orice alt mod, în conformitate cu principiile fundamentale de drept intern ale statului membru respectiv. Orice astfel de refuz de a-și da aprobarea este explicat în mod corespunzător.”;

(aa)  se adaugă următorul alineat (2a):

„2a.  Până la 31 decembrie 2017, Comisia prezintă o propunere legislativă Parlamentului European și Consiliului în care să abordeze coordonarea necesară și eficientă a unităților de informații financiare și vizând coordonarea luptei împotriva criminalității financiare la nivelul UE prin intermediul unei unități de informații financiare europene.”

(21)  Articolul 57 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 57

Diferențele dintre definițiile din dreptul intern ale infracțiunilor principale nu afectează capacitatea unităților de informații financiare de a oferi asistență altei unități de informații financiare și nu limitează schimbul, comunicarea și utilizarea informațiilor în temeiul articolelor 53, 54 și 55.”;

(21a)  În capitolul VI secțiunea 3, se introduce următoarea subsecțiune:

„Subsecțiunea IIIa

Cooperarea dintre autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și instituțiilor financiare și secretul profesional

Articolul 57a

1.  Statele membre adoptă dispoziții care prevăd că toate persoanele care lucrează sau au lucrat pentru autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și instituțiile financiare în vederea asigurării conformității cu prezenta directivă, precum și auditorii sau experții care acționează în numele autorităților competente sunt obligate să respecte secretul profesional.

Nicio informație confidențială pe care respectivele persoane o pot obține în cursul îndeplinirii obligațiilor lor profesionale în temeiul prezentei directive nu poate fi divulgată unei alte persoane sau autorități decât sub formă de rezumat sau în formă agregată, astfel încât să nu se poată identifica entitățile obligate individuale, fără a aduce atingere cazurilor care fac obiectul dreptului penal.

2.  Dispozițiile de la alineatul (1) nu împiedică autoritățile competente să transmită sau să facă schimb de informații, în conformitate cu prezenta directivă sau cu alte directive ori regulamente referitoare la supravegherea instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare. Transmiterea sau schimbul de informații face obiectul condițiilor privind secretul profesional prevăzute la alineatul (1), legislația națională obligând autoritatea care le primește să respecte aceste condiții.

3.  Autoritățile competente care primesc informații confidențiale în temeiul alineatului (1) folosesc aceste informații numai în următoarele scopuri:

  pentru îndeplinirea atribuțiilor lor în temeiul prezentei directive, inclusiv pentru aplicarea de sancțiuni;

  pentru îndeplinirea atribuțiilor lor în temeiul altor directive sau regulamente, inclusiv pentru aplicarea de sancțiuni;

  într-un apel împotriva unei decizii a autorității competente, inclusiv acțiuni în instanță;

  în acțiunile în instanță în temeiul unor dispoziții speciale prevăzute de legislația Uniunii adoptată în domeniul instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare.

4.  Statele membre se asigură că autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și instituțiile financiare cooperează între ele în cea mai mare măsură posibilă, indiferent de natura sau de statutul lor. Această cooperare include, de asemenea, posibilitatea de a desfășura, în cadrul competențelor autorității competente căreia i se adresează solicitarea, anchete în numele unei autorități competente solicitante și schimbul ulterior al informațiilor obținute în urma anchetelor respective.

5.  Statele membre pot încheia acorduri de cooperare care prevăd colaborarea și schimburile de informații confidențiale cu autoritățile competente care reprezintă omoloage ale autorităților competente menționate la alineatul (1). Acordurile de cooperare respective sunt încheiate pe baza reciprocității și doar cu condiția ca informațiile dezvăluite să facă obiectul unor garanții de respectare a secretului profesional cel puțin echivalente cu cele menționate la alineatul (1). Informațiile confidențiale schimbate în temeiul acordurilor de cooperare respective sunt utilizate în scopul îndeplinirii sarcinii de supraveghere de către autoritățile în cauză.

În cazul în care informațiile provin dintr-un alt stat membru, acestea nu pot fi divulgate fără acordul explicit al autorităților competente care le-au transmis și, după caz, numai în scopurile pentru care autoritățile în cauză și-au dat acordul.

Articolul 57b

1.  Fără a aduce atingere articolului 57a alineatele (1) și (3), statele membre pot autoriza schimbul de informații, în același stat membru sau într-un alt stat membru, între autoritățile competente și autoritățile de mai jos, în exercitarea funcțiilor lor de supraveghere:

  autoritățile care au sarcina publică de a supraveghea alte entități din sectorul financiar și autoritățile responsabile cu supravegherea piețelor financiare;

  organismele implicate în lichidarea și procedurile de faliment ale instituțiilor, precum și în alte proceduri similare;

  persoanele responsabile cu auditarea legală a conturilor instituțiilor de credit și instituțiilor financiare.

Informațiile primite fac obiectul cerințelor privind secretul profesional, cel puțin echivalente cu cele menționate la articolul 57a alineatul (1).

2.  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 57a alineatele (1) și (3), statele membre pot autoriza, în temeiul dispozițiilor din dreptul intern, comunicarea anumitor informații altor departamente ale administrațiilor centrale de stat care răspund de legislația privind supravegherea instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare, precum și inspectorilor care acționează în numele departamentelor respective.

Cu toate acestea, o astfel de comunicare nu poate avea loc decât în cazul în care este necesară pentru supravegherea instituțiilor respective pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă. Persoanele care au acces la informații fac obiectul unor cerințe privind secretul profesional, cel puțin echivalente cu cele menționate la articolul 57a alineatul (1).

3.  Statele membre autorizează divulgarea anumitor informații referitoare la supravegherea instituțiilor de credit în ceea ce privește respectarea prezentei directive către comisiile parlamentare de anchetă din statul membru respectiv, curțile de conturi din statul membru respectiv și alte entități cu atribuții de anchetare din statul membru respectiv, în următoarele condiții:

(a)  entitățile au un mandat precis, în temeiul dreptului intern, de a cerceta sau examina acțiunile autorităților responsabile cu supravegherea instituțiilor sau cu legislația privind supravegherea;

(b)  entitățile consideră că informațiile sunt necesare pentru îndeplinirea mandatului menționat la litera (a);

(c)  persoanele care au acces la informații sunt supuse cerințelor privind secretul profesional prevăzute de dreptul intern, cel puțin echivalente cu cele menționate la articolul 57a alineatul (1);

(d)  în cazul în care informațiile provin de la un alt stat membru, acestea nu sunt divulgate fără acordul explicit al autorităților competente care le-au transmis și exclusiv în scopurile pentru care autoritățile în cauză și-au dat acordul.

4.  Prezenta subsecțiune nu împiedică autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și instituțiile financiare în ceea ce privește respectarea acestei directive să transmită informații confidențiale, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor, altor autorități responsabile cu supravegherea instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare, în conformitate cu alte directive sau regulamente, inclusiv Băncii Centrale Europene care acționează în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.”

(21b)   În capitolul VI secțiunea 3, se introduce următoarea subsecțiune:

„Subsecțiunea IIIb

Cooperarea internațională

Articolul 57c

1.  Statul membru ar trebui să se asigure că autoritățile sale competente de supraveghere a instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare, precum și autoritățile de aplicare a legii asigură cel mai mare nivel de cooperare internațională cu autoritățile competente din țările terțe care reprezintă omoloage ale autorităților competente naționale.

2.  Statele membre se asigură că există căi eficiente pentru a facilita schimbul direct, prompt și constructiv de informații referitoare la spălarea banilor între instituțiile echivalente, fie din proprie inițiativă, fie la cerere.”

(21c)  Articolul 58 se modifică după cum urmează:

(a)  La alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Statele membre se asigură că, în cazul încălcărilor care fac obiectul sancțiunilor penale, autoritățile de aplicare a legii sunt informate corespunzător cu privire la aceste încălcări.”

(b)  se introduce următorul alineat:

„4a.  Statele membre se asigură că autoritățile competente și organismele de autoreglementare informează Comisia atunci când legislația națională le subminează competențele de supraveghere și de investigare care sunt necesare pentru exercitarea funcțiilor lor.”

(21d)  Articolul 59 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Statele membre se asigură că prezentul articol se aplică cel puțin pentru încălcările entităților obligate, în ceea ce privește cerințele prevăzute în:”

(b)  la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„De asemenea, statele membre se asigură că prezentul articol se aplică cel puțin în cazul în care diverse entități corporative și alte entități juridice, fiducii și alte tipuri de construcții juridice cu o structură sau funcții similare fiduciilor comit încălcări grave, repetate, sistematice sau o combinație a acestora ale cerințelor prevăzute la articolele 30 și 31.”

(c)  la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  în cazurile grave, repetate, sistematice, sau o combinație a acestora, retragerea sau suspendarea autorizației sale, în cazul unei entități obligate care face obiectul autorizării;”

(d)  la alineatul (3) se introduce următorul text:

„(ba)în cazurile grave, repetate, sistematice, sau o combinație a acestora, retragerea autorizației de funcționare;”

(21e)  Articolul 61 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Statele membre se asigură că autoritățile competente și organismele de autoreglementare instituie mecanisme eficace și fiabile prin care să încurajeze să li se raporteze încălcările potențiale sau efective ale dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive.

(b)  La alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

„Autoritățile competente furnizează unul sau mai multe canale de comunicare sigure persoanelor pentru a raporta cazurile suspecte de spălare de bani sau de finanțare a terorismului. Aceste canale asigură faptul că identitatea persoanelor care oferă informații este cunoscută exclusiv autorităților competente.”

(21f)  Articolul 64 se înlocuiește cu următorul text:

(a)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 și la articolul 48a este conferită Comisiei pe o perioadă nedeterminată, începând de la 25 iunie 2015.”

(b)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 și al articolului 48a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de o lună de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu o lună la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

(21g)  La articolul 65, se adaugă următorul paragraf 1a:

Raportul este însoțit, dacă este necesar, de propuneri corespunzătoare, inclusiv, atunci când este cazul, privind îmbunătățirea cooperării dintre birourile de recuperare a activelor din statele membre, plățile în numerar, monedele virtuale, competențele de instituire și menținere a unei baze de date centrale în care să fie înregistrate identitățile utilizatorilor și adresele portofelelor accesibile unităților de informații financiare, precum și formularele de declarație pe proprie răspundere care să fie folosite de utilizatorii de monede virtuale.

Până la sfârșitul anului 2017, Comisia elaborează un raport privind competențele unităților de informații financiare din statele membre și obstacolele în calea cooperării. Această evaluare include evaluarea mijloacelor de sprijinire a analizei comune a cazurilor și soluțiilor transfrontaliere pentru a îmbunătăți nivelul informațiilor financiare din interiorul UE. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de propuneri adecvate de eliminare a obstacolelor în calea cooperării cu privire la accesul la informații, schimbul de informații și utilizarea acestora. Raportul include o evaluare a nevoii de:

(a)  consiliere operațională privind punerea în aplicare corespunzătoare a prezentei directive;

(b)  facilitarea schimbului de informații privind cazurile transfrontaliere;

(c)  un mecanism de soluționare a litigiilor;

(d)  sprijinirea analizei strategice comune a riscului la nivelul Uniunii;

(e)  echipe de analiză comună pentru cazurile transfrontaliere;

(f) raportare directă de către entitățile obligate pe FIU.net;

(g)  creare a unei unități europene de informații financiare, pentru a consolida cooperarea și coordonarea la nivelul unităților naționale de informații financiare.”;

(22)  La articolul 65 se adaugă un al doilea paragraf:

„Raportul este însoțit, dacă este necesar, de propuneri corespunzătoare, inclusiv, atunci când este cazul, privind monedele virtuale, competențele de instituire și menținere a unei baze de date centrale în care să fie înregistrate identitățile utilizatorilor și adresele portofelelor accesibile unităților de informații financiare, precum și formularele de autodeclarare care să fie folosite de utilizatorii de monede virtuale.”;

(23)  La articolul 66, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Directivele 2005/60/CE și 2006/70/CE se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2017.”;

(24)  La articolul 67 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 2017. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.”;

(24a)  La anexa II partea introductivă de la punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  Factori de risc geografic - înregistrare în:”

(25)  La punctul 2 din anexa III, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  relații de afaceri sau tranzacții la distanță, fără anumite măsuri de protecție, cum ar fi mijloacele de identificare electronică sau serviciile de încredere relevante definite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau tehnici alternative de identificare la distanță care fac obiectul aprobării de către autoritățile competente;”

Articolul 2

Modificări aduse Directivei 2009/101/CE

Directiva 2009/101/CE se modifică după cum urmează:

(1)  În capitolul 1, se introduce următorul articol 1a:

„Articolul 1a

Domeniu de aplicare

Măsurile privind divulgarea de informații referitoare la beneficiarii reali se aplică în ceea ce privește actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre legate de:

(a)  entitățile corporative și alte entități juridice menționate la articolul 30 din Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului[20], inclusiv tipurile de societăți menționate la articolul 1 din prezenta directivă ▌;

(b)  fiduciile care cuprind orice bunuri deținute de sau în numele unei persoane care desfășoară o activitate comercială ce constă în sau include administrarea de fiducii și care acționează în calitate de fiduciar al unei fiducii în cadrul activităților respective cu scopul de a obține profit, precum și alte tipuri de construcții juridice care au o structură sau funcții similare acestor fiducii.”

(1a)  Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)  se introduce următoarea literă:

„(aa)  nedivulgarea informațiilor privind beneficiarii reali în mod corect și complet, în conformitate cu articolul 7b;

(b)  se adaugă următoarea literă:

„(ba)  nedivulgarea informațiilor privind beneficiarii reali, în conformitate cu articolul 7b;”

(c)  se adaugă următorul paragraf:

„Statele membre se asigură că, în cazul în care persoanele juridice sunt ținute de obligații, membrii organelor de conducere sau oricare alte persoane care sunt responsabile de încălcarea respectivă în temeiul legislației naționale pot face obiectul sancțiunilor.”

(2)  În capitolul 2, se introduce următorul articol 7b:

„Articolul 7b

Divulgarea de informații privind beneficiarul real

1.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura divulgarea obligatorie, de către entitățile menționate la articolul 1a literele (a) și (b) din prezenta directivă, a unor informații adecvate, corecte și actuale cu privire la beneficiarul lor real, în conformitate cu articolele 30 și 31 din Directiva 2015/849.

Printre informații se numără cel puțin numele, data nașterii, naționalitatea, țara de reședință și datele de contact (fără a dezvălui adresa de domiciliu) ale beneficiarului real, precum și natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.

2.  Divulgarea informațiilor privind beneficiarii reali menționate la alineatul (1) este asigurată prin intermediul registrelor centrale menționate la articolul 30 alineatul (3) ▌din Directiva 2015/849.

3.  Statele membre se asigură că informațiile privind beneficiarii reali menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt de asemenea puse la dispoziția publicului prin sistemul de interconectare a registrelor menționat la articolul 4a alineatul (2), în conformitate cu normele privind protecția datelor și cu standardele privind datele deschise, sub rezerva înregistrării online.

4.  În circumstanțe excepționale stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul la informațiile menționate la alineatul (1) ar expune beneficiarul real riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la obligația de divulgare pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz. Statele membre se asigură că toate aceste derogări sunt acordate doar după evaluarea detaliată a naturii excepționale a circumstanțelor, evaluarea fiind accesibilă Comisiei, la cerere. Derogările se reevaluează la intervale periodice pentru evitarea abuzurilor. Acordarea unei derogări trebuie specificată în mod clar în registru. Se garantează dreptul la o reevaluare administrativă a deciziei de derogare și la o cale de atac efectivă. Statele membre publică date statistice anuale privind numărul excepțiilor acordate și motivele declarate și raportează datele Comisiei.

5.   Datele cu caracter personal ale beneficiarilor reali menționate la alineatul (1) sunt divulgate pentru a permite părților terțe și societății civile în general să știe cine sunt beneficiarii reali, contribuind astfel la prevenirea utilizării abuzive a entităților juridice și a construcțiilor juridice prin îmbunătățirea controlului public. În acest scop, informațiile trebuie să se afle la dispoziția publicului, prin intermediul registrelor naționale și prin sistemul de interconectare a registrelor, timp de ▌10 de ani după ce entitatea sau construcția juridică a fost radiată din registru.”.

5a.  Statele membre solicită autorităților competente să supravegheze efectiv respectarea cerințelor prezentului articol și să adopte toate măsurile necesare în acest sens. Statele membre se asigură că autoritățile competente dispun atât de competențe adecvate, inclusiv de competența de a impune prezentarea oricăror informații relevante pentru monitorizarea conformității și de a efectua verificări, cât și de resurse financiare, umane și tehnice adecvate pentru îndeplinirea funcțiilor lor. Statele membre se asigură că personalul autorităților respective respectă standarde profesionale înalte, inclusiv în materie de confidențialitate și de protecție a datelor, prezintă un grad înalt de integritate și este calificat în mod corespunzător.

Articolul 2a

Modificări aduse Directivei 2013/36/UE

La articolul 56 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, se adaugă următoarea literă:

(fa)  autoritățile responsabile cu supravegherea entităților obligate menționate la articolul 2 alineatul (1) punctele 1 și 2 din Directiva 2015/849 pentru a asigura respectarea directivei respective.”

Articolul 3

Transpunere

1.  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 2017, cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2.  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg,

Pentru Parlamentul European,  Pentru Consiliu,

Președintele  Președintele

 • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
 • [2]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
 • [3] * Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.
 • [4]   JO C […], […], p. […].
 • [5]   JO C […], […], p. […].
 • [6]  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).
 • [7]  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Agenda europeană privind securitatea”, COM(2015) 185 final.
 • [8]   Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului, COM(2016) 50 final.
 • [9]   Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 258, 1.10.2009, p. 11).
 • [10]   Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).
 • [11]   Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
 • [12]   Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
 • [13]   Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (JO L 350, 30.12.2008, p. 60).
 • [14]   Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
 • [15]   JO C 369, 17.12.2011, p. 14.
 • [16]   Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
 • [17]   Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
 • [18]   JO C …
 • [19]  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).
 • [20]  Directiva 2015/849/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2016, p. 73).”;

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (1.12.2016)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Raportoare pentru aviz: Elly Schlein

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului o propunere care vizează întărirea și mai mare a normelor UE în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și o mai mare transparență privind beneficiarii reali societăților și fiduciilor, cu scopul de a intensifica combaterea evaziunii fiscale.

Raportoarea salută modificările propuse de Comisie, ele reprezentând o serie de progrese în problema evaziunii fiscale și a spălării banilor. Scandalul Panama Papers a dovedit încă o dată nevoia urgentă de reglementări eficiente pentru verificarea beneficiarilor reali ai firmelor și ai altor persoane juridice. În mod particular, se pierde o cantitate uriașă de resurse în țările în curs de dezvoltare ca urmare a tranzacțiilor dubioase și a rețelelor de corupție care implică folosirea unor societăți-fantomă și fiducii anonime.

Cu toate acestea, propunerea, în forma sa actuală, nu reușește să răspundă cu fermitatea și curajul așteptate de cetățeni. Raportoarea consideră că mai rămân o serie de lacune importante: nu toate fiduciile ar fi obligate să-și dezvăluie așa-numiții beneficiari reali (BR), iar unele fiducii ar putea să nu îi dezvăluie decât celor care pot dovedi că au un „interes legitim”. În ceea ce privește societățile, actuala directivă conține o clauză care prevede că, dacă nu poate fi identificat beneficiarul real, poate fi indicat numele unei persoane care ocupă o poziție înaltă de management. În plus, deși pragul pentru beneficiarii reali a fost redus de la o participație de 25 % la o cotă de 10 %, o astfel de schimbare este fragilă, întrucât se referă numai la „entitatea sau entitățile nefinanciare pasive”.

Deși raportoarea sprijină eforturile depuse de Comisie, consideră că Parlamentul European și Consiliul trebuie să își continue eforturile pentru remedierea lipsurilor care ar putea afecta acțiunile împotriva spălării banilor și combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale în întreaga lume. Dacă nu sunt rezolvate aceste deficiențe, autoritățile țărilor în curs de dezvoltare vor continua să aibă dificultăți să străpungă „vălul corporatist” creat de aceste societăți-fantomă în Europa, pentru a recupera bunurile furate și pentru a combate fluxurile financiare ilicite. UE nu ar trebui să piardă șansa de a continua consolidarea normelor sale privind combaterea spălării banilor și mărirea transparenței, luând în considerare și nevoile speciale ale țărilor în curs de dezvoltare, care sunt îndeosebi afectate de epidemia de fluxuri financiare ilicite. Coerența politicilor pentru dezvoltare ne invită să permitem țărilor în curs de dezvoltare să își mobilizeze propriile resurse interne, mai ales prin impozitare. Numai o transparență absolută va permite cetățenilor din țările în curs de dezvoltare să se asigure că societățile-fantomă anonime nu sunt folosite pentru risipirea unor resurse esențiale pentru dezvoltare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Atât Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, cât și țările terțe, pe de altă parte, au responsabilitatea de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. Cooperarea cu țările terțe ar trebui să se concentreze mai mult și pe consolidarea sistemelor financiare și a administrațiilor din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să participe mai activ în procesul global de reformă fiscală, pentru a descuraja criminalitatea financiară și activitățile ilicite conexe, precum și pentru a pune în practică mecanisme de combatere a spălării banilor care ar contribui la un mai bun schimb de date și de informații cu alte țări, în scopul identificării fraudelor și a teroriștilor.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Ar trebui clarificat factorul specific de determinare a statului membru responsabil pentru monitorizarea și înregistrarea informațiilor privind beneficiarii reali ai fiduciilor și ai construcțiilor juridice similare. Pentru a evita situația în care, din cauza diferențelor dintre sistemele juridice ale statelor membre, anumite fiducii nu sunt monitorizate sau înregistrate nicăieri în Uniune, toate fiduciile și construcțiile juridice similare ar trebui să fie înregistrate acolo unde sunt administrate. Pentru a asigura monitorizarea și înregistrarea efectivă a informațiilor privind beneficiarii reali ai fiduciilor, este de asemenea necesară cooperarea între statele membre.

(21)  Ar trebui clarificat factorul specific de determinare a statului membru responsabil pentru monitorizarea și înregistrarea informațiilor privind beneficiarii reali ai fiduciilor și ai construcțiilor juridice similare. Pentru a evita situația în care, din cauza diferențelor dintre sistemele juridice ale statelor membre, anumite fiducii nu sunt monitorizate sau înregistrate nicăieri în Uniune, toate fiduciile și construcțiile juridice similare ar trebui să fie înregistrate acolo unde sunt create, administrate sau gestionate. Pentru a asigura monitorizarea și înregistrarea efectivă a informațiilor privind beneficiarii reali ai fiduciilor, este de asemenea necesară cooperarea între statele membre.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Pentru a asigura proporționalitatea, informațiile privind beneficiarii reali ai oricăror alte fiducii decât cele care constau în orice proprietate deținută de o persoană sau în numele unei persoane care desfășoară o activitate comercială constând în sau incluzând gestionarea de fiducii și care acționează în calitate de fiduciar al unei fiducii în cadrul activităților comerciale respective cu scopul de a obține profit ar trebui să fie disponibile numai părților care dețin un interes legitim. Interesul legitim în ceea ce privește spălarea banilor, finanțarea terorismului și infracțiunile principale asociate ar trebui să fie justificate prin mijloace ușor accesibile, cum ar fi statutele sau declarația de misiune a organizațiilor neguvernamentale, sau pe baza unor activități anterioare demonstrate relevante pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului ori a infracțiunilor principale asociate sau pe baza un bilanț pozitiv de anchete sau de acțiuni în domeniu respectiv.

eliminat

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a)  Deși combaterea spălării banilor și a terorismului este un obiectiv legitim, măsurile cuprinse în prezenta directivă nu ar trebui în niciun caz să împiedice incluziunea financiară, fără discriminare, a tuturor persoanelor din Uniune și din țările terțe.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 35 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35b)  Remitențele reprezintă o contribuție importantă pentru familie și pentru dezvoltarea comunității. Recunoscând importanța prevenirii spălării banilor, măsurile luate în temeiul prezentei directive nu ar trebui să împiedice transferurile de remitențe de la migranții internaționali.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 35 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35c)  Ajutorul umanitar este conceput pentru a oferi ajutor și asistență persoanelor aflate în nevoie la nivel global și are o importanță majoră. Măsurile îndreptate împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și evaziunii fiscale nu ar trebui să împiedice persoanele și organizațiile să finanțeze un astfel de ajutor în beneficiul persoanelor care au nevoie.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 3 – punctul 6 – litera a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  la punctul 6, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a)  în cazul entităților corporative:

„(a)  în cazul entităților corporative:

(i)  persoana fizică (persoanele fizice) care dețin(e) sau controlează în ultimă instanță o entitate juridică prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale entității respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii sau al unor standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate.

(i)  toate persoanele fizice (care nu pot fi împuterniciți, agenți, reprezentanți sau o poziție echivalentă) care dețin sau controlează în ultimă instanță o entitate juridică prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale entității respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii sau al unor standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate.

Deținerea a 25 % plus unu acțiuni sau participația în capitalurile proprii ale unui client într-un procent de peste 25 % de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25 % plus unu acțiuni sau participația în capitalurile proprii ale unui client într-un procent de peste 25 % de către o entitate corporativă, care se află sub controlul unei (unor) persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative, care se află sub controlul aceleiași (acelorași) persoane fizice este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate. Aceasta se aplică fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a decide ca un procent mai mic să poată constitui un indiciul al proprietății sau al controlului. Controlul prin alte mijloace poate fi definit, printre altele, în conformitate cu criteriile din articolul 22 alineatele (1)-(5) din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3);

Deținerea a 5 % plus unu acțiuni sau participația în capitalurile proprii ale unui client într-un procent de peste 5 % de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 5 % plus unu acțiuni sau participația în capitalurile proprii ale unui client într-un procent de peste 5 % de către o entitate corporativă, care se află sub controlul unei (unor) persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative, care se află sub controlul aceleiași (acelorași) persoane fizice este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate. Aceasta se aplică fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a decide ca un procent mai mic să poată constitui un indiciul al proprietății sau al controlului. Controlul prin alte mijloace poate fi definit, printre altele, în conformitate cu criteriile din articolul 22 alineatele (1)-(5) din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3);

(ii)  în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu punctul (i) sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată (persoanele identificate) este (sunt) beneficiarul real (beneficiarii reali), persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă o funcție (funcții) de conducere de rang superior, entitățile obligate țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu punctul (i) și cu prezentul punct;

(ii)  în cazul în care entitatea nu comunică identitatea oricărei persoane fizice care întrunește criteriile stabilite la punctul (i) sau dacă există dubii că persoana sau persoanele identificate este (sunt) beneficiarul(ii) reali, entitățile obligate consemnează că nu există niciun beneficiar real și țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu subpunctul (i).

 

în plus, entitățile obligate ar trebui să constate și să verifice identitatea persoanei fizice în cauză, care ocupă funcția de conducere de rang superior, care ar trebui consemnată drept „persoana care ocupă o funcție de conducere de rang superior” (și nu „beneficiarul real”) și să țină evidența tuturor proprietarilor legali ai entității;”

_________________

_________________

(3) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

(3) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1)

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera a

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 3 – punctul 6 – litera a – subpunctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   la punctul 6 litera (a) subpunctul (i), se adaugă următorul paragraf:

eliminat

„În sensul articolului 13 alineatul (1) litera (b) și al articolului 30 din prezenta directivă, indiciul privind dreptul de proprietate sau de control prevăzut la al doilea paragraf se reduce la 10 % în cazul în care entitatea juridică este o entitate nefinanciară pasivă, astfel cum este definită în Directiva 2011/16/UE.”;

 

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 3 – punctul 6 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)   la punctul 6, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b)   în cazul fiduciilor:

„(b)  în cazul fiduciilor:

(i)   constituitorului;

(i)   constituitorului (constituitorilor);

(ii)   a fiduciarului (fiduciarilor);

(ii)   a fiduciarului (fiduciarilor);

(iii)   protectorul, dacă există;

(iii)   protectorul (protectorii), dacă există;

(iv)   beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică;

(iv)   beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică;

(v)   oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

(v)   oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace.

 

În ceea ce privește fiduciile desemnate în funcție de caracteristici sau de categorie, actul fiduciar sau documentul în cauză ar trebui să ofere informații suficiente cu privire la beneficiar, astfel încât orice persoană să poată stabili identitatea beneficiarului în momentul distribuției sau atunci când beneficiarul intenționează să își exercite drepturile dobândite.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Justificare

Întrucât fiducia poate avea unul sau mai mulți constituitori sau protectori, definițiile beneficiarilor reali ar trebui să se refere la „constituitor(i)” și „protector(i)”, după cum se referă (deja) la „fiduciar(i) și „beneficiar (i)”. În caz contrar, această ambiguitate ar putea fi exploatată pentru a se înregistra numai unul dintre posibilii constituitori sau protectori. Comentariile la standardul OCDE pentru schimbul automat de informații prescriu folosirea formelor de plural pentru toate părțile afiliate unei fiducii.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8 a (nou)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 28 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(8a)  la articolul 28, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c)  punerea în aplicare efectivă a cerințelor menționate la litera (b) este supravegheată la nivel de grup de către o autoritate competentă din statul membru de origine sau din țara terță.

„(c)  punerea în aplicare efectivă a cerințelor menționate la litera (b) este supravegheată la nivel de grup de către o autoritate competentă din statul membru de origine.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN)

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 – litera -a (nouă)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 30 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4.   Statele membre solicită ca informațiile păstrate în registrul central menționat la alineatul (3) să fie adecvate, corecte și actualizate.

„4.   Statele membre solicită ca informațiile păstrate în registrul central menționat la alineatul (3) să fie adecvate, corecte și actualizate. Statele membre solicită entităților obligate să raporteze cazurile în care nu au avut loc divulgări sau în care aceste au fost incomplete.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN)

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   la alineatul (5), litera (c) a primului paragraf și al doilea paragraf se elimină;

eliminat

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 30 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)   alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5.   Statele membre se asigură că informațiile privind beneficiarul real sunt accesibile în toate cazurile:

„5.   Statele membre se asigură că informațiile privind beneficiarul real sunt accesibile în toate cazurile:

(a)   autorităților competente și unităților de informații financiare, fără nicio restricție;

(a)   autorităților competente și unităților de informații financiare, fără nicio restricție;

(b)   entităților obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clientela, în conformitate cu capitolul II;

(b)   entităților obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clientela, în conformitate cu capitolul II;

(c)   oricăror persoane sau organizații care pot demonstra un interes legitim.

(c)   publicul

Persoanele sau organizațiile menționate la litera (c) au accescel puțin la numele, luna și anul nașterii, naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real, precum și la natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.

Informațiile accesibile publicului cuprind cel puțin numele, data nașterii, naționalitatea, adresa comercială sau administrativă și țara de reședință ale beneficiarului real, precum și natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.

În sensul prezentului alineat, accesul la informațiile referitoare la beneficiarii reali se realizează în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal și poate fi condiționat de înregistrarea online și de plata unei taxe. Taxele percepute pentru obținerea informațiilor nu depășesc costurile administrative ale acestora.

În sensul prezentului alineat, accesul la informațiile referitoare la beneficiarii reali se realizează în conformitate atât cu normele privind protecția datelor, cât și cu standardele în materie de date deschise.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Justificare

Informațiile din registrele cu BR ar trebui să fie accesibile publicului, într-un format deschis. Dacă se impune statelor membre să creeze registre în conformitate cu standardele în materie de date deschise, nu vor fi posibile, de asemenea, registre unde se pot face căutări în funcție de un singur parametru. Totodată, acest lucru facilitează imens interconectarea registrelor statelor membre, prevăzută în următorii ani.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 – litera c

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 30 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„9.   În circumstanțe excepționale care urmează să fie stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul menționat la alineatul (5) litera (b) ar expune beneficiarul real riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la acest acces pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz.

„9.   În circumstanțe excepționale care urmează să fie stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul menționat la literele (b) și (c) de la alineatul (5) ar expune beneficiarul real riscului de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare, mai ales atunci când beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la acest acces pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz. Excepțiile nu sunt acordate niciodată pe perioade nedeterminate și sunt reevaluate la intervale periodice pentru a evita abuzurile.

 

Când se acordă o excepție, aceasta trebuie menționată clar în registrul aflat la dispoziția entităților menționate la literele (b) și (c) de la alineatul (5).

Excepțiile acordate în temeiul prezentului alineat nu se aplică instituțiilor de credit și instituțiilor financiare și nici entităților obligate menționate la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 litera (b) care sunt funcționari publici.

Excepțiile acordate în temeiul prezentului alineat nu se aplică instituțiilor de credit și instituțiilor financiare și nici entităților obligate menționate la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 litera (b) care sunt funcționari publici.

Justificare

Formularea ar putea fi interpretată într-o manieră prin care se creează o excepție generală automată pentru toate societățile care au cel puțin o persoană sub o anumită vârstă, înscrisă ca beneficiar real. Trimiterea actuală la riscul de fraudă ar putea fi folosită pentru a solicita acordarea unei excepții invocând exclusiv argumentul unei pierderi economice. Atunci când se declară o excepție, acest lucru trebuie să fie vizibil în mod clar în registrul aflat la dispoziția publicului. În plus, aceste excepții nu ar trebui acordate pe timp nelimitat.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10 – litera a

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1.   Statele membre se asigură că prezentul articol se aplică fiduciilor și altor tipuri de construcții juridice cu o structură sau cu funcții similare fiduciilor, cum ar fi, printre altele, fiducie, Treuhand sau fideicomiso.

„1.   Statele membre se asigură că prezentul articol se aplică fiduciilor și altor tipuri de construcții juridice cu o structură sau cu funcții similare fiduciilor, cum ar fi, printre altele, fiducie, Treuhand, waqf sau fideicomiso, și oricăror altor instrumente juridice în vigoare sau viitoare, similare ca structură și funcție.

Fiecare stat membru impune ca fiduciarii (trustees) oricărei fiducii exprese administrate în statul membru respectiv să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate privind beneficiarul real al fiduciei. Aceste informații includ identitatea:

Statele membre impun ca fiduciarii (trustees) oricărei fiducii exprese create, administrate și/sau care își desfășoară activitatea în statul membru respectiv să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate privind beneficiarul real al fiduciei. Aceste informații includ identitatea:

(a)   constituitorului;

(a)   constituitorului (constituitorilor);

(b)   fiduciarului;

(b)   fiduciarului (fiduciarilor);

(c)   protectorului (dacă există);

(c)   protectorului (protectorilor) (dacă există);

(d)   beneficiarilor sau categoriei de beneficiari;

(d)   beneficiarilor sau categoriei de beneficiari; și

(e)   oricărei alte persoane fizice care exercită un control efectiv asupra fiduciei.”;

(e)   oricărei alte persoane fizice care exercită un control efectiv asupra fiduciei.”;

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10 – litera b

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 3a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„3a.   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt păstrate într-un registru central instituit de statul membru în care este administrată fiducia.”;

„3a.   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt păstrate într-un registru central instituit de statul membru în care este creată, administrată sau unde își desfășoară activitatea fiducia. Statele membre informează Comisia cu privire la caracteristicile acestui registru central național.”;

Justificare

Ar trebui să fie acoperite toate actualele și viitoarele construcții juridice care sunt similare fiduciilor. Statele membre ar trebui să solicite înregistrarea tuturor fiduciilor reglementate în temeiul legislației lor sau care sunt administrate de un rezident al UE, chiar dacă toate celelalte părți ale fiduciei și activele sale nu sunt în UE. În acest fel, statele membre pot garanta că legislația lor sau rezidenții lor nu facilitează spălarea banilor sau evaziunea fiscală în altă parte a lumii, fapt care este deosebit de important pentru țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10 – litera d

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 4 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„4a   Informațiile cuprinse în registrul menționat la alineatul (3a) din prezentul articol în legătură cu orice alte fiducii decât cele menționate la articolul 7b litera (b) din Directiva (CE) 2009/101 sunt accesibile oricărei persoane sau organizații care poate demonstra un interes legitim.

„4a  Informațiile cuprinse în registrul menționat la alineatul (3a) din prezentul articol sunt accesibile publicului în formatul de date deschise.

Informațiile accesibile persoanelor și organizațiilor care pot demonstra un interes legitim constau în numele, luna și anul nașterii, naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 litera (b).

Informațiile accesibile publicului constau în numele, data nașterii, naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 litera (b), precum și natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.

 

Statele membre se asigură că, în situații excepționale și în anumite condiții care urmează să fie stabilite de dreptul național, constituitorul și/sau fiduciarul poate solicita autorităților naționale să nu pună la dispoziția publicului informațiile despre fiducie sau construcția juridică respectivă, cu scopul de a proteja viața privată a beneficiarilor vulnerabili. Dacă autoritatea națională este de acord cu această solicitare, se va introduce o mențiune în registrul public, care stipulează că informațiile disponibile cu privire la fiducia sau construcția juridică respectivă sunt incomplete. Aceste decizii pot fi întotdeauna contestate.

Justificare

Formatul de date deschise este esențial pentru a împiedica nedezvăluirea beneficiarilor reali ai fiduciilor; el permite compilarea și analiza unor cantități mari de date, în vederea unei mai bune detectări a anomaliilor, modelelor, erorilor, semnalelor de alertă etc., precum și combinarea datelor despre BR cu informații din alte surse relevante de date importante pentru detectarea corupției în lanțul valoric, și anume contractele și procesele de achiziții publice.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10 – litera d

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 4b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4b.   Ori de câte ori încep o nouă relație comercială cu o fiducie sau cu altă construcție juridică ce face obiectul înregistrării informațiilor privind beneficiarul real în temeiul alineatului (3a), entitățile obligate trebuie să obțină o dovadă a înregistrării în toate cazurile aplicabile.”;

4b.   Ori de câte ori încep o nouă relație comercială cu o fiducie sau cu altă construcție juridică ce face obiectul înregistrării informațiilor privind beneficiarul real în temeiul alineatului (3a), entitățile obligate trebuie să obțină o dovadă a înregistrării în toate cazurile aplicabile și să raporteze orice discrepanțe între informațiile privind beneficiarii reali găsite în registrul central și informațiile privind beneficiarii reali colectate ca parte a procedurilor lor de precauție privind clienții”;

Justificare

Dacă li se impune entităților să raporteze discrepanțele între propriile măsuri de precauție privind clienții și registrele publice cu BR, acest lucru ar consolida datele privind registrele publice cu BR. De asemenea, ar trebui subliniat că entitățile obligate nu trebuie să se bazeze pe informațiile referitoare la registrele cu BR, ci trebuie să continue să își îndeplinească independent măsurile de precauție privind clienții pentru a ști cine sunt clienții lor.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10 – litera da (nouă)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(da)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5.   Statele membre solicită ca informațiile păstrate în registrul central menționat la alineatul (4) să fie adecvate, corecte și actualizate.

„5.   Statele membre solicită ca informațiile păstrate în registrul central menționat la alineatul (4) să fie adecvate, corecte și actualizate. Statele membre solicită entităților obligate să raporteze cazurile în care nu au avut loc divulgări sau în care aceste au fost incomplete.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN)

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10 – litera e

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 7a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În circumstanțe excepționale stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul menționat la alineatele (4) și (4a) ar expune beneficiarul real riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la acest acces pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz.

În circumstanțe excepționale stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul menționat la alineatele (4) și (4a) ar expune beneficiarul real riscului de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare, mai ales atunci când beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la acest acces pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz. Excepțiile nu sunt acordate niciodată pe perioade nedeterminate și sunt reevaluate la intervale periodice.

Justificare

A se vedea articolul 1 alineatul (1) punctul 9 litera (c)

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10 – litera h

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„10.  În sensul prezentului articol, o fiducie este considerată a fi administrată în fiecare stat membru în care sunt stabiliți fiduciarii.”;

„10.  În sensul prezentului articol, fiducia este considerată înființată, administrată sau că își desfășoară activitatea într-un stat membru în cazul în care:

 

(a)   este înființată în conformitate cu legislația statului membru în cauză, se află sub incidența legislației acestuia sau cea mai înaltă instanță de apel a fiduciei se află pe teritoriul statului membru respectiv; sau

 

(b)   are o legătură cu statul membru respectiv, deoarece:

 

(i)   unul sau mai mulți beneficiari reali ai fiduciei, astfel cum sunt definiți la articolul 3 alineatul (6) litera (b), își au reședința în statul membru în cauză;

 

(ii)   deține bunuri imobile în statul membru respectiv;

 

(iii)   deține acțiuni, drepturi de vot sau participații în cadrul unei entități juridice constituite în statul membru respectiv; sau

 

(iv)   deține un cont bancar sau un cont de plăți la o instituție de credit care funcționează în statul membru respectiv.”;

Justificare

Fiducia ar trebui înregistrată în toate statele membre în care aceasta are un birou de legătură.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2009/101/CE

Articolul 7 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  la articolul 7, se adaugă următoarea literă (ba):

 

„(ba)  nedivulgarea informațiilor privind beneficiarul real, astfel cum se prevede la articolul 7b.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 1 b (nou)

Directiva 2009/101/CE

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  la articolul 7 se adaugă un al doilea alineat:

 

„Statele membre se asigură că, în cazul în care obligațiile se aplică persoanelor juridice, sancțiunile pot fi aplicate persoanelor care, în temeiul legislației naționale, sunt responsabile de încălcare, inclusiv din structura de conducere.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 2

Directiva 2009/101/CE

Articolul 7 b – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile constau în numele, luna și anul nașterii, naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real, precum și în natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.

Printre informații se numără cel puțin numele, data nașterii, naționalitatea, țara de reședință și datele de contact (fără a dezvălui adresa de domiciliu) ale beneficiarului real, precum și natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 2

Directiva 2009/101/CE

Articolul 7 b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că informațiile privind beneficiarii reali menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt de asemenea puse la dispoziția publicului prin sistemul de interconectare a registrelor menționat la articolul 4a alineatul (2).

3.  Statele membre se asigură că informațiile privind beneficiarii reali menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt, de asemenea, puse la dispoziția publicului prin sistemul de interconectare a registrelor menționat la articolul 4a alineatul (2) în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal și cu standardele în materie de date deschise și cu condiția înregistrării online.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 2

Directiva 2009/101/CE

Articolul 7 b – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În circumstanțe excepționale stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul la informațiile menționate la alineatul (1) ar expune beneficiarul real riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la obligația de divulgare pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz.

4.  În circumstanțe excepționale stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul la informațiile menționate la alineatul (1) ar expune beneficiarul real riscului de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la obligația de divulgare pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz. Excepțiile nu sunt acordate niciodată pe perioade nedeterminate și sunt reevaluate la intervale periodice pentru a evita abuzurile. Când se acordă o excepție, acest lucru este introdus clar în registrul aflat la dispoziția entităților menționate la literele (b) și (c) de la articolul 30 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/849.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 2

Directiva 2009/101/CE

Articolul 7 b – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre solicită autorităților competente să supravegheze efectiv respectarea cerințelor prezentului articol și să adopte toate măsurile necesare în acest sens. Statele membre se asigură că autoritățile competente dispun atât de atribuții adecvate, inclusiv de competența de a impune prezentarea oricăror informații relevante pentru monitorizarea conformității și de a efectua verificări, cât și de resurse financiare, umane și tehnice adecvate pentru îndeplinirea funcțiilor lor. Statele membre se asigură că personalul autorităților respective respectă standarde profesionale înalte, inclusiv standarde de confidențialitate și de protecție a datelor, are un grad înalt de integritate și este calificat în mod corespunzător.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului

Referințe

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

12.9.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Elly Schlein

21.10.2016

Articolul 55 - Reuniuni comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

6.10.2016

Examinare în comisie

7.11.2016

 

 

 

Data adoptării

29.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Nirj Deva, Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Seb Dance, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa

AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (8.12.2016)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Raportor pentru aviz: Emmanuel Maurel

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Politicile și acțiunile din alte domenii relevante ce țin de competența Uniunii, de exemplu în domeniul comerțului internațional și al cooperării pentru dezvoltare, ar trebui utilizate, acolo unde este posibil, pentru a completa activitatea de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sistemului financiar. Aceste politici și acțiuni au scopul de a completa și nu de a submina alte obiective de politică ale Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Spălarea banilor și evaziunea fiscală sunt canalizate într-o măsură crescândă în tranzacții comerciale, prin manipularea prețului, a cantității sau a calității. Transparența fiscală și financiară reprezintă priorități absolute ale politicii comerciale a Uniunii și, prin urmare, țărilor care tolerează spălarea banilor și evaziunea fiscală nu ar trebui să li se acorde privilegii comerciale în relația cu Uniunea.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  În conformitate cu strategia „Comerț pentru toți”, ar trebui să se ia măsuri suplimentare eficace în ceea ce privește comerțul cu servicii, pentru a evita folosirea sa în scopul unor fluxuri financiare ilicite, ținând cont de faptul că liberul schimb de bunuri și servicii cu țările în curs de dezvoltare crește pericolul spălării de bani și că comerțul cu servicii al Uniunii cu paradisurile fiscale este de șase ori mai mare decât cu țări comparabile, neexistând astfel de diferențe în cadrul comerțului cu bunuri.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10c)  La un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia ar trebui să prezinte un raport statelor membre privind eventualele lacune în capitolele privind serviciile financiare și stabilirea sediului din acordurile comerciale, deja în vigoare, încheiate de UE cu țările terțe, în special definiția noțiunilor de investiții și stabilire, domeniul de aplicare și termenele excepțiilor prudențiale, existența sau inexistența plafoanelor pentru transferul de bani între părțile la acordurile comerciale, monedele permise pentru acest transfer, confirmarea secretului bancar și existența unor dispoziții privind schimbul de date.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 10 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10d)  Liberalizarea serviciilor financiare ar trebui să facă obiectul unui control mai bun, precum și al unei analize ex-ante realizate de către autoritățile competente. În ceea ce privește inovarea financiară exponențială, includerea serviciilor financiare în acordurile și parteneriatele comerciale ale Uniunii ar trebui să se bazeze pe liste pozitive.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 10 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10e)  Capitolele privind serviciile financiare și stabilirea sediului din viitoarele acorduri comerciale ar trebui să conțină definiții precise cu privire la noțiunea de investiții, astfel încât să se excludă produsele în cazul cărora este foarte probabil să fie implicați bani nedeclarați; să prevadă stabilirea unor registre publice care să ateste calitatea de beneficiar real a societăților, a fiduciilor și a construcțiilor juridice similare care sunt înființate, administrate sau exploatate pe teritoriile vizate de acordul comercial; să includă acorduri privind cooperarea în ceea ce privește controlul fluxurilor financiare și eliminarea secretului bancar, în conformitate cu normele privind protecția datelor și cu standardele în materie de date deschise; să extindă domeniul de aplicare și termenele pentru excepțiile prudențiale dincolo de „necesitățile impuse de dezechilibrul plăților” și să înlocuiască angajamentele de „a depune eforturi maxime” cu dispoziții obligatorii.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a)  Principalele standarde de transparență ar trebui să fie obligatorii și să orienteze negocierea și renegocierea acordurilor și parteneriatelor comerciale ale Uniunii. Partenerii comerciali ar trebui să piardă avantajele acordate prin acordurile comerciale cu Uniunea în cazul în care nu respectă standardele internaționale relevante, cum ar fi Standardul comun de raportare al OCDE, Planul de acțiune al OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor, registrul central privind beneficiarii reali și recomandările GAFI. În cadrul punerii în aplicare a Planului de acțiune al OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor este esențial să se aplice pe deplin sistemul de raportare pentru fiecare țară pentru întreprinderile multinaționale.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 37 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37b)  Evaluările impactului comerțului asupra dezvoltării durabile ar trebui să conțină informații precise cu privire la performanțele din domeniu ale țării sau țărilor terțe în cauză, inclusiv cu privire la punerea în aplicare a legislației relevante. Consolidarea clauzelor de bună guvernanță în acordurile bilaterale cu țările terțe și acordarea de asistență tehnică pentru aceste țări ar trebui să reprezinte un element-cheie al acestor acorduri, chiar și atunci când astfel de clauze nu creează obligații.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 37 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37c)  În cazul în care există acorduri comerciale încheiate sau aflate în negociere cu țări în curs de dezvoltare, trebuie ca, în cadrul acestor acorduri, să fie alocate fonduri suficiente, cu scopul de a crea capacități tehnice, umane și instituționale pentru a îndeplini cerințele menționate mai sus. Rapoartele anuale privind punerea în aplicare a acordului comercial pe care Uniunea l-a încheiat cu țările terțe ar trebui să aibă o secțiune specială privind serviciile financiare și stabilirea sediului și să conțină informații verificabile referitoare la respectarea cerințelor menționate anterior.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2015/849/UE

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera e

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 2, alineatul (1) punctul 3 litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

(e)  alte persoane care comercializează bunuri, numai în măsura în care plățile sunt efectuate sau încasate în numerar și au o valoare de cel puțin 10 000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;”

(e)  alte persoane care comercializează bunuri sau servicii, numai în măsura în care plățile sunt efectuate sau încasate în numerar și au o valoare de cel puțin 10 000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1481214915677&from=RO)

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2015/849/UE

Articolul 11 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 11, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c)  în cazul persoanelor care comercializează bunuri, atunci când efectuează tranzacții ocazionale în numerar în valoare de cel puțin 10 000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;”

(c)  în cazul persoanelor care comercializează bunuri sau servicii, atunci când efectuează tranzacții ocazionale în numerar în valoare de cel puțin 10 000 EUR, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1481214915677&from=RO)

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 18a – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În ceea ce privește tranzacțiile care implică țări terțe cu grad înalt de risc, statele membre impun ca entitățile obligate, în relațiile lor cu persoane fizice sau cu entități juridice stabilite în țări terțe identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în temeiul articolului 9 alineatul (2), să aplice cel puțin toate măsurile sporite de precauție privind clientela următoare:

1.  În ceea ce privește tranzacțiile, inclusiv tranzacțiile comerciale, care implică țări terțe cu grad înalt de risc, statele membre impun ca entitățile obligate, în relațiile lor cu persoane fizice sau cu entități juridice stabilite în țări terțe identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în temeiul articolului 9 alineatul (2), să aplice cel puțin toate măsurile sporite de precauție următoare privind clientela:

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului

Referințe

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

INTA

12.9.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Emmanuel Maurel

12.10.2016

Articolul 55 - Reuniuni comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

6.10.2016

Examinare în comisie

29.11.2016

 

 

 

Data adoptării

5.12.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

4

7

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Membri supleanți prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (18.1.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Raportor pentru aviz: Kostas Chrysogonos

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I. Introducere

Prezenta propunere vizează modificarea a două acte legislative recente ale UE privind controalele financiare și transparența, în scopul consolidării luptei împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, care se bazează pe lacunele din controalele financiare[1].

În acest context, au fost identificate următoarele cinci chestiuni principale: 1. tranzacțiile suspecte care implică țări terțe cu grad înalt de risc nu sunt monitorizate eficient din cauza unor cerințe neclare și necoordonate de precauție privind clientela; 2. tranzacțiile suspecte efectuate prin intermediul monedelor virtuale nu sunt monitorizate suficient de către autorități, acestea nefiind în măsură să stabilească o legătură între tranzacții și persoane identificate; 3. măsurile actuale de atenuare a riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului asociate instrumentelor preplătite anonime nu sunt suficiente; 4. unitățile de informații financiare (FIU) nu dispun de un acces rapid la – și nu fac schimb de – informațiile deținute de entitățile obligate; 5. unitățile de informații financiare nu au acces sau au acces cu întârziere la informațiile privind identitatea titularilor de conturi bancare și de conturi de plăți[2].

În acest domeniu, este important să se asigure un echilibru între instituirea unor controale suficiente pentru a preveni în mod eficace comiterea de infracțiuni financiare și finanțarea terorismului și protejarea dreptului la viața privată și a drepturilor fundamentale. În ultimii ani, daunele tot mai mari provocate atât de neregularitățile financiare, cât și de activitățile teroriste au condus la crearea unui dezechilibru, deoarece au fost necesare măsuri tot mai ferme pentru a proteja societatea în ansamblul său. Problema ține, așadar, de echilibrul dintre aceste interese, care pot fi contrare într-o anumită măsură, precum și de proporționalitate.

II. Reglementarea monedelor virtuale

Monedele virtuale sunt un fenomen marginal în prezent, dar este posibil să câștige tot mai multă importanță. În același timp, este evident că pot fi folosite în scopul comiterii unor infracțiuni. Prin urmare, Comisia propune ca platformele de schimb pentru monedele virtuale și furnizorii de portofele virtuale în custodie să facă obiectul acelorași obligații de raportare ca furnizorii tradiționali de servicii financiare. În acest cadru, unitățile naționale de informații financiare ar trebui să fie în măsură să asocieze adresele monedelor virtuale cu identitatea proprietarului monedelor virtuale.

Raportorul aprobă această măsură, dar este de acord cu Banca Centrală Europeană, care afirmă că introducerea acestei obligații de raportare nu ar trebui formulată într-un mod care să poată fi perceput drept o susținere a monedelor virtuale.

III. Restricții privind cardurile preplătite anonime

Cardurile preplătite anonime pot constitui un mijloc de plată util, îndeosebi pentru sume relativ mici. Acestea pot fi însă utilizate în scopuri frauduloase[3]. Comisia propune reducerea pragurilor pentru plățile efectuate cu ajutorul acestor carduri fără a se aplica în mod sistematic măsurile de precauție privind clientela, precum și eliminarea exonerării de la aplicarea măsurilor de precauție privind clientela în cazul plăților online.

Raportorul aprobă unele controale mai stricte privind aceste carduri, deoarece există situații în care s-a dovedit că au fost folosite în mod necorespunzător, dar consideră că restricțiile nu ar trebui să fie atât de mari încât să facă cardurile neutilizabile în practică. Raportorul consideră, de asemenea, că este necesar ca impactul măsurilor propuse privind competitivitatea, și în special privind IMM-urile care operează în domeniul instrumentelor preplătite și al monedelor virtuale, să fie examinat mai îndeaproape.

IV. Prerogativele FIU în materie de acces la informații

Propunerea Comisiei sporește prerogativele FIU din statele membre în ceea ce privește solicitarea de informații de la instituțiile financiare. În prezent, FIU pot solicita informații doar dacă instituția financiară în cauză le-a avertizat cu privire la o activitate neobișnuită. Propunerea permite, așadar, cereri motu proprio din partea FIU. Urmează, de asemenea, să se înființeze registre centrale ale titularilor de conturi bancare în statele membre.

Raportorul consideră că restricțiile privind opacitatea fiscală sunt justificate date fiind condițiile actuale. Drepturile fundamentale ale tuturor părților trebuie respectate integral, în toate situațiile.

V. Abordare comună privind țările terțe cu grad înalt de risc

În prezent, UE deține o listă comună relativ scurtă a țărilor terțe cu grad înalt de risc, în raport cu care tranzacțiile financiare ar trebui să facă obiectul unei atenții speciale. Propunerea stabilește standarde comune de abordare a tranzacțiilor financiare provenite sau având ca destinație aceste jurisdicții.

Raportorul consideră că o astfel de abordare comună este necesară.

VI. Accesul la informațiile privind beneficiarii reali

Unul dintre cele mai importante aspecte ale propunerii vizează obligațiile crescute de a declara și a asigura accesul la informații privind beneficiarii reali ai entităților corporative, fiduciilor și construcțiilor juridice similare. Numeroase scandaluri financiare și politice recente au demonstrat că astfel de construcții pot fi o modalitate de a evita plata impozitelor sau controlul corespunzător al activităților financiare. Propunerea are drept obiectiv asigurarea accesului public la un registru mai cuprinzător care să conțină anumite informații privind beneficiarii reali ai entităților corporative sau ai fiduciilor, în locul asigurării accesului doar pentru anumite organisme. În plus, sunt clarificate și normele privind locul de înregistrare al fiduciilor.

Raportorul consideră că această transparență sporită este esențială pentru a menține încrederea publicului în sistemul financiar. Este deosebit de important ca pragul de declarare a interesului generator de beneficii să fie suficient de scăzut – propunerea Comisiei privind reducerea acestuia de la 25 % la 10 % poate fi aprobată.

VII. Concluzii

Raportorul consideră propunerea oportună, deoarece este necesară pentru consolidarea cadrului juridic al Uniunii de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Liniile principale ale propunerii Comisiei pot fi aprobate, cu câteva amendamente însă, care vizează consolidarea suplimentară a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, asigurând în același timp respectarea drepturilor fundamentale în acest domeniu.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul   1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului 24 constituie principalul instrument juridic pentru prevenirea utilizării sistemului financiar al Uniunii în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Această directivă, care trebuie transpusă până la 26 iunie 2017, stabilește un cadru cuprinzător pentru abordarea colectării de bani sau de bunuri în scopuri teroriste, prin impunerea obligației ca statele membre să identifice, să înțeleagă și să atenueze riscurile legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului.

(1)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului 24 constituie principalul instrument juridic pentru prevenirea utilizării sistemului financiar al Uniunii în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Această directivă, care trebuie transpusă până la 26 iunie 2017, stabilește un cadru juridic actualizat, transparent, eficient și cuprinzător pentru abordarea colectării de bani sau de bunuri în scopuri teroriste, prin impunerea obligației ca statele membre să identifice, să înțeleagă și să atenueze și să prevină riscurile legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului.

_________________

_________________

24 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

24 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul     2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Recentele atacuri teroriste au scos la lumină noi tendințe emergente, în special în ceea ce privește modul în care grupurile teroriste își finanțează și își desfășoară operațiunile. Anumite servicii tehnologice moderne au devenit din ce în ce mai populare ca sisteme financiare alternative și rămân în afara domeniului de aplicare a legislației Uniunii sau beneficiază de scutiri care nu mai pot fi justificate. Pentru a ține pasul cu noile tendințe, ar trebui luate măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea actualului cadru de prevenire.

(2)  Recentele atacuri teroriste au scos la lumină noi tendințe emergente, în special în ceea ce privește modul în care grupurile teroriste își finanțează și își desfășoară operațiunile. Anumite servicii tehnologice moderne au devenit din ce în ce mai populare ca sisteme financiare alternative și rămân în afara domeniului de aplicare a legislației Uniunii sau beneficiază de scutiri care nu mai pot fi justificate. Pentru a ține pasul cu noile tendințe, ar trebui luate măsuri suplimentare pentru asigurarea unei mai mari transparențe a tranzacțiilor financiare și a entităților corporative în temeiul cadrului juridic preventiv în vigoare în Uniune, în vederea îmbunătățirii actualului cadru de prevenire și a combaterii finanțării terorismului într-o manieră mai eficientă.

Amendamentul     3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Cu toate că obiectivele Directivei (UE) 2015/849 ar trebui urmărite, orice modificări aduse respectivei directive ar trebui să fie în concordanță cu acțiunile în curs ale Uniunii în ceea ce privește lupta împotriva terorismului și a finanțării terorismului. Agenda europeană privind securitatea25 a indicat necesitatea unor măsuri de abordare într-un mod mai eficace și mai cuprinzător a problemei finanțării terorismului, evidențiind faptul că infiltrarea pe piețele financiare permite finanțarea terorismului. Concluziile Consiliului European din 17-18 decembrie 2015 au subliniat, de asemenea, necesitatea de a lua rapid măsuri suplimentare împotriva finanțării terorismului în toate domeniile.

(3)  Cu toate că obiectivele Directivei (UE) 2015/849 ar trebui urmărite, orice modificări aduse respectivei directive ar trebui să fie în concordanță cu acțiunile în curs ale Uniunii în ceea ce privește lupta împotriva terorismului și a finanțării terorismului, cu respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu respectarea și aplicarea principiului proporționalității. Agenda europeană privind securitatea25 a identificat ca prioritate modernizarea cadrului juridic al UE pentru combaterea terorismului, indicând necesitatea unor măsuri de abordare într-un mod mai eficace și mai cuprinzător a problemei finanțării terorismului, evidențiind faptul că infiltrarea pe piețele financiare permite finanțarea terorismului. Concluziile Consiliului European din 17-18 decembrie 2015 au subliniat, de asemenea, necesitatea de a lua rapid măsuri suplimentare împotriva finanțării terorismului în toate domeniile.

_________________

_________________

25Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Agenda europeană privind securitatea”, COM(2015) 185 final.

25Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Agenda europeană privind securitatea”, COM(2015) 185 final.

Amendamentul     4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Măsurile la nivelul Uniunii trebuie, de asemenea, să reflecte cu acuratețe evoluțiile și angajamentele asumate la nivel internațional. Rezoluția 2199(2015) a Consiliului de Securitate al ONU solicită statelor să împiedice grupările teroriste să obțină acces la instituții financiare internaționale.

(5)  Măsurile la nivelul Uniunii trebuie, de asemenea, să reflecte cu acuratețe evoluțiile și angajamentele asumate la nivel internațional. Rezoluțiile 2199(2015) și 2253(2015) ale Consiliului de Securitate al ONU solicită statelor să împiedice grupările teroriste să obțină acces la instituții financiare internaționale.

Amendamentul     5

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Furnizorii de servicii de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare (adică monedele declarate ca având curs legal), precum și furnizorii de portofele digitale în monede virtuale nu au nicio obligație să identifice activitățile suspecte. Grupările teroriste pot astfel transfera fonduri către sistemul financiar al Uniunii sau în cadrul rețelelor de monede virtuale prin disimularea transferurilor sau prin faptul că beneficiază de un anumit grad de anonimat pe platformele respective. Prin urmare, este esențial să se extindă domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2015/849 pentru a se include platformele de schimb pentru monede virtuale și furnizorii de portofele digitale. Autoritățile competente ar trebui să poată monitoriza utilizarea monedelor virtuale. Acest lucru ar oferi o abordare echilibrată și proporțională, protejând progresele tehnice și gradul ridicat de transparență atins în domeniul finanțării alternative și al antreprenoriatului social.

(6)  Furnizorii de servicii de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare (adică monedele declarate ca având curs legal), furnizorii de portofele digitale în monede virtuale, emitenții, administratorii, intermediarii și distribuitorii de monede virtuale, precum și administratorii și furnizorii de sisteme de plăți online nu au nicio obligație să identifice activitățile suspecte. Grupările teroriste pot astfel transfera fonduri către sistemul financiar al Uniunii sau în cadrul rețelelor de monede virtuale prin disimularea transferurilor sau prin faptul că beneficiază de un anumit grad de anonimat pe platformele respective. Prin urmare, este esențial să se extindă domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2015/849 pentru a se include platformele de schimb pentru monede virtuale, furnizorii de portofele digitale, emitenții, administratorii, intermediarii și distribuitorii de monede virtuale, precum și administratorii și furnizorii de sisteme de plăți online. Autoritățile competente ar trebui să poată monitoriza utilizarea monedelor virtuale pentru a identifica activitățile suspecte. Acest lucru ar oferi o abordare echilibrată și proporțională, protejând, totodată, atât progresele tehnice inovatoare oferite de astfel de monede, cât și gradul ridicat de transparență atins în domeniul finanțării alternative și al antreprenoriatului social.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Credibilitatea monedelor virtuale nu va crește dacă acestea sunt folosite în scopuri criminale. În acest context, anonimitatea va deveni mai degrabă un obstacol decât un avantaj pentru adoptarea monedelor virtuale și pentru răspândirea potențialelor beneficii ale acestora. Includerea platformelor de schimb virtuale și a furnizorilor de portofele digitale nu va soluționa integral problema anonimatului aferent tranzacțiilor cu monede virtuale, deoarece o mare parte a mediului în care sunt folosite monedele virtuale va rămâne anonim, pentru că utilizatorii pot să facă de asemenea tranzacții fără platforme de schimb sau furnizori de portofele digitale. Pentru a combate riscurile legate de anonimitate, unitățile naționale de informații financiare ar trebui să fie în măsură să asocieze adresele monedelor virtuale cu identitatea proprietarului monedelor virtuale. În plus, ar trebui să fie evaluată în continuare posibilitatea de a permite utilizatorilor să se autodeclare, în mod voluntar, la autoritățile desemnate.

(7)  Pentru a combate riscurile legate de anonimitate, monedele virtuale nu ar trebuifie anonime, iar unitățile naționale de informații financiare ar trebui să fie în măsură să asocieze adresele monedelor virtuale cu identitatea proprietarului monedelor virtuale.

(A se vedea avizul Băncii Centrale Europene din 12 octombrie 2016 – CON/2016/49)

Justificare

Deși este necesar să se stabilească norme pentru prevenirea utilizării monedelor virtuale în scopul spălării banilor, Uniunea Europeană nu ar trebui neapărat să facă acest lucru într-un mod care să susțină utilizarea monedelor în cauză.

Amendamentul     7

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Cardurile preplătite de uz general prezintă utilizări legitime și constituie un instrument care contribuie la incluziunea financiară. Cu toate acestea, cardurile preplătite anonime sunt ușor de utilizat pentru finanțarea atacurilor și a logisticii teroriste. Prin urmare, este esențial să se împiedice accesul teroriștilor la aceste mijloace de finanțare a operațiunilor lor, prin reducerea suplimentară a limitelor și a sumelor maxime pentru care li se permite entităților obligate să nu aplice anumite măsuri de precauție privind clientela prevăzute de Directiva (UE) 2015/849. Astfel, ținând cont de nevoile consumatorilor în ceea ce privește utilizarea instrumentelor preplătite de uz general și neîmpiedicând utilizarea acestor instrumente pentru promovarea incluziunii sociale și financiare, este esențial totodată să se reducă pragurile existente pentru cardurile preplătite anonime de uz general și să se elimine exonerarea de la aplicarea măsurilor de precauție privind clientela pentru utilizarea online a acestora.

(11)  Cardurile preplătite de uz general, considerate ca având o valoare socială, prezintă utilizări legitime și constituie un instrument accesibil care contribuie la incluziunea financiară. Cu toate acestea, cardurile preplătite anonime sunt ușor de utilizat pentru finanțarea atacurilor și a logisticii teroriste. Prin urmare, este esențial să se împiedice accesul teroriștilor la aceste mijloace de finanțare a operațiunilor lor, prin reducerea suplimentară a limitelor și a sumelor maxime pentru care li se permite entităților obligate să nu aplice anumite măsuri de precauție privind clientela prevăzute de Directiva (UE) 2015/849. Astfel, ținând cont de nevoile consumatorilor în ceea ce privește utilizarea instrumentelor preplătite de uz general în scopuri legitime și neîmpiedicând utilizarea acestor instrumente pentru promovarea incluziunii sociale și financiare, este esențial totodată să se reducă pragurile existente pentru cardurile preplătite anonime de uz general.

Amendamentul     8

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Unitățile de informații financiare joacă un rol important în identificarea operațiunilor financiare ale rețelelor teroriste, în special a celor transfrontaliere, și în detectarea finanțatorilor acestora. Din cauza lipsei unor standarde internaționale prescriptive, se mențin diferențe semnificative între unitățile de informații financiare în ceea ce privește funcțiile, competențele și prerogativele lor. Aceste diferențe nu ar trebui, totuși, să afecteze activitatea unei unități de informații financiare, mai ales capacitatea acesteia de a efectua analize preventive în sprijinul tuturor autorităților responsabile cu activități de culegere de informații, de investigare și judiciare, și nici cooperarea internațională. Unitățile de informații financiare ar trebui să aibă acces la informații și să fie în măsură să facă schimb de informații fără impedimente, inclusiv printr-o cooperare corespunzătoare cu autoritățile de aplicare a legii. În toate cazurile în care există suspiciuni de activități criminale, în special în cazurile care implică finanțarea terorismului, informațiile ar trebui să fie furnizate direct și rapid, fără întârzieri nejustificate. Prin urmare, este esențial să se îmbunătățească în continuare eficacitatea și eficiența unităților de informații financiare, prin clarificarea competențelor și a cooperării dintre unitățile de informații financiare.

(13)  Unitățile de informații financiare(FIU), constituind o rețea descentralizată și sofisticată, ajută statele membre să coopereze mai bine între ele. Acestea joacă un rol important în identificarea operațiunilor financiare ale rețelelor teroriste, în special a celor transfrontaliere, și în detectarea finanțatorilor acestora. Din cauza lipsei unor standarde internaționale prescriptive, se mențin diferențe semnificative între unitățile de informații financiare în ceea ce privește funcțiile, competențele și prerogativele lor. Aceste diferențe nu ar trebui, totuși, să afecteze activitatea unei unități de informații financiare, mai ales capacitatea acesteia de a efectua analize preventive în sprijinul tuturor autorităților responsabile cu activități de culegere de informații, de investigare și judiciare, și nici cooperarea internațională. Unitățile de informații financiare ar trebui să aibă acces la informații și să fie în măsură să facă schimb de informații fără impedimente, inclusiv printr-o cooperare corespunzătoare cu autoritățile de aplicare a legii. În toate cazurile în care există suspiciuni de activități criminale, în special în cazurile care implică finanțarea terorismului, informațiile ar trebui să fie furnizate direct și rapid, fără întârzieri nejustificate. Prin urmare, este esențial să se îmbunătățească în continuare eficacitatea și eficiența unităților de informații financiare, prin clarificarea competențelor și a cooperării dintre unitățile de informații financiare.

Amendamentul     9

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Crearea unei unități de informații financiare europene care să asiste și să sprijine unitățile de informații financiare din statele membre în activitățile acestora ar fi un mijloc eficient și rentabil pentru a asigura primirea, analizarea și difuzarea rapoartelor cu privire la spălarea de bani și finanțarea terorismului pe piața internă.

Amendamentul     10

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Unitățile de informații financiare ar trebui să poată obține de la orice entitate obligată toate informațiile necesare legate de exercitarea funcțiilor lor. Accesul nerestricționat la informații este esențial pentru a se asigura faptul că fluxurile de bani pot fi urmărite în mod corespunzător și că rețelele și fluxurile ilicite sunt detectate într-un stadiu incipient. Atunci când unitățile de informații financiare au nevoie să obțină informații suplimentare de la entitățile obligate pe baza unei suspiciuni de spălare a banilor, o astfel de suspiciune poate fi declanșată de un raport de tranzacții suspecte prealabil prezentat unității de informații financiare, dar și prin alte mijloace, cum ar fi propria analiză a unității de informații financiare, informații furnizate de autoritățile competente sau informații deținute de altă unitate de informații financiare. Prin urmare, unitățile de informații financiare ar trebui să fie în măsură să obțină informații de la orice entitate obligată, chiar și fără prezentarea unui raport prealabil de către entitatea obligată individuală. De asemenea, o unitate de informații financiare ar trebui să fie în măsură să obțină astfel de informații pe baza unei cereri înaintate de o altă unitate de informații financiare din Uniune și să facă schimb de informații cu unitatea de informații financiare solicitantă.

(14)  Unitățile de informații financiare ar trebui să poată obține de la orice entitate obligată toate informațiile necesare legate de exercitarea funcțiilor lor. Accesul nerestricționat la informații este esențial pentru a se asigura faptul că fluxurile de bani pot fi urmărite în mod corespunzător și că rețelele și fluxurile ilicite sunt detectate într-un stadiu incipient. Atunci când unitățile de informații financiare au nevoie să obțină informații suplimentare de la entitățile obligate pe baza unei suspiciuni de spălare a banilor, o astfel de suspiciune poate fi declanșată de un raport de tranzacții suspecte prealabil prezentat unității de informații financiare, dar și prin alte mijloace, cum ar fi propria analiză a unității de informații financiare, informații furnizate de autoritățile competente sau informații deținute de altă unitate de informații financiare. Prin urmare, unitățile de informații financiare ar trebui să fie în măsură să obțină informațiile financiare, administrative și de aplicare a legii de care au nevoie pentru a-și îndeplini funcțiile în mod corespunzător de la orice entitate obligată, chiar și fără prezentarea unui raport prealabil de către entitatea obligată individuală. De asemenea, o unitate de informații financiare ar trebui să fie în măsură să obțină astfel de informații pe baza unei cereri înaintate de o altă unitate de informații financiare din Uniune și să facă schimb de informații cu unitatea de informații financiare solicitantă.

Amendamentul     11

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Întârzierea accesului unităților de informații financiare și al altor autorități competente la informații privind identitatea titularilor conturilor bancare și de plăți împiedică detectarea transferurilor de fonduri legate de terorism. Datele naționale care permit identificarea conturilor bancare și de plăți care aparțin unei singure persoane sunt fragmentate și, prin urmare, nu sunt accesibile în timp util unităților de informații financiare și altor autorități competente. Prin urmare, este esențial să se instituie în toate statele membre mecanisme centralizate automatizate, precum un registru sau un sistem de extragere a datelor, ca modalitate eficientă de a obține accesul în timp util la informații privind identitatea titularilor conturilor bancare și de plăți, a reprezentanților, precum și a beneficiarilor reali ai acestora.

(15)  Întârzierea accesului unităților de informații financiare și al altor autorități competente la informații privind identitatea titularilor conturilor bancare și de plăți și ai casetelor de valori, în special a celor anonime, împiedică detectarea transferurilor de fonduri legate de terorism. Datele naționale care permit identificarea conturilor bancare și de plăți și a casetelor de valori care aparțin unei singure persoane sunt fragmentate și, prin urmare, nu sunt accesibile în timp util unităților de informații financiare și altor autorități competente. Prin urmare, este esențial să se instituie în toate statele membre mecanisme centralizate automatizate, precum un registru sau un sistem de extragere a datelor, ca modalitate eficientă de a obține accesul în timp util la informații privind identitatea titularilor conturilor bancare și de plăți și a casetelor de valori, a reprezentanților, precum și a beneficiarilor reali ai acestora.

Amendamentul     12

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În vederea respectării vieții private și a protecției datelor cu caracter personal, aceste registre ar trebui să stocheze datele minime necesare pentru efectuarea investigațiilor privind combaterea spălării banilor. Persoanele vizate ar trebui să fie informate cu privire la faptul că datele lor sunt înregistrate și pot fi accesate de unitățile de informații financiare și ar trebui să beneficieze de un punct de contact pentru exercitarea drepturilor lor de acces și de rectificare. Atunci când transpun aceste dispoziții, statele membre ar trebui să stabilească perioade maxime de păstrare (păstrare a cărei durată este susținută de o motivare adecvată) în cazul înregistrării datelor cu caracter personal în registre și ar trebui să prevadă distrugerea acestora imediat după ce informațiile nu mai sunt necesare pentru scopul declarat. Accesul la registrele și la bazele de date respective ar trebui să fi limitat pe baza principiului „necesității de a cunoaște”.

(16)  În vederea respectării vieții private și a protecției datelor cu caracter personal, aceste registre ar trebui să stocheze datele minime necesare pentru efectuarea investigațiilor privind combaterea spălării banilor sau a investigațiilor privind finanțarea terorismului. Persoanele vizate ar trebui să fie informate cu privire la faptul că datele lor sunt înregistrate și pot fi accesate de unitățile de informații financiare și ar trebui să beneficieze de un punct de contact pentru exercitarea drepturilor lor de acces și de rectificare. Atunci când transpun aceste dispoziții, statele membre ar trebui să stabilească perioade maxime de păstrare (păstrare a cărei durată este susținută de o motivare adecvată) în cazul înregistrării datelor cu caracter personal în registre și ar trebui să prevadă distrugerea acestora imediat după ce informațiile nu mai sunt necesare pentru scopul declarat. Accesul la registrele și la bazele de date respective ar trebui să fie limitat pe baza principiului „necesității de a cunoaște”, după efectuarea unei evaluări a riscurilor.

Amendamentul     13

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) este centrul de expertiză al Uniunii în domeniul securității rețelelor și a informațiilor și ar trebui să fie abilitată să facă schimb de informații cu autoritățile de aplicare a legii fără impedimente, pentru a permite cooperarea în materie de securitate cibernetică, care joacă un rol important în lupta împotriva finanțării activităților infracționale, inclusiv a terorismului.

Amendamentul     14

Propunere de directivă

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  Autoritatea Bancară Europeană (ABE) ar trebui să fie invitată să își actualizeze exercițiul de transparență pentru a face față provocărilor din prezent, astfel încât să prevină în mod mai eficient utilizarea sistemelor financiare în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pragul privind beneficiarul real stabilit la articolul 3 punctul 6 litera (a) din Directiva (UE) 2015/849 nu face distincție între entitățile corporative comerciale reale și cele care nu au operațiuni active și sunt utilizate în principal ca structură intermediară între active sau venituri și beneficiarul real. Pentru acesta din urmă, pragul stabilit este ușor de eludat, ceea ce înseamnă că persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță entitatea juridică respectivă nu pot fi identificate. Pentru a clarifica mai bine informațiile referitoare la beneficiarii reali, în ceea ce privește structurile intermediare care adoptă o formă corporativă, este necesar să se stabilească un prag specific pe baza căruia să se deducă indiciul dreptului de proprietate.

(18)  Pragul privind beneficiarul real stabilit la articolul 3 punctul 6 litera (a) din Directiva (UE) 2015/849 nu face distincție între entitățile corporative comerciale reale și cele care nu au operațiuni active și sunt utilizate în principal ca structură intermediară între active sau venituri și beneficiarul real. Pentru acesta din urmă, pragul stabilit este ușor de eludat, ceea ce înseamnă că persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță entitatea juridică respectivă nu pot fi identificate. Pentru a clarifica mai bine informațiile referitoare la beneficiarii reali, în ceea ce privește structurile intermediare care adoptă o formă corporativă, este necesar să se stabilească un prag specific pe baza căruia să se deducă indiciul dreptului de proprietate. Acest prag ar trebui să fie suficient de scăzut pentru a fi aplicabil în majoritatea situațiilor.

Justificare

Pragul trebuie să fie suficient de scăzut pentru a fi aplicabil în majoritatea situațiilor în care se recurge la persoane juridice pentru a se ascunde identitatea beneficiarului real. Pragul propus spre a fi inclus la articolul 3 punctul 6 litera (a) punctul (i) din Directiva (UE) 2015/849 este de 10 %.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Ar trebui clarificat factorul specific de determinare a statului membru responsabil pentru monitorizarea și înregistrarea informațiilor privind beneficiarii reali ai fiduciilor și ai construcțiilor juridice similare. Pentru a evita situația în care, din cauza diferențelor dintre sistemele juridice ale statelor membre, anumite fiducii nu sunt monitorizate sau înregistrate nicăieri în Uniune, toate fiduciile și construcțiile juridice similare ar trebui să fie înregistrate acolo unde sunt administrate. Pentru a asigura monitorizarea și înregistrarea efectivă a informațiilor privind beneficiarii reali ai fiduciilor, este de asemenea necesară cooperarea între statele membre.

(21)  Ar trebui clarificat factorul specific de determinare a statului membru responsabil pentru monitorizarea și înregistrarea informațiilor privind beneficiarii reali ai fiduciilor și ai construcțiilor juridice similare. Pentru a evita situația în care, din cauza diferențelor dintre sistemele juridice ale statelor membre, anumite fiducii nu sunt monitorizate sau înregistrate nicăieri în Uniune, toate fiduciile și construcțiile juridice similare ar trebui să fie înregistrate acolo unde sunt create, administrate sau gestionate. Pentru a asigura monitorizarea și înregistrarea efectivă a informațiilor privind beneficiarii reali ai fiduciilor, este de asemenea necesară cooperarea între statele membre.

Amendamentul     17

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Accesul publicului prin dezvăluirea obligatorie a anumitor informații privind beneficiarii reali ai societăților oferă garanții suplimentare părților terțe care doresc să facă afaceri cu aceste societăți. Anumite state membre au luat măsuri sau și-au anunțat intenția de a pune la dispoziția publicului informațiile cuprinse în registrele beneficiarilor reali. Faptul că nu toate statele membre vor pune informațiile la dispoziția publicului sau diferențele în ceea ce privește informațiile puse la dispoziție și accesibilitatea acestora poate duce la niveluri diferite de protecție a părților terțe în Uniune. În cadrul unei piețe interne care funcționează bine, este nevoie de coordonare pentru a se evita denaturările.

(22)  Accesul publicului prin dezvăluirea obligatorie a anumitor informații privind beneficiarii reali ai societăților oferă garanții suplimentare părților terțe care doresc să facă afaceri cu aceste societăți. Anumite state membre au luat măsuri sau și-au anunțat intenția de a pune la dispoziția publicului informațiile cuprinse în registrele beneficiarilor reali. Faptul că nu toate statele membre vor pune informațiile la dispoziția publicului sau diferențele în ceea ce privește informațiile puse la dispoziție și accesibilitatea acestora poate duce la niveluri diferite de protecție a părților terțe în Uniune. În cadrul unei piețe interne care funcționează bine, este nevoie de o abordare coordonată pentru a se evita acest tip de denaturări, dar și de transparență sporită, esențială pentru a menține încrederea publicului în sistemul financiar.

Amendamentul     18

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Pentru a asigura proporționalitatea, informațiile privind beneficiarii reali ai oricăror alte fiducii decât cele care constau în orice proprietate deținută de o persoană sau în numele unei persoane care desfășoară o activitate comercială constând în sau incluzând gestionarea de fiducii și care acționează în calitate de fiduciar al unei fiducii în cadrul activităților comerciale respective cu scopul de a obține profit ar trebui să fie disponibile numai părților care dețin un interes legitim. Interesul legitim în ceea ce privește spălarea banilor, finanțarea terorismului și infracțiunile principale asociate ar trebui să fie justificate prin mijloace ușor accesibile, cum ar fi statutele sau declarația de misiune a organizațiilor neguvernamentale, sau pe baza unor activități anterioare demonstrate relevante pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului ori a infracțiunilor principale asociate sau pe baza un bilanț pozitiv de anchete sau de acțiuni în domeniu respectiv.

(35)  Pentru a asigura legitimitatea și proporționalitatea, informațiile privind beneficiarii reali ai oricăror alte fiducii decât cele care constau în orice proprietate deținută de o persoană sau în numele unei persoane care desfășoară o activitate comercială constând în sau incluzând gestionarea de fiducii și care acționează în calitate de fiduciar al unei fiducii în cadrul activităților comerciale respective cu scopul de a obține profit ar trebui să fie disponibile numai părților care dețin un interes legitim. Interesul legitim în ceea ce privește spălarea banilor, finanțarea terorismului și infracțiunile principale asociate ar trebui să fie justificate prin mijloace ușor accesibile, cum ar fi statutele sau declarația de misiune a organizațiilor neguvernamentale, sau pe baza unor activități anterioare demonstrate relevante pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului ori a infracțiunilor principale asociate sau pe baza un bilanț pozitiv de anchete sau de acțiuni în domeniu respectiv. Ar putea fi preconizată existența unui interes legitim în cazul în care beneficiarul real sau fiduciarul deține o funcție publică sau a deținut o funcție publică în ultimii cinci ani.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(41a)  Banca Centrală Europeană și-a exprimat avizul la 12 octombrie 20161a.

 

_________________

 

1aNepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Justificare

Este oportun să se facă trimitere la avizul Băncii Centrale Europene.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  furnizorii implicați în primul rând și în mod profesional în servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;

(g)  furnizorii implicați în primul rând și în mod profesional în servicii de schimb între monede virtuale și monede instituite legal;

(A se vedea avizul Băncii Centrale Europene din 12 octombrie 2016 – CON/2016/49)

Justificare

Trimiterea ar trebui să se facă mai degrabă la „monedele instituite legal”.

Amendamentul     21

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera ha (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  emitenții, administratorii, intermediarii și distribuitorii de monede virtuale;

Amendamentul     22

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera hb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb)  administratorii și furnizorii de servicii prin sisteme de plăți online.

Amendamentul     23

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 4 – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  la punctul 4, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

(f)  toate infracțiunile, inclusiv infracțiunile fiscale legate de impozitele directe și impozitele indirecte astfel cum sunt definite în dreptul intern al statelor membre, care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură privativă de libertate cu durata maximă de peste un an sau, în statele membre al căror sistem juridic prevede un prag minim pentru infracțiuni, toate infracțiunile care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură privativă de libertate cu durata minimă de peste șase luni;

(f)  infracțiunile legate de impozitele directe și impozitele indirecte astfel cum sunt definite în dreptul intern al statelor membre, ținând cont de articolul 57 din prezenta directivă.”

Amendamentul     24

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a (nouă)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 6 – litera a – punctul i – paragraful 2 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul articolului 13 alineatul (1) litera (b) și al articolului 30 din prezenta directivă, indiciul privind dreptul de proprietate sau de control prevăzut la al doilea paragraf se reduce la 10 % în cazul în care entitatea juridică este o entitate nefinanciară pasivă, astfel cum este definită în Directiva 2011/16/UE.;

În sensul articolului 13 alineatul (1) litera (b) și al articolului 30 din prezenta directivă, indiciul privind dreptul de proprietate sau de control prevăzut la al doilea paragraf se reduce la 10 %;

Amendamentul     25

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 6 – litera a – punctul ii

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  la punctul (6) litera (a), subpunctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

(ii)  în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu punctul (i) sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată (persoanele identificate) este (sunt) beneficiarul real (beneficiarii reali), persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă o funcție (funcții) de conducere de rang superior, entitățile obligate țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu punctul (i) și cu prezentul punct;

„(ii)  în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile, entitatea nu comunică identitatea oricărei persoane fizice ce întrunește criteriile stabilite la punctul (i), entitățile obligate consemnează că nu există un beneficiar real și țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu punctul (i). În cazul existenței vreunui dubiu cu privire la calitatea de beneficiar real a persoanei (persoanelor identificate), această situație se consemnează. În plus, entitățile obligate constată și verifică identitatea persoanei fizice în cauză, care ocupă o funcție de conducere de rang superior, consemnată drept „persoana care ocupă o funcție de conducere de rang superior ” (și nu ca „beneficiar real”) și țin evidența tuturor beneficiarilor legali ai entității;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  «monede virtuale» înseamnă o reprezentare digitală de valoare care nu este nici emisă de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nici în mod obligatoriu legată de o monedă fiduciară, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de plată și poate fi transferată, stocată sau tranzacționată în mod electronic.”;

(18)  «monede virtuale» înseamnă o reprezentare digitală de valoare care nu este nici emisă de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nici legată de o monedă instituită legal, care nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb sau în alte scopuri și poate fi transferată, stocată sau tranzacționată în mod electronic. Monedele virtuale nu pot fi anonime.

(A se vedea avizul Băncii Centrale Europene din 12 octombrie 2016 – CON/2016/49)

Justificare

Definiția monedelor virtuale trebuie îmbunătățită, conform sugestiei Băncii Centrale Europene.

Amendamentul     27

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 7 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

 

„În cazul în care un stat membru conferă autoritatea de decizie menționată la primul paragraf unor alte autorități, în special celor de la nivel regional sau local, se asigură coordonarea efectivă și eficace între toate autoritățile implicate. În cazul în care, în cadrul unei autorități desemnate, mai mult de o structură se ocupă de sarcinile evocate la primul paragraf, se asigură coordonarea și cooperarea efectivă și eficace între diferitele structuri.”

Amendamentul     28

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 9 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  La articolul 9 alineatul (2) se adaugă următoarea literă:

 

(ca)   existența unor sisteme solide care să furnizeze fără impedimente autorităților competente din țara terță informații cu privire la beneficiarii reali;”

Amendamentul     29

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 9 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  La articolul 9 alineatul (2) se adaugă următoarea literă:

 

(cb)   existența unui regim de sancțiuni adecvate în caz de încălcare a dispozițiilor legale”;

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2d)  La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(1)  Statele membre interzic instituțiilor lor de credit și financiare deținerea de conturi anonime sau de carnete de economii anonime. Statele membre impun în toate cazurile ca titularii și beneficiarii conturilor anonime sau ai carnetelor de economii anonime existente să fie supuși măsurilor de precauție privind clientela cât mai curând posibil și în orice caz înainte ca respectivele conturi sau carnete să fie folosite în vreun fel.

(1)  Statele membre interzic instituțiilor lor de credit și financiare deținerea de conturi anonime, de carnete de economii anonime sau de casete de valori anonime. Statele membre impun în toate cazurile ca titularii și beneficiarii conturilor anonime, ai carnetelor de economii anonime sau ai casetelor de valori anonime existente să fie supuși măsurilor de precauție privind clientela cât mai curând posibil și în orice caz înainte ca respectivele conturi, carnete sau casete de valori să fie folosite în vreun fel.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Statele membre se asigură că instituțiile de credit și instituțiile financiare din Uniune care acționează în calitate de dobânditori acceptă plățile efectuate cu carduri preplătite emise în țări terțe doar în cazul în care aceste carduri îndeplinesc cerințe echivalente cu cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b), (c) și la articolul 14 sau pot fi considerate ca îndeplinind cerințele de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.”;

(3)  Statele membre se asigură că instituțiile de credit și instituțiile financiare din Uniune care acționează în calitate de dobânditori acceptă plățile efectuate cu carduri preplătite emise în țări terțe doar în cazul în care aceste carduri îndeplinesc cerințe echivalente cu cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b), (c) și la articolul 14 sau pot fi considerate ca îndeplinind cerințele de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Trimiterea prin poștă sau prin curier a cardurilor preplătite în afara jurisdicției statelor membre trebuie raportată imediat și înregistrată de către persoanele competente.

Amendamentul     32

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  La articolul 13 alineatul (1) primul paragraf, se adaugă următoarea literă:

 

(aa)  verificarea numelui clientului și al beneficiarului real prin comparație cu listele UE, ONU și cu alte liste de sancțiuni aplicabile;”

Amendamentul     33

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 13a

 

Până în luna ianuarie a anului 2018, Comisia înființează o platformă accesibilă publicului care să realizeze legătura între listele ONU, ale UE, ale statelor membre și alte liste relevante de persoane, grupuri și entități care fac obiectul sancțiunilor.”

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 14 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre impun ca entitățile obligate să aplice măsurile de precauție privind clientela nu numai tuturor clienților noi, ci și, atunci când este cazul, clienților existenți, în funcție de risc sau atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă sau în cazul în care entitatea obligată are în cursul anului calendaristic relevant datoria de a contacta clientul pentru a examina toate informațiile referitoare la beneficiarul (beneficiarii) real (reali), în special în temeiul Directivei 2011/16/UE.”;

5.  Statele membre impun ca entitățile obligate să aplice măsurile de precauție privind clientela nu numai tuturor clienților noi, ci și, atunci când este cazul, clienților existenți, în funcție de risc sau atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă sau în cazul în care entitatea obligată are în cursul anului calendaristic relevant datoria de a contacta clientul cât mai curând posibil pentru a examina toate informațiile referitoare la beneficiarul (beneficiarii) real (reali), în special în temeiul Directivei 2011/16/UE. Statele membre impun entităților obligate să contacteze clientul în scopul revizuirii oricăror informații referitoare la beneficiarul real (beneficiarii reali) cel târziu la ... [un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive de modificare].

Amendamentul     35

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazurile menționate la articolele 19-24, precum și în alte cazuri de risc mai ridicat identificate de statele membre sau de entitățile obligate, statele membre solicită entităților obligate să aplice măsuri sporite de precauție privind clientela pentru a gestiona și a atenua riscurile respective în mod corespunzător.

În cazurile menționate la articolele 19-24, precum și în alte cazuri de risc identificate de statele membre sau de entitățile obligate, statele membre solicită entităților obligate să aplice măsuri sporite de precauție privind clientela pentru a gestiona și a atenua riscurile respective în mod corespunzător.

Justificare

Nu doar în cazul existenței unui risc mai ridicat, ci în orice cazuri de risc identificate, statele membre ar trebui să solicite entităților obligate să aplice măsuri sporite de precauție privind clientela pentru a gestiona și a atenua riscurile respective în mod corespunzător

Amendamentul     36

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 18 a – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  obținerea de informații suplimentare privind clientul;

(a)  obținerea de informații suplimentare privind clientul și beneficiarul real;

Amendamentul     37

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 18 a – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  obținerea de informații privind sursa fondurilor sau sursa averii clientului;

(c)  obținerea de informații privind sursa fondurilor sau sursa averii clientului și a beneficiarului real;

Amendamentul     38

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 26 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(7a)  La articolul 26, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(2)  Statele membre interzic entităților obligate să recurgă la terți stabiliți în țări terțe cu grad înalt de risc. Statele membre pot excepta sucursalele și filialele deținute în proporție majoritară ale entităților obligate stabilite în Uniune de la interdicția respectivă în cazul în care aceste sucursale și filiale deținute în proporție majoritară respectă integral politicile și procedurile aplicabile la nivelul grupului, în conformitate cu articolul 45.

(2)  Statele membre interzic entităților obligate să recurgă la terți stabiliți în țări terțe cu grad înalt de risc.

Amendamentul     39

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera -a (nouă)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

 

„Statele membre se asigură că deținătorii de acțiuni sau drepturi de vot sau de participații la capitalul propriu al entităților corporative sau de altă natură juridică, inclusiv prin acțiuni la purtător sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, comunică entităților în cauză dacă dețin interesul în nume și pe cont propriu sau dacă îl dețin în contul unei terțe persoane. Statele membre se asigură că acele persoane fizice care dețin poziția (pozițiile) de conducere de rang superior în entitățile corporative sau de altă natură juridică comunică entităților în cauză dacă dețin poziția în nume propriu sau în contul unei terțe persoane.”

Amendamentul     40

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 30 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  se introduce următorul alineat:

 

„(5a)   Informațiile cuprinse în registrul menționat la alineatul (3)din prezentul articol în legătură cu orice entități corporative sau de altă natură juridică, altele decât cele menționate la articolul 1a litera (a) din Directiva (CE) 2009/101, sunt public accesibile.

 

Informațiile accesibile public constau cel puțin în numele, data nașterii, naționalitatea, țara de reședință, datele de contact (mai puțin adresa de domiciliu), natura și amploarea interesului generator de beneficii ale beneficiarului real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6.

 

În sensul prezentului alineat, accesul la informațiile referitoare la beneficiarii reali se realizează în conformitate cu normele privind protecția datelor și cu standardele în materie de date deschise și poate fi condiționat de înregistrarea online. Statele membre pot introduce o taxă care să acopere costurile administrative.”

Amendamentul     41

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 30 – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Registrul central menționat la alineatul (3) asigură accesul prompt și nerestricționat al autorităților competente și al unităților de informații financiare la toate informațiile deținute în registrul central, fără nicio restricție și fără a alerta entitatea în cauză. De asemenea, el permite accesul prompt al entităților obligate atunci când acestea aplică măsuri de precauție privind clientela în conformitate cu capitolul II.

6. Registrul central menționat la alineatul (3) asigură, în vederea garantării eficienței, accesul prompt și nerestricționat al autorităților competente și al unităților de informații financiare la toate informațiile deținute în registrul central, fără nicio restricție și fără a alerta entitatea în cauză. De asemenea, el permite accesul prompt și nerestricționat al entităților obligate atunci când acestea aplică măsuri de precauție privind clientela în conformitate cu capitolul II.

Justificare

Accesul prompt și nerestricționat al autorităților competente și al unităților de informații financiare la toate informațiile deținute în registrul central, fără nicio restricție și fără a alerta entitatea în cauză, garantează caracterul eficient al informațiilor Registrului central menționat în prezenta propunere de modificare.

Amendamentul     42

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 30 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente cărora li se acordă accesul la registrul central menționat la alineatul (3) sunt autoritățile publice cu responsabilități în domeniul combaterii spălării banilor sau al finanțării terorismului, inclusiv autoritățile fiscale și autoritățile care au funcția de cercetare sau de urmărire penală a cazurilor de spălare a banilor, a infracțiunilor principale asociate și a cazurilor de finanțare a terorismului și funcția de urmărire și de punere sub sechestru sau de înghețare și confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni.”;

Autoritățile competente cărora li se acordă accesul la registrul central menționat la alineatul (3) sunt autoritățile publice cu responsabilități în domeniul combaterii spălării banilor sau al finanțării terorismului, inclusiv autoritățile fiscale, autoritățile de control și autoritățile care au funcția de cercetare sau de urmărire penală a cazurilor de spălare a banilor, a infracțiunilor principale asociate și a cazurilor de finanțare a terorismului și funcția de urmărire și de punere sub sechestru sau de înghețare și confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Justificare

Un sistem financiar solid, cu un control adecvat și instrumente analitice adecvate în vigoare, poate contribui, prin semnalarea modelelor de operațiuni anormale, la:

- o mai bună înțelegere a conexiunilor și a rețelelor teroriste și criminale, precum și a oricăror amenințări care apar în legătură cu acestea;

- acțiuni preventive pertinente ale tuturor autorităților competente implicate (inclusiv autoritățile de control).

Din enumerarea tipului de autorități nu pot lipsi, așadar, autoritățile de control.

Amendamentul     43

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera ba (nouă)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 30 – alineatul 8 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  la alineatul (8) se adaugă următorul paragraf:

 

„Înainte de a începe o nouă relație comercială cu o societate sau cu o altă entitate juridică ce face obiectul înregistrării informațiilor privind beneficiarii reali, entitățile obligate trebuie să obțină o dovadă a înregistrării respective.”

Amendamentul     44

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 30 – alineatul 9 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În circumstanțe excepționale care urmează să fie stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul menționat la alineatul (5) litera (b) ar expune beneficiarul real riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la acest acces pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz.

eliminat

Amendamentul     45

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 30 – alineatul 10 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre cooperează între ele și cu Comisia în scopul punerii în aplicare a diferitelor tipuri de acces conform alineatului (5).

Statele membre cooperează între ele și cu Comisia în scopul punerii în aplicare a diferitelor tipuri de acces conform alineatului (5), ținând seama și de cele mai recente standarde internaționale în materie.

Justificare

La nivelul Uniunii Europene este nevoie de o abordare armonizată, asigurând totodată punerea în aplicare integrală a angajamentelor asumate la nivel internațional.

Aplicarea celor mai recente standarde internaționale arată importanța extinderii domeniului de aplicare al unităților de informații financiare și a accesului la informațiile puse la dispoziția acestora.

Amendamentul     46

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că prezentul articol se aplică fiduciilor și altor tipuri de construcții juridice cu o structură sau cu funcții similare fiduciilor, cum ar fi, printre altele, fiducie, Treuhand sau fideicomiso.

Statele membre se asigură că prezentul articol se aplică fiduciilor și altor tipuri de instrument juridic sau de construcții juridice cu o structură sau cu funcții similare fiduciilor, cum ar fi, printre altele, fiducie, Treuhand, waqf sau fideicomiso, și oricăror altor instrumente juridice în vigoare sau viitoare, similare ca structură și funcție.

Amendamentul     47

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru impune ca fiduciarii (trustees) oricărei fiducii exprese administrate în statul membru respectiv să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate privind beneficiarul real al fiduciei. Aceste informații includ identitatea:

Fiecare stat membru impune ca fiduciarii (trustees) oricărei fiducii exprese create, administrate sau gestionate în statul membru respectiv supuse legislației statului membru sau a unei țări terțe, să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate privind beneficiarul real al fiduciei. Aceste informații includ identitatea:

Amendamentul     48

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3a.   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt păstrate într-un registru central instituit de statul membru în care este administrată fiducia;

3a.   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt păstrate într-un registru central instituit de statul membru în care este creată, administrată sau gestionată fiducia;

Amendamentul     49

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera c

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente cărora li se acordă accesul la registrul menționat la alineatul (3a) sunt autoritățile publice cu responsabilități în domeniul combaterii spălării banilor sau al finanțării terorismului, inclusiv autoritățile fiscale și autoritățile care au funcția de cercetare sau de urmărire penală a cazurilor de spălare a banilor, a infracțiunilor principale asociate și a cazurilor de finanțare a terorismului și funcția de punere sub sechestru sau de înghețare și confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Autoritățile competente cărora li se acordă accesul la registrul menționat la alineatul (3a) sunt autoritățile publice cu responsabilități în domeniul combaterii spălării banilor sau al finanțării terorismului, inclusiv autoritățile fiscale, autoritățile de control și autoritățile care au funcția de cercetare sau de urmărire penală a cazurilor de spălare a banilor, a infracțiunilor principale asociate și a cazurilor de finanțare a terorismului și funcția de punere sub sechestru sau de înghețare și confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Justificare

Autoritățile de control se numără printre autoritățile care îndeplinesc un rol esențial.

Amendamentul     50

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 4 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile cuprinse în registrul menționat la alineatul (3a) din prezentul articol în legătură cu orice alte fiducii decât cele menționate la articolul 7b litera (b) din Directiva (CE) 2009/101 sunt accesibile oricărei persoane sau organizații care poate demonstra un interes legitim.

Informațiile cuprinse în registrul menționat la alineatul (3a) din prezentul articol în legătură cu orice alte fiducii decât cele menționate la articolul 1a litera (b) din Directiva 2009/101/CE sunt accesibile publicului.

Amendamentul     51

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 4 a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile accesibile persoanelor și organizațiilor care pot demonstra un interes legitim constau în numele, luna și anul nașterii, naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 litera (b).

Informațiile accesibile public constau cel puțin în numele, data nașterii, naționalitatea, țara de reședință, datele de contact (mai puțin adresa de domiciliu), natura și amploarea interesului generator de beneficii ale beneficiarului real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6.

Amendamentul     52

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 4 a– paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În sensul prezentului alineat, accesul la informațiile referitoare la beneficiarii reali se realizează în conformitate cu normele privind protecția datelor și cu standardele în materie de date deschise, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (7) din Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, și poate fi condiționat de înregistrarea online.

 

________________

 

1a Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003, p. 90).

Amendamentul     53

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4b)  Ori de câte ori încep o nouă relație comercială cu o fiducie sau cu altă construcție juridică ce face obiectul înregistrării informațiilor privind beneficiarul real în temeiul alineatului (3a), entitățile obligate trebuie să obțină o dovadă a înregistrării în toate cazurile aplicabile.

(4b)  Ori de câte ori încep o nouă relație comercială cu o fiducie sau cu alt tip de instrument juridic sau construcție juridică ce face obiectul înregistrării informațiilor privind beneficiarul real în temeiul alineatului (3a), entitățile obligate trebuie să obțină o dovadă a înregistrării în toate cazurile aplicabile.

Justificare

Pe lângă construcții juridice, pot exista, de asemenea, și instrumente juridice, așa cum am arătat anterior. Instrumentele juridice sunt distincte de construcțiile juridice, de aceea se impune enumerarea lor separat. Pentru a ne asigura că prezenta directivă se aplică tuturor structurilor juridice cu funcții similare fiduciilor, este necesară și adăugarea sintagmei „instrumente juridice”.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 31 – alineatul 7 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7a. În circumstanțe excepționale stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul menționat la alineatele (4) și (4a) ar expune beneficiarul real riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la acest acces pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz.

7a. În circumstanțe excepționale stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul menționat la alineatele (4) și (4a) ar expune beneficiarul real riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la acest acces pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz. Excepțiile trebuie reexaminate periodic pentru a se evita abuzurile. La stabilirea unei excepții, acest lucru trebuie specificat în mod clar în registru și justificat în scris.

Amendamentul     55

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – teza 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceasta este în măsură să obțină și să folosească informații de la orice entitate obligată.

Aceasta este în măsură să solicite, să obțină și să folosească informații suplimentare de la orice entitate obligată.

Amendamentul     56

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 32 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre instituie mecanisme centralizate automatizate, cum ar fi registrele centrale sau sistemele centrale electronice de extragere a datelor, care permit identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice ce dețin sau controlează conturi de plăți, astfel cum sunt definite în Directiva 2007/64/CE, și conturi bancare deținute de o instituție de credit pe teritoriul lor. Statele membre informează Comisia cu privire la caracteristicile acestor mecanisme naționale.

1.  Statele membre instituie mecanisme centralizate automatizate, cum ar fi registrele centrale sau sistemele centrale electronice de extragere a datelor, care permit identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice ce dețin sau controlează conturi de plăți, astfel cum sunt definite în Directiva 2007/64/CE, conturi bancare și casete de valori deținute de o instituție de credit pe teritoriul lor. Statele membre informează Comisia cu privire la caracteristicile acestor mecanisme naționale.

Amendamentul     57

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 32 a – alineatul 3 – liniuța 3 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  pentru casetele de valori: numele clientului și durata perioadei de închiriere.

Amendamentul     58

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 32 a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre pot introduce exceptări de la obligațiile menționate la alineatele (1)-(3) în ceea ce privește conturile bancare pasive.

 

În sensul prezentului alineat, „cont bancar pasiv” înseamnă un cont bancar cu un sold care nu depășește 5 000 EUR în care și din care nu au fost realizate plăți în cursul ultimelor 36 de luni, cu excepția plății dobânzilor și a altor taxe și comisioane normale percepute de furnizorul de servicii.

Amendamentul     59

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 32 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 32b

 

(1)   Statele membre instituie mecanisme centralizate automatizate, cum ar fi registrele centrale sau sistemele centrale electronice de extragere a datelor, care permit identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice ce dețin sau controlează terenuri sau clădiri pe teritoriul lor. Statele membre informează Comisia cu privire la caracteristicile acestor mecanisme naționale.

 

(2)   Statele membre se asigură că informațiile cuprinse în mecanismele centralizate menționate la alineatul (1) sunt direct accesibile, la nivel național, unităților de informații financiare și autorităților competente. Statele membre se asigură că orice unitate de informații financiare este în măsură să furnizeze în timp util informații cuprinse în mecanismele centralizate menționate la alineatul (1) oricărei alte unități de informații financiare, în conformitate cu articolul 53.

 

(3)   Următoarele informații trebuie să fie accesibile și să poată fi căutate prin intermediul mecanismelor centralizate menționate la alineatul (1):

 

  pentru proprietarul bunurilor imobile și orice persoană care pretinde că acționează în numele proprietarului: numele, precum și celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispozițiilor naționale care transpun articolul 13 alineatul (1) sau un număr unic de identificare;

 

  pentru beneficiarul real al bunurilor imobile: numele, precum și celelalte date de identificare obligatorii în temeiul dispozițiilor naționale care transpun articolul 13 alineatul (1) sau un număr unic de identificare;

 

-   pentru bunurile imobile: data și motivul achiziției proprietății, a creditului ipotecar și a altor drepturi decât dreptul de proprietate;

 

-   pentru teren: poziția, numărul parcelei, categoria terenului (situația actuală a terenului), suprafața parcelei (suprafața terenului);

 

-   pentru clădire: poziția, numărul parcelei, numărul, tipul, structura și suprafața la sol ale clădirii.

 

(4)   Statele membre cooperează între ele și cu Comisia pentru a institui, până la 1 ianuarie 2018, un registru imobiliar european în conformitate cu alineatul (1), după modelul Serviciului European de Informații Funciare (EULIS).”

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 47 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale, casele de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie și furnizorii de servicii pentru fiducii sau pentru societăți sunt autorizați sau înregistrați și că furnizorii de servicii de jocuri de noroc sunt reglementați.”;

1.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede instituite legal, furnizorii de portofele digitale, casele de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, emitenții, administratorii, intermediarii și distribuitorii monedelor virtuale, administratorii și furnizorii de sisteme de plăți online și furnizorii de servicii pentru fiducii sau pentru societăți sunt autorizați sau înregistrați și că furnizorii de servicii de jocuri de noroc sunt reglementați, inclusiv prin implementarea unor măsuri de prevenire a utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 50 a – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre nu interzic sau nu pun condiții nerezonabile ori care sunt restrictive în mod nejustificat în ceea ce privește schimbul de informații sau acordarea de asistență între autoritățile competente. În special, statele membre se asigură că autoritățile competente nu refuză o cerere de asistență pe motiv că:

Statele membre asigură schimbul de informații și acordarea de asistență între autoritățile competente fără a stabili condiții nerezonabile sau care sunt restrictive în mod nejustificat. În special, statele membre se asigură că autoritățile competente nu refuză o cerere de asistență pe motiv că:

Amendamentul     62

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 51 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 51a

 

Până în luna iunie a anului 2017, Comisia prezintă o propunere legislativă vizând crearea unei unități de informații financiare europene care să coordoneze, să asiste și să sprijine unitățile de informații financiare ale statelor membre. Această unitate de informații financiare europeană sprijină unitățile de informații financiare naționale în menținerea și dezvoltarea infrastructurii tehnice pentru asigurarea schimbului de informații, le acordă sprijin în analiza comună a cazurilor transfrontaliere și efectuează propria sa analiză strategică, coordonând activitatea unităților de informații financiare ale statelor membre în cazurile transfrontaliere. În acest scop, unitățile de informații financiare naționale fac schimb automat de informații cu această unitate de informații financiare europeană atunci când investighează un caz de spălare de bani. Această propunere legislativă ține seama de rezultatele cartografierii de către Comisie a competențelor unităților de informații financiare ale statelor membre și a obstacolelor în calea cooperării pentru a elabora un sistem echilibrat și personalizat de cooperare.”

Amendamentul     63

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 b (nou)

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 51 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 51b

 

(1)  Statele membre se asigură că unitățile lor de informații financiare sunt în măsură să coopereze și să facă schimb de informații relevante cu unitățile echivalente din alte state.

 

(2)   Statele membre se asigură că unitățile de informații financiare din UE sunt în măsură să desfășoare anchete în numele unităților echivalente din alte state, atunci când acest lucru poate prezenta o anumită relevanță în cadrul analizei tranzacțiilor financiare. Anchetele trebuie să includă cel puțin:

 

-   căutarea în propriile baze de date, care includ informații referitoare la rapoartele privind tranzacțiile suspecte;

 

-   căutarea în alte baze de date la care pot avea acces direct sau indirect, inclusiv bazele de date privind aplicarea legii, bazele de date publice, bazele de date administrative și bazele de date disponibile comercial.

 

Dacă sunt autorizate să facă acest lucru, unitățile de informații financiare trebuie, de asemenea, să contacteze alte autorități și instituții financiare competente pentru a obține informații relevante.”

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20

Directiva (UE) 2015/849

Articolul 55 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că aprobarea prealabilă a unității de informații financiare căreia i s-a solicitat să comunice informațiile către autoritățile competente este acordată cu promptitudine și în cea mai mare măsură posibilă, indiferent de tipul infracțiunilor principale asociate. Unitatea de informații financiare căreia i s-a adresat solicitarea nu refuză să își dea aprobarea pentru o astfel de comunicare, decât dacă aceasta ar depăși domeniul de aplicare al dispozițiilor care i se aplică în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, dacă ar putea afecta o anchetă penală, dacă ar fi în mod clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ale statului membru al unității de informații financiare căreia i s-a adresat solicitarea sau dacă nu ar fi, în orice alt mod, în conformitate cu principiile fundamentale de drept intern ale statului membru respectiv. Orice astfel de refuz de a-și da aprobarea este explicat în mod corespunzător.

2.  Statele membre se asigură că aprobarea prealabilă a unității de informații financiare căreia i s-a solicitat să comunice informațiile către autoritățile competente este acordată cu promptitudine și în cea mai mare măsură posibilă, indiferent de tipul infracțiunilor principale asociate. Unitatea de informații financiare căreia i s-a adresat solicitarea nu refuză să își dea aprobarea pentru o astfel de comunicare, decât dacă aceasta ar depăși domeniul de aplicare al dispozițiilor care i se aplică în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, dacă ar putea afecta o anchetă penală, dacă ar fi în mod clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ale statului membru al unității de informații financiare căreia i s-a adresat solicitarea sau dacă nu ar fi, în orice alt mod, în conformitate cu principiile fundamentale de drept intern ale statului membru respectiv. Orice astfel de refuz de a-și da aprobarea este explicat în mod corespunzător. Drepturile fundamentale ale tuturor părților, inclusiv dreptul la protecția datelor, trebuie respectate integral, în toate situațiile.

Amendamentul     65

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2009/101/CE

Articolul 7 b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că informațiile privind beneficiarii reali menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt de asemenea puse la dispoziția publicului prin sistemul de interconectare a registrelor menționat la articolul 4a alineatul (2).

3.  Statele membre se asigură că informațiile privind beneficiarii reali menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt, de asemenea, puse la dispoziția publicului prin sistemul de interconectare a registrelor menționat la articolul 4a alineatul (2), în conformitate cu normele privind protecția datelor și cu standardele în materie de date deschise, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (7) din Directiva 2003/98/CE, și cu condiția înregistrării online.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2009/101/CE

Articolul 7 b – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În circumstanțe excepționale stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul la informațiile menționate la alineatul (1) ar expune beneficiarul real riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la obligația de divulgare pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz.

4.  În circumstanțe excepționale stabilite în legislația națională, în cazul în care accesul la informațiile menționate la alineatul (1) ar expune beneficiarul real riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de violență sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este un minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre pot prevedea o excepție de la obligația de divulgare pentru toate sau o parte din informațiile privind beneficiarul real, de la caz la caz. Excepțiile trebuie reexaminate periodic pentru a se evita abuzurile. La stabilirea unei excepții, acest lucru trebuie specificat în mod clar în registru și justificat în scris.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului

Referințe

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

12.9.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Kostas Chrysogonos

12.10.2016

Articolul 55 - Reuniuni comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

6.10.2016

Examinare în comisie

28.11.2016

 

 

 

Data adoptării

12.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Andrey Novakov

 • [1]  Directiva 2015/849/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2016, p. 73) și Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 258, 1.10.2009, p. 11).
 • [2]  Studiul de impact al Comisiei, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224.
 • [3]  A se vedea și „Provocările referitoare la asigurarea respectării legii în materie de criminalitate informatică: reușim să recuperăm într-adevăr terenul pierdut?”, studiu destinat Comisiei LIBE, Departamentul tematic C, Parlamentul European, 2015.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului

Referințe

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Data prezentării la PE

5.7.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

  Data anunțului în plen

DEVE

12.9.2016

INTA

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Raportori

  Data numirii

Krišjānis Kariņš

15.6.2016

Judith Sargentini

15.6.2016

 

 

Articolul 55 - Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

  Data anunțului în plen

6.10.2016

Examinare în comisie

1.12.2016

12.1.2017

 

 

Data adoptării

28.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

88

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Malin Björk, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Fabio De Masi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Markus Ferber, Raymond Finch, Sven Giegold, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Eva Joly, Othmar Karas, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Monica Macovei, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Bernard Monot, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Corbett, Pál Csáky, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Maria Grapini, Anna Hedh, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Krišjānis Kariņš, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Michel Reimon, Andreas Schwab, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Luke Ming Flanagan, Kinga Gál, Peter Kouroumbashev, Monica Macovei, Momchil Nekov, Paul Tang, Pavel Telička, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck, Branislav Škripek

Data depunerii

7.3.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

88

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Pavel Telička, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Stanisław Ożóg, John Procter, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Malin Björk, Fabio De Masi, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Miguel Viegas

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jeroen Lenaers, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Emil Radev, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Richard Corbett, Mady Delvaux, Tanja Fajon, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Eva Joly, Jean Lambert, Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Bodil Valero

1

-

EFDD

Raymond Finch

4

0

PPE

Frank Engel, Burkhard Balz, Markus Ferber, Andreas Schwab

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri