JELENTÉS az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  8.3.2017 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - ***I

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


  Eljárás : 2016/0106(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0057/2017
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0057/2017
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0194),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára és 88. cikke (22) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0135/2016),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. szeptember 21-i véleményére[1],

  –  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0057/2017),

  (1)  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  (2)  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  (3)  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a)  A külső határok igazgatásának további javítása céljából és különösen annak ellenőrzése érdekében, hogy betartják-e a schengeni térségen belüli engedélyezett tartózkodási időre vonatkozó rendelkezéseket, létre kell hozni egy olyan rendszert, amely elektronikusan rögzíti a rövid távú tartózkodás céljából a schengeni térségbe beutazó harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésének idejét és helyét, és kiszámítja az engedélyezett tartózkodás időtartamát.

  Indokolás

  Be kell illeszteni egy preambulumbekezdést, amely meghatározza a határregisztrációs rendszer létrehozásának általános indokoltságát.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  Meg kell határozni a határregisztrációs rendszer céljait és műszaki felépítését, meg kell állapítani a működésére és felhasználására vonatkozó szabályokat, valamint meg kell határozni a rendszerrel kapcsolatos felelősségi köröket, a rendszerbe bekerülő adatok kategóriáit, az adatbevitel céljait és feltételeit, az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező hatóságokat, továbbá az adatfeldolgozásra és a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb szabályokat.

  (7)  Meg kell határozni a határregisztrációs rendszer céljait, a rendszerbe bekerülő adatok kategóriáit, az adatbevitel feltételeit, az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező hatóságokat, az adatfeldolgozásra és a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb szabályokat, valamint a rendszer műszaki felépítését és a működésére és felhasználására vonatkozó szabályokat és az egyéb információs rendszerekkel való interoperabilitását. Meg kell határozni a rendszerrel kapcsolatos felelősségi köröket is.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a)  Pontos szabályokat kell meghatározni a határregisztrációs rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó felelősségi körök, valamint a határregisztrációs rendszerhez való kapcsolódással összefüggő tagállami felelősségek tekintetében. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a Belső Biztonsági Alap keretében létrehozott nemzeti programjaik révén rendelkezésre álló forrásokat a határregisztrációs rendszer nemzeti szintű fejlesztésére és üzemeltetésére használják fel. E rendelet értelmében az 1077/211/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökségnek felelősséget kell vállalnia a központosított határregisztrációs rendszer fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért, és az 1077/2011/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani kell.

   

  __________

   

  1a  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1077/2011/EU rendelete a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző ügynökség létrehozásáról (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9)  A határregisztrációs rendszer céljaként a külső határok igazgatásának javítását, az irreguláris migráció megelőzését és a migrációs áramlások kezelésének elősegítését kell kitűzni. A határregisztrációs rendszernek – különösen és adott esetben – az olyan személyek azonosítását kell elősegítenie, akik nem vagy már nem teljesítik a tagállamok területén való tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeket.

  (9)  A határregisztrációs rendszer célja a külső határok igazgatásának javítása, az irreguláris migráció megelőzése és a migrációs áramlások kezelésének elősegítése. A határregisztrációs rendszernek – különösen és adott esetben – az olyan személyek azonosítását kell elősegítenie, akik nem vagy már nem teljesítik a tagállamok területén való engedélyezett tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeket. Emellett a határregisztrációs rendszernek hozzá kell járulnia a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és kivizsgálásához.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9a)  A határregisztrációs rendszer a következő elemekből épül fel: a biometrikus és alfanumerikus adatok számítógépes központi adatbázisát üzemeltető központi rendszer, az egyes tagállamok nemzeti egységes interfészei, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a 2004/512/EK tanácsi határozattal1a létrehozott Központi Vízuminformációs Rendszer (a VIS központi rendszere) közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a központi rendszer és a nemzeti egységes interfészek közötti biztonságos kommunikációs infrastruktúra. Valamennyi tagállamnak biztonságosan össze kell kapcsolnia nemzeti határinfrastruktúráit a nemzeti egységes interfésszel. Annak érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgárok és a fuvarozók bármikor ellenőrizhesssék az engedélyezett tartózkodási időt, egy webes szolgáltatást kell kidolgozni. A webes szolgáltatás fejlesztési szakaszában konzultációt kell folytatni az érdekelt felekkel.

   

  ________________ ________________

   

  1a A Tanács 2004. június 8-i 2004/512/EK határozata a Vízuminformációs Rendszer (VIS) létrehozásáról (HL L 213., 2004.6.15., 5. o.).

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9b)  A határregisztrációs rendszert és a VIS-t interoperábilissá kell tenni a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti közvetlen kommunikációs csatorna létrehozása révén, ami lehetővé teszi a határőrizeti hatóságok számára, hogy a határregisztrációs rendszert használva VIS-adatokat hívjanak le, majd a vízumokra vonatkozó adatok birtokában létrehozzák vagy kiegészítsék az egyéni aktát, ezenfelül lehetővé teszi, hogy a határőrizeti hatóságok a külső határokon ellenőrizzék a vízumok érvényességét és a vízumbirtokos személyazonosságát olyan módon, hogy az ujjnyomatokat közvetlenül összehasonlítják a VIS-ben tárolt adatokkal, továbbá hogy a VIS-ben tárolt ujjnyomatok alapján ellenőrizzék a vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságát. Az interoperabilitás ezen túlmenően előreláthatólag azt is lehetővé teszi majd, hogy a VIS-t használó határőrizeti hatóságok a VIS-en keresztül közvetlenül hozzáférjenek a határregisztrációs rendszerhez a vízumkérelmek és az azokkal kapcsolatos döntések megvizsgálása céljából, valamint hogy a vízumhatóságok a vízum törlése, visszavonása vagy meghosszabbítása esetén frissítsék a határregisztrációs rendszerben szereplő, vízumokkal kapcsolatos adatokat. A 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet1a ennek megfelelően módosítani kell.

   

  _________

   

  1a  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 767/2008/EK rendelete a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

  Indokolás

  A preambulumbekezdések sorrendje megváltozott, hogy tükrözze a cikkek sorrendjét. A korábbi (13) preambulumbekezdés nem módosult.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 c preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9c)  Az Unió határellenőrzési és biztonsági adatgazdálkodási architektúrájának strukturális javítása érdekében a Bizottság „A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek” című, 2016. április 6-i közleményében bemutatott egy, az információs rendszerek közötti interoperabilitásra irányuló folyamatot. Az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport várhatóan 2017 tavaszán ismerteti munkája eredményeit. Ezek az eredmények lényegesek lehetnek a határregisztrációs rendszer továbbfejlesztése szempontjából, és amennyiben ez így van, a Bizottság felkérést kap arra, hogy javaslatokat tegyen a határregisztrációs rendszert érintő megfelelő intézkedésekre.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 d preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9d)  E rendeletnek meg kell határoznia azokat a tagállami hatóságokat, amelyek számára – a határregisztrációs rendszer konkrét céljai érdekében, valamint a feladataik elvégzéséhez szükséges mértékben – adatbevitel, -módosítás, -törlés vagy -lekérdezés céljából engedélyezhető a határregisztrációs rendszerhez való hozzáférés.

  Indokolás

  A preambulumbekezdések sorrendje megváltozott, hogy tükrözze a cikkek sorrendjét. A korábbi (14) preambulumbekezdés nem módosult.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 e preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9e)  A határregisztrációs rendszerben lévő adatok feldolgozásának a kitűzött célokkal arányosnak és az illetékes hatóságok feladatainak elvégzéséhez szükséges mértékűnek kell lennie. A határregisztrációs rendszer használatakor az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell azon személyek emberi méltóságának és sérthetetlenségének tiszteletben tartását, akiknek adatait lekérik, továbbá e személyek nem különböztethetők meg nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonságok, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más nézetek, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, tulajdon, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  E célkitűzések megvalósítása érdekében a határregisztrációs rendszernek alfanumerikus és biometrikus adatokat (ujjnyomatokat és arcképeket) kell feldolgoznia. A biometrikus azonosítás ugyan hatást gyakorol az utasok magánéletére, alkalmazása azonban két szempontból is indokolt. Az első, hogy a biometrikus azonosítás megbízható módszer a tagállamok területén tartózkodó olyan harmadik országbeli állampolgárok személyazonosításához, akik nem rendelkeznek úti okmányokkal és semmilyen más személyazonosító eszközzel, ami általánosan elterjedt jelenség az irreguláris migránsok körében. A második, hogy a biometrikus azonosítás megbízhatóbb megfeleltetést biztosít a jogszerűen utazó személyek be- és kilépési adatai között. Az arcképek és az ujjnyomatok együttes használata révén csökkenthető a regisztrált ujjnyomatok mennyisége, míg a személyazonosítás pontosságát tekintve az eredmény változatlan marad.

  (10)  Elsősorban a külső határok igazgatásának javítása, az irreguláris migráció megakadályozása és a migrációs áramlások kezelésének megkönnyítése céljából a határregisztrációs rendszernek alfanumerikus és biometrikus adatokat (ujjnyomatokat és arcképeket) kell gyűjtenie és feldolgoznia. A határregisztrációs rendszerben gyűjtött személyes adatokon a terrorista bűncselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzésének, felderítésének és kivizsgálásának előmozdítása céljából történő további feldolgozás kizárólag az e rendeletben meghatározott feltételek mellett végezhető. A biometrikus azonosítás ugyan hatást gyakorol az utasok magánéletére, alkalmazása azonban két szempontból is indokolt. Az első, hogy a biometrikus azonosítás megbízható módszer a tagállamok területén tartózkodó olyan harmadik országbeli állampolgárok személyazonosításához, akik nem rendelkeznek úti okmányokkal és semmilyen más személyazonosító eszközzel, ami általánosan elterjedt jelenség az irreguláris migránsok körében. A második, hogy a biometrikus azonosítás megbízhatóbb megfeleltetést biztosít a jogszerűen utazó személyek be- és kilépési adatai között. Az arcképek és az ujjnyomatok együttes használata révén csökkenthető a regisztrált ujjnyomatok mennyisége, míg a személyazonosítás pontosságát tekintve az eredmény változatlan marad.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A vízummentes harmadik országbeli állampolgárok esetében négy ujjnyomatot kell bevinni a határregisztrációs rendszerbe (amennyiben ez fizikailag lehetséges). Ez lehetővé teszi a pontos ellenőrzést és személyazonosítást (biztosítva, hogy az adott harmadik országbeli állampolgárt még nem vették nyilvántartásba más személyazonossággal vagy más úti okmánnyal), valamint garantálja, hogy minden esetben kielégítő adatok álljanak rendelkezésre. A vízumbirtokosok ujjnyomat-ellenőrzését a 2004/512/EK tanácsi határozat által létrehozott Vízuminformációs Rendszer (VIS) segítségével fogják végezni.4 A vízummentes és vízumbirtokos harmadik országbeli állampolgárok arcképét egyaránt regisztrálni kell a határregisztrációs rendszerben, és ezt kell elsődleges biometrikus azonosítóként használni a határregisztrációs rendszerben már regisztrált harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának ellenőrzésekor, amennyiben az adott személy egyéni aktáját még nem törölték. Ellenkező esetben az ellenőrzést ujjnyomatok alapján kell végezni.

  (11)  A vízummentes harmadik országbeli állampolgárok esetében négy ujjnyomatot kell bevinni a határregisztrációs rendszerbe (amennyiben ez fizikailag lehetséges). Ez lehetővé teszi a pontos ellenőrzést és személyazonosítást (biztosítva, hogy az adott harmadik országbeli állampolgárt még nem vették nyilvántartásba más személyazonossággal vagy más úti okmánnyal), valamint garantálja, hogy a határregisztrációs rendszer céljainak elérése érdekében kielégítő adatok álljanak rendelkezésre. A vízumbirtokosok ujjnyomat-ellenőrzését a VIS segítségével fogják végezni. A vízummentes és vízumbirtokos harmadik országbeli állampolgárok arcképét egyaránt regisztrálni kell a határregisztrációs rendszerben, és ezt kell elsődleges biometrikus azonosítóként használni a határregisztrációs rendszerben már regisztrált harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának ellenőrzésekor, amennyiben az adott személy egyéni aktáját még nem törölték. Ellenkező esetben az ellenőrzést ujjnyomatok alapján kell végezni.

  __________

  __________

  4  A Tanács 2004. június 8-i 2004/512/EK határozata a Vízuminformációs Rendszer (VIS) létrehozásáról (HL L 213., 2004.6.15., 5. o.).

   

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A határregisztrációs rendszer a következő elemekből épül fel: a biometrikus és alfanumerikus adatok számítógépes központi adatbázisát üzemeltető központi rendszer, az egyes tagállamok nemzeti egységes interfészei, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a központi rendszer és a nemzeti egységes interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra. Valamennyi tagállamnak össze kell kapcsolnia nemzeti határinfrastruktúráit a nemzeti egységes interfésszel.

  törölve

  Indokolás

  Ez a preambulumbekezdés át lett helyezve.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13)  A határregisztrációs rendszert és a VIS-t interoperábilissá kell tenni a központi rendszereik közötti közvetlen kommunikációs csatorna létrehozása révén, ami lehetővé teszi a határőrizeti hatóságok számára, hogy a határregisztrációs rendszert használva VIS-adatokat hívjanak le, majd a vízumokra vonatkozó adatok birtokában létrehozzák vagy kiegészítsék az egyéni aktát; hogy a külső határokon ellenőrizzék a vízumok érvényességét és a vízumbirtokosok személyazonosságát olyan módon, hogy az ujjnyomatokat közvetlenül a VIS-ben lévő adatokkal hasonlítják össze, továbbá hogy a VIS segítségével az ujjnyomatok alapján ellenőrizzék a vízummentes harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságát. Az interoperabilitás ezen túlmenően előreláthatólag azt is lehetővé teszi majd, hogy a VIS-t használó határőrizeti hatóságok a VIS-en keresztül közvetlenül hozzáférjenek a határregisztrációs rendszerhez a vízumkérelmek és az azokkal kapcsolatos döntések megvizsgálása céljából, valamint hogy a vízumhatóságok a vízum törlése, visszavonása vagy meghosszabbítása esetén frissítsék a határregisztrációs rendszerben szereplő, vízumokkal kapcsolatos adatokat. A 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

  törölve

  Indokolás

  Ez a preambulumbekezdés át lett helyezve.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14)  E rendeletnek meg kell határoznia azokat a tagállami hatóságokat, amelyek számára – a határregisztrációs rendszer konkrét céljai érdekében, valamint a feladataik elvégzéséhez szükséges mértékben – adatbevitel, -módosítás, -törlés vagy -lekérdezés céljából engedélyezhető a határregisztrációs rendszerhez való hozzáférés.

  törölve

  Indokolás

  Ez a preambulumbekezdés át lett helyezve.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  A határregisztrációs rendszerben lévő adatok feldolgozásának a kitűzött célokkal arányosnak és az illetékes hatóságok feladatainak elvégzéséhez szükséges mértékűnek kell lennie. A határregisztrációs rendszer használatakor az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell azon személyek emberi méltóságának és sérthetetlenségének tiszteletben tartását, akiknek adatait lekérik, továbbá e személyek nem különböztethetők meg nem, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonságok, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más nézetek, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, tulajdon, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján.

  törölve

  Indokolás

  Ez a preambulumbekezdés át lett helyezve.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelem szempontjából nélkülözhetetlen, hogy a bűnüldöző hatóságok feladataik ellátása során a lehető legfrissebb információkkal rendelkezzenek. A VIS-adatokhoz való bűnüldözési célú hozzáférés hasznossága már bebizonyosodott az erőszakos halált halt személyek személyazonosítása, illetve az emberkereskedelemhez, a terrorizmushoz vagy a kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó esetekben a nyomozók munkájának érdemi elősegítése terén. A határregisztrációs rendszerben tárolt információkhoz való hozzáférés a 2002/475/IB tanácsi kerethatározatban6 említett terrorista bűncselekmények vagy a 2002/584/IB tanácsi kerethatározatban7 említett egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából szükséges. A határregisztrációs rendszerben előállított adatok a személyazonosság ellenőrzésének eszközként használhatók egyrészt azokban az esetekben, amikor egy harmadik országbeli állampolgár megsemmisítette okmányait, másrészt akkor is, amikor a bűnüldöző hatóságok ujjnyomatok vagy arckép alapján folytatnak nyomozást egy bűncselekmény kapcsán, és meg akarják állapítani a személyazonosságot. Az adatok emellett bűnügyi hírszerzési eszközként is használhatók bizonyíték gyűjtése céljából, mivel segítségükkel visszakövethető egy bűncselekmény gyanúsítottjának vagy áldozatának mozgása. Ezért a határregisztrációs rendszerben tárolt adatokat – az e rendeletben meghatározott feltételek mellett – hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok kijelölt hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) számára.

  (16)  A terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelem szempontjából szükséges az, hogy a kijelölt bűnüldöző hatóságok feladataik ellátása során a lehető legfrissebb információkkal rendelkezzenek. A VIS-adatokhoz való bűnüldözési célú hozzáférés hasznossága már bebizonyosodott az erőszakos halált halt személyek személyazonosítása, illetve az emberkereskedelemhez, a terrorizmushoz vagy a kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó esetekben a nyomozók munkájának érdemi elősegítése terén. A határregisztrációs rendszerben tárolt információkhoz való hozzáférés a 2002/475/IB tanácsi kerethatározatban6 említett terrorista bűncselekmények vagy a 2002/584/IB tanácsi kerethatározatban7 említett egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából szükséges. A határregisztrációs rendszerben előállított adatok a személyazonosság ellenőrzésének eszközként használhatók egyrészt azokban az esetekben, amikor egy harmadik országbeli állampolgár megsemmisítette okmányait, másrészt akkor is, amikor a bűnüldöző hatóságok ujjnyomatok vagy arckép alapján folytatnak nyomozást egy bűncselekmény kapcsán, és meg akarják állapítani a személyazonosságot. Az adatok emellett eszközként használhatók bizonyíték gyűjtése céljából is, mivel segítségükkel visszakövethető egy bűncselekmény gyanúsítottjának vagy áldozatának mozgása. Ezért a határregisztrációs rendszerben tárolt adatokat – az e rendeletben meghatározott feltételek mellett – hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok kijelölt hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) számára. A bűnüldözési célok szempontjából, valamint terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából az adatbázisban végrehajtott keresés arányosnak tekinthető, amennyiben kényszerítő közbiztonsági érdek áll fenn. Minden keresésnek a hivatkozott érdek fényében kellően indokoltnak és arányosnak kell lennie.

  ___________

  ___________

  6  A Tanács 2002. június 13-i 2002/475/IB kerethatározata a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 6. o.).

  6  A Tanács 2002. június 13-i 2002/475/IB kerethatározata a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 6. o.).

  7  A Tanács 2002. június 13-i 2002/584/IB kerethatározata az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.).

  7  A Tanács 2002. június 13-i 2002/584/IB kerethatározata az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.).

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (17)  Az Europol kulcsszerepet játszik a tagállamok hatóságai között a határokon átnyúló bűncselekmények felderítése terén folytatott együttműködésben azáltal, hogy az Unió egész területén hozzájárul a bűncselekmények megelőzéséhez, elemzéséhez és kivizsgálásához. Következésképp az Europol számára – feladatainak keretében és a 2009/371/IB tanácsi határozatnak megfelelően – ugyancsak hozzáférést kell biztosítani a határregisztrációs rendszerhez. 8

  (17)  Az Europol kulcsszerepet játszik a tagállamok hatóságai között a határokon átnyúló bűncselekmények felderítése terén folytatott együttműködésben azáltal, hogy az Unió egész területén hozzájárul a bűncselekmények megelőzéséhez, elemzéséhez és kivizsgálásához. Következésképp az Europol számára – feladatainak keretében és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendeletének8 megfelelően – ugyancsak hozzáférést kell biztosítani a határregisztrációs rendszerhez. Az európai adatvédelmi biztosnak nyomon kell követnie az Europol által végzett adatfeldolgozást, és biztosítania kell a vonatkozó adatvédelmi szabályok maradéktalan betartását.

  ___________________

  ___________________

  8  A Tanács 2009. április 6-i 2009/371/IB határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., 2009.5.15., 37. o.).

  8  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. május 11-i (EU) 2016/794 rendelete a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  A rendőrségi együttműködés terén alapvető fontosságú a bűncselekmény helyszínén talált daktiloszkópiai nyom, azaz látens ujjnyomat alapján történő adat-összehasonlítás. Az olyan esetekben, amikor indokoltan feltételezhető, hogy az elkövetőt vagy az áldozatot nyilvántartják a határregisztrációs rendszerben, a látens ujjnyomatok és a határregisztrációs rendszerben tárolt ujjnyomatadatok összehasonlításának lehetősége a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzését, felderítését vagy kivizsgálását elősegítő rendkívül értékes eszközként szolgálhat a tagállami bűnüldöző hatóságok számára például akkor, ha a bűncselekmény helyszínén a látens ujjnyomatokon kívül nem található más bizonyíték.

  (19)  A rendőrségi együttműködés terén alapvető fontosságú a bűncselekmény helyszínén talált daktiloszkópiai nyom, azaz látens ujjnyomat alapján történő adat-összehasonlítás. Az olyan esetekben, amikor indokoltan feltételezhető, hogy az elkövetőt vagy az áldozatot nyilvántartják a határregisztrációs rendszerben, a tagállami bűnüldöző hatóságoknak szükségük van a látens ujjnyomatok és a határregisztrációs rendszerben tárolt ujjnyomatadatok összehasonlításának lehetőségére, hogy megelőzzék, felderítsék vagy kivizsgálják a terrorista bűncselekményeket vagy egyéb súlyos bűncselekményeket, például akkor, ha a bűncselekmény helyszínén a látens ujjnyomatokon kívül nem található más bizonyíték.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (24a)  A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a határőrök hozzáféréssel rendelkezzenek az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó adatbázisához, valamint a megfelelő nemzeti és uniós adatbázisokhoz. Azt is biztosítaniuk kell, hogy a határőrök az Unió területére belépő vagy onnan kilépő harmadik országbeli utazók regisztrálásakor teljes mértékben éljenek az említett adatbázisokhoz való hozzáférési jogukkal.

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25)  A határregisztrációs rendszerben tárolt személyes adatok csak addig őrizhetők meg, amíg az a határregisztrációs rendszer céljai érdekében szükséges. Határigazgatási célból a harmadik országbeli állampolgárokhoz kapcsolódó adatokat helyénvaló öt évig megőrizni, hogy ezen időszak lejárta előtt ne kelljen a harmadik országbeli állampolgárokat újra nyilvántartásba venni a határregisztrációs rendszerben. Az uniós polgárok harmadik országbeli állampolgárságú, a 2004/38/EK irányelv10 hatálya alá tartozó családtagjai, illetve a szabad mozgás uniós jogával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok harmadik országbeli állampolgárságú családtagjai tekintetében, akik nem rendelkeznek a 2004/38/EK irányelvben említett tartózkodási kártyával, helyénvaló minden egyes be-/kilépési bejegyzést az utolsó kilépést követően egy évig tárolni.

  (25)  A határregisztrációs rendszerben tárolt személyes adatok csak addig őrizhetők meg, amíg az az adatfeldolgozás céljai érdekében szigorúan szükséges. Határigazgatási célból a határregisztrációs rendszert jogszerűen használó harmadik országbeli állampolgárokhoz kapcsolódó adatokat, illetve azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akiknek a rövid távú tartózkodás céljából {vagy a körutazói vízum alapján} történő beléptetését megtagadták, elegendő két évig megőrizni, hogy ezen időszak lejárta előtt ne kelljen a harmadik országbeli állampolgárokat újra nyilvántartásba venni a határregisztrációs rendszerben. A kétéves adatmegőrzési időnek csökkentenie kell az ismételt nyilvántartásba vétel gyakoriságát, és valamennyi utazó számára előnyösebb lesz, hiszen rövidebbé válik mind a határátlépés, mind a határátkelőhelyeken való várakozás átlagos ideje. Még a schengeni térségbe csupán egyszer belépő utazó számára is le fogja rövidíteni a határon való várakozási időt az a tény, hogy a határregisztrációs rendszerben már szereplő egyéb utazókat a kétéves időszak lejártánál korábban nem kell ismételten nyilvántartásba venni. Ez a kétéves adatmegőrzési idő még amiatt is szükséges, hogy a folyamatgyorsító és önkiszolgáló rendszerek használata révén könnyíthető legyen a határátlépés. Az uniós polgárok harmadik országbeli állampolgárságú, a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó családtagjai, illetve a szabad mozgás uniós jogával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok harmadik országbeli állampolgárságú családtagjai tekintetében, akik nem rendelkeznek a 2004/38/EK irányelvben említett tartózkodási kártyával, helyénvaló minden egyes be-/kilépési bejegyzést az utolsó kilépést követően egy évig tárolni. A releváns adatmegőrzési időszak lejárta után az adatokat automatikusan törölni kell.

  ___________

  ___________

  10  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).

  10  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (25a)  A személyazonosítási és a visszatérítési folyamat elősegítése érdekében négyéves adatmegőrzési időre van szükség az olyan harmadik országbeli polgárok esetében, akik az engedélyezett tartózkodási idő alatt nem hagyták el a tagállamok területét. Az adatokat a négyéves időszak elteltével törölni kell, kivéve, ha egy korábbi törlés indokolt.

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (26)  Az ötéves adatmegőrzési időre azért van szükség, hogy a határőrök az utazók schengeni térségbe való belépésének engedélyezését megelőzően el tudják végezni a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben előírt szükséges kockázatelemzést. A vízumkérelmek konzulátusokon történő feldolgozása továbbá megköveteli a kérelmező korábbi utazásainak elemzését a korábbi vízumok használatának és a tartózkodási feltételek tiszteletben tartásának megvizsgálása céljából. Az útlevelek bélyegzésének megszüntetését a határregisztrációs rendszerből való adatlekérés fogja ellensúlyozni. A rendszerben tárolt, korábbi utazásokra vonatkozó adatoknak tehát a vízumkiadás szempontjából kellően hosszú időszakot kell lefedniük. Az ötéves adatmegőrzési idő csökkenteni fogja az ismételt nyilvántartásba vétel gyakoriságát, és valamennyi utazó számára kedvező lesz, hiszen rövidebbé válik mind a határátlépés, mind a határátkelőhelyeken való várakozás áltagos ideje. Még a schengeni térségbe csupán egyszer belépő utazó számára is le fogja rövidíteni a határon való várakozási időt az a tény, hogy a határregisztrációs rendszerben már szereplő egyéb utazókat nem kell ismételten nyilvántartásba venni. Az ötéves adatmegőrzési idő emellett amiatt is szükséges, hogy az eljárásgyorsító mechanizmusok és az önkiszolgáló rendszerek használata révén könnyíthető legyen a határátlépés. Ez a könnyítés a rendszerben rögzített adatoktól függ. A rövidebb adatmegőrzési idő hátrányosan érintené a határellenőrzés hosszát. A rövidebb adatmegőrzési idő emellett szűkítené a könnyítésben részesíthető utazók csoportját, és ezáltal aláásná a határregisztrációs rendszer kitűzött célját, vagyis a határátlépés megkönnyítését.

  (26)  A határregisztrációs rendszert jogszerűen használó harmadik országbeli állampolgárok, illetve azon harmadik országbeli állampolgárok adatait, akiknek a rövid távú tartózkodás céljából {vagy a körutazói vízum alapján} történő beléptetését megtagadták, azért kell két évig megőrizni, továbbá az olyan harmadik országbeli polgárok adatait, akik az engedélyezett tartózkodási idő alatt nem hagyták el a tagállamok területét, azért kell négy évig megőrizni, hogy a határőrök az utazók schengeni térségbe való belépésének engedélyezése előtt el tudják végezni a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben előírt szükséges kockázatelemzést. A vízumkérelmek konzulátusokon történő feldolgozása továbbá megköveteli a kérelmező korábbi utazásainak elemzését annak megvizsgálása céljából, hogy a korábbi vízumok használata és a tartózkodás feltételeit tiszteletben tartották-e. Az útlevelek bélyegzésének megszüntetését a határregisztrációs rendszerből való adatlekérés fogja ellensúlyozni. A rendszerben tárolt, korábbi utazásokra vonatkozó adatoknak tehát a vízumkiadás szempontjából kellően hosszú időszakot kell lefedniük. A határon folytatott kockázatelemzés és a vízumkérelem elbírálása során le kell ellenőrizni az adott harmadik országbeli polgár korábbi utazásait annak kiderítése céljából, hogy ezek meghaladták-e a múltban engedélyezett maximális tartózkodási időt. Ezért a négy évig tartó, hosszabb időszakra kell megőrizni az olyan harmadik országbeli polgárok személyi adatait, akik az engedélyezett tartózkodási idő alatt nem hagyták el a tagállamok területét, szemben azon harmadik országbeli polgárok személyi adataival, akik a rendszert jogszerűen használták, vagy akiknek a rövid távú tartózkodás céljából {vagy a körutazói vízum alapján} történő beléptetését megtagadták.

  Módosítás     23

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (27)  Ugyanúgy ötéves adatmegőrzési időre van szükség az engedélyezett tartózkodási idő lejártát követően a tagállamok területén maradó személyek tekintetében a személyazonosítás és a visszatérési eljárás elősegítése érdekében, továbbá azon személyek tekintetében, akiknek a rövid távú tartózkodás céljából vagy schengeni körutazói vízum alapján történő beléptetését megtagadták. Az adatokat az ötéves időszak elteltével törölni kell, kivéve, ha azok korábbi törlése indokolt.

  törölve

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (28)  Pontos szabályokat kell meghatározni a határregisztrációs rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó felelősségi körök, valamint a határregisztrációs rendszerhez való kapcsolódással összefüggő tagállami felelősségek tekintetében. E rendelet értelmében az 1077/211/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökségnek felelősséget kell vállalnia a központosított határregisztrációs rendszer fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért, és az 1077/2011/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani kell.

  törölve

  Indokolás

  Ez a preambulumbekezdés át lett helyezve.

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (30)  A személyes adatoknak a tagállamok által e rendelet alkalmazásában történő feldolgozására a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv12 vonatkozik, kivéve, ha a személyes adatokat a tagállamok kijelölt vagy ellenőrző hatóságai terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából dolgozzák fel.

  (30)  A személyes adatoknak a tagállamok által e rendelet alkalmazásában történő feldolgozására az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet12 vonatkozik, kivéve, ha a személyes adatokat a tagállamok kijelölt vagy ellenőrző hatóságai terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása céljából dolgozzák fel.

  ___________________

  ___________________

  12  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

  12  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  31 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (31)   A személyes adatoknak a tagállamok hatóságai által e rendelet alapján a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából történő feldolgozására az e hatóságok nemzeti joga szerinti, személyes adatok védelmére vonatkozó normák alkalmazandók, amelyek összhangban állnak a 2008/977/IB tanácsi kerethatározattal13.

  (31)  A személyes adatoknak a tagállamok hatóságai által e rendelet alapján a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából történő feldolgozására az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elfogadott nemzeti törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezéseket kell alkalmazni.

  ___________________

  ___________________

   

  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. (EU) 2016/680 irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

  13 A Tanács 2008. november 27-i 2008/977/IB kerethatározata a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről (HL L 350., 2008.12.30., 60. o.).

   

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (34)  A 95/46/EK irányelv 28. cikkével összhangban létrehozott független felügyeleti hatóságoknak kell felügyelniük a személyes adatok tagállamok általi feldolgozásának jogszerűségét, a 45/2001/EK rendeletben meghatározott európai adatvédelmi biztosnak pedig felügyelnie kell az uniós intézményeknek és szerveknek a személyes adatok feldolgozásához kapcsolódó tevékenységét. Az európai adatvédelmi biztosnak és a felügyeleti hatóságoknak együtt kell működniük a határregisztrációs rendszer felügyelete során.

  (34)  Az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkével összhangban létrehozott független felügyeleti hatóságoknak kell felügyelniük a személyes adatok tagállamok általi feldolgozásának jogszerűségét, a 45/2001/EK rendeletben meghatározott európai adatvédelmi biztosnak pedig felügyelnie kell az uniós intézményeknek és szerveknek a személyes adatok feldolgozásához kapcsolódó tevékenységét. Az európai adatvédelmi biztosnak és a felügyeleti hatóságoknak együtt kell működniük a határregisztrációs rendszer felügyelete során.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  35 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (35)  A 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 25. cikkével összhangban létrehozott nemzeti felügyeleti hatóságok felügyelik a személyes adatok tagállamok általi bűnüldözési célú feldolgozásának jogszerűségét, továbbá a 2009/371/IB határozat 33. cikkével összhangban létrehozott nemzeti felügyeleti hatóságok felügyelik az Europol által végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

  (35)  Az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkével összhangban létrehozott nemzeti felügyeleti hatóságok felügyelik a személyes adatok tagállamok általi bűnüldözési célú feldolgozásának jogszerűségét.

  Indokolás

  Az Europol által végzett adatfeldolgozás jogszerűségének felügyelete az Europol-rendelet 43. cikke értelmében az európai adatvédelmi biztos hatáskörébe tartozik, és nem a nemzeti felügyeleti hatóságok hatásköre.

  Módosítás    29

  Rendeletre irányuló javaslat

  36 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (36)  „(...) Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos […]-án/-én nyilvánított véleményt.

  (36)  „(...) Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos 2016. szeptember 21-én nyilvánított véleményt.

  Módosítás    30

  Rendeletre irányuló javaslat

  37 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (37)  A javaslat szigorú szabályokat állapít meg a határregisztrációs rendszerhez való hozzáférés tekintetében, és meghatározza a szükséges biztosítékokat. Ezen túlmenően az egyének számára biztosítja a hozzáféréshez, javításhoz, törléshez és jogorvoslathoz – különösen a bírósági jogorvoslathoz – való jogot, valamint rendelkezik az adatfeldolgozási műveletek független hatóságok általi felügyeletéről. E rendelet tehát tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokat és elveket, különösen az emberi méltósághoz való jogot (a Charta 1. cikke); a rabszolgaság és a kényszermunka tilalmát (a Charta 5. cikke); a szabadsághoz és biztonsághoz való jogot (a Charta 6. cikke); a magán- és a családi élet tiszteletben tartását (a Charta 7. cikke); a személyes adatok védelmét (a Charta 8. cikke); a megkülönböztetés tilalmát (a Charta 21. cikke); a gyermekek jogait (a Charta 24. cikke); az idősek jogait (a Charta 25. cikke); a fogyatékossággal élő személyek jogait (a Charta 26. cikke); illetve a hatékony jogorvoslathoz való jogot (a Charta 47. cikke).

  (37)  A javaslat szigorú szabályokat állapít meg a határregisztrációs rendszerhez való hozzáférés tekintetében, és meghatározza a szükséges biztosítékokat. Ezen túlmenően az egyének számára biztosítja a hozzáféréshez, javításhoz, kiegészítéshez, törléshez és jogorvoslathoz – különösen a bírósági jogorvoslathoz – való jogot, valamint rendelkezik az adatfeldolgozási műveletek független hatóságok általi felügyeletéről. E rendelet tehát tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokat és elveket, különösen az emberi méltósághoz való jogot (a Charta 1. cikke); a rabszolgaság és a kényszermunka tilalmát (a Charta 5. cikke); a szabadsághoz és biztonsághoz való jogot (a Charta 6. cikke); a magán- és a családi élet tiszteletben tartását (a Charta 7. cikke); a személyes adatok védelmét (a Charta 8. cikke); a megkülönböztetés tilalmát (a Charta 21. cikke); a gyermekek jogait (a Charta 24. cikke); az idősek jogait (a Charta 25. cikke); a fogyatékossággal élő személyek jogait (a Charta 26. cikke); illetve a hatékony jogorvoslathoz való jogot (a Charta 47. cikke).

  Módosítás     31

  Rendeletre irányuló javaslat

  37 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (37a)  A határregisztrációs rendszerben szereplő adatokat a tagállamok semmilyen körülmények között nem használhatják fel indokként arra, hogy megkerüljék a menekültek jogállásáról szóló, az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel kiegészített 1951. július 28-i genfi egyezmény szerinti nemzetközi kötelezettségeiket, sem arra, hogy a menedékkérőktől megtagadják azokat az EU területére vezető biztonságos és eredményes jogi utakat, amelyek révén gyakorolhatják nemzetközi védelemhez való jogukat.

  Módosítás    32

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (39a)  A kezdő műveletek során abból kell kiindulni, hogy minden hátralévő belső határellenőrzést eltöröltek, és hogy minden jelenlegi schengeni tagállam alkalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendeletének1a III. címét. A határregisztrációs rendszert mint a határellenőrzések hatékonyságát az engedélyezett tartózkodási időtartam kiszámítása ás nyomon követése révén fokozó határigazgatási eszközt ezért fejleszteni kell, és elő kell készíteni integrálását a nemzeti határinfrastruktúrákba egy belső határellenőrzés nélküli közös terület alapján, amelyben a személyek egy meghatározott tartózkodási időszakon belül szabadon mozoghatnak.

   

  ___________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i (EU) 2016/399 rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23. 1. o.).

  Módosítás    33

  Rendeletre irányuló javaslat

  43 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (43)  A határregisztrációs rendszer létrehozásáról szóló jelen rendelet a harmadik országbeli állampolgárok útlevelének bélyegzésére vonatkozó, valamennyi csatlakozó tagállam által alkalmazandó kötelezettség helyébe lép. A csatlakozási okmányuk értelmében a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen alkalmazó tagállamokban való tartózkodást nem kell figyelembe venni a schengeni térségben engedélyezett tartózkodás időtartamának kiszámításakor. Az ilyen tagállamoknak regisztrálniuk kell a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodását a határregisztrációs rendszerben, ám a rendszerbe beépített automatizált kalkulátor ezt nem számítja bele az engedélyezett tartózkodás hosszába.

  (43)  A határregisztrációs rendszer létrehozásáról szóló jelen rendelet a harmadik országbeli állampolgárok útlevelének bélyegzésére vonatkozó, valamennyi csatlakozó tagállam által alkalmazandó kötelezettség helyébe lép.

  Módosítás     34

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (44)  E rendelet nem érinti a 2004/38/EK irányelv alkalmazását.

  (44)  E rendelet nem érinti a 2004/38/EK irányelv alkalmazását.

  Módosítás    35

  Rendeletre irányuló javaslat

  51 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (51)  Ez a rendelet a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése, a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése, illetve a 2011. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus,

  törölve

  Módosítás    36

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  E rendelet létrehozza a határregisztrációs rendszert a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésének dátumára, idejére és helyére vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a tartózkodási idő kiszámítása, az engedélyezett tartózkodási idő lejártakor a tagállamoknak szóló figyelmeztető jelzések létrehozása, továbbá a rövid távú tartózkodás céljából vagy schengeni körutazói vízum birtokában beutazni kívánó harmadik országbeli állampolgárok beléptetése megtagadásának dátumára, idejére és helyére vonatkozó adatok rögzítése, valamint a beléptetést megtagadó tagállami hatóságra és a beléptetés megtagadásának indokára vonatkozó adatok rögzítése céljából.

  (1)  E rendelet létrehozza a határregisztrációs rendszert a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésének dátumára, idejére és helyére vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, az engedélyezett tartózkodási idő kiszámítása, az engedélyezett tartózkodási idő lejártakor a tagállamoknak szóló figyelmeztető jelzések létrehozása, továbbá a rövid távú tartózkodás céljából vagy schengeni körutazói vízum birtokában beutazni kívánó harmadik országbeli állampolgárok beléptetése megtagadásának dátumára, idejére és helyére vonatkozó adatok rögzítése, valamint a beléptetést megtagadó tagállami hatóságra és a beléptetés megtagadásának indokára vonatkozó adatok rögzítése céljából.

  Módosítás     37

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  E rendelet IV. fejezete továbbá megállapítja azon feltételeket, amelyek mellett a tagállamok kijelölt bűnüldöző hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) a terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében lekérdezés céljából hozzáférhetnek a határregisztrációs rendszerhez.

  (2)  E rendelet IV. fejezete továbbá megállapítja azon feltételeket és korlátozásokat, amelyek mellett a tagállamok kijelölt bűnüldöző hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) a terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében lekérdezés céljából hozzáférhetnek a határregisztrációs rendszerhez.

  Módosítás    38

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  „kijelölt bűnüldöző hatóságok”: a tagállamoknak terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért és kivizsgálásáért felelős, és a tagállamok által a 26. cikk értelmében kijelölt hatóságai;

  Módosítás    39

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  „rövid távú tartózkodásra jogosító vízum”: valamely tagállam által kiadott engedély a tagállamok területén bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás céljából;

  (8)  „rövid távú tartózkodásra jogosító vízum”: az 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott vízum;

   

  ___________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelete a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (Vízumkódex) (HL L 243., 2009.9.15., 1. o.).

  Indokolás

  A „rövid távú tartózkodásra jogosító vízum” fogalommeghatározása helyett az előadó kereszthivatkozást javasol a Vízumkódexre.

  Módosítás    40

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9)  „schengeni körutazói vízum”: valamely tagállam által kiadott engedély két vagy több tagállam területén bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meghaladó tervezett tartózkodás céljából, feltéve, hogy a kérelmező nem kíván bármely 180 napos időszakon belül 90 napnál hosszabb ideig tartózkodni ugyanazon tagállam területén;

  (9)  „schengeni körutazói vízum”: valamely tagállam által kiadott engedély két vagy több tagállam területén bármely 15 hónapos időszakon belül 12 hónapot meghaladó tervezett tartózkodás céljából, feltéve, hogy a kérelmező nem kíván bármely 180 napos időszakon belül 90 napnál hosszabb ideig tartózkodni ugyanazon tagállam területén;;

  Indokolás

  A schengeni körutazói vízum fogalommeghatározásának hozzáigazítása a LIBE erről szóló jelentéséhez.

  Módosítás    41

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  „ujjnyomatadatok”: lehetőség szerint a jobb, ellenkező esetben a bal kéz mutató-, középső, gyűrűs- és kisujjának ujjnyomatadatai, vagy látens ujjnyomat adatai;

  (15)  „ujjnyomatadatok”: lehetőség szerint a jobb, ellenkező esetben a bal kéz mutató-, középső, gyűrűs- és kisujjának ujjnyomatadatai a biometrikus megfeleltetés céljából kielégítő képfelbontásban és minőségben, vagy látens ujjnyomat adatai;

  Módosítás    42

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  „Frontex”: a 2007/2004/EK rendelettel létrehozott, az Európai Unió tagállamainak külső határain folytatott operatív együttműködés igazgatásáért felelős európai ügynökség;

  (20)  „Frontex”: az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség;

   

  ___________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

  Módosítás    43

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (21)  „felügyeleti hatóság”: a 95/46/EK irányelv 28. cikkével összhangban létrehozott felügyeleti hatóság;

  törölve

  Módosítás     44

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (22)  „nemzeti felügyeleti hatóság”: a bűnüldözési célok tekintetében a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 25. cikkével összhangban létrehozott felügyeleti hatóság;

  törölve

  Módosítás     45

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23)  „nemzeti ellenőrző szerv”: a 2009/371/IB határozat 33. cikkével összhangban létrehozott ellenőrző szerv;

  törölve

  Módosítás    46

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A 95/46/EK irányelv 2. cikkében meghatározott fogalmak e rendeletben is az azzal megegyező értelemben szerepelnek, amennyiben a személyes adatok tagállami hatóságok általi feldolgozása az e rendelet 5. cikkében foglalt célból történik.

  (2)  Az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkében meghatározott fogalmak e rendeletben is az azzal megegyező értelemben szerepelnek, amennyiben a személyes adatok tagállami hatóságok általi feldolgozása az e rendelet 5. cikkében foglalt célból történik.

  Módosítás    47

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A 2008/977/IB kerethatározat 2. cikkében meghatározott fogalmak e rendeletben is az azzal megegyező értelemben szerepelnek, amennyiben a személyes adatok tagállami hatóságok általi feldolgozása bűnüldözési célból történik.

  (3)  Az (EU) 2016/680 irányelv 3. cikkében meghatározott fogalmak e rendeletben is az azzal megegyező értelemben szerepelnek, amennyiben a személyes adatok tagállami hatóságok általi feldolgozása az e rendelet 5. cikkének (1a) bekezdésében foglalt célból történik.

  Módosítás    48

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – cím

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A határregisztrációs rendszer kialakítása

  A határregisztrációs rendszer fejlesztése és üzemeltetési igazgatása

  Módosítás     49

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű informatikai rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség (eu-LISA) feladata a határregisztrációs rendszer fejlesztése és üzemeltetési igazgatásának biztosítása, beleértve a 14. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a 15. cikkben említett biometrikus adatok feldolgozására vonatkozó funkciókat is.

  A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű informatikai rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség (eu-LISA) feladata a határregisztrációs rendszer fejlesztése és üzemeltetési igazgatásának biztosítása, beleértve a 14. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a 15. cikkben említett biometrikus adatok feldolgozására vonatkozó funkciókat, valamint a megfelelő biztonságot is.

  Módosítás    50

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – cím

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A határregisztrációs rendszer célja

  A határregisztrációs rendszer célkitűzése

  Módosítás     51

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A harmadik országbeli állampolgárok külső határokon való be- és kilépésének, valamint beléptetésük megtagadásának dátumára, idejére és helyére vonatkozó adatok rögzítése, tárolása és a tagállamok számára hozzáférhetővé tétele révén a határregisztrációs rendszer:

  (1)  A harmadik országbeli állampolgárok külső határokon való be- és kilépésének, valamint beléptetésük megtagadásának dátumára, idejére és helyére vonatkozó adatok rögzítése, tárolása és a tagállamok számára hozzáférhetővé tétele révén a határregisztrációs rendszer:

   

   

  Módosítás     52

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  lehetővé teszi az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek azonosítását és felderítését (a tagállamok területén belül is), valamint a tagállamok illetékes nemzeti hatóságai számára a megfelelő intézkedések meghozatalát, ideértve a visszatérésre vonatkozó lehetőségek kiterjesztését is;

  c)  lehetővé teszi az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek azonosítását és felderítését, valamint a tagállamok illetékes nemzeti hatóságai számára a megfelelő intézkedések meghozatalát;

   

   

  Módosítás    53

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – e pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  az automatizálható ellenőrzéseknek köszönhetően határ-ellenőrzési erőforrásokat szabadít fel, és lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok vizsgálatára való fokozott összpontosítást;

  e)  lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok határforgalom-ellenőrzésének automatizálását;

  Módosítás     54

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – j pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  j)  elősegíti a terrorista bűncselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzését, felderítését és kivizsgálását;

  törölve

  Módosítás     55

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – k pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  k)  lehetővé teszi a külső határt átlépő, terrorizmussal vagy bűncselekménnyel gyanúsított személyek és az áldozatok személyazonosítását és elfogását;

  törölve

  Módosítás     56

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – l pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  l)  lehetővé teszi a terrorizmussal vagy bűncselekménnyel gyanúsított személyek és az áldozatok korábbi utazásaira vonatkozó információ létrehozását a terrorizmushoz vagy súlyos bűncselekményekhez kapcsolódó nyomozás céljából.

  törölve

  Módosítás    57

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  Azáltal, hogy a bűnüldöző hatóságok számára az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően hozzáférést nyújt, a határregisztrációs rendszer:

   

  a)  elősegíti a terrorista bűncselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzését, felderítését és kivizsgálását;

   

  b)  lehetővé teszi a külső határt átlépő, terrorizmussal vagy bűncselekménnyel gyanúsított személyek személyazonosítását és elfogását, valamint az áldozatok azonosítását;

   

  c)  lehetővé teszi a terrorizmussal vagy bűncselekménnyel gyanúsított személyek és az áldozatok korábbi utazásaira vonatkozó információ létrehozását a terrorizmushoz vagy súlyos bűncselekményekhez kapcsolódó nyomozás céljából.

  Módosítás     58

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1b)  A gyakran utazó és előzetes utasvizsgálatnak alávetett harmadik országbeli állampolgárok határátlépésének megkönnyítése érdekében a tagállamok a 2016/399 rendelet 8e. cikkének megfelelően nemzeti könnyítési programokat hozhatnak létre, és azokat összekapcsolhatják a határregisztrációs rendszerrel.

   

  A határregisztrációs rendszer lehetővé teszi az (EU) 2016/399 rendelet 8e. cikkében említett illetékes nemzeti hatóságok számára, hogy a nemzeti könnyítési programokban való részvétel iránti kérelmek vizsgálata és a 23. cikkben említett határozatok elfogadása céljából információkat szerezzenek a korábbi rövid távú tartózkodásokról vagy a beléptetés megtagadásáról.

  Módosítás    59

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  minden tagállam saját nemzeti egységes interfésze, amely közös műszaki előírásokon alapul és valamennyi tagállamban azonos, továbbá lehetővé teszi a központi rendszernek a tagállamok nemzeti határinfrastruktúráival való összekapcsolását;

  b)  minden tagállam saját nemzeti egységes interfésze, amely közös műszaki előírásokon alapul és valamennyi tagállamban azonos, továbbá lehetővé teszi a központi rendszernek a tagállamok nemzeti határinfrastruktúráival való biztonságos összekapcsolását;

  Módosítás    60

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  a központi rendszer és a nemzeti egységes interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra.

  d)  a központi rendszer és a nemzeti egységes interfészek közötti biztonságos és titkosított kommunikációs infrastruktúra.

   

  (Horizontális változtatás: a módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

  Módosítás    61

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  közvetlenül a VIS-ből hívjanak le és importáljanak vízumokra vonatkozó adatokat a határregisztrációs rendszer frissítése céljából a vízum törlése, visszavonása vagy meghosszabbítása esetén, e rendelet 17. cikkével, valamint a 767/2008/EK rendelet 13. és 14. cikkével, illetve 18. cikkének a) pontjával összhangban;

  b)  közvetlenül a VIS-ből hívjanak le és importáljanak vízumokra vonatkozó adatokat a határregisztrációs rendszer nyilvántartásának frissítése céljából a vízum törlése, visszavonása vagy meghosszabbítása esetén, e rendelet 17. cikkével, valamint a 767/2008/EK rendelet 13. és 14. cikkével, illetve 18. cikkének a) pontjával összhangban;

  Módosítás    62

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  ellenőrizzék a vízumok hitelességét és érvényességét, továbbá a tagállamok területére történő beutazásra vonatkozó, az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikke szerinti feltételek teljesülését e rendelet 21. cikkével, valamint a 767/2008/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

  c)  a külső határokon ellenőrizzék a vízumok hitelességét és érvényességét, továbbá a tagállamok területére történő beutazásra vonatkozó, az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikke szerinti feltételek teljesülését e rendelet 21. cikkével, valamint a 767/2008/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

  Indokolás

  A szöveg pontosítása.

  Módosítás     63

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Minden illetékes hatóság biztosítja, hogy a határregisztrációs rendszer használata során ne alkalmazzanak hátrányos megkülönböztetést a harmadik országbeli állampolgárokkal szemben nemi hovatartozás, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján, továbbá teljes mértékben tiszteletben tartsák az emberi méltóságot és a személyek sérthetetlenségét. Kiemelt figyelemmel kezelendő a gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal élő személyek különleges helyzete. Különösen a gyermekek adatainak megőrzése tekintetében a gyermek mindenek felett álló érdeke az elsődleges mérlegelési szempont.

  (2)  Minden illetékes hatóság biztosítja, hogy a határregisztrációs rendszer használata során ne alkalmazzanak hátrányos megkülönböztetést a harmadik országbeli állampolgárokkal szemben nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján, továbbá teljes mértékben tiszteletben tartsák az emberi méltóságot és a személyek sérthetetlenségét. Kiemelt figyelemmel kezelendő a gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal élő személyek különleges helyzete. Különösen a gyermekek adatainak megőrzése tekintetében a gyermek mindenek felett álló érdeke az elsődleges mérlegelési szempont.

  Indokolás

  Az Alapjogi Chartával összhangban.

  Módosítás    64

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  Amikor a határregisztrációs rendszer számára biometrikus adatokat gyűjtenek, a határőrök teljes mértékben tiszteletben tartják az emberi méltóságot, különösen az arcképmás készítése és az ujjnyomatvétel során felmerülő nehézségek esetén.

  Módosítás     65

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A csatlakozási okmányuknak megfelelően a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen alkalmazó tagállamokban való tartózkodást nem veszik figyelembe a schengeni térségben engedélyezett tartózkodás időtartamának kiszámításakor. E tagállamok a határregisztrációs rendszerben rögzítik a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodásait. A rendszerbe beépített automatizált kalkulátor azonban nem számítja be a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen alkalmazó tagállamokban való tartózkodást a tartózkodás engedélyezett időtartamába.

  törölve

  Módosítás    66

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A határregisztrációs rendszer olyan mechanizmust tartalmaz, amely automatikusan azonosítja azokat a be-/kilépési bejegyzéseket, amelyekben nem szerepel közvetlenül az engedélyezett tartózkodás idejének lejárta utáni kilépési adat, valamint azokat, amelyek esetében túllépték az engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát.

  (1)  A határregisztrációs rendszer olyan mechanizmust tartalmaz, amely automatikusan azonosítja azokat a be-/kilépési bejegyzéseket, amelyekben nem szerepel közvetlenül az engedélyezett tartózkodás idejének lejárta utáni kilépési adat, valamint azokat, amelyek esetében túllépték az engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát.

  Módosítás     67

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A 31. cikknek megfelelően a tagállamok három hónappal az engedélyezett tartózkodást túllépő személyek adatainak tervezett törlése előtt automatikus értesítést kapnak, hogy megtehessék a megfelelő lépéseket.

  Módosítás    68

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Annak érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgárok bármikor ellenőrizhessék engedélyezett tartózkodási idejük fennmaradó részét, az eu-LISA által két műszaki helyszínén elhelyezett webes szolgáltatáshoz való biztonságos internetes hozzáférés lehetővé teszi ezen harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy megadják a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt adatokat, valamint a belépés és a kilépés előrelátható dátumát. Ennek alapján a webes szolgáltatás RENDBEN / NINCS RENDBEN válaszüzenetet ad. A webes szolgáltatás egy különálló, csak olvasható adatbázist használ, amely a határregisztrációs rendszerben tárolt adatok egy minimálisan szükséges részhalmazának egyirányú lehívása útján naponta frissül.

  (1)  Annak érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgárok bármikor ellenőrizhessék engedélyezett tartózkodási idejük fennmaradó részét, az eu-LISA által két műszaki helyszínén elhelyezett webes szolgáltatáshoz való biztonságos internetes hozzáférés lehetővé teszi ezen harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy megadják a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt adatokat, valamint a belépés és a kilépés előrelátható dátumát. Ennek alapján a webes szolgáltatás RENDBEN / NINCS RENDBEN válaszüzenetet ad. A webes szolgáltatás egy különálló, csak olvasható adatbázist használ, amely a határregisztrációs rendszerben tárolt adatok egy minimálisan szükséges részhalmazának egyirányú lehívása útján naponta frissül. Az eu-LISA a webes szolgáltatás biztonságosságáért, az abban lévő személyes adatok biztonságáért és a személyes adatoknak a központi rendszerből a webes szolgáltatásba történő kinyerésének folyamatáért felelő adatkezelő. Az eu-LISA információbiztonsági kockázatértékelést végez a webes szolgáltatás sajátos biztonsági szükségleteinek meghatározása érdekében.

  Indokolás

  Az európai adatvédelmi biztos által javasolt pontosítás.

  Módosítás    69

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A fuvarozók annak ellenőrzésére használhatják az (1) bekezdésben említett webes szolgáltatáshoz való biztonságos internetes hozzáférést, hogy az egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok már felhasználták-e a vízumot. A fuvarozónak meg kell adnia a 14. cikk (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt adatokat. A webes szolgáltatás ennek alapján RENDBEN / NINCS RENDBEN válaszüzenetet ad a fuvarozónak. A fuvarozók számára engedélyezett az elküldött információ és a kapott válasz tárolása.

  (2)  A fuvarozók annak ellenőrzésére használhatják az (1) bekezdésben említett webes szolgáltatáshoz való biztonságos internetes hozzáférést, hogy az egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok már felhasználták-e a vízumot. A fuvarozónak meg kell adnia a 14. cikk (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt adatokat. A webes szolgáltatás ennek alapján RENDBEN / NINCS RENDBEN válaszüzenetet ad a fuvarozónak. A fuvarozók egy hitelesítési rendszert hoznak létre annak biztosítása érdekében, hogy csak az erre felhatalmazott személyzet férhessen hozzá a webes szolgáltatáshoz. A fuvarozók számára legfeljebb 48 óráig engedélyezett az elküldött információ és a kapott válasz tárolása, ezt követően az adatokat automatikusan törölni kell, kizárólagosan az érintett harmadik országbeli polgár tájékoztatásának céljából.

  Módosítás    70

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A határőrizeti hatóságok a 21. cikkel összhangban ellenőrzik a harmadik országbeli állampolgár egyéni aktájának esetleges meglétét a határregisztrációs rendszerben, valamint a harmadik országbeli állampolgár személyazonosságát. Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár önkiszolgáló rendszert használ az adatok előzetes nyilvántartásba vétele vagy a határforgalom-ellenőrzés elvégzése céljából [az önkiszolgáló rendszer meghatározása vagy magyarázata?], az ellenőrzés az önkiszolgáló rendszeren keresztül is elvégezhető.

  (1)  A határőrizeti hatóságok a 21. cikkel összhangban ellenőrzik a harmadik országbeli állampolgár egyéni aktájának esetleges meglétét a határregisztrációs rendszerben, valamint a harmadik országbeli állampolgár személyazonosságát. Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár önkiszolgáló rendszert használ az adatok előzetes nyilvántartásba vétele vagy a határforgalom-ellenőrzés elvégzése céljából, az ellenőrzés az önkiszolgáló rendszeren keresztül is elvégezhető.

  Módosítás     71

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Ha korábban már létrehozták az egyéni aktát, a határőrizeti hatóságok szükség esetén frissítik az egyéni aktában szereplő adatokat, és minden be- és kilépéskor beviszik a 14. és a 15. cikk szerinti be-/kilépési bejegyzést, vagy adott esetben a 16. cikk szerinti, a beléptetés megtagadására vonatkozó bejegyzést. Ezt a bejegyzést hozzákapcsolják az érintett harmadik országbeli állampolgár egyéni aktájához. Adott esetben a harmadik országbeli állampolgár egyéni aktáját kiegészítik a 17. cikk (1) bekezdésében említett adatokkal, be-/kilépési bejegyzését pedig a 17. cikk (3) és (4) bekezdésében említett adatokkal. A harmadik országbeli állampolgár egyéni aktáját kiegészítik a harmadik országbeli állampolgár által jogszerűen használt különböző úti okmányokkal és személyazonosságokkal. Amennyiben az aktát már regisztrálták, és a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott úti okmány eltér a korábban regisztrálttól, a 14. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett adatokat is frissítik, ha az új úti okmány chipjén tárolt arckép elektronikus úton kinyerhető.

  (2)  Ha korábban már létrehozták az egyéni aktát, a határőrizeti hatóságok szükség esetén frissítik az egyéni aktában szereplő adatokat, és minden be- és kilépéskor beviszik a 14. és a 15. cikk szerinti be-/kilépési bejegyzést, vagy adott esetben a 16. cikk szerinti, a beléptetés megtagadására vonatkozó bejegyzést. Ezt a bejegyzést hozzákapcsolják az érintett harmadik országbeli állampolgár egyéni aktájához. Adott esetben a harmadik országbeli állampolgár egyéni aktáját kiegészítik a 17. cikk (1) bekezdésében említett adatokkal, be-/kilépési bejegyzését pedig a 17. cikk (3) és (4) bekezdésében említett adatokkal. A harmadik országbeli állampolgár egyéni aktáját kiegészítik a harmadik országbeli állampolgár által jogszerűen használt különböző úti okmányokkal és személyazonosságokkal. Amennyiben az aktát már regisztrálták, és a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott érvényes úti okmány eltér a korábban regisztrálttól, a 14. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett adatokat is frissítik, ha az új úti okmány chipjén tárolt arckép elektronikus úton kinyerhető.

  Módosítás     72

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Amennyiben létre kell hozni vagy frissíteni kell a vízumbirtokos egyéni aktáját, a határőrizeti hatóságok közvetlenül a VIS-ből lehívhatják és importálhatják a 14. cikk (1) bekezdésének d), e) és g) pontjában meghatározott adatokat, a 767/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjával összhangban.

  (3)  Amennyiben létre kell hozni vagy frissíteni kell a vízumbirtokos egyéni aktáját, a határőrizeti hatóságok közvetlenül a VIS-ből lehívhatják és importálhatják a 14. cikk (1) bekezdésének d) g) pontjában meghatározott adatokat, a 767/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjával összhangban.

  Módosítás    73

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)   Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár önkiszolgáló rendszert használ az adatok előzetes nyilvántartásba vétele céljából, az (EU) 2016/399 rendelet 8c. cikke alkalmazandó. Ebben az esetben a harmadik országbeli állampolgár előzetesen beviheti a nyilvántartásba az egyéni akta adatait, vagy adott esetben a frissítendő adatokat. Az adatokat a határőrnek meg kell erősítenie, amikor az (EU) 2016/399 rendelettel összhangban meghozták a beléptetés engedélyezésére vagy megtagadására vonatkozó döntést. Az e cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzés az önkiszolgáló rendszeren keresztül valósul meg. A 14. cikk (1) bekezdésének d), e) és g) pontjában felsorolt adatok közvetlenül a VIS-ből lehívhatók és importálhatók.

  (5)   Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár önkiszolgáló rendszert használ az adatok előzetes nyilvántartásba vétele céljából, az (EU) 2016/399 rendelet 8c. cikke alkalmazandó. Ebben az esetben a harmadik országbeli állampolgár előzetesen beviheti a nyilvántartásba az egyéni akta adatait, vagy adott esetben a frissítendő adatokat. Az adatokat a határőrnek meg kell erősítenie, amikor az (EU) 2016/399 rendelettel összhangban meghozták a beléptetés engedélyezésére vagy megtagadására vonatkozó döntést. Az e cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzés az önkiszolgáló rendszeren keresztül valósul meg. A 14. cikk (1) bekezdésének d) g) pontjában felsorolt adatok közvetlenül a VIS-ből lehívhatók és importálhatók.

  Módosítás    74

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – cím

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A vízumbirtokosok személyes adatai

  A külső határok átlépése tekintetében vízumköteles harmadik országbeli állampolgárok személyes adatai

  Módosítás    75

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A határőrizeti hatóságok létrehozzák a vízumbirtokos harmadik országbeli állampolgárok egyéni aktáit, az alábbi adatok bevitelével:

  (1)  A határőrizeti hatóságok létrehozzák a külső határok átlépése tekintetében vízumköteles harmadik országbeli állampolgárok egyéni aktáit, az alábbi adatok bevitelével:

  Módosítás    76

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az úti okmány vagy okmányok típusa, száma és a kibocsátó ország három betűből álló kódja;

  b)  az úti okmány vagy okmányok típusa és száma és az úti okmányt vagy okmányokat kibocsátó ország három betűből álló kódja;

  Indokolás

  A szöveg pontosítása.

  Módosítás    77

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – f pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  f)   lehetőség szerint az elektronikus úton az eMRTD-ből kinyert arckép, ellenkező esetben a helyben rögzített arckép;

  f)  lehetőség szerint az elektronikus úton az eMRTD-ből vagy a VIS-ből kinyert arckép a biometrikus megfeleltetés céljából kielégítő képfelbontásban és minőségben, ellenkező esetben a helyben rögzített arckép;

  Módosítás    78

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A vízumbirtokos harmadik országbeli állampolgár minden belépésekor az alábbi adatokat kell bevinni a be-/kilépési bejegyzésbe. A bejegyzést a határregisztrációs rendszer által az adott akta létrehozásakor kiállított egyéni referenciaszám felhasználásával hozzákapcsolják az érintett harmadik országbeli állampolgár egyéni aktájához:

  (2)  A külső határok átlépéséhez vízumkötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok minden egyes belépésekor az alábbi adatokat kell bevinni a be-/kilépési bejegyzésbe, amelyet a határregisztrációs rendszer által az adott akta létrehozásakor kiállított egyéni referenciaszám felhasználásával kapcsolni kell az érintett harmadik országbeli állampolgár egyéni aktájához:

  Módosítás    79

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Amennyiben nem áll rendelkezésre a közvetlenül a tartózkodás engedélyezett idejének lejárta utáni kilépési adat, a rendszer jelzéssel látja el a be-/kilépési bejegyzést, és az engedélyezett tartózkodási időt túllépőként azonosított, vízumbirtokos harmadik országbeli állampolgár adatai bekerülnek a 11. cikkben említett jegyzékbe.

  (4)  Amennyiben nem áll rendelkezésre a közvetlenül a tartózkodás engedélyezett időtartamának lejárta utáni kilépési adat, a rendszer jelzéssel látja el a be-/kilépési bejegyzést, és az engedélyezett tartózkodási időt túllépőként azonosított, vízumbirtokos harmadik országbeli állampolgár adatai bekerülnek a 11. cikkben említett jegyzékbe.

  Módosítás    80

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A vízumbirtokos harmadik országbeli állampolgár egyéni aktájának létrehozása céljából a határőrizeti hatóságok közvetlenül a VIS-ből lehívhatják és importálhatják az (1) bekezdés d), e) és g) pontjában meghatározott adatokat, a 767/2008/EK rendelet 18a. cikkével összhangban.

  (5)  A külső határok átlépése tekintetében vízumköteles harmadik országbeli állampolgár egyéni aktájában a be-/kilépési bejegyzés létrehozása vagy frissítése céljából a határőrizeti hatóságok közvetlenül a VIS-ből lehívhatják és importálhatják az (1) bekezdés d) g) pontjában meghatározott adatokat, a 767/2008/EK rendelet 18a. cikkével összhangban.

  Módosítás     81

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 5 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  Amennyiben egy vízumbirtokos harmadik országbeli állampolgár részt vesz valamely tagállam nemzeti könnyítési programjában az (EU) 2016/399 rendelet 8e. cikkének megfelelően, az adott tagállam megjegyzést csatolhat a harmadik országbeli állampolgár aktájához, amelyben megnevezi a szóban forgó nemzeti könnyítési programot.

  Indokolás

  Annak ismerete, hogy egy személyt előzetesen megvizsgáltak, és valamely tagállam nemzeti könnyítési programjába felvettek-e, értékes információt nyújtana a határőrök számára.

  Módosítás    82

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében a határőrizeti hatóságok a 14. cikk (1) bekezdésének a), b), c) és f) pontjában meghatározott adatokat viszik be az egyéni aktába. Ezen túlmenően beviszik az egyéni aktába a jobb kéz mutatóujjának, középső ujjának, gyűrűsujjának és kisujjának ujjnyomatát – vagy amennyiben ez nem lehetséges, a bal kéz ugyanazon ujjainak ujjnyomatát –, az ujjnyomatok felbontására és használatára vonatkozó, a Bizottság által a 61. cikk (2) bekezdésével összhangban elfogadott előírásoknak megfelelően. A vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárokra a 14. cikk (2)–(4) bekezdése alkalmazandó.

  (1)  A vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében a határőrizeti hatóságok a 14. cikk (1) bekezdésének a), b), c) és f) pontjában meghatározott adatokat viszik be az egyéni aktába. Ezen túlmenően beviszik az egyéni aktába a jobb kéz mutatóujjának, középső ujjának, gyűrűsujjának és kisujjának ujjnyomatát – vagy amennyiben ez nem lehetséges, a bal kéz ugyanazon ujjainak ujjnyomatát –, az ujjnyomatok felbontására és használatára vonatkozó, a Bizottság által a 61. cikk (2) bekezdésével összhangban elfogadott előírásoknak megfelelően. A vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárokra a 14. cikk (2)–(4) bekezdése ennek megfelelően alkalmazandó.

  Módosítás     83

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Amennyiben azonban a fizikai akadály átmeneti jellegű, az adott személytől a következő belépéskor ujjnyomatot kell venni. A határőrizeti hatóságok további pontosítást kérhetnek az ujjnyomatvétel átmeneti akadályának okairól.

  Amennyiben azonban a fizikai akadály átmeneti jellegű, az adott személytől a következő belépéskor ujjnyomatot kell venni. A határőrizeti hatóságok további pontosítást kérhetnek az ujjnyomatvétel átmeneti akadályának okairól. Ezek az okok tárolásra kerülnek a személyes aktában, amíg a személy képessé nem válik ujjnyomat adására, de legfeljebb az adott egyéni akta megőrzési időszakának végéig.

  Módosítás    84

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Ha az érintett személy a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti jogi vagy tényszerű okokból mentesül az ujjnyomatvételi kötelezettség alól, a vonatkozó adatmezőben a „nem alkalmazandó” bejegyzést kell feltüntetni. A rendszer lehetővé teszi azon esetek megkülönböztetését, amikor jogi okokból nem kötelesek ujjnyomatot adni, és amikor ez tényszerű okokból nem lehetséges.

  (4)  Ha az érintett személy a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti jogi vagy tényszerű okokból mentesül az ujjnyomatvételi kötelezettség alól, a vonatkozó adatmezőben a „nem alkalmazandó” bejegyzést kell feltüntetni. A rendszer lehetővé teszi azon esetek megkülönböztetését, amikor jogi okokból nem kötelesek ujjnyomatot adni, és amikor ez tényszerű okokból nem lehetséges. Rögzíteni kell azt a tényt, hogy átmenetileg fizikailag nem lehetett ujjlenyomatot adni.

  Módosítás     85

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Amennyiben a határőrizeti hatóság az (EU) 2016/399 rendelet 14. cikkével és V. mellékletével összhangban az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett harmadik országbeli állampolgár tagállamok területére való beléptetésének megtagadására vonatkozó döntést hozott, és a határregisztrációs rendszerben korábban nem rögzítettek az adott harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó aktát, a határőrizeti hatóság egyéni aktát hoz létre, amelybe a vízumbirtokos harmadik országbeli állampolgárok esetében a 14. cikk (1) bekezdésében előírt adatokat, vízummentes harmadik országbeli állampolgár esetében pedig a 15. cikk (1) bekezdésében előírt adatokat viszik be.

  (1)  Amennyiben a határőrizeti hatóság az (EU) 2016/399 rendelet 14. cikkével és V. mellékletével összhangban az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett harmadik országbeli állampolgár tagállamok területére való beléptetésének megtagadására vonatkozó döntést hozott, és a határregisztrációs rendszerben korábban nem rögzítettek az adott harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó aktát, a határőrizeti hatóság egyéni aktát hoz létre, amelybe a vízumbirtokos harmadik országbeli állampolgárok esetében a 14. cikk (1) bekezdésében előírt alfanumerikus adatokat, vízummentes harmadik országbeli állampolgár esetében pedig a 15. cikk (1) bekezdésében előírt alfanumerikus adatokat viszik be.

  Indokolás

  Nem indokolható az olyan harmadik országbeli állampolgárok biometrikus személyes adatainak gyűjtése és megőrzése, akiktől megtagadták a belépést valamely tagállam területére, és nem léptek át külső határt.

  Módosítás    86

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 cikk – 3 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a tagállam illetékes hatóságai által a nemzeti jognak megfelelően hozott bármely egyéb határozat, amely a tagállamok területére való beutazás, vagy az ottani tartózkodás feltételeit nem, illetve már nem teljesítő harmadik országbeli állampolgár kitoloncolásához vagy eltávolításához vezet.

  b)  a tagállam illetékes hatóságai által a nemzeti jognak megfelelően hozott bármely egyéb határozat, amely a tagállamok területére való beutazás, vagy az ottani tartózkodás feltételeit nem, illetve már nem teljesítő harmadik országbeli állampolgár kitoloncolásához vagy önkéntes távozásához vezet.

  Indokolás

  A rendelkezés összehangolása a visszatérési irányelv terminológiájával.

  Módosítás    87

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ebben az esetben az (EU) 2016/399 rendelet 12. cikke alkalmazandó, és amennyiben az említett vélelem megdől, mivel bizonyíték támasztja alá, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár tiszteletben tartotta a rövid távú tartózkodással kapcsolatos feltételeket, az illetékes hatóságok szükség esetén a határregisztrációs rendszerben létrehozzák az adott harmadik országbeli állampolgár egyéni aktáját, vagy a hiányzó adatok bevitele révén frissítik az utolsó be-/kilépési bejegyzést a 14. és a 15. cikkel összhangban, vagy törlik a meglévő aktát, amennyiben a 32. cikk alkalmazandó.

  Ebben az esetben az (EU) 2016/399 rendelet 12. cikke alkalmazandó, és amennyiben az említett vélelem az említett rendelet 12. cikkének (3) bekezdése szerint megdől, az illetékes hatóságok szükség esetén a határregisztrációs rendszerben létrehozzák az adott harmadik országbeli állampolgár egyéni aktáját, vagy a hiányzó adatok bevitele révén frissítik az utolsó be-/kilépési bejegyzést a 14. és a 15. cikkel összhangban, vagy törlik a meglévő aktát, amennyiben a 32. cikk alkalmazandó.

  Indokolás

  A rendelkezések átmásolása helyett hivatkoztunk a Schengeni határ-ellenőrzési kódex alkalmazandó rendelkezésére.

  Módosítás     88

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Ha a (2) bekezdésben felsorolt adatok alapján végzett keresés azt mutatja, hogy a harmadik országbeli állampolgárról rögzítettek adatokat a határregisztrációs rendszerben, az illetékes hatóság lekérdezés céljából hozzáférést kap az adott harmadik országbeli állampolgár egyéni aktájában és a kapcsolódó be-/kilépési bejegyzésben szereplő adatokhoz.

  (3)  Ha a (2) bekezdésben felsorolt adatok alapján végzett keresés azt mutatja, hogy a harmadik országbeli állampolgárról rögzítettek adatokat a határregisztrációs rendszerben, az illetékes hatóság lekérdezés céljából hozzáférést kap az adott harmadik országbeli állampolgár egyéni aktájában és a kapcsolódó be-/kilépési bejegyzésben szereplő adatokhoz, illetve a belépés megtagadására vonatkozó adatokhoz, a megtagadás indokolásával együtt.

  Módosítás    89

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Amennyiben az adott harmadik országbeli állampolgár ujjnyomatai nem használhatók fel, vagy az ujjnyomatok és az arckép alapján végzett keresés eredménytelen, a keresést a 14. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában vagy mindkét pontban említett adatok alapján végzik el.

  Amennyiben az adott harmadik országbeli állampolgár ujjnyomatai nem használhatók fel, vagy az ujjnyomatok és az arckép alapján végzett keresés eredménytelen, a keresést a 14. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában vagy a 14. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett adatok alapján végzik el.

  Módosítás     90

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A kijelölt hatóság és a központi hozzáférési pont tartozhat ugyanazon szervezethez – amennyiben ezt a nemzeti jog engedélyezi –, azonban a központi hozzáférési pontnak függetlenül kell eljárnia az e rendelet szerinti feladatai elvégzése során. A központi hozzáférési pont a kijelölt hatóságoktól elkülönülten működik, és azoktól nem fogad el az ellenőrzés kimenetelére vonatkozó utasításokat.

  A kijelölt hatóság és a központi hozzáférési pont tartozhat ugyanazon szervezethez – amennyiben ezt a nemzeti jog engedélyezi –, azonban a központi hozzáférési pontnak függetlennek kell lennie és teljesen függetlenül kell eljárnia az e rendelet szerinti feladatai elvégzése során. A központi hozzáférési pont a kijelölt hatóságoktól elkülönülten működik, és azoktól nem fogad el az ellenőrzés kimenetelére vonatkozó utasításokat.

  Módosítás     91

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Kivételesen sürgős esetekben, amikor terrorista bűncselekménnyel vagy egyéb súlyos bűncselekménnyel összefüggésbe hozható közvetlen veszélyt kell elhárítani, a központi hozzáférési pont(ok) azonnal feldolgozza/feldolgozzák a kérelmet, és csak utólagosan ellenőrzi(k) a 29. cikkben foglalt valamennyi feltétel teljesülését, ideértve a kivételesen sürgős eset tényleges fennállását. Az utólagos ellenőrzést a kérelem feldolgozását követően indokolatlan késedelem nélkül el kell végezni.

  (2)  Kivételesen sürgős esetekben, amikor terrorista bűncselekménnyel vagy egyéb súlyos bűncselekménnyel összefüggésbe hozható közvetlen veszélyt kell elhárítani, a központi hozzáférési pont(ok) azonnal feldolgozza/feldolgozzák a kérelmet, és csak utólagosan ellenőrzi(k) a 29. cikkben foglalt valamennyi feltétel teljesülését, ideértve a kivételesen sürgős eset tényleges fennállását. Az utólagos ellenőrzést a kérelem feldolgozását követően indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben 48 órán belül el kell végezni.

  Módosítás     92

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a lekérdezési célú hozzáférésre terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából van szükség, tehát kényszerítő közbiztonsági érdek fennállása miatt az adatbázisban való keresés arányos intézkedésnek tekinthető;

  a)  a lekérdezési célú hozzáférésre terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény megelőzése, felderítése, kivizsgálása vagy büntetőeljárás alá vonása céljából van szükség;

  Módosítás     93

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a lekérdezési célú hozzáférésre egyedi esetben van szükség;

  b)  a lekérdezési célú hozzáférés egyedi esetben szükséges és arányos;

  Módosítás     94

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  alapos okkal feltételezhető, hogy a határregisztrációs rendszerben tárolt adatok lekérdezése érdemben hozzájárulhat a szóban forgó bűncselekmények valamelyikének megelőzéséhez, felderítéséhez vagy kivizsgálásához, különösen, ha fennáll annak a megalapozott gyanúja, hogy a terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője vagy áldozata e rendelet hatálya alá tartozik;

  c)  bizonyított tény, vagy alapos okkal feltételezhető, hogy a határregisztrációs rendszerben tárolt adatok lekérdezése érdemben hozzájárul a szóban forgó bűncselekmények valamelyikének megelőzéséhez, felderítéséhez, kivizsgálásához vagy büntetőeljárás alá vonásához, különösen, ha a terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője vagy áldozata e rendelet hatálya alá tartozik;

  Módosítás     95

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény ismeretlen gyanúsítottjának, elkövetőjének vagy áldozatának személyazonosítása céljából a határregisztrációs rendszerhez – mint bűnügyi személyazonosító eszközhöz – való hozzáférés akkor engedélyezhető, ha az (1) bekezdésben felsorolt feltételek és az alábbi kiegészítő feltételek egyaránt teljesülnek:

  (2)  Terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény ismeretlen gyanúsítottjának, elkövetőjének vagy áldozatának személyazonosítása céljából a határregisztrációs rendszerhez – mint személyazonosító eszközhöz – való hozzáférés akkor engedélyezhető, ha az (1) bekezdésben felsorolt feltételek és az alábbi kiegészítő feltételek egyaránt teljesülnek:

  Módosítás     96

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ugyanakkor nem kell előzetes keresést végezni abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a többi tagállam rendszereivel történő összehasonlítás nem vezetne az érintett személyazonosságának ellenőrzéséhez. A kijelölt hatóság által a központi hozzáférési pont(ok) számára megküldött, a határregisztrációs rendszerben tárolt adatokkal való összehasonlításra irányuló elektronikus kérelemben ismertetni kell ezt az alapos okot.

  Ugyanakkor nem kell előzetes keresést végezni abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a többi tagállam rendszereivel történő összehasonlítás nem vezetne az érintett személyazonosságának ellenőrzéséhez, vagy ha olyan rendkívül sürgős esetről van szó, amikor terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény fenyegető veszélye miatt gyors hozzáférésre van szükség. A kijelölt hatóság által a központi hozzáférési pont(ok) számára megküldött, a határregisztrációs rendszerben tárolt adatokkal való összehasonlításra irányuló elektronikus kérelemben ismertetni kell ezt az alapos okot.

  Módosítás     97

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény ismert gyanúsítottjának, elkövetőjének vagy áldozatának korábbi utazásaira vagy a schengeni térségben való tartózkodásának időszakaira vonatkozó adatok lekérdezése céljából a határregisztrációs rendszerhez mint bűnügyi személyazonosító eszközhöz való hozzáférés akkor engedélyezhető, ha az (1) bekezdésben felsorolt feltételek teljesülnek és megfelelően indokolt az érintett személy be-/kilépési bejegyzéseinek lekérdezése.

  (3)  Terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény ismert gyanúsítottjának, elkövetőjének vagy áldozatának korábbi utazásaira vagy a schengeni térségben való tartózkodásának időszakaira vonatkozó adatok lekérdezése céljából a határregisztrációs rendszerhez mint eszközhöz való hozzáférés akkor engedélyezhető, ha az (1) bekezdésben felsorolt feltételek teljesülnek és megfelelően indokolt az érintett személy be-/kilépési bejegyzéseinek lekérdezése.

  Módosítás    98

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)   A határregisztrációs rendszerhez való személyazonosítási célú hozzáférést a kérelemfájlban történő, a határregisztrációs rendszerben tárolt alábbi adatok valamelyike alapján végzett keresésre kell korlátozni:

  (4)  A határregisztrációs rendszerhez való, a (2) bekezdésben említett személyazonosítási célú hozzáférést a kérelemfájlban történő, a határregisztrációs rendszerben tárolt alábbi adatok valamelyike alapján végzett keresésre kell korlátozni:

  Indokolás

  A szöveg pontosítása érdekében kereszthivatkozást illesztettünk be.

  Módosítás    99

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)   A határregisztrációs rendszerhez való, az érintett harmadik országbeli állampolgár korábbi utazásainak lekérdezése céljából történő hozzáférést az egyéni aktában vagy a be-/kilépési bejegyzésekben történő, a határregisztrációs rendszerben tárolt alábbi adatok valamelyike alapján végzett keresésre kell korlátozni:

  (5)  A határregisztrációs rendszerhez való, az érintett harmadik országbeli állampolgár korábbi utazásainak lekérdezése céljából történő, a (3) bekezdésben említett hozzáférést az egyéni aktában vagy a be-/kilépési bejegyzésekben történő, a határregisztrációs rendszerben tárolt alábbi adatok valamelyike alapján végzett keresésre kell korlátozni:

  Indokolás

  A szöveg pontosítása érdekében kereszthivatkozást illesztettünk be.

  Módosítás     100

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a lekérdezésre az Europol hatáskörébe tartozó terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzésére, felderítésére vagy kivizsgálására irányuló tagállami fellépés támogatása és fokozása érdekében van szükség, tehát kényszerítő közbiztonsági érdek fennállása miatt az adatbázisban való keresés arányos intézkedésnek tekinthető;

  a)  a lekérdezésre az Europol illetékességi körébe tartozó terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzésére, felderítésére vagy kivizsgálására irányuló tagállami fellépés támogatása és fokozása érdekében van szükség;

  Módosítás     101

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a lekérdezésre egyedi esetben van szükség;

  b)  a lekérdezés egyedi esetben szükséges és arányos;

  Módosítás     102

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  alapos okkal feltételezhető, hogy a lekérdezés érdemben hozzájárulhat a szóban forgó bűncselekmények valamelyikének megelőzéséhez, felderítéséhez vagy kivizsgálásához, különösen, ha fennáll annak a megalapozott gyanúja, hogy a terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője vagy áldozata e rendelet hatálya alá tartozik.

  c)  bizonyított tény, vagy alapos okkal feltételezhető, hogy az adatok lekérdezése érdemben hozzájárul a szóban forgó bűncselekmények valamelyikének megelőzéséhez, felderítéséhez, kivizsgálásához vagy büntetőeljárás alá vonásához, különösen, ha a terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője vagy áldozata e rendelet hatálya alá tartozik;

  Módosítás     103

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  Terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény ismeretlen gyanúsítottjának, elkövetőjének vagy áldozatának személyazonosítása céljából a határregisztrációs rendszerbe – mint személyazonosító eszközbe – való betekintés akkor engedélyezhető, ha az (1) bekezdésben felsorolt feltételek teljesülnek, és ha az Europol számára technikai és a jogi szempontból hozzáférhető adatbázisokban tárolt, elsőként lekérdezett adatok alapján az érintett személy személyazonosságát nem lehet megállapítani.

   

  Mivel a vízumbirtokos harmadik országbeli állampolgárok ujjnyomatadatait kizárólag a VIS-ben tárolják, az érintett személy tekintetében a VIS-ben végzett lekérdezés iránti kérelem a határregisztrációs rendszerben végzett lekérdezés iránti kérelemmel egyidejűleg, a 2008/633/IB határozatban meghatározott feltételeknek megfelelően benyújtható, ha az Europol számára technikai és a jogi szempontból hozzáférhető adatbázisokban tárolt, elsőként lekérdezett adatok alapján az érintett személy személyazonosságát nem lehet megállapítani.

  Módosítás     104

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A 29. cikk (2)–(5) bekezdésében foglalt feltételek értelemszerűen alkalmazandók.

  (2)  A 29. cikk (3)–(5) bekezdésében foglalt feltételek értelemszerűen alkalmazandók.

  Módosítás     105

  Rendeletre irányuló javaslat

  31 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az egyéni fájlhoz kapcsolódó összes be-/kilépési bejegyzést vagy beléptetés megtagadására vonatkozó bejegyzést a kilépési bejegyzés vagy – adott esetben – a beléptetés megtagadására vonatkozó bejegyzés dátumát követően öt évig tárolják.

  (1)  Az egyéni fájlhoz kapcsolódó összes be-/kilépési bejegyzést vagy beléptetés megtagadására vonatkozó bejegyzést a kilépési bejegyzés vagy – adott esetben – a beléptetés megtagadására vonatkozó bejegyzés dátumát követően két évig tárolják a határregisztrációs rendszer központi rendszerében.

  Módosítás     106

  Rendeletre irányuló javaslat

  31 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Valamennyi egyéni aktát és a kapcsolódó be-/kilépési bejegyzés(eke)t vagy beléptetés megtagadására vonatkozó bejegyzéseket az utolsó kilépési bejegyzés dátumát követően öt évig és egy napig tárolják a határregisztrációs rendszerben, ha az utolsó kilépési bejegyzést vagy a beléptetés megtagadására vonatkozó bejegyzést követő öt évben nem rögzítenek belépési bejegyzést.

  (2)  Valamennyi egyéni aktát és a kapcsolódó be-/kilépési bejegyzés(eke)t vagy beléptetés megtagadására vonatkozó bejegyzéseket az utolsó kilépési bejegyzés dátumát követően három évig és egy napig tárolják a határregisztrációs rendszer központi rendszerében, ha az utolsó kilépési bejegyzést vagy a beléptetés megtagadására vonatkozó bejegyzést követő három évben nem rögzítenek belépési bejegyzést.

  Módosítás     107

  Rendeletre irányuló javaslat

  31 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Ha az engedélyezett tartózkodási idő lejárati dátumát követően nem rögzítenek kilépési bejegyzést, az adatokat az engedélyezett tartózkodás utolsó napját követően öt évig tárolják. A határregisztrációs rendszer három hónappal az engedélyezett tartózkodást túllépő személyek adatainak tervezett törlése előtt automatikus értesítést küld a tagállamoknak, hogy azok megtehessék a megfelelő lépéseket.

  (3)  Ha az engedélyezett tartózkodási idő lejárati dátumát követően nem rögzítenek kilépési bejegyzést, az adatokat az engedélyezett tartózkodás utolsó napját követően négy évig tárolják. A 11. cikk szerinti tájékoztatási mechanizmusnak megfelelően a határregisztrációs rendszer három hónappal az engedélyezett tartózkodást túllépő személyek adatainak tervezett törlése előtt automatikus értesítést küld a tagállamoknak, hogy azok megtehessék a megfelelő lépéseket.

  Módosítás     108

  Rendeletre irányuló javaslat

  31 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A (2) és a (3) bekezdéstől eltérve az utolsó kilépési bejegyzést követően legfeljebb egy évig tárolják a határregisztrációs rendszerben az olyan harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában rögzített be-/kilépési bejegyzés(eke)t, akik uniós polgároknak a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó családtagjai, illetve a szabad mozgás uniós jogával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok családtagjai, és nem rendelkeznek a 2004/38/EK irányelvben említett tartózkodási kártyával.

  (4)  A (2) és a (3) bekezdéstől eltérve az utolsó kilépési bejegyzést követően legfeljebb egy évig tárolják a határregisztrációs rendszerben az olyan harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában rögzített be-/kilépési bejegyzés(eke)t, akik uniós polgároknak a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó családtagjai, illetve a szabad mozgás uniós jogával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok családtagjai, és nem rendelkeznek a 2004/38/EK irányelvben említett tartózkodási kártyával.

  Módosítás     109

  Rendeletre irányuló javaslat

  31 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  Az (1) és a (2) bekezdésben említett adatmegőrzési idő lejártakor a szóban forgó adatokat automatikusan törlik a központi rendszerből.

  (5)  Az (1)–(4) bekezdésben említett adatmegőrzési idő lejártakor a szóban forgó adatokat automatikusan törlik a központi rendszerből.

  Módosítás    110

  Rendeletre irányuló javaslat

  32 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A felelős tagállamnak jogában áll a határregisztrációs rendszerbe általa bevitt adatok javítása vagy törlése révén módosítani az ilyen adatokat.

  (1)  A felelős tagállamnak jogában áll a határregisztrációs rendszerbe általa bevitt adatok javítása, kiegészítése vagy törlése révén módosítani az ilyen adatokat.

  Módosítás    111

  Rendeletre irányuló javaslat

  32 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Ha a felelős tagállam arra utaló bizonyítékkal rendelkezik, hogy a határregisztrációs rendszerben rögzített adatok hibásak vagy azok határregisztrációs rendszeren belüli feldolgozására e rendeletet sértő módon került sor, ellenőrzi az érintett adatokat, és szükség esetén haladéktalanul módosítja vagy törli azokat a határregisztrációs rendszerből, és adott esetben a 11. cikkben említett azonosított személyek jegyzékéből. Ez az érintett személy kérésére is elvégezhető, a 46. cikkel összhangban.

  (2)  Ha a felelős tagállam arra utaló bizonyítékkal rendelkezik, hogy a határregisztrációs rendszerben rögzített adatok hibásak, hiányosak, vagy azok határregisztrációs rendszeren belüli feldolgozására e rendeletet sértő módon került sor, ellenőrzi az érintett adatokat, és szükség esetén haladéktalanul módosítja, kiegészíti vagy törli azokat a határregisztrációs rendszerből, és adott esetben a 11. cikkben említett azonosított személyek jegyzékéből. Ez az érintett személy kérésére is elvégezhető, a 46. cikkel összhangban.

  Módosítás    112

  Rendeletre irányuló javaslat

  32 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, ha a felelős tagállamtól eltérő valamely tagállam arra utaló bizonyítékkal rendelkezik, hogy a határregisztrációs rendszerben rögzített adatok hibásak vagy azok határregisztrációs rendszeren belüli feldolgozására e rendeletet sértő módon került sor, ellenőrzi az érintett adatokat – amennyiben ez a felelős tagállammal való konzultáció nélkül is lehetséges –, és szükség esetén haladéktalanul módosítja vagy törli azokat a határregisztrációs rendszerből, és adott esetben a 11. cikkben említett azonosított személyek jegyzékéből. Ellenkező esetben a tagállam 14 napon belül felveszi a kapcsolatot a felelős tagállam hatóságaival, és a felelős tagállam egy hónapon belül ellenőrzi az adatok helytállóságát, valamint feldolgozásuk jogszerűségét. Ez az érintett személy kérésére is elvégezhető, a 46. cikkel összhangban.

  (3)  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, ha a felelős tagállamtól eltérő valamely tagállam arra utaló bizonyítékkal rendelkezik, hogy a határregisztrációs rendszerben rögzített adatok hibásak, hiányosak, vagy azok határregisztrációs rendszeren belüli feldolgozására e rendeletet sértő módon került sor, ellenőrzi az érintett adatokat – amennyiben ez a felelős tagállammal való konzultáció nélkül is lehetséges –, és szükség esetén haladéktalanul módosítja, kiegészíti vagy törli azokat a határregisztrációs rendszerből, és adott esetben a 11. cikkben említett azonosított személyek jegyzékéből. Ellenkező esetben a tagállam hét napon belül felveszi a kapcsolatot a felelős tagállam hatóságaival, és a felelős tagállam 14 napon belül ellenőrzi az adatok helytállóságát, valamint feldolgozásuk jogszerűségét. Ez az érintett személy kérésére is elvégezhető, a 46. cikkel összhangban.

  Módosítás    113

  Rendeletre irányuló javaslat

  32 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Ha a felelős tagállam vagy a felelős tagállamtól eltérő valamely tagállam arra utaló bizonyítékkal rendelkezik, hogy a határregisztrációs rendszerben rögzített vízumadatok hibásak vagy azok határregisztrációs rendszeren belüli feldolgozására e rendeletet sértő módon került sor, először a VIS-szel összevetve megvizsgálja az ilyen adatok helytállóságát, és szükség esetén módosítja azokat a határregisztrációs rendszerben. Ha a VIS-ben és a határregisztrációs rendszerben rögzített adatok megegyeznek, haladéktalanul értesíti az érintett adatok VIS-be való beviteléért felelős tagállamot a VIS infrastruktúráján keresztül, a 767/2008/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban. Az adatok VIS-be való beviteléért felelős tagállam ellenőrzi az érintett adatokat, és szükség esetén haladéktalanul javítja vagy törli azokat a VIS-ből, továbbá értesíti a felelős tagállamot vagy a kérelmet befogadó tagállamot, amely szükség esetén haladéktalanul módosítja vagy törli az adatokat a határregisztrációs rendszerből, és adott esetben a 11. cikkben említett azonosított, engedélyezett tartózkodási idő túllépő személyek jegyzékéből.

  (4)  Ha a felelős tagállam vagy a felelős tagállamtól eltérő valamely tagállam arra utaló bizonyítékkal rendelkezik, hogy a határregisztrációs rendszerben rögzített vízumadatok hibásak, hiányosak, vagy azok határregisztrációs rendszeren belüli feldolgozására e rendeletet sértő módon került sor, először a VIS-szel összevetve megvizsgálja az ilyen adatok helytállóságát, és szükség esetén módosítja, kiegészíti vagy törli azokat a határregisztrációs rendszerben. Ha a VIS-ben és a határregisztrációs rendszerben rögzített adatok megegyeznek, haladéktalanul értesíti az érintett adatok VIS-be való beviteléért felelős tagállamot a VIS infrastruktúráján keresztül, a 767/2008/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban. Az adatok VIS-be való beviteléért felelős tagállam ellenőrzi az érintett adatokat, és szükség esetén haladéktalanul javítja, kiegészíti vagy törli azokat a VIS-ből, továbbá értesíti a felelős tagállamot vagy a kérelmet befogadó tagállamot, amely szükség esetén haladéktalanul módosítja, kiegészíti vagy törli az adatokat a határregisztrációs rendszerből, és adott esetben a 11. cikkben említett azonosított személyek jegyzékéből.

  Módosítás    114

  Rendeletre irányuló javaslat

  32 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A 11. cikkben említett azonosított személyek adatait haladéktalanul törlik az ugyanazon cikkben említett jegyzékből és javítják a határregisztrációs rendszerben, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a felelős tagállam vagy a kérelmet befogadó tagállam nemzeti jogának megfelelően bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy előreláthatatlan, súlyos esemény miatt volt kénytelen túllépni az engedélyezett tartózkodási időt, vagy törvényes tartózkodási jogot szerzett, illetve tévedés estén. A harmadik országbeli állampolgár hatékony bírósági jogorvoslattal élhet az adatok módosítása érdekében.

  (5)  A 11. cikkben említett azonosított személyek adatait haladéktalanul törlik az ugyanazon cikkben említett jegyzékből és javítják vagy kiegészítik a határregisztrációs rendszerben, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a felelős tagállam vagy a kérelmet befogadó tagállam nemzeti jogának megfelelően bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy előreláthatatlan, súlyos esemény miatt volt kénytelen túllépni az engedélyezett tartózkodási időt, vagy törvényes tartózkodási jogot szerzett, illetve tévedés estén. A harmadik országbeli állampolgár hatékony bírósági jogorvoslattal élhet az adatok javítása, kiegészítése vagy törlése érdekében.

  Módosítás    115

  Rendeletre irányuló javaslat

  32 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Ha egy harmadik országbeli állampolgár a 31. cikkben említett időszak lejárta előtt megszerezte egy tagállam állampolgárságát vagy a 2. cikk (3) bekezdésében említett kategóriába tartozott, a 14. és a 15. cikk értelmében létrehozott egyéni aktáját és a kapcsolódó bejegyzéseket haladéktalanul törlik a határregisztrációs rendszerből, valamint adott esetben a 11. cikkben említett azonosított személyek jegyzékéből – az adatok törlését az a tagállam hajtja végre:

  (6)  Ha egy harmadik országbeli állampolgár a 31. cikkben említett időszak lejárta előtt megszerezte egy tagállam állampolgárságát vagy a 2. cikk (3) bekezdésében említett kategóriába tartozott, a 14. és a 15. cikk értelmében létrehozott egyéni aktáját és a kapcsolódó bejegyzéseket haladéktalanul, és minden esetben onnantól számítva 48 órán belül, hogy az adott tagállam értesül e fejleményről, törlik a határregisztrációs rendszerből, valamint adott esetben a 11. cikkben említett azonosított személyek jegyzékéből – az adatok törlését az a tagállam hajtja végre:

  Módosítás     116

  Rendeletre irányuló javaslat

  33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság elfogadja a központi rendszer, a nemzeti egységes interfészek és a kommunikációs infrastruktúra fejlesztéséhez és műszaki kivitelezéséhez szükséges intézkedéseket, különösen a következőkre vonatkozó rendelkezéseket:

  A Bizottság elfogadja a központi rendszer, a nemzeti egységes interfészek és a biztonságos és titkosított kommunikációs infrastruktúra fejlesztéséhez és műszaki kivitelezéséhez szükséges intézkedéseket, különösen a következőkre vonatkozó rendelkezéseket:

  Módosítás    117

  Rendeletre irányuló javaslat

  33 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)  az eMRTD-ből vagy a VIS-ből elektronikus úton kinyert arcképek felbontásának minimális minőségi szintje és felhasználása;

  Módosítás    118

  Rendeletre irányuló javaslat

  33 cikk – 1 bekezdés – g pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  g)   a 12. cikkben említett webes szolgáltatásra vonatkozó előírások és feltételek;

  g)  a 12. cikkben említett webes szolgáltatásra vonatkozó előírások és feltételek, beleértve az a fuvarozók által vagy a fuvarozóknak szolgáltatott adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket is;

  Módosítás    119

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A központi rendszer, a nemzeti egységes interfészek, a kommunikációs infrastruktúra, valamint a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna fejlesztése az eu-LISA feladata. Szintén az eu-LISA feladata a 12. cikkben említett webes szolgáltatás fejlesztése, összhangban a 61. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően elfogadott előírásokkal és feltételekkel.

  A központi rendszer, a nemzeti egységes interfészek, a biztonságos és titkosított kommunikációs infrastruktúra, valamint a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna fejlesztése az eu-LISA feladata. Szintén az eu-LISA feladata a 12. cikkben említett webes szolgáltatás fejlesztése, összhangban a 61. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően elfogadott előírásokkal és feltételekkel.

  Indokolás

  A módosítás a 6. cikk (1) bekezdése d) pontjának módosítását követi, ahol a „biztonságos és titkosított” szöveg került beillesztésre. A jogi összhang biztosítása.

  Módosítás    120

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és a kapcsolódó kommunikációs infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint a központi rendszer, az egységes interfészek, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a kommunikációs infrastruktúra tekintetében a műszaki előírásokat és azok továbbfejlesztését, amelyeket a Bizottság jóváhagyását követően az igazgatótanács fogad el. Az eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást végrehajt a VIS-ben, amelyre a határregisztrációs rendszerrel való interoperabilitásból, valamint a 767/2008/EK rendelet 55. cikkben említett módosításainak bevezetéséből adódóan szükség van.

  Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és a kapcsolódó biztonságos és titkosított kommunikációs infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint a központi rendszer, az egységes interfészek, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos és titkosított kommunikációs csatorna, valamint a kommunikációs infrastruktúra tekintetében a műszaki előírásokat és azok továbbfejlesztését, amelyeket a Bizottság jóváhagyását követően az igazgatótanács fogad el. Az eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást végrehajt a VIS-ben, amelyre a határregisztrációs rendszerrel való interoperabilitásból, valamint a 767/2008/EK rendelet 55. cikkben említett módosításainak bevezetéséből adódóan szükség van.

  Indokolás

  A módosítás a 6. cikk (1) bekezdése d) pontjának módosítását követi, ahol a „biztonságos és titkosított” szöveg került beillesztésre. A jogi összhang biztosítása.

  Módosítás    121

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az eu-LISA e rendelet hatálybalépését és a 33. cikkben foglalt intézkedések Bizottság általi elfogadását követően késedelem nélkül kifejleszti és üzembe helyzeti a központi rendszert, a nemzeti egységes interfészeket, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatornát, valamint a kommunikációs infrastruktúrát.

  Az eu-LISA e rendelet hatálybalépését és a 33. cikkben foglalt intézkedések Bizottság általi elfogadását követően késedelem nélkül kifejleszti és üzembe helyzeti a központi rendszert, a nemzeti egységes interfészeket, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos és titkosított kommunikációs csatornát, valamint a kommunikációs infrastruktúrát.

  Indokolás

  A módosítás a 6. cikk (1) bekezdése d) pontjának módosítását követi, ahol a „biztonságos és titkosított” szöveg került beillesztésre. A jogi összhang biztosítása.

  Módosítás    122

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A központi rendszer, a nemzeti egységes interfészek, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a biztonságos és titkosított kommunikációs infrastruktúra kifejlesztése és üzembe helyezése során az eu-LISA:

   

  a)  a határregisztrációs rendszer fejlesztése részeként kockázatértékelést végez;

   

  b)  a rendszerfejlesztés teljes életciklusa alatt követi a beépített adatvédelem és az alapértelmezett adatvédelem elveit;

   

  c)  aktualizálja a VIS kockázatértékelését, hogy figyelembe vegye a határregisztrációs rendszerrel való új összekapcsolást, ezt követően pedig végrehajt minden, az aktualizált kockázatértékelésben kiemelt további biztonsági intézkedést.

  Indokolás

  A módosítás a 6. cikk (1) bekezdése d) pontjának módosítását követi, ahol a „biztonságos és titkosított” szöveg került beillesztésre. A jogi összhang biztosítása.

  Módosítás    123

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A központi rendszer, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a nemzeti egységes interfészek üzemeltetési igazgatása az eu-LISA feladata. Az eu-LISA a tagállamokkal együttműködve mindig biztosítja a – költség-haszon elemzés szerint – legjobb rendelkezésre álló technológiát. Az eu-LISA feladata továbbá a központi rendszer és a nemzeti egységes interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra, valamint a 12. cikkben említett webes szolgáltatás üzemeltetési igazgatása.

  A központi rendszer, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a nemzeti egységes interfészek üzemeltetési igazgatása az eu-LISA feladata. Az eu-LISA a tagállamokkal együttműködve mindig biztosítja, hogy a – költség-haszon elemzés szerint – legjobb rendelkezésre álló technológiát használják fel a központi rendszerhez, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatornához, valamint a nemzeti egységes interfészekhez. Az eu-LISA feladata továbbá a központi rendszer és a nemzeti egységes interfészek közötti biztonságos és titkosított kommunikációs infrastruktúra, valamint a 12. cikkben említett webes szolgáltatás üzemeltetési igazgatása.

  Indokolás

  A módosítás kiegészíti a mondatot, és utal a rendszer különböző elemeire.

  Módosítás     124

  Rendeletre irányuló javaslat

  35 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a meglévő nemzeti határinfrastruktúra szervezése, irányítása, működtetése és karbantartása, valamint a határregisztrációs rendszerrel való összekapcsolása az 5. cikk céljából, a j), k) és l) pont kivételével;

  b)  a meglévő nemzeti határinfrastruktúra szervezése, irányítása, működtetése és karbantartása, valamint a határregisztrációs rendszerrel való összekapcsolása az 5. cikk céljából, az 5.cikk 1a) pontja kivételével;

  Módosítás     125

  Rendeletre irányuló javaslat

  35 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Valamennyi tagállam kijelöli azt a nemzeti hatóságot, amely a 8. cikkben említett illetékes hatóságok számára biztosítja a határregisztrációs rendszerhez való hozzáférést. Valamennyi tagállam összekapcsolja ezt a nemzeti hatóságot a nemzeti egységes interfésszel. Valamennyi tagállam és az Europol összekapcsolja a 26. és 27. cikkben említett központi hozzáférési pontját a nemzeti egységes interfésszel.

  (2)  Valamennyi tagállam kijelöli azt a független nemzeti felügyelő hatóságot, amely a 8. cikkben említett illetékes hatóságok számára biztosítja a határregisztrációs rendszerhez való hozzáférést. Valamennyi tagállam összekapcsolja ezt a nemzeti hatóságot a nemzeti egységes interfésszel. Valamennyi tagállam és az Europol összekapcsolja a 26. és 27. cikkben említett központi hozzáférési pontját a nemzeti egységes interfésszel.

  Módosítás     126

  Rendeletre irányuló javaslat

  35 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  A tagállamok a határregisztrációs rendszerben tárolt vagy az onnan lehívott adatokat az e rendeletben megállapítottaktól eltérő célra nem használják fel.

  Módosítás    127

  Rendeletre irányuló javaslat

  36 cikk – cím

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az adatfelhasználással kapcsolatos feladatok

  Az adatfeldolgozással kapcsolatos feladatok

  Indokolás

  Összehangolás az adatvédelmi rendelettel. Az Eurodac is ugyanezt a megfogalmazást használja.

  Módosítás    128

  Rendeletre irányuló javaslat

  36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A személyes adatoknak a határregisztrációs rendszerben történő feldolgozása tekintetében valamennyi tagállam kijelöli azt a hatóságot, amely a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontjával összhangban adatkezelőnek tekintendő, és amely az e tagállam általi adatfeldolgozásért központilag felelős. Valamennyi tagállam tájékoztatja a Bizottságot e hatóság adatairól.

  A személyes adatoknak a határregisztrációs rendszerben történő feldolgozása tekintetében valamennyi tagállam kijelöli azt a hatóságot, amely az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének (7) bekezdésével összhangban adatkezelőnek tekintendő, és amely az e tagállam általi adatfeldolgozásért központilag felelős. Valamennyi tagállam tájékoztatja a Bizottságot e hatóság adatairól.

  Módosítás     129

  Rendeletre irányuló javaslat

  36 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Valamennyi tagállam biztosítja a határregisztrációs rendszerben rögzített adatok jogszerű feldolgozását, különös tekintettel arra, hogy kizárólag a kellően felhatalmazott alkalmazottak rendelkezzenek hozzáféréssel az adatokhoz feladataik ellátása során. A felelős tagállam különösen azt biztosítja, hogy:

  Valamennyi tagállam biztosítja a határregisztrációs rendszerben tárolt és rögzített adatok jogszerű feldolgozását, különös tekintettel arra, hogy kizárólag a kellően felhatalmazott alkalmazottak rendelkezzenek hozzáféréssel az adatokhoz feladataik ellátása során. A felelős tagállam különösen azt biztosítja, hogy:

  Módosítás    130

  Rendeletre irányuló javaslat

  36 cikk – 2 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  meghozza a szükséges intézkedéseket a központi rendszer, valamint a központi rendszer és a nemzeti egységes interfész közötti kommunikációs infrastruktúra biztonságának biztosítása céljából, az egyes tagállamok hatásköreinek sérelme nélkül;

  a)  meghozza a szükséges intézkedéseket a központi rendszer, valamint a központi rendszer és a nemzeti egységes interfész közötti biztonságos és titkosított kommunikációs infrastruktúra biztonságának biztosítása céljából, az egyes tagállamok hatásköreinek sérelme nélkül;

  Módosítás    131

  Rendeletre irányuló javaslat

  37 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Minden tagállam az uniós jog teljes mértékű tiszteletben tartása mellett nemzeti aktáiban és nemzeti határregisztrációs rendszerében tárolhatja a határregisztrációs rendszer céljaival összhangban a határregisztrációs rendszerben általa rögzített alfanumerikus adatokat.

  (1)  A határregisztrációs rendszerből lekért adatokat csak akkor lehet a nemzeti fájlokban megőrizni, ha ez egy egyedi esetben szükséges, a határregisztrációs rendszer céljával, valamint az alkalmazandó uniós jogszabályokkal, különösen az adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban történik és az egyedi esettől függően, a szükségesnél nem hosszabb ideig. Minden tagállam az uniós jog teljes mértékű tiszteletben tartása mellett nemzeti határregisztrációs rendszerében tárolhatja a határregisztrációs rendszer céljaival összhangban a határregisztrációs rendszerben általa rögzített alfanumerikus adatokat.

  Indokolás

  Tisztázni kell, hogy a belépésekre és kilépésekre vonatkozó adatokat rendszerint csak a határregisztrációs rendszerben vezetik, kivéve, ha egyedi esetben a nemzeti aktákban kell vezetni azokat. A rendelkezés a VIS-ből lett átvéve.

  Módosítás     132

  Rendeletre irányuló javaslat

  37 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az adatok a nemzeti aktákban vagy a nemzeti határregisztrációs rendszerekben nem tárolhatók tovább, mint a határregisztrációs rendszerben.

  (2)  Az adatok a nemzeti aktákban vagy a nemzeti határregisztrációs rendszerekben nem tárolhatók a konkrét célhoz mindenképpen szükséges időnél tovább, és semmiképpen sem haladhatja meg a határregisztrációs rendszerben való tárolás idejét.

  Módosítás    133

  Rendeletre irányuló javaslat

  38 cikk – 2 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a Bizottság a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (6) bekezdésével összhangban határozatot fogadott el az adott harmadik országban a személyes adatok megfelelő védelméről, vagy a Közösség és az adott harmadik ország között visszafogadási megállapodás van hatályban, vagy a 95/46/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének d) pontja alkalmazandó;

  a)  a Bizottság a 95/2016/EK irányelv 45. cikkének (3) bekezdésével összhangban határozatot fogadott el az adott harmadik országban a személyes adatok megfelelő védelméről, vagy az Unió és az adott harmadik ország között visszafogadási megállapodás van hatályban;

  Módosítás     134

  Rendeletre irányuló javaslat

  38 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet vállalja, hogy az adatokat kizárólag arra a célra használja fel, amelyre azokat a rendelkezésére bocsátották;

  b)  a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet kifejezetten vállalja és garantálni tudja, hogy az adatokat kizárólag arra a célra használja fel, amelyre azokat a rendelkezésére bocsátották;

  Módosítás     135

  Rendeletre irányuló javaslat

  38 cikk – 2 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  az adatok továbbítása vagy rendelkezésre bocsátása az uniós jog vonatkozó rendelkezéseivel – különösen a visszafogadási megállapodásokkal –, valamint az adatokat továbbító vagy rendelkezésre bocsátó tagállam nemzeti jogával összhangban történik, beleértve az adatbiztonságra és az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezéseket;

  c)  az adatok továbbítása vagy rendelkezésre bocsátása az uniós jog vonatkozó rendelkezéseivel – különösen az adatvédelmi és a visszafogadási megállapodásokkal –, valamint az adatokat továbbító vagy rendelkezésre bocsátó tagállam nemzeti jogával összhangban történik, beleértve az adatbiztonságra és az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezéseket;

  Módosítás    136

  Rendeletre irányuló javaslat

  38 cikk – 2 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  az adatokat a határregisztrációs rendszerbe bevivő tagállam hozzájárulását adta.

  d)  az adatokat a határregisztrációs rendszerbe bevivő tagállam hozzájárulását adta, az érintett egyént pedig tájékoztatták arról, hogy személyes adatait megoszthatják harmadik országbeli hatóságokkal; valamint

  Módosítás     137

  Rendeletre irányuló javaslat

  38 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da)  azon tagállam megfelelő illetékes hatósága, amelyben a harmadik országbeli állampolgár tartózkodik, a harmadik országbeli állampolgárt visszatérését elrendelő végleges határozatot állított ki.

  Indokolás

  Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár személyes adatainak harmadik országgal történő megosztását megelőzően a kiutasítási határozatokért felelős megfelelő illetékes hatóság az érintett harmadik országbeli állampolgár visszatéréséről végleges határozatot hozzon.

  Módosítás    138

  Rendeletre irányuló javaslat

  38 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A központi rendszerből valamely tagállam vagy az Europol által bűnüldözési célból megszerzett személyes adatok nem továbbíthatók vagy bocsáthatók rendelkezésre harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára. A tilalom akkor is alkalmazandó, ha az adatok nemzeti szinten vagy a tagállamok között a 2008/977/IB kerethatározat 2. cikkének b) pontja értelmében vett további feldolgozás tárgyát képezik.

  (4)  A központi rendszerből valamely tagállam vagy az Europol által bűnüldözési célból megszerzett személyes adatok nem továbbíthatók vagy bocsáthatók rendelkezésre harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára. A tilalom akkor is alkalmazandó, ha az adatok nemzeti szinten vagy a tagállamok között az (EU) 2016/680 irányelv értelmében vett további feldolgozás tárgyát képezik.

  Módosítás    139

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  megakadályozza, hogy jogosulatlan személyek jussanak be azokba a nemzeti létesítményekbe, amelyekben a tagállam a határregisztrációs rendszer céljainak megfelelően végez műveleteket;

  b)  megakadályozza, hogy jogosulatlan személyek jussanak be az adatfeldolgozó létesítményekbe és azokba a nemzeti létesítményekbe, amelyekben a tagállam a határregisztrációs rendszer céljainak megfelelően végez műveleteket;

  Indokolás

  Módosítás    140

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da)  jogosulatlan személyek megakadályozása abban, hogy adatközlő eszközök felhasználásával a gépi adatfeldolgozó rendszereket használják;

  Indokolás

  A szöveg összhangba hozása az Eurodac-javaslattal.

  Módosítás    141

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 cikk – 2 bekezdés – f pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  f)  biztosítsa, hogy a határregisztrációs rendszerhez való hozzáférésre jogosult személyek csak a hozzáférési jogosultságuk körébe tartozó adatokhoz férjenek hozzá, mégpedig kizárólag egyéni felhasználói azonosítókkal és titkos hozzáférési módszerekkel;

  f)  biztosítsa, hogy a határregisztrációs rendszerhez való hozzáférésre jogosult személyek csak a hozzáférési jogosultságuk körébe tartozó adatokhoz férjenek hozzá, mégpedig kizárólag egyéni és egyedi felhasználói azonosítókkal és titkos hozzáférési módszerekkel;

  Indokolás

  A szöveg összhangba hozása az Eurodac-javaslattal.

  Módosítás    142

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ja)  biztosítsa, hogy megszakítás esetén a telepített rendszerek rendes működését vissza lehessen állítani;

  Indokolás

  A szöveg összhangba hozása az Eurodac-javaslattal.

  Módosítás    143

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 cikk – 2 bekezdés – j b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  jb)  garantálja a megbízhatóságot azzal, hogy biztosítja, hogy a határregisztrációs rendszer működésében bekövetkező bármely meghibásodást megfelelően bejelentik, és megfelelő technikai intézkedéseket léptetnek életbe annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer meghibásodása miatti adatsérülés esetén a személyes adatokat helyre lehessen állítani;

  Módosítás    144

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A tagállamok tájékoztatják az eu-LISA-t a rendszereikben észlelt biztonsági eseményekről a személyes adatok megsértésének az (EU)2016/679 rendelet 33. cikke szerinti bejelentésének és közlésének sérelme nélkül. Az eu-LISA tájékoztatja a tagállamokat, ha biztonsági esemény lép fel a központi határregisztrációs rendszerben. Ha a biztonsági esemény során a személyes adatok megsértésére kerül sor, erről az európai adatvédelmi biztost is tájékoztatni kell. Az érintett tagállamok és az eu-LISA a biztonsági események bekövetkezte esetén együttműködnek.

  Módosítás    145

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  Az eu-LISA és a tagállamok együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy a biztonságikockázat-kezelési folyamaton alapuló harmonizált adatbiztonsági megközelítés a 6. cikkben említett határregisztrációs rendszer egészére kiterjedjen.

  Indokolás

  Az európai adatvédelmi biztos által javasolt rendelkezés.

  Módosítás    146

  Rendeletre irányuló javaslat

  40 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Minden olyan személy, akit, vagy tagállam, amelyet kár ért a jogszerűtlen feldolgozásból vagy az e rendelettel összeegyeztethetetlen bármilyen intézkedésből adódóan, kártérítésre jogosult az elszenvedett kárért felelős tagállammal szemben. A tagállam, amennyiben igazolja, hogy nem terheli felelősség a kárt okozó eseményért, részben vagy egészben mentesül e felelősség alól.

  (1)  Minden olyan személy, akit, vagy tagállam, amelyet anyagi vagy nem anyagi kár ért a jogszerűtlen feldolgozásból vagy az e rendelettel összeegyeztethetetlen bármilyen intézkedésből adódóan, kártérítésre jogosult az elszenvedett kárért felelős tagállammal szemben. A tagállam, amennyiben igazolja, hogy nem terheli semmilyen felelősség a kárt okozó eseményért, részben vagy egészben mentesül e felelősség alól.

  Módosítás    147

  Rendeletre irányuló javaslat

  41 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Ezek a nyilvántartások csak az adatfeldolgozás elfogadhatóságára vonatkozó adatvédelmi ellenőrzés és az adatbiztonság biztosítása céljából használhatók. A nyilvántartásokat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, és a 31. cikkben említett adatmegőrzési időszak lejárta után egy évvel törölni kell, ha nincs rájuk szükség egy már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz.

  (3)  Ezek a nyilvántartások csak az adatfeldolgozás elfogadhatóságára vonatkozó adatvédelmi ellenőrzés és a 39. cikk szerinti adatbiztonság biztosítása céljából használhatók. A nyilvántartásokat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, és a 31. cikkben említett adatmegőrzési időszak lejárta után egy évvel törölni kell, kivéve ha szükség van rájuk egy már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz.

  Módosítás    148

  Rendeletre irányuló javaslat

  43 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  43a. cikk

   

  Adatvédelem

   

  (1)  A 45/2001/EK rendeletet alkalmazni kell az eu-LISA által e rendelet alapján végzett személyesadat-feldolgozásra.

   

  (2)  Az (EU) 2016/679 rendelet kell alkalmazni a személyes adatoknak a nemzeti hatóságok által e rendelet alapján elvégzett feldolgozására, kivéve az 5. cikk j)–l) pontjában említett célokból végzett adatfeldolgozást.

   

  (3)  Az (EU) 2016/680 irányelvet kell alkalmazni a személyes adatoknak a tagállamok kijelölt hatóságai által e rendelet alapján az 5. cikk j)–l) pontjában említett célokból elvégzett feldolgozására.

   

  (4)  Az (EU) 2016/794 rendeletet alkalmazni kell az Europol által e rendelet alapján végzett személyesadat-feldolgozásra.

  Indokolás

  Az adatvédelemre vonatkozó horizontális rendelkezések, amelyek az ETIAS javaslat 49. cikkén alapulnak.

  Módosítás    149

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A 95/46/EK irányelv 10. cikkében foglalt tájékoztatáshoz való jog sérelme nélkül, azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akiknek adatait rögzítették a határregisztrációs rendszerben, a felelős tagállam írásban tájékoztatja a következőkről:

  (1)  Az (EU) 2016/679 rendelet 13. cikkében foglalt tájékoztatáshoz való jog sérelme nélkül, azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akiknek adatait rögzítették a határregisztrációs rendszerben, a felelős tagállam írásban, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatja a következőkről:

  Módosítás    150

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 cikk – 1 bekezdés – e pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférési jogosultság, a rájuk vonatkozó téves adatok javítására vagy a rájuk vonatkozó, jogszerűtlenül feldolgozott adatok törlésére irányuló kérelem joga, beleértve az említett jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról, valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszok kivizsgálásáért felelős nemzeti felügyeleti hatóságok vagy az európai adatvédelmi biztos elérhetőségéről való tájékoztatáshoz való jogot.

  e)  annak a jognak a megléte, hogy kérelmezhetik az adatkezelőtől a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, továbbá a rájuk vonatkozó téves adatok helyesbítésére és a rájuk vonatkozó, nem teljes személyes adatok kiegészítésére, valamint a rájuk vonatkozó, jogszerűtlenül feldolgozott adatok törlésére vagy korlátozására irányuló kérelem joga, valamint az említett jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról való tájékoztatáshoz való jogot, beleértve az adatkezelő és a személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszok kivizsgálásáért felelős nemzeti felügyeleti hatóságok vagy az európai adatvédelmi biztos elérhetőségeit is.

  Módosítás    151

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea)  annak magyarázata, hogy a határregisztrációs rendszer adatait határigazgatási és vízumkönnyítési célból kérik le, pontosítva azt, hogy az engedélyezett tartózkodási idő túllépése esetén a harmadik országbeli állampolgár adatai automatikusan egy listára kerülnek, továbbá meghatározva az engedélyezett tartózkodási idő túllépésének lehetséges következményeit;

  Indokolás

  Az európai adatvédelmi biztos által javasolt rendelkezés.

  Módosítás    152

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  eb)  a be- és kilépési bejegyzésekre és az egyéni aktákra a 31. cikk szerint előírt adatmegőrzési idő;

  Indokolás

  Az európai adatvédelmi biztos által javasolt rendelkezés.

  Módosítás    153

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ec)  az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek ahhoz való joga, hogy töröltessék személyes adataikat, ha bizonyítékot nyújtanak be arról, hogy előre nem látható és súlyos események miatt lépték túl az engedélyezett tartózkodási időt; valamint

  Módosítás    154

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ed)  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

  Módosítás    155

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az e cikk (1) bekezdésében foglalt tájékoztatást akkor nyújtják, amikor a 14., a 15. vagy a 16. cikkel összhangban létrehozzák az érintett személy egyéni aktáját.

  (2)  Az e cikk (1) bekezdésében foglalt tájékoztatást akkor nyújtják – a (3) bekezdésben említett tájékoztató füzet útján vagy bármely más megfelelő módon, amely biztosítja, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárt tájékoztassák a jogairól –, amikor a 14., a 15. vagy a 16. cikkel összhangban létrehozzák az érintett személy egyéni aktáját.

  Módosítás    156

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság a 61. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően összeállít egy közös tájékoztató füzetet és létrehoz egy weboldalt, amelyek tartalmazzák legalább az e cikk (1) bekezdésében említett információkat. Gondoskodni kell arról, hogy a tájékoztató füzet és a weboldal tartalma világos és közérthető legyen, továbbá rendelkezésre álljon olyan nyelvi változatban, amelyet az érintett személy megért, vagy megalapozottan feltételezhető, hogy megért.

  A Bizottság a 61. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően összeállít egy közös tájékoztató füzetet és létrehoz egy weboldalt, amelyek tartalmazzák legalább az e cikk (1) bekezdésében említett információkat. Gondoskodni kell arról, hogy a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában kidolgozott tájékoztató füzet és weboldal tartalma világos és közérthető legyen, továbbá rendelkezésre álljon olyan nyelvi változatban, amelyet az érintett személy megért, vagy megalapozottan feltételezhető, hogy megért.

  Módosítás    157

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tájékoztató füzetet úgy kell összeállítani, hogy a tagállamok kiegészíthessék azt további, az adott tagállamra vonatkozó információkkal. A tagállamra vonatkozó információk magukban foglalják legalább az érintett jogait, a nemzeti felügyeleti hatóságok által nyújtott segítség lehetőségét, valamint az adatkezelő hivatala és a nemzeti felügyeleti hatóságok elérhetőségét.

  A tájékoztató füzetet úgy kell összeállítani, hogy a tagállamok kiegészíthessék azt további, az adott tagállamra vonatkozó információkkal. A tagállamra vonatkozó információk magukban foglalják legalább az érintett jogait, a nemzeti felügyeleti hatóságok által nyújtott segítség lehetőségét, valamint az adatkezelő hivatala, az adatvédelmi tisztviselő és a felügyeleti hatóságok elérhetőségét.

  Módosítás    158

  Rendeletre irányuló javaslat

  45 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság a nemzeti felügyeleti hatóságokkal és az európai adatvédelmi biztossal együttműködésben a határregisztrációs rendszer működésének megkezdésekor tájékoztató kampányt indít, amelyben tájékoztatja a nyilvánosságot a célokról, a tárolt adatokról, a hozzáféréssel rendelkező hatóságokról és az egyének jogairól.

  A Bizottság a nemzeti felügyeleti hatóságokkal és az európai adatvédelmi biztossal együttműködésben a határregisztrációs rendszer működésének megkezdésekor tájékoztató kampányt indít, amelyben tájékoztatja a nyilvánosságot és különösen a harmadik országbeli állampolgárokat a célokról, a tárolt adatokról, a hozzáféréssel rendelkező hatóságokról és az egyének jogairól. Ilyen tájékoztató kampányokat rendszeresen kell folytatni.

  Indokolás

  Mivel a határregisztrációs rendszer alkalmazási köre kiterjed a harmadik országbeli állampolgárokra is, külön meg kell említeni őket a tájékoztató kampányok célcsoportjaként.

  Módosítás    159

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 cikk – cím

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A hozzáféréshez, javításhoz és törléshez való jog

  A személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez és törléséhez való jog és a személyes adatok feldolgozásának korlátozása

  Módosítás    160

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)   A 95/46/EK irányelv 12. cikkének sérelme nélkül bármely harmadik országbeli állampolgárnak jogában áll tájékozódni a határregisztrációs rendszerben vele kapcsolatban rögzített adatokról, és arról, hogy azokat mely tagállam továbbította a határregisztrációs rendszerbe.

  (1)  Az (EU) 2016/679 rendelet 15. cikkének sérelme nélkül bármely harmadik országbeli állampolgárnak jogában áll tájékozódni a határregisztrációs rendszerben vele kapcsolatban rögzített adatokról, és arról, hogy azokat mely tagállam továbbította a határregisztrációs rendszerbe, és kérheti, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsék vagy kiegészítsék, a jogszerűtlenül rögzített adatokat pedig töröljék. A felelős tagállamnak a megkeresés beérkezésétől számított két hónapon belül válaszolnia kell az ilyen megkeresésekre.

  Módosítás    161

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Ha a felelős tagállamtól eltérő tagállamhoz érkezik javítás vagy törlés iránti kérelem, ez a tagállam egy hónapon belül ellenőrzi az adatok helytállóságát és a határregisztrációs rendszerben való feldolgozásuk jogszerűségét, amennyiben az ellenőrzés a felelős tagállammal való konzultáció nélkül is elvégezhető. Ellenkező esetben a felelős tagállamtól eltérő tagállam 14 napon belül felveszi a kapcsolatot a felelős tagállam hatóságaival, és a felelős tagállam egy hónapon belül ellenőrzi az adatok helytállóságát, valamint feldolgozásuk jogszerűségét.

  (2)  Ha a felelős tagállamtól eltérő tagállamhoz érkezik a személyes adatok helyesbítése, kiegészítése vagy törlése, illetve a személyes adatok feldolgozásának korlátozása iránti kérelem, ez a tagállam 14 napon belül ellenőrzi az adatok helytállóságát és a határregisztrációs rendszerben való feldolgozásuk jogszerűségét, amennyiben az ellenőrzés a felelős tagállammal való konzultáció nélkül is elvégezhető. Ellenkező esetben a felelős tagállamtól eltérő tagállam hét napon belül felveszi a kapcsolatot a felelős tagállam hatóságaival, és a felelős tagállam 14 napon belül ellenőrzi az adatok helytállóságát, valamint feldolgozásuk jogszerűségét.

  Módosítás    162

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Amennyiben a határregisztrációs rendszerben rögzített adatok hibásak vagy rögzítésük jogellenesen történt, a felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam a 32. cikknek megfelelően javítja vagy törli az adatokat. A felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam haladéktalanul írásbeli megerősítést küld az érintett személynek arról, hogy intézkedett a vele kapcsolatos adatok javításáról vagy törléséről.

  Amennyiben a határregisztrációs rendszerben rögzített adatok hibásak, nem teljesek vagy rögzítésük jogellenesen történt, a felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam a 32. cikknek megfelelően helyesbíti, kiegészíti vagy törli a személyes adatokat, illetve korlátozza a személyes adatok feldolgozását. A felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam haladéktalanul írásbeli megerősítést küld az érintett személynek arról, hogy intézkedett a vele kapcsolatos személyes adatok helyesbítéséről, kiegészítéséről vagy törléséről, illetve az ilyen személyes adatok feldolgozásának korlátozásáról.

  Módosítás    163

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Amennyiben a határregisztrációs rendszerben rögzített, vízumokkal kapcsolatos adatok hibásak vagy rögzítésük jogellenesen történt, a felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam először a VIS-szel összevetve megvizsgálja az ilyen adatok helytállóságát, és szükség esetén módosítja azokat a határregisztrációs rendszerben. Ha a VIS-ben és a határregisztrációs rendszerben rögzített adatok megegyeznek, a felelős tagállam vagy a kérelmet befogadó tagállam 14 napon belül felveszi a kapcsolatot az érintett adatok VIS-be való beviteléért felelős tagállam hatóságaival. Az adatok VIS-be való beviteléért felelős tagállam egy hónapon belül ellenőrzi a vízumokkal kapcsolatos adatok helytállóságát és a határregisztrációs rendszerben való feldolgozásuk jogszerűségét, majd tájékoztatja a felelős tagállamot vagy a kérelmet befogadó tagállamot, amely szükség esetén haladéktalanul módosítja vagy törli az adatokat a határregisztrációs rendszerből, és adott esetben a 11. cikk (2) bekezdésében említett személyek jegyzékéből.

  Amennyiben a határregisztrációs rendszerben rögzített, vízumokkal kapcsolatos adatok hibásak, nem teljesek vagy rögzítésük jogellenesen történt, a felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam először a VIS-szel összevetve megvizsgálja az ilyen adatok helytállóságát, és szükség esetén módosítja azokat a határregisztrációs rendszerben. Ha a VIS-ben és a határregisztrációs rendszerben rögzített adatok megegyeznek, a felelős tagállam vagy a kérelmet befogadó tagállam hét napon belül felveszi a kapcsolatot az érintett adatok VIS-be való beviteléért felelős tagállam hatóságaival. Az adatok VIS-be való beviteléért felelős tagállam egy hónapon belül ellenőrzi a vízumokkal kapcsolatos adatok helytállóságát és a határregisztrációs rendszerben való feldolgozásuk jogszerűségét, majd tájékoztatja a felelős tagállamot vagy a kérelmet befogadó tagállamot, amely szükség esetén haladéktalanul helyesbíti, kiegészíti vagy törli a rá vonatkozó személyes adatokat a határregisztrációs rendszerből, illetve korlátozza az ilyen adatok feldolgozását, és adott esetben a 11. cikk (2) bekezdésében említett személyek jegyzékéből.

  Módosítás    164

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Ha a felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam nem ért egyet azzal, hogy a VIS-ben rögzített adat helytelen vagy jogellenesen került rögzítésre, e tagállam haladéktalanul közigazgatási határozatot fogad el, amely írásbeli magyarázatot nyújt az érintett személynek arról, hogy miért nem kívánják javítani vagy törölni a rá vonatkozó adatokat.

  (4)  Ha a felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam nem ért egyet azzal, hogy a VIS-ben rögzített adat helytelen, nem teljes vagy jogellenesen került rögzítésre, e tagállam haladéktalanul közigazgatási határozatot fogad el, amely írásbeli magyarázatot nyújt az érintett személynek arról, hogy miért nem kívánják helyesbíteni, kiegészíteni vagy törölni a rá vonatkozó adatokat, illetve miért nem korlátozzák az ilyen adatok feldolgozását.

  Módosítás    165

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam továbbá tájékoztatja az érintett személyt arról, hogy milyen lépéseket tehet, amennyiben nem fogadja el az (5) bekezdés szerinti határozat indokolását. Ez a tájékoztatás a keresetnek vagy panasznak az adott tagállam illetékes hatóságaihoz vagy bíróságaihoz történő benyújtására vonatkozó lehetőségekre, valamint az adott tagállam jogszabályai, rendeletei és eljárásai értelmében igénybe vehető – többek között a felügyeleti hatóságok által biztosított – segítségre is kiterjed.

  (5)  A felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam továbbá tájékoztatja az érintett személyt arról, hogy milyen lépéseket tehet, amennyiben nem fogadja el a (4) bekezdés szerinti határozat indokolását. Ez a tájékoztatás a keresetnek vagy panasznak az adott tagállam illetékes hatóságaihoz vagy bíróságaihoz történő benyújtására vonatkozó lehetőségekre, valamint az adott tagállam jogszabályai, rendeletei és eljárásai értelmében igénybe vehető – többek között a felügyeleti hatóságok által biztosított – segítségre is kiterjed.

  Módosítás    166

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Az (1) és a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelmek tartalmazniuk kell az érintett személy személyazonosításához szükséges információkat, köztük az ujjnyomatokat. Ezek az információk kizárólag az (1) és a (2) bekezdésben említett jogok gyakorlásának lehetővé tételére használhatók fel, és ezt követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

  (6)  Az (1) és a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelmeknek tartalmazniuk kell az érintett személy személyazonosításához szükséges minimális információkat. Erre a célra ujjnyomatokat csak megfelelően indokolt esetekben lehet kérni, amennyiben jelentős kétség merül fel a kérelmező személyazonosságával kapcsolatban. Ezek az információk kizárólag az (1) és a (2) bekezdésben említett jogok gyakorlásának lehetővé tételére használhatók fel, és ezt követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

  Módosítás     167

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 cikk – 7 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  Amikor egy személy a (2) bekezdéssel összhangban a vele kapcsolatos adatokra vonatkozó kérelmet nyújt be, az illetékes hatóság egy írásos dokumentum formájában nyilvántartásba veszi, hogy ilyen irányú kérelmet nyújtottak be, és azt melyik hatóság és hogyan kezelte, és ezt a dokumentumot késedelem nélkül a nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja.

  (7)  Amikor egy személy a (2) bekezdéssel összhangban a vele kapcsolatos adatokra vonatkozó kérelmet nyújt be, az illetékes hatóság egy írásos dokumentum formájában nyilvántartásba veszi, hogy ilyen irányú kérelmet nyújtottak be, és azt melyik hatóság és hogyan kezelte, és ezt a dokumentumot hét napon belül a nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja. E dokumentum egy példányát az érintett személynek is el kell juttatni.

  Módosítás    168

  Rendeletre irányuló javaslat

  47 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok illetékes hatóságai tevékeny együttműködést folytatnak a 46. cikk (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt jogok érvényesítése érdekében.

  (1)  A tagállamok illetékes hatóságai tevékeny együttműködést folytatnak a 46. cikkben foglalt jogok érvényesítése érdekében.

  Módosítás    169

  Rendeletre irányuló javaslat

  47 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Minden tagállam nemzeti felügyeleti hatósága a 95/46/EK irányelv 28. cikkének (4) bekezdésének megfelelően kérésre segítséget nyújt és tanácsot ad az érintett személynek a vele kapcsolatos adatok javítására vagy törlésére vonatkozó jog gyakorlását illetően.

  Minden tagállam nemzeti felügyeleti hatósága az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően kérésre segítséget nyújt és tanácsot ad az érintettnek a vele kapcsolatos személyes adatok helyesbítésére, kiegészítésére vagy törlésére, illetve ezen adatok korlátozására vonatkozó jog gyakorlását illetően.

  Módosítás    170

  Rendeletre irányuló javaslat

  48 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Minden tagállamban bármely személynek joga van kereset benyújtására vagy panasztételre azon tagállam illetékes hatóságai vagy bíróságai előtt, amely megtagadta a 46. cikkben foglalt, rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférés jogát, vagy az ilyen adatok javításának vagy törlésének jogát.

  (1)  Az (EU) 2016/679 rendelet 77–82. cikkének sérelme nélkül minden tagállamban bármely személynek joga van kereset benyújtására vagy panasztételre azon tagállam illetékes hatóságai vagy bíróságai előtt, amely megtagadta a 46. cikkben foglalt, rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférés jogát, vagy az ilyen adatok helyesbítésének, kiegészítésének vagy törlésének jogát. Az ilyen kereset benyújtásához vagy panasztételhez való jog azokban az esetekben is alkalmazandó, amelyekben a hozzáférésre, javításra vagy törlésre irányuló kérelmet az adatkezelő a 46. cikkben előírt határidőn belül nem válaszolta meg vagy azzal egyáltalán nem foglalkozott.

  Módosítás    171

  Rendeletre irányuló javaslat

  49 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság vagy a 95/46/EK irányelv 28. cikkének (1) bekezdése szerinti kijelölt hatóságok figyelemmel kísérjék a 13–19. cikkben említett személyes adatok adott tagállam általi feldolgozásának jogszerűségét, beleértve a határregisztrációs rendszerbe és az onnan történő adattovábbítást is.

  (1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság vagy az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdése szerinti kijelölt hatóságok független módon figyelemmel kísérjék az e rendelet II., III. és V. fejezetében említett személyes adatok adott tagállam általi feldolgozásának jogszerűségét, beleértve a határregisztrációs rendszerbe és az onnan történő adattovábbítást is.

  Indokolás

  Az e rendelet szerinti adatokat nem csak a 13–19. cikk alapján dolgozzák fel.

  Módosítás    172

  Rendeletre irányuló javaslat

  49 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A felügyeleti hatóság biztosítja a nemzeti rendszerben végzett adatfeldolgozási műveletek legalább négyévente történő, a vonatkozó nemzetközi ellenőrzési szabványoknak megfelelő ellenőrzését.

  (2)  A felügyeleti hatóság vagy hatóságok biztosítják a nemzeti határinfrastruktúrában végzett adatfeldolgozási műveletek legalább kétévente történő, a vonatkozó nemzetközi ellenőrzési szabványoknak megfelelő ellenőrzését.

  Módosítás     173

  Rendeletre irányuló javaslat

  49 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy felügyeleti hatóságuk rendelkezzen az e rendelet alapján ráruházott feladatok ellátásához szükséges erőforrásokkal.

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy független felügyeleti hatóságuk vagy hatóságaik rendelkezzenek az e rendelet alapján rájuk ruházott feladatok ellátásához szükséges erőforrásokkal.

  Módosítás    174

  Rendeletre irányuló javaslat

  49 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A személyes adatoknak a határregisztrációs rendszerben történő feldolgozása tekintetében valamennyi tagállam kijelöli azt a hatóságot, amely a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontjával összhangban adatkezelőnek tekintendő, és amely az e tagállam általi adatfeldolgozásért központilag felelős. Valamennyi tagállam tájékoztatja a Bizottságot e hatóság adatairól.

  törölve

  Módosítás    175

  Rendeletre irányuló javaslat

  49 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  Minden tagállam a felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja a kért információkat, különösen a 35. cikkel, a 36. cikk (1) bekezdésével és a 39. cikkel összhangban folytatott tevékenységekre vonatkozó információkat. Minden tagállam biztosítja a felügyeleti hatóságok számára a 30. cikk szerinti nyilvántartásokhoz való hozzáférést, valamint mindenkor lehetővé teszi számukra a határregisztrációs rendszerrel kapcsolatos létesítményekbe történő bejutást.

  (5)  Minden tagállam a felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja a kért információkat, különösen a 35. cikkel, a 36. cikk (1) bekezdésével és a 39. cikkel összhangban folytatott tevékenységekre vonatkozó információkat. Minden tagállam biztosítja a felügyeleti hatóságok számára a 41. cikk szerinti nyilvántartásokhoz való hozzáférést, valamint mindenkor lehetővé teszi számukra a határregisztrációs rendszerrel kapcsolatos létesítményekbe történő bejutást.

  Indokolás

  A kereszthivatkozás javítása.

  Módosítás    176

  Rendeletre irányuló javaslat

  49 cikk – 5 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  Az egyes tagállamok biztosítják, hogy felügyeleti hatóságuk vagy hatóságaik számára tanácsadási céllal rendelkezésre álljanak olyan személyek, akik a biometrikus adatokkal kapcsolatban megfelelő ismeretekkel rendelkeznek.

  Indokolás

  A szöveg összhangba hozása az Eurodac-javaslattal.

  Módosítás    177

  Rendeletre irányuló javaslat

  50 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, hogy az eu-LISA e rendelettel összhangban végezze a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeit a határregisztrációs rendszerben.

  (1)  Az európai adatvédelmi biztos felelős annak felügyeletéért, hogy az eu-LISA a 45/2011/EK rendelettel és e rendelettel összhangban végezze a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeit a határregisztrációs rendszerben, továbbá annak biztosításáért, hogy az ilyen tevékenységeket ezeknek megfelelően végezze el.

  Indokolás

  A rendelkezés összhangba hozása a felügyeleti hatóságról szóló 49. cikkel. A módosítás összhangba hozza a rendelkezést az Europol-rendelettel is (43. cikk) a „felügyelet és biztosítás” kifejezés beillesztésével.

  Módosítás    178

  Rendeletre irányuló javaslat

  50 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, hogy legalább négyévente, a megfelelő nemzetközi ellenőrzési szabványoknak megfelelően ellenőrizzék az ügynökség által folytatott, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeket. Az ellenőrzésről készült jelentést megküldik az Európai Parlament, a Tanács, az eu-LISA, a Bizottság és a nemzeti felügyeleti hatóságok számára. Az eu-LISA a jelentés elfogadása előtt lehetőséget kap észrevételeinek megtételére.

  (2)  Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, hogy legalább kétévente, a megfelelő nemzetközi ellenőrzési szabványoknak megfelelően ellenőrizzék az eu-LISA által folytatott, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeket. Az ellenőrzésről készült jelentést megküldik az Európai Parlament, a Tanács, az eu-LISA, a Bizottság és a felügyeleti hatóságok számára. Az eu-LISA a jelentés elfogadása előtt lehetőséget kap észrevételeinek megtételére.

  Módosítás    179

  Rendeletre irányuló javaslat

  51 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos tevékenyen együttműködnek egymással felelősségi körük keretein belül, és biztosítják a határregisztrációs rendszer és a nemzeti rendszerek összehangolt felügyeletét.

  (1)  A nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos – hatáskörük keretein belül eljárva – tevékenyen együttműködnek egymással felelősségi körük keretein belül, és biztosítják a határregisztrációs rendszer és a nemzeti határinfrastruktúrák összehangolt felügyeletét.

   

  (Horizontális változtatás a „nemzeti rendszerek” kifejezés „nemzeti határinfrastruktúrákra” való felcserélésére, az 58. cikk kivételével)

  Indokolás

  Hozzáigazítás a 6. cikk terminológiájához és az Eurodac szövegéhez.

  Módosítás    180

  Rendeletre irányuló javaslat

  51 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Megosztják egymással a fontos információkat, segítik egymást az ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatása során, megvizsgálják az e rendelet értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket, felmérik a független felügyelet gyakorlása vagy az érintett jogainak gyakorlása kapcsán felmerülő problémákat, összehangolt javaslatokat dolgoznak ki a problémák közös megoldására és szükség szerint előmozdítják az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos ismeretek terjesztését.

  (2)  Megosztják egymással a fontos információkat, segítik egymást az ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatása során, megvizsgálják az e rendelet értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket, felmérik a független felügyelet gyakorlása vagy az érintett jogainak gyakorlása során felmerülő problémákat, összehangolt javaslatokat dolgoznak ki a problémák közös megoldására és szükség szerint előmozdítják az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos ismeretek terjesztését.

  Módosítás    181

  Rendeletre irányuló javaslat

  52 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 2008/977/IB kerethatározat végrehajtása céljából elfogadott nemzeti jogi rendelkezések alkalmazása kiterjedjen a nemzeti hatóságainak a határregisztrációs rendszerhez való, az 1. cikk (2) bekezdése szerinti hozzáférésére is.

  (1)  Minden tagállam biztosítja, hogy az (EU) 2016/680 irányelv végrehajtása céljából elfogadott nemzeti jogi rendelkezések alkalmazása kiterjedjen a nemzeti hatóságainak a határregisztrációs rendszerhez való, az 1. cikk (2) bekezdése szerinti hozzáférésére is.

  Módosítás    182

  Rendeletre irányuló javaslat

  52 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A személyes adatokhoz való, e rendelet 1. cikke (2) bekezdésében felsorolt célokból történő, tagállamok általi hozzáférés jogszerűségét – ideértve az adatoknak a határregisztrációs rendszerbe és onnan való továbbítását – a 2008/977/IB kerethatározatnak megfelelően kijelölt nemzeti felügyeleti hatóságok követik nyomon.

  (2)  A személyes adatokhoz való, e rendelet 5. cikke (1a) bekezdésében felsorolt célokból történő, tagállamok általi hozzáférés jogszerűségét – ideértve az adatoknak a határregisztrációs rendszerbe és onnan való továbbítását – az (EU) 2016/680 irányelvnek megfelelően kijelölt nemzeti felügyeleti hatóságok követik nyomon.

  Módosítás    183

  Rendeletre irányuló javaslat

  52 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A személyes adatok Europol általi feldolgozása a 2009/371/IB határozattal összhangban, független külső adatvédelmi felügyelő felügyelete mellett történik. Az említett határozat 30., 31. és 32. cikke a személyes adatok Europol általi, e rendelet szerint történő feldolgozására is alkalmazandó. A független külső adatvédelmi felügyelő biztosítja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok jogai ne sérüljenek.

  (3)  A személyes adatok Europol általi, e rendelet alapján történő feldolgozása az (EU) 2016/794 rendelettel összhangban, az európai adatvédelmi biztos felügyelete mellett történik.

  Indokolás

  A módosítás figyelembe veszi az Europol-rendeletet.

  Módosítás    184

  Rendeletre irányuló javaslat

  52 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott célokból a határregisztrációs rendszerből lehívott személyes adatok kizárólag azon konkrét eset megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából dolgozhatók fel, amely kapcsán egy tagállam vagy az Europol az adatokhoz való hozzáférést kérelmezte.

  (4)   Az 5. cikk (1a) bekezdésében meghatározott célokból a határregisztrációs rendszerből lehívott személyes adatok kizárólag azon konkrét eset megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából dolgozhatók fel, amely kapcsán egy tagállam vagy az Europol az adatokhoz való hozzáférést kérelmezte.

  Módosítás    185

  Rendeletre irányuló javaslat

  52 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)   A központi rendszer, a kijelölt hatóságok, a központi hozzáférési pontok és az Europol nyilvántartást vezetnek a keresésekről, ami a nemzeti adatvédelmi hatóságok és az európai adatvédelmi biztos számára lehetővé teszi az adatfeldolgozás és az uniós adatvédelmi szabályok közötti összhang nyomon követését. Az ettől eltérő célok esetében a lekért személyes adatokat és a keresés nyilvántartását egy hónap elteltével valamennyi nemzeti és Europol-aktából törlik, kivéve akkor, ha az adatokra és a nyilvántartásra azon konkrét, folyamatban lévő bűnügyi nyomozás kapcsán van szükség, amely céljából egy tagállam vagy az Europol a hozzáférést kérelmezte.

  (5)  A központi rendszer, a kijelölt hatóságok, a központi hozzáférési pontok és az Europol nyilvántartást vezetnek a keresésekről, ami a nemzeti adatvédelmi hatóságok és az európai adatvédelmi biztos számára lehetővé teszi az adatfeldolgozás és az uniós adatvédelmi szabályok közötti összhang nyomon követését, azzal a céllal is, hogy a 64. cikk (8) bekezdésében említett éves jelentések elkészítése érdekében nyilvántartásokat vezessenek. Az ettől eltérő célok esetében a lekért személyes adatokat és a keresés nyilvántartását egy hónap elteltével valamennyi nemzeti és Europol-aktából törlik, kivéve akkor, ha az adatokra és a nyilvántartásra azon konkrét, folyamatban lévő bűnügyi nyomozás kapcsán van szükség, amely céljából egy tagállam vagy az Europol a hozzáférést kérelmezte.

  Módosítás    186

  Rendeletre irányuló javaslat

  53 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Minden tagállam és az Europol biztosítja, hogy a határregisztrációs rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférésre irányuló, az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott célokból benyújtott kérelmek eredményeként végrehajtott valamennyi adatfeldolgozási műveletet naplózzanak és dokumentáljanak a kérelem elfogadhatóságának ellenőrzése, az adatfeldolgozás jogszerűségének, az adatok integritásának és biztonságának nyomon követése, valamint önellenőrzés céljából.

  (1)  Minden tagállam és az Europol biztosítja, hogy a határregisztrációs rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférésre irányuló, az 5. cikk (1a) bekezdésében meghatározott célokból benyújtott kérelmek eredményeként végrehajtott valamennyi adatfeldolgozási műveletet naplózzanak és dokumentáljanak a kérelem elfogadhatóságának ellenőrzése, az adatfeldolgozás jogszerűségének, az adatok integritásának és biztonságának nyomon követése, valamint önellenőrzés céljából.

  Módosítás    187

  Rendeletre irányuló javaslat

  53 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az adatnapló vagy a dokumentáció a következőket tartalmazza:

  (2)  Az adatnapló vagy a dokumentáció minden esetben tartalmazza a következőket:

  Módosítás    188

  Rendeletre irányuló javaslat

  53 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da)  az összehasonlításra irányuló kérést benyújtó hatóság neve, és a kérést benyújtó és az adatokat feldolgozó felelős személy;

  Módosítás    189

  Rendeletre irányuló javaslat

  53 cikk – 2 bekezdés – h pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  h)  a nemzeti szabályoknak vagy a 2009/371/IB határozatnak megfelelően a keresést végrehajtó tisztviselő, valamint a keresést vagy az átadást elrendelő tisztviselő azonosító jele.

  h)  a nemzeti szabályoknak vagy az (EU) 2016/794 rendelet szabályainak megfelelően a keresést végrehajtó tisztviselő, valamint a keresést vagy az átadást elrendelő tisztviselő azonosító jele.

  Módosítás    190

  Rendeletre irányuló javaslat

  53 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az adatnapló és a dokumentáció csak az adatfeldolgozás jogszerűségének ellenőrzésére, valamint az adatok integritásának és biztonságának biztosítására használható. A 64. cikkben említett nyomon követés és értékelés céljából kizárólag a személyes adatokat nem tartalmazó adatnaplók használhatók fel. A kérelem elfogadhatóságának ellenőrzéséért, valamint az adatfeldolgozás jogszerűségének és az adatok integritásának és biztonságának nyomon követéséért felelős, illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok feladataik ellátása céljából kérelmükre hozzáférést kaphatnak ezekhez az adatnaplókhoz.

  (3)  Az adatnapló és a dokumentáció csak az adatfeldolgozás jogszerűségének ellenőrzésére, valamint az adatok integritásának és biztonságának biztosítására használható. A 64. cikkben említett nyomon követés és értékelés céljából kizárólag olyan adatnaplók használhatók fel, amelyek nem tartalmaznak személyes adatokat. A kérelem elfogadhatóságának ellenőrzéséért, valamint az adatfeldolgozás jogszerűségének és az adatok integritásának és biztonságának nyomon követéséért felelős, illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok feladataik ellátása céljából kérelmükre hozzáférést kaphatnak ezekhez az adatnaplókhoz.

  Módosítás    191

  Rendeletre irányuló javaslat

  55 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  767/2008/EU rendelet

  17a cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A határregisztrációs rendszert és a VIS-t a határregisztrációs rendszernek a (határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet) 60. cikkének (1) bekezdésében említett működésbe lépésétől kezdve interoperábilissá kell tenni a hatékonyabb és gyorsabb határforgalom-ellenőrzés biztosítása érdekében. E célból az eu-LISA biztonságos kommunikációs csatornát hoz létre a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere között, így lehetővé téve a határregisztrációs rendszer és a VIS interoperabilitását. A rendszerek közötti közvetlen lekérdezés csak akkor lehetséges, ha arról ez a rendelet és a 767/2008/EK rendelet egyaránt rendelkezik.

  (1)  A határregisztrációs rendszert és a VIS-t a határregisztrációs rendszernek a (határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet) 60. cikkének (1) bekezdésében említett működésbe lépésétől kezdve interoperábilissá kell tenni a hatékonyabb és gyorsabb határforgalom-ellenőrzés biztosítása érdekében, kellően tiszteletben tartva a célhoz kötöttség elvét. E célból az eu-LISA biztonságos kommunikációs csatornát hoz létre a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere között, így lehetővé téve a határregisztrációs rendszer és a VIS interoperabilitását. A rendszerek közötti közvetlen lekérdezés csak akkor lehetséges, ha arról ez a rendelet és a 767/2008/EK rendelet egyaránt rendelkezik.

  Módosítás    192

  Rendeletre irányuló javaslat

  55 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  767/2008/EU rendelet

  17a cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A Bizottság a (határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet) 33. cikkével összhangban elfogadja az interoperabilitás megteremtésére és átfogó kialakítására irányuló, a (határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet) 34. cikkében foglalt intézkedéseket. A határregisztrációs rendszerrel való interoperabilitás megteremtése céljából az irányító hatóság kidolgozza a központi Vízuminformációs Rendszer, az egyes tagállamok nemzeti interfésze, valamint a központi Vízuminformációs Rendszer és a nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra szükséges fejlesztéseit és/vagy kiigazításait. A nemzeti infrastruktúrák kiigazítását és/vagy fejlesztését a tagállamok végzik.”

  (4)  A Bizottság a (határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet) 33. cikkével összhangban elfogadja az interoperabilitás megteremtésére és átfogó kialakítására irányuló, a (határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet) 34. cikkében foglalt intézkedéseket. A határregisztrációs rendszerrel való interoperabilitás megteremtése céljából az eu-LISA kidolgozza a központi Vízuminformációs Rendszer, az egyes tagállamok nemzeti interfésze, valamint a központi Vízuminformációs Rendszer és a nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra szükséges fejlesztéseit és/vagy kiigazításait. A nemzeti infrastruktúrák kiigazítását és/vagy fejlesztését a tagállamok végzik.”

  Módosítás    193

  Rendeletre irányuló javaslat

  55 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  767/2008/EU rendelet

  18 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Ha az (1) bekezdésben felsorolt adatok alapján végzett keresés azt mutatja, hogy a VIS adatokat tartalmaz egy vagy több, időbelileg érvényes és a határátlépés tekintetében területileg is érvényes kibocsátott vagy meghosszabbított vízumról, az illetékes határellenőrző hatóság kizárólag az (1) bekezdésben említett célokból a következő adatok lekérdezése érdekében hozzáférést kap az adott kérelemfájlhoz és a 8. cikk (4) bekezdése szerint kapcsolódó kérelemfájl(ok)hoz:

  (3)  Ha az (1) bekezdésben felsorolt adatok alapján végzett keresés azt mutatja, hogy a vízumbirtokosról van a VIS-ben rögzített adat, az illetékes határellenőrző hatóság kizárólag az (1) bekezdésben említett célokból a következő adatok lekérdezése érdekében hozzáférést kap az adott kérelemfájlhoz és a 8. cikk (4) bekezdése szerint kapcsolódó kérelemfájl(ok)hoz:

  Indokolás

  A szöveg egyszerűsítése érdekében a (3) és (4) bekezdés össze lett vonva.

  Módosítás    194

  Rendeletre irányuló javaslat

  55 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  767/2008/EU rendelet

  18 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Amennyiben a (1) bekezdésben felsorolt adatok alapján végzett keresés azt mutatja, hogy a vízumbirtokosról már rögzítettek adatokat a VIS-ben, ám a regisztrált vízum(ok) nem érvényes(ek), az illetékes határőrizeti hatóság kizárólag az (1) bekezdésben említett célokból az alábbi adatok lekérdezése érdekében hozzáférést kap a kérelemfájl(ok)hoz, valamint az 8. cikk (4) bekezdése szerint kapcsolódó kérelemfájl(ok)hoz:

  törölve

  a)  státuszinformáció, valamint az igénylőlapról vett, a 9. cikk (2) és (4) bekezdésében említett adatok;

   

  b)  fényképek;

   

  c)  a 10., 13. és 14. cikkben említett, a kiállított, törölt, visszavont vagy meghosszabbított érvényességi idejű vízummal (vízumokkal) kapcsolatban rögzített adatok.

   

  Indokolás

  A szöveg egyszerűsítése érdekében a (3) és (4) bekezdés össze lett vonva.

  Módosítás    195

  Rendeletre irányuló javaslat

  55 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  767/2008/EU rendelet

  18 cikk – 5 bekezdés – a pont – ii pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  ii.  a határátkelőhelyen nem áll rendelkezésre a helyben rögzített arckép használatát lehetővé tevő technológia, ezért a vízumbirtokos személyazonossága nem ellenőrizhető a határregisztrációs rendszerben;

  ii.  a határátkelőhelyen ideiglenesen nem áll rendelkezésre a helyben rögzített arckép használatát lehetővé tevő technológia, ezért a vízumbirtokos személyazonossága nem ellenőrizhető a határregisztrációs rendszerben;

  Indokolás

  Mivel a technológiának minden határátkelőhelyen elérhetőnek kell lennie, csak ideiglenesen nem állhat rendelkezésre.

  Módosítás    196

  Rendeletre irányuló javaslat

  55 cikk – 1 bekezdés – 8 pont– bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  A 20. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (8)  A 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  Módosítás    197

  Rendeletre irányuló javaslat

  55 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

  767/2008/EU rendelet

  26 cikk – 3a bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3a)  (Hat hónappal a határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet hatálybalépése után) az e cikk (3) bekezdésében említett feladatok ellátása az irányító hatóság felelőssége.

  (3a)   (Hat hónappal a határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet hatálybalépése után) az e cikk (3) bekezdésében említett feladatok ellátása az eu-LISA felelőssége.

  Módosítás    198

  Rendeletre irányuló javaslat

  55 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  767/2008/EU rendelet

  34 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Minden tagállam és az irányító hatóság nyilvántartást vezet a VIS-ben végzett minden adatfeldolgozási műveletről. Ezek a nyilvántartások mutatják a 6. cikk (1) bekezdésében, valamint a 15–22. cikkben említett hozzáférési célokat, a dátumot és az időt, a 9–14. cikkben említettek szerint továbbított adatok típusát, a 15. cikk (2) bekezdésében, a 17. cikkben, a 18. cikk (1) és (5) bekezdésében, a 19. cikk (1) bekezdésében, a 19a. cikk (2) és (5) bekezdésében, a 20. cikk (1) bekezdésében, a 21. cikk (1) bekezdésében és a 22. cikk (1) bekezdésében említettek szerint a lekérdezéshez használt adat típusát, továbbá az adatbevitelt vagy az adatlehívást végző hatóság nevét. Emellett minden tagállam nyilvántartást vezet az adatbevitelre vagy adatlehívásra kellően felhatalmazott személyi állományról.

  (1)  Minden tagállam és az eu-LISA nyilvántartást vezet a VIS-ben végzett minden adatfeldolgozási műveletről. Ezek a nyilvántartások mutatják a 6. cikk (1) bekezdésében, valamint a 15–22. cikkben említett hozzáférési célokat, a dátumot és az időt, a 9–14. cikkben említettek szerint továbbított adatok típusát, a 15. cikk (2) bekezdésében, a 17. cikkben, a 18. cikk (1) és (5) bekezdésében, a 19. cikk (1) bekezdésében, a 19a. cikk (2) és (5) bekezdésében, a 20. cikk (1) bekezdésében, a 21. cikk (1) bekezdésében és a 22. cikk (1) bekezdésében említettek szerint a lekérdezéshez használt adat típusát, továbbá az adatbevitelt vagy az adatlehívást végző hatóság nevét. Emellett minden tagállam nyilvántartást vezet az adatbevitelre vagy adatlehívásra kellően felhatalmazott személyi állományról.

  Módosítás     199

  Rendeletre irányuló javaslat

  57 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság, az eu-LISA és a Frontex kellően felhatalmazott személyzete kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából, az egyéni személyazonosítás lehetősége nélkül hozzáférést kapnak a következő adatokhoz:

  (1)  A tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és az eu-LISA kellően felhatalmazott személyzete kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából, az egyéni személyazonosítás vagy profilalkotás lehetősége nélkül, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kellően felhatalmazott személyzete pedig az (EU)2016/1624 rendelet 11. és 13. cikkében említettek szerint kockázatelemzés és sebezhetőségi értékelés végzése céljából hozzáférést kap a következő adatokhoz:

  Módosítás     200

  Rendeletre irányuló javaslat

  57 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a harmadik országbeli állampolgár állampolgársága, neme és születési ideje;

  b)  a harmadik országbeli állampolgár állampolgársága, neme és születési éve;

  Módosítás    201

  Rendeletre irányuló javaslat

  57 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-LISA létrehozza, bevezeti és műszaki helyszínein üzemelteti az (1) bekezdésben említett olyan adatokat tartalmazó központi adattárat, amelyek nem teszik lehetővé az egyének személyazonosítását, ugyanakkor az (1) bekezdésben felsorolt hatóságok számára testre szabható jelentéseket és statisztikákat tesznek elérhetővé a harmadik országbeli állampolgárok belépéseiről és kilépéseiről, beléptetésük megtagadásáról, valamint engedélyezett tartózkodási idejük túllépéséről, ezáltal elősegítik az engedélyezett tartózkodási idő túllépésére vonatkozó kockázatértékelést, fokozzák a határforgalom-ellenőrzés hatékonyságát, megkönnyítik a konzulátusok számára a vízumkérelmek feldolgozását, továbbá hozzájárulnak a tényeken alapuló uniós migrációs politika kialakításához. Az adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) bekezdésben említett adatokról. A központi adattár az S-TESTA hálózaton keresztül biztonságosan hozzáférhető – ez a hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a jelentések és statisztikák elérése céljából létrehozott speciális felhasználói profilok használatával lehetséges.

  (2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az eu-LISA létrehozza, bevezeti és műszaki helyszínein üzemelteti az (1) bekezdésben említett olyan adatokat tartalmazó központi szintű adattárat, amelyek nem teszik lehetővé az egyének személyazonosítását, ugyanakkor az (1) bekezdésben felsorolt hatóságok számára testre szabható jelentéseket és statisztikákat tesznek elérhetővé a harmadik országbeli állampolgárok belépéseiről és kilépéseiről, beléptetésük megtagadásáról, valamint engedélyezett tartózkodási idejük túllépéséről, fokozzák a határforgalom-ellenőrzés hatékonyságát, megkönnyítik a konzulátusok számára a vízumkérelmek feldolgozását, továbbá hozzájárulnak a tényeken alapuló uniós migrációs politika kialakításához. Az adattár napi statisztikákat is tartalmaz a (4) bekezdésben említett adatokról. A központi adattár az S-TESTA hálózaton keresztül biztonságosan hozzáférhető – ez a hozzáférés ellenőrzött és kizárólag a jelentések és statisztikák elérése céljából létrehozott speciális felhasználói profilok használatával lehetséges.

  Módosítás     202

  Rendeletre irányuló javaslat

  57 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Az eu-LISA negyedévenként statisztikákat tesz közzé a határregisztrációs rendszerről, amelyek tájékoztatást nyújtanak különösen azon harmadik országbeli állampolgárok számáról, állampolgárságáról és belépés szerinti határátkelőhelyéről, akik túllépték az engedélyezett tartózkodási időt, akik beléptetését megtagadták – feltüntetve a megtagadás okát is –, valamint akik tartózkodási engedélyét visszavonták vagy meghosszabbították, továbbá azon harmadik országbeli állampolgárok számáról, akik mentesülnek az ujjnyomatvételi kötelezettség alól.

  (4)  Az eu-LISA negyedévenként statisztikákat tesz közzé a határregisztrációs rendszerről, amelyek tájékoztatást nyújtanak különösen azon harmadik országbeli állampolgárok számáról, állampolgárságáról, életkoráról, neméről, tartózkodási idejéről és belépés szerinti határátkelőhelyéről, akik túllépték az engedélyezett tartózkodási időt, akik beléptetését megtagadták – feltüntetve a megtagadás okát is –, valamint akik tartózkodási engedélyét visszavonták vagy meghosszabbították, továbbá azon harmadik országbeli állampolgárok számáról, akik mentesülnek az ujjnyomatvételi kötelezettség alól.

  Módosítás    203

  Rendeletre irányuló javaslat

  57 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A statisztikai adatokból minden év végén összeállítják az adott évre vonatkozó negyedéves statisztikákat. A statisztikák tagállamok szerinti bontásban mutatják be az adatokat.

  (5)  A statisztikai adatokból minden év végén összeállítják az adott évre vonatkozó éves jelentést. A statisztikák tagállamok szerinti bontásban mutatják be az adatokat. A jelentést közzé kell tenni, és továbbítani kell az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az európai adatvédelmi biztosnak és a nemzeti felügyeleti hatóságoknak.

  Módosítás     204

  Rendeletre irányuló javaslat

  57 cikk – 6 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Az eu-LISA a Bizottság kérésére rendelkezésre bocsátja az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó konkrét szempontok alapján készített statisztikákat, valamint a (3) bekezdés szerinti statisztikákat.

  (6)  Az eu-LISA a Bizottság és az Európai Parlament kérésére rendelkezésre bocsátja az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó konkrét szempontok alapján készített statisztikákat, valamint a (3) bekezdés szerinti statisztikákat.

  Módosítás     205

  Rendeletre irányuló javaslat

  58 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A központi rendszer, a kommunikációs infrastruktúra és a nemzeti egységes interfész létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Unió általános költségvetése viseli.

  (1)  A központi rendszer, a biztonságos és titkosított kommunikációs infrastruktúra és a nemzeti egységes interfész létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Unió általános költségvetése viseli.

  Módosítás    206

  Rendeletre irányuló javaslat

  58 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a nemzeti rendszerek elhelyezése (helyszín, végrehajtás, villamos energia, hűtés);

  b)  a nemzeti rendszerek és határinfrastruktúrák elhelyezése (helyszín, végrehajtás, villamos energia, hűtés);

  Indokolás

  Hozzáigazítás a 6. cikk terminológiájához.

  Módosítás    207

  Rendeletre irányuló javaslat

  58 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a nemzeti rendszerek üzemeltetése (üzemeltetők és támogatási szerződések);

  c)  a nemzeti rendszerek és határinfrastruktúrák üzemeltetése (üzemeltetők és támogatási szerződések);

  Módosítás    208

  Rendeletre irányuló javaslat

  59 cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően bejelentett információkat egy folyamatosan frissített, nyilvános weboldalon elérhetővé teszi a tagállamok és a nyilvánosság számára.

  (6)  A Bizottság az (1)–(4) bekezdésben említett információkat közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Amennyiben az információk módosulnak, a Bizottság évente egyszer közzéteszi az információk naprakésszé tett összesített változatát. A Bizottság egy folyamatosan frissített, nyilvános weboldalt üzemeltet, amely tartalmazza ezeket az információkat.

  Módosítás    209

  Rendeletre irányuló javaslat

  64 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap – OPOCE...] -ig, majd azt követően hat hónaponként a határregisztrációs rendszer fejlesztési szakasza alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a központi rendszer, az egységes interfészek, valamint a központi rendszer és az egységes interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra fejlesztésének helyzetéről. A fejlesztés befejeztével jelentést kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a célok – különösen a tervezéssel és a költségekkel kapcsolatos célok – megvalósítását és az esetleges eltérések indokait.

  (2)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap – OPOCE...] -ig, majd azt követően hat hónaponként a határregisztrációs rendszer fejlesztési szakasza alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a központi rendszer, az egységes interfészek, valamint a központi rendszer és az egységes interfészek közötti biztonságos és titkosított kommunikációs infrastruktúra fejlesztésének helyzetéről. A jelentés részletes információkat tartalmaz a felmerült költségekről és minden olyan kockázatról, amely befolyásolhatja a rendszer összköltségét. A fejlesztés befejeztével jelentést kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a célok – különösen a tervezéssel és a költségekkel kapcsolatos célok – megvalósítását és az esetleges eltérések indokait.

  Indokolás

  A korábbi tapasztalatok, különösen a SISII-vel kapcsolatos tapasztalatok fényében a költségeket szorosan figyelemmel kell kísérni.

  Módosítás     210

  Rendeletre irányuló javaslat

  64 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  Három évvel a határregisztrációs rendszer működésének megkezdése után, majd azt követően négyévente a Bizottság átfogó értékelést készít a határregisztrációs rendszerről. Ez az átfogó értékelés kiterjed az elért eredményeknek a célkitűzések fényében történő vizsgálatára, az alapvető jogokra gyakorolt hatás felmérésére, valamint az alapul szolgáló megfontolások változatlan helytállóságának, a rendelet alkalmazásának, a határregisztrációs rendszer biztonságosságának és a jövőbeni működésre gyakorolt hatásoknak az értékelésére, továbbá az átfogó értékelés szükség esetén javaslatokat is megfogalmaz. A Bizottság az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

  (5)  Három évvel a határregisztrációs rendszer működésének megkezdése után, majd azt követően négyévente a Bizottság átfogó értékelést készít a határregisztrációs rendszerről. Ez az átfogó értékelés kiterjed az elért eredményeknek a célkitűzések fényében történő vizsgálatára, az alapvető jogokra gyakorolt hatás felmérésére, valamint az alapul szolgáló megfontolások változatlan helytállóságának, a rendelet alkalmazásának, a határregisztrációs rendszer biztonságosságának és a jövőbeni működésre gyakorolt, többek között a költségvetési vonzatokkal járó hatásoknak az értékelésére, továbbá az átfogó értékelés szükség esetén javaslatokat is megfogalmaz. A Bizottság az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének.

  Módosítás     211

  Rendeletre irányuló javaslat

  64 cikk – 8 bekezdés – f a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa) az adatok javítására irányuló kérelmek száma, az azt követően tett lépések, valamint az érintettek által benyújtott kérelmekre válaszként eszközölt javítások száma;

  Módosítás    212

  Rendeletre irányuló javaslat

  65 cikk – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

   

  Ezt a rendeletet a Bizottság által a 60. cikkel összhangban meghatározott időponttól kezdve kell alkalmazni, kivéve a 4., 33., 34., 35., 56., 58., 59., 60. és 61. cikket, amelyet e rendelet hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

   

  Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

  Indokolás

  A határregisztrációs rendszer fejlesztéséhez szükséges cikkeknek közvetlenül alkalmazandónak kell lenniük. A teljes rendeletet attól az időponttól kell alkalmazni, amikor a határregisztrációs rendszer működésbe lép.

  • [1]  HL C 487., 2016.12.28., 66. o.

  INDOKOLÁS

  Bevezetés

  Az Európai Unió külső határain jellemző utasforgalom az utóbbi években tapasztalt növekedése a jelenlegi határellenőrzési rendszerek elégtelenségéről tanúskodik, és az elkövetkező években várható fejlemények fényében még súlyosabbá válhat a helyzet. 2025-ig várhatóan hozzávetőlegesen 300 millió harmadik országbeli állampolgár fog törvényesen a schengeni térségbe lépni rövid távú tartózkodás céljából. Csak a légi közlekedés várhatóan évente 2,6%-kal fog nőni az elkövetkezendő 20 évben Európában. Modernizálnunk kell utaskezelő-rendszereinket, hogy azok gördülékenyebben és hatékonyabban, de egyúttal biztonságosabban működjenek; abból indulunk ki, hogy nem vonhatjuk újra nemzeti hatáskör alá az információs rendszereket és határellenőrzéseket. Ezen ellenőrzések során nem hagyatkozhatunk kizárólag az utasok útleveleire és az azokban szereplő bélyegekre, amelyek amellett, hogy adott esetben hamisak és olvashatatlanok lehetnek, aránytalan pénzügyi terhet jelentenek a határőrizeti szervekre, meggátolva azokat a valódi feladataikra való összpontosításban, és veszélyeztetve ezáltal a biztonságot. A tétlenség – középtávon – azt eredményezné, hogy összeomlanának a határátkelőhelyeink, továbbá jelentős infrastruktúraügyi és személyi befektetéseket kellene végrehajtani az ilyen áramlások kezelése érdekében.

  Az európai határregisztrációs rendszer létrehozása kedvező lesz – a határátkelőhelyeken eltöltött várakozási idők csökkentése révén – az utazók számára; a jó szándékú utazók adatainak gyorsabb feldolgozása és a határbiztonság megerősítése révén – a tagállamok számára; a tranzitzónákban történő gyorsabb csatlakozások elősegítése révén és az azzal járó közvetlen és közvetett gazdasági előnyökkel – az infrastruktúraüzemeltetők számára; az erőforrásaik optimalizálása révén – a határátkelőhely-üzemeltetők számára; valamint – a feladataik teljesítésének elősegítése révén – a fuvarozók számára. Mindez megfelelő védelmet biztosít az alapvető jogok és a rendszerben szereplő adatok számára.

  Az európai migrációs stratégia „a migrációkezelés javítására szolgáló négy pillér” egyikeként határozta meg a „határigazgatást”. Az utóbbi időben az Európai Uniót érintő, határokon átnyúló fenyegetések kapcsán világossá vált, hogy egy belső határok nélküli térségben a külső határok hatékony ellenőrzésére van szükség. Egyre inkább nyilvánvalóvá válik a hatékony határellenőrzés és a belső biztonság erőssége közötti összefüggés. Az előadó támogatja a bűnüldöző hatóságoknak az európai határregisztrációs rendszerhez való hozzáférését a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus fenyegetése elleni küzdelemre irányulóan, amely kapcsán hozzáadott értéket tulajdonít annak. E hozzáférés során tiszteletben kell tartani az ellenőrzés, a szükségesség és az arányosság elvét, és be kell tartani a jogok és adatok védelmével kapcsolatos megfelelő garanciákat. Meg kell és meg is lehet találni az egyensúlyt a határátlépések felgyorsítása és azok biztonsága között.

  Az előadó álláspontja

  1. - Célkitűzések

  A jogalkotási javaslat célja, hogy létrehozzon egy olyan rendszert, amely megkönnyíti a határátlépéseket, továbbá elősegíti az engedélyezett tartózkodási időt túllépők irreguláris migrációjával, a szervezett bűnözéssel és a terrorizmussal szembeni küzdelmet. A javaslat ezen célkitűzések garantálására irányul, az európai határregisztrációs rendszerben szereplő adatok védelme mellett – az arányosság és a szükségesség szempontjából.

  2. – Felépítés

  Az előadó üdvözli a jogalkotási javaslat módosításait, amelyek jelentős része az előkészítő munka során felmerült kérdésekre is választ ad. Nem értjük ugyanakkor a regisztráltutas-program (RTP) megszűntetését, amelyet a Parlament a határátkelések felgyorsításának merész eszközeként látott.

  3. – Interoperabilitás a VIS-szel

  Az ajánlat egyik legfontosabb eleme az európai határregisztrációs rendszer VIS-szel való interoperabilitása, amely egyúttal előrevetíti, milyennek kellene lennie a jövőben a különböző információs rendszerek közötti kapcsolatoknak. Hangsúlyozzuk, hogy az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett ez az interoperabilitás semmilyen módon nem befolyásolja az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkében foglalt jogokat.

  Anélkül, hogy ebben a szakaszban a SIS II-vel való interoperabilitásért is síkra szállnánk, tisztázni kellene, mi legyen a követendő eljárás a schengeni térségben való maximális tartózkodási időt meghaladó alanyokkal kapcsolatos figyelmeztetések esetében.

  4. – Költségvetés

  Tény, hogy az európai határregisztrációs rendszer kialakítása magas költségekkel jár, de a tétlenség – a növekvő utasáradat kezeléséhez szükséges infrastrukturális és személyzeti befektetések és a tagállamok biztonságának szempontjából nézve egyaránt – sokkal költségesebb lenne. Az előadó, bár támogatja a költségvetés ésszerűsítését, aggodalmát fejezi ki a végrehajtási folyamat során adódó esetleges eltéréseket illetően, amelyek miatt fokozottabb előzetes és utólagos ellenőrzésre lenne szükség.

  5. – Biometria

  Az előkészítő szakaszban bizonyosságot nyert, hogy a határátkelőhelyeken a 4 ujjlenyomat és az arcfelismerés együttes alkalmazása lenne a legjobb mód arra, hogy a gyorsaságot és a biztonságot kombinálhassuk. Az Európai Parlament által meghatározottaknak megfelelően kevesebb biometrikus adatot gyűjtenek, így lehetővé válik a VIS-ben már szereplő adatok importálása, és minimálisra mérséklődik a már eltárolt adatok újbóli rögzítése és duplikálása. Fontos minőségi előírásokat alkalmazni, hogy az összegyűjtött adatok maradéktalanul felhasználhatók legyenek a javasolt célokra.

  6. – Adatvédelem és az alapvető jogok védelme

  A szóban forgó rendeletnek biztosítania kell az európai határregisztrációs rendszerben tárolt adatok védelmét és az Európai Unió Alapjogi Chartájának tiszteletben tartását. Ennek megfelelően az európai határregisztrációs rendszernek – az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke betartása érdekében – összességébe véve megfelelő jogi alappal kell rendelkeznie; tiszteletben kell tartania a Charta alapelveit, általános érdekű célkitűzést kell szolgálnia; arányosnak és szükségesnek kell lennie. A rendelet – többek között – például a rendszerben nyilvántartott adatok csökkentése révén a nemzeti és európai ellenőrző hatóságok szerepét, az adatok helyesbítésének és törlésének folyamatait, illetve a rendszerhez való hozzáférési módokat és jogosultságokat határozza meg. Kiemelendő, hogy az Európai Bíróság elismerte, hogy az európai határregisztrációs rendszer célkitűzései (határ- és migrációellenőrzés és a súlyos szervezett bűnözés és terrorizmus elleni küzdelem) általános érdekűek.

  7. – Az adatok megőrzési ideje

  Az európai határregisztrációs rendszernek tiszteletben kell tartania a szükségesség és az arányosság elvét. Az eredetileg javasolt 181 napos adatmegőrzési időtartam akadályozná a rendszer hatékonyságát. Az utasok szempontjából nem felel meg a határforgalom gyorsítására irányuló célkitűzésnek, mivel rövidségénél fogva újbóli regisztrációra kötelezné a területünket viszonylag rendszeresen látogatókat, és ezáltal lassítaná a folyamatot. A konzulátusok és határőrizeti szervek szempontjából akadályt gördít a múltbéli utazások elemzése és a kockázatelemzések elvégzése elé, amelyek a döntéshozatal meghatározó elemeit jelenik; a bűnüldöző hatóságok szempontjából továbbá fontos, a súlyos bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemhez szükséges adatok vesznének el.

  A javasolt határidő összhangban áll a rendszer célkitűzéseivel, és a VIS-szel való interoperabilitást szolgálná. Mindazonáltal meg kell teremteni a szükséges biztosítékot arra, hogy az alanyok – szükség esetén – hozzáférhessenek az adatokhoz, illetve kijavíthassák és/vagy kitörölhessék azokat.

  8. – A bűnüldöző hatóságok hozzáférése a rendszerhez

  A nemzeti bűnüldöző hatóságok és az Europol számára biztosított hozzáférés – a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemre való irányultságánál fogva – hatalmas hozzáadott értéket biztosít a rendszernek. Szükséges és jogilag életképes lépésnek bizonyul, hogy – az európai jogrendszer tiszteletben tartása mellett – a határforgalom megkönnyítésével összeegyeztethetővé tegyük ezt a lehetőséget. A schengeni térség felügyelete – többek között – a külső határok védelmétől függ. A szervezett bűnözéssel szembeni küzdelemhez rendelkezésre álló, leghasznosabb eszközünk a hírszerzés és az információ: az események előrevetítéséhez szükséges felkészültségünk.

  Tény, hogy manapság nem minden bűnüldöző szerv használja ki teljes mértékben a meglévő rendszereket, láthatjuk ugyanakkor, hogy a képzésekbe való beruházás, a bevált gyakorlatok cseréje és a kölcsönös bizalom kialakítása hozzájárul azok jobb és fokozott kihasználásához. A rendszer alkalmazásának időszaka alatt képzést kell biztosítani az ahhoz hozzáférő hatóságok számára.

  9. – Személyszállítókra és utasokra gyakorolt hatások

  A személyszállítók kulcsfontosságú szerepet játszanak a rendszer életképességében. Arányos és korlátozott hozzáféréssel kell rendelkezniük azokhoz az európai határregisztrációs határregisztrációs rendszerben szereplő adatokhoz, amelyek hozzájárulnak a feladataik elvégzéséhez, és elegendő garanciát kell biztosítani annak érdekében, hogy a rendszer biztonságát ne veszélyeztessék.

  Lehetővé kell tenni, hogy az utasok megismerhessék az engedélyezett tartózkodási időszakból hátralévő időt, így helyénvaló lenne egy erre a célra szolgáló webes rendszer kialakítása, amelyhez egyszerű és biztonságos hozzáférést kellene biztosítani oly módon, hogy az csak a legális utasok számára álljon rendelkezésre. A szóban forgó webes szolgáltatást az eu-LISA-nak kellene működtetnie, amely egyúttal egy biztonságos hálózat hostingolásáért és a szolgáltatás konkrét szükségleteinek meghatározására irányulóan az esetleges kockázatok felméréséért is felelős lenne.

  10. – Irányítás

  Az eu-LISA-nak kulcsfontosságú szerepet kell játszania az európai határregisztrációs rendszer kialakításában és karbantartásában. Biztonsági, ellenőrzési és felelősségi normákat kell alkalmazni a rendszer létrehozása és működése során egyaránt. Az Európai Parlamentnek – felelősségi körének keretén belül – részt kell vennie a hattárregisztrációs rendszer különböző fázisaiban.

  KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

  az eljárási szabályzat 52a. cikkének (4) bekezdése alapján

  Marie-Christine Vergiat

  Az eredeti elképzelés megtartásával – mely szerint meg kell könnyíteni az uniós külső határok átlépését – a határregisztrációs rendszer révén egy olyan adatbázis fog létrejönni, amely tartalmazza az EU-ba belépő, illetve onnan kilépő harmadik országbeli állampolgárok adatait, egy adatokat – különösen a biometrikus és a 12 évesnél idősebb gyerekek adatait – tároló átfogó rendszer létrehozásával más adatbázisokkal megkönnyíti az interoperabilitást. Ez egyértelműen sérti a nemzetközi jogszabályokat, továbbá veszélyes precedenst teremt.

  Mivel a határellenőrzésre és a bűnözés elleni küzdelemre hivatkozva a rendőri erők ugyanolyan feltételek mellett férhetnek hozzá az adatokhoz, mint a határőrség, összekeverednek a jelentősen eltérő célok, figyelmen kívül marad a szükségesség és az arányosság elve és összekapcsolódik a migráció, a bűnözés és a terrorizmus.

  Lesznek majd „jó utasok”, akik ad hoc igazgatási eljárások szerint utazhatnak majd be az Unió területére, és lesznek a többiek, akikre a szabálytalanság gyanújával tekintenek, figyelmen kívül hagyva az egyéni helyzetek vizsgálatát, különösen azon legkiszolgáltatottabb személyek vonatkozásában, akiket automatikusan bejelentenek a tagállamoknak.

  E szöveg megvitatásának feltételei – tekintettel a javaslat jellegére és jelentőségére, továbbá arra, hogy férfiak, nők és gyermekek ezreinek alapvető jogai vannak veszélyben – károsan hatnak a jogalkotási munkára.

  Legalább az európai adatvédelmi biztos ajánlásait jobban figyelembe kellett volna venni.

  VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (9.12.2016)

  az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

  az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépési adatainak, valamint a beléptetésük megtagadására vonatkozó adatoknak a rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról, a határregisztrációs rendszer bűnüldözési célokra történő felhasználása feltételeinek meghatározásáról, továbbá a 767/2008/EK és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2016)0194) – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

  A vélemény előadója: Monika Hohlmeier

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az előadó véleménye szerint alapvető fontosságú az Unió külső határainak jobb, modernebb és hatékonyabb határigazgatása annak garantálásához, hogy a harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépését mutató áttekintés pontos legyen. Továbbá ez egy olyan eszköz, amely felgyorsítja a határellenőrzéseket, csökkenti a várakozási időt a határokon és fokozza a mozgás szabadságát, egyúttal erősíti a belső biztonságot, fokozza a terrorizmus és a súlyos mértékű határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelmet, valamint felderíti az illegális határátlépéseket, a személyazonossággal való visszaéléseket vagy az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyeket. Az előadó különösen hangsúlyozza, hogy nagy különbségek vannak a meglévő információs rendszerek között, amit meg kell oldani ahhoz, hogy az EU külső határainak védelme hatékony legyen. Egyetlen tagállam sem képes egyedül megvalósítani a harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésének hatékony nyomon követését a teljes schengeni térségen belül. Ezért sürgősen ki kell fejleszteni egy hatékony európai eszközt, amelyet valamennyi tagállamban alkalmazni kell.

  E tekintetben az előadó üdvözli a határregisztrációs rendszerről (Entry/Exit System (EES)) szóló bizottsági felülvizsgált javaslatot, amely ösztönzi az információs rendszerek közötti interoperabilitást és szinergiákat az EU-ba utazó harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzésére vonatkozó eljárások felgyorsítása, megkönnyítése és megerősítése érdekében.

  Az előadó üdvözli az Európai Bizottság intelligens határellenőrzésről szóló szakmai tanulmányát és az eu-LISA intelligens határellenőrzés elnevezésű kísérleti projektjéről szóló végleges jelentést, amely foglalkozik a Parlament 2013-as aggályaival, konkrétan értékelve a pénzügyi, technikai és szervezeti kihívásokat minden szakpolitikai opció esetére, valamint beindítva az eu-LISA-ra bízott tesztszakaszt.

  Az előadó emlékeztet arra, hogy a 2013-as javaslatban 1,1 milliárd eurót különítettek el az uniós költségvetésben indikatív összegként a határregisztrációs rendszer és a regisztráltutas-program fejlesztésére. A bűnüldözési célú hozzáférést lehetővé tevő, egységes határregisztrációs rendszert előirányozó, előnyben részesített szakpolitikai lehetőségen alapuló felülvizsgált javaslat szerint a szükséges összeg 480 millió EUR. A pénzügyi elemzés eredménye pontosabbnak tűnik, mint a korábbi javaslatban. Ez az összeg függ a közbeszerzési eljárás és a projektelemzés eredményeitől (a meglévő nemzeti rendszerek integrálása és az új rendszer felállítása valamennyi tagállamban).

  Az előadó előnyösebbnek tartja azt, hogy a pénzügyi támogatás ne csupán a többéves pénzügyi keret teljes időszakában felmerülő, a központi elemekkel kapcsolatos költségeket fedje le (uniós szinten 288 millió EUR fejlesztési és üzemeltetési költség, közvetett irányítás révén), hanem azokat a költségeket is, amelyek a tagállamok meglévő nemzeti határinfrastruktúrájának a nemzeti egységes interfészen keresztüli, határregisztrációs rendszerbe való integrációja kapcsán merülnek fel (120 millió EUR közvetlen irányítás révén). A bizottsági javaslattal szemben az előadó válságmechanizmus felállítását ajánlja annak biztosítása érdekében, hogy a szervezeti és pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamok is képesek legyenek az előirányzott időszakon belül kialakítani a rendszert.

  Az előadó támogatja továbbá, hogy a határregisztrációs rendszer felállítását követően a tagállamokban felmerülő további üzemeltetési költségek a Belső Biztonsági Alap nemzeti programjai keretéből kapjanak támogatást (megosztott irányítás), és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tárják fel a költséghatékony megoldásokat.

  Az előadó végezetül szigorúbb szabályokat javasol a Parlamentnek és a Tanácsnak történő jelentéstétel terén, a határregisztrációs rendszer fejlesztése alatt és után, beleértve a költségvetéssel és a költségekkel kapcsolatos fejleményekről való kötelező, naprakész tájékoztatást is, a folyamat teljes körű parlamenti ellenőrzésének és felügyeletének biztosítása, valamint a költségtúllépések és a késedelmek kockázatának minimalizálása érdekében.

  MÓDOSÍTÁS:

  A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a)  „A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek” című, 2016. április 6-i közleményében a Bizottság bemutat egy, az informatikai rendszerek közötti átjárhatóságot eredményező folyamatot, amelynek célja, hogy strukturális szempontból javítsa az uniós adatkezelés keretét a határ- és biztonsági ellenőrzés területén.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  Meg kell határozni a határregisztrációs rendszer céljait és műszaki felépítését, meg kell állapítani a működésére és felhasználására vonatkozó szabályokat, valamint meg kell határozni a rendszerrel kapcsolatos felelősségi köröket, a rendszerbe bekerülő adatok kategóriáit, az adatbevitel céljait és feltételeit, az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező hatóságokat, továbbá az adatfeldolgozásra és a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb szabályokat.

  (7)  Meg kell határozni a határregisztrációs rendszer céljait és műszaki felépítését, meg kell állapítani a működésére, felhasználására és a más informatikai rendszerekkel való interoperabilitására vonatkozó szabályokat, valamint meg kell határozni a rendszerrel kapcsolatos felelősségi köröket, a rendszerbe bekerülő adatok kategóriáit, az adatbevitel céljait és feltételeit, az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező hatóságokat, továbbá az adatfeldolgozásra és a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb szabályokat.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A határregisztrációs rendszer a következő elemekből épül fel: a biometrikus és alfanumerikus adatok számítógépes központi adatbázisát üzemeltető központi rendszer, az egyes tagállamok nemzeti egységes interfészei, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a központi rendszer és a nemzeti egységes interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra. Valamennyi tagállamnak össze kell kapcsolnia nemzeti határinfrastruktúráit a nemzeti egységes interfésszel.

  (12)  A határregisztrációs rendszer a következő elemekből épül fel: a biometrikus és alfanumerikus adatok számítógépes központi adatbázisát üzemeltető központi rendszer, az egyes tagállamok nemzeti egységes interfészei, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és az Eurodac központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a központi rendszer és a nemzeti egységes interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra. Valamennyi tagállamnak össze kell kapcsolnia nemzeti határinfrastruktúráit a nemzeti egységes interfésszel. A tagállamok nemzeti határinfrastruktúrái a Schengeni Információs Rendszerből, az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó adatbázisából, az Europol adatbankjaiból és a bűnüldöző hatóságok nemzeti adatbankjaiból épülnek fel.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13a)  Biztosítani kell a határregisztrációs rendszer és az Eurodac interoperabilitását a központi rendszereik közötti közvetlen kommunikációs csatorna létrehozása révén, ami lehetővé teszi az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek adatainak a határregisztrációs rendszerből az Eurodac-ba történő automatizált továbbítását.

  Indokolás

  Az új Eurodac-rendelet előírja az egyes tagállamok területén illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó adatok rögzítését.

  E rendelet 11. cikkének megfelelően a határregisztrációs rendszer létrehozza a túltartózkodók, tehát jogellenesen tartózkodó személyek jegyzékét. Az adatok automatizált továbbítása az átfedések csökkentését eredményezi.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  43 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (43)  A határregisztrációs rendszer létrehozásáról szóló jelen rendelet a harmadik országbeli állampolgárok útlevelének bélyegzésére vonatkozó, valamennyi csatlakozó tagállam által alkalmazandó kötelezettség helyébe lép. A csatlakozási okmányuk értelmében a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen alkalmazó tagállamokban való tartózkodást nem kell figyelembe venni a schengeni térségben engedélyezett tartózkodás időtartamának kiszámításakor. Az ilyen tagállamoknak regisztrálniuk kell a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodását a határregisztrációs rendszerben, ám a rendszerbe beépített automatizált kalkulátor ezt nem számítja bele az engedélyezett tartózkodás hosszába.

  (43)  A határregisztrációs rendszer létrehozásáról szóló jelen rendelet a harmadik országbeli állampolgárok útlevelének bélyegzésére vonatkozó, valamennyi csatlakozó tagállam által alkalmazandó kötelezettség helyébe lép. Az (EU) 2016/399 rendelet III. címének értelmében a schengeni vívmányok rendelkezéseit nem alkalmazó tagállamokban való tartózkodást figyelembe kell venni a bármely 180 napos időszakon belül 90 napig tartó, engedélyezett tartózkodás időtartamának kiszámításakor.

  Indokolás

  Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

  one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  minden tagállam saját nemzeti egységes interfésze, amely közös műszaki előírásokon alapul és valamennyi tagállamban azonos, továbbá lehetővé teszi a központi rendszernek a tagállamok nemzeti határinfrastruktúráival való összekapcsolását;

  b)  minden tagállam saját nemzeti egységes interfésze, amely közös műszaki előírásokon alapul és valamennyi tagállamban azonos, továbbá lehetővé teszi a központi rendszernek a tagállamok nemzeti határinfrastruktúráival való összekapcsolását; a tagállamok nemzeti határinfrastruktúrái a Schengeni Információs Rendszerből, az Interpol SLTD-adatbázisából, az Europol adatbankjaiból és a bűnüldöző hatóságok nemzeti adatbankjaiból épülnek fel;

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna;

  c)  a határregisztrációs rendszer központi rendszere, a VIS és a SIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna;

  Indokolás

  A határregisztrációs rendszer és a VIS közötti teljes körű interoperabilitás mellett arra is szükség van, hogy a Schengeni Információs Rendszer (SIS) lehetővé tegye az adatok teljes körű cseréjét.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  a határregisztrációs rendszer központi rendszere és az Eurodac központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna;

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  7a. cikk

   

  Az Eurodac-kal való interoperabilitás

   

  (1)  Az eu-LISA biztonságos kommunikációs csatornát hoz létre a határregisztrációs rendszer központi rendszere és az Eurodac központi rendszere között, így lehetővé téve a két rendszer közötti interoperabilitást.

   

  (2)  Ez az interoperabilitási követelmény lehetővé teszi az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek vonatkozásában a 14. és 15. cikkben említett adatoknak a határregisztrációs rendszer központi rendszeréből az Eurodac központi rendszerébe történő automatikus továbbítását.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A csatlakozási okmányuknak megfelelően a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen alkalmazó tagállamokban való tartózkodást nem veszik figyelembe a schengeni térségben engedélyezett tartózkodás időtartamának kiszámításakor. E tagállamok a határregisztrációs rendszerben rögzítik a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodásait. A rendszerbe beépített automatizált kalkulátor azonban nem számítja be a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen alkalmazó tagállamokban való tartózkodást a tartózkodás engedélyezett időtartamába.

  (4)  Az (EU) 2016/399 rendelet III. címének rendelkezéseit nem alkalmazó tagállamokban való tartózkodást figyelembe veszik az engedélyezett tartózkodás időtartamának kiszámításakor.

  Indokolás

  Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  Az Eurodac központi rendszerébe automatikusan továbbítják a14. és 15. cikkben említett adatokat az engedélyezett tartózkodási időt 15 nappal túllépő olyan személyek vonatkozásában, akiknek a be-/kilépési bejegyzésében nem szerepel kilépésre vonatkozó adat.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A központi rendszer, a nemzeti egységes interfészek, a kommunikációs infrastruktúra, valamint a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna fejlesztése az eu-LISA feladata. Szintén az eu-LISA feladata a 12. cikkben említett webes szolgáltatás fejlesztése, összhangban a 61. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően elfogadott előírásokkal és feltételekkel.

  A központi rendszer, a nemzeti egységes interfészek, a kommunikációs infrastruktúra, valamint a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere, illetve a határregisztrációs rendszer központi rendszere és az Eurodac központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna fejlesztése az eu-LISA feladata. Szintén az eu-LISA feladata a 12. cikkben említett webes szolgáltatás fejlesztése, összhangban a 61. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően elfogadott előírásokkal és feltételekkel.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és a kapcsolódó kommunikációs infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint a központi rendszer, az egységes interfészek, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a kommunikációs infrastruktúra tekintetében a műszaki előírásokat és azok továbbfejlesztését, amelyeket a Bizottság jóváhagyását követően az igazgatótanács fogad el. Az eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást végrehajt a VIS-ben, amelyre a határregisztrációs rendszerrel való interoperabilitásból, valamint a 767/2008/EK rendelet 55. cikkben említett módosításainak bevezetéséből adódóan szükség van.

  Az eu-LISA meghatározza a rendszer – és a kapcsolódó kommunikációs infrastruktúra – fizikai felépítését, valamint a központi rendszer, az egységes interfészek, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere, illetve a határregisztrációs rendszer központi rendszere és az Eurodac központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a kommunikációs infrastruktúra tekintetében a műszaki előírásokat és azok továbbfejlesztését, amelyeket a Bizottság jóváhagyását követően az igazgatótanács fogad el. Az eu-LISA továbbá minden olyan kiigazítást végrehajt a VIS-ben, amelyre a határregisztrációs rendszerrel való interoperabilitásból, valamint a 767/2008/EK rendelet 55. cikkben említett módosításainak bevezetéséből adódóan szükség van.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az eu-LISA e rendelet hatálybalépését és a 33. cikkben foglalt intézkedések Bizottság általi elfogadását követően késedelem nélkül kifejleszti és üzembe helyzeti a központi rendszert, a nemzeti egységes interfészeket, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatornát, valamint a kommunikációs infrastruktúrát.

  Az eu-LISA e rendelet hatálybalépését és a 33. cikkben foglalt intézkedések Bizottság általi elfogadását követően késedelem nélkül kifejleszti és üzembe helyzeti a központi rendszert, a nemzeti egységes interfészeket, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere, illetve a határregisztrációs rendszer központi rendszere és az Eurodac központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatornát, valamint a kommunikációs infrastruktúrát.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A központi rendszer, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a nemzeti egységes interfészek üzemeltetési igazgatása az eu-LISA feladata. Az eu-LISA a tagállamokkal együttműködve mindig biztosítja a – költség-haszon elemzés szerint – legjobb rendelkezésre álló technológiát. Az eu-LISA feladata továbbá a központi rendszer és a nemzeti egységes interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra, valamint a 12. cikkben említett webes szolgáltatás üzemeltetési igazgatása.

  A központi rendszer, a határregisztrációs rendszer központi rendszere és a VIS központi rendszere, illetve a határregisztrációs rendszer központi rendszere és az Eurodac központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna, valamint a nemzeti egységes interfészek üzemeltetési igazgatása az eu-LISA feladata. Az eu-LISA a tagállamokkal együttműködve mindig biztosítja a – költség-haszon elemzés szerint – legjobb rendelkezésre álló technológiát. Az eu-LISA feladata továbbá a központi rendszer és a nemzeti egységes interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra, valamint a 12. cikkben említett webes szolgáltatás üzemeltetési igazgatása.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  34a. cikk

   

  Válságmechanizmus

   

  A Bizottság és a tagállamok válságmechanizmust alakítanak ki, melyet abban az esetben léptetnek életbe, ha egy tagállam szervezeti és pénzügyi nehézségekkel szembesül. E mechanizmus biztosítja, hogy a nemzeti rendszerek fejlesztése és integrálása, a projekttervezés teljessége, a VIS központi rendszerével és a SIS központi rendszerével való interoperabilitás, illetve e rendelet végrehajtása egymással párhuzamosan és kellő időben történjen. Biztosítja továbbá, hogy valamennyi tagállam teljeskörűen részt vegyen a rendszerben.

  Indokolás

  A teljes körű működés biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy minden tagállam képes legyen a rendszer működtetésére, pénzügyi helyzetétől függetlenül.

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 b cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  34b. cikk

   

  Az 58. cikk sérelme nélkül a Bizottságnak biztosítania kell, hogy minden tagállam elengedő pénzügyi támogatásban részesüljön, hogy nemzeti határinfrastruktúráját a nemzeti egységes interfészen keresztül a határregisztrációs rendszerbe integrálhassa. E pénzügyi segítségnek fedeznie kell a tagállamoknak a jelen rendelet végrehajtásához kapcsolódó összes költségét és kiadását, továbbá az egyes tagállamok adminisztratív igényeihez mérten arányosnak kell lennie.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  58 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A központi rendszer, a kommunikációs infrastruktúra és a nemzeti egységes interfész létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Unió általános költségvetése viseli.

  (1)  A központi rendszer, a kommunikációs infrastruktúra és a nemzeti egységes interfész létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Unió általános költségvetése viseli. A közbeszerzési eljárás megkezdése előtt a Bizottság elvégzi a meglévő nemzeti rendszerek integrálásához szükséges műszaki követelmények, a műszaki szabványok, valamint a határregisztrációs rendszer tartalmára és hozzáférhetőségére vonatkozó követelmények pontos elemzését.

  Indokolás

  A határellenőrzések digitalizálása növekvő tendenciát mutat nemzeti szinten az EU-ban és a harmadik országokban is. 11 schengeni tagállam, valamint Bulgária, Románia és az Egyesült Királyság a határregisztrációs rendszerhez hasonló rendszereket működtetnek, általában kiválasztott repülőtereken. Azonban más uniós szintű nagyméretű informatikai rendszerek, mint például a SIS II és a VIS, fejlesztése során szerzett tapasztalatok feltárták, hogy e kezdeményezések növekvő költségekkel jártak. Ezért fontos, hogy a költségeket előre, a lehető legpontosabban tisztázzák, a költségtúllépés kockázatának minimalizálása érdekében.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  64 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap – OPOCE...] -ig, majd azt követően hat hónaponként a határregisztrációs rendszer fejlesztési szakasza alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a központi rendszer, az egységes interfészek, valamint a központi rendszer és az egységes interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra fejlesztésének helyzetéről. A fejlesztés befejeztével jelentést kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a célok – különösen a tervezéssel és a költségekkel kapcsolatos célok – megvalósítását és az esetleges eltérések indokait.

  (2)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap – OPOCE...] -ig, majd azt követően hat hónaponként a határregisztrációs rendszer fejlesztési szakasza alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a központi rendszer, az egységes interfészek, valamint a központi rendszer és az egységes interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra fejlesztésének helyzetéről. A jelentés magában foglal egy áttekintést a költségvetéssel és a költségekkel kapcsolatos fejleményekről, kiegészítve egy részletes technikai és pénzügyi értékeléssel, pontos információkkal a költségek növekedéséről és a tervezési követelményeket érintő változásokról, illetve ezen eltérések okairól. Amennyiben a válságmechanizmus működésbe lép, a jelentésnek ismertetnie kell annak okait és következményeit. A fejlesztés befejeztével jelentést kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a célok – különösen a tervezéssel és a költségekkel kapcsolatos célok – megvalósítását és az esetleges eltérések indokait.

  Indokolás

  Más uniós szintű nagyméretű informatikai rendszerek, mint például a SIS II és a VIS, fejlesztése során szerzett tapasztalatok feltárták, hogy e kezdeményezések növekvő költségekkel jártak. A teljes körű parlamenti ellenőrzés és felügyelet biztosítása, valamint a költségtúllépések és a késedelmek kockázatának minimalizálása érdekében, javasoljuk, hogy a határregisztrációs rendszer fejlesztése során az eu-LISA Parlamentnek és Tanácsnak történő jelentéstétele foglalja magában a költségvetés és a költségek alakulásáról szóló kötelező tájékoztatást.

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  64 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  Három évvel a határregisztrációs rendszer működésének megkezdése után, majd azt követően négyévente a Bizottság átfogó értékelést készít a határregisztrációs rendszerről. Ez az átfogó értékelés kiterjed az elért eredményeknek a célkitűzések fényében történő vizsgálatára, az alapvető jogokra gyakorolt hatás felmérésére, valamint az alapul szolgáló megfontolások változatlan helytállóságának, a rendelet alkalmazásának, a határregisztrációs rendszer biztonságosságának és a jövőbeni működésre gyakorolt hatásoknak az értékelésére, továbbá az átfogó értékelés szükség esetén javaslatokat is megfogalmaz. A Bizottság az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

  (5)  Három évvel a határregisztrációs rendszer működésének megkezdése után, majd azt követően négyévente a Bizottság átfogó értékelést készít a határregisztrációs rendszerről. Ez az átfogó értékelés kiterjed az elért eredményeknek a célkitűzések fényében történő vizsgálatára, az alapvető jogokra gyakorolt hatás felmérésére, valamint az alapul szolgáló megfontolások változatlan helytállóságának, a rendelet alkalmazásának, a határregisztrációs rendszer biztonságosságának és a jövőbeni működésre gyakorolt, különösen a költségvetési vonzatokkal járó hatásoknak az értékelésére, továbbá az átfogó értékelés szükség esetén javaslatokat is megfogalmaz. A Bizottság az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

  Indokolás

  A teljes körű parlamenti ellenőrzés, a költségvetési felügyelet és tervezés biztosítása, valamint a költségvetési vonzattal járó esetleges változások lehető legkorábbi észlelése érdekében javasoljuk, hogy az átfogó értékelések foglalják magukban a jövőbeli műveletek lehetséges költségvetési következményeit.

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépési adatainak, valamint a beléptetésük megtagadására vonatkozó adatoknak a rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása, valamint a határregisztrációs rendszer bűnüldözési célokra történő felhasználása feltételeinek meghatározása

  Hivatkozások

  COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  9.5.2016

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  9.5.2016

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Monika Hohlmeier

  25.4.2016

  Az elfogadás dátuma

  8.12.2016

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  19

  11

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépési adatainak, valamint a beléptetésük megtagadására vonatkozó adatoknak a rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása, valamint a határregisztrációs rendszer bűnüldözési célokra történő felhasználása feltételeinek meghatározása

  Hivatkozások

  COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  6.4.2016

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  9.5.2016

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  9.5.2016

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra

  20.4.2016

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  24.5.2016

  8.12.2016

  27.2.2017

   

  Az elfogadás dátuma

  27.2.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  38

  7

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

  Benyújtás dátuma

  8.3.2017

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  38

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

  EFDD

  Ignazio Corrao, Kristina Winberg

  PPE

  Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

  7

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  GUE/NGL

  Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  Verts/ALE

  Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

  1

  0

  ECR

  Daniel Dalton

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás