Procedura : 2016/0106(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0057/2017

Teksty złożone :

A8-0057/2017

Debaty :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Głosowanie :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0411

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1452kWORD 189k
8.3.2017
PE 592.408v03-00 A8-0057/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA MNIEJSZOŚCI
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0194),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 77 ust. 2 lit. b) i d), art. 87 ust. 2 lit. a) oraz art. 88 ust. 22 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0135/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 września 2016 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0057/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W dążeniu do jeszcze lepszego zarządzania granicami zewnętrznymi, a w szczególności w celu kontroli poszanowania przepisów w sprawie dozwolonego okresu pobytu w strefie Schengen, należy ustanowić system rejestrujący elektronicznie czas i miejsce wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich, którym zezwolono na pobyt krótkoterminowy w strefie Schengen, oraz obliczający czas trwania ich dozwolonego pobytu.

Uzasadnienie

Należy dodać motyw, w którym przedstawione jest ogólne założenie leżące u podstaw stworzenia systemu wjazdu/wyjazdu.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niezbędne jest dokładne określenie przeznaczenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) i jego struktury technicznej, ustanowienie zasad jego funkcjonowania i użytkowania oraz określenie zakresów odpowiedzialności za system, kategorii danych, które będą do niego wprowadzane, celów, do jakich dane te mają być wprowadzane, kryteriów ich wprowadzania, organów mających prawo dostępu do danych oraz dalszych zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.

(7)  Niezbędne jest dokładne określenie celów systemu wjazdu/wyjazdu (EES), kategorii danych, które będą do niego wprowadzane, kryteriów ich wprowadzania, organów mających prawo dostępu do danych, dalszych zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także struktury technicznej systemu, zasad jego funkcjonowania i użytkowania oraz interoperacyjności z innymi systemami informacyjnymi. Niezbędne jest również określenie zakresów odpowiedzialności za system.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Należy określić precyzyjne zasady dotyczące odpowiedzialności za rozwój i funkcjonowanie systemu wjazdu/wyjazdu oraz zakres odpowiedzialności państw członkowskich za połączenie z systemem wjazdu/wyjazdu. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystywania zasobów udostępnianych w ich krajowych programach w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na potrzeby rozwoju i funkcjonowania systemu wjazdu/wyjazdu na szczeblu krajowym. Za rozwój scentralizowanego systemu wjazdu/wyjazdu i zarządzanie operacyjne tym systemem zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinna odpowiadać Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, utworzona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/20111a, a odnośne przepisy rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 powinny zostać odpowiednio zmienione.

 

__________

 

1a  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Celem systemu wjazdu/wyjazdu powinna być poprawa zarządzania granicami zewnętrznymi, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji oraz usprawnienie zarządzania przepływami migracyjnymi. System wjazdu/wyjazdu powinien w szczególności i w stosownych przypadkach ułatwiać identyfikację wszystkich osób, które nie spełniają warunków pobytu na terytorium państw członkowskich lub które przestały spełniać te warunki.

(9)  Celem systemu wjazdu/wyjazdu powinna być poprawa zarządzania granicami zewnętrznymi, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji oraz usprawnienie zarządzania przepływami migracyjnymi. System wjazdu/wyjazdu powinien w szczególności i w stosownych przypadkach ułatwiać identyfikację wszystkich osób, które nie spełniają warunków dozwolonego pobytu na terytorium państw członkowskich lub które przestały spełniać te warunki. Ponadto system ten powinien przyczyniać się do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  System wjazdu/wyjazdu powinien składać się z centralnego systemu wykorzystywanego do zarządzania skomputeryzowaną bazą danych biometrycznych i alfanumerycznych, jednolitego interfejsu krajowego w poszczególnych państwach członkowskich, bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem w ramach systemu wjazdu/wyjazdu a centralnym wizowym systemem informacyjnym (centralny system VIS), ustanowionym na mocy decyzji Rady 2014/512/WE1a, a także z bezpiecznej i zaszyfrowanej infrastruktury łączności między centralnym systemem a jednolitymi interfejsami krajowymi. Każde państwo członkowskie powinno podłączyć w bezpieczny sposób elementy swojej krajowej infrastruktury granicznej do jednolitego interfejsu krajowego. Aby umożliwić obywatelom i przewoźnikom państw trzecich weryfikację pozostałego dozwolonego czasu pobytu w dowolnym momencie, należy opracować usługę sieciową. Na etapie opracowywania usługi sieciowej należy przeprowadzić konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

 

_______________

 

1a Decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz.U. L 213 z 15.6.2004, s. 5).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Należy zapewnić interoperacyjność między systemem wjazdu/wyjazdu a VIS poprzez utworzenie bezpośredniego kanału komunikacyjnego pomiędzy centralnym systemem VIS a centralnym systemem wjazdu/wyjazdu, aby umożliwić organom granicznym korzystającym z systemu wjazdu/wyjazdu uzyskanie dostępu do VIS w celu pozyskania danych dotyczących wiz na potrzeby utworzenia lub zaktualizowania rejestrów indywidualnych, aby umożliwić organom granicznym zweryfikowanie ważności wizy oraz ustalenie tożsamości posiadacza wizy dzięki bezpośredniemu porównaniu odcisków palców z danymi przechowywanymi w VIS na granicach zewnętrznych oraz aby zapewnić organom granicznym możliwość ustalenia, w oparciu o dane przechowywane w VIS i odciski palców, tożsamości obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego. Interoperacyjność powinna również umożliwić organom granicznym korzystającym z VIS uzyskanie bezpośredniego dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu z poziomu VIS do celów rozpatrywania wniosków wizowych i podejmowania decyzji dotyczących tych wniosków oraz zapewnić organom wizowym możliwość aktualizowania danych dotyczących wiz w systemie wjazdu/wyjazdu w przypadku unieważnienia, cofnięcia lub przedłużenia wizy. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/20081a powinno zostać odpowiednio zmienione.

 

_________

 

1a  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60).

Uzasadnienie

Kolejność motywów została zmieniona, aby odzwierciedlić kolejność artykułów. Dawny motyw 13 nie został zmieniony.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9c)  Aby strukturalnie udoskonalić unijną architekturę zarządzania danymi do celów kontroli granic i zapewnienia bezpieczeństwa, w swoim komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r. zatytułowanym „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa” Komisja przedstawiła proces mający doprowadzić do interoperacyjności systemów informacyjnych. Grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności, powołana zgodnie z tym komunikatem, ma przedstawić wyniki swoich prac wiosną 2017 r. Wyniki te mogą mieć wpływ na dalszy rozwój systemu wjazdu/wyjazdu, a w odpowiednich przypadkach Komisja jest proszona o przedstawienie wszelkich właściwych środków dotyczących systemu wjazdu/wyjazdu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9d)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić organy państw członkowskich, które mogą zostać upoważnione do dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu w celu wprowadzania, zmieniania, usuwania lub przeglądania danych w konkretnych celach związanych z systemem wjazdu/wyjazdu w zakresie niezbędnym do wywiązania się ze spoczywających na nich obowiązków.

Uzasadnienie

Kolejność motywów została zmieniona, aby odzwierciedlić kolejność artykułów. Dawny motyw 14 nie został zmieniony.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9e)  Wszelkie przetwarzanie danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu przez właściwe organy powinno być proporcjonalne do realizowanych celów i konieczne do wywiązania się przez te organy ze spoczywających na nich obowiązków. Korzystając z systemu wjazdu/wyjazdu, właściwe organy powinny zapewnić poszanowanie godności ludzkiej i integralności osoby, od której pozyskiwane są dane, i nie powinny dyskryminować osób ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Aby osiągnąć te cele, w ramach systemu wjazdu/wyjazdu powinno się przetwarzać dane alfanumeryczne i dane biometryczne (odciski palców i wizerunek twarzy). Korzystanie z danych biometrycznych należy uznać za uzasadnione z dwóch względów pomimo jego wpływu na prywatność podróżnych. Po pierwsze, danie biometryczne zapewniają niezawodną możliwość identyfikacji obywateli państw trzecich przebywających na terytorium państw członkowskich, którzy nie posiadają dokumentów podróży lub innych dokumentów tożsamości, co stanowi typową metodę działania stosowaną przez nielegalnych migrantów. Po drugie, dane biometryczne pozwalają skuteczniej dopasować dane dotyczące wjazdu i wyjazdu podróżnych przemieszczających się w sposób zgodny z prawem. Jednoczesne wykorzystywanie wizerunków twarzy i danych daktyloskopijnych pozwala ograniczyć liczbę rejestrowanych odcisków palców, zapewniając jednocześnie takie same rezultaty, jeżeli chodzi o dokładność identyfikacji.

(10)  W ramach systemu wjazdu/wyjazdu należy gromadzić i przetwarzać dane alfanumeryczne i dane biometryczne (odciski palców i wizerunek twarzy) przede wszystkim do celów lepszego zarządzania granicami zewnętrznymi, przeciwdziałania nielegalnej imigracji oraz usprawnienia zarządzania przepływami migracyjnymi. Dane osobowe zgromadzone w systemie wjazdu/wyjazdu mogą być następnie przetwarzane, aby przyczynić się do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu. Korzystanie z danych biometrycznych należy uznać za uzasadnione z dwóch względów pomimo jego wpływu na prywatność podróżnych. Po pierwsze, danie biometryczne zapewniają niezawodną możliwość identyfikacji obywateli państw trzecich przebywających na terytorium państw członkowskich, którzy nie posiadają dokumentów podróży lub innych dokumentów tożsamości, co stanowi typową metodę działania stosowaną przez nielegalnych migrantów. Po drugie, dane biometryczne pozwalają skuteczniej dopasować dane dotyczące wjazdu i wyjazdu podróżnych przemieszczających się w sposób zgodny z prawem. Jednoczesne wykorzystywanie wizerunków twarzy i danych daktyloskopijnych pozwala ograniczyć liczbę rejestrowanych odcisków palców, zapewniając jednocześnie takie same rezultaty, jeżeli chodzi o dokładność identyfikacji.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Jeżeli będzie to fizycznie wykonalne, w systemie wjazdu/wyjazdu należy zarejestrować odciski czterech palców obywatela państwa trzeciego zwolnionego z obowiązku wizowego, aby zapewnić możliwość jego precyzyjnej weryfikacji i identyfikacji (po upewnieniu się, że dany obywatel państwa trzeciego nie został już zarejestrowany pod innym imieniem i nazwiskiem lub na podstawie innego dokumentu podróży) oraz aby zagwarantować możliwość uzyskania dostępu do odpowiedniej ilości danych w każdych okolicznościach. Weryfikacja odcisków palców posiadacza wizy będzie przeprowadzana na podstawie danych przechowywanych w wizowym systemie informacyjnym (VIS) utworzonym decyzją 2004/512/WE4. W systemie wjazdu/wyjazdu należy zarejestrować wizerunek twarzy obywatela państwa trzeciego zwolnionego z obowiązku wizowego oraz obywatela państwa trzeciego posiadającego wizę; wizerunek ten powinien być wykorzystywany jako główny identyfikator biometryczny przy weryfikacji tożsamości obywatela państwa trzeciego, który został wcześniej zarejestrowany w systemie wjazdu/wyjazdu, dopóki rejestr indywidualny dotyczący tego obywatela nie zostanie usunięty. Alternatywnie weryfikację tożsamości należy przeprowadzać w oparciu o odciski palców.

(11)  Jeżeli będzie to fizycznie wykonalne, w systemie wjazdu/wyjazdu należy zarejestrować odciski czterech palców obywatela państwa trzeciego zwolnionego z obowiązku wizowego, aby zapewnić możliwość jego precyzyjnej weryfikacji i identyfikacji (po upewnieniu się, że dany obywatel państwa trzeciego nie został już zarejestrowany pod innym imieniem i nazwiskiem lub na podstawie innego dokumentu podróży) oraz aby zagwarantować możliwość uzyskania dostępu do odpowiedniej ilości danych dla osiągnięcia celów systemu wjazdu/wyjazdu. Weryfikacja odcisków palców posiadacza wizy będzie przeprowadzana na podstawie danych przechowywanych w systemie VIS. W systemie wjazdu/wyjazdu należy zarejestrować wizerunek twarzy obywatela państwa trzeciego zwolnionego z obowiązku wizowego oraz obywatela państwa trzeciego posiadającego wizę; wizerunek ten powinien być wykorzystywany jako główny identyfikator biometryczny przy weryfikacji tożsamości obywatela państwa trzeciego, który został wcześniej zarejestrowany w systemie wjazdu/wyjazdu, dopóki rejestr indywidualny dotyczący tego obywatela nie zostanie usunięty. Alternatywnie weryfikację tożsamości należy przeprowadzać w oparciu o odciski palców.

__________

__________

4  Decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz.U. L 213 z 15.6.2004, s. 5).

 

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  System wjazdu/wyjazdu powinien składać się z centralnego systemu wykorzystywanego do zarządzania skomputeryzowaną bazą danych biometrycznych i alfanumerycznych, jednolitego interfejsu krajowego w poszczególnych państwach członkowskich, bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem w ramach systemu wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz infrastruktury łączności między centralnym systemem a jednolitymi interfejsami krajowymi. Każde państwo członkowskie powinno podłączyć elementy swojej krajowej infrastruktury granicznej do jednolitego interfejsu krajowego.

skreśla się

Uzasadnienie

Ten motyw został przeniesiony.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Należy zapewnić interoperacyjność między systemem wjazdu/wyjazdu a VIS poprzez utworzenie bezpośredniego kanału komunikacyjnego pomiędzy systemami centralnymi, aby umożliwić organom granicznym korzystającym z systemu wjazdu/wyjazdu możliwość uzyskania dostępu do VIS w celu pozyskania danych dotyczących wiz na potrzeby utworzenia lub zaktualizowania rejestrów indywidualnych podróżnego; aby umożliwić organom granicznym zweryfikowanie ważności wizy oraz ustalenie tożsamości posiadacza wizy dzięki bezpośredniemu porównaniu odcisków palców z danymi przechowywanymi w VIS na granicy zewnętrznej oraz aby zapewnić organom granicznym możliwość ustalenia tożsamości obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego w oparciu o dane przechowywane w VIS i odciski palców. Interoperacyjność powinna również umożliwić organom granicznym korzystającym z VIS uzyskanie bezpośredniego dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu z poziomu VIS do celów analizowania wniosków wizowych i decyzji dotyczących tych wniosków oraz zapewnić organom wizowym możliwość aktualizowania danych dotyczących wiz w systemie wjazdu/wyjazdu w przypadku unieważnienia, cofnięcia lub przedłużenia wizy. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 powinno zostać odpowiednio zmienione.

skreśla się

Uzasadnienie

Ten motyw został przeniesiony.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W niniejszym rozporządzeniu należy wskazać organy państw członkowskich, które mogą zostać upoważnione do dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu w celu wprowadzania, zmieniania, usuwania lub przeglądania danych w konkretnych celach związanych z systemem wjazdu/wyjazdu w zakresie niezbędnym do wywiązania się ze spoczywających na nich obowiązków.

skreśla się

Uzasadnienie

Ten motyw został przeniesiony.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Wszelkie przetwarzanie danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu przez właściwe organy powinno być proporcjonalne do wyznaczonych celów i konieczne do wywiązania się przez te organy ze spoczywających na nich obowiązków. Korzystając z systemu wjazdu/wyjazdu, właściwe organy powinny zapewnić poszanowanie godności ludzkiej i integralności osoby, od której pozyskiwane są dane, i nie powinny dyskryminować osób ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

skreśla się

Uzasadnienie

Ten motyw został przeniesiony.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Organom ścigania zajmującym się zwalczaniem przestępstw terrorystycznych i innych poważnych przestępstw należy zapewnić dostęp do najbardziej aktualnych informacji, aby mogły one skutecznie wywiązywać się z powierzonych im obowiązków. Użyteczność dostępu do danych przechowywanych w VIS do celów związanych ze ściganiem została już dowiedziona, dając możliwość identyfikowania osób, które zmarły gwałtowną śmiercią, oraz umożliwiając śledczym poczynienie istotnych postępów w sprawach dotyczących handlu ludźmi, terroryzmu lub nielegalnego obrotu środkami odurzającymi. Dostęp do informacji przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu jest konieczny do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, zgodnie z dyrektywą ramową Rady 2002/475/WSiSW6 lub do zapobiegania innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, zgodnie z dyrektywą ramową Rady 2002/584/WSiSW7. Dane generowane w systemie wjazdu/wyjazdu mogą być wykorzystywane jako narzędzie weryfikacji tożsamości zarówno w przypadku zniszczenia dokumentów przez obywatela państwa trzeciego, jak i w ramach dochodzenia w sprawie przestępstwa prowadzonego przez organy ścigania, które chcą ustalić tożsamość danej osoby na podstawie odcisków palców lub wizerunku twarzy. Dane te mogą być również posłużyć jako narzędzie wywiadu kryminalnego wykorzystywane do gromadzenia dowodów dzięki śledzeniu tras podróży osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub ofiary przestępstwa. W związku z tym dane przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu powinny zostać udostępnione wyznaczonym organom państw członkowskim oraz Europejskiemu Urzędowi Policji („Europolowi”) na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(16)  Wyznaczonym organom ścigania zajmującym się zwalczaniem przestępstw terrorystycznych i innych poważnych przestępstw należy koniecznie zapewnić dostęp do najbardziej aktualnych informacji, aby mogły one skutecznie wywiązywać się z powierzonych im obowiązków. Użyteczność dostępu do danych przechowywanych w VIS do celów związanych ze ściganiem została już dowiedziona, dając możliwość identyfikowania osób, które zmarły gwałtowną śmiercią, oraz umożliwiając śledczym poczynienie istotnych postępów w sprawach dotyczących handlu ludźmi, terroryzmu lub nielegalnego obrotu środkami odurzającymi. Dostęp do informacji przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu jest konieczny do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, zgodnie z dyrektywą ramową Rady 2002/475/WSiSW6 lub do zapobiegania innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, zgodnie z dyrektywą ramową Rady 2002/584/WSiSW7. Dane generowane w systemie wjazdu/wyjazdu mogą być wykorzystywane jako narzędzie weryfikacji tożsamości zarówno w przypadku zniszczenia dokumentów przez obywatela państwa trzeciego, jak i w ramach dochodzenia w sprawie przestępstwa prowadzonego przez organy ścigania, które chcą ustalić tożsamość danej osoby na podstawie odcisków palców lub wizerunku twarzy. Dane te mogą również posłużyć jako narzędzie wykorzystywane do gromadzenia dowodów dzięki śledzeniu tras podróży osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub ofiary przestępstwa. W związku z tym dane przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu powinny zostać udostępnione wyznaczonym organom państw członkowskim oraz Europejskiemu Urzędowi Policji („Europolowi”) na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu. W ramach egzekwowania prawa i w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, przeszukiwanie bazy danych jest proporcjonalne, jeżeli ma to nadrzędne znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie wyszukiwanie musi być należycie uzasadnione i proporcjonalne w stosunku do swojego deklarowanego znaczenia.

___________

___________

6  Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 6).

6  Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 6).

7  Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1).

7  Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Ponadto Europol, wspierając ogólnounijne działania na rzecz zapobiegania przestępstwom, ich analizowania i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, odgrywa kluczową rolę we współpracy między organami państw członkowskich w dochodzeniach dotyczących przestępczości transgranicznej. Wobec powyższego również Europol powinien mieć dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu przy wywiązywaniu się z obowiązków powierzonych mu zgodnie z decyzją Rady 2009/371/WSiSW. 8

(17)  Ponadto Europol, wspierając ogólnounijne działania na rzecz zapobiegania przestępstwom, ich analizowania i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, odgrywa kluczową rolę we współpracy między organami państw członkowskich w dochodzeniach dotyczących przestępczości transgranicznej. Wobec powyższego również Europol powinien mieć dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu przy wywiązywaniu się z obowiązków powierzonych mu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/7948. Europejski Inspektor Ochrony Danych powinien monitorować przetwarzanie danych przez Europol oraz zapewniać pełne poszanowanie unijnych przepisów o ochronie danych.

___________________

___________________

8  Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol) (Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37).

8  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Porównywanie danych na podstawie obrazu śladu będącego śladem daktyloskopijnym, który mógł zostać pozostawiony na miejscu popełnienia przestępstwa, ma kluczowe znaczenie w kontekście współpracy policyjnej. Możliwość porównania obrazu śladu z danymi daktyloskopijnymi przechowywanymi w systemie wjazdu/wyjazdu w przypadku, gdy istnieją uzasadnione podstawy by przypuszczać, że sprawca lub ofiara przestępstwa mogli zostać zarejestrowani w systemie wjazdu/wyjazdu, powinna stanowić bardzo użyteczne narzędzie dla organów ścigania państw członkowskich, które mogą korzystać z takiej możliwości w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń na przykład w sytuacji, gdy obrazy śladu stanowią jedyny dowód znaleziony na miejscu przestępstwa.

(19)  Porównywanie danych na podstawie obrazu śladu będącego śladem daktyloskopijnym, który mógł zostać pozostawiony na miejscu popełnienia przestępstwa, ma kluczowe znaczenie w kontekście współpracy policyjnej. Możliwość porównania obrazu śladu z danymi daktyloskopijnymi przechowywanymi w systemie wjazdu/wyjazdu w przypadku, gdy istnieją uzasadnione podstawy by przypuszczać, że sprawca lub ofiara przestępstwa mogli zostać zarejestrowani w systemie wjazdu/wyjazdu, jest niezbędna dla organów ścigania państw członkowskich w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń na przykład w sytuacji, gdy obrazy śladu stanowią jedyny dowód znaleziony na miejscu przestępstwa.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Państwa członkowskie powinny zapewnić funkcjonariuszom straży granicznej dostęp do bazy danych Interpolu zawierającej dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży oraz do odpowiednich krajowych i unijnych baz danych. Powinny także dopilnować, by funkcjonariusze straży granicznej w pełni korzystali z przysługujących im praw dostępu do tych baz danych podczas rejestrowania podróżnych z państw trzecich wjeżdżających na terytorium Unii lub z niej wyjeżdżających.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Dane osobowe należy przechowywać w systemie wjazdu/wyjazdu nie dłużej niż jest to niezbędne do celów systemu wjazdu/wyjazdu. Właściwe jest zatrzymywanie danych dotyczących obywateli państw trzecich przez okres pięciu lat na potrzeby zarządzania granicami w celu uniknięcia konieczności ponownego rejestrowania obywateli państw trzecich w systemie wjazdu/wyjazdu przed upłynięciem tego okresu. W przypadku obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii, do których ma zastosowanie dyrektywa 2004/38/WE10, lub członkami rodziny obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii, którzy nie posiadają karty pobytu przewidzianej w dyrektywie 2004/38/WE, właściwe jest przechowywanie każdego powiązanego wpisu w systemie wjazdu/wyjazdu maksymalnie przez okres jednego roku po ostatnim wyjeździe.

(25)  Dane osobowe należy przechowywać w systemie wjazdu/wyjazdu nie dłużej niż jest to ściśle niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane. Wystarczające jest zatrzymywanie danych dotyczących obywateli państw trzecich, którzy zgodnie z prawem korzystali z systemu wjazdu/wyjazdu, oraz obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na pobyt krótkoterminowy (lub na podstawie wizy objazdowej), przez okres dwóch lat na potrzeby zarządzania granicami w celu uniknięcia konieczności ponownego rejestrowania obywateli państw trzecich w systemie wjazdu/wyjazdu przed upłynięciem tego okresu. Przyjęcie dwuletniego okresu zatrzymywania danych spowodowuje ograniczenie częstotliwości ponownej rejestracji i będzie z korzyścią dla wszystkich podróżnych, ponieważ skróci się średni czas przekraczania granicy oraz czas oczekiwania na przejściach granicznych. Nawet w przypadku jednorazowego wjazdu danego podróżnego do strefy Schengen, fakt, że pozostali podróżni zarejestrowani w systemie wjazdu/wyjazdu nie będą już musieli zostać ponownie zarejestrowani przed upływem tego dwuletniego okresu, pozwoli skrócić czas oczekiwania na przejściach granicznych. Ten dwuletni okres zatrzymywania danych jest również konieczny, aby ułatwić przekraczanie granic dzięki wykorzystaniu środków przyspieszających przebieg odpowiednich procesów i systemów samoobsługi. W przypadku obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii, do których ma zastosowanie dyrektywa 2004/38/WE10, lub członkami rodziny obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii, którzy nie posiadają karty pobytu przewidzianej w dyrektywie 2004/38/WE, właściwe jest przechowywanie każdego powiązanego wpisu w systemie wjazdu/wyjazdu maksymalnie przez okres jednego roku po ostatnim wyjeździe. Po upływie odnośnego okresu zatrzymywania danych, takie dane powinny być automatycznie usuwane.

___________

___________

10  Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77).

10  Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  W celu ułatwienia identyfikacji i procedury powrotu niezbędny jest czteroletni okres zatrzymywania danych w odniesieniu do danych dotyczących obywateli państw członkowskich, którzy nie opuścili terytorium państw członkowskich przed upływem dozwolonego okresu pobytu. Dane należy automatycznie usuwać po upływie okresu czterech lat, chyba że wystąpiły przesłanki ich wcześniejszego usunięcia.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Ustanowienie pięcioletniego okresu zatrzymywania danych jest konieczne, aby umożliwić funkcjonariuszom straży granicznej możliwość przeprowadzenia analizy ryzyka zgodnie z wymogami ustanowionymi w kodeksie granicznym Schengen przed udzieleniem zgody na wjazd danego podróżnego do strefy Schengen. Przetwarzanie wniosku wizowego w urzędach konsularnych wiąże się również z koniecznością prześledzenia historii podróży wnioskodawcy, aby ocenić sposób korzystania przez wnioskodawcę z wcześniej wydanych wiz oraz przestrzegania przez niego warunków pobytu. Dane gromadzone w systemie wjazdu/wyjazdu zastąpią informacje utracone wskutek zniesienia procedury stemplowania paszportów. W związku z tym historia podróży przechowywana w systemie powinna obejmować okres, który będzie dostatecznie długi na potrzeby wydania wizy. Przyjęcie pięcioletniego okresu zatrzymywania danych spowoduje ograniczenie częstotliwości ponownej rejestracji z korzyścią dla wszystkich podróżnych, ponieważ przyczyni się do skrócenia średniego czasu przekraczania granicy oraz czasu oczekiwania na przejściach granicznych. Nawet w przypadku jednorazowego wjazdu danego podróżnego do strefy Schengen, fakt, że pozostali podróżni zarejestrowani w systemie wjazdu/wyjazdu nie będą już musieli zostać ponownie zarejestrowanie, pozwoli skrócić czas oczekiwania na granicy. Ustanowienie takiego okresu zatrzymywania danych będzie również konieczne do tego, by ułatwić procedury na przejściach granicznych dzięki wykorzystaniu środków przyspieszających przebieg odpowiednich procesów i systemów samoobsługi. Skuteczność takiego ułatwienia zależy od danych zarejestrowanych w systemie. Krótszy okres zatrzymywania danych wpłynąłby negatywnie na czas trwania kontroli granicznych. Krótszy termin zatrzymywania danych spowodowałby również zawężenie grupy podróżnych mogących skorzystać z tego rodzaju rozwiązań, co utrudniłoby realizację celu systemu wjazdu/wyjazdu polegającego na usprawnieniu procesu przekraczania granicy.

(26)  Dwuletni okres przetrzymywania danych osobowych obywateli państw trzecich, którzy zgodnie z prawem korzystali z systemu wjazdu/wyjazdu, oraz obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na pobyt krótkoterminowy (lub na podstawie wizy objazdowej), a także czteroletni okres przetrzymywania danych osobowych obywateli państw trzecich, którzy nie opuścili terytorium państw członkowskich przed upływem dozwolonego okresu pobytu, są niezbędne, aby umożliwić funkcjonariuszom straży granicznej przeprowadzenie koniecznej analizy ryzyka zgodnie z wymogami ustanowionymi w kodeksie granicznym Schengen przed udzieleniem zgody na wjazd danego podróżnego do strefy Schengen. Przetwarzanie wniosków wizowych w urzędach konsularnych wiąże się również z koniecznością prześledzenia historii podróży wnioskodawcy, aby ocenić sposób korzystania przez wnioskodawcę z wcześniej wydanych wiz oraz przestrzegania przez niego warunków pobytu. Dane gromadzone w systemie wjazdu/wyjazdu zastąpią informacje utracone wskutek zniesienia procedury stemplowania paszportów. W związku z tym historia podróży przechowywana w systemie powinna obejmować okres, który będzie dostatecznie długi na potrzeby wydania wizy. Przy prowadzeniu analizy ryzyka na granicach oraz przy przetwarzaniu wniosków wizowych należy zweryfikować historię podróży obywateli państw trzecich, aby określić, czy w przeszłości przekroczyli maksymalny okres dozwolonego pobytu. Niezbędne jest zatem przetrzymywanie danych osobowych obywateli państw trzecich, którzy nie opuścili terytorium państw członkowskich przed upływem dozwolonego okresu pobytu, przez okres czterech lat, dłuższy w porównaniu z okresem przetrzymywania danych osobowych obywateli państw trzecich, którzy zgodnie z prawem korzystali z systemu wjazdu/wyjazdu, oraz obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na pobyt krótkoterminowy (lub na podstawie wizy objazdowej).

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Taki sam pięcioletni okres zatrzymywania danych byłby konieczny w odniesieniu do danych dotyczących osób, które nie opuściły terytorium państw członkowskich przed upływem dozwolonego okresu pobytu, w celu ułatwienia identyfikacji i procesu powrotu oraz w odniesieniu do osób, którym odmówiono wjazdu na pobyt krótkoterminowy (lub na podstawie wizy objazdowej). Dane należy usuwać po upływie okresu pięciu lat, chyba że wystąpiły przesłanki ich wcześniejszego usunięcia.

skreśla się

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Należy określić precyzyjne zasady dotyczące odpowiedzialności za rozwój i funkcjonowanie systemu wjazdu/wyjazdu oraz zakres odpowiedzialności państw członkowskich za połączenie z systemem wjazdu/wyjazdu. Za rozwój scentralizowanego systemu wjazdu/wyjazdu i zarządzanie operacyjne tym systemem zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinna odpowiadać Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, utworzona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011, a odnośne przepisy rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 powinny zostać odpowiednio zmienione.

skreśla się

Uzasadnienie

Ten motyw został przeniesiony.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady12 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie w odniesieniu do stosowania niniejszego rozporządzenia, chyba że takiego przetwarzania dokonują wyznaczone organy lub organy weryfikujące państw członkowskich na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

(30)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67912 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie w odniesieniu do stosowania niniejszego rozporządzenia, chyba że takiego przetwarzania dokonują wyznaczone organy lub organy weryfikujące państw członkowskich na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, ich wykrywania i ścigania.

___________________

___________________

12  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

12  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)   Przetwarzanie danych osobowych przez organy państw członkowskich na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie na mocy niniejszego rozporządzenia powinno być objęte standardową ochroną danych osobowych na podstawie ich prawa krajowego zgodnego z decyzją ramową Rady 2008/977/WSiSW13.

(31)  Krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne przyjęte na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68012a mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy państw członkowskich do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom kryminalnym, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

___________________

___________________

 

12a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

13 Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60).

 

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Niezależne organy nadzoru ustanowione zgodnie z art. 28 dyrektywy 95/46/WE powinny monitorować legalność przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie, przy czym Europejski Inspektor Ochrony Danych ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 powinien monitorować działalność instytucji i organów unijnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz organy nadzoru powinny współpracować ze sobą w zakresie monitorowania systemu wjazdu/wyjazdu.

(34)  Niezależne organy nadzoru ustanowione zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) 2016/679 powinny monitorować legalność przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie, przy czym Europejski Inspektor Ochrony Danych ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 powinien monitorować działalność instytucji i organów unijnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz organy nadzoru powinny współpracować ze sobą w zakresie monitorowania systemu wjazdu/wyjazdu.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Krajowe organy nadzoru ustanowione zgodnie z art. 25 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW powinny monitorować legalność przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie na potrzeby ścigania, a krajowe organy nadzoru ustanowione zgodnie z art. 33 decyzji 2009/371/WSiSW powinny monitorować legalność przetwarzania danych osobowych przez Europol.

(35)  Krajowe organy nadzoru ustanowione zgodnie z art. 41 dyrektywy (UE) 2016/680 powinny monitorować legalność przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie na potrzeby ścigania.

Uzasadnienie

Monitorowanie legalności przetwarzania danych przez Europol leży w kompetencji EIOD, zgodnie z art. 43 rozporządzenia w sprawie Europolu, nie zaś w kompetencji krajowych organów nadzoru.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  „(...) Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu [...].

(36)  „(...) Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 21 września 2016 r.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  We wniosku ustanowiono rygorystyczne zasady dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu i niezbędne gwarancje. Określa się w nim również prawo osób fizycznych do dostępu, poprawiania, usuwania i dochodzenia roszczeń, w szczególności prawo do skorzystania ze środka prawnego i nadzoru operacji przetwarzania przez niezależne organy publiczne. Niniejsze rozporządzenie nie narusza zatem praw podstawowych i przestrzega zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności prawa do godności (art. 1 Karty); zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 5 karty); prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 6 Karty), poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 7 Karty), ochrony danych osobowych (art. 8 Karty), prawa do niedyskryminacji (art. 21 Karty), prawa dziecka (art. 24 Karty), prawa osób w podeszłym wieku (art. 25 Karty), prawa osób niepełnosprawnych (art. 26 Karty) oraz prawa do skutecznego środka prawnego (art. 47 Karty).

(37)  We wniosku ustanowiono rygorystyczne zasady dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu i niezbędne gwarancje. Określa się w nim również prawo osób fizycznych do dostępu do danych, ich sprostowania, uzupełnienia bądź usunięcia i dochodzenia roszczeń, w szczególności prawo do skorzystania ze środka prawnego i nadzoru operacji przetwarzania przez niezależne organy publiczne. Niniejsze rozporządzenie nie narusza zatem praw podstawowych i przestrzega zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności prawa do godności (art. 1 Karty); zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 5 karty); prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 6 Karty), poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 7 Karty), ochrony danych osobowych (art. 8 Karty), prawa do niedyskryminacji (art. 21 Karty), prawa dziecka (art. 24 Karty), prawa osób w podeszłym wieku (art. 25 Karty), prawa osób niepełnosprawnych (art. 26 Karty) oraz prawa do skutecznego środka prawnego (art. 47 Karty).

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a)  Dostęp do danych zawartych w systemie wjazdu/wyjazdu w żadnych okolicznościach nie powinien być wykorzystywany przez państwa członkowskie jako powód do obchodzenia międzynarodowych zobowiązań spoczywających na nich na mocy Konwencji genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców i uzupełnionej Protokołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r. ani nie powinien być wykorzystywany do odmawiania ubiegającym się o azyl bezpiecznego i legalnego wjazdu na terytorium Unii, aby mogli skorzystać z prawa do ochrony międzynarodowej.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a)  Do czasu rozpoczęcia operacji należy uznać, że wszystkie pozostałe kontrole na granicach wewnętrznych zostały zniesione oraz że wszystkie obecne państwa członkowskie należące do strefy Schengen stosują się do tytułu III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/3391a. Należy zatem opracować system wjazdu/wyjazdu jako narzędzie zarządzania granicami poprawiające skuteczność odpraw granicznych dzięki obliczaniu i monitorowaniu czasu trwania dozwolonego pobytu i przygotować jego zintegrowanie z krajową infrastrukturą graniczną w oparciu o jeden wspólny obszar bez kontroli na granicach wewnętrznych, w obrębie którego możliwy jest swobodny przepływ w określonym okresie dozwolonego pobytu.

 

___________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1).

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Niniejsze rozporządzenie ustanawiające system wjazdu/wyjazdu zastępuje obowiązek stemplowania paszportów obywateli państw trzecich, który jest stosowany przez wszystkie przystępujące państwa członkowskie. Pobyty w państwach członkowskich, które nie stosują jeszcze w pełni z dorobku Schengen zgodnie z odpowiednimi aktami przystąpienia, nie powinny być uwzględniane podczas obliczania okresu dozwolonego pobytu w strefie Schengen. Takie państwa członkowskie powinny rejestrować w systemie wjazdu/wyjazdu pobyt obywateli państw trzecich, ale zautomatyzowany kalkulator systemu nie powinien obliczać czasu takiego pobytu jako części dozwolonego czasu pobytu.

(43)  Niniejsze rozporządzenie ustanawiające system wjazdu/wyjazdu zastępuje obowiązek stemplowania paszportów obywateli państw trzecich, który jest stosowany przez wszystkie przystępujące państwa członkowskie.

Poprawka     34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy 2004/38/WE.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51)  Niniejsze rozporządzenie stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r. oraz art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. i akt. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2011 r.,

skreśla się

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się „system wjazdu/wyjazdu” w celu rejestrowania i przechowywania informacji dotyczących daty, czasu i miejsca wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich, w celu obliczania długości ich dozwolonego pobytu oraz generowania ostrzeżeń dla państw członkowskich w przypadku upływu okresu dozwolonego pobytu oraz w celu rejestrowania daty, czasu i miejsca odmowy wjazdu udzielonej obywatelom państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na pobyt krótkoterminowy lub długoterminowy (lub na podstawie wizy objazdowej) oraz organu państwa członkowskiego, który odmówił wjazdu, i przyczyn odmowy.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka     37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W rozdziale IV niniejszego rozporządzenia określa się również warunki dostępu wyznaczonych organów ścigania państw członkowskich i Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) do danych zgromadzonych w systemie wjazdu/wyjazdu w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

2.  W celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie w rozdziale IV niniejszego rozporządzenia określa się również warunki i ograniczenia dostępu wyznaczonych organów ścigania państw członkowskich i Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) do danych zgromadzonych w systemie wjazdu/wyjazdu.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  „wyznaczone organy ścigania państw członkowskich” oznaczają wyznaczone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 26 organy odpowiedzialne za zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywanie i prowadzenie dochodzenia w ich sprawie;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  „wiza krótkoterminowa” oznacza zezwolenie wydawane przez państwo członkowskie z zamiarem umożliwienia planowanego pobytu na terytorium państw członkowskich, którego długość nie przekracza 90 dni w okresie 180 dni;

(8)  „wiza krótkoterminowa” oznacza wizę określoną w art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/20091a;

 

___________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 1).

Uzasadnienie

Zamiast podawania definicji „wizy krótkoterminowej” proponowane jest odniesienie do kodeksu wizowego.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  „wiza objazdowa” oznacza zezwolenie wydawane przez państwo członkowskie w celu umożliwienia planowanego pobytu na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich na czas dłuższy niż 90 dni w każdym 180-dniowym okresie, pod warunkiem że wnioskodawca nie zamierza pozostawać dłużej niż 90 dni w każdym 180-dniowym okresie na terytorium tego samego państwa członkowskiego;

(9)  „wiza objazdowa” oznacza zezwolenie wydawane przez państwo członkowskie w celu umożliwienia planowanego pobytu na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich na czas 12 miesięcy w każdym 15-miesięcznym okresie, pod warunkiem że wnioskodawca nie pozostaje dłużej niż 90 dni w każdym 180-dniowym okresie na terytorium tego samego państwa członkowskiego;

Uzasadnienie

Definicja wizy objazdowej została dostosowana do sprawozdania komisji LIBE w tej sprawie.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  „dane daktyloskopijne” oznaczają dane dotyczące odcisków palca wskazującego, środkowego, serdecznego i małego prawej ręki, o ile występują, w przeciwnym razie lewej ręki, lub obrazu śladu;

(15)  „dane daktyloskopijne” oznaczają dane o wystarczającej rozdzielczości i jakości obrazu, by mogły być wykorzystywane podczas zautomatyzowanego porównywania danych biometrycznych, dotyczące odcisków palca wskazującego, środkowego, serdecznego i małego prawej ręki, o ile występują, w przeciwnym razie lewej ręki, lub obrazu śladu;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  „Frontex” oznacza Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej utworzoną na mocy rozporządzenia (WE) nr 2007/2004;

(20)  „Frontex” oznacza Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej utworzoną na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/16241a;;

 

___________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  „organ nadzorczy” oznacza organ nadzorczy ustanowiony zgodnie z art. 28 dyrektywy 95/46/WE;

skreśla się

Poprawka     44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  „krajowy organ nadzoru” w odniesieniu do ścigania oznacza organy nadzorcze ustanowione zgodnie z art. 25 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW;

skreśla się

Poprawka     45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  „krajowy organ nadzorczy” oznacza organy nadzorcze ustanowione zgodnie z art. 33 decyzji 2009/371/WSiSW;

skreśla się

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Terminy zdefiniowane w art. 2 dyrektywy 95/46/WE mają takie samo znaczenie w niniejszym rozporządzeniu w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są przez organy państw członkowskich w celach określonych w art. 5 niniejszego rozporządzenia.

2.  Terminy zdefiniowane w art. 4 rozporządzenia (UE) 2016/679 mają takie samo znaczenie w niniejszym rozporządzeniu w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są przez organy państw członkowskich w celach określonych w art. 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Terminy zdefiniowane w art. 2 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW mają takie samo znaczenie w niniejszym rozporządzeniu w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są przez organy państw członkowskich do celów egzekwowania prawa.

3.  Terminy zdefiniowane w art. 3 dyrektywy (UE) 2016/680 mają takie samo znaczenie w niniejszym rozporządzeniu w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są przez organy państw członkowskich do celów egzekwowania prawa określonych w art. 5 ust. 1a niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu

Rozwój systemu wjazdu/wyjazdu i zarządzanie operacyjne tym systemem

Poprawka     49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („eu-LISA”) rozwija system wjazdu/wyjazdu i zapewnia zarządzanie operacyjne tym systemem, m.in. rozwiązania techniczne dotyczące przetwarzania danych biometrycznych, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. f) i art. 15.

Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („eu-LISA”) rozwija system wjazdu/wyjazdu i zapewnia zarządzanie operacyjne tym systemem, m.in. rozwiązania techniczne dotyczące przetwarzania danych biometrycznych, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. f) i art. 15, a także odpowiednie zabezpieczenia.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przeznaczenie systemu wjazdu/wyjazdu

Cele systemu wjazdu/wyjazdu

Poprawka     51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

System wjazdu/wyjazdu poprzez rejestrowanie, przechowywanie i zapewnianie dostępu państwom członkowskim do danych dotyczących daty, czasu i miejsca wjazdu i wyjazdu oraz odmowy wjazdu udzielonej obywatelom państw trzecich na granicach zewnętrznych:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

 

 

Poprawka     52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  umożliwia identyfikowanie i wykrywanie osób nadmiernie przedłużających pobyt (także w obrębie terytorium) oraz umożliwia właściwym organom krajowym państw członkowskich na podejmowanie odpowiednich działań, m.in. zwiększanie możliwości powrotów;

c)  umożliwia identyfikowanie i wykrywanie osób nadmiernie przedłużających pobyt oraz umożliwia właściwym organom krajowym państw członkowskich podejmowanie odpowiednich działań;

 

 

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zwalnia personel odpowiedzialny za kontrolę graniczną z obowiązku przeprowadzania kontroli, którą można zautomatyzować, oraz umożliwia większą koncentrację na ocenie obywateli państw trzecich;

e)  umożliwia automatyzację kontroli granicznej obywateli państw trzecich;

Poprawka     54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  przyczynia się do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

skreśla się

Poprawka     55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  umożliwia identyfikację i zatrzymanie terrorysty, podejrzanych o popełnienie przestępstwa, a także ofiar przekraczających granice zewnętrzne;

skreśla się

Poprawka     56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  umożliwia generowanie informacji dotyczących historii podróży terrorystów, podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz ofiar na potrzeby dochodzeń związanych z terroryzmem lub poważną przestępczością.

skreśla się

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dzięki przyznaniu dostępu do organów ścigania zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, system wjazdu/wyjazdu:

 

a)  przyczynia się do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

 

b)  umożliwia identyfikację i zatrzymanie terrorysty i podejrzanych o popełnienie przestępstwa, a także identyfikację ofiar przekraczających granice zewnętrzne;

 

c)  umożliwia generowanie informacji dotyczących historii podróży terrorystów, podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz ofiar na potrzeby dochodzeń związanych z terroryzmem lub poważną przestępczością.

Poprawka     58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Aby ułatwić przekraczanie granicy przez obywateli państw trzecich, którzy często podróżują i zostali wstępnie zweryfikowani, państwa członkowskie mogą ustanowić krajowe programy ułatwień zgodnie z art. 8e rozporządzenia 2016/399 oraz powiązać je z systemem wjazdu/wyjazdu.

 

System wjazdu/wyjazdu zezwala właściwym organom krajowym określonym w art. 8e rozporządzenia (UE) 2016/399 na posiadanie informacji dotyczących poprzednich pobytów krótkoterminowych lub odmów wjazdu w celu oceny wniosków o dostęp do krajowych programów ułatwień i wydawania decyzji wymienionych w art. 23.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jednolitego interfejsu krajowego w każdym państwie członkowskim, opartego na wspólnych specyfikacjach technicznych i identycznego dla wszystkich państw członkowskich, który umożliwia łączenie systemu centralnego z krajową infrastrukturą graniczną w państwach członkowskich;

b)  jednolitego interfejsu krajowego w każdym państwie członkowskim, opartego na wspólnych specyfikacjach technicznych i identycznego dla wszystkich państw członkowskich, który umożliwia bezpieczne łączenie systemu centralnego z krajową infrastrukturą graniczną w państwach członkowskich;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  infrastruktury łączności między systemem centralnym a jednolitymi interfejsami krajowymi.

d)  bezpiecznej i zaszyfrowanej infrastruktury łączności między systemem centralnym a jednolitymi interfejsami krajowymi.

 

(Poprawka horyzontalna dotycząca całego tekstu)

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  pobierania i importowania danych wizowych bezpośrednio z VIS w celu zaktualizowania system wjazdu/wyjazdu w przypadku unieważnienia, cofnięcia lub przedłużenia wizy zgodnie z art. 17 niniejszego rozporządzenia i art. 13, 14 i 18a rozporządzenia (WE) nr 767/2008;

b)  pobierania i importowania danych wizowych bezpośrednio z VIS w celu zaktualizowania wpisu w systemie wjazdu/wyjazdu w przypadku unieważnienia, cofnięcia lub przedłużenia wizy zgodnie z art. 17 niniejszego rozporządzenia i art. 13, 14 i 18a rozporządzenia (WE) nr 767/2008;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zweryfikowania autentyczności i ważności wizy lub sprawdzenia, czy warunki wjazdu na terytorium państw członkowskich zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/399 zostały spełnione na mocy art. 21 niniejszego rozporządzenia i art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008;

c)  zweryfikowania na granicach zewnętrznych autentyczności i ważności wizy lub sprawdzenia, czy warunki wjazdu na terytorium państw członkowskich zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/399 zostały spełnione na mocy art. 21 niniejszego rozporządzenia i art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu.

Poprawka     63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każdy właściwy organ zapewnia, aby w trakcie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu nie dyskryminowano obywateli państw trzecich ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, oraz zapewnia pełne poszanowanie godności ludzkiej i integralności osoby. Szczególną uwagę poświęca się szczególnej sytuacji dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Dobro dziecka jest kwestią nadrzędną, w szczególności gdy chodzi o zatrzymywanie danych dotyczących dzieci.

2.  Każdy właściwy organ zapewnia, aby w trakcie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu nie dyskryminowano obywateli państw trzecich ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, oraz zapewnia pełne poszanowanie godności ludzkiej i integralności osoby. Szczególną uwagę poświęca się szczególnej sytuacji dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Dobro dziecka jest kwestią nadrzędną, w szczególności gdy chodzi o zatrzymywanie danych dzieci.

Uzasadnienie

Dostosowanie do Karty praw podstawowych.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Straż graniczna pobiera dane biometryczne na potrzeby systemu wjazdu/wyjazdu z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej, szczególnie w przypadku trudności przy rejestracji wizerunku twarzy lub pobierania danych daktyloskopijnych.

Poprawka     65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Pobyty w tych państwach członkowskich, które nie korzystają jeszcze w pełni z dorobku Schengen zgodnie z odpowiednimi aktami przystąpienia, nie są uwzględniane podczas obliczania okresu dozwolonego pobytu w strefie Schengen. Przedmiotowe państwa członkowskie rejestrują pobyty obywateli państw trzecich w systemie wjazdu/wyjazdu. Za pomocą automatycznego kalkulatora w systemie nie można jednak obliczyć pobytów w państwach członkowskich, które nie korzystają jeszcze w pełni z dorobku Schengen, w ramach dozwolonego okresu pobytu.

skreśla się

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  System wjazdu/wyjazdu obejmuje mechanizm, który niezwłocznie po dniu upływu dozwolonego czasu pobytu automatycznie identyfikuje wpisy dotyczące wjazdu/wyjazdu niezawierające danych dotyczących wyjazdu, oraz identyfikuje wpisy, w odniesieniu do których przekroczono maksymalny czas pobytu.

1.  System wjazdu/wyjazdu obejmuje mechanizm, który niezwłocznie po dniu upływu dozwolonego czasu pobytu automatycznie identyfikuje wpisy dotyczące wjazdu/wyjazdu niezawierające danych dotyczących wyjazdu, oraz identyfikuje wpisy, w odniesieniu do których przekroczono maksymalny dozwolony czas pobytu.

Poprawka     67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zgodnie z art. 31 państwa członkowskie są automatycznie informowane z trzymiesięcznym wyprzedzeniem o planowanym usunięciu danych dotyczących osób przekraczających dozwolony okres pobytu, aby państwa te mogły podjąć odpowiednie środki.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby umożliwić obywatelom państw trzecich weryfikację pozostałego dozwolonego czasu pobytu w dowolnym momencie, bezpieczny dostęp internetowy do usługi sieciowej obsługiwanej przez eu-LISA w jej dwóch obiektach technicznych umożliwia tym obywatelom państw trzecich przekazanie danych wymaganych zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b) wraz z planowanymi datami wjazdu i wyjazdu. Na tej podstawie usługa sieciowa dostarcza im odpowiedź PRAWIDŁOWO/NIEPRAWIDŁOWO. W ramach usługi sieciowej wykorzystywana jest oddzielna baza danych tylko do odczytu, która jest aktualizowana codziennie poprzez jednokierunkowe pobieranie minimalnego niezbędnego podzbioru danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu.

1.  Aby umożliwić obywatelom państw trzecich weryfikację pozostałego dozwolonego czasu pobytu w dowolnym momencie, bezpieczny dostęp internetowy do usługi sieciowej obsługiwanej przez eu-LISA w jej dwóch obiektach technicznych umożliwia tym obywatelom państw trzecich przekazanie danych wymaganych zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b) wraz z planowanymi datami wjazdu i wyjazdu. Na tej podstawie usługa sieciowa dostarcza im odpowiedź PRAWIDŁOWO/NIEPRAWIDŁOWO. W ramach usługi sieciowej wykorzystywana jest oddzielna baza danych tylko do odczytu, która jest aktualizowana codziennie poprzez jednokierunkowe pobieranie minimalnego niezbędnego podzbioru danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu. eu-LISA jest administratorem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo usługi sieciowej, bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych i procesu pobierania danych osobowych z systemu centralnego do usługi sieciowej. eu-LISA dokonuje oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji, by ustalić konkretne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa usługi sieciowej.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zgodnie z sugestią EIOD.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przewoźnicy mogą korzystać z bezpiecznego dostępu internetowego do usługi sieciowej, o której mowa w ust. 1, w celu zweryfikowania, czy obywatele państw trzecich posiadający wizę uprawniającą do jednorazowego lub dwukrotnego wjazdu skorzystali już z tej wizy. Przewoźnik dostarcza dane wymienione w art. 14 ust. 1 lit. d). Na tej podstawie usługa sieciowa umożliwia przewoźnikom uzyskanie odpowiedzi PRAWIDŁOWO/NIEPRAWIDŁOWO. Przewoźnicy mogą przechowywać wysłane informacje i otrzymaną odpowiedź.

2.  Przewoźnicy mogą korzystać z bezpiecznego dostępu internetowego do usługi sieciowej, o której mowa w ust. 1, w celu zweryfikowania, czy obywatele państw trzecich posiadający wizę uprawniającą do jednorazowego lub dwukrotnego wjazdu skorzystali już z tej wizy. Przewoźnik dostarcza dane wymienione w art. 14 ust. 1 lit. d). Na tej podstawie usługa sieciowa umożliwia przewoźnikom uzyskanie odpowiedzi PRAWIDŁOWO/NIEPRAWIDŁOWO. Przewoźnicy opracowują system uwierzytelniający zapewniający dostęp do usługi sieciowej jedynie upoważnionemu personelowi. Przewoźnicy mogą przechowywać wysłane informacje i otrzymaną odpowiedź wyłącznie w celu przekazania informacji zainteresowanym obywatelom państw trzecich przez maksymalnie 48 godzin, po upływie których dane będą automatycznie usuwane.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z art. 21 organy graniczne sprawdzają, czy w systemie wjazdu/wyjazdu utworzony został wcześniej rejestr indywidualny dotyczący danego obywatela państwa trzeciego oraz jego tożsamości. Jeżeli obywatel państwa trzeciego korzysta z systemu samoobsługi w celu wstępnego zarejestrowania danych lub dokonania odprawy granicznej [czy nie należy zdefiniować tego systemu samoobsługi lub wyjaśnić jego działanie?], weryfikację można prowadzić za pośrednictwem systemu samoobsługi.

1.  Zgodnie z art. 21 organy graniczne sprawdzają, czy w systemie wjazdu/wyjazdu utworzony został wcześniej rejestr indywidualny dotyczący danego obywatela państwa trzeciego oraz jego tożsamości. Jeżeli obywatel państwa trzeciego korzysta z systemu samoobsługi w celu wstępnego zarejestrowania danych lub dokonania odprawy granicznej, weryfikację można prowadzić za pośrednictwem systemu samoobsługi.

Poprawka     71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli utworzono już rejestr indywidualny, organ graniczny, w stosownych przypadkach, aktualizuje dane zawarte w rejestrze indywidualnym, wprowadza wpis dotyczący wjazdu/wyjazdu dla każdego wjazdu i wyjazdu zgodnie z art. 14 i 15 lub, w stosownych przypadkach, wpis dotyczący odmowy wjazdu zgodnie z art. 16. Wpis ten zostaje powiązany z rejestrem indywidualnym obywatela państwa trzeciego. W stosownych przypadkach dane, o których mowa w art. 17 ust. 1, dodaje się do rejestru indywidualnego, a dane, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 4, dodaje się do wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu danego obywatela państwa trzeciego. Do rejestru indywidualnego obywatela państwa trzeciego dodaje się różne dokumenty podróży i tożsamości wykorzystywane zgodnie z prawem przez tego obywatela. Jeżeli rejestr indywidualny został wcześniej zarejestrowany, a obywatel państwa trzeciego przedstawił dokument podróży różniący się od wcześniej zarejestrowanego, w przypadku gdy wizerunek twarzy zapisany na chipie nowego dokumentu podróży można pobrać drogą elektroniczną, aktualizuje się również dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. f).

2.  Jeżeli utworzono już rejestr indywidualny, organ graniczny, w stosownych przypadkach, aktualizuje dane zawarte w rejestrze indywidualnym, wprowadza wpis dotyczący wjazdu/wyjazdu dla każdego wjazdu i wyjazdu zgodnie z art. 14 i 15 lub, w stosownych przypadkach, wpis dotyczący odmowy wjazdu zgodnie z art. 16. Wpis ten zostaje powiązany z rejestrem indywidualnym obywatela państwa trzeciego. W stosownych przypadkach dane, o których mowa w art. 17 ust. 1, dodaje się do rejestru indywidualnego, a dane, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 4, dodaje się do wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu danego obywatela państwa trzeciego. Do rejestru indywidualnego obywatela państwa trzeciego dodaje się różne dokumenty podróży i tożsamości wykorzystywane zgodnie z prawem przez tego obywatela. Jeżeli rejestr indywidualny został wcześniej zarejestrowany, a obywatel państwa trzeciego przedstawił ważny dokument podróży różniący się od wcześniej zarejestrowanego, w przypadku gdy wizerunek twarzy zapisany na chipie nowego dokumentu podróży można pobrać drogą elektroniczną, aktualizuje się również dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. f).

Poprawka     72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli konieczne jest utworzenie lub zaktualizowanie rejestru indywidualnego dotyczącego posiadacza wizy, organy graniczne mogą pobrać i importować dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. d), e) i g) bezpośrednio z VIS, zgodnie z art. 18a rozporządzenia (WE) nr 767/2008.

3.  Jeżeli konieczne jest utworzenie lub zaktualizowanie rejestru indywidualnego dotyczącego posiadacza wizy, organy graniczne mogą pobrać i importować dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. d)–g) bezpośrednio z VIS, zgodnie z art. 18a rozporządzenia (WE) nr 767/2008.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Jeżeli obywatel państwa trzeciego korzysta z systemu samoobsługi w celu wstępnej rejestracji danych, zastosowanie ma art. 8c rozporządzenia (UE) 2016/399. W takim przypadku obywatel państwa trzeciego może wstępnie wprowadzić dane do rejestru indywidualnego lub, w stosownych przypadkach, dane, które wymagają aktualizacji. Funkcjonariusz straży granicznej potwierdza te dane, gdy wydana zostanie decyzja o zezwoleniu na wjazd lub odmowie wjazdu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/399. Weryfikację, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, prowadzi się za pośrednictwem systemu samoobsługi. Dane wymienione w art. 14 ust. 1 lit. d), e) i g) można pobrać i zaimportować bezpośrednio z VIS.

5.   Jeżeli obywatel państwa trzeciego korzysta z systemu samoobsługi w celu wstępnej rejestracji danych, zastosowanie ma art. 8c rozporządzenia (UE) 2016/399. W takim przypadku obywatel państwa trzeciego może wstępnie wprowadzić dane do rejestru indywidualnego lub, w stosownych przypadkach, dane, które wymagają aktualizacji. Funkcjonariusz straży granicznej potwierdza te dane, gdy wydana zostanie decyzja o zezwoleniu na wjazd lub odmowie wjazdu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/399. Weryfikację, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, prowadzi się za pośrednictwem systemu samoobsługi. Dane wymienione w art. 14 ust. 1 lit. d)–g) można pobrać i zaimportować bezpośrednio z VIS.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane osobowe posiadaczy wiz

Dane osobowe obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi wizowemu w celu przekroczenia granic zewnętrznych

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ graniczny tworzy rejestr indywidualny obywatela państwa trzeciego posiadającego wizę, wpisując następujące dane:

1.  Organ graniczny tworzy rejestr indywidualny obywatela państwa trzeciego podlegającego obowiązkowi wizowemu w celu przekroczenia granic zewnętrznych, wpisując następujące dane:

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  rodzaj, numer dokumentu lub dokumentów podróży i trzyliterowy kod państwa wydającego dokument lub dokumenty podróży;

b)  rodzaj i numer dokumentu lub dokumentów podróży i trzyliterowy kod państwa wydającego dokument lub dokumenty podróży;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)   wizerunek twarzy, w miarę możliwości pobrany drogą elektroniczną z elektronicznych dokumentów podróży odczytywanych maszynowo, a gdy nie jest to możliwe, wykonany „na żywo”;

f)  wizerunek twarzy o wystarczającej rozdzielczości i jakości obrazu, by mógł być wykorzystywany podczas zautomatyzowanego porównywania danych biometrycznych, w miarę możliwości pobrany drogą elektroniczną z elektronicznych dokumentów podróży odczytywanych maszynowo lub z VIS, a gdy nie jest to możliwe, wykonany „na żywo”;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przy każdym wjeździe obywatela państwa trzeciego posiadającego wizę we wpisie dotyczącym wjazdu/wyjazdu wpisuje się poniższe dane. Wpis ten jest powiązany z rejestrem indywidualnym tego obywatela państwa trzeciego indywidualnym numerem referencyjnym wygenerowanym przez system wjazdu/wyjazdu w momencie powstania rejestru indywidualnego:

2.  Przy każdym wjeździe obywatela państwa trzeciego podlegającego obowiązkowi wizowemu w celu przekroczenia granic zewnętrznych we wpisie dotyczącym wjazdu/wyjazdu, który jest powiązany z rejestrem indywidualnym tego obywatela państwa trzeciego indywidualnym numerem referencyjnym wygenerowanym przez system wjazdu/wyjazdu w momencie powstania rejestru indywidualnego, wpisuje się poniższe dane:

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli niezwłocznie po dniu upływu dozwolonego czasu pobytu nie są dostępne żadne dane dotyczące wyjazdu, system oznacza wpisy dotyczące wjazdu/wyjazdu znakiem lub flagą, a dane dotyczące obywatela państwa trzeciego posiadającego wizę, którego uznano za osobę przekraczającą dozwolony okres pobytu, wprowadza się do wykazu, o którym mowa w art. 11.

4.  Jeżeli niezwłocznie po dniu upływu dozwolonego okresu pobytu nie są dostępne żadne dane dotyczące wyjazdu, system oznacza wpisy dotyczące wjazdu/wyjazdu znakiem lub flagą, a dane dotyczące obywatela państwa trzeciego posiadającego wizę, którego uznano za osobę przekraczającą dozwolony okres pobytu, wprowadza się do wykazu, o którym mowa w art. 11.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Aby utworzyć rejestr indywidualny obywatela państwa trzeciego posiadającego wizę, organ graniczny może pobrać i zaimportować dane, o których mowa w ust. 1 lit. d), e) i g) bezpośrednio z VIS, zgodnie z art. 18a rozporządzenia (WE) nr 767/2008.

5.  Aby utworzyć lub zaktualizować wpis dotyczący wjazdu/wyjazdu w rejestrze indywidualnym obywatela państwa trzeciego podlegającego obowiązkowi wizowemu w celu przekroczenia granic zewnętrznych, organ graniczny może pobrać i zaimportować dane, o których mowa w ust. 1 lit. d)–g) bezpośrednio z VIS, zgodnie z art. 18a rozporządzenia (WE) nr 767/2008.

Poprawka     81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Jeżeli obywatel państwa trzeciego posiadający wizę korzysta z krajowego programu ułatwień państwa członkowskiego zgodnie z art. 8e rozporządzenia (UE) 2016/399, to państwo członkowskie może dołączyć powiadomienie do rejestru indywidualnego dotyczącego tego obywatela państwa trzeciego ze wskazaniem odnośnego krajowego programu ułatwień.

Uzasadnienie

Informacja o tym, że dana osoba została poddana weryfikacji wstępnej i przyjęta do krajowego programu ułatwień w jednym z państw członkowskich, może być przydatna dla funkcjonariuszy straży granicznej.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W odniesieniu do obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego organ graniczny wprowadza do ich rejestrów indywidualnych dane przewidziane w art. 14 ust. 1 lit. a), b), c) i f). Ponadto organ graniczny wprowadza do rejestru indywidualnego odciski czterech palców prawej ręki, wskazującego, środkowego, serdecznego i małego, a gdy nie jest to możliwe, tych samych palców lewej ręki, zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi rozdzielczości i korzystania z odcisków palców przyjętymi przez Komisję zgodnie z art. 61 ust. 2. Do obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego mają zastosowanie przepisy art. 14 ust. 2 i ust. 4.

1.  W odniesieniu do obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego organ graniczny wprowadza do ich rejestrów indywidualnych dane przewidziane w art. 14 ust. 1 lit. a), b), c) i f). Ponadto organ graniczny wprowadza do rejestru indywidualnego odciski czterech palców prawej ręki, wskazującego, środkowego, serdecznego i małego, a gdy nie jest to możliwe, tych samych palców lewej ręki, zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi rozdzielczości i korzystania z odcisków palców przyjętymi przez Komisję zgodnie z art. 61 ust. 2. Do obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 14 ust. 2 i ust. 4.

Poprawka     83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli jednak niemożność pobrania odcisków palców jest tymczasowa, od danej osoby należy pobrać odciski palców przy kolejnym wjeździe. Organy graniczne mają prawo zażądać dalszych wyjaśnień w związku z tymczasową niemożnością złożenia odcisków palców.

Jeżeli jednak niemożność pobrania odcisków palców jest tymczasowa, od danej osoby należy pobrać odciski palców przy kolejnym wjeździe. Organy graniczne mają prawo zażądać dalszych wyjaśnień w związku z tymczasową niemożnością złożenia odcisków palców. Wyjaśnienie przyczyny niemożności złożenia odcisków palców przechowuje się w rejestrze indywidualnym do czasu, gdy dana osoba może udostępnić odciski palców, lecz nie dłużej niż wynosi okres zatrzymywania tego rejestru indywidualnego.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku, gdy dana osoba jest zwolniona z obowiązku pobrania odcisków palców z przyczyn prawnych lub faktycznych zgodnie z ust. 2 lub 3, w odnośne pole przeznaczone na te dane wpisuje się „nie dotyczy”. System umożliwia dokonanie rozróżnienia między sytuacją, w której pobranie odcisków palców nie jest wymagane z przyczyn prawnych, a przypadkami, w których nie mogą one być pobrane z przyczyn faktycznych.

4.  W przypadku, gdy dana osoba jest zwolniona z obowiązku pobrania odcisków palców z przyczyn prawnych lub faktycznych zgodnie z ust. 2 lub 3, w odnośne pole przeznaczone na te dane wpisuje się „nie dotyczy”. System umożliwia dokonanie rozróżnienia między sytuacją, w której pobranie odcisków palców nie jest wymagane z przyczyn prawnych, a przypadkami, w których nie mogą one być pobrane z przyczyn faktycznych. Jeżeli brak fizycznej możliwości pobrania odcisków palców ma charakter tymczasowy, rejestruje się ten fakt.

Poprawka     85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/399 i jego załącznikiem V organ graniczny wydał decyzję o odmowie wjazdu obywatelowi państwa trzeciego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, na terytorium państw członkowskich, oraz jeżeli w systemie wjazdu/wyjazdu nie zarejestrowano wcześniej rejestru indywidualnego tego obywatela państwa trzeciego, organ graniczny tworzy rejestr indywidualny tej osoby, do którego wprowadza dane wymagane zgodnie z art. 14 ust. 1 w przypadku obywateli państw trzecich posiadających wizę i dane wymagane zgodnie z art. 15 ust. 1 w przypadku obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego.

1.  Jeżeli zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/399 i jego załącznikiem V organ graniczny wydał decyzję o odmowie wjazdu obywatelowi państwa trzeciego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, na terytorium państw członkowskich, oraz jeżeli w systemie wjazdu/wyjazdu nie zarejestrowano wcześniej rejestru indywidualnego tego obywatela państwa trzeciego, organ graniczny tworzy rejestr indywidualny tej osoby, do którego wprowadza dane alfanumeryczne wymagane zgodnie z art. 14 ust. 1 w przypadku obywateli państw trzecich posiadających wizę i dane alfanumeryczne wymagane zgodnie z art. 15 ust. 1 w przypadku obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego.

Uzasadnienie

Nie ma żadnego powodu, który uzasadniałby zbieranie i zatrzymywanie biometrycznych danych osobowych obywateli państw trzecich, którym odmówiono prawa wjazdu na terytorium państwa członkowskiego i którzy nie przekraczają granicy zewnętrznej.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  każda inna decyzja wydana przez właściwe organy państwa członkowskiego zgodnie z przepisami krajowymi, skutkująca wydaleniem lub wyjazdem obywatela państwa trzeciego, który nie spełnia warunków wjazdu lub pobytu na terytorium państw członkowskich lub przestał je spełniać.

b)  każda inna decyzja wydana przez właściwe organy państwa członkowskiego zgodnie z przepisami krajowymi, skutkująca wydaleniem lub dobrowolnym wyjazdem obywatela państwa trzeciego, który nie spełnia warunków wjazdu lub pobytu na terytorium państw członkowskich lub przestał je spełniać.

Uzasadnienie

Ujednolicenie terminologii z dyrektywą powrotową.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takim przypadku zastosowanie ma art. 12 rozporządzenia (UE) 2016/399, przy czym jeżeli to domniemanie zostanie obalone dowodem na to, że dany obywatel państwa trzeciego spełnił warunki dotyczące pobytu krótkoterminowego, właściwe organy tworzą, w razie potrzeby, rejestr indywidualny tego obywatela państwa trzeciego w systemie wjazdu/wyjazdu lub aktualizują ostatni wpis dotyczący wjazdu/wyjazdu poprzez wprowadzenie brakujących danych zgodnie z art. 14–15 lub usuwają istniejący rejestr indywidualny, gdy zastosowanie ma art. 32.

W takim przypadku zastosowanie ma art. 12 rozporządzenia (UE) 2016/399, przy czym jeżeli to domniemanie zostanie obalone zgodnie z art. 12 ust. 3 tego rozporządzenia, właściwe organy tworzą, w razie potrzeby, rejestr indywidualny tego obywatela państwa trzeciego w systemie wjazdu/wyjazdu lub aktualizują ostatni wpis dotyczący wjazdu/wyjazdu poprzez wprowadzenie brakujących danych zgodnie z art. 14–15 lub usuwają istniejący rejestr indywidualny, gdy zastosowanie ma art. 32.

Uzasadnienie

Dodano odniesienie do odpowiedniego przepisu w kodeksie granicznym Schengen zamiast przepisywania treści przepisów.

Poprawka     88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli w wyniku wyszukiwania w oparciu o dane określone w ust. 2 okaże się, że dane dotyczące obywatela państwa trzeciego są zarejestrowane w systemie wjazdu/wyjazdu, właściwy organ uzyska dostęp do rejestru indywidualnego tego obywatela państwa trzeciego oraz powiązanych z nimi wpisów dotyczących wjazdu/wyjazdu.

3.  Jeżeli w wyniku wyszukiwania w oparciu o dane określone w ust. 2 okaże się, że dane dotyczące obywatela państwa trzeciego są zarejestrowane w systemie wjazdu/wyjazdu, właściwy organ uzyska dostęp do rejestru indywidualnego tego obywatela państwa trzeciego oraz powiązanych z nimi wpisów dotyczących wjazdu/wyjazdu i wpisów dotyczących odmowy wjazdu wraz z uzasadnieniami.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli wykorzystanie odcisków palców danego obywatela państwa trzeciego nie jest możliwe lub wyszukiwanie za pomocą odcisków palców i wizerunku twarzy nie przyniesie rezultatu, wyszukiwanie przeprowadza się w oparciu o dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) lub b) lub obu tych literach.

Jeżeli wykorzystanie odcisków palców danego obywatela państwa trzeciego nie jest możliwe lub wyszukiwanie za pomocą odcisków palców i wizerunku twarzy nie przyniesie rezultatu, wyszukiwanie przeprowadza się w oparciu o dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) lub b) lub w art. 14 ust. 1 lit. a) i b).

Poprawka     90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyznaczony organ i centralny punkt dostępu mogą stanowić część tej samej organizacji, jeżeli zezwala na to prawo krajowe, jednak centralny punkt dostępu działa niezależnie, wykonując swoje zadania na mocy niniejszego rozporządzenia. Centralny punkt dostępu jest wydzielony z wyznaczonych organów i nie otrzymuje od nich instrukcji dotyczących wyniku weryfikacji.

Wyznaczony organ i centralny punkt dostępu mogą stanowić część tej samej organizacji, jeżeli zezwala na to prawo krajowe, jednak centralny punkt dostępu jest niezależny i działa w pełni niezależnie, wykonując swoje zadania na mocy niniejszego rozporządzenia. Centralny punkt dostępu jest wydzielony z wyznaczonych organów i nie otrzymuje od nich instrukcji dotyczących wyniku weryfikacji.

Poprawka     91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W wyjątkowo naglących przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba, aby zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z przestępstwem terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwem, centralny punkt dostępu (centralne punkty dostępu) niezwłocznie rozpatruje wniosek i przeprowadza jedynie weryfikację ex post w celu sprawdzenia, czy wszystkie warunki określone w art. 29 zostały spełnione, w tym również, czy rzeczywiście miał miejsce przypadek wyjątkowo naglący. Weryfikacja ex post odbywa się bez zbędnej zwłoki po rozpatrzeniu wniosku.

2.  W wyjątkowo naglących przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba, aby zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z przestępstwem terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwem, centralny punkt dostępu (centralne punkty dostępu) niezwłocznie rozpatruje wniosek i przeprowadza jedynie weryfikację ex post w celu sprawdzenia, czy wszystkie warunki określone w art. 29 zostały spełnione, w tym również, czy rzeczywiście miał miejsce przypadek wyjątkowo naglący. Weryfikacja ex post odbywa się bez zbędnej zwłoki i w każdym razie nie później niż 48 godzin po rozpatrzeniu wniosku.

Poprawka     92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dostęp na potrzeby wglądu do danych jest konieczny do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, a zatem przeszukiwanie bazy danych jest proporcjonalne, jeżeli ma to nadrzędne znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego;

a)  dostęp na potrzeby wglądu do danych jest konieczny do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia w ich sprawie dochodzeń lub ich ścigania;

Poprawka     93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 –- ustęp 1 - litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dostęp na potrzeby wglądu do danych jest w danej sprawie konieczny;

b)  dostęp na potrzeby wglądu do danych jest w danej sprawie konieczny i proporcjonalny;

Poprawka     94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  istnieją uzasadnione powody, aby uznać, że wgląd do danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu może w znaczący sposób przyczynić się do zapobiegania określonym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, w szczególności, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, ich sprawca lub ofiara należą do jednej z kategorii objętej niniejszym rozporządzeniem.

c)  istnieją dowody lub uzasadnione powody, aby uznać, że wgląd do danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu w znaczący sposób przyczyni się do zapobiegania określonym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia w ich sprawie dochodzeń lub ich ścigania, w szczególności, gdy osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, ich sprawca lub ofiara należą do jednej z kategorii objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka     95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu jako narzędzia do identyfikacji przestępców do celów identyfikacji nieznanej osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, jego sprawcy lub ofiary jest dozwolony, gdy spełnione zostały warunki wymienione w ust. 1 i następujące dodatkowe warunki:

2.  Dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu jako narzędzia do celów identyfikacji nieznanej osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, jego sprawcy lub ofiary jest dozwolony, gdy spełnione zostały warunki wymienione w ust. 1 i następujące dodatkowe warunki:

Poprawka     96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie jest jednak konieczne przeprowadzenie wcześniejszego przeszukiwania, gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że porównanie z systemami innych państw członkowskich nie doprowadzi do weryfikacji tożsamości osoby, której dane dotyczą. Te uzasadnione przyczyny podaje się we wniosku elektronicznym przesłanym przez wyznaczony organ do centralnego punktu dostępu na potrzeby porównania danych z danymi przechowywanymi w systemie wjazdu/wyjazdu.

Nie jest jednak konieczne przeprowadzenie wcześniejszego przeszukiwania, gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że porównanie z systemami innych państw członkowskich nie doprowadzi do weryfikacji tożsamości osoby, której dane dotyczą, lub w wyjątkowo naglących przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba, aby zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z przestępstwem terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwem. Te uzasadnione przyczyny podaje się we wniosku elektronicznym przesłanym przez wyznaczony organ do centralnego punktu dostępu na potrzeby porównania danych z danymi przechowywanymi w systemie wjazdu/wyjazdu.

Poprawka     97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu jako narzędzia wywiadu kryminalnego w celu sprawdzenia historii podróży lub okresów pobytu w strefie Schengen znanej osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, jego sprawcy lub ofiary jest dozwolony, gdy spełnione zostały warunki wymienione w ust. 1 i gdy istnieje należycie uzasadniona potrzeba sprawdzenia wpisów dotyczących wjazdu/wyjazdu danej osoby.

3.  Dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu jako narzędzia umożliwiającego sprawdzenie historii podróży lub okresów pobytu w strefie Schengen znanej osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, jego sprawcy lub ofiary jest dozwolony, gdy spełnione zostały warunki wymienione w ust. 1 i gdy istnieje należycie uzasadniona potrzeba sprawdzenia wpisów dotyczących wjazdu/wyjazdu danej osoby.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.   Wgląd do danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu w celu przeprowadzenia identyfikacji ogranicza się do przeszukania rejestru indywidualnego w oparciu o następujące dane przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu:

4.  Wgląd do danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu w celu przeprowadzenia identyfikacji, o którym mowa w ust. 2, ogranicza się do przeszukania rejestru indywidualnego w oparciu o następujące dane przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu:

Uzasadnienie

Dodaje się odniesienie w celu doprecyzowania tekstu.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Wgląd do danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu w celu uzyskania historii podróży danego obywatela państwa trzeciego ogranicza się do wyszukiwania w rejestrze indywidualnym lub wpisach dotyczących wjazdu/wyjazdu w oparciu o następujące dane przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu:

5.  Wgląd do danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu w celu uzyskania historii podróży danego obywatela państwa trzeciego, o którym mowa w ust. 3, ogranicza się do wyszukiwania w rejestrze indywidualnym lub wpisach dotyczących wjazdu/wyjazdu w oparciu o następujące dane przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu:

Uzasadnienie

Dodaje się odniesienie w celu doprecyzowania tekstu.

Poprawka     100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wgląd do danych jest niezbędny do wsparcia i wzmocnienia działań państw członkowskich w zakresie zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom wchodzącym w zakres właściwości Europolu, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, a zatem przeszukiwanie bazy danych jest proporcjonalne, jeżeli ma to nadrzędne znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego;

a)  wgląd do danych jest niezbędny do wsparcia i wzmocnienia działań państw członkowskich w zakresie zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom wchodzącym w zakres mandatu Europolu, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie dochodzeń;

Poprawka     101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wgląd do danych jest w danej sprawie konieczny;

b)  wgląd do danych jest w danej sprawie konieczny i proporcjonalny;

Poprawka     102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  istnieją uzasadnione powody, aby uznać, że wgląd do danych może w znaczący sposób przyczynić się do zapobiegania określonym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, w szczególności, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, ich sprawca lub ofiara należą do jednej z kategorii objętej niniejszym rozporządzeniem.

c)  istnieją dowody lub uzasadnione powody, aby uznać, że wgląd do danych w znaczący sposób przyczyni się do zapobiegania określonym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia w ich sprawie dochodzeń lub ich ścigania, w szczególności, gdy osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, ich sprawca lub ofiara należą do jednej z kategorii objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka     103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu jako narzędzia do celów identyfikacji nieznanej osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, jego sprawcy lub ofiary jest dozwolony, gdy spełnione zostały warunki wymienione w ust. 1 oraz gdy dokonany w pierwszej kolejności wgląd do danych przechowywanych w bazach danych, do których Europol ma dostęp z technicznego i prawnego punktu widzenia, nie pozwolił na weryfikację tożsamości odnośnej osoby.

 

Ponieważ dane daktyloskopijne obywateli państw trzecich posiadających wizę są przechowywane jedynie w VIS, wniosek o zezwolenie na wgląd do danych przechowywanych w VIS w sprawie tej samej osoby, której dane dotyczą, można złożyć równolegle z wnioskiem o zezwolenie na wgląd do systemu wjazdu/wyjazdu, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 2008/633/WSiSW, pod warunkiem że dokonany w pierwszej kolejności wgląd do danych przechowywanych w bazach danych, do których Europol ma dostęp z technicznego i prawnego punktu widzenia, nie pozwolił na weryfikację tożsamości odnośnej osoby.

Poprawka     104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Stosuje się odpowiednio warunki określone w art. 29 ust. 2–5.

2.  Stosuje się odpowiednio warunki określone w art. 29 ust. 3–5.

Poprawka     105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każdy wpis dotyczący wjazdu/wyjazdu lub odmowy wjazdu powiązany z rejestrem indywidualnym przechowuje się, w stosownych przypadkach, przez pięć lat od daty wpisu dotyczącego wyjazdu lub wpisu dotyczącego odmowy wjazdu.

1.  Każdy wpis dotyczący wjazdu/wyjazdu lub odmowy wjazdu powiązany z rejestrem indywidualnym przechowuje się, w stosownych przypadkach, w systemie centralnym wjazdu/wyjazdu przez dwa lata od daty wpisu dotyczącego wyjazdu lub wpisu dotyczącego odmowy wjazdu.

Poprawka     106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każdy rejestr indywidualny wraz z powiązanymi z nim wpisami dotyczącymi wjazdu/wyjazdu lub odmowy wjazdu przechowuje się w systemie wjazdu/wyjazdu przez pięć lat i jeden dzień licząc od dnia wprowadzenia ostatniego wpisu dotyczącego wyjazdu, jeżeli w ciągu pięciu lat od tego ostatniego wpisu dotyczącego wyjazdu lub odmowy wjazdu nie zarejestrowano wpisu dotyczącego wjazdu.

2.  Każdy rejestr indywidualny wraz z powiązanymi z nim wpisami dotyczącymi wjazdu/wyjazdu lub odmowy wjazdu przechowuje się w systemie centralnym wjazdu/wyjazdu przez dwa lata i jeden dzień, licząc od dnia wprowadzenia ostatniego wpisu dotyczącego wyjazdu, jeżeli w ciągu dwóch lat od tego ostatniego wpisu dotyczącego wyjazdu lub odmowy wjazdu nie zarejestrowano wpisu dotyczącego wjazdu.

Poprawka     107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli po dniu upłynięcia dozwolonego okresu pobytu nie zarejestrowano wpisu dotyczącego wyjazdu, dane przechowuje się przez pięć lat, licząc od ostatniego dnia dozwolonego pobytu. System wjazdu/wyjazdu automatycznie informuje państwa członkowskie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem o planowanym usunięciu danych dotyczących osób przekraczających dozwolony okres pobytu, aby państwa te mogły podjąć odpowiednie środki.

3.  Jeżeli po dniu upłynięcia dozwolonego okresu pobytu nie zarejestrowano wpisu dotyczącego wyjazdu, dane przechowuje się przez cztery lata, licząc od ostatniego dnia dozwolonego pobytu. Zgodnie z mechanizmem informacyjnym przewidzianym w art. 11 system wjazdu/wyjazdu automatycznie informuje państwa członkowskie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem o planowanym usunięciu danych dotyczących osób przekraczających dozwolony okres pobytu, aby państwa te mogły podjąć odpowiednie środki.

Poprawka     108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W drodze odstępstwa od ust. 2 i 3 wpisy dotyczące wjazdu/wyjazdu generowane przez obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii, do których ma zastosowanie dyrektywa 2004/38/WE, lub członkami rodziny obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii, którzy nie posiadają karty pobytu przewidzianej w dyrektywie 2004/38/WE, przechowuje się w systemie wjazdu/wyjazdu maksymalnie przez okres jednego roku od ostatniego wpisu dotyczącego wyjazdu.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka     109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 − ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Po upływie okresu zatrzymywania danych, o którym mowa w ust. 1 i 2, takie dane są automatycznie usuwane z systemu centralnego.

5.  Po upływie okresu zatrzymywania danych, o którym mowa w ust. 1–4, takie dane są automatycznie usuwane z systemu centralnego.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odpowiedzialne państwo członkowskie ma prawo do zmiany danych, które wprowadziło do systemu wjazdu/wyjazdu, poprzez poprawienie lub usunięcie takich danych.

1.  Odpowiedzialne państwo członkowskie ma prawo do zmiany danych, które wprowadziło do systemu wjazdu/wyjazdu, poprzez sprostowanie, uzupełnienie lub usunięcie takich danych.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2  Jeżeli odpowiedzialne państwo członkowskie posiada dowody sugerujące, że dane zarejestrowane w systemie wjazdu/wyjazdu są niezgodne ze stanem faktycznym lub że zostały przetworzone w systemie wjazdu/wyjazdu niezgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, sprawdza przedmiotowe dane i w razie konieczności niezwłocznie je zmienia lub usuwa z systemu wjazdu/wyjazdu oraz, w stosownych przypadkach, z wykazu osób, o którym mowa w art. 11. Można to również przeprowadzić na wniosek danej osoby zgodnie z art. 46.

2  Jeżeli odpowiedzialne państwo członkowskie posiada dowody sugerujące, że dane zarejestrowane w systemie wjazdu/wyjazdu są niezgodne ze stanem faktycznym bądź są niekompletne lub że zostały przetworzone w systemie wjazdu/wyjazdu niezgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, sprawdza przedmiotowe dane i w razie konieczności niezwłocznie je poprawia, uzupełnia lub usuwa z systemu wjazdu/wyjazdu oraz, w stosownych przypadkach, z wykazu osób, o którym mowa w art. 11. Można to również przeprowadzić na wniosek danej osoby zgodnie z art. 46.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2, jeżeli państwo członkowskie inne niż odpowiedzialne państwo członkowskie posiada dowody sugerujące, że dane zarejestrowane w systemie wjazdu/wyjazdu są niezgodne ze stanem faktycznym lub że zostały przetworzone w systemie wjazdu/wyjazdu niezgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, sprawdza przedmiotowe dane, o ile jest w stanie dokonać tego bez konsultowania się z odpowiedzialnym państwem członkowskim i w razie konieczności niezwłocznie je zmienia lub usuwa z systemu wjazdu/wyjazdu oraz, w stosownych przypadkach, z wykazu osób, o którym mowa w art. 11. W przeciwnym razie państwo członkowskie kontaktuje się z organami odpowiedzialnego państwa członkowskiego w terminie 14 dni, po czym odpowiedzialne państwo członkowskie sprawdza prawidłowość danych i zgodność przetwarzania tych danych z prawem w terminie jednego miesiąca. Można to również przeprowadzić na wniosek danej osoby zgodnie z art. 46.

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2, jeżeli państwo członkowskie inne niż odpowiedzialne państwo członkowskie posiada dowody sugerujące, że dane zarejestrowane w systemie wjazdu/wyjazdu są niezgodne ze stanem faktycznym bądź są niekompletne lub że zostały przetworzone w systemie wjazdu/wyjazdu niezgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, sprawdza przedmiotowe dane, o ile jest w stanie dokonać tego bez konsultowania się z odpowiedzialnym państwem członkowskim i w razie konieczności niezwłocznie je poprawia, uzupełnia lub usuwa z systemu wjazdu/wyjazdu oraz, w stosownych przypadkach, z wykazu osób, o którym mowa w art. 11. W przeciwnym razie państwo członkowskie kontaktuje się z organami odpowiedzialnego państwa członkowskiego w terminie siedmiu dni, po czym odpowiedzialne państwo członkowskie sprawdza prawidłowość danych i zgodność przetwarzania tych danych z prawem w terminie 14 dni. Można to również przeprowadzić na wniosek danej osoby zgodnie z art. 46.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli okaże się, że odpowiedzialne państwo członkowskie lub państwo członkowskie inne niż odpowiedzialne państwo członkowskie posiada dowody sugerujące, że przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu dane dotyczące wiz są niezgodne ze stanem faktycznym lub że przedmiotowe dane zostały przetworzone w systemie wjazdu/wyjazdu niezgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, w pierwszej kolejności sprawdza prawidłowość tych danych, zestawiając je z danymi przechowywanymi w VIS, po czym – w razie konieczności – wprowadza w nich stosowne zmiany w systemie wjazdu/wyjazdu. Jeżeli dane przechowywane w VIS odpowiadają danym przechowywanym w systemie wjazdu/wyjazdu, systemy te niezwłocznie informują państwo członkowskie odpowiedzialne za wprowadzenie tych danych do VIS za pośrednictwem infrastruktury VIS zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008. Państwo członkowskie odpowiedzialne za wprowadzenie danych do VIS sprawdza przedmiotowe dane i – w razie konieczności – niezwłocznie poprawia je lub usuwa z VIS oraz informuje odpowiedzialne państwo członkowskie lub państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, po czym państwa te – w razie konieczności – niezwłocznie zmieniają lub usuwają przedmiotowe dane z systemu wjazdu/wyjazdu oraz, w stosownych przypadkach, z wykazu osób przekraczających dozwolony okres wskazanego w art. 11.

4.  Jeżeli okaże się, że odpowiedzialne państwo członkowskie lub państwo członkowskie inne niż odpowiedzialne państwo członkowskie posiada dowody sugerujące, że przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu dane dotyczące wiz są niezgodne ze stanem faktycznym bądź są niekompletne lub że przedmiotowe dane zostały przetworzone w systemie wjazdu/wyjazdu niezgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, w pierwszej kolejności sprawdza prawidłowość tych danych, zestawiając je z danymi przechowywanymi w VIS, po czym – w razie konieczności – poprawia je lub uzupełnia w systemie wjazdu/wyjazdu bądź usuwa je z tego systemu. Jeżeli dane przechowywane w VIS odpowiadają danym przechowywanym w systemie wjazdu/wyjazdu, systemy te niezwłocznie informują państwo członkowskie odpowiedzialne za wprowadzenie tych danych do VIS za pośrednictwem infrastruktury VIS zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008. Państwo członkowskie odpowiedzialne za wprowadzenie danych do VIS sprawdza przedmiotowe dane i – w razie konieczności – niezwłocznie poprawia je, uzupełnia lub usuwa z VIS oraz informuje odpowiedzialne państwo członkowskie lub państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, po czym państwa te – w razie konieczności – niezwłocznie poprawiają lub uzupełniają przedmiotowe dane bądź usuwają je z systemu wjazdu/wyjazdu oraz, w stosownych przypadkach, z wykazu osób przekraczających dozwolony okres wskazanego w art. 11.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 − ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5   Dane dotyczące osób, o których mowa w art. 11, niezwłocznie usuwa się z wykazu określonego w tym artykule oraz wprowadza się zmiany w systemie wjazdu/wyjazdu, w przypadku gdy obywatel państwa trzeciego dostarcza, zgodnie z prawem krajowym odpowiedzialnego państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek, dowody na to, że został zmuszony do przekroczenia dozwolonego czasu pobytu z powodu nieprzewidywalnego i poważnego zdarzenia, że nabył prawo do pobytu lub w przypadku błędów. Obywatel państwa trzeciego ma możliwość skorzystania ze skutecznego środka prawnego w celu zapewnienia zmiany danych.

5   Dane dotyczące osób, o których mowa w art. 11, niezwłocznie usuwa się z wykazu określonego w tym artykule oraz wprowadza się do nich zmiany lub uzupełnia je w systemie wjazdu/wyjazdu, w przypadku gdy obywatel państwa trzeciego dostarcza, zgodnie z prawem krajowym odpowiedzialnego państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek, dowody na to, że został zmuszony do przekroczenia dozwolonego czasu pobytu z powodu nieprzewidywalnego i poważnego zdarzenia, że nabył prawo do pobytu lub w przypadku błędów. Obywatel państwa trzeciego ma możliwość skorzystania ze skutecznego środka prawnego w celu zapewnienia zmiany, uzupełnienia lub usunięcia danych.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w art. 31, obywatel państwa trzeciego uzyskał obywatelstwo państwa członkowskiego, lub został objęty zakresem stosowania art. 2 ust. 3, wówczas rejestr indywidualny i powiązane z nim wpisy zostaną usunięte zgodnie z art. 14 i 15 z systemu wjazdu/wyjazdu oraz – w stosownych przypadkach – z wykazu osób, o którym mowa w art. 11:

6.  Jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w art. 31, obywatel państwa trzeciego uzyskał obywatelstwo państwa członkowskiego, lub został objęty zakresem stosowania art. 2 ust. 3, wówczas rejestr indywidualny i powiązane z nim wpisy zostaną – niezwłocznie i w każdym razie nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu uzyskania przez stosowne państwo członkowskie informacji na ten temat – usunięte zgodnie z art. 14 i 15 z systemu wjazdu/wyjazdu oraz – w stosownych przypadkach – z wykazu osób, o którym mowa w art. 11:

Poprawka     116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przyjmuje następujące środki niezbędne do rozbudowy i technicznego wdrożenia systemu centralnego, jednolitych interfejsów krajowych, a także infrastruktury łączności, w szczególności środki w zakresie:

Komisja przyjmuje następujące środki niezbędne do rozbudowy i technicznego wdrożenia systemu centralnego, jednolitych interfejsów krajowych, a także bezpiecznej i zaszyfrowanej infrastruktury łączności, w szczególności środki w zakresie:

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  standardów jakości i specyfikacji w odniesieniu do stosowania wizerunków twarzy, w tym pobranych drogą elektroniczną z elektronicznych dokumentów podróży odczytywanych maszynowo lub z VIS;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)   specyfikacji i warunków dotyczących usługi sieciowej, o której mowa w art. 12;

g)  specyfikacji i warunków dotyczących usługi sieciowej, o której mowa w art. 12, w tym przepisy w zakresie ochrony danych w przypadku przekazywania ich przez przewoźników lub w przypadku przekazywania ich przewoźnikom;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

eu-LISA jest odpowiedzialna za zarządzanie rozwojem systemu centralnego, jednolitymi interfejsami krajowymi, infrastrukturą łączności i bezpiecznym kanałem komunikacyjnym między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS. Jest również odpowiedzialna za rozwój usługi sieciowej, o której mowa w art. 12, zgodnie ze specyfikacją i warunkami przyjętymi w ramach procedury sprawdzającej, o której mowa w art. 61 ust. 2.

eu-LISA jest odpowiedzialna za zarządzanie rozwojem systemu centralnego, jednolitymi interfejsami krajowymi, bezpieczną i zaszyfrowaną infrastrukturą łączności i bezpiecznym kanałem komunikacyjnym między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS. Jest również odpowiedzialna za rozwój usługi sieciowej, o której mowa w art. 12, zgodnie ze specyfikacją i warunkami przyjętymi w ramach procedury sprawdzającej, o której mowa w art. 61 ust. 2.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką dotyczącą art. 6 ust. 1 lit. d), gdzie dodano zwrot „bezpiecznej i zaszyfrowanej”. Spójność prawna.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

eu-LISA określa projekt struktury fizycznej systemu, w tym jego infrastruktury łączności oraz specyfikację techniczną i jej rozwijanie w odniesieniu do systemu centralnego, jednolitych interfejsów, bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz infrastruktury łączności, który jest przyjmowane przez zarząd, z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii Komisji. eu-LISA wprowadza również niezbędne zmiany do VIS, wynikające z ustanowienia interoperacyjności z systemem wjazdu/wyjazdu oraz z wprowadzenia zmian do rozporządzenia (WE) nr 767/2008, o których mowa w art. 55.

eu-LISA określa projekt struktury fizycznej systemu, w tym jego bezpiecznej i zaszyfrowanej infrastruktury łączności oraz specyfikację techniczną i jej rozwijanie w odniesieniu do systemu centralnego, jednolitych interfejsów, bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz bezpiecznej i zaszyfrowanej infrastruktury łączności. eu-LISA wprowadza również niezbędne zmiany do VIS, wynikające z ustanowienia interoperacyjności z systemem wjazdu/wyjazdu oraz z wprowadzenia zmian do rozporządzenia (WE) nr 767/2008, o których mowa w art. 55.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką dotyczącą art. 6 ust. 1 lit. d), gdzie dodano zwrot „bezpiecznej i zaszyfrowanej”. Spójność prawna.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

eu-LISA rozwija i wdraża system centralny, jednolite interfejsy krajowe, bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz infrastrukturę łączności jak najszybciej po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i przyjęciu przez Komisję środków przewidzianych w art. 33.

eu-LISA rozwija i wdraża system centralny, jednolite interfejsy krajowe, bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz bezpieczną i zaszyfrowaną infrastrukturę łączności jak najszybciej po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i przyjęciu przez Komisję środków przewidzianych w art. 33.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką dotyczącą art. 6 ust. 1 lit. d), gdzie dodano zwrot „bezpiecznej i zaszyfrowanej”. Spójność prawna.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozwijając i wdrażając system centralny, jednolite interfejsy krajowe, bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz bezpieczną i zaszyfrowaną infrastrukturę łączności, eu-LISA:

 

a)  przeprowadza ocenę ryzyka w ramach rozwoju systemu wjazdu/wyjazdu;

 

b)  przestrzega zasady ochrony prywatności już w fazie projektowania oraz zasady domyślnej ochrony prywatności w całym cyklu życia w trakcie rozwijania systemu;

 

c)  aktualizuje ocenę ryzyka systemu VIS, aby uwzględnić nowe połączenie z systemem wjazdu/wyjazdu oraz realizuje działania następcze, wprowadzając wszelkie dodatkowe środki bezpieczeństwa wskazane w zaktualizowanej ocenie ryzyka.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką dotyczącą art. 6 ust. 1 lit. d), gdzie dodano zwrot „bezpiecznej i zaszyfrowanej”. Spójność prawna.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

eu-LISA jest odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne systemem centralnym, bezpiecznym kanałem komunikacyjnym między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz jednolitymi interfejsami krajowymi. We współpracy z państwami członkowskimi nieustannie zapewnia najlepszą dostępną technologię, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. eu-LISA jest także odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne infrastrukturą łączności między systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi oraz usługą sieciową, o której mowa w art. 12.

eu-LISA jest odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne systemem centralnym, bezpiecznym kanałem komunikacyjnym między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz jednolitymi interfejsami krajowymi. We współpracy z państwami członkowskimi zapewnia, aby w przypadku systemu centralnego, bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz jednolitych interfejsów krajowych zawsze wykorzystywana była najlepsza dostępna technologia, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. eu-LISA jest także odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne bezpieczną i zaszyfrowaną infrastrukturą łączności między systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi oraz usługą sieciową, o której mowa w art. 12.

Uzasadnienie

Poprawka w celu uzupełnienia zdania i dodania odniesień do różnych elementów systemu.

Poprawka     124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  organizację, zarządzanie, funkcjonowanie i konserwację istniejącej krajowej infrastruktury granicznej i jej połączenie z systemem wjazdu/wyjazdu do celów art. 5 z wyjątkiem lit. j), k) i l);

b)  organizację, zarządzanie, funkcjonowanie i konserwację istniejącej krajowej infrastruktury granicznej i jej połączenie z systemem wjazdu/wyjazdu do celów art. 5 z wyjątkiem art. 5 ust. 1a;

Poprawka     125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każde państwo członkowskie wyznacza organ krajowy zapewniający właściwym organom, o których mowa w art. 8, dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu. Każde państwo członkowskie podłącza organ krajowy do jednolitego interfejsu krajowego. Każde państwo członkowskie i Europol podłączają swoje centralne punkty dostępu, o których mowa w art. 26 i 27, do jednolitego interfejsu krajowego.

2.  Każde państwo członkowskie wyznacza niezależny krajowy organ nadzoru zapewniający właściwym organom, o których mowa w art. 8, dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu. Każde państwo członkowskie podłącza organ krajowy do jednolitego interfejsu krajowego. Każde państwo członkowskie i Europol podłączają swoje centralne punkty dostępu, o których mowa w art. 26 i 27, do jednolitego interfejsu krajowego.

Poprawka     126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie nie przetwarzają danych gromadzonych w systemie wjazdu/wyjazdu lub uzyskanych z tego systemu w celach innych niż ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odpowiedzialność za wykorzystywanie danych

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Uzasadnienie

Dostosowanie do przepisów w zakresie ochrony danych. Takie samo sformułowanie jak w przypadku Eurodac.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie wjazdu/wyjazdu każde państwo członkowskie wyznacza organ, który uznaje się za administratora danych zgodnie z art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE i który ponosi główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych w tym państwie członkowskim. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji szczegółowe informacje o tym organie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie wjazdu/wyjazdu każde państwo członkowskie wyznacza organ, który uznaje się za administratora danych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 i który ponosi główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych w tym państwie członkowskim. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji szczegółowe informacje o tym organie.

Poprawka     129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie zapewnia zgodne z prawem przetwarzanie danych rejestrowanych w systemie wjazdu/wyjazdu, w szczególności dostęp do danych jedynie dla odpowiednio upoważnionego personelu w celu wykonywania jego zadań. Odpowiedzialne państwo członkowskie zapewnia w szczególności:

Każde państwo członkowskie zapewnia zgodne z prawem przetwarzanie danych gromadzonych i rejestrowanych w systemie wjazdu/wyjazdu, w szczególności dostęp do danych jedynie dla odpowiednio upoważnionego personelu w celu wykonywania jego zadań. Odpowiedzialne państwo członkowskie zapewnia w szczególności:

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  podejmuje środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa systemu centralnego oraz infrastruktury łączności pomiędzy systemem centralnym a jednolitym interfejsem krajowym, bez uszczerbku dla obowiązków spoczywających na poszczególnych państwach członkowskich;

a)  podejmuje środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa systemu centralnego oraz bezpiecznej i zaszyfrowanej infrastruktury łączności pomiędzy systemem centralnym a jednolitym interfejsem krajowym, bez uszczerbku dla obowiązków spoczywających na poszczególnych państwach członkowskich;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie może przechowywać w swoich krajowych zbiorach danych i w swoim krajowym systemie wjazdu/wyjazdu dane alfanumeryczne, które wprowadziło do systemu wjazdu/wyjazdu zgodnie z celami tego systemu i zgodnie z obowiązującym prawem Unii.

1.  Dane uzyskane z systemu wjazdu/wyjazdu mogą być przetrzymywane w krajowych zbiorach danych tylko wówczas, gdy jest to konieczne w konkretnym przypadku, zgodnie z celem systemu wjazdu/wyjazdu oraz z właściwymi przepisami Unii, w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych, nie dłużej niż jest to konieczne w tym konkretnym przypadku. Państwo członkowskie może przechowywać w swoim krajowym systemie wjazdu/wyjazdu dane alfanumeryczne, które wprowadziło do systemu wjazdu/wyjazdu zgodnie z celami tego systemu i zgodnie z obowiązującym prawem Unii.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że dane związane z wjazdami i wyjazdami są standardowo przetrzymywane wyłącznie w systemie wjazdu/wyjazdu, chyba że w konkretnym przypadku zaistnieje konieczność przetrzymywania ich w krajowych zbiorach danych. Przepis zaczerpnięty z systemu VIS.

Poprawka     132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Okres zatrzymywania danych w krajowych zbiorach danych lub w krajowych systemach wjazdu/wyjazdu nie może być dłuższy niż okres zatrzymywania danych w systemie wjazdu/wyjazdu.

2.  Okres zatrzymywania danych w krajowych zbiorach danych lub w krajowych systemach wjazdu/wyjazdu nie może być dłuższy niż jest to ściśle konieczne w związku z ich konkretnymi celami i w żadnym razie nie może być dłuższy niż okres zatrzymywania danych w systemie wjazdu/wyjazdu.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Komisja przyjęła decyzję o zapewnieniu prawidłowego stopnia ochrony danych osobowych w danym państwie trzecim zgodnie z art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE lub między Wspólnotą a danym państwem trzecim zawarto umowę o readmisji lub w danym przypadku zastosowanie mają przepisy art. 26 ust. 1 lit. d) dyrektywy 95/46/WE;

a)  Komisja przyjęła decyzję o zapewnieniu prawidłowego stopnia ochrony danych osobowych w danym państwie trzecim zgodnie z art. 45 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub między Unią a danym państwem trzecim zawarto umowę o readmisji;

Poprawka     134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zgodziły się korzystać z danych wyłącznie do celów, w jakich zostały one udostępnione;

b)  państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa wyraźnie zgodziły się korzystać z danych wyłącznie do celów, w jakich zostały one udostępnione, i są w stanie to zagwarantować;

Poprawka     135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dane są przekazywane lub udostępniane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności zgodnie z postanowieniami umów o readmisji, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego państwa członkowskiego, które przekazało lub udostępniło dane, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych i ochrony danych;

c)  dane są przekazywane lub udostępniane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii, w szczególności zgodnie z postanowieniami umów o ochronie danych i readmisji, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego państwa członkowskiego, które przekazało lub udostępniło dane, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych i ochrony danych;

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  państwo członkowskie, które wprowadziło dane do systemu wjazdu/wyjazdu, wyraziło na to zgodę.

d)  państwo członkowskie, które wprowadziło dane do systemu wjazdu/wyjazdu, wyraziło na to zgodę, a zainteresowana osoba została poinformowana, że jej dane osobowe mogą być przedmiotem wymiany z organami państwa trzeciego; oraz

Poprawka     137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  ostateczną decyzję o powrocie obywatela państwa trzeciego wydał właściwy organ państwa członkowskiego, w którym przebywa dany obywatel państwa trzeciego.

Uzasadnienie

To bardzo ważne, by przed udostępnieniem państwu trzeciemu danych osobowych obywatela państwa trzeciego upewnić się, czy decyzję nakazującą powrót danego obywatela państwa trzeciego podjął organ właściwy w tym zakresie i czy decyzja taka jest ostateczna.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dane osobowe uzyskane z systemu centralnego przez państwo członkowskie lub Europol na potrzeby ścigania nie mogą być przenoszone ani udostępniane żadnemu państwu trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani podmiotowi prywatnemu mającemu swoją siedzibę w Unii lub poza Unią. Przedmiotowy zakaz obowiązuje również w przypadku dalszego przetwarzania takich danych na szczeblu krajowym lub między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 2 lit. b) decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

4.  Dane osobowe uzyskane z systemu centralnego przez państwo członkowskie lub Europol na potrzeby ścigania nie mogą być przenoszone ani udostępniane żadnemu państwu trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani podmiotowi prywatnemu mającemu swoją siedzibę w Unii lub poza Unią. Przedmiotowy zakaz obowiązuje również w przypadku dalszego przetwarzania takich danych na szczeblu krajowym lub między państwami członkowskimi na mocy dyrektywy (UE) 2016/680.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  odmowy dostępu nieupoważnionym osobom do krajowych obiektów, w których dane państwo członkowskie prowadzi działania zgodnie z celami systemu wjazdu/wyjazdu;

b)  odmowy dostępu nieupoważnionym osobom do sprzętu do przetwarzania danych oraz krajowych obiektów, w których dane państwo członkowskie prowadzi działania zgodnie z celami systemu wjazdu/wyjazdu;

Uzasadnienie

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zapobiegania wykorzystywaniu systemów zautomatyzowanego przetwarzania danych przez osoby niepowołane korzystające z urządzeń do przekazywania danych;

Uzasadnienie

Dostosowanie do wniosku w sprawie Eurodac.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zapewnienia osobom uprawnionym dostępu wyłącznie do danych w systemie wjazdu/wyjazdu objętych udzielonym im uprawnieniem dostępu i wyłącznie z wykorzystaniem niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika oraz trybu poufnego dostępu;

f)  zapewnienia osobom uprawnionym dostępu wyłącznie do danych w systemie wjazdu/wyjazdu objętych udzielonym im uprawnieniem dostępu i wyłącznie z wykorzystaniem indywidualnych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkowników oraz trybu poufnego dostępu;

Uzasadnienie

Dostosowanie do wniosku w sprawie Eurodac.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  zapewnienia, by w przypadku przerwy w działaniu zainstalowane systemy mogły zostać przywrócone do normalnego funkcjonowania;

Uzasadnienie

Dostosowanie do wniosku w sprawie Eurodac.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  zapewnienia niezawodności przez upewnienie się, że wszelkie błędy w funkcjonowaniu systemu wjazdu/wyjazdu są odpowiednio zgłaszane oraz że stosowane są niezbędne środki techniczne mające na celu zapewnienie możliwości odzyskania danych osobowych w przypadku uszkodzenia wskutek nieprawidłowego działania systemu;

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie informują eu-LISA o incydentach związanych z bezpieczeństwem wykrytych w ich systemach, z zastrzeżeniem zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych na podstawie art. 33 rozporządzenia (UE) 2016/679. eu-LISA informuje państwa członkowskie o incydentach związanych z bezpieczeństwem w centralnym systemie wjazdu/wyjazdu. Jeżeli incydent związany z bezpieczeństwem prowadzi do naruszenia ochrony danych osobowych, powiadamia się także Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane państwa członkowskie i eu-LISA współpracują w przypadku zaistnienia incydentu związanego z bezpieczeństwem.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  eu-LISA oraz państwa członkowskie współpracują w celu zapewnienia ujednoliconego podejścia do bezpieczeństwa danych w oparciu o proces zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem obejmujący cały system wjazdu/wyjazdu zgodnie z art. 6.

Uzasadnienie

Przepis zalecany przez EIOD.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każda osoba lub państwo członkowskie, które poniosły szkodę w wyniku bezprawnego przetwarzania danych lub jakiegokolwiek działania niezgodnego z przepisami niniejszego rozporządzenia, są uprawnione do otrzymania odszkodowania od państwa członkowskiego ponoszącego odpowiedzialność za poniesioną szkodę. Państwo członkowskie uznaje się za zwolnione ze spoczywającej na nim odpowiedzialności – w całości lub w części – jeżeli będzie w stanie wykazać, że nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie zdarzenia, które doprowadziło do powstania szkody.

1.  Każda osoba lub państwo członkowskie, które poniosły szkodę materialną lub niematerialną w wyniku bezprawnego przetwarzania danych lub jakiegokolwiek działania niezgodnego z przepisami niniejszego rozporządzenia, są uprawnione do otrzymania odszkodowania od państwa członkowskiego ponoszącego odpowiedzialność za poniesioną szkodę. Państwo członkowskie uznaje się za zwolnione ze spoczywającej na nim odpowiedzialności – w całości lub w części – jeżeli będzie w stanie wykazać, że w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie zdarzenia, które doprowadziło do powstania szkody.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zapisy, o których mowa powyżej, można wykorzystywać wyłącznie do celów monitorowania dopuszczalności przetwarzania danych w kontekście ochrony danych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Zapisy te są chronione przed nieuprawnionym dostępem dzięki stosowaniu odpowiednich środków, przy czym usuwa się je rok od upływie okresu zatrzymania danych, o którym mowa w art. 31, jeżeli nie będą już one potrzebne do zakończenia rozpoczętych procedur monitorowania.

3.  Zapisy, o których mowa powyżej, można wykorzystywać wyłącznie do celów monitorowania dopuszczalności przetwarzania danych w kontekście ochrony danych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 39. Zapisy te są chronione przed nieuprawnionym dostępem dzięki stosowaniu odpowiednich środków, przy czym usuwa się je rok po upływie okresu zatrzymania danych, o którym mowa w art. 31, chyba że będą one potrzebne do zakończenia rozpoczętych procedur monitorowania.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 43a

 

Ochrona danych

 

1.  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez eu-LISA na mocy niniejszego rozporządzenia.

 

2.  Rozporządzenie (UE) 2016/679 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez organy krajowe na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem przetwarzania do celów, o których mowa w art. 5 lit. j)–l).

 

3.  Dyrektywa (UE) 2016/680 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez organy wyznaczone przez państwa członkowskie na mocy niniejszego rozporządzenia do celów, o których mowa w art. 5 lit. j)–l).

 

4.  Rozporządzenie (UE) 2016/794 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Europol na mocy niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Przepis horyzontalny dotyczący ochrony danych na wzór art. 49 wniosku w sprawie europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów dotyczących prawa do informacji zawartych w art. 10 dyrektywy 95/46/WE, odpowiedzialne państwo członkowskie przekazuje obywatelom państw trzecich, których dane są przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu, następujące informacje w formie pisemnej obejmujące:

1.  Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących prawa do informacji zawartych w art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679, odpowiedzialne państwo członkowskie przekazuje obywatelom państw trzecich, których dane są przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu, następujące zwięzłe, przejrzyste, zrozumiałe i łatwo dostępne informacje w formie pisemnej obejmujące:

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  informacje o przysługującym danej osobie prawie uzyskania dostępu do danych, które jej dotyczą, prawie do zażądania poprawienia nieprawidłowych danych na jej temat lub prawie do usunięcia dotyczących jej danych, które były przetwarzane niezgodnie z prawem, a także o prawie do otrzymywania informacji na temat sposobu dochodzenia tych praw oraz do uzyskania danych kontaktowych krajowych organów nadzoru lub, w stosownych przypadkach, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, które to organy są odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg dotyczących ochrony danych osobowych.

e)  informacje o istnieniu przysługującego danej osobie prawa do zażądania od administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, prawa do zażądania sprostowania nieprawidłowych danych, które jej dotyczą, oraz do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, które jej dotyczą, lub do usunięcia bądź zastrzeżenia dotyczących jej danych osobowych, które były przetwarzane niezgodnie z prawem, a także prawa do otrzymania informacji na temat procedur wykonywania tych praw, w tym danych kontaktowych administratora oraz krajowych organów nadzoru lub, w stosownych przypadkach, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, które to organy są odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg dotyczących ochrony danych osobowych.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  objaśnienie dotyczące faktu, że dane w systemie wjazdu/wyjazdu są udostępniane do celów zarządzania granicami i usprawnień, wraz z informacją, że przedłużenie pobytu poza dozwolony okres automatycznie spowoduje dodanie danych obywatela państwa trzeciego do wykazu, a także z określeniem potencjalnych konsekwencji przedłużenia pobytu poza dozwolony okres;

Uzasadnienie

Przepis zalecany przez EIOD.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  okres zatrzymywania danych określony dla wpisów dotyczących wjazdów i wyjazdów oraz dla rejestrów indywidualnych na podstawie art. 31;

Uzasadnienie

Przepis zalecany przez EIOD.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  prawo osób przedłużających pobyt poza dozwolony okres do tego, by ich dane osobowe usunięto, jeżeli przedstawią one dowody na to, że przekroczyły dozwolony czas pobytu ze względu na nieprzewidywalne i poważne zdarzenia; oraz

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ed)  prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2  Informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przekazuje się w momencie utworzenia rejestru indywidualnego konkretnej osoby zgodnie z art. 14, 15 lub 16.

2  Informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przekazuje się za pośrednictwem broszury, o której mowa w ust. 3, lub wszelkimi innymi właściwymi środkami zapewniającymi zainteresowanym obywatelom państwa trzeciego informacje o przysługujących im prawach w momencie utworzenia rejestru indywidualnego danej osoby zgodnie z art. 14, 15 lub 16.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przygotowuje i publikuje wspólną broszurę i stronę internetową zawierające co najmniej informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 61 ust. 2. Treść broszury i strony internetowej musi być napisana w zrozumiały sposób i musi być dostępna w wersji językowej zrozumiałej dla danej osoby lub w wersji językowej, co do której można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że będzie zrozumiała dla danej osoby.

Komisja przygotowuje i publikuje wspólną broszurę i stronę internetową zawierające co najmniej informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 61 ust. 2. Treść broszury i strony internetowej musi być napisana w zrozumiały sposób, zredagowana w zwięzłej, przejrzystej, czytelnej i łatwo dostępnej formie oraz dostępna w wersji językowej zrozumiałej dla danej osoby lub w wersji językowej, co do której można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że będzie zrozumiała dla danej osoby.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Broszurę i stronę internetową przygotowuje się w taki sposób, aby zapewnić państwom członkowskim możliwość ich uzupełnienia o dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych państwach członkowskich. Takie szczegółowe informacje dotyczące państw członkowskich powinny obejmować co najmniej informacje o prawach osoby, której dane dotyczą, informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia ze strony krajowych organów nadzoru, a także dane kontaktowe siedziby administratora danych i krajowych organów nadzoru.

Broszurę i stronę internetową przygotowuje się w taki sposób, aby zapewnić państwom członkowskim możliwość ich uzupełnienia o dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych państwach członkowskich. Takie szczegółowe informacje dotyczące państw członkowskich powinny obejmować co najmniej informacje o prawach osoby, której dane dotyczą, informacje na temat wsparcia ze strony krajowych organów nadzoru, a także dane kontaktowe siedziby administratora danych, inspektora ochrony danych i organów nadzoru.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja – we współpracy z krajowymi organami nadzoru i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych – organizuje kampanię informacyjną towarzyszącą uruchomieniu systemu wjazdu/wyjazdu, w ramach której udziela opinii publicznej informacji na temat przeznaczenia tego systemu, danych gromadzonych w tym systemie, organów uprawnionych do uzyskania dostępu do tych danych oraz praw przysługujących poszczególnym osobom.

Komisja – we współpracy z krajowymi organami nadzoru i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych – organizuje kampanię informacyjną towarzyszącą uruchomieniu systemu wjazdu/wyjazdu, w ramach której udziela opinii publicznej, a w szczególności obywatelom państw trzecich, informacji na temat przeznaczenia tego systemu, danych gromadzonych w tym systemie, organów uprawnionych do uzyskania dostępu do tych danych oraz praw przysługujących poszczególnym osobom. Takie kampanie informacyjne prowadzi się regularnie.

Uzasadnienie

Zważywszy, że zakres stosowania systemu wjazdu/wyjazdu obejmuje obywateli państw trzecich, należy wyraźnie wymienić ich jako grupę docelową kampanii informacyjnej.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawo dostępu do danych, prawo do poprawienia danych i prawo do usunięcia danych

Prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania i uzupełnienia oraz do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Nie naruszając przepisów art. 12 dyrektywy 95/46/WE, każdemu obywatelowi państwa trzeciego przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu oraz do uzyskania informacji na temat państwa członkowskiego, które przesłało te informacje do systemu wjazdu/wyjazdu.

1.  Z zastrzeżeniem art. 15, 16, 17, i 18 rozporządzenia (UE) 2016/679 każdy obywatel państwa trzeciego ma prawo do dostępu do dotyczących go danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu oraz do uzyskania informacji na temat państwa członkowskiego, które przesłało te informacje do systemu wjazdu/wyjazdu, a także może zwrócić się o sprostowanie lub uzupełnienie dotyczących go danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz o usunięcie danych zarejestrowanych bezprawnie. Odpowiedzialne państwo członkowskie odpowiada na takie wnioski w terminie dwóch miesięcy od ich otrzymania.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli dana osoba zwróciła się z wnioskiem o poprawienie lub usunięcie danych do państwa członkowskiego innego niż odpowiedzialne państwo członkowskie, organy państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek, kontrolują prawidłowość danych zgromadzonych w systemie wjazdu/wyjazdu oraz zgodność przetwarzania tych danych z prawem w terminie jednego miesiąca, jeżeli przeprowadzenie takiej kontroli bez zasięgania opinii odpowiedzialnego państwa członkowskiego będzie możliwe. W przeciwnym razie państwo członkowskie inne niż odpowiedzialne państwo członkowskie kontaktuje się z organami odpowiedzialnego państwa członkowskiego w terminie 14 dni, po czym odpowiedzialne państwo członkowskie sprawdza prawidłowość danych i zgodność przetwarzania tych danych z prawem w terminie jednego miesiąca.

2.  Jeżeli dana osoba zwróciła się z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie bądź usunięcie danych osobowych lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych do państwa członkowskiego innego niż odpowiedzialne państwo członkowskie, organy państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek, kontrolują prawidłowość danych zgromadzonych w systemie wjazdu/wyjazdu oraz zgodność przetwarzania tych danych z prawem w terminie 14 dni, jeżeli przeprowadzenie takiej kontroli bez zasięgania opinii odpowiedzialnego państwa członkowskiego będzie możliwe. W przeciwnym razie państwo członkowskie inne niż odpowiedzialne państwo członkowskie kontaktuje się z organami odpowiedzialnego państwa członkowskiego w terminie siedmiu dni, po czym odpowiedzialne państwo członkowskie sprawdza prawidłowość danych i zgodność przetwarzania tych danych z prawem w terminie 14 dni.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli okaże się, że dane przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu są niezgodne ze stanem faktycznym lub że zostały wprowadzone do systemu niezgodnie z prawem, odpowiedzialne państwo członkowskie lub – w stosownych przypadkach – państwo członkowskie, od którego skierowano wniosek, poprawia lub usuwa te dane zgodnie z art. 32. Odpowiedzialne państwo członkowskie lub – w stosownych przypadkach – państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, niezwłocznie informuje zainteresowaną osobę na piśmie o podjęciu czynności w celu poprawienia lub usunięcia danych, które jej dotyczą.

Jeżeli okaże się, że dane przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu są niezgodne ze stanem faktycznym, niepełne lub zostały wprowadzone do systemu niezgodnie z prawem, odpowiedzialne państwo członkowskie lub – w stosownych przypadkach – państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, dokonuje sprostowania, uzupełnienia bądź usunięcia danych osobowych lub ogranicza przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 32. Odpowiedzialne państwo członkowskie lub – w stosownych przypadkach – państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, niezwłocznie informuje zainteresowaną osobę na piśmie o podjęciu czynności w celu sprostowania, uzupełnienia bądź usunięcia dotyczących jej danych osobowych lub w celu ograniczenia przetwarzania takich danych osobowych.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli okaże się, że przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu dane dotyczące wiz są niezgodne ze stanem faktycznym lub że zostały wprowadzone do systemu niezgodnie z prawem, odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, w pierwszej kolejności sprawdza prawidłowość tych danych, zestawiając je z danymi przechowywanymi w VIS, po czym – w razie konieczności – wprowadza w nich stosowne zmiany. Jeżeli dane przechowywane w VIS będą odpowiadały danym przechowywanym w systemie wjazdu/wyjazdu, odpowiedzialne państwo członkowskie lub państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, kontaktuje się z organami państwa członkowskiego odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych danych do VIS w terminie 14 dni. Państwo członkowskie odpowiedzialne za wprowadzenie danych do VIS sprawdza prawidłowość danych dotyczących wiz oraz zgodność przetwarzania danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu z prawem w terminie jednego miesiąca i przekazuje stosowne informacje w tym zakresie odpowiedzialnemu państwu członkowskiemu lub państwu członkowskiemu, do którego skierowano wniosek, po czym państwa te – w razie konieczności – niezwłocznie zmieniają lub usuwają te dane z systemu wjazdu/wyjazdu oraz, w stosownych przypadkach, z wykazu osób, o którym mowa w art. 11 ust. 2.

Jeżeli okaże się, że przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu dane dotyczące wiz są niezgodne ze stanem faktycznym, niepełne lub zostały wprowadzone do systemu niezgodnie z prawem, odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, w pierwszej kolejności sprawdza prawidłowość tych danych, zestawiając je z danymi przechowywanymi w VIS, po czym – w razie konieczności – wprowadza w nich stosowne zmiany. Jeżeli dane przechowywane w VIS będą odpowiadały danym przechowywanym w systemie wjazdu/wyjazdu, odpowiedzialne państwo członkowskie lub państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, kontaktuje się z organami państwa członkowskiego odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych danych do VIS w terminie siedmiu dni. Państwo członkowskie odpowiedzialne za wprowadzenie danych do VIS sprawdza prawidłowość danych dotyczących wiz oraz zgodność przetwarzania danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu z prawem w terminie jednego miesiąca i przekazuje stosowne informacje w tym zakresie odpowiedzialnemu państwu członkowskiemu lub państwu członkowskiemu, do którego skierowano wniosek, po czym państwa te – w razie konieczności – niezwłocznie dokonują sprostowania, uzupełnienia bądź usunięcia danych osobowych dotyczących zainteresowanej osoby z systemu wjazdu/wyjazdu oraz, w stosownych przypadkach, z wykazu osób, o którym mowa w art. 11 ust. 2, lub ograniczają przetwarzanie takich danych.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli odpowiedzialne państwo członkowskie lub – w stosownych przypadkach – państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, nie zgodzi się z twierdzeniem, że dane przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu są niezgodne ze stanem faktycznym lub zostały wprowadzone do systemu bezprawnie, odpowiednie państwo członkowskie niezwłocznie wydaje decyzję administracyjną, w której wyjaśnia na piśmie osobie, której dotyczą dane, dlaczego nie zamierza poprawiać lub usunąć dotyczących jej danych.

4.  Jeżeli odpowiedzialne państwo członkowskie lub – w stosownych przypadkach – państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, nie zgodzi się z twierdzeniem, że dane przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu są niezgodne ze stanem faktycznym, niepełne lub zostały wprowadzone do systemu bezprawnie, odpowiednie państwo członkowskie niezwłocznie wydaje decyzję administracyjną, w której wyjaśnia na piśmie osobie, której dotyczą dane, dlaczego nie zamierza dokonać sprostowania, uzupełnienia bądź usunięcia dotyczących jej danych osobowych lub ograniczyć przetwarzania takich danych.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 − ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, udziela danej osobie informacji wyjaśniających działania, jakie może ona podjąć w przypadku, gdy nie zgodzi się z uzasadnieniem decyzji wydanej zgodnie z ust. 5. Obejmuje to informacje dotyczące sposobu, w jaki można zaskarżyć decyzję w sądzie bądź wnieść skargę do właściwych organów danego państwa członkowskiego, oraz informacje na temat wsparcia, uwzględniając wsparcie ze strony organów nadzoru, jakie można uzyskać zgodnie z przepisami ustaw, przepisami wykonawczymi i procedurami danego państwa członkowskiego.

5.  Odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, udziela danej osobie informacji wyjaśniających działania, jakie może ona podjąć w przypadku, gdy nie zgodzi się z uzasadnieniem decyzji wydanej zgodnie z ust. 4. Obejmuje to informacje dotyczące sposobu, w jaki można zaskarżyć decyzję w sądzie bądź wnieść skargę do właściwych organów danego państwa członkowskiego, oraz informacje na temat wsparcia, uwzględniając wsparcie ze strony organów nadzoru, jakie można uzyskać zgodnie z przepisami ustaw, przepisami wykonawczymi i procedurami danego państwa członkowskiego.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Wszystkie wnioski składane zgodnie z ust. 1 i 2 zawierają informacje niezbędne do zidentyfikowania danej osoby, w tym odciski palców tej osoby. Takie informacje wykorzystuje się wyłącznie w celu zapewnienia możliwości wykonywania praw, o których mowa w ust. 1 i 2, po czym niezwłocznie się je usuwa.

6.  Wszystkie wnioski składane zgodnie z ust. 1 i 2 zawierają minimalne informacje niezbędne do zidentyfikowania danej osoby. Odcisków palców można zażądać do tego celu tylko w należycie uzasadnionych przypadkach, jeżeli istnieją istotne wątpliwości co to tożsamości wnioskodawcy. Takie informacje wykorzystuje się wyłącznie w celu zapewnienia możliwości wykonywania praw, o których mowa w ust. 1 i 2, po czym niezwłocznie się je usuwa.

Poprawka     167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 − ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Za każdym razem, gdy dana osoba zwraca się o udzielenie jej dostępu do danych, które jej dotyczą, zgodnie z ust. 2, właściwy organ odnotowuje fakt wniesienia takiego wniosku oraz przedstawia na piśmie informacje na temat organu, który rozpatrzył ten wniosek, po czym niezwłocznie udostępnia ten dokument krajowym organom nadzoru.

7.  Za każdym razem, gdy dana osoba zwraca się o udzielenie jej dostępu do danych, które jej dotyczą, zgodnie z ust. 2, właściwy organ odnotowuje fakt wniesienia takiego wniosku oraz przedstawia na piśmie informacje na temat organu, który rozpatrzył ten wniosek, po czym w terminie siedmiu dni udostępnia ten dokument krajowym organom nadzoru. Osoba, której dane dotyczą, również otrzymuje kopię tego dokumentu.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy państw członkowskich prowadzą aktywną współpracę na rzecz egzekwowania praw ustanowionych w art. 46 ust. 3, 4 i 5.

1.  Właściwe organy państw członkowskich prowadzą aktywną współpracę na rzecz egzekwowania praw ustanowionych w art. 46.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po otrzymaniu odpowiedniego wniosku organy nadzoru w poszczególnych państwach członkowskich udzielają zainteresowanej osobie pomocy oraz porad przy korzystaniu z przysługującego jej prawa do poprawienia lub usunięcia danych, które jej dotyczą, zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywa 95/46/WE.

Po otrzymaniu odpowiedniego wniosku organy nadzoru w poszczególnych państwach członkowskich udzielają osobie, której dane dotyczą, pomocy oraz porad przy korzystaniu z przysługującego jej prawa do sprostowania, uzupełnienia bądź usunięcia dotyczących jej danych osobowych lub do ograniczenia takich danych, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każda osoba w każdym państwie członkowskim ma prawo do wszczęcia postępowania przed sądem państwa członkowskiego, które odmówiło jej prawa dostępu do danych lub prawa do poprawienia lub usunięcia danych, o których mowa w art. 46, lub do wniesienia skargi do właściwego organu tego państwa.

1.  Z zastrzeżeniem art. 77–82 rozporządzenia (UE) 2016/679, każda osoba w każdym państwie członkowskim ma prawo wszcząć postępowanie przed sądem państwa członkowskiego, które odmówiło jej prawa dostępu do danych lub prawa do sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia dotyczących jej danych zgodnie z art. 46, lub wnieść skargę do właściwego organu tego państwa. Prawo do wszczęcia postępowania lub do wniesienia skargi ma również zastosowanie w przypadku braku odpowiedzi na wniosek o udzielenie dostępu do danych, ich poprawienie lub usunięcie w terminie przewidzianym w art. 46 lub w przypadku nierozpatrzenia wniosku przez administratora danych.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Poszczególne państwa członkowskie zapewniają, aby krajowy organ nadzoru lub organy wyznaczone zgodnie z art. 28 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE monitorowały zgodność z prawem przypadków przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13–19, przez dane państwo członkowskie, uwzględniając przypadki przenoszenia takich danych z systemu wjazdu/wyjazdu i do tego systemu.

1.  Poszczególne państwa członkowskie zapewniają, aby krajowy organ nadzoru lub organy wyznaczone zgodnie z art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 niezależnie monitorowały zgodność z prawem przypadków przetwarzania danych osobowych, o których mowa w rozdziałach II, III i V niniejszego rozporządzenia, przez dane państwo członkowskie, uwzględniając przypadki przenoszenia takich danych z systemu wjazdu/wyjazdu i do tego systemu.

Uzasadnienie

Dane na podstawie przedmiotowego rozporządzenia nie są przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 13–19.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ nadzoru zapewnia przeprowadzenie kontroli operacji przetwarzania danych w systemie krajowym zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania kontroli przynajmniej raz na cztery lata.

2.  Organ lub organy nadzoru zapewniają przeprowadzenie kontroli operacji przetwarzania danych w krajowej infrastrukturze granicznej zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania kontroli przynajmniej raz na dwa lata.

Poprawka     173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają swojemu organowi nadzoru dostęp do zasobów wystarczających, by organ ten mógł wypełniać zadania powierzone mu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3.  Państwa członkowskie zapewniają swojemu niezależnemu organowi lub organom nadzoru dostęp do zasobów wystarczających, by organy te mogły wypełniać zadania powierzone im zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie wjazdu/wyjazdu każde państwo członkowskie wyznacza organ, który uznaje się za administratora danych zgodnie z art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE i który ponosi główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych w tym państwie członkowskim. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji szczegółowe informacje o tym organie.

skreśla się

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Każde państwo członkowskie dostarcza wszelkich informacji żądanych przez organy nadzoru, a w szczególności przekazuje im informacje o działaniach podejmowanych zgodnie z art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 39. Każde państwo członkowskie udziela organom nadzoru prawa dostępu do swoich rejestrów zgodnie z art. 30 oraz zapewnia tym organom możliwość uzyskania dostępu do pomieszczeń powiązanych z systemem wjazdu/wyjazdu w dowolnym momencie.

5.  Każde państwo członkowskie dostarcza wszelkich informacji żądanych przez organy nadzoru, a w szczególności przekazuje im informacje o działaniach podejmowanych zgodnie z art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 39. Każde państwo członkowskie udziela organom nadzoru prawa dostępu do swoich rejestrów zgodnie z art. 41 oraz zapewnia tym organom możliwość uzyskania dostępu do pomieszczeń powiązanych z systemem wjazdu/wyjazdu w dowolnym momencie.

Uzasadnienie

Korekta odesłania.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Każde państwo członkowskie zapewnia swojemu organowi lub swoim organom nadzoru dostęp do doradztwa świadczonego przez osoby dysponujące wystarczającą wiedzą na temat danych biometrycznych.

Uzasadnienie

Dostosowanie do Eurodac.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia prowadzenie działań w zakresie przetwarzania danych osobowych przez eu-LISA w ramach systemu wjazdu/wyjazdu zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

1.  Europejski Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za monitorowanie przetwarzania danych osobowych przez eu-LISA w ramach systemu wjazdu/wyjazdu oraz za dopilnowanie, aby działania takie były prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Dostosowano do art. 49 dotyczącego organu nadzoru. Dostosowano również do rozporządzenia w sprawie Europolu (art. 43), aby uwzględnić zarówno „monitorowanie”, jak i „zapewnianie”.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia przeprowadzenie kontroli działalności Agencji w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania kontroli co najmniej raz na cztery lata. Sprawozdanie z kontroli przekazuje się następnie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, eu-LISA, Komisji i krajowym organom nadzoru. Zapewnia się możliwość przedstawienia uwag dotyczących sprawozdania przez eu-LISA przed jego przyjęciem.

2.  Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia przeprowadzenie kontroli działalności eu-LISA w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania kontroli co najmniej raz na dwa lata. Sprawozdanie z kontroli przekazuje się następnie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, eu-LISA i krajowym organom nadzoru. Zapewnia się możliwość przedstawienia uwag dotyczących sprawozdania przez eu-LISA przed jego przyjęciem.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Krajowe organy nadzoru i Europejski Inspektor Ochrony Danych prowadzą aktywną współpracę w zakresie przysługujących im uprawnień i zapewniają skoordynowany nadzór nad systemem wjazdu/wyjazdu i systemami krajowymi.

1.  Krajowe organy nadzoru i Europejski Inspektor Ochrony Danych, działając w ramach swoich kompetencji, prowadzą aktywną współpracę w zakresie przysługujących im uprawnień i zapewniają skoordynowany nadzór nad systemem wjazdu/wyjazdu i krajowymi infrastrukturami granicznymi.

 

(Poprawka horyzontalna służąca zmianie terminu „systemy krajowe” na termin „krajowa infrastruktura graniczna” z wyjątkiem art. 58.)

Uzasadnienie

Dostosowanie terminologii do art. 6 i do brzmienia przepisów dotyczących Eurodac.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Krajowe organy nadzoru i Europejski Inspektor Ochrony Danych wymieniają się stosownymi informacjami, udzielają sobie wsparcia w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji, analizują trudności związane z interpretacją lub stosowaniem nowego rozporządzenia, oceniają problemy związane ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub z korzystaniem przez osobę, której dane dotyczą, z przysługujących jej praw, sporządzają zharmonizowane wnioski dotyczące wspólnych rozwiązań wszelkich problemów i – w stosownych przypadkach – wspierają działania na rzecz zwiększania świadomości w obszarze praw ochrony danych.

2.  Krajowe organy nadzoru i Europejski Inspektor Ochrony Danych wymieniają się stosownymi informacjami, udzielają sobie wsparcia w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji, analizują trudności związane z interpretacją lub stosowaniem nowego rozporządzenia, oceniają problemy związane ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub w korzystaniu przez osobę, której dane dotyczą, z przysługujących jej praw, sporządzają zharmonizowane wnioski dotyczące wspólnych rozwiązań wszelkich problemów i – w stosownych przypadkach – wspierają działania na rzecz zwiększania świadomości w obszarze praw ochrony danych.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia stosowanie przepisów przyjętych na podstawie ustawodawstwa krajowego wdrażającego decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW również w kwestiach związanych z dostępem do systemu wjazdu/wyjazdu przez organy krajowe tego państwa, zgodnie z art. 1 ust. 2.

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia stosowanie przepisów przyjętych na podstawie ustawodawstwa krajowego wdrażającego dyrektywę (UE) 2016/680 również w kwestiach związanych z dostępem do systemu wjazdu/wyjazdu przez organy krajowe tego państwa, zgodnie z art. 1 ust. 2.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Krajowe organy nadzoru wyznaczonego zgodnie z decyzją ramową 2008/977/WSiSW monitorują zgodność z prawem dostępu państw członkowskich do danych osobowych do celów wymienionych w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w tym dostęp do tych danych w celu ich przeniesienia z systemu wjazdu/wyjazdu i ich wprowadzenia do tego systemu.

2.  Krajowe organy nadzoru wyznaczonego zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/680 monitorują zgodność z prawem dostępu państw członkowskich do danych osobowych do celów wymienionych w art. 5 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w tym dostęp do tych danych w celu ich przeniesienia z systemu wjazdu/wyjazdu i ich wprowadzenia do tego systemu.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Europol przetwarza dane osobowe zgodnie z decyzją 2009/371/WSiSW, przy czym przetwarzanie danych osobowych przez Europol jest objęte nadzorem niezależnego zewnętrznego inspektora ochrony danych. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Europol zgodnie z niniejszym rozporządzeniem regulują przepisy art. 30, 31 i 32 tej decyzji. Niezależny zewnętrzny inspektor ochrony danych zapewnia poszanowanie praw obywateli państw trzecich.

3.  Europol przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i w zgodzie z rozporządzeniem (UE) 2016/794, a przetwarzanie to jest objęte nadzorem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Uzasadnienie

W poszanowaniu art. 43 rozporządzenia w sprawie Europolu.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dane osobowe, do których uzyskano dostęp w systemie wjazdu/wyjazdu w celach określonych w art. 1 ust. 2, przetwarza się wyłącznie do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie dochodzeń w konkretnych przypadkach, w których dane państwo członkowskie lub Europol zwróciły się o udzielenie dostępu do tych danych.

4.   Dane osobowe, do których uzyskano dostęp w systemie wjazdu/wyjazdu w celach określonych w art. 5 ust. 1a, przetwarza się wyłącznie do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie dochodzeń w konkretnych przypadkach, w których dane państwo członkowskie lub Europol zwróciły się o udzielenie dostępu do tych danych.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   System centralny, wyznaczone organy, centralne punkty dostępu i Europol prowadzą rejestr wyszukiwań przeprowadzonych w celu zapewnienia krajowym organom ochrony danych i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych możliwości monitorowania zgodności przetwarzania danych z unijnymi przepisami w zakresie ochrony danych. Do innych niż ten celów, dane osobowe oraz rejestr wyszukiwań usuwa się ze wszystkich krajowych zbiorów danych i ze wszystkich zbiorów danych Europolu po upływie jednego miesiąca, chyba że wspomniane dane i wpisy w rejestrze są niezbędne do celów związanych z konkretnym toczącym się dochodzeniem, na potrzeby którego dane państwo członkowskie lub Europol zwróciły się o ich udostępnienie.

5.  System centralny, wyznaczone organy, centralne punkty dostępu i Europol prowadzą rejestr wyszukiwań przeprowadzonych w celu zapewnienia krajowym organom ochrony danych i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych możliwości monitorowania zgodności przetwarzania danych z unijnymi przepisami w zakresie ochrony danych, w tym dla zachowania rejestrów w celu opracowania sprawozdań rocznych, o których mowa w art. 64 ust. 8. Do innych niż ten celów, dane osobowe oraz rejestr wyszukiwań usuwa się ze wszystkich krajowych zbiorów danych i ze wszystkich zbiorów danych Europolu po upływie jednego miesiąca, chyba że wspomniane dane i wpisy w rejestrze są niezbędne do celów związanych z konkretnym toczącym się dochodzeniem, na potrzeby którego dane państwo członkowskie lub Europol zwróciły się o ich udostępnienie.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Poszczególne państwa członkowskie i Europol zapewniają rejestrowanie lub dokumentowanie wszystkich operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w następstwie zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie dostępu do danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu do celów przewidzianych w art. 1 ust. 2 w celu sprawdzenia dopuszczalności wniosku, monitorowania zgodności przetwarzania danych z prawem, zbadania integralności i bezpieczeństwa danych oraz monitorowania własnej działalności.

1.  Poszczególne państwa członkowskie i Europol zapewniają rejestrowanie lub dokumentowanie wszystkich operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w następstwie zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie dostępu do danych przechowywanych w systemie wjazdu/wyjazdu do celów przewidzianych w art. 5 ust. 1a w celu sprawdzenia dopuszczalności wniosku, monitorowania zgodności przetwarzania danych z prawem, zbadania integralności i bezpieczeństwa danych oraz monitorowania własnej działalności.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W rejestrze lub dokumentacji zamieszcza się następujące informacje:

2.  W rejestrze lub dokumentacji, we wszystkich przypadkach, zamieszcza się następujące informacje:

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  nazwę organu, który zwrócił się z wnioskiem o dostęp w celu przeprowadzenia porównania, oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej, która sporządziła wniosek, a także przetworzone dane;

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  zgodnie z przepisami krajowymi lub z przepisami decyzji 2009/371/WSiSW, oznaczenie identyfikacyjne urzędnika, który przeprowadził wyszukiwanie, oraz oznaczenie identyfikacyjne urzędnika, który zlecił przeprowadzenie wyszukiwania lub dostarczenie danych.

h)  zgodnie z przepisami krajowymi lub z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/794, oznaczenie identyfikacyjne urzędnika, który przeprowadził wyszukiwanie, oraz oznaczenie identyfikacyjne urzędnika, który zlecił przeprowadzenie wyszukiwania lub dostarczenie danych.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Rejestry i dokumentację wykorzystuje się wyłącznie do celów monitorowania zgodności przetwarzania danych z prawem oraz do celów zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych. Do celów monitorowania i oceny, o których mowa w art. 64, wykorzystywać można wyłącznie rejestry zawierające dane niebędące danymi osobowymi. Właściwe krajowe organy nadzoru odpowiedzialne za sprawdzanie dopuszczalności wniosku i monitorowanie zgodności przetwarzania danych z prawem, jak również za monitorowanie integralności i bezpieczeństwa danych, uzyskują dostęp do tych rejestrów w celu wypełniania powierzonych im obowiązków po złożeniu stosownego wniosku.

3.  Rejestry i dokumentację wykorzystuje się wyłącznie do celów monitorowania zgodności przetwarzania danych z prawem oraz do celów zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych. Do celów monitorowania i oceny, o których mowa w art. 64, wykorzystywać można wyłącznie rejestry niezawierające danych osobowych. Właściwe krajowe organy nadzoru odpowiedzialne za sprawdzanie dopuszczalności wniosku i monitorowanie zgodności przetwarzania danych z prawem, jak również za monitorowanie integralności i bezpieczeństwa danych, uzyskują dostęp do tych rejestrów w celu wypełniania powierzonych im obowiązków po złożeniu stosownego wniosku.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 767/2008

Artykuł 17 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Od momentu uruchomienia systemu wjazdu/wyjazdu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 [rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu], ustanawia się interoperacyjność między systemem wjazdu/wyjazdu a VIS, aby zwiększyć efektywność i szybkość przeprowadzania odpraw granicznych. W tym celu eu-LISA ustanawia bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS w celu umożliwienia interoperacyjności między systemem wjazdu/wyjazdu a VIS. Bezpośrednie sprawdzanie danych przechowywanych w obu systemach jest możliwe tylko wtedy, gdy zostało przewidziane zarówno w niniejszym rozporządzeniu, jak i rozporządzeniu (WE) nr 767/2008.

1.  Od momentu uruchomienia systemu wjazdu/wyjazdu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 [rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu], ustanawia się interoperacyjność między systemem wjazdu/wyjazdu a VIS, aby zwiększyć efektywność i szybkość przeprowadzania odpraw granicznych przy należytym poszanowaniu zasady celowości. W tym celu eu-LISA ustanawia bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS w celu umożliwienia interoperacyjności między systemem wjazdu/wyjazdu a VIS. Bezpośrednie sprawdzanie danych przechowywanych w obu systemach jest możliwe tylko wtedy, gdy zostało przewidziane zarówno w niniejszym rozporządzeniu, jak i rozporządzeniu (WE) nr 767/2008.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 767/2008

Artykuł 17 a – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zgodnie z art. 33 [rozporządzenia ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu] Komisja przyjmuje środki niezbędne dla ustanowienia interoperacyjności oraz kompleksowego projektu architektury interoperacyjności zgodnie z art. 34 [rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu]. W celu ustanowienia interoperacyjności z systemem wjazdu/wyjazdu instytucja zarządzająca opracowuje potrzebne zmiany w centralnym wizowym systemie informacyjnym, interfejsach krajowych w każdym państwie członkowskim oraz infrastrukturze łączności między centralnym wizowym systemem informacyjnym a interfejsami krajowymi lub ich dostosowania. Infrastruktury krajowe są dostosowywane lub opracowywane przez państwa członkowskie.

4.  Zgodnie z art. 33 [rozporządzenia ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu] Komisja przyjmuje środki niezbędne dla ustanowienia interoperacyjności oraz kompleksowego projektu architektury interoperacyjności zgodnie z art. 34 [rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu]. W celu ustanowienia interoperacyjności z systemem wjazdu/wyjazdu eu-LISA opracowuje potrzebne zmiany w centralnym wizowym systemie informacyjnym, interfejsach krajowych w każdym państwie członkowskim oraz infrastrukturze łączności między centralnym wizowym systemem informacyjnym a interfejsami krajowymi lub ich dostosowania. Infrastruktury krajowe są dostosowywane lub opracowywane przez państwa członkowskie.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – punkt 5

Rozporządzenie (UE) nr 767/2008

Artykuł 18 – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli w wyniku wyszukiwania w oparciu o dane wymienione w ust. 1 okaże się, że w VIS przechowywane są dane dotyczące jednej wydanej lub przedłużonej wizy lub większej liczby takich wiz, które ważne pod względem czasowym i terytorialnym na potrzeby przekroczenia granicy, właściwy organ kontroli granicznej uzyskuje wyłącznie do celów, o których mowa w ust. 1, dostęp do następujących danych zawartych w danym pliku danych dotyczących wniosku, jak również w pliku lub plikach danych dotyczących wniosku, powiązanych odsyłaczami, zgodnie z art. 8 ust. 4:

3.  Jeżeli w wyniku wyszukiwania w oparciu o dane wymienione w ust. 1 okaże się, że dane dotyczące posiadacza wizy są zarejestrowane w VIS, właściwy organ kontroli granicznej uzyskuje wyłącznie do celów, o których mowa w ust. 1, dostęp do następujących danych zawartych w danym pliku danych dotyczących wniosku, jak również w pliku lub plikach danych dotyczących wniosku, powiązanych odsyłaczami, zgodnie z art. 8 ust. 4:

Uzasadnienie

Ustępy 3 i 4 zostały połączone dla uproszczenia tekstu.

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – punkt 5

Rozporządzenie (UE) nr 767/2008

Artykuł 18 − ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli w wyniku wyszukiwania w oparciu o dane wymienione w ust. 1 okaże się, że dane dotyczące danej osoby są zarejestrowane w VIS, lecz zarejestrowana wiza lub zarejestrowane wizy nie są ważne, właściwy organ graniczny uzyskuje wyłącznie do celów, o których mowa w ust. 1, dostęp do następujących danych w pliku lub plikach danych dotyczących wniosku, jak również w pliku lub plikach danych dotyczących wniosku, powiązanych odsyłaczami, zgodnie z art. 8 ust. 4:

skreśla się

a)  informacji o statusie i danych pochodzących z formularza wniosku, o których mowa w art. 9 ust. 2 i 4;

 

b)  fotografii;

 

c)  danych, o których mowa w art. 10, 13 i 14, wprowadzonych w związku z wizą lub wizami wydanymi, unieważnionymi lub cofniętymi lub z wizami, których ważność została przedłużona.

 

Uzasadnienie

Ustępy 3 i 4 zostały połączone dla uproszczenia tekstu.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – punkt 5

Rozporządzenie (UE) nr 767/2008

Artykuł 18 – ustęp 5 – litera a – podpunkt ii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  na przejściu granicznym nie ma dostępu do technologii umożliwiającej wykorzystanie pobranego wizerunku twarzy i w związku z tym nie można zweryfikować tożsamości posiadacza wizy w systemie wjazdu/wyjazdu;

(ii)  na przejściu granicznym tymczasowo nie ma dostępu do technologii umożliwiającej wykorzystanie pobranego wizerunku twarzy i w związku z tym nie można zweryfikować tożsamości posiadacza wizy w systemie wjazdu/wyjazdu;

Uzasadnienie

Ponieważ dostęp do technologii jest wymagany na każdym przejściu granicznym, brak takiego dostępu może być jedynie tymczasowy.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – punkt 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(8)  art. 20 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – punkt 9

Rozporządzenie (UE) nr 767/2008

Artykuł 26 – ustęp 3 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a.  [Sześć miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu] instytucja zarządzająca ponosi odpowiedzialność za zadania, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

3a.   [Sześć miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu] eu-LISA ponosi odpowiedzialność za zadania, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – punkt 10

Rozporządzenie (UE) nr 767/2008

Artykuł 34 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie oraz organ zarządzający prowadzą rejestr dotyczący wszystkich operacji przetwarzania danych dokonywanych w ramach VIS. Zapisy w rejestrze wskazują cel dostępu do danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i w art. 15–22, datę i godzinę, typ przekazanych danych, o których mowa w art. 9–14, typ danych wykorzystanych przy wyszukiwaniu, o których mowa w art. 15 ust. 2, art. 17, art. 18 ust. 1 i 5, 19 ust. 1, art. 19a ust. 2 i 5, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, oraz nazwę organu wprowadzającego lub wyszukującego dane. Ponadto każde państwo członkowskie prowadzi rejestr personelu należycie upoważnionego do wprowadzania lub pozyskiwania danych.

1.  Każde państwo członkowskie oraz eu-LISA prowadzą rejestr dotyczący wszystkich operacji przetwarzania danych dokonywanych w ramach VIS. Zapisy w rejestrze wskazują cel dostępu do danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i w art. 15–22, datę i godzinę, typ przekazanych danych, o których mowa w art. 9–14, typ danych wykorzystanych przy wyszukiwaniu, o których mowa w art. 15 ust. 2, art. 17, art. 18 ust. 1 i 5, 19 ust. 1, art. 19a ust. 2 i 5, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, oraz nazwę organu wprowadzającego lub wyszukującego dane. Ponadto każde państwo członkowskie prowadzi rejestr personelu należycie upoważnionego do wprowadzania lub pozyskiwania danych.

Poprawka     199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Należycie upoważniony personel właściwych organów państw członkowskich, Komisji, eu-LISA i Fronteksu ma dostęp do następujących danych wyłącznie do sporządzania sprawozdań i statystyk bez możliwości indywidualnej identyfikacji:

1.  Należycie upoważniony personel właściwych organów państw członkowskich, Komisji i eu-LISA ma dostęp do następujących danych, wyłącznie do sporządzania sprawozdań i statystyk, bez możliwości indywidualnej identyfikacji czy profilowania, a należycie upoważniony personel Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej ma dostęp do następujących danych na potrzeby przeprowadzania analiz ryzyka i ocen narażenia zgodnie z art. 11 i 13 rozporządzenia (UE) 2016/1624:

Poprawka     200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  obywatelstwa, płci i daty urodzenia obywatela państwa trzeciego;

b)  obywatelstwa, płci i roku urodzenia obywatela państwa trzeciego;

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, wdraża i obsługuje w swoich obiektach technicznych centralne repozytorium zawierające dane wymienione w ust. 1, które uniemożliwi identyfikację osób fizycznych i umożliwi organom wymienionym w ust. 1 uzyskanie sprofilowanych sprawozdań i statystyk dotyczących wjazdów i wyjazdów, odmów wjazdu oraz przedłużania okresu dozwolonego pobytu obywateli państw trzecich, w celu poprawy oceny ryzyka przedłużenia okresu dozwolonego pobytu, zwiększenia skuteczności odprawy granicznej, wsparcia konsulatów w przetwarzaniu wniosków wizowych oraz wsparcia opartego na dowodach kształtowania polityki Unii w zakresie migracji. Repozytorium zawiera również codzienne statystyki dotyczące danych, o których mowa w ust. 4. Dostępu do centralnego repozytorium udziela się w drodze bezpiecznego dostępu za pośrednictwem sieci S-TESTA wyposażonej w kontrolę dostępu oraz specjalne profile użytkownika służące wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk.

2.  Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, wdraża i obsługuje w swoich obiektach technicznych, na szczeblu centralnym, repozytorium zawierające dane wymienione w ust. 1, które uniemożliwi identyfikację osób fizycznych i umożliwi organom wymienionym w ust. 1 uzyskanie sprofilowanych sprawozdań i statystyk dotyczących wjazdów i wyjazdów, odmów wjazdu oraz przedłużania okresu dozwolonego pobytu obywateli państw trzecich, w celu zwiększenia skuteczności odprawy granicznej, wsparcia konsulatów w przetwarzaniu wniosków wizowych oraz wsparcia opartego na dowodach kształtowania polityki Unii w zakresie migracji. Repozytorium zawiera również codzienne statystyki dotyczące danych, o których mowa w ust. 4. Dostępu do centralnego repozytorium udziela się w drodze bezpiecznego dostępu za pośrednictwem sieci S-TESTA wyposażonej w kontrolę dostępu oraz specjalne profile użytkownika służące wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk.

Poprawka     202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Co kwartał eu-LISA publikuje statystyki dotyczące systemu wjazdu/wyjazdu, przedstawiające w szczególności liczbę, obywatelstwo i przejścia graniczne wjazdu osób przedłużających okres dozwolonego pobytu, obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu, wraz z uzasadnieniem odmowy, oraz obywateli państw trzecich, których zezwolenie na pobyt zostało cofnięte lub przedłużone, a także liczbę obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku składania odcisków palców.

4.  Co kwartał eu-LISA publikuje statystyki dotyczące systemu wjazdu/wyjazdu, przedstawiające w szczególności liczbę, obywatelstwo, wiek, płeć, czas pobytu i przejścia graniczne wjazdu osób przedłużających okres dozwolonego pobytu, obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu, wraz z uzasadnieniem odmowy, oraz obywateli państw trzecich, których zezwolenie na pobyt zostało cofnięte lub przedłużone, a także liczbę obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku składania odcisków palców.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Pod koniec każdego roku dokonuje się zestawienia danych w postaci statystyk kwartalnych dla tego roku. W statystykach dane przedstawiane są z podziałem na poszczególne państwa członkowskie.

5.  Pod koniec każdego roku dokonuje się zestawienia danych w sprawozdaniu rocznym dla tego roku. W statystykach dane przedstawiane są z podziałem na poszczególne państwa członkowskie. Sprawozdanie należy opublikować i przekazać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz krajowym organom nadzoru.

Poprawka     204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Na wniosek Komisji eu-LISA przedstawia Komisji statystyki dotyczące określonych aspektów wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz statystyki, o których mowa w ust. 3.

6.  Na wniosek Komisji i Parlamentu Europejskiego eu-LISA przedstawia im statystyki dotyczące określonych aspektów wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz statystyki, o których mowa w ust. 3.

Poprawka     205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Koszty poniesione w związku z utworzeniem i funkcjonowaniem systemu centralnego, infrastruktury łączności i jednolitego interfejsu krajowego pokrywane są z budżetu ogólnego Unii.

1.  Koszty poniesione w związku z utworzeniem i funkcjonowaniem systemu centralnego, bezpiecznej i zaszyfrowanej infrastruktury łączności i jednolitego interfejsu krajowego pokrywane są z budżetu ogólnego Unii.

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  obsługi systemów krajowych (powierzchnia, wdrażanie, energia elektryczna, chłodzenie);

b)  obsługi systemów krajowych i krajowej infrastruktury granicznej (powierzchnia, wdrażanie, energia elektryczna, chłodzenie);

Uzasadnienie

Dostosowanie do terminologii z art. 6.

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  funkcjonowania systemów krajowych (operatorzy i umowy w zakresie wsparcia);

c)  funkcjonowania systemów krajowych i krajowej infrastruktury granicznej (operatorzy i umowy w zakresie wsparcia);

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja udostępnia informacje zgłoszone zgodnie z ust. 1 państwom członkowskim i podaje je do ogólnej wiadomości poprzez stale aktualizowaną ogólnodostępną stronę internetową.

6.  Komisja publikuje informacje, o których mowa w ust. 1–4, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku wprowadzenia zmian do nich Komisja publikuje raz w danym roku zaktualizowaną skonsolidowaną wersję tych informacji. Komisja prowadzi stale aktualizowaną, ogólnodostępną stronę internetową zawierającą te informacje.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po [Sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – Urząd Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a następnie co sześć miesięcy na etapie opracowywania systemu wjazdu/wyjazdu eu-LISA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stanu prac nad opracowywaniem systemu centralnego, jednolitych interfejsów i infrastruktury łączności między systemem centralnym a jednolitymi interfejsami. Po zakończeniu opracowywania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zostaje przekazane sprawozdanie zawierające szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia celów, w szczególności w zakresie planowania i kosztów, a także zawierające uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

2.  Po [Sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – Urząd Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a następnie co sześć miesięcy na etapie opracowywania systemu wjazdu/wyjazdu eu-LISA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stanu prac nad opracowywaniem systemu centralnego, jednolitych interfejsów i bezpiecznej i zaszyfrowanej infrastruktury łączności między systemem centralnym a jednolitymi interfejsami. Sprawozdanie to zawiera szczegółowe informacje na temat poniesionych kosztów oraz informacje dotyczące wszelkich zagrożeń, jakie mogą mieć wpływ na ogólny koszt systemu. Po zakończeniu opracowywania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zostaje przekazane sprawozdanie zawierające szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia celów, w szczególności w zakresie planowania i kosztów, a także zawierające uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

Uzasadnienie

Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia (szczególnie z SIS II) należy ściśle monitorować koszty.

Poprawka     210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Po upływie trzech lat od rozpoczęcia funkcjonowania systemu wjazdu/wyjazdu, a następnie co cztery lata, Komisja opracowuje całościową ocenę systemu wjazdu/wyjazdu. Całościowa ocena obejmuje analizę osiągniętych wyników w stosunku do wyznaczonych celów, ocenę wpływu na prawa podstawowe oraz ocenę aktualności przesłanek, które doprowadziły do utworzenia systemu, ocenę stosowania rozporządzenia, bezpieczeństwa systemu wjazdu/wyjazdu i wszelkich skutków dla przyszłych działań, a także zawiera wszelkie niezbędne zalecenia. Komisja przekazuje sprawozdania z oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Po upływie trzech lat od rozpoczęcia funkcjonowania systemu wjazdu/wyjazdu, a następnie co cztery lata, Komisja opracowuje całościową ocenę systemu wjazdu/wyjazdu. Całościowa ocena obejmuje analizę osiągniętych wyników w stosunku do wyznaczonych celów, ocenę wpływu na prawa podstawowe oraz ocenę aktualności przesłanek, które doprowadziły do utworzenia systemu, ocenę stosowania rozporządzenia, bezpieczeństwa systemu wjazdu/wyjazdu i wszelkich skutków dla przyszłych działań, w tym skutków mających wpływ na budżet, a także zawiera wszelkie niezbędne zalecenia. Komisja przekazuje sprawozdania z oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka     211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 8 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) liczby wniosków o zmianę danych, działań podjętych w ramach odpowiedzi na wniosek i liczby zmian wprowadzonych w odpowiedzi na wniosek osób, których dotyczyły dane.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Sprawozdanie to stosuje się od daty ustalonej przez Komisję zgodnie z art. 60, z wyjątkiem art. 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 i 61, które będą miały zastosowanie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Uzasadnienie

Artykuły niezbędne do opracowania EES są bezpośrednio stosowane. Całe rozporządzenie będzie miało zastosowanie po rozpoczęciu działań przez EES.

(1)

Dz.U. C 487 z 28.12.2016, s. 66.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W ostatnich latach wzrost przepływu podróżnych na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej pokazał, jak nieskuteczne są obecne systemy kontroli granicznej, a sytuacja może jeszcze ulec pogorszeniu w związku ze wzrostem liczby osób podróżujących przewidywanym na najbliższe lata. Przewiduje się, że do roku 2025 około 300 mln obywateli państw trzecich legalnie przekroczy granice strefy Schengen w celu odbycia krótkoterminowej wizyty. Prognozy mówią, że w najbliższych 20 latach w Europie ruch lotniczy będzie rósł w tempie 2,6 % rocznie. Należy więc zmodernizować nasze systemy zarządzania przepływami podróżnych, by nie tylko poprawić ich elastyczność i skuteczność, lecz także zapewnić większe bezpieczeństwo, przy założeniu że nie ma możliwości renacjonalizacji systemów informacyjnych ani systemów kontroli granicznych. Skuteczność tych kontroli nie może zależeć wyłącznie od kontroli paszportów pasażerów i figurujących tam stempli, które mogą być sfałszowane albo nieczytelne, co sprawia, że kontrole zbytnio obciążają organy graniczne, gdyż przeszkadzają im w wykonywaniu rzeczywistych zadań, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Brak działań w krótkoterminowej perspektywie doprowadzi do zapaści na naszych punktach granicznych i będziemy musieli dokonać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych i kadrowych, aby poradzić sobie z przepływami podróżnych.

Utworzenie europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu przyniesie korzyści podróżnym, ponieważ zmniejszy czas ich oczekiwania w punktach granicznych; państwom członkowskim, ponieważ odprawa pasażerów podróżujących w dobrej wierze będzie trwała krócej, a jednocześnie zwiększy się bezpieczeństwo granic; operatorom obsługującym infrastrukturę, ponieważ ułatwi krótsze połączenia w strefach tranzytowych, co przyniesie bezpośrednie i pośrednie zyski finansowe; podmiotom zarządzającym punktami granicznymi, których zasoby zostaną zoptymalizowane, oraz przewoźnikom, którym ułatwi się realizację zadań. Wszystko to powinno się odbywać przy zapewnieniu niezbędnego poziomu ochrony praw podstawowych i danych zawartych w systemie.

W europejskim programie w zakresie migracji stwierdzono już, że „zarządzanie granicami” jest jednym „z czterech filarów lepszego zarządzania migracją”. Ponadnarodowe zagrożenia, z jakimi ma do czynienia Unia Europejska w ostatnich latach, pokazały, że na obszarze bez wewnętrznych granic potrzebna jest skuteczna kontrola granic zewnętrznych. Związek między skuteczną kontrolą granic a zwiększeniem bezpieczeństwa wewnętrznego staje się coraz bardziej oczywisty. Sprawozdawca opowiada się za tym, aby dać siłom bezpieczeństwa dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu w celu zwalczania poważnej przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, co zwiększy wartość dodaną tego systemu. Dostęp ten musi być kontrolowany, niezbędny, proporcjonalny i musi dawać właściwe gwarancje w zakresie ochrony praw i ochrony danych. Można i należy znaleźć równowagę między szybszym przekraczaniem granic a poprawą ich bezpieczeństwa.

Stanowisko sprawozdawcy

1.- Cele

Celem przedmiotowego wniosku ustawodawczego jest utworzenie systemu ułatwiającego przekraczanie granic, zwalczanie nielegalnej migracji, która powstaje w wyniku przedłużania legalnego okresu pobytu, oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Należy zagwarantować, że cele te zostaną osiągnięte i że będą one zgodne z wymogami ochrony danych gromadzonych w systemie wjazdu/wyjazdu z punktu widzenia proporcjonalności i konieczności.

2.- Architektura

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zmiany wprowadzone do wniosku ustawodawczego, z których wiele jest wynikiem reakcji na wątpliwości, jakie pojawiły się w trakcie prac przygotowawczych. Nie rozumie on jednak decyzji dotyczącej likwidacji programu rejestrowania podróżnych (RTP), który był postrzegany przez Parlament jako odważny sposób umożliwiający szybsze przekraczanie granic.

3.- Interoperacyjność z VIS

Jedną z kluczowych kwestii poruszonych w niniejszym wniosku jest interoperacyjność między systemem wjazdu/wyjazdu a systemem VIS, która stanowi zapowiedź tego, czym mają być przyszłe powiązania między różnymi systemami informacyjnymi. Zakładając, że zasada proporcjonalności jest przestrzegana, interoperacyjność nie narusza w żadnej mierze praw, o których mowa w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Chociaż na tym etapie nie opowiadamy się za interoperacyjnością z systemem SIS II, to trzeba wyjaśnić, jaką procedurę należy stosować w przypadku ostrzeżeń dotyczących osób, które przekroczyły termin dozwolonego pobytu w strefie Schengen.

4.- Budżet

Stworzenie systemu wjazdu/wyjazdu będzie z pewnością kosztowne, lecz brak działań spowodowałby jeszcze większe koszty, zarówno z punktu widzenia niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i personel, aby poradzić sobie z rosnącym przepływem podróżnych, jak i z punktu widzenia bezpieczeństwa państw członkowskich. Sprawozdawca popiera racjonalizację budżetu, lecz jest zaniepokojony ewentualnymi odchyleniami, jakie mogą wystąpić w trakcie procesu wdrażania, co pociągałoby za sobą konieczność zwiększenia kontroli ex ante i ex post.

5.- Biometria

Na etapie badań okazało się, że najlepszą opcją, aby zapewnić szybkie i bezpieczne przekraczanie granic, byłaby kombinacja czterech odcisków palców i rozpoznanie twarzy. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Parlament liczba gromadzonych danych biometrycznych zostanie zmniejszona, co umożliwi import danych już zawartych w systemie VIS oraz zmniejszy pobieranie i duplikowanie przechowywanych danych. Należy zagwarantować standardy o wysokiej jakości, aby gromadzone dane mogły być w pełni wykorzystane w zamierzonych celach.

6.- Ochrona danych i praw podstawowych

Niniejsze rozporządzenie musi zagwarantować ochronę danych gromadzonych w systemie wjazdu/wyjazdu zgodnie z Kartą praw podstawowych. W związku z powyższym, aby zapewnić przestrzeganie art. 7 i 8 Karty praw podstawowych, system wjazdu/wyjazdu musi spełniać następujące kryteria: mieć właściwą podstawę prawną, przestrzegać zasad Karty praw podstawowych i mieć na celu ogólny interes, być proporcjonalny i konieczny. Można to osiągnąć m.in. za pomocą środków takich jak zmniejszenie liczby danych rejestrowanych w systemie, rola władz krajowych i europejskich organów ochrony danych (EIOD), procedury korekty i usunięcia lub sposoby uzyskiwania dostępu do systemu oraz zezwolenia na taki dostęp. Należy podkreślić, że Trybunał Sprawiedliwości UE uznał cele systemu wjazdu/wyjazdu (kontrola granic i migracji, zwalczanie poważnej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu) za leżące w interesie ogólnym.

7.- Okres przechowywania danych

System wjazdu/wyjazdu musi przestrzegać zasady proporcjonalności i konieczności. Pierwotnie proponowany okres przetrzymywania danych (181 dni) uniemożliwiłby skuteczność systemu. Z punktu widzenia podróżnego cel, jakim jest szybsze przekraczanie granic, nie zostałby osiągnięty, ponieważ tak krótki okres wymagałby ponownej rejestracji danych tych podróżnych, którzy regularnie przybywają na nasze terytorium, co spowolniłoby cały proces. Z punktu widzenia konsulatów i organów kontroli granic nie istniałaby już możliwość analizowania historii podróży i przeprowadzania oceny ryzyka, które są decydujące przy podejmowaniu decyzji, natomiast z punktu widzenia sił bezpieczeństwa byłyby niszczone istotne i niezbędne dane służące zwalczaniu poważnej przestępczości i terroryzmu.

Proponowany okres jest dostosowany do celów systemu i służyłby ułatwieniu interoperacyjności z systemem VIS. Należy jednak dać gwarancje, że osoby, których dotyczą dane, będą miały dostęp do danych i w razie potrzeby będą mogły je skorygować lub usunąć.

8.- Udostępnienie systemu siłom bezpieczeństwa

Przyznanie krajowym siłom bezpieczeństwa i Europolowi dostępu do systemu od jego utworzenia, aby zwalczać przestępczość zorganizowaną i terroryzm, zwiększy ogromnie jego wartość dodaną. Ta możliwość i ułatwienie przekraczania granic powinny być ze sobą kompatybilne, co jest wykonalne z prawnego punktu widzenia w poszanowaniu europejskiego porządku prawnego. To, czy strefa Schengen przetrwa, zależy między innymi o ochrony granic zewnętrznych. Najbardziej przydatne narzędzia, jakie posiadamy, aby zwalczać przestępczość zorganizowaną, to wywiad i informacje, co oznacza zdolność do antycypowania.

Jest jasne, że obecnie niektóre siły bezpieczeństwa nie wykorzystują w pełni istniejących systemów, lecz faktem jest również, że inwestycje w szkolenia, wymiana dobrych praktyk i rozwijanie wzajemnego zaufania prowadzą do większego i skuteczniejszego wykorzystania tych systemów. W okresie wdrażania systemu trzeba będzie przeszkolić organy, które będą miały do niego dostęp.

9.- Skutki dla przewoźników i podróżnych

Rola przewoźników ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Muszą oni mieć proporcjonalny i ograniczony dostęp do danych zawartych w systemie wjazdu/wyjazdu, które pomogą im w realizacji zadań, lecz potrzebne są przy tym dostateczne gwarancje, aby bezpieczeństwo systemu nie zostało zagrożone.

Osoby podróżujące powinny mieć możliwość sprawdzenia, jak długo mogą jeszcze legalnie przebywać w danym państwie. W tym celu przydatne byłoby utworzenie systemu pozwalającego sprawdzić tę informację na stronie internetowej. Dostęp do niej powinien być łatwy i bezpieczny, tak by informację mógł odczytać jedynie zainteresowany podróżny. Usługą internetową powinna zarządzać eu-LISA, która byłaby odpowiedzialna za umieszczenie jej w bezpiecznej sieci i za ocenę ewentualnych zagrożeń w celu określenia konkretnych potrzeb związanych ze świadczeniem takiej usługi.

10.- Zarządzanie

eu-LISA ma odegrać ważną rolę w rozwijaniu systemu wjazdu/wyjazdu i jego obsłudze. Należy dostosować standardy bezpieczeństwa, kontroli i odpowiedzialności zarówno w procesie wdrażania systemu, jak i w fazie jego funkcjonowania. Parlament Europejski w ramach swoich uprawnień musi uczestniczyć w poszczególnych cyklach dotyczących systemu wjazdu/wyjazdu.


OPINIA MNIEJSZOŚCI

zgodnie z art. 52a ust. 4 Regulaminu PE

Marie-Christine Vergiat

Uzasadniając początkowo, że procedura taka będzie ułatwiać przekraczanie granic zewnętrznych UE, europejski system wjazdu/wyjazdu (EES) ustanowi rejestr obywateli państw trzecich wjeżdżających na terytorium UE i wyjeżdżających z niego oraz będzie ułatwiać interoperacyjność z innymi bazami danych dzięki stworzeniu kompleksowego systemu gromadzenia danych, w szczególności biometrycznych, również w przypadku dzieci powyżej 12. roku życia, co stoi w sprzeczności z prawem międzynarodowym i stanowi niebezpieczny precedens.

Upodabniając kontrolę granic do walki z przestępczością, siły policyjne będą mogły mieć dostęp do rejestru na takich samych zasadach co straż graniczna, mieszając bardzo różne cele, przecząc zasadom konieczności i proporcjonalności oraz łącząc migrację, przestępczość i terroryzm.

„Dobrzy podróżni” będą mogli zatem wjechać na terytorium UE zgodnie z procedurami administracyjnymi ad hoc, a na wszystkich pozostałych podróżnych spoczywać będzie domniemanie nielegalności, co stanowi pogwałcenie zasady indywidualnego rozpatrywania sytuacji poszczególnych osób, zwłaszcza osób wymagających szczególnego traktowania, o których informacje trafią automatycznie do państw członkowskich.

Z uwagi na charakter i znaczenie tego tekstu warunki jego rozpatrywania szkodzą pracy ustawodawczej z punktu widzenia zagrożeń dla praw podstawowych tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci.

Należało w większym stopniu uwzględnić chociażby zalecenia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.


OPINIA Komisji Budżetowej (9.12.2016)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu oraz odmowy wjazdu dla obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w sprawie określenia warunków dostępu do EES do celów ochrony porządku publicznego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

(COM(2016)0194) – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Monika Hohlmeier

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni jest zdania, że lepsze, bardziej nowoczesne i skuteczniejsze zarządzanie naszymi zewnętrznymi granicami UE jest niezbędne, aby zagwarantować dokładny przegląd wjazdów i wyjazdów obywateli państw trzecich. Ponadto jest to instrument przyspieszający kontrole graniczne, skracający czas oczekiwania na granicach oraz zwiększający swobodę przemieszczania się, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa wewnętrznego, nasilenie walki z terroryzmem i poważnymi przestępstwami transgranicznymi i służący do wykrywania przypadków nielegalnego przekraczania granicy, kradzieży tożsamości lub osób nadmiernie przedłużających pobyt. W szczególności sprawozdawczyni podkreśla, że istnieje istotna luka w istniejących systemach informatycznych, które trzeba rozwiązać, aby skutecznie zabezpieczyć zewnętrzne granice UE. Żadne państwo członkowskie nie jest w stanie samodzielnie prowadzić skutecznej kontroli wjazdu/wyjazdu obywateli krajów trzecich na terytorium całej strefy Schengen. Dlatego też należy pilnie opracować wydajny europejski instrument i wdrożyć go we wszystkich państwach członkowskich.

W tym kontekście sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję zmieniony wniosek dotyczący systemu wjazdu/wyjazdu (EES), który wspiera interoperacyjność i współdziałanie systemów informatycznych w celu przyspieszenia, ułatwienia i wzmocnienia procedur odprawy obywateli państw trzecich podróżujących do UE.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje studium techniczne Komisji Europejskiej dotyczące inteligentnych granic oraz sprawozdanie końcowe z projektu pilotażowego dotyczącego inteligentnych granic eu-LISA, które w odpowiedzi na obawy Parlamentu z 2013 r. ocenia w konkretny sposób finansowe, techniczne i organizacyjne wyzwania dla poszczególnych wariantów strategicznych, jak i uruchamia fazę testowania powierzoną eu-LISA.

Sprawozdawczyni przypomina, że we wnioskach z 2013 r. 1,1 mld EUR zarezerwowano w budżecie UE jako orientacyjną kwotę na rzecz rozwoju EES i RTP. Zmieniony wniosek, oparty na preferowanym wariancie pojedynczego systemu EES, włączając dostęp organów ścigania, przewiduje potrzebną szacunkową kwotę 480 mln EUR. Wyniki analizy finansowej wydają się bardziej precyzyjne niż w poprzednim wniosku. Kwota ta zależy od wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz analizy projektu (integracja istniejących systemów krajowych oraz budowa nowego systemu we wszystkich państwach członkowskich).

Sprawozdawczyni uważa, że wsparcie finansowe z budżetu UE pozwoliłoby pokryć nie tylko koszty związane z głównymi elementami na szczeblu UE w całym okresie objętym WRF (288 mln EUR – na szczeblu UE, zarówno koszty rozwoju, jak i koszty operacyjne w ramach zarządzania pośredniego), ale również koszty zintegrowania elementów istniejącej krajowej infrastruktury granicznej w państwach członkowskich z systemem wjazdu/wyjazdu za pośrednictwem jednolitych interfejsów krajowych (120 mln EUR w ramach zarządzania bezpośredniego). W przeciwieństwie do wniosku Komisji sprawozdawczyni zaleca utworzenie kryzysowego mechanizmu gwarantującego, że państwa członkowskie mające trudności organizacyjne i finansowe będą mogły ustanowić system w przewidzianym terminie.

Sprawozdawczyni popiera również koncepcję, że gdy EES zostanie wprowadzony, przyszłe koszty operacyjne w państwach członkowskich powinny być pokrywane przez ich programy krajowe w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zarządzanie dzielone), i zachęca państwa członkowskie do określenia opłacalnych rozwiązań.

Ponadto sprawozdawczyni proponuje surowsze przepisy o składaniu sprawozdań Parlamentowi i Radzie w trakcie i po zakończeniu opracowywania EES, w tym obowiązkowe bieżące informacje dotyczące zmian budżetu i kosztów w celu zapewnienia pełnej kontroli parlamentarnej i nadzoru nad procesem oraz zminimalizowania ryzyka przekroczenia kosztów i opóźnień.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W swoim komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r. pt. „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa” Komisja przedstawiła proces mający doprowadzić do interoperacyjności systemów informacyjnych, aby w sposób strukturalny udoskonalić unijną architekturę zarządzania danymi do celów kontroli granic i zapewnienia bezpieczeństwa.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niezbędne jest dokładne określenie przeznaczenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) i jego struktury technicznej, ustanowienie zasad jego funkcjonowania i użytkowania oraz określenie zakresów odpowiedzialności za system, kategorii danych, które będą do niego wprowadzane, celów, do jakich dane te mają być wprowadzane, kryteriów ich wprowadzania, organów mających prawo dostępu do danych oraz dalszych zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.

(7)  Niezbędne jest dokładne określenie przeznaczenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) i jego struktury technicznej, ustanowienie zasad jego funkcjonowania, użytkowania i interoperacyjności z innymi systemami informacyjnymi oraz określenie zakresów odpowiedzialności za system, kategorii danych, które będą do niego wprowadzane, celów, do jakich dane te mają być wprowadzane, kryteriów ich wprowadzania, organów mających prawo dostępu do danych oraz dalszych zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  System wjazdu/wyjazdu powinien składać się z centralnego systemu wykorzystywanego do zarządzania skomputeryzowaną bazą danych biometrycznych i alfanumerycznych, jednolitego interfejsu krajowego w poszczególnych państwach członkowskich, bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem w ramach systemu wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz infrastruktury łączności między centralnym systemem a jednolitymi interfejsami krajowymi. Każde państwo członkowskie powinno podłączyć elementy swojej krajowej infrastruktury granicznej do jednolitego interfejsu krajowego.

(12)  System wjazdu/wyjazdu powinien składać się z centralnego systemu wykorzystywanego do zarządzania skomputeryzowaną bazą danych biometrycznych i alfanumerycznych, jednolitego interfejsu krajowego w poszczególnych państwach członkowskich, bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem w ramach systemu wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem Eurodac, a także infrastruktury łączności między centralnym systemem a jednolitymi interfejsami krajowymi. Każde państwo członkowskie powinno podłączyć elementy swojej krajowej infrastruktury granicznej do jednolitego interfejsu krajowego. Krajowe infrastruktury graniczne państw członkowskich obejmują system informacyjny Schengen, bazę zawierającą dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (SLTD) Interpolu, a także banki danych Europolu oraz krajowe banki danych organów ścigania.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Należy zapewnić interoperacyjność między systemem wjazdu/wyjazdu a systemem Eurodac przez utworzenie bezpośredniego kanału komunikacyjnego pomiędzy systemami centralnymi, aby umożliwić automatyczne przekazywanie z systemu wjazdu/wyjazdu do systemu Eurodac danych dotyczących osób przekraczających dozwolony okres pobytu.

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie dotyczące systemu Eurodac przewiduje rejestrowanie danych każdego obywatela państwa trzeciego przebywającego nielegalnie na terytorium jednego z państw członkowskich.

Zgodnie z art. 11 niniejszego rozporządzenia w systemie wjazdu/wyjazdu będzie tworzony wykaz osób, które przekroczyły dozwolony okres pobytu, a tym samym przebywają na terytorium UE nielegalnie. Automatyczne przekazywanie danych umożliwi ograniczenie niepotrzebnego powielania działań.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Niniejsze rozporządzenie ustanawiające system wjazdu/wyjazdu zastępuje obowiązek stemplowania paszportów obywateli państw trzecich, który jest stosowany przez wszystkie przystępujące państwa członkowskie. Pobyty w państwach członkowskich, które nie stosują jeszcze w pełni z dorobku Schengen zgodnie z odpowiednimi aktami przystąpienia, nie powinny być uwzględniane podczas obliczania okresu dozwolonego pobytu w strefie Schengen. Takie państwa członkowskie powinny rejestrować w systemie wjazdu/wyjazdu pobyt obywateli państw trzecich, ale zautomatyzowany kalkulator systemu nie powinien obliczać czasu takiego pobytu jako części dozwolonego czasu pobytu.

(43)  Niniejsze rozporządzenie ustanawiające system wjazdu/wyjazdu zastępuje obowiązek stemplowania paszportów obywateli państw trzecich, który jest stosowany przez wszystkie przystępujące państwa członkowskie. Pobyty w państwach członkowskich, które nie stosują przepisów tytułu III rozporządzenia (UE) 2016/399, powinny być uwzględniane podczas obliczania okresu dozwolonego pobytu wynoszącego 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Uzasadnienie

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jednolitego interfejsu krajowego w każdym państwie członkowskim, opartego na wspólnych specyfikacjach technicznych i identycznego dla wszystkich państw członkowskich, który umożliwia łączenie systemu centralnego z krajową infrastrukturą graniczną w państwach członkowskich;

b)  jednolitego interfejsu krajowego w każdym państwie członkowskim, opartego na wspólnych specyfikacjach technicznych i identycznego dla wszystkich państw członkowskich, który umożliwia łączenie systemu centralnego z krajową infrastrukturą graniczną w państwach członkowskich; krajowe infrastruktury graniczne państw członkowskich obejmują system informacyjny Schengen, bazę zawierającą dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (SLTD) Interpolu, a także banki danych Europolu oraz krajowe banki danych organów ścigania;

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS;

c)  bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnymi systemami VIS i SIS;

Uzasadnienie

Obok pełnej interoperacyjności między EES i VIS konieczne jest również włączenie systemu informacyjnego Schengen (SIS) w celu umożliwienia pełnej wymiany danych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem Eurodac;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Interoperacyjność z systemem Eurodac

 

1.  eu-LISA ustanawia bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem Eurodac w celu umożliwienia interoperacyjności między tymi dwoma systemami.

 

2.  Niniejszy wymóg interoperacyjności musi umożliwiać automatyczne przenoszenie z centralnego systemu wjazdu/wyjazdu do centralnego systemu EURODAC danych określonych w art. 14 i 15 dotyczących wszystkich osób, które przekroczyły dopuszczalny okres pobytu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Pobyty w tych państwach członkowskich, które nie korzystają jeszcze w pełni z dorobku Schengen zgodnie z odpowiednimi aktami przystąpienia, nie są uwzględniane podczas obliczania okresu dozwolonego pobytu w strefie Schengen. Przedmiotowe państwa członkowskie rejestrują pobyty obywateli państw trzecich w systemie wjazdu/wyjazdu. Za pomocą automatycznego kalkulatora w systemie nie można jednak obliczyć pobytów w państwach członkowskich, które nie korzystają jeszcze w pełni z dorobku Schengen, w ramach dozwolonego okresu pobytu.

4.  Pobyty w tych państwach członkowskich, które nie stosują przepisów tytułu III rozporządzenia (UE) 2016/399, są uwzględniane podczas obliczania okresu dozwolonego pobytu w strefie Schengen.

Uzasadnienie

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Dane, o których mowa w art. 14 i 15, dotyczące wszystkich osób, które o ponad dwa tygodnie przekroczyły dozwolony okres pobytu i których karta wjazdu/wyjazdu nie zawiera informacji dotyczących wyjazdu, są automatycznie przekazywane do centralnego systemu Eurodac.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

eu-LISA jest odpowiedzialna za zarządzanie rozwojem systemu centralnego, jednolitymi interfejsami krajowymi, infrastrukturą łączności i bezpiecznym kanałem komunikacyjnym między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS. Jest również odpowiedzialna za rozwój usługi sieciowej, o której mowa w art. 12, zgodnie ze specyfikacją i warunkami przyjętymi w ramach procedury sprawdzającej, o której mowa w art. 61 ust. 2.

eu-LISA jest odpowiedzialna za zarządzanie rozwojem systemu centralnego, jednolitymi interfejsami krajowymi, infrastrukturą łączności i bezpiecznym kanałem komunikacyjnym między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem Eurodac. Jest również odpowiedzialna za rozwój usługi sieciowej, o której mowa w art. 12, zgodnie ze specyfikacją i warunkami przyjętymi w ramach procedury sprawdzającej, o której mowa w art. 61 ust. 2.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

eu-LISA określa projekt struktury fizycznej systemu, w tym jego infrastruktury łączności oraz specyfikację techniczną i jej rozwijanie w odniesieniu do systemu centralnego, jednolitych interfejsów, bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz infrastruktury łączności, który jest przyjmowane przez zarząd, z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii Komisji. eu-LISA wprowadza również niezbędne zmiany do VIS, wynikające z ustanowienia interoperacyjności z systemem wjazdu/wyjazdu oraz z wprowadzenia zmian do rozporządzenia (WE) nr 767/2008, o których mowa w art. 55.

eu-LISA określa projekt struktury fizycznej systemu, w tym jego infrastruktury łączności oraz specyfikację techniczną i jej rozwijanie w odniesieniu do systemu centralnego, jednolitych interfejsów, bezpiecznego kanału komunikacyjnego między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem Eurodac, a także infrastruktury łączności, który jest przyjmowane przez zarząd, z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii Komisji. eu-LISA wprowadza również niezbędne zmiany do VIS, wynikające z ustanowienia interoperacyjności z systemem wjazdu/wyjazdu oraz z wprowadzenia zmian do rozporządzenia (WE) nr 767/2008, o których mowa w art. 55.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

eu-LISA rozwija i wdraża system centralny, jednolite interfejsy krajowe, bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz infrastrukturę łączności jak najszybciej po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i przyjęciu przez Komisję środków przewidzianych w art. 33.

eu-LISA rozwija i wdraża system centralny, jednolite interfejsy krajowe, bezpieczny kanał komunikacyjny między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem Eurodac, a także infrastrukturę łączności jak najszybciej po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i przyjęciu przez Komisję środków przewidzianych w art. 33.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

eu-LISA jest odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne systemem centralnym, bezpiecznym kanałem komunikacyjnym między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz jednolitymi interfejsami krajowymi. We współpracy z państwami członkowskimi nieustannie zapewnia najlepszą dostępną technologię, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. eu-LISA jest także odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne infrastrukturą łączności między systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi oraz usługą sieciową, o której mowa w art. 12.

eu-LISA jest odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne systemem centralnym, bezpiecznym kanałem komunikacyjnym między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem VIS oraz między centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a centralnym systemem Eurodac, a także jednolitymi interfejsami krajowymi. We współpracy z państwami członkowskimi nieustannie zapewnia najlepszą dostępną technologię, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. eu-LISA jest także odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne infrastrukturą łączności między systemem centralnym i jednolitymi interfejsami krajowymi oraz usługą sieciową, o której mowa w art. 12.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 34a

 

Mechanizm reagowania kryzysowego

 

Komisja i państwa członkowskie opracowują mechanizm reagowania kryzysowego, uruchamiany w przypadku gdy państwo członkowskie boryka się z trudnościami finansowymi i organizacyjnymi. Mechanizm ten musi zapewniać, by rozwój i integracja systemów krajowych, kompletność planowania projektu, interoperacyjność z systemami centralnymi VIS i SIS oraz wdrażanie niniejszego rozporządzenia były realizowane jednocześnie i terminowo. Mechanizm ten zapewnia ponadto pełne uczestnictwo wszystkich państw członkowskich w tym systemie.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pełnego działania istotne jest, by wszystkie państwa członkowskie mogły uruchomić system niezależnie od swojej sytuacji finansowej.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 34

 

Nie naruszając art. 58, Komisja zapewnia, by każde państwo członkowskie otrzymało wystarczające wsparcie finansowe z myślą o integracji dotychczasowej krajowej infrastruktury granicznej z systemem wjazdu/wyjazdu za pośrednictwem jednolitych interfejsów krajowych. To wsparcie finansowe obejmuje wszystkie koszty krajowej integracji i wydatki związane z wykonaniem niniejszego rozporządzenia oraz jest proporcjonalne do indywidualnych potrzeb administracyjnych poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Koszty poniesione w związku z utworzeniem i funkcjonowaniem systemu centralnego, infrastruktury łączności i jednolitego interfejsu krajowego pokrywane są z budżetu ogólnego Unii.

1.  Koszty poniesione w związku z utworzeniem i funkcjonowaniem systemu centralnego, infrastruktury łączności i jednolitego interfejsu krajowego pokrywane są z budżetu ogólnego Unii. Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Komisja przeprowadza dokładną analizę wymagań technicznych dotyczących integracji istniejących systemów krajowych, standardów technicznych i wymogów w zakresie treści i dostępu do EES.

Uzasadnienie

Digitalizacja kontroli granicznych jest coraz popularniejszą tendencją na poziomie krajowym w UE i w państwach trzecich. W 11 państwach strefy Schengen, jak również w Bułgarii, Rumunii i Zjednoczonym Królestwie funkcjonują podobne systemy wjazdu/wyjazdu zazwyczaj ograniczone do wybranych portów lotniczych. Jednakże doświadczenie w zakresie rozwoju wielkoskalowych systemów informatycznych na szczeblu UE, takich jak system SIS II i VIS, wykazało, że inicjatywy te doświadczyły wzrostu kosztów. Dlatego też ważne jest możliwie dokładne wyjaśnienie kosztów z wyprzedzeniem, aby zminimalizować ryzyko przekroczenia kosztów.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po [Sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – Urząd Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a następnie co sześć miesięcy na etapie opracowywania systemu wjazdu/wyjazdu eu-LISA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stanu prac nad opracowywaniem systemu centralnego, jednolitych interfejsów i infrastruktury łączności między systemem centralnym a jednolitymi interfejsami. Po zakończeniu opracowywania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zostaje przekazane sprawozdanie zawierające szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia celów, w szczególności w zakresie planowania i kosztów, a także zawierające uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

2.  Po [Sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – Urząd Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a następnie co sześć miesięcy na etapie opracowywania systemu wjazdu/wyjazdu eu-LISA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stanu prac nad opracowywaniem systemu centralnego, jednolitych interfejsów i infrastruktury łączności między systemem centralnym a jednolitymi interfejsami. Sprawozdanie to zawiera przegląd zmian budżetu i kosztów wraz ze szczegółową oceną techniczną i finansową, dokładnymi informacjami na temat wzrostu kosztów i zmian w wymaganiach projektowych oraz przyczyny takich rozbieżności. Gdy uruchamiany jest mechanizm reagowania kryzysowego, w sprawozdaniu należy podać skutki jego uruchomienia. Po zakończeniu opracowywania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zostaje przekazane sprawozdanie zawierające szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia celów, w szczególności w zakresie planowania i kosztów, a także zawierające uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

Uzasadnienie

Doświadczenie w zakresie rozwoju wielkoskalowych systemów informatycznych na szczeblu UE, takich jak system SIS II i VIS, wykazało, że inicjatywy te doświadczyły znacznych opóźnień i wzrostu kosztów. W celu zapewnienia pełnej kontroli parlamentarnej i nadzoru nad procesem oraz zminimalizowania ryzyka przekroczenia kosztów i opóźnień proponuje się, by eu.LISA przedstawiła Parlamentowi i Radzie w czasie opracowywania systemu wjazdu/wyjazdu sprawozdanie, które będzie obejmować obowiązkowe informacje na temat zmian budżetu i kosztów.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Po upływie trzech lat od rozpoczęcia funkcjonowania systemu wjazdu/wyjazdu, a następnie co cztery lata, Komisja opracowuje całościową ocenę systemu wjazdu/wyjazdu. Całościowa ocena obejmuje analizę osiągniętych wyników w stosunku do wyznaczonych celów, ocenę wpływu na prawa podstawowe oraz ocenę aktualności przesłanek, które doprowadziły do utworzenia systemu, ocenę stosowania rozporządzenia, bezpieczeństwa systemu wjazdu/wyjazdu i wszelkich skutków dla przyszłych działań, a także zawiera wszelkie niezbędne zalecenia. Komisja przekazuje sprawozdania z oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Po upływie trzech lat od rozpoczęcia funkcjonowania systemu wjazdu/wyjazdu, a następnie co cztery lata, Komisja opracowuje całościową ocenę systemu wjazdu/wyjazdu. Całościowa ocena obejmuje analizę osiągniętych wyników w stosunku do wyznaczonych celów, ocenę wpływu na prawa podstawowe oraz ocenę aktualności przesłanek, które doprowadziły do utworzenia systemu, ocenę stosowania rozporządzenia, bezpieczeństwa systemu wjazdu/wyjazdu i wszelkich skutków dla przyszłych działań, szczególnie skutków mających wpływ na budżet, a także zawiera wszelkie niezbędne zalecenia. Komisja przekazuje sprawozdania z oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pełnej parlamentarnej kontroli, nadzoru i planowania budżetowego oraz w celu jak najwcześniejszego wykrywania ewentualnych zmian mających wpływ na budżet, proponuje się, by całościowa ocena obejmowała przegląd ewentualnych skutków budżetowych przyszłych działań.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu oraz odmowy wjazdu dla obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określenie warunków dostępu do EES do celów ochrony porządku publicznego

Odsyłacze

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

9.5.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Data przyjęcia

8.12.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu oraz odmowy wjazdu dla obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określenie warunków dostępu do EES do celów ochrony porządku publicznego

Odsyłacze

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Data przedstawienia w PE

6.4.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Data przyjęcia

27.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Data złożenia

8.3.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

38

 

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności