MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta

8.3.2017 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Menettely : 2016/0106(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0057/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0057/2017
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0194),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdan, 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 88 artiklan 22 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0135/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. syyskuuta 2016 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0057/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Ulkorajavalvonnan parantamiseksi entisestään ja erityisesti Schengen-alueella sallittua oleskeluaikaa koskevien säännösten noudattamisen tarkistamiseksi olisi luotava järjestelmä, joka rekisteröi sähköisesti Schengen-alueella lyhytaikaiseen oleskeluun oikeutettujen kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja maastalähtöajat ja -paikat ja laskee heidän sallitun oleskelunsa keston.

Perustelu

Asetukseen olisi lisättävä johdanto-osan kappale, jolla säädetään EES:n perustamisen yleisistä perusteista.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  On välttämätöntä määrittää EES:n tavoitteet ja tekninen rakenne ja vahvistaa säännöt, jotka koskevat sen toimintaa ja käyttöä, sekä määrittää järjestelmää koskevat vastuut, järjestelmään syötettävät tietoluokat, tietojen syöttämisen tarkoitus, syöttämistä koskevat kriteerit, viranomaiset, joilla on pääsy tietoihin, sekä tarkemmat säännöt tietojen käsittelystä ja henkilötietojen suojasta.

(7)  On välttämätöntä määrittää EES:n tavoitteet, järjestelmään tallennettavat tietoluokat, tallentamista koskevat kriteerit, viranomaiset, joilla on pääsy tietoihin, sekä tarkemmat säännöt tietojen käsittelystä ja henkilötietojen suojasta ja järjestelmän tekninen rakenne, sen toimintaa ja käyttöä koskevat säännöt sekä yhteentoimivuus muiden tietojärjestelmien kanssa. On myös välttämätöntä määritellä järjestelmää koskevat vastuut.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Olisi laadittava tarkat säännöt EES:n kehittämiseen ja toimintaan liittyvästä vastuusta ja jäsenvaltioiden vastuusta, joka koskee yhteyttä EES:ään. Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää niiden sisäisen turvallisuuden rahaston mukaisissa kansallisissa ohjelmissa saatavilla olevia resursseja EES:n kehittämiseen ja toimintaan kansallisella tasolla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/20111 a perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston olisi vastattava keskitetyn EES:n kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista tämän asetuksen mukaisesti. Asetuksen (EU) N:o 1077/2011 asiaan liittyviä säännöksiä olisi muutettava vastaavasti.

 

__________

 

1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  EES:n tavoitteena olisi oltava ulkorajavalvonnan parantaminen, sääntöjenvastaisen maahanmuuton estäminen ja muuttovirtojen hallinnan helpottaminen. EES:n olisi tarvittaessa erityisesti edistettävä sellaisten henkilöiden tunnistamista, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä jäsenvaltioiden alueella oleskelun kestoa koskevia edellytyksiä.

(9)  EES:n tavoitteena olisi oltava ulkorajavalvonnan parantaminen, sääntöjenvastaisen maahanmuuton estäminen ja muuttovirtojen hallinnan helpottaminen. EES:n olisi tarvittaessa erityisesti edistettävä sellaisten henkilöiden tunnistamista, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä sallitun jäsenvaltioiden alueella oleskelun kestoa koskevia edellytyksiä. Lisäksi EES:n olisi edistettävä terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  EES:ään olisi sisällyttävä seuraavat elementit: keskusjärjestelmä, jonka avulla käytetään biometristen ja aakkosnumeeristen tietojen tietokoneistettua keskustietokantaa, jokaisessa jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta, suojattu viestintäkanava EES:n keskusjärjestelmän ja neuvoston päätöksellä 2004/512/EY1 a perustetun keskusviisumitietojärjestelmän (VIS) välillä, sekä keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välinen suojattu ja salattu viestintäinfrastruktuuri. Kunkin jäsenvaltion olisi yhdistettävä kansalliset rajainfrastruktuurinsa yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan suojatusti. Jotta kolmansien maiden kansalaiset voisivat ja liikenteenharjoittajat tarkistaa milloin tahansa sallitun oleskelun jäljellä olevien päivien määrän, sitä varten olisi kehitettävä verkkopalvelu. Asiaankuuluvia sidosryhmiä olisi kuultava verkkopalvelun kehittämisvaiheessa.

 

_______________

 

1 a  Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  EES:stä ja VIS:stä olisi tehtävä yhteentoimivia siten, että VIS:n keskusjärjestelmän välille luodaan suora viestintäkanava. Näin EES:ää käyttävät rajaviranomaiset voivat katsoa VIS:ssä olevia viisumitietoja ja poimia niitä henkilökohtaisten tiedostojen luomiseksi tai päivittämiseksi. Ne voivat viisumitietojen avulla todentaa ulkorajoilla viisumin voimassaolon samoin kuin viisuminhaltijan henkilöllisyyden vertaamalla tämän sormenjälkiä suoraan VIS:ssä oleviin tietoihin. Rajaviranomaiset voivat todentaa viisumipakosta vapautettujen kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden vertaamalla heidän sormenjälkiään VIS:ssä oleviin tietoihin. Yhteentoimivuuden olisi mahdollistettava myös se, että VIS:ää käyttävät rajaviranomaiset voivat katsoa EES:ää suoraan VIS:stä käsitelläkseen viisumihakemuksia ja tehdäkseen niihin liittyviä päätöksiä sekä päivittääkseen viisumitietoja EES:ssä silloin, kun viisumi mitätöidään tai peruutetaan tai sitä pidennetään. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 767/20081 a olisi muutettava vastaavasti.

 

_________

 

1a  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus), (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

Perustelu

Johdanto-osan kappaleiden järjestystä muutetaan, jotta se vastaisi artiklojen järjestystä. Aiempaa johdanto-osan 13 kappaletta ei muuteta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 c)  Komissio esitti 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi” prosessia tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamiseksi, jotta rajavalvontaan ja ‑turvallisuuteen liittyvän unionin tiedonhallintajärjestelmän rakennetta voitaisiin parantaa. Tämän tiedonannon mukaisesti perustetun tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän odotetaan esittävän tuloksensa keväällä 2017. Tulokset voivat olla relevantteja EES:n tulevan kehityksen kannalta, ja komissiota kehotetaan ehdottamaan tarvittaessa EES:ää koskevia asianmukaisia toimia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 d)  Tässä asetuksessa olisi määriteltävä jäsenvaltioiden viranomaiset, joille voidaan antaa lupa päästä EES:ään tallentamaan, muuttamaan, poistamaan tai katsomaan tietoja. Lupa annetaan EES:n erityistarkoituksia varten ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen viranomaisten tehtävien suorittamista varten.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleiden järjestystä muutetaan, jotta se vastaisi artiklojen järjestystä. Aiempaa johdanto-osan 14 kappaletta ei muuteta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 e)  EES:n tietojen käsittelyn olisi oltava oikeasuhteista asetettuihin tavoitteisiin nähden ja tarpeellista toimivaltaisten viranomaisten tehtävien suorittamisen kannalta. Kun toimivaltaiset viranomaiset käyttävät EES:ää, niiden olisi varmistettava, että sen henkilön ihmisarvoa ja koskemattomuutta, jota koskevia tietoja pyydetään, kunnioitetaan. Viranomaiset eivät saisi syrjiä ketään tämän sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvällä perusteella.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EES:ssä olisi käsiteltävä aakkosnumeerisia ja biometrisiä tietoja (sormenjälkiä ja kasvokuvia). Vaikka biometristen tietojen käyttö vaikuttaa matkustajien yksityisyyteen, se on perusteltua kahdesta syystä. Ensinnäkin biometriset tiedot ovat luotettava menetelmä tunnistaa kolmansien maiden kansalaiset, joiden havaitaan oleskelevan jäsenvaltioiden alueella ilman matkustusasiakirjoja tai muuta tunnistamisvälinettä. Tällainen tilanne on tyypillinen sääntöjenvastaisesti maahan tulleille henkilöille. Toiseksi sellaisten henkilöiden maahantulo- ja maastalähtötiedot, jotka matkustavat sääntöjenmukaisesti, saadaan biometristen tietojen avulla liitettyä yhteen luotettavammin. Kun kasvokuvia käytetään yhdessä sormenjälkitietojen kanssa, sormenjälkiä voidaan rekisteröidä vähemmän ja tunnistaminen on silti yhtä tarkkaa.

(10)  EES:ssä olisi kerättävä ja käsiteltävä aakkosnumeerisia, biometrisiä tietoja (sormenjälkiä ja kasvokuvia) ensisijaisena tarkoituksena ulkorajavalvonnan parantaminen, sääntöjenvastaisen maahanmuuton estäminen ja muuttovirtojen hallinnan helpottaminen. EES:ään kerättyjä henkilötietoja voidaan käsitellä edelleen terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi vain tässä asetuksessa säädetyin ehdoin. Vaikka biometristen tietojen käyttö vaikuttaa matkustajien yksityisyyteen, se on perusteltua kahdesta syystä. Ensinnäkin biometriset tiedot ovat luotettava menetelmä tunnistaa kolmansien maiden kansalaiset, joiden havaitaan oleskelevan jäsenvaltioiden alueella ilman matkustusasiakirjoja tai muuta tunnistamisvälinettä. Tällainen tilanne on tyypillinen sääntöjenvastaisesti maahan tulleille henkilöille. Toiseksi sellaisten henkilöiden maahantulo- ja maastalähtötiedot, jotka matkustavat sääntöjenmukaisesti, saadaan biometristen tietojen avulla liitettyä yhteen luotettavammin. Kun kasvokuvia käytetään yhdessä sormenjälkitietojen kanssa, sormenjälkiä voidaan rekisteröidä vähemmän ja tunnistaminen on silti yhtä tarkkaa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  EES:ään olisi rekisteröitävä viisumipakosta vapautetuilta kolmansien maiden kansalaisilta neljä sormenjälkeä, jos se on fyysisesti mahdollista, jotta todentaminen ja tunnistaminen olisi tarkkaa (ja varmistettaisiin, että kolmannen maan kansalaista ei ole jo rekisteröity toisella henkilöllisyydellä tai toisella matkustusasiakirjalla) ja jotta taattaisiin tiedon riittävyys kaikissa olosuhteissa. Viisuminhaltijoiden sormenjäljet tarkastetaan viisumitietojärjestelmästä, jäljempänä ’VIS’, joka on perustettu neuvoston päätöksellä 2004/512/EY4. Sekä viisumipakosta vapautettujen että viisumin nojalla maahan tulevien kolmansien maiden kansalaisten kasvokuvat olisi rekisteröitävä EES:ään, ja niitä olisi käytettävä pääasiallisena biometrisenä tunnisteena sellaisten kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden todentamiseksi, jotka on aiemmin rekisteröity EES:ään ja joita koskevaa henkilökohtaista tiedostoa ei ole vielä poistettu. Vaihtoehtoisesti todentaminen olisi tehtävä sormenjälkien avulla.

(11)  EES:ään olisi rekisteröitävä viisumipakosta vapautetuilta kolmansien maiden kansalaisilta neljä sormenjälkeä, jos se on fyysisesti mahdollista, jotta todentaminen ja tunnistaminen olisi tarkkaa (ja varmistettaisiin, että kolmannen maan kansalaista ei ole jo rekisteröity toisella henkilöllisyydellä tai toisella matkustusasiakirjalla) ja jotta taattaisiin tiedon riittävyys EES:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Viisuminhaltijoiden sormenjäljet tarkastetaan VIS:stä. Sekä viisumipakosta vapautettujen että viisumin nojalla maahan tulevien kolmansien maiden kansalaisten kasvokuvat olisi rekisteröitävä EES:ään, ja niitä olisi käytettävä pääasiallisena biometrisenä tunnisteena sellaisten kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden todentamiseksi, jotka on aiemmin rekisteröity EES:ään ja joita koskevaa henkilökohtaista tiedostoa ei ole vielä poistettu. Vaihtoehtoisesti todentaminen olisi tehtävä sormenjälkien avulla.

__________

 

4  Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5).

 

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  EES:ään olisi sisällyttävä seuraavat elementit: keskusjärjestelmä, jonka avulla käytetään biometristen ja aakkosnumeeristen tietojen tietokoneistettua keskustietokantaa; jokaisessa jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta; suojattu viestintäkanava EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välillä; sekä EES:n keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välillä toimiva viestintäinfrastruktuuri. Jokaisen jäsenvaltion olisi liitettävä kansalliset rajainfrastruktuurinsa yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale siirretään.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  EES:stä ja VIS:stä olisi tehtävä yhteentoimivia siten, että niiden keskusjärjestelmien välille luodaan suora viestintäkanava. Näin EES:ää käyttävät rajaviranomaiset voivat katsoa VIS:ssä olevia viisumitietoja ja poimia niitä henkilökohtaisten tiedostojen luomiseksi tai päivittämiseksi. Ne voivat viisumitietojen avulla todentaa ulkorajoilla viisumin voimassaolon samoin kuin viisuminhaltijan henkilöllisyyden vertaamalla tämän sormenjälkiä suoraan VIS:ssä oleviin tietoihin. Rajaviranomaiset voivat todentaa viisumipakosta vapautettujen kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden vertaamalla heidän sormenjälkiään VIS:ssä oleviin tietoihin. Yhteentoimivuuden olisi mahdollistettava myös se, että VIS:ää käyttävät rajaviranomaiset voivat katsoa EES:ää suoraan VIS:stä käsitelläkseen viisumihakemuksia ja tehdäkseen niihin liittyviä päätöksiä sekä päivittääkseen viisumitietoja EES:ssä silloin, kun viisumi mitätöidään tai peruutetaan tai sitä pidennetään. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 767/2008 olisi muutettava vastaavasti.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale siirretään.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tässä asetuksessa olisi määriteltävä jäsenvaltioiden viranomaiset, joille voidaan antaa lupa päästä EES:ään syöttämään, muuttamaan, poistamaan tai katsomaan tietoja. Lupa annetaan EES:n erityistarkoituksia varten ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen viranomaisten tehtävien suorittamista varten.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale siirretään.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  EES:n tietojen käsittelyn olisi oltava oikeasuhteista asetettuihin tavoitteisiin nähden ja tarpeellista toimivaltaisten viranomaisten tehtävien suorittamisen kannalta. Kun toimivaltaiset viranomaiset käyttävät EES:ää, niiden olisi varmistettava, että sen henkilön ihmisarvoa ja koskemattomuutta, jota koskevia tietoja pyydetään, kunnioitetaan. Viranomaiset eivät saisi syrjiä ketään tämän sukupuoleen, ihonväriin, etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvällä perusteella.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale siirretään.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjunnassa on välttämätöntä, että lainvalvontaviranomaisilla on tehtäviensä hoitamiseksi käytössään mahdollisimman ajan tasalla olevat tiedot. Pääsy VIS:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa on jo osoittautunut hyödylliseksi tilanteissa, joissa VIS:n tietojen avulla on voitu tunnistaa väkivaltaisesti kuolleita henkilöitä tai joissa tutkijat ovat VIS:n tietojen ansiosta edistyneet merkittävästi ihmiskauppaan, terrorismiin tai huumekauppaan liittyvissä tutkimuksissa. Pääsy EES:n tietoihin on tarpeellista neuvoston puitepäätöksessä 2002/475/YOS6 tarkoitettujen terrorismirikosten ja neuvoston puitepäätöksessä 2002/584/YOS7 tarkoitettujen muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. EES:n tuottaman tiedon avulla voitaisiin todentaa henkilöllisyys sekä silloin kun kolmannen maan kansalainen on tuhonnut asiakirjansa että silloin kun lainvalvontaviranomaiset tutkivat rikosta sormenjälkien tai kasvokuvan perusteella ja haluavat selvittää henkilöllisyyden. Järjestelmää voidaan käyttää myös rikostiedusteluvälineenä näytön hankkimiseksi siten, että selvitetään rikoksesta epäillyn tai rikoksen uhrin matkareitit. Tämän vuoksi EES:n tietojen tulisi olla jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten ja Euroopan poliisiviraston, jäljempänä ’Europol’, käytettävissä tässä asetuksessa säädetyillä edellytyksillä.

(16)  Terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjunnassa on tarpeen, että nimetyillä lainvalvontaviranomaisilla on tehtäviensä hoitamiseksi käytössään mahdollisimman ajan tasalla olevat tiedot. Pääsy VIS:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa on jo osoittautunut hyödylliseksi tilanteissa, joissa VIS:n tietojen avulla on voitu tunnistaa väkivaltaisesti kuolleita henkilöitä tai joissa tutkijat ovat VIS:n tietojen ansiosta edistyneet merkittävästi ihmiskauppaan, terrorismiin tai huumekauppaan liittyvissä tutkimuksissa. Pääsy EES:n tietoihin on tarpeellista neuvoston puitepäätöksessä 2002/475/YOS6 tarkoitettujen terrorismirikosten ja neuvoston puitepäätöksessä 2002/584/YOS7 tarkoitettujen muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. EES:n tuottaman tiedon avulla voitaisiin todentaa henkilöllisyys sekä silloin kun kolmannen maan kansalainen on tuhonnut asiakirjansa että silloin kun lainvalvontaviranomaiset tutkivat rikosta sormenjälkien tai kasvokuvan perusteella ja haluavat selvittää henkilöllisyyden. Järjestelmää voidaan käyttää myös välineenä näytön hankkimiseksi siten, että selvitetään rikoksesta epäillyn tai rikoksen uhrin matkareitit. Tämän vuoksi EES:n tietojen tulisi olla jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten ja Euroopan poliisiviraston, jäljempänä ’Europol’, käytettävissä tässä asetuksessa säädetyillä edellytyksillä. Lainvalvontatarkoituksessa sekä terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi tietojen hakeminen tietokannasta on oikeasuhteista, jos asia on ylivoimaisen tärkeä yleisen turvallisuuden kannalta. Kaikki haut olisi perusteltava asianmukaisesti, ja niiden olisi oltava oikeasuhteisia mainittuun etuun nähden.

___________

___________

6  Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

6  Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

7  Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

7  Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Lisäksi Europol on avainasemassa rajat ylittävän rikollisuuden tutkimiseen liittyvässä jäsenvaltioiden viranomaisten välisessä yhteistyössä siten, että se tukee unioninlaajuista rikosten torjumista, analysointia ja tutkintaa. Tämän vuoksi myös Europolilla olisi oltava pääsy EES:ään oman tehtäväalueensa osalta ja neuvoston päätöksen 2009/371/YOS mukaisesti. 8

(17)  Lisäksi Europol on avainasemassa rajat ylittävän rikollisuuden tutkimiseen liittyvässä jäsenvaltioiden viranomaisten välisessä yhteistyössä siten, että se tukee unioninlaajuista rikosten torjumista, analysointia ja tutkintaa. Tämän vuoksi Europolilla olisi oltava pääsy EES:ään sen oman tehtäväalueen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/7948 mukaisesti. Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi seurattava Europolin suorittamaa tietojen käsittelyä ja varmistettava sovellettavien tietosuojasääntöjen täysimääräinen noudattaminen.

___________________

___________________

8  Neuvoston päätös 2009/371/YOS, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta (EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37).

8  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Poliisiyhteistyön kannalta on keskeistä, että voidaan vertailla tietoja sellaisten latenttien sormenjälkien perusteella, joita voidaan löytää rikospaikalta sormenjälkitutkimuksessa. Kun tapauksissa, joissa on perusteltua syytä uskoa, että rikokseen syyllistynyt henkilö tai rikoksen uhri on saatettu rekisteröidä EES:ään, voidaan verrata latenttia sormenjälkeä EES:ään tallennettuihin sormenjälkitietoihin, tämän mahdollisuuden pitäisi antaa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille erittäin arvokas työkalu niiden pyrkiessä torjumaan, havaitsemaan tai tutkimaan terrorismirikoksia tai muita vakavia rikoksia esimerkiksi silloin, kun latentit sormenjäljet ovat ainoita rikospaikalta löytyneitä todisteita.

(19)  Poliisiyhteistyön kannalta on keskeistä, että voidaan vertailla tietoja sellaisten latenttien sormenjälkien perusteella, joita voidaan löytää rikospaikalta sormenjälkitutkimuksessa. Kun tapauksissa, joissa on perusteltua syytä uskoa, että rikokseen syyllistynyt henkilö tai rikoksen uhri on saatettu rekisteröidä EES:ään, voidaan verrata latenttia sormenjälkeä EES:ään tallennettuihin sormenjälkitietoihin, mahdollisuus on välttämätön, jotta jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset voivat torjua, havaita tai tutkia terrorismirikoksia tai muita vakavia rikoksia esimerkiksi silloin, kun latentit sormenjäljet ovat ainoita rikospaikalta löytyneitä todisteita.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rajavartiostoilla on pääsy Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokantaan sekä asiaankuuluviin kansallisiin ja unionin tietokantoihin. Niiden olisi myös varmistettava, että rajavartiostot hyödyntävät täysimääräisesti oikeuttaan päästä näihin tietokantoihin rekisteröidessään unioniin saapuvia tai sieltä lähteviä kolmansista maista tulevia matkustajia.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  EES:ään tallennettuja henkilötietoja olisi säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeen EES:n käyttötarkoituksia varten. Rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi kolmansien maiden kansalaisten tietoja on asianmukaista säilyttää viiden vuoden ajan, jotta vältytään siltä, että kolmansien maiden kansalaisten on rekisteröidyttävä uudelleen EES:ään ennen tuon ajan päättymistä. Sellaisten vailla direktiivissä 2004/38/EY10 tarkoitettua oleskelukorttia olevien kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä ja joihin sovelletaan direktiiviä 2004/38/EY tai jotka ovat unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvan kolmannen maan kansalaisen perheenjäseniä, on asianmukaista, että tällaisten henkilöiden jokaista tietuetta, jossa on toisiinsa liitetyt maahantulo- ja maastalähtötietueet, säilytetään enintään vuoden ajan sen jälkeen, kun henkilö on viimeksi lähtenyt alueelta.

(25)  EES:ään tallennettuja henkilötietoja olisi säilytettävä vain niin kauan kuin on ehdottomasti tarpeen tietojen käsittelyn tarkoituksia varten. Rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi EES:ää laillisesti käyttäneiden kolmansien maiden kansalaisten sekä kolmansien maiden kansalaisten, joiden pääsy lyhytaikaista oleskelua varten (tai kiertomatkaviisumin perusteella) on evätty, tietoja on riittävää kahden vuoden ajan, jotta vältytään siltä, että kolmansien maiden kansalaisten on rekisteröidyttävä uudelleen EES:ään ennen tuon ajan päättymistä. Kahden vuoden säilytysajan avulla uudelleen rekisteröintejä tarvitaan harvemmin, ja tämä hyödyttää kaikkia matkustajia, sillä sekä keskimääräinen rajanylitysaika että odotusaika rajanylityspaikoilla lyhenevät. Vaikka matkustaja saapuisi Schengen-alueelle vain kerran, myös tällaisen matkustajan odotusaika rajanylityspaikoilla lyhenee sen ansiosta, että muiden, EES:ään jo rekisteröityneiden matkustajien ei tarvitse rekisteröityä siihen uudelleen ennen kahden vuoden ajan päättymistä. Tällaista kahden vuoden säilytysaikaa tarvitaan myös, jotta rajanylityksiä kyetään helpottamaan prosessien vauhdittajien ja itsepalvelujärjestelmien avulla. Sellaisten vailla direktiivissä 2004/38/EY10 tarkoitettua oleskelukorttia olevien kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä ja joihin sovelletaan direktiiviä 2004/38/EY tai jotka ovat unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvan kolmannen maan kansalaisen perheenjäseniä, on asianmukaista, että tällaisten henkilöiden jokaista tietuetta, jossa on toisiinsa liitetyt maahantulo- ja maastalähtötietueet, säilytetään enintään vuoden ajan sen jälkeen, kun henkilö on viimeksi lähtenyt alueelta. Tietojen asianmukaisen säilyttämisajan päätyttyä tiedot olisi poistettava automaattisesti.

___________

___________

10  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77).

10  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77).

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Neljän vuoden aika tietojen säilyttämiselle on tarpeen niiden kolmansien maiden kansalaisten tietojen osalta, jotka eivät ole lähteneet jäsenvaltioiden alueelta sallitun oleskeluaikansa kuluessa. Tällä helpotetaan tunnistamis- ja palauttamisprosessia. Tiedot olisi poistettava automaattisesti neljän vuoden kuluttua, paitsi jos on olemassa perusteet poistaa ne jo aiemmin.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Viiden vuoden säilytysaika on tarpeen, jotta rajavartiostot voivat tehdä Schengenin rajasäännöstön vaatiman riskianalyysin ennen matkustajan päästämistä Schengen-alueelle. Myös viisumihakemuksen käsittely konsuliedustustoissa edellyttää hakijan matkustustietojen analysointia, jotta aiempien viisumien käyttöä ja oleskeluehtojen noudattamista voidaan arvioida. Passien leimaaminen korvataan EES-tietojen katselulla. Järjestelmässä olevien matkustustietojen olisi sen vuoksi katettava ajanjakso, joka on riittävän pitkä viisumien myöntämisen kannalta. Viiden vuoden säilytysajan avulla uudelleen rekisteröintejä tarvitaan harvemmin, ja tämä hyödyttää kaikkia matkustajia, sillä keskimääräinen rajanylitysaika samoin kuin odotusaika rajanylityspaikoilla lyhenee. Vaikka matkustaja saapuisi Schengen-alueelle vain kerran, myös tällaisen matkustajan odotusaika rajoilla lyhenee sen ansiosta, että muiden matkustajien ei tarvitse rekisteröityä uudelleen EES:ään. Viiden vuoden säilytysaika on tarpeen myös, jotta rajanylityksiä voidaan helpottaa prosessien vauhdittajien ja itsepalvelujärjestelmien avulla. Tällaiseen helpottamiseen tarvitaan järjestelmään rekisteröityjä tietoja. Lyhyempi tietojen säilytysaika johtaisi siihen, että rajatarkastukset kestäisivät pitempään. Lyhyempi säilytysaika myös pienentäisi sen matkustajaryhmän kokoa, joka voisi käyttää hyväkseen prosessien helpottamista, mikä estäisi saavuttamasta EES:n nimenomaista tavoitetta eli rajanylitysten helpottamista.

(26)  Kahden vuoden säilytysaika niiden kolmansien maiden kansalaisten tietojen osalta, jotka ovat laillisesti käyttäneet EES:ää, ja niiden kolmansien maiden kansalaisten henkilötietojen osalta, joiden pääsy lyhytaikaista oleskelua varten tai kiertomatkaviisumin perusteella on evätty, ja neljän vuoden säilytysaika niiden kolmansien maiden kansalaisten henkilötietojen osalta, jotka eivät ole lähteneet jäsenvaltioiden alueelta sallitun oleskeluaikansa kuluessa, on tarpeen, jotta rajavartiostot voivat tehdä Schengenin rajasäännöstön vaatiman riskianalyysin ennen matkustajan päästämistä Schengen-alueelle. Myös viisumihakemusten käsittely konsuliedustustoissa edellyttää hakijan matkustustietojen analysointia, jotta voidaan arvioida aiempien viisumien käyttöä ja sitä, onko oleskeluehtoja noudatettu. Passien leimaaminen korvataan EES-tietojen katselulla. Järjestelmässä olevien matkustustietojen olisi sen vuoksi katettava ajanjakso, joka on riittävän pitkä viisumien myöntämisen kannalta. Kun rajalla suoritetaan riskianalyysia ja kun käsitellään viisumihakemusta, kolmannen maan kansalaisten matkustushistoria olisi tarkastettava sen selvittämiseksi, ovatko nämä aiemmin ylittäneet sallitun oleskelunsa enimmäiskeston. Siksi on tarpeen säilyttää niiden kolmansien maiden kansalaisten henkilötiedot, jotka eivät ole lähteneet jäsenvaltioiden alueelta sallitun oleskeluaikansa kuluessa, neljän vuoden ajan eli pidempään kuin sellaisten kolmansien maiden kansalaisten henkilötiedot, jotka ovat käyttäneet järjestelmää laillisesti, ja sellaisten kolmansien maiden kansalaisten henkilötiedot, joiden pääsy lyhytaikaista oleskelua varten tai kiertomatkaviisumin perusteella on evätty.

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Viiden vuoden aika tietojen säilyttämiselle olisi tarpeen myös niiden henkilöiden tietojen osalta, jotka eivät ole lähteneet jäsenvaltioiden alueelta sallitun oleskeluaikansa kuluessa. Tällä helpotetaan tunnistamis- ja palauttamisprosessia. Sama aika olisi tarpeen myös sellaisten henkilöiden osalta, joiden pääsy lyhytaikaista oleskelua varten (tai kiertomatkaviisumin perusteella) on evätty. Tiedot olisi poistettava viiden vuoden kuluttua, paitsi jos on olemassa perusteet poistaa ne jo aiemmin.

Poistetaan.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Olisi laadittava tarkat säännöt EES:n kehittämiseen ja toimintaan liittyvästä vastuusta ja jäsenvaltioiden vastuusta, joka koskee yhteyttä EES:ään. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston olisi vastattava keskitetyn EES:n kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista tämän asetuksen mukaisesti. Asetuksen (EU) N:o 1077/2011 asiaan liittyviä säännöksiä olisi muutettava vastaavasti.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale poistetaan.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamiseksi suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY12, paitsi silloin, kun jäsenvaltioiden nimetyt tai todentavat viranomaiset suorittavat tällaisen käsittelyn terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi.

(30)  Jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamiseksi suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67912, paitsi silloin, kun jäsenvaltioiden nimetyt tai todentavat viranomaiset suorittavat tällaisen käsittelyn terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi tai havaitsemiseksi tai niihin liittyviä syytteitä varten.

___________________

___________________

12  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

12  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)   Tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jota jäsenvaltioiden viranomaiset suorittavat terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, olisi sovellettava henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön normeja, jotka ovat neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS13 mukaisia.

(31)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/68012 a nojalla hyväksytyt kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset koskevat henkilötietojen käsittelyä, jota jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset suorittavat terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, tutkimista tai havaitsemista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten tämän asetuksen nojalla.

___________________

___________________

 

12 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

13   Neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60).

 

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Direktiivin 95/46/EY 28 artiklan mukaisesti perustettujen riippumattomien valvontaviranomaisten olisi valvottava jäsenvaltioiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, kun taas asetuksella (EY) N:o 45/2001 perustetun Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava henkilötietojen käsittelyyn liittyvää unionin toimielinten ja elinten toimintaa. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja valvontaviranomaisten olisi tehtävä keskinäistä yhteistyötä EES:n valvonnassa.

(34)  Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan mukaisesti perustettujen riippumattomien valvontaviranomaisten olisi valvottava jäsenvaltioiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, kun taas asetuksella (EY) N:o 45/2001 perustetun Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava henkilötietojen käsittelyyn liittyvää unionin toimielinten ja elinten toimintaa. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja valvontaviranomaisten olisi tehtävä keskinäistä yhteistyötä EES:n valvonnassa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan mukaisesti perustettujen kansallisten valvontaviranomaisten olisi valvottava, että jäsenvaltioiden lainvalvontatarkoituksissa suorittama henkilötietojen käsittely on lainmukaista, ja päätöksen 2009/371/YOS 33 artiklan mukaisesti perustettujen kansallisten valvontaviranomaisten olisi valvottava, että Europolin suorittamat tietojenkäsittelytoimet ovat lainmukaisia.

(35)  Direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan mukaisesti perustettujen kansallisten valvontaviranomaisten olisi valvottava, että jäsenvaltioiden lainvalvontatarkoituksissa suorittama henkilötietojen käsittely on lainmukaista.

Perustelu

Europolin suorittaman käsittelyn lainmukaisuuden valvominen kuuluu Europolia koskevan asetuksen 43 artiklan mukaan Euroopan tietosuojavaltuutetun eikä kansallisten valvontaviranomaisten toimivaltaan.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon ...

(36)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 21 päivänä syyskuuta 2016.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Ehdotuksessa vahvistetaan tiukat säännöt, jotka koskevat pääsyä EES:ään, sekä tarvittavat suojatoimet. Ehdotuksessa säädetään myös yksilön oikeudesta tutustua tietoihinsa sekä korjata, poistaa ja muuttaa niitä ja erityisesti oikeudesta käyttää oikeussuojakeinoja samoin kuin tietojenkäsittelytoiminnan valvonnasta, jota riippumattomat julkiset viranomaiset toteuttavat. Tässä asetuksessa kunnioitetaan näin ollen perusoikeuksia ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita ja otetaan huomioon erityisesti seuraavat perusoikeudet: oikeus ihmisarvoon (perusoikeuskirjan 1 artikla), orjuuden ja pakkotyön kielto (perusoikeuskirjan 5 artikla), oikeus vapauteen ja turvallisuuteen (perusoikeuskirjan 6 artikla), yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen (perusoikeuskirjan 7 artikla), henkilötietojen suoja (perusoikeuskirjan 8 artikla), syrjintäkielto (perusoikeuskirjan 21 artikla), lapsen oikeudet (perusoikeuskirjan 24 artikla), ikääntyneiden henkilöiden oikeudet (perusoikeuskirjan 25 artikla), vammaisten oikeudet (perusoikeuskirjan 26 artikla) ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin (perusoikeuskirjan 47 artikla).

(37)  Ehdotuksessa vahvistetaan tiukat säännöt, jotka koskevat pääsyä EES:ään, sekä tarvittavat suojatoimet. Ehdotuksessa säädetään myös yksilön oikeudesta tutustua tietoihinsa sekä oikaista, täydentää, poistaa ja muuttaa niitä ja erityisesti oikeudesta käyttää oikeussuojakeinoja samoin kuin tietojenkäsittelytoiminnan valvonnasta, jota riippumattomat julkiset viranomaiset toteuttavat. Tässä asetuksessa kunnioitetaan näin ollen perusoikeuksia ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita ja otetaan huomioon erityisesti seuraavat perusoikeudet: oikeus ihmisarvoon (perusoikeuskirjan 1 artikla), orjuuden ja pakkotyön kielto (perusoikeuskirjan 5 artikla), oikeus vapauteen ja turvallisuuteen (perusoikeuskirjan 6 artikla), yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen (perusoikeuskirjan 7 artikla), henkilötietojen suoja (perusoikeuskirjan 8 artikla), syrjintäkielto (perusoikeuskirjan 21 artikla), lapsen oikeudet (perusoikeuskirjan 24 artikla), ikääntyneiden henkilöiden oikeudet (perusoikeuskirjan 25 artikla), vammaisten oikeudet (perusoikeuskirjan 26 artikla) ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin (perusoikeuskirjan 47 artikla).

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 a)  Jäsenvaltioiden ei pitäisi missään olosuhteissa käyttää pääsyä EES-tietoihin kiertääkseen 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn New Yorkin pöytäkirjan mukaisia kansainvälisiä velvollisuuksiaan eikä evätä turvapaikanhakijoilta unionin alueelle pääsemiseksi turvallisia, toimivia ja laillisia väyliä, jotta he voivat käyttää oikeuttaan kansainväliseen suojeluun.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(39 a)  Lähtökohtana on, että käyttöönottoon mennessä kaikki jäljellä olevat sisärajojen tarkastukset on poistettu ja että kaikki nykyiset Schengen-alueeseen kuuluvat jäsenvaltiot soveltavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/3991 a III osastoa. EES on rajavalvonnan väline, joka lisää rajatarkastusten tehokkuutta sallitun oleskelun laskennan ja seurannan avulla, ja sitä olisi sen vuoksi kehitettävä ja sen integroimista kansallisiin rajainfrastruktuureihin olisi valmisteltava käyttäen perustana yhtä yhteistä aluetta, jolla ei ole sisärajatarkastuksia ja jolla henkilöt voivat liikkua vapaasti sallitun oleskelun yhden määritetyn keston ajan.

 

___________________

 

1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Tällä EES:n perustamisesta annettavalla asetuksella korvataan kaikkien EES:ään liittyvien jäsenvaltioiden velvollisuus leimata kolmansien maiden kansalaisten passit. Oleskelua jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti liittymisasiakirjojensa mukaisesti, ei pitäisi ottaa huomioon laskettaessa sallitun oleskelun kestoa Schengen-alueella. Näiden jäsenvaltioiden olisi rekisteröitävä kolmansien maiden kansalaisten oleskelut EES:ään, mutta automaattinen laskentajärjestelmä ei saisi laskea niitä osaksi sallitun oleskelun kestoa.

(43)  Tällä EES:n perustamisesta annettavalla asetuksella korvataan kaikkien EES:ään liittyvien jäsenvaltioiden velvollisuus leimata kolmansien maiden kansalaisten passit.

Tarkistus     34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Tämä asetus ei rajoita direktiivin 2004/38/EY soveltamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51)  Tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa, vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa ja vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös,

Poistetaan.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä asetuksella perustetaan rajanylitystietojärjestelmä, jäljempänä ’EES’, joka on tarkoitettu jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja maastalähtöpäivää, -aikaa ja -paikkaa koskevien tietojen kirjaamiseen ja säilyttämiseen, heidän oleskelunsa keston laskemiseen ja kuulutusten laatimiseen jäsenvaltioille, kun sallitut oleskeluajat ovat umpeutuneet, sekä pääsyn epäämispäivän, -ajan ja -paikan kirjaamiseen niiden kolmansien maiden kansalaisten osalta, joiden pääsy lyhytaikaista oleskelua varten {tai kiertomatkaviisumin perusteella} on evätty, sekä pääsyn evänneen jäsenvaltion viranomaisen ja epäämisen syiden kirjaamiseen.

1.  Tällä asetuksella perustetaan rajanylitystietojärjestelmä, jäljempänä ’EES’, joka on tarkoitettu jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja maastalähtöpäivää, -aikaa ja -paikkaa koskevien tietojen kirjaamiseen ja säilyttämiseen, heidän sallitun oleskelunsa keston laskemiseen ja kuulutusten laatimiseen jäsenvaltioille, kun sallitut oleskeluajat ovat umpeutuneet, sekä pääsyn epäämispäivän, -ajan ja -paikan kirjaamiseen niiden kolmansien maiden kansalaisten osalta, joiden pääsy lyhytaikaista oleskelua varten {tai kiertomatkaviisumin perusteella} on evätty, sekä pääsyn evänneen jäsenvaltion viranomaisen ja epäämisen syiden kirjaamiseen.

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lisäksi tämän asetuksen IV luvussa vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden nimetyt lainvalvontaviranomaiset ja Euroopan poliisivirasto, jäljempänä ’Europol’, voivat päästä katsomaan EES:n tietoja terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkintaa varten.

2.  Terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkintaa varten tämän asetuksen IV luvussa vahvistetaan myös edellytykset ja rajoitukset, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden nimetyt lainvalvontaviranomaiset ja Euroopan poliisivirasto, jäljempänä ’Europol’, voivat päästä katsomaan EES:n tietoja.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  ’nimetyillä lainvalvontaviranomaisilla’ jäsenvaltioiden 26 artiklan nojalla nimeämiä viranomaisia, jotka ovat vastuussa terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumisesta, havaitsemisesta tai tutkimisesta;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(8)  ’lyhytaikaisella viisumilla’ jäsenvaltion myöntämää lupaa oleskella jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana;

(8)  ’lyhytaikaisella viisumilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/20091 a 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määriteltyä viisumia;

 

___________________

 

1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1).

Perustelu

Sen sijaan, että määriteltäisiin termi ”lyhytaikainen viisumi”, ehdotetaan ristiviittausta viisumisäännöstöön.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(9)  ’kiertomatkaviisumilla’ jäsenvaltion myöntämää lupaa oleskella kahden tai useamman jäsenvaltion alueella yli 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana edellyttäen, että hakija ei aio viipyä yhden jäsenvaltion alueella pidempään kuin 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana;

(9)  ’kiertomatkaviisumilla’ jäsenvaltion myöntämää lupaa oleskella kahden tai useamman jäsenvaltion alueella 12 kuukautta minkä tahansa 15 kuukauden jakson aikana edellyttäen, että hakija ei viivy yhden jäsenvaltion alueella pidempään kuin 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana;

Perustelu

Tämä kiertomatkaviisumin määritelmä muutetaan sitä koskevan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön mukaiseksi.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(15)  ’sormenjälkitiedoilla’ henkilön oikean käden etusormen, keskisormen, nimettömän ja pikkusormen sormenjälkitietoja ja, jos ne puuttuvat, vasemman käden vastaavia sormenjälkiä tai latentteja sormenjälkiä;

(15)  ’sormenjälkitiedoilla’ henkilön oikean käden etusormen, keskisormen, nimettömän ja pikkusormen sormenjälkitietoja ja, jos ne puuttuvat, vasemman käden vastaavia sormenjälkiä, joiden kuvan resoluutio ja laatu ovat riittäviä käytettäväksi automaattisessa biometrisessa tunnistuksessa, tai latentteja sormenjälkiä;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(20)  ’Frontexilla’ asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustettua Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivaa virastoa;

(20)  ’Frontexilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/16241 a perustettua Euroopan raja- ja merivartiovirastoa;

 

___________________

 

1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(21)  ’valvontaviranomaisella’ direktiivin 95/46/EY 28 artiklan mukaisesti perustettua valvontaviranomaista;

Poistetaan.

Tarkistus     44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(22)  ’kansallisella valvontaviranomaisella’ lainvalvontatarkoitusten osalta neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan mukaisesti perustettua valvontaviranomaista;

Poistetaan.

Tarkistus     45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(23)  ’kansallisella valvontaelimellä’ päätöksen 2009/371/YOS 33 artiklan mukaisesti perustettua valvontaelintä;

Poistetaan.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Direktiivin 95/46/EY 2 artiklassa määritellyillä käsitteillä on tässä asetuksessa sama merkitys siltä osin kuin jäsenvaltioiden viranomaiset käsittelevät henkilötietoja tämän asetuksen 5 artiklassa säädettyä tarkoitusta varten.

2.  Asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklassa määritellyillä käsitteillä on tässä asetuksessa sama merkitys siltä osin kuin jäsenvaltioiden viranomaiset käsittelevät henkilötietoja tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Puitepäätöksen 2008/977/YOS 2 artiklassa määritellyillä käsitteillä on tässä asetuksessa sama merkitys siltä osin kuin jäsenvaltioiden viranomaiset käsittelevät henkilötietoja lainvalvontatarkoituksia varten.

3.  Direktiivin (EU) 2016/680 3 artiklassa määritellyillä käsitteillä on tässä asetuksessa sama merkitys siltä osin kuin jäsenvaltioiden viranomaiset käsittelevät henkilötietoja sellaisia lainvalvontatarkoituksia varten, joista on säädetty tämän asetuksen 5 artiklan 1 a kohdassa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EES:n rakenne

EES:n kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi

Tarkistus     49

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto, jäljempänä ’eu-LISA’, kehittää EES:n ja huolehtii sen operatiivisesta hallinnoinnista, mukaan lukien 14 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja 15 artiklassa tarkoitetut biometristen tietojen käsittelyyn tarvittavat toiminnot.

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto, jäljempänä ’eu-LISA’, kehittää EES:n ja huolehtii sen operatiivisesta hallinnoinnista, mukaan lukien 14 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja 15 artiklassa tarkoitetut biometristen tietojen käsittelyyn tarvittavat toiminnot, sekä asianmukaisesta turvallisuudesta.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EES:n tarkoitus

EES:n tavoitteet

Tarkistus     51

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

EES kirjaa ja tallentaa kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja maastalähtöpäivän, -ajan ja -paikan sekä pääsyn epäämisen ulkorajoilla ja antaa jäsenvaltioille pääsyn näihin tietoihin, minkä myötä sillä

1.  EES kirjaa ja tallentaa kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja maastalähtöpäivän, -ajan ja -paikan sekä pääsyn epäämisen ulkorajoilla ja antaa jäsenvaltioille pääsyn näihin tietoihin, minkä myötä sillä

Tarkistus     52

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  mahdollistetaan sallitun oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden tunnistaminen ja havaitseminen (myös alueen sisällä) sekä se, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, kuten parantaa palauttamismahdollisuuksia;

c)  mahdollistetaan sallitun oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden tunnistaminen ja havaitseminen sekä se, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  vapautetaan rajavalvontaresursseja sellaisten tarkastusten suorittamisesta, jotka voidaan automatisoida, ja mahdollistetaan tiiviimpi keskittyminen kolmansien maiden kansalaisten arviointiin;

e)  mahdollistetaan kolmansien maiden kansalaisten rajatarkastusten automatisointi;

Tarkistus     54

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  edistetään terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista;

Poistetaan.

Tarkistus     55

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  mahdollistetaan terrorismista ja rikoksesta epäiltyjen sekä rikosten uhrien tunnistaminen ja kiinni ottaminen ulkorajojen ylittämisen yhteydessä;

Poistetaan.

Tarkistus     56

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  mahdollistetaan terrorismista ja rikoksesta epäiltyjen sekä rikosten uhrien matkustushistoriaa koskevien tietojen tuottaminen terrorismiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyviä tutkimuksia varten.

Poistetaan.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  EES antaa jäsenvaltioille pääsyn näihin tietoihin tässä asetuksessa säädetyin ehdoin, minkä myötä sillä

 

a)  edistetään terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista;

 

b)  mahdollistetaan terrorismista ja rikoksesta epäiltyjen tunnistaminen ja kiinni ottaminen sekä rikosten uhrien tunnistaminen ulkorajojen ylittämisen yhteydessä;

 

c)  mahdollistetaan terrorismista ja rikoksesta epäiltyjen sekä rikosten uhrien matkustushistoriaa koskevien tietojen tuottaminen terrorismiin tai vakavaan rikollisuuteen liittyviä tutkimuksia varten.

Tarkistus     58

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön usein matkustavien ja ennakkotutkinnan läpäisseiden kolmansien maiden kansalaisten rajanylitysten helpottamiseksi asetuksen (EU) 2016/399 8 e artiklan mukaisia kansallisia helpottamisohjelmia ja yhdistää ne EES:ään.

 

EES mahdollistaa sen, että asetuksen (EU) 2016/399 8 e artiklassa tarkoitetut kansalliset toimivaltaiset viranomaiset saavat tiedot aiemmista lyhytkestoisista oleskeluista tai pääsyn epäämisistä, jotta ne voivat tutkia kansallisiin helpottamisohjelmiin pääsyä koskevat hakemukset ja hyväksyä 23 artiklassa tarkoitetut päätökset.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kussakin jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta, joka perustuu yhteisiin teknisiin eritelmiin, on samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa ja joka mahdollistaa keskusjärjestelmän yhteyden jäsenvaltioiden kansallisiin rajainfrastruktuureihin;

b)  kussakin jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta, joka perustuu yhteisiin teknisiin eritelmiin, on samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa ja joka mahdollistaa keskusjärjestelmän yhteyden jäsenvaltioiden kansallisiin rajainfrastruktuureihin suojatusti;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  viestintäinfrastruktuuri keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välillä.

d)  suojattu ja salattu viestintäinfrastruktuuri keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välillä.

 

(Horisontaalinen muutos: vastaavaa sanamuotoa käytetään koko tekstissä.)

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  hakea viisumeihin liittyviä tietoja suoraan VIS:stä ja tuoda ne EES:ään päivittääkseen EES:ää siinä tapauksessa, että viisumi mitätöidään tai peruutetaan tai sitä pidennetään tämän asetuksen 17 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 767/2008 13, 14 ja 18 a artiklan mukaisesti;

b)  hakea viisumeihin liittyviä tietoja suoraan VIS:stä ja tuoda ne EES:ään päivittääkseen EES:n tietueen siinä tapauksessa, että viisumi mitätöidään tai peruutetaan tai sitä pidennetään tämän asetuksen 17 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 767/2008 13, 14 ja 18 a artiklan mukaisesti;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tarkistaa viisumin aitouden ja voimassaolon tai sen, täyttyvätkö asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan mukaiset jäsenvaltioiden alueelle tuloa koskevat edellytykset tämän asetuksen 21 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 767/2008 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

c)  tarkistaa ulkorajoilla viisumin aitouden ja voimassaolon tai sen, täyttyvätkö asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan mukaiset jäsenvaltioiden alueelle tuloa koskevat edellytykset tämän asetuksen 21 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 767/2008 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Perustelu

Selventää tekstiä.

Tarkistus     63

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että se ei EES:ää käyttäessään syrji kolmansien maiden kansalaisia sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella ja että se kunnioittaa täysimääräisesti näiden henkilöiden ihmisarvoa ja koskemattomuutta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten, vanhusten ja vammaisten erityistilanteeseen. Erityisesti säilytettäessä lasta koskevia tietoja on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

2.  Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että se ei EES:ää käyttäessään syrji kolmansien maiden kansalaisia sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisen tai muun mielipiteen, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella ja että se kunnioittaa täysimääräisesti näiden henkilöiden ihmisarvoa ja koskemattomuutta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten, vanhusten ja vammaisten erityistilanteeseen. Erityisesti säilytettäessä lasta koskevia tietoja on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan perusoikeuskirjan kanssa.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kun rajavartijat ottavat biometrisiä tietoja EES:ää varten, heidän on kunnioitettava täysin ihmisarvoa etenkin tilanteissa, joissa kasvokuvan tai sormenjälkien ottamiseen liittyy vaikeuksia.

Tarkistus     65

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Laskettaessa sallitun oleskelun kestoa Schengen-alueella ei oteta huomioon oleskelua jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti liittymisasiakirjojensa mukaisesti. Kyseisten jäsenvaltioiden on rekisteröitävä kolmansien maiden kansalaisten oleskelu EES:ään. Automaattinen laskentajärjestelmä ei kuitenkaan laske osaksi sallitun oleskelun kestoa oleskeluja jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  EES:ään sisältyvä mekanismi tunnistaa automaattisesti maahantulo-/maastalähtötietueet, joihin ei liity välittömästi sallitun oleskelun päättymispäivämäärää seuraavia maastalähtötietoja, ja tietueet, joiden osalta oleskelun sallittu enimmäisaika on ylittynyt.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus     67

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioille ilmoitetaan 31 artiklan mukaisesti automaattisesti kolme kuukautta etukäteen sallitun oleskeluajan ylittäneitä henkilöitä koskevien tietojen määräajan mukaisesta poistamisesta, jotta ne voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta kolmansien maiden kansalaiset voivat tarkistaa milloin tahansa sallitun oleskelun jäljellä olevan keston, heillä on mahdollisuus käyttää suojattua internet-yhteyttä eu-LISAn kahdella teknisellä toimipaikallaan ylläpitämään verkkopalveluun ja syöttää siihen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti vaaditut tiedot ja aiotut maahantulo- ja maastalähtöpäivät. Verkkopalvelu antaa heille tämän perusteella vastauksen muodossa OK / EI OK. Verkkopalvelussa käytetään erillistä ainoastaan luettavissa olevaa tietokantaa, jota päivitetään päivittäin yksisuuntaisella sisältöhaulla pienimmästä tarpeellisesta osajoukosta EES:n tietoja.

1.  Jotta kolmansien maiden kansalaiset voivat tarkistaa milloin tahansa sallitun oleskelun jäljellä olevan keston, heillä on mahdollisuus käyttää suojattua internet-yhteyttä eu-LISAn kahdella teknisellä toimipaikallaan ylläpitämään verkkopalveluun ja tallentaa siihen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti vaaditut tiedot ja aiotut maahantulo- ja maastalähtöpäivät. Verkkopalvelu antaa heille tämän perusteella vastauksen muodossa OK / EI OK. Verkkopalvelussa käytetään erillistä ainoastaan luettavissa olevaa tietokantaa, jota päivitetään päivittäin yksisuuntaisella sisältöhaulla pienimmästä tarpeellisesta osajoukosta EES:n tietoja. Eu-LISA on rekisterinpitäjä, joka vastaa verkkopalvelun turvallisuudesta, sen sisältämien henkilötietojen suojasta sekä prosessista, jossa henkilötietoja haetaan keskusjärjestelmästä ja siirretään verkkopalveluun. Eu-LISA tekee tietoturvariskien arvioinnin verkkopalvelun erityisten turvallisuustarpeiden määrittämiseksi.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun ehdottama selvennös.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Liikenteenharjoittajat voivat käyttää 1 kohdassa tarkoitettua suojattua internet-yhteyttä verkkopalveluun tarkistaakseen, ovatko kolmansien maiden kansalaiset, joilla on kerta- tai kaksikertaviisumi, jo käyttäneet viisuminsa. Liikenteenharjoittaja syöttää verkkopalveluun 14 artiklan 1 kohdan d alakohdassa luetellut tiedot. Verkkopalvelu antaa liikenteenharjoittajille tämän perusteella vastauksen muodossa OK / EI OK. Liikenteenharjoittajat voivat tallentaa lähetetyt tiedot ja saadun vastauksen.

2.  Liikenteenharjoittajat voivat käyttää 1 kohdassa tarkoitettua suojattua internet-yhteyttä verkkopalveluun tarkistaakseen, ovatko kolmansien maiden kansalaiset, joilla on kerta- tai kaksikertaviisumi, jo käyttäneet viisuminsa. Liikenteenharjoittaja syöttää verkkopalveluun 14 artiklan 1 kohdan d alakohdassa luetellut tiedot. Verkkopalvelu antaa liikenteenharjoittajille tämän perusteella vastauksen muodossa OK / EI OK. Liikenteenharjoittajat perustavat todentamisjärjestelmän sen varmistamiseksi, että vain valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy verkkopalveluun. Liikenteenharjoittajat voivat tallentaa lähetetyt tiedot ja saadun vastauksen enintään 48 tunnin ajaksi pelkästään ilmoittaakseen niistä kyseisille kolmansien maiden kansalaisille, minkä jälkeen tiedot on poistettava automaattisesti.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajaviranomaisten on todennettava 21 artiklan mukaisesti kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden lisäksi, onko EES:ään luotu häntä koskeva aiempi henkilökohtainen tiedosto. Jos kolmannen maan kansalainen käyttää tietojen esirekisteröimiseen tai rajatarkastusten suorittamiseen itsepalvelujärjestelmää, todentaminen voi tapahtua itsepalvelujärjestelmän välityksellä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus     71

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos aiempi henkilökohtainen tiedosto on luotu, rajaviranomaisen on tarvittaessa päivitettävä henkilökohtaisen tiedoston tiedot, syötettävä maahantulo-/maastalähtötietue kunkin maahantulon ja maastalähdön osalta 14 ja 15 artiklan mukaisesti tai tarvittaessa pääsyn epäämistä koskeva tietue 16 artiklan mukaisesti. Tämä tietue on linkitettävä kyseisen kolmannen maan kansalaisen henkilökohtaiseen tiedostoon. Tarvittaessa 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on lisättävä henkilökohtaiseen tiedostoon ja 17 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot on lisättävä asianomaisen kolmannen maan kansalaisen maahantulo-/maastalähtötietueeseen. Kolmannen maan kansalaisen laillisesti käyttämät eri matkustusasiakirjat ja henkilöllisyydet on lisättävä kolmannen maan kansalaisen henkilökohtaiseen tiedostoon. Jos aiempi tiedosto on rekisteröity ja kolmannen maan kansalainen esittää matkustusasiakirjan, joka eroaa aiemmin rekisteröidystä asiakirjasta, myös 14 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut tiedot on päivitettävä, jos uuden matkustusasiakirjan mikrosirulle tallennettu kasvokuva voidaan poimia sähköisesti.

2.  Jos aiempi henkilökohtainen tiedosto on luotu, rajaviranomaisen on tarvittaessa päivitettävä henkilökohtaisen tiedoston tiedot, syötettävä maahantulo-/maastalähtötietue kunkin maahantulon ja maastalähdön osalta 14 ja 15 artiklan mukaisesti tai tarvittaessa pääsyn epäämistä koskeva tietue 16 artiklan mukaisesti. Tämä tietue on linkitettävä kyseisen kolmannen maan kansalaisen henkilökohtaiseen tiedostoon. Tarvittaessa 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on lisättävä henkilökohtaiseen tiedostoon ja 17 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot on lisättävä asianomaisen kolmannen maan kansalaisen maahantulo-/maastalähtötietueeseen. Kolmannen maan kansalaisen laillisesti käyttämät eri matkustusasiakirjat ja henkilöllisyydet on lisättävä kolmannen maan kansalaisen henkilökohtaiseen tiedostoon. Jos aiempi tiedosto on rekisteröity ja kolmannen maan kansalainen esittää voimassa olevan matkustusasiakirjan, joka eroaa aiemmin rekisteröidystä asiakirjasta, myös 14 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut tiedot on päivitettävä, jos uuden matkustusasiakirjan mikrosirulle tallennettu kasvokuva voidaan poimia sähköisesti.

Tarkistus     72

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos on tarpeen luoda viisuminhaltijan henkilökohtaisen tiedoston tietoja tai päivittää niitä, rajaviranomaiset voivat hakea ja tuoda 14 artiklan 1 kohdan d, e ja g alakohdassa tarkoitetut tiedot suoraan VIS:stä asetuksen (EY) N:o 767/2008 18 a artiklan mukaisesti.

3.  Jos on tarpeen luoda viisuminhaltijan henkilökohtaisen tiedoston tietoja tai päivittää niitä, rajaviranomaiset voivat hakea ja tuoda 14 artiklan 1 kohdan d–g alakohdassa tarkoitetut tiedot suoraan VIS:stä asetuksen (EY) N:o 767/2008 18 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.   Jos kolmannen maan kansalainen käyttää tietojen esirekisteröimiseen itsepalvelujärjestelmää, sovelletaan asetuksen (EU) 2016/399 8 c artiklaa. Tässä tapauksessa kolmannen maan kansalainen voi esirekisteröidä henkilökohtaisen tiedoston tiedot tai, tapauksen mukaan, tiedot, jotka on päivitettävä. Rajavartijan on vahvistettava tiedot, kun päätös pääsyn hyväksymisestä tai epäämisestä on tehty asetuksen (EU) 2016/399 mukaisesti. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todentaminen on suoritettava itsepalvelujärjestelmän välityksellä. Jäljempänä olevan 14 artiklan 1 kohdan d, e ja g alakohdassa luetellut tiedot voidaan hakea ja tuoda suoraan VIS:stä.

5.   Jos kolmannen maan kansalainen käyttää tietojen esirekisteröimiseen itsepalvelujärjestelmää, sovelletaan asetuksen (EU) 2016/399 8 c artiklaa. Tässä tapauksessa kolmannen maan kansalainen voi esirekisteröidä henkilökohtaisen tiedoston tiedot tai, tapauksen mukaan, tiedot, jotka on päivitettävä. Rajavartijan on vahvistettava tiedot, kun päätös pääsyn hyväksymisestä tai epäämisestä on tehty asetuksen (EU) 2016/399 mukaisesti. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todentaminen on suoritettava itsepalvelujärjestelmän välityksellä. Jäljempänä olevan 14 artiklan 1 kohdan d–g alakohdassa luetellut tiedot voidaan hakea ja tuoda suoraan VIS:stä.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Viisuminhaltijoiden henkilötiedot

Niiden kolmansien maiden kansalaisten henkilötiedot, joilta vaaditaan viisumi ulkorajojen ylittämiseen

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajaviranomaisen on luotava kolmannen maan kansalaisesta, jolla on viisumi, henkilökohtainen tiedosto syöttämällä järjestelmään seuraavat tiedot:

1.  Rajaviranomaisen on luotava kolmannen maan kansalaisesta, jolta vaaditaan viisumi ulkorajojen ylittämiseen, henkilökohtainen tiedosto syöttämällä järjestelmään seuraavat tiedot:

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  matkustusasiakirjan tai -asiakirjojen laji, numero ja myöntäjämaan kolmikirjaiminen koodi;

b)  matkustusasiakirjan tai -asiakirjojen laji ja numero ja matkustusasiakirjan tai -asiakirjojen myöntäjämaan kolmikirjaiminen koodi;

Perustelu

Selventää tekstiä.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)   kasvokuva, joka on mahdollisuuksien mukaan poimittu koneluettavasta matkustusasiakirjasta sähköisesti tai, jos tämä ei ole mahdollista, otettu reaaliaikaisena;

f)  kasvokuva, jossa kuvan resoluutio ja laatu ovat riittäviä käytettäväksi automaattisessa biometrisessa tunnistuksessa ja joka on mahdollisuuksien mukaan poimittu koneluettavasta matkustusasiakirjasta tai VIS:stä sähköisesti tai, jos tämä ei ole mahdollista, otettu reaaliaikaisena;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kolmannen maan kansalaisen, jolla on viisumi, kunkin maahantulon yhteydessä maahantulo-/maastalähtötietueeseen on syötettävä jäljempänä lueteltavat tiedot. Tämä tietue on linkitettävä kyseistä kolmannen maan kansalaista koskevaan henkilökohtaiseen tiedostoon käyttäen henkilökohtaista viitenumeroa, jonka EES on muodostanut tiedoston luomisen yhteydessä.

2.  Kolmannen maan kansalaisen, jolta vaaditaan viisumi ulkorajojen ylittämiseen, kunkin maahantulon yhteydessä maahantulo-/maastalähtötietueeseen, joka on linkitettävä kyseistä kolmannen maan kansalaista koskevaan henkilökohtaiseen tiedostoon käyttäen henkilökohtaista viitenumeroa, jonka EES on muodostanut tiedoston luomisen yhteydessä, on tallennettava jäljempänä luetellut tiedot.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ellei välittömästi sallitun oleskelun päättymispäivämäärän jälkeen ole maastalähtötietoja, järjestelmä tekee maahantulo-/maastalähtötietueeseen merkinnän tai liputuksen, ja tiedot sallitun oleskeluajan ylittäneeksi henkilöksi tunnistetusta kolmannen maan kansalaisesta, jolla on viisumi, on syötettävä 11 artiklassa tarkoitettuun luetteloon.

4.  Ellei välittömästi sallitun oleskeluajan päättymispäivämäärän jälkeen ole maastalähtötietoja, järjestelmä tekee maahantulo-/maastalähtötietueeseen merkinnän tai liputuksen, ja tiedot sallitun oleskeluajan ylittäneeksi henkilöksi tunnistetusta kolmannen maan kansalaisesta, jolla on viisumi, on syötettävä 11 artiklassa tarkoitettuun luetteloon.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jotta kolmannen maan kansalaisesta, joilla on viisumi, voidaan luoda henkilökohtainen tiedosto, rajaviranomainen voi hakea ja tuoda 1 kohdan d, e ja g alakohdassa säädetyt tiedot suoraan VIS:stä asetuksen (EY) N:o 767/2008 18 a artiklan mukaisesti.

5.  Jotta kolmannen maan kansalaisesta, jolta vaaditaan viisumi ulkorajojen ylittämiseen, voidaan luoda henkilökohtaiseen tiedostoon maahantulo-/maastalähtötietue tai sitä voidaan päivittää, rajaviranomainen voi hakea ja tuoda 1 kohdan d–g alakohdassa säädetyt tiedot suoraan VIS:stä asetuksen (EY) N:o 767/2008 18 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus     81

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jos kolmannen maan kansalainen, jolla on viisumi, on hyväksytty jäsenvaltion asetuksen (EU) 2016/399 8 e artiklan mukaiseen kansalliseen helpottamisohjelmaan, kyseinen jäsenvaltio voi lisätä kyseisen kolmannen maan kansalaisen henkilökohtaiseen tiedostoon ilmoituksen kyseisestä kansallisesta helpottamisohjelmasta.

Perustelu

Tieto siitä, että henkilö on läpäissyt ennakkotutkinnan ja hyväksytty kansalliseen helpottamisohjelmaan yhdessä jäsenvaltiossa, on rajavartijoille arvokas tieto.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun kyse on viisumipakosta vapautetusta kolmannen maan kansalaisesta, rajaviranomaisen on syötettävä tämän henkilökohtaiseen tiedostoon 14 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohdassa säädetyt tiedot. Lisäksi sen on syötettävä henkilökohtaiseen tiedostoon henkilön oikean käden etusormen, keskisormen, nimettömän ja pikkusormen sormenjäljet ja, jos tämä ei ole mahdollista, vasemman käden vastaavat sormenjäljet, komission 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymien, sormenjälkien resoluutiota ja käyttöä koskevien eritelmien mukaisesti. Viisumipakosta vapautettuihin kolmansien maiden kansalaisiin sovelletaan 14 artiklan 2–4 kohtaa.

1.  Kun kyse on viisumipakosta vapautetusta kolmannen maan kansalaisesta, rajaviranomaisen on syötettävä tämän henkilökohtaiseen tiedostoon 14 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohdassa säädetyt tiedot. Lisäksi sen on syötettävä henkilökohtaiseen tiedostoon henkilön oikean käden etusormen, keskisormen, nimettömän ja pikkusormen sormenjäljet ja, jos tämä ei ole mahdollista, vasemman käden vastaavat sormenjäljet, komission 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymien, sormenjälkien resoluutiota ja käyttöä koskevien eritelmien mukaisesti. Viisumipakosta vapautettuihin kolmansien maiden kansalaisiin sovelletaan vastaavasti 14 artiklan 2–4 kohtaa.

Tarkistus     83

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos sormenjälkien ottamisen mahdottomuus on väliaikaista, on kuitenkin edellytettävä, että henkilö antaa sormenjäljet seuraavan maahantulon yhteydessä. Rajaviranomaisilla on oikeus pyytää lisäselvityksiä syistä, joiden vuoksi sormenjälkien ottaminen on väliaikaisesti mahdotonta.

Jos sormenjälkien ottamisen mahdottomuus on väliaikaista, on kuitenkin edellytettävä, että henkilö antaa sormenjäljet seuraavan maahantulon yhteydessä. Rajaviranomaisilla on oikeus pyytää lisäselvityksiä syistä, joiden vuoksi sormenjälkien ottaminen on väliaikaisesti mahdotonta. Nämä syyt säilytetään henkilökohtaisessa tiedossa siihen saakka, kunnes henkilö voi antaa sormenjälkensä, mutta ei pidempään kuin kyseisen henkilökohtaisen tiedoston säilyttämisaika.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos kyseiseen henkilöön ei 2 tai 3 kohdan mukaisista oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta, asianomaiseen tietokenttään on merkittävä ’ei sovelleta’. Järjestelmällä voidaan erottaa toisistaan tapaukset, joissa sormenjälkien antamista ei vaadita oikeudellisista syistä, ja tapaukset, joissa niitä ei voida antaa tosiasioihin perustuvista syistä.

4.  Jos kyseiseen henkilöön ei 2 tai 3 kohdan mukaisista oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta, asianomaiseen tietokenttään on merkittävä ’ei sovelleta’. Järjestelmällä voidaan erottaa toisistaan tapaukset, joissa sormenjälkien antamista ei vaadita oikeudellisista syistä, ja tapaukset, joissa niitä ei voida antaa tosiasioihin perustuvista syistä. Jos neljän sormenjäljen antaminen on tilapäisesti fyysisesti mahdotonta, tieto siitä on kirjattava järjestelmään.

Tarkistus     85

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos rajaviranomainen on tehnyt asetuksen (EU) 2016/399 14 artiklan ja sen liitteen V mukaisen päätöksen tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kolmannen maan kansalaisen pääsyn epäämisestä jäsenvaltioiden alueelle ja ellei EES:ään ole rekisteröity aiempaa kyseistä kolmannen maan kansalaista koskevaa tiedostoa, rajaviranomaisen on luotava henkilökohtainen tiedosto, johon se syöttää kolmansien maiden kansalaisista, joilla on viisumi, 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot, ja viisumipakosta vapautettujen kolmansien maiden kansalaisista 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot.

1.  Jos rajaviranomainen on tehnyt asetuksen (EU) 2016/399 14 artiklan ja sen liitteen V mukaisen päätöksen tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kolmannen maan kansalaisen pääsyn epäämisestä jäsenvaltioiden alueelle ja ellei EES:ään ole rekisteröity aiempaa kyseistä kolmannen maan kansalaista koskevaa tiedostoa, rajaviranomaisen on luotava henkilökohtainen tiedosto, johon se syöttää kolmansien maiden kansalaisista, joilla on viisumi, 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaaditut aakkosnumeeriset tiedot, ja viisumipakosta vapautettujen kolmansien maiden kansalaisista 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaaditut aakkosnumeeriset tiedot.

Perustelu

Ei ole pätevää syytä kerätä ja säilyttää biometrisiä henkilötietoja kolmansien maiden kansalaisista, joilta on evätty pääsy jäsenvaltion alueelle ja jotka eivät ylitä ulkorajaa.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  mahdollinen muu kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kansallisen lainsäädännön mukaisesti tekemä päätös, jonka perusteella kolmannen maan kansalainen, joka ei täytä tai ei enää täytä jäsenvaltioiden alueelle tuloa tai siellä oleskelua koskevia edellytyksiä, poistetaan maasta tai lähtee maasta.

b)  mahdollinen muu kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kansallisen lainsäädännön mukaisesti tekemä päätös, jonka perusteella kolmannen maan kansalainen, joka ei täytä tai ei enää täytä jäsenvaltioiden alueelle tuloa tai siellä oleskelua koskevia edellytyksiä, poistetaan maasta tai lähtee vapaaehtoisesti maasta.

Perustelu

Yhtenäistetään terminologiaa palauttamisdirektiivin kanssa.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä tapauksessa sovelletaan asetuksen (EU) 2016/399 12 artiklaa, ja jos kyseinen olettamus kumotaan todisteilla siitä, että kyseinen kolmannen maan kansalainen on noudattanut lyhytaikaista oleskelua koskevia edellytyksiä, toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa luotava EES:ään kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle henkilökohtainen tiedosto tai päivitettävä viimeisin maahantulo-/maastalähtötietue syöttämällä puuttuvat tiedot 14 ja 15 artiklan mukaisesti tai, jos 32 artiklan säännöksiä sovelletaan, poistamalla olemassa oleva tiedosto.

Tässä tapauksessa sovelletaan asetuksen (EU) 2016/399 12 artiklaa, ja jos kyseinen olettamus kumotaan kyseisen asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa luotava EES:ään kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle henkilökohtainen tiedosto tai päivitettävä viimeisin maahantulo-/maastalähtötietue syöttämällä puuttuvat tiedot 14 ja 15 artiklan mukaisesti tai, jos 32 artiklan säännöksiä sovelletaan, poistamalla olemassa oleva tiedosto.

Perustelu

Sen sijaan, että säännökset kirjoitettaisiin uudelleen, lisätään ristiviittaus sovellettavaan Schengenin rajasäännöstön säännökseen.

Tarkistus     88

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 2 kohdassa esitettyjen tietojen perusteella tehty haku osoittaa, että EES:ään on kirjattu kyseistä kolmannen maan kansalaista koskevia tietoja, toimivaltaiselle viranomaiselle on annettava pääsy katsomaan kyseistä kolmannen maan kansalaista koskevan henkilökohtaisen tiedoston tietoja ja siihen linkitettyjä maahantulo-/maastalähtötietueita.

3.  Jos 2 kohdassa esitettyjen tietojen perusteella tehty haku osoittaa, että EES:ään on kirjattu kyseistä kolmannen maan kansalaista koskevia tietoja, toimivaltaiselle viranomaiselle on annettava pääsy katsomaan kyseistä kolmannen maan kansalaista koskevan henkilökohtaisen tiedoston tietoja ja siihen linkitettyjä maahantulo-/maastalähtötietueita ja pääsyn epäämistä koskevia tietueita perusteluineen.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kyseisen kolmannen maan kansalaisen sormenjälkiä ei voida käyttää tai sormenjälkien ja kasvokuvan perusteella tehty haku epäonnistuu, haku on tehtävä 14 artiklan 1 kohdan a ja/tai b alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella.

Jos kyseisen kolmannen maan kansalaisen sormenjälkiä ei voida käyttää tai sormenjälkien ja kasvokuvan perusteella tehty haku epäonnistuu, haku on tehtävä 14 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tai 14 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella.

Tarkistus     90

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nimetty viranomainen ja keskusyhteyspiste voivat kuulua samaan organisaatioon, jos tämä sallitaan kansallisessa lainsäädännössä, mutta keskusyhteyspisteen on toimittava riippumattomasti suorittaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään. Keskusyhteyspisteen on oltava erillinen nimetyistä viranomaisista, eikä se saa ottaa niiltä vastaan tarkistamisen tuloksia koskevia ohjeita.

Nimetty viranomainen ja keskusyhteyspiste voivat kuulua samaan organisaatioon, jos tämä sallitaan kansallisessa lainsäädännössä, mutta keskusyhteyspisteen on oltava riippumaton ja toimittava täysin riippumattomasti suorittaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään. Keskusyhteyspisteen on oltava erillinen nimetyistä viranomaisista, eikä se saa ottaa niiltä vastaan tarkistamisen tuloksia koskevia ohjeita.

Tarkistus     91

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa, joissa on tarpeen estää terrorismirikokseen tai muuhun vakavaan rikokseen liittyvä välitön vaara, keskusyhteyspisteen (-pisteiden) on käsiteltävä pyyntö välittömästi ja tarkistettava vasta jälkikäteen, täyttyvätkö kaikki 29 artiklassa esitetyt edellytykset, myös se, oliko kyseessä tosiasiallisesti poikkeuksellisen kiireellinen tapaus. Jälkikäteen tehtävä tarkistus on suoritettava viipymättä sen jälkeen, kun pyyntö on käsitelty.

2.  Poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa, joissa on tarpeen estää terrorismirikokseen tai muuhun vakavaan rikokseen liittyvä välitön vaara, keskusyhteyspisteen (-pisteiden) on käsiteltävä pyyntö välittömästi ja tarkistettava vasta jälkikäteen, täyttyvätkö kaikki 29 artiklassa esitetyt edellytykset, myös se, oliko kyseessä tosiasiallisesti poikkeuksellisen kiireellinen tapaus. Jälkikäteen tehtävä tarkistus on suoritettava viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 48 tunnin kuluttua siitä, kun pyyntö on käsitelty.

Tarkistus     92

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pääsy katsomaan tietoja on tarpeen terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, ja tällöin tietojen hakeminen tietokannasta on oikeasuhteista, jos asia on ylivoimaisen tärkeä yleisen turvallisuuden kannalta;

a)  pääsy katsomaan tietoja on tarpeen terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi ja niihin liittyviä syytetoimia varten;

Tarkistus     93

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  pääsy katsomaan tietoja on tarpeen tietyssä yksittäistapauksessa;

b)  pääsy katsomaan tietoja on tarpeen ja oikeasuhteista tietyssä yksittäistapauksessa;

Tarkistus     94

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  on perusteltu syy katsoa, että EES:n tietojen katsominen voi merkittävästi myötävaikuttaa jonkin kyseessä olevan rikoksen torjumiseen, havaitsemiseen tai tutkimiseen, erityisesti, jos on olemassa perusteltu epäily siitä, että terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan.

c)  on näyttöä siitä tai perusteltu syy katsoa, että EES:n tietojen katsominen myötävaikuttaa merkittävästi myötävaikuttaa jonkin kyseessä olevan rikoksen torjumiseen, havaitsemiseen tai tutkimiseen ja siihen liittyviin syytetoimiin, erityisesti, jos terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus     95

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pääsy EES:ään sen käyttämiseksi rikollisten tunnistamisen välineenä sellaisten tuntemattomiksi jääneiden, terrorismirikoksista tai muista vakavista rikoksista epäiltyjen henkilöiden sekä näiden rikosten tekijöiden tai epäiltyjen uhrien tunnistamiseksi on sallittava, jos 1 kohdassa luetellut edellytykset ja seuraavat lisäedellytykset täyttyvät:

2.  Pääsy EES:ään sen käyttämiseksi välineenä sellaisten tuntemattomiksi jääneiden, terrorismirikoksista tai muista vakavista rikoksista epäiltyjen henkilöiden sekä näiden rikosten tekijöiden tai epäiltyjen uhrien tunnistamiseksi on sallittava, jos 1 kohdassa luetellut edellytykset ja seuraavat lisäedellytykset täyttyvät:

Tarkistus     96

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Aiempaa hakua ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos on perusteltu syy uskoa, että vertailu muiden jäsenvaltioiden järjestelmiin ei johtaisi rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseen. Tällaiset perustellut syyt on sisällytettävä nimetyn viranomaisen keskusyhteyspisteelle (‑pisteille) lähettämään sähköiseen pyyntöön, joka koskee vertailua EES:n tietoihin.

Aiempaa hakua ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos on perusteltu syy uskoa, että vertailu muiden jäsenvaltioiden järjestelmiin ei johtaisi rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseen, tai poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa, joissa on tarpeen estää terrorismirikokseen tai muuhun vakavaan rikokseen liittyvä välitön vaara. Tällaiset perustellut syyt on sisällytettävä nimetyn viranomaisen keskusyhteyspisteelle (‑pisteille) lähettämään sähköiseen pyyntöön, joka koskee vertailua EES:n tietoihin.

Tarkistus     97

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pääsy EES:ään sen käyttämiseksi rikollisten tunnistamisen välineenä tunnettujen terrorismirikoksista tai muista vakavista rikoksista epäiltyjen henkilöiden sekä näiden rikosten tekijöiden tai epäiltyjen uhrien matkustushistorian tai Schengen-alueella oleskelujaksojen tarkastelemiseksi on sallittava, jos 1 kohdassa luetellut edellytykset täyttyvät ja jos on olemassa asianmukaisesti perusteltu tarve katsoa asianomaisen henkilön maahantulo-/maastalähtötietueita.

3.  Pääsy EES:ään sen käyttämiseksi välineenä tunnettujen terrorismirikoksista tai muista vakavista rikoksista epäiltyjen henkilöiden sekä näiden rikosten tekijöiden tai epäiltyjen uhrien matkustushistorian tai Schengen-alueella oleskelujaksojen tarkastelemiseksi on sallittava, jos 1 kohdassa luetellut edellytykset täyttyvät ja jos on olemassa asianmukaisesti perusteltu tarve katsoa asianomaisen henkilön maahantulo-/maastalähtötietueita.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.   EES:n tietojen katsominen sen käyttämiseksi tunnistamiseen on rajoitettava hakemustiedostossa tehtävään hakuun jollakin seuraavista EES:n tiedoista:

4.  EES:n tietojen katsominen sen käyttämiseksi 2 kohdassa tarkoitettuun tunnistamiseen on rajoitettava hakemustiedostossa tehtävään hakuun jollakin seuraavista EES:n tiedoista:

Perustelu

Lisätään ristiviittaus tekstin selventämiseksi.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5.   EES:n tietojen katsominen kolmannen maan kansalaisen matkustushistorian tarkastelemiseksi on rajoitettava koskemaan hakujen tekemistä jollakin seuraavista EES:n tiedoista henkilökohtaisessa tiedostossa tai maahantulo-/maastalähtötietueissa:

5.  EES:n tietojen katsominen kolmannen maan kansalaisen matkustushistorian tarkastelemiseksi 3 kohdan mukaisesti on rajoitettava koskemaan hakujen tekemistä jollakin seuraavista EES:n tiedoista henkilökohtaisessa tiedostossa tai maahantulo-/maastalähtötietueissa:

Perustelu

Lisätään ristiviittaus tekstin selventämiseksi.

Tarkistus     100

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tietojen katsominen on tarpeen jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi ja tehostamiseksi Europolin toimeksiannon piiriin kuuluvassa terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumisessa, havaitsemisessa tai tutkimisessa, ja tällöin tietojen hakeminen tietokannasta on oikeasuhteista, jos asia on ylivoimaisen tärkeä yleisen turvallisuuden kannalta;

a)  tietojen katsominen on tarpeen jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi ja tehostamiseksi Europolin toimeksiannon piiriin kuuluvassa terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumisessa, havaitsemisessa tai tutkimisessa;

Tarkistus     101

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tietojen katsominen on tarpeen yksittäistapauksessa;

b)  tietojen katsominen on tarpeen ja oikeasuhteista yksittäistapauksessa;

Tarkistus     102

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  on perusteltua syytä katsoa, että tietojen katsominen voi merkittävästi myötävaikuttaa jonkin kyseessä olevan rikoksen torjumiseen, havaitsemiseen tai tutkimiseen, erityisesti, jos on olemassa perusteltu epäily siitä, että terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri kuuluu tämän asetuksen soveltamisalan kattamaan henkilöryhmään.

c)  on näyttöä siitä tai perusteltu syy katsoa, että tietojen katsominen myötävaikuttaa merkittävästi jonkin kyseessä olevan rikoksen torjumiseen, havaitsemiseen tai tutkimiseen ja siihen liittyvään syytteeseenasettamiseen, erityisesti, jos terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri kuuluu tämän asetuksen soveltamisalan kattamaan henkilöryhmään.

Tarkistus     103

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Pääsy EES:ään sen käyttämiseksi välineenä sellaisten tuntemattomiksi jääneiden, terrorismirikoksista tai muista vakavista rikoksista epäiltyjen henkilöiden sekä näiden rikosten tekijöiden tai epäiltyjen uhrien tunnistamiseksi on sallittava, jos 1 kohdassa luetellut edellytykset täyttyvät ja jos tietokantoihin, joihin Europolilla on teknisesti ja oikeudellisesti pääsy, tallennettujen tietojen ensisijaisesti toteutettava katselu ei ole johtanut asianomaisen henkilön henkilöllisyyden todentamiseen.

 

Koska kolmansien maiden kansalaisten, joilla on viisumi, sormenjälkitiedot on tallennettu ainoastaan VIS:ään, samaa rekisteröityä koskeva VIS:n tietojen katsomista koskeva pyyntö voidaan toimittaa samanaikaisesti EES:n tietojen katsomista koskevan pyynnön kanssa päätöksessä 2008/633/YOS vahvistettujen edellytysten mukaisesti, edellyttäen, että tietokantoihin, joihin Europolilla on teknisesti ja oikeudellisesti pääsy, tallennettujen tietojen ensisijaisesti toteutettava katselu ei ole johtanut rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseen.

Tarkistus     104

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevassa 29 artiklan 2–5 kohdassa säädettyjä edellytyksiä sovelletaan vastaavasti.

2.  Edellä olevassa 29 artiklan 3–5 kohdassa säädettyjä edellytyksiä sovelletaan vastaavasti.

Tarkistus     105

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kukin maahantulo-/maastalähtötietue tai pääsyn epäämistä koskeva tietue, joka on linkitetty henkilökohtaiseen tiedostoon, säilytetään viiden vuoden ajan maastalähtötietueen tai tapauksen mukaan pääsyn epäämistä koskevan tietueen päivämäärästä.

1.  Kukin maahantulo-/maastalähtötietue tai pääsyn epäämistä koskeva tietue, joka on linkitetty henkilökohtaiseen tiedostoon, säilytetään EES:n keskusjärjestelmässä kahden vuoden ajan maastalähtötietueen tai tapauksen mukaan pääsyn epäämistä koskevan tietueen päivämäärästä.

Tarkistus     106

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kukin henkilökohtainen tiedosto ja siihen linkitetyt maahantulo-/maastalähtötietueet tai pääsyn epäämistä koskevat tietueet säilytetään EES:ssä viiden vuoden ja yhden päivän ajan viimeisimmän maastalähtötietueen päivämäärästä, ellei viiden vuoden kuluessa viimeisimmän maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä koskevan tietueen päivämäärästä ole luotu maahantulotietuetta.

2.  Kukin henkilökohtainen tiedosto ja siihen linkitetyt maahantulo-/maastalähtötietueet tai pääsyn epäämistä koskevat tietueet säilytetään EES:n keskusjärjestelmässä kahden vuoden ja yhden päivän ajan viimeisimmän maastalähtötietueen päivämäärästä, ellei kahden vuoden kuluessa viimeisimmän maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä koskevan tietueen päivämäärästä ole luotu maahantulotietuetta.

Tarkistus     107

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ellei sallitun oleskelun päättymispäivän jälkeen ole luotu maastalähtötietuetta, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan sallitun oleskelun viimeisen päivän jälkeen. EES ilmoittaa jäsenvaltioille automaattisesti kolme kuukautta etukäteen sallitun oleskeluajan ylittäneitä henkilöitä koskevien tietojen määräajan mukaisesta poistamisesta, jotta ne voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

3.  Ellei sallitun oleskelun päättymispäivän jälkeen ole luotu maastalähtötietuetta, tiedot säilytetään neljän vuoden ajan sallitun oleskelun viimeisen päivän jälkeen. Edellä 11 artiklassa tarkoitetun tiedotusmekanismin mukaisesti EES ilmoittaa jäsenvaltioille automaattisesti kolme kuukautta etukäteen sallitun oleskeluajan ylittäneitä henkilöitä koskevien tietojen määräajan mukaisesta poistamisesta, jotta ne voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

Tarkistus     108

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, sellaisten vailla direktiivissä 2004/38/EY tarkoitettua oleskelukorttia olevien kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä ja joihin sovelletaan direktiiviä 2004/38/EY tai jotka ovat unionin oikeuden mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvan kolmannen maan kansalaisen perheenjäseniä, maahantulo-/maastalähtötietueet säilytetään EES:ssä enintään yhden vuoden ajan viimeisen maastalähtötietueen jälkeen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus     109

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun tietojen säilyttämisajan päätyttyä tällaiset tiedot poistetaan keskusjärjestelmästä automaattisesti.

5.  Edellä 1–4 kohdassa tarkoitetun tietojen säilyttämisajan päätyttyä tällaiset tiedot poistetaan keskusjärjestelmästä automaattisesti.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vastuussa olevalla jäsenvaltiolla on oikeus muuttaa EES:ään syöttämiään tietoja oikaisemalla tai poistamalla näitä tietoja.

1.  Vastuussa olevalla jäsenvaltiolla on oikeus muuttaa EES:ään syöttämiään tietoja oikaisemalla, täydentämällä tai poistamalla näitä tietoja.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos vastuussa olevalla jäsenvaltiolla on näyttöä EES:ään kirjattujen tietojen virheellisyydestä tai siitä, että tietoja on käsitelty EES:ssä tämän asetuksen vastaisesti, sen on tarkistettava kyseiset tiedot ja tarvittaessa muutettava niitä tai poistettava ne viipymättä EES:stä ja tarvittaessa 11 artiklassa tarkoitetusta tunnistettujen henkilöiden luettelosta. Näin voidaan menetellä myös asianomaisen henkilön pyynnöstä 46 artiklan mukaisesti.

2.  Jos vastuussa olevalla jäsenvaltiolla on näyttöä EES:ään kirjattujen tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta tai siitä, että tietoja on käsitelty EES:ssä tämän asetuksen vastaisesti, sen on tarkistettava kyseiset tiedot ja tarvittaessa oikaistava tai täydennettävä niitä tai poistettava ne viipymättä EES:stä ja tarvittaessa 11 artiklassa tarkoitetusta tunnistettujen henkilöiden luettelosta. Näin voidaan menetellä myös asianomaisen henkilön pyynnöstä 46 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jos muulla jäsenvaltiolla kuin vastuussa olevalla jäsenvaltiolla on näyttöä EES:ään kirjattujen tietojen virheellisyydestä tai siitä, että tietoja on käsitelty EES:ssä tämän asetuksen vastaisesti, sen on tarkistettava kyseiset tiedot, jos tämä on mahdollista kuulematta vastuussa olevaa jäsenvaltiota, ja tarvittaessa muutettava niitä tai poistettava ne viipymättä EES:stä ja tarvittaessa 11 artiklassa tarkoitetusta tunnistettujen henkilöiden luettelosta. Muutoin kyseisen jäsenvaltion on otettava yhteyttä vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisiin 14 päivän kuluessa, ja vastuussa olevan jäsenvaltion on kuukauden kuluessa tarkistettava tietojen oikeellisuus ja niiden käsittelyn laillisuus. Näin voidaan menetellä myös asianomaisen henkilön pyynnöstä 46 artiklan mukaisesti.

3.  Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jos muulla jäsenvaltiolla kuin vastuussa olevalla jäsenvaltiolla on näyttöä EES:ään kirjattujen tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta tai siitä, että tietoja on käsitelty EES:ssä tämän asetuksen vastaisesti, sen on tarkistettava kyseiset tiedot, jos tämä on mahdollista kuulematta vastuussa olevaa jäsenvaltiota, ja tarvittaessa oikaistava tai täydennettävä niitä tai poistettava ne viipymättä EES:stä ja tarvittaessa 11 artiklassa tarkoitetusta tunnistettujen henkilöiden luettelosta. Muutoin kyseisen jäsenvaltion on otettava yhteyttä vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisiin seitsemän päivän kuluessa, ja vastuussa olevan jäsenvaltion on 14 päivän kuluessa tarkistettava tietojen oikeellisuus ja niiden käsittelyn laillisuus. Näin voidaan menetellä myös asianomaisen henkilön pyynnöstä 46 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos vastuussa olevalla jäsenvaltiolla tai muulla jäsenvaltiolla kuin vastuussa olevalla jäsenvaltiolla on näyttöä EES:ään kirjattujen viisumeihin liittyvien tietojen virheellisyydestä tai siitä, että tällaisia tietoja on käsitelty EES:ssä tämän asetuksen vastaisesti, sen on ensin tarkistettava tietojen oikeellisuus VIS:stä ja tarvittaessa muutettava niitä EES:ssä. Jos VIS:ään kirjatut tiedot ovat samat kuin EES:ssä, vastuussa olevan jäsenvaltion tai muun jäsenvaltion kuin vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta välittömästi tietojen syöttämisestä VIS:ään vastuussa olevalle jäsenvaltiolle VIS:n infrastruktuurin kautta asetuksen (EY) N:o 767/2008 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltion, joka on vastuussa tietojen syöttämisestä VIS:ään, on tarkistettava kyseiset tiedot ja tarvittaessa oikaistava tai poistettava ne välittömästi VIS:stä ja ilmoitettava siitä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle tai jäsenvaltiolle, jolle pyyntö on esitetty, jonka on tarvittaessa muutettava tietoja tai poistettava ne viipymättä EES:stä ja tarvittaessa 11 artiklassa tarkoitetusta tunnistettujen sallitun oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden luettelosta.

4.  Jos vastuussa olevalla jäsenvaltiolla tai muulla jäsenvaltiolla kuin vastuussa olevalla jäsenvaltiolla on näyttöä EES:ään kirjattujen viisumeihin liittyvien tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta tai siitä, että tällaisia tietoja on käsitelty EES:ssä tämän asetuksen vastaisesti, sen on ensin tarkistettava tietojen oikeellisuus VIS:stä ja tarvittaessa oikaistava tai täydennettävä niitä tai poistettava ne EES:stä. Jos VIS:ään kirjatut tiedot ovat samat kuin EES:ssä, vastuussa olevan jäsenvaltion tai muun jäsenvaltion kuin vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta välittömästi tietojen syöttämisestä VIS:ään vastuussa olevalle jäsenvaltiolle VIS:n infrastruktuurin kautta asetuksen (EY) N:o 767/2008 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltion, joka on vastuussa tietojen syöttämisestä VIS:ään, on tarkistettava kyseiset tiedot ja tarvittaessa oikaistava tai täydennettävä niitä EES:ssä tai poistettava ne välittömästi VIS:stä ja ilmoitettava siitä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle tai jäsenvaltiolle, jolle pyyntö on esitetty, jonka on tarvittaessa oikaistava tai täydennettävä tietoja tai poistettava ne viipymättä EES:stä ja tarvittaessa 11 artiklassa tarkoitetusta tunnistettujen henkilöiden luettelosta.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 11 artiklassa tarkoitettuja tunnistettuja henkilöitä koskevat tiedot on poistettava viipymättä kyseisessä artiklassa tarkoitetusta luettelosta ja korjattava EES:ssä, jos kyseinen kolmannen maan kansalainen toimittaa vastuussa olevan jäsenvaltion tai jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, kansallisen lainsäädännön mukaisen näytön siitä, että hän on joutunut ylittämään sallitun oleskeluajan odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi tai että hän on saanut laillisen oleskeluoikeuden taikka että kyseessä on virhe. Kyseisellä kolmannen maan kansalaisella on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot sen varmistamiseksi, että tiedot muutetaan.

5.  Edellä 11 artiklassa tarkoitettuja tunnistettuja henkilöitä koskevat tiedot on poistettava viipymättä kyseisessä artiklassa tarkoitetusta luettelosta ja oikaistava tai täydennettävä EES:ssä, jos kyseinen kolmannen maan kansalainen toimittaa vastuussa olevan jäsenvaltion tai jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, kansallisen lainsäädännön mukaisen näytön siitä, että hän on joutunut ylittämään sallitun oleskeluajan odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi tai että hän on saanut laillisen oleskeluoikeuden taikka että kyseessä on virhe. Kyseisellä kolmannen maan kansalaisella on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot sen varmistamiseksi, että tiedot oikaistaan, niitä täydennetään tai ne poistetaan.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos kolmannen maan kansalainen on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden tai siirtynyt kuuluvaksi 2 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan ennen 31 artiklassa tarkoitetun määräajan päättymistä, henkilökohtainen tiedosto ja siihen 14 ja 15 artiklan mukaisesti linkitetyt tietueet on poistettava viipymättä EES:stä sekä tarvittaessa 11 artiklassa tarkoitetusta tunnistettujen henkilöiden luettelosta, minkä suorittaa

6.  Jos kolmannen maan kansalainen on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden tai siirtynyt kuuluvaksi 2 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan ennen 31 artiklassa tarkoitetun määräajan päättymistä, henkilökohtainen tiedosto ja siihen 14 ja 15 artiklan mukaisesti linkitetyt tietueet on poistettava viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 48 tunnin kuluttua hetkestä, jolloin kyseinen jäsenvaltio saa tämän tietoonsa, EES:stä sekä tarvittaessa 11 artiklassa tarkoitetusta tunnistettujen henkilöiden luettelosta, minkä suorittaa

Tarkistus     116

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy erityisesti seuraavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen ja viestintäinfrastruktuurin kehittämisen ja teknisen toteuttamisen kannalta:

Komissio hyväksyy erityisesti seuraavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen ja suojatun ja salatun viestintäinfrastruktuurin kehittämisen ja teknisen toteuttamisen kannalta:

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  laatustandardi ja eritelmät, jotka koskevat kasvokuvan käyttöä, koneluettavasta matkustusasiakirjasta tai VIS:stä sähköisesti poimittu kasvokuva mukaan lukien;

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)   12 artiklassa tarkoitettua verkkopalvelua koskevat eritelmät ja edellytykset;

g)  12 artiklassa tarkoitettua verkkopalvelua koskevat eritelmät ja edellytykset, kuten liikenteenharjoittajien toimittamien tai niille toimitettujen tietojen suojaa koskevat säännökset;

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA vastaa keskusyksikön, yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen, viestintäinfrastruktuurin sekä EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan kehittämisestä. Se vastaa myös 12 artiklassa tarkoitetun verkkopalvelun kehittämisestä 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti hyväksyttyjen eritelmien ja edellytysten mukaisesti.

Eu-LISA vastaa keskusyksikön, yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen, suojatun ja salatun viestintäinfrastruktuurin sekä EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan kehittämisestä. Se vastaa myös 12 artiklassa tarkoitetun verkkopalvelun kehittämisestä 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti hyväksyttyjen eritelmien ja edellytysten mukaisesti.

Perustelu

Tämä vastaa 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan tehtyä tarkistusta, jossa lisätään sanat ”suojattu ja salattu”. Oikeudellisesti johdonmukaista.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen arkkitehtuurin rakenteen, mukaan lukien sen viestintäinfrastruktuurin, sekä tekniset eritelmät ja niiden kehittämisen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten rajapintojen sekä EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan ja viestintäinfrastruktuurin osalta, ja hallintoneuvosto hyväksyy ne komission myönteisen lausunnon saatuaan. Eu-LISA toteuttaa myös VIS:ään tarvittavat mukautukset, jotka johtuvat yhteentoimivuuden luomisesta EES:n kanssa sekä 55 artiklassa tarkoitettujen asetukseen (EY) N:o 767/2008 tehtävien muutosten täytäntöönpanosta.

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen arkkitehtuurin rakenteen, mukaan lukien sen suojatun ja salatun viestintäinfrastruktuurin, sekä tekniset eritelmät ja niiden kehittämisen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten rajapintojen sekä EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan sekä suojatun ja salatun viestintäinfrastruktuurin. Eu-LISA toteuttaa myös VIS:ään tarvittavat mukautukset, jotka johtuvat yhteentoimivuuden luomisesta EES:n kanssa sekä 55 artiklassa tarkoitettujen asetukseen (EY) N:o 767/2008 tehtävien muutosten täytäntöönpanosta.

Perustelu

Tämä vastaa 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan tehtyä tarkistusta, jossa lisätään sanat ”suojattu ja salattu”. Oikeudellisesti johdonmukaista.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA kehittää ja toteuttaa keskusjärjestelmän, yhdenmukaiset kansalliset rajapinnat, EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan ja viestintäinfrastruktuurin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan ja kun komissio on hyväksynyt 33 artiklassa säädetyt toimenpiteet.

Eu-LISA kehittää ja toteuttaa keskusjärjestelmän, yhdenmukaiset kansalliset rajapinnat, EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan ja suojatun ja salatun viestintäinfrastruktuurin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan ja kun komissio on hyväksynyt 33 artiklassa säädetyt toimenpiteet.

Perustelu

Tämä vastaa 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan tehtyä tarkistusta, jossa lisätään sanat ”suojattu ja salattu”. Oikeudellisesti johdonmukaista.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kehittäessään ja toteuttaessaan keskusjärjestelmän, yhdenmukaiset kansalliset rajapinnat, EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan sekä suojatun ja salatun viestintäinfrastruktuurin eu-LISA

 

a)  suorittaa riskinarvioinnin osana EES:n kehittämistä;

 

b)  noudattaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen yksityisyyden suojan periaatteita koko järjestelmäkehityksen elinkaaren ajan;

 

c)  päivittää riskinarvioinnin VIS:ää varten niin, että otetaan huomioon uusi yhteys EES:n kanssa, ja seuraa päivitettyyn riskiarviointiin perustuvien turvallisuutta koskevien lisätoimenpiteiden toteuttamista.

Perustelu

Tämä vastaa 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan tehtyä tarkistusta, jossa lisätään sanat ”suojattu ja salattu”. Oikeudellisesti johdonmukaista.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA vastaa keskusyksikön, EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan sekä yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen operatiivisesta hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on aina paras saatavilla oleva teknologia, josta tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi eu-LISA vastaa keskusyksikön ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välisen viestintäkanavan operatiivisesta hallinnoinnista sekä 12 artiklassa tarkoitetusta verkkopalvelusta.

Eu-LISA vastaa keskusyksikön, EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan sekä yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen operatiivisesta hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että keskusjärjestelmässä, EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisessä suojatussa viestintäkanavassa sekä yhdenmukaisissa kansallisissa rajapinnoissa käytetään aina parasta saatavilla olevaa teknologiaa. Lisäksi eu-LISA vastaa keskusyksikön ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välisen suojatun ja salatun viestintäkanavan operatiivisesta hallinnoinnista sekä 12 artiklassa tarkoitetusta verkkopalvelusta.

Perustelu

Virkettä täydennetään ja siihen lisätään viittauksia järjestelmän eri osiin.

Tarkistus     124

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  olemassa olevan kansallisen rajainfrastruktuurin organisointi, hallinnointi, toiminta ja ylläpito ja sen liittäminen EES:ään 5 artiklassa mainittua tarkoitusta varten lukuun ottamatta 5 artiklan j, k ja l alakohtaa;

b)  olemassa olevan kansallisen rajainfrastruktuurin organisointi, hallinnointi, toiminta ja ylläpito ja sen liittäminen EES:ään 5 artiklassa mainittua tarkoitusta varten lukuun ottamatta 5 artiklan 1 a kohtaa;

Tarkistus     125

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen viranomainen, joka myöntää 8 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille pääsyn EES:ään. Kunkin jäsenvaltion on liitettävä kyseinen kansallinen viranomainen yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan. Kaikki jäsenvaltiot ja Europol liittävät 26 ja 27 artiklassa tarkoitetut keskusyhteyspisteensä yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan.

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen riippumaton valvontaviranomainen, joka myöntää 8 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille pääsyn EES:ään. Kunkin jäsenvaltion on liitettävä kyseinen kansallinen viranomainen yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan. Kaikki jäsenvaltiot ja Europol liittävät 26 ja 27 artiklassa tarkoitetut keskusyhteyspisteensä yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan.

Tarkistus     126

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltiot eivät saa käsitellä EES:ään kerättyjä tai siitä haettuja tietoja muihin kuin tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vastuu tietojen käytöstä

Vastuu tietojen käsittelystä

Perustelu

Mukautus tietosuojalainsäädäntöön. Samaa sanamuotoa käytetään myös Eurodacissa.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä EES:ssä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten viranomainen, joka toimii direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä ja jolle on keskitetty vastuu kyseisen jäsenvaltion tietojenkäsittelystä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava tätä viranomaista koskevat tiedot komissiolle.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä EES:ssä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten viranomainen, joka toimii asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä ja jolle on keskitetty vastuu kyseisen jäsenvaltion tietojenkäsittelystä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava tätä viranomaista koskevat tiedot komissiolle.

Tarkistus     129

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että EES:ään tallennettuja tietoja käsitellään lainmukaisesti ja erityisesti että vain asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy tietoihin tehtävien suorittamiseksi. Vastuussa olevan jäsenvaltion on varmistettava erityisesti, että

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että EES:ään kerättyjä ja tallennettuja tietoja käsitellään lainmukaisesti ja erityisesti että vain asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy tietoihin tehtävien suorittamiseksi. Vastuussa olevan jäsenvaltion on varmistettava erityisesti, että

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toteuttaa tarvittavat toimenpiteet keskusjärjestelmän sekä sen ja yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan välisen viestintäinfrastruktuurin turvallisuuden varmistamiseksi, tämän rajoittamatta kuitenkaan kunkin jäsenvaltion vastuuta;

a)  toteuttaa tarvittavat toimenpiteet keskusjärjestelmän sekä sen ja yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan välisen suojatun ja salatun viestintäinfrastruktuurin turvallisuuden varmistamiseksi, tämän rajoittamatta kuitenkaan kunkin jäsenvaltion vastuuta;

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltio saa säilyttää kansallisissa tiedostoissaan ja kansallisessa rajanylitystietojärjestelmässään aakkosnumeeriset tiedot, jotka se on syöttänyt EES:ään järjestelmän käyttötarkoitusten mukaisesti sekä noudattaen täysimääräisesti unionin oikeutta.

1.  EES:stä haettuja tietoja voidaan säilyttää kansallisissa tiedostoissa ainoastaan silloin, kun se on yksittäistapauksessa tarpeen EES:n tarkoituksien ja asiaankuuluvan unionin lainsäädännön, erityisesti tietosuojasäännösten, mukaisesti ja ainoastaan niin kauan kuin se on kyseisessä yksittäistapauksessa tarpeen. Jäsenvaltio saa säilyttää aakkosnumeeriset tiedot, jotka se on syöttänyt EES:ään järjestelmän käyttötarkoitusten mukaisesti sekä noudattaen täysimääräisesti unionin oikeutta.

Perustelu

On selvennettävä, että maahantuloihin ja maastalähtöihin liittyvät tiedot säilytetään normaalisti vain EES:ssä, ellei jossain yksittäistapauksessa ole välttämätöntä säilyttää niitä kansallisissa tiedostoissa. Säännös on otettu VIS:stä.

Tarkistus     132

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tietoja ei saa säilyttää kansallisissa tiedostoissa tai kansallisissa rajanylitystietojärjestelmissä pidempään kuin niitä säilytetään EES:ssä.

2.  Tietoja ei saa säilyttää kansallisissa tiedostoissa tai kansallisissa rajanylitystietojärjestelmissä pidempään kuin on ehdottoman tarpeellista yksittäisten tavoitteiden kannalta eikä missään tapauksessa pidempään kuin niitä säilytetään EES:ssä.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  komissio on tehnyt päätöksen henkilötietojen suojan riittävästä tasosta kyseisessä kolmannessa maassa direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai että yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä on voimassa takaisinottosopimus tai että direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 1 kohdan d alakohtaa sovelletaan;

a)  komissio on tehnyt päätöksen henkilötietojen suojan riittävästä tasosta kyseisessä kolmannessa maassa asetuksen (EU) 2016/679 45 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai että unionin ja kyseisen kolmannen maan välillä on voimassa takaisinottosopimus;

Tarkistus     134

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kolmas maa tai kansainvälinen järjestö sitoutuu käyttämään tietoja vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on annettu;

b)  kolmas maa tai kansainvälinen järjestö hyväksyy tietojen käytön nimenomaisesti ja kykenee takaamaan, että tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on annettu;

Tarkistus     135

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tiedot siirretään tai asetetaan saataville noudattaen asianomaisia unionin oikeuden säännöksiä, erityisesti takaisinottosopimuksia, ja tiedot siirtäneen tai ne saataville asettaneen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, mukaan lukien tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat säännökset;

c)  tiedot siirretään tai asetetaan saataville noudattaen asianomaisia unionin oikeuden säännöksiä, erityisesti tietosuojasäännöksiä ja takaisinottosopimuksia, ja tiedot siirtäneen tai ne saataville asettaneen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, mukaan lukien tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat säännökset;

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tiedot EES:ään syöttänyt jäsenvaltio on antanut suostumuksensa.

d)  tiedot EES:ään syöttänyt jäsenvaltio on antanut suostumuksensa ja kyseiselle henkilölle on ilmoitettu, että hänen henkilötietonsa voidaan jakaa kolmannen maan viranomaisten kanssa; ja

Tarkistus     137

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  sen jäsenvaltion, jossa kolmannen maan kansalainen on oleskellut, asianmukainen toimivaltainen viranomainen on tehnyt lopullisen palauttamispäätöksen.

Perustelu

On ehdottoman tärkeää varmistaa, että kyseisen kolmannen maan kansalaisen palauttamisesta tehdyn päätöksen on tehnyt asianmukainen toimivaltainen viranomainen ja että päätös on lopullinen, ennen kolmansien maiden kansalaisten henkilötietojen jakamista kolmannen maan kanssa.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio tai Europol saa keskusjärjestelmästä lainvalvontatarkoituksia varten, ei saa siirtää kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille tai unioniin tai sen ulkopuolelle sijoittautuneille yksityisille yhteisöille eikä asettaa niiden saataville. Tätä kieltoa sovelletaan myös, jos näitä tietoja käsitellään edelleen kansallisella tasolla tai jäsenvaltioiden välillä puitepäätöksen 2008/977/YOS 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

4.  Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio tai Europol saa keskusjärjestelmästä lainvalvontatarkoituksia varten, ei saa siirtää kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille tai unioniin tai sen ulkopuolelle sijoittautuneille yksityisille yhteisöille eikä asettaa niiden saataville. Tätä kieltoa sovelletaan myös, jos näitä tietoja käsitellään edelleen kansallisella tasolla tai jäsenvaltioiden välillä direktiivin (EU) 2016/680 nojalla.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  estetään asiattomilta pääsy kansallisiin laitoksiin, joissa jäsenvaltio harjoittaa EES:n tarkoitusten mukaista toimintaa;

b)  estetään asiattomilta pääsy tietojenkäsittelylaitteisiin ja kansallisiin laitoksiin, joissa jäsenvaltio harjoittaa EES:n tarkoitusten mukaista toimintaa;

Perustelu

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  estetään asiattomia käyttämästä automaattisia tietojenkäsittelyjärjestelmiä tiedonsiirtolaitteiden avulla;

Perustelu

Yhdenmukaistetaan Eurodac-ehdotuksen kanssa.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  varmistetaan, että henkilöt, joilla on pääsy EES:ään, pääsevät ainoastaan valtuutuksensa piiriin kuuluviin tietoihin yksilöllisten käyttäjätunnisteiden avulla ja luottamuksellisia pääsytapoja käyttäen;

f)  varmistetaan, että henkilöt, joilla on pääsy EES:ään, pääsevät ainoastaan valtuutuksensa piiriin kuuluviin tietoihin yksilöllisten ja ainutkertaisten käyttäjätunnisteiden avulla ja luottamuksellisia pääsytapoja käyttäen;

Perustelu

Yhdenmukaistetaan Eurodac-ehdotuksen kanssa.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  varmistetaan, että keskeytystilanteessa asennettujen järjestelmien normaali toiminta voidaan palauttaa;

Perustelu

Yhdenmukaistetaan Eurodac-ehdotuksen kanssa.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j b)  taataan luotettavuus varmistamalla, että kaikista EES:n toiminnassa ilmenevistä vioista ilmoitetaan asianmukaisesti ja että toteutetaan tarvittavat tekniset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötiedot voidaan palauttaa, jos järjestelmävirhe aiheuttaa tietojen turmeltumista;

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltiot ilmoittavat eu-LISAlle järjestelmissään havaituista turvallisuushäiriöistä sanotun rajoittamatta henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittamista ja tiedottamista asetuksen (EU) 2016/679 33 artiklan nojalla. Eu-LISA ilmoittaa jäsenvaltioille, jos EES:n keskusjärjestelmässä havaitaan turvallisuushäiriö. Jos turvallisuushäiriö johtaa henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen, siitä ilmoitetaan myös Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Asianomaisen jäsenvaltiot ja eu-LISA tekevät yhteistyötä turvallisuushäiriön tapauksessa.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Eu-LISA ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä, jotta varmistetaan 6 artiklassa tarkoitettuun koko EES:n kattavaan turvallisuusriskien hallintaprosessiin perustuva yhdenmukainen lähestymistapa tietoturvaan.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun suosittelema säännös.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut vahinkoa lainvastaisesta tietojenkäsittelystä tai jostakin tämän asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus saada vahingosta vastuussa olevalta jäsenvaltiolta korvaus aiheutuneesta vahingosta. Kyseinen jäsenvaltio vapautuu tästä vastuusta osittain tai kokonaan, jos se osoittaa, ettei se ole vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

1.  Henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut aineellista tai aineetonta vahinkoa lainvastaisesta tietojenkäsittelystä tai jostakin tämän asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus saada vahingosta vastuussa olevalta jäsenvaltiolta korvaus aiheutuneesta vahingosta. Kyseinen jäsenvaltio vapautuu tästä vastuusta osittain tai kokonaan, jos se osoittaa, ettei se ole millään tavalla vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tällaisia kirjattuja tietoja saa käyttää ainoastaan tietosuojaan liittyvään tietojenkäsittelyn luvallisuuden valvontaan sekä tietoturvan varmistamiseen. Kirjatut tiedot on suojattava asianmukaisesti niiden luvattoman käytön estämiseksi, ja ne on poistettava vuoden kuluttua 31 artiklassa tarkoitetun säilyttämisajan päättymisestä, jollei niitä tarvita jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

3.  Tällaisia kirjattuja tietoja saa käyttää yksinomaan tietosuojaan liittyvään tietojenkäsittelyn luvallisuuden valvontaan sekä tietoturvan varmistamiseen 39 artiklan mukaisesti. Kirjatut tiedot on suojattava asianmukaisesti niiden luvattoman käytön estämiseksi, ja ne on poistettava vuoden kuluttua 31 artiklassa tarkoitetun säilyttämisajan päättymisestä, jollei niitä tarvita jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

43 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 a artikla

 

Tietosuoja

 

1.  Eu-LISAn tämän asetuksen perusteella suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2011.

 

2.  Kansallisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/679, mistä poikkeuksena on käsittely 5 artiklan 1 kohdan j–l alakohdan mukaisia tarkoituksia varten.

 

3.  Jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten tämän asetuksen perusteella suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn (5 artiklan 1 kohdan j–l alakohdan mukaisia tarkoituksia varten) sovelletaan direktiiviä (EU) 2016/680.

 

4.  Europolin tämän asetuksen perusteella suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/794.

Perustelu

ETIAS-ehdotuksen 49 artiklan tapainen tietosuojaa koskeva horisontaalinen säännös.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajoittamatta direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa tarkoitetun tiedonsaantioikeuden soveltamista, vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava kolmansien maiden kansalaisille, joiden tietoja on tallennettu EES:ään, kirjallisesti

1.  Rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 13 artiklassa tarkoitetun tiedonsaantioikeuden soveltamista, vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava kolmansien maiden kansalaisille, joiden tietoja on tallennettu EES:ään, kirjallisesti ja tiiviissä, avoimessa, ymmärrettävässä ja helposti käytettävässä muodossa

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  henkilön oikeudesta tutustua itseään koskeviin tietoihin ja oikeudesta pyytää, että häntä koskevat virheelliset tiedot oikaistaan tai että häntä koskevat lainvastaisesti käsitellyt tiedot poistetaan, mukaan lukien oikeudesta saada tietoa edellä mainittujen oikeuksien käyttöä koskevista menettelyistä ja niiden kansallisten valvontaviranomaisten – tai tarvittaessa Euroopan tietosuojavaltuutetun – yhteystiedot, jotka käsittelevät henkilötietojen suojaa koskevia vaatimuksia.

e)  henkilön oikeudesta poistaa rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin tietoihin ja oikeudesta pyytää, että häntä koskevat virheelliset tiedot oikaistaan ja häntä koskevat puutteelliset henkilötiedot täydennetään tai että häntä koskevat lainvastaisesti käsitellyt henkilötiedot poistetaan tai niiden käyttöä rajoitetaan, sekä oikeudesta saada tietoa edellä mainittujen oikeuksien käyttöä koskevista menettelyistä, mukaan lukien rekisterinpitäjän ja niiden kansallisten valvontaviranomaisten – tai tarvittaessa Euroopan tietosuojavaltuutetun – yhteystiedot, jotka käsittelevät henkilötietojen suojaa koskevia kanteluita.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  tieto siitä, että EES:n tietoja käytetään rajavalvontaa ja rajanylitysten helpottamista varten ja että sallitun oleskeluajan ylitykset johtavat automaattisesti kolmannen maan kansalaisen tietojen lisäämiseen luetteloon sekä mahdollisiin sallitun oleskeluajan ylityksen seuraamuksiin;

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun ehdottama säännös.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  maahantulo- ja maastalähtötietueille ja henkilökohtaisille tiedostoille 31 artiklan nojalla asetetusta tietojen säilytysajasta;

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun ehdottama säännös.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e c)  sallitun oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden oikeudesta pyytää poistamaan henkilötietonsa, jos he toimittavat näytön siitä, että he ovat ylittäneet sallitun oleskeluajan odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi; ja

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e d)  oikeudesta tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava silloin, kun kyseisen henkilön henkilökohtainen tiedosto luodaan 14, 15 tai 16 artiklan mukaisesti.

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava 3 kohdassa tarkoitetun esitteen avulla tai muulla tarkoituksenmukaisella keinolla, jolla varmistetaan, että asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle ilmoitetaan hänen oikeuksistaan silloin, kun kyseisen henkilön henkilökohtainen tiedosto luodaan 14, 15 tai 16 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio laatii 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen yhteisen esitteen ja luo verkkosivuston, jotka sisältävät ainakin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Tiedot on esitettävä esitteessä ja verkkosivustolla selkeästi ja yksinkertaisesti, ja niiden on oltava saatavilla kielellä, jota asianomaiset henkilöt ymmärtävät tai jota heidän voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän.

Komissio laatii 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen yhteisen esitteen ja luo verkkosivuston, jotka sisältävät ainakin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Tiedot on esitettävä esitteessä ja verkkosivustolla selkeästi ja yksinkertaisesti sekä laadittava tiiviissä, avoimessa, ymmärrettävässä ja helposti käytettävässä muodossa, ja niiden on oltava saatavilla kielellä, jota asianomaiset henkilöt ymmärtävät tai jota heidän voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Esite ja verkkosivusto on laadittava niin, että jäsenvaltiot voivat täydentää niitä jäsenvaltiokohtaisilla lisätiedoilla. Jäsenvaltiokohtaisissa tiedoissa on oltava ainakin tiedot rekisteröidyn oikeuksista ja mahdollisuudesta saada apua kansallisilta valvontaviranomaisilta sekä rekisterinpitäjän ja kansallisten valvontaviranomaisten yhteystiedot.

Esite ja verkkosivusto on laadittava niin, että jäsenvaltiot voivat täydentää niitä jäsenvaltiokohtaisilla lisätiedoilla. Jäsenvaltiokohtaisissa tiedoissa on oltava ainakin tiedot rekisteröidyn oikeuksista ja mahdollisuudesta saada apua kansallisilta valvontaviranomaisilta sekä rekisterinpitäjän, tietosuojavastaavan ja valvontaviranomaisten yhteystiedot.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tukee yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa EES:n toiminnan aloittamista järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla yleisölle tiedotetaan järjestelmän tavoitteista, siihen tallennetuista tiedoista, viranomaisista, joilla on pääsy järjestelmään, sekä henkilöiden oikeuksista.

Komissio tukee yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa EES:n toiminnan aloittamista järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla yleisölle ja erityisesti kolmansien maiden kansalaisille tiedotetaan järjestelmän tavoitteista, siihen tallennetuista tiedoista, viranomaisista, joilla on pääsy järjestelmään, sekä henkilöiden oikeuksista. Tällaisia tiedotuskampanjoita toteutetaan säännöllisesti.

Perustelu

Koska EES:n soveltamisala kattaa kolmansien maiden kansalaiset, heidät olisi erikseen mainittava tiedotuskampanjoiden kohderyhmänä.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Oikeus tutustua tietoihin sekä oikaista ja poistaa ne

Oikeus tutustua henkilötietoihin, oikaista ne, täydentää niitä ja poistaa ne sekä oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.   Kolmansien maiden kansalaisilla on oikeus saada tietoonsa EES:ään tallennetut itseään koskevat tiedot sekä jäsenvaltio, joka on siirtänyt kyseiset tiedot EES:ään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/46/EY 12 artiklan soveltamista.

1.  Kolmansien maiden kansalaisilla on oikeus saada tietoonsa EES:ään tallennetut itseään koskevat tiedot sekä jäsenvaltio, joka on siirtänyt kyseiset tiedot EES:ään, ja pyytää oikaisemaan itseään koskevat virheelliset tiedot ja poistamaan lainvastaisesti tallennetut tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 15, 16, 17 ja 18 artiklan soveltamista. Asiasta vastaavan jäsenvaltion on vastattava tällaisiin pyyntöihin kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tietojen oikaisemista tai poistamista koskeva pyyntö esitetään muulle kuin vastuussa olevalle jäsenvaltiolle, sen jäsenvaltion viranomaisten, jolle pyyntö on esitetty, on tarkistettava tietojen oikeellisuus ja EES:ssä tapahtuvan tietojenkäsittelyn laillisuus kuukauden kuluessa, jos kyseinen tarkistus on mahdollista tehdä kuulematta vastuussa olevaa jäsenvaltiota. Muutoin kyseisen muun kuin vastuussa olevan jäsenvaltion on otettava yhteyttä vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisiin 14 päivän kuluessa, ja vastuussa olevan jäsenvaltion on kuukauden kuluessa tarkistettava tietojen oikeellisuus ja niiden käsittelyn laillisuus.

2.  Jos henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö esitetään muulle kuin vastuussa olevalle jäsenvaltiolle, sen jäsenvaltion viranomaisten, jolle pyyntö on esitetty, on tarkistettava tietojen oikeellisuus ja EES:ssä tapahtuvan tietojenkäsittelyn laillisuus 14 päivän kuluessa, jos kyseinen tarkistus on mahdollista tehdä kuulematta vastuussa olevaa jäsenvaltiota. Muutoin kyseisen muun kuin vastuussa olevan jäsenvaltion on otettava yhteyttä vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisiin seitsemän päivän kuluessa, ja vastuussa olevan jäsenvaltion on 14 päivän kuluessa tarkistettava tietojen oikeellisuus ja niiden käsittelyn laillisuus.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos EES:ään tallennetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai jos ne on tallennettu lainvastaisesti, vastuussa olevan jäsenvaltion tai tarvittaessa jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on oikaistava tiedot tai poistettava ne 32 artiklan mukaisesti. Vastuussa olevan jäsenvaltion tai tarvittaessa jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle henkilölle kirjallisesti häntä koskevien tietojen oikaisusta tai poistamisesta.

Jos EES:ään tallennetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai puutteellisiksi tai jos ne on tallennettu lainvastaisesti, vastuussa olevan jäsenvaltion tai tarvittaessa jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on oikaistava henkilötiedot, täydennettävä niitä, poistettava ne tai rajoitettava niiden käsittelyä 32 artiklan mukaisesti. Vastuussa olevan jäsenvaltion tai tarvittaessa jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle henkilölle kirjallisesti häntä koskevien henkilötietojen oikaisusta, täydentämisestä tai poistamisesta tai tällaisten henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos EES:ään kirjatut viisumiin liittyvät tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai jos ne on kirjattu lainvastaisesti, vastuussa olevan jäsenvaltion tai tarvittaessa jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on ensin tarkistettava tietojen oikeellisuus VIS:stä ja tarvittaessa muutettava niitä EES:ssä. Jos VIS:ään tallennetut tiedot ovat samat kuin EES:ssä, vastuussa olevan jäsenvaltion tai jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on otettava 14 päivän kuluessa yhteyttä sen jäsenvaltion viranomaisiin, joka on vastuussa tietojen tallentamisesta VIS:ään. Jäsenvaltion, joka on vastuussa tietojen tallentamisesta VIS:ään, on tarkistettava viisumiin liittyvien tietojen oikeellisuus ja niiden EES:ssä käsittelyn lainmukaisuus kuukauden kuluessa ja ilmoitettava asiasta vastuussa olevalle jäsenvaltiolle tai jäsenvaltiolle, jolle pyyntö on esitetty, jonka on tarvittaessa muutettava EES:n tietoja tai poistettava tiedot viipymättä EES:stä ja tarvittaessa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta henkilöluettelosta.

Jos EES:ään kirjatut viisumiin liittyvät tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai puutteellisiksi tai jos ne on kirjattu lainvastaisesti, vastuussa olevan jäsenvaltion tai tarvittaessa jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on ensin tarkistettava tietojen oikeellisuus VIS:stä ja tarvittaessa muutettava niitä EES:ssä. Jos VIS:ään tallennetut tiedot ovat samat kuin EES:ssä, vastuussa olevan jäsenvaltion tai jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on otettava seitsemän päivän kuluessa yhteyttä sen jäsenvaltion viranomaisiin, joka on vastuussa tietojen tallentamisesta VIS:ään. Jäsenvaltion, joka on vastuussa tietojen tallentamisesta VIS:ään, on tarkistettava viisumiin liittyvien tietojen oikeellisuus ja niiden EES:ssä käsittelyn lainmukaisuus kuukauden kuluessa ja ilmoitettava asiasta vastuussa olevalle jäsenvaltiolle tai jäsenvaltiolle, jolle pyyntö on esitetty, jonka on tarvittaessa oikaistava tai täydennettävä häntä koskevia henkilötietoja tai poistettava tiedot viipymättä EES:stä ja tarvittaessa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta henkilöluettelosta tai rajoitettava tällaisten tietojen käsittelyä.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos vastuussa oleva jäsenvaltio tai tarvittaessa jäsenvaltio, jolle pyyntö on esitetty, ei ole samaa mieltä siitä, että EES:ään kirjatut tiedot ovat virheellisiä tai ne on kirjattu lainvastaisesti, sen on annettava asianomaiselle henkilölle viipymättä kirjallisesti hallinnollinen päätös, jossa selitetään, minkä vuoksi se ei aio oikaista tai poistaa henkilöä koskevia tietoja.

4.  Jos vastuussa oleva jäsenvaltio tai tarvittaessa jäsenvaltio, jolle pyyntö on esitetty, ei ole samaa mieltä siitä, että EES:ään kirjatut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai ne on kirjattu lainvastaisesti, sen on annettava asianomaiselle henkilölle viipymättä kirjallisesti hallinnollinen päätös, jossa selitetään, minkä vuoksi se ei aio oikaista, täydentää tai poistaa häntä koskevia tietoja tai rajoittaa tällaisten tietojen käsittelyä.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Vastuussa olevan jäsenvaltion tai tarvittaessa jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on lisäksi ilmoitettava asianomaiselle henkilölle siitä, mitä toimenpiteitä henkilö voi toteuttaa, jos hän ei hyväksy 5 kohdan mukaisesti päätökselle annettua selitystä. Ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot siitä, miten henkilö voi panna vireille kanteen tai tehdä kantelun kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai tuomioistuimille, sekä avusta, jota voi saada muun muassa valvontaviranomaisilta kyseisen jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti.

5.  Vastuussa olevan jäsenvaltion tai tarvittaessa jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on lisäksi ilmoitettava asianomaiselle henkilölle siitä, mitä toimenpiteitä henkilö voi toteuttaa, jos hän ei hyväksy 4 kohdan mukaisesti päätökselle annettua selitystä. Ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot siitä, miten henkilö voi panna vireille kanteen tai tehdä kantelun kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai tuomioistuimille, sekä avusta, jota voi saada muun muassa valvontaviranomaisilta kyseisen jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä 1 ja 2 kohdan nojalla tehtyyn pyyntöön on sisällytettävä asianomaisen henkilön tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, sormenjäljet mukaan luettuina. Näitä tietoja voidaan käyttää yksinomaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamiseksi, ja ne on poistettava viipymättä tämän jälkeen.

6.  Edellä 1 ja 2 kohdan nojalla tehtyyn pyyntöön on sisällytettävä asianomaisen henkilön tunnistamiseksi tarvittavat vähimmäistiedot. Tätä tarkoitusta varten voidaan pyytää antamaan sormenjäljet vain asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa hakijan henkilöllisyydestä on merkittäviä epäilyjä. Näitä tietoja voidaan käyttää yksinomaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamiseksi, ja ne on poistettava viipymättä tämän jälkeen.

Tarkistus     167

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Kun henkilö pyytää itseään koskevia tietoja 2 kohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä asiakirjamuotoinen kirjallinen merkintä, josta käy ilmi, että tällainen pyyntö on tehty, pyynnön käsittelytapa ja sen käsitellyt viranomainen, sekä asetettava tämä asiakirja viipymättä kansallisten valvontaviranomaisten saataville.

7.  Kun henkilö pyytää itseään koskevia tietoja 2 kohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä asiakirjamuotoinen kirjallinen merkintä, josta käy ilmi, että tällainen pyyntö on tehty, pyynnön käsittelytapa ja sen käsitellyt viranomainen, sekä asetettava tämä asiakirja seitsemän päivän kuluessa kansallisten valvontaviranomaisten saataville. Kyseiselle henkilölle luovutetaan myös jäljennös tästä asiakirjasta.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä 46 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjen oikeuksien toteuttamiseksi.

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä 46 artiklassa säädettyjen oikeuksien toteuttamiseksi.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valvontaviranomaisen on kussakin jäsenvaltiossa pyynnöstä autettava ja neuvottava asianomaista henkilöä hänen käyttäessään oikeuttaan oikaista tai poistaa itseään koskevia tietoja direktiivin 95/46/EY 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Valvontaviranomaisen on kussakin jäsenvaltiossa pyynnöstä autettava ja neuvottava rekisteröityä hänen käyttäessään oikeuttaan oikaista, täydentää tai poistaa itseään koskevia henkilötietoja tai rajoittaa tällaisten tietojen käsittelyä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kenellä tahansa on oltava kaikissa jäsenvaltioissa oikeus panna vireille kanne tai tehdä kantelu sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai tuomioistuimille, jossa häneltä on evätty 46 artiklassa säädetty oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin tai oikaista tai poistaa ne.

1.  Kenellä tahansa on oltava kaikissa jäsenvaltioissa oikeus panna vireille kanne tai tehdä kantelu sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai tuomioistuimille, jossa häneltä on evätty 46 artiklassa säädetty oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin tai oikaista tai täydentää niitä tai poistaa ne, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 77–82 artiklan soveltamista. Oikeus panna vireille kanne tai tehdä kantelu koskee myös tapauksia, joissa rekisterinpitäjä ei vastannut tiedonsaanti-, oikaisu- tai poistamispyyntöön 46 artiklan mukaisessa määräajassa tai ei koskaan käsitellyt pyyntöä.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin 95/46/EY 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty yksi tai useampi kansallinen valvontaviranomainen valvoo kyseisen jäsenvaltion suorittaman, 13–19 artiklassa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, mukaan lukien näiden tietojen siirtämistä EES:ään ja EES:stä.

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty yksi tai useampi kansallinen valvontaviranomainen valvoo itsenäisesti kyseisen jäsenvaltion suorittaman, tämän asetuksen II, III ja V luvussa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, mukaan lukien näiden tietojen siirtämistä EES:ään ja EES:stä.

Perustelu

Tämän asetuksen mukaisia tietoja ei käsitellä pelkästään 13–19 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valvontaviranomaisen on varmistettava, että kansallisessa järjestelmässä toteutetut tietojenkäsittelytapahtumat tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti.

2.  Valvontaviranomaisen tai ‑viranomaisten on varmistettava, että kansallisessa rajainfrastruktuurissa toteutetut tietojenkäsittelytapahtumat tarkastetaan vähintään joka toinen vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti.

Tarkistus     173

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden valvontaviranomaisilla on riittävät resurssit niille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden riippumattomalla valvontaviranomaisella tai valvontaviranomaisilla on riittävät resurssit niille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä EES:ssä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten viranomainen, joka toimii direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä ja jolle on keskitetty vastuu kyseisen jäsenvaltion tietojenkäsittelystä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava tätä viranomaista koskevat tiedot komissiolle.

Poistetaan.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava valvontaviranomaisille näiden pyytämät tiedot ja erityisesti annettava tietoa 35 artiklan, 36 artiklan 1 kohdan ja 39 artiklan mukaisista toimista. Kunkin jäsenvaltion on annettava valvontaviranomaisille pääsy 30 artiklan mukaisesti kirjattuihin tietoihin sekä pääsy milloin tahansa kaikkiin EES:ään liittyviin toimitiloihinsa.

5.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava valvontaviranomaisille näiden pyytämät tiedot ja erityisesti annettava tietoa 35 artiklan, 36 artiklan 1 kohdan ja 39 artiklan mukaisista toimista. Kunkin jäsenvaltion on annettava valvontaviranomaisille pääsy 41 artiklan mukaisesti kirjattuihin tietoihin sekä pääsy milloin tahansa kaikkiin EES:ään liittyviin toimitiloihinsa.

Perustelu

Korjataan ristiviittaus.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen valvontaviranomaisella tai -viranomaisilla on mahdollisuus saada neuvoja henkilöiltä, joilla on riittävä asiantuntemus biometrisistä tiedoista.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan Eurodacin kanssa.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että eu-LISAn toteuttamat EES:ään liittyvät henkilötietojen käsittelytoimet ovat tämän asetuksen mukaisia.

1.  Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa eu-LISAn toteuttamien EES:ään liittyvien henkilötietojen käsittelytoimia ja varmistaa, että nämä toimet ovat asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja tämän asetuksen mukaisia.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan valvontaviranomaista koskevan 49 artiklan kanssa. Yhdenmukaistetaan myös Europol-asetuksen (43 artiklan) kanssa, jotta kohdassa on sanamuoto ”tehtävänä on valvoa”.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että viraston suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastuskertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-LISAlle, komissiolle ja kansallisille valvontaviranomaisille. Eu-LISAlle on annettava tilaisuus esittää huomautuksia ennen kertomuksen hyväksymistä.

2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että eu-LISAn suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka toinen vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastuskertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, eu‑LISAlle ja valvontaviranomaisille. Eu‑LISAlle on annettava tilaisuus esittää huomautuksia ennen kertomuksen hyväksymistä.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät aktiivisesti yhteistyötä hoitaessaan tehtäviään ja varmistavat EES:n ja kansallisten järjestelmien yhteensovitetun valvonnan.

1.  Kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät toimivaltansa puitteissa aktiivisesti yhteistyötä hoitaessaan tehtäviään ja varmistavat EES:n ja kansallisten rajainfrastruktuurien yhteensovitetun valvonnan.

 

(Horisontaalinen tarkistus, jolla ”kansalliset järjestelmät” muutetaan ”kansallisiksi rajainfrastruktuureiksi” 58 artiklaa lukuun ottamatta.)

Perustelu

Terminologia muutetaan 6 artiklan ja Eurodacin sanamuodon mukaiseksi.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ne vaihtavat tarpeen tullen asiaankuuluvia tietoja, avustavat toisiaan tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa, tarkastelevat tämän asetuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä vaikeuksia, arvioivat riippumattomaan valvontaan tai rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä ongelmia, laativat yhdenmukaisia ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi yhdessä sekä edistävät tietoisuutta tietosuojaoikeuksista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että puitepäätöksen 2008/977/YOS täytäntöönpanoa varten annettuja kansallisen lainsäädännön säännöksiä sovelletaan myös sen kansallisten viranomaisten pääsyyn EES:ään 1 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten.

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöönpanoa varten annettuja kansallisen lainsäädännön säännöksiä sovelletaan myös sen kansallisten viranomaisten pääsyyn EES:ään 1 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Puitepäätöksen 2008/977/YOS nojalla nimetyt kansalliset valvontaviranomaiset valvovat jäsenvaltioiden tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa lueteltuja tarkoituksia varten tapahtuvan henkilötietoihin pääsyn lainmukaisuutta, mukaan lukien henkilötietojen siirtämistä EES:ään ja EES:stä.

2.  Direktiivin (EU) 2016/680 nojalla nimetyt kansalliset valvontaviranomaiset valvovat jäsenvaltioiden tämän asetuksen 5 artiklan 1 a kohdassa lueteltuja tarkoituksia varten tapahtuvan henkilötietoihin pääsyn lainmukaisuutta, mukaan lukien henkilötietojen siirtämistä EES:ään ja EES:stä.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Europolin on noudatettava henkilötietojen käsittelyssä päätöstä 2009/371/YOS, ja riippumattoman ulkopuolisen tietosuojavaltuutetun on valvottava sitä. Mainitun päätöksen 30, 31 ja 32 artiklaa sovelletaan Europolin tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Riippumattoman ulkopuolisen tietosuojavaltuutetun on varmistettava, että kolmannen maan kansalaisen oikeuksia ei loukata.

3.  Europolin on noudatettava tämän asetuksen nojalla suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä asetusta (EU) 2016/794, ja Euroopan tietosuojavaltuutetun on valvottava sitä.

Perustelu

Otetaan huomioon Europol-asetuksen 43 artikla.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Henkilötietoja, jotka on saatu EES:stä 1 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten, voidaan käsitellä vain sen yksittäisen rikoksen torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, jota varten jäsenvaltio tai Europol on tietoja pyytänyt.

4.   Henkilötietoja, jotka on saatu EES:stä 5 artiklan 1 a kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten, voidaan käsitellä vain sen yksittäisen rikoksen torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, jota varten jäsenvaltio tai Europol on tietoja pyytänyt.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.   Keskusjärjestelmän, nimettyjen viranomaisten, keskusyhteyspisteiden ja Europolin on säilytettävä hakua koskeva tietue, jotta kansalliset tietosuojaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu voivat valvoa unionin tietosuojasääntöjen noudattamista tietojen käsittelyssä. Muihin kuin tällaisiin tarkoituksiin säilytettävät henkilötiedot ja hakua koskevat tietueet on poistettava kaikista kansallisista ja Europolin tiedostoista kuukauden kuluttua, ellei tietoja tai niitä koskevia tietueita tarvita käynnissä olevassa yksittäisessä rikostutkinnassa, jota varten jäsenvaltio tai Europol on tietoja pyytänyt.

5.  Keskusjärjestelmän, nimettyjen viranomaisten, keskusyhteyspisteiden ja Europolin on säilytettävä hakua koskeva tietue, jotta kansalliset tietosuojaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu voivat valvoa unionin tietosuojasääntöjen noudattamista tietojen käsittelyssä, myös tietueiden säilyttämiseksi 64 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen vuosikertomusten laatimista varten. Muihin kuin tällaisiin tarkoituksiin säilytettävät henkilötiedot ja hakua koskevat tietueet on poistettava kaikista kansallisista ja Europolin tiedostoista kuukauden kuluttua, ellei tietoja tai niitä koskevia tietueita tarvita käynnissä olevassa yksittäisessä rikostutkinnassa, jota varten jäsenvaltio tai Europol on tietoja pyytänyt.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on varmistettava, että kaikki tietojenkäsittelytapahtumat, jotka aiheutuvat 1 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten tehdyistä EES:n tietoihin pääsyä koskevista pyynnöistä, kirjataan lokitietoihin tai niistä laaditaan asiakirjat pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamiseksi sekä tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden valvomiseksi ja omaehtoisen valvonnan harjoittamiseksi.

1.  Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on varmistettava, että kaikki tietojenkäsittelytapahtumat, jotka aiheutuvat 5 artiklan 1 a kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten tehdyistä EES:n tietoihin pääsyä koskevista pyynnöistä, kirjataan lokitietoihin tai niistä laaditaan asiakirjat pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamiseksi sekä tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden valvomiseksi ja omaehtoisen valvonnan harjoittamiseksi.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lokitiedoista tai asiakirjoista on käytävä ilmi

2.  Lokitiedoista tai asiakirjoista on käytävä kaikissa tapauksissa ilmi

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  sen viranomaisen nimi, joka pyysi järjestelmään pääsyä tietojen vertailua varten, ja sen vastuuhenkilön nimi, joka esitti pyynnön ja käsitteli tietoja;

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  kansallisten sääntöjen tai päätöksen 2009/371/YOS mukaisesti haun suorittaneen virkamiehen ja haun tai tietojen luovutuksen määränneen virkamiehen tunnus.

h)  kansallisten sääntöjen tai asetuksen (EU) 2016/794 mukaisesti haun suorittaneen virkamiehen ja haun tai tietojen luovutuksen määränneen virkamiehen tunnus.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Lokitietoja ja asiakirjoja saadaan käyttää ainoastaan tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvontaan sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Jäljempänä 64 artiklassa tarkoitettua seurantaa ja arviointia varten saadaan käyttää ainoastaan muita kuin henkilötietoja sisältäviä lokitietoja. Pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamisesta sekä tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden valvonnasta vastaavilla toimivaltaisilla kansallisilla valvontaviranomaisilla on oikeus pyynnöstä tutustua näihin lokitietoihin tehtäviensä hoitamista varten.

3.  Lokitietoja ja asiakirjoja saadaan käyttää ainoastaan tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvontaan sekä tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Jäljempänä 64 artiklassa tarkoitettua seurantaa ja arviointia varten saadaan käyttää ainoastaan lokitietoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja. Pyynnön hyväksyttävyyden tarkistamisesta sekä tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden valvonnasta vastaavilla toimivaltaisilla kansallisilla valvontaviranomaisilla on oikeus pyynnöstä tutustua näihin lokitietoihin tehtäviensä hoitamista varten.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 767/2008

17 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Heti kun rajanylitystietojärjestelmän toiminta käynnistyy [rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisasetuksen] 60 artiklan 1 kohdan mukaisesti, rajanylitystietojärjestelmä ja viisumitietojärjestelmä tehdään yhteentoimiviksi rajatarkastusten tehokkuuden ja nopeuden lisäämiseksi. Sitä varten eu-LISA luo suojatun viestintäkanavan rajanylitystietojärjestelmän keskusjärjestelmän ja keskusviisumitietojärjestelmän välille rajanylitystietojärjestelmän ja viisumitietojärjestelmän yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi. Järjestelmien välinen suora tietojen katsominen on mahdollista ainoastaan, jos siitä säädetään sekä tässä asetuksessa että asetuksessa (EY) N:o 767/2008.

1.  Heti kun rajanylitystietojärjestelmän toiminta käynnistyy [rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisasetuksen] 60 artiklan 1 kohdan mukaisesti, rajanylitystietojärjestelmä ja viisumitietojärjestelmä tehdään yhteentoimiviksi rajatarkastusten tehokkuuden ja nopeuden lisäämiseksi noudattaen asianmukaisesti käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta. Sitä varten eu-LISA luo suojatun viestintäkanavan rajanylitystietojärjestelmän keskusjärjestelmän ja keskusviisumitietojärjestelmän välille rajanylitystietojärjestelmän ja viisumitietojärjestelmän yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi. Järjestelmien välinen suora tietojen katsominen on mahdollista ainoastaan, jos siitä säädetään sekä tässä asetuksessa että asetuksessa (EY) N:o 767/2008.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 767/2008

17 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  [Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisasetuksen] 33 artiklan mukaisesti komissio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, joilla yhteentoimivuus toteutetaan ja siitä suunnitellaan korkeatasoinen [rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisasetuksen] 34 artiklan mukaisesti. Yhteentoimivuuden luomiseksi rajanylitystietojärjestelmän kanssa tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on kehitettävä ja/tai mukautettava tarvittavalla tavalla keskusviisumitietojärjestelmää, kunkin jäsenvaltion kansallista rajapintaa sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välistä tiedonsiirtoinfrastruktuuria. Jäsenvaltiot vastaavat kansallisten infrastruktuurien mukauttamisesta ja/tai kehittämisestä.”

4.  [Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisasetuksen] 33 artiklan mukaisesti komissio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, joilla yhteentoimivuus toteutetaan ja siitä suunnitellaan korkeatasoinen [rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisasetuksen] 34 artiklan mukaisesti. Yhteentoimivuuden luomiseksi rajanylitystietojärjestelmän kanssa eu-LISAn on kehitettävä ja/tai mukautettava tarvittavalla tavalla keskusviisumitietojärjestelmää, kunkin jäsenvaltion kansallista rajapintaa sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välistä tiedonsiirtoinfrastruktuuria. Jäsenvaltiot vastaavat kansallisten infrastruktuurien mukauttamisesta ja/tai kehittämisestä.”

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 767/2008

18 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 1 kohdassa luetellun tiedon perusteella tehty haku osoittaa, että viisumitietojärjestelmään on tallennettu tietoja yhdestä tai useammasta myönnetystä tai pidennetystä viisumista, joka on ajallisesti ja alueellisesti voimassa, toimivaltaiselle rajavalvontaviranomaiselle on annettava oikeus katsoa seuraavia tietoja kyseisessä hakemustiedostossa sekä siihen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti linkitetyssä yhdessä tai useammassa hakemustiedostossa, mutta ainoastaan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten:

3.  Jos 1 kohdassa luetellun tiedon perusteella tehty haku osoittaa, että viisuminhaltijan tietoja on tallennettu viisumitietojärjestelmään, toimivaltaiselle rajavalvontaviranomaiselle on annettava oikeus katsoa seuraavia tietoja kyseisessä hakemustiedostossa sekä siihen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti linkitetyssä yhdessä tai useammassa hakemustiedostossa, mutta ainoastaan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten:

Perustelu

Artiklan 3 ja 4 kohta yhdistetään tekstin yksinkertaistamiseksi.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 767/2008

18 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos 1 kohdassa luetellun tiedon perusteella tehty haku osoittaa, että viisumitietojärjestelmään on tallennettu henkilöä koskevia tietoja mutta järjestelmään kirjattu yksi tai useampi viisumi ei ole voimassa, toimivaltaiselle rajaviranomaiselle on annettava oikeus katsoa seuraavia tietoja yhdessä tai useammassa hakemustiedostossa sekä siihen tai niihin 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti linkitetyssä yhdessä tai useammassa hakemustiedostossa, mutta ainoastaan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten:

Poistetaan.

a)  edellä 9 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut viisumin statusta koskevat tiedot sekä hakemuslomakkeesta saadut tiedot;

 

b)  valokuvat;

 

c)  tiedot, jotka koskevat 10, 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuja myönnettyjä, mitätöityjä tai peruutettuja viisumeja taikka voimassaoloajaltaan pidennettyjä viisumeja.

 

Perustelu

Artiklan 3 ja 4 kohta yhdistetään tekstin yksinkertaistamiseksi.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) N:o 767/2008

18 artikla – 5 kohta – a alakohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii)  rajanylityspaikalla ei ole käytettävissä teknologiaa, jonka avulla voitaisiin hyödyntää reaaliaikaista kasvokuvaa, minkä vuoksi viisuminhaltijan henkilöllisyyttä ei voida todentaa rajanylitystietojärjestelmästä;

ii)  rajanylityspaikalla ei ole tilapäisesti käytettävissä teknologiaa, jonka avulla voitaisiin hyödyntää reaaliaikaista kasvokuvaa, minkä vuoksi viisuminhaltijan henkilöllisyyttä ei voida todentaa rajanylitystietojärjestelmästä;

Perustelu

Koska teknologian on oltava käytettävissä kaikissa rajanylityspaikoissa, teknologia voi olla poissa käytöstä vain tilapäisesti.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Korvataan 20 artiklan 1 kohta seuraavasti:

(8)  Korvataan 20 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EU) N:o 767/2008

26 artikla – 3 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3 a.  Tietokantaa hallinnoiva viranomainen vastaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä [kuuden kuukauden kuluttua rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisasetuksen voimaantulosta].”

3 a.   Eu-LISA vastaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä [kuuden kuukauden kuluttua rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisasetuksen voimaantulosta].”

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EU) N:o 767/2008

34 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion ja tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on pidettävä kirjaa kaikista viisumitietojärjestelmässä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Kirjatuissa tiedoissa on mainittava 6 artiklan 1 kohdassa sekä 15–22 artiklassa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus, käsittelyn päivämäärä ja kellonaika, 9–14 artiklassa tarkoitettu siirrettyjen tietojen luonne, 15 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklassa, 18 artiklan 1 ja 5 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa, 19 a artiklan 2 ja 5 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdassa, 21 artiklan 1 kohdassa ja 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu haussa käytettyjen tietojen luonne sekä tietoja tallentavan ja niitä hakevan viranomaisen nimi. Lisäksi kunkin jäsenvaltion on pidettävä kirjaa henkilöstöstä, jolla on asianmukaiset valtuudet tallentaa tai hakea tietoja.

”1.  Kunkin jäsenvaltion ja eu-LISAn on pidettävä kirjaa kaikista viisumitietojärjestelmässä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Kirjatuissa tiedoissa on mainittava 6 artiklan 1 kohdassa sekä 15–22 artiklassa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus, käsittelyn päivämäärä ja kellonaika, 9–14 artiklassa tarkoitettu siirrettyjen tietojen luonne, 15 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklassa, 18 artiklan 1 ja 5 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa, 19 a artiklan 2 ja 5 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdassa, 21 artiklan 1 kohdassa ja 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu haussa käytettyjen tietojen luonne sekä tietoja tallentavan ja niitä hakevan viranomaisen nimi. Lisäksi kunkin jäsenvaltion on pidettävä kirjaa henkilöstöstä, jolla on asianmukaiset valtuudet tallentaa tai hakea tietoja.

Tarkistus     199

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission, eu-LISAn ja Frontexin asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää seuraavia tietoja, mutta ainoastaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten ja ilman, että yksittäiset henkilöt voidaan tunnistaa:

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja eu-LISAn asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää seuraavia tietoja, mutta ainoastaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten ja ilman, että yksittäiset henkilöt voidaan tunnistaa tai profiloida, ja Euroopan raja- ja merivartioviraston asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää seuraavia tietoja riskianalyysien ja haavoittuvuusarviointien toteuttamiseksi asetuksen (EU) N:o 2016/1624 11 ja 13 artiklan mukaisesti:

Tarkistus     200

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kolmannen maan kansalaisen kansalaisuus, sukupuoli ja syntymäaika;

b)  kolmannen maan kansalaisen kansalaisuus, sukupuoli ja syntymävuosi;

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eu-LISA laatii ja toteuttaa 1 kohdassa mainittua tarkoitusta varten teknisissä toimipaikoissaan ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden avulla 1 kohdassa luetellut viranomaiset voivat saada tarpeisiinsa sopivia kertomuksia ja tilastoja kolmansien maiden kansalaisten maahantuloista ja maastalähdöistä, pääsyn epäämisistä ja sallitun oleskeluajan ylittämisistä, jotta voidaan parantaa sallitun oleskeluajan ylittämisen riskin arviointia, tehostaa rajatarkastuksia, auttaa konsulaatteja viisumihakemusten käsittelyssä ja tukea näyttöön perustuvan EU:n muuttoliikepolitiikan laadintaa. Rekisterin on sisällettävä myös päivittäiset tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta yksinomaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

2.  Eu-LISA laatii ja toteuttaa 1 kohdassa mainittua tarkoitusta varten teknisissä toimipaikoissaan ylläpitämänsä keskitetyn tason rekisterin ja säilyttää siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden avulla 1 kohdassa luetellut viranomaiset voivat saada tarpeisiinsa sopivia kertomuksia ja tilastoja kolmansien maiden kansalaisten maahantuloista ja maastalähdöistä, pääsyn epäämisistä ja sallitun oleskeluajan ylittämisistä, jotta voidaan tehostaa rajatarkastuksia, auttaa konsulaatteja viisumihakemusten käsittelyssä ja tukea näyttöön perustuvan EU:n muuttoliikepolitiikan laadintaa. Rekisterin on sisällettävä myös päivittäiset tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta yksinomaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

Tarkistus     202

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eu-LISA julkaisee neljännesvuosittain EES:ää koskevat tilastot, joissa esitetään erityisesti lukumäärä, kansalaisuus ja rajanylityspaikka maahan tultaessa sallitun oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden osalta, sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, joilta on evätty pääsy, mukaan lukien epäämisen syyt, sekä sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, joiden oleskeluoikeus on kumottu tai sitä on pidennetty, ja lisäksi sellaisten kolmansien maiden kansalaisten määrä, joihin ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta.

4.  Eu-LISA julkaisee neljännesvuosittain EES:ää koskevat tilastot, joissa esitetään erityisesti lukumäärä, kansalaisuus, ikä, sukupuoli, oleskelun kesto ja rajanylityspaikka maahan tultaessa sallitun oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden osalta, sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, joilta on evätty pääsy, mukaan lukien epäämisen syyt, sekä sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, joiden oleskeluoikeus on kumottu tai sitä on pidennetty, ja lisäksi sellaisten kolmansien maiden kansalaisten määrä, joihin ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kunkin vuoden lopussa laaditaan tilasto, johon on koottu kyseisen vuoden aikana neljännesvuosittain tehdyt tilastot. Tilastoissa esitetään tiedot kunkin jäsenvaltion osalta erikseen.

5.  Kunkin vuoden lopussa laaditaan vuotuinen kertomus, johon on koottu kyseisen vuoden aikana tehdyt tilastot. Tilastoissa esitetään tiedot kunkin jäsenvaltion osalta erikseen. Kertomus julkaistaan ja toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja kansallisille valvontaviranomaisille.

Tarkistus     204

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Eu-LISA antaa komission pyynnöstä sille tilastot tietyistä tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä näkökohdista sekä 3 kohdassa tarkoitetut tilastot.

6.  Eu-LISA antaa komission ja Euroopan parlamentin pyynnöstä niille tilastot tietyistä tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä näkökohdista sekä 3 kohdassa tarkoitetut tilastot.

Tarkistus     205

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Keskusjärjestelmän, viestintäinfrastruktuurin ja yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan perustamiseen ja toimintaan liittyvät kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

1.  Keskusjärjestelmän, suojatun ja salatun viestintäinfrastruktuurin ja yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan perustamiseen ja toimintaan liittyvät kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kansallisten järjestelmien ylläpito (tilat, toteutus, sähkö, jäähdytys),

b)  kansallisten järjestelmien ja rajainfrastruktuurien ylläpito (tilat, toteutus, sähkö, jäähdytys),

Perustelu

Terminologia muutetaan 6 artiklan mukaiseksi.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kansallisten järjestelmien toiminta (operaattorit ja tukisopimukset),

c)  kansallisten järjestelmien ja rajainfrastruktuurien toiminta (operaattorit ja tukisopimukset),

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio asettaa 1 kohdan nojalla saamansa tiedot jäsenvaltioiden ja yleisön saataville julkisella verkkosivustolla, jota päivitetään jatkuvasti.

6.  Komissio julkaisee 1–4 kohdassa tarkoitetut tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos niihin tehdään muutoksia, komissio julkaisee näiden tietojen päivitetyn kootun version kerran vuodessa. Komissio ylläpitää jatkuvasti päivitettävää verkkosivustoa, jolla nämä tiedot ovat.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta – julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein EES:n koko kehittämisvaiheen aikana eu-LISA toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten rajapintojen sekä niiden välisen viestintäinfrastruktuurin kehittämisen etenemisestä. Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on annettava kertomus, jossa selitetään yksityiskohtaisesti, miten erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja perusteltava mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

2.  Viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta – julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein EES:n koko kehittämisvaiheen aikana eu-LISA toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten rajapintojen sekä niiden välisen suojatun ja salatun viestintäinfrastruktuurin kehittämisen etenemisestä. Tässä kertomuksessa on oltava yksityiskohtaisia tietoja syntyneistä kustannuksista sekä tietoja mahdollisista riskeistä, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän kokonaiskustannuksiin. Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on annettava kertomus, jossa selitetään yksityiskohtaisesti, miten erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja perusteltava mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

Perustelu

Aiempien erityisesti SIS II:sta saatujen kokemusten vuoksi kustannuksia olisi seurattava tarkasti.

Tarkistus     210

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kolmen vuoden kuluttua EES:n käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein komissio laatii EES:n toiminnasta yleisarvioinnin. Yleisarvioinnissa tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja vaikutusta perusoikeuksiin sekä arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä, asetuksen soveltamista, EES:n turvallisuutta ja mahdollisia vaikutuksia tulevaan toimintaan ja annetaan lisäksi mahdollisesti tarvittavia suosituksia. Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Kolmen vuoden kuluttua EES:n käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein komissio laatii EES:n toiminnasta yleisarvioinnin. Yleisarvioinnissa tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja vaikutusta perusoikeuksiin sekä arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä, asetuksen soveltamista, EES:n turvallisuutta ja mahdollisia vaikutuksia tulevaan toimintaan, talousarviovaikutuksen mukaan lukien, ja annetaan lisäksi mahdollisesti tarvittavia suosituksia. Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan unionin perusoikeusvirastolle.

Tarkistus     211

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 8 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) tietojen oikaisemista koskevien pyyntöjen lukumäärä, niiden seurauksena toteutetut toimet ja kyseisten henkilöiden pyynnöstä toteutettujen oikaisujen lukumäärä.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Tätä asetusta sovelletaan komission 60 artiklan mukaisesti määräämästä päivästä lukuun ottamatta 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 ja 61 artiklaa, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Perustelu

Artikloja, jotka ovat tarpeen EES:n kehittämiseksi, olisi sovellettava suoraan. Koko asetusta olisi sovellettava sitten, kun EES:n toiminta käynnistyy.

  • [1]  EUVL C 487, 28.12.2016, s. 66.

PERUSTELUT

Johdanto

Matkustajavirtojen kasvaminen Euroopan unionin ulkorajoilla viime vuosina on osoittanut, että nykyiset rajatarkastusjärjestelmät ovat tehottomia. Tilanne voi pahentua, kun otetaan huomioon näiden virtojen arvioitu kehitys lähivuosina. On arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä noin 300 miljoonaa kolmansien maiden kansalaista ylittää laillisesti Schengen-alueen rajan lyhytaikaista oleskelua varten. Pelkästään lentoliikenteen odotetaan kasvavan Euroopassa 2,6 prosenttia vuodessa tulevien 20 vuoden aikana. EU:n matkustajien hallintaa koskevia järjestelmiä on nykyaikaistettava lisäämällä niiden joustavuutta ja tehokkuutta mutta myös suojausta, sillä tietojärjestelmiä ja rajatarkastuksia ei oletettavasti voida enää kansallistaa uudelleen. Rajatarkastusten toteutettavuus ei voi perustua yksinomaan matkustajien passeihin ja niissä oleviin leimoihin. Nämä voivat nimittäin olla väärennettyjä ja lukukelvottomia, minkä lisäksi niistä aiheutuu rajaviranomaisille kohtuutonta rasitusta, joka estää heitä keskittymästä varsinaisiin tehtäviinsä, mikä puolestaan vaarantaa turvallisuuden. Myös tilanteen pitäminen ennallaan johtaisi keskipitkällä aikavälillä rajanylityspaikkojemme romahtamiseen sekä tarpeeseen tehdä merkittäviä investointeja infrastruktuuriin ja henkilöstöön, jotta tällaisia matkustajavirtoja voidaan käsitellä.

Eurooppalaisen rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustaminen hyödyttäisi matkustajia, koska se lyhentäisi heidän odotusaikaansa rajanylityspaikoilla. Tämän lisäksi se hyödyttäisi jäsenvaltioita, koska vilpittömässä mielessä saapuvien matkustajien käsittely nopeutuu samalla kun rajaturvallisuutta vahvistetaan Se hyödyttäisi myös infrastruktuurien ylläpitäjiä, koska odotusalueiden yhteydet lyhenevät ja tämä puolestaan tuottaa suoraa ja epäsuoraa taloudellista hyötyä; rajanylityspaikkojen hoitajia, joiden resursseja optimoitaisiin, ja liikenteenharjoittajia, joiden tehtävien hoitaminen helpottuu. Samalla on taattava perusoikeuksien ja järjestelmän sisältämien tietojen tarvittava suojelu.

Muuttoliikeagendassa ”rajaturvallisuus” nimetään yhdeksi ”neljästä toimintalohkosta muuttoliikkeen hallinnan parantamiseksi”. Euroopan unionin viime aikoina kohtaamat kansainväliset uhat ovat osoittaneet, että alueella, jolla ei ole sisärajoja, tarvitaan tehokasta ulkorajojen valvontaa. Tehokkaan rajavalvonnan ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisen välillä on yhä selvempi yhteys. Esittelijä kannattaa turvallisuusjoukkojen pääsyä EES:ään vakavan rikollisuuden ja terrorismin uhan torjumista varten, sillä tämä tuottaa järjestelmälle lisäarvoa. Pääsyn on tapahduttava valvotusti, sen oltava tarpeellista ja oikeasuhteista, ja sen yhteydessä on taattava oikeuksien ja tietojen suojelu. Rajanylityksien nopeuttamisen ja niiden turvallisuuden säilyttämisen välillä on löydettävä tasapaino, ja se myös voidaan löytää.

Esittelijän kanta

1.- Tavoitteet

Tällä säädösehdotuksella on tarkoitus perustaa järjestelmä, jolla helpotetaan rajanylityksiä, sallitun oleskeluajan ylittäneitä henkilöitä koskevan sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen torjuntaa sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa. Nämä tavoitteet on taattava ja varmistettava, että ne ovat yhteensopivia EES:ään kerättyjen tietojen suojaamisen kanssa suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti.

2.- Rakenne

Esittelijä on tyytyväinen säädösehdotuksessa esitettyihin muutoksiin, joista monet vastaavat valmisteluvaiheessa heränneisiin kysymyksiin. Hän ei kuitenkaan ymmärrä rekisteröityjen matkustajien ohjelman poistamista. Parlamentti piti ohjelmaa rohkeana keinona nopeuttaa rajanylityksiä.

3.- Yhteentoimivuus VIS:n kanssa

Yksi tämän ehdotuksen avainkysymyksistä on EES:n yhteentoimivuus VIS:n kanssa, sillä se ennakoi eri tietojärjestelmien suhdetta tulevaisuudessa. Koska tämä yhteentoimivuus noudattaa suhteellisuusperiaatetta, se ei ole ristiriidassa perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen oikeuksien kanssa.

Vaikkei tässä yhteydessä kannateta järjestelmän yhteentoimivuutta SIS II:n kanssa, on selvennettävä menettelyä, jota noudatetaan annettaessa kuulutuksia henkilöistä, joiden sallittu oleskeluaika Schengen-alueella ylittyy.

4.- Talousarvio

On selvää, että EES:n kehittäminen on kallista. Olisi kuitenkin vielä kalliimpaa olla tekemättä mitään, kun otetaan huomioon infrastruktuuriin tai henkilöstöön tehtävien investointien tarve, jotta voidaan vastata kasvavaan matkustajavirtaan, sekä jäsenvaltioiden turvallisuus. Vaikka esittelijä kannattaa talousarvion järkiperäistämistä, hän on myös huolissaan täytäntöönpanovaiheen aikana mahdollisesti ilmenevistä poikkeamista, minkä vuoksi tarvitaan etu- ja jälkikäteen toteutettavia valvontatoimia.

5.- Biometriikka

Selvitysvaiheessa kävi ilmi, että paras vaihtoehto nopeuden ja turvallisuuden yhdistämiseksi rajanylityksissä olisi neljän sormenjäljen ja kasvontunnistuksen yhdistelmä. Euroopan parlamentin puoltaman kannan mukaisesti kerättävien biometristen tietojen määrää vähennetään, jolloin järjestelmään voidaan tuoda VIS-järjestelmään jo sisältyviä tietoja ja samalla minimoidaan jo tallennettujen tietojen tallentaminen ja päällekkäisyys. On tärkeää panostaa laatuvaatimuksiin, jotta kerättyjä tietoja voidaan käyttää täysimääräisesti ehdotettuihin tarkoituksiin.

6.- Tietojen ja perusoikeuksien suojaaminen

Tällä asetuksella on taattava EES:ään tallennettujen tietojen suojaaminen perusoikeuskirjan mukaisesti. Näin ollen, jotta noudatetaan perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklaa, EES:llä on kumulatiivisesti oltava asianmukainen oikeusperusta ja sen on oltava perusoikeuskirjan periaatteiden mukainen, tavoiteltava yleistä etua sekä oltava oikeasuhteinen ja tarpeellinen. Tämä saavutetaan esimerkiksi vähentämällä järjestelmään rekisteröitäviä tietoja tai kansallisten tietosuojavaltuutettujen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun toiminnan, tietojen oikaisu- ja poistamismenettelyjen tai järjestelmään pääsytapojen ja -lupien avulla. Unionin tuomioistuin on myöntänyt, että EES:n tavoitteet (rajojen ja muuttoliikkeen valvonta sekä vakavan järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunta) ovat yleisen edun mukaisia.

7.- Tietojen säilyttämisaika

EES:n on oltava tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukainen. Alun perin ehdotettu 181 päivän säilyttämisaika haittaisi järjestelmän tehokkuutta. Matkustajan kannalta tämä ei täytä rajaliikenteen nopeuttamisen tavoitetta. Säilyttämisaika on nimittäin niin lyhyt, että alueellamme säännöllisesti käyvät henkilöt olisi rekisteröitävä yhä uudelleen, mikä hidastaisi menettelyä. Konsulaattien ja rajaviranomaisten kannalta estettäisiin mahdollisuus analysoida matkustushistoriaa ja laatia riskianalyyseja, jotka ovat päätöksenteon kannalta ratkaisevia. Turvallisuusjoukkojen kannalta merkitykselliset vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa tarvittavat tiedot tuhottaisiin.

Ehdotettu säilyttämisaika on yhdenmukainen järjestelmän tavoitteiden kanssa ja tukisi yhteensopivuutta VIS:n kanssa. Tästä huolimatta on annettava tarvittavat takuut, jotta henkilöt voivat tutustua tietoihinsa sekä oikaista niitä ja/tai tarvittaessa poistaa ne.

8.- Turvallisuusjoukkojen pääsy tietoihin

Kansallisten turvallisuusjoukkojen ja Europolin pääsy järjestelmään sen käyttöönoton alusta lähtien järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa varten antaa järjestelmälle valtavasti lisäarvoa. On tärkeää ja oikeudellisesti mahdollista sovittaa yhteen tämä mahdollisuus ja rajaliikenteen helpottaminen noudattamalla EU:n oikeusjärjestelmää. Schengen-alueen elinkelpoisuus riippuu muun muassa ulkorajojen suojelusta. Hyödyllisin välineemme järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa on tiedustelu ja tieto: kyky varautua ennalta.

On totta, että tällä hetkellä tietyt lainvalvontaviranomaiset eivät hyödynnä täysimääräisesti olemassa olevia järjestelmiään, mutta sekin on todettu, että koulutukseen panostaminen, hyvien käytäntöjen vaihtaminen ja keskinäisen luottamuksen kehittäminen parantavat ja lisäävät järjestelmien käyttöä. Järjestelmän täytäntöönpanovaiheen aikana on tärkeää kouluttaa viranomaisia, joilla on pääsy järjestelmään.

9.- Vaikutukset liikenteenharjoittajiin ja matkustajiin

Liikenteenharjoittajilla on erittäin tärkeä rooli järjestelmän toteutettavuuden kannalta. Liikenteenharjoittajilla on oltava oikeasuhteinen ja rajoitettu pääsy niihin EES:n tietoihin, joita he tarvitsevat tehtäviensä hoitamisessa, ja samalla on oltava riittävät takuut siitä, ettei vaaranneta järjestelmän turvallisuutta.

Matkustajien on voitava tietää sallitun oleskelun jäljellä oleva kesto. Tätä tarkoitusta varten olisi aiheellista luoda verkkopalvelu, jonka käytön on oltava yksinkertaista ja suojattua siten, että palvelua voi käyttää vain siihen oikeutettu matkustaja. Kyseisen verkkopalvelun hallinnointi olisi annettava tietotekniikkaviraston (eu-LISA) tehtäväksi. Virasto vastaisi palvelun ylläpidosta suojatussa verkossa ja arvioisi mahdollisia riskejä voidakseen määritellä tällaisen palvelun erityistarpeet.

10.- Hallinnointi

Tietotekniikkaviraston olisi ensisijaisesti huolehdittava EES:n kehittämisestä ja ylläpidosta. Turvallisuutta, valvontaa ja vastuuta koskevia vaatimuksia on mukautettava sekä järjestelmän täytäntöönpanovaiheessa että sen jälkeen, kun järjestelmä on toimintakunnossa. Euroopan parlamentin on toimivaltansa puitteissa osallistuttava EES:n eri vaiheisiin.

VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

työjärjestyksen 52 a artiklan 4 kohdan mukaisesti

Marie-Christine Vergiat

EU:n ulkorajojen ylittämisen helpottamiseksi alkuperäisen tavoitteen mukaisesti rajanylitystietojärjestelmään lisätään rekisteri EU:hun tulevista ja EU:sta lähtevistä kolmansien maiden kansalaisista. Näin varmistetaan yhteentoimivuus muiden tietokantojen kanssa luomalla suuri tietojärjestelmä, johon kootaan etenkin biometrisiä tietoja. Järjestelmä kattaa myös yli 12-vuotiaat lapset, mikä on vastoin kansainvälisestä oikeutta ja luo vaarallisen ennakkotapauksen.

Kun rajavalvonta yhdistetään rikollisuuden torjuntaan, poliisilla on pääsy tietoihin samoin ehdoin kuin rajaviranomaisilla. Kun liitetään yhteen hyvin erilaiset tavoitteet, jotka koskevat muuttoliikettä, rikollisuutta ja terrorismia, jätetään samalla huomiotta tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaate.

Jatkossa tehdään jako ”hyviin matkustajiin”, jotka voivat saapua alueelle hallinnollisten ad hoc -menettelyjen avulla, ja kaikkiin muihin, joita epäillään sääntöjen rikkomisesta sen sijaan, että kutakin tapausta tarkasteltaisiin erikseen. Tämä vaikuttaa etenkin haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, joista ilmoitetaan automaattisesti jäsenvaltioille.

Kun otetaan huomioon ehdotuksen luonne ja sen merkitys sekä sen aiheuttama riski tuhansien miesten, naisten ja lasten perusoikeuksille, sen tarkasteluun liittyneet seikat ovat haitanneet asianmukaista lainsäädäntötyötä.

Joka tapauksessa ainakin Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukset olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (9.12.2016)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja maahanpääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta
(COM(2016)0194) – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Valmistelija: Monika Hohlmeier

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija katsoo, että unionin ulkorajojen turvallisuutta on parannettava, nykyaikaistettava ja tehostettava, jotta voidaan taata, että kolmansien maiden kansalaisten maahantulosta ja maastalähdöstä saadaan täsmällinen käsitys. Rajaturvallisuus on myös väline, jolla nopeutetaan rajatarkastuksia, vähennetään rajoilla odottamiseen kuluvaa aikaa ja parannetaan vapaata liikkuvuutta, samalla kun tehostetaan sisäistä turvallisuutta, edistetään terrorismin ja vakavan rajatylittävän rikollisuuden torjuntaa ja havaitaan laittomia rajanylityksiä, henkilöllisyyspetoksia ja sallitun oleskeluajan ylittäviä henkilöitä. Valmistelija korostaa erityisesti, että nykyisten tietojärjestelmien suunnitelmissa on merkittävä puute, joka on korjattava, jotta unioni voi turvata ulkorajansa tehokkaasti. Mikään jäsenvaltio ei kykene yksinään valvomaan tehokkaasti kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja maastalähtöä koko Schengen-alueella. Siksi tarvitaan pikaisesti tehokas eurooppalainen väline, jota kehitetään ja sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Valmistelija pitää tässä yhteydessä myönteisenä rajanylitystietojärjestelmää (EES) koskevaa komission muutettua ehdotusta, jossa esitetään tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja synergiaa, jotta voidaan vauhdittaa, helpottaa ja tehostaa unioniin saapuvia kolmansien maiden kansalaisia koskevia tarkastusmenettelyjä.

Valmistelija pitää myönteisinä komission teknistä selvitystä älykkäistä rajoista sekä eu-LISAn laatimaa kyseisiä rajoja koskevaa pilottihanketta käsittelevää loppukertomusta. Viimeksi mainitulla reagoidaan parlamentin vuonna 2013 esittämiin huolenaiheisiin ja arvioidaan konkreettisesti kunkin vaihtoehdon taloudellisia, teknisiä ja organisatorisia haasteita sekä eu-LISAn testausvaiheen toimivuutta.

Valmistelija muistuttaa, että vuoden 2013 ehdotuksissa unionin talousarviosta osoitettiin 1,1 miljardin euron ohjeellinen määrä EES:n ja RTP:n kehittämiseen. Tarkistetussa ehdotuksessa on arvioitu, että tarvittava määrä on 480 miljoonaa euroa. Tämä perustuu ensisijaiseksi katsottuun vaihtoehtoon eli yhteen ainoaan EES-järjestelmään, johon rakennetaan pääsy lainvalvontaviranomaisille. Rahoitusselvityksen tulos vaikuttaa täsmällisemmältä kuin aiemmassa ehdotuksessa. Määrä riippuu hankintamenettelyn tuloksesta ja hanke-analyysista (nykyisten kansallisten järjestelmien integroiminen ja uuden järjestelmän rakentaminen kaikkiin jäsenvaltioihin).

Valmistelija kannattaa sitä, että unionin rahoitustuella ei katettaisi ainoastaan järjestelmän keskuskomponenttien unionin tason kustannuksia monivuotisen rahoituskehyksen aikana eli 288:aa miljoonaa euroa, jotka käytetään EU:n tasolla kehittämis- ja käyttökuluihin ja joihin sovelletaan välillisen hallinnoinnin menetelmää, vaan tuella katettaisiin myös kulut, jotka syntyvät siitä, että jäsenvaltioiden nykyiset kansalliset rajainfrastruktuurit integroidaan EES:ään yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välityksellä. Näiden kulujen määrä on 120 miljoonaa euroa, ja niihin sovelletaan suoraa hallinnointia. Valmistelija suosittelee komission ehdotuksesta poiketen kriisimekanismin käyttöön ottamista, jotta taataan, että järjestelmä voidaan ottaa kaavaillussa aikataulussa käyttöön jäsenvaltioissa, joilla on organisointi- tai rahoitusvaikeuksia.

Valmistelija kannattaa myös sitä, että EES:n käynnistyttyä jäsenvaltioiden tulevia toimintakustannuksia varten olisi saatava tukea kansallisista ohjelmista ISF-rahaston yhteydessä (yhteinen hallinnointi). Hän kannustaa jäsenvaltioita löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja.

Valmistelija ehdottaa lopuksi, että tiukennetaan sääntöjä, jotka koskevat parlamentille ja neuvostolle tiedottamista EES:ää kehitettäessä ja sen jälkeen. Tähän kuuluu budjetti- ja kustannuskehyksen pakollinen päivittäminen, jolla varmistetaan prosessin täysimittainen parlamentaarinen valvonta sekä minimoidaan kustannusten paisuminen ja viivästykset.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Komissio esitti 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi” prosessia tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamiseksi, jotta rajavalvontaan ja turvallisuuteen liittyvän unionin tietoarkkitehtuurin rakennetta voitaisiin parantaa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  On välttämätöntä määrittää EES:n tavoitteet ja tekninen rakenne ja vahvistaa säännöt, jotka koskevat sen toimintaa ja käyttöä, sekä määrittää järjestelmää koskevat vastuut, järjestelmään syötettävät tietoluokat, tietojen syöttämisen tarkoitus, syöttämistä koskevat kriteerit, viranomaiset, joilla on pääsy tietoihin, sekä tarkemmat säännöt tietojen käsittelystä ja henkilötietojen suojasta.

(7)  On välttämätöntä määrittää EES:n tavoitteet ja tekninen rakenne ja vahvistaa säännöt, jotka koskevat sen toimintaa, käyttöä ja yhteentoimivuutta muiden tietojärjestelmien kanssa, sekä määrittää järjestelmää koskevat vastuut, järjestelmään syötettävät tietoluokat, tietojen syöttämisen tarkoitus, syöttämistä koskevat kriteerit, viranomaiset, joilla on pääsy tietoihin, sekä tarkemmat säännöt tietojen käsittelystä ja henkilötietojen suojasta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  EES:ään olisi sisällyttävä seuraavat elementit: keskusjärjestelmä, jonka avulla käytetään biometristen ja aakkosnumeeristen tietojen tietokoneistettua keskustietokantaa; jokaisessa jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta; suojattu viestintäkanava EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välillä; sekä EES:n keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välillä toimiva viestintäinfrastruktuuri. Jokaisen jäsenvaltion olisi liitettävä kansalliset rajainfrastruktuurinsa yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan.

(12)  EES:ään olisi sisällyttävä seuraavat elementit: keskusjärjestelmä, jonka avulla käytetään biometristen ja aakkosnumeeristen tietojen tietokoneistettua keskustietokantaa; jokaisessa jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta; suojattu viestintäkanava EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän sekä EES:n keskusjärjestelmän ja Eurodacin keskusjärjestelmän välillä; ja EES:n keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välillä toimiva viestintäinfrastruktuuri. Jokaisen jäsenvaltion olisi liitettävä kansalliset rajainfrastruktuurinsa yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan. Jäsenvaltioiden kansallisiin rajainfrastruktuureihin kuuluvat Schengenin tietojärjestelmä, Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokanta (STLD) sekä Europolin tietokannat ja lainvalvontaviranomaisten kansalliset tietokannat.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  EES:stä ja Eurodacista olisi tehtävä yhteentoimivia siten, että niiden keskusjärjestelmien välille luodaan suora viestintäkanava, jolloin tiedot sallitun oleskeluajan ylittäneistä henkilöistä siirtyvät automaattisesti EES:stä Eurodac-järjestelmään.

Perustelu

Uudessa Eurodac-asetuksessa säädetään kaikkien jäsenvaltion alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten tietojen rekisteröinnistä.

Tämän asetuksen 11 artiklan mukaisesti EES-järjestelmä luo luettelon henkilöistä, jotka ovat ylittäneet sallitun oleskeluajan ja jotka näin ollen ovat laittomasti maassa. Tietojen automaattinen siirtyminen vähentää päällekkäisyyksiä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Tällä EES:n perustamisesta annettavalla asetuksella korvataan kaikkien EES:ään liittyvien jäsenvaltioiden velvollisuus leimata kolmansien maiden kansalaisten passit. Oleskelua jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti liittymisasiakirjojensa mukaisesti, ei pitäisi ottaa huomioon laskettaessa sallitun oleskelun kestoa Schengen-alueella. Näiden jäsenvaltioiden olisi rekisteröitävä kolmansien maiden kansalaisten oleskelut EES:ään, mutta automaattinen laskentajärjestelmä ei saisi laskea niitä osaksi sallitun oleskelun kestoa.

(43)  Tällä EES:n perustamisesta annettavalla asetuksella korvataan kaikkien EES:ään liittyvien jäsenvaltioiden velvollisuus leimata kolmansien maiden kansalaisten passit. Oleskelut jäsenvaltioissa, jotka eivät sovella asetuksen (EU) 2016/399 III osaston mukaisia Schengenin säännöstön säännöksiä, pitäisi ottaa huomioon laskettaessa sallitun oleskelun kestoa, joka on 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

Perustelu

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kussakin jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta, joka perustuu yhteisiin teknisiin eritelmiin, on samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa ja joka mahdollistaa keskusjärjestelmän yhteyden jäsenvaltioiden kansallisiin rajainfrastruktuureihin;

b)  kussakin jäsenvaltiossa oleva yhdenmukainen kansallinen rajapinta, joka perustuu yhteisiin teknisiin eritelmiin, on samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa ja joka mahdollistaa keskusjärjestelmän yhteyden jäsenvaltioiden kansallisiin rajainfrastruktuureihin; jäsenvaltioiden kansallisiin rajainfrastruktuureihin kuuluvat Schengenin tietojärjestelmä, Interpolin SLTD sekä Europolin tietokannat ja lainvalvontaviranomaisten kansalliset tietokannat;

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  suojattu viestintäkanava EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välillä;

c)  suojattu viestintäkanava EES:n keskusjärjestelmän, VIS:n keskusjärjestelmän ja SIS:n keskusjärjestelmän välillä;

Perustelu

EES:n ja VIS:n täyden yhteentoimivuuden ohella on otettava mukaan myös Schengenin tietojärjestelmä SIS, jotta tietojenvaihto olisi täysipainoista.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  suojattu viestintäkanava EES:n keskusjärjestelmän ja Eurodacin keskusjärjestelmän välillä;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Yhteentoimivuus Eurodacin kanssa

 

1.  Eu-LISA luo suojatun viestintäkanavan EES:n keskusjärjestelmän ja Eurodacin keskusjärjestelmän välille niiden yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi.

 

2.  Tämä yhteentoimivuuden vaatimus mahdollistaa sen, että 14 ja 15 artiklassa mainitut tiedot kaikista sallitun oleskeluajan ylittäneistä henkilöistä siirtyvät automaattisesti EES:n keskusjärjestelmästä Eurodacin keskusjärjestelmään.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Laskettaessa sallitun oleskelun kestoa Schengen-alueella ei oteta huomioon oleskelua jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti liittymisasiakirjojensa mukaisesti. Kyseisten jäsenvaltioiden on rekisteröitävä kolmansien maiden kansalaisten oleskelu EES:ään. Automaattinen laskentajärjestelmä ei kuitenkaan laske osaksi sallitun oleskelun kestoa oleskeluja jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti.

4.  Laskettaessa sallitun oleskelun kestoa otetaan huomioon oleskelu jäsenvaltioissa, jotka eivät sovella asetuksen (EU) 2016/399 III osaston säännöksiä.

Perustelu

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäljempänä 14 ja 15 artiklassa tarkoitetut tiedot, jotka koskevat kaikkia henkilöitä, jotka ovat ylittäneet sallitun oleskeluajan yli 15 päivällä ja joiden maahantulo-/maastalähtötietueessa ei ole tietoja maastalähdöstä, siirtyvät automaattisesti Eurodacin keskusjärjestelmään.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA vastaa keskusyksikön, yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen, viestintäinfrastruktuurin sekä EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan kehittämisestä. Se vastaa myös 12 artiklassa tarkoitetun verkkopalvelun kehittämisestä 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti hyväksyttyjen eritelmien ja edellytysten mukaisesti.

Eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen, viestintäinfrastruktuurin ja EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän sekä EES:n keskusjärjestelmän ja Eurodacin keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan kehittämisestä. Se vastaa myös 12 artiklassa tarkoitetun verkkopalvelun kehittämisestä 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti hyväksyttyjen eritelmien ja edellytysten mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen arkkitehtuurin rakenteen, mukaan lukien sen viestintäinfrastruktuurin, sekä tekniset eritelmät ja niiden kehittämisen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten rajapintojen sekä EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan ja viestintäinfrastruktuurin osalta, ja hallintoneuvosto hyväksyy ne komission myönteisen lausunnon saatuaan. Eu-LISA toteuttaa myös VIS:ään tarvittavat mukautukset, jotka johtuvat yhteentoimivuuden luomisesta EES:n kanssa sekä 55 artiklassa tarkoitettujen asetukseen (EY) N:o 767/2008 tehtävien muutosten täytäntöönpanosta.

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen arkkitehtuurin rakenteen, mukaan lukien sen viestintäinfrastruktuurin, sekä tekniset eritelmät ja niiden kehittämisen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten rajapintojen ja EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän sekä EES:n keskusjärjestelmän ja Eurodacin keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan ja viestintäinfrastruktuurin osalta, ja hallintoneuvosto hyväksyy ne komission myönteisen lausunnon saatuaan. Eu-LISA toteuttaa myös VIS:ään tarvittavat mukautukset, jotka johtuvat yhteentoimivuuden luomisesta EES:n kanssa sekä 55 artiklassa tarkoitettujen asetukseen (EY) N:o 767/2008 tehtävien muutosten täytäntöönpanosta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA kehittää ja toteuttaa keskusjärjestelmän, yhdenmukaiset kansalliset rajapinnat, EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan ja viestintäinfrastruktuurin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan ja kun komissio on hyväksynyt 33 artiklassa säädetyt toimenpiteet.

Eu-LISA kehittää ja toteuttaa keskusjärjestelmän, yhdenmukaiset kansalliset rajapinnat, EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän sekä EES:n keskusjärjestelmän ja Eurodacin keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan ja viestintäinfrastruktuurin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan ja kun komissio on hyväksynyt 33 artiklassa säädetyt toimenpiteet.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA vastaa keskusyksikön, EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan sekä yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen operatiivisesta hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on aina paras saatavilla oleva teknologia, josta tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi eu-LISA vastaa keskusyksikön ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välisen viestintäkanavan operatiivisesta hallinnoinnista sekä 12 artiklassa tarkoitetusta verkkopalvelusta.

Eu-LISA vastaa keskusyksikön, EES:n keskusjärjestelmän ja VIS:n keskusjärjestelmän sekä EES:n keskusjärjestelmän ja Eurodacin keskusjärjestelmän välisen suojatun viestintäkanavan sekä yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen operatiivisesta hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on aina paras saatavilla oleva teknologia, josta tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi eu-LISA vastaa keskusyksikön ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välisen viestintäkanavan operatiivisesta hallinnoinnista sekä 12 artiklassa tarkoitetusta verkkopalvelusta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

34 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

34 a artikla

 

Kriisimekanismi

 

Komissio ja jäsenvaltiot suunnittelevat kriisimekanismin, joka aktivoidaan, kun jollakin jäsenvaltiolla on organisointi- ja rahoitusvaikeuksia. Mekanismilla on taattava, että kansallisten järjestelmien kehittäminen ja integrointi, hankesuunnittelun loppuun saattaminen, yhteentoimivuus VIS:n ja SIS:n keskusjärjestelmien kanssa sekä tämän asetuksen täytäntöönpano voidaan hoitaa samanaikaisesti ja ajoissa. Lisäksi sillä varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat järjestelmään täysipainoisesti.

Perustelu

Täyden toimivuuden varmistamiseksi on olennaista, että jäsenvaltiot voivat taloudellisesta tilanteestaan riippumatta pitää järjestelmää yllä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

34 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

34 b artikla

 

Komissio varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot saavat riittävästi taloudellista tukea, niin että ne pystyvät integroimaan nykyiset kansalliset rajainfrastruktuurit EES:ään yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välityksellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 58 artiklan soveltamista. Tämä taloudellinen tuki kattaa kaikki kansalliset integraatiokustannukset ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset, ja se suhteutetaan kunkin jäsenvaltion yksilöllisiin hallinnollisiin tarpeisiin.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Keskusjärjestelmän, viestintäinfrastruktuurin ja yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan perustamiseen ja toimintaan liittyvät kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

1.  Keskusjärjestelmän, viestintäinfrastruktuurin ja yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan perustamiseen ja toimintaan liittyvät kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Ennen hankintamenettelyn käynnistämistä komissio teettää täsmällisen analyysin nykyisten kansallisten järjestelmien integrointia koskevista teknisistä vaatimuksista, teknisistä standardeista sekä EES:n sisältöä ja käytettävyyttä koskevista vaatimuksista.

Perustelu

Rajavalvonnan digitalisointia koskeva suuntaus on voimistumassa sekä kansallisella tasolla unionissa että kolmansissa maissa. EU:n yhdentoista Schengen-maan sekä Bulgarian, Romanian ja Yhdistyneen kuningaskunnan maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmät rajoittuvat yleensä tiettyihin lentoasemiin. EU:n tason aiemmista laajoista tietotekniikkajärjestelmistä (kuten SIS II ja VIS) saadut kokemukset osoittavat, että tällaisten aloitteiden kustannukset paisuvat. Siksi on tärkeää määrittää kustannukset ennalta mahdollisimman hyvin, jotta kyetään minimoimaan kustannusten liiallisen paisumisen riski.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta – julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein EES:n koko kehittämisvaiheen aikana eu-LISA toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten rajapintojen sekä niiden välisen viestintäinfrastruktuurin kehittämisen etenemisestä. Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on annettava kertomus, jossa selitetään yksityiskohtaisesti, miten erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja perusteltava mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

2.  Viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta – julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein EES:n koko kehittämisvaiheen aikana eu-LISA toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten rajapintojen sekä niiden välisen viestintäinfrastruktuurin kehittämisen etenemisestä. Kertomukseen on sisällytettävä katsaus talousarvion ja kustannusten kehittymisestä ja yksityiskohtainen tekninen ja taloudellinen arviointi, täsmälliset tiedot kustannusten noususta ja suunnitteluvaatimusten muutoksista sekä perustelut näille poikkeamille. Kun kriisimekanismi otetaan käyttöön, kertomuksessa on esitettävä käyttöönoton perustelut ja seurannaisvaikutukset. Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle on annettava kertomus, jossa selitetään yksityiskohtaisesti, miten erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja perusteltava mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

Perustelu

EU:n tason aiemmista laajoista tietotekniikkajärjestelmistä (kuten SIS II ja VIS) saadut kokemukset osoittavat, että tällaisten aloitteiden viivästykset ovat pitkiä ja niiden kustannukset paisuvat. Täysimittaisen parlamentaarisen valvonnan, prosessin seurattavuuden sekä kustannusten paisumisen ja viivästysten riskin minimoimiseksi ehdotetaan, että parlamentille ja neuvostolle annettavassa EES:n kehittämistä koskevassa eu-LISAn kertomuksessa on päivitettävä tiedot talousarvion ja kustannusten kehittymisestä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kolmen vuoden kuluttua EES:n käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein komissio laatii EES:n toiminnasta yleisarvioinnin. Yleisarvioinnissa tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja vaikutusta perusoikeuksiin sekä arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä, asetuksen soveltamista, EES:n turvallisuutta ja mahdollisia vaikutuksia tulevaan toimintaan ja annetaan lisäksi mahdollisesti tarvittavia suosituksia. Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Kolmen vuoden kuluttua EES:n käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein komissio laatii EES:n toiminnasta yleisarvioinnin. Yleisarvioinnissa tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja vaikutusta perusoikeuksiin sekä arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä, asetuksen soveltamista, EES:n turvallisuutta ja mahdollisia vaikutuksia tulevaan toimintaan ja erityisesti talousarviovaikutuksia ja annetaan lisäksi mahdollisesti tarvittavia suosituksia. Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Täysimittaisen parlamentaarisen valvonnan, talousarvion seurattavuuden ja suunnittelun sekä mahdollisten budjettimuutosten havaitsemiseksi mahdollisimman pian ehdotetaan, että arviointeihin sisällytetään katsaus tulevan toiminnan mahdollisiin budjettivaikutuksiin.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän (EES) perustaminen kolmansien maiden kansalaisten maahantuloon ja maastalähtöön sekä maahantulon epäämiseen EU:n jäsenvaltioiden ulkorajoilla liittyvien tietojen tallentamiseksi sekä EES-järjestelmään pääsyä lainvalvontatarkoituksessa koskevien ehtojen määrittäminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

9.5.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Hyväksytty (pvä)

8.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

11

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän (EES) perustaminen kolmansien maiden kansalaisten maahantuloon ja maastalähtöön sekä maahantulon epäämiseen EU:n jäsenvaltioiden ulkorajoilla liittyvien tietojen tallentamiseksi sekä EES-järjestelmään pääsyä lainvalvontatarkoituksessa koskevien ehtojen määrittäminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.4.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Hyväksytty (pvä)

27.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

7

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.3.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää