Menetlus : 2016/0106(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0057/2017

Esitatud tekstid :

A8-0057/2017

Arutelud :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Hääletused :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0411

RAPORT     ***I
PDF 1249kWORD 144k
8.3.2017
PE 592.408v03-00 A8-0057/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VÄHEMUSE ARVAMUS
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0194),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 77 lõike 2 punkte b ja d, artikli 87 lõike 2 punkti a ja artikli 88 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0135/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. septembri 2016. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A8-0057/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon selle asendab, seda oluliselt muudab või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Selleks, et veelgi parandada välispiiri haldamist, ja eeskätt selleks, et kontrollida Schengeni alal lubatud viibimisaega käsitlevate sätete järgimist, tuleks kehtestada süsteem, mis registreerib elektrooniliselt Schengeni alal lühiajalise viibimise luba omavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise aja ja koha ning arvutab nende lubatud viibimisaja.

Selgitus

Tuleks lisada põhjendus, milles võetakse kokku riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutuselevõtu üldine eesmärk.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  On vaja fikseerida riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärgid ja tehniline ülesehitus, sätestada selle toimimise ja kasutamisega seotud normid, määrata kindlaks süsteemi vastutusvaldkonnad, sinna sisestatavad andmeliigid, andmete sisestamise eesmärk, sisestamiskriteeriumid, andmetele juurdepääsu õigust omavad asutused ning andmetöötluse ja isikuandmete kaitse täiendavad normid.

(7)  On vaja fikseerida riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärgid, sinna sisestatavad andmeliigid, sisestamiskriteeriumid, sisestamiskriteeriumid, andmetele juurdepääsu õigust omavad asutused, andmetöötluse ja isikuandmete kaitse täiendavad normid, samuti süsteemi tehniline ülesehitus, selle toimimise, kasutamise ja teiste infosüsteemidega koostalitlusega seotud normid. Ühtlasi on vaja määrata kindlaks süsteemi vastutusvaldkonnad.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Tuleks sätestada täpsed normid, mis reguleerivad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi väljaarendamise ja toimimisega seotud vastutust ning liikmesriikide vastutust ühenduse loomise eest selle süsteemiga. Liikmesriigid peaksid saama kasutada riiklike programmide kaudu Sisejulgeolekufondi raames kättesaadavaid vahendeid riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi väljaarendamiseks ja käitamiseks liikmesriigi tasandil. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1077/20111a asutatud vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise amet peaks vastutama keskse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi väljaarendamise ja operatiivjuhtimise eest kooskõlas käesoleva määrusega ning määruse (EL) nr 1077/2011 asjaomaseid sätteid tuleks vastavalt muuta.

 

__________

 

1a  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärk peaks olema parandada välispiiride haldamist, vältida ebaseaduslikku sisserännet ja hõlbustada rändevoogude juhtimist. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem peaks eelkõige – ja kui see on asjakohane – aitama tuvastada isikuid, kes ei täida või enam ei täida liikmesriikide territooriumil viibimise kestust käsitlevaid tingimusi.

(9)  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärk peaks olema parandada välispiiride haldamist, hoida ära ebaseaduslikku sisserännet ja hõlbustada rändevoogude juhtimist. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem peaks eelkõige – ja kui see on asjakohane – aitama tuvastada isikuid, kes ei täida või enam ei täida liikmesriikide territooriumil viibimise lubatud kestust käsitlevaid tingimusi. Ühtlasi peaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem aitama kaasa terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamisele, avastamisele ja uurimisele.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem peaks koosnema kesksüsteemist, mis kasutab biomeetriliste ja tähtnumbriliste andmete arvutipõhist keskandmebaasi, ühtsest riiklikust liidesest igas liikmesriigis, turvalisest sidekanalist riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja nõukogu otsusega 2004/512/EÜ1 a loodud viisainfosüsteemi (VIS) keskse viisainfosüsteemi (keskne VIS) vahel ning kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahelisest turvalisest ja krüpteeritud sidetaristust. Iga liikmesriik peaks turvalisel viisil ühendama oma piiritaristud ühtse riikliku liidesega. Selleks et kolmandate riikide kodanikel ja vedajatel oleks igal ajal võimalik kontrollida oma järelejäänud lubatud viibimisaega, tuleks välja töötada veebiteenus. Veebiteenuse arendusjärgus tuleks konsulteerida asjaomaste sidusrühmadega.

 

_______________

 

1 a Nõukogu 8. juuni 2004. aasta otsus 2004/512/EÜ viisainfosüsteemi (VIS) kehtestamise kohta (ELT L 213, 15.6.2004, lk 5).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b)  Tuleks saavutada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja VISi koostalitlusvõime, luues VISi kesksüsteemi ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi vahelise otsese sidekanali, mis võimaldab piirivalveasutustel kasutada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi päringute tegemiseks VISis, et saada viisadega seotud andmeid isiklike toimikute loomiseks või ajakohastamiseks, ning võimaldab piirivalveasutustel kontrollida välispiiril sõrmejälgede otsesel võrdlemisel VISi andmetega nii viisaomanike viisa kehtivust ja isikusamasust kui ka viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike isikusamasust. Koostalitlusvõime peaks ka võimaldama piirivalveasutustel kasutada VISi selle kaudu otse päringute tegemiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, et vaadata läbi viisataotlusi ja võtta vastu otsuseid nende taotluste kohta, ning viisasid väljastavatel asutustel ajakohastada viisa kehtetuks tunnistamisel, tühistamisel või pikendamisel viisaga seotud andmeid riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 767/20081a tuleks vastavalt muuta.

 

_________

 

1a  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VISi määrus) (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60).

Selgitus

Põhjenduste järjekorda muudetakse, et need vastaksid artiklite järjestusele. Endist põhjendust 13 ei muudeta.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 c)  Komisjon tutvustas oma 6. aprilli 2016. aasta teatises „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“ protsessi, mille eesmärk on saavutada infosüsteemide koostalitlusvõime, et parandada struktuurselt liidu andmehalduse ülesehitust piirikontrolli ja julgeoleku valdkonnas. Nimetatud teatise kohaselt moodustatud kõrgetasemeline infosüsteemide ja koostalitlusvõime eksperdirühm peaks esitama oma töö tulemused 2017. aasta kevadel. Need tulemused võivad olla olulised riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi edasise arengu seisukohast ja komisjoni kutsutakse vajaduse korral esitama ettepanekut asjakohaste meetmete võtmiseks seoses riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 d)  Käesolevas määruses tuleks kindlaks määrata liikmesriikide asutused, kes võivad kasutada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmete sisestamiseks, muutmiseks, kustutamiseks või päringute tegemiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi konkreetsetel eesmärkidel ning oma ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

Selgitus

Põhjenduste järjekorda muudetakse, et need vastaksid artiklite järjestusele. Endist põhjendust 14 ei muudeta.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 e)  Igasugune riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmete töötlemine peaks olema proportsionaalne taotletavate eesmärkidega ja vajalik pädevate asutuste ülesannete täitmiseks. Pädevad asutused peaksid riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamisel tagama nende isikute inimväärikuse ja puutumatuse austamise, kelle kohta andmeid saada soovitakse, ning nad ei tohiks diskrimineerida isikuid soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Nende eesmärkide saavutamiseks peaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem töötlema tähtnumbrilisi andmeid ja biomeetrilisi andmeid (sõrmejäljed ja näokujutis). Biomeetriliste andmete kasutamine hoolimata selle mõjust reisijate privaatsusele on õigustatud kahel põhjusel. Esiteks on biomeetriliste andmete kasutamine usaldusväärne meetod nende kolmandate riikide kodanike tuvastamiseks, kellel ei ole liikmesriigi territooriumil viibides reisidokumenti või muud isikut tõendavat dokumenti, mis on ebaseaduslike rändajate puhul tavapärane. Teiseks on biomeetrilised andmed usaldusväärsemad seaduslike rändajate riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete võrdlemisel. Näokujutise kasutamine koos sõrmejälgedega võimaldab vähendada registreeritavate sõrmejälgede arvu, kuid tagab sama täpse tuvastamise.

(10)  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem peaks koguma ja töötlema tähtnumbrilisi andmeid ja biomeetrilisi andmeid (sõrmejäljed ja näokujutis) peamiselt selleks, et parandada välispiiride haldamist, hoida ära ebaseaduslikku sisserännet ja soodustada rändevoogude juhtimist. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kogutud isikuandmeid võib ühtlasi töödelda selleks, et aidata kaasa terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamisele, avastamisele ja uurimisele üksnes käesolevas määruses kehtestatud tingimustel. Biomeetriliste andmete kasutamine hoolimata selle mõjust reisijate privaatsusele on õigustatud kahel põhjusel. Esiteks on biomeetriliste andmete kasutamine usaldusväärne meetod nende kolmandate riikide kodanike tuvastamiseks, kellel ei ole liikmesriigi territooriumil viibides reisidokumenti või muud isikut tõendavat dokumenti, mis on ebaseaduslike rändajate puhul tavapärane. Teiseks on biomeetrilised andmed usaldusväärsemad seaduslike rändajate riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete võrdlemisel. Näokujutise kasutamine koos sõrmejälgedega võimaldab vähendada registreeritavate sõrmejälgede arvu, kuid tagab sama täpse tuvastamise.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi tuleks sisestada – kui see on füüsiliselt võimalik – viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike neli sõrmejälge, et võimaldada täpset kontrolli ja tuvastamist (tagades, et kolmanda riigi kodanik ei ole juba registreeritud teise isikuna või teise reisidokumendiga) ning tagada piisavate andmete olemasolu igas olukorras. Viisaomanike sõrmejälgi võrreldakse viisainfosüsteemi andmetega. Viisainfosüsteem (VIS) loodi nõukogu otsusega 2004/512/EÜ4. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi tuleks salvestada nii viisanõudest vabastatud kui ka viisat omavate kolmandate riikide kodanike näokujutised ning näokujutist tuleks kasutada peamise biomeetrilise tunnusena nende kolmandate riikide kodanike isikusamasuse kontrollimiseks, kes on varem kõnealuses süsteemis registreeritud, seni kuni nende isiklik toimik ei ole kustutatud. Teise võimalusena tuleks selliseks kontrolliks kasutada sõrmejälgi.

(11)  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi tuleks sisestada – kui see on füüsiliselt võimalik – viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike neli sõrmejälge, et võimaldada täpset kontrolli ja tuvastamist (tagades, et kolmanda riigi kodanik ei ole juba registreeritud teise isikuna või teise reisidokumendiga) ning tagada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärkide täitmiseks piisavate andmete olemasolu. Viisaomanike sõrmejälgi võrreldakse VISi andmetega. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi tuleks salvestada nii viisanõudest vabastatud kui ka viisat omavate kolmandate riikide kodanike näokujutised ning näokujutist tuleks kasutada peamise biomeetrilise tunnusena nende kolmandate riikide kodanike isikusamasuse kontrollimiseks, kes on varem kõnealuses süsteemis registreeritud, seni kuni nende isiklik toimik ei ole kustutatud. Teise võimalusena tuleks selliseks kontrolliks kasutada sõrmejälgi.

__________

__________

4  Nõukogu 8. juuni 2004. aasta otsus 2004/512/EÜ viisainfosüsteemi (VIS) kehtestamise kohta (ELT L 213, 15.6.2004, lk 5).

 

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem koosneb kesksüsteemist, mis kasutab biomeetriliste ja tähtnumbriliste andmete arvutipõhist keskandmebaasi, ühtsest riiklikust liidesest igas liikmesriigis, turvalisest sidekanalist riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahel ning kesksüsteemi ja ühtse riikliku liidese vahelisest sidetaristust. Iga liikmesriik peab ühendama oma piiritaristud ühtse riikliku liidesega.

välja jäetud

Selgitus

Muudetakse põhjenduse kohta tekstis.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Tuleks saavutada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja VISi koostalitlusvõime, luues nende kesksüsteemide vahelise otsese sidekanali, mis võimaldab piirivalveasutustel kasutada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi päringute tegemiseks VISis, et saada viisadega seotud andmeid isiklike toimikute loomiseks või ajakohastamiseks, ning võimaldab piirivalveasutustel kontrollida välispiiril sõrmejälgede otsesel võrdlemisel VISi andmetega nii viisaomanike viisa kehtivust ja isikusamasust kui ka viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike isikusamasust. Koostalitlusvõime peaks ka võimaldama piirivalveasutustel kasutada VISi selle kaudu otse päringute tegemiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, et vaadata läbi viisataotlusi ja võtta vastu otsuseid nende taotluste kohta, ning viisasid väljastavatel asutustel ajakohastada viisa kehtetuks tunnistamisel, tühistamisel või pikendamisel viisaga seotud andmeid riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 767/2008 tuleks vastavalt muuta.

välja jäetud

Selgitus

Muudetakse põhjenduse kohta tekstis.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Käesolevas määruses tuleks kindlaks määrata liikmesriikide asutused, kes võivad kasutada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmete sisestamiseks, muutmiseks, kustutamiseks või päringute tegemiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi konkreetsetel eesmärkidel ning oma ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

välja jäetud

Selgitus

Muudetakse põhjenduse kohta tekstis.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Igasugune sisenemise ja lahkumise süsteemi andmete töötlemine peaks olema proportsionaalne taotletavate eesmärkidega ja vajalik pädevate asutuste ülesannete täitmiseks. Pädevad asutused peaksid riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamisel tagama nende isikute inimväärikuse ja puutumatuse austamise, kelle kohta andmeid saada soovitakse, ning nad ei tohiks diskrimineerida isikuid soo, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

välja jäetud

Selgitus

Muudetakse põhjenduse kohta tekstis.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Võitluses terroriaktide ja muude raskete kuritegude vastu on oluline, et õiguskaitseasutustel oleks oma ülesannete täitmiseks kõige ajakohasem teave. Õiguskaitse eesmärgil VISi andmetele juurdepääsu andmisest on juba olnud kasu vägivaldselt surnud isikute tuvastamisel või uurijatele märkimisväärsete edusammude näol inimkaubanduse, terrorismi ja uimastikaubanduse juhtumite uurimisel. Juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis sisalduvale teabele on vajalik nõukogu raamotsuses 2002/475/JSK6 nimetatud terroriaktide ja nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK7 sätestatud muude raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kogutavaid andmeid võib kasutada isikusamasuse kontrollimiseks nii siis, kui kolmanda riigi kodanik on oma dokumendid hävitanud, kui ka juhul, kui õiguskaitseasutused kasutavad kuriteo uurimiseks sõrmejälgi või näokujutist ja tahavad kindlaks teha isikut. Süsteemi võib kasutada ka kriminaaljälitusvahendina tõendite kogumiseks, jälgides kuriteos kahtlustatava või kuriteoohvri reisimarsruute. Seepärast peaksid riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmed olema käesolevas määruses sätestatud tingimustel kättesaadavad liikmesriikide määratud asutustele ja Euroopa Politseiametile (Europol).

(16)  Võitluses terroriaktide ja muude raskete kuritegude vastu on vajalik, et määratud õiguskaitseasutustel oleks oma ülesannete täitmiseks kõige ajakohasem teave. Õiguskaitse eesmärgil VISi andmetele juurdepääsu andmisest on juba olnud kasu vägivaldselt surnud isikute tuvastamisel või uurijatele märkimisväärsete edusammude näol inimkaubanduse, terrorismi ja uimastikaubanduse juhtumite uurimisel. Juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis sisalduvale teabele on vajalik nõukogu raamotsuses 2002/475/JSK6 nimetatud terroriaktide ja nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK7 sätestatud muude raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kogutavaid andmeid võib kasutada isikusamasuse kontrollimiseks nii siis, kui kolmanda riigi kodanik on oma dokumendid hävitanud, kui ka juhul, kui õiguskaitseasutused kasutavad kuriteo uurimiseks sõrmejälgi või näokujutist ja tahavad kindlaks teha isikut. Süsteemi võib kasutada ka vahendina tõendite kogumiseks, jälgides kuriteos kahtlustatava või kuriteoohvri reisimarsruute. Seepärast peaksid riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmed olema käesolevas määruses sätestatud tingimustel kättesaadavad liikmesriikide määratud asutustele ja Euroopa Politseiametile (Europol). Õiguskaitse eesmärkide ning terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamise, avastamise ja uurimise seisukohast on otsingu tegemine andmebaasist proportsionaalne, kui avalikku julgeolekut ähvardab suur oht. Otsing peab olema nõuetekohaselt põhjendatud ja proportsionaalne taotletava huvi suhtes.

___________

___________

6  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 6).

6  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 6).

7  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

7  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Lisaks on Europoli tähtsus liikmesriikide piiriülese kuritegevuse uurimisega tegelevate ametiasutuste vahelises koostöös suur, kuna ta toetab kuritegevuse tõkestamist, analüüsimist ja uurimist terves liidus. Seega peaks ka Europolil olema oma ülesannete raames ja kooskõlas nõukogu otsusega 2009/371/JSK8 juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetele.

(17)  Lisaks on Europoli tähtsus liikmesriikide piiriülese kuritegevuse uurimisega tegelevate ametiasutuste vahelises koostöös suur, kuna ta toetab kuritegevuse tõkestamist, analüüsimist ja uurimist terves liidus. Seega peaks ka Europolil olema oma ülesannete raames ja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/7948 juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetele.

Euroopa andmekaitseinspektor peaks jälgima andmete töötlemist Europoli poolt ja tagama täieliku kooskõla kohaldatavate andmekaitse eeskirjadega.

___________________

___________________

8  Nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsus 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol) (ELT L 121, 15.5.2009, lk 37)

8  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53.)

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Andmete võrdlemine latentsete sõrmejälgede ehk kuriteopaigalt leitavate daktüloskoopiliste andmete alusel on politseikoostöö valdkonnas keskse tähtsusega. Võimalusega võrrelda latentseid sõrmejälgi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis salvestatud sõrmejälgedega juhtudel, kui on piisavalt alust arvata, et kuriteo toimepanija või ohver võib olla selles süsteemis registreeritud, luuakse liikmesriikide õiguskaitseasutustele väga väärtuslik vahend terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks näiteks juhul, kui kuriteopaigalt leitavad ainsad tõendid on latentsed sõrmejäljed.

(19)  Andmete võrdlemine latentsete sõrmejälgede ehk kuriteopaigalt leitavate daktüloskoopiliste andmete alusel on politseikoostöö valdkonnas keskse tähtsusega. Võimalus võrrelda latentseid sõrmejälgi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis salvestatud sõrmejälgedega juhtudel, kui on piisavalt alust arvata, et kuriteo toimepanija või ohver võib olla selles süsteemis registreeritud, on liikmesriikide õiguskaitseasutustele vajalik, et terroriakte või muid raskeid kuritegusid ennetada, avastada või uurida näiteks juhul, kui kuriteopaigalt leitavad ainsad tõendid on latentsed sõrmejäljed.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a)  Liikmesriigid peaksid tagama piirivalveametnikele juurdepääsu Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasile ning riikide ja liidu asjaomastele andmebaasidele. Nad peaksid samuti tagama, et piirivalveametnikud kasutaksid täielikult ära oma õigust pääseda juurde nimetatud andmebaasidele, kui nad registreerivad liidu territooriumile saabuvaid või sealt lahkuvaid kolmandatest riikidest pärit reisijaid.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Isikuandmeid ei tohiks säilitada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis kauem, kui see on vajalik selle süsteemi eesmärkide saavutamiseks. Piirihalduse eesmärgil on asjakohane säilitada kolmandate riikide kodanikega seotud andmeid viis aastat, et vältida vajadust registreerida kolmandate riikide kodanikke korduvalt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis enne selle perioodi möödumist. Nende kolmandate riikide kodanike kohta, kes on direktiivi 2004/38/EÜ10 kohaldamisalasse kuuluvate liidu kodanike või liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavate kolmanda riigi kodanike pereliikmed ja kellel ei ole direktiivis 2004/38/EÜ osutatud elamisloakaarti, on asjakohane säilitada kõik nendega seotud riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmed kuni üks aasta pärast viimast riigist lahkumist.

(25)  Isikuandmeid ei tohiks säilitada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis kauem, kui see on tingimata vajalik andmete töötlemiseks. Piirihalduse eesmärgil on piisav säilitada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi seaduspäraselt kasutanud kolmandate riikide kodanikega ja lühiajalise {või ringreisiviisa alusel} riigis viibimise keelu saanud kolmandate riikide kodanikega seotud andmeid kaks aastat, et vältida vajadust registreerida kolmandate riikide kodanikke korduvalt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis enne selle perioodi möödumist. Kaheaastane säilitamistähtaeg vähendab uuesti registreerimise sagedust ja on kasulik kõikidele reisijatele, kuna keskmine piiriületusaeg ja ooteaeg piiripunktis väheneb. Kontroll piiril kiireneb isegi ainult üks kord Schengeni alale sisenevate reisijate jaoks, sest teisi reisijaid, kes on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis juba registreeritud, ei ole vaja uuesti registreerida enne kaheaastase tähtaja möödumist. Kaheaastane säilitamistähtaeg on vajalik ka piiriületuse lihtsustamiseks protsessi kiirendavate meetmete ja iseteenindussüsteemide abil. Nende kolmandate riikide kodanike kohta, kes on direktiivi 2004/38/EÜ10 kohaldamisalasse kuuluvate liidu kodanike või liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavate kolmanda riigi kodanike pereliikmed ja kellel ei ole direktiivis 2004/38/EÜ osutatud elamisloakaarti, on asjakohane säilitada kõik nendega seotud riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmed kuni üks aasta pärast viimast riigist lahkumist. Asjaomase säilitustähtaja möödumisel tuleks andmed automaatselt kustutada.

___________

___________

10  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 77).

10  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 77).

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Neli aastat tuleks säilitada andmeid nende kolmandate riikide kodanike kohta, kes ei ole lubatud viibimisaja jooksul liikmesriikide territooriumilt lahkunud, et toetada tuvastamist ja tagasisaatmise protsessi. Andmed tuleks automaatselt kustutada nelja aasta pärast, välja arvatud juhul, kui neid on põhjust kustutada varem.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Viieaastane säilitustähtaeg on vajalik, et võimaldada piirivalvel teha Schengeni piirieeskirjadega nõutud riskianalüüsi enne reisijale Schengeni alale sisenemise loa andmist. Konsulaarametnikud peavad viisataotluste menetlemisel samuti analüüsima taotlejate varasemate reiside andmeid, et hinnata varasemate viisade kasutamist ja riigis viibimise tingimuste täitmist. Passide tembeldamine asendatakse päringute tegemisega riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetes. Süsteemis kättesaadavad varasemate reiside andmed peaksid seetõttu hõlmama ajavahemikku, mis on viisa väljaandmise eesmärgil piisav. Viieaastane säilitamistähtaeg vähendab uuesti registreerimise sagedust ja on kasulik kõikidele reisijatele, kuna keskmine piiriületusaeg väheneb ja kontroll piiril muutub kiiremaks. Kontroll piiril kiireneb isegi ainult üks kord Schengeni alale sisenevate reisijate jaoks, sest teised reisijad on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis juba registreeritud ja neid ei tule süsteemis uuesti registreerida. See säilitamistähtaeg on vajalik ka piiriületuse lihtsustamiseks protsessi kiirendavate meetmete ja iseteenindussüsteemide abil. Selline lihtsustumine sõltub süsteemis registreeritud andmetest. Lühem andmete säilitamise tähtaeg avaldaks negatiivset mõju piiril tehtava kontrolli kestusele. Lühem säilitustähtaeg vähendab ka nende reisijate hulka, kelle piiriületust saab lihtsustada, ning kahjustab seega riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ülesseatud eesmärki lihtsustada piiriületust.

(26)  Kaheaastane säilitustähtaeg riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi seaduspäraselt kasutanud kolmandate riikide kodanike ja lühiajalise {või ringreisiviisa alusel} riigis viibimise keelu saanud kolmandate riikide kodanike puhul ning nelja-aastane säilitustähtaeg kolmandate riikide kodanike puhul, kes ei ole lubatud viibimisaja jooksul liikmesriikide territooriumilt lahkunud, on vajalik, et võimaldada piirivalvel teha Schengeni piirieeskirjadega nõutud riskianalüüsi enne reisijale Schengeni alale sisenemise loa andmist. Konsulaarametnikud peavad viisataotluste menetlemisel samuti analüüsima taotlejate varasemate reiside andmeid, et hinnata varasemate viisade kasutamist ja riigis viibimise tingimuste täitmist. Passide tembeldamine asendatakse päringute tegemisega riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetes. Süsteemis kättesaadavad varasemate reiside andmed peaksid seetõttu hõlmama ajavahemikku, mis on viisa väljaandmise eesmärgil piisav. Piiril tehtava riskianalüüsi ja viisataotluse läbivaatamise puhul tuleks kontrollida kolmandate riikide kodanike varasemate reiside andmeid, et teha kindlaks, kas nad on kinni pidanud maksimaalsest riigis lubatud viibimise ajast. Nende kolmandate riikide kodanike andmeid, kes ei ole lubatud viibimisaja jooksul liikmesriikide territooriumilt lahkunud, on seega vaja säilitada nelja-aastase tähtaja jooksul ehk kauem kui riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi seaduspäraselt kasutanud kolmandate riikide kodanikel ja lühiajalise {või ringreisiviisa alusel} riigis viibimise keelu saanud kolmandate riikide kodanikel.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Sama kaua ehk viis aastat tuleks säilitada andmeid nende isikute kohta, kes ei ole lubatud viibimisaja jooksul liikmesriikide territooriumilt lahkunud, et toetada tuvastamis- ja tagasisaatmismenetlust, ja isikute kohta, kellel on keelatud riiki lühiajaliseks viibimiseks {või ringreisiviisa alusel} siseneda. Andmed tuleks kustutada viie aasta pärast, välja arvatud juhul, kui neid on põhjust kustutada varem.

välja jäetud

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Tuleks sätestada täpsed normid, mis reguleerivad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi väljaarendamise ja toimimisega seotud vastutust ning liikmesriikide vastutust ühenduse loomise eest selle süsteemiga. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1077/2011 loodud vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise amet peaks vastutama keskse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi väljaarendamise ja operatiivjuhtimise eest kooskõlas käesoleva määrusega ning määruse (EL) nr 1077/2011 asjaomaseid sätteid tuleks vastavalt muuta.

välja jäetud

Selgitus

Muudetakse põhjenduse kohta tekstis.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Isikuandmete töötlemise suhtes liikmesriikides käesoleva määruse alusel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/12, välja arvatud juhul, kui andmeid töötlevad liikmesriikide määratud asutused või kontrolliasutused terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks.

(30)  Isikuandmete töötlemise suhtes liikmesriikides käesoleva määruse alusel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/67912, välja arvatud juhul, kui andmeid töötlevad liikmesriikide määratud asutused või kontrolliasutused terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks.

___________________

___________________

12  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

12  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute 1 ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)   Kui liikmesriikide ametiasutused töötlevad isikuandmeid käesoleva määruse kohaselt terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks, tuleks rakendada siseriiklike õigusaktidega kehtestatud isikuandmete kaitse norme, mis on kooskõlas nõukogu raamotsusega 2008/977/JSK13.

(31)  Käesoleva määruse kohase isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub liikmesriikide pädevates asutustes terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärgil, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2016/680/EL12 a kohaselt vastu võetud siseriiklikke seadusi, määrusi ja haldussätteid.

___________________

___________________

 

12 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89);

13 Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta (ELT L 350, 30.12.2008, lk 60).

 

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Kooskõlas direktiivi 95/46/ artikliga 28 loodud sõltumatud järelevalveasutused peaksid jälgima, et liikmesriigid töötleksid isikuandmeid õiguspäraselt, ning määrusega (EÜ) nr 45/2001 ametisse nimetatud Euroopa andmekaitseinspektor peaks jälgima liidu institutsioonide ja asutuste tegevust seoses isikuandmete töötlemisega. Euroopa andmekaitseinspektor ja järelevalveasutused peaksid tegema riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi üle järele valvates koostööd.

(34)  Kooskõlas määruse 2016/679 artikliga 51 loodud sõltumatud järelevalveasutused peaksid jälgima, et liikmesriigid töötleksid isikuandmeid õiguspäraselt, ning määrusega (EÜ) nr 45/2001 ametisse nimetatud Euroopa andmekaitseinspektor peaks jälgima liidu institutsioonide ja asutuste tegevust seoses isikuandmete töötlemisega. Euroopa andmekaitseinspektor ja järelevalveasutused peaksid tegema riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi üle järele valvates koostööd.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Kooskõlas nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK artikliga 25 loodud riiklikud järelevalveasutused peaksid jälgima, et liikmesriigid töötlevad isikuandmeid õiguskaitse eesmärgil seaduslikult, ning kooskõlas otsuse 2009/371/JSK artikliga 33 loodud riiklikud järelevalveasutused peaksid jälgima Europoli tegevuse seaduslikkust isikuandmete töötlemisel.

(35)  Kooskõlas nõukogu direktiivi (EL) 2016/680 artikliga 41 loodud riiklikud järelevalveasutused peaksid jälgima, et liikmesriigid töötlevad isikuandmeid õiguskaitse eesmärgil seaduslikult.

Selgitus

Europoli poolt isikuandmete töötlemise seaduslikkuse järelevalve on vastavalt Europoli määruse artiklile 43 Euroopa andmekaitseinspektori, mitte riiklike järelevalveasutuste pädevuses.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  „[...] Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse […].

(36)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 21. septembril 2016.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Ettepanekuga kehtestatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile juurdepääsu ranged normid ja vajalikud kaitsemeetmed. Sellega nähakse ka ette üksikisikute õigused pääseda ligi oma andmetele, neid parandada ja kustutada ning nende õigus õiguskaitsevahendile, eelkõige kohtulikule õiguskaitsevahendile, ning avalike sõltumatute asutuste poolne järelevalve andmete töötlemise üle. Käesolevas määruses võetakse seega arvesse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid, eelkõige õigust inimväärikusele (harta artikkel 1), orjapidamise ja sunniviisilise töö keeld (harta artikkel 5), õigust vabadusele ja turvalisusele (harta artikkel 6), era- ja perekonnaelu austamist (harta artikkel 7), isikuandmete kaitset (harta artikkel 8), diskrimineerimiskeeldu (harta artikkel 21), lapse õigusi (harta artikkel 24), eakate õigusi (harta artikkel 25), puuetega inimeste õigusi (harta artikkel 26) ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile (harta artikkel 47).

(37)  Ettepanekuga kehtestatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile juurdepääsu ranged normid ja vajalikud kaitsemeetmed. Sellega nähakse ka ette üksikisikute õigused pääseda ligi oma andmetele, neid parandada, täiendada ja kustutada ning nende õigus õiguskaitsevahendile, eelkõige kohtulikule õiguskaitsevahendile, ning avalike sõltumatute asutuste poolne järelevalve andmete töötlemise üle. Käesolevas määruses võetakse seega arvesse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid, eelkõige õigust inimväärikusele (harta artikkel 1), orjapidamise ja sunniviisilise töö keeld (harta artikkel 5), õigust vabadusele ja turvalisusele (harta artikkel 6), era- ja perekonnaelu austamist (harta artikkel 7), isikuandmete kaitset (harta artikkel 8), diskrimineerimiskeeldu (harta artikkel 21), lapse õigusi (harta artikkel 24), eakate õigusi (harta artikkel 25), puuetega inimeste õigusi (harta artikkel 26) ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile (harta artikkel 47).

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(37 a)  Liikmesriigid ei tohiks mingil juhul kasutada juurdepääsu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis sisalduvatele andmetele selleks, et hoiduda täitmast oma rahvusvahelisi kohustusi kooskõlas 28. juuli 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni ja selle 31. jaanuari 1967. aasta New Yorgi pagulasseisundi protokolliga, ega selleks, et keelata varjupaigataotlejatele ohutut ja tõhusat seaduslikku sisenemisviisi liidu territooriumile, et nad saaksid kasutada oma õigust rahvusvahelisele kaitsele.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(39 a)  Kasutuselevõtu alguseks tuleks eeldada, et igasugune seni toimuv sisepiiride kontroll on kaotatud ja kõik praegused Schengeni liikmesriigid kohaldavad Euroopa Parlamendi määruse (EL) 2016/3991 a III jaotist. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem on piirihalduse vahend, mis suurendab piirikontrolli tõhusust ning arvutab ja jälgib lubatud viimise aega, ja seepärast tuleks see välja töötada ja valmistada ette selle liitmine liikmesriikide piiritaristuga, tuginedes ühisele sisepiirideta alale, mille piires inimesed võivad vabad liikuda kindlaks määratud lubatud viibimisaja jooksul

 

___________________

 

1 a   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 77, 23.3.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(43)  Käesolev määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, asendab kolmandate riikide kodanike passide tembeldamise kohustuse, mida kohaldavad kõik ühinevad liikmesriigid. Schengeni alal lubatud viibimisaja kestuse arvutamisel ei tohiks võtta arvesse viibimist liikmesriikides, mis ei kohalda veel täielikult Schengeni acquis’d kooskõlas oma vastava ühinemisaktiga. Sellised liikmesriigid peaksid registreerima kolmandate riikide kodanike riigis viibimise riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, kuid süsteemi automaatkalkulaator ei tohiks seda arvestada lubatud viibimisaja osana.

(43)  Käesolev määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, asendab kolmandate riikide kodanike passide tembeldamise kohustuse, mida kohaldavad kõik ühinevad liikmesriigid.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Käesolev määrus ei piira direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamist.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(51)  Käesolev määrus on Schengeni acquis’l põhinev või sellega muul viisil seotud akt 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2, 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 ja 2011. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses,

välja jäetud

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määrusega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, et registreerida ja salvestada teave liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike sisenemise ja lahkumise kuupäeva, kellaaja ja koha kohta, eesmärgiga arvutada nende riigis viibimise kestus ja edastada liikmesriikidele hoiatusteade lubatud viibimisaja lõppemise kohta, ning registreerida nendele kolmandate riikide kodanikele antud sisenemiskeelu kuupäev, kellaaeg ja koht, kellel on keelatud riiki lühiajaliseks viibimiseks {või ringreisiviisa alusel} siseneda, samuti registreerida sisenemiskeelu andnud liikmesriigi asutus ja sisenemiskeelu põhjused.

1.  Käesoleva määrusega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, et registreerida ja salvestada teave liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike sisenemise ja lahkumise kuupäeva, kellaaja ja koha kohta, eesmärgiga arvutada nende riigis viibimise lubatud kestus ja edastada liikmesriikidele hoiatusteade lubatud viibimisaja lõppemise kohta, ning registreerida nendele kolmandate riikide kodanikele antud sisenemiskeelu kuupäev, kellaaeg ja koht, kellel on keelatud riiki lühiajaliseks viibimiseks {või ringreisiviisa alusel} siseneda, samuti registreerida sisenemiskeelu andnud liikmesriigi asutus ja sisenemiskeelu põhjused.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesoleva määruse IV peatükis sätestatakse ka tingimused, mille kohaselt võivad liikmesriikide määratud õiguskaitseasutused ja Euroopa Politseiamet (Europol) saada juurdepääsu päringute tegemiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamise, avastamise ja uurimise eesmärgil.

2.  Terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamise, avastamise ja uurimise eesmärgil sätestatakse käesoleva määruse IV peatükis ka tingimused ja piirangud, mille kohaselt võivad liikmesriikide määratud õiguskaitseasutused ja Euroopa Politseiamet (Europol) saada juurdepääsu päringute tegemiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  „määratud õiguskaitseasutused“ – ametiasutused, kes vastutavad terroriaktide ja muude raskete kuritegude ennetamise, avastamise ja uurimise eest ning kelle liikmesriigid on määranud vastavalt artiklile 26;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  „lühiajalise viibimise viisa” – liikmesriigi väljaantud luba kavandatud viibimiseks liikmesriigi territooriumil kuni 90 päeva 180 päeva jooksul;

(8)  „lühiajalise viibimise viisaviisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 2 lõike 2 punkti a tähenduses1 a;

 

___________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.9.2009, lk 1).

Selgitus

Lühiajalise viibimise viisa määratlemise asemel tehakse ettepanek kasutada ristviidet viisaeeskirjale.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  „ringreisiviisa” – liikmesriigi väljaantud luba kavandatud viibimiseks kahe või enama liikmesriigi territooriumil üle 90 päeva 180 päeva jooksul, tingimusel et taotleja ei kavatse viibida samas liikmesriigis üle 90 päeva 180 päeva jooksul;

(9)  „ringreisiviisa – liikmesriigi väljaantud luba kavandatud viibimiseks kahe või enama liikmesriigi territooriumil 12 kuud 15 kuu jooksul, tingimusel et taotleja ei viibi samas liikmesriigis üle 90 päeva 180 päeva jooksul;

Selgitus

Ringreisiviisa määratlust kohandatakse vastavalt LIBE-komisjoni asjaomasele raportile.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  „sõrmejälgede andmed – olemasolu korral parema käe ja selle puudumisel vasaku käe nimetissõrme, keskmise sõrme, neljanda sõrme ja väikese sõrme sõrmejälje või latentse sõrmejälje andmed;

(15)  „sõrmejälgede andmed – olemasolu korral parema käe ja selle puudumisel vasaku käe nimetissõrme, keskmise sõrme, neljanda sõrme ja väikese sõrme sõrmejälje andmed, mille eraldusvõime ja kvaliteet on piisavad automaatseks biomeetriliseks võrdlemiseks, või latentse sõrmejälje andmed;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  „Frontex – määrusega (EÜ) nr 2007/2004 asutatud Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur;

(20)  „FrontexEuroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/16241 a asutatud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet;

 

___________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  „järelevalveasutus” – vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artiklile 28 asutatud järelevalveasutus;

välja jäetud

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  „riiklik järelevalveasutus” – seoses õiguskaitse eesmärgiga vastavalt nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK artiklile 25 asutatud järelevalveasutus;

välja jäetud

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  „riiklik järelevalveorgan” – vastavalt otsuse 2009/371/JSK artiklile 33 asutatud järelevalveasutus;

välja jäetud

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Direktiivi 95/46/ artiklis 2 määratletud mõistetel on käesolevas määruses sama tähendus, kui liikmesriikide ametiasutused töötlevad isikuandmeid käesoleva määruse artiklis 5 sätestatud eesmärgil.

2.  Määruse (EL) 2016/679 artiklis 4 määratletud mõistetel on käesolevas määruses sama tähendus, kui liikmesriikide ametiasutused töötlevad isikuandmeid käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 sätestatud eesmärkidel.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Raamotsuse 2008/977/JSK artiklis 2 määratletud mõistetel on käesolevas määruses sama tähendus, kui liikmesriikide ametiasutused töötlevad isikuandmeid õiguskaitse eesmärgil.

3.  Direktiivi (EL) 2016/680 artiklis 3 määratletud mõistetel on käesolevas määruses sama tähendus, kui liikmesriikide ametiasutused töötlevad isikuandmeid käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 a sätestatud eesmärkidel.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutuselevõtt

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi väljaarendamine ja operatiivjuhtimine

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise amet (edaspidi „eu-LISA”) arendab välja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, sealhulgas artikli 14 lõike 1 punktis f ja artiklis 15 osutatud biomeetriliste andmete töötlemiseks vajalikud funktsioonid ning tagab nende operatiivjuhtimise.

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise amet (edaspidi „eu-LISA”) arendab välja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, sealhulgas artikli 14 lõike 1 punktis f ja artiklis 15 osutatud biomeetriliste andmete töötlemiseks vajalikud funktsioonid ning tagab nende operatiivjuhtimise ja piisava turvalisuse.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärk

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärgid

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Registreerides ja salvestades välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike sisenemise ja lahkumise ning neile antud sisenemiskeeldude kuupäeva, kellaaja ja koha ning andes liikmesriikidele juurdepääsu nendele andmetele, on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärk:

1.  Registreerides ja salvestades välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike sisenemise ja lahkumise ning neile antud sisenemiskeeldude kuupäeva, kellaaja ja koha ning andes liikmesriikidele juurdepääsu nendele andmetele, tagab riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem järgmist:

 

 

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  võimaldada tuvastada ja avastada viibimisaja ületajad (ka riigi territooriumil) ning anda liikmesriikide pädevatele asutustele võimalus võtta asjakohaseid meetmeid, sealhulgas tagasisaatmisvõimaluste suurendamiseks;

(c)  võimaldada viibimisaja ületajate tuvastamist ja avastamist ning anda liikmesriikide pädevatele asutustele võimalus võtta asjakohaseid meetmeid;

 

 

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  vabastada piiril kontrolli tegevad töötajad ja vahendid selliste kontrollide tegemisest, mida saab automatiseerida, ja võimaldada suuremat keskendumist kolmandate riikide kodanike hindamisele;

(e)  võimaldada kolmandate riikide kodanike automaatset piirikontrolli;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  aidata ennetada, avastada ja uurida terroriakte ja muid raskeid kuritegusid;

välja jäetud

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  võimaldada tuvastada ja kinni pidada välispiire ületavaid terroriste ning kuriteo kahtlusaluseid ja ohvreid;

välja jäetud

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  võimaldada saada terrorismi või raske kuriteo uurimiseks teavet terroristide ning kuriteo kahtlusaluste ja ohvrite varasemate reiside kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tagades õiguskaitseasutustele juurdepääsu vastavalt käesolevas määruses kehtestatud tingimustele, on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ülesanne:

 

(a)  aidata ennetada, avastada ja uurida terroriakte ja muid raskeid kuritegusid;

 

(b)  võimaldada tuvastada ja kinni pidada terroriste ning kuriteos kahtlustatavaid isikuid ja tuvastada ohvreid, kes ületavad välispiire;

 

(c)  võimaldada saada terrorismi või raske kuriteo uurimiseks teavet terroristide ning kuriteos kahtlustatavate isikute ja ohvrite varasemate reiside kohta.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Sagedasti reisivate ja eelkontrolli läbinud kolmandate riikide kodanike piiriületuse lihtsustamiseks võib liikmesriik kooskõlas määruse (EL) 2016/399 artikliga 8e luua riiklikud lihtsustusprogrammid ning ühendada need riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga.

 

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem võimaldab määruse (EL) 2016/399 artiklis 8e osutatud liikmesriikide pädevatel asutustel saada teavet eelmiste lühiajaliste viibimiste või sisenemiskeeldude kohta eesmärgiga vaadata läbi riiklikus lihtsustusprogrammis osalemise taotlused ja võtta vastu artiklis 23 osutatud otsuseid;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  iga liikmesriigi ühtne riiklik liides, mis põhineb ühtsel tehnilisel kirjeldusel ja on kõikidel liikmesriikidel ühesugune ning võimaldab ühendada kesksüsteemi liikmesriikide piiritaristutega;

(b)  iga liikmesriigi ühtne riiklik liides, mis põhineb ühtsel tehnilisel kirjeldusel ja on kõikidel liikmesriikidel ühesugune ning võimaldab ühendada kesksüsteemi liikmesriikide piiritaristutega turvalisel viisil;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  sidetaristu kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahel.

(d)  turvaline ja krüpteeritud sidetaristu kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahel.

 

(Horisontaalne muudatus, mida tuleb kohaldada kogu teksti ulatuses.)

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  võtta ja importida viisaga seotud andmed otse VISist, et ajakohastada viisa kehtetuks tunnistamisel, tühistamisel või pikendamisel riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kooskõlas käesoleva määruse artikliga 17 ning määruse (EÜ) nr 767/2008 artiklitega 13, 14 ja 18a;

(b)  võtta ja importida viisaga seotud andmed otse VISist, et ajakohastada viisa kehtetuks tunnistamisel, tühistamisel või pikendamisel riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmeid kooskõlas käesoleva määruse artikliga 17 ning määruse (EÜ) nr 767/2008 artiklitega 13, 14 ja 18a;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kontrollida viisa autentsust ja kehtivust või liikmesriikide territooriumile sisenemise tingimuste täitmist vastavalt määruse (EL) nr 2016/399 artiklile 6, nagu on sätestatud käesoleva määruse artiklis 21 ja määruse (EÜ) nr 767/2008 artikli 18 lõikes 2;

(c)  kontrollida välispiiril viisa autentsust ja kehtivust või liikmesriikide territooriumile sisenemise tingimuste täitmist vastavalt määruse (EL) nr 2016/399 artiklile 6, nagu on sätestatud käesoleva määruse artiklis 21 ja määruse (EÜ) nr 767/2008 artikli 18 lõikes 2;

Selgitus

Teksti selguse huvides.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kõik pädevad asutused tagavad, et nad ei diskrimineeri riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamisel kolmandate riikide kodanikke soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse pärast ning austavad täiel määral nende inimväärikust ja puutumatust. Erilist tähelepanu pööratakse laste, eakate ja puudega inimeste eriolukorrale. Lapse andmete otsimisel seatakse eelkõige esikohale lapse huvid.

2.  Kõik pädevad asutused tagavad, et nad ei diskrimineeri riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamisel kolmandate riikide kodanikke soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse pärast ning austavad täiel määral nende inimväärikust ja puutumatust. Erilist tähelepanu pööratakse laste, eakate ja puudega inimeste eriolukorrale. Lapse andmete otsimisel seatakse eelkõige esikohale lapse huvid.

Selgitus

Kooskõlla viidud põhiõiguste hartaga.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui piirivalveametnikud koguvad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi tarbeks biomeetrilisi andmeid, austavad nad täiel määral inimväärikust, eriti juhul, kui näokujutise jäädvustamisel või sõrmejälgede võtmisel esineb raskusi.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Schengeni alal lubatud viibimisaja kestuse arvutamisel ei arvestata viibimist liikmesriikides, mis ei kohalda veel täielikult Schengeni acquis’d kooskõlas oma vastava ühinemisaktiga. Sellised liikmesriigid registreerivad kolmandate riikide kodanike riigis viibimise riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis. Süsteemi automaatkalkulaator ei arvesta siiski lubatud viibimisaja osana viibimist liikmesriikides, mis ei kohalda veel täielikult Schengeni acquis’d.

välja jäetud

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Sisenemise ja lahkumise süsteemi kuulub mehhanism, mis tuvastab kohe pärast lubatud viibimisaja lõppemist automaatselt, millistes piiriületusandmetes puuduvad andmed lahkumise kohta, ning kanded, mille puhul maksimaalne lubatud viibimisaeg on ületatud.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kooskõlas artikliga 31 teavitatakse liikmesriike automaatselt kolm kuud enne viibimisaja ületajate andmete kavakohast kustutamist, et võimaldada neil võtta asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et kolmandate riikide kodanikel oleks igal ajal võimalik kontrollida oma järelejäänud lubatud viibimisaega, võimaldab turvalise juurdepääsuga veebiteenus, mida eu-LISA haldab oma kahes tehnilises keskuses, nendel kolmandate riikide kodanikel sisestada artikli 14 lõike 1 punkti b kohaselt nõutavad andmed koos eeldatavate sisenemis- ja lahkumiskuupäevadega. Veebiteenus annab nende põhjal neile vastuse, kas kõik on korras või mitte. Veebiteenus kasutab eraldi andmebaasi, mis on ette nähtud ainult andmetega tutvumiseks ja mida ajakohastatakse kord päevas, tehes ühesuunalise väljavõtte vähimatest vajalikest riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetest.

1.  Selleks et kolmandate riikide kodanikel oleks igal ajal võimalik kontrollida oma järelejäänud lubatud viibimisaega, võimaldab turvalise juurdepääsuga veebiteenus, mida eu-LISA haldab oma kahes tehnilises keskuses, nendel kolmandate riikide kodanikel sisestada artikli 14 lõike 1 punkti b kohaselt nõutavad andmed koos eeldatavate sisenemis- ja lahkumiskuupäevadega. Veebiteenus annab nende põhjal neile vastuse, kas kõik on korras või mitte. Veebiteenus kasutab eraldi andmebaasi, mis on ette nähtud ainult andmetega tutvumiseks ja mida ajakohastatakse kord päevas, tehes ühesuunalise väljavõtte vähimatest vajalikest riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetest. eu-LISA vastutab töötlejana veebiteenuse turvalisuse, seal sisalduvate isikuandmete turvalisuse ja isikuandmete kesksüsteemist veebiteenusesse võtmise eest. eu-LISA viib läbi infoturbe riskihindamise, et määrata kindlaks veebiteenuse konkreetsed turvavajadused.

Selgitus

Euroopa andmekaitseinspektori soovitatud selgitus.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Vedajad võivad kasutada lõikes 1 osutatud turvalise juurdepääsuga veebiteenust, et kontrollida, kas ühe- või mitmekordset viisat omavad kolmandate riikide kodanikud on viisat juba kasutanud või mitte. Vedaja sisestab artikli 14 lõike 1 punktis d nimetatud andmed. Veebiteenus annab nende põhjal vedajatele vastuse, kas kõik on korras või mitte. Vedajad võivad saadetud teabe ja saadud vastuse salvestada.

2.  Vedajad võivad kasutada lõikes 1 osutatud turvalise juurdepääsuga veebiteenust, et kontrollida, kas ühe- või mitmekordset viisat omavad kolmandate riikide kodanikud on viisat juba kasutanud või mitte. Vedaja sisestab artikli 14 lõike 1 punktis d nimetatud andmed. Veebiteenus annab nende põhjal vedajatele vastuse, kas kõik on korras või mitte. Vedajad kehtestavad autentimissüsteemi, et tagada ainult selleks luba omavatele töötajatele juurdepääs veebiteenustele. Vedajad võivad saadetud teavet ja saadud vastust säilitada kuni 48 tundi üksnes asjaomaste kolmandate riikide kodanike teavitamise eesmärgil, seejärel kustutatakse andmed automaatselt.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Piirivalveasutused kontrollivad kooskõlas artikliga 21 kolmanda riigi kodaniku isikusamasust ja seda, kas tema kohta on eelnevalt loodud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis isiklik toimik. Kui kolmanda riigi kodanik kasutab iseteenindussüsteemi andmete eelregistreerimiseks või piiril tehtava kontrolli tegemiseks, võib kontrolli teha iseteenindussüsteemi abil.

1.  Piirivalveasutused kontrollivad kooskõlas artikliga 21 kolmanda riigi kodaniku isikusamasust ja seda, kas tema kohta on eelnevalt loodud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis isiklik toimik. Kui kolmanda riigi kodanik kasutab iseteenindussüsteemi andmete eelregistreerimiseks või piirikontrolli tegemiseks, võib kontrolli teha iseteenindussüsteemi abil.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui isiklik toimik on eelnevalt loodud, ajakohastab piirivalveasutus vajaduse korral isikliku toimiku andmeid, sisestab iga sisenemise ja lahkumise kohta piiriületusandmed kooskõlas artiklitega 14 ja 15 või sisenemiskeelud kooskõlas artikliga 16. Need andmed seotakse asjaomase kolmanda riigi kodaniku isikliku toimikuga. Vajaduse korral lisatakse isiklikku toimikusse artikli 17 lõikes 1 osutatud andmed ning asjaomase isiku piiriületusandmetele artikli 17 lõigetes 3 ja 4 osutatud andmed. Kolmanda riigi kodaniku isiklikku toimikusse lisatakse reisidokumendid ja isikuandmed, mida kolmanda riigi kodanik seaduslikult kasutab. Juhul kui toimik on eelnevalt registreeritud ja kolmanda riigi kodanik esitab reisidokumendi, mis erineb eelnevalt registreeritud reisidokumendist, ajakohastatakse ka artikli 14 lõike 1 punktis f osutatud andmed, kui uue reisidokumendi kiibil salvestatud näokujutist saab elektrooniliselt üle kanda.

2.  Kui isiklik toimik on eelnevalt loodud, ajakohastab piirivalveasutus vajaduse korral isikliku toimiku andmeid, sisestab iga sisenemise ja lahkumise kohta piiriületusandmed kooskõlas artiklitega 14 ja 15 või sisenemiskeelud kooskõlas artikliga 16. Need andmed seotakse asjaomase kolmanda riigi kodaniku isikliku toimikuga. Vajaduse korral lisatakse isiklikku toimikusse artikli 17 lõikes 1 osutatud andmed ning asjaomase isiku piiriületusandmetele artikli 17 lõigetes 3 ja 4 osutatud andmed. Kolmanda riigi kodaniku isiklikku toimikusse lisatakse reisidokumendid ja isikuandmed, mida kolmanda riigi kodanik seaduslikult kasutab. Juhul kui toimik on eelnevalt registreeritud ja kolmanda riigi kodanik esitab kehtiva reisidokumendi, mis erineb eelnevalt registreeritud reisidokumendist, ajakohastatakse ka artikli 14 lõike 1 punktis f osutatud andmed, kui uue reisidokumendi kiibil salvestatud näokujutist saab elektrooniliselt üle kanda.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Viisaomaniku isikliku toimiku loomise või ajakohastamise vajaduse korral võivad piirivalveasutused võtta ja importida artikli 14 lõike 1 punktides d, e, ja g sätestatud andmed otse VISist kooskõlas määruse (EÜ) nr 767/2008 artikliga 18a.

3.  Viisaomaniku isikliku toimiku loomise või ajakohastamise vajaduse korral võivad piirivalveasutused võtta ja importida artikli 14 lõike 1 punktides d–g sätestatud andmed otse VISist kooskõlas määruse (EÜ) nr 767/2008 artikliga 18a.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Kui kolmanda riigi kodanik kasutab andmete eelregistreerimiseks iseteenindussüsteemi, kohaldatakse määruse (EL) nr 2016/399 artiklit 8c. Sel juhul võib kolmanda riigi kodanik eelregistreerida isikliku toimiku andmed või vajaduse korral andmed, mida tuleb ajakohastada. Piirivalve peab need andmed kinnitama, kui kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/399 on tehtud otsus anda sisenemisluba või sisenemiskeeld. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kontroll tehakse iseteenindussüsteemi abil. Artikli 14 lõike 1 punktides d, e, ja g loetletud andmeid võib võtta ja importida otse VISist.

5.   Kui kolmanda riigi kodanik kasutab andmete eelregistreerimiseks iseteenindussüsteemi, kohaldatakse määruse (EL) nr 2016/399 artiklit 8c. Sel juhul võib kolmanda riigi kodanik eelregistreerida isikliku toimiku andmed või vajaduse korral andmed, mida tuleb ajakohastada. Piirivalve peab need andmed kinnitama, kui kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/399 on tehtud otsus anda sisenemisluba või sisenemiskeeld. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kontroll tehakse iseteenindussüsteemi abil. Artikli 14 lõike 1 punktides d–g loetletud andmeid võib võtta ja importida otse VISist.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Viisaomanike isikuandmed

Välispiiri ületamiseks viisat vajavate kolmandate riikide kodanike isikuandmed

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Piirivalveasutus loob viisaomanikust kolmanda riigi kodaniku isikliku toimiku, sisestades järgmised andmed:

1.  Piirivalveasutus loob välispiiri ületamiseks viisat vajava kolmanda riigi kodaniku isikliku toimiku, sisestades järgmised andmed:

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  reisidokumendi (reisidokumentide) liik ja number ning selle (need) välja andnud riigi kolmetäheline kood;

(b)  reisidokumendi või reisidokumentide liik ja number ning selle (need) välja andnud riigi kolmetäheline kood;

Selgitus

Teksti selguse huvides.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)   võimaluse korral masinloetavast dokumendist elektrooniliselt saadud või vastasel juhul kohapeal pildistatud näokujutis;

f)  võimaluse korral masinloetavast dokumendist või VISist elektrooniliselt saadud või vastasel juhul kohapeal pildistatud näokujutis, millel on automaatseks biomeetriliseks võrdlemiseks piisav eraldusvõime ja kvaliteet;

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Viisaomanikust kolmanda riigi kodaniku igal riiki sisenemisel lisatakse piiriületusandmetesse järgmised andmed. Need seotakse selle kolmanda riigi kodaniku isikliku toimikuga, kasutades individuaalset viitenumbrit, mille riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem on toimiku loomisel tekitanud:

2.  Välispiiri ületamiseks viisat vajava kolmanda riigi kodaniku igal riiki sisenemisel lisatakse piiriületusandmetesse järgmised andmed, mis seotakse selle kolmanda riigi kodaniku isikliku toimikuga, kasutades individuaalset viitenumbrit, mille riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem on toimiku loomisel tekitanud:

 

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui vahetult pärast lubatud viibimisaja lõppkuupäeva puuduvad andmed isiku lahkumise kohta, tähistab süsteem piiriületusandmed teatava märgi või lipukesega ning viibimisaja ületajana tuvastatud viisaomanikust kolmanda riigi kodaniku andmed kantakse artiklis 11 osutatud nimekirja.

4.  Kui vahetult pärast lubatud viibimise kestuse lõppkuupäeva puuduvad andmed isiku lahkumise kohta, tähistab süsteem piiriületusandmed teatava märgi või lipukesega ning viibimisaja ületajana tuvastatud viisaomanikust kolmanda riigi kodaniku andmed kantakse artiklis 11 osutatud nimekirja.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Piirivalveasutus võib viisaomanikust kolmanda riigi kodaniku isikliku toimiku loomiseks võtta või importida lõike 1 punktides d, e ja g ette nähtud andmed otse VISist kooskõlas määruse (EÜ) nr 767/2008 artikliga 18a.

5.  Piirivalveasutus võib välispiiri ületamiseks viisat vajava kolmanda riigi kodaniku isiklikus toimikus piiriületusandmete loomiseks või ajakohastamiseks võtta või importida lõike 1 punktides d–g ette nähtud andmed otse VISist kooskõlas määruse (EÜ) nr 767/2008 artikliga 18a.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Kui viisaomanikust kolmanda riigi kodaniku suhtes kohaldatakse liikmesriigi riiklikku lihtsustusprogrammi kooskõlas määruse (EL) 2016/399 artikliga 8e, võib asjaomane liikmesriik teha vastava kolmanda riigi kodaniku isiklikku toimikusse märke asjaomase riikliku lihtsustusprogrammi kohta.

Selgitus

Teave selle kohta, kas isik on ühes liikmesriigis läbinud eelkontrolli ja vastu võetud riiklikku lihtsustusprogrammi, oleks piirivalvuritele kasulik.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike puhul sisestab piirivalveasutus nende isiklikku toimikusse artikli 14 lõike 1 punktides a, b, c ja f sätestatud andmed. Lisaks sisestab ta asjaomasesse isiklikku toimikusse olemasolu korral parema käe ja selle puudumisel vasaku käe nimetissõrme, keskmise sõrme, neljanda sõrme ja väikese sõrme jälje vastavalt komisjoni poolt kooskõlas artikli 61 lõikega 2 vastu võetud sõrmejälgede eraldusvõime ja kasutamise tehnilisele kirjeldusele. Viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatakse artikli 14 lõikeid 2–4.

1.  Viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike puhul sisestab piirivalveasutus nende isiklikku toimikusse artikli 14 lõike 1 punktides a, b, c ja f sätestatud andmed. Lisaks sisestab ta asjaomasesse isiklikku toimikusse olemasolu korral parema käe ja selle puudumisel vasaku käe nimetissõrme, keskmise sõrme, neljanda sõrme ja väikese sõrme jälje vastavalt komisjoni poolt kooskõlas artikli 61 lõikega 2 vastu võetud sõrmejälgede eraldusvõime ja kasutamise tehnilisele kirjeldusele. Viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 14 lõikeid 2–4.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui aga sõrmejälgede võtmine on ajutiselt füüsiliselt võimatu, tuleb isiku sõrmejäljed võtta järgmisel sisenemisel. Piirivalveasutustel on õigus nõuda lähemaid selgitusi, miks isik on ajutiselt võimetu sõrmejälgi andma.

Kui aga sõrmejälgede võtmine on ajutiselt füüsiliselt võimatu, tuleb isiku sõrmejäljed võtta järgmisel sisenemisel. Piirivalveasutustel on õigus nõuda lähemaid selgitusi, miks isik on ajutiselt võimetu sõrmejälgi andma. Nimetatud selgitusi säilitatakse isiklikus toimikus, kuni isik saab anda sõrmejäljed, kuid mitte kauem asjaomase isikliku toimiku säilitamistähtajast.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui asjaomane isik on lõigete 2 või 3 alusel vabastatud sõrmejälgede andmisest õiguslikel või faktilistel põhjustel, siis märgitakse antud andmeväljale märkus „ei kohaldata”. Süsteem võimaldab teha vahet juhtudel, mil sõrmejälgede andmist ei nõuta õiguslikel asjaoludel, ja juhtudel, mil neid ei ole võimalik tegelikel asjaoludel anda.

4.  Kui asjaomane isik on lõigete 2 või 3 alusel vabastatud sõrmejälgede andmisest õiguslikel või faktilistel põhjustel, siis märgitakse antud andmeväljale märkus „ei kohaldata”. Süsteem võimaldab teha vahet juhtudel, mil sõrmejälgede andmist ei nõuta õiguslikel asjaoludel, ja juhtudel, mil neid ei ole võimalik tegelikel asjaoludel anda. Asjaolu kohta, et ajutiselt ei ole füüsiliselt võimalik sõrmejälgi anda, tehakse märge.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui piirivalveasutus on otsustanud vastavalt määruse (EL) nr 2016/399 artiklile 14 ja V lisale keelata kolmanda riigi kodanikul siseneda liikmesriikide territooriumile käesoleva määruse artikli 2 lõike 2 tähenduses ning kui riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis ei ole asjaomase kolmanda riigi kodaniku toimikut varem registreeritud, loob piirivalveasutus tema isikliku toimiku ning sisestab sinna viisaomanikust kolmanda riigi kodaniku puhul artikli 14 lõikes 1 ette nähtud andmed ja viisanõudest vabastatud kolmanda riigi kodaniku puhul artikli 15 lõikes 1 ette nähtud andmed.

1.  Kui piirivalveasutus on otsustanud vastavalt määruse (EL) nr 2016/399 artiklile 14 ja V lisale keelata kolmanda riigi kodanikul siseneda liikmesriikide territooriumile käesoleva määruse artikli 2 lõike 2 tähenduses ning kui riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis ei ole asjaomase kolmanda riigi kodaniku toimikut varem registreeritud, loob piirivalveasutus tema isikliku toimiku ning sisestab sinna viisaomanikust kolmanda riigi kodaniku puhul artikli 14 lõikes 1 ette nähtud tähtnumbrilised andmed ja viisanõudest vabastatud kolmanda riigi kodaniku puhul artikli 15 lõikes 1 ette nähtud tähtnumbrilised andmed.

Selgitus

Puudub mõjuv põhjus koguda ja säilitada nende kolmandate riikide kodanike biomeetrilisi isikuandmeid, kellel on keelatud siseneda liikmesriigi territooriumile ning kes ei ületa välispiiri.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  liikmesriigi pädevate asutuste muu otsus, mis on vastu võetud kooskõlas liikmesriigi õigusaktidega ja mille tõttu saadetakse riigist välja või lahkub riigist kolmanda riigi kodanik, kes ei täida või enam ei täida liikmesriikide territooriumile sisenemise või seal viibimise tingimusi.

b)  liikmesriigi pädevate asutuste muu otsus, mis on vastu võetud kooskõlas liikmesriigi õigusaktidega ja mille tõttu saadetakse riigist välja või lahkub vabatahtlikult riigist kolmanda riigi kodanik, kes ei täida või enam ei täida liikmesriikide territooriumile sisenemise või seal viibimise tingimusi.

Selgitus

Terminoloogia viiakse kooskõlla tagasisaatmisdirektiiviga.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellisel juhul kohaldatakse määruse (EL) nr 2016/399 artiklit 12 ja kui see eeldus lükatakse ümber, tõendades, et asjaomane kolmanda riigi kodanik on täitnud lühiajalise viibimise tingimusega seotud nõudeid, loob pädev asutus selle kolmanda riigi kodaniku kohta vajaduse korral isikliku toimiku riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis või ajakohastab viimaseid piiriületusandmeid, sisestades puuduvad andmed vastavalt artiklitele 14 ja 15, või kustutab olemasoleva toimiku, kui kohaldatakse artiklit 32.

Sellisel juhul kohaldatakse määruse (EL) nr 2016/399 artiklit 12 ja kui see eeldus lükatakse ümber vastavalt käesoleva määruse artikli 12 lõikele 3, loob pädev asutus selle kolmanda riigi kodaniku kohta vajaduse korral isikliku toimiku riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis või ajakohastab viimaseid piiriületusandmeid, sisestades puuduvad andmed vastavalt artiklitele 14 ja 15, või kustutab olemasoleva toimiku, kui kohaldatakse artiklit 32.

Selgitus

Ristviite sätete ümberkirjutamise asemel lisatakse viide Schengeni piirieeskirja asjaomasele sättele.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui lõikes 2 sätestatud andmete alusel tehtud otsingust selgub, et kolmanda riigi kodaniku andmed on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud, võimaldatakse pädevale asutusele juurdepääs päringu tegemiseks selle kolmanda riigi kodaniku isiklikus toimikus ja sellega seotud piiriületusandmetes.

3.  Kui lõikes 2 sätestatud andmete alusel tehtud otsingust selgub, et kolmanda riigi kodaniku andmed on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud, võimaldatakse pädevale asutusele juurdepääs päringu tegemiseks selle kolmanda riigi kodaniku isiklikus toimikus ja sellega seotud piiriületusandmetes ning põhjendusi hõlmavates sisenemiskeeluandmetes.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui asjaomase kolmanda riigi kodaniku sõrmejälgi ei saa kasutada või kui sõrmejälgede või näokujutise alusel ei õnnestu otsingut teha, tehakse otsing artikli 14 lõike 1 punktis a või b või mõlemas osutatud andmete alusel.

Kui asjaomase kolmanda riigi kodaniku sõrmejälgi ei saa kasutada või kui sõrmejälgede või näokujutise alusel ei õnnestu otsingut teha, tehakse otsing artikli 14 lõike 1 punktis a või b või artikli 14 lõike 1 punktides a ja b osutatud andmete alusel.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui siseriiklik õigus seda lubab, võivad määratud asutus ja keskne juurdepääsupunkt kuuluda samasse organisatsiooni, kuid keskne juurdepääsupunkt peab oma käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid täites tegutsema sõltumatult. Keskne juurdepääsupunkt on määratud asutustest eraldiseisev ega saa neilt juhiseid kontrollimise tulemuste kohta.

Kui siseriiklik õigus seda lubab, võivad määratud asutus ja keskne juurdepääsupunkt kuuluda samasse organisatsiooni, kuid keskne juurdepääsupunkt peab oma käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid täites olema sõltumatu ja tegutsema täiesti sõltumatult. Keskne juurdepääsupunkt on määratud asutustest eraldiseisev ega saa neilt juhiseid kontrollimise tulemuste kohta.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kiireloomulistel erandjuhtudel, kui on vaja ennetada terroriakti või muu raske kuriteoga seonduvat vahetut ohtu, vaatab keskne juurdepääsupunkt (vaatavad kesksed juurdepääsupunktid) taotluse viivitamata läbi ning kontrollib (kontrollivad) alles tagantjärele, kas kõik artiklis 29 osutatud tingimused on täidetud, sealhulgas seda, kas ka tegelikult oli tegemist kiireloomulise erandjuhtumiga. Kõnealune järelkontroll tehakse liigse viivituseta pärast taotluse läbivaatamist.

2.  Kiireloomulistel erandjuhtudel, kui on vaja ennetada terroriakti või muu raske kuriteoga seonduvat vahetut ohtu, vaatab keskne juurdepääsupunkt (vaatavad kesksed juurdepääsupunktid) taotluse viivitamata läbi ning kontrollib (kontrollivad) alles tagantjärele, kas kõik artiklis 29 osutatud tingimused on täidetud, sealhulgas seda, kas ka tegelikult oli tegemist kiireloomulise erandjuhtumiga. Kõnealune järelkontroll tehakse liigse viivituseta ja igal juhul hiljemalt 48 tunni jooksul pärast taotluse läbivaatamist.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  juurdepääs päringute tegemiseks on vajalik terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks, mis muudab seega otsingu tegemise andmebaasist proportsionaalseks meetmeks, kui avalikku julgeolekut ähvardab suur oht;

a)  juurdepääs päringute tegemiseks on vajalik terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks;

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  juurdepääs päringu tegemiseks on vajalik konkreetse juhtumi puhul;

b)  juurdepääs päringu tegemiseks on vajalik ja proportsionaalne konkreetse juhtumi puhul;

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  on põhjendatud alus arvata, et päringu tegemine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetes võib oluliselt kaasa aidata mõne asjaomase kuriteo ennetamisele, avastamisele või uurimisele, eeskätt põhjendatud kahtluse korral, et terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või ohver kuulub käesoleva määrusega hõlmatud isikute kategooriasse.

c)  on tõendeid selle kohta või põhjendatud alus arvata, et päringu tegemine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetes aitab oluliselt kaasa mõne asjaomase kuriteo ennetamisele, avastamisele, uurimisele või selle eest vastutusele võtmisele, eeskätt juhul, kui terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või ohver kuulub käesoleva määrusega hõlmatud isikute kategooriasse.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile kui kriminaaljälitusvahendile, et tuvastada terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või ohver, antakse juhul, kui on täidetud nii lõikes 1 loetletud tingimused kui ka järgmised lisatingimused:

2.  Juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile kui vahendile, et tuvastada terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või ohver, antakse juhul, kui on täidetud nii lõikes 1 loetletud tingimused kui ka järgmised lisatingimused:

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eelneva otsingu tegemine ei ole siiski vajalik, kui võib põhjendatult eeldada, et teiste liikmesriikide süsteemide andmetega võrdlemine ei aita andmesubjekti isikusamasust kontrollida. Need põhjendatud alused lisatakse elektroonilisse taotlusesse päringu tegemiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetes, mille määratud asutus esitab keskse(te)le juurdepääsupunkti(de)le.

Eelneva otsingu tegemine ei ole siiski vajalik, kui võib põhjendatult eeldada, et teiste liikmesriikide süsteemide andmetega võrdlemine ei aita andmesubjekti isikusamasust kontrollida või kiireloomulistel erandjuhtudel, kui on vaja ennetada terroriakti või muu raske kuriteoga seotud vahetut ohtu. Need põhjendatud alused lisatakse elektroonilisse taotlusesse päringu tegemiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetes, mille määratud asutus esitab keskse(te)le juurdepääsupunkti(de)le.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile kui kriminaaljälitusvahendile, et kontrollida terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatava isiku või selle toimepanija või ohvri varasemate reiside või Schengeni alal viibimise andmeid, antakse, kui lõikes 1 loetletud tingimused on täidetud ja kui selleks on nõuetekohaselt põhjendatud vajadus teha päring asjaomase isiku piiriületusandmetes.

3.  Juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile kui vahendile, et kontrollida terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatava isiku või selle toimepanija või ohvri varasemate reiside või Schengeni alal viibimise andmeid, antakse, kui lõikes 1 loetletud tingimused on täidetud ja kui selleks on nõuetekohaselt põhjendatud vajadus teha päring asjaomase isiku piiriületusandmetes.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.   Isikusamasuse tuvastamiseks päringute tegemine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis on piiratud otsingute tegemisega taotlustoimikus järgmiste riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmete alusel:

4.  Lõikes 2 viidatud päringute tegemine isikusamasuse tuvastamiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis on piiratud otsingute tegemisega taotlustoimikus järgmiste riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmete alusel:

Selgitus

Teksti paremaks mõistmiseks lisatud ristviide.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Päringute tegemine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis asjaomase kolmanda riigi kodaniku varasemate reiside andmete kontrollimiseks on piiratud otsingute tegemisega isiklikus toimikus või piiriületusandmetes järgmiste riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmete alusel:

5.  Lõikes 3 viidatud päringute tegemine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis asjaomase kolmanda riigi kodaniku varasemate reiside andmete kontrollimiseks on piiratud otsingute tegemisega isiklikus toimikus või piiriületusandmetes järgmiste riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmete alusel:

Selgitus

Teksti paremaks mõistmiseks lisatud ristviide.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  päringu tegemine on vajalik, et toetada ja tugevdada liikmesriikide meetmeid Europoli pädevusse kuuluvate terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks, mis muudab seega otsingu tegemise andmebaasist proportsionaalseks meetmeks, kui avalikku julgeolekut ähvardab suur oht;

a)  päringu tegemine on vajalik, et toetada ja tugevdada liikmesriikide meetmeid Europoli pädevusse kuuluvate terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks;

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  päringu tegemine on vajalik konkreetse juhtumi puhul;

b)  päringu tegemine on vajalik ja proportsionaalne konkreetse juhtumi puhul;

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  on põhjendatud alus arvata, et päringu tegemine võib oluliselt kaasa aidata mõne asjaomase kuriteo ennetamisele, avastamisele või uurimisele, eeskätt põhjendatud kahtluse korral, et terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või ohver kuulub käesoleva määrusega hõlmatud isikute kategooriasse.

c)  on tõendeid selle kohta või põhjendatud alus arvata, et päringu tegemine aitab oluliselt kaasa mõne asjaomase kuriteo ennetamisele, avastamisele, uurimisele või selle eest vastutusele võtmisele, eeskätt juhul, kui terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või ohver kuulub käesoleva määrusega hõlmatud isikute kategooriasse.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile kui vahendile, et tuvastada terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või ohver, antakse juhul, kui on täidetud lõikes 1 loetletud tingimused ja kui Europolile tehniliselt ja õiguslikult juurdepääsetavate andmebaaside andmetes eelnevalt tehtud otsingud ei võimaldanud andmesubjekti isikusamasust kontrollida.

 

Kuna viisaomanikest kolmandate riikide kodanike sõrmejälgi säilitatakse ainult VISis, võib taotluse sama andmesubjekti kohta päringu tegemiseks VISis esitada koos taotlusega päringu tegemiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis vastavalt otsuses 2008/633/JSK sätestatud tingimustele, kui Europolile tehniliselt ja õiguslikult juurdepääsetavate andmebaaside andmetes eelnevalt tehtud otsingud ei võimaldanud andmesubjekti isikusamasust kontrollida.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Sel juhul kohaldatakse vastavalt artikli 29 lõigetes 2–5 sätestatud tingimusi.

2.  Sel juhul kohaldatakse vastavalt artikli 29 lõigetes 3–5 sätestatud tingimusi.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kõiki isikliku toimikuga seotud piiriületus- ja sisenemiskeeluandmeid säilitatakse viis aastat pärast lahkumiskande või sisenemiskeelu kuupäeva.

1.  Kõiki isikliku toimikuga seotud piiriületus- ja sisenemiskeeluandmeid säilitatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemis kaks aastat pärast lahkumiskande või sisenemiskeelu kuupäeva.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Isiklikke toimikuid koos seotud piiriületus- või sisenemiskeeluandmetega säilitatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis viis aastat ja üks päev pärast viimase lahkumiskande kuupäeva, kui viie aasta jooksul pärast viimase lahkumiskande või sisenemiskeelu andmete sisestamist ei ole tehtud sisenemiskannet.

2.  Isiklikke toimikuid koos seotud piiriületus- või sisenemiskeeluandmetega säilitatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemis kaks aastat ja üks päev pärast viimase lahkumiskande kuupäeva, kui kahe aasta jooksul pärast viimase lahkumiskande või sisenemiskeelu andmete sisestamist ei ole tehtud sisenemiskannet.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui pärast lubatud viibimisaja lõppkuupäeva ei ole sisestatud lahkumiskannet, säilitatakse andmeid viis aastat pärast lubatud viibimisaja lõppkuupäeva. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem teavitab liikmesriike automaatselt kolm kuud enne viibimisaja ületajate andmete kavakohast kustutamist, et võimaldada neil võtta asjakohaseid meetmeid.

3.  Kui pärast lubatud viibimisaja lõppkuupäeva ei ole sisestatud lahkumiskannet, säilitatakse andmeid neli aastat pärast lubatud viibimisaja lõppkuupäeva. Kooskõlas artiklis 11 sätestatud teavitusmehhanismiga teavitab riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriike automaatselt kolm kuud enne viibimisaja ületajate andmete kavakohast kustutamist, et võimaldada neil võtta asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Erandina lõigetest 2 ja 3 säilitatakse nende kolmandate riikide kodanike piiriületusandmeid, kes on direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate liidu kodanike või liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavate kolmanda riigi kodanike pereliikmed ja kellel ei ole direktiivis 2004/38/EÜ osutatud elamisloakaarti, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis kuni üks aasta pärast viimast lahkumiskannet.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud säilitamistähtaja möödudes kustutatakse asjaomased andmed kesksüsteemist automaatselt.

5.  Lõigetes 1 –4 osutatud säilitamistähtaja möödudes kustutatakse asjaomased andmed kesksüsteemist automaatselt.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Vastutaval liikmesriigil on õigus muuta enda poolt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi sisestatud andmeid selliste andmete parandamise või kustutamise teel.

1.  Vastutaval liikmesriigil on õigus muuta enda poolt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi sisestatud andmeid selliste andmete parandamise, täiendamise või kustutamise teel.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui vastutaval liikmesriigil on tõendeid, mis viitavad sellele, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud andmed on faktiliselt ebatäpsed või et andmeid töödeldi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis vastuolus käesoleva määrusega, kontrollib ta asjaomaseid andmeid ja vastavalt vajadusele muudab neid või kustutab need viivitamata riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist ning vajaduse korral artiklis 11 osutatud tuvastatud isikute nimekirjast. Seda võib teha ka asjaomase isiku taotluse alusel kooskõlas artikliga 46.

2.  Kui vastutaval liikmesriigil on tõendeid, mis viitavad sellele, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud andmed on faktiliselt ebatäpsed või mittetäielikud või et andmeid töödeldi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis vastuolus käesoleva määrusega, kontrollib ta asjaomaseid andmeid ja vastavalt vajadusele parandab või täiendab neid või kustutab need viivitamata riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist ning vajaduse korral artiklis 11 osutatud tuvastatud isikute nimekirjast. Seda võib teha ka asjaomase isiku taotluse alusel kooskõlas artikliga 46.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Erandina lõigetest 1 ja 2, kui muul kui vastutaval liikmesriigil on tõendeid, mis viitavad sellele, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud andmed on faktiliselt ebatäpsed või et andmeid töödeldi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis vastuolus käesoleva määrusega, kontrollib ta asjaomaseid andmeid, kui seda on võimalik teha vastutava liikmesriigiga konsulteerimata, ja vastavalt vajadusele muudab neid või kustutab need viivitamata riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist ning vajaduse korral artiklis 11 osutatud tuvastatud isikute nimekirjast. Vastasel juhul peab liikmesriik võtma 14 päeva jooksul ühendust vastutava liikmesriigi ametiasutustega ning vastutav liikmesriik kontrollib ühe kuu jooksul andmete täpsust ja nende töötlemise seaduslikkust. Seda võib teha ka asjaomase isiku taotluse alusel kooskõlas artikliga 46.

3.  Erandina lõigetest 1 ja 2, kui muul kui vastutaval liikmesriigil on tõendeid, mis viitavad sellele, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud andmed on faktiliselt ebatäpsed või mittetäielikud või et andmeid töödeldi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis vastuolus käesoleva määrusega, kontrollib ta asjaomaseid andmeid, kui seda on võimalik teha vastutava liikmesriigiga konsulteerimata, ja vastavalt vajadusele parandab või täiendab neid või kustutab need viivitamata riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist ning vajaduse korral artiklis 11 osutatud tuvastatud isikute nimekirjast. Vastasel juhul peab liikmesriik võtma seitsme päeva jooksul ühendust vastutava liikmesriigi ametiasutustega ning vastutav liikmesriik kontrollib 14 päeva jooksul andmete täpsust ja nende töötlemise seaduslikkust. Seda võib teha ka asjaomase isiku taotluse alusel kooskõlas artikliga 46.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui vastutaval liikmesriigil või muul kui vastutaval liikmesriigil on tõendeid, mis viitavad sellele, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud viisadega seotud andmed on faktiliselt ebatäpsed või et neid andmeid töödeldi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis vastuolus käesoleva määrusega, kontrollib ta kõigepealt nende andmete täpsust, võrreldes neid VISi andmetega, ja vajaduse korral muudab neid riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis. Kui VISis registreeritud andmed on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetega identsed, teavitab ta nende andmete VISi sisestamise eest vastutavat liikmesriiki viivitamata VISi taristu kaudu kooskõlas määruse (EÜ) nr 767/2008 artikli 24 lõikega 2. VISi andmete sisestamise eest vastutav liikmesriik kontrollib asjaomaseid andmeid ja vajaduse korral parandab neid või kustutab need viivitamata VISist ning teavitab vastutavat liikmesriiki või liikmesriiki, kellele taotlus esitati, et see vastavalt vajadusele muudaks neid andmeid või kustutaks need viivitamata riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist ning vajaduse korral artiklis 11 osutatud tuvastatud viibimisaja ületajate nimekirjast.

4.  Kui vastutaval liikmesriigil või muul kui vastutaval liikmesriigil on tõendeid, mis viitavad sellele, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud viisadega seotud andmed on faktiliselt ebatäpsed või mittetäielikud või et neid andmeid töödeldi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis vastuolus käesoleva määrusega, kontrollib ta kõigepealt nende andmete täpsust, võrreldes neid VISi andmetega, ja vajaduse korral parandab või täiendab neid riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis või kustutab need sealt. Kui VISis registreeritud andmed on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetega identsed, teavitab ta nende andmete VISi sisestamise eest vastutavat liikmesriiki viivitamata VISi taristu kaudu kooskõlas määruse (EÜ) nr 767/2008 artikli 24 lõikega 2. VISi andmete sisestamise eest vastutav liikmesriik kontrollib asjaomaseid andmeid ja vajaduse korral parandab või täiendab neid või kustutab need viivitamata VISist ning teavitab vastutavat liikmesriiki või liikmesriiki, kellele taotlus esitati, et see vastavalt vajadusele parandaks või täiendaks neid andmeid või kustutaks need viivitamata riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist ning vajaduse korral artiklis 11 osutatud tuvastatud isikute nimekirjast.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Artiklis 11 osutatud tuvastatud isikute andmed kustutatakse viivitamata selles artiklis osutatud nimekirjast ja neid parandatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, kui kolmanda riigi kodanik esitab vastutava liikmesriigi või taotluse saanud liikmesriigi õiguse kohase tõendi, et ta oli sunnitud ületama lubatud viibimisaega ettenägematutel ja tõsistel asjaoludel, et ta on omandanud seadusliku riigis viibimise õiguse või et tegemist on eksitusega. Kolmanda riigi kodanikul on võimalik kasutada tõhusat õiguskaitsevahendit, et tagada oma andmete muutmine.

5.  Artiklis 11 osutatud tuvastatud isikute andmed kustutatakse viivitamata selles artiklis osutatud nimekirjast ja neid parandatakse või täiendatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, kui kolmanda riigi kodanik esitab vastutava liikmesriigi või taotluse saanud liikmesriigi õiguse kohase tõendi, et ta oli sunnitud ületama lubatud viibimisaega ettenägematutel ja tõsistel asjaoludel, et ta on omandanud seadusliku riigis viibimise õiguse või et tegemist on eksitusega. Kolmanda riigi kodanikul on võimalik kasutada tõhusat õiguskaitsevahendit, et tagada oma andmete parandamine, täiendamine või kustutamine.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui kolmanda riigi kodanik on enne artiklis 31 osutatud viibimisaja lõppemist saanud liikmesriigi kodakondsuse või kui ta kuulub artikli 2 lõike 3 kohaldamisalasse, kustutab tema isikliku toimiku ja sellega artiklite 14 ja 15 kohaselt seotud kanded viivitamata riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist ning vajaduse korral artiklis 11 osutatud tuvastatud isikute nimekirjast:

6.  Kui kolmanda riigi kodanik on enne artiklis 31 osutatud viibimisaja lõppemist saanud liikmesriigi kodakondsuse või kui ta kuulub artikli 2 lõike 3 kohaldamisalasse, kustutab tema isikliku toimiku ja sellega artiklite 14 ja 15 kohaselt seotud kanded viivitamata ja igal juhul hiljemalt 48 tunni jooksul alates hetkest, mil asjaomane liikmesriik sellest asjaolust teada saab, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist ning vajaduse korral artiklis 11 osutatud tuvastatud isikute nimekirjast:

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste ja sidetaristu väljaarendamiseks ja tehniliseks rakendamiseks vajalikud aktid, mis käsitlevad eelkõige:

Komisjon võtab vastu kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste ning turvalise ja krüpteeritud sidetaristu väljaarendamiseks ja tehniliseks rakendamiseks vajalikud aktid, mis käsitlevad eelkõige:

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  kvaliteedistandardeid ja nõudeid näokujutise kasutamisele, sh juhul, kui see on elektrooniliselt saadud masinloetavast reisidokumendist või VISist;

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)   artiklis 12 osutatud veebiteenuse tehnilist kirjeldust ja tingimusi;

(g)  artiklis 12 osutatud veebiteenuse tehnilist kirjeldust ja tingimusi, sh sätteid andmekaitse kohta, kui andmed esitatakse vedajate poolt või vedajatele;

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA vastutab kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, sidetaristu ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali väljaarendamise eest. Samuti vastutab ta artiklis 12 osutatud veebiteenuse väljaarendamise eest vastavalt artikli 61 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud tehnilisele kirjeldusele ja tingimustele.

eu-LISA vastutab kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, turvalise ja krüpteeritud sidetaristu ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali väljaarendamise eest. Samuti vastutab ta artiklis 12 osutatud veebiteenuse väljaarendamise eest vastavalt artikli 61 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud tehnilisele kirjeldusele ja tingimustele.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 6 lõike 1 punkti d kohta, kuhu lisatakse „turvaline ja krüpteeritud“. Õiguslik sidusus.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA määrab kindlaks süsteemi füüsilise ülesehituse, sealhulgas selle sidetaristu, ning koostab kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, sidetaristu ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali tehnilised kirjeldused ja nende täiendused, mille haldusnõukogu võtab komisjoni heakskiitva arvamuse korral vastu. eu-LISA teeb ka VISis vajalikke kohandusi, mis on tingitud koostalitlusvõime loomisest riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga ning artiklis 55 osutatud määruse (EÜ) nr 767/2008 muudatuste rakendamisest.

eu-LISA määrab kindlaks süsteemi füüsilise ülesehituse, sealhulgas selle turvalise ja krüpteeritud sidetaristu, ning koostab kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, turvalise ja krüpteeritud sidetaristu ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali tehnilised kirjeldused ja nende täiendused. eu-LISA teeb ka VISis vajalikke kohandusi, mis on tingitud koostalitlusvõime loomisest riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga ning artiklis 55 osutatud määruse (EÜ) nr 767/2008 muudatuste rakendamisest.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 6 lõike 1 punkti d kohta, kuhu lisatakse „turvaline ja krüpteeritud“. Õiguslik sidusus.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA arendab välja ja rakendab kesksüsteemi, ühtsed riiklikud liidesed ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali ja sidetaristu võimalikult kiiresti pärast käesoleva määruse jõustumist ning artiklis 33 sätestatud aktide vastuvõtmist komisjonis.

eu-LISA arendab välja ja rakendab kesksüsteemi, ühtsed riiklikud liidesed, riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali ning turvalise ja krüpteeritud sidetaristu võimalikult kiiresti pärast käesoleva määruse jõustumist ning artiklis 33 sätestatud aktide vastuvõtmist komisjonis.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 6 lõike 1 punkti d kohta, kuhu lisatakse „turvaline ja krüpteeritud“. Õiguslik sidusus.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kesksüsteemi, ühtseid riiklikke liideseid, riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ning VISi kesksüsteemi vahelist turvalist sidekanalit ning turvalist ja krüpteeritud sidetaristut välja arendades ja rakendades teeb eu-LISA järgmist:

 

a)  teostab osana riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi väljaarendamisest riskihinnangu;

 

b)  järgib kogu süsteemi väljaarendamisperioodi jooksul lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtteid;

 

c)  ajakohastab VISi riskihinnangut, et võtta arvesse uut ühendust riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga, ja võtab järelmeetmeid, rakendades ajakohastatud riskihinnangu poolt esiletoodud täiendavaid turvameetmeid.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 6 lõike 1 punkti d kohta, kuhu lisatakse „turvaline ja krüpteeritud“. Õiguslik sidusus.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA vastutab kesksüsteemi, riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali ning ühtsete riiklike liideste operatiivjuhtimise eest. Amet tagab koostöös liikmesriikidega, et kasutatakse alati parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahelise sidetaristu ning artiklis 12 osutatud veebiteenuse operatiivjuhtimise eest.

eu-LISA vastutab kesksüsteemi, riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali ning ühtsete riiklike liideste operatiivjuhtimise eest. Amet tagab koostöös liikmesriikidega, et kesksüsteemi, riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ning VISi kesksüsteemi vahelise turvalise sidekanali ning ühtsete riiklike liideste jaoks kasutatakse alati parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahelise turvalise ja krüpteeritud sidetaristu ning artiklis 12 osutatud veebiteenuse operatiivjuhtimise eest.

Selgitus

Lauset täiendatakse ja lisatakse viide süsteemi eri koostisosadele.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  riigi olemasoleva piiritaristu ning selle ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi vahelise ühenduse korraldamine, haldamine, toimimine ja hooldus artikli 5 eesmärgil (v.a punktid j, k ja l);

b)  riigi olemasoleva piiritaristu ning selle ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi vahelise ühenduse korraldamine, haldamine, toimimine ja hooldus artikli 5 eesmärgil (v.a artikli 5 lõige 1 a);

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Iga liikmesriik määrab riikliku asutuse, kes võimaldab artiklis 8 osutatud pädevatele asutustele juurdepääsu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile. Iga liikmesriik ühendab selle riikliku asutuse ühtse riikliku liidesega. Iga liikmesriik ja Europol ühendab oma vastavad kesksed juurdepääsupunktid, millele on osutatud artiklites 26 ja 27, ühtse riikliku liidesega.

2.  Iga liikmesriik määrab sõltumatu riikliku järelevalveasutuse, kes võimaldab artiklis 8 osutatud pädevatele asutustele juurdepääsu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile. Iga liikmesriik ühendab selle riikliku asutuse ühtse riikliku liidesega. Iga liikmesriik ja Europol ühendab oma vastavad kesksed juurdepääsupunktid, millele on osutatud artiklites 26 ja 27, ühtse riikliku liidesega.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Liikmesriigid töötlevad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kogutud või sealt võetud andmeid üksnes käesolevas määruses sätestatud eesmärkidel.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastutus andmete kasutamisel

Vastutus andmete töötlemise eest

Selgitus

Kooskõlla viimine andmekaitsemäärusega. Sama sõnastust kasutatakse ka Eurodacis.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seoses isikuandmete töötlemisega registreeritud reisijate programmis määrab iga liikmesriik asutuse, kes on vastutav töötleja vastavalt direktiivi 95/46/ artikli 2 punktile d ja kellel on keskne vastutus kõnealuses liikmesriigis andmete töötlemisel. Iga liikmesriik teatab selle asutuse andmed komisjonile.

Seoses isikuandmete töötlemisega riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis määrab iga liikmesriik asutuse, kes on vastutav töötleja vastavalt määruse (EL) 2016/679 artikli 4 lõikele 7 ja kellel on keskne vastutus kõnealuses liikmesriigis andmete töötlemisel. Iga liikmesriik teatab selle asutuse andmed komisjonile.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik tagab riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud andmete seadusliku töötlemise ning eelkõige selle, et nendele andmetele on oma ülesannete täitmiseks juurdepääs üksnes nõuetekohaselt volitatud töötajatel. Vastutav liikmesriik tagab eelkõige:

Iga liikmesriik tagab riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis kogutud ja registreeritud andmete seadusliku töötlemise ning eelkõige selle, et nendele andmetele on oma ülesannete täitmiseks juurdepääs üksnes nõuetekohaselt volitatud töötajatel. Vastutav liikmesriik tagab eelkõige:

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  võtab vajalikke meetmeid tagamaks kesksüsteemi ning kesksüsteemi ja ühtse riikliku liidese vahelise sidetaristu turvalisust, ilma et see piiraks iga liikmesriigi vastutust;

a)  võtab vajalikke meetmeid tagamaks kesksüsteemi ning kesksüsteemi ja ühtse riikliku liidese vahelise turvalise ja krüpteeritud sidetaristu turvalisust, ilma et see piiraks iga liikmesriigi vastutust;

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriik võib täielikus kooskõlas liidu õigusega hoida oma toimikutes ning sisenemis- ja lahkumissüsteemis selliseid tähtnumbrilisi andmeid, mida asjaomane liikmesriik sisestas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kooskõlas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärkidega.

1.  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist saadud andmeid võib hoida riiklikes toimikutes ainult juhul, kui see on üksikjuhtumil vajalik, kooskõlas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärgi ja asjakohaste, eelkõige andmekaitset käsitlevate liidu õigusaktidega ning mitte kauem, kui see kõnealusel üksikjuhtumil vajalik on. Järgides täies ulatuses liidu õigust, võib liikmesriik hoida oma sisenemis- ja lahkumissüsteemis selliseid tähtnumbrilisi andmeid, mida asjaomane liikmesriik sisestas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kooskõlas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärkidega.

Selgitus

Tuleks selgitada, et andmeid riiki sisenemise ja riigist lahkumise kohta hoitakse tavajuhul ainult riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, v.a üksikjuhtumitel, kui neid on vaja hoida riiklikes toimikutes. Säte pärineb VISist.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Andmeid ei säilitata liikmesriigi toimikutes ega tema sisenemis- ja lahkumissüsteemis kauem kui riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis.

2.  Andmeid ei säilitata liikmesriigi toimikutes ega tema sisenemis- ja lahkumissüsteemis kauem kui on üksikeesmärkide seisukohast rangelt vajalik ja igal juhul mitte kauem kui riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  komisjon on vastu võtnud otsuse isikuandmete asjakohase kaitse kohta kõnealuses kolmandas riigis kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõikega 6 või ühenduse ja kõnealuse kolmanda riigi vahel kehtib tagasivõtmisleping või kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lõike 1 punkti d;

a)  komisjon on vastu võtnud otsuse isikuandmete asjakohase kaitse kohta kõnealuses kolmandas riigis kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõikega 3 või liidu ja kõnealuse kolmanda riigi vahel kehtib tagasivõtuleping;

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon on nõus kasutama andmeid ainult sellel eesmärgil, milleks need esitati;

b)  kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon on selge sõnaga nõus kasutama andmeid ja saab tagada andmete kasutamise ainult sellel eesmärgil, milleks need esitati;

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  andmed edastatakse või tehakse kättesaadavaks kooskõlas ühenduse õiguse, eriti tagasivõtmislepingute, ning andmed edastanud või kättesaadavaks teinud liikmesriigi õiguse asjakohaste sätetega, kaasa arvatud andmete turvalisuse ja andmekaitse suhtes kehtivate õigusnormidega;

c)  andmed edastatakse või tehakse kättesaadavaks kooskõlas liidu õiguse, eriti andmekaitse- ja tagasivõtulepingute, ning andmed edastanud või kättesaadavaks teinud liikmesriigi õiguse asjakohaste sätetega, kaasa arvatud andmete turvalisuse ja andmekaitse suhtes kehtivate õigusnormidega;

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  andmed riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi sisestanud liikmesriik on andnud selleks oma nõusoleku.

d)  andmed riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi sisestanud liikmesriik on andnud selleks oma nõusoleku ja asjaomast isikut on teavitatud, et tema isikuandmeid võidakse jagada kolmanda riigi asutustega, ning

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  selle liikmesriigi asjakohane pädev asutus, kus kolmanda riigi kodanik viibis, on väljastanud lõpliku otsuse kolmanda riigi kodaniku tagasisaatmiseks.

Selgitus

Enne kolmandate riikide kodanike isikuandmete jagamist kolmanda riigiga on hädavajalik tagada, et tagasisaatmisotsuste tegemise küsimuses pädev asutus on asjaomase kolmanda riigi kodaniku tagasisaatmise suhtes teinud otsuse ja vastav otsus on lõplik.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Isikuandmeid, mis liikmesriik või Europol saab õiguskaitse eesmärgil kesksüsteemist, ei edastata ega tehta kättesaadavaks ühelegi kolmandale riigile, rahvusvahelisele organisatsioonile ega liidus või väljaspool seda loodud eraõiguslikule isikule. See keeld kehtib ka juhul, kui nimetatud andmeid töödeldakse edasi liikmesriigi või liikmesriikidevahelisel tasandil raamotsuse 2008/977/JSK artikli 2 punkti b mõistes.

4.  Isikuandmeid, mis liikmesriik või Europol saab õiguskaitse eesmärgil kesksüsteemist, ei edastata ega tehta kättesaadavaks ühelegi kolmandale riigile, rahvusvahelisele organisatsioonile ega liidus või väljaspool seda loodud eraõiguslikule isikule. See keeld kehtib ka juhul, kui nimetatud andmeid töödeldakse edasi liikmesriigi või liikmesriikidevahelisel tasandil vastavalt direktiivile (EL) 2016/680.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  hoida ära loata isikute juurdepääsu riiklikele rajatistele, kus liikmesriik teostab riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärkidega seotud toiminguid;

b)  hoida ära loata isikute juurdepääsu andmetöötlusseadmetele ja riiklikele rajatistele, kus liikmesriik teostab riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärkidega seotud toiminguid;

Selgitus

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  hoida ära, et isikud, kellel puudub selleks luba, kasutaksid automatiseeritud andmetöötlussüsteemi andmesidevahendite abil;

Selgitus

Ühtlustamiseks Eurodaci käsitleva ettepanekuga.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  tagada, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile juurdepääsu luba omavatel isikutel oleks juurdepääs ainult nende juurdepääsuloaga hõlmatud andmetele, kasutades üksnes individuaalseid kasutajatunnuseid ning konfidentsiaalseid juurdepääsuviise;

f)  tagada, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile juurdepääsu luba omavatel isikutel oleks juurdepääs ainult nende juurdepääsuloaga hõlmatud andmetele, kasutades üksnes individuaalseid ja kordumatuid kasutajatunnuseid ning konfidentsiaalseid juurdepääsuviise;

Selgitus

Ühtlustamiseks Eurodaci käsitleva ettepanekuga.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j a)  tagada, et katkestuste korral on võimalik taastada paigaldatud süsteemide tavapärane toimimine;

Selgitus

Ühtlustamiseks Eurodaci käsitleva ettepanekuga.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j b)  kindlustada usaldusväärsus, tagades et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi mis tahes tõrgetest teatatakse nõuetekohaselt ning et on kehtestatud vajalikud tehnilised meetmed isikuandmete taastamiseks süsteemi rikkest tuleneva andmelaostuse puhul;

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid teavitavad eu-LISA-t oma süsteemides avastatud turvaintsidentidest, ilma et sellega piirataks isikuandmetega seotud rikkumisest teatamist ja teavitamist vastavalt määruse (EL) nr 2016/679 artiklile 33. eu-LISA teavitab liikmesriike, kui riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemis avastatakse turvaintsident. Kui turvaintsident põhjustab isikuandmetega soetud rikkumise, teavitatakse ka Euroopa andmekaitseinspektorit. Turvaintsidendi puhul teevad asjaomased liikmesriigid ja eu-LISA omavahel koostööd.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  eu-LISA ja liikmesriigid teevad koostööd, et tagada ühtlustatud lähenemisviis andmekaitse valdkonnas, mis põhineb turvariski juhtimise protsessil, hõlmates kogu artiklis 6 viidatud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi.

Selgitus

Euroopa andmekaitseinspektori soovitatud säte.

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kõikidel isikutel või liikmesriikidel, kes on kannatanud kahju ebaseadusliku andmetöötlustoimingu või mis tahes käesoleva määrusega vastuolus oleva toimingu tagajärjel, on õigus saada vastutavalt liikmesriigilt tekitatud kahju eest hüvitist. Kõnealune liikmesriik vabastatakse täielikult või osaliselt vastutusest, kui ta tõendab, et ta ei ole vastutav kahju tekitanud sündmuse eest.

1.  Kõikidel isikutel või liikmesriikidel, kes on kannatanud materiaalset või immateriaalset kahju ebaseadusliku andmetöötlustoimingu või mis tahes käesoleva määrusega vastuolus oleva toimingu tagajärjel, on õigus saada vastutavalt liikmesriigilt tekitatud kahju eest hüvitist. Kõnealune liikmesriik vabastatakse täielikult või osaliselt vastutusest, kui ta tõendab, et ta ei ole mingil moel vastutav kahju tekitanud sündmuse eest.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Selliseid kandeid võib kasutada ainult andmekaitsega seotud andmetöötluse lubatavuse järelevalve eesmärgil ja andmete turvalisuse tagamiseks. Kandeid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja kustutada aasta pärast artiklis 31 osutatud säilitamistähtasja möödumist, kui neid ei vajata juba alustatud järelevalvemenetluses.

3.  Selliseid kandeid võib kasutada ainult andmekaitsega seotud andmetöötluse lubatavuse järelevalve eesmärgil ja andmete turvalisuse tagamiseks vastavalt artiklile 39. Kandeid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja kustutada aasta pärast artiklis 31 osutatud säilitamistähtaja möödumist, kui neid ei vajata juba alustatud järelevalvemenetluses.

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 43 a

 

Andmekaitse

 

1.  eu-LISA poolt käesoleva määruse põhjal toimuva isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 45/2001.

 

2.  Riikide ametiasutuste poolt käesoleva määruse põhjal toimuva isikuandmete töötlemise suhtes, v. a artikli 5 punktides j–l osutatud eesmärkidel, kohaldatakse määrust (EL) 2016/679.

 

3.  Liikmesriikide määratud asutuste poolt käesoleva määruse põhjal toimuva isikuandmete töötlemise suhtes artikli 5 punktides j–l osutatud eesmärkidel kohaldatakse direktiivi (EL) 2016/680.

 

4.  Europoli poolt käesoleva määruse põhjal toimuva isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 2016/794.

Selgitus

Horisontaalne andmekaitsesäte, mis põhineb Euroopa reisiteabe ja reisiloa süsteemi (ETIAS) käsitleva ettepaneku artiklil 49.

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks direktiivi 95/46/ artiklis 10 sätestatud õigust teabele, teavitab vastutav liikmesriik kolmandate riikide kodanikke, kelle andmed registreeritakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, kirjalikult järgmisest:

1.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artiklis 13 sätestatud õigust teabele, teavitab vastutav liikmesriik kolmandate riikide kodanikke, kelle andmed registreeritakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, kirjalikult ning kokkuvõtlikus, selges, arusaadavas ja lihtsasti kättesaadavas vormis järgmisest:

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  asjaolu, et taotlejal on õigus temaga seotud andmetega tutvuda ning õigus taotleda temaga seotud ebakorrektsete andmete parandamist või temaga seotud ebaseaduslikult töödeldud andmete kustutamist, sealhulgas õigus saada teavet nimetatud õiguste kasutamise korra kohta ning saada nende riiklike järelevalveasutuste või vajaduse korral Euroopa andmekaitseinspektori kontaktandmed, kes menetlevad isikuandmete kaitset käsitlevaid kaebusi.

e)  asjaolu, et tal on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu temaga seotud andmetele, õigus taotleda temaga seotud ebakorrektsete andmete parandamist ja mittetäielike andmete täiendamist või teda puudutavate ebaseaduslikult töödeldud isikuandmete kustutamist või neile juurdepääsu piiramist ning õigus saada teavet nimetatud õiguste kasutamise korra kohta, sh saada vastutava töötleja ja riiklike järelevalveasutuste või vajaduse korral Euroopa andmekaitseinspektori kontaktandmed, kes vaatavad läbi isikuandmete kaitset käsitlevaid kaebusi.

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  selgitus asjaolu kohta, et juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetele toimub piirihalduse ja lihtsustamise eesmärgil, täpsustades et viibimisaja ületamine toob automaatselt kaasa kolmanda riigi kodaniku andmete lisamise nimekirja, samuti viibimisaja ületamise võimalike tagajärgede kohta;

Selgitus

Euroopa andmekaitseinspektori soovitatud säte.

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e b)  piiriületusandmete ja isikliku toimiku andmetele kehtestatud säilitamistähtaeg vastavalt artiklile 31;

Selgitus

Euroopa andmekaitseinspektori soovitatud säte.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e c)  asjaolu, et viibimisaja ületanutel on õigus lasta oma isikuandmed kustutada, kui nad esitavad tõendid selle kohta, et ületasid lubatud viibimisaja ettenägematutel ja tõsistel asjaoludel, ning

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e d)  õigus esitada järelevalveasutusele kaebus.

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud teave esitatakse ühel ajal asjaomase isiku isikliku toimiku koostamisega kooskõlas artikliga 14, 15 või 16.

2.  Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud teave esitatakse lõikes 3 osutatud teabelehel või muude asjakohaste vahenditega, mis tagavad asjaomase kolmanda riigi kodaniku teavitamise oma õigustest, ühel ajal asjaomase isiku isikliku toimiku koostamisega kooskõlas artikliga 14, 15 või 16.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon koostab artikli 61 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt ühise teabelehe ja loob veebisaidi, mis sisaldavad vähemalt käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud teavet. Teabelehe ja veebisaidi sisu on selge ja lihtne ning kättesaadav keeles, millest asjaomane isik aru saab või millest arusaamist temalt mõistlikult eeldatakse.

Komisjon koostab artikli 61 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt ühise teabelehe ja loob veebisaidi, mis sisaldavad vähemalt käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud teavet. Teabelehe ja veebisaidi sisu on selge ja lihtne, koostatud kokkuvõtlikus, selges, arusaadavas ja lihtsasti kättesaadavas vormis ning kättesaadav keeles, millest asjaomane isik aru saab või millest arusaamist temalt mõistlikult eeldatakse.

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teabeleht ja veebisait luuakse nii, et liikmesriigid saavad neid oma riiki puudutava konkreetse lisateabega täiendada. See riigispetsiifiline lisateave sisaldab vähemalt teavet andmesubjekti õiguste ja riiklikelt järelevalveasutustelt abi saamise võimaluse kohta ning vastutava töötleja ja riiklike järelevalveasutuste kontaktandmeid.

Teabeleht ja veebisait luuakse nii, et liikmesriigid saavad neid oma riiki puudutava konkreetse lisateabega täiendada. See riigispetsiifiline lisateave sisaldab vähemalt teavet andmesubjekti õiguste kohta ja riiklikelt järelevalveasutustelt abi saamise võimaluse kohta ning vastutava töötleja, andmekaitseametniku ja järelevalveasutuste kontaktandmeid.

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon korraldab koostöös riiklike järelevalveasutuste ja Euroopa andmekaitseinspektoriga riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutuselevõtuga ühel ajal teavituskampaania, mille käigus jagatakse üldsusele teavet eesmärkide, säilitatavate andmete, juurdepääsuõigust omavate asutuste ja isikute õiguste kohta.

Komisjon korraldab koostöös riiklike järelevalveasutuste ja Euroopa andmekaitseinspektoriga riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutuselevõtuga ühel ajal teavituskampaania, mille käigus jagatakse üldsusele ja eelkõige kolmandate riikide kodanikele teavet eesmärkide, säilitatavate andmete, juurdepääsuõigust omavate asutuste ja isikute õiguste kohta. Selliseid teavituskampaaniaid viiakse läbi korrapäraselt.

Selgitus

Arvestades, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem hõlmab kolmandate riikide kodanikke, tuleks neid teavituskampaaniate sihtrühmana eraldi ära mainida.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Õigus andmetega tutvuda, lasta neid parandada ja kustutada

Õigus isikuandmetega tutvuda, lasta neid parandada, täiendada ja kustutada ning piirata isikuandmete töötlemist

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Ilma et see piiraks direktiivi 95/46/EÜ artikli 12 kohaldamist, on igal kolmanda riigi kodanikul õigus saada tema kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud andmeid ning teavet selle kohta, milline liikmesriik need andmed riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi edastas.

1.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artiklite 15, 16, 17 ja 18 kohaldamist, on igal kolmanda riigi kodanikul õigus saada tema kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud andmeid ning teavet selle kohta, milline liikmesriik need andmed riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi edastas, samuti võib ta taotleda teda käsitlevate ebatäpsete andmete parandamist või täiendamist ja ebaseaduslikult salvestatud andmete kustutamist. Vastutav liikmesriik vastab sellistele taotlustele kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui andmete parandamise või kustutamise taotlus esitatakse muule kui vastutavale liikmesriigile, kontrollivad selle liikmesriigi asutused, kellele taotlus esitati, ühe kuu jooksul andmete täpsust ja nende riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis töötlemise seaduslikkust, kui seda on võimalik teha ilma vastutava liikmesriigiga konsulteerimata. Vastasel juhul peab muu kui vastutav liikmesriik võtma 14 päeva jooksul ühendust vastutava liikmesriigi ametiasutustega ning vastutav liikmesriik kontrollib ühe kuu jooksul andmete täpsust ja nende töötlemise seaduslikkust.

2.  Kui andmete parandamise, täiendamise või kustutamise või isikuandmete töötlemise piiramise taotlus esitatakse muule kui vastutavale liikmesriigile, kontrollivad selle liikmesriigi asutused, kellele taotlus esitati, 14 päeva jooksul andmete täpsust ja nende riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis töötlemise seaduslikkust, kui seda on võimalik teha ilma vastutava liikmesriigiga konsulteerimata. Vastasel juhul peab muu kui vastutav liikmesriik võtma seitsme päeva jooksul ühendust vastutava liikmesriigi ametiasutustega ning vastutav liikmesriik kontrollib 14 päeva jooksul andmete täpsust ja nende töötlemise seaduslikkust.

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui selgub, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud andmed on ebatäpsed või registreeritud ebaseaduslikult, parandab või kustutab vastutav liikmesriik või vajaduse korral liikmesriik, kellele taotlus esitati, kõnealused andmed vastavalt artiklile 32. Vastutav liikmesriik või vajaduse korral liikmesriik, kellele taotlus esitati, teatab viivitamata kirjalikult asjaomasele isikule teda puudutavate andmete parandamiseks või kustutamiseks võetud meetmetest.

Kui selgub, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud andmed on ebatäpsed, mittetäielikud või registreeritud ebaseaduslikult, parandab, täiendab või kustutab vastutav liikmesriik või vajaduse korral liikmesriik, kellele taotlus esitati, kõnealused isikuandmed või piirab nende töötlemist vastavalt artiklile 32. Vastutav liikmesriik või vajaduse korral liikmesriik, kellele taotlus esitati, teatab viivitamata kirjalikult asjaomasele isikule teda puudutavate isikuandmete parandamiseks, täiendamiseks või kustutamiseks või nende töötlemise piiramiseks võetud meetmetest.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui selgub, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud viisaga seotud andmed on ebatäpsed või registreeritud ebaseaduslikult, kontrollib vastutav liikmesriik või vajaduse korral liikmesriik, kellele taotlus esitati, kõigepealt nende andmete täpsust VISi alusel ning muudab neid vajaduse korral riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis. Juhul kui VISis registreeritud andmed on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetega identsed, võtab vastutav liikmesriik või liikmesriik, kellele taotlus esitati, 14 päeva jooksul ühendust nende andmete VISi sisestamise eest vastutava liikmesriigi ametiasutustega. VISi andmete sisestamise eest vastutav liikmesriik kontrollib ühe kuu jooksul viisaga seotud andmete täpsust ja nende riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis töötlemise seaduslikkust ning teavitab vastutavat liikmesriiki või liikmesriiki, kellele taotlus esitati, et see vastavalt vajadusele muudaks neid andmeid või kustutaks need viivitamata riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist ning vajaduse korral artikli 11 lõikes 2 osutatud isikute nimekirjast.

Kui selgub, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud viisaga seotud andmed on ebatäpsed, mittetäielikud või registreeritud ebaseaduslikult, kontrollib vastutav liikmesriik või vajaduse korral liikmesriik, kellele taotlus esitati, kõigepealt nende andmete täpsust VISi alusel ning muudab neid vajaduse korral riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis. Juhul kui VISis registreeritud andmed on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetega identsed, võtab vastutav liikmesriik või liikmesriik, kellele taotlus esitati, seitsme päeva jooksul ühendust nende andmete VISi sisestamise eest vastutava liikmesriigi ametiasutustega. VISi andmete sisestamise eest vastutav liikmesriik kontrollib ühe kuu jooksul viisaga seotud andmete täpsust ja nende riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis töötlemise seaduslikkust ning teavitab vastutavat liikmesriiki või liikmesriiki, kellele taotlus esitati, et see vastavalt vajadusele parandaks, täiendaks või kustutaks sellised isikuandmed viivitamata riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist ning vajaduse korral artikli 11 lõikes 2 osutatud isikute nimekirjast või piiraks nende töötlemist.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui vastutav liikmesriik või vajaduse korral liikmesriik, kellele taotlus esitati, ei nõustu sellega, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud andmed on faktiliselt ebatäpsed või registreeritud ebaseaduslikult, võtab liikmesriik vastu haldusotsuse, milles selgitatakse viivitamata kirjalikult asjaomasele isikule, miks ei kavatseta teda puudutavaid andmeid parandada või kustutada.

4.  Kui vastutav liikmesriik või vajaduse korral liikmesriik, kellele taotlus esitati, ei nõustu sellega, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritud andmed on faktiliselt ebatäpsed, mittetäielikud või registreeritud ebaseaduslikult, võtab liikmesriik vastu haldusotsuse, milles selgitatakse viivitamata kirjalikult asjaomasele isikule, miks ei kavatseta teda puudutavaid isikuandmeid parandada, täiendada või kustutada või piirata selliste andmete töötlemist.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Vastutav liikmesriik või vajaduse korral liikmesriik, kellele taotlus esitati, annab asjaomasele isikule ka teavet selle kohta, milliseid abinõusid viimane võib kasutada, kui lõikes 5 osutatud otsuse selgitus ei ole talle vastuvõetav. Kõnealune teave peab sisaldama teavet selle kohta, kuidas esitada hagi või kaebus selle liikmesriigi pädevatele asutustele või kohtutele ning millist abi, sealhulgas järelevalveasutustelt, ta asjaomase liikmesriigi õigus- ja haldusnormide ning menetluste kohaselt võib saada.

5.  Vastutav liikmesriik või vajaduse korral liikmesriik, kellele taotlus esitati, annab asjaomasele isikule ka teavet selle kohta, milliseid abinõusid viimane võib kasutada, kui lõikes 4 osutatud otsuse selgitus ei ole talle vastuvõetav. Kõnealune teave peab sisaldama teavet selle kohta, kuidas esitada hagi või kaebus selle liikmesriigi pädevatele asutustele või kohtutele ning millist abi, sealhulgas järelevalveasutustelt, ta asjaomase liikmesriigi õigus- ja haldusnormide ning menetluste kohaselt võib saada.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lõigete 1 ja 2 kohaselt esitatud taotlused peavad sisaldama kõiki asjaomase isiku tuvastamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas sõrmejälgi. Neid andmeid kasutatakse eranditult selleks, et oleks võimalik teostada lõigetes 1 ja 2 osutatud õigusi, ja need kustutatakse otsekohe pärast seda.

6.  Lõigete 1 ja 2 kohaselt esitatud taotlused peavad sisaldama minimaalset hulka asjaomase isiku tuvastamiseks vajalikke andmeid. Sõrmejälgi võib sel eesmärgil nõuda üksnes nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui on piisavalt alust kahelda taotleja isikusamasuses. Neid andmeid kasutatakse eranditult selleks, et oleks võimalik teostada lõigetes 1 ja 2 osutatud õigusi, ja need kustutatakse otsekohe pärast seda.

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui isik taotleb teda puudutavaid andmeid vastavalt lõikele 2, säilitab pädev asutus sellise taotluse esitamise, selle menetlemise viisi ja seda menetlenud asutuse kohta kirjaliku dokumendi vormis märke ning teeb kõnealuse dokumendi viivitamata kättesaadavaks riiklikele järelevalveasutustele.

7.  Kui isik taotleb teda puudutavaid andmeid vastavalt lõikele 2, säilitab pädev asutus sellise taotluse esitamise, selle menetlemise viisi ja seda menetlenud asutuse kohta kirjaliku dokumendi vormis märke ning teeb kõnealuse dokumendi seitsme päeva jooksul kättesaadavaks riiklikele järelevalveasutustele. Selle dokumendi koopia esitatakse ka asjaomasele isikule.

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriikide pädevad asutused teevad aktiivselt koostööd artikli 46 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud õiguste järgimise tagamiseks.

1.  Liikmesriikide pädevad asutused teevad aktiivselt koostööd artiklis 46 sätestatud õiguste järgimise tagamiseks.

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriigi järelevalveasutus abistab või nõustab vastava taotluse korral vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 28 lõikele 4 asjaomast isikut teda puudutavate andmete parandamise või kustutamise õiguse teostamisel.

Iga liikmesriigi järelevalveasutus abistab või nõustab vastava taotluse korral vastavalt määrusele (EL) 2016/679 andmesubjekti tema isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist või neile juurdepääsu piiramist käsitleva õiguse kasutamisel.

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kõikidel isikutel on kõikides liikmesriikides õigus esitada hagi või kaebus selle liikmesriigi pädevale asutusele või kohtule, kes ei lubanud tal artikli 46 ette nähtud õiguse kohaselt tutvuda teda puudutavate andmetega või neid parandada või kustutada.

1.  Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artiklite 77–82 kohaldamist, on kõigil isikutel kõikides liikmesriikides õigus esitada hagi või kaebus selle liikmesriigi pädevale asutusele või kohtule, kes ei lubanud tal artikliga 46 ette nähtud õiguse kohaselt tutvuda teda puudutavate andmetega, neid parandada, täiendada või kustutada. Õigust esitada asjaomane hagi või kaebus kohaldatakse ka juhtudel, kui andmetele juurdepääsemise, nende parandamise või kustutamise taotlustele ei vastatud artiklis 46 sätestatud tähtaegade jooksul või kui vastutav töötleja taotluse käsitlemata jättis.

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik tagab, et direktiivi 95/46/ artikli 28 lõike 1 alusel määratud riiklik järelevalveasutus või -asutused jälgivad artiklites 13–19 osutatud isikuandmete töötlemise seaduslikkust asjaomases liikmesriigis, sealhulgas andmete edastamist riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist.

1.  Iga liikmesriik tagab, et määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõike 1 alusel määratud riiklik järelevalveasutus või -asutused jälgivad sõltumatult käesoleva määruse II, III ja V peatükis osutatud isikuandmete töötlemise seaduslikkust asjaomases liikmesriigis, sealhulgas andmete edastamist riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist.

Selgitus

Käesolevale määrusele vastavaid andmeid ei töödelda mitte üksnes artiklite 13–19 alusel.

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Järelevalveasutus tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega riiklikus süsteemis toimuvate andmetöötlustoimingute audit.

2.  Järelevalveasutus või -asutused tagavad, et vähemalt kord kahe aasta jooksul tehakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega riiklikus piiritaristus toimuvate andmetöötlustoimingute audit.

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende järelevalveasutusel on piisavalt ressursse neile käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks.

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende sõltumatul järelevalveasutusel või sõltumatutel järelevalveasutustel on piisavalt ressursse neile käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Seoses isikuandmete töötlemisega registreeritud reisijate programmis määrab iga liikmesriik asutuse, kes on vastutav töötleja vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punktile d ja kellel on keskne vastutus kõnealuses liikmesriigis andmete töötlemisel. Iga liikmesriik teatab selle asutuse andmed komisjonile.

välja jäetud

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid esitavad järelevalveasutustele taotletud teabe ning eelkõige teabe artikli 35, artikli 36 lõike 1 ja artikli 39 kohase tegevuse kohta. Liikmesriigid lubavad järelevalveasutustel tutvuda artiklis 30 osutatud kannetega ning pääseda igal ajal oma riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga seotud ruumidesse.

5.  Liikmesriigid esitavad järelevalveasutustele taotletud teabe ning eelkõige teabe artikli 35, artikli 36 lõike 1 ja artikli 39 kohase tegevuse kohta. Liikmesriigid lubavad järelevalveasutustel tutvuda artiklis 41 osutatud kannetega ning pääseda igal ajal oma riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga seotud ruumidesse.

Selgitus

Ristviite parandamine.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Iga liikmesriik kannab hoolt, et tema järelevalveasutusel või -asutustel oleks võimalik saada nõuandeid isikutelt, kellel on biomeetriliste andmete kohta piisavalt teadmisi.

Selgitus

Ühtlustamiseks Eurodaci käsitleva ettepanekuga.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa andmekaitseinspektor tagab, et eu-LISA-s töödeldakse isikuandmeid seoses riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga kooskõlas käesoleva määrusega.

1.  Euroopa andmekaitseinspektori ülesanne on teha järelevalvet riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga seotud isikuandmete töötlemise üle eu-LISA-s ja tagada, et nimetatud tegevus oleks kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 ja käesoleva määrusega

Selgitus

Ühtlustamiseks järelevalveasutust käsitleva artikliga 49. Ühtlustamiseks ka Europoli määruse artikliga 43 – nii järelevalve kui ka tagamine.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Euroopa andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas asjaomaste rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega Ameti teostatavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Asjaomane kontrolliaruanne esitatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, eu-LISA-le, komisjonile ja riiklikele järelevalveasutustele. eu-LISA-le antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

2.  Euroopa andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord kahe aasta jooksul tehakse kooskõlas asjaomaste rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega eu-LISA teostatavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Asjaomane kontrolliaruanne esitatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, eu-LISA-le ja järelevalveasutustele. eu-LISA-le antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor teevad üksteisega oma vastutusala raames aktiivselt koostööd ning tagavad kooskõlastatud järelevalve riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja riiklike süsteemide üle.

1.  Riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor, tegutsedes igaüks oma pädevuse piires, teevad üksteisega oma vastutusala raames aktiivselt koostööd ning tagavad kooskõlastatud järelevalve riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja riiklike piiritaristute üle.

 

(Horisontaalne muudatus, et muuta „riiklikud süsteemid“ „riiklikeks piiritaristuteks“, v.a artiklis 58)

Selgitus

Mõistete ühtlustamine artikliga 6 ja Eurodaci käsitleva ettepanekuga.

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Nad vahetavad vastavalt vajadusele asjakohast teavet, abistavad üksteist kontrollide ja inspekteerimiste tegemisel, analüüsivad käesoleva määruse tõlgendamisel või kohaldamisel tekkivaid raskusi, hindavad sõltumatu järelevalve tegemise või andmesubjekti õiguste teostamisega seotud probleeme, koostavad ühtlustatud ettepanekuid probleemide ühiseks lahendamiseks ning edendavad teadlikkust andmekaitseõigustest.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad siseriikliku õiguse kohaselt raamotsuse 2008/977/JSK rakendamiseks vastu võetud õigusnormide kohaldamise ka riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile juurdepääsu suhtes, mille liikmesriigi asutused saavad kooskõlas artikli 1 lõikega 2.

1.  Liikmesriigid tagavad siseriikliku õiguse kohaselt direktiivi (EL) 2016/680 rakendamiseks vastu võetud õigusnormide kohaldamise ka riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile juurdepääsu suhtes, mille liikmesriigi asutused saavad kooskõlas artikli 1 lõikega 2.

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Vastavalt raamotsusele 2008/977/JSK määratud riiklikud järelevalveasutused kontrollivad liikmesriikide poolt käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 nimetatud eesmärgil isikuandmetele juurdepääsu andmise seaduslikkust, sealhulgas nende andmete edastamise seaduslikkust riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist.

2.  Vastavalt direktiivile (EL) 2016/680 määratud riiklikud järelevalveasutused kontrollivad liikmesriikide poolt käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 a nimetatud eesmärgil isikuandmetele juurdepääsu andmise seaduslikkust, sealhulgas nende andmete edastamise seaduslikkust riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Europol töötleb isikuandmeid kooskõlas otsusega 2009/371/JSK ja selle järele valvab sõltumatu väline andmekaitseinspektor. Europoli-poolse käesoleva määruse kohase andmete töötlemise suhtes kohaldatakse nimetatud otsuse artikleid 30, 31 ja 32. Sõltumatu väline andmekaitseinspektor tagab selle, et kolmanda riigi kodaniku õigusi ei rikuta.

3.  Europoli teostatav isikuandmete töötlemine käesoleva määruse alusel toimub kooskõlas määrusega (EL) 2016/794 ja selle üle teeb järelevalvet Euroopa andmekaitseinspektor.

Selgitus

Vastavalt Europoli määruse artiklile 43.

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi registreeritud isikuandmeid, millele saadi juurdepääs artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärgil, töödeldakse üksnes selliste konkreetsete juhtumite ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks, mille puhul liikmesriik või Europol on teavet palunud.

4.   Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi registreeritud isikuandmeid, millele saadi juurdepääs artikli 5 lõikes 1 a sätestatud eesmärgil, töödeldakse üksnes selliste konkreetsete juhtumite ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks, mille puhul liikmesriik või Europol on teavet palunud.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Kesksüsteem, määratud asutused, kesksed juurdepääsupunktid ja Europol säilitavad otsinguandmeid, et riiklikud andmekaitseasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor saaksid kontrollida andmetöötluse vastavust liidu andmekaitsenormidele. Muudel juhtudel peale nimetatud eesmärgil kasutamise kustutatakse isikuandmed ja otsinguandmed kõigist liikmesriigi ja Europoli toimikutest pärast ühe kuu möödumist, välja arvatud juhul, kui neid isiku- ja otsinguandmeid vajatakse konkreetse poolelioleva kriminaalmenetluse jaoks, milleks liikmesriik või Europol on andmeid taotlenud.

5.  Kesksüsteem, määratud asutused, kesksed juurdepääsupunktid ja Europol säilitavad otsinguandmeid, et riiklikud andmekaitseasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor saaksid jälgida andmetöötluse vastavust liidu andmekaitsenormidele ning et säilitatavad andmed võimaldaksid koostada artikli 64 lõikes 8 osutatud aastaaruandeid. Muudel juhtudel peale nimetatud eesmärgil kasutamise kustutatakse isikuandmed ja otsinguandmed kõigist liikmesriigi ja Europoli toimikutest pärast ühe kuu möödumist, välja arvatud juhul, kui neid isiku- ja otsinguandmeid vajatakse konkreetse poolelioleva kriminaalmenetluse jaoks, milleks liikmesriik või Europol on andmeid taotlenud.

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid ja Europol tagavad, et kõik andmetöötlustoimingud, mis tulenevad artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärgil taotletud juurdepääsust riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetele, registreeritakse logisse või dokumenteeritakse taotluse vastuvõetavuse kontrollimiseks, andmete töötlemise seaduslikkuse jälgimiseks ning nende tervikluse ja turvalisuse tagamiseks, aga ka sisekontrolli eesmärgil.

1.  Liikmesriigid ja Europol tagavad, et kõik andmetöötlustoimingud, mis tulenevad artikli 5 lõikes 1 a sätestatud eesmärgil taotletud juurdepääsust riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmetele, registreeritakse logisse või dokumenteeritakse taotluse vastuvõetavuse kontrollimiseks, andmete töötlemise seaduslikkuse jälgimiseks ning nende tervikluse ja turvalisuse tagamiseks, aga ka sisekontrolli eesmärgil.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Logi või dokumentatsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:

2.  Logi või dokumentatsioon peab igal juhul sisaldama järgmisi andmeid:

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  andmete võrdlemise eesmärgil juurdepääsu taotlenud asutuse nimi ja vastutav isik, kes esitas taotluse ja töötles andmeid;

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  kooskõlas siseriiklike normidega või otsusega 2009/371/JSK otsingu teinud ametniku ning otsingu tegemiseks või andmete esitamiseks korralduse andnud ametniku identifitseerimisandmed.

h)  kooskõlas siseriiklike normidega või määrusega (EL) 2016/794 otsingu teinud ametniku ning otsingu tegemiseks või andmete esitamiseks korralduse andnud ametniku identifitseerimisandmed.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Logisid ja dokumentatsiooni kasutatakse ainult andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks ning andmete tervikluse ja turvalisuse tagamiseks. Artiklis 64 osutatud järelevalveks ja hindamiseks võib kasutada üksnes logisid, mis ei sisalda isikuandmeid. Pädevatel riiklikel järelevalveasutustel, kes vastutavad taotluse vastuvõetavuse kontrollimise ning andmete töötlemise seaduslikkuse ja nende tervikluse ja turvalisuse jälgimise eest, on taotluse esitamisel oma ülesannete täitmiseks juurdepääs asjaomastele logidele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 767/2008

Artikkel 17a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  [Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise määruse] artikli 60 lõikes 1 osutatud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutuselevõtmisest alates tagatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja VISi vaheline koostalitlusvõime, et saavutada tõhusam ja kiirem kontroll piiril. eu-LISA loob riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja VISi koostalitlusvõime tagamiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahel turvalise sidekanali. Süsteemidevaheline otsene päringute tegemine on võimalik ainult siis, kui see on nii käesoleva määrusega kui ka määrusega (EÜ) nr 767/2008 ette nähtud.

1.  [Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise määruse] artikli 60 lõikes 1 osutatud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutuselevõtmisest alates tagatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja VISi vaheline koostalitlusvõime, et saavutada tõhusam ja kiirem kontroll piiril eesmärgi piiramise põhimõtet nõuetekohaselt austades. eu-LISA loob riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja VISi koostalitlusvõime tagamiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahel turvalise sidekanali. Süsteemidevaheline otsene päringute tegemine on võimalik ainult siis, kui see on nii käesoleva määrusega kui ka määrusega (EÜ) nr 767/2008 ette nähtud.

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 767/2008

Artikkel 17a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kooskõlas [riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise määruse] artikliga 33 võtab komisjon meetmeid, mis on vajalikud koostalitlusvõime loomiseks ja selle kõrgetasemelisuse tagamiseks vastavalt [riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise määruse] artiklile 34. Korraldusasutus teeb koostalitlusvõime loomiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga keskse viisainfosüsteemi, iga liikmesriigi riikliku liidese ning keskse viisainfosüsteemi ja riiklike liideste vahelise sidetaristu nõutavaid edasiarendusi ja/või kohandusi. Liikmesriigid töötavad välja riigisisesed taristud ja/või kohandavad neid.

4.  Kooskõlas [riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise määruse] artikliga 33 võtab komisjon meetmeid, mis on vajalikud koostalitlusvõime loomiseks ja selle kõrgetasemelisuse tagamiseks vastavalt [riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise määruse] artiklile 34. eu-LISA teeb koostalitlusvõime loomiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga keskse viisainfosüsteemi, iga liikmesriigi riikliku liidese ning keskse viisainfosüsteemi ja riiklike liideste vahelise sidetaristu nõutavaid edasiarendusi ja/või kohandusi. Liikmesriigid töötavad välja riigisisesed taristud ja/või kohandavad neid.“

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EL) nr 767/2008

Artikkel 18 – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui lõikes 1 loetletud andmete alusel tehtud otsingust selgub, et VIS sisaldab andmeid ühe või mitme väljastatud või pikendatud viisa kohta, mis on piiri ületamiseks ajaliselt ja territoriaalselt kehtiv(ad), võimaldatakse pädevale piirivalveasutusele üksnes lõikes 1 osutatud eesmärgil juurdepääs päringute tegemiseks järgmistes artikli 8 lõike 4 kohase asjaomase taotlustoimiku ja sellega seotud taotlustoimiku(te) andmetes:

3.  Kui lõikes 1 loetletud andmete alusel tehtud otsingust selgub, et viisaomanikku käsitlevad andmed on VISis registreeritud, võimaldatakse pädevale piirivalveasutusele üksnes lõikes 1 osutatud eesmärgil juurdepääs päringute tegemiseks järgmistes artikli 8 lõike 4 kohase asjaomase taotlustoimiku ja sellega seotud taotlustoimiku(te) andmetes:

Selgitus

Lõiked 3 ja 4 on teksti lihtsustamiseks kokku liidetud.

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EL) nr 767/2008

Artikkel 18 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui lõikes 1 loetletud andmete alusel tehtud otsingust selgub, et isikut käsitlevad andmed on VISis registreeritud, kuid registreeritud viisa(de) kehtivusaeg on lõppenud, võimaldatakse pädevale piirivalveasutusele üksnes lõikes 1 osutatud eesmärgil vastavalt artikli 8 lõikele 4 juurdepääs päringute tegemiseks järgmistes taotlustoimiku(te) ja seotud taotlustoimiku(te) andmetes:

välja jäetud

(a)  artikli 9 lõigetes 2 ja 4 osutatud olekuteave ning taotluse vormilt võetud andmed;

 

(b)  fotod;

 

(c)  välja antud, kehtetuks tunnistatud, tühistatud või pikendatud viisa(de) kohta sisestatud andmed, millele on osutatud artiklites 10, 13 ja 14.

 

Selgitus

Lõiked 3 ja 4 on teksti lihtsustamiseks kokku liidetud.

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EL) nr 767/2008

Artikkel 18 – lõige 5 – punkt a – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  piiripunktis ei ole kättesaadav tehnoloogia tegeliku näokujutise kasutamiseks ja seepärast ei saa viisaomaniku isikusamasust riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi abil kontrollida;

ii)  piiripunktis ei ole ajutiselt kättesaadav tehnoloogia tegeliku näokujutise kasutamiseks ja seepärast ei saa viisaomaniku isikusamasust riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi abil kontrollida;

Selgitus

Kuna kõigis piiripunktides peab tehnoloogia kättesaadav olema, võib see mittekättesaadav olla vaid ajutiselt.

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõik 1 – punkt 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8)  Artikli 20 lõige 1 asendatakse järgmisega:

8)  Artikli 20 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EL) nr 767/2008

Artikkel 26 – lõige 3a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3a.  [Kuus kuud pärast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise määruse] jõustumist on korraldusasutus vastutav käesoleva artikli lõikes 3 osutatud ülesannete täitmise eest.

3a.   [Kuus kuud pärast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise määruse] jõustumist on eu-LISA vastutav käesoleva artikli lõikes 3 osutatud ülesannete täitmise eest.

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EL) nr 767/2008

Artikkel 34 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik ja korraldusasutus registreerivad kõik VISis tehtavad andmetöötlustoimingud. Need kirjed näitavad artikli 6 lõikes 1 ning artiklites 15–22 osutatud juurdepääsu eesmärki, kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmete liiki vastavalt artiklitele 9–14, otsingus kasutatud andmete liiki vastavalt artikli 15 lõikele 2, artiklile 17, artikli 18 lõigetele 1 ja 5, artikli 19 lõikele 1, artikli 19a lõigetele 2 ja 5, artikli 20 lõikele 1, artikli 21 lõikele 1 ja artikli 22 lõikele 1 ning andmeid sisestanud või neid kasutanud asutuse nime. Peale selle registreerib iga liikmesriik töötajad, kes on nõuetekohaselt volitatud andmeid sisestama või saama.

1.  Iga liikmesriik ja eu-LISA registreerivad kõik VISis tehtavad andmetöötlustoimingud. Need kirjed näitavad artikli 6 lõikes 1 ning artiklites 15–22 osutatud juurdepääsu eesmärki, kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmete liiki vastavalt artiklitele 9–14, otsingus kasutatud andmete liiki vastavalt artikli 15 lõikele 2, artiklile 17, artikli 18 lõigetele 1 ja 5, artikli 19 lõikele 1, artikli 19a lõigetele 2 ja 5, artikli 20 lõikele 1, artikli 21 lõikele 1 ja artikli 22 lõikele 1 ning andmeid sisestanud või neid kasutanud asutuse nime. Peale selle registreerib iga liikmesriik töötajad, kes on nõuetekohaselt volitatud andmeid sisestama või saama.

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni, eu-LISA ja Frontexi nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad juurdepääsu päringute tegemiseks järgmistes andmetes üksnes aruannete ja statistika koostamiseks, ilma võimaluseta isikusamasust tuvastada:

1.  Liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni ja eu-LISA nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad juurdepääsu päringute tegemiseks järgmistes andmetes üksnes aruannete ja statistika koostamiseks, ilma võimaluseta isikusamasust tuvastada või profiilianalüüsi teha, ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad juurdepääsu järgmistes andmetes päringute tegemiseks riskianalüüside koostamise ja haavatavuse hindamise eesmärgil vastavalt määruse (EL) 2016/1624 artiklitele 11 ja 13:

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kolmanda riigi kodaniku kodakondsus, sugu ja sünniaeg;

b)  kolmanda riigi kodaniku kodakondsus, sugu ja sünniaasta;

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA loob ja rakendab lõikes 1 osutatud eesmärgil keskse teabehoidla, mida ta haldab oma tehnilistes keskustes ja mis sisaldab lõikes 1 osutatud andmeid, mille alusel ei saa isikute isikusamasust tuvastada ning mis võimaldavad lõikes 1 loetletud asutustel koostada kohandatavaid aruandeid ja statistikat sisenemiste ja lahkumiste, sisenemiskeeldude ja kolmandate riikide kodanikest viibimisaja ületajate kohta, et parandada viibimisaja ületamise riski hindamist, suurendada piiril tehtavate kontrollide tõhusust, aidata konsulaatidel menetleda viisataotlusi ning toetada liidu rändepoliitika tõenduspõhist kujundamist. Keskne teabehoidla sisaldab igapäevaseid statistilisi andmeid lõikes 4 osutatud valdkondades. Kesksele teabehoidlale antakse juurdepääs S-TESTA turvalise juurdepääsukanali kaudu, mis kontrollib juurdepääsu ja konkreetseid kasutajaprofiile üksnes aruandluse ja statistika eesmärgil.

2.  eu-LISA loob ja rakendab lõikes 1 osutatud eesmärgil kesktasandi teabehoidla, mida ta haldab oma tehnilistes keskustes ja mis sisaldab lõikes 1 osutatud andmeid, mille alusel ei saa isikute isikusamasust tuvastada ning mis võimaldavad lõikes 1 loetletud asutustel koostada kohandatavaid aruandeid ja statistikat sisenemiste ja lahkumiste, sisenemiskeeldude ja kolmandate riikide kodanikest viibimisaja ületajate kohta, et suurendada piiril tehtavate kontrollide tõhusust, aidata konsulaatidel menetleda viisataotlusi ning toetada liidu rändepoliitika tõenduspõhist kujundamist. Keskne teabehoidla sisaldab igapäevaseid statistilisi andmeid lõikes 4 osutatud valdkondades. Kesksele teabehoidlale antakse juurdepääs S-TESTA turvalise juurdepääsukanali kaudu, mis kontrollib juurdepääsu ja konkreetseid kasutajaprofiile üksnes aruandluse ja statistika eesmärgil.

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  eu-LISA avaldab kord kvartalis riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi statistilised andmed, esitades eelkõige viibimisaja ületajate arvu, kodakondsuse ja sisenemise piiripunkti, sisenemiskeelu saanud kolmandate riikide kodanike arvu, kodakondsuse ja sisenemise piiripunkti, sealhulgas sisenemiskeelu põhjused, nende kolmandate riikide kodanike arvu, kodakondsuse ja sisenemise piiripunkti, kelle viibimine tühistati või pikendati, ning sõrmejälgede andmise nõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike arvu.

4.  eu-LISA avaldab kord kvartalis riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi statistilised andmed, esitades eelkõige viibimisaja ületajate arvu, kodakondsuse, vanuse, viibimise kestuse ja sisenemise piiripunkti, sisenemiskeelu saanud kolmandate riikide kodanike arvu, kodakondsuse ja sisenemise piiripunkti, sealhulgas sisenemiskeelu põhjused, nende kolmandate riikide kodanike arvu, kodakondsuse ja sisenemise piiripunkti, kelle viibimine tühistati või pikendati, ning sõrmejälgede andmise nõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike arvu.

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Iga aasta lõpus koostatakse statistiline aruanne, mis võtab kokku kõnealuse aasta statistilised kvartaliaruanded. Statistikas esitatakse andmed iga liikmesriigi kohta eraldi.

5.  Iga aasta lõpus võetakse kõnealuse aasta statistilised andmed kokku aastaaruandes. Statistikas esitatakse andmed iga liikmesriigi kohta eraldi. Aruanne avaldatakse ja edastatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa andmekaitseinspektorile ja riiklikele järelevalveasutustele.

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjoni nõudmisel esitab eu-LISA statistika käesoleva määruse rakendamisega seotud konkreetsete aspektide kohta ja lõike 3 kohase statistika.

6.  Komisjoni ja Euroopa Parlamendi nõudmisel esitab eu-LISA neile statistika käesoleva määruse rakendamisega seotud konkreetsete aspektide kohta ja lõike 3 kohase statistika.

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kesksüsteemi, sidetaristu ja ühtse riikliku liidese loomise ja käigushoidmisega seotud kulud kaetakse liidu üldeelarvest.

1.  Kesksüsteemi, turvalise ja krüpteeritud sidetaristu ja ühtse riikliku liidese loomise ja käigushoidmisega seotud kulud kaetakse liidu üldeelarvest.

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  riiklike süsteemide haldamine (ruumid, rakendamine, elektrienergia, jahutus);

b)  riiklike süsteemide ja piiritaristute haldamine (ruumid, rakendamine, elektrienergia, jahutus);

Selgitus

Mõistete ühtlustamine artikliga 6.

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  riiklike süsteemide käigushoidmine (töötajad ja tugiteenuste lepingud);

c)  riiklike süsteemide ja piiritaristute käigushoidmine (töötajad ja tugiteenuste lepingud);

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjon teeb lõike 1 kohaselt esitatud teabe kättesaadavaks liikmesriikidele ja üldsusele pidevalt ajakohastatava avaliku veebisaidi vahendusel.

6.  Komisjon avaldab lõigetes 1–4 osutatud teabe Euroopa Liidu Teatajas. Teabe muutumise korral avaldab komisjon kord aastas ajakohastatud koondteabe. Komisjon haldab pidevalt ajakohastatavat avalikku veebisaiti, mis sisaldab seda teavet.

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA esitab [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist – Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade kesksüsteemi, ühtsete liideste ja nendevahelise sidetaristu arengu seisust. Arendusetapi lõpetamisel esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse üksikasjalikult eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse lahknevusi.

2.  eu-LISA esitab [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist – Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade kesksüsteemi, ühtsete liideste ja nendevahelise turvalise ja krüpteeritud sidetaristu arengu seisust. See aruanne sisaldab üksikasjalikku teavet kulude kohta ja teavet riskide kohta, mis võivad mõjutada süsteemi kogukulusid. Arendusetapi lõpetamisel esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse üksikasjalikult eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse lahknevusi.

Selgitus

Võttes arvesse varasemaid kogemusi, eelkõige seoses SIS II-ga, tuleks kulusid tähelepanelikult jälgida.

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kolm aastat pärast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutuselevõttu ning seejärel iga nelja aasta tagant esitab komisjon riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta üldhinnangu. Üldhinnangus analüüsitakse saavutatud tulemusi, võttes arvesse seatud eesmärke ja mõju põhiõigustele, hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi turvalisust ja mis tahes mõju tulevasele tegevusele ning esitatakse vajalikud soovitused. Komisjon edastab hindamisaruanded Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Kolm aastat pärast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutuselevõttu ning seejärel iga nelja aasta tagant esitab komisjon riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta üldhinnangu. Üldhinnangus analüüsitakse saavutatud tulemusi, võttes arvesse seatud eesmärke ja mõju põhiõigustele, hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi turvalisust ja mis tahes mõju, sealhulgas eelarvelist mõju, tulevasele tegevusele ning esitatakse vajalikud soovitused. Komisjon edastab hindamisaruanded Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa andmekaitseinspektorile ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile.

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 8 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a) andmete parandamise taotluste arv, nende suhtes võetud meetmed ja asjaomaste isikute taotluse põhjal tehtud paranduste arv.

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja aluslepingute kohaselt liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

 

Määrust kohaldatakse alates kuupäevast, mille määrab kindlaks komisjon vastavalt artiklile 60, välja arvatud artiklid 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 ja 61, mida kohaldatakse alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja aluslepingute kohaselt liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Selgitus

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arendamiseks vajalikke artikleid tuleks vahetult kohaldada. Kogu määrust tuleks hakata kohaldama siis, kui riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem kasutusele võetakse.

(1)

ELT C 487, 28.12.2016, lk 66.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Viimastel aastatel suurenenud reisijate vood Euroopa Liidu välispiiridel on näidanud, et praegused piirikontrollisüsteemid ei ole tõhusad. Olukord võib veelgi halveneda, kuna eelolevateks aastateks prognoositakse nende liikumiste suurenemist. Schengeni alale lühiajalise külastuse eesmärgil seaduslikult sisenevate kolmandate riikide kodanike arv peaks 2025. aastaks ulatuma ligikaudu 300 miljonini. Prognooside kohaselt kasvab üksnes lennuliiklus Euroopas järgmise 20 aasta jooksul 2,6 % aastas. Praeguseid piirikontrollisüsteeme tuleb ajakohastada, need tuleb muuta paindlikumaks ja tõhusamaks ning ka turvalisemaks, eeldusel et teabesüsteeme ja piirikontrolli ei saa viia uuesti liikmesriikide tasandile. Nende kontrollide teostatavus ei tohi sõltuda ainult reisijate passidest ja seal seisvatest templitest, mis lisaks sellele, et need võivad olla võltsitud või loetamatud, on piirivalveasutustele ebaproportsionaalselt suureks koormuseks, mis ei võimalda keskenduda tõelistele ülesannetele, seades sellega ohtu turvalisuse. Tegevusetus tooks keskpikas perspektiivis kaasa meie piiripunktide kokkuvarisemise ning vajaduse teha tohutuid investeeringuid taristusse ja personali, et selliste voogudega toime tulla.

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi loomine on kasulik reisijatele, kuna nende ooteaeg piiriületuspunktides väheneb; liikmesriikidele, kuna see kiirendab heausksete reisijate piiriületust ja tugevdab samal ajal piirijulgeolekut; taristuettevõtjatele, kuna see võimaldab lühemaid ühendusi transiidialadel, mis toob kaasa otsest ja kaudset majanduslikku kasu; piiripunktide haldajatele, kelle käsutuses on rohkem vahendeid, ja vedajatele, kelle töö muutub lihtsamaks. Seejuures tagatakse põhiõiguste ja süsteemis sisalduvate andmete vajalik kaitse.

Euroopa rände tegevuskavas märgiti juba piirihaldust ühena neljast rände parema haldamise sambast. Piiriülesed ohud, millega Euroopa Liit viimasel ajal silmitsi seisab, on näidanud, et sisepiirideta alal on vaja tõhusat välispiiride kontrolli. Seos tõhusa piirikontrolli ja sisejulgeoleku tugevdamise vahel on üha selgem. Raportöör toetab õiguskaitseasutustele juurdepääsu andmist riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, et võidelda raskete kuritegude ja terrorismiohu vastu, mis annab süsteemile lisaväärtuse. Selline juurdepääs peab olema kontrollitud, vajalik, proportsionaalne ja pakkuma vajalikke tagatisi seoses õiguste ja andmekaitsega. On vajalik ja võimalik leida tasakaal piiriületuse kiiremaks muutmise ja piiripunktide turvalisuse tagamise vahel.

Raportööri seisukoht

1.- Eesmärgid

Käeoleva seadusandliku ettepaneku eesmärk on luua riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, mis lihtsustab piiriületust, võitlust selliste isikute ebaseadusliku rände vastu, kes ületavad lubatud viibimisaja riigis, ja võitlust organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu. Tuleks tagada nende eesmärkide täitmine ja viia need vastavusse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis esitatud andmete kaitsega proportsionaalsuse ja vajalikkuse seisukohalt.

2.- Ülesehitus

Raportöör tunneb heameelt seadusandlikku ettepanekusse tehtavate muudatuste üle, millest paljude abil kõrvaldatakse ettevalmistuste käigus väljendatud kahtlused. Seejuures ei ole arusaadav registreeritud reisijate programmi väljajätmine, mida parlament pidas julgeks meetmeks, et piirkontrolli kiirendada.

3.- Koostalitlusvõime VISiga

Käesoleva ettepaneku üks peamisi elemente on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi koostalitlusvõime VISiga, mis annab kujutlust sellest, millised peaksid olema tulevikus eri teabesüsteemide vahelised seosed. Eeldusel et järgitakse proportsionaalsuse põhimõtet, ei rikuta selle koostalitlusvõimega ELi põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 osutatud õigusi.

Eelistamata praegusel etapil koostalitlusvõimet SIS II-ga, tuleks selgitada, millist menetlust kasutatakse teadete korral isikute kohta, kes on ületanud oma viibimisaja Schengeni territooriumil.

4.- Eelarve

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arendamine on küll kallis, kuid palju kulukam oleks mitte tegutseda, seda nii taristusse ja personali tehtavate vajalike investeeringute seisukohalt, et suurenevate reisijate voogudega toime tulla, kui ka liikmesriikide julgeolgu vaatenurgast. Kuigi raportöör toetab eelarve ratsionaliseerimist, väljendab ta muret võimalike kõrvalekallete pärast, mis võivad esineda rakendusprotsessi käigus, mille tõttu on vajalik suurema eel- ja järelkontrolli läbiviimine.

5.- Biomeetria

Uuringu etapi käigus selgus, et parim viis, kuidas ühendada piiriületuspunktides kiirus ja turvalisus, oleks nii nelja sõrmejälje kui ka näotuvastuse kasutamine. Euroopa Parlamendi lähenemisviisi kohaselt vähendatakse kogutud biomeetriliste andmete hulka, võimaldades juba VISis sisalduvate andmete ülekandmist ja minimeerides salvestatud andmete kogumist ja dubleerimist. Oluline on panustada kvaliteedistandarditesse, et kogutud andmeid oleks võimalik täiel määral ettenähtud eesmärkidel kasutada.

6.- Andmekaitse ja põhiõiguste kaitse

Käesoleva määrusega tuleb tagada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis salvestatud andmete kaitse, järgides ELi põhiõiguste hartat. Selleks et järgida ELi põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8, peab riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemil olema samaaegselt asjaomane õiguslik alus, see peab austama harta põhimõtteid, teenima üldise huvi eesmärki, olema proportsionaalne ja vajalik. Seda on võimalik saavutada muu hulgas selliste meetmetega nagu süsteemis registreeritud andmete vähendamine, riiklike ja Euroopa andmekaitseasutuste roll, andmete parandamise ja kustutamisega seotud menetlused või süsteemile juurdepääsuviisid ja -load. Tuleb märkida, et Euroopa Kohus on tunnistanud, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärgid (piiri- ja rände kontroll ning võitlus terrorismi ja raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu) on üldist huvi teenivad eesmärgid.

7.- Andmete säilitamise aeg

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi puhul tuleb järgida vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid. Andmete säilitamisajaks algselt välja pakutud 181 päeva takistaks süsteemi tulemuslikku toimimist. Reisija jaoks ei muuda see piiriületust kiiremaks, kuna see aeg on väga lühike, mis kohustab ELi territooriumit korrapäraselt külastavaid isikuid end korduvalt registreerima ja aeglustab kogu protsessi. Konsulaatide ja piirivalveasutuste seisukohast takistatakse sellega võimalust analüüsida teavet isikute varasemate reiside kohta ja teostada riskianalüüse, mis on otsuste tegemise puhul väga tähtsad ning õiguskaitseasutuste seisukohast hävitataks sellega asjakohased andmed, mis on vajalikud võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga.

Kavandatav tähtaeg vastab süsteemi eesmärkidele ja aitaks kaasa koostalitlusvõimele VISiga. Tuleb siiski tagada, et isikutel on vajaduse korral juurdepääs andmetele, võimalus neid parandada ja/või kustutada.

8.- Õiguskaitseasutuste juurdepääs süsteemile

Riikide õiguskaitseasutuste ja Europoli juurdepääs süsteemile alates selle kasutuselevõtmisest, et võidelda organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu, annab süsteemile tohutu lisaväärtuse. On vajalik ja seaduslikult võimalik viia see kooskõlla piiriliikluse lihtsustamisega, järgides Euroopa õiguskorda. Schengeni ala ellujäämine sõltub muu hulgas välispiiride kaitsest. Kõige kasulikum vahend organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks on luuretegevus ja teave: suutlikkus ette näha.

On tõsi, et praegu ei kasuta mõned õiguskaitseteenistused täiel määral olemasolevaid süsteeme, kuid samuti on olnud näha, et investeerimine koolitusse, heade tavade vahetamine ja vastastikuse usalduse loomine on aidanud kaasa süsteemide paremale ja suuremale kasutamisele. Süsteemi rakendamise perioodil on vaja süsteemile juurdepääsu omavaid ametiasutusi koolitada.

9.- Mõju vedajatele ja reisijatele

Vedajate roll on süsteemi teostatavuse jaoks keskse tähtsusega. Neil peab olema proportsionaalne ja piiratud juurdepääs sellistele riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis sisalduvatele andmetele, mis aitavad neil oma tööülesandeid täita, kusjuures on piisavad tagatised, et süsteemi turvalisust ohtu ei seata.

Reisijatele peaks teada olema nende järelejäänud lubatud viibimisaeg, mistõttu oleks õige luua selleks veebisüsteem. Juurdepääs nimetatud süsteemile peab olema lihtne ja turvaline, nii et üksnes seaduslikul reisijal on võimalik seda kasutada. eu-LISA peab kõnealust veebiteenust haldama, vastutama selle eest, et süsteem asub turvalises võrgus, ja hindama võimalikke riske, et määrata kindlaks sellise teenuse konkreetsed vajadused.

10.- Juhtimine

eu-LISA-l peab olema peamine roll riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arendamisel ja haldamisel. Nii süsteemi rakendamise menetluse ajal kui ka siis, kui see ükskord kasutusele võetakse, tuleb kohandada turvalisuse, kontrolli ja vastutusega seotud standardeid. Euroopa Parlament peab oma pädevuse piires osalema riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eri etappides.


VÄHEMUSE ARVAMUS

vastavalt kodukorra artikli 52a lõikele 4 esitanud

Marie-Christine Vergiat

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga, mille esialgne eesmärk oli hõlbustada ELi välispiiride ületamist, kehtestatakse ELi territooriumile sisenevate ja sealt lahkuvate kolmandate riikide kodanike register, parandatakse selle koostalitlusvõimet teiste andmebaasidega ja luuakse suur, eeskätt biomeetriliste andmete kogumise süsteem, mis hõlmab ka üle 12aastaseid lapsi, ning see on vastuolus rahvusvahelise õigusega ja loob ohtliku pretsedendi.

Kui piirikontroll ja võitlus kuritegevusega võrdsustatakse, võivad sellega liituda politseijõud piirivalveametnikega samadel tingimustel, mistõttu aetakse segi väga erinevad eesmärgid, eiratakse vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid ning seostatakse omavahel ränne, kuritegevus ja terrorism.

Selle tulemusena tehakse vahet nn headel reisijatel, kes võivad riiki siseneda selleks sätestatud haldusmenetluse alusel, ja kõigil teistel, kelle puhul eeldatakse kohe ebaseaduslikkuse võimalust selle asemel, et vaadata individuaalselt läbi nende seisund. See mõjutab eriti kaitsetus olukorras isikuid, kellest antakse liikmesriikidele automaatselt teada.

Võttes arvesse ettepaneku sisu ja olulisust, on selle läbivaatamisel tehtud seadusandlikku tööd, mis võib ohtu seada tuhandete meeste, naiste ja laste põhiõigused.

Vähemasti oleks tulnud rohkem arvesse võtta Euroopa andmekaitseinspektori soovitusi.


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (9.12.2016)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Arvamuse koostaja: Monika Hohlmeier

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja on arvamusel, et ELi välispiiride parem, kaasaegsem ja tõhusam haldus on äärmiselt tähtis, et tagada täpne ülevaade kolmandate riikide kodanike riiki sisenemistest ja riigist lahkumistest. Lisaks on see vahend, mis võimaldab kiirendada piirikontrolli, vähendada ooteaega piiril ning tõhustada liikumisvabadust ja samal ajal ka sisejulgeolekut, võitlust terrorismi ja raske piiriülese kuritegevuse vastu ning avastada ebaseaduslikke piiriületusi, identiteedipettust või viibimisaja ületajaid. Arvamuse koostaja toonitab eelkõige asjaolu, et olemasolevate infosüsteemide maastikul on suur lünk, mis tuleb ELi välispiiride tõhusa kindlustamise eesmärgil kõrvaldada. Ükski liikmesriik ei suuda üksinda tegutsedes saavutada tulemuslikku järelevalvet kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise üle tervel Schengeni alal. Seetõttu tuleb kiiresti välja töötada tõhus Euroopa vahend, mida rakendaksid kõik liikmesriigid.

Sellega seoses tunneb arvamuse koostaja heameelt komisjoni muudetud ettepaneku üle, mis käsitleb riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning millega edendatakse infosüsteemide koostalitlusvõimet ja koostoimet, et kiirendada, hõlbustada ja tugevdada Euroopa Liitu reisivate kolmandate riikide kodanike kontrollimenetlusi.

Arvamuse koostaja tunneb heameelt Euroopa Komisjoni e-piiride tehnilise uuringu ning eu-LISA e-piiride katseprojekti lõpparuande üle, milles käsitletakse parlamendi 2013. aasta mureküsimusi, hinnates konkreetselt iga poliitikavaliku rahalisi, tehnilisi ja organisatoorseid probleeme ning algatades eu-LISA ülesandeks usaldatud testimisetapi.

Arvamuse koostaja tuletab meelde, et 2013. aasta ettepanekutega nähti ELi eelarves soovituslikult ette 1,1 miljardit eurot riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning registreeritud reisijate programmi väljatöötamiseks. Muudetud ettepanekus on ühtse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, sealhulgas õiguskaitseasutuste juurdepääsu eelistatud variandi põhjal hinnatud vajalikuks summaks 480 miljonit eurot. Finantsanalüüsi tulemus näib olevat täpsem kui eelmise ettepaneku puhul. Summa sõltub hankemenetluse tulemusest ja projekti analüüsist (olemasolevate riiklike süsteemide lõimimine ning uue süsteemi loomine kõikides liikmesriikides).

Arvamuse koostaja on selle poolt, et see ELi eelarvest antav rahaline toetus kataks nii kesktasandi meetmete kulud ELi tasandil kogu mitmeaastase finantsraamistiku perioodil (288 miljonit eurot – ELi tasandi arendus- ja tegevuskulud kaudse eelarve täitmise kaudu) kui ka kulud, mis tekivad liikmesriikides olemasolevate riiklike piiritaristute lõimimisel riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga ühtsete riiklike liideste abil (120 miljonit eurot – otsese eelarve täitmise kaudu). Vastupidiselt komisjoni ettepanekule soovitab arvamuse koostaja luua kriisimehhanismi, mis tagaks, et organisatoorsete ja rahaliste raskustega liikmesriigid saaksid kehtestada kõnealuse süsteemi ettenähtud ajavahemikus.

Arvamuse koostaja toetab samuti seda, et pärast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomist toetataks liikmesriikide tulevasi tegevuskulusid nende riiklikest programmidest Sisejulgeolekufondi raames (eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega), ja ta ergutab liikmesriike tegema kindlaks kulutõhusaid lahendusi.

Arvamuse koostaja soovitab lõpetuseks kehtestada rangemad eeskirjad, mis käsitlevad parlamendile ja nõukogule aru andmist riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi väljatöötamise ajal ja pärast seda, k.a kohustuslik ajakohastatud teave eelarve ja kulude arengu kohta, et tagada täielik parlamentaarne kontroll ja järelevalve protsessi üle ning minimeerida ülekulude ja viivituste ohtu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Komisjon tutvustas oma 6. aprilli 2016. aasta teatises „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“ protsessi, mille eesmärk on saavutada infosüsteemide koostalitlusvõime, et parandada struktuurselt liidu andmehalduse ülesehitust piirikontrolli ja julgeoleku valdkonnas.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  On vaja fikseerida riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärgid ja tehniline ülesehitus, sätestada selle toimimise ja kasutamisega seotud normid, määrata kindlaks süsteemi vastutusvaldkonnad, sinna sisestatavad andmeliigid, andmete sisestamise eesmärk, sisestamiskriteeriumid, andmetele juurdepääsu õigust omavad asutused ning andmetöötluse ja isikuandmete kaitse täiendavad normid.

(7)  On vaja fikseerida riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärgid ja tehniline ülesehitus, sätestada selle toimimise, kasutamise ja teiste infosüsteemidega koostalitlusega seotud normid, määrata kindlaks süsteemi vastutusvaldkonnad, sinna sisestatavad andmeliigid, andmete sisestamise eesmärk, sisestamiskriteeriumid, andmetele juurdepääsu õigust omavad asutused ning andmetöötluse ja isikuandmete kaitse täiendavad normid.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem koosneb kesksüsteemist, mis kasutab biomeetriliste ja tähtnumbriliste andmete arvutipõhist keskandmebaasi, ühtsest riiklikust liidesest igas liikmesriigis, turvalisest sidekanalist riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahel ning kesksüsteemi ja ühtse riikliku liidese vahelisest sidetaristust. Iga liikmesriik peab ühendama oma piiritaristud ühtse riikliku liidesega.

(12)  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem koosneb kesksüsteemist, mis kasutab biomeetriliste ja tähtnumbriliste andmete arvutipõhist keskandmebaasi, ühtsest riiklikust liidesest igas liikmesriigis, turvalisest sidekanalist riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahel ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja Eurodaci kesksüsteemi vahel ning kesksüsteemi ja ühtse riikliku liidese vahelisest sidetaristust. Iga liikmesriik peab ühendama oma piiritaristud ühtse riikliku liidesega. Liikmesriikide piiritaristud hõlmavad Schengeni infosüsteemi, Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi ning Europoli andmebaase ja õiguskaitseasutuste riiklikke andmebaase.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning Eurodaci koostalitlusvõime tuleks tagada kesksüsteemidevahelise otsese sidekanali kaudu, et võimaldada automaatselt edastada lubatud viibimisaja ületajate andmed riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist Eurodaci süsteemi.

Selgitus

Uus Eurodaci määrus näeb ette iga liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult viibiva kolmanda riigi kodaniku andmete registreerimise.

Vastavalt käesoleva määruse artiklile 11 luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi raames nimekiri isikutest, kes on lubatud viibimisaja ületanud ja seega viibivad riigis ebaseaduslikult. Andmete automaatne edastamine vähendab dubleerimist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(43)  Käesolev määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, asendab kolmandate riikide kodanike passide tembeldamise kohustuse, mida kohaldavad kõik ühinevad liikmesriigid. Schengeni alal lubatud viibimisaja kestuse arvutamisel ei tohiks võtta arvesse viibimist liikmesriikides, mis ei kohalda veel täielikult Schengeni acquis’d kooskõlas oma vastava ühinemisaktiga. Sellised liikmesriigid peaksid registreerima kolmandate riikide kodanike riigis viibimise riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, kuid süsteemi automaatkalkulaator ei tohiks seda arvestada lubatud viibimisaja osana.

(43)  Käesolev määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, asendab kolmandate riikide kodanike passide tembeldamise kohustuse, mida kohaldavad kõik ühinevad liikmesriigid. Viibimist liikmesriikides, mis ei kohalda määruse (EL) 2016/399 III jaotise alusel Schengeni acquis’ sätteid, tuleks lubatud viibimisaja (90 päeva 180 päeva jooksul) kestuse arvutamisel arvesse võtta.

Selgitus

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  iga liikmesriigi ühtne riiklik liides, mis põhineb ühtsel tehnilisel kirjeldusel ja on kõikidel liikmesriikidel ühesugune ning võimaldab ühendada kesksüsteemi liikmesriikide piiritaristutega;

(b)  iga liikmesriigi ühtne riiklik liides, mis põhineb ühtsel tehnilisel kirjeldusel ja on kõikidel liikmesriikidel ühesugune ning võimaldab ühendada kesksüsteemi liikmesriikide piiritaristutega; liikmesriikide piiritaristud hõlmavad Schengeni infosüsteemi, Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi, samuti Europoli andmebaase ja õiguskaitseasutuste riiklikke andmebaase;

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  turvaline sidekanal riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahel;

(c)  turvaline sidekanal riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ning keskse VISi ja SISi vahel;

Selgitus

Lisaks täielikule koostalitlusvõimele riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja VISi vahel tuleb kaasata ka Schengeni infosüsteem (SIS), et võimaldada täielikku andmevahetust.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  turvaline sidekanal riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja Eurodaci kesksüsteemi vahel;

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Koostalitlusvõime Eurodaciga

 

1.  eu-LISA loob riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja Eurodaci kesksüsteemi vahel turvalise sidekanali kõnealuse kahe süsteemi koostalitlusvõime võimaldamiseks.

 

2.  Kõnealune koostalitluse nõue võimaldab automaatselt edastada artiklites 14 ja 15 osutatud andmed kõikide lubatud viibimisaja ületajate kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemist Eurodaci kesksüsteemi.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Schengeni alal lubatud viibimisaja kestuse arvutamisel ei arvestata viibimist liikmesriikides, mis ei kohalda veel täielikult Schengeni acquis’d kooskõlas oma vastava ühinemisaktiga. Sellised liikmesriigid registreerivad kolmandate riikide kodanike riigis viibimise riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis. Süsteemi automaatkalkulaator ei arvesta siiski lubatud viibimisaja osana viibimist liikmesriikides, mis ei kohalda veel täielikult Schengeni acquis’d.

4.  Viibimist liikmesriikides, mis ei kohalda määruse (EL) 2016/399 III jaotise sätteid, tuleb lubatud viibimisaja kestuse arvutamisel arvesse võtta.

Selgitus

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Eurodaci kesksüsteemi edastatakse automaatselt artiklites 14 ja 15 osutatud andmed kõigi isikute kohta, kes on ületanud lubatud viibimisaega rohkem kui 15 päeva võrra ja kelle piiriületusandmed ei sisalda andmeid lahkumise kohta.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA vastutab kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, sidetaristu ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali väljaarendamise eest. Samuti vastutab ta artiklis 12 osutatud veebiteenuse väljaarendamise eest vastavalt artikli 61 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud tehnilisele kirjeldusele ja tingimustele.

eu-LISA vastutab kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, sidetaristu ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja Eurodaci kesksüsteemi vahelise turvalise sidekanali väljaarendamise eest. Samuti vastutab ta artiklis 12 osutatud veebiteenuse väljaarendamise eest vastavalt artikli 61 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt vastu võetud tehnilisele kirjeldusele ja tingimustele.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA määrab kindlaks süsteemi füüsilise ülesehituse, sealhulgas selle sidetaristu, ning koostab kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, sidetaristu ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali tehnilised kirjeldused ja nende täiendused, mille haldusnõukogu võtab komisjoni heakskiitva arvamuse korral vastu. eu-LISA teeb ka VISis vajalikke kohandusi, mis on tingitud koostalitlusvõime loomisest riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga ning artiklis 55 osutatud määruse (EÜ) nr 767/2008 muudatuste rakendamisest.

eu-LISA määrab kindlaks süsteemi füüsilise ülesehituse, sealhulgas selle sidetaristu, ning koostab kesksüsteemi, ühtsete liideste, sidetaristu ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja Eurodaci kesksüsteemi vahelise turvalise sidekanali tehnilised kirjeldused ja nende täiendused, mille haldusnõukogu võtab komisjoni heakskiitva arvamuse korral vastu. eu-LISA teeb ka VISis vajalikke kohandusi, mis on tingitud koostalitlusvõime loomisest riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga ning artiklis 55 osutatud määruse (EÜ) nr 767/2008 muudatuste rakendamisest.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA arendab välja ja rakendab kesksüsteemi, ühtsed riiklikud liidesed ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali ja sidetaristu võimalikult kiiresti pärast käesoleva määruse jõustumist ning artiklis 33 sätestatud aktide vastuvõtmist komisjonis.

eu-LISA arendab välja ja rakendab kesksüsteemi, ühtsed riiklikud liidesed, riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja Eurodaci kesksüsteemi vahelise turvalise sidekanali ja sidetaristu võimalikult kiiresti pärast käesoleva määruse jõustumist ning artiklis 33 sätestatud aktide vastuvõtmist komisjonis.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA vastutab kesksüsteemi, riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise turvalise sidekanali ning ühtsete riiklike liideste operatiivjuhtimise eest. Amet tagab koostöös liikmesriikidega, et kasutatakse alati parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahelise sidetaristu ning artiklis 12 osutatud veebiteenuse operatiivjuhtimise eest.

eu-LISA vastutab kesksüsteemi, riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi vahelise ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi ja Eurodaci kesksüsteemi vahelise turvalise sidekanali ning ühtsete riiklike liideste operatiivjuhtimise eest. Amet tagab koostöös liikmesriikidega, et kasutatakse alati parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste vahelise sidetaristu ning artiklis 12 osutatud veebiteenuse operatiivjuhtimise eest.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 34 a

 

Kriisimehhanism

 

Komisjon ja liikmesriigid töötavad välja kriisimehhanismi, mis käivitatakse juhul, kui mõnes liikmesriigis esineb organisatoorseid ja rahalisi raskusi. Mehhanismiga tagatakse riiklike süsteemide väljatöötamise ja lõimimise, projekti kavandamise täielikkuse, keskse VISi ja SISiga koostalitlusvõime ning käesoleva määruse rakendamise ühe- ja õigeaegne saavutamine. Samuti tagatakse sellega, et kõik liikmesriigid osalevad süsteemis täiel määral.

Selgitus

Täieliku toimivuse tagamiseks on äärmiselt oluline, et kõik liikmesriigid saaksid kõnealust süsteemi hoida käigus nende rahalisest olukorrast sõltumatult.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 34 b

 

Ilma et see piiraks artikli 58 kohaldamist, tagab komisjon, et iga liikmesriik saab piisavat rahalist toetust, et lõimida oma olemasolev piiritaristu ühtsete riiklike liideste abil riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi. Rahalise toetusega kaetakse kõik liikmesriikide lõimimise kulud ja kulutused, mis on seotud käesoleva määruse rakendamisega, ning see on proportsionaalne iga liikmesriigi konkreetsete haldusvajadustega.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kesksüsteemi, sidetaristu ja ühtse riikliku liidese loomise ja käigushoidmisega seotud kulud kaetakse liidu üldeelarvest.

1.  Kesksüsteemi, sidetaristu ja ühtse riikliku liidese loomise ja käigushoidmisega seotud kulud kaetakse liidu üldeelarvest. Komisjon teostab enne hankemenetluse algust olemasolevate riiklike süsteemide lõimimiseks vajalike tehniliste nõuete, tehniliste standardite ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi sisu ja juurdepääsetavust puudutavate nõuete täpse analüüsi.

Selgitus

Piirikontrolli digiteerimine on riiklikul tasandil ELis ja kolmandates riikides kasvav suundumus. 11 ELi Schengeni ala liikmesriiki, nagu ka Bulgaaria, Rumeenia ja Ühendkuningriik kasutavad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga sarnanevaid süsteeme, piirdudes harilikult teatavate valitud lennujaamadega. Kogemused muude mahukate IT-süsteemide väljatöötamisega ELi tasandil (nt SIS II ja VIS) on aga näidanud, et nende algatustega kaasnesid kasvavad kulud. Seepärast on tähtis teha kulud eelnevalt võimalikult täpselt kindlaks, et minimeerida ülekulude ohtu.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA esitab [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist – Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade kesksüsteemi, ühtsete liideste ja nendevahelise sidetaristu arengu seisust. Arendusetapi lõpetamisel esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse üksikasjalikult eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse lahknevusi.

2.  eu-LISA esitab [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist – Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade kesksüsteemi, ühtsete liideste ja nendevahelise sidetaristu arengu seisust. Aruanne hõlmab eelarve ja kulude arengu ülevaadet koos üksikasjaliku tehnilise ja finantshinnanguga ning täpset teavet kulude suurenemise ja kavandamisnõuete muudatuste kohta ning selliste lahknevuste põhjusi. Kriisimehhanismi käivitamise korral esitatakse aruandes käivitamise põhjused ja tagajärjed. Arendusetapi lõpetamisel esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse üksikasjalikult eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse lahknevusi.

Selgitus

Kogemused muude mahukate IT-süsteemide väljatöötamisega ELi tasandil (nt SIS II ja VIS) on näidanud, et nende algatustega kaasnesid pikad viivitused ja kasvavad kulud. Selleks et tagada protsessi üle tehtav täielik parlamentaarne kontroll ja järelevalve ning minimeerida ülekulude ja viivituste ohtu, tehakse ettepanek, et eu-LISA annaks parlamendile ja nõukogule aru riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi väljatöötamise etapis ja et aruanne hõlmaks kohustuslikku ajakohastatud teavet eelarve ja kulude arengu kohta.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kolm aastat pärast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutuselevõttu ning seejärel iga nelja aasta tagant esitab komisjon riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta üldhinnangu. Üldhinnangus analüüsitakse saavutatud tulemusi, võttes arvesse seatud eesmärke ja mõju põhiõigustele, hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi turvalisust ja mis tahes mõju tulevasele tegevusele ning esitatakse vajalikud soovitused. Komisjon edastab hindamisaruanded Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Kolm aastat pärast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutuselevõttu ning seejärel iga nelja aasta tagant esitab komisjon riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta üldhinnangu. Üldhinnangus analüüsitakse saavutatud tulemusi, võttes arvesse seatud eesmärke ja mõju põhiõigustele, hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi turvalisust ja mis tahes mõju – eelkõige eelarvelist mõju – tulevasele tegevusele ning esitatakse vajalikud soovitused. Komisjon edastab hindamisaruanded Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Selleks et tagada täielik parlamentaarne kontroll ning eelarve kontrollimine ja planeerimine ning et teha võimalikult vara kindlaks võimalikud eelarvelise mõjuga muudatused, tehakse ettepanek lisada üldhinnangutesse tulevase tegevuse võimaliku eelarvelise mõju ülevaade.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning tingimuste kindlaksmääramine kõnealusele süsteemile juurdepääsuks õiguskaitse eesmärgil

Viited

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

9.5.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Vastuvõtmise kuupäev

8.12.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

11

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning tingimuste kindlaksmääramine kõnealusele süsteemile juurdepääsuks õiguskaitse eesmärgil

Viited

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

EP-le esitamise kuupäev

6.4.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

7

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Esitamise kuupäev

8.3.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika