ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011

8.3.2017 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Διαδικασία : 2016/0106(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0057/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0057/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0194),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 22 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0135/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2016[1],

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0057/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α)  Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και προκειμένου ιδίως να εξακριβώνεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις περί επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής στον χώρο Σένγκεν, πρέπει να θεσπιστεί σύστημα που θα καταχωρίζει ηλεκτρονικά τον χρόνο και τον τόπο εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει παρασχεθεί άδεια βραχείας παραμονής στον χώρο Σένγκεν και το οποίο θα υπολογίζει τη διάρκεια της επιτρεπόμενης παραμονής τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί αιτιολογική σκέψη που θα περιγράφει την γενική ιδέα που διέπει τη δημιουργία του ΣΕΕ.

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν οι στόχοι και η τεχνική αρχιτεκτονική του συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), να καθορισθούν οι κανόνες λειτουργίας και χρήσης του προγράμματος και να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες για το σύστημα, καθώς και οι κατηγορίες δεδομένων που θα εισάγονται σε αυτό, οι σκοποί για τους οποίους εισάγονται τα δεδομένα, τα κριτήρια εισαγωγής τους, οι αρχές που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και διεξοδικότεροι κανόνες για την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(7)  Είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν οι στόχοι του συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), οι κατηγορίες δεδομένων που θα εισάγονται σε αυτό, τα κριτήρια εισαγωγής τους, οι αρχές που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, διεξοδικότεροι κανόνες για την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η τεχνική αρχιτεκτονική του συστήματος, οι κανόνες λειτουργίας και χρήσης του και η διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα πληροφοριών. Είναι επίσης αναγκαίο να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες για το σύστημα.

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α)  Πρέπει να θεσπισθούν ακριβείς κανόνες όσον αφορά τις αρμοδιότητες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ΣΕΕ και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τη σύνδεση με το ΣΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πόρους που διατίθενται μέσω των εθνικών προγραμμάτων τους στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ΣΕΕ σε εθνικό επίπεδο. Ο Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που θέσπισε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και διαχείριση του κεντρικού ΣΕΕ, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

 

__________

 

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

Τροπολογία4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το ΣΕΕ θα πρέπει να έχει ως στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και τη διευκόλυνση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Το ΣΕΕ θα πρέπει ιδίως να συμβάλλει, κατά περίπτωση, στην ταυτοποίηση των προσώπων που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους σχετικά με τη διάρκεια παραμονής εντός του εδάφους των κρατών μελών.

(9)  Στόχος του ΣΕΕ θα πρέπει να είναι η βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, η πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και η διευκόλυνση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Το ΣΕΕ θα πρέπει ιδίως να συμβάλλει, κατά περίπτωση, στην ταυτοποίηση των προσώπων που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους σχετικά με τη διάρκεια παραμονής εντός του εδάφους των κρατών μελών. Επιπροσθέτως, το ΣΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α)  Το ΣΕΕ θα πρέπει να αποτελείται από ένα κεντρικό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει μια μηχανοργανωμένη κεντρική βάση βιομετρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων, μια εθνική ενιαία διεπαφή σε κάθε κράτος μέλος, έναν ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (κεντρικό σύστημα VIS) του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) που θεσπίστηκε με την απόφαση 2004/512/EΚ του Συμβουλίου, και την υποδομή ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συνδέσει τις υποδομές των εθνικών συνόρων του με την εθνική ενιαία διεπαφή κατά τρόπο ασφαλή. Προκειμένου οι πολίτες τρίτων χωρών και οι μεταφορείς να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν την εγκεκριμένη περίοδο παραμονής που υπολείπεται, πρέπει να αναπτυχθεί μια διαδικτυακή υπηρεσία. Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά τη φάση ανάπτυξης της διαδικτυακής υπηρεσίας.

 

_______________

 

Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5).

Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9β)  Θα πρέπει να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα μεταξύ του ΣΕΕ και του VIS μέσω ενός διαύλου άμεσης επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος VIS και των κεντρικών συστημάτων του ΣΕΕ ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις συνοριακές αρχές που χρησιμοποιούν το ΣΕΕ να έχουν πρόσβαση στο VIS για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν τις θεωρήσεις με σκοπό τη δημιουργία ή την ενημέρωση του ατομικού φακέλου· επίσης να παρέχεται στις συνοριακές αρχές η δυνατότητα να επαληθεύουν στα εξωτερικά σύνορα την ισχύ της θεώρησης και την ταυτότητα του κατόχου της θεώρησης με τα δακτυλικά αποτυπώματα απευθείας στο VIS, καθώς και να εξακριβώνουν την ταυτότητα των υπηκόων τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης με τα δακτυλικά αποτυπώματα που είναι καταχωρισμένα στο VIS. Η διαλειτουργικότητα θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στις συνοριακές αρχές που χρησιμοποιούν το VIS να έχουν άμεση πρόσβαση στο ΣΕΕ από το VIS για τους σκοπούς της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης και των αποφάσεων που σχετίζονται με τις αιτήσεις αυτές και στις αρχές θεώρησης να επικαιροποιούν στο ΣΕΕ τα στοιχεία που αφορούν τις θεωρήσεις, σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή παράτασης μιας θεώρησης. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

 

_________

 

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).

Αιτιολόγηση

Η σειρά των αιτιολογικών σκέψεων αλλάζει κατ’ αντιστοιχία προς την σειρά των άρθρων. Η πρώην αιτιολογική σκέψη 13 δεν μεταβάλλεται.

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9γ)  Προκειμένου να βελτιωθεί δομικά η αρχιτεκτονική διαχείρισης δεδομένων της Ένωσης για τον έλεγχο και την ασφάλεια των συνόρων, η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της της 6ης Απριλίου 2016 με τίτλο «ισχυρότερα και ευφυέστερα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια» παρουσίασε μια διαδικασία προς την κατεύθυνση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σχετικά με τα συστήματα πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα που συστάθηκε με βάση την ανακοίνωση αυτή αναμένεται να υποβάλει τα πορίσματά της την άνοιξη του 2017. Τα πορίσματα αυτά ενδέχεται να είναι σημαντικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΣΕΕ και, στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καλείται να προτείνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σχετικά με το ΣΕΕ.

Τροπολογία8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9δ)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τις αρχές των κρατών μελών που δύνανται να εξουσιοδοτηθούν να έχουν πρόσβαση στο ΣΕΕ για να εισάγουν, να τροποποιούν, να διαγράφουν ή να συμβουλεύονται τα δεδομένα για τους ειδικούς σκοπούς του ΣΕΕ και, στον βαθμό που είναι αναγκαίο, για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Αιτιολόγηση

Η σειρά των αιτιολογικών σκέψεων αλλάζει κατ’ αντιστοιχία προς την σειρά των άρθρων. Η πρώην αιτιολογική σκέψη 14 δεν μεταβάλλεται.

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 ε (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9ε)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων του ΣΕΕ θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους στόχους και αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμοδίων αρχών. Κατά τη χρήση του ΣΕΕ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα των προσώπων για τα οποία ζητούνται δεδομένα, χωρίς διακρίσεις για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το ΣΕΕ θα πρέπει να επεξεργάζεται αλφαριθμητικά δεδομένα και βιομετρικά στοιχεία (δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνα του προσώπου). Η χρήση των βιομετρικών στοιχείων, παρά τις επιπτώσεις της στην ιδιωτική ζωή των ταξιδιωτών, είναι δικαιολογημένη για δύο λόγους. Πρώτον, τα βιομετρικά στοιχεία αποτελούν αξιόπιστη μέθοδο για την ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών και δεν έχουν στην κατοχή τους ταξιδιωτικά έγγραφα ή άλλο μέσο για την ταυτοποίηση τους, μια μέθοδο που χρησιμοποιούν ευρέως οι παράνομοι μετανάστες. Δεύτερον, τα βιομετρικά στοιχεία επιτρέπουν την πιο αξιόπιστη αντιστοίχιση των δεδομένων εισόδου και εξόδου των νόμιμων ταξιδιωτών. Εάν χρησιμοποιείται η εικόνα του προσώπου σε συνδυασμό με τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων, μειώνεται ο όγκος των δακτυλικών αποτυπωμάτων που καταχωρίζονται, ενώ εξασφαλίζεται το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά την ακρίβεια της ταυτοποίησης.

(10)  Το ΣΕΕ θα πρέπει να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται αλφαριθμητικά δεδομένα και βιομετρικά στοιχεία (δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνα του προσώπου) κυρίως με σκοπό να βελτιωθεί η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, να αποτραπεί η παράτυπη μετανάστευση και να διευκολυνθεί η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται στο ΣΕΕ μπορούν να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας προκειμένου να συμβάλουν στην αποτροπή, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση τρομοκρατικών αδικημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων μόνο υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η χρήση των βιομετρικών στοιχείων, παρά τις επιπτώσεις της στην ιδιωτική ζωή των ταξιδιωτών, είναι δικαιολογημένη για δύο λόγους. Πρώτον, τα βιομετρικά στοιχεία αποτελούν αξιόπιστη μέθοδο για την ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών και δεν έχουν στην κατοχή τους ταξιδιωτικά έγγραφα ή άλλο μέσο για την ταυτοποίηση τους, μια μέθοδο που χρησιμοποιούν ευρέως οι παράνομοι μετανάστες. Δεύτερον, τα βιομετρικά στοιχεία επιτρέπουν την πιο αξιόπιστη αντιστοίχιση των δεδομένων εισόδου και εξόδου των νόμιμων ταξιδιωτών. Εάν χρησιμοποιείται η εικόνα του προσώπου σε συνδυασμό με τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων, μειώνεται ο όγκος των δακτυλικών αποτυπωμάτων που καταχωρίζονται, ενώ εξασφαλίζεται το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά την ακρίβεια της ταυτοποίησης.

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Στο ΣΕΕ θα πρέπει να καταγράφονται τέσσερα δακτυλικά αποτυπώματα των υπηκόων τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, εάν αυτό είναι σωματικά εφικτό, ώστε να επιτρέπεται η ακριβής επαλήθευση και ταυτοποίηση (εξασφαλίζοντας ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει καταχωριστεί ήδη με άλλη ταυτότητα ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο) και να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα. Ο έλεγχος των δακτυλικών αποτυπωμάτων των κατόχων θεωρήσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται με αντιπαραβολή σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου4. Η εικόνα του προσώπου των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται όσο και αυτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει να καταχωρίζεται στο ΣΕΕ και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως το κύριο βιομετρικό αναγνωριστικό στοιχείο για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν καταχωριστεί προηγουμένως στο ΣΕΕ και για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει διαγραφεί ο φάκελός τους. Εναλλακτικά, η επαλήθευση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

(11)  Στο ΣΕΕ θα πρέπει να καταγράφονται τέσσερα δακτυλικά αποτυπώματα των υπηκόων τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, εάν αυτό είναι σωματικά εφικτό, ώστε να επιτρέπεται η ακριβής επαλήθευση και ταυτοποίηση (εξασφαλίζοντας ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει καταχωριστεί ήδη με άλλη ταυτότητα ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο) και να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα για την επίτευξη των σκοπών του ΣΕΕ. Ο έλεγχος των δακτυλικών αποτυπωμάτων των κατόχων θεωρήσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται με αντιπαραβολή σε σχέση με το VIS. Η εικόνα του προσώπου των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται όσο και αυτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει να καταχωρίζεται στο ΣΕΕ και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως το κύριο βιομετρικό αναγνωριστικό στοιχείο για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν καταχωριστεί προηγουμένως στο ΣΕΕ και για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει διαγραφεί ο φάκελός τους. Εναλλακτικά, η επαλήθευση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

__________

__________

4  Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5)

 

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Το ΣΕΕ θα πρέπει να αποτελείται από ένα κεντρικό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει μια μηχανοργανωμένη κεντρική βάση βιομετρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων, μια εθνική ενιαία διεπαφή σε κάθε κράτος μέλος, ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος του VIS και την υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συνδέσει τις υποδομές των εθνικών συνόρων του στην εθνική ενιαία διεπαφή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη μεταφέρεται.

Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Θα πρέπει να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα μεταξύ του ΣΕΕ και του VIS μέσω ενός καναλιού άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των κεντρικών συστημάτων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις συνοριακές αρχές που χρησιμοποιούν το ΣΕΕ να έχουν πρόσβαση στο VIS για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν τις θεωρήσεις με σκοπό τη δημιουργία ή την ενημέρωση του ατομικού φακέλου· επίσης να παρέχεται στις συνοριακές αρχές η δυνατότητα να επαληθεύουν στα εξωτερικά σύνορα την ισχύ της θεώρησης και την ταυτότητα του κατόχου της θεώρησης με τα δακτυλικά αποτυπώματα απευθείας στο VIS, καθώς και να εξακριβώνουν την ταυτότητα των ταξιδιωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης με τα δακτυλικά αποτυπώματα που είναι καταχωρισμένα στο VIS. Η διαλειτουργικότητα θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στις συνοριακές αρχές που χρησιμοποιούν το VIS να έχουν άμεση πρόσβαση στο ΣΕΕ από το VIS για τους σκοπούς της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης και των αποφάσεων που σχετίζονται με τις αιτήσεις αυτές και στις αρχές θεώρησης να επικαιροποιούν στο ΣΕΕ τα στοιχεία που αφορούν τις θεωρήσεις, σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή παράτασης μιας θεώρησης. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη μεταφέρεται.

Τροπολογία14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τις αρχές των κρατών μελών που δύνανται να εξουσιοδοτηθούν να έχουν πρόσβαση στο ΣΕΕ για να εισάγουν, να τροποποιούν, να διαγράφουν ή να συμβουλεύονται τα δεδομένα για τους ειδικούς σκοπούς του ΣΕΕ και, στον βαθμό που είναι αναγκαίο, για την άσκηση των καθηκόντων τους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη μεταφέρεται.

Τροπολογία15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων του ΣΕΕ θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους στόχους και αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων των αρμοδίων αρχών. Κατά τη χρήση του ΣΕΕ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα των προσώπων για τα οποία ζητούνται δεδομένα, χωρίς διακρίσεις για λόγους φύλου, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη μεταφέρεται.

Τροπολογία16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, είναι επιτακτική ανάγκη να τίθενται στη διάθεση των αρχών επιβολής του νόμου όσο το δυνατόν πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες που διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η πρόσβαση στα δεδομένα του VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου έχει ήδη αποδείξει τη χρησιμότητά της για την ταυτοποίηση ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους βίαια και για τη συνδρομή ερευνητών ώστε να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο σε υποθέσεις που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων, τρομοκρατία ή διακίνηση ναρκωτικών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΣΕΕ είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου6 ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου7. Τα δεδομένα που παράγονται από το ΣΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο επαλήθευσης της ταυτότητας τόσο σε περιπτώσεις όπου ο/η υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταστρέψει τα έγγραφά του/της όσο και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρχές επιβολής του νόμου διερευνούν ένα έγκλημα χρησιμοποιώντας τα δακτυλικά αποτυπώματα ή μια εικόνα προσώπου για να προσδιορίσουν την ταυτότητα κάποιου ατόμου. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο στις εγκληματολογικές έρευνες για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, μέσω της παρακολούθησης των ταξιδιωτικών διαδρομών ενός υπόπτου για τέλεση εγκλήματος ή ενός θύματος εγκλήματος. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο ΣΕΕ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία («Ευρωπόλ»), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(16)  Για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, είναι απαραίτητο να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου όσο το δυνατόν πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες που διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η πρόσβαση στα δεδομένα του VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου έχει ήδη αποδείξει τη χρησιμότητά της για την ταυτοποίηση ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους βίαια και για τη συνδρομή ερευνητών ώστε να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο σε υποθέσεις που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων, τρομοκρατία ή διακίνηση ναρκωτικών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΣΕΕ είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 6 ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου 7. Τα δεδομένα που παράγονται από το ΣΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο επαλήθευσης της ταυτότητας τόσο σε περιπτώσεις όπου ο/η υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταστρέψει τα έγγραφά του/της όσο και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρχές επιβολής του νόμου διερευνούν ένα έγκλημα χρησιμοποιώντας τα δακτυλικά αποτυπώματα ή μια εικόνα προσώπου για να προσδιορίσουν την ταυτότητα κάποιου ατόμου. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, μέσω της παρακολούθησης των ταξιδιωτικών διαδρομών ενός υπόπτου για τέλεση εγκλήματος ή ενός θύματος εγκλήματος. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο ΣΕΕ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία («Ευρωπόλ»), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Λαμβανομένων υπόψη των σκοπών επιβολής του νόμου και προκειμένου να αποτρέπονται, να εντοπίζονται και να διερευνώνται τα τρομοκρατικά αδικήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις, η πραγματοποίηση έρευνας στη βάση δεδομένων κρίνεται αναλογική εφόσον υφίσταται ένα υπέρτερο δημόσιο συμφέρον για την ασφάλεια. Κάθε έρευνα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως και να είναι αναλογική με βάση το συμφέρον του οποίου γίνεται επίκληση.

___________

___________

6  Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ 6).

6  Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ 6).

7  Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ.1)

7  Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ.1)

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Επιπλέον, η Ευρωπόλ διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στον τομέα της διασυνοριακής διερεύνησης εγκλημάτων, συμβάλλοντας στην πρόληψη, την ανάλυση και τη διερεύνηση της εγκληματικότητας σε επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, η Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο ΣΕΕ στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων της και σύμφωνα με την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 8

(17)  Επιπλέον, η Ευρωπόλ διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στον τομέα της διασυνοριακής διερεύνησης εγκλημάτων, συμβάλλοντας στην πρόληψη, την ανάλυση και τη διερεύνηση της εγκληματικότητας σε επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, η Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο ΣΕΕ στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων της και σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων πρέπει να παρακολουθεί την επεξεργασία των δεδομένων από την Europol και να εξασφαλίζει την πλήρη τήρηση των ισχυουσών διατάξεων περί προστασίας δεδομένων.

___________________

___________________

8  Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37).

8  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

Τροπολογία18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η αντιπαραβολή δεδομένων βάσει λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος, το οποίο αποτελεί ίχνος δακτυλικού αποτυπώματος που μπορεί να βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος, είναι θεμελιώδους σημασίας για την αστυνομική συνεργασία. Η δυνατότητα αντιπαραβολής ενός λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος με τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αποθηκεύονται στο ΣΕΕ σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρηθεί ότι ο δράστης ή το θύμα ενδέχεται να έχει καταχωριστεί στο ΣΕΕ, θα πρέπει να αποτελέσει για τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων όταν, για παράδειγμα, τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος είναι λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα.

(19)  Η αντιπαραβολή δεδομένων βάσει λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος, το οποίο αποτελεί ίχνος δακτυλικού αποτυπώματος που μπορεί να βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος, είναι θεμελιώδους σημασίας για την αστυνομική συνεργασία. Η δυνατότητα αντιπαραβολής ενός λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος με τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που αποθηκεύονται στο ΣΕΕ σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρηθεί ότι ο δράστης ή το θύμα ενδέχεται να έχει καταχωριστεί στο ΣΕΕ, είναι απαραίτητη για την εκ μέρους των αρχών επιβολή του νόμου των κρατών μελών για την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων όταν, για παράδειγμα, τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος είναι λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα.

Τροπολογία19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε οι συνοριοφύλακες να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Interpol για τα κλαπέντα και απωλεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και στις σχετικές εθνικές και ενωσιακές βάσεις δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι συνοριοφύλακες κάνουν πλήρη χρήση του δικαιώματός τους να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω βάσεις δεδομένων κατά την καταχώριση των ταξιδιωτών από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης ή εξέρχονται από αυτήν.

Τροπολογία20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Τα αποθηκευμένα στο ΣΕΕ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα από το αναγκαίο για τους σκοπούς του ΣΕΕ. Είναι σκόπιμο να διατηρούνται τα δεδομένα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών για περίοδο πέντε ετών για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη για τους υπηκόους τρίτων χωρών να εγγραφούν ξανά στο ΣΕΕ, προτού παρέλθει η περίοδος αυτή. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης στον οποίο εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ10 ή υπηκόου τρίτης χώρας που απολαύει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα το δίκαιο της Ένωσης και οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους το αναφερόμενο στην οδηγία 2004/38/ΕΚ δελτίο διαμονής, είναι σκόπιμο να διατηρείται κάθε διπλό αρχείο εισόδου/εξόδου για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους μετά την τελευταία έξοδο.

(25)  Τα αποθηκευμένα στο ΣΕΕ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα από το απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς επεξεργασίας τους. Είναι αρκετό να διατηρούνται τα δεδομένα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν νομίμως κάνει χρήση του ΣΕΕ και υπηκόους τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος για μια βραχεία παραμονή (ή βάσει θεώρησης περιοδείας) δεν έχει επιτραπεί για περίοδο δύο ετών για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη για τους υπηκόους τρίτων χωρών να εγγραφούν ξανά στο ΣΕΕ, προτού παρέλθει η περίοδος αυτή. Η διετής περίοδος διατήρησης των δεδομένων θα μειώσει τη συχνότητα της εκ νέου εγγραφής και θα αποβεί προς όφελος όλων των ταξιδιωτών, διότι θα μειωθεί τόσο ο μέσος χρόνος διέλευσης των συνόρων, όσο και ο χρόνος αναμονής στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Ακόμη και για ένα ταξιδιώτη που εισέρχεται μόνο μία φορά στον χώρο Σένγκεν, το γεγονός ότι άλλοι ταξιδιώτες που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΣΕΕ δεν θα χρειαστεί να εγγραφούν ξανά θα μειώσει το χρόνο αναμονής στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Η διετής αυτή περίοδος διατήρησης των δεδομένων είναι επίσης αναγκαία για τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων με τη χρήση μέσων που επιταχύνουν τη διαδικασία και συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης στον οποίο εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ10 ή υπηκόου τρίτης χώρας που απολαύει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα το δίκαιο της Ένωσης και οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους το αναφερόμενο στην οδηγία 2004/38/ΕΚ δελτίο διαμονής, είναι σκόπιμο να διατηρείται κάθε διπλό αρχείο εισόδου/εξόδου για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους μετά την τελευταία έξοδο. Μετά την πάροδο της σχετικής περιόδου διατήρησης των δεδομένων, αυτά θα πρέπει να διαγράφονται αυτομάτως.

___________

___________

10  Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).

10  Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).

Τροπολογία21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

25α)  Μια περίοδος διατήρησης τεσσάρων ετών θα ήταν απαραίτητη για δεδομένα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν εξέλθει από το έδαφος των κρατών μελών εντός της επιτρεπόμενης περιόδου παραμονής, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία ταυτοποίησης. Τα δεδομένα θα πρέπει να διαγράφονται μετά από την περίοδο των τεσσάρων ετών, εκτός αν υπάρχουν λόγοι να διαγραφούν νωρίτερα.

Τροπολογία22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Είναι αναγκαίο να προβλέπεται πενταετής περίοδος διατήρησης των δεδομένων, ώστε ο συνοριοφύλακας να μπορεί να διενεργεί την απαραίτητη ανάλυση κινδύνου που προβλέπεται από τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν προτού επιτρέψει σε έναν ταξιδιώτη να εισέλθει στον χώρο Σένγκεν. Η επεξεργασία μιας αίτησης θεώρησης από τις προξενικές αρχές απαιτεί επίσης την ανάλυση του ταξιδιωτικού ιστορικού του αιτούντος, προκειμένου να αξιολογηθεί η χρήση προηγούμενων θεωρήσεων και η τήρηση των όρων παραμονής. Η μη σφράγιση του διαβατηρίου θα αντισταθμιστεί από την πρόσβαση στο ΣΕΕ. Το ταξιδιωτικό ιστορικό που είναι διαθέσιμο στο σύστημα θα πρέπει, επομένως, να καλύπτει χρονική περίοδο επαρκή για τους σκοπούς της έκδοσης θεωρήσεων. Η πενταετής περίοδος διατήρησης των δεδομένων θα μειώσει τη συχνότητα επανεγγραφής και θα ωφελήσει όλους τους ταξιδιώτες, καθώς ο μέσος χρόνος διέλευσης των συνόρων θα μειωθεί, όπως και ο χρόνος αναμονής στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Ακόμη και για ένα ταξιδιώτη που εισέρχεται μόνο μία φορά στον χώρο Σένγκεν, το γεγονός ότι άλλοι ταξιδιώτες που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΣΕΕ δεν θα χρειαστεί να εγγραφούν ξανά θα μειώσει το χρόνο αναμονής στα σύνορα. Η εν λόγω περίοδος διατήρησης των δεδομένων θα είναι επίσης αναγκαία για τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων με τη χρήση μέσων που επιταχύνουν τη διαδικασία και συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης. Η διευκόλυνση αυτή εξαρτάται από τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο σύστημα. Μια μικρότερη περίοδος διατήρησης των δεδομένων θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη διάρκεια των συνοριακών ελέγχων. Συντομότερη περίοδος διατήρησης των δεδομένων θα μείωνε επίσης την ομάδα ταξιδιωτών που μπορούν να επωφεληθούν της εν λόγω διευκόλυνσης, υπονομεύοντας έτσι τον δεδηλωμένο στόχο του ΣΕΕ να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων.

(26)  Μια περίοδος διατήρησης δύο ετών για τα προσωπικά δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν νομίμως κάνει χρήση του ΣΕΕ και υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος για μια βραχεία παραμονή {ή βάσει θεώρησης περιοδείας} έχει απορριφθεί και μια περίοδος διατήρησης τεσσάρων ετών για τα προσωπικά δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν εξέλθει από το έδαφος των κρατών μελών εντός της επιτρεπόμενης περιόδου παραμονής είναι απαραίτητη ώστε ο συνοριοφύλακας να μπορεί να διενεργεί την απαραίτητη ανάλυση κινδύνου που προβλέπεται από τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, προτού επιτρέψει σε έναν ταξιδιώτη να εισέλθει στον χώρο Σένγκεν. Η επεξεργασία αιτήσεων θεώρησης από τις προξενικές αρχές απαιτεί επίσης την ανάλυση του ταξιδιωτικού ιστορικού του αιτούντος, προκειμένου να αξιολογηθεί η χρήση προηγούμενων θεωρήσεων και εάν έχουν τηρηθεί οι όροι παραμονής και διαμονής. Η μη σφράγιση του διαβατηρίου θα αντισταθμιστεί από την πρόσβαση στο ΣΕΕ. Το ταξιδιωτικό ιστορικό που είναι διαθέσιμο στο σύστημα θα πρέπει, επομένως, να καλύπτει χρονική περίοδο επαρκή για τους σκοπούς της έκδοσης θεωρήσεων. Κατά τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου στα σύνορα και την επεξεργασία μιας αίτησης θεώρησης, το ιστορικό ταξιδίων των υπηκόων τρίτων χωρών πρέπει να ελέγχεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτοί έχουν υπερβεί κατά το παρελθόν τη μέγιστη διάρκεια της επιτρεπόμενης παραμονής τους. Είναι συνεπώς απαραίτητο να διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν εξέλθει από το έδαφος των κρατών μελών ενός της επιτρεπόμενης περιόδου παραμονής για μεγαλύτερη περίοδο, τεσσάρων ετών, σε σύγκριση με εκείνη για τα προσωπικά δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν νομίμως κάνει χρήση του συστήματος και υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος για μια βραχεία παραμονή {ή βάσει θεώρησης περιοδείας} έχει απορριφθεί.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Η ίδια πενταετής περίοδος διατήρησης θα ήταν απαραίτητη για δεδομένα σχετικά με πρόσωπα που δεν έχουν εξέλθει από το έδαφος των κρατών μελών εντός της επιτρεπόμενης περιόδου παραμονής, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και επιστροφής για τα πρόσωπα των οποίων η είσοδος για βραχεία παραμονή {ή βάσει θεώρησης περιοδείας} έχει απορριφθεί. Τα δεδομένα θα πρέπει να διαγράφονται μετά από την περίοδο των πέντε ετών, εκτός αν υπάρχουν λόγοι να διαγραφούν νωρίτερα.

διαγράφεται

Τροπολογία24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Πρέπει να θεσπισθούν ακριβείς κανόνες όσον αφορά τις αρμοδιότητες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ΣΕΕ και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τη σύνδεση με το ΣΕΕ. Ο Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που θέσπισε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28 , θα πρέπει να είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και διαχείριση του κεντρικού ΣΕΕ, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη μεταφέρεται.

Τροπολογία25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή διενεργείται από τις εντεταλμένες αρχές ή τις αρχές ελέγχου των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

(30)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 95/2016/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή διενεργείται από τις εντεταλμένες αρχές ή τις αρχές ελέγχου των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης διερεύνησης, εξακρίβωσης ή δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

___________________

___________________

12  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

12  Κανονισμός (EΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). 1).

Τροπολογία26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)   Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας το οποίο να είναι σύμφωνο με την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου13.

(31)  Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που εγκρίνονται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12a εφαρμόζονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, εξακρίβωσης ή δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

___________________

___________________

 

12a Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

13 Απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60).

 

Τροπολογία27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Οι ανεξάρτητες εθνικές αρχές ελέγχου που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ θα πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη, ενώ ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, αξίωμα που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, θα πρέπει να ελέγχει τις δραστηριότητες των οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης που έχουν σχέση με την προστασία αυτών των δεδομένων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι αρχές ελέγχου θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παρακολούθηση του ΣΕΕ.

(34)  Οι ανεξάρτητες εθνικές αρχές ελέγχου που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 θα πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη, ενώ ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, αξίωμα που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, θα πρέπει να ελέγχει τις δραστηριότητες των οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης που έχουν σχέση με την προστασία αυτών των δεδομένων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι αρχές ελέγχου θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παρακολούθηση του ΣΕΕ.

Τροπολογία28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Οι εθνικές εποπτικές αρχές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 25 της απόφασης πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου θα πρέπει να παρακολουθούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του νόμου από τα κράτη μέλη, και οι εθνικές εποπτικές αρχές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ θα πρέπει να παρακολουθούν τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούνται από την Ευρωπόλ.

(35)  Οι εθνικές εποπτικές αρχές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 θα πρέπει να παρακολουθούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του νόμου από τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων από την Ευρωπόλ αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΕΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού της Ευρωπόλ και όχι των εθνικών εποπτικών αρχών.

Τροπολογία29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  «(...) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε γνώμη στις

(36)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε γνώμη στις 21 Σεπτεμβρίου 2016.

Τροπολογία30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Η πρόταση θεσπίζει αυστηρούς κανόνες για την πρόσβαση στο σύστημα ΣΕΕ και τις απαραίτητες διασφαλίσεις. Προβλέπει επίσης για τους ενδιαφερομένους δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και προσφυγής, ιδίως το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, καθώς και την επίβλεψη των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων από δημόσιες ανεξάρτητες αρχές. Ο παρών κανονισμός σέβεται επομένως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια (άρθρο 1 του Χάρτη), στην απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας (άρθρο 5 του Χάρτη), το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια (άρθρο 6 του Χάρτη), τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7 του Χάρτη), την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8 του Χάρτη), το δικαίωμα της μη διάκρισης (άρθρο 21 του Χάρτη), τα δικαιώματα του παιδιού (άρθρο 24 του Χάρτη), τα δικαιώματα των ηλικιωμένων (άρθρο 25 του Χάρτη), τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (άρθρο 26 του Χάρτη) και το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής (άρθρο 47 του Χάρτη).

(37)  Η πρόταση θεσπίζει αυστηρούς κανόνες για την πρόσβαση στο σύστημα ΣΕΕ και τις απαραίτητες διασφαλίσεις. Προβλέπει επίσης για τους ενδιαφερομένους δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής και προσφυγής, ιδίως το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, καθώς και την επίβλεψη των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων από δημόσιες ανεξάρτητες αρχές. Ο παρών κανονισμός σέβεται επομένως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια (άρθρο 1 του Χάρτη), στην απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας (άρθρο 5 του Χάρτη), το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια (άρθρο 6 του Χάρτη), τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7 του Χάρτη), την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8 του Χάρτη), το δικαίωμα της μη διάκρισης (άρθρο 21 του Χάρτη), τα δικαιώματα του παιδιού (άρθρο 24 του Χάρτη), τα δικαιώματα των ηλικιωμένων (άρθρο 25 του Χάρτη), τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (άρθρο 26 του Χάρτη) και το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής (άρθρο 47 του Χάρτη).

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

37α)  Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να εκμεταλλεύονται την πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στο ΣΕΕ για να αποφεύγουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων, της 28ης Ιουλίου 1951, όπως αυτή συμπληρώθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, ούτε για να στερούν από τους αιτούντες άσυλο ασφαλείς και αποτελεσματικές νόμιμες οδούς εισόδου στο έδαφος της Ένωσης, προκειμένου να ασκήσουν οι τελευταίοι το δικαίωμά τους σε διεθνή προστασία.

Τροπολογία32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

39α)  Κατά την έναρξη εφαρμογής, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι όλοι οι υπόλοιποι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα έχουν καταργηθεί και ότι όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σήμερα στο σύστημα Σένγκεν εφαρμόζουν τον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το ΣΕΕ, ως ένα μέσο διαχείρισης των συνόρων που ενισχύει την αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων με τον υπολογισμό και τον έλεγχο της διάρκειας της επιτρεπόμενης παραμονής, πρέπει συνεπώς να αναπτυχθεί και η ενσωμάτωσή του στις εθνικές δομές διαχείρισης των συνόρων να προετοιμαστεί στη βάση ενός κοινού χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, στον οποίο τα πρόσωπα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα για μια συγκεκριμένη περίοδο επιτρεπόμενης παραμονής.

 

___________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1.

Τροπολογία33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Ο παρών κανονισμός για τη θέσπιση του ΣΕΕ αντικαθιστά την υποχρέωση να σφραγίζονται τα διαβατήρια των υπηκόων τρίτων χωρών που ισχύει σε όλα τα υπό ένταξη κράτη μέλη. Η διαμονή στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες πράξεις προσχώρησης, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της διάρκειας της επιτρεπόμενης διαμονής στον χώρο Σένγκεν. Τα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να καταχωρίζουν στο ΣΕΕ τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά ο αυτοματοποιημένος υπολογιστής στο σύστημα δεν θα πρέπει να τη συνυπολογίζει στην επιτρεπόμενη διάρκειας διαμονής.

(43)  Ο παρών κανονισμός για τη θέσπιση του ΣΕΕ αντικαθιστά την υποχρέωση να σφραγίζονται τα διαβατήρια των υπηκόων τρίτων χωρών που ισχύει σε όλα τα υπό ένταξη κράτη μέλη.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51)  Ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια, αντιστοίχως, του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003, του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005 και του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2011.

διαγράφεται

Τροπολογία36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει «σύστημα εισόδου/εξόδου» (ΣΕΕ) για την καταχώριση και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, για τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής τους και για τη δημιουργία καταχωρίσεων (alerts) απευθυνόμενων στα κράτη μέλη όταν εκπνέει η επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, καθώς και για την καταχώριση της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου άρνησης εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για βραχεία παραμονή {ή βάσει θεώρησης περιοδείας}, της αρχής του κράτους μέλους που αρνήθηκε την είσοδο, καθώς και των λόγων της άρνησης.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει «σύστημα εισόδου/εξόδου» (ΣΕΕ) για την καταχώριση και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, για τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης παραμονής τους και για τη δημιουργία καταχωρίσεων (alerts) απευθυνόμενων στα κράτη μέλη όταν εκπνέει η επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, καθώς και για την καταχώριση της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου άρνησης εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για βραχεία παραμονή {ή βάσει θεώρησης περιοδείας}, της αρχής του κράτους μέλους που αρνήθηκε την είσοδο, καθώς και των λόγων της άρνησης.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης στο κεφάλαιο IV τους όρους υπό τους οποίους οι εντεταλμένες αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στο ΣΕΕ προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

2.  Για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης στο κεφάλαιο IV τους όρους και τους περιορισμούς υπό τους οποίους οι εντεταλμένες αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στο ΣΕΕ προς αναζήτηση δεδομένων.

Τροπολογία38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α)  «εντεταλμένες αρχές επιβολής του νόμου»: οι αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων ή άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων και οι οποίες ορίζονται από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 26·

Τροπολογία39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «θεώρηση βραχείας παραμονής»: άδεια που εκδίδεται από κράτος μέλος για προβλεπόμενη παραμονή στο έδαφος των κρατών μελών για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών·

(8)  «θεώρηση βραχείας παραμονής»: θεώρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

___________________

 

1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1)

Αιτιολόγηση

Αντί ορισμού της θεώρησης βραχείας παραμονής προτείνεται παραπομπή στον κώδικα θεωρήσεων.

Τροπολογία40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «θεώρηση περιοδείας»: άδεια που εκδίδεται από κράτος μέλος για προβλεπόμενη παραμονή στο έδαφος δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, υπό τον όρο ότι ο αιτών δεν σκοπεύει να μείνει για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών στο έδαφος του ίδιου κράτους μέλους·

(9)  «θεώρηση περιοδείας»: άδεια που εκδίδεται από κράτος μέλος για προβλεπόμενη παραμονή στο έδαφος δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών για χρονικό διάστημα 12 μηνών εντός οιασδήποτε περιόδου 15 μηνών, υπό τον όρο ότι ο αιτών δεν σκοπεύει να μείνει για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών στο έδαφος του ίδιου κράτους μέλους·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός της θεώρησης περιοδείας προσαρμόζεται στον αντίστοιχο οριοσμό στην έκθεση της LIBE.

Τροπολογία41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  «δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων»: τα δεδομένα που σχετίζονται με τα δακτυλικά αποτυπώματα του δείκτη, του μέσου δακτύλου, του παράμεσου δακτύλου και του μικρού δακτύλου του δεξιού χεριού, εάν υπάρχουν, διαφορετικά του αριστερού χεριού, ή λανθάνον δακτυλικό αποτύπωμα·

(15)  «δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων»: τα δεδομένα που σχετίζονται με τα δακτυλικά αποτυπώματα του δείκτη, του μέσου δακτύλου, του παράμεσου δακτύλου και του μικρού δακτύλου του δεξιού χεριού, εάν υπάρχουν, διαφορετικά του αριστερού χεριού, με επαρκή ανάλυση και ποιότητα οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη βιομετρική αντιστοιχία ή λανθάνον δακτυλικό αποτύπωμα·

Τροπολογία42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  «Frontex»: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004·

(20)  «Frontex»: Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·;

 

___________________

 

1a Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  «αρχή ελέγχου»: η αρχή ελέγχου που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ·

διαγράφεται

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  «εθνική αρχή ελέγχου» όσον αφορά την επιβολή του νόμου: οι εποπτικές αρχές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 25 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου·

διαγράφεται

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  «εθνική εποπτική αρχή»: οι εποπτικοί φορείς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ·

διαγράφεται

Τροπολογία46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι όροι του άρθρου 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ έχουν την ίδια έννοια και στον παρόντα κανονισμό, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι όροι του άρθρου 4 του κανονισμού 2016/679 έχουν την ίδια έννοια και στον παρόντα κανονισμό, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι όροι του άρθρου 2 της οδηγίας πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ έχουν την ίδια έννοια και στον παρόντα κανονισμό, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές των κρατών μελών για σκοπούς επιβολής του νόμου.

3.  Οι όροι του άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 έχουν την ίδια έννοια και στον παρόντα κανονισμό, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές των κρατών μελών για σκοπούς επιβολής του νόμου όπως ορίζονται αυτοί στο άρθρο 5 παράγραφος 1α του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συγκρότηση του ΣΕΕ

Ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση του ΣΕΕ

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης («EU-LISA») αναπτύσσει το ΣΕΕ και διασφαλίζει τη λειτουργική του διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δυνατοτήτων για την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και στο άρθρο 15.

Ο Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης («EU-LISA») αναπτύσσει το ΣΕΕ και διασφαλίζει τη λειτουργική του διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δυνατοτήτων για την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και στο άρθρο 15, καθώς και επαρκή ασφάλεια.

Τροπολογία50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σκοπός του ΣΕΕ

Στόχοι του ΣΕΕ

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την καταχώριση, την αποθήκευση και την παροχή στα κράτη μέλη πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο εισόδου και εξόδου και τις αρνήσεις εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα, το ΣΕΕ εξασφαλίζει τα εξής:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

 

 

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό περιπτώσεων υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής (και εντός της επικράτειας) και την παροχή της δυνατότητας στις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα μεταξύ άλλων για να αυξάνουν τις δυνατότητες επιστροφής·

γ)  την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό περιπτώσεων υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής και την παροχή της δυνατότητας στις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα·

 

 

Τροπολογία53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  την απελευθέρωση πόρων συνοριακού ελέγχου μέσω της διενέργειας αυτοματοποιημένων ελέγχων και τη δυνατότητα καλύτερης εστίασης στην αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων χωρών·

ε)  την εισαγωγή της αυτοματοποίησης των συνοριακών ελέγχων σε υπηκόους τρίτων χωρών·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  τη συμβολή στην πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων·

διαγράφεται

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  την παροχή της δυνατότητας ταυτοποίησης και σύλληψης τρομοκρατών, υπόπτων για εγκληματικές πράξεις, καθώς και θυμάτων που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα·

διαγράφεται

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(l)  την παροχή της δυνατότητας παραγωγής πληροφοριών σχετικά με το ταξιδιωτικό ιστορικό τρομοκρατών, υπόπτων για εγκληματικές πράξεις, καθώς και θυμάτων, για έρευνες που συνδέονται με την τρομοκρατία ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

διαγράφεται

Τροπολογία57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Με την παροχή πρόσβασης στις αρχές επιβολής του νόμου σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, το ΣΕΕ:

 

α)  συμβάλλει στην πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων·

 

β)  παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης και σύλληψης τρομοκρατών, υπόπτων για εγκληματικές πράξεις, καθώς και θυμάτων που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα·

 

γ)  παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής πληροφοριών σχετικά με το ταξιδιωτικό ιστορικό τρομοκρατών, υπόπτων για εγκληματικές πράξεις, καθώς και θυμάτων, για έρευνες που συνδέονται με την τρομοκρατία ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Για τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων για τους υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν συχνά και έχουν υποβληθεί σε προκαταρκτικό έλεγχο, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα διευκόλυνσης σύμφωνα με το άρθρο 8ε του κανονισμού 2016/399 και να τα συνδέσουν με το ΣΕΕ.

 

Το ΣΕΕ παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8ε του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες σύντομες διαμονές ή αρνήσεις εισόδου για τους σκοπούς της εξέτασης των αιτήσεων πρόσβασης στα εθνικά προγράμματα διευκόλυνσης και την έκδοση αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23.

Τροπολογία59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εθνική ενιαία διεπαφή (NUI) σε κάθε κράτος μέλος που βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές και είναι πανομοιότυπη για όλα τα κράτη μέλη, η οποία επιτρέπει τη σύνδεση του κεντρικού συστήματος με τις εθνικές συνοριακές υποδομές στα κράτη μέλη·

β)  εθνική ενιαία διεπαφή (NUI) σε κάθε κράτος μέλος που βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές και είναι πανομοιότυπη για όλα τα κράτη μέλη, η οποία επιτρέπει τη σύνδεση του κεντρικού συστήματος με τις εθνικές συνοριακές υποδομές στα κράτη μέλη με ασφαλή τρόπο·

Τροπολογία60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών.

δ)  ασφαλή και κρυπτογραφημένη υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών.

 

(Οριζόντια τροπολογία: να εφαρμοστεί στο σύνολο του κειμένου.)

Τροπολογία61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να ανακτούν και να εισάγουν τα δεδομένα που αφορούν τις θεωρήσεις απευθείας από το VIS με σκοπό την επικαιροποίηση του ΣΕΕ σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή παράτασης μιας θεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού και τα άρθρα 13, 14 και άρθρο 18α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·

β)  να ανακτούν και να εισάγουν τα δεδομένα που αφορούν τις θεωρήσεις απευθείας από το VIS με σκοπό την επικαιροποίηση του αρχείου του ΣΕΕ σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή παράτασης μιας θεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού και τα άρθρα 13, 14 και άρθρο 18α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·

Τροπολογία62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να επαληθεύουν τη γνησιότητα και την εγκυρότητα της θεώρησης ή το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου στο έδαφος των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·

γ)  να επαληθεύουν στα εξωτερικά σύνορα τη γνησιότητα και την εγκυρότητα της θεώρησης ή το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου στο έδαφος των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση στο κείμενο.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε αρμόδια αρχή, διασφαλίζει ότι, κατά τη χρήση του ΣΕΕ, δεν προβαίνει σε διακρίσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και σέβεται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του προσώπου. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση διατήρησης των δεδομένων παιδιών, πρωταρχικό μέλημα αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον τους.

2.  Κάθε αρμόδια αρχή, διασφαλίζει ότι, κατά τη χρήση του ΣΕΕ, δεν προβαίνει σε διακρίσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και σέβεται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του προσώπου. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση διατήρησης των δεδομένων παιδιών, πρωταρχικό μέλημα αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον τους.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι συνοριοφύλακες, όταν συλλέγουν βιομετρικά δεδομένα για το ΣΕΕ, σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποτύπωση εικόνων προσώπου ή τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η παραμονή στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες πράξεις προσχώρησης, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της διάρκειας της επιτρεπόμενης παραμονής στον χώρο Σένγκεν. Τα εν λόγω κράτη μέλη καταχωρίζουν στο ΣΕΕ την παραμονή των υπηκόων τρίτων χωρών. Ο αυτοματοποιημένος υπολογιστής στο σύστημα δεν συνυπολογίζει, ωστόσο, την παραμονή στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν στην επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής.

διαγράφεται

Τροπολογία66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΣΕΕ περιλαμβάνει μηχανισμό που εντοπίζει αυτόματα τα αρχεία εισόδου/ εξόδου τα οποία δεν περιέχουν δεδομένα εξόδου αμέσως μετά την ημερομηνία εκπνοής της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, καθώς και τα αρχεία στα οποία σημειώθηκε υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Σύμφωνα με το άρθρο 31, τα κράτη μέλη ενημερώνονται αυτομάτως τρεις μήνες πριν από την προγραμματισμένη διαγραφή των δεδομένων σχετικά με τα πρόσωπα που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προκειμένου να είναι σε θέση οι υπήκοοι τρίτων χωρών να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή την υπολειπόμενη επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής τους, διατίθεται ασφαλής πρόσβαση σε διαδικτυακή υπηρεσία που φιλοξενείται από τον eu-LISA στις δύο τεχνικές εγκαταστάσεις του, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών να υποβάλλουν τα δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες εισόδου και εξόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικτυακή υπηρεσία τους παρέχει θετική ή αρνητική (OK/NOT OK) απάντηση. Η διαδικτυακή υπηρεσία χρησιμοποιεί διαφορετική βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση που επικαιροποιείται σε καθημερινή βάση μέσω μονόδρομης εξαγωγής του ελάχιστου αναγκαίου υποσυνόλου δεδομένων ΣΕΕ.

1.  Προκειμένου να είναι σε θέση οι υπήκοοι τρίτων χωρών να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή την υπολειπόμενη επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής τους, διατίθεται ασφαλής πρόσβαση σε διαδικτυακή υπηρεσία που φιλοξενείται από τον eu-LISA στις δύο τεχνικές εγκαταστάσεις του, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών να υποβάλλουν τα δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες εισόδου και εξόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικτυακή υπηρεσία τους παρέχει θετική ή αρνητική (OK/NOT OK) απάντηση. Η διαδικτυακή υπηρεσία χρησιμοποιεί διαφορετική βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση που επικαιροποιείται σε καθημερινή βάση μέσω μονόδρομης εξαγωγής του ελάχιστου αναγκαίου υποσυνόλου δεδομένων ΣΕΕ. Ο eu-LISA είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο αρμόδιος για την ασφάλεια της διαδικτυακής υπηρεσίας, για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που περιέχει και για τη διαδικασία εξαγωγής των προσωπικών δεδομένων από το κεντρικό σύστημα στην διαδικτυακή υπηρεσία. Ο eu-LISA διενεργεί αξιολόγηση κινδύνου ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών με σκοπό να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες ανάγκες ασφαλείας της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που πρότεινε το ΕΕΠΔ.

Τροπολογία69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι μεταφορείς μπορούν να χρησιμοποιούν την ασφαλή πρόσβαση στη διαδικτυακή υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκειμένου να ελέγξουν αν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν θεώρηση μίας ή δύο εισόδων έχουν κάνει ήδη χρήση ή όχι της θεώρησης. Ο μεταφορέας παρέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Η διαδικτυακή υπηρεσία, στο πλαίσιο αυτό, παρέχει στους μεταφορείς θετική ή αρνητική (OK/NOT OK) απάντηση. Οι μεταφορείς δύνανται να αποθηκεύουν τις αποστελλόμενες πληροφορίες και την απάντηση που λαμβάνουν..

2.  Οι μεταφορείς μπορούν να χρησιμοποιούν την ασφαλή πρόσβαση στη διαδικτυακή υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκειμένου να ελέγξουν αν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν θεώρηση μίας ή δύο εισόδων έχουν κάνει ήδη χρήση ή όχι της θεώρησης. Ο μεταφορέας παρέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Η διαδικτυακή υπηρεσία, στο πλαίσιο αυτό, παρέχει στους μεταφορείς θετική ή αρνητική (OK/NOT OK) απάντηση. Οι μεταφορείς θεσπίζουν σύστημα επαλήθευσης προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα μπορεί να έχει πρόσβαση στη διαδικτυακή υπηρεσία. Οι μεταφορείς δύνανται να αποθηκεύουν τις αποστελλόμενες πληροφορίες και την απάντηση που λαμβάνουν για μέγιστο χρονικό διάστημα 48 ωρών, μετά το πέρας του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι συνοριακές αρχές εξακριβώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 21, εάν έχει δημιουργηθεί ήδη ατομικός φάκελος στο ΣΕΕ για τον υπήκοο τρίτης χώρας, καθώς και την ταυτότητά του. Σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας χρησιμοποιεί σύστημα αυτοεξυπηρέτησης για την προ-εγγραφή δεδομένων ή για την εκτέλεση συνοριακών ελέγχων [δεν θα πρέπει αυτό το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης να οριστεί ή να επεξηγηθεί;] , μπορεί να πραγματοποιηθεί εξακρίβωση μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης.

1.  Οι συνοριακές αρχές εξακριβώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 21, εάν έχει δημιουργηθεί ήδη ατομικός φάκελος στο ΣΕΕ για τον υπήκοο τρίτης χώρας, καθώς και την ταυτότητά του. Σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας χρησιμοποιεί σύστημα αυτοεξυπηρέτησης για την προ-εγγραφή δεδομένων ή για την εκτέλεση συνοριακών ελέγχων, μπορεί να πραγματοποιηθεί εξακρίβωση μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αν έχει ήδη δημιουργηθεί ατομικός φάκελος, η συνοριακή αρχή επικαιροποιεί, αν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα του ατομικού φακέλου, ανοίγει αρχείο εισόδων/εξόδων για κάθε είσοδο και έξοδο, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 ή, κατά περίπτωση, αρχείο άρνησης εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 16. Το αρχείο αυτό συνδέεται με τον ατομικό φάκελο του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας. Κατά περίπτωση, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 προστίθενται στον ατομικό φάκελο και τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 4 προστίθενται στο αρχείο εισόδου/εξόδου του υπηκόου τρίτης χώρας. Τα διάφορα ταξιδιωτικά έγγραφα και στοιχεία ταυτότητας που χρησιμοποιούνται νόμιμα από υπήκοο τρίτης χώρας προστίθενται στον ατομικό φάκελο του υπηκόου τρίτης χώρας. Εάν υπάρχει ήδη καταχωρισμένος φάκελος και ο υπήκοος τρίτης χώρας προσκομίσει ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο διαφέρει από εκείνο που είχε καταχωριστεί προηγουμένως, επικαιροποιούνται επίσης τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ) εάν η εικόνα του προσώπου που έχει καταχωριστεί στο μικροκύκλωμα (τσιπ) του νέου ταξιδιωτικού εγγράφου μπορεί να εξαχθεί ηλεκτρονικά.

2.  Αν έχει ήδη δημιουργηθεί ατομικός φάκελος, η συνοριακή αρχή επικαιροποιεί, αν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα του ατομικού φακέλου, ανοίγει αρχείο εισόδων/εξόδων για κάθε είσοδο και έξοδο, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 ή, κατά περίπτωση, αρχείο άρνησης εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 16. Το αρχείο αυτό συνδέεται με τον ατομικό φάκελο του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας. Κατά περίπτωση, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 προστίθενται στον ατομικό φάκελο και τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 4 προστίθενται στο αρχείο εισόδου/εξόδου του υπηκόου τρίτης χώρας. Τα διάφορα ταξιδιωτικά έγγραφα και στοιχεία ταυτότητας που χρησιμοποιούνται νόμιμα από υπήκοο τρίτης χώρας προστίθενται στον ατομικό φάκελο του υπηκόου τρίτης χώρας. Εάν υπάρχει ήδη καταχωρισμένος φάκελος και ο υπήκοος τρίτης χώρας προσκομίσει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο διαφέρει από εκείνο που είχε καταχωριστεί προηγουμένως, επικαιροποιούνται επίσης τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ) εάν η εικόνα του προσώπου που έχει καταχωριστεί στο μικροκύκλωμα (τσιπ) του νέου ταξιδιωτικού εγγράφου μπορεί να εξαχθεί ηλεκτρονικά.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στις περιπτώσεις που απαιτείται να δημιουργηθούν ή να επικαιροποιηθούν τα δεδομένα του ατομικού φακέλου ενός κατόχου θεώρησης, οι συνοριακές αρχές μπορούν να ανακτήσουν και να εισαγάγουν τα δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και ζ) απευθείας από το VIS σύμφωνα με το άρθρο 18α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008.

3.  Στις περιπτώσεις που απαιτείται να δημιουργηθούν ή να επικαιροποιηθούν τα δεδομένα του ατομικού φακέλου ενός κατόχου θεώρησης, οι συνοριακές αρχές μπορούν να ανακτήσουν και να εισαγάγουν τα δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως ζ) απευθείας από το VIS σύμφωνα με το άρθρο 18α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008.

Τροπολογία73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας χρησιμοποιεί σύστημα αυτοεξυπηρέτησης για την προεγγραφή δεδομένων, εφαρμόζεται το άρθρο 8γ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να προεγγράψει τα δεδομένα του ατομικού φακέλου ή, κατά περίπτωση, τα δεδομένα που πρέπει να επικαιροποιηθούν. Τα δεδομένα επιβεβαιώνονται από τον συνοριοφύλακα όταν η απόφαση να επιτραπεί ή να απαγορευτεί η είσοδος έχει ληφθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399. Η εξακρίβωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διενεργείται μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης. Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και ζ) μπορούν να ανακτώνται και να εισάγονται απευθείας από το VIS.

5.   Εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας χρησιμοποιεί σύστημα αυτοεξυπηρέτησης για την προεγγραφή δεδομένων, εφαρμόζεται το άρθρο 8γ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να προεγγράψει τα δεδομένα του ατομικού φακέλου ή, κατά περίπτωση, τα δεδομένα που πρέπει να επικαιροποιηθούν. Τα δεδομένα επιβεβαιώνονται από τον συνοριοφύλακα όταν η απόφαση να επιτραπεί ή να απαγορευτεί η είσοδος έχει ληφθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399. Η εξακρίβωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διενεργείται μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης. Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως ζ) μπορούν να ανακτώνται και να εισάγονται απευθείας από το VIS.

Τροπολογία74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κατόχους θεώρησης

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων

Τροπολογία75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η συνοριακή αρχή δημιουργεί τον ατομικό φάκελο του υπηκόου τρίτης χώρας που κατέχει θεώρηση εισάγοντας τα ακόλουθα δεδομένα:

1.  Η συνοριακή αρχή δημιουργεί τον ατομικό φάκελο του υπηκόου τρίτης χώρας που υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων εισάγοντας τα ακόλουθα δεδομένα:

Τροπολογία76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το είδος, τον αριθμό και τον κωδικό τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης του (των) ταξιδιωτικού(-ών) εγγράφου(-ων)·

β)  το είδος και τον αριθμό του (των) ταξιδιωτικού(-ών) εγγράφου(-ων) και τον κωδικό τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης του (των) ταξιδιωτικού(-ών) εγγράφου(-ων)·

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση στο κείμενο.

Τροπολογία77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)   την εικόνα προσώπου, η οποία όταν είναι δυνατόν εξάγεται ηλεκτρονικά από το eMRTD και, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, λαμβάνεται ζωντανά·

στ)  την εικόνα προσώπου με επαρκή ανάλυση και ποιότητα προς χρησιμοποίηση για αυτοματοποιημένη βιομετρική αντιστοιχία, η οποία όταν είναι δυνατόν εξάγεται ηλεκτρονικά από το eMRTD και, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, λαμβάνεται ζωντανά·

Τροπολογία78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά την είσοδο του υπηκόου τρίτης χώρας που κατέχει θεώρηση, εισάγονται σε αρχείο εισόδου/εξόδου τα ακόλουθα δεδομένα. Το αρχείο αυτό συνδέεται με τον ατομικό φάκελο του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας χρησιμοποιώντας τον ατομικό αριθμό αναφοράς που έχει δημιουργηθεί από το ΣΕΕ κατά τη δημιουργία του φακέλου αυτού:

2.  Κατά την είσοδο του υπηκόου τρίτης χώρας που υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, εισάγονται σε αρχείο εισόδου/εξόδου τα ακόλουθα δεδομένα. Το αρχείο αυτό συνδέεται με τον ατομικό φάκελο του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας χρησιμοποιώντας τον ατομικό αριθμό αναφοράς που έχει δημιουργηθεί από το ΣΕΕ κατά τη δημιουργία του φακέλου αυτού:

Τροπολογία79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα εξόδου αμέσως μετά την ημερομηνία λήξης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, τίθεται στο αρχείο εισόδου/εξόδου σημάδι ή σημαία από το σύστημα, και τα δεδομένα του κατόχου θεώρησης υπηκόου τρίτης χώρας που διαπιστώνεται ότι έχει υπερβεί την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής εισάγονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 11.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Προκειμένου να δημιουργηθεί ο ατομικός φάκελος ενός κατόχου θεώρησης υπηκόου τρίτης χώρας, οι συνοριακές αρχές μπορούν να ανακτήσουν και να εισαγάγουν τα δεδομένα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία δ), ε) και ζ) απευθείας από το VIS σύμφωνα με το άρθρο 18α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008.

5.  Προκειμένου να δημιουργηθεί ο ατομικός φάκελος ή να επικαιροποιηθεί το αρχείο εισόδου/εξόδου που περιέχει ο φάκελος ενός υπηκόου τρίτης χώρας που υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, οι συνοριακές αρχές μπορούν να ανακτήσουν και να εισαγάγουν τα δεδομένα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία δ) έως ζ) απευθείας από το VIS σύμφωνα με το άρθρο 18α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Όταν υπήκοος τρίτης χώρας, που είναι κάτοχος θεώρησης, είναι δικαιούχος του εθνικού προγράμματος διευκόλυνσης ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 8ε του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να εισαγάγει σημείωση στον ατομικό φάκελο του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας διευκρινίζοντας το συγκεκριμένο εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης.

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία σχετικά με το κατά πόσον ένα άτομο έχει υποβληθεί σε προκαταρκτικό έλεγχο και έχει γίνει δεκτό σε εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης σε ένα από τα κράτη μέλη θα ήταν πολύτιμη για τους συνοριοφύλακες.

Τροπολογία82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, η συνοριακή αρχή εισάγει στον ατομικό τους φάκελο τα δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και στ). Επιπλέον, εισάγει στον ατομικό αυτό φάκελο τα τέσσερα δακτυλικά αποτυπώματα του δείκτη, του μέσου, του παράμεσου και του μικρού δακτύλου του δεξιού χεριού και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα ίδια δάχτυλα του αριστερού χεριού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχει εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 2. Για υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, εφαρμόζονται τα άρθρα 14 παράγραφος 2 έως 14 παράγραφος 4.

1.  Για υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, η συνοριακή αρχή εισάγει στον ατομικό τους φάκελο τα δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και στ). Επιπλέον, εισάγει στον ατομικό αυτό φάκελο τα τέσσερα δακτυλικά αποτυπώματα του δείκτη, του μέσου, του παράμεσου και του μικρού δακτύλου του δεξιού χεριού και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα ίδια δάχτυλα του αριστερού χεριού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την ευκρίνεια και χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχει εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα δυνάμει του άρθρου 61 παράγραφος 2. Για υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, εφαρμόζονται αντίστοιχα τα άρθρα 14 παράγραφος 2 έως 14 παράγραφος 4.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, αν αυτή η σωματική αδυναμία είναι προσωρινού χαρακτήρα, το πρόσωπο υποχρεούται να υποβληθεί σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά την επόμενη είσοδο. Οι συνοριακές αρχές δικαιούνται να ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τους λόγους της προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Ωστόσο, αν αυτή η σωματική αδυναμία είναι προσωρινού χαρακτήρα, το πρόσωπο υποχρεούται να υποβληθεί σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά την επόμενη είσοδο. Οι συνοριακές αρχές δικαιούνται να ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τους λόγους της προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Οι λόγοι αυτοί αποθηκεύονται στον ατομικό φάκελο μέχρι το πρόσωπο να είναι σε θέση να υποβληθεί σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο της περιόδου διατήρησης για τον συγκεκριμένο ατομικό φάκελο.

Τροπολογία84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων για νομικούς ή πραγματικούς λόγους δυνάμει των παραγράφων 2 ή 3, στο ειδικό πεδίο δεδομένων αναγράφεται η ένδειξη «άνευ αντικειμένου». Το σύστημα επιτρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες δεν απαιτείται για νομικούς λόγους η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και των περιπτώσεων στις οποίες αυτά δεν μπορούν να ληφθούν για πραγματικούς λόγους.

4.  Όταν ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων για νομικούς ή πραγματικούς λόγους δυνάμει των παραγράφων 2 ή 3, στο ειδικό πεδίο δεδομένων αναγράφεται η ένδειξη «άνευ αντικειμένου». Το σύστημα επιτρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες δεν απαιτείται για νομικούς λόγους η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και των περιπτώσεων στις οποίες αυτά δεν μπορούν να ληφθούν για πραγματικούς λόγους. Το γεγονός ότι η σωματική αδυναμία να υποβληθεί κάποιος σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινού χαρακτήρα καταγράφεται.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν έχει ληφθεί απόφαση από τη συνοριακή αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 14 και το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399, να απαγορευτεί η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού στην επικράτεια των κρατών μελών, και εφόσον δεν έχει καταχωριστεί προηγούμενο αρχείο στο ΣΕΕ για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας, η συνοριακή αρχή δημιουργεί ατομικό φάκελο στον οποίο εισάγει τα δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στην περίπτωση κατόχων θεώρησης υπηκόων τρίτης χώρας, και τα δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στην περίπτωση των υπηκόων τρίτης χώρας που απαλλάσσονται από τη θεώρηση.

1.  Εάν έχει ληφθεί απόφαση από τη συνοριακή αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 14 και το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399, να απαγορευτεί η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού στην επικράτεια των κρατών μελών, και εφόσον δεν έχει καταχωριστεί προηγούμενο αρχείο στο ΣΕΕ για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας, η συνοριακή αρχή δημιουργεί ατομικό φάκελο στον οποίο εισάγει τα αλφαριθμητικά δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στην περίπτωση κατόχων θεώρησης υπηκόων τρίτης χώρας, και τα αλφαριθμητικά δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στην περίπτωση των υπηκόων τρίτης χώρας που απαλλάσσονται από τη θεώρηση.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για τη συλλογή και τη διατήρηση βιομετρικών προσωπικών δεδομένων από υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους ελήφθη απόφαση άρνησης εισόδου στο έδαφος ενός κράτους μέλους και δεν διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα.

Τροπολογία86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κάθε άλλη απόφαση που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση ή την αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος δεν πληροί, ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών.

β)  κάθε άλλη απόφαση που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση ή την οικειοθελή αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος δεν πληροί, ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της ορολογίας με εκείνη της οδηγίας για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 και, αν το εν λόγω τεκμήριο ανατραπεί με την απόδειξη ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις όσον αφορά τον όρο για βραχεία παραμονή, οι αρμόδιες αρχές δημιουργούν ατομικό φάκελο για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας στο ΣΕΕ, αν είναι απαραίτητο, ή επικαιροποιούν το τελευταίο αρχείο εισόδου/εξόδου εισάγοντας τα ελλείποντα δεδομένα, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, ή διαγράφουν υφιστάμενο φάκελο, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 32.

Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 και, αν το εν λόγω τεκμήριο ανατραπεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές δημιουργούν ατομικό φάκελο για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας στο ΣΕΕ, αν είναι απαραίτητο, ή επικαιροποιούν το τελευταίο αρχείο εισόδου/εξόδου εισάγοντας τα ελλείποντα δεδομένα, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, ή διαγράφουν υφιστάμενο φάκελο, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 32.

Αιτιολόγηση

Αντί να επαναληφθεί η διάταξη, προστίθεται παραπομπή στην εφαρμοστέα διάταξη του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν από την έρευνα με τη βοήθεια των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 προκύψει ότι έχουν καταγραφεί στο ΣΕΕ δεδομένα για τον υπήκοο τρίτης χώρας, παρέχεται στην αρμόδια αρχή πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα δεδομένα του ατομικού φακέλου του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας, καθώς και τα αρχεία εισόδου/εξόδου που συνδέονται με αυτόν τον φάκελο.

3.  Αν από την έρευνα με τη βοήθεια των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 προκύψει ότι έχουν καταγραφεί στο ΣΕΕ δεδομένα για τον υπήκοο τρίτης χώρας, παρέχεται στην αρμόδια αρχή πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα δεδομένα του ατομικού φακέλου του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας, καθώς και τα αρχεία εισόδου/εξόδου και τα αρχεία άρνησης εισόδου με αιτιολογήσεις που συνδέονται με αυτόν τον φάκελο.

Τροπολογία89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν τα δακτυλικά αποτυπώματα του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή η έρευνα με τα δακτυλικά αποτυπώματα και την εικόνα προσώπου αποτύχει, η έρευνα πραγματοποιείται με βάση τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β) ή και στα δύο.

Όταν τα δακτυλικά αποτυπώματα του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή η έρευνα με τα δακτυλικά αποτυπώματα και την εικόνα προσώπου αποτύχει, η έρευνα πραγματοποιείται με βάση τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β) ή στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εντεταλμένη αρχή και το κεντρικό σημείο επαφής μπορούν να είναι μέλη του ιδίου οργανισμού εφόσον αυτό ορίζει η εθνική νομοθεσία, αλλά το κεντρικό σημείο επαφής ενεργεί ανεξάρτητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Το κεντρικό σημείο επαφής λειτουργεί χωριστά από τις εντεταλμένες αρχές και δεν λαμβάνει οδηγίες από αυτές όσον αφορά το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Η εντεταλμένη αρχή και το κεντρικό σημείο επαφής μπορούν να είναι μέλη του ιδίου οργανισμού εφόσον αυτό ορίζει η εθνική νομοθεσία, αλλά το κεντρικό σημείο επαφής είναι ανεξάρτητο και ενεργεί πλήρως ανεξάρτητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Το κεντρικό σημείο επαφής λειτουργεί χωριστά από τις εντεταλμένες αρχές και δεν λαμβάνει οδηγίες από αυτές όσον αφορά το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει ανάγκη να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος που συνδέεται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις, το κεντρικό ή τα κεντρικά σημεία επαφής διεκπεραιώνουν αμέσως την αίτηση και απλώς ελέγχουν εκ των υστέρων αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 29, καθώς και το κατά πόσον υπήρχε πράγματι εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση. Η εκ των υστέρων εξακρίβωση διενεργείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη διεκπεραίωση της αίτησης.

2.  Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει ανάγκη να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος που συνδέεται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις, το κεντρικό ή τα κεντρικά σημεία επαφής διεκπεραιώνουν αμέσως την αίτηση και απλώς ελέγχουν εκ των υστέρων αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 29, καθώς και το κατά πόσον υπήρχε πράγματι εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση. Η εκ των υστέρων εξακρίβωση διενεργείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 48 ώρες μετά τη διεκπεραίωση της αίτησης.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η πρόσβαση προς αναζήτηση δεδομένων είναι απαραίτητη για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει υπέρτερο συμφέρον δημόσιας ασφάλειας που καθιστά αναλογική την αναζήτηση στη βάση δεδομένων·

α)  η πρόσβαση προς αναζήτηση δεδομένων είναι απαραίτητη για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης, της διερεύνησης ή της δίωξης ενός τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης·

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η πρόσβαση για την αναζήτηση δεδομένων είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένη υπόθεση·

β)  η πρόσβαση για την αναζήτηση δεδομένων είναι απαραίτητη και αναλογική σε συγκεκριμένη υπόθεση·

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αναζήτηση δεδομένων στο ΣΕΕ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση οποιασδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, ιδίως όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης εμπίπτει σε κατηγορία που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·

γ)  υπάρχουν αποδείξεις ή βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αναζήτηση δεδομένων στο ΣΕΕ θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, την εξακρίβωση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη οποιασδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, ιδίως όταν ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης εμπίπτει σε κατηγορία που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η πρόσβαση στο ΣΕΕ ως εργαλείο ποινικής ταυτοποίησης για τον σκοπό της ταυτοποίησης ενός άγνωστου υπόπτου, δράστη ή εικαζόμενου θύματος ενός τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης επιτρέπεται, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:

2.  Η πρόσβαση στο ΣΕΕ ως εργαλείο για τον σκοπό της ταυτοποίησης ενός άγνωστου υπόπτου, δράστη ή εικαζόμενου θύματος ενός τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης επιτρέπεται, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, η εν λόγω προηγούμενη έρευνα δεν χρειάζεται να διεξαχθεί αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αντιπαραβολή με τα συστήματα των άλλων κρατών μελών δεν θα οδηγήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου το οποίο αφορούν τα δεδομένα. Οι εν λόγω βάσιμοι λόγοι περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική αίτηση αντιπαραβολής με τα δεδομένα ΣΕΕ που απέστειλε η εντεταλμένη αρχή στο κεντρικό ή τα κεντρικά σημεία επαφής·

Ωστόσο, η εν λόγω προηγούμενη έρευνα δεν χρειάζεται να διεξαχθεί αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αντιπαραβολή με τα συστήματα των άλλων κρατών μελών δεν θα οδηγήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου το οποίο αφορούν τα δεδομένα ή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος που συνδέεται με τρομοκρατικό έγκλημα ή άλλη σοβαρή αξιόποινη πράξη. Οι εν λόγω βάσιμοι λόγοι περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική αίτηση αντιπαραβολής με τα δεδομένα ΣΕΕ που απέστειλε η εντεταλμένη αρχή στο κεντρικό ή τα κεντρικά σημεία επαφής·

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η πρόσβαση στο ΣΕΕ, ως εργαλείου συλλογής πληροφοριών για εγκληματικές δραστηριότητες, για την αναζήτηση του ταξιδιωτικού ιστορικού ή των περιόδων παραμονής στον χώρο Σένγκεν γνωστού υπόπτου, δράστη ή εικαζόμενου θύματος τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης, επιτρέπεται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εφόσον υπάρχει δεόντως αιτιολογημένη ανάγκη να εξεταστούν τα αρχεία εισόδου/εξόδου του ενδιαφερομένου.

3.  Η πρόσβαση στο ΣΕΕ, ως εργαλείου για την αναζήτηση του ταξιδιωτικού ιστορικού ή των περιόδων παραμονής στον χώρο Σένγκεν γνωστού υπόπτου, δράστη ή εικαζόμενου θύματος τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης, επιτρέπεται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εφόσον υπάρχει δεόντως αιτιολογημένη ανάγκη να εξεταστούν τα αρχεία εισόδου/εξόδου του ενδιαφερομένου.

Τροπολογία98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.   Η αναζήτηση στο ΣΕΕ για την ταυτοποίηση περιορίζεται στην έρευνα στον φάκελο της αίτησης με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δεδομένα ΣΕΕ:

4.  Η αναζήτηση στο ΣΕΕ για την ταυτοποίηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιορίζεται στην έρευνα στον φάκελο της αίτησης με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δεδομένα ΣΕΕ:

Αιτιολόγηση

Προστίθεται παραπομπή προς αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Η αναζήτηση στο ΣΕΕ για το ταξιδιωτικό ιστορικό του υπηκόου τρίτης χώρας περιορίζεται στην έρευνα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δεδομένα ΣΕΕ στον ατομικό φάκελο ή στα αρχεία εισόδου/εξόδου:

5.  Η αναζήτηση στο ΣΕΕ για το ταξιδιωτικό ιστορικό του υπηκόου τρίτης χώρας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 περιορίζεται στην έρευνα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δεδομένα ΣΕΕ στον ατομικό φάκελο ή στα αρχεία εισόδου/εξόδου:

Αιτιολόγηση

Προστίθεται παραπομπή προς αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η αναζήτηση είναι απαραίτητη για τη στήριξη και ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών για την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, γεγονός που καθιστά αναλογική την αναζήτηση στη βάση δεδομένων αν υπάρχει υπέρτερο συμφέρον δημόσιας ασφάλειας·

α)  η αναζήτηση είναι απαραίτητη για τη στήριξη και ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών για την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ·

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η αναζήτηση είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένη υπόθεση·

β)  η αναζήτηση είναι απαραίτητη και αναλογική σε συγκεκριμένη υπόθεση·

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αναζήτηση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση οποιασδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, ιδίως όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης εμπίπτει σε κατηγορία που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

γ)  υπάρχουν αποδείξεις ή βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αναζήτηση θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, την εξακρίβωση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη οποιασδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, ιδίως όταν ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης εμπίπτει σε κατηγορία που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η πρόσβαση στο ΣΕΕ, ως εργαλείο για το σκοπό της ταυτοποίησης ενός άγνωστου υπόπτου, δράστη ή εικαζόμενου θύματος ενός τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης, επιτρέπεται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και η αναζήτηση, ως ζήτημα προτεραιότητας, των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι νομικά και τεχνικά προσβάσιμες από την Ευρωπόλ δεν επέτρεψε την εξακρίβωση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου προσώπου.

 

Δεδομένου ότι τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων των κατόχων θεώρησης υπηκόων τρίτων χωρών αποθηκεύονται μόνο στο VIS, αίτημα για αναζήτηση στο VIS για το ίδιο υποκείμενο δεδομένων μπορεί να υποβληθεί παράλληλα με αίτημα για αναζήτηση στο ΣΕΕ σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 2008/633/ΔΕΥ, εφόσον η αναζήτηση, ως ζήτημα προτεραιότητας, των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι νομικά και τεχνικά προσβάσιμες από την Ευρωπόλ δεν επέτρεψε την εξακρίβωση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου προσώπου.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως.

2.  Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 3 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε αρχείο εισόδου/εξόδου ή αρχείο άρνησης εισόδου που συνδέεται με έναν μεμονωμένο φάκελο αποθηκεύεται για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία του αρχείου εξόδου ή του αρχείου άρνησης εισόδου, κατά περίπτωση.

1.  Κάθε αρχείο εισόδου/εξόδου ή αρχείο άρνησης εισόδου που συνδέεται με έναν μεμονωμένο φάκελο αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα του ΣΕΕ για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία του αρχείου εξόδου ή του αρχείου άρνησης εισόδου, κατά περίπτωση.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε ατομικός φάκελος μαζί με το (τα) συνδεδεμένο(-α) αρχείο(-α) εισόδου/εξόδου ή άρνησης εισόδου αποθηκεύεται στο ΣΕΕ για διάστημα πέντε ετών και μίας ημέρας από την ημερομηνία του τελευταίου αρχείου εξόδου, αν δεν υπάρχει αρχείο εισόδου εντός πέντε ετών από το εν λόγω τελευταίο αρχείο εξόδου ή άρνησης εισόδου.

2.  Κάθε ατομικός φάκελος μαζί με το (τα) συνδεδεμένο(-α) αρχείο(-α) εισόδου/εξόδου ή άρνησης εισόδου αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα του ΣΕΕ για διάστημα δύο ετών και μίας ημέρας από την ημερομηνία του τελευταίου αρχείου εξόδου, αν δεν υπάρχει αρχείο εισόδου εντός δύο ετών από το εν λόγω τελευταίο αρχείο εξόδου ή άρνησης εισόδου.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν δεν υπάρχει καμία καταχώριση εξόδου μετά την ημερομηνία εκπνοής της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, τα δεδομένα αποθηκεύονται για διάστημα πέντε ετών μετά την τελευταία ημέρα της επιτρεπόμενης παραμονής. Το ΣΕΕ ενημερώνει αυτομάτως τα κράτη μέλη τρεις μήνες πριν από την προγραμματισμένη διαγραφή των δεδομένων σχετικά με τα πρόσωπα που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

3.  Αν δεν υπάρχει καμία καταχώριση εξόδου μετά την ημερομηνία εκπνοής της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, τα δεδομένα αποθηκεύονται για διάστημα τεσσάρων ετών μετά την τελευταία ημέρα της επιτρεπόμενης παραμονής. Σύμφωνα με τον μηχανισμό πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 11, το ΣΕΕ ενημερώνει αυτομάτως τα κράτη μέλη τρεις μήνες πριν από την προγραμματισμένη διαγραφή των δεδομένων σχετικά με τα πρόσωπα που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 και 3, το(τα) αρχείο(-α) εισόδου/εξόδου που δημιουργείται από υπηκόους τρίτων χωρών ως μελών της οικογένειας πολιτών της Ένωσης στους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ ή υπηκόων τρίτων χωρών που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα το δίκαιο της Ένωσης και οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι του αναφερόμενου στην οδηγία 2004/38/ΕΚ δελτίου διαμονής, διατηρείται(-ούνται) στο ΣΕΕ για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους μετά το τελευταίο αρχείο εξόδου.

4.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 και 3, το(τα) αρχείο(-α) εισόδου/εξόδου που δημιουργείται από υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης στους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ ή υπηκόων τρίτων χωρών που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα το δίκαιο της Ένωσης και οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι του αναφερόμενου στην οδηγία 2004/38/ΕΚ δελτίου διαμονής, διατηρείται(-ούνται) στο ΣΕΕ για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους μετά το τελευταίο αρχείο εξόδου.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, τα εν λόγω δεδομένα απαλείφονται αυτομάτως από το κεντρικό σύστημα.

5.  Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 4, τα εν λόγω δεδομένα απαλείφονται αυτομάτως από το κεντρικό σύστημα.

Τροπολογία110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αρμόδιο κράτος μέλος δικαιούται να τροποποιήσει δεδομένα που έχει εισαγάγει στο ΣΕΕ, διορθώνοντας ή διαγράφοντας τα εν λόγω δεδομένα.

1.  Το αρμόδιο κράτος μέλος δικαιούται να τροποποιήσει δεδομένα που έχει εισαγάγει στο ΣΕΕ, διορθώνοντας, συμπληρώνοντας ή διαγράφοντας τα εν λόγω δεδομένα.

Τροπολογία111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2  Εάν το αρμόδιο κράτος μέλος έχει αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι τα δεδομένα που καταγράφονται στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή ότι τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο ΣΕΕ κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, επαληθεύει τα εν λόγω δεδομένα και, εφόσον χρειάζεται, τα διορθώνει ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση από το ΣΕΕ και, κατά περίπτωση, από τον κατάλογο των ταυτοποιηθέντων προσώπων που αναφέρεται στο άρθρο 11. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 46.

2  Εάν το αρμόδιο κράτος μέλος έχει αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι τα δεδομένα που καταγράφονται στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή ελλιπή, ή ότι τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο ΣΕΕ κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, επαληθεύει τα εν λόγω δεδομένα και, εφόσον χρειάζεται, τα διορθώνει, τα συμπληρώνει ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση από το ΣΕΕ και, κατά περίπτωση, από τον κατάλογο των ταυτοποιηθέντων προσώπων που αναφέρεται στο άρθρο 11. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 46.

Τροπολογία112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, αν ένα κράτος μέλος πλην του αρμόδιου κράτους μέλους έχει αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι τα δεδομένα που καταγράφονται στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή ότι τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο ΣΕΕ κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, επαληθεύει τα εν λόγω δεδομένα εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς διαβούλευση με το αρμόδιο κράτος μέλος και, εφόσον χρειάζεται, τα διορθώνει ή τα διαγράφει από το ΣΕΕ χωρίς καθυστέρηση και, κατά περίπτωση, από τον κατάλογο των ταυτοποιηθέντων προσώπων που αναφέρεται στο άρθρο 11. Διαφορετικά, το κράτος μέλος επικοινωνεί με τις αρχές του αρμόδιου κράτους μέλους εντός προθεσμίας 14 ημερών και το αρμόδιο κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας εντός προθεσμίας ενός μηνός. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 46.

3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, αν ένα κράτος μέλος πλην του αρμόδιου κράτους μέλους έχει αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι τα δεδομένα που καταγράφονται στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή ελλιπή, ή ότι τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο ΣΕΕ κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, επαληθεύει τα εν λόγω δεδομένα εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς διαβούλευση με το αρμόδιο κράτος μέλος και, εφόσον χρειάζεται, τα διορθώνει, τα συμπληρώνει ή τα διαγράφει από το ΣΕΕ χωρίς καθυστέρηση και, κατά περίπτωση, από τον κατάλογο των ταυτοποιηθέντων προσώπων που αναφέρεται στο άρθρο 11. Διαφορετικά, το κράτος μέλος επικοινωνεί με τις αρχές του αρμόδιου κράτους μέλους εντός προθεσμίας 7 ημερών και το αρμόδιο κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας εντός προθεσμίας ενός 14 ημερών. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 46.

Τροπολογία113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση που το αρμόδιο κράτος μέλος ή ένα κράτος μέλος πλην του αρμόδιου κράτους μέλους έχει αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι τα δεδομένα σχετικά με θεωρήσεις που καταγράφονται στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή ότι τα εν λόγω δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο ΣΕΕ κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, επαληθεύει πρώτα την ακρίβεια των εν λόγω δεδομένων με αντιπαραβολή στο VIS και, κατά περίπτωση, τα τροποποιεί στο ΣΕΕ. Σε περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στο VIS είναι τα ίδια όπως και στο ΣΕΕ, ενημερώνουν το αρμόδιο κράτος μέλος για την εισαγωγή αυτών των δεδομένων στο VIS αμέσως μέσω του VIS σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008. Το αρμόδιο για την εισαγωγή των δεδομένων στο VIS κράτος μέλος επαληθεύει τα εν λόγω δεδομένα και, εφόσον χρειάζεται, τα διορθώνει ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση από το VIS και ενημερώνει το αρμόδιο κράτος μέλος ή το κράτος μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση το οποίο, εφόσον χρειάζεται, τα τροποποιεί ή τα διαγράφει από το ΣΕΕ χωρίς καθυστέρηση και, κατά περίπτωση, από τον κατάλογο των ταυτοποιηθέντων προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής που αναφέρεται στο άρθρο 11.

4.  Σε περίπτωση που το αρμόδιο κράτος μέλος ή ένα κράτος μέλος πλην του αρμόδιου κράτους μέλους έχει αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι τα δεδομένα σχετικά με θεωρήσεις που καταγράφονται στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή ελλιπή, ή ότι τα εν λόγω δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο ΣΕΕ κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, επαληθεύει πρώτα την ακρίβεια των εν λόγω δεδομένων με αντιπαραβολή στο VIS και, κατά περίπτωση, τα διορθώνει, τα συμπληρώνει ή τα διαγράφει στο ΣΕΕ. Σε περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στο VIS είναι τα ίδια όπως και στο ΣΕΕ, ενημερώνουν το αρμόδιο κράτος μέλος για την εισαγωγή αυτών των δεδομένων στο VIS αμέσως μέσω του VIS σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008. Το αρμόδιο για την εισαγωγή των δεδομένων στο VIS κράτος μέλος επαληθεύει τα εν λόγω δεδομένα και, εφόσον χρειάζεται, τα διορθώνει, τα συμπληρώνει ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση από το VIS και ενημερώνει το αρμόδιο κράτος μέλος ή το κράτος μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση το οποίο, εφόσον χρειάζεται, τα διορθώνει, τα συμπληρώνει ή τα διαγράφει από το ΣΕΕ χωρίς καθυστέρηση και, κατά περίπτωση, από τον κατάλογο των ταυτοποιηθέντων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 11.

Τροπολογία114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5   Τα δεδομένα σχετικά με τα ταυτοποιηθέντα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 11 διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση από τον κατάλογο που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο και διορθώνονται στο ΣΕΕ, όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του αρμόδιου κράτους μέλους ή του κράτους μέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, ότι αναγκάστηκε να υπερβεί την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής λόγω απρόβλεπτου και σοβαρού συμβάντος, ότι έχει αποκτήσει νόμιμο δικαίωμα παραμονής, ή σε περίπτωση σφαλμάτων. Ο υπήκοος τρίτης χώρας δικαιούται να έχει πρόσβαση σε πραγματική δικαστική προσφυγή για να εξασφαλίσει την τροποποίηση των δεδομένων.

5   Τα δεδομένα σχετικά με τα ταυτοποιηθέντα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 11 διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση από τον κατάλογο που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο και διορθώνονται ή συμπληρώνονται στο ΣΕΕ, όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του αρμόδιου κράτους μέλους ή του κράτους μέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, ότι αναγκάστηκε να υπερβεί την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής λόγω απρόβλεπτου και σοβαρού συμβάντος, ότι έχει αποκτήσει νόμιμο δικαίωμα παραμονής, ή σε περίπτωση σφαλμάτων. Ο υπήκοος τρίτης χώρας δικαιούται να έχει πρόσβαση σε πραγματική δικαστική προσφυγή για να εξασφαλίσει τη διόρθωση, τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των δεδομένων.

Τροπολογία115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Αν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποκτήσει την ιθαγένεια κράτους μέλους, ή έχει υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 3 πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 31, ο ατομικός φάκελος και τα αρχεία που συνδέονται με αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15, διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση από το ΣΕΕ καθώς και, κατά περίπτωση, από τον κατάλογο των ταυτοποιηθέντων προσώπων που αναφέρεται στο άρθρο 11:

6.  Αν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποκτήσει την ιθαγένεια κράτους μέλους, ή έχει υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 3 πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 31, ο ατομικός φάκελος και τα αρχεία που συνδέονται με αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 48 ώρες από τη στιγμή που το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει γνώση του γεγονότος, από το ΣΕΕ καθώς και, κατά περίπτωση, από τον κατάλογο των ταυτοποιηθέντων προσώπων που αναφέρεται στο άρθρο 11:

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και την τεχνική εφαρμογή του κεντρικού συστήματος, των εθνικών ενιαίων διεπαφών, και της υποδομής επικοινωνίας· πρόκειται ειδικότερα για μέτρα που αφορούν:

Η Επιτροπή θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και την τεχνική εφαρμογή του κεντρικού συστήματος, των εθνικών ενιαίων διεπαφών, και της υποδομής ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας· πρόκειται ειδικότερα για μέτρα που αφορούν:

Τροπολογία117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  το πρότυπο και τις προδιαγραφές ποιότητας για τη χρήση της εικόνας του προσώπου, και στην περίπτωση που έχει ανακτηθεί ηλεκτρονικά από την eMRTD ή το VIS·

Τροπολογία118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)   τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις για τη διαδικτυακή υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 12·

ζ)  τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις για τη διαδικτυακή υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 12, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την προστασία δεδομένων σε περίπτωση που αυτά παρέχονται από μεταφορείς ή σε μεταφορείς·

Τροπολογία119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του κεντρικού συστήματος, των εθνικών ενιαίων διεπαφών, της υποδομής επικοινωνίας και του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάπτυξη της διαδικτυακής υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 12, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2.

Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του κεντρικού συστήματος, των εθνικών ενιαίων διεπαφών, της υποδομής ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας και του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάπτυξη της διαδικτυακής υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 12, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Ακολουθεί την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ όπου προστίθενται οι όροι «ασφαλής και κρυπτογραφημένη». Για λόγους νομικής συνοχής.

Τροπολογία120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA προσδιορίζει τον σχεδιασμό της φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνιακής υποδομής του, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και την εξέλιξή τους όσον αφορά το κεντρικό σύστημα, τις ενιαίες διεπαφές, τον ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS και την υποδομή επικοινωνίας, τα οποία εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, με την επιφύλαξη της ευνοϊκής γνώμης της Επιτροπής. Ο eu-LISA εφαρμόζει επίσης τις ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο VIS οι οποίες προκύπτουν από την επίτευξη διαλειτουργικότητας με το ΣΕΕ, καθώς και από την εφαρμογή των τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 που αναφέρονται στο άρθρο 55.

Ο eu-LISA προσδιορίζει τον σχεδιασμό της φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής του για ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και την εξέλιξή τους όσον αφορά το κεντρικό σύστημα, τις ενιαίες διεπαφές, τον ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS και την υποδομή ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας. Ο eu-LISA εφαρμόζει επίσης τις ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο VIS οι οποίες προκύπτουν από την επίτευξη διαλειτουργικότητας με το ΣΕΕ, καθώς και από την εφαρμογή των τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 που αναφέρονται στο άρθρο 55.

Αιτιολόγηση

Ακολουθεί την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ όπου προστίθενται οι όροι «ασφαλής και κρυπτογραφημένη». Για λόγους νομικής συνοχής.

Τροπολογία121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA αναπτύσσει και υλοποιεί το κεντρικό σύστημα, τις εθνικές ενιαίες διεπαφές, τον ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS, καθώς και την επικοινωνιακή υποδομή, το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και την έγκριση από την Επιτροπή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 33.

Ο eu-LISA αναπτύσσει και υλοποιεί το κεντρικό σύστημα, τις εθνικές ενιαίες διεπαφές, τον ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS, καθώς και την υποδομή του για ασφαλή και κρυπτογραφημένη , το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και την έγκριση από την Επιτροπή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 33.

Αιτιολόγηση

Ακολουθεί την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ όπου προστίθενται οι όροι «ασφαλής και κρυπτογραφημένη». Για λόγους νομικής συνοχής.

Τροπολογία122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την ανάπτυξη και εφαρμογή του κεντρικού συστήματος, των εθνικών ενιαίων διεπαφών, του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS, και της υποδομής ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, ο eu-LISA

 

α)  διεξάγει αξιολόγηση κινδύνου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΣΕΕ·

 

β)  τηρεί τις αρχές της ιδιωτικότητας εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης του συστήματος·

 

γ)  επικαιροποιεί την αξιολόγηση κινδύνου για το VIS προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νέα σύνδεση με το ΣΕΕ, και δίνει συνέχεια μέσω της εφαρμογής των ενδεχόμενων πρόσθετων μέτρων ασφαλείας που επισημάνθηκαν στην επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Ακολουθεί την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ όπου προστίθενται οι όροι «ασφαλής και κρυπτογραφημένη». Για λόγους νομικής συνοχής.

Τροπολογία123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την επιχειρησιακή διαχείριση του κεντρικού συστήματος, του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS, καθώς και των εθνικών ενιαίων διεπαφών. Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται πάντοτε η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο eu-LISA είναι επίσης αρμόδιος για τη λειτουργική διαχείριση της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών, καθώς και για τη διαδικτυακή υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 12.

Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την επιχειρησιακή διαχείριση του κεντρικού συστήματος, του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS, καθώς και των εθνικών ενιαίων διεπαφών. Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται πάντοτε η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους, για το κεντρικό σύστημα, τον δίαυλο ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ ΣΕΕ και κεντρικού συστήματος VIS και εθνικών ενιαίων διεπαφών. Ο eu-LISA είναι επίσης αρμόδιος για τη λειτουργική διαχείριση της υποδομής ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών, καθώς και για τη διαδικτυακή υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση ολοκληρώνεται και προστίθενται παραπομπές στα διάφορα συστατικά τμήματα του συστήματος.

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την οργάνωση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των υφιστάμενων εθνικών συνοριακών υποδομών του και τη σύνδεσή τους με το ΣΕΕ για τους σκοπούς του άρθρου 5 εξαιρουμένων των στοιχείων ι), ια) και ιβ)·

β)  την οργάνωση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των υφιστάμενων εθνικών συνοριακών υποδομών του και τη σύνδεσή τους με το ΣΕΕ για τους σκοπούς του άρθρου 5 με εξαίρεση το άρθρο 5 παράγραφος 1α·

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια εθνική αρχή, η οποία παρέχει στις αναφερόμενες στο άρθρο 8 αρμόδιες αρχές πρόσβαση στο ΣΕΕ. Κάθε κράτος μέλος συνδέει την εν λόγω εθνική αρχή με την εθνική ενιαία διεπαφή. Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ συνδέουν τα αντίστοιχα κεντρικά σημεία επαφής τους που αναφέρονται στα άρθρα 26 και 27 με την εθνική ενιαία διεπαφή.

2.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ανεξάρτητη εθνική αρχή ελέγχου, η οποία παρέχει στις αναφερόμενες στο άρθρο 8 αρμόδιες αρχές πρόσβαση στο ΣΕΕ. Κάθε κράτος μέλος συνδέει την εν λόγω εθνική αρχή με την εθνική ενιαία διεπαφή. Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ συνδέουν τα αντίστοιχα κεντρικά σημεία επαφής τους που αναφέρονται στα άρθρα 26 και 27 με την εθνική ενιαία διεπαφή.

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη δεν επεξεργάζονται τα δεδομένα που συλλέγονται στο ΣΕΕ ή ανακτώνται από το ΣΕΕ για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ευθύνη για τη χρήση δεδομένων

Ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Η ίδια διατύπωση χρησιμοποιήθηκε και σχετικά με την Eurodac.

Τροπολογία128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΣΕΕ, κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρχή που θεωρείται υπεύθυνη για την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και η οποία έχει την κεντρική ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων από το εν λόγω κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει τα στοιχεία της εν λόγω αρχής στην Επιτροπή.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΣΕΕ, κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρχή που θεωρείται υπεύθυνη για την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και η οποία έχει την κεντρική ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων από το εν λόγω κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει τα στοιχεία της εν λόγω αρχής στην Επιτροπή.

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που έχουν καταγραφεί στο ΣΕΕ, και ιδίως ότι πρόσβαση στα δεδομένα έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το αρμόδιο κράτος μέλος φροντίζει ιδίως για τα εξής:

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που έχουν συλλεγεί και καταγραφεί στο ΣΕΕ, και ιδίως ότι πρόσβαση στα δεδομένα έχει μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το αρμόδιο κράτος μέλος φροντίζει ιδίως για τα εξής:

Τροπολογία130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να κατοχυρώσει την ασφάλεια του κεντρικού συστήματος και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και της εθνικής ενιαίας διεπαφής, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων κάθε κράτους μέλους·

α)  λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να κατοχυρώσει την ασφάλεια του κεντρικού συστήματος και της υποδομής ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και της εθνικής ενιαίας διεπαφής, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων κάθε κράτους μέλους·

Τροπολογία131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να διατηρεί στα εθνικά του αρχεία και στο εθνικό σύστημα εισόδου/εξόδου τα αλφαριθμητικά δεδομένα τα οποία έχει το ίδιο καταχωρήσει στο ΣΕΕ, σύμφωνα με τους σκοπούς του ΣΕΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης.

1.  Δεδομένα που ανακτώνται από το ΣΕΕ μπορούν να διατηρούνται σε εθνικά αρχεία μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με το σκοπό του ΣΕΕ και σύμφωνα με τη σχετική Ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, και για διάστημα όχι μεγαλύτερο από το αναγκαίο γι’ αυτήν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ένα κράτος μέλος μπορεί να διατηρεί στο εθνικό σύστημα εισόδου/εξόδου τα αλφαριθμητικά δεδομένα τα οποία έχει το ίδιο καταχωρήσει στο ΣΕΕ, σύμφωνα με τους σκοπούς του ΣΕΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεδομένα σχετικά με εισόδους και εξόδους διατηρούνται συνήθως μόνο στο ΣΕΕ. Μόνο εφόσον κρίνεται αναγκαίο σε μεμονωμένες περιπτώσεις διατηρούνται σε εθνικά αρχεία. Η διάταξη ελήφθη από το VIS.

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα δεδομένα δεν διατηρούνται στα εθνικά αρχεία ή στα εθνικά συστήματα εισόδου/εξόδου για περισσότερο χρόνο από ό,τι διατηρούνται στο ΣΕΕ.

2.  Τα δεδομένα δεν διατηρούνται στα εθνικά αρχεία ή στα εθνικά συστήματα εισόδου/εξόδου για περισσότερο χρόνο από ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για τους εκάστοτε ιδιαίτερους σκοπούς τους και, σε κάθε περίπτωση, όχι για περισσότερο χρόνο από ό,τι διατηρούνται στο ΣΕΕ.

Τροπολογία133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων στην εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ή ισχύει συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Κοινότητας και της εν λόγω τρίτης χώρας ή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ·

α)  η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων στην εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή ισχύει συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας·

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν·

β)  η τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός συμφωνεί ρητά να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα και είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν·

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα δεδομένα διαβιβάζονται ή διατίθενται σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, ιδίως τις συμφωνίες επανεισδοχής, και με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο διαβίβασε ή διέθεσε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων, και

γ)  τα δεδομένα διαβιβάζονται ή διατίθενται σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, ιδίως τις συμφωνίες προστασίας των δεδομένων και επανεισδοχής, και με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο διαβίβασε ή διέθεσε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων, και

Τροπολογία136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το κράτος μέλος που εισήγαγε τα δεδομένα στο ΣΕΕ έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

δ)  το κράτος μέλος που εισήγαγε τα δεδομένα στο ΣΕΕ έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει ενημερωθεί ότι τα προσωπικά στοιχεία του μπορεί να κοινοποιηθούν στις αρχές τρίτης χώρας· και

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  έχει εκδοθεί από την κατάλληλη αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ο υπήκοος τρίτης χώρας οριστική απόφαση που διατάσσει την επιστροφή του υπηκόου τρίτης χώρας.

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να διασφαλιστεί ότι πριν από την ανταλλαγή με τρίτη χώρα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπηκόου τρίτης χώρας έχει καθοριστεί η επιστροφή του υπηκόου τρίτης χώρας από την κατάλληλη αρμόδια αρχή για αποφάσεις επιστροφής και ότι η εν λόγω απόφαση είναι οριστική.

Τροπολογία138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ από το κεντρικό σύστημα για σκοπούς επιβολής του νόμου, δεν διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή ιδιωτικής οντότητας εγκατεστημένης εντός ή εκτός της Ένωσης. Η απαγόρευση εφαρμόζεται επίσης εάν τα εν λόγω δεδομένα υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο ή μεταξύ κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο β) της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

4.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ από το κεντρικό σύστημα για σκοπούς επιβολής του νόμου, δεν διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή ιδιωτικής οντότητας εγκατεστημένης εντός ή εκτός της Ένωσης. Η απαγόρευση εφαρμόζεται επίσης εάν τα εν λόγω δεδομένα υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο, ή μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Τροπολογία139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να εμποδίζεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις εθνικές εγκαταστάσεις εντός των οποίων το κράτος μέλος ασκεί εργασίες σύμφωνα με τους σκοπούς του ΣΕΕ·

β)  να εμποδίζεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων και στις εθνικές εγκαταστάσεις εντός των οποίων το κράτος μέλος ασκεί εργασίες σύμφωνα με τους σκοπούς του ΣΕΕ·

Αιτιολόγηση

Τροπολογία140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  να εμποδίζεται η χρησιμοποίηση συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό διαβίβασης δεδομένων·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την πρόταση Eurodac

Τροπολογία141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για πρόσβαση στο ΣΕΕ έχουν πρόσβαση μόνο σε δεδομένα που καλύπτονται από την άδεια πρόσβασής τους, με ατομικές ταυτότητες χρήστη και μόνο με εμπιστευτικά μέσα πρόσβασης·

στ)  να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για πρόσβαση στο ΣΕΕ έχουν πρόσβαση μόνο σε δεδομένα που καλύπτονται από την άδεια πρόσβασής τους, με ατομικές και αποκλειστικές ταυτότητες χρήστη και μόνο με εμπιστευτικά μέσα πρόσβασης·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την πρόταση Eurodac

Τροπολογία142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση διακοπής, θα είναι δυνατή η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των εγκατεστημένων συστημάτων·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την πρόταση Eurodac

Τροπολογία143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι β)  να διασφαλίζεται η αξιοπιστία μέσω μέριμνας ότι οποιεσδήποτε αστοχίες στη λειτουργία του ΣΕΕ θα κοινοποιούνται αρμοδίως και θα λαμβάνονται τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την αποκατάσταση των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση αλλοίωσης οφειλόμενης σε δυσλειτουργία του συστήματος·

Τροπολογία144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον eu-LISA για τα συμβάντα σχετικά με την ασφάλεια που εντοπίζουν στα συστήματά τους, με την επιφύλαξη της γνωστοποίησης και κοινοποίησης παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679. Ο eu-LISA ενημερώνει τα κράτη μέλη σε περίπτωση συμβάντος σχετικού με την ασφάλεια στο κεντρικό σύστημα του ΣΕΕ. Σε περίπτωση που συμβάν σχετικό με την ασφάλεια οδηγεί σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενημερώνεται επίσης ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ο eu-LISA συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντος σχετικού με την ασφάλεια.

Τροπολογία145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο eu-LISA και τα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίζουν μία εναρμονισμένη προσέγγιση στην ασφάλεια των δεδομένων, βασισμένη σε μια διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ασφαλείας που καλύπτει ολόκληρο το ΣΕΕ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προτάθηκε από τον ΕΕΠΔ.

Τροπολογία146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη ζημία ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης προς τον παρόντα κανονισμό, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το κράτος μέλος που ευθύνεται για τη ζημία που υπέστη. Το κράτος μέλος αυτό απαλλάσσεται πλήρως ή εν μέρει εάν αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το ζημιογόνο περιστατικό.

1.  Κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη υλική ζημία ή ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας ή πράξης ασυμβίβαστης προς τον παρόντα κανονισμό, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το κράτος μέλος που ευθύνεται για τη ζημία που υπέστη. Το κράτος μέλος αυτό απαλλάσσεται πλήρως ή εν μέρει εάν αποδείξει ότι δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο για το ζημιογόνο περιστατικό.

Τροπολογία147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα αρχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της νομότυπης επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με την προστασία δεδομένων καθώς και για την κατοχύρωση της ασφάλειας δεδομένων. Τα αρχεία πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και να διαγράφονται ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας διατήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 31, εφόσον δεν είναι αναγκαία για διαδικασία ελέγχου που έχει ήδη κινηθεί.

3.  Τα αρχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της νομότυπης επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με την προστασία δεδομένων καθώς και για την κατοχύρωση της ασφάλειας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 39. Τα αρχεία πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και να διαγράφονται ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας διατήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 31, εκτός αν είναι αναγκαία για διαδικασία ελέγχου που έχει ήδη κινηθεί.

Τροπολογία148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 43a

 

Προστασία των δεδομένων

 

1.  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον eu-LISA βάσει του παρόντος κανονισμού υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

 

2.  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εθνικές αρχές βάσει του παρόντος κανονισμού υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2016/679, εξαιρουμένης της επεξεργασίας για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχεία (ι) έως (ιβ).

 

3.  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις ορισθείσες αρχές των κρατών μελών βάσει του παρόντος κανονισμού για τους σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία (ι) έως (ιβ) του άρθρου 5 υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680.

 

4.  Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπόλ βάσει του παρόντος κανονισμού υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2016/794.

Αιτιολόγηση

Οριζόντια διάταξη για την προστασία των δεδομένων, εμπνευσμένη από το άρθρο 49 της πρότασης ETIAS.

Τροπολογία149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πληροφόρησης που ορίζεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων τα δεδομένα έχουν καταχωριστεί στο ΣΕΕ ενημερώνονται γραπτώς από το αρμόδιο κράτος μέλος σχετικά με τα ακόλουθα:

1.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πληροφόρησης που ορίζεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων τα δεδομένα έχουν καταχωριστεί στο ΣΕΕ ενημερώνονται γραπτώς και σε μορφή ευσύνοπτη, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη από το αρμόδιο κράτος μέλος σχετικά με τα ακόλουθα:

Τροπολογία150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα που τους αφορούν και το δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν ή τη διαγραφή δεδομένων που τους αφορούν τα οποία υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ενημερώνονται για τις διαδικασίες άσκησης αυτών των δικαιωμάτων και για τα στοιχεία επικοινωνίας με τις εθνικές αρχές ελέγχου, ή τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, κατά περίπτωση, που εξετάζουν καταγγελίες οι οποίες αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ε)  ότι διαθέτουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας πρόσβαση σε δεδομένα που τους αφορούν, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν ή τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων προϊόντων παράνομης επεξεργασίας που τους αφορούν ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτά, καθώς και το δικαίωμα να ενημερώνονται για τις διαδικασίες άσκησης αυτών των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας και με τις εθνικές αρχές ελέγχου, ή με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, κατά περίπτωση, που εξετάζουν καταγγελίες οι οποίες αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  επεξήγηση του γεγονότος ότι η πρόσβαση στα δεδομένα του ΣΕΕ γίνεται για σκοπούς διαχείρισης συνόρων και διευκόλυνσης, με τη διευκρίνιση ότι οι υπερβάσεις της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής οδηγούν αυτομάτως στην προσθήκη του υπηκόου της τρίτης χώρας σε κατάλογο, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες της υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής·

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προτάθηκε από τον ΕΕΠΔ.

Τροπολογία152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  την ορισθείσα περίοδο διατήρησης των δεδομένων για αρχεία εισόδου και εξόδου και για ατομικούς φακέλους, σύμφωνα με το άρθρο 31·

Αιτιολόγηση

Διάταξη που προτάθηκε από τον ΕΕΠΔ.

Τροπολογία153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε γ)  το δικαίωμα των προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής για διαγραφή των δεδομένων τους όταν παρέχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι υπερέβησαν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής λόγω απρόβλεπτων και σοβαρών συμβάντων· και

Τροπολογία154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε δ)  το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρχή ελέγχου.

Τροπολογία155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2  Οι παρεχόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πληροφορίες παρέχονται κατά τη στιγμή που δημιουργείται ο ατομικός φάκελος του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15 ή 16.

2  Οι παρεχόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πληροφορίες παρέχονται μέσω του φυλλαδίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ή άλλων κατάλληλων μέσων που διασφαλίζουν ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ενημερώνεται σχετικά με τα δικαιώματά του κατά τη στιγμή που δημιουργείται ο ατομικός φάκελος του εν λόγω ενδιαφερομένου σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15 ή 16.

Τροπολογία156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2, συντάσσεται και καταρτίζεται από την Επιτροπή κοινό φυλλάδιο και δημιουργείται διαδικτυακός τόπος που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το φυλλάδιο και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι σαφή και απλά και διατίθενται σε γλώσσα την οποία το οικείο πρόσωπο κατανοεί ή την οποία τεκμαίρεται ευλόγως ότι κατανοεί.

Σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2, συντάσσεται και καταρτίζεται από την Επιτροπή κοινό φυλλάδιο και δημιουργείται διαδικτυακός τόπος που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το φυλλάδιο και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι σαφή και απλά, συντάσσονται σε μορφή ευσύνοπτη, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη και διατίθενται σε γλώσσα την οποία το οικείο πρόσωπο κατανοεί ή την οποία τεκμαίρεται ευλόγως ότι κατανοεί.

Τροπολογία157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το φυλλάδιο και ο δικτυακός τόπος καταρτίζονται κατά τρόπο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να τα συμπληρώνουν με πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, τη δυνατότητα συνδρομής από τις εθνικές αρχές ελέγχου, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας και τις εθνικές αρχές ελέγχου.

Το φυλλάδιο και ο δικτυακός τόπος καταρτίζονται κατά τρόπο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να τα συμπληρώνουν με πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, τη δυνατότητα συνδρομής από τις εθνικές αρχές ελέγχου, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας και τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων, και με τις αρχές ελέγχου.

Τροπολογία158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές ελέγχου και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, διεξάγει ταυτόχρονα με την έναρξη της λειτουργίας του ΣΕΕ ενημερωτική εκστρατεία για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους σκοπούς, τα δεδομένα που αποθηκεύονται, τις αρχές που έχουν δικαίωμα πρόσβασης και τα ατομικά δικαιώματα.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές ελέγχου και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, διεξάγει ταυτόχρονα με την έναρξη της λειτουργίας του ΣΕΕ ενημερωτική εκστρατεία για την ενημέρωση του κοινού και, ιδίως, των υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τους σκοπούς, τα δεδομένα που αποθηκεύονται, τις αρχές που έχουν δικαίωμα πρόσβασης και τα ατομικά δικαιώματα. Τέτοιου είδους εκστρατείες ενημέρωσης πραγματοποιούνται τακτικά.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΕ καλύπτει τους υπηκόους τρίτων χωρών, θα πρέπει αυτοί να αναφέρονται συγκεκριμένα ως ομάδα-στόχος της ενημερωτικής εκστρατείας.

Τροπολογία159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής προσωπικών δεδομένων και περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τροπολογία160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της οδηγίας 95/46/EΚ, κάθε υπήκοος τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία έχουν καταγραφεί στο ΣΕΕ και να του γνωστοποιείται το κράτος μέλος που τα διαβίβασε στο ΣΕΕ.

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, κάθε υπήκοος τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία έχουν καταγραφεί στο ΣΕΕ και να του γνωστοποιείται το κράτος μέλος που τα διαβίβασε στο ΣΕΕ, μπορεί δε να ζητήσει τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση δεδομένων που τον αφορούν και είναι ανακριβή, και τη διαγραφή δεδομένων που έχουν καταγραφεί παράνομα. Το αρμόδιο κράτος μέλος απαντά σε τέτοια αιτήματα εντός δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος.

Τροπολογία161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αν η αίτηση διόρθωσης ή διαγραφής απευθύνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το υπεύθυνο κράτος μέλος, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ελέγχουν την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους στο ΣΕΕ εντός προθεσμίας ενός μηνός, εάν είναι δυνατόν ο έλεγχος αυτός να γίνει χωρίς διαβούλευση με το αρμόδιο κράτος μέλος. Διαφορετικά, το διαφορετικό από το υπεύθυνο κράτος μέλος επικοινωνεί με τις αρχές του υπεύθυνου κράτους μέλους εντός προθεσμίας 14 ημερών και το υπεύθυνο κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων εντός προθεσμίας ενός μηνός.

2.  Αν η αίτηση διόρθωσης, συμπλήρωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων απευθύνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το υπεύθυνο κράτος μέλος, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ελέγχουν την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους στο ΣΕΕ εντός προθεσμίας 14 ημερών, εάν είναι δυνατόν ο έλεγχος αυτός να γίνει χωρίς διαβούλευση με το αρμόδιο κράτος μέλος. Διαφορετικά, το διαφορετικό από το υπεύθυνο κράτος μέλος επικοινωνεί με τις αρχές του υπεύθυνου κράτους μέλους εντός προθεσμίας επτά ημερών και το υπεύθυνο κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων εντός προθεσμίας 14 ημερών.

Τροπολογία162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή έχουν καταγραφεί παράνομα, το υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, τα διορθώνει ή τα διαγράφει σύμφωνα με το άρθρο 32. Το υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, επιβεβαιώνει γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι προέβη στη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν.

Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή, ελλιπή ή έχουν καταγραφεί παράνομα, το υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, τα διορθώνει, τα συμπληρώνει ή τα διαγράφει ή περιορίζει την επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 32. Το υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, επιβεβαιώνει γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι προέβη στη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν ή σε περιορισμό της επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αν διαπιστωθεί ότι δεδομένα σχετικά με θεωρήσεις τα οποία έχουν καταγραφεί στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους εσφαλμένα ή έχουν καταγραφεί παράνομα, το υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ελέγχει πρώτα την ακρίβεια αυτών των δεδομένων με αντιπαραβολή στο VIS και, εφόσον χρειάζεται, προβαίνει στην τροποποίησή τους στο ΣΕΕ. Σε περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στο VIS είναι τα ίδια με εκείνα του ΣΕΕ, το υπεύθυνο κράτος μέλος ή το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση έρχεται σε επαφή με τις αρχές του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή των εν λόγω δεδομένων στο VIS εντός προθεσμίας 14 ημερών. Το υπεύθυνο για την εισαγωγή των δεδομένων στο VIS κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων που αφορούν τις θεωρήσεις και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους στο ΣΕΕ εντός προθεσμίας ενός μηνός και ενημερώνει το υπεύθυνο κράτος μέλος ή το κράτος μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση το οποίο, εφόσον χρειάζεται, τα τροποποιεί ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση από το ΣΕΕ και, κατά περίπτωση, από τον κατάλογο προσώπων που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Αν διαπιστωθεί ότι δεδομένα σχετικά με θεωρήσεις τα οποία έχουν καταγραφεί στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους εσφαλμένα ή ελλιπή, ή έχουν καταγραφεί παράνομα, το υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ελέγχει πρώτα την ακρίβεια αυτών των δεδομένων με αντιπαραβολή στο VIS και, εφόσον χρειάζεται, προβαίνει στην τροποποίησή τους στο ΣΕΕ. Σε περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στο VIS είναι τα ίδια με εκείνα του ΣΕΕ, το υπεύθυνο κράτος μέλος ή το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση έρχεται σε επαφή με τις αρχές του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή των εν λόγω δεδομένων στο VIS εντός προθεσμίας επτά ημερών. Το υπεύθυνο για την εισαγωγή των δεδομένων στο VIS κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων που αφορούν τις θεωρήσεις και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους στο ΣΕΕ εντός προθεσμίας ενός μηνός και ενημερώνει το υπεύθυνο κράτος μέλος ή το κράτος μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση το οποίο, εφόσον χρειάζεται, διορθώνει, συμπληρώνει ή διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα ή περιορίζει την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων χωρίς καθυστέρηση από το ΣΕΕ και, κατά περίπτωση, από τον κατάλογο προσώπων που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Τροπολογία164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Αν το υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, δεν συμφωνεί ότι τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή ή ότι έχουν καταγραφεί παράνομα, το κράτος μέλος αυτό εκδίδει διοικητική απόφαση στην οποία εξηγεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι διατεθειμένο να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που το αφορούν.

4.  Αν το υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, δεν συμφωνεί ότι τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στο ΣΕΕ είναι για αντικειμενικούς λόγους ανακριβή, ελλιπή ή ότι έχουν καταγραφεί παράνομα, το κράτος μέλος αυτό εκδίδει διοικητική απόφαση στην οποία εξηγεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι διατεθειμένο να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν ή να περιορίσει την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

Τροπολογία165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, παρέχει επίσης στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με τα διαβήματα στα οποία μπορεί να προβεί εάν δεν αποδέχεται την εξήγηση για την απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 5. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τον τρόπο άσκησης προσφυγής ή υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αρμοδίων αρχών ή δικαστηρίων του εν λόγω κράτους μέλους, καθώς και κάθε συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής από τις αρχές ελέγχου, που μπορεί να του παρασχεθεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διαδικαστικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους.

5.  Το υπεύθυνο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, παρέχει επίσης στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με τα διαβήματα στα οποία μπορεί να προβεί εάν δεν αποδέχεται την εξήγηση για την απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 4. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τον τρόπο άσκησης προσφυγής ή υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αρμοδίων αρχών ή δικαστηρίων του εν λόγω κράτους μέλους, καθώς και κάθε συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής από τις αρχές ελέγχου, που μπορεί να του παρασχεθεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διαδικαστικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και διαγράφονται αμέσως μετά.

6.  Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, περιέχει τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να ζητηθούν για τον σκοπό αυτό μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου υπάρχουν ουσιαστικές αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και διαγράφονται αμέσως μετά.

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οσάκις ένα πρόσωπο ζητεί να του κοινοποιηθούν δεδομένα που το αφορούν δυνάμει της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρίζεται εγγράφως η υποβολή της αίτησης, η συνέχεια που δόθηκε και από ποια αρχή, και θέτει αμελλητί το σχετικό έγγραφο στη διάθεση των εθνικών αρχών ελέγχου.

7.  Οσάκις ένα πρόσωπο ζητεί να του κοινοποιηθούν δεδομένα που το αφορούν δυνάμει της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρίζεται εγγράφως η υποβολή της αίτησης, η συνέχεια που δόθηκε και από ποια αρχή, και θέτει το σχετικό έγγραφο στη διάθεση των εθνικών αρχών ελέγχου μέσα σε διάστημα επτά ημερών. Αντίγραφο του εγγράφου αυτού χορηγείται επίσης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Τροπολογία168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται ενεργά για να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφοι 3, 4 και 5.

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται ενεργά για να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 46.

Τροπολογία169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε κάθε κράτος μέλος, η αρχή ελέγχου επικουρεί και συμβουλεύει, εφόσον της ζητηθεί, το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά την άσκηση του δικαιώματός του να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που το αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Σε κάθε κράτος μέλος, η αρχή ελέγχου επικουρεί και συμβουλεύει, εφόσον της ζητηθεί, το υποκείμενο των δεδομένων κατά την άσκηση του δικαιώματός του να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή να περιορίσει τα εν λόγω δεδομένα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε κάθε κράτος μέλος, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να ασκεί προσφυγή ή να υποβάλλει καταγγελία στις αρμόδιες αρχές ή τα δικαστήρια του κράτους μέλους που του αρνήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης ή το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που το αφορούν, όπως προβλέπει το άρθρο 46.

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 77 έως 82 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σε κάθε κράτος μέλος, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να ασκεί προσφυγή ή να υποβάλλει καταγγελία στις αρμόδιες αρχές ή τα δικαστήρια του κράτους μέλους που του αρνήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης ή το δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης ή διαγραφής δεδομένων που το αφορούν, όπως προβλέπει το άρθρο 46. Το δικαίωμα της άσκησης προσφυγής ή της υποβολής καταγγελίας ισχύει και για περιπτώσεις στις οποίες αιτήματα για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή δεν έλαβαν απάντηση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 46 ή δεν διεκπεραιώθηκαν ποτέ από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων.

Τροπολογία171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η εθνική αρχή ή οι αρχές ελέγχου που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, εποπτεύει(-ουν) τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 19 από το εν λόγω κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους προς και από το ΣΕΕ.

1.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η εθνική αρχή ή οι αρχές ελέγχου που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, να εποπτεύει(-ουν) ανεξάρτητα τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στα κεφάλαια II, III και V του παρόντος κανονισμού από το εν λόγω κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους προς και από το ΣΕΕ.

Αιτιολόγηση

Επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν γίνεται μόνο στο πλαίσιο των άρθρων 13-19.

Τροπολογία172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρχή ελέγχου μεριμνά ώστε να διενεργείται, τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται στο εθνικό σύστημα, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου.

2.  Η αρχή ή οι αρχές ελέγχου μεριμνά(-ούν) ώστε να διενεργείται, τουλάχιστον ανά διετία, έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται στις υποδομές των εθνικών συνόρων, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου.

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στις εθνικές τους αρχές ελέγχου επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στις ανεξάρτητες εθνικές τους αρχές ελέγχου επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΣΕΕ, κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρχή που θεωρείται υπεύθυνη για την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και η οποία έχει την κεντρική ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων από το εν λόγω κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει τα στοιχεία της εν λόγω αρχής στην Επιτροπή.

διαγράφεται

Τροπολογία175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κάθε κράτος μέλος παρέχει στις αρχές ελέγχου όλες τις αιτούμενες πληροφορίες και, συγκεκριμένα, πληροφορίες για τις δραστηριότητες που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 35, το άρθρο 36 παράγραφος 1 και το άρθρο 39. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στις αρχές ελέγχου πρόσβαση στα αρχεία του σύμφωνα με το άρθρο 30 και τους επιτρέπει την πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις σχετικές με το ΣΕΕ εγκαταστάσεις του.

5.  Κάθε κράτος μέλος παρέχει στις αρχές ελέγχου όλες τις αιτούμενες πληροφορίες και, συγκεκριμένα, πληροφορίες για τις δραστηριότητες που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 35, το άρθρο 36 παράγραφος 1 και το άρθρο 39. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στις αρχές ελέγχου πρόσβαση στα αρχεία του σύμφωνα με το άρθρο 41 και τους επιτρέπει την πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις σχετικές με το ΣΕΕ εγκαταστάσεις του.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της παραπομπής.

Τροπολογία176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η αρχή ή οι αρχές ελέγχου του έχει(-ουν) πρόσβαση σε συμβουλές από πρόσωπα με επαρκείς γνώσεις στον τομέα των βιομετρικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το Eurodac

Τροπολογία177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του eu-LISA που αφορούν το ΣΕΕ ασκούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

1.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του eu-LISA που αφορούν το ΣΕΕ και οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. αριθ. 45/2001 και με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 49 σχετικά με την αρχή ελέγχου. Επίσης, ευθυγράμμιση με τον κανονισμό για την Ευρωπόλ (άρθρο 43) για να περιλαμβάνονται και η παρακολούθηση και η διασφάλιση.

Τροπολογία178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου, τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των δραστηριοτήτων του Οργανισμού σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον eu-LISA, την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ελέγχου. Ο eu-LISA δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις πριν από την έκδοση της έκθεσης.

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου, τουλάχιστον ανά διετία, έλεγχος των δραστηριοτήτων του eu-LISA σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον eu-LISA και τις αρχές ελέγχου. Ο eu-LISA δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις πριν από την έκδοση της έκθεσης.

Τροπολογία179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι εθνικές αρχές ελέγχου και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεργάζονται στενά στα πλαίσια των ευθυνών τους και εξασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του ΣΕΕ και των εθνικών συστημάτων.

1.  Οι εθνικές αρχές ελέγχου και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, εντός του πεδίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των ευθυνών τους και εξασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του ΣΕΕ και των εθνικών συνοριακών υποδομών.

 

(Οριζόντια αλλαγή του «εθνικά συστήματα» σε «εθνικές συνοριακές υποδομές», με εξαίρεση το άρθρο 58).

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της ορολογίας στο άρθρο 6 και στη διατύπωση του Eurodac.

Τροπολογία180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, αλληλοβοηθούνται κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, εξετάζουν τυχόν δυσκολίες όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, αξιολογούν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την άσκηση ανεξάρτητου ελέγχου ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, συντάσσουν εναρμονισμένες προτάσεις ώστε να εξευρεθούν κοινές λύσεις σε τυχόν προβλήματα, και προάγουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων, όταν κριθεί απαραίτητο.

2.  Ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, αλληλοβοηθούνται κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, εξετάζουν τυχόν δυσκολίες όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, αξιολογούν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την άσκηση ανεξάρτητου ελέγχου ή στην άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, συντάσσουν εναρμονισμένες προτάσεις ώστε να εξευρεθούν κοινές λύσεις σε τυχόν προβλήματα, και προάγουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων, όταν κριθεί απαραίτητο.

Τροπολογία181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας κατ’ εφαρμογή της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ εφαρμόζονται επίσης στην πρόσβαση στο ΣΕΕ εκ μέρους των εθνικών αρχών του σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2.

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 εφαρμόζονται επίσης στην πρόσβαση στο ΣΕΕ εκ μέρους των εθνικών αρχών του σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Τροπολογία182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο έλεγχος της νομιμότητας της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του κράτους μέλους για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους προς και από το ΣΕΕ, διενεργείται από τις εθνικές αρχές ελέγχου που ορίστηκαν σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

2.  Ο έλεγχος της νομιμότητας της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του κράτους μέλους για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους προς και από το ΣΕΕ, διενεργείται από τις εθνικές αρχές ελέγχου που ορίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Τροπολογία183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ πραγματοποιείται βάσει της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ και επιβλέπεται από ανεξάρτητο εξωτερικό επόπτη προστασίας δεδομένων. Τα άρθρα 30, 31 και 32 της εν λόγω απόφασης εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο ανεξάρτητος εξωτερικός επόπτης προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα του υπηκόου τρίτης χώρας.

3.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πραγματοποιείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και επιβλέπεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 43 του κανονισμού για την Ευρωπόλ.

Τροπολογία184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκτώνται από το ΣΕΕ για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 γίνεται μόνο για σκοπούς πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης για την οποία ζητήθηκαν τα δεδομένα από κράτος μέλος ή από την Ευρωπόλ.

4.   Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκτώνται από το ΣΕΕ για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος γίνεται μόνο για σκοπούς πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης για την οποία ζητήθηκαν τα δεδομένα από κράτος μέλος ή από την Ευρωπόλ.

Τροπολογία185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Το ιστορικό της έρευνας τηρείται στο κεντρικό σύστημα του Eurodac, στις εντεταλμένες αρχές, στα κεντρικά σημεία επαφής και στην Ευρωπόλ, με σκοπό να παρασχεθεί δυνατότητα στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να εποπτεύουν τη συμμόρφωση της διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων με τους κανόνες της Ένωσης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Πέρα από τον ανωτέρω λόγο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το ιστορικό της έρευνας, απαλείφονται από όλα τα εθνικά αρχεία και από τα αρχεία της Ευρωπόλ μετά την παρέλευση μηνός, σε περίπτωση που τα δεδομένα και τα αρχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για την οποία ζητήθηκαν τα δεδομένα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή από την Ευρωπόλ.

5.  Το ιστορικό της έρευνας τηρείται στο κεντρικό σύστημα του Eurodac, στις εντεταλμένες αρχές, στα κεντρικά σημεία επαφής και στην Ευρωπόλ, με σκοπό να παρασχεθεί δυνατότητα στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να εποπτεύουν τη συμμόρφωση της διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων με τους κανόνες της Ένωσης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων για τη διατήρηση αρχείων με στόχο την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 8. Πέρα από τον ανωτέρω λόγο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το ιστορικό της έρευνας, απαλείφονται από όλα τα εθνικά αρχεία και από τα αρχεία της Ευρωπόλ μετά την παρέλευση μηνός, σε περίπτωση που τα δεδομένα και τα αρχεία αυτά δεν είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για την οποία ζητήθηκαν τα δεδομένα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή από την Ευρωπόλ.

Τροπολογία186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που απορρέουν από αιτήσεις πρόσβασης στα δεδομένα του ΣΕΕ για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 καταχωρίζονται ή τεκμηριώνονται προκειμένου να ελεγχθεί το παραδεκτό της αίτησης, η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων και η ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και για σκοπούς αυτοελέγχου.

1.  Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που απορρέουν από αιτήσεις πρόσβασης στα δεδομένα του ΣΕΕ για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος καταχωρίζονται ή τεκμηριώνονται προκειμένου να ελεγχθεί το παραδεκτό της αίτησης, η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων και η ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και για σκοπούς αυτοελέγχου.

Τροπολογία187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η καταχώριση ή τεκμηρίωση πρέπει να αναφέρει:

2.  Η καταχώριση ή τεκμηρίωση πρέπει να αναφέρει, σε όλες τις περιπτώσεις:

Τροπολογία188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  το όνομα της αρχής που έχει ζητήσει πρόσβαση για αντιπαραβολή, και του υπευθύνου που έχει υποβάλει την αίτηση και έχει επεξεργαστεί τα δεδομένα·

Τροπολογία189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ, τα στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου που διενήργησε την έρευνα και του υπαλλήλου που διέταξε την έρευνα ή τη χορήγηση δεδομένων.

η)  σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794, τα στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου που διενήργησε την έρευνα και του υπαλλήλου που διέταξε την έρευνα ή τη χορήγηση δεδομένων.

Τροπολογία190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η καταχώριση και η τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται μόνο για την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων και για την κατοχύρωση της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων. Μόνον καταχωρήσεις που περιλαμβάνουν μη προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 64. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο του παραδεκτού της αίτησης, την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων και της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, έχουν, εφόσον το ζητήσουν, πρόσβαση σε αυτές τις καταχωρίσεις για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

3.  Η καταχώριση και η τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται μόνο για την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων και για την κατοχύρωση της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων. Μόνον καταχωρήσεις που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 64. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο του παραδεκτού της αίτησης, την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων και της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, έχουν, εφόσον το ζητήσουν, πρόσβαση σε αυτές τις καταχωρίσεις για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Τροπολογία191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 17 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Από την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], δημιουργείται διαλειτουργικότητα μεταξύ του ΣΕΕ και του VIS για να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα κατά τους συνοριακούς ελέγχους. Για τον σκοπό αυτόν, ο eu-LISA θεσπίζει ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του ΣΕΕ και του VIS. Η απευθείας πρόσβαση μεταξύ των συστημάτων είναι δυνατή μόνο εάν αυτό προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008.

1.  Από την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], δημιουργείται διαλειτουργικότητα μεταξύ του ΣΕΕ και του VIS για να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα κατά τους συνοριακούς ελέγχους, τηρουμένης δεόντως της αρχής οριοθετημένου σκοπού. Για τον σκοπό αυτόν, ο eu-LISA θεσπίζει ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του ΣΕΕ και του VIS. Η απευθείας πρόσβαση μεταξύ των συστημάτων είναι δυνατή μόνο εάν αυτό προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008.

Τροπολογία192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 17α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 33 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση του συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία και το υψηλό επίπεδο σχεδιασμού της διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 34 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)]. Προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα με το ΣΕΕ, η διαχειριστική αρχή μεριμνά για τις απαιτούμενες εξελίξεις ή/και προσαρμογές του Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, της εθνικής διεπαφής σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και των εθνικών διεπαφών. Οι εθνικές υποδομές προσαρμόζονται ή/και αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη.

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 33 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση του συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία και το υψηλό επίπεδο σχεδιασμού της διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 34 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)]. Προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα με το ΣΕΕ, ο eu-LISA μεριμνά για τις απαιτούμενες εξελίξεις ή/και προσαρμογές του Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, της εθνικής διεπαφής σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και των εθνικών διεπαφών. Οι εθνικές υποδομές προσαρμόζονται ή/και αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – σημείο 1 – παράγραφος 5

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν η έρευνα με τη βοήθεια των δεδομένων της παραγράφου 1 καταδείξει την αποθήκευση στο VIS δεδομένων για μία ή περισσότερες εκδοθείσες ή παραταθείσες θεωρήσεις που βρίσκονται στην περίοδο ισχύος τους και ισχύουν για τη διέλευση των συνόρων, η αρμόδια για τους συνοριακούς ελέγχους αρχή εξουσιοδοτείται να συμβουλευτεί τα ακόλουθα δεδομένα του σχετικού φακέλου αίτησης και συνδεδεμένου/ων φακέλου/ων αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4, αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

3.  Εάν η έρευνα με τη βοήθεια των δεδομένων της παραγράφου 1 καταδείξει ότι στο VIS έχουν καταχωρισθεί δεδομένα σχετικά με τον κάτοχο της θεώρησης, η αρμόδια για τους συνοριακούς ελέγχους αρχή εξουσιοδοτείται να συμβουλευτεί τα ακόλουθα δεδομένα του σχετικού φακέλου αίτησης και συνδεδεμένου/ων φακέλου/ων αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4, αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύονται οι παράγραφοι 3 και 4 για την απλούστευση του κειμένου.

Τροπολογία194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – σημείο 1 – παράγραφος 5

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν η έρευνα με τη βοήθεια των δεδομένων της παραγράφου 1 καταδείξει ότι στο VIS έχουν καταχωρισθεί δεδομένα σχετικά με τον κάτοχο της θεώρησης αλλά ότι η θεώρηση ή θεωρήσεις που έχουν καταχωρισθεί δεν είναι έγκυρες, η αρμόδια για τους συνοριακούς ελέγχους αρχή εξουσιοδοτείται να συμβουλευτεί τα δεδομένα του(των) φακέλου(-ων) αίτησης, καθώς και συνδεδεμένου/ων φακέλου/ων αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4, αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

διαγράφεται

α)  την κατάσταση της θεώρησης και τα δεδομένα που λαμβάνονται από το έντυπο αίτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4·

 

β)  φωτογραφίες·

 

γ)  τα δεδομένα που έχουν καταχωρισθεί σχετικά με θεώρηση(-ήσεις) που έχει(έχουν) εκδοθεί, ακυρωθεί, ανακληθεί ή της οποίας(των οποίων) η διάρκεια ισχύος έχει παραταθεί, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 10, 13 και 14.

 

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύονται οι παράγραφοι 3 και 4 για την απλούστευση του κειμένου.

Τροπολογία195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – σημείο 1 – παράγραφος 5

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii)  η τεχνολογία δεν είναι διαθέσιμη στο σημείο διέλευσης των συνόρων για τη χρήση της ζωντανής εικόνας προσώπου και, ως εκ τούτου, η ταυτότητα του κατόχου της θεώρησης δεν μπορεί να επαληθευτεί με αντιπαραβολή στο ΣΕΕ·

(ii)  η τεχνολογία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη στο σημείο διέλευσης των συνόρων για τη χρήση της ζωντανής εικόνας προσώπου και, ως εκ τούτου, η ταυτότητα του κατόχου της θεώρησης δεν μπορεί να επαληθευτεί με αντιπαραβολή στο ΣΕΕ·

Αιτιολόγηση

Εφόσον απαιτείται η τεχνολογία να είναι διαθέσιμη σε κάθε σημείο διέλευσης των συνόρων, η έλλειψη διαθεσιμότητάς της μπορεί να είναι μόνο προσωρινή

Τροπολογία196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 8 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Στο άρθρο 20, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(8)  Στο άρθρο 20 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τροπολογία197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 26 – παράγραφος 3α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α.  [Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.»

3α.   [Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.»

Τροπολογία198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 767/2008

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος και η διαχειριστική αρχή τηρούν αρχεία για όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του VIS. Στα αρχεία αυτά καταγράφεται ο σκοπός της πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στα άρθρα 15 έως 22, η ημερομηνία και ώρα, ο τύπος δεδομένων που διαβιβάσθηκαν όπως αναφέρεται στα άρθρα 9 έως 14, ο τύπος δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 παράγραφος 1, στο άρθρο 18 παράγραφος 5, στο άρθρο 19 παράγραφος 1, στο άρθρο 19α παράγραφος 2, στο άρθρο 19α παράγραφος 5, στο άρθρο 20 παράγραφος 1, στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στο άρθρο 22 παράγραφος 1, και το όνομα της αρχής που εισήγαγε ή έλαβε τα δεδομένα. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος τηρεί αρχεία για το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό που εισήγαγε ή έλαβε τα δεδομένα αυτά.

1.  Κάθε κράτος μέλος και ο eu-LISA τηρούν αρχεία για όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του VIS. Στα αρχεία αυτά καταγράφεται ο σκοπός της πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στα άρθρα 15 έως 22, η ημερομηνία και ώρα, ο τύπος δεδομένων που διαβιβάσθηκαν όπως αναφέρεται στα άρθρα 9 έως 14, ο τύπος δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 παράγραφος 1, στο άρθρο 18 παράγραφος 5, στο άρθρο 19 παράγραφος 1, στο άρθρο 19α παράγραφος 2, στο άρθρο 19α παράγραφος 5, στο άρθρο 20 παράγραφος 1, στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στο άρθρο 22 παράγραφος 1, και το όνομα της αρχής που εισήγαγε ή έλαβε τα δεδομένα. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος τηρεί αρχεία για το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό που εισήγαγε ή έλαβε τα δεδομένα αυτά.

Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής, του eu-LISA και του Frontex έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών, χωρίς να επιτρέπεται η ατομική ταυτοποίηση:

1.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής και του eu-LISA έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών, χωρίς να επιτρέπεται η ατομική ταυτοποίηση, και το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα για τον σκοπό της διεξαγωγής αναλύσεων κινδύνου και αξιολογήσεων τρωτότητας όπως αναφέρονται στα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624:

Τροπολογία 200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ιθαγένεια, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης του υπηκόου τρίτης χώρας·

β)  την ιθαγένεια, το φύλο και το έτος γέννησης του υπηκόου τρίτης χώρας·

Τροπολογία201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1, ο eu-LISA καταρτίζει, εφαρμόζει και φιλοξενεί ένα κεντρικό αποθετήριο στις τεχνικές εγκαταστάσεις του που περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το οποίο δεν θα επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων και θα επιτρέπει στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να αποκτούν εξατομικευμένες εκθέσεις και στατιστικές σχετικά με τις εισόδους και εξόδους, τις αρνήσεις εισόδου και τις υπερβάσεις της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών, για τη βελτίωση της εκτίμησης του κινδύνου υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων, τη βοήθεια στα προξενεία για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης και την υποστήριξη της χάραξης μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης με βάση αποδεικτικά στοιχεία. Το αποθετήριο περιέχει επίσης καθημερινές στατιστικές σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η πρόσβαση στο κεντρικό αποθετήριο παρέχεται μέσω ασφαλούς πρόσβασης μέσω του S-TESTA με έλεγχο πρόσβασης και ειδικά προφίλ χρήστη, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και των στατιστικών.

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1, ο eu-LISA καταρτίζει, εφαρμόζει και φιλοξενεί ένα αποθετήριο σε κεντρικό επίπεδο στις τεχνικές εγκαταστάσεις του που περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το οποίο δεν θα επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων και θα επιτρέπει στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να αποκτούν εξατομικευμένες εκθέσεις και στατιστικές σχετικά με τις εισόδους και εξόδους, τις αρνήσεις εισόδου και τις υπερβάσεις της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων, τη βοήθεια στα προξενεία για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης και την υποστήριξη της χάραξης μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης με βάση αποδεικτικά στοιχεία. Το αποθετήριο περιέχει επίσης καθημερινές στατιστικές σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η πρόσβαση στο κεντρικό αποθετήριο παρέχεται μέσω ασφαλούς πρόσβασης μέσω του S-TESTA με έλεγχο πρόσβασης και ειδικά προφίλ χρήστη, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και των στατιστικών.

Τροπολογία 202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε τρίμηνο, ο eu-LISA δημοσιεύει στατιστικές για το ΣΕΕ που δείχνουν ιδίως τον αριθμό, την ιθαγένεια και το συνοριακό σημείο διέλευσης εισόδου των προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος ,καθώς και τους λόγους της άρνησης, και των υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η παραμονή ανακλήθηκε ή παρατάθηκε, καθώς και τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

4.  Κάθε τρίμηνο, ο eu-LISA δημοσιεύει στατιστικές για το ΣΕΕ που δείχνουν ιδίως τον αριθμό, την ιθαγένεια, την ηλικία, τη διάρκεια παραμονής και το συνοριακό σημείο διέλευσης εισόδου των προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος ,καθώς και τους λόγους της άρνησης, και των υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η παραμονή ανακλήθηκε ή παρατάθηκε, καθώς και τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Τροπολογία203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζονται στατιστικές υπό μορφήν τριμηνιαίων στατιστικών για το συγκεκριμένο έτος. Οι στατιστικές περιλαμβάνουν ανάλυση των δεδομένων για έκαστο των κρατών μελών.

5.  Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζονται στατιστικές σε μια ετήσια έκθεση για το συγκεκριμένο έτος. Οι στατιστικές περιλαμβάνουν ανάλυση των δεδομένων για έκαστο των κρατών μελών. Η έκθεση δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τις εθνικές αρχές ελέγχου.

Τροπολογία 204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο eu-LISA παρέχει στατιστικές για συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις στατιστικές σύμφωνα με την παράγραφο 3.

6.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο eu-LISA τους παρέχει στατιστικές για συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις στατιστικές σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Τροπολογία 205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος, της υποδομής επικοινωνίας και της εθνικής ενιαίας διεπαφής βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

1.  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος, της υποδομής ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας και της εθνικής ενιαίας διεπαφής βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  φιλοξενία εθνικών συστημάτων (χώρος, εφαρμογή, ηλεκτρική ενέργεια, ψύξη)·

β)  φιλοξενία εθνικών συστημάτων και συνοριακών υποδομών (χώρος, εφαρμογή, ηλεκτρική ενέργεια, ψύξη)·

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της ορολογίας στο άρθρο 6.

Τροπολογία207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  λειτουργία εθνικών συστημάτων (φορείς εκμετάλλευσης και συμβάσεις υποστήριξης)·

γ)  λειτουργία εθνικών συστημάτων και συνοριακών υποδομών (φορείς εκμετάλλευσης και συμβάσεις υποστήριξης)·

Τροπολογία208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή διαθέτει τις κοινοποιηθείσες σύμφωνα με την παράγραφο 1 πληροφορίες στα κράτη μέλη και στο κοινό μέσω δημόσιου δικτυακού τόπου ο οποίος επικαιροποιείται συνεχώς.

6.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις, η Επιτροπή δημοσιεύει άπαξ ετησίως επικαιροποιημένη και ενοποιημένη έκδοση αυτών των πληροφοριών. Η Επιτροπή διατηρεί δημόσιο ιστότοπο ο οποίος επικαιροποιείται συνεχώς και περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες.

Τροπολογία209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Έως [Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού – ΥΕΕΕΚ, να αντικατασταθεί από την τρέχουσα ημερομηνία] και, στη συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης του ΣΕΕ, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης του κεντρικού συστήματος, των ενιαίων διεπαφών και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των ενιαίων διεπαφών. Μόλις οριστικοποιηθεί η ανάπτυξη, υποβάλλεται έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία επεξηγείται λεπτομερώς πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό και το κόστος, και αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις.

2.  Έως [Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού – ΥΕΕΕΚ, να αντικατασταθεί από την τρέχουσα ημερομηνία] και, στη συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης του ΣΕΕ, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης του κεντρικού συστήματος, των ενιαίων διεπαφών και της υποδομής ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των ενιαίων διεπαφών. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που προκύπτουν και πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να έχει επίπτωση στο συνολικό κόστος του συστήματος. Μόλις οριστικοποιηθεί η ανάπτυξη, υποβάλλεται έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία επεξηγείται λεπτομερώς πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό και το κόστος, και αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις.

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των προηγούμενων εμπειριών, ιδίως με το SISII, οι δαπάνες πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Τροπολογία     210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τρίτα έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του ΣΕΕ και κατόπιν ανά τέσσερα έτη, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση συνολικής αξιολόγησης του ΣΕΕ. Η εν λόγω συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους και τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και εκτίμηση του κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διαπνέει το σύστημα, η εφαρμογή του κανονισμού, η ασφάλεια του ΣΕΕ και τυχόν επιπτώσεις μελλοντικών ενεργειών, και διατυπώνονται τυχόν απαραίτητες συστάσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Τρίτα έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του ΣΕΕ και κατόπιν ανά τέσσερα έτη, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση συνολικής αξιολόγησης του ΣΕΕ. Η εν λόγω συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους και τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και εκτίμηση του κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διαπνέει το σύστημα, η εφαρμογή του κανονισμού, η ασφάλεια του ΣΕΕ και τυχόν επιπτώσεις μελλοντικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με δημοσιονομικό αντίκτυπο, και διατυπώνονται τυχόν απαραίτητες συστάσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 8 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α) τον αριθμό των αιτήσεων για διορθώσεις δεδομένων, τη δράση που ανελήφθη κατόπιν και τον αριθμό των διορθώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων προσώπων

Τροπολογία212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 - εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία που καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 60, με εξαίρεση τα άρθρα 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 και 61, που εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα που απαιτούνται για την ανάπτυξη του ΣΕΕ θα πρέπει να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή. Ο κανονισμός στο σύνολό του θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μόλις το ΣΕΕ ξεκινήσει τη λειτουργία του.

  • [1]  EE C 487, 28.12.2016, σ. 66.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η αύξηση των ταξιδιωτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει την ανεπάρκεια των υφιστάμενων συστημάτων συνοριακών ελέγχων, κατάσταση που θα μπορούσε να επιδεινωθεί ενόψει της εξέλιξης των εν λόγω μετακινήσεων που προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια. Προβλέπεται ότι μέχρι το 2025 περίπου 300 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών θα εισέλθουν νομίμως στον χώρο Σένγκεν για επίσκεψη μικρής διάρκειας. Η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 2,6% ετησίως κατά τα προσεχή 20 έτη στην Ευρώπη. Τα συστήματα διαχείρισης επιβατών μας χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν, ώστε να καταστούν όχι μόνο πιο ευέλικτα και πιο αποτελεσματικά, αλλά και πιο ασφαλή, δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επανεθνικοποίησης των συστημάτων πληροφοριών και των συνοριακών ελέγχων. Η βιωσιμότητα αυτών των ελέγχων δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στα διαβατήρια των ταξιδιωτών ή στις σφραγίδες περιέχονται σε αυτά, γιατί, πέρα από το ενδεχόμενο να έχουν παραποιηθεί ή να είναι δυσανάγνωστα, αυτό επιβαρύνει σημαντικό το έργο των συνοριακών αρχών, που δεν μπορούν να επικεντρωθούν στα πραγματικά τους καθήκοντα με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια. Η αδράνεια θα μπορούσε να οδηγήσει, μεσοπρόθεσμα, στην κατάρρευση των σημείων διέλευσης στα σύνορά μας, καθώς και στην ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και προσωπικό για την αντιμετώπιση τέτοιων ροών.

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος καταχώρισης εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) θα μπορούσε να αποβεί προς όφελος των επιβατών, μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής τους στα σημεία διέλευσης των συνόρων· των κρατών μελών, μέσω της ταχύτερης διεκπεραίωσης της διέλευσης των ταξιδιωτών που θεωρούνται ασφαλείς, με παράλληλη ενίσχυση της προστασίας των συνόρων· των διαχειριστών υποδομών, μέσω της διευκόλυνσης συντομότερων συνδέσεων στις ζώνες διέλευσης, με τα επακόλουθα άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη· των διαχειριστών των σημείων διέλευσης των συνόρων, μέσω της βελτιστοποίησης των πόρων τους· και των μεταφορέων, μέσω της διευκόλυνσης στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι η εξασφάλιση της αναγκαίας προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δεδομένων που περιέχονται στο σύστημα.

Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση έχει ήδη προσδιορίσει τη «διαχείριση των συνόρων» ως έναν από τους «τέσσερις πυλώνες για καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης». Οι διεθνικές απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα τελευταία έτη έχουν αποδείξει ότι σε έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα είναι απαραίτητος ο αποτελεσματικός έλεγχος των εξωτερικών συνόρων. Η σχέση μεταξύ του αποτελεσματικού ελέγχου των συνόρων και της ενίσχυσης της εσωτερικής ασφάλειας είναι ολοένα και πιο εμφανής. Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο ΣΕΕ με στόχο την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων και τρομοκρατικών απειλών, που θα προσδώσει μεγαλύτερη αξία στο σύστημα. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη, αναγκαία, αναλογική και να πληροί όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της διευκόλυνσης της διέλευσης των συνόρων και της προστασίας τους.

Η θέση του εισηγητή

1.- Στόχοι:

Στόχος της παρούσας νομοθετικής πρότασης είναι να καθιερωθεί ένα σύστημα που θα διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων, την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης εκείνων που υπερβαίνουν τον νόμιμο χρόνο παραμονής, και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να διασφαλιστούν και να καταστούν συμβατοί με την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται στο ΣΕΕ από πλευράς αναλογικότητας και αναγκαιότητας.

2.- Αρχιτεκτονική

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αλλαγές στη νομοθετική πρόταση, πολλές από τις οποίες αφορούν τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Ωστόσο, δεν γίνεται κατανοητή η κατάργηση του προγράμματος καταχωρημένων ταξιδιωτών (RTP), που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιλαμβανόταν ως δραστικό μέσο για την επιτάχυνση της διέλευσης των συνόρων.

3.- Διαλειτουργικότητα με το VIS

Ένα από τα σημεία-κλειδιά αυτής της πρότασης είναι η διαλειτουργικότητα του ΣΕΕ με το VIS, που προδιαγράφει τη μελλοντική εξέλιξη όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών. Δεδομένου ότι τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, αυτή η διαλειτουργικότητα δεν θίγει κατά κανέναν τρόπο τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΧΘΔ).

Χωρίς να υποστηρίζεται στο στάδιο αυτό η διαλειτουργικότητα με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς, χρειάζεται να αποσαφηνιστεί η διαδικασία που θα ακολουθείται για τις ειδοποιήσεις σε σχέση με άτομα που έχουν υπερβεί τον χρόνο παραμονής τους στον χώρο Σένγκεν.

4.- Προϋπολογισμός

Είναι βέβαιο ότι η ανάπτυξη του ΣΕΕ θα έχει μεγάλο κόστος, αλλά η μη ανάληψη δράσης θα έχει πολύ μεγαλύτερο, τόσο από την άποψη των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές ή προσωπικό για την αντιμετώπιση της αυξημένης ροής ταξιδιωτών, όσο και από την άποψη της ασφάλειας των κρατών μελών. Ο εισηγητής υποστηρίζει τον δημοσιονομικό εξορθολογισμό, εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του σχετικά με τις ενδεχόμενες αποκλίσεις που θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διαδικασία εφαρμογής, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη καλύτερου εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχου.

5.- Βιομετρία

Η δοκιμαστική φάση έδειξε ότι η καλύτερη επιλογή για ταχύτητα και, παράλληλα, ασφάλεια στα σημεία διέλευσης των συνόρων είναι ο συνδυασμός 4 δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώρισης προσώπου. Σύμφωνα με τις απόψεις που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο αριθμός των συλλεγόμενων βιομετρικών δεδομένων θα μειωθεί και θα εισάγονται τα δεδομένα που περιλαμβάνονται ήδη στο VIS, με αποτέλεσμα να περιορίζονται η συλλογή δεδομένων και η διπλή καταχώριση των αποθηκευμένων δεδομένων. Είναι σημαντικό να υπάρξει δέσμευση για υψηλά πρότυπα ποιότητας, ώστε τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν να μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται.

6.- Προστασία δεδομένων και θεμελιωδών δικαιωμάτων

Ο παρών κανονισμός πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στο ΣΕΕ, σύμφωνα τον ΧΘΔ. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να συμμορφώνεται προς τα άρθρα 7 και 8 του ΧΘΔ, το ΣΕΕ πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: να διαθέτει κατάλληλη νομική βάση· να σέβεται τις αρχές του Χάρτη, να υπηρετεί το γενικό συμφέρον, να είναι αναλογικό και αναγκαίο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, χάρη σε μέτρα όπως η μείωση των δεδομένων που έχουν καταγραφεί στο σύστημα, ο ρόλος των εθνικών αρχών και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), οι διαδικασίες διόρθωσης και διαγραφής ή οι τρόποι και οι άδειες πρόσβασης στο σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι οι στόχοι του ΣΕΕ (έλεγχος των συνόρων και της μετανάστευσης και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας) εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον.

7.- Περίοδος διατήρησης των δεδομένων:

Το ΣΕΕ πρέπει να τηρεί τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Η περίοδος διατήρησης των 181 ημερών που είχε προταθεί αρχικά θα εμπόδιζε την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Από τη σκοπιά του επιβάτη, δεν θα επιτυγχανόταν ο στόχος διευκόλυνσης της διασυνοριακής κυκλοφορίας καθώς, δεδομένης της σύντομης διάρκειας της διατήρησης δεδομένων, θα ήταν αναπόφευκτη η επαναλαμβανόμενη καταχώριση των υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν τακτικά στην περιοχή μας με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διαδικασία. Από τη σκοπιά των προξενείων και των συνοριακών αρχών, δεν θα υπήρχε πλέον δυνατότητα εξέτασης ταξιδιωτικών ιστορικών και ανάλυσης κινδύνου, που είναι καθοριστικά στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων, από δε την πλευρά των αρχών επιβολής του νόμου, θα καταστρεφόταν σημαντικά στοιχεία, αναγκαία για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Η προτεινόμενη προθεσμία είναι σύμφωνη με τους στόχους του συστήματος, και θα χρησιμεύσει για τη διαλειτουργικότητα με το VIS. Ωστόσο, πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητες εγγυήσεις ώστε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και/ή διαγραφής των δεδομένων όταν αυτό απαιτείται.

8.- Πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο σύστημα

Η πρόσβαση των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και της Ευρωπόλ στο σύστημα εξ αρχής, ως μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, θα προσδώσει στο σύστημα τεράστια προστιθέμενη αξία. Είναι αναγκαίο, και νομικά εφικτό, αυτή η δυνατότητα να συνάδει με τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα δικαίου. Η επιβίωση του χώρου Σένγκεν εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Το πιο χρήσιμο εργαλείο που διαθέτουμε για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος είναι οι πληροφορίες και η ενημέρωση: η ικανότητα προετοιμασίας.

Είναι βέβαιο ότι, αυτή τη στιγμή, ορισμένες αρχές επιβολής του νόμου δεν αξιοποιούν πλήρως τα υφιστάμενα συστήματα, αλλά έχει επίσης παρατηρηθεί ότι οι επενδύσεις στην κατάρτιση, η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και η ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης συνεπάγονται την καλύτερη και πιο εκτεταμένη χρήση των συστημάτων αυτών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του συστήματος θα είναι απαραίτητη η κατάρτιση των αρχών που θα έχουν πρόσβαση σε αυτό.

9.- Αντίκτυπος για μεταφορείς και ταξιδιώτες

Ο ρόλος των μεταφορέων είναι θεμελιώδης για τη βιωσιμότητα του συστήματος. Θα πρέπει να έχουν αναλογική και περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα του ΣΕΕ που τους βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, με τις επαρκείς εγγυήσεις ώστε να μη θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του συστήματος.

Οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν το υπόλοιπο της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής τους στη χώρα. Θα ήταν πολύ χρήσιμη η δημιουργία ενός συστήματος για τη σχετική ενημέρωση μέσω Διαδικτύου. Η πρόσβαση στη σχετική πληροφορία πρέπει να είναι εύκολη και ασφαλής ώστε να είναι δυνατή μόνο για τον ενδιαφερόμενο ταξιδιώτη. Ο eu-LISA θα πρέπει να διαχειρίζεται την εν λόγω διαδικτυακή υπηρεσία και να είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της με τη χρήση ασφαλούς δικτύου, καθώς και για την αξιολόγηση πιθανών κινδύνων με στόχο τον προσδιορισμό των ειδικών αναγκών της εν λόγω υπηρεσίας.

10.- Διακυβέρνηση

Ο οργανισμός eu-LISA θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη συντήρηση του ΣΕΕ. Τα πρότυπα ασφαλείας, ελέγχου και ευθύνης θα πρέπει να προσαρμόζονται, τόσο κατά την υλοποίηση του συστήματος όσο και όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στους διάφορους κύκλους του ΣΕΕ.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού

Marie-Christine Vergiat

Στο πλαίσιο του δεδηλωμένου στόχου για διευκόλυνση της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, το ΣΕΕ θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μητρώου υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στην ΕΕ και εξέρχονται από αυτήν, και για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας με άλλες βάσεις δεδομένων μέσω της δημιουργίας ενός τεράστιου συστήματος συλλογής δεδομένων, ιδίως βιομετρικών, που θα περιλαμβάνει και τα παιδιά από την ηλικία των 12 ετών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και δημιουργώντας ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Στο πλαίσιο του ελέγχου των συνόρων και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, η αστυνομία θα έχει πρόσβαση υπό τις ίδιες συνθήκες όπως η συνοριοφυλακή, συνδυάζοντας στόχους πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, καταστρατηγώντας τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, και συνδέοντας μεταξύ τους μετανάστευση, εγκληματικότητα και τρομοκρατία.

Θα υπάρχουν οι «καλοί ταξιδιώτες», που θα μπορούν να εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης σύμφωνα με τις ειδικές διοικητικές διαδικασίες, και όλοι οι άλλοι, που θα θεωρούνται κατ’ αρχήν παράτυποι, κατά παράβαση της αρχής της ιδιαίτερης εξέτασης κατά περίπτωση, ιδίως δε τα πρόσωπα που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, και θα επισημαίνονται αυτομάτως στα κράτη μέλη.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εξετάζεται το παρόν κείμενο είναι, λαμβανομένων υπόψη της φύσης και της σημασίας του, ασύμβατες με το νομοθετικό έργο, δεδομένων των κινδύνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα χιλιάδων ανδρών, γυναικών και παιδιών,

Τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουν ληφθεί καλύτερα υπόψη οι συστάσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (9.12.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011
(COM(2016)0194) – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monika Hohlmeier

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια θεωρεί ότι είναι ουσιώδης η καλύτερη, πιο σύγχρονη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβής επόπτευση των εισόδων και εξόδων υπηκόων τρίτων χωρών. Επιπλέον, αποτελεί μέσο τόσο για την επιτάχυνση των συνοριακών ελέγχων, καθώς μειώνει τον χρόνο αναμονής στα σύνορα και ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία βελτιώνοντας παράλληλα την εσωτερική ασφάλεια μέσω της ενίσχυσης του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και των σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων, όσο και για την ανίχνευση παράνομων διελεύσεων συνόρων, περιστατικών υποκλοπής ταυτότητας ή προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής. Συγκεκριμένα, η συντάκτρια τονίζει ότι υπάρχει σημαντικό κενό στον τομέα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να προστατευτούν αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί, ενεργώντας μόνο του, να επιτύχει την αποτελεσματική παρακολούθηση της εισόδου/εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών σε όλο το εύρος του χώρου Σένγκεν. Συνεπώς, χρειάζεται επειγόντως να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό μέσο.

Η συντάκτρια εκφράζει εν προκειμένω, την ικανοποίηση της για την αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το οποίο προωθεί τη διαλειτουργικότητα και τις συνέργειες μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να επιταχυνθούν, να διευκολυνθούν και να ενισχυθούν οι διαδικασίες ελέγχου για τους υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν προς την ΕΕ.

Η συντάκτρια χαιρετίζει την τεχνική μελέτη σχετικά με τα ευφυή σύνορα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την τελική έκθεση του πιλοτικού προγράμματος για τα ευφυή σύνορα, του eu-LISA, η οποία αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που διατύπωσε το Κοινοβούλιο το 2013, με την αξιολόγηση, με συγκεκριμένους όρους, των οικονομικών, τεχνικών και οργανωτικών δυσκολιών που συνεπάγεται έκαστη επιλογή πολιτικής καθώς και με τη διενέργεια ενός δοκιμαστικού σταδίου που ανατέθηκε στον eu-LISA.

Η συντάκτρια υπενθυμίζει ότι, στις προτάσεις του 2013, προβλέπονταν 1,1 δισεκατομμύρια EUR στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ενδεικτικό ποσό για την ανάπτυξη ενός συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) και ενός προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών (ΠΚΤ). Στην αναθεωρημένη πρόταση, με βάση την προτιμώμενη επιλογή ενός ενιαίου συστήματος ΣΕΕ το οποίο θα περιλαμβάνει πρόσβαση από τις αρχές επιβολής του νόμου, το εκτιμώμενο απαιτούμενο ποσό είναι 480 εκατομμύρια EUR. Το αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης φαίνεται να είναι ακριβέστερο σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόταση. Το εν λόγω ποσό υπόκειται στο αποτέλεσμα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και την ανάλυση του έργου (ενοποίηση των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων και κατασκευή του νέου συστήματος σε όλα τα κράτη μέλη).

Η συντάκτρια υποστηρίζει ότι η χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο το κόστος των κεντρικών συνιστωσών σε επίπεδο ΕΕ για το σύνολο της περιόδου του ΠΔΠ (288 εκατομμύρια EUR –σε επίπεδο ΕΕ, τόσο για τις δαπάνες για την ανάπτυξη όσο και για τις λειτουργικές δαπάνες μέσω έμμεσης διαχείρισης), αλλά και το κόστος για την ενοποίηση των υφιστάμενων εθνικών συνοριακών υποδομών των κρατών μελών με το ΣΕΕ μέσω των εθνικών ενιαίων διεπαφών (120 εκατομμύρια EUR μέσω άμεσης διαχείρισης). Σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, η συντάκτρια προτείνει τη δημιουργία ενός μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλιστεί ότι θα δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οργανωτικές και οικονομικές δυσκολίες να θεσπίσουν το σύστημα εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου.

Η συντάκτρια υποστηρίζει επίσης ότι, μετά τη θέση σε λειτουργία του ΣΕΕ, οι μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες στα κράτη μέλη θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα εθνικά τους προγράμματα στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (επιμερισμένη διαχείριση), και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντοπίσουν οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Τέλος, η συντάκτρια προτείνει τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια και μετά την ανάπτυξη του ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ενημέρωσης για τις εξελίξεις που αφορούν τον προϋπολογισμό και το κόστος προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία της διαδικασίας και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπερβάσεων κόστους και καθυστερήσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Στην ανακοίνωσή της, της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ισχυρότερα και ευφυέστερα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια», η Επιτροπή παρουσίασε μια διαδικασία με σκοπό την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να βελτιωθεί διαρθρωτικά η αρχιτεκτονική της διαχείρισης δεδομένων της Ένωσης όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων και την ασφάλεια.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν οι στόχοι και η τεχνική αρχιτεκτονική του συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), να καθορισθούν οι κανόνες λειτουργίας και χρήσης του προγράμματος και να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες για το σύστημα, καθώς και οι κατηγορίες δεδομένων που θα εισάγονται σε αυτό, οι σκοποί για τους οποίους εισάγονται τα δεδομένα, τα κριτήρια εισαγωγής τους, οι αρχές που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και διεξοδικότεροι κανόνες για την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(7)  Είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν οι στόχοι και η τεχνική αρχιτεκτονική του συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), να καθορισθούν οι κανόνες λειτουργίας, χρήσης και διαλειτουργικότητας του προγράμματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες για το σύστημα, καθώς και οι κατηγορίες δεδομένων που θα εισάγονται σε αυτό, οι σκοποί για τους οποίους εισάγονται τα δεδομένα, τα κριτήρια εισαγωγής τους, οι αρχές που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και διεξοδικότεροι κανόνες για την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Το ΣΕΕ θα πρέπει να αποτελείται από ένα κεντρικό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει μια μηχανοργανωμένη κεντρική βάση βιομετρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων, μια εθνική ενιαία διεπαφή σε κάθε κράτος μέλος, ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος του VIS και την υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συνδέσει τις υποδομές των εθνικών συνόρων του στην εθνική ενιαία διεπαφή.

12.  Το ΣΕΕ θα πρέπει να αποτελείται από ένα κεντρικό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει μια μηχανοργανωμένη κεντρική βάση βιομετρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων, μια εθνική ενιαία διεπαφή σε κάθε κράτος μέλος, ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος του VIS, και μεταξύ του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος του Eurodac, και την υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συνδέσει τις υποδομές των εθνικών συνόρων του στην εθνική ενιαία διεπαφή. Οι εθνικές συνοριακές υποδομές των κρατών μελών περιλαμβάνουν το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, τη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD), καθώς και τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ και τις εθνικές βάσεις δεδομένων των αρχών επιβολής του νόμου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Θα πρέπει να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα μεταξύ του ΣΕΕ και του Eurodac μέσω ενός διαύλου άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των κεντρικών συστημάτων ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη διαβίβαση των δεδομένων των προσώπων που έχουν υπερβεί την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, από το ΣΕΕ στο Eurodac·

Αιτιολόγηση

Ο νέος κανονισμός Eurodac προβλέπει την καταγραφή των δεδομένων κάθε υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει παράνομα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, το ΣΕΕ θα δημιουργεί έναν κατάλογο των προσώπων που έχουν υπερβεί την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής και, ως εκ τούτου, διαμένουν παράνομα. Η αυτοματοποιημένη διαβίβαση δεδομένων θα επιτρέψει τη μείωση των διπλών εγγραφών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Ο παρών κανονισμός για τη θέσπιση του ΣΕΕ αντικαθιστά την υποχρέωση να σφραγίζονται τα διαβατήρια των υπηκόων τρίτων χωρών που ισχύει σε όλα τα υπό ένταξη κράτη μέλη. Η διαμονή στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες πράξεις προσχώρησης, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της διάρκειας της επιτρεπόμενης διαμονής στον χώρο Σένγκεν. Τα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να καταχωρίζουν στο ΣΕΕ τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά ο αυτοματοποιημένος υπολογιστής στο σύστημα δεν θα πρέπει να τη συνυπολογίζει στην επιτρεπόμενη διάρκειας διαμονής.

43.  Ο παρών κανονισμός για τη θέσπιση του ΣΕΕ αντικαθιστά την υποχρέωση να σφραγίζονται τα διαβατήρια των υπηκόων τρίτων χωρών που ισχύει σε όλα τα υπό ένταξη κράτη μέλη. Η διαμονή στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν βάσει του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της διάρκειας της επιτρεπόμενης διαμονής έως 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

Αιτιολόγηση

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εθνική ενιαία διεπαφή (NUI) σε κάθε κράτος μέλος που βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές και είναι πανομοιότυπη για όλα τα κράτη μέλη, η οποία επιτρέπει τη σύνδεση του κεντρικού συστήματος με τις εθνικές συνοριακές υποδομές στα κράτη μέλη·

β)  εθνική ενιαία διεπαφή (NUI) σε κάθε κράτος μέλος που βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές και είναι πανομοιότυπη για όλα τα κράτη μέλη, η οποία επιτρέπει τη σύνδεση του κεντρικού συστήματος με τις εθνικές συνοριακές υποδομές στα κράτη μέλη· οι εθνικές συνοριακές υποδομές των κρατών μελών περιλαμβάνουν το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, τη βάση δεδομένων SLTD της Ιντερπόλ, καθώς και τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ και τις εθνικές βάσεις δεδομένων των αρχών επιβολής του νόμου·

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ασφαλές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος του VIS·

γ)  ασφαλές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ, των κεντρικών συστημάτων του VIS και του SIS·

Αιτιολόγηση

Πέρα από την πλήρη διαλειτουργικότητα μεταξύ ΣΕΕ και VIS, είναι επίσης αναγκαίο να συμπεριληφθεί το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης ανταλλαγή δεδομένων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  ασφαλές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος του Eurodac·

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7 a

 

Διαλειτουργικότητα με το Eurodac

 

1.  Ο eu-LISA καθιερώνει ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος του Eurodac για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο συστημάτων.

 

2.  Η εν λόγω απαίτηση διαλειτουργικότητας επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των δεδομένων που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15, όλων των προσώπων που έχουν υπερβεί την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, από το κεντρικό σύστημα του ΣΕΕ προς το κεντρικό σύστημα του Eurodac.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η παραμονή στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες πράξεις προσχώρησης, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της διάρκειας της επιτρεπόμενης παραμονής στον χώρο Σένγκεν. Τα εν λόγω κράτη μέλη καταχωρίζουν στο ΣΕΕ την παραμονή των υπηκόων τρίτων χωρών. Ο αυτοματοποιημένος υπολογιστής στο σύστημα δεν συνυπολογίζει, ωστόσο, την παραμονή στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν στην επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής.

4.  Η παραμονή στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της διάρκειας της επιτρεπόμενης παραμονής.

Αιτιολόγηση

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Τα δεδομένα που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15, όλων των προσώπων που έχουν υπερβεί κατά περισσότερες από 15 ημέρες την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής και των οποίων το αρχείο εισόδου/εξόδου δεν περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με την έξοδο, διαβιβάζονται αυτομάτως στο κεντρικό σύστημα του Eurodac.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του κεντρικού συστήματος, των εθνικών ενιαίων διεπαφών, της υποδομής επικοινωνίας και του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάπτυξη της διαδικτυακής υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 12, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2.

Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του κεντρικού συστήματος, των εθνικών ενιαίων διεπαφών, της υποδομής επικοινωνίας και του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS, και μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος Eurodac. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάπτυξη της διαδικτυακής υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 12, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA προσδιορίζει τον σχεδιασμό της φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνιακής υποδομής του, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και την εξέλιξή τους όσον αφορά το κεντρικό σύστημα, τις ενιαίες διεπαφές, τον ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS και την υποδομή επικοινωνίας, τα οποία εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, με την επιφύλαξη της ευνοϊκής γνώμης της Επιτροπής. Ο eu-LISA εφαρμόζει επίσης τις ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο VIS οι οποίες προκύπτουν από την επίτευξη διαλειτουργικότητας με το ΣΕΕ, καθώς και από την εφαρμογή των τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 που αναφέρονται στο άρθρο 55.

Ο eu-LISA προσδιορίζει τον σχεδιασμό της φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνιακής υποδομής του, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και την εξέλιξή τους όσον αφορά το κεντρικό σύστημα, τις ενιαίες διεπαφές, τον ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS και μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος Eurodac και την υποδομή επικοινωνίας, τα οποία εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, με την επιφύλαξη της ευνοϊκής γνώμης της Επιτροπής. Ο eu-LISA εφαρμόζει επίσης τις ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο VIS οι οποίες προκύπτουν από την επίτευξη διαλειτουργικότητας με το ΣΕΕ, καθώς και από την εφαρμογή των τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 που αναφέρονται στο άρθρο 55.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA αναπτύσσει και υλοποιεί το κεντρικό σύστημα, τις εθνικές ενιαίες διεπαφές, τον ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS, καθώς και την επικοινωνιακή υποδομή, το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και την έγκριση από την Επιτροπή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 33.

Ο eu-LISA αναπτύσσει και υλοποιεί το κεντρικό σύστημα, τις εθνικές ενιαίες διεπαφές, τον ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS και μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος Eurodac, καθώς και την επικοινωνιακή υποδομή, το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και την έγκριση από την Επιτροπή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 33.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την επιχειρησιακή διαχείριση του κεντρικού συστήματος, του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS, καθώς και των εθνικών ενιαίων διεπαφών. Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται πάντοτε η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο eu-LISA είναι επίσης αρμόδιος για τη λειτουργική διαχείριση της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών, καθώς και για τη διαδικτυακή υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 12.

Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την επιχειρησιακή διαχείριση του κεντρικού συστήματος, του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος VIS και μεταξύ του κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του κεντρικού συστήματος Eurodac καθώς και των εθνικών ενιαίων διεπαφών. Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται πάντοτε η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο eu-LISA είναι επίσης αρμόδιος για τη λειτουργική διαχείριση της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ενιαίων διεπαφών, καθώς και για τη διαδικτυακή υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 12.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 34a

 

Μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχεδιάζουν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων ο οποίος ενεργοποιείται σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος χρειάζεται να αντεπεξέλθει σε οργανωτικές και οικονομικές δυσκολίες. Ο εν λόγω μηχανισμός διασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται ταυτόχρονα και έγκαιρα η ανάπτυξη και ενοποίηση των εθνικών συστημάτων, η πληρότητα σχεδιασμού του έργου, η διαλειτουργικότητα με τα κεντρικά συστήματα VIS και SIS και η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη συμμετέχουν πλήρως στο σύστημα.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία του συστήματος, η δυνατότητα εφαρμογής του από όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, είναι ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 34 β

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 58, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι παρέχεται επαρκής χρηματοδοτική στήριξη σε κάθε κράτος μέλος για την ενοποίηση των υφιστάμενων συνοριακών υποδομών του με το ΣΕΕ μέσω των εθνικών ενιαίων διεπαφών. Η εν λόγω χρηματοδοτική στήριξη θα καλύπτει το σύνολο του κόστους και των δαπανών ενοποίησης σε επίπεδο κράτους μέλους που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και θα είναι ανάλογη με τις επιμέρους διοικητικές ανάγκες κάθε κράτους μέλους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος, της υποδομής επικοινωνίας και της εθνικής ενιαίας διεπαφής βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

1.  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος, της υποδομής επικοινωνίας και της εθνικής ενιαίας διεπαφής βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Πριν ξεκινήσει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, η Επιτροπή εκπονεί επακριβή ανάλυση των τεχνικών απαιτήσεων για την ενοποίηση των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων, των τεχνικών προτύπων, καθώς και των απαιτήσεων σχετικά με το περιεχόμενο και την προσβασιμότητα του ΣΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η ψηφιοποίηση των συνοριακών ελέγχων αποτελεί αυξανόμενη τάση σε εθνικό επίπεδο εντός της ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Έντεκα κράτη μέλη της ΕΕ που μετέχουν στον χώρο Σένγκεν καθώς και η Βουλγαρία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζουν παρόμοια συστήματα εισόδου/εξόδου τα οποία συνήθως περιορίζονται σε επιλεγμένα αεροδρόμια. Ωστόσο, η εμπειρία της ανάπτυξης άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε επίπεδο ΕΕ, όπως τα συστήματα SIS II και VIS, αποκάλυψε ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες αντιμετώπισαν κλιμακούμενο κόστος. Συνεπώς, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων το κόστος στον ακριβέστερο δυνατό βαθμό προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπερβάσεων κόστους.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Έως [Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού – ΥΕΕΕΚ, να αντικατασταθεί από την τρέχουσα ημερομηνία] και, στη συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης του ΣΕΕ, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης του κεντρικού συστήματος, των ενιαίων διεπαφών και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των ενιαίων διεπαφών. Μόλις οριστικοποιηθεί η ανάπτυξη, υποβάλλεται έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία επεξηγείται λεπτομερώς πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό και το κόστος, και αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις.

2.  Έως [Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού – ΥΕΕΕΚ, να αντικατασταθεί από την τρέχουσα ημερομηνία] και, στη συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης του ΣΕΕ, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης του κεντρικού συστήματος, των ενιαίων διεπαφών και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των ενιαίων διεπαφών. Η έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση των εξελίξεων που αφορούν τον προϋπολογισμό και το κόστος με λεπτομερή τεχνική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση, ακριβείς πληροφορίες για τις αυξήσεις κόστους και τις αλλαγές στις απαιτήσεις σχεδίασης και τους λόγους για αυτές τις αποκλίσεις. Στις περιπτώσεις που ενεργοποιείται ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων, η έκθεση αναφέρει τους λόγους και τις προεκτάσεις της ενεργοποίησης. Μόλις οριστικοποιηθεί η ανάπτυξη, υποβάλλεται έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία επεξηγείται λεπτομερώς πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό και το κόστος, και αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις.

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία της ανάπτυξης άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε επίπεδο ΕΕ, όπως τα συστήματα SIS II και VIS, αποκάλυψε ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες αντιμετώπισαν μεγάλες καθυστερήσεις και κλιμακούμενο κόστος. Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία της διαδικασίας και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπερβάσεων κόστους και καθυστερήσεων, προτείνεται να περιλαμβάνεται υποχρεωτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τον προϋπολογισμό και το κόστος στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων από τον eu-LISA στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ΣΕΕ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τρίτα έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του ΣΕΕ και κατόπιν ανά τέσσερα έτη, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση συνολικής αξιολόγησης του ΣΕΕ. Η εν λόγω συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους και τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και εκτίμηση του αν εξακολουθεί να ισχύει η λογική θεμελίωση του συστήματος, εκτίμηση της εφαρμογής του κανονισμού, της ασφάλειας του ΣΕΕ και τυχόν επιπτώσεων μελλοντικών ενεργειών, και διατυπώνει τυχόν απαραίτητες συστάσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Τρία έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του ΣΕΕ και κατόπιν ανά τέσσερα έτη, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση συνολικής αξιολόγησης του ΣΕΕ. Η εν λόγω συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους και τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και εκτίμηση του αν εξακολουθεί να ισχύει η λογική θεμελίωση του συστήματος, εκτίμηση της εφαρμογής του κανονισμού, της ασφάλειας του ΣΕΕ και τυχόν επιπτώσεων, ιδίως δημοσιονομικών, σε μελλοντικές ενέργειες και διατυπώνει τυχόν απαραίτητες συστάσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος, δημοσιονομική εποπτεία και σχεδιασμός και να ανιχνεύονται πιθανές αλλαγές με δημοσιονομικό αντίκτυπο το συντομότερο δυνατό, προτείνεται όπως οι συνολικές αξιολογήσεις περιλαμβάνουν επισκόπηση των πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων μελλοντικών ενεργειών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου, καθώς και άρνησης εισόδου, υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορισμός των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

9.5.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Ημερομηνία της έγκρισης

8.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου, καθώς και άρνησης εισόδου, υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορισμός των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

6.4.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Ημερομηνία κατάθεσης

8.3.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή