Postup : 2016/0208(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0056/2017

Predkladané texty :

A8-0056/2017

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0178

SPRÁVA     ***I
PDF 1354kWORD 203k
9.3.2017
PE 593.836v03-00 A8-0056/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini

(Postup spoločných schôdzí výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0450),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 53 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0265/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 14. októbra 2016(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre právne veci (A8-0056/2017),

  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 50 a 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(4),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(5),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/849(6) predstavuje hlavný právny nástroj v predchádzaní zneužívaniu finančného systému EÚ na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Uvedená smernica, ktorej transpozícia do vnútroštátneho práva sa má uskutočniť do 26. júna 2017, stanovuje aktualizovaný, transparentný, účinný a komplexný právny rámec na boj proti obstarávaniu peňazí alebo majetku na teroristické účely, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby identifikovali, chápali a znižovali riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a zamedzovali im.

(2)  Nedávne teroristické útoky odhalili vznikajúce nové trendy, predovšetkým čo sa týka spôsobu, akým teroristi financujú a vykonávajú svoje operácie. Niektoré služby moderných technológií sa stávajú čím ďalej tým populárnejšie ako alternatívne finančné systémy a zostávajú mimo rámca právnych predpisov Únie alebo sa na neuplatňujú výnimky, ktorých existencia už ďalej nemôže byť odôvodnená. Aby sa udržal krok s objavujúcimi sa trendmi, mali by sa prijať ďalšie opatrenia s cieľom zvýšiť transparentnosť finančných transakcií a podnikových subjektov v preventívnom právnom rámci zavedenom v Únii, a tým zlepšiť existujúci preventívny rámec a účinnejšie bojovať proti financovaniu terorizmu. Je dôležité poznamenať, že prijaté opatrenia musia byť primerané rizikám.

2a.  Organizácia Spojených národov (OSN), Interpol a Europol už roky informujú o čoraz väčšom zbližovaní medzi organizovanou trestnou činnosťou a terorizmom. Vzhľadom na čoraz väčšie zbližovanie medzi organizovanou trestnou činnosťou a terorizmom by mal byť boj proti sieťam organizovanej trestnej činnosti súčasťou každej stratégie boja proti financovaniu terorizmu. Nezákonné obchodovanie so strelnými zbraňami, s drogami, cigaretami a falšovaným tovarom, obchodovanie s ľuďmi, vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie sa pre teroristické skupiny stali veľmi lukratívnymi spôsobmi získania finančných prostriedkov s ročnými ziskami vo výške približne 110 miliárd EUR (bez obchodovania s falšovaným tovarom). Vzťah medzi terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou a prepojenia medzi zločineckými a teroristickými skupinami predstavujú zvýšenú bezpečnostnú hrozbu pre Úniu.

2b.  Aj pranie špinavých peňazí, nezákonné obchodovanie s tovarom, okrem iného vrátane ropy, narkotík, umeleckých diel, zbraní a chránených druhov, závažné daňové podvody a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v prípade nezákonne získaných finančných prostriedkov sú delikty typicky páchané v súvislosti s financovaním terorizmu. Bez toho, aby bola dotknutá [nová smernica o boji proti terorizmu], by členské štáty mali prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa tieto skutky považovali za trestné činy a aby teroristi a teroristické organizácie nemohli využívať zisky plynúce z takejto trestnej činnosti.

(3)  Zatiaľ čo by sa mali plniť ciele smernice (EÚ) 2015/849, akékoľvek zmeny uvedenej smernice by mali byť v súlade s činnosťou Únie prebiehajúcou v oblasti boja proti terorizmu a jeho financovaniu, s náležitým ohľadom na základné práva a zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, ako aj na dodržiavanie a uplatňovanie zásady proporcionality. V Európskom programe v oblasti bezpečnosti(7) sa ako jedna z priorít uvádza zdokonalenie právneho rámca EÚ na boj proti terorizmu a poukazuje sa na potrebu účinnejších a komplexnejších opatrení na boj proti financovaniu terorizmu, pričom sa v ňom zdôrazňuje, že prenikanie na finančné trhy umožňuje financovanie terorizmu. V záveroch Európskej rady zo 17. – 18. decembra 2015 bola tiež zdôraznená potreba urýchlene prijať ďalšie opatrenia na boj proti financovaniu terorizmu vo všetkých oblastiach.

(4)  Komisia prijala akčný plán na účely ďalšieho zintenzívnenia boja proti financovaniu terorizmu(8), ktorý vyzdvihuje potrebu prispôsobiť sa novým hrozbám a na tento účel zmeniť smernicu (EÚ) 2015/849.

(5)   Opatrenia Únie musia tiež presne odrážať vývoj a záväzky prijaté na medzinárodnej úrovni. Preto je nutné zohľadňovať rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 2195 (2014) o väzbách medzi terorizmom a nadnárodnou organizovanou trestnou činnosťou, 2199 (2015) o zabránení teroristickým skupinám v získavaní prístupu k medzinárodným finančným inštitúciám a 2253 (2015) o rozšírení rámca sankcií o Islamský štát v Iraku a Levante.

5a.  Pri praní špinavých peňazí sa vo veľkej miere využívajú hotovostné transakcie. Rozšírenie a využívanie internetových bankových účtov a iných podobných platobných systémov sa za posledné roky výrazne zvýšilo, čo znamená, že je možné zvážiť prijatie limitu obmedzujúceho hotovostné prevody na úrovni EÚ bez toho, aby to znamenalo veľkú záťaž pre domácnosti a firmy. Komisia posúdi veľkosť maximálnej prahovej hodnoty hotovostných prevodov, ktorá sa má prijať na úrovni EÚ, pričom sa členským štátom ponechá možnosť stanoviť nižšie prahové hodnoty. Posúdenie by sa malo uskutočniť do dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Politiky a opatrenia v ďalších príslušných oblastiach pôsobnosti Únie, napríklad v oblastiach medzinárodného obchodu a rozvojovej spolupráce, by sa mali podľa možnosti využívať na doplnenie aktivít zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu prostredníctvom finančného systému. Cieľom týchto politík a opatrení by malo byť doplnenie, a nie oslabenie ďalších cieľov politík Únie.

(6)  Poskytovatelia zmenárenských služieb poskytujúci výmenu medzi virtuálnymi menami a peniazmi s núteným obehom (tzv. fiat peniazmi) (t. j. menami deklarovanými za legálne platidlo), ako aj poskytovatelia služieb peňaženky pre virtuálne meny, nepodliehajú žiadnej povinnosti identifikovať podozrivú činnosť. Teroristické skupiny sú teda schopné prevádzať peniaze do finančného systému Únie alebo v rámci sietí virtuálnych mien zatajením prevodov alebo využívaním určitého stupňa anonymity týchto platforiem. Je preto dôležité rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice (EU) 2015/849 tak, aby zahŕňala zmenárenské platformy na výmenu virtuálnych mien a poskytovateľov služieb peňaženky. Príslušné orgány by mali byť schopné monitorovať používanie virtuálnych mien. Tým by sa zaistil vyvážený a primeraný prístup, ochrana technických výhod a vysoký stupeň transparentnosti v oblasti alternatívneho finančníctva a sociálneho podnikania.

(7)  Dôveryhodnosť virtuálnych mien sa nezvýši, ak sa používajú na účely trestnej činnosti. V tejto súvislosti sa anonymita stane pre rozvoj a rozširovanie potenciálnych prínosov virtuálnych mien viac prekážkou než výhodou. Zahrnutím virtuálnych zmenárenských platforiem a poskytovateľov služieb peňaženky sa problém anonymity spojený s transakciami virtuálnych mien nevyrieši úplne − veľká časť prostredia virtuálnych mien zostane totiž naďalej anonymná, pretože používatelia môžu transakcie vykonávať aj bez zmenárenských platforiem alebo poskytovateľov služieb peňaženky. S cieľom potlačiť riziká týkajúce sa anonymity by vnútroštátne finančné spravodajské jednotky (ďalej len „jednotky FIU“) mali byť schopné priradiť k príslušným adresám virtuálnych mien totožnosť ich vlastníka. Okrem toho by sa mala ďalej posúdiť možnosť dovoliť používateľom, aby sa dobrovoľne a sami ohlásili určeným orgánom.

(8)  Miestne meny (známe tiež ako doplňujúce meny), ktoré sa používajú vo veľmi obmedzených sieťach, ako je mesto alebo región, a medzi malým počtom používateľov, by sa nemali považovať za virtuálne meny.

(9)  V prípade fyzických osôb alebo právnych subjektov usadených vo vysokorizikových tretích krajinách musia členské štáty od povinných subjektov vyžadovať, aby uplatňovali opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s cieľom riadiť a zmierňovať riziká. Každý členský štát preto na vnútroštátnej úrovni určuje typ opatrení zvýšenej povinnej starostlivosti, ktoré sa majú prijať voči vysokorizikovým tretím krajinám. Tieto rozdielne prístupy členských štátov tvoria slabé miesta v riadení obchodných vzťahov, ktoré zahŕňajú vysokorizikové tretie krajiny identifikované Komisiou. Tieto nedostatky môžu teroristi využiť na smerovanie finančných prostriedkov do finančného systému Únie alebo z neho. Je dôležité zvýšiť efektívnosť zoznamu vysokorizikových tretích krajín, ktorý zostavila Komisia, a to zaistením harmonizovaného zaobchádzania s týmito krajinami na úrovni Únie. Harmonizovaný prístup by sa mal zamerať predovšetkým na opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Členským štátom a povinným subjektom by sa však okrem opatrení zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi malo umožniť uplatňovanie ďalších opatrení na zmiernenie rizík v súlade s medzinárodnými záväzkami. Medzinárodné organizácie a tvorcovia noriem s kompetenciami v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu môžu vyzvať k uplatneniu vhodných protiopatrení na ochranu medzinárodného finančného systému pred súčasnými a značnými rizikami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojenými s dotknutými krajinami. Členské štáty by mali stanoviť a uplatňovať ďalšie opatrenia na zmiernenie rizík týkajúce sa vysokorizikových tretích krajín identifikovaných Komisiou prostredníctvom zohľadnenia výziev na prijatie protiopatrení a odporúčaní, ako sú tie, ktoré sformulovala Finančná akčná skupina („FATF“), ako aj záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd. Okrem protiopatrení prijatých voči veľmi rizikovým tretím krajinám by nutnou podmienkou poskytnutia povolenia na činnosť v zahraničí a rovnocenného povolenia pre prístup na vnútorný trh malo byť komplexné posúdenie režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu uplatňovaného v krajinách EHP a v tretích krajinách. Prístup na vnútorný trh môže byť v prípade odhalenia slabín režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu všeobecne obmedzený, alebo obmedzený v prípade niektorých odvetví a povinných subjektov.

9a.  Tak Únia a jej členské štáty na jednej strane, ako aj tretie krajiny na druhej strane majú v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu spoločnú zodpovednosť. Spolupráca s tretími krajinami by sa mala naďalej zameriavať na posilnenie finančných systémov a správnych orgánov rozvojových krajín, aby sa tak mohli lepšie zapojiť do celosvetového procesu daňovej reformy s cieľom zamedziť finančnej trestnej činnosti a súvisiacim nezákonným činnostiam a aby mohli zaviesť mechanizmy proti praniu špinavých peňazí, ktoré by prispeli k lepšej výmene údajov a informácií s inými krajinami s cieľom identifikovať podvody a teroristov.

(10)  Vzhľadom na vyvíjajúcu sa povahu hrozieb prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a vzhľadom na zraniteľné miesta by Únia mala prijať jednotný prístup k dosahovaniu súladu vnútroštátnych mechanizmov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu s požiadavkami na úrovni Únie, a to prostredníctvom zohľadnenia posúdenia efektívnosti týchto vnútroštátnych mechanizmov. Na účely monitorovania správnej transpozície požiadaviek Únie do vnútroštátnych mechanizmov, ich účinného vykonávania a schopnosti dosiahnuť prísne preventívny mechanizmus v danej oblasti by Komisia mala vo svojom posúdení vychádzať z vnútroštátnych mechanizmov posudzovania rizík bez toho, aby boli dotknuté posúdenia vykonávané medzinárodnými organizáciami a tvorcami noriem s kompetenciami v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu, ako je FATF alebo výbor expertov pre vyhodnocovanie opatrení proti praniu peňazí (MONEYVAL). Medzinárodné organizácie a subjekty určujúce normy v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu by mali úzko spolupracovať s členskými štátmi s cieľom vytvoriť súbor spoločných ukazovateľov na posúdenie vnútroštátnych rizikových režimov, ako aj harmonizovaných preventívnych opatrení.

10a.  Monitorovanie transpozície požiadaviek EÚ do vnútroštátnych režimov nie je dostatočné na to, aby sa zaistila účinnosť režimov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pri riešení aktivít v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, keďže nedostatky často vyplývajú z neúčinného presadzovania pravidiel. V tomto smere je pre vnútorný trh kľúčové, aby Komisia a európske orgány dohľadu mali ďalšie právomoci v oblasti posudzovania súladu vnútroštátnych režimov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu s rámcom Únie na monitorovanie vykonávania a presadzovania vnútroštátnych pravidiel. Európske orgány dohľadu získajú ďalšie právomoci v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane právomoci vykonávať posudzovanie príslušných orgánov členských štátov na mieste, vynucovať poskytnutie akýchkoľvek informácií, ktoré sú dôležité pre posúdenie súladu, vydávať odporúčania v oblasti nápravných krokov, zverejňovať tieto odporúčania a prijímať opatrenia potrebné na zaistenie skutočného zavedenia svojich odporúčaní do praxe.

10b.  K praniu špinavých peňazí a daňovým únikom dochádza čoraz častejšie v rámci obchodných transakcií manipuláciou ceny, kvantity alebo kvality. Finančná transparentnosť a daňová transparentnosť patria k hlavným prioritám obchodnej politiky Únie, a preto by sa krajinám, ktoré tolerujú pranie špinavých peňazí a daňové úniky, nemala poskytnúť žiadna výsada obchodu s Úniou.

10c.  V súlade so stratégiou „Obchod pre všetkých“ by sa mali prijať ďalšie účinné opatrenia týkajúce sa obchodu so službami, aby sa predišlo jeho využívaniu na nezákonné finančné toky, majúc pritom na pamäti, že voľný obchod s tovarom a so službami s rozvojovými krajinami zvyšuje hrozbu prania špinavých peňazí a že objem obchodu Únie so službami s daňovými rajmi je šesťkrát väčší než s porovnateľnými krajinami, zatiaľ čo v oblasti obchodu s tovarom neexistujú žiadne takéto rozdiely.

10d.  Do roka po nadobudnutí účinnosti tejto smernice by Komisia mala predložiť členským štátom správu o prípadných nejasnostiach v kapitolách o finančných službách a usadení v už platných obchodných dohodách Únie s tretími krajinami, s osobitným zreteľom na vymedzenie pojmov „investície“ a „usadenie“, rozsah a lehoty prudenciálnych výnimiek, existenciu a neexistenciu stropov pre prevod finančných prostriedkov medzi stranami obchodných dohôd, meny povolené pre takýto prevod, potvrdenie bankového tajomstva a existenciu ustanovení o výmene údajov.

10e.  Kapitoly o finančných službách a usadení v budúcich obchodných dohodách by mali: obsahovať presné vymedzenia pojmu „investície“ s cieľom vylúčiť produkty s vysokým potenciálom prenosu nezdanených finančných prostriedkov; stanovovať vytvorenie verejných registrov konečných užívateľov výhod týkajúcich sa spoločností, správ zvereného majetku a podobných právnych štruktúr vytvorených, spravovaných alebo prevádzkovaných na územiach, na ktoré sa vzťahuje obchodná dohoda; obsahovať ustanovenia o spolupráci v oblasti kontroly finančných tokov a zrušenia bankového tajomstva v súlade s pravidlami o ochrane údajov a normami týkajúcimi sa otvorených údajov; rozšíriť rozsah prudenciálnych výnimiek a predĺžiť lehoty pre ne nad rámec „nerovnováhy nevyhnutnosti platieb“ a nahradiť povinnosti týkajúce sa „maximálneho úsilia“ záväznými ustanoveniami.

(11)  Predplatené karty na všeobecné účely, ktoré sa považujú za karty so spoločenskou hodnotou, majú legitímne využitie a sú dostupným nástrojom, ktorý prispieva k finančnému začleneniu. Anonymné predplatené karty sa však dajú ľahko využiť na financovanie teroristických útokov a logistiky. Je preto dôležité odoprieť teroristom, teroristickým organizáciám, sponzorom terorizmu a iným prostredníkom a sprostredkovateľom tieto prostriedky financovania ich operácií ďalším znížením limitov a maximálnych súm, v prípade ktorých povinné subjekty nemusia uplatňovať určité opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi stanovené v smernici (EÚ) 2015/849. S náležitým zohľadnením potrieb spotrebiteľov pri používaní predplatených nástrojov na všeobecný účel a bez toho, aby sa bránilo ich používaniu na podporu sociálneho a finančného začlenenia, je dôležité znížiť existujúce limity pre anonymné predplatené karty na všeobecný účel▌.

(12)  Aj keď používanie anonymných predplatených kariet vydaných v Únii je v zásade obmedzené len na územie Únie, nie vždy to platí v prípade podobných kariet vydaných v tretích krajinách. Preto je dôležité zabezpečiť, aby sa anonymné predplatené karty vydané mimo Únie mohli používať v Únii len vtedy, ak ich možno považovať za karty spĺňajúce požiadavky rovnocenné s požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie. Toto pravidlo by sa malo prijať v plnom súlade so záväzkami Únie v oblasti medzinárodného obchodu, najmä s ustanoveniami Všeobecnej dohody o obchode so službami.

(13)  Jednotky FIU zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii finančných operácií teroristických sietí, predovšetkým cezhraničných, a v odhaľovaní ich finančných podporovateľov. Finančné vyšetrovanie môže mať zásadný význam pri odhaľovaní uľahčovania teroristických trestných činov a sietí a systémov teroristických organizácií. Vzhľadom na absenciu záväzných medzinárodných noriem, existujú značné rozdiely vo funkciách, kompetenciách a právomociach jednotiek FIU. Členské štáty by sa mali snažiť zaistiť efektívnejší a koordinovanejší prístup k riešeniu finančného vyšetrovania terorizmu, a to aj v prípadoch súvisiacich so zneužívaním virtuálnych mien. Súčasné rozdiely by však nemali ovplyvniť činnosť jednotky FIU, najmä ich schopnosť vypracovávať preventívne analýzy na podporu všetkých orgánov poverených vykonávať spravodajské, vyšetrovacie a súdne činnosti a medzinárodnú spoluprácu. Jednotky FIU by mali mať prístup k informáciám a možnosť vymieňať si ich bez prekážok, a to takisto pomocou príslušnej spolupráce s orgánmi presadzovania práva. Vo všetkých prípadoch podozrivej kriminality a najmä v prípadoch zahŕňajúcich financovanie terorizmu by tok informácií mal byť priamy a rýchly bez zbytočného zdržania. Je preto dôležité ďalej zvýšiť efektívnosť a účinnosť jednotiek FIU ozrejmením ich právomocí a spolupráce medzi nimi.

13a.  V záujme prekonania súčasných problémov v oblasti spolupráce medzi národnými jednotkami FIU by sa mala zriadiť jednotka FIU Únie určená na koordináciu, pomoc a podporu jednotiek FIU členských štátov v cezhraničných prípadoch. Bola by tiež veľmi vhodná pre integrovaný finančný trh Únie a účinná v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na vnútornom trhu. Jednotky FIU členských štátov by mali naďalej primárnu zodpovednosť za prijímanie správ o podozrivých transakciách, ich analyzovanie a postupovanie príslušným vnútroštátnym orgánom. Jednotka FIU Únie by tieto členské štáty podporovala najmä v oblasti údržby a rozvoja technickej infraštruktúry v záujme zaistenia výmeny informácií, pomáhala by členským štátom pri spoločnej analýze cezhraničných prípadov a strategickej analýze a koordinovala by činnosť jednotiek FIU členských štátov pri cezhraničných prípadoch.

(14)  Jednotkám FIU by sa malo umožniť získať od ktoréhokoľvek povinného subjektu všetky potrebné informácie týkajúce sa ich funkcií. Voľný prístup k informáciám je dôležitý na zabezpečenie toho, aby bolo možné náležite sledovať všetky toky peňazí a odhaľovať nezákonné siete a toky v rannom štádiu. Keď jednotky FIU potrebujú získať ďalšie informácie od povinných subjektov na základe podozrenia týkajúceho sa prania špinavých peňazí, toto podozrenie môže byť vyvolané predchádzajúcou správou o podozrivých transakciách poskytnutou jednotke FIU, ale tiež inými prostriedkami, napríklad vlastnou analýzou jednotky FIU, spravodajskými informáciami poskytnutými príslušnými orgánmi alebo informáciami, ktoré majú iné jednotky FIU. Jednotky FIU by preto mali mať možnosť získať finančné a administratívne informácie a informácie z oblasti presadzovania práva, ktoré potrebujú na riadne vykonávanie svojich povinností, od ktoréhokoľvek povinného subjektu aj bez predchádzajúcej správy od individuálneho povinného subjektu. Jednotka FIU by tiež mala byť schopná získať tieto informácie na žiadosť predloženú inou jednotkou FIU z Únie a vymieňať si s ňou informácie.

14a.  Príslušné orgány vykonávajúce dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami v oblasti dodržiavania tejto smernice by mali mať možnosť spolupracovať a vymieňať si dôverné informácie, a to bez ohľadu na ich povahu či status. Na tento účel by tieto príslušné orgány mali mať primeraný právny základ na výmenu dôverných informácií a spoluprácu v čo najširšom možnom rozsahu, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými normami v tejto oblasti.

14b.  Informácie prudenciálnej povahy súvisiace s úverovými a finančnými inštitúciami, napríklad informácie týkajúce sa odbornosti a vhodnosti riaditeľov a akcionárov, mechanizmov vnútornej kontroly, správy vecí verejných či dodržiavania predpisov a riadenia rizík, sú často nevyhnutné pre primeraný dohľad nad týmito inštitúciami, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Rovnako tak sú informácie týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu dôležité pre prudenciálny dohľad nad týmito inštitúciami. Výmene dôverných informácií a spolupráci medzi príslušnými orgánmi úverových a finančných inštitúcií v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a subjektmi vykonávajúcimi prudenciálny dohľad by preto nemala neúmyselne brániť právna neistota, ktorá môže vyplývať z absencie jednoznačných ustanovení v tejto oblasti. Takéto ozrejmenie právneho rámca je o to dôležitejšie, že prudenciálny dohľad bol v niekoľkých prípadoch zverený orgánom dohľadu pôsobiacim mimo oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, napríklad Európskej centrálnej banke.

(15)  Oneskorený prístup jednotiek FIU a iných príslušných orgánov k informáciám o totožnosti držiteľov bankových a platobných účtov a bezpečnostných schránok, najmä tých anonymných, bráni v odhaľovaní prevodov finančných prostriedkov spojených s terorizmom. Vnútroštátne údaje, ktoré umožňujú identifikovať bankové a platobné účty a bezpečnostné schránky patriace jednej osobe, sú fragmentované, a preto nie sú pre jednotky FIU a iné príslušné orgány včas dostupné. Z toho dôvodu je dôležité vytvoriť vo všetkých členských štátoch centralizované automatizované mechanizmy, napríklad register alebo systém vyhľadávania údajov, ako účinné prostriedky na získanie včasného prístupu k informáciám o totožnosti držiteľov bankových a platobných účtov a bezpečnostných schránok, splnomocnených osôb a konečných užívateľov výhod plynúcich z ich vlastníctva.

15a.  Informácie o držbe a ovládaní nehnuteľného majetku, napríklad budov a pôdy, nie sú k dispozícii vo všetkých členských štátoch a neexistujú ani ucelené údaje o beneficientoch životného poistenia. Pranie špinavých peňazí sa uskutočňuje aj prostredníctvom realitných transakcií a produktov životného poistenia. Vytvorenie centrálnych automatizovaných mechanizmov, napríklad registra alebo systému zberu údajov, vo všetkých členských štátoch je nevyhnutné na sledovanie týchto informácií a podporu fázy vyšetrovania. Orgány členských štátov musia mať k týmto údajom včas prístup, aby mohli uskutočňovať cezhraničné kontroly a preverovania.

15b.  So zreteľom na neustále technologické zmeny, ktoré umožňujú pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, sa navrhuje vytvoriť nástroj Únie na monitorovanie, koordináciu a technologický prieskum, ktorý pomôže v činnosti rôznym jednotkám FIU.

(16)  Aby sa rešpektovalo súkromie a chránili osobné údaje, mali by tieto registre uchovávať minimálne údaje potrebné na vyšetrovanie prípadov prania špinavých peňazí. Príslušné dotknuté osoby by mali byť informované, že sa ich údaje zaznamenávajú a že k nim jednotky FIU majú prístup, a malo by sa im poskytnúť kontaktné miesto, kde by mohli uplatniť svoje práva prístupu a opravy. ▌Mali by sa stanoviť maximálne obdobia uchovávania údajov na registráciu osobných údajov v registroch a ▌ich zničenie, keď už informácie nie sú na stanovený účel potrebné. Prístup k týmto registrom a databázam by mal byť obmedzený na základe zásady „vedieť len to najnutnejšie“.

(17)  Presná identifikácia a overovanie údajov fyzických a právnických osôb sú dôležité pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Nový technický vývoj v oblasti digitalizácie transakcií a platieb umožňuje bezpečnú identifikáciu na diaľku alebo elektronickú identifikáciu. Tieto prostriedky identifikácie stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 a akékoľvek iné prostriedky identifikácie na diaľku založené na nových technológiách, ktoré prinášajú primeranú úroveň bezpečnosti rovnocennú so zásadnou úrovňou istoty podľa nariadenia eIDAS, by sa mali zohľadniť, najmä pokiaľ ide o oznámené systémy a prostriedky elektronickej identifikácie, ktoré poskytujú bezpečné nástroje na vysokej úrovni a sú referenčným prostriedkom, voči ktorému sa môže overovať posudzovanie metód identifikácie stanovených na vnútroštátnej úrovni. Preto je dôležité uznať bezpečné elektronické kópie originálnych dokumentov, ako aj elektronické vyhlásenia, osvedčenia a prístupové údaje, za platné prostriedky preukázania totožnosti. Pri uplatňovaní tejto smernice by sa mala zohľadňovať zásada technologickej neutrality.

17a.  Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) je centrom odbornosti Únie v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti a mala by byť splnomocnená na plynulú výmenu informácií s orgánmi presadzovania práva s cieľom umožniť spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá zohráva dôležitú úlohu v boji proti financovaniu trestnej činnosti vrátane terorizmu.

17b.  Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) by mal byť vyzvaný, aby aktualizoval svoje opatrenia na zabezpečenie transparentnosti, aby dokázal čeliť súčasným výzvam, a tým účinnejšie zamedziť zneužívaniu finančných systémov na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu.

(18)  Limit pre označenie za konečného užívateľa výhod stanovený v článku 3 ods. 6 písm. a) smernice (EÚ) 2015/849 nerozlišuje medzi skutočnými obchodnými podnikateľskými subjektmi a tými, ktoré nevykonávajú aktívne podnikateľskú činnosť a používajú sa väčšinou ako sprostredkovateľské štruktúry medzi aktívami alebo príjmami a konečným užívateľom výhod. Konečný užívateľ výhod ľahko obíde stanovený limit, čo vedie k tomu, že sa nezistia fyzické osoby, ktoré sú konečnými vlastníkmi právneho subjektu, alebo ho ovládajú. S cieľom lepšie vysvetliť informácie o vlastníckych právach, pokiaľ ide o sprostredkovateľské štruktúry, ktoré majú formu spoločnosti, je potrebné stanoviť osobitný limit, od ktorého sa odvodzuje určenie vlastníctva. Tento limit by mal byť taký nízky, aby sa vzťahoval na väčšinu situácií.

(19)  Prístup pre preskúmanie existujúcich klientov v súčasnom rámci sa opiera o prístup vychádzajúci z rizika. Vzhľadom na vyššie riziko prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a súvisiacich predikatívnych trestných činov spojených s niektorými sprostredkovateľskými štruktúrami však tento prístup nemusí umožniť včasné odhalenie a posúdenie rizík. Preto je dôležité zabezpečiť, aby sa niektoré jasne špecifikované kategórie už existujúcich klientov tiež monitorovali na metodickom základe.

(20)  Od členských štátov sa v súčasnosti vyžaduje, aby zabezpečili, že právne subjekty zaregistrované na ich území získajú a majú primerané, presné a aktuálne informácie o svojich vlastníckych právach. Potreba presných a aktuálnych informácií o konečnom užívateľovi výhod je kľúčovým faktorom pre vysledovanie páchateľov trestných činov, ktorí by inak mohli byť schopní ukryť svoju totožnosť za podnikovú štruktúru. Celosvetovo prepojený finančný systém zjednodušuje utajenie a pohyb finančných prostriedkov po celom svete a tí, ktorí perú špinavé peniaze a financujú terorizmus, ako aj ostatní páchatelia trestných činov, využívajú túto možnosť vo zvýšenej miere.

(21)  Mal by sa ozrejmiť osobitný faktor určujúci, ktorý členský štát je zodpovedný za monitorovanie a registráciu informácií o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr. Aby sa tomu zamedzilo, pre rozdiely v právnych systémoch členských štátov sa niektoré správy zvereného majetku a podobné právne štruktúry nemonitorujú ani nie sú registrované nikde v Únii, a aby sa zabránilo narušeniu vnútorného trhu, všetky správy zvereného majetku a podobné právne štruktúry, spomedzi nich napríklad Treuhand, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia, by mali byť registrované v členskom štáte, v ktorom vznikli a v ktorom sú riadené a prevádzkované. Mali by mať povinnosť zverejniť niektoré informácie o vlastníckych právach. S cieľom zabezpečiť efektívne monitorovanie a registráciu informácií o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr, je potrebná tiež spolupráca a výmena príslušných informácií medzi členskými štátmi.

21a.  Zločinci prevádzajú nelegálne výnosy cez viacero finančných sprostredkovateľov, aby neboli odhalení, a preto je dôležité umožniť finančným a úverovým inštitúciám výmenu informácií nielen medzi členmi skupiny, ale aj s inými finančnými a úverovými inštitúciami, ak sa zabezpečí ochrana údajov.

(22)  Prístup verejnosti na základe povinného zverejnenia niektorých informácií o vlastníckych právach v prípade spoločností, správ zvereného majetku a právnych štruktúr poskytuje ďalšie záruky pre tretie strany, ktoré chcú s týmito spoločnosťami obchodovať. Niektoré členské štáty podnikli kroky alebo oznámili zámer sprístupniť verejnosti informácie obsiahnuté v registroch konečných užívateľov výhod. Skutočnosť, že informácie by nesprístupnili verejnosti všetky členské štáty alebo by vznikli rozdiely v sprístupnených informáciách a ich dostupnosti, by mohla viesť k rôznym úrovniam ochrany tretích strán v Únii. Na dobre fungujúcom vnútornom trhu je potrebná koordinácia, aby sa zamedzilo jeho narušeniu. Preto by tieto informácie mali byť verejne dostupné vo všetkých členských štátoch.

(23)  Prístup verejnosti umožňuje tiež väčšiu kontrolu informácií občianskou spoločnosťou, a to aj zo strany tlače alebo organizácií občianskej spoločnosti, a prispieva k zachovaniu dôvery v integritu obchodných transakcií a finančného systému. Môže prispieť aj k boju proti zneužívaniu právnych subjektov a právnych štruktúr, a to pri vyšetrovaniach, ako aj dopadom na dobré meno, za predpokladu, že každý, kto by mohol s nimi realizovať transakcie, pozná totožnosť konečného užívateľa výhod. Uľahčuje tiež včasnú a efektívnu dostupnosť informácií pre finančné inštitúcie i orgány vrátane orgánov tretích krajín zapojených do boja proti týmto trestným činom.

(24)  Dôvera investorov a verejnosti vo finančné trhy závisí do veľkej miery od existencie presného režimu zverejňovania údajov, ktorý zaisťuje transparentnosť vo vlastníckych právach a kontrolných štruktúrach spoločnosti. Platí to najmä pre systémy správy a riadenia spoločností, ktoré sa vyznačujú koncentrovaným vlastníctvom, ako je tomu v Únii. Veľkí investori so silnými hlasovacími právami a právami v oblasti peňažných tokov môžu na jednej strane podporiť dlhodobý rast a výkonnosť firiem. Ale na druhej strane ovládajúci koneční užívatelia výhod so silnými hlasovacími blokmi môžu byť motivovaní previesť podnikové aktíva a získať osobný prospech na úkor menšinových investorov.

(25)  Členské štáty by preto mali umožniť prístup k informáciám o vlastníckych právach dostatočne uceleným a koordinovaným spôsobom prostredníctvom centrálnych registrov, v ktorých sú obsiahnuté informácie o vlastníckych právach, stanovením jasných pravidiel o prístupe verejnosti, aby tretie strany boli v celej Únii schopné zistiť, kto sú koneční užívatelia výhod plynúcich z vlastníctva spoločností. Preto je potrebné zmeniť smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES(9), aby sa harmonizovali vnútroštátne predpisy o zverejňovaní informácií týkajúcich sa vlastníckych práv v prípade spoločností, a to najmä na účely ochrany záujmov tretích strán.

(26)  Malo by sa usilovať o náležitú rovnováhu medzi všeobecným verejným záujmom na transparentnosti podnikov a na predchádzaní praniu špinavých peňazí a základnými právami dotknutých osôb. Súbor údajov, ktoré sa majú sprístupniť verejnosti, by mal byť obmedzený, jasne a komplexne vymedzený a mal by mať všeobecnú povahu, aby sa minimalizovala potenciálna ujma spôsobená konečným užívateľom výhod. Informácie sprístupnené verejnosti by sa súčasne nemali podstatne odlišovať od aktuálne zhromaždených údajov. Aby sa obmedzilo zasahovanie do práva na rešpektovanie ich súkromného života všeobecne, a najmä na ochranu ich osobných údajov, mali by sa tieto informácie v zásade vzťahovať na postavenie konečných užívateľov výhod plynúcich z vlastníctva podnikov a zo správy zvereného majetku a mali by sa striktne týkať oblasti hospodárskej činnosti, v ktorej konečný užívateľ výhod pôsobí.

(27)  Zverejnenie informácií o vlastníckych právach by malo fungovať tak, aby vládam a regulačným orgánom poskytlo možnosť rýchlo reagovať na alternatívne techniky investovania, napríklad na akciové deriváty vyrovnané v hotovosti. Na druhej strane by sa legitímnym vlastníkom väčšiny akcií nemalo brániť vo výkone aktívnej úlohy pri monitorovaní riadenia v kótovaných spoločnostiach. Pre fungovanie finančných trhov, ktoré sa vo zvýšenej miere zameriavajú na oblasť medzinárodnej spolupráce a stali sa zložitými, je dôležité, aby vnútroštátne orgány dohľadu mali k dispozícii a účinne vykonávali právne predpisy a požiadavky, ktoré umožňujú výmenu informácií na medzinárodnej úrovni.

(28)  Osobné údaje konečných užívateľov výhod by sa mali zverejniť, aby tretie strany a občianska spoločnosť mohli vedieť, kto sú koneční užívatelia výhod. Zvýšená verejná kontrola prispeje k predchádzaniu zneužívania právnych subjektov a právnych štruktúr vrátane vyhýbania sa daniam. Preto je dôležité, aby tieto informácie zostali verejne dostupné prostredníctvom vnútroštátnych registrov a systému prepojenia registrov počas 10 rokov od vyradenia spoločnosti z registra. Členské štáty by však mali mať možnosť v právnych predpisoch stanoviť spracovanie informácií o vlastníckych právach vrátane osobných údajov na iné účely, ak toto spracovanie spĺňa cieľ verejného záujmu a v demokratickej spoločnosti je opatrením nevyhnutným a primeraným sledovanému oprávnenému cieľu.

(29)  S rovnakým cieľom zabezpečiť primeraný a vyvážený prístup a zaručiť právo na súkromný život a ochranu osobných údajov by členské štáty okrem toho mali za výnimočných okolností stanoviť výnimky zo zverejňovania informácií o vlastníckych právach a prístupu k nim v registroch, ak by informácie vystavili konečného užívateľa výhod riziku podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania.

(30)  Na spracovanie osobných údajov v rámci tejto smernice sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES(10), ktorá bude nahradená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(11).

(31)  V dôsledku toho by fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú vo vnútroštátnych registroch ako informácie o vlastníckych právach, mali byť informované o zverejnení ich osobných údajov pred tým, než k nemu dôjde. Okrem toho by sa mali sprístupniť len osobné údaje, ktoré sú aktuálne a týkajú sa skutočných konečných užívateľov výhod, a tieto subjekty by mali byť informované o právach podľa platného právneho rámca Únie na ochranu údajov stanoveného v nariadení (EÚ) 2016/679 a smernici (EÚ) 2016/680(12) a o postupoch, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní týchto práv.

(32)  Touto smernicou nie je dotknutá ochrana osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV(13), ktoré bude nahradené smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680(14).

(33)  Spoločnosti a podobné právne subjekty pôsobiace v Únii majú v súčasnosti povinnosť registrovať informácie o svojich vlastníckych právach, zatiaľ čo tá istá povinnosť sa nevzťahuje na každú správu zvereného majetku a iné v Únii vytvorené právne štruktúry, ktoré vykazujú podobné znaky − napríklad Treuhand, fiducies alebo fideicomiso. Členské štáty sú vyzvané, aby preskúmali, ktoré právne štruktúry v ich právnom rámci majú štruktúru a funkciu podobnú správam zvereného majetku. S cieľom zabezpečiť, aby koneční užívatelia výhod plynúcich z vlastníctva všetkých právnych subjektov a právnych štruktúr pôsobiacich v Únii boli náležite identifikovaní a monitorovaní podľa uceleného a ekvivalentného súboru podmienok, mali by pravidlá týkajúce sa registrácie informácií o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku zo strany ich správcov byť v súlade s pravidlami zavedenými vo vzťahu k registrácii informácií o vlastníckych právach v prípade spoločností.

(36)  S cieľom zabezpečiť ucelenú a efektívnu registráciu a výmenu informácií by členské štáty mali zabezpečiť, aby ich orgán poverený vytvorením registra pre informácie o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku a iných podobných právnych štruktúr spolupracoval s partnermi v iných členských štátoch a vymieňal si s nimi informácie o správe zvereného majetku a iných podobných právnych štruktúrach.

(37)  Je dôležité zabezpečiť, aby povinné subjekty správne vykonávali pravidlá pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. V tejto súvislosti by členské štáty mali posilniť úlohu verejných orgánov, ktoré sú príslušnými orgánmi s určenou zodpovednosťou v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, a to vrátane jednotiek FIU, orgánov, ktoré majú funkciu vyšetrovania alebo trestného stíhania prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu a zhabania alebo zmrazenia a zabavenia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti, ako aj protikorupčných orgánov, daňových úradov, orgánov, ktoré dostávajú správy o cezhraničnom prevoze meny a obchodovateľných finančných nástrojoch na doručiteľa, a orgánov, ktoré zodpovedajú za dohľad alebo monitorovanie zamerané na zabezpečenie dodržiavania predpisov zo strany povinných subjektov.

37a.  Bez ohľadu na ich povahu či status by príslušné orgány vykonávajúce dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami, pokiaľ ide o dodržiavanie tejto smernice, mali mať možnosť spolupracovať a vymieňať si v tejto súvislosti dôverné informácie. Preto je potrebný primeraný právny základ umožňujúci týmto príslušným orgánom výmenu dôverných informácií a spoluprácu v čo najväčšom možnom rozsahu. Okrem toho, prudenciálne informácie získané prostredníctvom dohľadu nad úverovými a finančnými inštitúciami budú často nevyhnutné pre primeraný dohľad nad týmito inštitúciami z hľadiska boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a naopak. Preto by výmenu dôverných informácií a spoluprácu medzi príslušnými orgánmi úverových a finančných inštitúcií v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a orgánmi prudenciálneho dohľadu nemala brzdiť právna neistota, ktorá môže vyplývať z absencie výslovných ustanovení v tejto oblasti.

37b.  Z existujúcich údajov, ktoré sú súčasťou osobitnej správy Eurostatu o boji proti praniu špinavých peňazí, vyplýva, že počet podaných správ o podozrivých transakciách sa v rámci členských štátov a povinných subjektov výrazne líši. Zber údajov treba zlepšiť s cieľom rozšíriť oblasť pokrytia údajmi a umožniť aktualizáciu informácií. Členské štáty predložia Eurostatu štatistiky o boji proti praniu špinavých peňazí, aby mu umožnili každé dva roky zverejňovať správu, v ktorej tieto štatistiky zhrnie a vysvetlí.

37c.  Kľúčové normy transparentnosti by mali byť záväzné a smerodajné pre rokovania a opätovné rokovania o obchodných dohodách a partnerstvách Únie. Obchodní partneri by mali stratiť výhody priznané obchodnými dohodami s Úniou, ak nedodržiavajú príslušné medzinárodné normy, napríklad spoločný štandard oznamovania OECD, Akčný plán OECD na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov, centrálny register skutočného vlastníctva a odporúčania FATF. V rámci vykonávania narúšania základu dane a presunu ziskov (BEPS) OECD je nevyhnutné na nadnárodné podniky v plnej miere uplatňovať systém oznamovania podľa jednotlivých krajín.

37d.  Úverové inštitúcie podávajú pomerne vysoký počet správ o podozrivých transakciách, zatiaľ čo niektoré iné povinné subjekty, najmä rôzni odborní poradcovia, právnici a rôzne typy správ zvereného majetku, podávajú len veľmi málo alebo nepodávajú takmer žiadne správy o podozrivých transakciách.

37e.  Posúdenia vplyvu týkajúce sa udržateľnosti obchodu by mali obsahovať presné informácie o výkonnosti príslušnej tretej krajiny alebo krajín v tejto oblasti vrátane vykonávania príslušných právnych predpisov. Posilnenie doložiek o dobrej správe v dvojstranných dohodách s tretími krajinami a poskytnutie technickej pomoci týmto krajinám by malo byť kľúčovým prvkom týchto dohôd, a to aj vtedy, ak tieto doložky nie sú záväzné.

(38)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch(15) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(39)  Keďže cieľ tejto smernice, a to ochranu finančného systému prostredníctvom predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, pretože jednotlivé opatrenia prijaté členskými štátmi na ochranu ich finančných systémov by mohli byť nezlučiteľné s fungovaním vnútorného trhu a so zásadami právneho štátu a verejnej politiky Únie, ale z dôvodu rozsahu a účinkov daných opatrení ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

(40)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7 Charty), právo na ochranu osobných údajov (článok 8 Charty) a právo na slobodu podnikania (článok 16 Charty).

(41)  Vzhľadom na potrebu bezodkladne vykonávať opatrenia prijaté s cieľom posilniť mechanizmus Únie zavedený na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a vzhľadom na záväzky prevzaté členskými štátmi, že rýchle vykonajú transpozíciu smernice (EÚ) 2015/849, mala by sa transpozícia tejto smernice do vnútroštátneho práva uskutočniť do 1. januára 2017. Z rovnakých dôvodov by sa aj transpozícia zmien smerníc (EÚ) 2015/849 a 2009/101/ES do vnútroštátneho práva mala uskutočniť do 1. januára 2017.

41a.  Európska centrálna banka predložila stanovisko 12. októbra 2016(16).

(42)  S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(17) [a dňa... vyjadril svoje stanovisko(18)].

(43)  Smernica (EÚ) 2015/849 a smernica 2009/101/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice (EÚ) 2015/849

Smernica (EÚ) 2015/849 sa mení takto:

-1.  V článku 2 ods. 1 bode 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)  audítorov, externých účtovníkov a daňových poradcov alebo akékoľvek iné osoby, ktoré ponúkajú služby a poradenstvo v oblasti daní;

-1a.  V článku 2 ods. 1 bode 3 sa písmená d) a e) nahrádzajú takto:

„d)  realitných agentov vrátane agentov zaisťujúcich prenájom nehnuteľností;

e)  ostatné osoby obchodujúce s tovarom alebo so službami vtedy, ak sa platby vykonávajú alebo prijímajú v hotovosti vo výške 10 000 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa daná transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;“

1.  V článku 2 ods. 1 bode 3 sa dopĺňajú tieto písmená g), h), ha) a hb):

„g)  poskytovateľov poskytujúcich primárne a profesionálne zmenárenské služby medzi virtuálnymi menami a menami s núteným obehom (fiat menami);

h)  poskytovateľov peňaženky ponúkajúcich služby úschovy prístupových údajov potrebných na prístup k virtuálnym menám;

ha)  osoby obchodujúce s umeleckými dielami, umelecké galérie, aukčné domy a platformy na uchovávanie umeleckých diel a iných cenností, ich zabezpečovanie a obchodovanie s nimi (tzv. freeporty);

hb)  vydavateľov a distribútorov elektronických peňazí.“

1b.  V článku 2 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Na účely odseku 3 písm. a) členské štáty vyžadujú, aby celkový obrat z finančnej činnosti nepresahoval limit, ktorý musí byť dostatočne nízky. Uvedený limit sa určuje na vnútroštátnej úrovni v závislosti od druhu finančnej činnosti. Limit sa oznamuje Komisii a posudzuje v analýzach rizika uskutočňovaných Komisiou a každým členským štátom v súlade s článkami 6 a 7 tejto smernice.“

2.  Článok 3 sa mení takto:

-a)  V bode 4 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)  všetky trestné činy, ako sa vymedzuje vo vnútroštátnom práve členských štátov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou trestnou sadzbou viac ako jeden rok, alebo v prípade členských štátov, ktoré majú vo svojom právnom systéme dolnú trestnú sadzbu za trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou trestnou sadzbou viac ako šesť mesiacov;“

-aa)  V bode 4 sa dopĺňa toto písmeno:

„fa)trestné činy týkajúce sa priamych a nepriamych daní, ako sú vymedzené vo vnútroštátnom práve členských štátov, so zreteľom na článok 57 tejto smernice;“

-ab)  V bode 6 písm. a) bode i) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Vlastnícky podiel na akciách v klientovi vo výške 10 % plus jedna akcia alebo majetková účasť na klientovi vo výške viac ako 10 %, ak sú v držbe fyzickej osoby, znamenajú priame vlastníctvo. Vlastnícky podiel na akciách v klientovi vo výške 10 % plus jedna akcia alebo majetková účasť na klientovi vo výške viac ako 10 %, ak sú v držbe podnikateľského subjektu, nad ktorým vykonáva kontrolu fyzická(-é) osoba(-y), alebo v držbe viacerých podnikateľských subjektov, nad ktorými vykonáva kontrolu tá(tie) istá(-é) fyzická(-é) osoba(-y), znamená nepriame vlastníctvo. Platí to bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov rozhodnúť, že vlastníctvo alebo kontrolu môže znamenať aj nižší percentuálny podiel. Kontrolu prostredníctvom iných prostriedkov možno okrem iného určiť v súlade s kritériami uvedenými v článku 22 ods. 1 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ.“

aa)  V bode 6 písm. a) sa dopĺňa tento bod:

„ia)vrcholový manažment, poverení riaditelia, administrátori a iní zástupcovia alebo agenti sa neoznačujú za konečných užívateľov výhod, pokiaľ nespĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod;“

ab)  v odseku 6 písmene a) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)  ak po vyčerpaní všetkých možných prostriedkov subjekt neuvedie totožnosť žiadnej fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v bode i), povinné subjekty zaznamenajú neexistenciu akéhokoľvek konečného užívateľa výhod a vedú záznamy o krokoch uskutočnených na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa bodu i).

Ak existujú akékoľvek pochybnosti o tom, že určená(-é) osoba(-y) je(sú) konečným(-i) užívateľom(-mi) výhod, tieto pochybnosti sa zaznamenajú.

Okrem toho, povinné subjekty zisťujú a overujú totožnosť príslušnej fyzickej osoby, ktorá zastáva pozíciu vrcholového riadiaceho pracovníka, ktorý sa označuje ako „vrcholový riadiaci pracovník“ (a nie ako „konečný užívateľ výhod“), a zaznamenajú údaje o všetkých zákonných vlastníkoch subjektu;“

ac)  V bode 6 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)  v prípade správy zvereného majetku (trust): všetky tieto osoby:

i)  zriaďovateľ(-lia);

ii)  správca(-ovia);

iii)  protektor(-i), ak je (sú) určený(-í);

iv)  beneficienti; alebo ak sa ešte len majú určiť jednotlivci, ktorí majú prospech z predmetnej právnej štruktúry alebo subjektu, skupina osôb, v ktorých hlavnom záujme sa táto právna štruktúra alebo subjekt zakladá alebo funguje;

v)  akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá vykonáva skutočnú kontrolu nad zvereným majetkom prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo inými prostriedkami.

Ak ktorákoľvek z uvedených kategórií i) – v) zahŕňa namiesto fyzických osôb alebo okrem nich jeden alebo viacero právnych subjektov, platí, že koneční užívatelia výhod daného subjektu, ako sú vymedzení v predošlom odseku, patria ku konečným užívateľom výhod správy zvereného majetku.“

ad)  V bode 9 sa dopĺňa toto písmeno:

„ha)pracovníci verejnej správy, ktorých úlohou je zadávať verejné zákazky presahujúce limity uvedené v článku 4 smernice 2014/24/EÚ.“

b)  Bod 16 sa nahrádza takto:

„16.  „elektronické peniaze“ sú elektronické peniaze vymedzené v článku 2 bode 2 smernice 2009/110/ES, ale bez peňažnej hodnoty uvedenej v článku 1 ods. 4 a 5 uvedenej smernice;“ ;

c)  Dopĺňajú sa tieto body 18, 18a a 18b:

„18.  „virtuálne meny“ sú digitálnym nositeľom hodnoty, ktorý nie je vydaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci ani naviazaný na právne vymedzené peniaze s núteným obehom, ktoré nemajú právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný fyzickými alebo právnickými osobami ako ▌prostriedok výmeny a prípadne aj na iné účely a možno ho elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

18a.  „vydavateľ elektronických peňazí“ je inštitúcia vymedzená v článku 3 bode 2 smernice 2009/110/ES.

  18b.  „poskytovateľ služieb peňaženky“ je subjekt, ktorý poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jeho klientov, na držanie, uchovávanie a prevod virtuálnych mien.“

2a.  Vkladá sa tento článok 5a:

„Článok 5a

Členské štáty zaistia, aby okrem povinných subjektov uvedených v tejto smernici aj vnútroštátne orgány uskutočnili opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi uvedené v článkoch 13, 18a, 19 a 20, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o právo na pobyt alebo občianstvo v členskom štáte podľa vnútroštátnych právnych predpisov, na základe ktorých sa štátnym príslušníkom tretích krajín právo na pobyt a/alebo občianstvo poskytuje výmenou za prevod kapitálu, nákup majetku či vládnych dlhopisov alebo investície do spoločností v danom členskom štáte.“

2b.  Článok 6 sa mení takto:

a)  V odseku 2 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)  rizík spojených s každým relevantným sektorom vrátane odhadov objemu prania špinavých peňazí v peňažnom vyjadrení v prípade každého z týchto sektorov;

c)  najrozšírenejších prostriedkov, ktoré páchatelia trestnej činnosti využívajú na legalizáciu nezákonných príjmov vrátane tých, ktoré sa osobitne používajú pri transakciách medzi členskými štátmi a tretími krajinami, bez ohľadu na klasifikáciu v zozname vypracovanom na základe článku 9 ods. 2.“

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Komisia sprístupní správu uvedenú v odseku 1 členským štátom a povinným subjektom, aby im pomohla identifikovať, pochopiť, riadiť a znižovať riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj umožniť ďalším zainteresovaným stranám vrátane vnútroštátnych zákonodarných orgánov, Európskeho parlamentu, európskych orgánov dohľadu a zástupcov z jednotiek FIU lepšie chápať tieto riziká. Správy sa zverejňujú šesť mesiacov po sprístupnení členským štátom.

c)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  Ak odôvodnenie, ktoré poskytol členský štát, nie je považované za uspokojivé z hľadiska zaistenia spoľahlivých režimov boja proti praniu špinavých peňazí v celej Únii, alebo ak členský štát naďalej nedokáže presadzovať opatrenia zamerané na dodržiavanie týchto odporúčaní, Komisia môže dodatočne odporučiť, aby členské štáty požadovali od povinných subjektov uplatňovanie rozšírených opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v prípade fyzických alebo právnických osôb pôsobiacich v sektore alebo vykonávajúcich činnosti identifikované ako činnosti s vysokým rizikom prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.“

2c.  Článok 7 sa mení takto:

  a)  V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak členský štát prenesie právomoc svojho orgánu uvedeného v prvom pododseku na iné orgány, a to najmä na orgány na regionálnej alebo miestnej úrovni, medzi všetkými zapojenými orgánmi sa zabezpečuje účinná a efektívna koordinácia. Ak je úlohami uvedenými v prvom pododseku poverené viac ako jedno oddelenie orgánu, na ktorý sa preniesla právomoc, medzi jednotlivými oddeleniami sa zabezpečuje efektívna a účinná koordinácia a spolupráca.“

b)  V odseku 4 sa dopĺňajú tieto písmená:

„ea)podá správu o inštitucionálnej štruktúre a základných postupoch svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, okrem iného o jednotke FIU, daňových úradoch a prokurátoroch, ako aj o vyčlenených ľudských a finančných zdrojoch;

eb)  preverí vnútroštátne úsilie a zdroje (pracovné sily a rozpočet) vyčlenené na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a podá o tom správu.

c)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Členské štáty sprístupnia výsledky svojho hodnotenia rizík Komisii, európskym orgánom dohľadu a iným členským štátom. Ak je to vhodné, môžu ostatné členské štáty poskytnúť členskému štátu, ktorý uskutočňuje posúdenie rizík, ďalšie príslušné informácie. Súhrn posúdenia sa sprístupní verejnosti. Tento súhrn nesmie obsahovať utajované informácie.“

d)  Vkladá sa tento odsek 5a:

„5a.   Európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru a Komisia vydajú odporúčania pre členské štáty o opatreniach vhodných na riešenie identifikovaných rizík. Ak sa členské štáty rozhodnú neuplatňovať niektoré z odporúčaní vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, oznámia to európskym orgánom dohľadu a Komisii a poskytnú dôvody pre takéto rozhodnutie. Ak poskytnuté odôvodnenie nie je považované za uspokojivé z hľadiska zaistenia spoľahlivých režimov boja proti praniu špinavých peňazí v celej Únii alebo ak členský štát naďalej nedokáže presadzovať opatrenia zamerané na dodržiavanie týchto odporúčaní, Komisia by mohla navyše odporučiť, aby členské štáty požadovali od povinných subjektov uplatňovanie rozšírených opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v prípade fyzických alebo právnických osôb pôsobiacich v sektore alebo vykonávajúcich činnosti identifikované ako činnosti s vysokým rizikom prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.“

2d.  Článok 9 sa mení takto:

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 64 prijímať delegované akty s cieľom identifikovať vysokorizikové tretie krajiny, pričom zohľadní nedostatky v oblasti práva a skutočnej administratívnej a obchodnej praxe, najmä pokiaľ ide o:

a)  právny a inštitucionálny rámec boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v danej tretej krajine, najmä:

i)  kriminalizáciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

„ia)  existenciu spoľahlivých systémov, ktorými sa zabezpečí, aby informácie o vlastníckych právach spoločností a iných subjektov alebo štruktúr boli k dispozícii príslušným orgánom, a transparentnosť informácií o vlastníckych právach;“

ii)  opatrenia týkajúce sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi;

iii)  požiadavky na vedenie záznamov a

iv)  požiadavky na ohlasovanie podozrivých transakcií;

b)  právomoci, postupy a politickú nezávislosť príslušných orgánov tretej krajiny na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane primerane odrádzajúcich a účinných trestov a sankcií, ako aj postupy v spolupráci s príslušnými orgánmi v členských štátoch alebo Únii;

c)  účinnosť systému boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pri riešení rizík tretej krajiny spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu vrátane analýzy ukazovateľov v oblasti správy vecí verejných, ako sú zvládanie korupcie, účinnosť vlády, politická stabilita a absencia násilia či terorizmu, regulačná kvalita, právny štát a zodpovednosť;

ca)  výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a členskými štátmi EÚ;

cb)  opatrenia zavedené na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v súvislosti s praním špinavých peňazí.

aa)  Vkladá sa nový odsek 2a:

2a.  Pri rokovaniach o akýchkoľvek obchodných dohodách, dohodách o pridružení a dohodách o partnerstve s treťou krajinou zo strany Komisie alebo ktoréhokoľvek členského štátu sa zohľadňuje článok 9 ods. 2 písm. a), b) a c). Konečná dohoda musí obsahovať ustanovenia o minimálnych normách a doložky o dobrej správe vecí verejných v zmysle prílohy II k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vonkajšej stratégii pre účinné zdaňovanie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a zabezpečiť lepšiu spoluprácu a účinné odvetné opatrenia pre prípad, že tretia krajina tieto ustanovenia nedokáže presadzovať.

ab)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

4.  Komisia pri príprave delegovaných aktov uvedených v odseku 2 vykoná posúdenie týkajúce sa rizík, ktoré predstavujú jednotlivé tretie krajiny, a to tým, že zohľadní okrem iného hodnotenia, posúdenia alebo správy vypracované medzinárodnými organizáciami a subjektmi, ktoré stanovujú normy, s právomocou v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.“

2e.  V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty zakážu svojim úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám viesť anonymné účty, anonymné vkladné knižky alebo anonymné bezpečnostné schránky. Členské štáty vo všetkých prípadoch vyžadujú, aby sa majitelia a osoby, ktoré majú prospech z existujúcich anonymných účtov, anonymných vkladných knižiek alebo anonymných bezpečnostných schránok, čo najskôr podrobili opatreniam povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, a to najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a v každom prípade skôr, ako sa takéto účty, vkladné knižky alebo bezpečnostné schránky akýmkoľvek spôsobom použijú.“

2f.  Článok 11 sa mení takto:

a)  Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)  v prípade osôb obchodujúcich s tovarom alebo so službami pri vykonávaní príležitostných transakcií v hotovosti vo výške 10 000 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;“

b)  Písmeno e) sa nahrádza takto:

e)  ak existuje podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, bez ohľadu na akékoľvek odchýlky, výnimky alebo limity; tento tovar sa považuje za citlivý v súvislosti s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu: ropa, zbrane, cenné kovy, tabakové výrobky, kultúrne artefakty a ďalšie predmety archeologického, historického, kultúrneho a náboženského významu alebo vzácnej vedeckej hodnoty, ako aj slonovina a chránené druhy.“

3.  Článok 12 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa mení takto:

i)  V prvom pododseku sa písmená a), b) a e) nahrádzajú takto:

„a)  platobný nástroj nemožno opätovne doplniť peniazmi, alebo jeho maximálny mesačný limit pre platobné transakcie, ktorý možno použiť len v Únii, je 150 EUR;

b)  maximálna elektronicky uchovávaná suma nepresahuje 150 EUR;“

e)  vydavateľ vykonáva dostatočné monitorovanie a zabezpečuje vysledovateľnosť transakcií alebo obchodného vzťahu, ktoré mu umožnia odhaliť neobvyklé alebo podozrivé transakcie.

ii)  Druhý pododsek sa vypúšťa.

b)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Členské štáty zabezpečia, aby sa výnimka stanovená v odseku 1 neuplatňovala v prípade spätnej výmeny v hotovosti alebo hotovostného výberu peňažnej hodnoty elektronických peňazí, ak suma spätnej výmeny presahuje 50 EUR.“;

c)  Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3. Členské štáty zabezpečia, aby úverové a finančné inštitúcie Únie pôsobiace ako prijímatelia akceptovali platby vykonávané predplatenými kartami vydanými v tretích krajinách len vtedy, keď takéto karty spĺňajú požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 13 ods. 1 prvom pododseku písm. a), b), c) a v článku 14 alebo ak môžu byť považované za karty spĺňajúce požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Informácie sa pravidelne monitorujú a finančné inštitúcie vyčlenia na plnenie tejto úlohy primerané prostriedky.

4.  V článku 13 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)  identifikáciu klienta a overenie jeho totožnosti na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných zo spoľahlivého a nezávislého zdroja vrátane, ak je to možné, prostriedkov elektronickej identifikácie podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014(19) alebo akýchkoľvek iných postupov identifikácie na diaľku uznaných a schválených príslušným orgánom;“

4a.  V článku 13 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„aa)kontrolu, či sankčný zoznam Únie obsahuje mená klienta a konečného užívateľa výhod;“

4b.  V článku 13 sa dopĺňa tento odsek 6a:

„6a.   Členské štáty zaistia, aby v prípade, že opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi uvedené v tomto článku neumožnia určenie konečného užívateľa výhod, alebo ak existujú primerané pochybnosti o tom, že určená(-é) osoba(-y) je(sú) konečný(-í) užívateľ(-lia) výhod, bol obchodný vzťah odmietnutý alebo ukončený a nedošlo k uskutočneniu žiadnych transakcií.“

5.  V článku 14 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty uplatňovali opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi nielen v prípade všetkých nových klientov, ale vo vhodnom čase aj v prípade existujúcich klientov na základe hodnotenia rizík, alebo keď sa u klienta zmenia dôležité okolnosti, alebo ak má povinný subjekt počas príslušného kalendárneho roka povinnosť klienta kontaktovať na účely preskúmania akýchkoľvek informácií týkajúcich sa konečného(-ých) užívateľa(-ov) výhod, najmä podľa smernice 2011/16/EÚ. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty kontaktovali zákazníka na účely preskúmania akýchkoľvek informácií týkajúcich sa konečného(-ých) užívateľa(-ov) výhod najneskôr ... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice].

6.  V článku 18 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„V prípadoch uvedených v článkoch 18a až 24, ako aj v iných prípadoch s vyššími rizikami, ktoré sú identifikované členskými štátmi alebo povinnými subjektmi, členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty uplatňovali opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s cieľom primerane riadiť a zmierňovať tieto riziká.“;

6a.  V článku 18 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty ▌prešetrili súvislosti a účel všetkých ▌transakcií, ktoré spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i)  ide o zložité transakcie;

ii)  ide o neobvykle veľké transakcie;

iii)  sú realizované v neobvyklej štruktúre;

iv)  podľa všetkého nemajú úplne zákonný účel.

Povinné subjekty najmä zvýšia stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu, aby určili, či sa tieto transakcie alebo činnosti javia ako podozrivé.

7.  Vkladá sa tento článok 18a:

„Článok 18a

1.  Pokiaľ ide o obchodné vzťahy a transakcie týkajúce sa vysokorizikových tretích krajín, členské štáty od povinných subjektov vyžadujú, aby v prípade fyzických osôb alebo právnych subjektov usadených v tretích krajinách, ktoré boli identifikované ako vysokorizikové tretie krajiny podľa článku 9 ods. 2, uplatňovali aspoň všetky tieto opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi:

a)  získanie dodatočných informácií o klientovi vrátane konečného(-ých) užívateľa(-ch) výhod;

b)  získanie dodatočných informácií o plánovanej povahe obchodného vzťahu;

c)  získanie informácií o zdroji finančných prostriedkov alebo zdroji majetku klienta vrátane konečného(-ých) užívateľa(-ch) výhod;

d)  získanie informácií o dôvodoch plánovaných alebo uskutočnených transakcií;

e)  získanie súhlasu od vrcholového manažmentu na nadviazanie obchodného vzťahu alebo pokračovanie v ňom;

f)  vykonávanie dôslednejšieho monitorovania obchodného vzťahu zvýšením počtu a predĺžením trvania uplatňovaných kontrol a výberom vzoriek transakcií, ktoré vyžadujú ďalšie preskúmanie;

g)  požiadavka, aby sa prvá platba vykonala prostredníctvom účtu vedeného na meno klienta v banke, ktorá podlieha podobným štandardom povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

1a.  Okrem opatrení stanovených v odseku 1 členské štáty uplatňujú na tretie krajiny, ktoré sú identifikované ako vysokorizikové tretie krajiny podľa článku 9 ods. 2, v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie aj tieto opatrenia:

a)   vyžadovanie prísnejších požiadaviek na preskúmanie v rámci dohľadu alebo externý audit pobočiek a dcérskych spoločností finančných inštitúcií usadených v dotknutej krajine;

b)   vyžadovanie prísnejších požiadaviek na externý audit finančných skupín, pokiaľ ide o ktorúkoľvek ich pobočku a dcérsku spoločnosť v dotknutej krajine.

2.  Okrem opatrení uvedených v odsekoch 1 a 1a a v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie členské štáty môžu od povinných subjektov vyžadovať, aby v prípade fyzických osôb alebo právnych subjektov usadených v tretích krajinách, ktoré boli identifikované ako vysokorizikové tretie krajiny podľa článku 9 ods. 2, uplatnili jedno alebo viacero z týchto zmierňujúcich opatrení:

a)  požiadavka, aby finančné inštitúcie uplatňovali dodatočné prvky zvýšenej povinnej starostlivosti;

b)  zavedenie posilnených relevantných mechanizmov ohlasovania alebo systematického ohlasovania finančných transakcií;

c)   obmedzenie obchodných vzťahov alebo finančných transakcií s fyzickými osobami alebo právnymi subjektmi z identifikovanej krajiny.

ca)  existencia spoľahlivých systémov s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány mali k dispozícii požadované minimálne informácie o konečných beneficientoch bez akýchkoľvek prekážok týkajúcich sa vnútorného systému alebo riadenia, ktoré sa využívajú ako zámienka pre odmietnutie poskytnutia informácií.

3.  Okrem opatrení uvedených v odsekoch 1 a 1a členské štáty môžu na tretie krajiny, ktoré sú identifikované ako vysokorizikové tretie krajiny podľa článku 9 ods. 2, uplatniť v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie aj jedno z týchto opatrení:

a)  zamietnutie zriadenia dcérskych spoločností, pobočiek alebo zastúpení finančných inštitúcií z dotknutej krajiny alebo iné zohľadnenie skutočnosti, že príslušná finančná inštitúcia je z krajiny, ktorá nemá adekvátne systémy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

b)  zákaz finančným inštitúciám zriaďovať pobočky alebo zastúpenia v dotknutej krajine alebo iné zohľadnenie skutočnosti, že príslušná pobočka alebo príslušné zastúpenie by boli v krajine, ktorá nemá adekvátne systémy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

c)  zákaz finančným inštitúciám spoliehať sa pri výkone prvkov procesu povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi na tretie strany nachádzajúce sa v dotknutej krajine;

d)  požiadavka, aby finančné inštitúcie preskúmali a zmenili, alebo v prípade potreby ukončili, korešpondenčné vzťahy s finančnými inštitúciami v dotknutej krajine;

4.  Pri prijímaní alebo uplatňovaní opatrení stanovených v odsekoch 2 a 3 členské štáty podľa potreby zohľadnia relevantné hodnotenia, posúdenia alebo správy vypracované v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú jednotlivé tretie krajiny, medzinárodnými organizáciami a subjektmi, ktoré stanovujú normy, s právomocou v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu.

5.  Pred prijatím alebo uplatnením opatrení stanovených v odsekoch 2 a 3 oznámia členské štáty túto skutočnosť Komisii.“;

7a.   V článku 20 písm. b) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)  prijali primerané opatrenia na zistenie zdroja majetku a zdroja finančných prostriedkov použitých v obchodných vzťahoch alebo transakciách s takýmito osobami vrátane podnikovej štruktúry používanej v obchodných vzťahoch alebo transakciách;“

7b.  Vkladá sa tento článok 20a:

„Článok 20a

1.  Členské štáty prijmú vnútroštátne právne predpisy stanovujúce vypracovanie zoznamov politicky exponovaných osôb s pobytom na ich území.

2.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi a na základe údajov členských štátov a medzinárodných organizácií vytvorí zoznam politicky exponovaných osôb s pobytom v Únii. K tomuto zoznamu majú príslušné orgány a povinné subjekty prístup.

3.  Odseky 1 a 2 nezbavujú povinné subjekty ich povinností v oblasti povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a povinné subjekty sa nesmú spoliehať výlučne na to, že tieto informácie sú dostatočné na splnenie týchto záväzkov.

4.  Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia nato, aby zabránili komerčnému obchodovaniu s informáciami o politicky exponovaných osobách alebo osobách, ktoré majú alebo mali významnú funkciu v medzinárodnej organizácii.“

7c.  Článok 22 sa nahrádza takto:

„V prípade, že politicky exponovanú osobu už členský štát alebo tretia krajina nepoveril vykonávaním významnej verejnej funkcie alebo vykonávaním významnej verejnej funkcie ju už medzinárodná organizácia nepoverila, vyžaduje sa, aby povinné subjekty zvážili aspoň na 36 mesiacov pretrvávajúce riziko, ktoré predstavuje uvedená osoba, a aby uplatňovali primerané opatrenia na základe rizík až dovtedy, kým uvedená osoba nebude predstavovať žiadne ďalšie riziko špecifické pre politicky exponované osoby.“

7d.  V článku 26 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty zakážu povinným subjektom spoliehať sa na tretie strany usadené vo vysokorizikových tretích krajinách.▌“

8.  V článku 27 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Členské štáty zabezpečia, aby povinné subjekty, na ktoré je klient odkázaný, prijali primerané kroky nato, aby zaistili, že tretia strana na požiadanie bezodkladne poskytne príslušné kópie identifikačných a overovacích údajov, prípadne i vrátane údajov získaných prostriedkami elektronickej identifikácie podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 alebo akýmikoľvek inými postupmi identifikácie na diaľku uznanými a schválenými príslušným orgánom a inú relevantnú dokumentáciu o totožnosti klienta alebo konečného užívateľa výhod.“

8a.  V článku 28 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)  nad účinným plnením požiadaviek uvedených v písmene b) na úrovni skupiny vykonáva dohľad príslušný orgán domovského členského štátu▌.“

9.  Článok 30 sa mení takto:

-a)  V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty zabezpečia, aby majitelia akcií alebo hlasovacích práv, alebo vlastníckeho podielu v podnikateľských subjektoch a iných právnych subjektoch, a to aj prostredníctvom akcií na doručiteľa alebo prostredníctvom kontroly inými prostriedkami, informovali tieto subjekty o tom, či majú podiel vo vlastnom mene a na vlastný účet alebo v mene inej fyzickej osoby. Ak konajú v mene niekoho iného, informujú register o totožnosti fyzickej osoby, v mene ktorej konajú. Členské štáty zabezpečia, aby fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) zastáva(-jú) pozíciu člena(-ov) vrcholového manažmentu v podnikateľských subjektoch a iných právnych subjektoch, informovali tieto subjekty o tom, či zastávajú pozíciu vo vlastnom mene alebo v mene inej osoby. Ak konajú v mene niekoho iného, informujú register o totožnosti osoby, v mene ktorej konajú.

-aa)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  Členské štáty vyžadujú, aby boli informácie uchovávané v centrálnom registri v zmysle odseku 3 primerané, presné a aktuálne. Členské štáty zavedú mechanizmy, ktorými sa zabezpečí pravidelné overovanie informácií v registri. Povinné subjekty, jednotky FIU a príslušné orgány nahlásia všetky nezrovnalosti, ktoré nájdu medzi informáciami o vlastníckych právach uchovávanými v centrálnych registroch a informáciami o vlastníckych právach zhromaždenými v rámci svojich postupov alebo vyšetrovaní týkajúcich sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

a)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie o vlastníckych právach vo všetkých prípadoch bezplatne prístupné pre:

a)  príslušné orgány a jednotky FIU, a to bez obmedzenia;

b)  povinné subjekty, a to v rámci povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou II.“

aa)  Vkladá sa tento odsek 5a:

„5a.   Informácie uchovávané v registri uvedenom v odseku 3 tohto článku týkajúce sa akýchkoľvek podnikateľských a právnych subjektov iných než subjektov uvedených v článku 1a písm. a) smernice (ES) 2009/101 sú verejne dostupné.

Verejne dostupné informácie obsahujú aspoň meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, krajinu pobytu, kontaktné údaje (bez uvedenia adresy bydliska), povahu a rozsah držaného podielu konečného užívateľa výhod, ako je vymedzené v článku 3 ods. 6 písm. a).

Na účely tohto odseku musí byť prístup k informáciám o vlastníckych právach v súlade s pravidlami ochrany údajov a normami v oblasti otvorených údajov, pričom podlieha online registrácii. Členské štáty môžu zaviesť poplatok na úhradu administratívnych nákladov.“

b)  Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.  Centrálny register uvedený v odseku 3 zabezpečuje príslušným orgánom a jednotkám FIU včasný a neobmedzený prístup ku všetkým informáciám uchovávaným v centrálnom registri bez obmedzenia a bez upovedomenia dotknutého subjektu. Včasný prístup sa umožňuje aj povinným subjektom, keď prijímajú opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou II.

Príslušnými orgánmi, ktorým je poskytnutý prístup do centrálneho registra uvedeného v odseku 3, sú verejné orgány so stanovenou zodpovednosťou za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu vrátane daňových úradov, orgánov dohľadu a orgánov, ktoré majú funkciu vyšetrovania alebo trestného stíhania prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu, vysledovania a zhabania majetku alebo zmrazenia a zabavenia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.“

ba)  Odsek 8 sa nahrádza takto:

„8.   Členské štáty vyžadujú, aby sa povinné subjekty pri plnení požiadaviek povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou II neopierali výlučne o centrálny register uvedený v odseku 3. Uvedené požiadavky sa plnia uplatňovaním prístupu založeného na hodnotení rizík. Pri vstupe do nového klientskeho vzťahu s podnikateľským alebo iným právnym subjektom podliehajúcim registrácii informácií o vlastníckych právach podľa odseku 3 si povinné subjekty vyžiadajú doklad o registrácii.

c)  Odseky 9 a 10 sa nahrádzajú takto:

„9.  Vo výnimočných prípadoch, ktoré sa stanovia vo vnútroštátnom práve, ak by prístup uvedený v odseku 5 písm. b) a odseku 5a vystavil konečného užívateľa výhod riziku podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z takéhoto prístupu ku všetkým alebo niektorým informáciám o vlastníckych právach. Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto výnimky udeľované na základe podrobného hodnotenia výnimočnej povahy situácie, pričom toto hodnotenie musí byť Komisii na požiadanie sprístupnené. Výnimky sa v pravidelných intervaloch prehodnocujú, aby sa predchádzalo zneužívaniu. V prípade udelenia výnimky sa táto skutočnosť jasne uvedie v registri. Zachovajú sa práva na administratívne preskúmanie rozhodnutia o výnimke a na účinný opravný prostriedok. Členské štáty každý rok uverejnia štatistické údaje o počte udelených výnimiek a uvedených dôvodoch a tieto údaje predložia Komisii.

Výnimky udelené v súlade s týmto odsekom sa neuplatňujú na úverové inštitúcie a finančné inštitúcie a na povinné subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. b), ktoré sú verejnými činiteľmi.

10.  Členské štáty zabezpečia, aby centrálne registre uvedené v odseku 3 tohto článku boli prepojené prostredníctvom Európskej centrálnej platformy zriadenej podľa článku 4a ods. 1 smernice 2009/101/ES. Prepojenie centrálnych registrov členských štátov s platformou sa realizuje v súlade s technickými špecifikáciami a postupmi stanovenými vo vykonávacích aktoch prijatých Komisiou v súlade s článkom 4c smernice 2009/101/ES.

Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v odseku 1 tohto článku boli sprístupnené prostredníctvom systému prepojenia registrov zriadeného podľa článku 4a ods. 2 smernice 2009/101/ES v súlade s vnútroštátnymi predpismi členských štátov na vykonávanie odseku 5 tohto článku.

Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku musia byť k dispozícii prostredníctvom vnútroštátnych registrov a prostredníctvom systému prepojenia registrov ešte 10 rokov po vyškrtnutí podnikateľského alebo iného právneho subjektu z registra. Členské štáty spolupracujú medzi sebou a s Komisiou s cieľom zaviesť rôzne typy prístupu v súlade s odsekom 5.“

ca)  Dopĺňa sa tento odsek 10a:

„10a.  Členské štáty zaistia, aby podnikateľské a iné právne subjekty zaregistrované mimo ich územia a/alebo jurisdikcie boli povinné získať a mať primerané, presné a aktuálne informácie o svojich vlastníckych právach vrátane podrobností o držaných podieloch konečných užívateľoch výhod a vložiť tieto informácie do verejného registra za podmienok podobných tým, ktoré sú uvedené v odsekoch 1, 3, 5 a 6 tohto článku a v článku 7b smernice 2009/101/ES v týchto prípadoch:

a)  keď si podnikateľský alebo právny subjekt v členskom štáte otvorí bankový účet alebo požiada o úver;

b)  keď podnikateľský alebo právny subjekt získa nehnuteľný majetok, a to kúpou alebo iným zákonným spôsobom, napríklad darovaním;

c)  keď je podnikateľský alebo právny subjekt stranou obchodnej transakcie, ktorej platnosť podľa vnútroštátneho práva závisí od určitej formality alebo overovacieho aktu, napríklad notárskeho osvedčenia.

Členské štáty zabezpečia primerané sankcie pre prípad nesplnenia registračnej povinnosti v súlade s týmto odsekom, napríklad neplatnosti zmluvy.“

10.  Článok 31 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa tento článok uplatňoval na správu zvereného majetku a iné typy právnych štruktúr so štruktúrou alebo funkciami podobnými správe zvereného majetku, ako sú okrem iného fiducie, Treuhand, waqf alebo fideicomiso, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia a všetky ostatné z hľadiska štruktúry alebo funkcie podobné súčasné alebo budúce právne štruktúry. Členské štáty vymedzia charakteristické znaky s cieľom určiť, v ktorých prípadoch sú štruktúra alebo funkcie právnych štruktúr podobné správe zvereného majetku a iným štruktúram uvedeným v tomto pododseku.

Členské štáty vyžadujú, aby správcovia každej výslovne zriadenej správy zvereného majetku vytvorenej, riadenej alebo pôsobiacej v danom členskom štáte alebo osoby zastávajúce rovnocennú alebo podobnú pozíciu v iných typoch právnych štruktúr uvedených v prvom pododseku získali a mali primerané, presné a aktuálne informácie o vlastníckych právach, pokiaľ ide o správu zvereného majetku. Uvedené informácie zahŕňajú totožnosť všetkých konečných užívateľov výhod podľa článku 3 ods. 6 písm. b) a c).“;

aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  Členské štáty zabezpečia, aby správcovia alebo osoby zastávajúce rovnocennú alebo podobnú pozíciu v iných typoch právnych štruktúr v zmysle článku 31 ods. 1 prvom pododseku informovali povinné subjekty o svojom postavení a poskytli im včas informácie uvedené v odseku 1▌.

ab)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

3.  Členské štáty vyžadujú, aby sa príslušné orgány a jednotky FIU mohli oboznamovať s informáciami uvedenými v odseku 1 v dostatočnom časovom predstihu. Povinné subjekty, jednotky FIU a príslušné orgány nahlásia všetky nezrovnalosti, ktoré nájdu medzi informáciami o vlastníckych právach uchovávanými v centrálnych registroch a informáciami o vlastníckych právach zhromaždenými v rámci svojich postupov alebo vyšetrovaní týkajúcich sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

b)  Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a.  Informácie uvedené v odseku 1 sú uchovávané v centrálnom registri, ktorý je uvedený v článku 30 ods. 3 a zriadený každým členským štátom, v ktorom sa vytvorí, spravuje alebo prevádzkuje právna štruktúra uvedená v odseku 1.

c)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány a jednotky FIU včasný a neobmedzený bezplatný prístup k informáciám uchovávaným v registri uvedenom v odseku 3a, a to bez upovedomenia dotknutých strán zúčastnených na právnej štruktúre. Takisto zaistia, aby sa povinným subjektom umožnil včasný prístup k týmto informáciám podľa ustanovení o povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi uvedených v kapitole II. Členské štáty oznámia Komisii charakteristické znaky uvedených mechanizmov.

Príslušnými orgánmi, ktorým je poskytnutý prístup do centrálneho registra uvedeného v odseku 3a, sú verejné orgány so stanovenou zodpovednosťou za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu vrátane daňových úradov, orgánov dohľadu a orgánov, ktoré majú funkciu vyšetrovania alebo trestného stíhania prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu, zhabania majetku alebo zmrazenia a zabavenia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.“

d)  Vkladajú sa tieto odseky 4a a 4b:

„4a.  Informácie uchovávané v registri uvedenom v odseku 3a tohto článku týkajúce sa akejkoľvek inej právnej štruktúry správy zvereného majetku uvedenej v odseku 1, než ktorá je uvedená v článku 1a písm. b) smernice (ES) 2009/101, sa verejne sprístupnia▌.

Verejne dostupné informácie obsahujú aspoň meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, krajinu pobytu, kontaktné údaje (bez uvedenia adresy bydliska), povahu a rozsah držaného podielu konečného užívateľa výhod, ako je stanovené v článku 3 ods. 6 písm. b) a c).

Na účely tohto odseku musí byť prístup k informáciám o vlastníckych právach v súlade s pravidlami ochrany údajov a normami v oblasti otvorených údajov, pričom podlieha online registrácii. Členské štáty môžu zaviesť poplatok na úhradu správnych nákladov.

4b.  Pri nadväzovaní nového klientského vzťahu so správou zvereného majetku či inou právnou štruktúrou podliehajúcou registrácii informácií o vlastníckych právach podľa odseku 3a povinné subjekty získajú ▌dôkaz o registrácii.“;

da)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

5.  Členské štáty vyžadujú, aby boli informácie uchovávané v centrálnom registri v zmysle odseku 4 primerané, presné a aktuálne. Členské štáty zavedú mechanizmy, ktorými sa zabezpečí pravidelné overovanie informácií v registri. Povinné subjekty, jednotky FIU a príslušné orgány nahlásia všetky nezrovnalosti, ktoré nájdu medzi informáciami o vlastníckych právach uchovávanými v centrálnych registroch a informáciami o vlastníckych právach zhromaždenými v rámci svojich postupov alebo vyšetrovaní týkajúcich sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

e)  Vkladá sa tento odsek 7a:

„7a.  Vo výnimočných prípadoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by prístup uvedený v odsekoch 4 a 4a vystavil konečného užívateľa výhod riziku ▌únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z takéhoto prístupu ku všetkým alebo niektorým informáciám o vlastníckych právach. Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto výnimky udeľované na základe hodnotenia výnimočnej povahy situácie, pričom toto hodnotenie musí byť Komisii sprístupnené na požiadanie. Výnimky sa v pravidelných intervaloch prehodnocujú, aby sa predchádzalo zneužívaniu. V prípade udelenia výnimky sa táto skutočnosť jasne uvedie v registri. Zachovajú sa práva na administratívne preskúmanie rozhodnutia o výnimke a na účinný opravný prostriedok. Členské štáty každý rok uverejnia štatistické údaje o počte udelených výnimiek a uvedených dôvodoch a tieto údaje predložia Komisii.

Výnimky udelené v súlade s prvým pododsekom sa neuplatňujú na úverové inštitúcie a finančné inštitúcie a na povinné subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. b), ktoré sú verejnými činiteľmi.

Ak sa členský štát rozhodne zaviesť výnimku v súlade s prvým pododsekom, nesmie obmedziť prístup príslušných orgánov a jednotiek FIU k informáciám.“;

f)  Odsek 8 sa vypúšťa;

g)  Odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.  Členské štáty zabezpečia, aby centrálne registre uvedené v odseku 3a tohto článku boli prepojené prostredníctvom Európskej centrálnej platformy zriadenej podľa článku 4a ods. 1 smernice 2009/101/ES. Prepojenie centrálnych registrov členských štátov s platformou sa realizuje v súlade s technickými špecifikáciami a postupmi stanovenými vo vykonávacích aktoch prijatých Komisiou v súlade s článkom 4c smernice 2009/101/ES.

Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v odseku 1 tohto článku boli sprístupnené prostredníctvom systému prepojenia registrov zriadeného podľa článku 4a ods. 2 smernice 2009/101/ES v súlade s vnútroštátnym právom členských štátov na vykonávanie odsekov 4 a 5 tohto článku.

Členské štáty zabezpečia, aby prostredníctvom ich vnútroštátnych registrov a prostredníctvom systému prepojenia registrov boli sprístupnené iba informácie uvedené v odseku 1, ktoré sú aktuálne a zodpovedajú skutočným konečným užívateľom výhod, a aby prístup k týmto informáciám bol v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku musia byť k dispozícii prostredníctvom vnútroštátnych registrov a prostredníctvom systému prepojenia registrov ešte 10 rokov po vyškrtnutí právnej štruktúry uvedenej v odseku 1 z registra. Členské štáty spolupracujú s Komisiou s cieľom zaviesť rôzne typy prístupu v súlade s odsekmi 4 a 4a tohto článku.“;

h)  Dopĺňa sa tento odsek 10:

„10.  Na účely tohto článku sa právna štruktúra uvedená v odseku 1 podobná správe zvereného majetku považuje za právnu štruktúru založenú, vykonávanú alebo fungujúcu v každom členskom štáte, v ktorom:

a)  je založená podľa práva členského štátu alebo sa ním riadi, alebo v ktorom sa nachádza najvyšší odvolací súd v jurisdikcii členského štátu; alebo

b)  s členským štátom ju spája:

i)  jeden alebo viac konečných užívateľov výhod s pobytom v tomto členskom štáte;

ii)  držba nehnuteľnosti v tomto členskom štáte;

iii)  držba akcií alebo hlasovacích práv, alebo vlastníckeho podielu v právnom subjekte, ktorý je zaregistrovaný v tomto členskom štáte; alebo

iv)  bankový alebo platobný účet vedený v úverovej inštitúcii v tomto členskom štáte.“;

ha)  Dopĺňa sa tento odsek 10a:

„10a.Členské štáty oznámia Komisii kategórie a charakteristické znaky právnych štruktúr, ktoré boli identifikované podľa odseku 1, do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice a po uplynutí tohto obdobia by Komisia mala do 2 mesiacov uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie konsolidovaný zoznam takýchto právnych štruktúr. Komisia do 26. júna 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi, či boli všetky právne štruktúry, ktoré majú štruktúru alebo funkciu podobnú správe zvereného majetku a podliehajú právu členských štátov, náležite identifikované a či sa ne vzťahujú povinnosti stanovené v tejto smernici. Komisia v náležitých prípadoch prijme potrebné kroky a bude konať na základe zistení tejto správy.“

11.  Článok 32 sa mení takto:

a)  V odseku 3 prvom pododseku sa štvrtá veta nahrádza takto:

„Je schopná žiadať, získať a využívať dodatočné informácie od ktoréhokoľvek povinného subjektu.“

b)  Dopĺňa sa tento odsek 9:

„9.  Každá jednotka FIU je v rámci svojich funkcií schopná získať od ktoréhokoľvek povinného subjektu informácie na účely uvedené v odseku 1 tohto článku bez toho, aby bol dotknutý článok 53, a to aj vtedy, ak takýto povinný subjekt predtým nepredložil správu podľa článku 33 ods. 1 písm. a).“;

12.  Vkladá sa tento článok 32a:

Článok 32a

1.  Členské štáty zavedú automatizované centralizované mechanizmy, napríklad centrálne registre alebo centrálne elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú platobné účty v zmysle smernice 2007/64/ES, finančné nástroje vymedzené v smernici 2014/65/EÚ a bankové účty a bezpečnostné schránky vedené niektorou úverovou inštitúciou na ich území. Členské štáty oznámia Komisii charakteristické znaky uvedených vnútroštátnych mechanizmov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie uchovávané v centralizovanom mechanizme uvedenom v odseku 1 priamo prístupné na vnútroštátnej úrovni jednotkám FIU a príslušným orgánom na účely plnenia ich povinností podľa tejto smernice. Členské štáty zabezpečia, aby každá jednotka FIU bola schopná včas poskytnúť informácie uchovávané v centralizovaných mechanizmoch uvedených v odseku 1 akejkoľvek inej jednotke FIU v súlade s článkom 53.

3.  Prostredníctvom centralizovaných mechanizmov uvedených v odseku 1 sú prístupné a vyhľadávateľné tieto informácie:

–  v prípade klienta, ktorý je držiteľom účtu, a v prípade akejkoľvek osoby, ktorá tvrdí, že koná v mene klienta: meno doplnené ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 písm. a) alebo jedinečné identifikačné číslo;

–  v prípade končeného užívateľa výhod v súvislosti s klientom, ktorý je držiteľom účtu: meno doplnené ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 písm. b) alebo jedinečné identifikačné číslo;

–  v prípade bankového alebo platobného účtu: číslo IBAN a dátum založenia a zrušenia účtu.

  v prípade bezpečnostných schránok: meno a obdobie nájmu.

3a.  Komisia do 26. júna 2019 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi podmienky, technické špecifikácie a postupy na zaistenie bezpečného a účinného prepojenia centrálnych registrov. K tejto správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh. “;

12a.  Vkladá sa tento článok 32b:

„Článok 32b

1.  Členské štáty zavedú automatizované centralizované mechanizmy, napríklad centrálne registre alebo centrálne elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožnia včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú pozemky a budovy na ich území. Členské štáty oznámia Komisii charakteristické znaky uvedených vnútroštátnych mechanizmov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie uchovávané v centralizovaných mechanizmoch uvedených v odseku 1 na vnútroštátnej úrovni priamo prístupné jednotkám FIU a príslušným orgánom. Členské štáty zabezpečia, aby každá jednotka FIU bola schopná včas poskytnúť informácie uchovávané v centralizovaných mechanizmoch uvedených v odseku 1 akejkoľvek inej jednotke FIU v súlade s článkom 53.

3.  Prostredníctvom centralizovaných mechanizmov uvedených v odseku 1 sú prístupné a vyhľadávateľné tieto informácie:

  v prípade vlastníka nehnuteľnosti a kohokoľvek, kto tvrdí, že koná v mene vlastníka: meno doplnené ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 písm. a) alebo jedinečné identifikačné číslo;

  v prípade konečného užívateľa výhod v súvislosti s nehnuteľnosťou: meno doplnené ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 písm. b) alebo jedinečné identifikačné číslo;

  v prípade nehnuteľnosti: dátum a dôvod nadobudnutia vlastníctva, hypotéky a iných ako vlastníckych práv;

  v prípade pozemku: poloha, číslo parcely, kategória pozemku (súčasný stav pozemku), výmera parcely (rozloha pozemku);

  v prípade budovy: poloha, číslo parcely, číslo budovy, typ, konštrukcia, podlahová plocha.

4.  Členské štáty spolupracujú navzájom a s Komisiou s cieľom zriadiť do 1. januára 2018 európsky register nehnuteľností v súlade s odsekom 1, ktorý sa opiera o Európsky pozemkový informačný servis (EULIS).“

12b.  Vkladá sa tento článok 32c:

„Článok 32c

1.  Členské štáty zavedú automatizované centralizované mechanizmy, napríklad centrálne registre alebo centrálne elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú zmluvy o životnom poistení alebo investičné služby, ako sú poistné zmluvy s preplatením poistného, na ich území. Členské štáty oznámia Komisii charakteristické znaky uvedených vnútroštátnych mechanizmov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie uchovávané v centralizovaných mechanizmoch uvedených v odseku 1 na vnútroštátnej úrovni priamo prístupné jednotkám FIU a príslušným orgánom. Členské štáty zabezpečia, aby každá jednotka FIU bola schopná včas poskytnúť informácie uchovávané v centralizovaných mechanizmoch uvedených v odseku 1 akejkoľvek inej jednotke FIU v súlade s článkom 53.

3.  Prostredníctvom centralizovaných mechanizmov uvedených v odseku 1 sú prístupné a vyhľadávateľné tieto informácie:

  v prípade zmluvného partnera a kohokoľvek, kto tvrdí, že koná v mene zmluvného partnera: meno doplnené ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 písm. a) alebo jedinečné identifikačné číslo;

  v prípade konečného užívateľa výhod v súvislosti so zmluvou o životnom poistení: meno doplnené ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 písm. b) alebo jedinečné identifikačné číslo;

  v prípade zmluvy o životnom poistení: dátum uzatvorenia zmluvy a poistená suma.

4.  Komisia do 26. júna 2019 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi podmienky, technické špecifikácie a postupy na zaistenie bezpečného a účinného prepojenia centrálnych registrov. K tejto správe sa v náležitých prípadoch pripojí i legislatívny návrh.“

13.  Článok 33 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.  Členské štáty vyžadujú od povinných subjektov a v prípade potreby od ich riaditeľov, zamestnancov a externých konzultantov a odborníkov, aby plne spolupracovali tak, že urýchlene:

aa)  Odsek 1 písm. b) sa nahrádza takto:

„b)  priamo poskytnú jednotke FIU na jej žiadosť všetky potrebné informácie.“;

13a.  Článok 34 sa mení takto:

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty neuplatňujú povinnosti stanovené v článku 33 ods. 1 na notárov, iné osoby vykonávajúce nezávislé právnické povolania, audítorov, externých účtovníkov a daňových poradcov, pričom táto výnimka sa uplatňuje výhradne v súvislosti s informáciami, ktoré prijmú alebo získajú o jednom zo svojich klientov, počas zisťovania právneho postavenia svojho klienta alebo obhajoby, či zastupovania daného klienta v súdnych konaniach alebo v súvislosti s nimi, bez ohľadu na to, či boli takéto informácie prijaté alebo získané pred takýmito konaniami, počas nich alebo po nich.

V prípadoch daňových únikov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam alebo daňových podvodov a bez toho, aby bola dotknutá prezumpcia neviny a právo na spravodlivý proces, členské štáty zabezpečia, aby tieto povolania viedli evidenciu prijatých opatrení s cieľom poskytnúť v prípade potreby dôkaz o riadnom výkone pracovných úloh.“

aa)  Dopĺňa sa tento odsek 2a:

„2a.  Samoregulačné orgány určené členskými štátmi podľa odseku 1 uverejnia výročnú správu, ktorá obsahuje informácie o:

a)  opatreniach prijatých podľa článkov 58, 59 a 61;

b)  počte doručených oznámení o porušení;

c)  počte správ podaných jednotke FIU;

d)  množstve a opatreniach vykonaných s cieľom overiť, či povinné subjekty dodržiavajú svoje povinnosti podľa:

i.  článkov 10 až 24 (povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi);

ii.  článkov 33, 34 a 35 (ohlasovanie podozrivých transakcií);

iii.  článku 40 (vedenie záznamov); a

iv.  článkov 45 a 46 (vnútorné kontroly).“

13b.  Článok 37 sa nahrádza takto:

„Poskytovanie informácií v dobrej viere podľa článkov 33 a 34 zo strany povinného subjektu alebo zamestnanca či riaditeľa takéhoto povinného subjektu, jednotiek FIU alebo ostatných príslušných verejných orgánov neznamená porušenie akéhokoľvek zákazu poskytovania informácií, ktorý sa ukladá zmluvou alebo akýmkoľvek legislatívnym, regulačným alebo administratívnym ustanovením, a nezakladá zodpovednosť akéhokoľvek druhu pre tento povinný subjekt alebo jeho riaditeľov či zamestnancov, a to ani za takých okolností, keď presne nevedeli o súvislosti s trestnou činnosťou, a bez ohľadu na to, či k nezákonnej činnosti skutočne došlo.“

13c.  Článok 38 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„Členské štáty zabezpečia, aby boli jednotlivci vrátane zamestnancov a zástupcov povinného subjektu, ktorí oznámia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu interne, externe alebo jednotke FIU, zákonom chránení pred vystavením hrozbám, odvetnému alebo nepriateľskému konaniu, a to najmä pred nepriaznivými či diskriminačnými opatreniami v zamestnaní, občianskoprávnymi žalobami a obvineniami zo spáchania trestného činu spojenými s takýmto oznámením.“

aa)  Dopĺňa sa tento odsek 1a:

„1a.  Členské štáty zabezpečia, aby boli jednotlivci, ktorí sú vystavení hrozbám, nepriateľskému konaniu alebo nepriaznivým či diskriminačným opatreniam v zamestnaní za oznámenie podozrenia na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu interne alebo jednotke FIU schopní podať bezpečným spôsobom sťažnosť príslušným orgánom. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali zákonnú povinnosť viesť vyšetrovanie a vydať rozhodnutie. Vždy musí existovať možnosť súdnej nápravy takéhoto rozhodnutia.“

14.  V článku 39 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Zákazom stanoveným v odseku 1 sa nebráni poskytovaniu informácií medzi úverovými inštitúciami a finančnými inštitúciami z členských štátov za predpokladu, že patria do tej istej skupiny, alebo medzi týmito subjektmi a ich pobočkami a dcérskymi spoločnosťami vo väčšinovom vlastníctve a so sídlom v tretej krajine za predpokladu, že plne dodržiavajú politiky a postupy v rámci skupiny vrátane postupov výmeny informácií v rámci tejto skupiny, v súlade s článkom 42 a že uvedené politiky a postupy v rámci skupiny sú v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.“;

15.  V článku 40 sa odsek 1 mení takto:

a)  Písmená a) a b) sa nahrádzajú takto:

„a)  v prípade povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi kópiu dokumentov a informácií, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek týkajúcich sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi stanovených v kapitole II, v prípade potreby vrátane informácií získaných prostriedkami elektronickej identifikácie podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 alebo alternatívnymi technikami identifikácie na diaľku podliehajúcimi schváleniu príslušnými orgánmi, a to počas obdobia piatich rokov od ukončenia obchodného vzťahu s klientom alebo od dátumu príležitostnej transakcie;

b)  podporné dôkazy a záznamy o transakciách pozostávajúce z originálnych dokumentov alebo kópií prípustných v súdnom konaní podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov, v prípade potreby vrátane informácií získaných prostriedkami elektronickej identifikácie podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 alebo alternatívnymi technikami identifikácie na diaľku podliehajúcimi schváleniu príslušnými orgánmi, ktoré sú potrebné na identifikáciu transakcií, a to počas obdobia piatich rokov od ukončenia obchodného vzťahu s klientom alebo od dátumu príležitostnej transakcie;

b)  Dopĺňa sa tento pododsek:

„Druhý pododsek sa uplatňuje aj na údaje prístupné prostredníctvom centralizovaných mechanizmov uvedených v článku 32a.“;

15a.  Článok 43 sa nahrádza takto:

„Spracúvanie osobných údajov na základe tejto smernice na účely predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v zmysle článku 1 sa považuje za otázku verejného záujmu podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.“

15b.  Článok 44 sa mení takto:

a)  V odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)  údaje o počte cezhraničných žiadostí o informácie, ktoré jednotka FIU podala, prijala, zamietla a na ktoré úplne alebo čiastočne odpovedala, rozdelené podľa krajiny protistrany.“

aa)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„Členské štáty poskytnú Eurostatu a Komisii štatistiku uvedenú v odseku 2. Eurostat uverejňuje výročnú správu, ktorá obsahuje zhrnutie a vysvetlenie štatistiky uvedenej v odseku 2 a musí sa sprístupniť na jeho webovej stránke.

16.  V článku 47 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia zmenárenských služieb medzi virtuálnymi menami a peniazmi s núteným obehom, poskytovatelia služieb peňaženky, zmenárne a miesta na inkaso šekov a poskytovatelia služieb správy zvereného majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti mali licenciu alebo boli registrovaní a aby prevádzkovatelia služieb v oblasti hazardných hier podliehali regulácii.“;

16a.  Článok 48 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„Členské štáty konkrétne vyžadujú, aby príslušné orgány účinne monitorovali činnosti osôb, na ktoré povinné subjekty a samoregulačné orgány delegujú úlohy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.“

aa)  Vkladá sa odsek 1a:

„1a.  Členské štáty zabezpečia, aby jeden príslušný orgán pôsobil ako orgán dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý musí byť štrukturálne nezávislý. Orgán dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zabezpečí dohľad a koordináciu činností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré vykonávajú iné príslušné orgány a orgány presadzovania práva s cieľom zabezpečiť, aby všetky povinné subjekty podliehali primeranému dohľadu vrátane opatrení v oblasti inšpekcie, prevencie, monitorovania a nápravy. Orgán dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu slúži ako kontaktné miesto pre orgány iných členských štátov vykonávajúce dohľad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, Komisiu a európske orgány dohľadu.“

ab)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali primerané právomoci vrátane právomoci vynútiť si predloženie všetkých informácií, ktoré sú dôležité na monitorovanie súladu s predpismi a vykonávanie kontrol a aby mali primerané finančné, ľudské a technické zdroje na vykonávanie svojich funkcií. Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci uvedených orgánov zachovávali vysoké profesionálne normy vrátane noriem v oblasti dôvernosti a ochrany údajov, aby boli vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní. Členské štáty zabezpečia, aby zamestnanci týchto orgánov disponovali pravidlami a mechanizmami, ktoré sú dostatočné na predchádzanie situáciám konfliktu záujmov a sankcionovanie takýchto situácií.

16b.  Vkladá sa tento článok 48a:

„Článok 48a

1.  Odborníci Komisie vykonajú v príslušných orgánoch členských štátov všeobecné a špecifické audity. Komisia môže vymenovať odborníkov z členských štátov, aby poskytli pomoc jej vlastným odborníkom. Všeobecné a špecifické audity sa vykonávajú pravidelne. Ich hlavným účelom je overiť, či príslušné orgány prijímajú opatrenia v súlade s posúdeniami rizika a v súlade s touto smernicou. Komisia môže pred vykonaním takýchto auditov požiadať členské štáty, aby čo najskôr poskytli všetky relevantné informácie.

2.  Všeobecné audity možno v jednej alebo vo viacerých konkrétnych oblastiach doplniť špecifickými auditmi a inšpekciami. Tieto špecifické audity a inšpekcie slúžia najmä na:

a)  overenie vykonávania odporúčaní o opatreniach vhodných na riešenie rizík zistených v posúdeniach rizika a v prípade potreby môžu zahŕňať i inšpekcie príslušných orgánov na mieste;

b)  overenie fungovania a organizácie príslušných orgánov;

c)  prešetrenie závažných alebo opakujúcich sa problémov v členských štátoch;

d)  prešetrenie núdzových situácií, vznikajúcich problémov alebo nového vývoja v členských štátoch.

3.  Komisia predloží správu o zisteniach každého vykonaného auditu. Jej správa bude v náležitých prípadoch obsahovať odporúčania pre členské štáty, ktoré majú byť zahrnuté do odporúčaní uvedených v článku 7 ods. 5a. Komisia svoje správy zverejní. Komisia poskytne relevantnému príslušnému orgánu návrh správy, ku ktorému tento orgán môže predložiť pripomienky, vezme tieto pripomienky do úvahy pri vypracovaní záverečnej správy a pripomienky príslušného orgánu uverejní spolu so záverečnou správou.

4.  Komisia stanoví ročný program kontrol, vopred ho oznámi členským štátom a podá správu o jeho výsledkoch. Komisia môže tento program zmeniť s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

5.  Členské štáty:

a)  prijmú príslušné následné opatrenia na základe odporúčaní vyplývajúcich z auditu;

b)  poskytnú všetku potrebnú pomoc, všetku dokumentáciu a inú technickú podporu, ktorú odborníci Komisie požadujú na to, aby mohli efektívne a účinne vykonávať audity;

c)  zabezpečia, aby odborníci Komisie mali prístup do všetkých priestorov alebo častí priestorov a k informáciám vrátane počítačových systémov, ktoré sú relevantné na vykonávanie ich povinností.

6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 64 prijímať delegované akty s cieľom vypracovať podrobné pravidlá vzťahujúce sa na audit.“

17.  Článok 49 sa nahrádza takto:

„Článok 49

Členské štáty zabezpečia, aby tvorcovia politiky, jednotky FIU, orgány dohľadu a iné príslušné orgány zapojené do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako sú daňové úrady a orgány presadzovania práva, mali účinné mechanizmy, ktoré im umožnia vnútroštátnu spoluprácu a koordináciu v oblasti vypracovávania a vykonávania politík a činností na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to aj so zreteľom na plnenie ich povinnosti podľa článku 7.“;

17a.  Článok 50 sa nahrádza takto:

„Príslušné orgány poskytnú európskym orgánom dohľadu všetky potrebné informácie, aby im umožnili vykonávanie ich povinností podľa tejto smernice. Európske orgány dohľadu do 26. júna 2017 vydajú usmernenia určené príslušným orgánom o spôsoboch spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami s cezhraničnou pôsobnosťou zameraný na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

  V kapitole VI oddiele 3 sa dopĺňa tento pododdiel IIa:

„Pododdiel IIa

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi

Článok 50a

Členské štáty zabezpečia výmenu informácií a poskytnutie pomoci medzi príslušnými orgánmi▌. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby príslušné orgány neodmietli žiadosť o pomoc na základe toho, že:

a)  žiadosť sa pokladá za žiadosť týkajúcu sa aj daňových záležitostí;

b)  vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, aby povinné subjekty zachovávali mlčanlivosť alebo dôvernosť, okrem prípadu, keď sa príslušné informácie, o ktoré sa žiada, uchovávajú za okolností, v ktorých sa uplatňuje právna povinnosť zachovávať mlčanlivosť alebo služobné tajomstvo;

c)  prebieha zisťovanie, vyšetrovanie alebo konanie v požiadanom členskom štáte, okrem prípadu, keď by takáto pomoc bránila v zisťovaní, vyšetrovaní alebo konaní;

d) povaha alebo postavenie žiadajúceho orgánu protistrany sú iné, než povaha alebo postavenie požiadaného príslušného orgánu.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonávajúce dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami navzájom spolupracovali v čo najväčšej možnej miere bez ohľadu na ich povahu alebo status. Takáto spolupráca takisto zahŕňa schopnosť viesť v rámci právomocí požiadaného príslušného orgánu vyšetrovanie v mene žiadajúceho príslušného orgánu a následne si vymieňať informácie získané na základe takéhoto vyšetrovania.“;

18a.  Vkladajú sa tieto články 51a a 51b:

„Článok 51a

Komisia do júna 2017 predloží legislatívny návrh na zriadenie európskej jednotky FIU, ktorá bude koordinovať jednotky FIU členských štátov, pomáhať im a podporovať ich. Táto európska jednotka FIU poskytuje podporu národným jednotkám FIU pri údržbe a vývoji technickej infraštruktúry na zabezpečenie výmeny informácií, pomáha im pri spoločnej analýze cezhraničných prípadov, vypracúva vlastnú prípadovú analýzu a koordinuje prácu jednotiek FIU členských štátov pri cezhraničných prípadoch. Národné jednotky FIU si na tento účel automaticky vymieňajú informácie s touto európskou jednotkou FIU pri vyšetrovaní prípadu prania špinavých peňazí. V tomto legislatívnom návrhu sa zohľadnia výsledky mapovania právomocí jednotiek FIU členských štátov Komisiou, ako aj prekážky v oblasti spolupráce s cieľom vytvoriť vyvážený a prispôsobený systém spolupráce.

Článok 51b

1.  Členské štáty zabezpečia, aby ich jednotka FIU mohla spolupracovať a vymieňať si relevantné informácie so svojimi zahraničnými partnermi.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby ich jednotka FIU bola schopná viesť vyšetrovanie v mene zahraničného partnera, ak by to mohlo byť relevantné pre analýzu finančných transakcií. Vyšetrovania by mali zahŕňať minimálne:

  vyhľadávanie vo vlastných databázach, ktoré budú obsahovať informácie týkajúce sa záznamov o podozrivých transakciách;

  vyhľadávanie v ostatných databázach, ku ktorým môže mať priamy alebo nepriamy prístup, vrátane databáz v oblasti presadzovania práva, verejných databáz, administratívnych databáz a komerčne dostupných databáz.

V prípade, že je to povolené, jednotky FIU na účely získania relevantných informácií kontaktujú aj ostatné príslušné orgány a finančné inštitúcie.“;

19.  Článok 53 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Žiadosť musí obsahovať príslušné fakty, podkladové informácie, odôvodnenie žiadosti a opis toho, ako budú požadované informácie použité.“

b)  V odseku 2 druhom pododseku sa druhá veta nahrádza takto:

„Táto jednotka FIU získa informácie v súlade s článkom 32 ods. 9 a bezodkladne poskytne odpovede.“;

ba)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  Jednotka FIU môže odmietnuť výmenu informácií len za výnimočných okolností, ak by výmena informácií bola v rozpore so základnými zásadami vnútroštátneho práva jednotky FIU. Tieto výnimky sa vymedzia tak, aby sa zabránilo zneužívaniu voľnej výmeny informácií na analytické účely a jej zbytočným obmedzeniam. Požiadaná jednotka FIU pošle v prípade takýchto výnimočných okolností správu Komisii.“;

bb)  Dopĺňajú sa tieto odseky 3a a 3b:

„3a.  Jednotka FIU každého členského štátu každoročne zverejní súhrnné štatistiky o svojej spolupráci a výmene informácií s ostatnými jednotkami FIU.

3b.  Komisia vypracuje správu o prekážkach, ktorým čelili príslušné orgány v súvislosti s výmenou informácií a pomocou medzi orgánmi jednotlivých členských štátov. Táto správa sa uverejní každé dva roky.“

19a.  V článku 54 sa dopĺňa tento odsek:

„1a.  Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU vymenovali aspoň jedného úradníka, ktorý bude zodpovedný za prijímanie žiadostí o informácie alebo vzájomnú právnu pomoc od zodpovedajúcich subjektov v ostatných členských štátoch a za zabezpečenie toho, aby boli tieto požiadavky včas spracované.“

20.  Článok 55 sa mení takto:

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Členské štáty zabezpečia, aby sa prechádzajúci súhlas požiadanej jednotky FIU s poskytnutím informácií príslušným orgánom udelil bezodkladne a v čo najväčšom rozsahu bez ohľadu na druh súvisiacich predikatívnych trestných činov. Požiadaná jednotka FIU nesmie odmietnuť dať súhlas s takýmto poskytnutím, s výnimkou prípadov, keď by takéto poskytnutie presahovalo rozsah uplatňovania jej predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, mohlo viesť k narušeniu vyšetrovania trestného činu, jasne odporovalo oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo členského štátu požiadanej jednotky FIU, alebo by inak odporovalo základným zásadám vnútroštátneho práva tohto členského štátu. Každé takéto odmietnutie udelenia súhlasu sa musí náležite vysvetliť.“;

aa)  Dopĺňa sa tento odsek 2a:

„2a.  Komisia do 31. decembra 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh, ktorý sa bude zaoberať potrebnou a efektívnou koordináciou jednotiek FIU a bude koordinovať boj proti finančnej kriminalite na úrovni EÚ prostredníctvom európskej jednotky FIU.“

21.  Článok 57 sa nahrádza takto:

„Článok 57

Rozdiely vo vymedzeniach predikatívnych trestných činov v právnych predpisoch jednotlivých štátov by nemali brániť tomu, aby jednotky FIU boli schopné poskytnúť pomoc inej jednotke FIU, a nesmú obmedziť výmenu, poskytovanie a využitie informácií podľa článkov 53, 54 a 55.“;

21a.  V kapitole VI oddiele 3 sa dopĺňa tento pododdiel:

„Pododdiel IIIa

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami a služobným tajomstvom

Článok 57a

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány vykonávajúce dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami v záujme súladu s touto smernicou, ako aj audítori alebo experti konajúci v mene príslušných orgánov, boli viazaní povinnosťou dodržiavania služobného tajomstva.

Žiadne dôverné informácie, ktoré získajú počas výkonu svojich povinností podľa tejto smernice, nesmú byť sprístupnené žiadnej osobe ani orgánu, iba ak v súhrnnej alebo všeobecnej forme, ktorá znemožňuje identifikovanie jednotlivých povinných subjektov, a to bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo.

2.  Odsek 1 nebráni týmto príslušným orgánom vo vzájomnom zasielaní alebo výmene informácií v súlade s touto smernicou alebo ostatnými smernicami alebo nariadeniami, ktoré sa týkajú dohľadu nad úverovými a finančnými inštitúciami. Zasielanie alebo výmena informácií podliehajú prijímajúcemu orgánu, ktorý je podľa vnútroštátneho práva viazaný dodržiavať podmienky služobného tajomstva, ako je uvedené v odseku 1.

3.  Príslušné orgány prijímajúce dôverné informácie podľa odseku 1 používajú tieto informácie len:

  pri vykonávaní svojich povinností podľa tejto smernice vrátane udeľovania sankcií;

  pri vykonávaní svojich povinností podľa ostatných smerníc alebo nariadenia vrátane udeľovania sankcií;

  pri odvolaní proti rozhodnutiu príslušného orgánu vrátane súdnych konaní;

  pri súdnych konaniach začatých na základe osobitných ustanovení stanovených v právnych predpisoch Únie, ktoré boli prijaté v oblasti úverových a finančných inštitúcií.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonávajúce dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami navzájom spolupracovali v čo najväčšej možnej miere bez ohľadu na ich povahu alebo postavenie. Takáto spolupráca takisto zahŕňa schopnosť viesť v rámci právomocí požiadaného príslušného orgánu vyšetrovanie v mene žiadajúceho príslušného orgánu a následne si vymieňať informácie získané na základe takéhoto vyšetrovania.

5.  Členské štáty môžu uzatvárať dohody o spolupráci v oblasti spolupráce a výmeny dôverných informácií s príslušnými orgánmi, ktoré sú partnerskými orgánmi príslušných orgánov uvedených v odseku 1. Takéto dohody o spolupráci sa uzatvárajú na základe reciprocity, a len ak sprístupnené informácie podliehajú zárukám dodržiavania služobného tajomstva prinajmenšom rovnocenným zárukám uvedeným v odseku 1. Výmena dôverných informácií sa v súlade s týmito dohodami o spolupráci využíva na účely vykonávania úloh uvedených orgánov v oblasti dohľadu.

V prípade, že tieto informácie pochádzajú z iného členského štátu, môžu byť poskytnuté iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a ak je to vhodné, výlučne na účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.

Článok 57b

1.  Bez ohľadu na článok 57a ods. 1 a ods. 3 môžu členské štáty povoliť výmenu informácií v tom istom alebo inom členskom štáte medzi príslušnými orgánmi a ďalej uvedenými orgánmi pri výkone svojich úloh v oblasti dohľadu:

  orgánmi poverenými verejnou úlohou dohľadu nad inými subjektmi finančného sektora a orgánmi zodpovednými za dohľad nad finančnými trhmi,

  orgánmi zapojenými do likvidácie a konkurzu inštitúcií a do iných konaní podobného druhu,

  osobami zodpovednými za výkon zákonného auditu účtovných závierok úverových a finančných inštitúcií.

Vo všetkých prípadoch prijaté informácie podliehajú požiadavkám služobného tajomstva aspoň na úrovni uvedenej v článku 57a ods. 1.

2.  Bez ohľadu na ustanovenia článku 57a ods. 1 a ods. 3 môžu členské štáty podľa ustanovení vnútroštátneho práva povoliť sprístupnenie určitých informácií iným oddeleniam ich ústrednej štátnej správy zodpovedným za právne predpisy o dohľade nad úverovými a finančnými inštitúciami a inšpektorom konajúcim v mene týchto oddelení.

Takéto sprístupnenie možno vykonať iba vtedy, ak je to potrebné pre dohľad nad týmito inštitúciami na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Osoby, ktoré majú prístup k týmto informáciám, podliehajú požiadavkám služobného tajomstva aspoň na úrovni uvedenej v článku 57a ods. 1.

3.  Členské štáty povolia poskytnutie určitých informácií týkajúcich sa dohľadu nad úverovými inštitúciami na dosiahnutie súladu s touto smernicou svojim príslušným vnútroštátnym parlamentným vyšetrovacím výborom, dvorom audítorov a ostatným subjektom zodpovedným za vyšetrovanie za týchto podmienok:

a)  tieto subjekty majú podľa vnútroštátneho práva presný mandát na vyšetrovanie alebo skúmanie krokov orgánov zodpovedných za dohľad nad týmito inštitúciami alebo za právne predpisy týkajúce sa takéhoto dohľadu;

b)  subjekty posúdia informácie nevyhnutné na splnenie mandátu uvedeného v písmene a);

c)  na osoby, ktoré majú prístup k týmto informáciám, sa vzťahujú požiadavky služobného tajomstva v zmysle vnútroštátneho práva, ktoré sú aspoň rovnocenné požiadavkám uvedeným v článku 57a ods. 1.

d)  ak tieto informácie pochádzajú z iného členského štátu, nemôžu sa zverejniť bez výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a výhradne na účely, na ktoré tieto orgány udelili svoj súhlas.

4.  Tento pododdiel nebráni príslušným orgánom vykonávajúcim dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami v záujme dosiahnutia súladu s touto smernicou v tom, aby poskytovali dôverné informácie na účely plnenia svojich úloh iným orgánom zodpovedným za vykonávanie dohľadu nad úverovými a finančnými inštitúciami v súlade s inými smernicami alebo nariadeniami, a to vrátane Európskej centrálnej banky konajúcej v súlade s nariadením 1024/2013.“

21b.   V kapitole VI oddiele 3 sa dopĺňa tento pododdiel:

„Pododdiel IIIb

Medzinárodná spolupráca

Článok 57c

1.  Členský štát by mal zabezpečiť, aby jeho príslušné orgány vykonávajúce dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami, ako aj jeho orgány presadzovania práva zabezpečili čo najširšie spektrum medzinárodnej spolupráce s príslušnými orgánmi tretích krajín, ktoré sú partnerskými orgánmi vnútroštátnych príslušných orgánov.

2.  Členský štát zabezpečí, aby existovali účinné spôsoby na uľahčenie rýchlej a konštruktívnej výmeny informácií týkajúcich sa prania špinavých peňazí priamo medzi partnerskými orgánmi, a to buď spontánne, alebo na požiadanie.

21c.  Článok 58 sa mení takto:

a)  V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty zabezpečia, aby orgány presadzovania práva boli v prípadoch porušenia, na ktoré sa vzťahujú trestné sankcie, o takýchto porušeniach riadne informované.“

b)  Vkladá sa tento odsek:

„4a.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a samoregulačné orgány informovali Komisiu v prípade, že vnútroštátne právo bráni ich právomociam v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon ich úloh.“

21d.  Článok 59 sa mení takto:

a)  Úvodná časť odseku 1 sa nahrádza takto:

„1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa tento článok uplatňoval aspoň na tie prípady, keď povinné subjekty porušia požiadavky stanovené v:“

b)  V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty zabezpečia, aby sa tento článok uplatňoval aspoň na závažné, opakované či systematické porušenia požiadaviek stanovených v článkoch 30 a 31 alebo na kombináciu týchto porušení zo strany podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov, správ zvereného majetku a iných typov právnych štruktúr so štruktúrou alebo funkciami podobnými správe zvereného majetku.“

c)  V odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)  v závažných, opakovaných, systematických prípadoch alebo pri kombinácii týchto prípadov, a ak povinný subjekt podlieha povoleniu, odňatie alebo pozastavenie povolenia;“

d)  V odseku 3 sa vkladá toto písmeno:

„ba)odňatie povolenia na prevádzku v prípadoch, ktoré sú závažné, opakované, systematické alebo pri kombinácii týchto prípadov;“

21e.  Článok 61 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a samoregulačné orgány zaviedli účinné a spoľahlivé mechanizmy na podporu ohlasovania potenciálnych alebo skutočných porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, príslušným orgánom a samoregulačným orgánom.“;

b)  V odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Príslušné orgány zabezpečujú jeden alebo viac bezpečných komunikačných kanálov, ktoré umožnia osobám nahlasovať podozrenia z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Týmito kanálmi sa zaručí, že totožnosť osôb poskytujúcich informácie je známa len príslušným orgánom.“

21f.  Článok 64 sa nahrádza takto:

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 a článku 48a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 25. júna 2015.“

b)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 a článku 48a nadobúda účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote jedného mesiaca odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.“

21g.  Článok 65 sa dopĺňa o tento pododsek 1a:

„K tejto správe sa podľa potreby pripoja vhodné návrhy, v náležitých prípadoch aj vzhľadom na zlepšenie spolupráce medzi úradmi členských štátov pre vyhľadávanie majetku, na hotovostné platby, virtuálne meny, splnomocnenia na vytvorenie a vedenie centrálnej databázy registrácie totožnosti používateľov a adries peňaženiek prístupnej pre jednotky FIU, ako aj formulárov vlastného vyhlásenia pre používateľov virtuálnej meny.

Komisia do konca roka 2017 vypracuje správu o právomociach jednotiek FIU členských štátov a prekážkach v oblasti spolupráce. Toto hodnotenie musí obsahovať posúdenie prostriedkov na podporu spoločnej analýzy cezhraničných prípadov a riešení na zvýšenie úrovne finančných spravodajských informácií v rámci EÚ. K tejto správe sa podľa potreby pripoja vhodné návrhy na odstránenie prekážok v oblasti spolupráce týkajúcich sa prístupu k informáciám, ich výmeny a využívania. Správa musí obsahovať posúdenie potreby:

a)  prevádzkových usmernení o riadnom vykonávaní tejto smernice;

b)  uľahčenia výmeny informácií o cezhraničných prípadoch;

c)  mechanizmu urovnávania sporov;

d)  podpory spoločnej strategickej analýzy rizika na úrovni Únie;

e)  spoločných analytických tímov pre cezhraničné prípady;

f) toho, či povinné subjekty majú podávať správy priamo do siete FIU.net;

g)  zriadenia európskej finančnej spravodajskej jednotky na posilnenie spolupráce a koordinácie medzi národnými jednotkami FIU.“;

22.  V článku 65 sa dopĺňa tento druhý odsek:

„K tejto správe sa podľa potreby pripoja vhodné návrhy vrátane, ak je to vhodné, vzhľadom na virtuálne meny, splnomocnenia zriadiť a viesť centrálnu databázu registrácie totožnosti používateľov a adries peňaženiek prístupnú pre jednotky FIU, ako aj formuláre čestného vyhlásenia pre používateľov virtuálnej meny.“;

23.  V článku 66 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Smernice 2005/60/ES a 2006/70/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2017.“;

24.  V článku 67 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 2017. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.“;

24a.  V prílohe II sa úvodná časť bodu 3 nahrádza takto:

„3.  Rizikové faktory z geografického hľadiska – registrácia v:

25.  V prílohe III bode 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)  nepriame obchodné vzťahy alebo transakcie bez určitých bezpečnostných opatrení, akými sú napríklad prostriedky elektronickej identifikácie alebo relevantné dôveryhodné služby podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 alebo alternatívne techniky identifikácie na diaľku podliehajúce schváleniu príslušných orgánov;“.

Článok 2

Zmeny smernice 2009/101/ES

Smernica 2009/101/ES sa mení takto:

1.  Do kapitoly 1 sa dopĺňa tento článok 1a:

„Článok 1a

Rozsah pôsobnosti

Opatrenia v súvislosti so zverejňovaním informácií o vlastníckych právach sa uplatňujú v prípade zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa:

a)  podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov uvedených v článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/849(20) vrátane druhov spoločností uvedených v článku 1 tejto smernice▌;

b)  správy zvereného majetku, ktorý pozostáva z akéhokoľvek majetku vlastneného osobou alebo v jej mene, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť spočívajúcu v správe zvereného majetku alebo zahŕňajúcu takúto správu a ktorá v rámci výkonu podnikateľskej činnosti vystupuje ako správca zvereného majetku na účely dosiahnutia zisku, a ostatných typov právnych štruktúr so štruktúrou alebo funkciami podobnými správe zvereného majetku.“

1a.  Článok 7 sa mení takto:

a)  Vkladá sa tento bod:

„aa)nezverejnenie presných a úplných informácií o vlastníckych právach, ako sa vyžaduje v článku 7b;“

b)  Dopĺňa sa tento bod:

„ba)nezverejnenie informácií o vlastníckych právach, ako sa vyžaduje v článku 7b.“

c)  Vkladá sa tento odsek:

„Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, že sa povinnosti vzťahujú na právnické osoby, mohli uplatňovať pokuty na členov riadiaceho orgánu alebo na akékoľvek iné fyzické osoby, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za porušenie.“

2.  Do kapitoly 2 sa dopĺňa tento článok 7b:

„Článok 7b

Zverejňovanie informácií o vlastníckych právach

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby subjekty uvedené v článku 1a písm. a) a b) tejto smernice povinne zverejňovali primerané, presné a aktuálne informácie o svojich vlastníckych právach v súlade s článkami 30 a 31 smernice 2015/849.

Informácie zahŕňajú prinajmenšom meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, krajinu pobytu konečného užívateľa výhod, kontaktné údaje (bez uvedenia adresy bydliska), ako aj povahu a rozsah ním držaného podielu.

2.  Zverejňovanie informácií o vlastníckych právach podľa odseku 1 sa zabezpečí prostredníctvom centrálnych registrov uvedených v článku 30 ods. 3 ▌smernice 2015/849.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o vlastníckych právach uvedené v odseku 1 tohto článku takisto zverejnili prostredníctvom systému prepojenia registrov uvedeného v článku 4a ods. 2 v súlade s pravidlami ochrany údajov a normami v oblasti otvorených údajov, a pod podmienkou online registrácie môžu členské štáty zaviesť poplatok na pokrytie administratívnych nákladov.

4.  Vo výnimočných prípadoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by prístup k informáciám uvedený v odseku 1 vystavil konečného užívateľa výhod riziku podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z povinného zverejňovania všetkých alebo niektorých informácií o vlastníckych právach. Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto výnimky udeľované na základe podrobného hodnotenia výnimočnej povahy situácie, pričom toto hodnotenie musí byť Komisii na požiadanie sprístupnené. Výnimky sa v pravidelných intervaloch prehodnocujú, aby sa predchádzalo zneužívaniu. V prípade udelenia výnimky sa táto skutočnosť jasne uvedie v registri. Zachovajú sa práva na administratívne preskúmanie rozhodnutia o výnimke a na účinný opravný prostriedok. Členské štáty každý rok uverejnia štatistické údaje o počte udelených výnimiek a uvedených dôvodoch a tieto údaje predložia Komisii.

5.   Osobné údaje konečných užívateľov výhod uvedené v odseku 1 sa zverejňujú s cieľom umožniť tretím stranám a občianskej spoločnosti vo všeobecnosti dozvedieť sa, kto sú koneční užívatelia výhod, a takto prispieť k predchádzaniu zneužívania právnických osôb a právnych štruktúr prostredníctvom posilnenia verejnej kontroly. Na tento účel sú informácie verejne prístupné prostredníctvom vnútroštátnych registrov a systému prepojenia registrov počas ▌ 10 rokov po tom, ako boli subjekt alebo štruktúra z registra vymazané.

5a.  Členské štáty vyžadujú, aby príslušné orgány účinne monitorovali a prijímali potrebné opatrenia s cieľom zaručiť dodržiavanie požiadaviek uvedených v tomto článku. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali primerané právomoci vrátane právomoci vynútiť si predloženie všetkých informácií, ktoré sú dôležité na monitorovanie súladu s predpismi a vykonávanie kontrol a aby mali primerané finančné, ľudské a technické zdroje na vykonávanie svojich úloh. Členské štáty zaistia, aby pracovníci uvedených orgánov zachovávali prísne profesionálne normy vrátane noriem v oblasti dôvernosti a ochrany údajov, aby sa vyznačovali vysokou mierou integrity a boli primerane kvalifikovaní.

Článok 2a

Pozmeňujúce návrhy k smernici 2013/36/EÚ

V článku 56 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ sa vkladá toto písmeno:

fa)  orgánmi zodpovednými za vykonávanie dohľadu nad povinnými subjektmi uvedenými v článku 2 ods. 1 bode 1 a bode 2 smernice 2015/849 na zabezpečenie súladu s touto smernicou.“

Článok 3

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 2017. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu

Za Európsky parlamentZa Radu

predsedapredseda

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(4)

  Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

(5)

  Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

(6)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 215/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(7)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Európsky program v oblasti bezpečnosti“, COM(2015) 185 v konečnom znení.

(8)

  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu teroristov, COM(2016) 50 final.

(9)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. L 258, 1.10.2009, s. 11).

(10)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(11)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(12)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(13)

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60).

(14)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(15)

  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

(16)

  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(17)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s.1).

(18)

  Ú. v. EÚ C ...

(19)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 32. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

(20)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).“;


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (1.12.2016)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elly Schlein

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh zameraný na ďalšie posilnenie predpisov EÚ týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí, aby sa zabránilo financovaniu terorizmu a zvýšila transparentnosť skutočného vlastníctva spoločností a správ zvereného majetku (trustov) s cieľom posilniť boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Spravodajkyňa víta pozmeňujúce návrhy Komisie, ktoré sú určitými pozitívnymi krokmi prinášajúcimi pokrok v otázke vyhýbania sa daňovým povinnostiam a prania špinavých peňazí. Kauza Panama Papers opäť preukázala, že sú naliehavo potrebné účinné pravidlá overovania skutočného vlastníctva spoločností a iných právnických osôb. Obrovské množstvo prostriedkov sa stráca najmä v rozvojových krajinách v dôsledku pochybných dohôd a v sieti korupčných aktivít, pri ktorých sa využívajú anonymné schránkové spoločnosti a trusty.

Návrh v súčasnej podobe však tieto otázky nerieši tak odvážne a rázne, ako občania očakávajú. Spravodajkyňa sa domnieva, že ponecháva určité závažné právne medzery: nie všetky trusty musia zverejniť svojich konečných užívateľov výhod a niektoré z nich by mohli túto informáciu utajovať pred všetkými okrem tých, ktorí môžu preukázať legitímny záujem. V súvislosti so spoločnosťami obsahuje platná smernica ustanovenie, podľa ktorého sa v prípade, keď nie je možné určiť konečného užívateľa výhod, môže namiesto toho menovať člen vrcholového manažmentu spoločnosti. Zníženie limitu vlastníctva z 25 % vlastníckeho podielu na 10 % podiel je okrem toho zmenou, ktorá nie je dosť zásadná, lebo sa vzťahuje len na pasívne nefinančné subjekty.

Spravodajkyňa síce podporuje úsilie Komisie, ale zároveň je presvedčená, že Európsky parlament a Rada musia urobiť viac na odstránenie nedostatkov, ktoré by mohli oslabiť boj proti praniu špinavých peňazí a proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam na celosvetovej úrovni. Ak sa tieto právne medzery neodstránia, pre orgány rozvojových krajín bude aj naďalej ťažké preniknúť cez nejasné korporátne štruktúry schránkových spoločností v Európe, aby mohli získať ukradnuté prostriedky a zabrániť nezákonným tokom peňazí. EÚ by si nemala nechať ujsť príležitosť posilniť pravidlá EÚ týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a zvýšenia transparentnosti a mala by pri tom zohľadniť aj osobitné potreby rozvojových krajín, ktoré sú nezákonnými finančnými tokmi obzvlášť postihnuté. Súdržnosť politík v záujme rozvoja nás nabáda k tomu, aby sme umožnili rozvojovým krajinám zmobilizovať ich vlastné domáce zdroje, a to najmä prostredníctvom daní. Len úplné zverejňovanie informácií umožní občanom rozvojových krajín zabrániť tomu, aby prostredníctvom anonymných schránkových spoločností mizli zdroje nevyhnutné na rozvoj.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorské výbory zohľadnili tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Tak Únia a jej členské štáty na jednej strane, ako aj tretie krajiny na druhej strane majú v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu spoločnú zodpovednosť. Spolupráca s tretími krajinami by sa mala naďalej zameriavať na posilnenie finančných systémov a správnych orgánov rozvojových krajín, aby sa tak mohli lepšie zapojiť do celosvetového procesu daňovej reformy s cieľom zamedziť finančnej trestnej činnosti a súvisiacim nezákonným činnostiam a aby mohli zaviesť mechanizmy proti praniu špinavých peňazí, ktoré by prispeli k lepšej výmene údajov a informácií s inými krajinami s cieľom identifikovať podvody a teroristov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Mal by sa ozrejmiť osobitný faktor určujúci, ktorý členský štát je zodpovedný za monitorovanie a registráciu informácií o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr. Aby sa zamedzilo tomu, že kvôli rozdielom v právnych systémoch členských štátov sa niektorá správa zvereného majetku nemonitoruje a nie je registrovaná nikde v Únii, každá správa zvereného majetku a podobné právne štruktúry by mali byť registrované tam, kde sú riadené. S cieľom zabezpečiť efektívne monitorovanie a registráciu informácií o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku je potrebná tiež spolupráca medzi členskými štátmi.

(21)  Mal by sa ozrejmiť osobitný faktor určujúci, ktorý členský štát je zodpovedný za monitorovanie a registráciu informácií o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr. Aby sa zamedzilo tomu, že kvôli rozdielom v právnych systémoch členských štátov sa niektorá správa zvereného majetku nemonitoruje a nie je registrovaná nikde v Únii, každá správa zvereného majetku a podobné právne štruktúry by mali byť registrované tam, kde sú vytvorené, riadené alebo prevádzkované. S cieľom zabezpečiť efektívne monitorovanie a registráciu informácií o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku je potrebná tiež spolupráca medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Aby sa zabezpečila proporcionalita, informácie o vlastníckych právach týkajúcich sa akejkoľvek inej správy zvereného majetku, okrem majetku, ktorý pozostáva z akéhokoľvek majetku vlastneného osobou alebo v jej mene, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť spočívajúcu v správe zvereného majetku alebo zahŕňajúcu takúto správu a ktorá v rámci výkonu podnikateľskej činnosti vystupuje ako správca zvereného majetku na účely dosiahnutia zisku, by sa mali sprístupniť len stranám, ktoré majú legitímny záujem. Legitímny záujem, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a súvisiace predikatívne trestné činy, by sa mal zdôvodniť bežne dostupnými prostriedkami, ako sú stanovy alebo mandát mimovládnych organizácií, alebo na základe preukázaných predchádzajúcich činnosti týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo preukázaných výsledkov prieskumov alebo opatrení v tejto oblasti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35a)  Hoci boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu je legitímnym cieľom, opatrenia stanovené v tejto smernici by v žiadnom prípade nemali brániť vo finančnom začlenení všetkých osôb bez rozdielu v rámci Únie a v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 35 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35b)  Remitencie majú významný prínos pre rozvoj rodín a komunít. Hoci predchádzanie praniu špinavých peňazí je dôležité, opatrenia prijaté podľa tejto smernice by nemali brániť prevodom remitencií od medzinárodných migrantov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 35 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35c)  Cieľom humanitárnej pomoci, ktorá je mimoriadne dôležitá, je poskytovať pomoc a podporu ľuďom v núdzi na celom svete. Opatrenia zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a daňovým únikom by osobám a organizáciám nemali brániť vo financovaní takejto pomoci v prospech ľudí v núdzi.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno -a (nové)

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 3 – bod 6 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-a)  V bode 6 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)  v prípade podnikateľských subjektov:

„a)  v prípade podnikateľských subjektov:

i)  fyzické(-á) osoby(-a), ktoré(-á) skutočne ovláda(-jú) právny subjekt alebo nad ním vykonáva(-jú) kontrolu, a to prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva dostatočného percentuálneho podielu akcií alebo hlasovacích práv alebo majetkovej účasti v danom subjekte, a to aj prostredníctvom akcií na doručiteľa, alebo prostredníctvom kontroly inými prostriedkami, inom než je spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v súlade s právom Únie alebo podlieha rovnocenným medzinárodným normám, ktoré zabezpečujú primeranú transparentnosť informácií o vlastníctve.

i)  všetky fyzické osoby (ktoré nemôžu byť poverené osoby, zástupcovia, splnomocnené osoby alebo ich ekvivalent), ktoré skutočne ovládajú právny subjekt alebo nad ním vykonávajú kontrolu, a to prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva dostatočného percentuálneho podielu akcií alebo hlasovacích práv alebo majetkovej účasti v danom subjekte, a to aj prostredníctvom akcií na doručiteľa, alebo prostredníctvom kontroly inými prostriedkami, inom než je spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v súlade s právom Únie alebo podlieha rovnocenným medzinárodným normám, ktoré zabezpečujú primeranú transparentnosť informácií o vlastníctve.

Vlastnícky podiel na akciách v klientovi vo výške 25 % plus jedna akcia alebo majetková účasť na klientovi vo výške viac ako 25 %, ak sú v držbe fyzickej osoby, znamenajú priame vlastníctvo. Vlastnícky podiel na akciách v klientovi vo výške 25 % plus jedna akcia alebo majetková účasť na klientovi vo výške viac ako 25 %, ak sú v držbe podnikateľského subjektu, nad ktorým vykonáva kontrolu fyzická(-é) osoba(-y), alebo v držbe viacerých podnikateľských subjektov, nad ktorými vykonáva kontrolu tá(tie) istá(-é) fyzická(-é) osoba(-y), znamená nepriame vlastníctvo. Platí to bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov rozhodnúť, že vlastníctvo alebo kontrolu môže znamenať aj nižší percentuálny podiel. Kontrolu prostredníctvom iných prostriedkov možno okrem iného určiť v súlade s kritériami uvedenými v článku 22 ods. 1 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (3).

Vlastnícky podiel na akciách v klientovi vo výške 5 % plus jedna akcia alebo majetková účasť na klientovi vo výške viac ako 5 %, ak sú v držbe fyzickej osoby, znamenajú priame vlastníctvo. Vlastnícky podiel na akciách v klientovi vo výške 5 % plus jedna akcia alebo majetková účasť na klientovi vo výške viac ako 5 %, ak sú v držbe podnikateľského subjektu, nad ktorým vykonáva kontrolu fyzická(-é) osoba(-y), alebo v držbe viacerých podnikateľských subjektov, nad ktorými vykonáva kontrolu tá(tie) istá(-é) fyzická(-é) osoba(-y), znamená nepriame vlastníctvo. Platí to bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov rozhodnúť, že vlastníctvo alebo kontrolu môže znamenať aj nižší percentuálny podiel. Kontrolu prostredníctvom iných prostriedkov možno okrem iného určiť v súlade s kritériami uvedenými v článku 22 ods. 1 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (3).

ii)  ak po vyčerpaní všetkých možných prostriedkov a za predpokladu, že neexistujú dôvody na pochybnosti, nie je podľa bodu i) určená žiadna osoba, alebo ak existujú akékoľvek pochybnosti o tom, že určená(-é) osoba(-y) je(sú) konečným(-i) užívateľom(-mi) výhod, fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) zastáva(-jú) pozíciu vrcholového riadiaceho pracovníka (pracovníkov); povinné subjekty uchovávajú záznamy o prijatých opatreniach s cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod podľa bodu i) a tohto bodu;“

ii)  ak subjekt neposkytne totožnosť žiadnej fyzickej osoby, ktorá spĺňa kritériá stanovené v bode i), alebo ak existujú akékoľvek pochybnosti o tom, že určená(-é) osoba(-y) je(sú) konečným(-i) užívateľom(-mi) výhod, povinné subjekty uvedú, že žiadny konečný užívateľ výhod neexistuje, a uchovávajú záznamy o prijatých opatreniach s cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod podľa bodu i).

 

Povinné subjekty by okrem toho mali zistiť a overiť totožnosť príslušnej fyzickej osoby, ktorá vykonáva funkciu vrcholového riadiaceho pracovníka, pričom táto osoba by sa mala označiť ako ‚vrcholový riadiaci pracovník‘ (a nie ako ‚konečný užívateľ výhod‘), a mali by zaznamenať údaje o všetkých zákonných vlastníkoch subjektu;“

_________________

_________________

(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1)

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno a

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 3 – odsek 6 – písmeno a – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   V bode 6 písm. a) bode i) sa dopĺňa tento pododsek:

vypúšťa sa

„Na účely článku 13 ods. 1 písm. b) a článku 30 tejto smernice sa údaj o vlastníctve či kontrole uvedený v druhom odseku znižuje na 10 %, ak tento právny subjekt je pasívny nefinančný subjekt vymedzený v smernici 2011/16/EÚ.“;

 

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 3 – bod 6 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)   V bode 6 sa písmeno b) nahrádza takto:

b)   v prípade správy zvereného majetku (trust):

„b)  v prípade správy zvereného majetku (trust):

i)   zriaďovateľ (settlor);

i)   zriaďovateľ(-ia);

ii)   správca (trustee);

ii)   správca(-ovia);

iii)   protektor, ak je určený;

iii)   protektor(-i), ak je (sú) určený(-í);

iv)   beneficienti, alebo ak sa ešte len majú určiť jednotlivci, ktorí majú prospech z predmetnej právnej štruktúry alebo subjektu, skupina osôb, v ktorých hlavnom záujme sa táto právna štruktúra alebo subjekt zakladá alebo funguje;

iv)   beneficienti, alebo ak sa ešte len majú určiť jednotlivci, ktorí majú prospech z predmetnej právnej štruktúry alebo subjektu, skupina osôb, v ktorých hlavnom záujme sa táto právna štruktúra alebo subjekt zakladá alebo funguje;

v)   akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá vykonáva skutočnú kontrolu nad zvereným majetkom prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo inými prostriedkami;

v)   akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá vykonáva skutočnú kontrolu nad zvereným majetkom prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo inými prostriedkami.

 

Pokiaľ ide o správy zvereného majetku, ktoré sú určené na základe charakteristiky alebo triedy, správcovská listina alebo súvisiaci dokument by mali poskytnúť dostatočné informácie týkajúce sa beneficienta, aby akákoľvek osoba dokázala určiť totožnosť beneficienta v čase vyplatenia alebo v čase, keď beneficient zamýšľa uplatniť si práva, ktoré mu prináležia.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Odôvodnenie

Keďže správa zvereného majetku môže mať viac ako jedného zriaďovateľa alebo protektora, vymedzenia pojmov konečných užívateľov výhod by mali byť uvedené aj v množnom čísle, rovnako, ako to už je v prípade pojmov „správca(-ovia)“ a „beneficient(-i)“. Inak by sa táto nejasnosť mohla zneužiť na to, aby sa zaregistroval len jeden z potenciálne mnohých zriaďovateľov alebo protektorov. Používanie množného čísla pre všetky súvisiace strany trustu sa už vyžaduje aj na základe komentárov OECD k spoločnému štandardu oznamovania pre automatickú výmenu informácií.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 a (nový)

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 28 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  V článku 28 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)  nad účinným plnením požiadaviek uvedených v písmene b) na úrovni skupiny vykonáva dohľad príslušný orgán domovského členského štátu alebo tretej krajiny.“

„c)  nad účinným plnením požiadaviek uvedených v písmene b) na úrovni skupiny vykonáva dohľad príslušný orgán domovského členského štátu.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN)

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9 – písmeno -a (nové)

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 30 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Členské štáty vyžadujú, aby boli informácie uchovávané v centrálnom registri v zmysle odseku 3 primerané, presné a aktuálne.

„4.   Členské štáty vyžadujú, aby boli informácie uchovávané v centrálnom registri v zmysle odseku 3 primerané, presné a aktuálne. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty oznamovali prípady nezverejnenia informácií alebo zverejnenia nepresných informácií.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN)

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   V odseku 5 sa vypúšťa prvý pododsek písm. c) a druhý pododsek;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 30 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)   Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie o vlastníckych právach prístupné v každom prípade pre:

„5.   Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie o vlastníckych právach prístupné v každom prípade pre:

a)   príslušné orgány a FIU, a to bez obmedzenia;

a)   príslušné orgány a FIU, a to bez obmedzenia;

b)   povinné subjekty, a to v rámci povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou II;

b)   povinné subjekty, a to v rámci povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou II;

c)   každú osobu alebo organizáciu, ktorá môže preukázať legitímny záujem.

c)   verejnosť.

Osoby alebo organizácie uvedené v písmene c) majú prístup aspoň k menu, mesiacu a roku narodenia, štátnej príslušnosti a krajine pobytu konečného užívateľa výhod, ako aj povahe a rozsahu držaného podielu konečného užívateľa výhod.

Informácie prístupné verejnosti zahŕňajú aspoň meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, adresu podniku alebo služby a krajinu pobytu konečného užívateľa výhod, ako aj povahu a rozsah ním držaného podielu.

Na účely tohto odseku musí byť prístup k informáciám o vlastníckych právach v súlade s pravidlami ochrany údajov a môže podliehať registrácii online a úhrade poplatku. Poplatky účtované za získanie informácií nesmú presiahnuť administratívne náklady na takýto úkon.

Na účely tohto odseku musí byť prístup k informáciám o vlastníckych právach v súlade s pravidlami ochrany údajov a normami otvoreného prístupu k údajom.“;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Odôvodnenie

Informácie v registroch o konečných užívateľoch výhod by mali byť verejne prístupné v otvorenom dátovom formáte. Požiadavkou, aby členské štáty vytvorili registre v súlade s normami otvoreného prístupu k údajom, sa tiež zabráni vytváraniu takých registrov, v ktorých by sa dalo vyhľadávať len pomocou jedného parametra, napríklad mena spoločnosti. Okrem toho sa tým výrazne uľahčí prepojenie registrov medzi členskými štátmi, ktoré sa očakáva v nadchádzajúcich rokoch.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9 – písmeno c

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 30 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„9.   Vo výnimočných prípadoch, ktoré sa stanovia vo vnútroštátnom práve, ak by prístup uvedený v odseku 5 písm. b) vystavil konečného užívateľa výhod riziku podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z takéhoto prístupu ku všetkým alebo niektorým informáciám o vlastníckych právach.

„9.   Vo výnimočných prípadoch, ktoré sa stanovia vo vnútroštátnom práve, ak by prístup uvedený v odseku 5 písm. b) a c) vystavil konečného užívateľa výhod riziku únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, najmä ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z takéhoto prístupu ku všetkým alebo niektorým informáciám o vlastníckych právach. Výnimky nikdy nemajú neobmedzenú platnosť a v pravidelných intervaloch sa prehodnocujú s cieľom zabrániť ich zneužívaniu.

 

V prípade udelenia výnimky sa táto skutočnosť jasne uvedie v registri prístupnom pre subjekty uvedené v odseku 5 písm. b) a c).

Výnimky udelené v súlade s týmto odsekom sa neuplatňujú na úverové inštitúcie a finančné inštitúcie a na povinné subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. b), ktoré sú verejnými činiteľmi.

Výnimky udelené v súlade s týmto odsekom sa neuplatňujú na úverové inštitúcie a finančné inštitúcie a na povinné subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. b), ktoré sú verejnými činiteľmi.

Odôvodnenie

Pôvodný text by sa dal interpretovať tak, že by sa vytvorila automatická paušálna výnimka pre všetky spoločnosti, v ktorých aspoň jedna z osôb, ktoré sú uvedené ako konečný užívateľ výhod, nedosiahla určitý vek. Súčasný odkaz na riziko podvodu by mohol byť použitý na podávanie žiadostí o udelenie výnimky výlučne na základe hospodárskej straty. Ak sa udelí výnimka, táto skutočnosť sa jasne uvedie vo verejne prístupnom registri. Tieto výnimky by sa nemali udeľovať bez časového obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10 – písmeno a

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 31 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa tento článok uplatňoval na správu zvereného majetku a iné typy právnych štruktúr so štruktúrou alebo funkciami podobnými správe zvereného majetku, ako sú, okrem iného, fiducie, Treuhand alebo fideicomiso.

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa tento článok uplatňoval na správu zvereného majetku a iné typy právnych štruktúr so štruktúrou alebo funkciami podobnými správe zvereného majetku, ako sú, okrem iného, fiducie, Treuhand, waqf alebo fideicomiso a všetky ostatné súčasné alebo budúce právne štruktúry podobné z hľadiska štruktúry alebo funkcie.

Členské štáty vyžadujú, aby správcovia každej výslovne zriadenej správy zvereného majetku riadenej v danom členskom štáte, získali a mali primerané, presné a aktuálne informácie o vlastníckych právach, pokiaľ ide o správu zvereného majetku. Uvedené informácie zahŕňajú totožnosť:

Členské štáty vyžadujú, aby správcovia každej výslovne zriadenej správy zvereného majetku založenej, riadenej a/alebo vykonávanej v danom členskom štáte, získali a mali primerané, presné a aktuálne informácie o vlastníckych právach, pokiaľ ide o správu zvereného majetku. Uvedené informácie zahŕňajú totožnosť:

a)   zriaďovateľa;

a)   zriaďovateľa(-ov);

b)   správcu;

b)   správcu(-ov);

c)   protektora (ak je určený);

c)   protektora(-ov), ak je (sú) určený(-í);

d)   beneficientov alebo triedy beneficientov;

d)   beneficientov alebo triedy beneficientov a

e)   akejkoľvek inej fyzickej osoby vykonávajúcej účinnú kontrolu nad majetkom zvereným do správy.“;

e)   akejkoľvek inej fyzickej osoby vykonávajúcej účinnú kontrolu nad majetkom zvereným do správy.“;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10 – písmeno b

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 31 – odsek 3a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3a.   Informácie uvedené v odseku 1 sú uchovávané v centrálnom registri zriadenom členským štátom, v ktorom sa správa zvereného majetku vykonáva.“;

„3a.   Informácie uvedené v odseku 1 sú uchovávané v centrálnom registri zriadenom členským štátom, v ktorom sa správa zvereného majetku založila, riadi alebo vykonáva.Členské štáty oznámia Komisii charakteristické znaky vnútroštátnych centrálnych registrov.“;

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia by sa mali vzťahovať na všetky súčasné aj budúce právne štruktúry podobné trustom. Členské štáty by mali vyžadovať registráciu všetkých trustov, na ktoré sa vzťahujú ich právne predpisy alebo ktoré riadi osoba s trvalým pobytom v EÚ, a to aj v prípadoch, keď všetky ostatné strany trustu a jeho aktíva nie sú v EÚ. Týmto spôsobom by mohli členské štáty zabezpečiť, aby ich právne predpisy alebo ich štátmi príslušníci neumožňovali pranie špinavých peňazí alebo vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v iných častiach sveta, čo je osobitne dôležité pre rozvojové krajiny.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10 – písmeno d

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 31 – odsek 4 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4a.   Informácie uchovávané v registri uvedenom v odseku 3a tohto článku týkajúce sa akejkoľvek inej správy zvereného majetku, než ktorá je uvedená v článku 7b písm. b) smernice (ES) 2009/101, sa sprístupnia každej osobe alebo organizácii, ktorá môže preukázať legitímny záujem.

„4a.  Informácie uchovávané v registri uvedenom v odseku 3a tohto článku sú verejne prístupné v otvorenom dátovom formáte.

Informáciami prístupnými osobám alebo organizáciám, ktoré môžu preukázať legitímny záujem, sú meno, mesiac a rok narodenia, štátna príslušnosť a krajina pobytu konečného užívateľa výhod vymedzeného v článku 3 bode 6 písm. b).

Verejne prístupnými informáciami sú meno, dátum narodenia, štátna príslušnosť a krajina pobytu konečného užívateľa výhod vymedzeného v článku 3 bode 6 písm. b), ako aj povaha a rozsah ním držaného podielu.

 

Členské štáty zabezpečia, aby za výnimočných okolností a osobitných podmienok, ktoré sa stanovia vo vnútroštátnych právnych predpisoch, mohol zriaďovateľ a/alebo správca požiadať vnútroštátne orgány, aby sa informácie o príslušnej správe zvereného majetku alebo právnej štruktúre v záujme ochrany súkromia zraniteľných beneficientov nezverejnili. Ak vnútroštátny orgán takúto žiadosť schváli, vo verejnom registri sa uvedie, že prístupné informácie o správe zvereného majetku alebo právnej štruktúre sú neúplné. Tieto rozhodnutia sú kedykoľvek napadnuteľné.

Odôvodnenie

Otvorený dátový formát je zásadne dôležitý na to, aby sa zabránilo skrývaniu skutočného vlastníctva trustov. Umožňuje zber a analýzu veľkého množstva údajov, ktoré uľahčujú zisťovanie anomálií, vzorov, chýb, upozornení atď. Umožňuje tiež spájanie údajov o vlastníckych právach s informáciami z iných zdrojov údajov, ktoré sú dôležité pri odhaľovaní korupcie v celom hodnotovom reťazci, ako sú zmluvy a postupy verejného obstarávania.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10 – písmeno d

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 31 – odsek 4 b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4b.   Pri nadväzovaní nového klientského vzťahu so správou zvereného majetku či inou právnou štruktúrou podliehajúcou registrácii informácií o vlastníckych právach podľa odseku 3a povinné subjekty získajú v prípade potreby dôkaz o registrácii.“;

4b.   Pri nadväzovaní nového klientského vzťahu so správou zvereného majetku či inou právnou štruktúrou podliehajúcou registrácii informácií o vlastníckych právach podľa odseku 3a povinné subjekty získajú v prípade potreby dôkaz o registrácii a oznámia akúkoľvek nezrovnalosť informácií o vlastníckych právach uvedených v centrálnom registri s informáciami o vlastníckych právach, ktoré zistili v rámci svojho postupu povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.“;

Odôvodnenie

Stanovením požiadavky, aby povinné subjekty museli oznamovať nezrovnalosti medzi svojou hĺbkovou analýzou klienta (client due dilligence) a verejnými registrami o vlastníckych vzťahoch, by sa skvalitnili údaje vo verejných registroch o vlastníckych vzťahoch. Treba tiež zdôrazniť, že povinné subjekty sa nemajú spoliehať na informácie uvedené vo verejných registroch, ale musia naďalej vykonávať svoju nezávislú hĺbkovú analýzu klienta, aby zistili, kto sú ich klienti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10 – písmeno d a (nové)

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 31 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

da)  Odsek 5 sa nahrádza takto:

5.   Členské štáty vyžadujú, aby boli informácie uchovávané v centrálnom registri v zmysle odseku 4 primerané, presné a aktuálne.

5.   Členské štáty vyžadujú, aby boli informácie uchovávané v centrálnom registri v zmysle odseku 4 primerané, presné a aktuálne. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty oznamovali prípady nezverejnenia alebo zverejnenia nepresných informácií.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=EN)

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10 – písmeno e

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 31 – odsek 7a – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Vo výnimočných prípadoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by prístup uvedený v odsekoch 4 a 4a vystavil konečného užívateľa výhod riziku podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z takéhoto prístupu ku všetkým alebo niektorým informáciám o vlastníckych právach.

„Vo výnimočných prípadoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by prístup uvedený v odsekoch 4 a 4a vystavil konečného užívateľa výhod riziku únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, najmä ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z takéhoto prístupu ku všetkým alebo niektorým informáciám o vlastníckych právach. Výnimky nikdy nemajú neobmedzenú platnosť a v pravidelných intervaloch sa prehodnocujú.

Odôvodnenie

Pozri článok 1 ­ ods. 1 bod 9 písmeno c).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10 – písmeno h

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 31 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„10.  Na účely tohto článku sa správa zvereného majetku považuje za správu vykonávanú v každom členskom štáte, v ktorom sú správcovia usadení.

„10.  Na účely tohto článku sa správa zvereného majetku považuje za správu založenú, riadenú alebo vykonávanú v členskom štáte, ak:

 

a)   je založená podľa práva tohto členského štátu alebo sa ním riadi, alebo sa jej najvyšší odvolací súd nachádza v jurisdikcii tohto členského štátu; alebo

 

b)   ju spája s týmto členským štátom:

 

i)   jeden alebo viac konečných užívateľov výhod tejto správy zvereného majetku, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 6 písm. b), s pobytom v tomto členskom štáte;

 

ii)   držba nehnuteľnosti v tomto členskom štáte;

 

iii)   držba akcií alebo hlasovacích práv alebo vlastníckeho podielu v právnom subjekte, ktorý je zaregistrovaný v tomto členskom štáte; alebo

 

iv)   bankový alebo platobný účet vedený v úverovej inštitúcii s činnosťou v tomto členskom štáte.“;

Odôvodnenie

Správa zvereného majetku by mala byť zaregistrovaná vo všetkých členských štátoch, s ktorými je určitým spôsobom spojená.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – bod 1 a (nový)

Smernica 2009/101/ES

Článok 7 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  V článku 7 sa dopĺňa toto písmeno ba):

 

„ba)  nezverejnenie informácií o vlastníckych právach konečného užívateľa, ako sa to vyžaduje v článku 7b.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – bod 1 b (nový)

Smernica 2009/101/ES

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b)  V článku 7 sa dopĺňa tento druhý odsek:

 

„Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, keď sa povinnosti vzťahujú na právnické osoby, mohli pokuty uplatňovať na fyzické osoby, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za porušenie, vrátane členov riadiaceho orgánu.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – bod 2

Smernica 2009/101/ES

Článok 7 b – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie zahŕňajú meno, mesiac a rok narodenia, štátnu príslušnosť a krajinu pobytu konečného užívateľa výhod, ako aj povahu a rozsah ním držaného podielu.

Informácie zahŕňajú meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, krajinu pobytu a kontaktné údaje (bez uvedenia adresy bydliska) konečného užívateľa výhod, ako aj povahu a rozsah ním držaného podielu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 2 – bod 2

Smernica 2009/101/ES

Článok 7 b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o vlastníckych právach uvedené v odseku 1 tohto článku takisto zverejnili prostredníctvom systému prepojenia registrov uvedeného v článku 4a ods. 2.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o vlastníckych právach uvedené v odseku 1 tohto článku takisto zverejnili prostredníctvom systému prepojenia registrov uvedeného v článku 4a ods. 2, a to v súlade s pravidlami ochrany údajov, ako aj s normami otvoreného prístupu k údajom, pričom podliehajú online registrácii.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 2 – bod 2

Smernica 2009/101/ES

Článok 7 b – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vo výnimočných prípadoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by prístup k informáciám uvedený v odseku 1 vystavil konečného užívateľa výhod riziku podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z povinného zverejňovania všetkých alebo niektorých informácií o vlastníckych právach.

4.  Vo výnimočných prípadoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by prístup k informáciám uvedený v odseku 1 vystavil konečného užívateľa výhod riziku únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z povinného zverejňovania všetkých alebo niektorých informácií o vlastníckych právach. Výnimky nikdy nemajú neobmedzenú platnosť a v pravidelných intervaloch sa prehodnocujú s cieľom zabrániť ich zneužívaniu. V prípade udelenia výnimky sa táto skutočnosť jasne uvedie v registri prístupnom pre subjekty uvedené v článku 30 ods. 5 písm. b) a c) smernice (EÚ) 2015/849.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 2 – bod 2

Smernica 2009/101/ES

Článok 7 b – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„5a.  Členské štáty vyžadujú, aby príslušné orgány účinne monitorovali a prijímali potrebné opatrenia s cieľom zaručiť dodržiavanie požiadaviek uvedených v tomto článku. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali primerané právomoci vrátane právomoci vynútiť si predloženie všetkých informácií, ktoré sú dôležité na monitorovanie dodržiavania súladu s predpismi a vykonávanie kontrol a aby mali primerané finančné, ľudské a technické zdroje na vykonávanie svojich funkcií. Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci uvedených orgánov zachovávali vysoké profesionálne normy vrátane noriem v oblasti dôvernosti a ochrany údajov, aby boli vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní.“

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

Referenčné čísla

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

12.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Elly Schlein

21.10.2016

Článok 55 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

6.10.2016

Prerokovanie vo výbore

7.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Nirj Deva, Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Seb Dance, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (8.12.2016)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Emmanuel Maurel

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Politiky a opatrenia v ďalších príslušných oblastiach pôsobnosti Únie, napríklad v oblastiach medzinárodného obchodu a rozvojovej spolupráce, by sa mali podľa možnosti využívať na doplnenie aktivít zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu prostredníctvom finančného systému. Cieľom týchto politík a opatrení by malo byť doplnenie, a nie oslabenie ďalších cieľov politík Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  K praniu špinavých peňazí a daňovým únikom dochádza čoraz častejšie v rámci obchodných transakcií manipuláciou ceny, kvantity alebo kvality. Finančná transparentnosť a daňová transparentnosť patria k hlavným prioritám obchodnej politiky Únie, a preto by sa krajinám, ktoré tolerujú pranie špinavých peňazí a daňové úniky, nemala poskytnúť žiadna výsada obchodu s Úniou.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10b.  V súlade so stratégiou „Obchod pre všetkých“ by sa mali prijať ďalšie účinné opatrenia týkajúce sa obchodu so službami, aby sa predišlo jeho využívaniu na nezákonné finančné toky, majúc pritom na pamäti, že voľný obchod s tovarom a so službami s rozvojovými krajinami zvyšuje hrozbu prania špinavých peňazí a že objem obchodu Únie so službami s daňovými rajmi je šesťkrát väčší než s porovnateľnými krajinami, zatiaľ čo v oblasti obchodu s tovarom neexistujú žiadne takéto rozdiely.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10c.  Do roka po nadobudnutí účinnosti tejto smernice by Komisia mala predložiť členským štátom správu o prípadných nejasnostiach v kapitolách o finančných službách a usadení v už platných obchodných dohodách EÚ s tretími krajinami, s osobitným zreteľom na vymedzenie pojmov „investície“ a „usadenie“, rozsah a lehoty prudenciálnych výnimiek, existenciu a neexistenciu stropov pre prevod finančných prostriedkov medzi stranami obchodných dohôd, meny povolené pre takýto prevod, potvrdenie bankového tajomstva a existenciu ustanovení o výmene údajov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10d.  Liberalizácia finančných služieb by mala podliehať lepšej kontrole a analýze ex ante, ktorú vykonávajú príslušné orgány. V súvislosti s prudkým rastom finančných inovácií by sa malo zahrnutie finančných služieb do obchodných dohôd a partnerstiev Únie zakladať na pozitívnych zoznamoch.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10e.  Kapitoly o finančných službách a usadení v budúcich obchodných dohodách by mali: obsahovať presné vymedzenia pojmu „investície“ s cieľom vylúčiť produkty s vysokým potenciálom prenosu nezdanených finančných prostriedkov; stanovovať vytvorenie verejných registrov skutočného vlastníctva týkajúcich sa spoločností, trustov a podobných právnych subjektov vytvorených, spravovaných alebo prevádzkovaných na územiach, na ktoré sa vzťahuje obchodná dohoda; obsahovať ustanovenia o spolupráci v oblasti kontroly finančných tokov a zrušenia bankového tajomstva v súlade s pravidlami o ochrane údajov a normami týkajúcimi sa otvorených údajov; rozšíriť rozsah prudenciálnych výnimiek a predĺžiť lehoty pre ne nad rámec „nerovnováhy nevyhnutnosti platieb“ a nahradiť povinnosti týkajúce sa „maximálneho úsilia“ záväznými ustanoveniami.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

37a.  Kľúčové normy transparentnosti by mali byť záväzné a smerodajné pre rokovania a opätovné rokovania o obchodných dohodách a partnerstvách Únie. Obchodní partneri by mali stratiť výhody priznané obchodnými dohodami s Úniou, ak nedodržiavajú príslušné medzinárodné normy, napríklad spoločný štandard oznamovania OECD, Akčný plán na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov OECD, centrálny register skutočného vlastníctva a odporúčania FATF. Pri vykonávaní narúšania základu dane a presunu ziskov OECD je nevyhnutné na nadnárodné podniky v plnej miere uplatňovať systém oznamovania podľa jednotlivých krajín.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 37 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

37b.  Posúdenia vplyvu týkajúce sa udržateľnosti obchodu by mali obsahovať presné informácie o výkonnosti príslušnej tretej krajiny alebo krajín v tejto oblasti vrátane vykonávania príslušných právnych predpisov. Posilnenie doložiek o dobrej správe v dvojstranných dohodách s tretími krajinami a poskytnutie technickej pomoci týmto krajinám by malo byť kľúčovým prvkom týchto dohôd, a to aj vtedy, ak tieto doložky nie sú záväzné.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 37 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

37c.  Ak existujú obchodné dohody s rozvojovými krajinami alebo sa o nich rokuje, treba v rámci dohody v záujme splnenia uvedených požiadaviek vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na vytvorenie technických, ľudských a inštitucionálnych kapacít. Výročné správy o vykonávaní obchodnej dohody, ktorú Únia uzavrela s tretími krajinami, by mali obsahovať osobitný oddiel o finančných službách a usadení a overiteľné informácie o splnení uvedených požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2015/849/EÚ

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno e

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  V článku 2 sa odsek 1 bod 3 nahrádza takto:

e)  ostatné osoby obchodujúce s tovarom vtedy, ak sa platby vykonávajú alebo prijímajú v hotovosti vo výške 10 000 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa daná transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

e)  ostatné osoby obchodujúce s tovarom alebo so službami vtedy, ak sa platby vykonávajú alebo prijímajú v hotovosti vo výške 10 000 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa daná transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 2015/849/EÚ

Článok 11 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V článku 11 sa písmeno c) nahrádza takto:

c)  v prípade osôb obchodujúcich s tovarom pri vykonávaní príležitostných transakcií v hotovosti vo výške 10 000 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

c)  v prípade osôb obchodujúcich s tovarom alebo so službami pri vykonávaní príležitostných transakcií v hotovosti vo výške 10 000 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Smernica (EÚ) 2015/849

Článok 18 a – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ ide o transakcie týkajúce sa vysokorizikových tretích krajín, členské štáty od povinných subjektov vyžadujú, aby v prípade fyzických osôb alebo právnych subjektov usadených v tretích krajinách, ktoré boli identifikované ako vysokorizikové tretie krajiny podľa článku 9 ods. 2, uplatňovali aspoň všetky tieto opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi:

1.  Pokiaľ ide o transakcie vrátane obchodných transakcií týkajúce sa vysokorizikových tretích krajín, členské štáty od povinných subjektov vyžadujú, aby v prípade fyzických osôb alebo právnych subjektov usadených v tretích krajinách, ktoré boli identifikované ako vysokorizikové tretie krajiny podľa článku 9 ods. 2, uplatňovali aspoň všetky tieto opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi:

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

Referenčné čísla

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

12.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Emmanuel Maurel

12.10.2016

Článok 55 – spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

6.10.2016

Prerokovanie vo výbore

29.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

5.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

4

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso


STANOVISKO Výboru pre právne veci (18.1.2017)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Úvod

Cieľom predloženého návrhu je zmena dvoch nedávnych právnych predpisov EÚ o finančných kontrolách a transparentnosti s cieľom zintenzívniť boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré sa oboje opierajú o medzery vo finančných kontrolách(1).

V tejto súvislosti bolo identifikovaných týchto päť hlavných problémov: 1. podozrivé transakcie zahŕňajúce vysokorizikové tretie krajiny sa účinne nemonitorujú z dôvodu nejasných a nekoordinovaných požiadaviek na povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi; 2. orgány dostatočne nemonitorujú podozrivé transakcie vykonávané prostredníctvom virtuálnych mien a nie sú schopné prepojiť totožnosť osôb s transakciami; 3. súčasné opatrenia na zníženie rizík prania špinavých peňazí/financovania terorizmu spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi nie sú postačujúce; 4. finančné spravodajské jednotky (FIU) nemajú včasný prístup k informáciám, ktorými disponujú povinné subjekty, a nevymieňajú si s nimi tieto informácie; 5. finančné spravodajské jednotky nemajú prístup alebo majú oneskorený prístup k informáciám o totožnosti držiteľov bankových a platobných účtov(2).

V tejto oblasti je dôležité dosiahnuť rovnováhu medzi zavedením dostatočnej kontroly na účinné predchádzanie finančnej trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a na ochranu súkromia a základných práv. Čoraz väčšie škody napáchané nečestnými finančnými praktikami a teroristickou činnosťou viedli v posledných rokoch k narušeniu tejto rovnováhy a boli potrebné dôraznejšie opatrenia na ochranu spoločnosti ako celku. Je to teda otázka rovnováhy medzi týmito záujmami, ktoré môžu byť do istej miery protichodné, a tiež otázka proporcionality.

II. Regulácia virtuálnych mien

Virtuálne meny sú v súčasnosti okrajovým javom, ale je možné, že budú nadobúdať čoraz väčší význam. Zároveň je jasné, že ich možno zneužiť na trestné účely. Komisia preto navrhuje, aby platformy na výmenu virtuálnych mien a poskytovatelia služieb peňaženky do istej miery podliehali tej istej ohlasovacej povinnosti ako tradiční poskytovatelia finančných služieb. V rámci toho by vnútroštátne finančné spravodajské jednotky mali byť schopné priradiť k príslušným adresám virtuálnych mien totožnosť vlastníka virtuálnych peňazí.

Spravodajca tento krok schvaľuje, ale súhlasí s Európskou centrálnou bankou v tom, že zavedenie tejto ohlasovacej povinnosti by nemalo byť formulované tak, aby sa dalo chápať ako schvaľovanie virtuálnych mien.

III. Obmedzenie anonymných predplatených kariet

Anonymné predplatené karty môžu byť užitočným platobným prostriedkom, najmä v prípade relatívne malých súm. Možno ich však použiť na účely podvodov(3). Komisia navrhuje znížiť limit na platby takýmito kartami bez vykonávania systematických kontrol v rámci povinnej starostlivosti a tiež ukončiť platnosť oslobodenia online platieb od kontroly v rámci povinnej starostlivosti.

Spravodajca schvaľuje určité sprísnenie kontroly takýchto kariet, keďže existujú dokázané prípady ich zneužitia, domnieva sa však, že obmedzenia môžu byť len také striktné, aby sa tieto karty nestali v praxi nevyužiteľnými. Okrem toho sa nazdáva, že je potrebné dôkladnejšie preskúmať dosah navrhnutých opatrení na konkurencieschopnosť a najmä na MSP aktívne v oblasti predplatených nástrojov a virtuálnych mien.

IV. Právomoci finančných spravodajských jednotiek v oblasti prístupu k informáciám

Návrhom Komisie sa zvýšia právomoci finančných spravodajských jednotiek členských štátov na požadovanie informácií od finančných inštitúcií. V súčasnosti si finančné spravodajské jednotky môžu vyžiadať informácie len v prípade, že príslušná finančná inštitúcia ich upozornila na nezvyčajnú činnosť. Návrhom sa preto povoľujú zo strany finančných spravodajských jednotiek požiadavky z vlastnej iniciatívy. V členských štátoch sa majú takisto zriadiť centrálne registre majiteľov bankových účtov.

Spravodajca sa domnieva, že tieto obmedzenia utajenia finančných informácií sú vzhľadom na súčasné podmienky odôvodnené. V každom prípade je nutné plne rešpektovať základné práva všetkých strán.

V. Spoločný prístup k vysokorizikovým tretím krajinám

EÚ má v súčasnosti pomerne krátky, spoločný zoznam vysokorizikových tretích krajín, v prípade ktorých by sa finančným transakciám mala venovať osobitná pozornosť. V návrhu sa stanovujú spoločné normy na pristupovanie k finančným transakciám do týchto jurisdikcií a z nich.

Spravodajca sa domnieva, že takýto spoločný prístup je nevyhnutný.

VI. Prístup k informáciám o vlastníckych právach

Jeden z najdôležitejších aspektov návrhu sa týka posilnenia povinnosti poskytovať jednak informácie o vlastníckych právach v prípade podnikových štruktúr, správy zvereného majetku a podobných štruktúr, jednak prístup k týmto informáciám. Mnohé nedávne finančné a politické škandály ukázali, že takéto štruktúry môžu predstavovať spôsob, ako sa vyhýbať plateniu daní alebo riadnemu dohľadu nad finančnými záležitosťami. Cieľom návrhu je sprístupniť verejnosti komplexnejší register obsahujúci určité informácie o vlastníckych právach v prípade podnikových štruktúr alebo správy zvereného majetku, a nielen udeliť prístup k nemu určitým orgánom. Okrem toho sa objasňujú aj pravidlá týkajúce sa miesta registrácie správy zvereného majetku.

Spravodajca sa domnieva, že toto zvýšenie transparentnosti má zásadný význam pre zachovanie dôvery verejnosti vo finančný systém. Je obzvlášť dôležité, aby prah na ohlasovanie konečných užívateľov výhod bol dostatočne nízky – návrh Komisie na jeho zníženie z 25 % na 10 % možno schváliť.

VII. Záver

Spravodajca sa domnieva, že tento návrh je veľmi aktuálny, keďže je potrebný na posilnenie právneho rámca Únie na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Základné línie návrhu Komisie možno schváliť, ale s určitými pozmeňujúcimi návrhmi, ktorých cieľom je ešte viac posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pri súčasnom zaistení rešpektovania základných práv v tejto oblasti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorské výbory zohľadnili tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh   1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/84924 predstavuje hlavný právny nástroj v predchádzaní zneužívaniu finančného systému EÚ na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Uvedená smernica, ktorej transpozícia do vnútroštátneho práva sa má uskutočniť do 26. júna 2017, stanovuje celkový rámec na boj proti obstarávaniu peňazí alebo majetku na teroristické účely, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby identifikovali, chápali a znižovali riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/84924 predstavuje hlavný právny nástroj v predchádzaní zneužívaniu finančného systému EÚ na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Uvedená smernica, ktorej transpozícia do vnútroštátneho práva sa má uskutočniť do 26. júna 2017, stanovuje aktualizovaný, transparentný, účinný a komplexný právny rámec na boj proti obstarávaniu peňazí alebo majetku na teroristické účely, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby identifikovali, chápali a znižovali riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a zamedzovali im.

_________________

_________________

24Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

24Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Nedávne teroristické útoky odhalili vznikajúce nové trendy, predovšetkým čo sa týka spôsobu, akým teroristi financujú a vykonávajú svoje operácie. Niektoré služby moderných technológií sa stávajú čím ďalej tým populárnejšie ako alternatívne finančné systémy a zostávajú mimo rámca právnych predpisov Únie alebo sa na ne uplatňujú výnimky, ktorých existencia už ďalej nemôže byť odôvodnená. Aby sa udržal krok s objavujúcimi sa trendmi, mali by sa prijať ďalšie opatrenia na zlepšenie existujúceho preventívneho rámca.

(2)  Nedávne teroristické útoky odhalili vznikajúce nové trendy, predovšetkým čo sa týka spôsobu, akým teroristi financujú a vykonávajú svoje operácie. Niektoré služby moderných technológií sa stávajú čím ďalej tým populárnejšie ako alternatívne finančné systémy a zostávajú mimo rámca právnych predpisov Únie alebo sa na ne uplatňujú výnimky, ktorých existencia už ďalej nemôže byť odôvodnená. Aby sa udržal krok s objavujúcimi sa trendmi, mali by sa prijať ďalšie opatrenia s cieľom zvýšiť transparentnosť finančných transakcií a podnikových subjektov v preventívnom právnom rámci zavedenom v Únii, a tým zlepšiť existujúci preventívny rámec a účinnejšie bojovať proti financovaniu terorizmu.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Zatiaľ čo by sa mali plniť ciele smernice (EÚ) 2015/849, akékoľvek zmeny uvedenej smernice by mali byť v súlade s činnosťou Únie prebiehajúcou v oblasti boja proti terorizmu a jeho financovaniu. V Európskom programe v oblasti bezpečnosti25 sa uvádza potreba komplexnejších a komplexnejších opatrení na boj proti financovaniu terorizmu, pričom sa v ňom zdôraznilo, že prenikanie na finančné trhy umožňuje financovanie terorizmu. V záveroch Európskej rady zo 17. – 18. decembra 2015 bola tiež zdôraznená potreba urýchlene prijať ďalšie opatrenia na boj proti financovaniu terorizmu vo všetkých oblastiach.

(3)  Zatiaľ čo by sa mali plniť ciele smernice (EÚ) 2015/849, akékoľvek zmeny uvedenej smernice by mali byť v súlade s činnosťou Únie prebiehajúcou v oblasti boja proti terorizmu a jeho financovaniu s náležitým ohľadom na základné práva a zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, ako aj na dodržiavanie a uplatňovanie zásady proporcionality. V Európskom programe v oblasti bezpečnosti25 sa ako jedna z priorít uvádza zdokonalenie právneho rámca EÚ na boj proti terorizmu a poukazuje sa na potrebu účinnejších a komplexnejších opatrení na boj proti financovaniu terorizmu, pričom sa v ňom zdôrazňuje, že prenikanie na finančné trhy umožňuje financovanie terorizmu. V záveroch Európskej rady zo 17. – 18. decembra 2015 bola tiež zdôraznená potreba urýchlene prijať ďalšie opatrenia na boj proti financovaniu terorizmu vo všetkých oblastiach.

_________________

_________________

25Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Európsky program v oblasti bezpečnosti“, COM(2015) 185 v konečnom znení.

25Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Európsky program v oblasti bezpečnosti“, COM(2015) 185 final.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Opatrenia Únie musia tiež presne odrážať vývoj a záväzky prijaté na medzinárodnej úrovni. V rezolúcii Rady bezpečnosti OSN 2199 (2015) sa štáty vyzývajú, aby zabránili teroristickým skupinám v získavaní prístupu k medzinárodným finančným inštitúciám.

(5)  Opatrenia Únie musia tiež presne odrážať vývoj a záväzky prijaté na medzinárodnej úrovni. V rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN 2199 (2015) a 2253 (2015) sú štáty vyzývané, aby zabránili teroristickým skupinám v získavaní prístupu k medzinárodným finančným inštitúciám.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Poskytovatelia zmenárenských služieb poskytujúci výmenu medzi virtuálnymi menami a peniazmi s núteným obehom (tzv. fiat peniazmi) (t. j. menami deklarovanými za legálne platidlo), ako aj poskytovatelia služieb peňaženky pre virtuálne meny, nepodliehajú žiadnej povinnosti identifikovať podozrivú činnosť. Teroristické skupiny sú teda schopné prevádzať peniaze do finančného systému Únie alebo v rámci sietí virtuálnych mien zatajením prevodov alebo využívaním určitého stupňa anonymity týchto platforiem. Je preto dôležité rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice (EU) 2015/849 tak, aby zahŕňala zmenárenské platformy na výmenu virtuálnych mien a poskytovateľov služieb peňaženky. Príslušné orgány by mali byť schopné monitorovať používanie virtuálnych mien. Tým by sa zaistil vyvážený a primeraný prístup, ochrana technických výhod a vysoký stupeň transparentnosti v oblasti alternatívneho finančníctva a sociálneho podnikania.

(6)  Poskytovatelia zmenárenských služieb poskytujúci výmenu medzi virtuálnymi menami a peniazmi s núteným obehom (tzv. fiat peniazmi) (t. j. menami deklarovanými za legálne platidlo), poskytovatelia služieb peňaženky pre virtuálne meny, emitenti, správcovia, sprostredkovatelia a distribútori virtuálnych mien a správcovia a poskytovatelia systémov online platieb nepodliehajú žiadnej povinnosti identifikovať podozrivú činnosť. Teroristické skupiny sú teda schopné prevádzať peniaze do finančného systému Únie alebo v rámci sietí virtuálnych mien zatajením prevodov alebo využívaním určitého stupňa anonymity týchto platforiem. Je preto dôležité rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice () 2015/849 tak, aby zahŕňala platformy na výmenu virtuálnych mien, poskytovateľov služieb peňaženky, emitentov, správcov, sprostredkovateľov a distribútorov virtuálnych mien a správcov a poskytovateľov systémov online platieb. V záujme identifikácie podozrivej činnosti by príslušné orgány mali byť schopné monitorovať používanie virtuálnych mien. Tým by sa zaistil vyvážený a primeraný prístup a súčasne ochrana inovatívnych technických výhod poskytovaných týmito menami a vysoký stupeň transparentnosti v oblasti alternatívneho finančníctva a sociálneho podnikania.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Dôveryhodnosť virtuálnych mien sa nezvýši, ak sa používajú na účely trestnej činnosti. V tejto súvislosti sa anonymita stane pre rozvoj a rozširovanie potenciálnych prínosov virtuálnych mien viac prekážkou než výhodou. Zahrnutím virtuálnych zmenárenských platforiem a poskytovateľov služieb peňaženky sa problém anonymity spojený s transakciami virtuálnych mien nevyrieši úplne − veľká časť prostredia virtuálnych mien zostane totiž naďalej anonymná, pretože používatelia môžu transakcie vykonávať aj bez zmenárenských platforiem alebo poskytovateľov služieb peňaženky. S cieľom potlačiť riziká týkajúce sa anonymity by vnútroštátne finančné spravodajské jednotky (ďalej len „FIU“) mali byť schopné priradiť k príslušným adresám virtuálnych mien totožnosť ich vlastníka. Okrem toho by sa mala ďalej posúdiť možnosť dovoliť používateľom, aby sa dobrovoľne a sami ohlásili určeným orgánom.

(7)  S cieľom potlačiť riziká týkajúce sa anonymity by virtuálne meny nemali byť anonymné a vnútroštátne finančné spravodajské jednotky (ďalej len „FIU“) by mali byť schopné priradiť k príslušným adresám virtuálnych mien totožnosť ich vlastníka.

(Pozri stanovisko Európskej centrálnej banky z 12. októbra 2016 – CON/2016/49)

Odôvodnenie

Aj keď je žiaduce stanoviť pravidlá na predchádzanie zneužívaniu virtuálnych mien na pranie špinavých peňazí, Európska únia to nemusí nevyhnutne urobiť tak, aby tým schválila používanie takýchto mien.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Predplatené karty na všeobecné účely majú legitímne využitie a sú nástrojom, ktorý prispieva k finančnému začleneniu. Ale anonymné predplatené karty sa dajú ľahko využiť na financovanie teroristických útokov a logistiky. Je preto dôležité odoprieť teroristom tieto prostriedky financovania ich operácií ďalším znížením limitov a maximálnych súm, v prípade ktorých povinné subjekty nemusia uplatňovať určité opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi stanovené v smernici (EÚ) 2015/849. S náležitým zohľadnením potrieb spotrebiteľov pri používaní predplatených nástrojov na všeobecný účel a bez toho, aby sa bránilo ich používaniu na podporu sociálneho a finančného začlenenia, je dôležité znížiť existujúce limity pre anonymné predplatené karty na všeobecný účel a zrušiť výnimku z povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi pri používaní týchto kariet on-line.

(11)  Predplatené karty na všeobecné účely, ktoré sa považujú za karty so spoločenskou hodnotou, majú legitímne využitie a sú dostupným nástrojom, ktorý prispieva k finančnému začleneniu. Anonymné predplatené karty sa však dajú ľahko využiť na financovanie teroristických útokov a logistiky. Je preto dôležité odoprieť teroristom tieto prostriedky financovania ich operácií ďalším znížením limitov a maximálnych súm, v prípade ktorých povinné subjekty nemusia uplatňovať určité opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi stanovené v smernici (EÚ) 2015/849. S náležitým zohľadnením potrieb spotrebiteľov pri používaní predplatených nástrojov na všeobecný účel na legitímne ciele a bez toho, aby sa bránilo ich používaniu na podporu sociálneho a finančného začlenenia, je dôležité znížiť existujúce limity pre anonymné predplatené karty na všeobecný účel.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  FIU zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii finančných operácií teroristických sietí, predovšetkým cezhraničných, a v odhaľovaní ich finančných podporovateľov. Vzhľadom na absenciu záväzných medzinárodných noriem, existujú značné rozdiely vo funkciách, kompetenciách a právomociach FIU. Tieto rozdiely by však nemali ovplyvniť činnosť FIU, najmä ich schopnosť vypracovávať preventívne analýzy na podporu všetkých orgánov poverených vykonávať spravodajské, vyšetrovacie a súdne činnosti a medzinárodnú spoluprácu. FIU by mali mať prístup k informáciám a možnosť vymieňať si ich bez prekážok, a to takisto pomocou príslušnej spolupráce s orgánmi presadzovania práva. Vo všetkých prípadoch podozrivej kriminality a najmä v prípadoch zahŕňajúcich financovanie terorizmu by tok informácií mal byť priamy a rýchly bez zbytočného zdržania. Je preto dôležité ďalej zvýšiť efektívnosť a účinnosť FIU ozrejmením ich právomocí a spolupráce medzi nimi.

(13)  Finančné spravodajské jednotky (FIU) ako decentralizovaná a sofistikovaná sieť pomáhajú členským štátom lepšie navzájom spolupracovať. Zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii finančných operácií teroristických sietí, predovšetkým cezhraničných, a v odhaľovaní ich finančných podporovateľov. Vzhľadom na absenciu záväzných medzinárodných noriem, existujú značné rozdiely vo funkciách, kompetenciách a právomociach FIU. Tieto rozdiely by však nemali ovplyvniť činnosť FIU, najmä ich schopnosť vypracovávať preventívne analýzy na podporu všetkých orgánov poverených vykonávať spravodajské, vyšetrovacie a súdne činnosti a medzinárodnú spoluprácu. FIU by mali mať prístup k informáciám a možnosť vymieňať si ich bez prekážok, a to takisto pomocou príslušnej spolupráce s orgánmi presadzovania práva. Vo všetkých prípadoch podozrivej kriminality a najmä v prípadoch zahŕňajúcich financovanie terorizmu by tok informácií mal byť priamy a rýchly bez zbytočného zdržania. Je preto dôležité ďalej zvýšiť efektívnosť a účinnosť FIU ozrejmením ich právomocí a spolupráce medzi nimi.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  Vytvorenie európskej finančnej spravodajskej jednotky poskytujúcej pomoc a podporu finančným spravodajským jednotkám členských štátov v oblasti ich úloh by bolo efektívnym a hospodárnym spôsobom, ako zaistiť prijímanie, analyzovanie a šírenie správ o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Jednotkám FIU by sa malo umožniť získať od ktoréhokoľvek povinného subjektu všetky potrebné informácie týkajúce sa ich funkcií. Voľný prístup k informáciám je dôležitý na zabezpečenie toho, aby bolo možné náležite sledovať všetky toky peňazí a odhaľovať nezákonné siete a toky v rannom štádiu. Keď FIU potrebujú získať ďalšie informácie od povinných subjektov na základe podozrenia týkajúceho sa prania špinavých peňazí, toto podozrenie môže byť vyvolané predchádzajúcou správou o podozrivých transakciách poskytnutou FIU, ale tiež inými prostriedkami, napríklad vlastnou analýzou FIU, spravodajskými informáciami poskytnutými príslušnými orgánmi alebo informáciami, ktoré majú iné FIU. FIU by preto mali mať možnosť získať informácie od ktoréhokoľvek povinného subjektu aj bez predchádzajúcej správy od individuálneho povinného subjektu. Jednotka FIU by tiež mala byť schopná získať tieto informácie na žiadosť predloženú inou jednotkou FIU z Únie a vymieňať si s ňou informácie.

(14)  Jednotkám FIU by sa malo umožniť získať od ktoréhokoľvek povinného subjektu všetky potrebné informácie týkajúce sa ich funkcií. Voľný prístup k informáciám je dôležitý na zabezpečenie toho, aby bolo možné náležite sledovať všetky toky peňazí a odhaľovať nezákonné siete a toky v ranom štádiu. Keď FIU potrebujú získať ďalšie informácie od povinných subjektov na základe podozrenia týkajúceho sa prania špinavých peňazí, toto podozrenie môže byť vyvolané predchádzajúcou správou o podozrivých transakciách poskytnutou FIU, ale tiež inými prostriedkami, napríklad vlastnou analýzou FIU, spravodajskými informáciami poskytnutými príslušnými orgánmi alebo informáciami, ktoré majú iné FIU. FIU by preto mali mať možnosť získať finančné a administratívne informácie a informácie z oblasti presadzovania práva, ktoré potrebujú na riadne vykonávanie svojich povinností, od ktoréhokoľvek povinného subjektu aj bez predchádzajúcej správy od individuálneho povinného subjektu. FIU by tiež mala byť schopná získať tieto informácie na žiadosť predloženú inou jednotkou FIU z Únie a vymieňať si s ňou informácie.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Oneskorený prístup FIU a iných príslušných orgánov k informáciám o totožnosti držiteľov bankových a platobných účtov bráni v odhaľovaní prevodov finančných prostriedkov spojených s terorizmom. Vnútroštátne údaje, ktoré umožňujú identifikovať bankové a platobné účty patriace jednej osobe, sú fragmentované, a preto nie sú pre FIU a iné príslušné orgány včas dostupné. Z toho dôvodu je dôležité vytvoriť vo všetkých členských štátoch centralizované automatizované mechanizmy, napríklad register alebo systém vyhľadávania údajov, ako účinné prostriedky na získanie včasného prístupu k informáciám o totožnosti držiteľov bankových a platobných účtov, splnomocnených osôb a konečných užívateľov výhod plynúcich z ich vlastníctva.

(15)  Oneskorený prístup FIU a iných príslušných orgánov k informáciám o totožnosti držiteľov bankových a platobných účtov a bezpečnostných schránok, najmä tých anonymných, bráni v odhaľovaní prevodov finančných prostriedkov spojených s terorizmom. Vnútroštátne údaje, ktoré umožňujú identifikovať bankové a platobné účty a bezpečnostné schránky patriace jednej osobe, sú fragmentované, a preto nie sú pre FIU a iné príslušné orgány včas dostupné. Z toho dôvodu je dôležité vytvoriť vo všetkých členských štátoch centralizované automatizované mechanizmy, napríklad register alebo systém vyhľadávania údajov, ako účinné prostriedky na získanie včasného prístupu k informáciám o totožnosti držiteľov bankových a platobných účtov a bezpečnostných schránok, splnomocnených osôb a konečných užívateľov výhod plynúcich z ich vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Aby sa rešpektovalo súkromie a chránili osobné údaje, mali by tieto registre uchovávať minimálne údaje potrebné na vyšetrovanie prípadov prania špinavých peňazí. Príslušné dotknuté osoby by mali byť informované, že sa ich údaje zaznamenávajú a že k nim FIU majú prístup, a malo by sa im poskytnúť kontaktné miesto, kde by mohli uplatniť svoje práva prístupu a opravy. Pri transpozícii týchto ustanovení by mali členské štáty stanoviť maximálne obdobie uchovávania údajov (podložené adekvátnym zdôvodnením jeho trvania), pokiaľ ide o zaznamenávanie osobných údajov v registroch, a mala by sa stanoviť povinnosť ich zničenia, keď informácie už viac nebudú na stanovený účel potrebné. Prístup k týmto registrom a databázam by mal byť obmedzený na základe zásady „vedieť len to najnutnejšie“.

(16)  Aby sa rešpektovalo súkromie a chránili osobné údaje, mali by tieto registre uchovávať minimálne údaje potrebné na vyšetrovanie prípadov prania špinavých peňazí alebo vyšetrovanie financovania terorizmu. Príslušné dotknuté osoby by mali byť informované, že sa ich údaje zaznamenávajú a že k nim FIU majú prístup, a malo by sa im poskytnúť kontaktné miesto, kde by mohli uplatniť svoje práva prístupu a opravy. Pri transpozícii týchto ustanovení by mali členské štáty stanoviť maximálne obdobie uchovávania údajov (podložené adekvátnym zdôvodnením jeho trvania), pokiaľ ide o zaznamenávanie osobných údajov v registroch, a mala by sa stanoviť povinnosť ich zničenia, keď informácie už viac nebudú na stanovený účel potrebné. Prístup k týmto registrom a databázam by mal byť obmedzený na základe zásady „vedieť len to najnutnejšie“ v nadväznosti na posúdenie rizika.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a.  Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) je centrom odbornosti Únie v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti a mala by byť splnomocnená na plynulú výmenu informácií s orgánmi presadzovania práva s cieľom umožniť spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá zohráva dôležitú úlohu v boji proti financovaniu trestnej činnosti vrátane terorizmu.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17b.  Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) by mal byť vyzvaný, aby aktualizoval svoje opatrenia na zabezpečenie transparentnosti, aby dokázal čeliť súčasným výzvam, a tým účinnejšie zamedziť zneužívaniu finančných systémov na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Limit pre označenie za konečného užívateľa výhod stanovený v článku 3 ods. 6 písm. a) smernice (EÚ) 2015/849 nerozlišuje medzi skutočnými obchodnými podnikateľskými subjektmi a tými, ktoré nevykonávajú aktívne podnikateľskú činnosť a používajú sa väčšinou ako sprostredkovateľské štruktúry medzi aktívami alebo príjmami a konečným užívateľom výhod. Konečný užívateľ výhod ľahko obíde stanovený limit, čo vedie k tomu, že sa nezistia fyzické osoby, ktoré sú konečnými vlastníkmi právneho subjektu, alebo ho ovládajú. S cieľom lepšie vysvetliť informácie o vlastníckych právach, pokiaľ ide o sprostredkovateľské štruktúry, ktoré majú formu spoločnosti, je potrebné stanoviť osobitný limit, od ktorého sa odvodzuje určenie vlastníctva.

(18)  Limit pre označenie za konečného užívateľa výhod stanovený v článku 3 ods. 6 písm. a) smernice (EÚ) 2015/849 nerozlišuje medzi skutočnými obchodnými podnikateľskými subjektmi a tými, ktoré nevykonávajú aktívne podnikateľskú činnosť a používajú sa väčšinou ako sprostredkovateľské štruktúry medzi aktívami alebo príjmami a konečným užívateľom výhod. Konečný užívateľ výhod ľahko obíde stanovený limit, čo vedie k tomu, že sa nezistia fyzické osoby, ktoré sú konečnými vlastníkmi právneho subjektu, alebo ho ovládajú. S cieľom lepšie vysvetliť informácie o vlastníckych právach, pokiaľ ide o sprostredkovateľské štruktúry, ktoré majú formu spoločnosti, je potrebné stanoviť osobitný limit, od ktorého sa odvodzuje určenie vlastníctva. Tento limit by mal byť taký nízky, aby sa vzťahoval na väčšinu situácií.

Odôvodnenie

Limit musí byť dostatočne nízky nato, aby sa vzťahoval na väčšinu situácií, v ktorých sa právnické osoby využívajú na ukrývanie totožnosti konečných užívateľov výhod. Limit navrhovaný na doplnenie do článku 3 ods. 6 písm. a) bodu i) smernice (EÚ) 2015/849 je 10 %.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Mal by sa ozrejmiť osobitný faktor určujúci, ktorý členský štát je zodpovedný za monitorovanie a registráciu informácií o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr. Aby sa zamedzilo tomu, že kvôli rozdielom v právnych systémoch členských štátov sa niektorá správa zvereného majetku nemonitoruje a nie je registrovaná nikde v Únii, každá správa zvereného majetku a podobné právne štruktúry by mali byť registrované tam, kde sú riadené. S cieľom zabezpečiť efektívne monitorovanie a registráciu informácií o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku je potrebná tiež spolupráca medzi členskými štátmi.

(21)  Mal by sa ozrejmiť osobitný faktor určujúci, ktorý členský štát je zodpovedný za monitorovanie a registráciu informácií o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr. Aby sa zamedzilo tomu, že v dôsledku rozdielov v právnych systémoch členských štátov sa niektorá správa zvereného majetku nemonitoruje a nie je registrovaná nikde v Únii, každá správa zvereného majetku a podobné právne štruktúry by mali byť registrované tam, kde sú vytvorené, riadené alebo prevádzkované. S cieľom zabezpečiť efektívne monitorovanie a registráciu informácií o vlastníckych právach v prípade správy zvereného majetku je tiež potrebná spolupráca medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Prístup verejnosti na základe povinného zverejnenia niektorých informácií o vlastníckych právach v prípade spoločností poskytuje ďalšie záruky pre tretie strany, ktoré chcú s týmito spoločnosťami obchodovať. Niektoré členské štáty podnikli kroky alebo oznámili zámer sprístupniť verejnosti informácie obsiahnuté v registroch konečných užívateľov výhod. Skutočnosť, že informácie by nesprístupnili verejnosti všetky členské štáty alebo by vznikli rozdiely v sprístupnených informáciách a ich dostupnosti, by mohla viesť k rôznym úrovniam ochrany tretích strán v Únii. Na dobre fungujúcom vnútornom trhu je potrebná koordinácia, aby sa zamedzilo jeho narušeniu.

(22)  Prístup verejnosti na základe povinného zverejnenia niektorých informácií o vlastníckych právach v prípade spoločností poskytuje ďalšie záruky pre tretie strany, ktoré chcú s týmito spoločnosťami obchodovať. Niektoré členské štáty podnikli kroky alebo oznámili zámer sprístupniť verejnosti informácie obsiahnuté v registroch konečných užívateľov výhod. Skutočnosť, že informácie by nesprístupnili verejnosti všetky členské štáty alebo by vznikli rozdiely v sprístupnených informáciách a ich dostupnosti, by mohla viesť k rôznym úrovniam ochrany tretích strán v Únii. Na dobre fungujúcom vnútornom trhu je potrebný koordinovaný prístup, aby sa zamedzilo takémuto narušeniu, a väčšia transparentnosť, ktorá má rozhodujúci význam pre udržanie dôvery verejnosti vo finančný systém.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Aby sa zabezpečila proporcionalita, informácie o vlastníckych právach týkajúcich sa akejkoľvek inej správy zvereného majetku, okrem majetku, ktorý pozostáva z akéhokoľvek majetku vlastneného osobou alebo v jej mene, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť spočívajúcu v správe zvereného majetku alebo zahŕňajúcu takúto správu a ktorá v rámci výkonu podnikateľskej činnosti vystupuje ako správca zvereného majetku na účely dosiahnutia zisku, by sa mali sprístupniť len stranám, ktoré majú legitímny záujem. Legitímny záujem, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a súvisiace predikatívne trestné činy, by sa mal zdôvodniť bežne dostupnými prostriedkami, ako sú stanovy alebo mandát mimovládnych organizácií, alebo na základe preukázaných predchádzajúcich činnosti týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo preukázaných výsledkov prieskumov alebo opatrení v tejto oblasti.

  Aby sa zabezpečila legitimita a proporcionalita, informácie o vlastníckych právach týkajúcich sa akejkoľvek inej správy zvereného majetku okrem majetku, ktorý pozostáva z akéhokoľvek majetku vlastneného osobou alebo v mene osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť spočívajúcu v správe zvereného majetku alebo zahŕňajúcu takúto správu a ktorá v rámci výkonu podnikateľskej činnosti vystupuje ako správca zvereného majetku na účely dosiahnutia zisku, by sa mali sprístupniť len stranám, ktoré majú legitímny záujem. Legitímny záujem, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a súvisiace predikatívne trestné činy, by sa mal zdôvodniť bežne dostupnými prostriedkami, ako sú stanovy alebo mandát mimovládnych organizácií, alebo na základe preukázaných predchádzajúcich činností týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo súvisiacich predikatívnych trestných činov, alebo preukázaných výsledkov prieskumov alebo opatrení v tejto oblasti. O legitímnom záujme možno hovoriť v prípade, že konečný užívateľ výhod alebo správca zvereného majetku zastáva verejnú funkciu alebo zastával verejnú funkciu počas uplynulých piatich rokov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 41 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

41a.  Európska centrálna banka predložila stanovisko 12. októbra 20161a.

 

_________________

 

1a Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Odôvodnenie

Je vhodné odkázať na stanovisko Európskej centrálnej banky.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  poskytovateľov poskytujúcich primárne a profesionálne zmenárenské služby medzi virtuálnymi menami a menami s núteným obehom (fiat menami);

g)  poskytovateľov poskytujúcich primárne a profesionálne zmenárenské služby medzi virtuálnymi menami a menami etablovanými v súlade so zákonom;

(Pozri stanovisko Európskej centrálnej banky z 12. októbra 2016 – CON/2016/49.)

Odôvodnenie

Vhodnejšie je odkázať na meny „etablované v súlade so zákonom“.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno h a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  emitentov, správcov, sprostredkovateľov a distribútorov virtuálnych mien;

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno h b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  správcov a poskytovateľov služieb systémov pre online platbu.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -a (nové)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  V bode 4 sa písmeno f) nahrádza takto:

(f)  všetky trestné činy vrátane daňových trestných činov týkajúce sa priamych a nepriamych daní a ako sa vymedzuje vo vnútroštátnom práve členských štátov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou trestnou sadzbou viac ako jeden rok, alebo v prípade členských štátov, ktoré majú vo svojom právnom systéme dolnú trestnú sadzbu za trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou trestnou sadzbou viac ako šesť mesiacov;

„f)  trestné činy týkajúce sa priamych a nepriamych daní, ako sú vymedzené vo vnútroštátnom práve členských štátov, so zreteľom na článok 57 tejto smernice;“

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 3 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a – bod i – pododsek 2 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 13 ods. 1 písm. b) a článku 30 tejto smernice sa údaj o vlastníctve či kontrole uvedený v druhom odseku znižuje na 10 %, ak tento právny subjekt je pasívny nefinančný subjekt vymedzený v smernici 2011/16/EÚ.

Na účely článku 13 ods. 1 písm. b) a článku 30 tejto smernice sa údaj o vlastníctve či kontrole uvedený v druhom pododseku znižuje na 10 %.

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 3 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a – bod ii

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V bode 6 písm. a) sa bod ii) nahrádza takto:

ii)  ak po vyčerpaní všetkých možných prostriedkov a za predpokladu, že neexistujú dôvody na pochybnosti, nie je podľa bodu i) určená žiadna osoba, alebo ak existujú akékoľvek pochybnosti o tom, že určená(-é) osoba(-y) je(sú) konečným(-i) užívateľom(-mi) výhod, fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) zastáva(-jú) pozíciu vrcholového riadiaceho pracovníka (pracovníkov); povinné subjekty uchovávajú záznamy o prijatých opatreniach s cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod podľa bodu i) a tohto bodu;

„ii)  ak po vyčerpaní všetkých možných prostriedkov subjekt neuvedie totožnosť žiadnej fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v bode i), povinné subjekty zaznamenajú neexistenciu akéhokoľvek konečného užívateľa výhod a vedú záznamy o krokoch uskutočnených na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa bodu i). Ak existujú akékoľvek pochybnosti o tom, že určená(-é) osoba(-y) je(sú) konečným(-i) užívateľom(-mi) výhod, o tejto pochybnosti sa urobí záznam. Okrem toho, povinné subjekty zisťujú a overujú totožnosť príslušnej fyzickej osoby, ktorá zastáva pozíciu vrcholového riadiaceho pracovníka, pričom táto osoba sa označuje ako vrcholový riadiaci pracovník (a nie ako konečný užívateľ výhod), a uchovávajú údaje o všetkých zákonných vlastníkoch subjektu;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 3 – odsek 1 – bod 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  „virtuálne meny“ sú digitálnym nositeľom hodnoty, ktorý nie je vydaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nevyhnutne naviazaný na peniaze s núteným obehom, ale je akceptovaný fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a možno ho elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

(18)  „virtuálne meny“ sú digitálnym nositeľom hodnoty, ktorý nie je vydaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani naviazaný na menu etablovanú v súlade so zákonom a ktorý nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný fyzickými alebo právnickými osobami ako výmenný prostriedok alebo prostriedok na iné účely a možno ho elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať. Virtuálne meny nemôžu byť anonymné.

(Pozri stanovisko Európskej centrálnej banky z 12. októbra 2016 – CON/2016/49.)

Odôvodnenie

Vymedzenie virtuálnej meny je potrebné upraviť v súlade s návrhom Európskej centrálnej banky.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V článku 7 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Ak členský štát prenesie právomoc udelenú orgánu uvedenému v prvom pododseku na iné orgány, najmä na orgány na regionálnej alebo miestnej úrovni, medzi všetkými zapojenými orgánmi sa zabezpečí účinná a efektívna koordinácia. Ak je úlohami uvedenými v prvom pododseku poverené viac ako jedno oddelenie orgánu, na ktorý sa preniesla právomoc, medzi jednotlivými oddeleniami sa zabezpečí efektívna a účinná koordinácia a spolupráca.

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  V článku 9 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ca)   existenciu spoľahlivých systémov, ktorými sa zabezpečí bezproblémový prístup príslušných orgánov tretej krajiny k informáciám o vlastníckych právach.“

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  V článku 9 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

cb)   existenciu náležitého režimu sankcií v prípade porušenia práva;“

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 d (nový)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 10 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2d.  V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  1. Členské štáty zakážu svojim úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám viesť anonymné účty alebo anonymné vkladné knižky. Členské štáty vo všetkých prípadoch vyžadujú, aby sa majitelia a osoby, ktoré majú prospech z existujúcich anonymných účtov alebo anonymných vkladných knižiek, čo najskôr podrobili opatreniam povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, a to v každom prípade skôr, ako sa takéto účty alebo vkladné knižky akýmkoľvek spôsobom použijú.

„1.  1. Členské štáty zakážu svojim úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám viesť anonymné účty, anonymné vkladné knižky alebo anonymné bezpečnostné schránky. Členské štáty vo všetkých prípadoch vyžadujú, aby sa majitelia a osoby, ktoré majú prospech z existujúcich anonymných účtov, anonymných vkladných knižiek alebo anonymných bezpečnostných schránok, čo najskôr podrobili opatreniam povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, a to v každom prípade skôr, ako sa takéto účty, vkladné knižky alebo bezpečnostné schránky akýmkoľvek spôsobom použijú.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 12 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby úverové a finančné inštitúcie Únie pôsobiace ako prijímatelia akceptovali platby vykonávané predplatenými kartami vydanými v tretích krajinách len vtedy, keď takéto karty spĺňajú požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 13 ods. 1 prvom pododseku písm. a), b), c) a v článku 14 alebo ak môžu byť považované za karty spĺňajúce požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.“;

3.  Členské štáty zabezpečia, aby úverové a finančné inštitúcie Únie pôsobiace ako prijímatelia akceptovali platby vykonávané predplatenými kartami vydanými v tretích krajinách len vtedy, keď takéto karty spĺňajú požiadavky rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 13 ods. 1 prvom pododseku písm. a), b), c) a v článku 14 alebo ak môžu byť považované za karty spĺňajúce požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Zásielky predplatených kariet mimo jurisdikcií členských štátov musia oprávnené osoby bezodkladne nahlásiť a zaregistrovať.

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V článku 13 ods. 1 v prvom pododseku sa dopĺňa toto písmeno:

 

„aa)  kontrolu toho, či zoznamy EÚ, OSN a iné príslušné zoznamy sankcií neobsahujú mená klienta a konečného užívateľa výhod;“

Pozmeňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 13 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 13a

 

Komisia do januára 2018 vytvorí verejne prístupnú platformu spájajúcu zoznamy OSN, EÚ, členských štátov a iné príslušné zoznamy týkajúce sa osôb, skupín a subjektov podliehajúcich sankciám.“

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 14 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty uplatňovali opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi nielen v prípade všetkých nových klientov, ale vo vhodnom čase aj v prípade existujúcich klientov na základe hodnotenia rizík, alebo keď sa u klienta zmenia dôležité okolnosti, alebo ak má povinná osoba počas príslušného kalendárneho roka povinnosť klienta kontaktovať na účely preskúmania akýchkoľvek informácií týkajúcich sa konečného(-ých) užívateľa(-ov) výhod, najmä podľa smernice 2011/16/EÚ.

5.  Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty uplatňovali opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi nielen v prípade všetkých nových klientov, ale vo vhodnom čase aj v prípade existujúcich klientov na základe hodnotenia rizík, alebo keď sa u klienta zmenia dôležité okolnosti alebo ak má povinný subjekt počas príslušného kalendárneho roka povinnosť čo najskôr kontaktovať klienta na účely preskúmania akýchkoľvek informácií týkajúcich sa konečného(-ých) užívateľa(-ov) výhod, najmä podľa smernice 2011/16/EÚ. Členské štáty od povinných subjektov vyžadujú, aby kontaktovali klienta na účely preskúmania akýchkoľvek informácií súvisiacich s konečnými užívateľmi výhod najneskôr do … [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípadoch uvedených v článkoch 19 až 24, ako aj v iných prípadoch s vyššími rizikami, ktoré sú identifikované členskými štátmi alebo povinnými subjektmi, členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty uplatňovali opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s cieľom primerane riadiť a zmierňovať tieto riziká.

V prípadoch uvedených v článkoch 19 až 24, ako aj v iných rizikových prípadoch, ktoré sú identifikované členskými štátmi alebo povinnými subjektmi, členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty uplatňovali opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s cieľom primerane riadiť a zmierňovať tieto riziká.

Odôvodnenie

Nielen v prípadoch s vyššími rizikami, ale aj vo všetkých ostatných zistených rizikových prípadoch by členské štáty mali vyžadovať, aby povinné subjekty uplatňovali opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s cieľom primerane riadiť a zmierňovať tieto riziká.

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 18 a – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  získanie dodatočných informácií o klientovi;

a)  získanie dodatočných informácií o klientovi a konečnom užívateľovi výhod;

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 18 a – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  získanie informácií o zdroji finančných prostriedkov alebo zdroji majetku klienta;

c)  získanie informácií o zdroji finančných prostriedkov alebo zdroji majetku klienta a konečného užívateľa výhod;

Pozmeňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 26 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Článok 26 ods. 2 sa nahrádza takto:

2.  Členské štáty zakážu povinným subjektom spoliehať sa na tretie strany usadené vo vysokorizikových tretích krajinách. Členské štáty môžu vyňať pobočky a dcérske spoločnosti, ktoré sú vo väčšinovom vlastníctve, povinných subjektov usadených v Únii z uvedeného zákazu, ak tieto pobočky a väčšinovo vlastnené dcérske spoločnosti úplne dodržiavajú politiky a postupy podľa článku 45, ktoré sa uplatňujú v celej skupine.

„2.  Členské štáty zakážu povinným subjektom spoliehať sa na tretie strany usadené vo vysokorizikových tretích krajinách.“

Pozmeňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a (nové)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 30 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Členské štáty zabezpečia, aby majitelia akcií alebo hlasovacích práv alebo vlastníckeho podielu v podnikateľských subjektoch a iných právnych subjektoch, a to aj prostredníctvom akcií na doručiteľa alebo prostredníctvom kontroly inými prostriedkami, informovali tieto subjekty, či majú podiel vo vlastnom mene a na vlastný účet alebo na účet inej osoby. Členské štáty zabezpečia, aby fyzické osoby, ktoré zastávajú pozíciu členov vrcholového manažmentu v podnikateľských subjektoch a iných právnych subjektoch, informovali tieto subjekty, či zastávajú pozíciu vo vlastnom mene alebo v mene inej osoby.“

Pozmeňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 30 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Vkladá sa tento odsek:

 

„5a.   Informácie uchovávané v registri uvedenom v odseku 3 tohto článku týkajúce sa akýchkoľvek podnikateľských a právnych subjektov iných než subjektov uvedených v článku 1a písm. a) smernice 2009/101 sú verejne dostupné.

 

Verejne dostupné informácie obsahujú aspoň meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, krajinu pobytu, kontaktné údaje (bez uvedenia adresy bydliska), povahu a rozsah držaného podielu konečného užívateľa výhod, ako je stanovené v článku 3 ods. 6.

 

Na účely tohto odseku musí byť prístup k informáciám o vlastníckych právach v súlade s pravidlami ochrany údajov a normami pre otvorené údaje a podlieha online registrácii. Členské štáty môžu zaviesť poplatok na úhradu administratívnych nákladov.“

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 30 – odsek 6 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Centrálny register uvedený v odseku 3 zabezpečuje príslušným orgánom a FIU včasný a neobmedzený prístup ku všetkým informáciám uchovávaným v centrálnom registri bez obmedzenia a bez upovedomenia dotknutého subjektu. Včasný prístup sa umožňuje aj povinným subjektom, keď prijímajú opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou II.

6. Centrálny register uvedený v odseku 3 v záujme zaistenia účinnosti zabezpečuje príslušným orgánom a FIU včasný a neobmedzený prístup ku všetkým informáciám uchovávaným v centrálnom registri bez obmedzenia a bez upovedomenia dotknutého subjektu. Včasný a neobmedzený prístup sa umožňuje aj povinným subjektom, keď prijímajú opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou II.

Odôvodnenie

Zabezpečenie včasného a neobmedzeného prístupu príslušných orgánov a FIU ku všetkým informáciám uchovávaným v centrálnom registri bez akéhokoľvek obmedzenia a bez upovedomenia dotknutého subjektu zaručí účinnosť centrálneho registra uvedeného v tomto pozmeňujúcom návrhu.

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 30 – odsek 6 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušnými orgánmi, ktorým je poskytnutý prístup do centrálneho registra uvedeného v odseku 3, sú verejné orgány so stanovenou zodpovednosťou za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu vrátane daňových úradov a orgánov, ktoré majú funkciu vyšetrovania alebo trestného stíhania prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu, vysledovania a zhabania majetku alebo zmrazenia a zabavenia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.

Príslušnými orgánmi, ktorým je poskytnutý prístup do centrálneho registra uvedeného v odseku 3, sú verejné orgány so stanovenou zodpovednosťou za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu vrátane daňových úradov, orgánov dohľadu a orgánov, ktoré majú funkciu vyšetrovania alebo trestného stíhania prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu, vysledovania a zhabania majetku alebo zmrazenia a zabavenia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.

Odôvodnenie

Spoľahlivý finančný systém s primeranými mechanizmami dohľadu a analýzy, ktorý umožňuje odhaliť neobvyklé modely transakcií, môže prispieť k:

– posilneniu informovanosti o teroristických a zločineckých väzbách a sieťach, ako aj akýchkoľvek súvisiacich hrozbách;

– prijatiu účinných preventívnych opatrení všetkými príslušnými orgánmi (vrátane orgánov dohľadu).

Pri ich vymenúvaní preto nesmú chýbať ani orgány dohľadu.

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b a (nové)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 30 – odsek 8 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V odseku 8 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Pred nadviazaním nového klientskeho vzťahu s podnikateľským alebo iným právnym subjektom podliehajúcim registrácii informácií o vlastníckych právach si povinné subjekty vyžiadajú doklad o tejto registrácii.“

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno c

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 30 – odsek 9 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vo výnimočných prípadoch, ktoré sa stanovia vo vnútroštátnom práve, ak by prístup uvedený v odseku 5 písm. b) vystavil konečného užívateľa výhod riziku podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z takéhoto prístupu ku všetkým alebo niektorým informáciám o vlastníckych právach.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno c

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 30 – odsek 10 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty spolupracujú medzi sebou a s Komisiou s cieľom implementovať rôzne typy prístupu v súlade s odsekom 5.

Členské štáty spolupracujú medzi sebou a s Komisiou s cieľom uplatňovať rôzne typy prístupu v súlade s odsekom 5 a so zreteľom na najnovšie platné medzinárodné normy.

Odôvodnenie

Je potrebné uplatňovať na úrovni EÚ harmonizovaný prístup a zároveň zabezpečiť maximálne plnenie medzinárodných záväzkov.

Plnenie najnovších medzinárodných noriem podčiarkuje, aké dôležité je rozšíriť rozsah informácií dostupných pre finančné spravodajské jednotky a uľahčiť prístup k nim.

Pozmeňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa tento článok uplatňoval na správu zvereného majetku a iné typy právnych štruktúr so štruktúrou alebo funkciami podobnými správe zvereného majetku, ako sú, okrem iného, fiducie, Treuhand alebo fideicomiso.

Členské štáty zabezpečia, aby sa tento článok uplatňoval na správu zvereného majetku a iné typy právnych nástrojov alebo právnych štruktúr so štruktúrou alebo funkciami podobnými správe zvereného majetku, ako sú okrem iného fiducie, Treuhand, waqf alebo fideicomiso a všetky súčasné alebo budúce právne štruktúry podobné z hľadiska štruktúry alebo funkcie.

Pozmeňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby správcovia každej výslovne zriadenej správy zvereného majetku riadenej v danom členskom štáte, získali a mali primerané, presné a aktuálne informácie o vlastníckych právach, pokiaľ ide o správu zvereného majetku. Uvedené informácie zahŕňajú totožnosť:

Členské štáty vyžadujú, aby správcovia každej výslovne zriadenej správy zvereného majetku založenej, riadenej alebo prevádzkovanej v danom členskom štáte podľa práva členského štátu alebo tretej krajiny získali a mali primerané, presné a aktuálne informácie o vlastníckych právach, pokiaľ ide o správu zvereného majetku. Uvedené informácie zahŕňajú totožnosť:

Pozmeňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 31 – odsek 3a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a.   Informácie uvedené v odseku 1 sú uchovávané v centrálnom registri zriadenom členským štátom, v ktorom sa správa zvereného majetku vykonáva.

3a.   Informácie uvedené v odseku 1 sú uchovávané v centrálnom registri zriadenom členským štátom, v ktorom bola správa zvereného majetku založená, riadi alebo vykonáva sa.

Pozmeňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno c

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 31 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušnými orgánmi, ktorým je poskytnutý prístup do centrálneho registra uvedeného v odseku 3, sú verejné orgány so stanovenou zodpovednosťou za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu vrátane daňových úradov a orgánov, ktoré majú funkciu vyšetrovania alebo trestného stíhania prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu, zhabania majetku alebo zmrazenia a zabavenia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.

Príslušnými orgánmi, ktorým je poskytnutý prístup do centrálneho registra uvedeného v odseku 3, sú verejné orgány so stanovenou zodpovednosťou za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu vrátane daňových úradov, orgánov dohľadu a orgánov, ktoré majú funkciu vyšetrovania alebo trestného stíhania prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu, zhabania majetku alebo zmrazenia a zabavenia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.

Odôvodnenie

Kľúčovú úlohu zohrávajú aj orgány dohľadu.

Pozmeňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno d

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 31 – odsek 4 a – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie uchovávané v registri uvedenom v odseku 3a tohto článku týkajúce sa akejkoľvek inej správy zvereného majetku, než ktorá je uvedená v článku 7b písm. b) smernice (ES) 2009/101, sa sprístupnia každej osobe alebo organizácii, ktorá môže preukázať legitímny záujem.

Informácie uchovávané v registri uvedenom v odseku 3a tohto článku týkajúce sa akejkoľvek inej správy zvereného majetku, než ktorá je uvedená v článku 1a písm. b) smernice 2009/101/ES sú verejne dostupné.

Pozmeňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno d

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 31 – odsek 4 a – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informáciami prístupnými osobám alebo organizáciám, ktoré môžu preukázať legitímny záujem, meno, mesiac a rok narodenia, štátna príslušnosť a krajina pobytu konečného užívateľa výhod vymedzeného v článku 3 bode 6 písm. b).

Verejne dostupné informácie obsahujú aspoň meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, krajinu pobytu, kontaktné údaje (bez uvedenia adresy bydliska), povahu a rozsah držaného podielu konečného užívateľa výhod, ako je stanovené v článku 3 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno d

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 31 – odsek 4 a – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na účely tohto odseku je prístup k informáciám o vlastníckych právach v súlade s pravidlami ochrany údajov a normami v oblasti otvorených údajov, ako je stanovené v článku 2 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES1a, a podliehajú online registrácii.

 

________________

 

1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90).

Pozmeňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno d

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 31 – odsek 4 b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4b.  Pri nadväzovaní nového klientského vzťahu so správou zvereného majetku či inou právnou štruktúrou podliehajúcou registrácii informácií o vlastníckych právach podľa odseku 3a povinné subjekty získajú v prípade potreby dôkaz o registrácii.

4b.  Pri nadväzovaní nového klientského vzťahu so správou zvereného majetku či iným právnym nástrojom alebo právnou štruktúrou podliehajúcou registrácii informácií o vlastníckych právach podľa odseku 3a povinné subjekty získajú v prípade potreby dôkaz o registrácii.

Odôvodnenie

Ako sa uvádza vyššie, okrem právnych štruktúr existujú aj právne nástroje. Právne nástroje sa od právnych štruktúr líšia, a preto ich treba uvádzať osobitne. Ak sa má táto smernica vzťahovať na všetky právne štruktúry, ktoré sa svojou funkciou podobajú správe zvereného majetku, je potrebné doplniť „právne nástroje“.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno e

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 31 – odsek 7 a – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7a. Vo výnimočných prípadoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by prístup uvedený v odsekoch 4 a 4a vystavil konečného užívateľa výhod riziku podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z takéhoto prístupu ku všetkým alebo niektorým informáciám o vlastníckych právach.

7a. Vo výnimočných prípadoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by prístup uvedený v odsekoch 4 a 4a vystavil konečného užívateľa výhod riziku podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z takéhoto prístupu ku všetkým alebo niektorým informáciám o vlastníckych právach. Výnimky sa musia v pravidelných intervaloch prehodnocovať, aby nedošlo k zneužívaniu. Udelená výnimka sa musí jasne uviesť v registri a písomne zdôvodniť.

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 32 – odsek 3 – pododsek 1 – štvrtá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Je schopná získať informácie od ktoréhokoľvek povinného subjektu a využiť ich.

Je schopná žiadať, získať a využívať dodatočné informácie od ktoréhokoľvek povinného subjektu.

Pozmeňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 32 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zavedú automatizované centralizované mechanizmy, ako napr. centrálne registre alebo centrálne elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú platobné účty v zmysle smernice 2007/64/ES a bankové účty vedené niektorou úverovou inštitúciou na ich území. Členské štáty oznámia Komisii charakteristické znaky uvedených vnútroštátnych mechanizmov.

1.  Členské štáty zavedú automatizované centralizované mechanizmy, ako napríklad centrálne registre alebo centrálne elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú platobné účty v zmysle smernice 2007/64/ES, bankové účty a bezpečnostné schránky vedené niektorou úverovou inštitúciou na ich území. Členské štáty oznámia Komisii charakteristické znaky uvedených vnútroštátnych mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 32 a – odsek 3 – zarážka 3 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

–  v prípade bezpečnostných schránok: meno nájomcu a obdobie trvania nájmu.

Pozmeňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 32 a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty môžu zaviesť výnimky z povinností uvedených v odsekoch 1 – 3, ktoré sa týkajú pasívnych bankových účtov.

 

Na účely tohto odseku „pasívny bankový účet“ znamená bankový účet so zostatkom maximálne 5 000 EUR, na ktorý v priebehu posledných 36 mesiacov neprichádzali a z ktorého neodchádzali žiadne platby s výnimkou platieb úrokov a ostatných bežných poplatkov za služby účtovaných zo strany poskytovateľa služby.

Pozmeňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 32 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 32b

 

1.   Členské štáty zavedú automatizované centralizované mechanizmy, napríklad centrálne registre alebo centrálne elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožnia včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú pozemky a budovy na ich území. Členské štáty oznámia Komisii charakteristické znaky uvedených vnútroštátnych mechanizmov.

 

2.   Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie uchovávané v centralizovaných mechanizmoch uvedených v odseku 1 na vnútroštátnej úrovni priamo prístupné FIU a príslušným orgánom. Členské štáty zaistia, aby každá FIU bola schopná včas poskytnúť informácie uchovávané v centralizovaných mechanizmoch uvedených v odseku 1 akejkoľvek inej FIU v súlade s článkom 53.

 

3.   Prostredníctvom centralizovaných mechanizmov uvedených v odseku 1 sú prístupné a vyhľadávateľné tieto informácie:

 

  v prípade vlastníka nehnuteľnosti a kohokoľvek, kto tvrdí, že koná v mene vlastníka: meno doplnené o ďalšie identifikačné údaje požadované podľa vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje článok 13 ods. 1 písm. a), alebo jedinečné identifikačné číslo;

 

  v prípade konečného užívateľa výhod v súvislosti s nehnuteľným majetkom: meno doplnené o ďalšie identifikačné údaje požadované podľa vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje článok 13 ods. 1 písm. b), alebo jedinečné identifikačné číslo;

 

–  v prípade nehnuteľného majetku: dátum a dôvod nadobudnutia vlastníctva, hypotéky a iných ako vlastníckych práv;

 

–  v prípade pozemku: poloha, číslo parcely, kategória pozemku (súčasný stav pozemku), výmera parcely (rozloha pozemku);

 

–  v prípade budovy: poloha, číslo parcely, číslo budovy, typ, konštrukcia, podlahová plocha.

 

4.   Členské štáty spolupracujú navzájom a s Komisiou s cieľom zriadiť do 1. januára 2018 európsky register nehnuteľností v súlade s odsekom 1, ktorý sa opiera o Európsky pozemkový informačný servis (EULIS).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 47 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia zmenárenských služieb medzi virtuálnymi menami a peniazmi s núteným obehom, poskytovatelia služieb peňaženky, zmenárne a miesta na inkaso šekov, a poskytovatelia služieb správy zvereného majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti mali licenciu alebo boli registrovaní a aby prevádzkovatelia služieb v oblasti hazardných hier podliehali regulácii.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia zmenárenských služieb medzi virtuálnymi menami a menami etablovanými v súlade so zákonom, poskytovatelia služieb peňaženky, zmenárne a miesta na inkaso šekov, emitenti, správcovia, sprostredkovatelia a distribútori virtuálnych mien, správcovia a poskytovatelia systémov online platieb a poskytovatelia služieb správy zvereného majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti mali licenciu alebo boli registrovaní a aby prevádzkovatelia služieb v oblasti hazardných hier podliehali regulácii vrátane vykonávania opatrení na predchádzanie zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 50 a – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty nezakážu výmenu informácií alebo poskytnutie pomoci medzi príslušnými orgánmi, ani neuložia neprimerané alebo neprimerane reštriktívne podmienky týkajúce sa takejto výmeny alebo pomoci. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby príslušné orgány neodmietli žiadosť o pomoc na základe toho, že:

Členské štáty zabezpečia výmenu informácií poskytnutie pomoci medzi príslušnými orgánmi bez uloženia neprimeraných alebo nadmieru reštriktívnych podmienok. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby príslušné orgány neodmietli žiadosť o pomoc na základe toho, že:

Pozmeňujúci návrh     62

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 18 a (nový)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 51 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

18a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 51a

 

Komisia do júna 2017 predloží legislatívny návrh na zriadenie európskej FIU, ktorá bude koordinovať FIU členských štátov, pomáhať im a podporovať ich. Táto európska FIU poskytuje podporu národným FIU pri údržbe a vývoji technickej infraštruktúry na zabezpečenie výmeny informácií, pomáha im pri spoločnej analýze cezhraničných prípadov, vypracúva vlastnú strategickú analýzu a koordinuje prácu FIU členských štátov v cezhraničných prípadoch. Národné FIU si na tento účel automaticky vymieňajú informácie s touto európskou FIU pri vyšetrovaní prípadu prania špinavých peňazí. V tomto legislatívnom návrhu sa zohľadnia výsledky mapovania právomocí FIU členských štátov Komisiou, ako aj prekážky v oblasti spolupráce s cieľom vytvoriť vyvážený a náležite prispôsobený systém spolupráce.“

Pozmeňujúci návrh     63

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 18 b (nový)

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 51 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

18b.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 51b

 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby ich FIU mohli spolupracovať a vymieňať si príslušné informácie so svojimi zahraničnými partnermi.

 

2.   Členské štáty zaistia, aby ich FIU mohli viesť vyšetrovanie v mene zahraničných partnerov, ak by to mohlo byť relevantné pre analýzu finančných transakcií. Vyšetrovania by mali zahŕňať minimálne:

 

  vyhľadávanie vo vlastných databázach, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa záznamov o podozrivých transakciách;

 

  vyhľadávanie v ostatných databázach, ku ktorým môžu mať priamy alebo nepriamy prístup, vrátane databáz v oblasti presadzovania práva, verejných databáz, administratívnych databáz a komerčne dostupných databáz.

 

V prípade, že je to povolené, FIU na účely získania relevantných informácií kontaktujú aj ostatné príslušné orgány a finančné inštitúcie.“

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 20

Smernica (EÚ) č. 2015/849

Článok 55 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa prechádzajúci súhlas požiadanej FIU s poskytnutím informácií príslušným orgánom udelil bezodkladne a v čo najväčšom rozsahu bez ohľadu na druh súvisiacich predikatívnych trestných činov. Požiadaná FIU nesmie odmietnuť dať súhlas s takýmto poskytnutím, s výnimkou prípadov, keď by takéto poskytnutie presahovalo rozsah uplatňovania jej predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, mohlo viesť k narušeniu vyšetrovania trestného činu, jasne odporovalo oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo členského štátu požiadanej FIU, alebo by inak odporovalo základným zásadám vnútroštátneho práva tohto členského štátu. Každé takéto odmietnutie udelenia súhlasu sa musí náležite vysvetliť.“;

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa prechádzajúci súhlas požiadanej FIU s poskytnutím informácií príslušným orgánom udelil bezodkladne a v čo najväčšom rozsahu bez ohľadu na druh súvisiacich predikatívnych trestných činov. Požiadaná FIU nesmie odmietnuť dať súhlas s takýmto poskytnutím, s výnimkou prípadov, keď by takéto poskytnutie presahovalo rozsah uplatňovania jej predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, mohlo viesť k narušeniu vyšetrovania trestného činu, jasne odporovalo oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo členského štátu požiadanej FIU, alebo by inak odporovalo základným zásadám vnútroštátneho práva tohto členského štátu. Každé takéto odmietnutie udelenia súhlasu sa musí náležite vysvetliť. Vždy je nutné plne rešpektovať základné práva všetkých strán vrátane práva na ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh     65

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/101/ES

Článok 7 b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o vlastníckych právach uvedené v odseku 1 tohto článku takisto zverejnili prostredníctvom systému prepojenia registrov uvedeného v článku 4a ods. 2.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o vlastníckych právach uvedené v odseku 1 tohto článku takisto zverejnili prostredníctvom systému prepojenia registrov uvedeného v článku 4a ods. 2, a to v súlade s pravidlami ochrany údajov a normami pre otvorené údaje, ako je stanovené v článku 2 ods. 7 smernice 2003/98/ES, a aby podliehali online registrácii.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/101/ES

Článok 7 b – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vo výnimočných prípadoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by prístup k informáciám uvedený v odseku 1 vystavil konečného užívateľa výhod riziku podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z povinného zverejňovania všetkých alebo niektorých informácií o vlastníckych právach.

4.  Vo výnimočných prípadoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ak by prístup k informáciám uvedený v odseku 1 vystavil konečného užívateľa výhod riziku podvodu, únosu, vydierania, násilia alebo zastrašovania, alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak nespôsobilá osoba, členské štáty môžu v závislosti od prípadu stanoviť výnimku z povinného zverejňovania všetkých alebo niektorých informácií o vlastníckych právach. Výnimky sa musia v pravidelných intervaloch prehodnocovať, aby nedošlo k zneužívaniu. Udelená výnimka sa musí jasne uviesť v registri a písomne zdôvodniť.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

Referenčné čísla

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

12.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Kostas Chrysogonos

12.10.2016

Článok 55 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

6.10.2016

Prerokovanie vo výbore

28.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

12.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES, Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73, a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk, Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11.

(2)

Posúdenie vplyvu Komisie, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224.

(3)

Pozri tiež štúdiu s názvom The law enforcement challenges of cybercrime: are we really playing catch up?, štúdia pre výbor LIBE, tematická sekcia C, Európsky parlament, 2015.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

Referenčné čísla

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Dátum predloženia v EP

5.7.2016

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

12.9.2016

INTA

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Krišjānis Kariņš

15.6.2016

Judith Sargentini

15.6.2016

 

 

Článok 55 – Postup spoločných schôdzí výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

6.10.2016

Prerokovanie vo výbore

1.12.2016

12.1.2017

 

 

Dátum prijatia

28.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

88

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Malin Björk, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Fabio De Masi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Markus Ferber, Raymond Finch, Sven Giegold, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Eva Joly, Othmar Karas, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Monica Macovei, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Bernard Monot, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Corbett, Pál Csáky, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Maria Grapini, Anna Hedh, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Krišjānis Kariņš, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Michel Reimon, Andreas Schwab, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Luke Ming Flanagan, Kinga Gál, Peter Kouroumbashev, Monica Macovei, Momchil Nekov, Paul Tang, Pavel Telička, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck, Branislav Škripek

Dátum predloženia

9.3.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

88

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Pavel Telička, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Stanisław Ożóg, John Procter, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Malin Björk, Fabio De Masi, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Miguel Viegas

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jeroen Lenaers, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Emil Radev, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Richard Corbett, Mady Delvaux, Tanja Fajon, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Eva Joly, Jean Lambert, Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Bodil Valero

1

-

EFDD

Raymond Finch

4

0

PPE

Frank Engel, Burkhard Balz, Markus Ferber, Andreas Schwab

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia