RAPORT referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanți țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) 767/2008 și a Regulamentului (UE) 1077/2011

8.3.2017 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procedură : 2016/0106(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0057/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanți țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) 767/2008 și a Regulamentului (UE) 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2016)0194),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d), articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (22) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0135/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 2016[1],

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0057/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În vederea îmbunătățirii managementului frontierelor externe și în special a verificării respectării dispozițiilor privind perioada de ședere autorizată în spațiul Schengen, trebuie creat un sistem care să înregistreze electronic data și locul de intrare și de ieșire a resortisanților țărilor terțe admiși pentru o ședere de scurtă durată în spațiul Schengen și să calculeze durata șederii autorizate a acestora.

Justificare

Trebuie adăugat un considerent care stabilește argumentul general al creării unui EES.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Este necesar să se precizeze obiectivele și arhitectura tehnică a sistemului de intrare/ieșire (EES), să se stabilească norme referitoare la operarea și utilizarea sa și să se definească responsabilitățile aferente acestui sistem, categoriile de date care urmează să fie introduse în sistem, scopurile pentru care datele urmează să fie introduse, criteriile privind introducerea acestora, autoritățile autorizate să acceseze datele și alte norme privind prelucrarea datelor și protecția datelor cu caracter personal.

(7)  Este necesar să se precizeze obiectivele sistemului de intrare/ieșire (EES), categoriile de date care urmează să fie introduse în sistem, criteriile privind introducerea acestora, autoritățile autorizate să acceseze datele, alte norme privind prelucrarea datelor și protecția datelor cu caracter personal, precum și arhitectura tehnică a sistemului, normele sale de funcționare și utilizare și interoperabilitatea cu alte sisteme de informații. Este necesară, de asemenea, stabilirea responsabilităților pentru acest sistem.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Ar trebui să se stabilească norme precise cu privire la responsabilitățile pentru dezvoltarea și funcționarea EES și la responsabilitățile statelor membre pentru conectarea la EES. Statele membre ar trebui să poată utiliza resursele disponibile prin programele lor naționale conform Fondului pentru securitate internă pentru dezvoltarea și funcționarea EES la nivel național. Agenția pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de libertate, securitate și justiție, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1a, ar trebui să fie responsabilă pentru dezvoltarea și managementul operațional al unui EES centralizat, în conformitate cu prezentul regulament, iar dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 ar trebui modificate în consecință.

 

__________

 

1a  Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  EES ar trebui să aibă drept obiective îmbunătățirea gestionării frontierelor externe, prevenirea imigrației neregulamentare și facilitarea gestionării fluxurilor de migrație. EES ar trebui, în special și atunci când acest lucru este relevant, să contribuie la identificarea tuturor persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile privind durata șederii pe teritoriul statelor membre.

(9)  Obiectivul EES ar trebui să fie îmbunătățirea gestionării frontierelor externe, prevenirea imigrației neregulamentare și facilitarea gestionării fluxurilor de migrație. EES ar trebui, în special și atunci când acest lucru este relevant, să contribuie la identificarea tuturor persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile privind durata șederii autorizate pe teritoriul statelor membre. În plus, EES trebuie să contribuie la împiedicarea, identificarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  EES ar trebui să fie alcătuit dintr-un sistem central, care să opereze o bază de date centrală informatizată, conținând date biometrice și alfanumerice, din interfețele uniforme naționale din fiecare stat membru, dintr-un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al Sistemului de informații privind vizele (sistemul central al VIS) din cadrul Sistemului de informații privind vizele (VIS), creat prin Decizia 2004/512/EC1a a Consiliului, precum și dintr-o infrastructură de comunicații securizată criptată între sistemul central și interfețele uniforme naționale. Fiecare stat membru ar trebui să își conecteze infrastructurile naționale de frontieră la interfața uniformă națională în mod securizat. Pentru a permite resortisanților țărilor terțe și transportatorilor să verifice în orice moment perioada de ședere autorizată rămasă, ar trebui creat un serviciu web. Ar trebui consultați actorii implicați în etapa de dezvoltare a serviciului web.

 

_______________

 

1a Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Ar trebui stabilită interoperabilitatea între EES și VIS prin intermediul unui canal direct de comunicații între sistemul central al VIS și sistemul central al EES, astfel încât autoritățile de frontieră care utilizează EES să poată consulta VIS în scopul extragerii de date privind vizele pentru a crea sau a actualiza dosarele individuale, încât acestea să poată verifica valabilitatea vizei și identitatea titularilor de viză cu ajutorul amprentelor digitale prin consultarea directă a VIS la frontierele externe și să poată verifica identitatea resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză cu ajutorul amprentelor digitale prin consultarea VIS. De asemenea, interoperabilitatea ar trebui, pe de o parte, să permită autorităților de frontieră care utilizează VIS să consulte direct EES din VIS în scopul examinării cererilor de viză și a deciziilor luate cu privire la acestea și, pe de altă parte, să permită autorităților responsabile de vize să actualizeze datele privind vizele din EES în cazul în care o viză este anulată, retrasă sau prelungită. Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului1a ar trebui modificat în consecință.

 

_________

 

1a  Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).

Justificare

Ordinea considerentelor este modificată pentru a reflecta ordinea articolelor. Fostul considerent 13 nu este modificat.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 9 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c)  Pentru a îmbunătăți din punct de vedere structural arhitectura Uniunii de gestionare a datelor pentru controlul și securitatea frontierelor, în Comunicarea sa din 6 aprilie 2016, intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”, Comisia a prezentat o serie de modalități de realizare a interoperabilității sistemelor de informații. Grupul de experți la nivel înalt pentru sisteme de informații și interoperabilitate, instituit prin comunicarea respectivă, ar trebui să-și prezinte concluziile în primăvara anului 2017. Aceste rezultate ar putea fi relevante pentru dezvoltarea viitoare a EES și, dacă este cazul, Comisia ar trebui să propună măsuri corespunzătoare cu privire la EES.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9d)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă căror autorități din statele membre li se poate autoriza accesul la EES pentru introducerea, modificarea, ștergerea sau consultarea datelor în scopurile specifice ale EES și, în măsura în care acest lucru este necesar, în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin.

Justificare

Ordinea considerentelor este modificată pentru a reflecta ordinea articolelor. Fostul considerent 14 nu este modificat.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9e)  Orice prelucrare a datelor din EES ar trebui să fie proporțională cu obiectivele urmărite și necesară pentru îndeplinirea sarcinilor autorităților competente. Atunci când utilizează EES, autoritățile competente ar trebui să garanteze respectarea demnității umane și integritatea persoanelor ale căror date sunt solicitate și să nu discrimineze persoanele pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru îndeplinirea acestor obiective, EES ar trebui să prelucreze date alfanumerice și date biometrice (amprente digitale și imagine facială). Utilizarea datelor biometrice, în ciuda impactului său asupra vieții private a călătorilor, este justificată din două motive. În primul rând, datele biometrice reprezintă o metodă fiabilă de identificare a resortisanților țărilor terțe aflați pe teritoriul statelor membre și care nu dețin documente de călătorie sau alte mijloace de identificare, un modus operandi obișnuit al migranților neregulamentari. În al doilea rând, datele biometrice permit o confruntare mai fiabilă a datelor de intrare cu cele de ieșire ale persoanelor care călătoresc în mod legal. Utilizarea imaginilor faciale în combinație cu datele dactiloscopice permite reducerea numărului de amprente digitale înregistrate, rezultatul fiind identic din punctul de vedere al exactității identificării.

(10)  EES ar trebui să colecteze și să prelucreze date alfanumerice și date biometrice (amprente digitale și imagine facială) în primul rând pentru îmbunătățirea managementului frontierelor externe, prevenirea imigrației clandestine și facilitarea controlului fluxurilor de migrație. Datele cu caracter personal în EES colectate pot fi prelucrate pentru a contribui la prevenirea, depistarea și cercetarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave numai în condițiile prevăzute în prezentul regulament. Utilizarea datelor biometrice, în ciuda impactului său asupra vieții private a călătorilor, este justificată din două motive. În primul rând, datele biometrice reprezintă o metodă fiabilă de identificare a resortisanților țărilor terțe aflați pe teritoriul statelor membre și care nu dețin documente de călătorie sau alte mijloace de identificare, un modus operandi obișnuit al migranților neregulamentari. În al doilea rând, datele biometrice permit o confruntare mai fiabilă a datelor de intrare cu cele de ieșire ale persoanelor care călătoresc în mod legal. Utilizarea imaginilor faciale în combinație cu datele dactiloscopice permite reducerea numărului de amprente digitale înregistrate, rezultatul fiind identic din punctul de vedere al exactității identificării.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În EES ar trebui înregistrate biometric patru amprente digitale ale resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere fizic, pentru a se permite verificarea și identificarea exacte (asigurarea faptului că resortisantul țării terțe nu este deja înregistrat biometric sub o altă identitate sau cu un alt document de călătorie) și a se garanta faptul că sunt disponibile date suficiente în orice circumstanțe. Verificarea amprentelor digitale ale titularilor de viză se va efectua în Sistemul de informații privind vizele (VIS) instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului4. În EES ar trebui înregistrate imaginile faciale atât ale resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, cât și ale titularilor de viză, iar acestea ar trebui utilizate ca element principal de identificare biometrică pentru a verifica identitatea resortisanților țărilor terțe care au fost înregistrați anterior în EES, atâta timp cât dosarul lor individual nu a fost șters. În mod alternativ, această verificare ar trebui efectuată cu ajutorul amprentelor digitale.

(11)  În EES ar trebui înregistrate biometric patru amprente digitale ale resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere fizic, pentru a se permite verificarea și identificarea exacte (asigurarea faptului că resortisantul țării terțe nu este deja înregistrat biometric sub o altă identitate sau cu un alt document de călătorie) și a se garanta faptul că sunt disponibile date suficiente pentru atingerea obiectivelor EES. Verificarea amprentelor digitale ale titularilor de viză se va efectua în VIS. În EES ar trebui înregistrate imaginile faciale atât ale resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, cât și ale titularilor de viză, iar acestea ar trebui utilizate ca element principal de identificare biometrică pentru a verifica identitatea resortisanților țărilor terțe care au fost înregistrați anterior în EES, atâta timp cât dosarul lor individual nu a fost șters. În mod alternativ, această verificare ar trebui efectuată cu ajutorul amprentelor digitale.

__________

__________

4  Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5).

 

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  EES ar trebui să fie alcătuit dintr-un sistem central, care va opera o bază de date centrală informatizată, conținând date biometrice și alfanumerice, dintr-o interfață uniformă de la nivel național în fiecare stat membru, dintr-un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al VIS și dintr-o infrastructură de comunicații între sistemul central și interfețele uniforme de la nivel național. Fiecare stat membru ar trebui să își conecteze infrastructurile naționale de frontieră la interfața uniformă de la nivel național.

eliminat

Justificare

Considerentul este deplasat.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Trebuie să existe o interoperabilitate între EES și VIS, prin intermediul unui canal de comunicare direct între sistemele centrale, astfel încât autoritățile de frontieră care utilizează EES să poată consulta VIS pentru a avea acces la datele legate de viză în vederea creării sau actualizării dosarelor individuale; să poată verifica valabilitatea vizelor și identitatea deținătorilor cu ajutorul amprentelor digitale comparate direct cu VIS la frontierele externe, precum și să verifice identitatea resortisanților țărilor terțe scutiți de viză în VIS, cu ajutorul amprentelor digitale. De asemenea, interoperabilitatea ar trebui, pe de o parte, să permită autorităților de frontieră care utilizează VIS să consulte EES din cadrul VIS în scopul examinării cererilor de viză și a deciziilor luate cu privire la acestea și, pe de altă parte, să permită autorităților responsabile în domeniul vizelor să actualizeze datele privind vizele din EES în cazul în care o viză este anulată, retrasă sau prelungită. Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ar trebui modificat în consecință.

eliminat

Justificare

Considerentul este deplasat.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă căror autorități din statele membre li se poate autoriza accesul la EES pentru introducerea, modificarea, ștergerea sau consultarea de date în scopurile specifice ale EES și, în măsura în care acest lucru este necesar, în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin.

eliminat

Justificare

Considerentul este deplasat.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Orice prelucrare a datelor din EES ar trebui să fie proporțională cu obiectivele urmărite și necesară pentru îndeplinirea sarcinilor autorităților competente. Atunci când utilizează EES, autoritățile competente ar trebui să garanteze respectarea demnității umane și integritatea persoanelor ale căror date sunt solicitate și să nu discrimineze persoanele pe motive de sex, culoare a pielii, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

eliminat

Justificare

Considerentul este deplasat.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În lupta împotriva infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave, este esențial ca autoritățile de asigurare a respectării legii să aibă la dispoziție informațiile cele mai actualizate pentru a-și putea îndeplini sarcinile. Accesul la datele din VIS în scopul asigurării respectării legii și-a dovedit deja utilitatea prin identificarea unor persoane decedate de moarte violentă sau prin sprijinirea anchetatorilor să înregistreze progrese substanțiale în cazuri legate de traficul de persoane, terorism sau traficul de droguri. Accesul la informațiile conținute în EES sunt necesare pentru prevenirea, detectarea și anchetarea infracțiunilor de terorism menționate în Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului6 sau a altor infracțiuni grave menționate în Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului7. Datele generate de EES pot fi utilizate ca un instrument de verificare a identității în cazurile în care resortisantul țării terțe și-a distrus documentele și în care autoritățile de asigurare a respectării legii anchetează o infracțiune prin utilizarea amprentelor digitale sau a imaginii faciale și doresc să stabilească identitatea unei anumite persoane. Aceste date pot fi utilizate, de asemenea, ca instrument de informații în materie penală pentru obținerea de probe prin urmărirea rutelor de călătorie ale unei persoane suspectate de comiterea unei infracțiuni sau ale unei victime a infracțiunii. Prin urmare, datele din EES ar trebui să fie disponibile pentru autoritățile desemnate ale statelor membre și pentru Oficiul European de Poliție („Europol”), sub rezerva condițiilor stabilite în prezentul regulament.

(16)  În lupta împotriva infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni penale grave, este necesar ca autoritățile de aplicare a legii desemnate să aibă la dispoziție informațiile cele mai actualizate pentru a-și putea îndeplini sarcinile. Accesul la datele din VIS în scopul asigurării respectării legii și-a dovedit deja utilitatea prin identificarea unor persoane decedate de moarte violentă sau prin sprijinirea anchetatorilor să înregistreze progrese substanțiale în cazuri legate de traficul de persoane, terorism sau traficul de droguri. Accesul la informațiile conținute în EES sunt necesare pentru prevenirea, detectarea și anchetarea infracțiunilor de terorism menționate în Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului6 sau a altor infracțiuni grave menționate în Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului7. Datele generate de EES pot fi utilizate ca un instrument de verificare a identității în cazurile în care resortisantul țării terțe și-a distrus documentele și în care autoritățile de asigurare a respectării legii anchetează o infracțiune prin utilizarea amprentelor digitale sau a imaginii faciale și doresc să stabilească identitatea unei anumite persoane. Aceste date pot fi utilizate, de asemenea, ca instrument pentru obținerea de probe prin urmărirea rutelor de călătorie ale unei persoane suspectate de comiterea unei infracțiuni sau ale unei victime a infracțiunii. Prin urmare, datele din EES ar trebui să fie disponibile pentru autoritățile desemnate ale statelor membre și pentru Oficiul European de Poliție („Europol”), sub rezerva condițiilor stabilite în prezentul regulament. Având în vedere obiectivele de aplicare a legii și pentru a împiedica, identifica și investiga infracțiunile de terorism și alte infracțiuni grave, căutarea într-o bază de date este proporționată dacă există un motiv major de preocupare legat de securitatea publică; Toate căutările trebuie să fie justificate corespunzător și să fie proporționate în raport cu interesele invocate.

___________

___________

6  Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 6).

6  Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 6).

7  Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

7  Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În plus, Europol joacă un rol-cheie în ceea ce privește cooperarea dintre autoritățile statelor membre în domeniul cercetării penale transfrontaliere prin sprijinirea prevenirii, examinării și anchetării infracțiunilor la nivelul întregii Uniuni Europene. În consecință, și Europol ar trebui să aibă acces la EES în cadrul sarcinilor care îi revin și în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului. 8

(17)  În plus, Europol joacă un rol-cheie în ceea ce privește cooperarea dintre autoritățile statelor membre în domeniul cercetării penale transfrontaliere prin sprijinirea prevenirii, examinării și anchetării infracțiunilor la nivelul întregii Uniuni Europene. În consecință, și Europol ar trebui să aibă acces la EES în cadrul sarcinilor care îi revin și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului8.Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să monitorizeze prelucrarea datelor de către Europol și să asigure conformitatea deplină cu normele aplicabile privind protecția datelor.

___________________

___________________

8  Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (JO L 121, 15.5.2009, p. 37).

8  Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Compararea datelor pe baza unei amprente digitale latente, care este urma dactiloscopică ce poate fi găsită la locul infracțiunii, este fundamentală în domeniul cooperării polițienești. Posibilitatea de a compara o amprentă digitală latentă cu datele dactiloscopice stocate în EES, în cazurile în care există motive întemeiate să se considere că autorul sau victima ar putea fi înregistrată în EES, ar trebui să ofere autorităților de asigurare a respectării legii din statele membre un instrument extrem de valoros în prevenirea, detectarea și anchetarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave, atunci când, de exemplu, singurele dovezi disponibile la locul infracțiunii sunt amprentele digitale latente.

(19)  Compararea datelor pe baza unei amprente digitale latente, care este urma dactiloscopică ce poate fi găsită la locul infracțiunii, este fundamentală în domeniul cooperării polițienești. Posibilitatea de a compara o amprentă digitală latentă cu datele dactiloscopice stocate în EES, în cazurile în care există motive întemeiate să se considere că autorul sau victima ar putea fi înregistrată în EES, este necesară pentru a permite autorităților de aplicare a legii din statele membre să împiedice, să identifice și să investigheze infracțiunile de terorism și alte infracțiuni grave, atunci când, de exemplu, singurele dovezi disponibile la locul infracțiunii sunt amprentele digitale latente.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Statele membre ar trebui să se asigure că polițiștii de frontieră au acces la baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute, precum și la bazele de date relevante ale Uniunii și ale statelor membre. De asemenea, ar trebui să se asigure că polițiștii de frontieră își utilizează pe deplin dreptul de a accesa aceste baze de date atunci când înregistrează călătorii din țări terțe care intră sau ies de pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Datele cu caracter personal stocate în EES nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile EES. Este oportun ca datele referitoare la resortisanții țărilor terțe să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani în scopul gestionării frontierelor, pentru a se evita necesitatea reînregistrării biometrice a resortisanților țărilor terțe în EES înainte de scurgerea acestei perioade. Pentru resortisanții țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii și cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE10 sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, atunci când nu dețin un permis de ședere menționat în Directiva 2004/38/CE, este oportun să se stocheze fiecare fișă pereche de intrare/ieșire pentru o perioadă maximă de un an de la ultima ieșire.

(25)  Datele cu caracter personal stocate în EES nu ar trebui păstrate mai mult decât este strict necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate. Este suficient ca datele referitoare la resortisanții țărilor terțe care au utilizat în mod legal EES și la resortisanții țărilor terțe cărora le-a fost refuzată intrarea pentru o ședere pe termen scurt (sau o viză de circuit) să fie păstrate pentru o perioadă de doi ani în scopul gestionării frontierelor, pentru a se evita necesitatea reînregistrării biometrice a resortisanților țărilor terțe în EES înainte de scurgerea acestei perioade. Perioada de doi ani de păstrare a datelor ar trebui să reducă frecvența reînregistrărilor și să fie benefică pentru toți călătorii, întrucât timpul mediu necesar pentru trecerea frontierei și timpul de așteptare la punctele de trecere se va diminua. Chiar și pentru un călător care intră în spațiul Schengen doar o singură dată, faptul că alți călători deja înregistrați în EES nu vor mai trebui reînregistrați înaintea expirării acestei perioade de doi ani va reduce timpul de așteptare la trecerea frontierei. Perioada de doi ani de păstrare a datelor este, de asemenea, necesară pentru a facilita trecerea frontierei prin utilizarea măsurilor de accelerare a procesului și a sistemelor de self-service. Pentru resortisanții țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii și cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE10 sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, atunci când nu dețin un permis de ședere menționat în Directiva 2004/38/CE, este oportun să se stocheze fiecare fișă pereche de intrare/ieșire pentru o perioadă maximă de un an de la ultima ieșire. După expirarea termenelor de păstrare a datelor relevante, acestea ar trebui șterse automat.

___________

___________

10  Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).

10  Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Este necesară o perioadă de păstrare de patru ani pentru datele resortisanților țărilor terțe care nu au ieșit de pe teritoriul statelor membre în perioada de ședere autorizată, pentru a facilita identificarea și returnarea. Datele ar trebui șterse automat după încheierea acestei perioade de patru ani, cu excepția cazului în care există motive pentru a le șterge mai devreme.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Prin urmare, este necesară o perioadă de cinci ani de păstrare a datelor pentru a permite polițiștilor de frontieră să efectueze analiza de risc necesară, impusă de Codul frontierelor Schengen, înainte de a autoriza intrarea unui călător în spațiul Schengen. Prelucrarea cererilor de viză în cadrul posturilor consulare necesită, de asemenea, analizarea istoricului călătoriilor efectuate de solicitant pentru a evalua modul în care au fost utilizate vizele anterioare și dacă au fost respectate condițiile de ședere. Abandonarea practicii de ștampilare a pașaportului va fi compensată prin consultarea EES. Prin urmare, istoricul călătoriilor disponibil în sistem ar trebui să acopere o perioadă de timp suficientă în scopul eliberării vizelor. Perioada de cinci ani de păstrare a datelor va reduce frecvența reînregistrării biometrice și va fi benefică pentru toți călătorii, întrucât timpul mediu necesar pentru trecerea frontierei și timpul de așteptare la punctele de trecere a frontierei se vor diminua. Chiar și pentru un călător care intră în spațiul Schengen o singură dată, faptul că alți călători care sunt deja înregistrați în EES nu vor mai trebui înregistrați biometric încă o dată va reduce timpul de așteptare la frontieră. Această perioadă de păstrare a datelor va fi, de asemenea, necesară pentru a permite facilitarea trecerii frontierei prin utilizarea măsurilor de accelerare a procesului și a sistemelor de self-service. O astfel de facilitare depinde de datele înregistrate în sistem. O perioadă mai scurtă de păstrare a datelor ar avea un impact negativ asupra duratei controalelor la frontieră. O perioadă mai scurtă de păstrare a datelor ar reduce numărul călătorilor care pot beneficia de această facilitare și, prin urmare, ar submina obiectivul declarat al EES de a facilita trecerea frontierei.

(26)  Este necesară o perioadă de doi ani de păstrare a datelor pentru datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe care au utilizat în mod legal în EES și ale resortisanților țărilor terțe a căror intrare pentru o ședere de scurtă durată (sau pe baza unei vize de circuit) a fost refuzată, și o perioadă de păstrare de patru ani pentru datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe care nu au ieșit de pe teritoriul statelor membre în perioada de ședere autorizată, pentru a permite polițiștilor de frontieră să efectueze analiza de risc necesară, impusă de Codul frontierelor Schengen, înainte de a autoriza intrarea unui călător în spațiul Schengen. Prelucrarea cererilor de viză în cadrul posturilor consulare necesită, de asemenea, analizarea istoricului călătoriilor efectuate de solicitant pentru a evalua modul în care au fost utilizate vizele anterioare și a verifica dacă au fost respectate condițiile de ședere. Abandonarea practicii de ștampilare a pașaportului va fi compensată prin consultarea EES. Prin urmare, istoricul călătoriilor disponibil în sistem ar trebui să acopere o perioadă de timp suficientă în scopul eliberării vizelor. În timpul efectuării analizei de risc la frontieră și pe parcursul prelucrării cererilor de viză, trebuie verificat istoricul deplasărilor resortisanților țărilor terțe, pentru a se stabili dacă au depășit anterior durata maximă a șederii autorizate. Astfel, este necesar să se rețină datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe care nu au ieșit de pe teritoriul statelor membre în perioada de ședere autorizată pentru o perioadă mai lungă de patru ani, în mod comparabil cu cea pentru datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe care au utilizat în mod legal sistemul și ale resortisanților țărilor terțe a căror intrare pentru o ședere de scurtă durată (sau pe baza unei vize de circuit) a fost refuzată.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Aceeași perioadă de păstrare de cinci ani ar fi necesară și pentru datele privind persoanele care nu au ieșit de pe teritoriul statelor membre în perioada de ședere autorizată, în scopul de a sprijini identificarea și procesul de returnare, precum și pentru persoanele a căror intrare pentru o ședere de scurtă durată sau pe baza unei vize de circuit a fost refuzată. În lipsa unor motive de ștergere anticipată, datele ar trebui șterse după scurgerea perioadei de cinci ani.

eliminat

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Ar trebui să se stabilească norme precise cu privire la responsabilitățile pentru dezvoltarea și funcționarea EES și la responsabilitățile statelor membre pentru conectarea la EES. Agenția pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, ar trebui să fie responsabilă pentru dezvoltarea și gestionarea operațională a unui EES centralizat în conformitate cu prezentul regulament, iar dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 ar trebui modificate în consecință.

eliminat

Justificare

Considerentul este deplasat.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului12 se aplică operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către statele membre efectuate în temeiul prezentului regulament cu excepția cazului în care această prelucrare este efectuată de către autoritățile desemnate sau de control ale statelor membre în scopul prevenirii, detectării sau anchetării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

(30)  Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului12 se aplică operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către statele membre efectuate în temeiul prezentului regulament cu excepția cazului în care această prelucrare este efectuată de către autoritățile desemnate sau de control ale statelor membre în scopul prevenirii, investigării, detectării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

___________________

___________________

12  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

12  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 31

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)   Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către autoritățile statelor membre în scopul prevenirii, detectării sau anchetării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie conforme cu standardele de protecție a datelor cu caracter personal din dreptul intern al acestora, în conformitate cu Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului13.

(31)  Actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului12a se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile competente din statele membre în scopul împiedicării, anchetării, identificării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism sau altor infracțiuni grave, în temeiul prezentului regulament.

___________________

___________________

 

12a Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

13 Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (JO L 350, 30.12.2008, p. 60).

 

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 34

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Autoritățile independente de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 28 din Directiva 95/46/CE ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ar trebui să monitorizeze activitățile instituțiilor și organelor Uniunii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere ar trebui să coopereze în cadrul activităților de monitorizare a EES.

(34)  Autoritățile independente de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ar trebui să monitorizeze activitățile instituțiilor și organelor Uniunii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere ar trebui să coopereze în cadrul activităților de monitorizare a EES.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Autoritățile naționale de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 25 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării de către statele membre a datelor cu caracter personal în scopul asigurării respectării legii, iar autoritățile naționale de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 33 din Decizia 2009/371/JAI ar trebui să monitorizeze legalitatea activităților de prelucrare a datelor desfășurate de Europol.

(35)  Autoritățile naționale de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680 ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării de către statele membre a datelor cu caracter personal în scopul asigurării respectării legii.

Justificare

Monitorizarea respectării legii de către Europol la prelucrarea datelor este de competența AEPD, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul de instituire a Europol, și nu de competența autorităților naționale de supraveghere.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 36

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  „(...) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la ...

(36)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 21 septembrie 2016.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 37

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Propunerea instituie norme stricte de acces la EES, precum și garanțiile necesare. Aceasta prevede totodată dreptul persoanelor de acces, de rectificare și de recurs, în special dreptul la o cale de atac judiciară, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare de către autorități publice independente. Prin urmare, prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în special, dreptul la demnitate (articolul 1 din cartă); interzicerea sclaviei și a muncii forțate (articolul 5 din cartă); dreptul la libertate și la siguranță (articolul 6 din cartă), respectarea vieții private și de familie (articolul 7 din cartă), protecția datelor cu caracter personal (articolul 8 din cartă), dreptul la nediscriminare (articolul 21 din cartă), drepturile copilului (articolul 24 din cartă), drepturile persoanelor în vârstă (articolul 25 din cartă), drepturile persoanelor cu handicap (articolul 26 din cartă) și dreptul la o cale de atac eficientă (articolul 47 din cartă).

(37)  Propunerea instituie norme stricte de acces la EES, precum și garanțiile necesare. Aceasta prevede totodată dreptul persoanelor de acces, rectificare, completare, ștergere și recurs, în special dreptul la o cale de atac judiciară, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare de către autorități publice independente. Prin urmare, prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în special, dreptul la demnitate (articolul 1 din cartă); interzicerea sclaviei și a muncii forțate (articolul 5 din cartă); dreptul la libertate și la siguranță (articolul 6 din cartă), respectarea vieții private și de familie (articolul 7 din cartă), protecția datelor cu caracter personal (articolul 8 din cartă), dreptul la nediscriminare (articolul 21 din cartă), drepturile copilului (articolul 24 din cartă), drepturile persoanelor în vârstă (articolul 25 din cartă), drepturile persoanelor cu handicap (articolul 26 din cartă) și dreptul la o cale de atac eficientă (articolul 47 din cartă).

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a)  Accesul la datele conținute de EES nu ar trebui utilizat în niciun caz de către statele membre ca motiv pentru eludarea obligațiilor lor internaționale în temeiul Convenției de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților, astfel cum a fost completată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967, și nu ar trebui utilizat pentru a refuza solicitanților de azil căi legale sigure și eficiente către teritoriul Uniunii pentru a-și exercita dreptul la protecție internațională.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 39 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a)  La începerea operațiunilor, ar trebui să se prezume că toate controalele la frontierele interne au fost ridicate și că toate statele membre Schengen aplică titlul III din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului1a. Prin urmare EES, ca instrument de management a frontierelor care crește eficiența controalelor la frontieră prin calcularea și monitorizarea duratei de ședere autorizată, ar trebui dezvoltat și ar trebui pregătită integrarea sa în infrastructurile naționale de frontieră, pe baza unui spațiu comun fără controale la frontierele interne, în care persoanele se pot deplasa liber în cursul perioadei de ședere autorizate.

 

___________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 43

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Prezentul regulament de instituire a EES înlocuiește obligația de a ștampila pașapoartele resortisanților țărilor terțe, pe care o aplică toate statele membre aderente. Șederile în statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, în conformitate cu actele lor de aderare respective, nu ar trebui să fie luate în considerare la calcularea duratei de ședere autorizată în spațiul Schengen. Aceste state membre ar trebui să înregistreze în EES șederea resortisanților țărilor terțe, dar sistemul automatizat de calcul din EES nu ar trebui să o ia în considerare ca făcând parte din durata autorizată de ședere.

(43)  Prezentul regulament de instituire a EES înlocuiește obligația de a ștampila pașapoartele resortisanților țărilor terțe, pe care o aplică toate statele membre aderente.

Amendamentul     34

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2004/38/CE.

(44)  (Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 51

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51)  Prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care are legătură cu acesta în alt mod, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003, al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 și, respectiv, al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011,

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament instituie un „sistem de intrare/ieșire” (Entry/Exit System, EES) pentru înregistrarea și stocarea informațiilor privind data, ora și locul intrării și ieșirii resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, pentru calcularea duratei șederii acestora și pentru generarea de alerte către statele membre atunci când perioadele de ședere autorizate au expirat, precum și pentru înregistrarea datei, orei și locului refuzului intrării resortisanților țărilor terțe a căror intrare pentru o ședere de scurtă durată sau de lungă durată sau pe baza unei vize de circuit a fost refuzată, a autorității statului membru care a refuzat intrarea și a motivelor refuzului.

1.  Prezentul regulament instituie un „sistem de intrare/ieșire” (Entry/Exit System, EES) pentru înregistrarea și stocarea informațiilor privind data, ora și locul intrării și ieșirii resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, pentru calcularea duratei șederii autorizate a acestora și pentru generarea de alerte către statele membre atunci când perioadele de ședere autorizate au expirat, precum și pentru înregistrarea datei, orei și locului refuzului intrării resortisanților țărilor terțe a căror intrare pentru o ședere de scurtă durată sau pe baza unei vize de circuit a fost refuzată, a autorității statului membru care a refuzat intrarea și a motivelor refuzului.

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament stabilește, de asemenea, la capitolul IV, condițiile în care autoritățile desemnate de asigurare a respectării legii ale statelor membre și Oficiul European de Poliție (Europol) pot obține accesul la EES pentru consultare în scopul prevenirii, detectării și anchetării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

2.  În scopul prevenirii, detectării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, prezentul regulament stabilește, de asemenea, la capitolul IV, condițiile și limitările conform cărora autoritățile desemnate de asigurare a respectării legii ale statelor membre și Oficiul European de Poliție (Europol) pot obține accesul la EES pentru consultare.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  „autoritățile de aplicare a legii desemnate” reprezintă autoritățile cărora le revine răspunderea pentru prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave, și care sunt desemnate de către statele membre în conformitate cu articolul 26.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „viză de scurtă ședere” înseamnă o autorizație emisă de un stat membru în scopul unei șederi preconizate pe teritoriul statelor membre a cărei durată nu depășește 90 de zile în cursul unei perioade de 180 de zile;

(8)  „viză de scurtă ședere” înseamnă o viză care corespunde definiției de la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului1a;

 

___________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul vizelor), (JO L 243, 15.9.2009, p. 1).

Justificare

În locul definirii „vizei de scurtă ședere” se propune o referire încrucișată la Codul vizelor.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „viză de circuit” înseamnă o autorizație emisă de un stat membru în scopul unei șederi preconizate pe teritoriul a două sau mai multe state membre pentru o durată de peste 90 de zile în cursul unei perioade de 180 de zile, cu condiția ca solicitantul să nu intenționeze să stea mai mult de 90 de zile în cursul unei perioade de 180 de zile pe teritoriul aceluiași stat membru;

(9)  „viză de circuit” înseamnă o autorizație emisă de un stat membru în scopul unei șederi preconizate pe teritoriul a două sau mai multe state membre pentru o durată de 12 luni în cursul unei perioade de 15 luni, cu condiția ca solicitantul să nu stea mai mult de 90 de zile în cursul unei perioade de 180 de zile pe teritoriul aceluiași stat membru;

Justificare

Definiția vizei de circuit este modificată pentru a ține cont de raportul LIBE pe această temă.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  „date dactiloscopice” înseamnă datele privind amprentele digitale ale indexului, degetului mijlociu, degetului inelar și degetului mic de la mâna dreaptă, în cazul în care acestea există, și, în caz contrar, de la mâna stângă sau o amprentă digitală latentă;

(15)  „date dactiloscopice” înseamnă datele privind amprentele digitale ale indexului, degetului mijlociu, degetului inelar și degetului mic de la mâna dreaptă, în cazul în care acestea există, și, în caz contrar, de la mâna stângă, cu o rezoluție și o calitate a imaginii suficiente pentru a fi utilizate pentru compararea automatizată a datelor biometrice, sau o amprentă digitală latentă;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  „Frontex” înseamnă Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004;

(20)  „Frontex” înseamnă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului1a;;

 

___________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  „autoritate de supraveghere” înseamnă autoritățile de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 28 din Directiva 95/46/CE;

eliminat

Amendamentul     44

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  „autoritate națională de supraveghere” în scopul asigurării respectării legii înseamnă autoritățile de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 25 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

eliminat

Amendamentul     45

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  „organism național de supraveghere” înseamnă organismele de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 33 din Decizia 2009/371/JAI;

eliminat

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Termenii definiți la articolul 2 din Directiva 95/46/CE au același înțeles în prezentul regulament, în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către autoritățile statelor membre în scopul prevăzut la articolul 5 din prezentul regulament.

2.  Termenii definiți la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679 au același înțeles în prezentul regulament în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către autoritățile statelor membre în scopurile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din prezentul regulament.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Termenii definiți la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/977/JAI au același înțeles în prezentul regulament, în măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către autoritățile statelor membre în scopul asigurării respectării legii.

3.  Termenii definiți la articolul 3 din Directiva (UE) nr. 2016/680 au același înțeles în prezentul regulament, în măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către autoritățile statelor membre în scopurile de aplicare a legii menționate la articolul 5 alineatul (1a) din prezentul regulament.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Structura EES

Dezvoltarea și managementul operațional al EES

Amendamentul     49

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție („eu-LISA”) dezvoltă EES și asigură gestionarea operațională a acestuia, inclusiv funcționalitățile de prelucrare a datelor biometrice menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (f) și la articolul 15.

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție („eu-LISA”) dezvoltă EES și asigură gestionarea operațională a acestuia, inclusiv funcționalitățile de prelucrare a datelor biometrice menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (f) și la articolul 15, precum și securitatea adecvată.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Scopul EES

Obiectivele EES

Amendamentul     51

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin înregistrarea și stocarea datei, orei și locului de intrare și ieșire și a refuzului intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe la frontierele externe, precum și prin furnizarea accesului statelor membre la aceste informații, EES:

(Nu privește versiunea în limba română.)  

 

 

Amendamentul     52

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  permite identificarea și depistarea (inclusiv în interiorul teritoriului statelor membre) a persoanelor care depășesc termenul legal de ședere și permite autorităților naționale competente din statele membre să ia măsurile corespunzătoare, inclusiv pentru a spori posibilitățile de returnare;

(c)  permite identificarea și depistarea persoanelor care depășesc termenul legal de ședere și permite autorităților naționale competente din statele membre să ia măsurile corespunzătoare;

 

 

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  eliberează resursele alocate controlului la frontiere de efectuarea unor verificări care pot fi automatizate și permite o concentrare mai mare asupra evaluării resortisanților țărilor terțe;

(e)  permite automatizarea controlului la frontieră al resortisanților țărilor terțe;

Amendamentul     54

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  contribuie la prevenirea, detectarea și anchetarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave;

eliminat

Amendamentul     55

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  permite identificarea și prinderea teroriștilor și a persoanelor suspectate de comiterea unor fapte penale, precum și a victimelor care trec frontierele externe;

eliminat

Amendamentul     56

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  permite generarea de informații privind istoricul călătoriilor efectuate de teroriști, de persoanele suspectate de comiterea unor fapte penale, precum și de victime, pentru anchetele legate de terorism sau de infracțiunile grave.

eliminat

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Acordând acces autorităților de aplicare a legii conform condițiilor stabilite în prezentul regulament, EES:

 

(a)  contribuie la prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave;

 

(b)  permite identificarea și capturarea teroriștilor și a persoanelor suspectate de comiterea unor fapte penale, precum și identificarea victimelor care trec frontierele externe;

 

(c)  permite generarea de informații privind istoricul călătoriilor efectuate de teroriști, de persoanele suspectate de comiterea unor fapte penale, precum și de victime, pentru anchetele legate de terorism sau de infracțiuni penale grave.

Amendamentul     58

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Pentru a facilita trecerea frontierei pentru resortisanții țărilor terțe care călătoresc frecvent și care au făcut obiectul unor controale de securitate prealabile, statele membre pot institui programe naționale de facilitare în conformitate cu articolul 8e din Regulamentul 2016/399 și le pot corela cu EES.

 

EES permite accesul autorităților naționale de resort, menționate la articolul 8e din Regulamentul (UE) 2016/399, la informațiile privind șederile de scurtă durată sau refuzul intrării, în scopul verificării cererilor de acces la programele naționale de facilitare și al adoptării deciziilor menționate la articolul 23.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o interfață uniformă care urmează să fie utilizată la nivel național în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central la infrastructurile naționale de frontieră din statele membre;

(b)  o interfață uniformă care urmează să fie utilizată la nivel național în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central la infrastructurile naționale de frontieră din statele membre în mod securizat;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o infrastructură de comunicații între sistemul central și interfețele uniforme de la nivel național.

(d)  o infrastructură securizată criptată de comunicații între sistemul central și interfețele uniforme de la nivel național.

 

(Modificare orizontală: se aplică întregului text.)

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  de a extrage și a importa date privind vizele direct din VIS pentru a actualiza EES în cazul anulării, retragerii sau prelungirii unei vize în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament și cu articolele 13, 14 și 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;

(b)  de a extrage și a importa date privind vizele direct din VIS pentru a actualiza fișa din EES în cazul anulării, retragerii sau prelungirii unei vize în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament și cu articolele 13, 14 și 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  de a verifica autenticitatea și valabilitatea vizei sau dacă sunt respectate condițiile de intrare pe teritoriul statelor membre în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399, în temeiul articolului 21 din prezentul regulament și al articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;

(c)  de a verifica la frontierele externe autenticitatea și valabilitatea vizei sau dacă sunt respectate condițiile de intrare pe teritoriul statelor membre în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399, în temeiul articolului 21 din prezentul regulament și al articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008;

Justificare

Clarificare a textului.

Amendamentul     63

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare autoritate competentă se asigură că, prin utilizarea EES, resortisanții țărilor terțe nu sunt discriminați pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și că demnitatea umană și integritatea persoanei sunt pe deplin respectate. Se acordă o atenție deosebită situației speciale a copiilor, a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap. În special, la păstrarea datelor unui copil, interesul superior al copilului este considerat primordial.

2.  Fiecare autoritate competentă se asigură că, prin utilizarea EES, resortisanții țărilor terțe nu sunt discriminați pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, trăsături genetice, limbă, religie sau convingeri, opinie politică sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală și că demnitatea umană și integritatea persoanei sunt pe deplin respectate. Se acordă o atenție deosebită situației speciale a copiilor, a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap. În special, la păstrarea datelor unui copil, interesul superior al copilului este considerat primordial.

Justificare

În conformitate cu Carta drepturilor fundamentale.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Polițiștii de frontieră, la introducerea datelor biometrice pentru EES, respectă întru totul demnitatea umană, în special în caz de dificultăți la captarea imaginilor faciale sau la prelevarea amprentelor digitale.

Amendamentul     65

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Șederile în statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, în conformitate cu actele lor de aderare respective, nu sunt luate în considerare la calcularea duratei de ședere autorizată în spațiul Schengen. Statele membre respective înregistrează șederea resortisanților țărilor terțe în EES. Cu toate acestea, sistemul automatizat de calcul nu ia în considerare ca parte a duratei autorizate de ședere perioadele de ședere în statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen.

eliminat

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  EES cuprinde un mecanism care identifică în mod automat fișele de intrare/ieșire care nu conțin o dată de ieșire imediat după data de expirare a perioadei autorizate de ședere și fișele în cazul cărora s-a depășit perioada maximă autorizată de ședere.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul     67

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În conformitate cu articolul 31, statele membre sunt în mod automat informate, cu trei luni înainte, de ștergerea programată a datelor privind persoanele care depășesc termenul legal de ședere, pentru ca acestea să poată adopta măsurile corespunzătoare.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru ca resortisanții țărilor terțe să poată verifica în orice moment perioada rămasă din durata autorizată de ședere, accesul securizat pe internet la un serviciu web găzduit de eu-LISA în cele două situri tehnice ale acesteia le permite să furnizeze datele cerute în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (b), împreună cu datele de intrare și de ieșire preconizate. Pe baza datelor respective, serviciul web le oferă un răspuns pozitiv/negativ. Serviciul web utilizează o bază de date separată, care poate fi doar citită și care este actualizată zilnic prin extragerea unidirecțională din EES a subsetului de date minim necesar.

1.  Pentru ca resortisanții țărilor terțe să poată verifica în orice moment perioada rămasă din durata autorizată de ședere, accesul securizat pe internet la un serviciu web găzduit de eu-LISA în cele două situri tehnice ale acesteia le permite să furnizeze datele cerute în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (b), împreună cu datele de intrare și de ieșire preconizate. Pe baza datelor respective, serviciul web le oferă un răspuns pozitiv/negativ. Serviciul web utilizează o bază de date separată, care poate fi doar citită și care este actualizată zilnic prin extragerea unidirecțională din EES a subsetului de date minim necesar. eu-LISA este responsabilă de securitatea serviciului web, de securitatea datelor personale pe care le conține și de procesul de extragere a datelor personale din sistemul central în serviciul web. eu-LISA realizează o evaluare a riscurilor de securitate a informațiilor, pentru a defini nevoile specifice de securitate ale serviciului web.

Justificare

Clarificare propusă de AEPD.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Operatorii de transport pot utiliza accesul securizat pe internet la serviciul web menționat la alineatul (1) pentru a verifica dacă resortisanții țărilor terțe care dețin o viză cu o intrare sau cu două intrări au utilizat deja sau nu viza respectivă. Operatorul de transport furnizează datele menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (d). Pe baza datelor respective, serviciul web furnizează operatorilor de transport un răspuns pozitiv/negativ. Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit.

2.  Operatorii de transport pot utiliza accesul securizat pe internet la serviciul web menționat la alineatul (1) pentru a verifica dacă resortisanții țărilor terțe care dețin o viză cu o intrare sau cu două intrări au utilizat deja sau nu viza respectivă. Operatorul de transport furnizează datele menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (d). Pe baza datelor respective, serviciul web furnizează operatorilor de transport un răspuns pozitiv/negativ. Operatorii de transport stabilesc un sistem de autentificare pentru a se asigura că doar personalul autorizat poate accesa serviciul web. Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit timp de maximum 48 de ore, după care datele sunt șterse automat, pentru unicul scop de a informa resortisanții țărilor terțe în cauză.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile de frontieră verifică, în conformitate cu articolul 21, dacă pentru resortisantul țării terțe a fost creat în EES un dosar individual anterior, precum și identitatea acestuia. În cazul în care un resortisant al unei țări terțe utilizează serviciul de self-service pentru preînregistrarea biometrică a datelor sau pentru efectuarea verificărilor la frontieră [should this self-service system not be defined or explained?] , se poate efectua o verificare prin intermediul sistemului de self-service.

1.  Autoritățile de frontieră verifică, în conformitate cu articolul 21, dacă pentru resortisantul țării terțe a fost creat în EES un dosar individual anterior, precum și identitatea acestuia. În cazul în care un resortisant al unei țări terțe utilizează serviciul de self-service pentru preînregistrarea biometrică a datelor sau pentru efectuarea verificărilor la frontieră, se poate efectua o verificare prin intermediul sistemului de self-service.

Amendamentul     71

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care a fost creat un dosar individual anterior și dacă este necesar, autoritatea de frontieră actualizează datele din dosarul individual, introduce o fișă de intrare/ieșire pentru fiecare intrare și ieșire, în conformitate cu articolele 14 și 15 sau, după caz, fișa refuzului intrării în conformitate cu articolul 16. Această fișă este asociată dosarului individual al resortisantului țării terțe în cauză. După caz, la dosarul individual sunt adăugate datele menționate la articolul 17 alineatul (1), iar datele menționate la articolul 17 alineatele (3) și (4) sunt adăugate în fișa de intrare/ieșire a resortisantului țării terțe în cauză. Diferitele documente de călătorie și identități utilizate în mod legitim de către un resortisant al unei țări terțe sunt adăugate la dosarul individual al resortisantului țării terțe. În cazul în care a fost înregistrat un dosar anterior și resortisantul țării terțe prezintă un document de călătorie care diferă de cel care a fost înregistrat anterior, datele menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (f) sunt, de asemenea, actualizate dacă imaginea facială înregistrată în cipul noului document de călătorie poate fi extrasă pe cale electronică.

2.  În cazul în care a fost creat un dosar individual anterior și dacă este necesar, autoritatea de frontieră actualizează datele din dosarul individual, introduce o fișă de intrare/ieșire pentru fiecare intrare și ieșire, în conformitate cu articolele 14 și 15 sau, după caz, fișa refuzului intrării în conformitate cu articolul 16. Această fișă este asociată dosarului individual al resortisantului țării terțe în cauză. După caz, la dosarul individual sunt adăugate datele menționate la articolul 17 alineatul (1), iar datele menționate la articolul 17 alineatele (3) și (4) sunt adăugate în fișa de intrare/ieșire a resortisantului țării terțe în cauză. Diferitele documente de călătorie și identități utilizate în mod legitim de către un resortisant al unei țări terțe sunt adăugate la dosarul individual al resortisantului țării terțe. În cazul în care a fost înregistrat un dosar anterior și resortisantul țării terțe prezintă un document valabil de călătorie care diferă de cel care a fost înregistrat anterior, datele menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (f) sunt, de asemenea, actualizate dacă imaginea facială înregistrată în cipul noului document de călătorie poate fi extrasă pe cale electronică.

Amendamentul     72

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care este necesar să se creeze sau să se actualizeze datele din dosarul individual al unui titular de viză, autoritățile de frontieră pot extrage și importa datele prevăzute la articolul 14 alineatul (1) literele (d), (e) și (g) direct din VIS, în conformitate cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

3.  În cazul în care este necesar să se creeze sau să se actualizeze datele din dosarul individual al unui titular de viză, autoritățile de frontieră pot extrage și importa datele prevăzute la articolul 14 alineatul (1) literele (d)-(g) direct din VIS, în conformitate cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   În cazul în care un resortisant al unei țări terțe utilizează un sistem de self-service pentru preînregistrarea biometrică a datelor, se aplică articolul 8c din Regulamentul (UE) 2016/399. În acest caz, resortisantul țării terțe poate preînregistra biometric datele pentru dosarul individual sau, după caz, datele care trebuie actualizate. Datele sunt confirmate de către polițistul de frontieră atunci când se adoptă decizia de a autoriza sau de a refuza intrarea, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399. Verificarea menționată la alineatul (1) din prezentul articol se efectuează prin intermediul sistemului de self-service. Datele menționate la articolul 14 alineatul (1) literele (d), (e) și (g) pot fi extrase și importate direct din VIS.

5.   În cazul în care un resortisant al unei țări terțe utilizează un sistem de self-service pentru preînregistrarea biometrică a datelor, se aplică articolul 8c din Regulamentul (UE) 2016/399. În acest caz, resortisantul țării terțe poate preînregistra biometric datele pentru dosarul individual sau, după caz, datele care trebuie actualizate. Datele sunt confirmate de către polițistul de frontieră atunci când se adoptă decizia de a autoriza sau de a refuza intrarea, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399. Verificarea menționată la alineatul (1) din prezentul articol se efectuează prin intermediul sistemului de self-service. Datele menționate la articolul 14 alineatul (1) literele (d) - (g) pot fi extrase și importate direct din VIS.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 14 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele cu caracter personal ale titularilor de viză

Datele cu caracter personal ale resortisanților țărilor terțe care fac obiectul unei obligații de viză pentru a trece frontierele externe

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea de frontieră creează dosarul individual al resortisantului țării terțe titular de viză prin introducerea următoarelor date:

1.  Autoritatea de frontieră creează dosarul individual al resortisantului țării terțe care face obiectul unei obligații de viză pentru a trece frontierele externe, prin introducerea următoarelor date:

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tipul și numărul documentului sau documentelor de călătorie și codul din trei litere al țării emitente;

(b)  tipul și numărul documentului sau documentelor de călătorie și codul din trei litere al țării emitente a documentului sau documentelor de călătorie;

Justificare

Clarificare a textului.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)   imaginea facială, dacă este posibil extrasă pe cale electronică din eMRTD și, dacă acest lucru nu este posibil, obținută în timp real;

(f)  imaginea facială, având o rezoluție a imaginii și o calitate suficiente pentru a fi utilizată pentru stabilirea automatizată de corespondențe biometrice, dacă este posibil extrasă pe cale electronică din eMRTD sau VIS și, dacă acest lucru nu este posibil, obținută în timp real;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La fiecare intrare a resortisantului țării terțe titular de viză, în fișa de intrare/ieșire se introduc datele enumerate mai jos. Această fișă este asociată dosarului individual al resortisantului țării terțe în cauză pe baza numărului de referință individual generat de EES în momentul creării dosarului respectiv:

2.  La fiecare intrare a resortisantului țării terțe care are obligația de a deține viză pentru a trece frontierele externe, se introduc următoarele date în fișa de intrare/ieșire asociată dosarului individual al resortisantului țării terțe în cauză pe baza numărului de referință individual generat de EES în momentul creării dosarului respectiv:

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care nu există o dată de ieșire imediat după data de expirare a perioadei autorizate de ședere, sistemul marchează fișa de intrare/ieșire cu un semn distinctiv sau un steguleț, iar datele resortisantului țării terțe identificat ca fiind o persoană care a depășit termenul legal de ședere sunt înscrise în lista menționată la articolul 11.

4.  În cazul în care nu există o dată de ieșire imediat după data de expirare a duratei șederii autorizate, sistemul marchează fișa de intrare/ieșire cu un semn distinctiv sau un steguleț, iar datele resortisantului țării terțe identificat ca fiind o persoană care a depășit termenul legal de ședere sunt înscrise în lista menționată la articolul 11.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru a crea un dosarul individual al unui resortisant al unei țări terțe titular de viză, autoritățile de frontieră pot extrage și importa direct din VIS datele prevăzute la alineatul (1) literele (d), (e) și (g) în conformitate cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

5.  Pentru a crea sau actualiza o fișă de intrare/ieșire din dosarul individual al unui resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei obligații de viză pentru a trece frontierele externe, autoritățile de frontieră pot extrage și importa direct din VIS datele prevăzute la alineatul (1) literele (d) - (g) în conformitate cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

Amendamentul     81

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Dacă un resortisant al unei țări terțe titular de viză beneficiază de programul național de facilitare al unui stat membru în temeiul articolului 8e din Regulamentul (UE) 2016/399, statul membru în cauză poate insera o notificare în dosarul individual al resortisantului respectiv, precizând programul național de facilitare în cauză.

Justificare

Informațiile referitoare la controalele de securitate prealabile și acceptarea unei persoane într-un program național de facilitare al unui stat membru ar constitui o informație prețioasă pentru polițiștii de frontieră.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, autoritatea de frontieră introduce în dosarul lor individual datele prevăzute la articolul 14 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (f). În plus, autoritatea de frontieră introduce în acest dosar individual cele patru amprente digitale ale indexului, degetului mijlociu, degetului inelar și degetului mic de la mâna dreaptă și, dacă acest lucru nu este posibil, amprentele acelorași degete de la mâna stângă, conform specificațiilor privind rezoluția și utilizarea amprentelor digitale adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 61 alineatul (2). Pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză se aplică articolul 14 alineatele (2)-(4).

1.  Pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, autoritatea de frontieră introduce în dosarul lor individual datele prevăzute la articolul 14 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (f). În plus, autoritatea de frontieră introduce în acest dosar individual cele patru amprente digitale ale indexului, degetului mijlociu, degetului inelar și degetului mic de la mâna dreaptă și, dacă acest lucru nu este posibil, amprentele acelorași degete de la mâna stângă, conform specificațiilor privind rezoluția și utilizarea amprentelor digitale adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 61 alineatul (2). Pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză se aplică, în consecință, articolul 14 alineatele (2)-(4).

Amendamentul     83

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, dacă imposibilitatea fizică este de natură temporară, persoana are obligația de a se supune amprentării digitale la următoarea intrare. Autoritățile de frontieră au dreptul să solicite clarificări suplimentare cu privire la motivele imposibilității temporare de a se supune amprentării digitale.

Cu toate acestea, dacă imposibilitatea fizică este de natură temporară, persoana are obligația de a se supune amprentării digitale la următoarea intrare. Autoritățile de frontieră au dreptul să solicite clarificări suplimentare cu privire la motivele imposibilității temporare de a se supune amprentării digitale. Aceste motive se păstrează în dosarul individual până în momentul în care se pot preleva amprente digitale de la persoana în cauză, dar nu mai mult decât perioada de retenție pentru dosarul individual respectiv.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care persoana în cauză este exonerată de obligația de a se supune amprentării digitale din motive de drept sau de fapt, în temeiul alineatelor (2) sau (3), rubricile aferente se completează cu textul „nu se aplică”. Sistemul permite să se facă o distincție între cazurile în care amprentarea digitală nu este obligatorie din motive de drept și cazurile în care aceasta nu este posibilă din motive de fapt.

4.  În cazul în care persoana în cauză este exonerată de obligația de a se supune amprentării digitale din motive de drept sau de fapt, în temeiul alineatelor (2) sau (3), rubricile aferente se completează cu textul „nu se aplică”. Sistemul permite să se facă o distincție între cazurile în care amprentarea digitală nu este obligatorie din motive de drept și cazurile în care aceasta nu este posibilă din motive de fapt. Se înregistrează faptul că imposibilitatea fizică a amprentării este de natură temporară.

Amendamentul     85

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care autoritatea de frontieră a adoptat, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/399 și cu anexa V la acesta, o decizie de a refuza intrarea pe teritoriile statelor membre a unui resortisant al unei țări terțe menționat la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament și în cazul în care nu s-a înregistrat în EES un dosar anterior pentru respectivul resortisant, autoritatea de frontieră creează un dosar individual în care introduce datele solicitate în temeiul articolului 14 alineatul (1), în cazul resortisanților țărilor terțe titulari de viză, și datele solicitate în temeiul articolului 15 alineatul (1), în cazul resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză.

1.  În cazul în care autoritatea de frontieră a adoptat, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/399 și cu anexa V la acesta, o decizie de a refuza intrarea pe teritoriile statelor membre a unui resortisant al unei țări terțe menționat la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament și în cazul în care nu s-a înregistrat în EES un dosar anterior pentru respectivul resortisant, autoritatea de frontieră creează un dosar individual în care introduce datele alfanumerice solicitate în temeiul articolului 14 alineatul (1), în cazul resortisanților țărilor terțe titulari de viză, și datele alfanumerice solicitate în temeiul articolului 15 alineatul (1), în cazul resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză.

Justificare

Nu există niciun motiv valabil pentru a colecta și păstra date biometrice cu caracter personal de la resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul unui stat membru și care nu traversează o frontieră externă.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  orice altă decizie a autorităților competente ale statului membru, adoptată în conformitate cu legislația națională, al cărei rezultat este expulzarea sau plecarea unui resortisant al unei țări terțe atunci când acesta nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile de intrare sau de ședere pe teritoriul statelor membre.

(b)  orice altă decizie a autorităților competente ale statului membru, adoptată în conformitate cu legislația națională, al cărei rezultat este expulzarea sau plecarea din proprie inițiativă a unui resortisant al unei țări terțe atunci când acesta nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile de intrare sau de ședere pe teritoriul statelor membre.

Justificare

Alinierea terminologiei cu Directiva privind returnarea.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest caz se aplică articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/399, iar în cazul în care această prezumție este infirmată prin dovada că resortisantul țării terțe în cauză a respectat condițiile privind șederea de scurtă durată, autoritățile competente creează în EES, dacă este necesar, un dosar individual pentru resortisantul țării terțe în cauză sau actualizează cea mai recentă fișă de intrare/ieșire introducând datele care lipsesc, în conformitate cu articolele 14 și 15, sau șterge un dosar existent în cazul în care se aplică articolul 32.

În acest caz se aplică articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/399, iar în cazul în care această prezumție este infirmată în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din regulamentul respectiv, autoritățile competente creează în EES, dacă este necesar, un dosar individual pentru resortisantul țării terțe în cauză sau actualizează cea mai recentă fișă de intrare/ieșire introducând datele care lipsesc, în conformitate cu articolele 14 și 15, sau șterge un dosar existent în cazul în care se aplică articolul 32.

Justificare

În loc de a rescrie dispozițiile, se adaugă o referință încrucișată la dispoziția aplicabilă din Codul frontierelor Schengen.

Amendamentul     88

Propunere de regulament

Articolul 23 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care, în urma căutării după datele menționate la alineatul (2) reiese că datele referitoare la resortisantul țării terțe sunt înregistrate în EES, autorităților competente li se permite accesul pentru consultarea datelor din dosarul individual al persoanei respective și a fișelor de intrare/ieșire asociate acestui dosar.

3.  În cazul în care, în urma căutării după datele menționate la alineatul (2) reiese că datele referitoare la resortisantul țării terțe sunt înregistrate în EES, autorităților competente li se permite accesul pentru consultarea datelor din dosarul individual al persoanei respective și a fișelor de intrare/ieșire, precum și a refuzurilor fișelor de intrare cu justificări asociate acestui dosar.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care amprentele digitale ale resortisantului țării terțe în cauză nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea după amprentele digitale și imaginea facială nu dă niciun rezultat, căutarea se efectuează după datele menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (a) sau (b) ori după ambele tipuri de date.

În cazul în care amprentele digitale ale resortisantului țării terțe în cauză nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea după amprentele digitale și imaginea facială nu dă niciun rezultat, căutarea se efectuează după datele menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (a) sau (b) ori la articolul 14 alineatul (1) litera (a) și litera (b).

Amendamentul     90

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea desemnată și punctul central de acces pot face parte din aceeași organizație, dacă legislația națională permite acest lucru, însă punctul central de acces acționează independent atunci când își îndeplinește sarcinile în temeiul prezentului regulament. Punctul central de acces este separat de autoritățile desemnate și nu primește instrucțiuni din partea acestora în ceea ce privește rezultatul verificării.

Autoritatea desemnată și punctul central de acces pot face parte din aceeași organizație, dacă legislația națională permite acest lucru, însă punctul central de acces este independent și acționează total independent atunci când își îndeplinește sarcinile în temeiul prezentului regulament. Punctul central de acces este separat de autoritățile desemnate și nu primește instrucțiuni din partea acestora în ceea ce privește rezultatul verificării.

Amendamentul     91

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazuri excepționale de urgență, când trebuie prevenit un pericol iminent asociat unei infracțiuni de terorism sau unei infracțiuni grave, punctul (punctele) central(e) de acces prelucrează solicitarea imediat și verifică doar ex-post dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 29, inclusiv dacă a existat cu adevărat un caz de urgență excepțional. Verificarea ex-post este efectuată fără întârzieri nejustificate după prelucrarea solicitării.

2.  În cazuri excepționale de urgență, când trebuie prevenit un pericol iminent asociat unei infracțiuni de terorism sau unei infracțiuni grave, punctul (punctele) central(e) de acces prelucrează solicitarea imediat și verifică doar ex-post dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 29, inclusiv dacă a existat cu adevărat un caz de urgență excepțional. Verificarea ex-post este efectuată fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 48 de ore după prelucrarea solicitării.

Amendamentul     92

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  accesul în vederea consultării este necesar în scopul prevenirii, detectării sau anchetării unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave, căutarea într-o bază de date fiind astfel proporțională dacă există un motiv de îngrijorare major legat de securitatea publică;

(a)  accesul în vederea consultării este necesar în scopul prevenirii, detectării, investigării sau urmăririi penale în cazul unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave;

Amendamentul     93

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  accesul în vederea consultării este necesar într-un caz specific;

(b)  accesul în vederea consultării este necesar și proporționat într-un caz specific;

Amendamentul     94

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  există motive întemeiate pentru a se considera că, prin consultarea datelor din EES, s-ar putea contribui în mod substanțial la prevenirea, detectarea sau anchetarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul unei suspiciuni justificate potrivit căreia suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a altei infracțiuni grave se încadrează într-o categorie aflată sub incidența prezentului regulament.

(c)  există dovezi sau motive întemeiate pentru a se considera că, prin consultarea datelor din EES, se va contribui în mod substanțial la prevenirea, detectarea, investigarea sau urmărirea penală a oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul în care suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a altei infracțiuni grave se încadrează într-o categorie aflată sub incidența prezentului regulament.

Amendamentul     95

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Accesul la EES ca instrument de identificare în materie penală în scopul identificării unor persoane necunoscute cum ar fi suspecții, autorii sau victimele unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave este permis în situațiile în care sunt îndeplinite condițiile enumerate la alineatul (1) și sunt îndeplinite următoarele condiții suplimentare:

2.  Accesul la EES ca instrument de identificare a unor persoane necunoscute cum ar fi suspecții, autorii sau victimele unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave este permis în situațiile în care sunt îndeplinite condițiile enumerate la alineatul (1) și sunt îndeplinite următoarele condiții suplimentare:

Amendamentul     96

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, nu este necesar să se efectueze această căutare anterioară dacă există motive întemeiate de a crede că o comparare cu sistemele celorlalte state membre nu ar conduce la verificarea identității persoanei vizate. Aceste motive întemeiate se includ în solicitarea electronică de comparare cu datele din EES transmisă de autoritatea desemnată punctului (punctelor) central(e) de acces.

Cu toate acestea, nu este necesar să se efectueze această căutare anterioară dacă există motive întemeiate de a crede că o comparare cu sistemele celorlalte state membre nu ar conduce la verificarea identității persoanei vizate sau în cazuri excepționale de urgență, când trebuie prevenit un pericol iminent asociat unei infracțiuni de terorism sau unei infracțiuni grave. Aceste motive întemeiate se includ în solicitarea electronică de comparare cu datele din EES transmisă de autoritatea desemnată punctului (punctelor) central(e) de acces.

Amendamentul     97

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Accesul la EES ca instrument de informații în materie penală pentru consultarea istoricului călătoriilor efectuate sau a perioadelor de ședere în spațiul Schengen ale unei persoane cunoscute cum ar fi un suspect, autor sau victimă a unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave este permis dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) și dacă există o nevoie justificată în mod corespunzător de a consulta fișele de intrare/ieșire ale persoanei în cauză.

3.  Accesul la EES ca instrument de consultare a istoricului călătoriilor efectuate sau a perioadelor de ședere în spațiul Schengen ale unei persoane cunoscute cum ar fi un suspect, autor sau victimă a unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave este permis dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) și dacă există o nevoie justificată în mod corespunzător de a consulta fișele de intrare/ieșire ale persoanei în cauză.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.   Consultarea EES în vederea identificării este limitată la căutarea în dosarul de cerere, după oricare dintre următoarele date din EES:

4.  Consultarea EES în vederea identificării, astfel cum este menționată la alineatul (2), este limitată la căutarea în dosarul de cerere, după oricare dintre următoarele date din EES:

Justificare

Se adaugă o referință încrucișată pentru a clarifica textul.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   Consultarea EES pentru verificarea istoricului călătoriilor efectuate de resortisantul țării terțe în cauză este limitată la căutarea în dosarul individual sau în fișele de intrare/ieșire după oricare din următoarele date din EES:

5.  Consultarea EES pentru verificarea istoricului călătoriilor efectuate de resortisantul țării terțe în cauză, astfel cum este menționată la alineatul (3), este limitată la căutarea în dosarul individual sau în fișele de intrare/ieșire după oricare din următoarele date din EES:

Justificare

Se adaugă o referință încrucișată pentru a clarifica textul.

Amendamentul     100

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  consultarea este necesară pentru a sprijini și a consolida măsurile adoptate de statele membre pentru prevenirea, detectarea sau anchetarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave care fac obiectul mandatului Europol, căutarea în baza de date fiind astfel proporțională dacă există un motiv de îngrijorare major legat de securitatea publică;

(a)  consultarea este necesară pentru a sprijini și a consolida măsurile adoptate de statele membre pentru prevenirea, detectarea sau anchetarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave care fac obiectul mandatului Europol;

Amendamentul     101

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  consultarea este necesară într-un caz specific;

(b)  consultarea este necesară și proporționată într-un caz specific;

Amendamentul     102

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  există motive întemeiate pentru a se considera că, prin consultarea datelor, s-ar putea contribui în mod substanțial la prevenirea, detectarea sau anchetarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul unei suspiciuni justificate potrivit căreia suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a altei infracțiuni grave se încadrează într-o categorie aflată sub incidența prezentului regulament.

(c)  există dovezi sau motive întemeiate pentru a se considera că, prin consultarea datelor, se va contribui în mod substanțial la prevenirea, detectarea, investigarea sau urmărirea penală a oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul în care suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a altei infracțiuni grave se încadrează într-o categorie aflată sub incidența prezentului regulament.

Amendamentul     103

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Accesul la EES ca instrument de identificare a unor persoane necunoscute cum ar fi suspecții, autorii sau victimele unei infracțiuni de terorism sau ale unei alte infracțiuni grave este permis în situațiile în care sunt îndeplinite condițiile enumerate la alineatul (1), iar consultarea prioritară a datelor stocate în bazele de date accesibile din punct de vedere tehnic și legal Europolului nu a permis verificarea identității persoanei în cauză.

 

Întrucât datele dactiloscopice ale resortisanților țărilor terțe titulari de viză sunt stocate numai în VIS, o solicitare pentru consultarea VIS cu privire la aceeași persoană vizată poate fi transmisă în același timp cu o solicitare pentru consultarea EES în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia 2008/633/JAI, cu condiția ca efectuarea consultării prioritare a datelor stocate în bazele de date accesibile din punct de vedere tehnic și legal Europolului să nu fi permis verificarea identității persoanei în cauză.

Amendamentul     104

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Condițiile prevăzute la articolul 29 alineatele (2)-(5) se aplică în consecință.

2.  Condițiile prevăzute la articolul 29 alineatele (3)-(5) se aplică în consecință.

Amendamentul     105

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare fișă de intrare/ieșire sau de refuz al intrării asociată unui dosar individual se păstrează pentru o perioadă de cinci ani de la data fișei de ieșire sau de refuz al intrării, după caz.

1.  Fiecare fișă de intrare/ieșire sau de refuz al intrării asociată unui dosar individual se păstrează în sistemul central al EES pentru o perioadă de doi ani de la data fișei de ieșire sau de refuz al intrării, după caz.

Amendamentul     106

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare dosar individual împreună cu fișa (fișele) asociată (asociate) de intrare/ieșire sau de refuz al intrării se păstrează în EES pentru o perioadă de cinci ani și o zi de la data ultimei fișe de ieșire, dacă în termen de cinci ani de la această ultimă fișă de ieșire nu există nicio fișă de intrare sau de refuz al intrării.

2.  Fiecare dosar individual împreună cu fișa (fișele) asociată (asociate) de intrare/ieșire sau de refuz al intrării se păstrează în sistemul central al EES pentru o perioadă de doi ani și o zi de la data ultimei fișe de ieșire, dacă în termen de doi ani de la această ultimă fișă de ieșire nu există nicio fișă de intrare sau de refuz al intrării.

Amendamentul     107

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care, după data de expirare a duratei autorizate de ședere, nu există nicio fișă de ieșire, datele sunt stocate pentru o perioadă de cinci ani de la ultima zi a șederii autorizate. EES informează în mod automat statele membre cu trei luni înainte de ștergerea programată a datelor privind persoanele care depășesc termenul legal de ședere, pentru a le da posibilitatea să adopte măsurile corespunzătoare.

3.  În cazul în care, după data de expirare a duratei autorizate de ședere, nu există nicio fișă de ieșire, datele sunt stocate pentru o perioadă de patru ani de la ultima zi a șederii autorizate. În conformitate cu mecanismul de informare prevăzut la articolul 11, EES informează în mod automat statele membre cu trei luni înainte de ștergerea programată a datelor privind persoanele care depășesc termenul legal de ședere, pentru a le da posibilitatea să adopte măsurile corespunzătoare.

Amendamentul     108

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Prin derogare de la alineatele (2) și (3), fișa (fișele) de intrare/ieșire generată (generate) pentru resortisanții țărilor terțe în calitatea lor de membri de familie ai unui cetățean al Uniunii, cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE, sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, atunci când nu dețin un permis de ședere prevăzut în Directiva 2004/38/CE, este (sunt) stocată (stocate) în EES pentru o perioadă de maximum un an de la ultima fișă de ieșire.

4.  Prin derogare de la alineatele (2) și (3), fișa (fișele) de intrare/ieșire generată (generate) pentru resortisanții țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii, cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE, sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, atunci când nu dețin un permis de ședere prevăzut în Directiva 2004/38/CE, este (sunt) stocată (stocate) în EES pentru o perioadă de maximum un an de la ultima fișă de ieșire.

Amendamentul     109

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  La expirarea perioadei de păstrare menționate la alineatele (1) și (2), aceste date sunt șterse automat din sistemul central.

5.  La expirarea perioadei de păstrare menționate la alineatele (1)-(4), aceste date sunt șterse automat din sistemul central.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statul membru responsabil are dreptul de a modifica datele pe care le-a introdus în EES, prin corectarea sau ștergerea acestora.

1.  Statul membru responsabil are dreptul de a modifica datele pe care le-a introdus în EES, prin rectificarea, completarea sau ștergerea acestora.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2  În cazul în care statul membru responsabil are dovezi care sugerează că datele înregistrate în EES conțin erori de fapt sau că datele au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului regulament, acesta verifică datele respective și, dacă este necesar, le modifică sau le șterge fără întârziere din EES și, după caz, din lista persoanelor identificate menționată la articolul 11. Acest lucru poate fi făcut și la cererea persoanei în cauză, în conformitate cu articolul 46.

2  În cazul în care statul membru responsabil are dovezi care sugerează că datele înregistrate în EES conțin erori de fapt, sunt incomplete sau au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului regulament, acesta verifică datele respective și, dacă este necesar, le rectifică, le completează sau le șterge fără întârziere din EES și, după caz, din lista persoanelor identificate menționată la articolul 11. Acest lucru poate fi făcut și la cererea persoanei în cauză, în conformitate cu articolul 46.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin derogare de la alineatele (1) și (2), în cazul în care un alt stat membru decât statul membru responsabil are dovezi care sugerează că datele înregistrate în EES conțin erori de fapt sau că datele au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului regulament, acesta verifică datele respective, dacă acest lucru este posibil fără consultarea statului membru responsabil, și, dacă este necesar, le modifică sau le șterge fără întârziere din EES și, după caz, din lista persoanelor identificate menționată la articolul 11. În caz contrar, statul membru contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de 14 zile, iar statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen de o lună. Acest lucru poate fi făcut și la cererea persoanei în cauză, în conformitate cu articolul 46.

3.  Prin derogare de la alineatele (1) și (2), în cazul în care un alt stat membru decât statul membru responsabil are dovezi care sugerează că datele înregistrate în EES conțin erori de fapt ori sunt incomplete sau că datele au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului regulament, acesta verifică datele respective, dacă acest lucru este posibil fără consultarea statului membru responsabil, și, dacă este necesar, le rectifică, le completează sau le șterge fără întârziere din EES și, după caz, din lista persoanelor identificate menționată la articolul 11. În caz contrar, statul membru contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de 7 zile, iar statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen de 14 zile. Acest lucru poate fi făcut și la cererea persoanei în cauză, în conformitate cu articolul 46.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care statul membru responsabil sau un alt stat membru decât statul membru responsabil are dovezi care sugerează că datele privind vizele înregistrate în EES conțin erori de fapt sau că aceste date au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului regulament, statul membru respectiv verifică mai întâi exactitatea acestor date în VIS și, dacă este necesar, le modifică în EES. În cazul în care datele înregistrate în VIS sunt aceleași ca și în EES, statul membru respectiv informează fără întârziere statul membru responsabil de introducerea datelor în cauză în VIS prin infrastructura VIS, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. Statul membru responsabil de introducerea datelor în VIS verifică datele în cauză și, dacă este necesar, le corectează sau le șterge fără întârziere din VIS și informează statul membru responsabil sau statul membru căruia i s-a adresat solicitarea care, dacă este necesar, le modifică sau le șterge fără întârziere din EES și, după caz, din lista persoanelor identificate că au depășit termenul legal de ședere menționată la articolul 11.

4.  În cazul în care statul membru responsabil sau un alt stat membru decât statul membru responsabil are dovezi care sugerează că datele privind vizele înregistrate în EES conțin erori de fapt ori sunt incomplete sau că aceste date au fost prelucrate în EES într-un mod care contravine prezentului regulament, statul membru respectiv verifică mai întâi exactitatea acestor date în VIS și, dacă este necesar, le rectifică, le completează sau le șterge în EES. În cazul în care datele înregistrate în VIS sunt aceleași ca și în EES, statul membru respectiv informează fără întârziere statul membru responsabil de introducerea datelor în cauză în VIS prin infrastructura VIS, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008. Statul membru responsabil de introducerea datelor în VIS verifică datele în cauză și, dacă este necesar, le rectifică, le completează sau le șterge fără întârziere din VIS și informează statul membru responsabil sau statul membru căruia i s-a adresat solicitarea care, dacă este necesar, le rectifică, le completează sau le șterge fără întârziere din EES și, după caz, din lista persoanelor identificate menționată la articolul 11.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5   Datele persoanelor identificate menționate la articolul 11 sunt șterse fără întârziere din lista menționată la articolul respectiv și sunt corectate în EES în cazul în care resortisantul țării terțe prezintă dovezi, în conformitate cu legislația națională a statului membru responsabil sau a statului membru căruia i s-a adresat solicitarea, din care rezultă că a fost obligat să depășească durata autorizată de ședere ca urmare a unui eveniment imprevizibil și grav, că a dobândit un drept legal de ședere sau că s-au produs erori. Resortisantul țării terțe dispune de o cale de atac eficientă pentru a se asigura că datele sunt modificate.

5   Datele persoanelor identificate menționate la articolul 11 sunt șterse fără întârziere din lista menționată la articolul respectiv și sunt rectificate sau completate în EES în cazul în care resortisantul țării terțe prezintă dovezi, în conformitate cu legislația națională a statului membru responsabil sau a statului membru căruia i s-a adresat solicitarea, din care rezultă că a fost obligat să depășească durata autorizată de ședere ca urmare a unui eveniment imprevizibil și grav, că a dobândit un drept legal de ședere sau că s-au produs erori. Resortisantul țării terțe dispune de o cale de atac eficientă pentru a se asigura că datele sunt rectificate, completate sau șterse.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 6 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care un resortisant al unei țări terțe dobândește cetățenia unui stat membru sau intră sub incidența articolului 2 alineatul (3) înainte de expirarea perioadei menționate la articolul 31, dosarul individual și fișele asociate acestuia în conformitate cu articolele 14 și 15 sunt șterse fără întârziere din EES, precum și, după caz, din lista persoanelor identificate menționată la articolul 11:

6.  În cazul în care un resortisant al unei țări terțe dobândește cetățenia unui stat membru sau intră sub incidența articolului 2 alineatul (3) înainte de expirarea perioadei menționate la articolul 31, dosarul individual și fișele asociate acestuia în conformitate cu articolele 14 și 15 sunt șterse fără întârziere și, în orice caz, în termen de cel mult 48 de ore din momentul în care acest fapt este adus la cunoștința statului membru în cauză, din EES, precum și, după caz, din lista persoanelor identificate menționată la articolul 11:

Amendamentul     116

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă următoarele măsuri necesare pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului central, a interfețelor uniforme de la nivel național și a infrastructurii de comunicații, în special măsuri referitoare la:

Comisia adoptă următoarele măsuri necesare pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului central, a interfețelor uniforme de la nivel național și a infrastructurii de comunicații securizate criptate, în special măsuri referitoare la:

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  calitatea și specificațiile standard pentru utilizarea imaginii faciale, inclusiv în cazul în extragerii pe cale electronică din eMRTD sau din VIS;

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)   specificațiile și condițiile pentru serviciul web menționat la articolul 12;

(g)  specificațiile și condițiile pentru serviciul web menționat la articolul 12, inclusiv dispoziții privind protecția datelor atunci când acestea sunt furnizate operatorilor de transport sau de către aceștia;

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția eu-LISA este responsabilă pentru dezvoltarea sistemului central, a interfețelor uniforme de la nivel național, a infrastructurii de comunicații și a canalului securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS. Agenția este, de asemenea, responsabilă pentru dezvoltarea serviciului web menționat la articolul 12 în concordanță cu specificațiile și condițiile adoptate conform procedurii de examinare menționate la articolul 61 alineatul (2).

Agenția eu-LISA este responsabilă pentru dezvoltarea sistemului central, a interfețelor uniforme de la nivel național, a infrastructurii de comunicații și a canalului securizat criptat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS. Agenția este, de asemenea, responsabilă pentru dezvoltarea serviciului web menționat la articolul 12 în concordanță cu specificațiile și condițiile adoptate conform procedurii de examinare menționate la articolul 61 alineatul (2).

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 6, alineatul 1, litera d, unde s-a adăugat „securizat și criptat”. Coerență juridică.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceasta definește proiectarea arhitecturii fizice a sistemului, inclusiv a infrastructurii sale de comunicații, precum și specificațiile tehnice și evoluția ulterioară a acestora în ceea ce privește sistemul central, interfețele uniforme de la nivel național, canalul securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și infrastructura de comunicații, care sunt adoptate de către Consiliul de administrație, sub rezerva unui aviz favorabil din partea Comisiei. De asemenea, eu-LISA efectuează adaptările necesare ale VIS care decurg din instituirea interoperabilității cu EES, precum și din punerea în aplicare a modificărilor Regulamentului (CE) nr. 767/2008 menționate la articolul 55.

Aceasta definește proiectarea arhitecturii fizice a sistemului, inclusiv a infrastructurii sale securizate criptate de comunicații, precum și specificațiile tehnice și evoluția ulterioară a acestora în ceea ce privește sistemul central, interfețele uniforme de la nivel național, canalul securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și infrastructura securizată criptată de comunicații. De asemenea, eu-LISA efectuează adaptările necesare ale VIS care decurg din instituirea interoperabilității cu EES, precum și din punerea în aplicare a modificărilor Regulamentului (CE) nr. 767/2008 menționate la articolul 55.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 6, alineatul 1, litera d, unde s-a adăugat „securizat și criptat”. Coerență juridică.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare sistemul central, interfețele uniforme de la nivel național, canalul securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și infrastructura de comunicații, cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentului regulament și adoptarea de către Comisie a măsurilor menționate la articolul 33.

Agenția eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare sistemul central, interfețele uniforme de la nivel național, canalul securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și infrastructura securizată criptată de comunicații, cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentului regulament și adoptarea de către Comisie a măsurilor menționate la articolul 33.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 6, alineatul 1, litera d, unde s-a adăugat „securizat și criptat”. Coerență juridică.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin dezvoltarea și implementarea sistemului central, a interfețelor uniforme de la nivel național, a canalului securizat de comunicații dintre sistemul central EES și sistemul central VIS și a infrastructurii securizate criptate de comunicații, eu-LISA:

 

(a)  realizează o evaluare a riscurilor, ca parte a dezvoltării EES;

 

(b)  respectă principiile protecției vieții private încă din momentul proiectării și în mod implicit pe parcursul întregului ciclu de viață al dezvoltării sistemului;

 

(c)  actualizează evaluarea riscurilor pentru VIS, pentru a lua în considerare noua conexiune cu EES și a realiza acțiunile subsecvente, prin implementarea unor măsuri suplimentare de securitate, evidențiate de evaluarea actualizată a riscurilor.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 6, alineatul 1, litera d, unde s-a adăugat „securizat și criptat”. Coerență juridică.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția eu-LISA este responsabilă de gestionarea operațională a sistemului central, a canalului securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și a interfețelor uniforme de la nivel național. Aceasta se asigură, în cooperare cu statele membre, că se utilizează în permanență cele mai bune tehnologii disponibile, sub rezerva unei analize costuri-beneficii. Agenția este, de asemenea, responsabilă de gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfețele uniforme de la nivel național și de serviciul web menționat la articolul 12.

Agenția eu-LISA este responsabilă de gestionarea operațională a sistemului central, a canalului securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și a interfețelor uniforme de la nivel național. Aceasta se asigură, în cooperare cu statele membre, că se utilizează în permanență cele mai bune tehnologii disponibile, sub rezerva unei analize costuri-beneficii, pentru sistemul central, canalul securizat de comunicații dintre sistemul central EES și sistemul central VIS și interfețele uniforme la nivel național. Agenția este, de asemenea, responsabilă de gestionarea operațională a infrastructurii securizate criptate de comunicații dintre sistemul central și interfețele uniforme de la nivel național și de serviciul web menționat la articolul 12.

Justificare

Se completează fraza și se adaugă trimiteri la diversele componente ale sistemului.

Amendamentul     124

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  organizarea, gestionarea, operarea și întreținerea infrastructurii naționale de frontieră existente și conectarea acesteia la EES în sensul articolului 5, cu excepția literelor (j), (k) și (l);

(b)  organizarea, gestionarea, operarea și întreținerea infrastructurii naționale de frontieră existente și conectarea acesteia la EES în sensul articolului 5, cu excepția alineatului (1a);

Amendamentul     125

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională care permite autorităților competente menționate la articolul 8 accesul la EES. Fiecare stat membru conectează autoritatea națională respectivă la interfața uniformă de la nivel național. Fiecare stat membru și Europol își conectează propriile puncte centrale de acces menționate la articolele 26 și 27 la interfața uniformă de la nivel național.

2.  Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională independentă de supraveghere care permite autorităților competente menționate la articolul 8 accesul la EES. Fiecare stat membru conectează autoritatea națională respectivă la interfața uniformă de la nivel național. Fiecare stat membru și Europol își conectează propriile puncte centrale de acces menționate la articolele 26 și 27 la interfața uniformă de la nivel național.

Amendamentul     126

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre nu prelucrează datele colectate sau extrase din EES în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 36 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Responsabilitatea pentru utilizarea datelor

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor

Justificare

Aliniere la legislația privind protecția datelor. Aceeași formulare ca în Eurodac.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în EES, fiecare stat membru desemnează autoritatea care trebuie considerată drept operator, în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE, și care are principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru comunică Comisiei datele de contact ale acestei autorități.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în EES, fiecare stat membru desemnează autoritatea care trebuie considerată drept operator, în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 și care are principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru comunică Comisiei datele de contact ale acestei autorități.

Amendamentul     129

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că datele înregistrate în EES sunt prelucrate legal și, în special, că numai personalul autorizat în mod corespunzător are acces la date în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin. Statul membru responsabil se asigură, în special, că:

Fiecare stat membru se asigură că datele colectate și înregistrate în EES sunt prelucrate legal și, în special, că numai personalul autorizat în mod corespunzător are acces la date în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin. Statul membru responsabil se asigură, în special, că:

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea sistemului central și a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfața uniformă de la nivel național, fără a aduce atingere responsabilităților fiecărui stat membru;

(a)  ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea sistemului central și a infrastructurii securizate criptate de comunicații dintre sistemul central și interfața uniformă de la nivel național, fără a aduce atingere responsabilităților fiecărui stat membru;

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un stat membru poate să păstreze datele alfanumerice pe care le-a introdus în EES, în conformitate cu scopurile EES, în dosarele sale naționale și în sistemul național de intrare/ieșire, cu respectarea deplină a dreptului Uniunii.

1.  Datele recuperate din EES pot fi păstrate în fișiere naționale numai dacă este necesar într-un caz particular, în conformitate cu scopul EES și cu dreptul relevant al Uniunii, în special cu dispozițiile referitoare la protecția datelor, pentru o perioadă care să nu depășească maximul necesar în cazul particular respectiv. Un stat membru poate să păstreze datele alfanumerice pe care le-a introdus în EES, în conformitate cu scopurile EES, în sistemul național de intrare/ieșire, cu respectarea deplină a dreptului Uniunii.

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că datele legate de intrări și ieșiri sunt păstrate în mod normal în EES cu excepția cazului în care trebuie păstrate în fișierele naționale într-un caz anume. Dispoziție preluată din VIS.

Amendamentul     132

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Datele nu sunt păstrate în dosarele naționale sau în sistemele naționale de intrare/ieșire mai mult decât sunt păstrate în EES.

2.  Datele nu sunt păstrate în dosarele naționale sau în sistemele naționale de intrare/ieșire mai mult decât este strict necesar pentru atingerea obiectivelor în fiecare caz în parte și, în orice caz, nu mai mult decât sunt păstrate în EES.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Comisia a adoptat, în conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE, o decizie în care constată că țara terță respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau între Comunitate și țara terță respectivă există un acord de readmisie în vigoare sau se aplică dispozițiile articolului 26 alineatul (1) litera (d) din Directiva 95/46/CE;

(a)  Comisia a adoptat, în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, o decizie în care constată că țara terță respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau între Uniune și țara terță respectivă există un acord de readmisie în vigoare;

Amendamentul     134

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  țara terță sau organizația internațională este de acord să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care acestea au fost furnizate;

(b)  țara terță sau organizația internațională își dă acordul explicit pentru a utiliza datele și este capabilă să garanteze că acestea vor fi utilizate exclusiv în scopul pentru care i-au fost furnizate;

Amendamentul     135

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  datele sunt transferate sau puse la dispoziție în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii, în special cu acordurile de readmisie, și cu legislația națională a statului membru care a transferat sau a pus la dispoziție datele, inclusiv cu dispozițiile legale relevante în domeniul securității datelor și al protecției datelor;

(c)  datele sunt transferate sau puse la dispoziție în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii, în special cu normele de protecție a datelor și cu acordurile de readmisie, și cu legislația națională a statului membru care a transferat sau a pus la dispoziție datele, inclusiv cu dispozițiile legale relevante în domeniul securității datelor și al protecției datelor;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  statul membru care a introdus datele în EES și-a dat consimțământul în acest sens.

(d)  statul membru care a introdus datele în EES și-a dat acordul și persoanei în cauză i s-a adus la cunoștință faptul că informațiile cu caracter personal care o privesc pot fi transmise autorităților unei țări terțe; și

Amendamentul     137

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  autoritatea competentă relevantă din statul membru în care a locuit resortisantul unei țări terțe a emis o decizie definitivă prin care se dispune returnarea acestuia.

Justificare

Este imperios necesar ca, înainte ca datele cu caracter personal ale resortisanților unor țări terțe să fie partajate cu o țară terță, să se garanteze că returnarea respectivului resortisant al unei țări terțe a fost stabilită de către autoritatea competentă relevantă pentru deciziile de returnare și că o astfel de decizie este definitivă.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Datele cu caracter personal obținute din sistemul central de un stat membru sau de Europol în scopul asigurării respectării legii nu se transferă și nici nu se pun la dispoziția unei țări terțe, unei organizații internaționale ori a unei entități private constituite pe teritoriul sau în afara Uniunii. Interdicția se aplică și atunci când aceste date sunt prelucrate ulterior la nivel național sau între statele membre, în sensul articolului 2 litera (b) din Decizia-cadru 2008/977/JAI.

4.  Datele cu caracter personal obținute din sistemul central de un stat membru sau de Europol în scopul asigurării respectării legii nu se transferă și nici nu se pun la dispoziția unei țări terțe, unei organizații internaționale ori a unei entități private constituite pe teritoriul sau în afara Uniunii. Interdicția se aplică și atunci când aceste date sunt prelucrate ulterior la nivel național sau între statele membre, în sensul Directivei (UE) 2016/680.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a refuza accesul persoanelor neautorizate în incintele naționale în care statul membru efectuează operațiuni în conformitate cu scopurile EES;

(b)  a refuza accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor și incintele naționale în care statul membru efectuează operațiuni în conformitate cu scopurile EES;

Justificare

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate, cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;

Justificare

Aliniere la propunerea Eurodac.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  a se asigura că persoanele autorizate să acceseze EES au acces numai la datele care fac obiectul autorizației lor de acces, prin utilizarea exclusivă a unor nume de utilizator individuale și a unor coduri de acces confidențiale;

(f)  a se asigura că persoanele autorizate să acceseze EES au acces numai la datele care fac obiectul autorizației lor de acces, prin utilizarea exclusivă a unor nume de utilizator individuale și unice și a unor coduri de acces confidențiale;

Justificare

Aliniere la propunerea Eurodac.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  a se asigura că, în cazul unei întreruperi, sistemele instalate pot fi readuse la funcționarea normală;

Justificare

Aliniere la propunerea Eurodac.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2 – litera jb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb)  a asigura fiabilitatea, garantând că orice anomalii de funcționare a EES sunt semnalate în mod adecvat și că sunt luate măsurile tehnice necesare pentru a garanta că datele personale pot fi recuperate în cazul coruperii acestora din cauza funcționării defectuoase a sistemului;

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre informează eu-LISA cu privire la incidentele de securitate detectate în sistemele lor, fără a aduce atingere notificării și comunicării unei încălcări a securității datelor cu caracter personal în temeiul articolului 31 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679. eu-LISA informează statele membre în cazul unui incident de securitate în sistemul central al EES. În cazul în care un incident de securitate conduce la încălcarea securității datelor cu caracter personal stocate în sistem, este informată și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Statele membre în cauză și eu-LISA colaborează în cazul unui incident de securitate.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  eu-LISA și statele membre cooperează pentru a asigura o abordare armonizată a securității datelor, pe baza unui proces de gestionare a riscului de securitate, care să cuprindă întregul EES, astfel cum se menționează la articolul 6.

Justificare

Dispoziție propusă de AEPD.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii ca urmare a unei operațiuni ilegale de prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile cu dispozițiile prezentului regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la statul membru răspunzător pentru prejudiciul produs. Respectivul stat membru poate fi exonerat de răspundere, integral sau parțial, dacă dovedește că fapta care a cauzat prejudiciul nu îi este imputabilă.

1.  Orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale, ca urmare a unei operațiuni ilegale de prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile cu dispozițiile prezentului regulament, are dreptul să obțină despăgubiri de la statul membru răspunzător pentru prejudiciul produs. Respectivul stat membru poate fi exonerat de răspundere, integral sau parțial, dacă dovedește că fapta care a cauzat prejudiciul nu îi este imputabilă în niciun fel.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Aceste evidențe pot fi utilizate numai pentru monitorizarea admisibilității prelucrării datelor din punctul de vedere al protecției acestora, precum și pentru garantarea securității datelor. Aceste evidențe sunt protejate, prin măsuri adecvate, împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după un an de la expirarea perioadei de păstrare prevăzute la articolul 31, în cazul în care nu sunt necesare pentru proceduri de monitorizare deja inițiate.

3.  Aceste evidențe pot fi utilizate numai pentru monitorizarea admisibilității prelucrării datelor din punctul de vedere al protecției acestora, precum și pentru garantarea securității datelor, în conformitate cu articolul 39. Aceste evidențe sunt protejate, prin măsuri adecvate, împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după un an de la expirarea perioadei de păstrare prevăzute la articolul 31, în cazul în care nu sunt necesare pentru proceduri de monitorizare deja inițiate.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 43 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 43a

 

Protecția datelor

 

1.  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către eu-LISA pe baza prezentului regulament.

 

2.  Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică în cazul prelucrării datelor personale de către autoritățile naționale pe baza prezentului regulament, cu excepția prelucrării în scopurile menționate la articolul 5 literele (j)-(l).

 

3.  Regulamentul (UE) 2016/680 se aplică în cazul prelucrării datelor personale de către autoritățile desemnate ale statelor membre pe baza prezentului regulament, în scopurile menționate la articolul 5 literele (j)-(l).

 

4.  Regulamentul (UE) 2016/794 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol pe baza prezentului regulament.

Justificare

Dispoziție orizontală privind protecția datelor, inspirată de articolul 49 din propunerea ETIAS.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere dreptului la informare menționat la articolul 10 din Directiva 95/46/CE, resortisanții țărilor terțe ale căror date sunt înregistrate în EES sunt informați în scris de către statul membru responsabil cu privire la următoarele:

1.  Fără a aduce atingere dreptului la informare menționat la articolul 10 din Regulamentul (UE) 2016/679, resortisanții țărilor terțe ale căror date sunt înregistrate în EES sunt informați în scris și într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă de către statul membru responsabil cu privire la următoarele:

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  dreptul de acces la datele care îi privesc, dreptul de a cere corectarea datelor eronate care îi privesc sau ștergerea datelor prelucrate ilegal care îi privesc, inclusiv dreptul de a primi informații despre procedurile de exercitare a acestor drepturi și datele de contact ale autorităților naționale de supraveghere sau ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor, dacă este cazul, care soluționează plângerile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

(e)  existența dreptului de a solicita controlorului acces la datele care îi privesc, a dreptului de a cere rectificarea datelor care îi privesc și care sunt eronate și completarea datelor personale care îi privesc și care sunt incomplete sau ștergerea sau restricționarea datelor personale care îi privesc și care au fost prelucrate în mod ilegal, precum și a dreptului de a primi informații despre procedurile de exercitare a acestor drepturi, inclusiv datele de contact ale controlorului și ale autorităților naționale de supraveghere sau ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor, dacă este cazul, care soluționează plângerile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  o explicație cu privire la faptul că datele EES sunt accesate în scopuri de management al frontierelor și de facilitare, cu precizarea că depășirea perioadelor permise de ședere vor conduce automat la adăugarea resortisantului țării terțe pe o listă, precum și cu privire la eventualele consecințe ale depășirii;

Justificare

Dispoziție propusă de AEPD.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  perioada de păstrare a datelor stabilită pentru fișele de intrare și ieșire și pentru dosarele individuale, în conformitate cu articolul 31;

Justificare

Dispoziție propusă de AEPD.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)  dreptul persoanelor care au depășit perioada permisă de ședere la ștergerea datelor personale atunci când furnizează dovezi că au depășit durata autorizată de ședere ca urmare a unor evenimente imprevizibile și grave; și

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 – litera ed (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed)  dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2  Informațiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol sunt furnizate la momentul creării dosarului individual al persoanei în cauză în conformitate cu articolele 14, 15 sau 16.

2  Informațiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol sunt comunicate prin intermediul broșurii menționate la alineatul (3) sau prin orice alte mijloace adecvate de informare a resortisanților țărilor terțe în cauză cu privire la drepturile lor în momentul creării dosarului individual în conformitate cu articolele 14, 15 sau 16.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia elaborează o broșură comună și creează un site web care conțin cel puțin informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 61 alineatul (2). Broșura și conținutul site-ului web trebuie să fie clare, simple și disponibile într-o versiune lingvistică pe care persoana în cauză o înțelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înțelege.

Comisia elaborează o broșură comună și creează un site web care conțin cel puțin informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 61 alineatul (2). Broșura și conținutul site-ului web trebuie să fie clare și simple, redactate într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă și disponibile într-o versiune lingvistică pe care persoana în cauză o înțelege sau pe care se presupune în mod rezonabil că o înțelege.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Broșura și site-ul web se elaborează astfel încât să permită statelor membre să le completeze cu informații suplimentare specifice statelor membre. Aceste informații specifice statelor membre includ cel puțin drepturile persoanelor vizate și posibilitatea primirii de asistență din partea autorităților naționale de supraveghere, precum și datele de contact ale operatorului și ale autorităților naționale de supraveghere.

Broșura și site-ul web se elaborează astfel încât să permită statelor membre să le completeze cu informații suplimentare specifice statelor membre. Aceste informații specifice statelor membre includ cel puțin drepturile persoanelor vizate și posibilitatea unei asistențe din partea autorităților naționale de supraveghere, precum și datele de contact ale biroului operatorului, ale responsabilului cu protecția datelor și ale autorităților de supraveghere.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 45 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, organizează la începutul funcționării EES o campanie de informare care informează publicul cu privire la obiectivele sistemului, datele stocate, autoritățile care au acces și drepturile persoanelor.

Comisia, în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, organizează la începutul funcționării EES o campanie de informare care informează publicul și, în mod special, resortisanții țărilor terțe cu privire la obiectivele sistemului, datele stocate, autoritățile care au acces și drepturile persoanelor. Astfel de campanii de informare sunt organizate periodic.

Justificare

Întrucât domeniul de aplicare al EES include resortisanții țărilor terțe, aceștia ar trebui menționați în mod special ca public-țintă al campaniei de informare.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 46 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dreptul de acces la date și dreptul la corectarea și ștergerea datelor

Dreptul de accesare, rectificare, completare și ștergere a datelor cu caracter personal și de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 12 din Directiva 95/46/CE, orice resortisant al unei țări terțe are dreptul de a obține datele înregistrate în EES care îl privesc și identitatea statului membru care le-a transmis către EES.

1.  Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolelor 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679, orice resortisant al unei țări terțe are dreptul de a obține datele înregistrate în EES care îl privesc și identitatea statului membru care le-a transmis către EES și poate solicita ca datele sale personale care nu sunt exacte să fie rectificate sau completate, precum și ca datele înregistrate ilegal să fie șterse. Statul membru responsabil răspunde la aceste cereri în termen de două luni de la primirea cererii.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care unui stat membru, altul decât statul membru responsabil, i se adresează o cerere de corectare sau de ștergere, autoritățile statului membru căruia i s-a adresat cererea verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării datelor în EES în termen de o lună, în cazul în care această verificare poate fi realizată fără consultarea statului membru responsabil. În caz contrar, statul membru, altul decât statul membru responsabil, contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de 14 zile, iar statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen de o lună.

2.  În cazul în care unui stat membru, altul decât statul membru responsabil, i se adresează o cerere de rectificare, completare sau de ștergere a datelor cu caracter personal sau de restricționare a prelucrării acestor date, autoritățile statului membru căruia i s-a adresat cererea verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării datelor în EES în termen de 14 zile, în cazul în care această verificare poate fi realizată fără consultarea statului membru responsabil. În caz contrar, statul membru, altul decât statul membru responsabil, contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de șapte zile, iar statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen de 14 zile.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care datele înregistrate în EES conțin erori de fapt sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea le corectează sau le șterge în conformitate cu articolul 32. Statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea îi confirmă în scris și fără întârziere persoanei interesate că a luat măsuri pentru corectarea sau ștergerea datelor care o privesc.

În cazul în care datele înregistrate în EES conțin erori de fapt, sunt incomplete sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea rectifică, completează sau șterge datele cu caracter personal sau restricționează prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 32. Statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea îi confirmă în scris și fără întârziere persoanei vizate că a luat măsuri pentru rectificarea, completarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc sau pentru restricționarea prelucrării unor astfel de date.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care datele privind vizele înregistrate în EES conțin erori de fapt sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea verifică mai întâi exactitatea datelor respective în VIS și, dacă este necesar, le modifică în EES. În cazul în care datele înregistrate în VIS sunt aceleași ca în EES, statul membru responsabil sau statul membru căruia i s-a adresat cererea contactează autoritățile statului membru responsabil de introducerea datelor în VIS în termen de 14 zile. Statul membru responsabil de introducerea datelor în VIS verifică exactitatea datelor privind vizele în cauză și legalitatea prelucrării acestora în EES în termen de o lună și informează statul membru responsabil sau statul membru căruia i s-a adresat cererea care, dacă este necesar, le modifică sau le șterge fără întârziere din EES și, după caz, din lista persoanelor menționată la articolul 11 alineatul (2).

În cazul în care datele privind vizele înregistrate în EES conțin erori de fapt, sunt incomplete sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea verifică mai întâi exactitatea datelor respective în VIS și, dacă este necesar, le modifică în EES. În cazul în care datele înregistrate în VIS sunt aceleași ca în EES, statul membru responsabil sau statul membru căruia i s-a adresat cererea contactează autoritățile statului membru responsabil de introducerea datelor în VIS în termen de șapte zile. Statul membru responsabil de introducerea datelor în VIS verifică exactitatea datelor privind vizele în cauză și legalitatea prelucrării acestora în EES în termen de o lună și informează statul membru responsabil sau statul membru căruia i s-a adresat cererea care, dacă este necesar, rectifică, completează sau șterge fără întârziere datele cu caracter personal care o privesc sau restricționează prelucrarea unor astfel de date din EES și, după caz, din lista persoanelor menționată la articolul 11 alineatul (2).

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea nu este de acord că datele înregistrate în EES conțin erori de fapt sau că au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru respectiv adoptă o decizie administrativă prin care persoanei interesate i se explică în scris și fără întârziere motivele pentru care statul nu este dispus să corecteze sau să șteargă datele care o privesc.

4.  În cazul în care statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea nu este de acord că datele înregistrate în EES conțin erori de fapt, că sunt incomplete sau că au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru respectiv adoptă o decizie administrativă prin care persoanei în cauză i se explică în scris și fără întârziere motivele pentru care statul nu este dispus să rectifice, să completeze sau să șteargă datele cu caracter personal care o privesc sau să restricționeze prelucrarea unor astfel de date.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea furnizează totodată persoanei interesate informații care detaliază măsurile pe care aceasta le poate lua în cazul în care nu acceptă explicația privind decizia în temeiul alineatului (5). Informarea respectivă cuprinde precizări referitoare la modalitatea de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente din respectivul stat membru și la orice formă de asistență, inclusiv din partea autorităților de supraveghere, care este disponibilă în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile respectivului stat membru.

5.  Statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea furnizează totodată persoanei în cauză informații care detaliază măsurile pe care aceasta le poate lua în cazul în care nu acceptă explicația privind decizia în temeiul alineatului (4). Informarea respectivă cuprinde precizări referitoare la modalitatea de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente din respectivul stat membru și la orice formă de asistență, inclusiv din partea autorităților de supraveghere, care este disponibilă în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile respectivului stat membru.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Orice cerere formulată în temeiul alineatelor (1) și (2) conține informațiile necesare pentru a identifica persoana interesată, inclusiv amprentele digitale. Aceste informații sunt folosite exclusiv pentru a permite exercitarea drepturilor menționate la alineatele (1) și (2) și sunt apoi șterse imediat.

6.  Orice cerere formulată în temeiul alineatelor (1) și (2) conține informațiile necesare minime pentru a identifica persoana interesată. Amprentele digitale pot fi solicitate în acest scop doar în cazuri bine întemeiate, dacă există îndoieli semnificative cu privire la identitatea solicitantului. Aceste informații sunt folosite exclusiv pentru a permite exercitarea drepturilor menționate la alineatele (1) și (2) și sunt apoi șterse imediat.

Amendamentul     167

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Atunci când o persoană solicită date care o privesc în conformitate cu alineatul (2), autoritatea competentă ține evidența acestor cereri sub forma unui document scris care să ateste depunerea unei astfel de cereri, modul în care a fost soluționată și de către ce autoritate și pune de îndată acest document la dispoziția autorităților naționale de supraveghere.

7.  Atunci când o persoană solicită date care o privesc în conformitate cu alineatul (2), autoritatea competentă ține evidența acestor cereri sub forma unui document scris care să ateste depunerea unei astfel de cereri, modul în care a fost soluționată și de către ce autoritate și pune acest document la dispoziția autorităților naționale de supraveghere în termen de 7 zile. Persoana în cauză primește, de asemenea, o copie a acestui document.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente ale statelor membre cooperează activ pentru a asigura respectarea drepturilor stabilite la articolul 46 alineatele (3), (4) și (5).

1.  Autoritățile competente ale statelor membre cooperează activ pentru a asigura respectarea drepturilor stabilite la articolul 46.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere asistă și consiliază, la cerere, persoana interesată în exercitarea dreptului său de a obține corectarea sau ștergerea datelor care o privesc în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE.

În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere asistă și consiliază, la cerere, persoana vizată în exercitarea dreptului său de rectificare, completare sau ștergere a datelor care o privesc sau de restricționare a unor astfel de date, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente din statul membru care i-a refuzat dreptul de acces la date sau dreptul la corectarea sau ștergerea acestor date, astfel cum se prevede la articolul 46.

1.  Fără a aduce atingere articolelor 77-82 din Regulamentul (UE) 2016/679, în fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente din statul membru care i-a refuzat dreptul de acces la date sau dreptul la rectificarea, completarea sau ștergerea acestor date, astfel cum se prevede la articolul 46. Dreptul de a introduce o astfel de acțiune sau de a depune o plângere se aplică, de asemenea, în cazurile în care cererile de acces, de corectare sau de ștergere nu au primit răspuns în termenele prevăzute la articolul 46 sau nu au fost niciodată prelucrate de către operatorul de date.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că autoritatea națională de supraveghere sau autoritățile desemnate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE monitorizează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal menționate la articolele 13-19 de către statul membru în cauză, inclusiv transmiterea acestora în și din EES.

1.  Fiecare stat membru se asigură că autoritatea națională de supraveghere sau autoritățile desemnate în temeiul articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal menționate la capitolele II, III și V din acest regulament de către statul membru în cauză, inclusiv transmiterea acestora în și din EES.

Justificare

Datele în conformitate cu acest regulament nu sunt prelucrate numai în temeiul articolelor 13-19.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea de supraveghere se asigură că, cel puțin o dată la patru ani, se realizează un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor în sistemul național, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante.

2.  Autoritatea sau autoritățile de supraveghere se asigură că, cel puțin o dată la doi ani, se realizează un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor în infrastructura națională de frontieră, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante.

Amendamentul     173

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament.

3.  Statele membre se asigură că autoritatea sau autoritățile lor independente de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în EES, fiecare stat membru desemnează autoritatea care trebuie considerată drept operator, în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE, și care are principala responsabilitate pentru prelucrarea datelor de către statul membru respectiv. Fiecare stat membru comunică Comisiei datele de contact ale acestei autorități.

eliminat

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Fiecare stat membru furnizează toate informațiile solicitate de autoritățile de supraveghere și, în special, le furnizează informații privind activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 35, articolul 36 alineatul (1) și articolul 39. Fiecare stat membru acordă autorităților de supraveghere accesul la evidențele ținute în temeiul articolului 30 și le permite în orice moment accesul la toate incintele lor legate de EES.

5.  Fiecare stat membru furnizează toate informațiile solicitate de autoritățile de supraveghere și, în special, le furnizează informații privind activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 35, articolul 36 alineatul (1) și articolul 39. Fiecare stat membru acordă autorităților de supraveghere accesul la evidențele ținute în temeiul articolului 41 și le permite în orice moment accesul la toate incintele lor legate de EES.

Justificare

Corectarea trimiterii.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Fiecare stat membru se asigură că autoritatea sau autoritățile de supraveghere au acces la consiliere din partea unor persoane cu suficiente cunoștințe în domeniul datelor biometrice.

Justificare

Aliniere la Eurodac.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale eu-LISA ce privesc EES sunt desfășurate în conformitate cu prezentul regulament.

1.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă de monitorizarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale eu-LISA ce privesc EES, precum și de a verifica dacă acestea sunt desfășurate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu prezentul regulament.

Justificare

Aliniere la articolul 49 referitor la autoritatea de supraveghere. De asemenea, aliniere la Regulamentul Europol (articolul 43), pentru a include ambele: „monitorizarea și asigurarea”.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin o dată la patru ani, se realizează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de agenție, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, eu-LISA, Comisiei și autorităților naționale de supraveghere. Agenției eu-LISA i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.

2.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin o dată la doi ani, se realizează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de eu-LISA, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, eu-LISA și autorităților de supraveghere. eu-LISA i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cooperează activ în cadrul responsabilităților lor și asigură o supraveghere coordonată a EES și a sistemelor naționale.

1.  Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în conformitate cu competențele lor respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor și asigură o supraveghere coordonată a EES și a infrastructurilor naționale de frontieră.

 

(Modificare orizontală - înlocuirea termenului de „sisteme naționale” cu „infrastructurile naționale de frontieră”, cu excepția articolului 58.)

Justificare

Adaptarea terminologiei la articolul 6 și la formularea din Eurodac.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Aceste autorități fac schimb de informații relevante, se asistă reciproc în efectuarea auditurilor și a inspecțiilor, examinează dificultățile legate de interpretarea sau aplicarea prezentului regulament, evaluează problemele privind exercitarea supravegherii independente sau exercitarea drepturilor persoanei vizate, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la eventualele probleme și promovează sensibilizarea publicului în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, dacă este necesar.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că dispozițiile adoptate în legislația națională de transpunere a Deciziei-cadru 2008/977/JAI sunt aplicabile și accesului la EES de către autoritățile sale naționale în conformitate cu articolul 1 alineatul (2).

1.  Fiecare stat membru se asigură că dispozițiile adoptate în legislația națională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 sunt aplicabile și accesului la EES de către autoritățile sale naționale în conformitate cu articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile naționale de supraveghere desemnate în temeiul Deciziei-cadru 2008/977/JAI monitorizează legalitatea accesului statelor membre la datele cu caracter personal în scopul prevăzut la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, inclusiv transmiterea acestora în și din EES.

2.  Autoritățile naționale de supraveghere desemnate în temeiul Directivei (UE) 2016/680 monitorizează legalitatea accesului statelor membre la datele cu caracter personal în scopul prevăzut la articolul 5 alineatul (1a) din prezentul regulament, inclusiv transmiterea acestora în și din EES.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Europol prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Decizia 2009/371/JAI, iar prelucrarea este supravegheată de o autoritate de protecție a datelor externă și independentă. Articolele 30, 31 și 32 din respectiva decizie sunt aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul prezentului regulament. Autoritatea de protecție a datelor externă și independentă se asigură că drepturile resortisantului țării terțe nu sunt încălcate.

3.  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul prezentului regulament se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 și este supravegheată de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Justificare

Pentru a ține seama de articolul 43 din Regulamentul Europol.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Datele cu caracter personal accesate în EES în scopurile prevăzute la articolul 1 alineatul (2) sunt prelucrate doar în scopul prevenirii, detectării sau anchetării cazului specific pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.

4.   Datele cu caracter personal accesate în EES în scopurile prevăzute la articolul 5 alineatul (1a) sunt prelucrate doar în scopul prevenirii, detectării sau anchetării cazului specific pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   Sistemul central, autoritățile desemnate, punctele centrale de acces și Europol țin evidențe ale căutărilor efectuate, cu scopul de a permite autorităților naționale de protecție a datelor și Autorității Europene pentru Protecția Datelor să monitorizeze conformitatea prelucrării datelor cu normele Uniunii de protecție a datelor. În afara scopului menționat mai sus, datele cu caracter personal, precum și evidența căutărilor efectuate sunt șterse din toate dosarele naționale și din dosarele Europol după o perioadă de o lună, dacă aceste date nu sunt necesare în scopurile anchetei penale specifice aflate în curs pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.

5.  Sistemul central, autoritățile desemnate, punctele centrale de acces și Europol țin evidențe ale căutărilor efectuate, cu scopul de a permite autorităților naționale de protecție a datelor și Autorității Europene pentru Protecția Datelor să monitorizeze conformitatea prelucrării datelor cu normele Uniunii de protecție a datelor, inclusiv în scopul păstrării evidențelor în vederea redactării rapoartelor anuale menționate la articolul 64 alineatul (8). În afara scopului menționat mai sus, datele cu caracter personal, precum și evidența căutărilor efectuate sunt șterse din toate dosarele naționale și din dosarele Europol după o perioadă de o lună, dacă aceste date nu sunt necesare în scopurile anchetei penale specifice aflate în curs pentru care datele au fost solicitate de un stat membru sau de Europol.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru și Europol se asigură că toate operațiunile de prelucrare a datelor care rezultă din solicitările de acces la datele din EES în scopurile prevăzute la articolul 1 alineatul (2) sunt înregistrate sau documentate pentru a verifica admisibilitatea solicitării, a monitoriza legalitatea prelucrării datelor, precum și integritatea și securitatea acestora și în scopuri de automonitorizare.

1.  Fiecare stat membru și Europol se asigură că toate operațiunile de prelucrare a datelor care rezultă din solicitările de acces la datele din EES în scopurile prevăzute la articolul 5 alineatul (1a) sunt înregistrate sau documentate pentru a verifica admisibilitatea solicitării, a monitoriza legalitatea prelucrării datelor, precum și integritatea și securitatea acestora și în scopuri de automonitorizare.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înregistrarea sau documentația indică:

2.  Înregistrarea sau documentația indică, în toate cazurile:

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  denumirea autorității care a solicitat accesul în vederea comparării și persoana responsabilă care a efectuat cererea și a prelucrat datele;

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 2 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  în conformitate cu normele naționale sau cu Decizia 2009/371/JAI, datele de identificare ale agentului care a desfășurat căutarea și ale agentului care a dispus căutarea sau furnizarea.

(h)  în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794, datele de identificare ale agentului care a desfășurat căutarea și ale agentului care a dispus căutarea sau furnizarea.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Înregistrările și documentația sunt folosite doar pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru a garanta integritatea și securitatea datelor. Doar înregistrările care conțin date fără caracter personal pot fi folosite în vederea monitorizării și evaluării menționate la articolul 64. Autoritățile naționale de supraveghere competente care sunt responsabile de verificarea admisibilității solicitării și de monitorizarea legalității prelucrării datelor, precum și de integritatea și securitatea datelor au acces la aceste registre, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin.

3.  Înregistrările și documentația sunt folosite doar pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru a garanta integritatea și securitatea datelor. Doar înregistrările care nu conțin date cu caracter personal pot fi folosite în vederea monitorizării și evaluării menționate la articolul 64. Autoritățile naționale de supraveghere competente responsabile de verificarea admisibilității solicitării și de monitorizarea legalității prelucrării datelor, precum și de integritatea și securitatea datelor au acces la aceste registre, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 55 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 767/2008

Articolul 17a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  De la data la care EES începe să funcționeze, menționată la articolul 60 alineatul (1) din [Regulamentul de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES)], se stabilește interoperabilitatea dintre EES și VIS pentru a se asigura o mai mare eficiență și rapiditate a verificărilor la frontieră. În acest scop, eu-LISA instituie un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al VIS pentru a permite interoperabilitatea dintre EES și VIS. Consultarea directă între sisteme este posibilă numai dacă atât prezentul regulament, cât și Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevăd acest lucru.

1.  De la data la care EES începe să funcționeze, menționată la articolul 60 alineatul (1) din [Regulamentul de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES)], se stabilește interoperabilitatea dintre EES și VIS pentru a se asigura o mai mare eficiență și rapiditate a verificărilor la frontieră, ținând seama în mod corespunzător de principiul limitării scopului. În acest scop, eu-LISA instituie un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al VIS pentru a permite interoperabilitatea dintre EES și VIS. Consultarea directă între sisteme este posibilă numai dacă atât prezentul regulament, cât și Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevăd acest lucru.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 55 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 767/2008

Articolul 17a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În conformitate cu articolul 33 din [Regulamentul de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES)], Comisia adoptă măsurile necesare pentru instituirea și proiectarea de înalt nivel a interoperabilității în conformitate cu articolul 34 din [Regulamentul de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES)]. Pentru a stabili interoperabilitatea cu EES, autoritatea de administrare dezvoltă evoluțiile și/sau adaptările necesare pentru Sistemul central de informații privind vizele, interfața națională din fiecare stat membru și infrastructura de comunicații dintre Sistemul central de informații privind vizele și interfețele naționale. Infrastructurile naționale sunt adaptate și/sau dezvoltate de statele membre.”

4.  În conformitate cu articolul 33 din [Regulamentul de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES)], Comisia adoptă măsurile necesare pentru instituirea și proiectarea de înalt nivel a interoperabilității în conformitate cu articolul 34 din [Regulamentul de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES)]. Pentru a stabili interoperabilitatea cu EES, eu-LISA dezvoltă evoluțiile și/sau adaptările necesare pentru Sistemul central de informații privind vizele, interfața națională din fiecare stat membru și infrastructura de comunicații dintre Sistemul central de informații privind vizele și interfețele naționale. Infrastructurile naționale sunt adaptate și/sau dezvoltate de statele membre.”

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 55 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (UE) nr. 767/2008

Articolul 18 – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care, în urma căutării după datele enumerate la alineatul (1), reiese că în VIS sunt stocate date referitoare la una sau mai multe vize eliberate sau prelungite, a căror perioadă de valabilitate și valabilitate teritorială sunt în vigoare pentru trecerea frontierei, autorității competente responsabile pentru controlul la frontieră i se permite accesul pentru a consulta următoarele date din dosarul de cerere și din dosarul (dosarele) de cerere asociat(e) în temeiul articolului 8 alineatul (4), exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1):

3.  În cazul în care, în urma căutării după datele enumerate la alineatul (1), reiese că în VIS sunt stocate date referitoare la deținătorul vizei, autorității competente responsabile pentru controlul la frontieră i se permite accesul pentru a consulta următoarele date din dosarul de cerere și din dosarul (dosarele) de cerere asociat(e) în temeiul articolului 8 alineatul (4), exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1):

Justificare

Se combină alineatele (3) și (4) pentru a simplifica textul.

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 55 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (UE) nr. 767/2008

Articolul 18 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care, în urma căutării după datele enumerate la alineatul (1), reiese că în VIS sunt înregistrate date referitoare la persoana respectivă, dar că viza (vizele) înregistrată (înregistrate) nu este (sunt) valabilă (valabile), autorității de frontieră competente i se permite accesul pentru a consulta datele din dosarul (dosarele) de cerere și din dosarul (dosarele) de cerere asociat(e) în temeiul articolului 8 alineatul (4), exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1):

eliminat

(a)  informații referitoare la stadiul procedurii și datele preluate din formularul de cerere, menționate la articolul 9 alineatele (2) și (4);

 

(b)  fotografii;

 

(c)  datele înregistrate în legătură cu viza (vizele) eliberată (eliberate), anulată (anulate), retrasă (retrase) sau a cărei (căror) valabilitate s-a prelungit, astfel cum se menționează la articolele 10, 13 și 14.

 

Justificare

Se combină alineatele (3) și (4) pentru a simplifica textul.

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 55 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (UE) nr. 767/2008

Articolul 18 – alineatul 5 – litera a – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  la punctul de trecere a frontierei nu este disponibilă tehnologia pentru utilizarea imaginii faciale obținute în timp real și, prin urmare, identitatea titularului de viză nu poate fi verificată în EES;

(ii)  la punctul de trecere a frontierei nu este disponibilă temporar tehnologia pentru utilizarea imaginii faciale obținute în timp real și, prin urmare, identitatea titularului de viză nu poate fi verificată în EES;

Justificare

Întrucât se solicită ca tehnologia să fie disponibilă în orice punct de trecere a frontierei, indisponibilitatea acesteia poate fi doar temporară.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 55 – paragraful 1 – punctul 8 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  La articolul 20, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(8)  La articolul 20 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 55 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (UE) nr. 767/2008

Articolul 26 – alineatul 3a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3a.  [La șase luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES)], autoritatea de administrare este responsabilă pentru sarcinile menționate la alineatul (3) din prezentul articol.

3a.   [La șase luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES)], eu-LISA este responsabilă pentru sarcinile menționate la alineatul (3) din prezentul articol.

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 55 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (UE) nr. 767/2008

Articolul 34 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru și autoritatea de administrare țin evidența tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul VIS. Aceste evidențe indică scopul accesului, astfel cum este menționat la articolul 6 alineatul (1) și la articolele 15-22, data și ora, tipul de date transmise, astfel cum sunt menționate la articolele 9-14, tipul de date utilizate pentru căutare, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2), articolul 17, articolul 18 alineatul (1), articolul 18 alineatul (5), articolul 19 alineatul (1), articolul 19a alineatul (2), articolul 19a alineatul (5), articolul 20 alineatul (1), articolul 21 alineatul (1) și articolul 22 alineatul (1), precum și numele autorității care a introdus sau a extras datele. În plus, fiecare stat membru ține evidența personalului autorizat în mod corespunzător să introducă sau să extragă date.

1.  Fiecare stat membru și eu-LISA păstrează evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în cadrul VIS. Aceste evidențe indică scopul accesului, astfel cum este menționat la articolul 6 alineatul (1) și la articolele 15-22, data și ora, tipul de date transmise, astfel cum sunt menționate la articolele 9-14, tipul de date utilizate pentru căutare, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2), articolul 17, articolul 18 alineatul (1), articolul 18 alineatul (5), articolul 19 alineatul (1), articolul 19a alineatul (2), articolul 19a alineatul (5), articolul 20 alineatul (1), articolul 21 alineatul (1) și articolul 22 alineatul (1), precum și numele autorității care a introdus sau a extras datele. În plus, fiecare stat membru ține evidența personalului autorizat în mod corespunzător să introducă sau să extragă date.

Amendamentul     199

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, din cadrul eu-LISA și din cadrul Frontex are acces pentru a consulta, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici, datele de mai jos, fără a se permite identificarea individuală:

1.  Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, din cadrul Comisiei și din cadrul eu-LISA are acces pentru a consulta, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici, datele de mai jos, fără a se permite identificarea individuală sau stabilirea de profiluri, iar personalul autorizat corespunzător al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă poate consulta următoarele date pentru realizarea unor analize de risc și evaluări ale vulnerabilității, conform dispozițiilor articolelor 11 și 13 din Regualmentul (UE) nr. 2016/1624:

Amendamentul     200

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cetățenia, sexul și data nașterii resortisantului țării terțe;

(b)  cetățenia, sexul și anul nașterii resortisantului țării terțe;

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, implementează și găzduiește în siturile sale tehnice un fișier central care să conțină datele menționate la alineatul (1), fără a permite identificarea persoanelor și care să permită autorităților menționate la alineatul (1) să obțină rapoarte și statistici adaptabile privind intrările, ieșirile, refuzurile intrării și cazurile de depășire a termenului legal de ședere în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe, în scopul de a îmbunătăți evaluarea riscului de depășire a termenului legal de ședere, a spori eficiența controalelor la frontieră, a sprijini consulatele să prelucreze cererile de viză și a susține un proces de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul migrației fondat pe elemente concrete. Fișierul cuprinde, de asemenea, statistici zilnice privind datele menționate la alineatul (4). Accesul la fișierul central se acordă prin intermediul unui acces securizat prin S-TESTA, cu controlul accesului și prin profiluri de utilizator specifice, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici.

2.  În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, implementează și găzduiește în siturile sale tehnice un fișier la nivel central care să conțină datele menționate la alineatul (1), fără a permite identificarea persoanelor și care să permită autorităților menționate la alineatul (1) să obțină rapoarte și statistici adaptabile privind intrările, ieșirile, refuzurile intrării și cazurile de depășire a termenului legal de ședere în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe, în scopul de a spori eficiența controalelor la frontieră, a sprijini consulatele să prelucreze cererile de viză și a susține un proces de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul migrației fondat pe elemente concrete. Fișierul cuprinde, de asemenea, statistici zilnice privind datele menționate la alineatul (4). Accesul la fișierul central se acordă prin intermediul unui acces securizat prin S-TESTA, cu controlul accesului și prin profiluri de utilizator specifice, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici.

Amendamentul     202

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În fiecare trimestru, eu-LISA publică statistici privind EES, în care se indică, în special, numărul, cetățenia și punctul de trecere a frontierei de intrare în ceea ce îi privește pe cei care depășesc termenul legal de ședere, pe resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea, inclusiv motivele de refuz și pe resortisanții țărilor terțe a căror ședere a fost revocată sau prelungită, precum și numărul de resortisanți ai țărilor terțe exonerați de obligația de a se supune amprentării digitale.

4.  În fiecare trimestru, eu-LISA publică statistici privind EES, în care se indică, în special, numărul, cetățenia, vârsta, genul, durata șederii și punctul de trecere a frontierei de intrare în ceea ce îi privește pe cei care depășesc termenul legal de ședere, pe resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea, inclusiv motivele de refuz și pe resortisanții țărilor terțe a căror ședere a fost revocată sau prelungită, precum și numărul de resortisanți ai țărilor terțe exonerați de obligația de a se supune amprentării digitale.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate sub formă de statistici trimestriale pentru anul respectiv. Statisticile conțin o defalcare a datelor pentru fiecare stat membru.

5.  La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate într-un raport anual pentru anul respectiv. Statisticile conțin o defalcare a datelor pentru fiecare stat membru. Raportul este publicat și transmis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și autorităților naționale de supraveghere.

Amendamentul     204

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  La cererea Comisiei, eu-LISA furnizează statistici privind aspecte specifice legate de punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și statistici în temeiul alineatului (3).

6.  La cererea Comisiei și a Parlamentului European, eu-LISA furnizează statistici privind aspecte specifice legate de punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și statistici în temeiul alineatului (3).

Amendamentul     205

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Costurile aferente instituirii și operării sistemului central, ale infrastructurii de comunicații și ale interfeței uniforme de la nivel național sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

1.  Costurile aferente instituirii și operării sistemului central, ale infrastructurii de comunicații securizate criptate și ale interfeței uniforme de la nivel național sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  găzduirea sistemelor naționale (spații, punerea în practică, electricitate, răcire);

(b)  găzduirea sistemelor naționale și a infrastructurilor de frontieră (spații, punerea în practică, electricitate, răcire);

Justificare

Adaptarea terminologiei la articolul 6.

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  operarea sistemelor naționale (operatori și contracte de sprijin);

(c)  operarea sistemelor și a infrastructurilor naționale de frontieră (operatori și contracte de sprijin);

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia pune la dispoziția statelor membre și a publicului informațiile notificate în temeiul alineatului (1), prin intermediul unui site web public actualizat în mod constant.

6.  Comisia publică informațiile menționate la alineatele (1) - (4) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care intervin modificări ale acestora, Comisia publică o dată pe an o versiune consolidată actualizată a informațiilor. Comisia menține o pagină de internet publică, actualizată constant, unde pot fi găsite aceste informații.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Până la [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament – OPOCE, please replace with the actual date] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare a EES, eu-LISA transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul dezvoltării sistemului central, a interfețelor uniforme și a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfețele uniforme. După încheierea fazei de dezvoltare, se transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care se explică în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special obiectivele legate de planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.

2.  Până la [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament – OPOCE, please replace with the actual date] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare a EES, eu-LISA transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul dezvoltării sistemului central, a interfețelor uniforme și a infrastructurii de comunicații securizate și criptate dintre sistemul central și interfețele uniforme. Acest raport conține informații detaliate despre costurile implicate și despre toate riscurile care ar putea avea un impact asupra costurilor totale ale sistemului. După încheierea fazei de dezvoltare, se transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care se explică în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special obiectivele legate de planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.

Justificare

Date fiind experiențele anterioare, în special cele legate de SISII, costurile ar trebui urmărite îndeaproape.

Amendamentul     210

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  După trei ani de la începerea funcționării EES și, ulterior, o dată la patru ani, Comisia realizează o evaluare generală a EES. Această evaluare generală cuprinde o comparare a rezultatelor obținute cu obiectivele stabilite și impactul asupra drepturilor fundamentale, verifică dacă raționamentul care stă la baza prezentului regulament continuă să fie valabil, examinează aplicarea regulamentului, securitatea EES și orice implicație asupra funcționării viitoare și formulează orice recomandări necesare. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului.

5.  După trei ani de la începerea funcționării EES și, ulterior, o dată la patru ani, Comisia realizează o evaluare generală a EES. Această evaluare generală cuprinde o comparare a rezultatelor obținute cu obiectivele stabilite, o evaluare a impactului asupra drepturilor fundamentale, o verificare a faptului că raționamentul care stă la baza prezentului regulament continuă să fie valabil și o examinare a aplicării regulamentului, a securității EES și a oricăror implicații, inclusiv cele având un impact bugetar, asupra funcționării viitoare și face recomandările necesare, după caz; Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European, Consiliului, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul     211

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 8 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) numărul solicitărilor de corectare a datelor, acțiunile întreprinse ulterior, precum și numărul rectificărilor făcute în urma solicitării persoanelor în cauză.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 65 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Prezentul regulament se aplică de la data stabilită de Comisie în conformitate cu articolul 60, cu excepția articolelor 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 și 61, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Justificare

Articolele necesare pentru dezvoltarea EES ar trebui să se aplice direct. Întregul regulament ar trebui să se aplice din momentul în care EES începe să funcționeze.

  • [1]  JO C 487, 28.12.2016, p. 66.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Creșterea fluxurilor de călători la frontierele externe ale UE în ultimii ani a scos în evidență ineficiența actualelor sisteme de control la frontieră, în condițiile în care se preconizează că numărul călătorilor va crește în următorii ani. Numărul resortisanților țărilor terțe care călătoresc în mod legal în spațiul Schengen pentru o vizită pe termen scurt este estimat la aproximativ 300 de milioane până în 2025. Numai în cazul traficului aerian se prevede o creștere de 2,6 % pe an în următorii 20 ani, în Europa. Sistemele noastre de management al călătoriilor trebuie modernizate, astfel încât să devină nu doar mai flexibile și mai eficiente, dar și mai sigure, având în vedere faptul că re-naționalizarea sistemelor de informații și control la frontieră nu este o opțiune. Viabilitatea acestor controale nu poate depinde exclusiv de pașapoartele călătorilor sau de ștampilele din interiorul acestora, care pot fi falsificate sau ilizibile, și care reprezintă o dificultate majoră pentru autoritățile de frontieră în măsura în care le distrage atenția de la activitatea lor curentă, compromițând astfel securitatea. Dacă nu ne ocupăm de această problemă, ne-am putea confrunta, pe termen mediu, cu un colaps al punctelor de trecere a frontierei, ceea ce ar necesita investiții masive în infrastructură și personal pentru a face față fluxurilor.

Crearea unui sistem european de intrare/ieșire (EES) va fi în beneficiul pasagerilor, prin reducerea timpului de așteptare la punctele de trecere a frontierei; în beneficiul statelor membre, care vor procesa călătorii de bona fide mai rapid, consolidând, în același timp, securitatea frontierelor; în beneficiul operatorilor de infrastructură, oferind conexiuni mai scurte în zonele de tranzit, cu avantajele economice directe și indirecte pe care acest lucru îl implică; în beneficiul operatorilor de la punctele de frontieră, care și-ar putea optimiza resursele, precum și al transportatorilor, a căror activitate va fi facilitată. Toate acestea se vor realiza conferind totodată protecția necesară drepturilor fundamentale și datelor stocate în sistem.

Agenda europeană privind migrația a identificat deja „managementul frontierelor” ca unul dintre cei „patru piloni pentru o mai bună gestionare a migrației”. Amenințările transnaționale cu care UE s-a confruntat în ultimii ani au demonstrat că, într-un spațiu fără frontiere, frontierele externe trebuie controlate eficient. Legătura dintre un control eficace al frontierelor și consolidarea securității interne este din ce în ce mai evidentă. Raportorul este în favoarea acordării accesului la EES pentru forțele de securitate, cu scopul de a lupta împotriva formelor grave de criminalitate și a amenințărilor teroriste, ceea ce i-ar oferi valoare adăugată. Accesul trebuie să fie controlat, necesar și proporțional, și trebuie să respecte garanții adecvate pentru protecția drepturilor și a datelor. Trebuie găsit un echilibru între accelerarea trecerii frontierelor și îmbunătățirea securității acestora.

Poziția raportorului

1.-Obiectivele

Scopul propunerii legislative examinate este de a institui un sistem care să faciliteze trecerea frontierelor, să contribuie la combaterea migrației clandestine în rândul persoanelor care depășesc termenul legal de ședere și să susțină lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului. Aceste obiective trebuie garantate și trebuie să fie compatibile cu protecția datelor colectate în EES în termeni de proporționalitate și necesitate.

2.- Arhitectura

Raportorul are o părere foarte bună despre schimbările aduse de propunerea legislativă, multe dintre acestea oferind răspunsuri la îndoielile exprimate în cursul lucrărilor pregătitoare. Cu toate acestea, nu înțelege decizia de abandonare a RTP, pe care Parlamentul îl considera un mod eficient de accelerare a trecerii frontierei.

3.- Interoperabilitatea cu VIS

Una din cele mai importante părți din prezenta propunere este interoperabilitatea EES cu VIS, care reprezintă un indiciu al unei viitoare structuri de relații între diferitele sisteme de informații. Având în vedere că principiul proporționalității este respectat, această interoperabilitate nu afectează în niciun fel drepturile consacrate la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale (CDF).

Deși nu susțin interoperabilitatea cu SIS II în acest stadiu, sunt necesare clarificări în ceea ce privește procedura de urmat în cazul în care sunt semnalați călători care au depășit durata de ședere autorizată în spațiul Schengen.

4.- Bugetul

EES va fi fără îndoială costisitor, însă, în cazul în care nu se ia nicio măsură, costurile vor fi mult mai mari pentru a finanța infrastructura și personalul necesare pentru a face față fluxurilor de pasageri în creștere, dar și serviciile de securitate ale statelor membre. Raportorul este în favoarea raționalizării bugetare și își exprimă îngrijorarea cu privire la posibilele devieri care ar putea apărea în cursul procesului de implementare, de unde necesitatea unor controale ex ante și ex post mai susținute.

5.- Datele biometrice

Faza de testare a arătat că cea mai bună opțiune de a combina rapiditatea și securitatea la punctele de trecere a frontierei ar fi o combinație de patru amprente digitale și recunoașterea imaginii faciale. În conformitate cu opiniile exprimate de Parlament, numărul de date biometrice prelevate trebuie să scadă, permițând importul datelor deja stocate în VIS și scăderea numărului de prelevări de date și de duplicări ale datelor existente. Trebuie respectate standardele ridicate de calitate, astfel încât datele colectate să poată fi utilizate la maximum pentru scopurile cărora le-au fost destinate.

6.- Protecția datelor și a drepturilor fundamentale

Prezentul regulament trebuie să garanteze protecția datelor stocate în EES, în conformitate cu CDF. În acest sens, pentru a fi în conformitate cu articolele 7 și 8 din CDF, EES trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să aibă un temei juridic adecvat; să respecte principiile Cartei și să urmărească interesul general; să fie proporționat și necesar. Una dintre modalitățile prin care poate fi atins acest obiectiv este printr-o serie de măsuri, cum ar fi reducerea cantității de datele înregistrate în sistem, consolidarea rolului autorităților naționale și europene pentru protecția datelor (SEPD), proceduri și metode de rectificare și ștergere și autorizații pentru accesul la sistem. Trebuie subliniat faptul că CJUE a recunoscut obiectivele EES (controlul frontierelor și al migrației, lupta împotriva formelor grave de criminalitate organizată și a terorismului) ca fiind de interes general.

7.- Perioada de păstrare a datelor

EES trebuie să respecte principiile necesității și proporționalității. Perioada de păstrare de 181 de zile, propusă inițial, ar periclita eficacitatea sistemului. În privința călătorilor, acest lucru nu ar îndeplini obiectivul de a accelera traficul de frontieră, din moment ce o perioadă atât de scurtă ar necesita înregistrarea repetată a datelor privind resortisanților țărilor terțe care călătoresc frecvent, încetinind procesul. În privința consulatelor și autorităților de frontieră, nu ar mai exista nicio posibilitate de a analiza istoricul călătoriilor și a efectua analize de risc, indispensabile pentru procesul decizional; iar în ceea ce privește forțele de securitate, vor fi distruse date relevante, esențiale în lupta împotriva formelor grave de criminalitate și a terorismului.

Termenul propus este în concordanță cu obiectivele sistemului și ar facilita interoperabilitatea cu VIS. Cu toate acestea, trebuie oferite garanțiile necesare pentru ca persoanele vizate să poată accesa, corecta și/sau șterge datele, dacă este cazul.

8.- Accesul forțelor de securitate la sistem

Acordarea accesului forțelor de securitate naționale și al Europol la sistem încă de la început, ca o modalitate de a lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului, va conferi sistemului o valoare adăugată considerabilă. A face această posibilitate compatibilă cu facilitarea traversării frontierelor este un lucru necesar și viabil din punct de vedere juridic, în conformitate cu sistemul juridic european. Supraviețuirea spațiului Schengen depinde parțial și de protecția frontierelor sale externe. Arma cea mai utilă de care dispunem în lupta împotriva criminalității organizate sunt datele operative și informațiile: capacitatea de a fi pregătiți.

Este adevărat că, în prezent, unele dintre forțele de securitate nu utilizează la maximum sistemele existente, dar este, de asemenea, o realitate faptul că realizarea unor investiții în domeniul formării, schimbului de bune practici și edificării încrederii reciproce va face ca aceste sisteme să fie utilizate mai mult și mai eficient. În perioada de implementare a sistemului, va fi necesar ca autoritățile care au acces la aceasta să urmeze programe de formare.

9.- Impactul asupra transportatorilor și călătorilor

Rolul operatorilor de transport este esențial pentru viabilitatea sistemului. Aceștia trebuie să dispună de un acces proporționat și limitat la datele din EES, care să-i ajute să își îndeplinească sarcinile, cu suficiente garanții că securitatea sistemului nu va fi compromisă.

Călătorii trebuie să fie poată vedea cât timp le rămâne pentru șederea legală într-o țară. Crearea unui sistem care să permită consultarea acestor informații online ar fi foarte utilă. Accesul la sistem trebuie să fie simplu și securizat, astfel încât numai călătorul să poată vedea informațiile. eu-LISA va fi responsabilă de managementul acestui serviciu online prin intermediul unei rețele securizate și ar trebui să evalueze riscurile posibile, astfel încât să fie în măsură să identifice nevoile specifice ale serviciilor.

10.- Guvernarea

eu-LISA va trebui să aibă un rol important în dezvoltarea și menținerea EES. Standardele de securitate, control și răspundere în vigoare vor trebui adaptate în timpul implementării sistemului, dar și după începerea operării sale. Parlamentul trebuie să fie implicat în diferitele cicluri ale EES, în cadrul competențelor sale.

OPINIE MINORITARĂ

depusă în conformitate cu articolul 52a alineatul (4) din Regulamentul de procedură

Marie-Christine Vergiat

Pe motivul inițial de a facilita trecerea frontierelor externe ale UE, EES va crea un fișier al resortisanților țărilor terțe care intră și ies din UE și va crește interoperabilitatea cu celelalte baze de date prin instituirea unui sistem de colectare a datelor, în special a celor biometrice, inclusiv ale copiilor începând de la vârsta de 12 ani, eludând dreptul internațional și creând un antecedent periculos.

Cumulând controlul la frontieră și lupta împotriva criminalității, forțele de poliție vor putea avea acces la aceste date în aceleași condiții ca și poliția de frontieră, confundând obiective foarte diferite, încălcând principiul necesității și proporționalității și legând migrația de criminalitate și terorism.

Vor exista „călători buni”, care vor putea intra pe teritoriu conform procedurilor administrative ad-hoc, și restul, asupra cărora va plana prezumția de clandestinitate, trecând cu vederea examinarea individuală a situațiilor, în special a persoanelor vulnerabile, care vor fi semnalate automat statelor membre.

Condițiile examinării acestui text, având în vedere natura și importanța sa, nu permit un demers legislativ care să țină seama de riscurile implicate pentru drepturile fundamentale a mii de bărbați, femei și copii.

Recomandările Autorității Europene pentru Protecția Datelor ar fi trebuit, cel puțin, luate mai mult în considerare.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (9.12.2016)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea, precum și refuzul intrării resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Raportoare pentru aviz: Monika Hohlmeier

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea este de părere că o gestionare mai bună, mai modernă și mai eficientă a frontierelor UE este esențială pentru o supervizare precisă a intrărilor și ieșirilor resortisanților țărilor terțe. În plus, aceasta este o modalitate de a accelera controalele la frontieră, de a reduce timpul de așteptare la frontiere și de a consolida concomitent libertatea de circulație și securitatea internă, intensificând lupta împotriva terorismului și a criminalității transfrontaliere grave, precum și o modalitate de a detecta cazurile de trecere ilegală a frontierei sau de uzurpare a identității și persoanele care depășesc termenul legal de ședere. Raportoarea subliniază în special faptul că există o lacună importantă în ansamblul sistemelor informatice existente, care trebuie soluționată în vederea unei securizări eficiente a frontierelor externe ale UE. Niciun stat membru care acționează de unul singur nu este în măsură să realizeze o monitorizare eficientă a intrării/ieșirii resortisanților din țările terțe în întregul spațiu Schengen. Prin urmare, trebuie elaborat și implementat de urgență, în toate statele membre, un instrument european eficient.

În acest sens, raportoarea salută propunerea revizuită a Comisiei pentru sistemul de intrare/ieșire (EES) care promovează interoperabilitatea și sinergiile sistemelor informatice pentru a accelera, facilita și consolida procedurile de verificare pentru cetățenii din țările terțe care călătoresc în UE.

Raportoarea salută studiul tehnic privind frontierele inteligente al Comisiei Europene și raportul final privind proiectul-pilot „Frontiere inteligente” al eu-LISA, care abordează preocupările Parlamentului începând din 2013 prin evaluarea, în termeni concreți, a provocărilor financiare, tehnice și organizaționale pentru fiecare opțiune de politică, precum și prin desfășurarea unei faze de testare încredințate Agenției eu-LISA.

Raportoarea reamintește că, în propunerile din 2013, a fost alocată, cu titlu orientativ, din bugetul UE suma de 1,1 miliarde EUR pentru dezvoltarea unui EES și a unui RTP. Pentru propunerea revizuită, bazată pe opțiunea preferată a unui sistem EES unic, care include accesul la asigurarea respectării legii, suma necesară a fost estimată la 480 de milioane EUR. Rezultatul analizei financiare pare a fi mai precis decât în propunerea precedentă. Această sumă este condiționată de rezultatul procedurii de achiziții și de analiza proiectului (integrarea sistemelor naționale existente și construcția noului sistem în toate statele membre).

Raportoarea sprijină ideea ca sprijinul financiar de la bugetul UE să acopere nu numai costurile aferente elementelor centrale la nivelul UE pentru întreaga perioadă a CFM (288 de milioane de euro la nivelul UE, atât cheltuieli de dezvoltare, cât și cheltuielile de exploatare prin gestiune indirectă), dar și costurile integrării infrastructurilor frontaliere existente la nivel național în statele membre cu EES prin interfețe naționale uniforme (120 de milioane EUR prin intermediul gestiunii directe). Spre deosebire de propunerea Comisiei, raportoarea recomandă crearea unui mecanism de criză pentru a garanta că statele membre care au dificultăți financiare și de organizare au posibilitatea de a institui sistemul în termenul prevăzut.

Raportoarea susține, de asemenea, că odată ce EES va fi în vigoare, cheltuielile de exploatare viitoare ale statelor membre ar trebui finanțate prin programele lor naționale în cadrul FSI (gestiune partajată) și încurajează statele membre să identifice soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor.

În final, raportoarea propune norme mai stricte privind informarea Parlamentului și Consiliului în cursul și după elaborarea EES, inclusiv o actualizare obligatorie cu privire la evoluțiile bugetare și a celor referitoare la costuri, pentru a se asigura controlul parlamentar și supravegherea deplină a procesului și a reduce la minimum riscul unor depășiri de costuri și întârzieri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În comunicarea sa din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”, Comisia a prezentat un proces menit să realizeze interoperabilitatea sistemelor de informații, în vederea îmbunătățirii structurale a arhitecturii managementului datelor din Uniune în materie de control și securitate la frontiere.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Este necesar să se precizeze obiectivele și arhitectura tehnică a sistemului de intrare/ieșire (EES), să se stabilească norme referitoare la operarea și utilizarea sa și să se definească responsabilitățile aferente acestui sistem, categoriile de date care urmează să fie introduse în sistem, scopurile pentru care datele urmează să fie introduse, criteriile privind introducerea acestora, autoritățile autorizate să acceseze datele și alte norme privind prelucrarea datelor și protecția datelor cu caracter personal.

(7)  Este necesar să se precizeze obiectivele și arhitectura tehnică a sistemului de intrare/ieșire (EES), să se stabilească norme referitoare la operarea, utilizarea și interoperabilitatea sa cu alte sisteme de informații și să se definească responsabilitățile aferente acestui sistem, categoriile de date care urmează să fie introduse în sistem, scopurile pentru care datele urmează să fie introduse, criteriile privind introducerea acestora, autoritățile autorizate să acceseze datele și alte norme privind prelucrarea datelor și protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  EES ar trebui să fie alcătuit dintr-un sistem central, care va opera o bază de date centrală informatizată, conținând date biometrice și alfanumerice, dintr-o interfață uniformă de la nivel național în fiecare stat membru, dintr-un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al VIS și dintr-o infrastructură de comunicații între sistemul central și interfețele uniforme de la nivel național. Fiecare stat membru ar trebui să își conecteze infrastructurile naționale de frontieră la interfața uniformă de la nivel național.

(12)  EES ar trebui să fie alcătuit dintr-un sistem central, care va opera o bază de date centrală informatizată, conținând date biometrice și alfanumerice, dintr-o interfață uniformă de la nivel național în fiecare stat membru, dintr-un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al VIS și între sistemul central al EES și sistemul central al Eurodac, și dintr-o infrastructură de comunicații între sistemul central și interfețele uniforme de la nivel național. Fiecare stat membru ar trebui să își conecteze infrastructurile naționale de frontieră la interfața uniformă de la nivel național. Infrastructurile naționale de frontieră ale statelor membre includ Sistemul de informații Schengen, baza de date privind documentele de călătorie furate și pierdute a Interpol (SLTD), precum și bazele de date ale Europol și bazele naționale de date ale organelor de ordine și siguranță;

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Ar trebui asigurată interoperabilitatea între EES și Eurodac prin intermediul unui canal direct de comunicații între sistemele centrale, pentru a permite transferul automatizat între EES și Eurodac al datelor persoanelor care au depășit perioada autorizată de ședere.

Justificare

Noul Regulament Eurodac prevede înregistrarea datelor fiecărui resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală pe teritoriul unui stat membru.

În conformitate cu articolul 11 din prezentul regulament, EES va genera o listă a persoanelor care au depășit perioada autorizată de ședere și care, prin urmare, se află în situație de ședere neregulamentară. Transferul automatizat al datelor va permite reducerea suprapunerii activităților.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Prezentul regulament de instituire a EES înlocuiește obligația de a ștampila pașapoartele resortisanților țărilor terțe, pe care o aplică toate statele membre aderente. Șederile în statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, în conformitate cu actele lor de aderare respective, nu ar trebui să fie luate în considerare la calcularea duratei de ședere autorizată în spațiul Schengen. Aceste state membre ar trebui să înregistreze în EES șederea resortisanților țărilor terțe, dar sistemul automatizat de calcul din EES nu ar trebui să o ia în considerare ca făcând parte din durata autorizată de ședere.

(43)  Prezentul regulament de instituire a EES înlocuiește obligația de a ștampila pașapoartele resortisanților țărilor terțe, pe care o aplică toate statele membre aderente. Șederile în statele membre care nu aplică dispozițiile acquis-ului Schengen în temeiul Titlului III din Regulamentul (UE) 2016/399 ar trebui să fie luate în considerare la calcularea duratei de ședere autorizate de 90 de zile în cursul unei perioade de 180 de zile.

Justificare

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o interfață uniformă care urmează să fie utilizată la nivel național în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central la infrastructurile naționale de frontieră din statele membre;

(b)  o interfață uniformă care urmează să fie utilizată la nivel național în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea sistemului central la infrastructurile naționale de frontieră din statele membre; infrastructurile naționale de frontieră din statele membre includ Sistemul de informații Schengen, SLTD al Interpol, precum și bazele de date ale Europol și bazele naționale de date ale organelor de ordine și siguranță;

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al VIS;

(c)  un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES, sistemul central al VIS și sistemul central al SIS;

Justificare

Pe lângă interoperabilitatea deplină dintre EES și VIS, este, de asemenea, necesar să se includă sistemul de informații Schengen (SIS) pentru a asigura un schimb complet de date.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al Eurodac;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Interoperabilitatea cu Eurodac

 

1.  Agenția eu-LISA instituie un canal securizat de comunicații între sistemul central al EES și sistemul central al Eurodac pentru a permite interoperabilitatea celor două sisteme.

 

2.  Exigența interoperabilității permite transferul automatizat din sistemul central al EES în sistemul central al Eurodac al datelor menționate la articolele 14 și 15 ale tuturor persoanelor care au depășit durata autorizată de ședere .

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Șederile în statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, în conformitate cu actele lor de aderare respective, nu sunt luate în considerare la calcularea duratei de ședere autorizată în spațiul Schengen. Statele membre respective înregistrează șederea resortisanților țărilor terțe în EES. Cu toate acestea, sistemul automatizat de calcul nu ia în considerare ca parte a duratei autorizate de ședere perioadele de ședere în statele membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen.

4.  Șederile în statele membre care nu aplică dispozițiile Titlului III din Regulamentul (UE) 2016/399 sunt luate în considerare la calcularea duratei de ședere autorizată.

Justificare

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Datele menționate la articolele 14 și 15 ale tuturor persoanelor care au depășit cu mai mult de 15 zile durata autorizată de ședere și a căror fișă de intrare/ieșire nu conține date referitoare la ieșire sunt automat transferate în sistemul central al Eurodac.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția eu-LISA este responsabilă pentru dezvoltarea sistemului central, a interfețelor uniforme de la nivel național, a infrastructurii de comunicații și a canalului securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS. Agenția este, de asemenea, responsabilă pentru dezvoltarea serviciului web menționat la articolul 12 în concordanță cu specificațiile și condițiile adoptate conform procedurii de examinare menționate la articolul 61 alineatul (2).

Agenția eu-LISA este responsabilă pentru dezvoltarea sistemului central, a interfețelor uniforme de la nivel național, a infrastructurii de comunicații și a canalului securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și dintre sistemul central al EES și sistemul central al Eurodac. Agenția este, de asemenea, responsabilă pentru dezvoltarea serviciului web menționat la articolul 12 în concordanță cu specificațiile și condițiile adoptate conform procedurii de examinare menționate la articolul 61 alineatul (2).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceasta definește proiectarea arhitecturii fizice a sistemului, inclusiv a infrastructurii sale de comunicații, precum și specificațiile tehnice și evoluția ulterioară a acestora în ceea ce privește sistemul central, interfețele uniforme de la nivel național, canalul securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și infrastructura de comunicații, care sunt adoptate de către Consiliul de administrație, sub rezerva unui aviz favorabil din partea Comisiei. De asemenea, eu-LISA efectuează adaptările necesare ale VIS care decurg din instituirea interoperabilității cu EES, precum și din punerea în aplicare a modificărilor Regulamentului (CE) nr. 767/2008 menționate la articolul 55.

Aceasta definește proiectarea arhitecturii fizice a sistemului, inclusiv a infrastructurii sale de comunicații, precum și specificațiile tehnice și evoluția ulterioară a acestora în ceea ce privește sistemul central, interfețele uniforme de la nivel național, canalul securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și dintre sistemele centrale ale EES și Eurodac, precum și infrastructura de comunicații, care sunt adoptate de către Consiliul de administrație, sub rezerva unui aviz favorabil din partea Comisiei. De asemenea, eu-LISA efectuează adaptările necesare ale VIS care decurg din instituirea interoperabilității cu EES, precum și din punerea în aplicare a modificărilor Regulamentului (CE) nr. 767/2008 menționate la articolul 55.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare sistemul central, interfețele uniforme de la nivel național, canalul securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și infrastructura de comunicații, cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentului regulament și adoptarea de către Comisie a măsurilor menționate la articolul 33.

Agenția eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare sistemul central, interfețele uniforme de la nivel național, canalul securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și dintre sistemul central al EES și sistemul central al Eurodac și infrastructura de comunicații, cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentului regulament și adoptarea de către Comisie a măsurilor menționate la articolul 33.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția eu-LISA este responsabilă de gestionarea operațională a sistemului central, a canalului securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și a interfețelor uniforme de la nivel național. Aceasta se asigură, în cooperare cu statele membre, că se utilizează în permanență cele mai bune tehnologii disponibile, sub rezerva unei analize costuri-beneficii. Agenția este, de asemenea, responsabilă de gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfețele uniforme de la nivel național și de serviciul web menționat la articolul 12.

Agenția eu-LISA este responsabilă de gestionarea operațională a sistemului central, a canalului securizat de comunicații dintre sistemul central al EES și sistemul central al VIS și dintre sistemul central al EES și sistemul central al Eurodac și a interfețelor uniforme de la nivel național. Aceasta se asigură, în cooperare cu statele membre, că se utilizează în permanență cele mai bune tehnologii disponibile, sub rezerva unei analize costuri-beneficii. Agenția este, de asemenea, responsabilă de gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfețele uniforme de la nivel național și de serviciul web menționat la articolul 12.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 34 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 34a

 

Mecanismul de criză

 

Comisia și statele membre creează un mecanism de criză, care se activează în cazul în care un stat membru se confruntă cu dificultăți organizaționale sau financiare. Acest mecanism garantează că dezvoltarea și integrarea sistemelor naționale, caracterul complet al planificării proiectelor, interoperabilitatea cu sistemele centrale VIS și SIS și aplicarea prezentului regulament sunt realizate simultan și în timp util. În plus, acesta asigură că toate statele membre participă pe deplin la sistem.

Justificare

Pentru a asigura funcționarea deplină, este esențial ca toate statele membre să poată opera sistemul independent de situația lor financiară.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 34 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 34b

 

Fără a aduce atingere articolului 58, Comisia ia măsuri pentru ca fiecărui stat membru să i se ofere un sprijin financiar suficient în vederea integrării infrastructurilor naționale de frontieră existente în EES prin intermediul interfețelor uniforme naționale. Acest sprijin financiar acoperă toate costurile și cheltuielile naționale de integrare legate de aplicarea prezentului regulament și este proporțional cu nevoile administrative individuale ale fiecărui stat membru.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Costurile aferente instituirii și operării sistemului central, ale infrastructurii de comunicații și ale interfeței uniforme de la nivel național sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

1.  Costurile aferente instituirii și operării sistemului central, ale infrastructurii de comunicații și ale interfeței uniforme de la nivel național sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene. Înainte de a începe procedura de achiziții publice, Comisia trebuie să inițieze o analiză precisă a cerințelor tehnice pentru integrarea sistemelor naționale existente, a standardelor tehnice și a cerințelor referitoare la conținutul și accesibilitatea EES.

Justificare

Digitalizarea controalelor la frontieră este o tendință în creștere la nivel național în UE și în țările terțe. 11 state din UE membre ale spațiului Schengen, precum și Bulgaria, România și Regatul Unit, operează sisteme similare sistemului de intrare/ieșire în general numai în anumite aeroporturi. Cu toate acestea, experiența legată de dezvoltarea altor sisteme informatice de mari dimensiuni la nivelul UE cum ar fi sistemele SIS II și VIS a arătat că aceste inițiative s-au confruntat cu o creștere a costurilor. Prin urmare, pentru a reduce la minimum riscul de depășire a costurilor, este importantă o clarificare prealabilă cât mai precisă a acestora.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Până la [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament – OPOCE, please replace with the actual date] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare a EES, eu-LISA transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul dezvoltării sistemului central, a interfețelor uniforme și a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfețele uniforme. După încheierea fazei de dezvoltare, se transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care se explică în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special obiectivele legate de planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.

2.  Până la [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament – a se înlocui la OP cu data efectivă] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare a EES, eu-LISA transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul dezvoltării sistemului central, a interfețelor uniforme și a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și interfețele uniforme. Raportul cuprinde o imagine de ansamblu a evoluțiilor bugetare și a costurilor, o evaluare tehnică și financiară detaliată, informații precise cu privire la creșterile costurilor și la modificarea cerințelor de proiectare, precum și motivele care stau la baza acestor diferențe. În cazul în care se declanșează mecanismul de criză, raportul indică motivele care l-au declanșat, precum și ramificațiile respective. După încheierea fazei de dezvoltare, se transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care se explică în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special obiectivele legate de planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.

Justificare

Experiența legată de dezvoltarea altor sisteme informatice de mari dimensiuni la nivelul UE cum ar fi sistemele SIS II și VIS a arătat că aceste inițiative s-au confruntat cu întârzieri semnificative și cu creșterea costurilor. Pentru a asigura controlul și supravegherea parlamentară integrală a procesului și pentru a reduce la minimum riscul depășirii costurilor și al întârzierilor, se sugerează ca informarea Parlamentului și a Consiliului de către eu.LISA în procesul de dezvoltare a EES să includă o actualizare obligatorie privind evoluțiile bugetare și ale costurilor.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  După trei ani de la începerea funcționării EES și, ulterior, o dată la patru ani, Comisia realizează o evaluare generală a EES. Această evaluare generală cuprinde o comparare a rezultatelor obținute cu obiectivele stabilite și impactul asupra drepturilor fundamentale, verifică dacă raționamentul care stă la baza prezentului regulament continuă să fie valabil, examinează aplicarea regulamentului, securitatea EES și orice implicație asupra funcționării viitoare și formulează orice recomandări necesare. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului.

5.  După trei ani de la începerea funcționării EES și, ulterior, o dată la patru ani, Comisia realizează o evaluare generală a EES. Această evaluare generală cuprinde o comparare a rezultatelor obținute cu obiectivele stabilite, o evaluare a impactului asupra drepturilor fundamentale, o verificare a faptului că raționamentul care stă la baza prezentului regulament continuă să fie valabil și o examinare a aplicării regulamentului, a securității EES și a oricăror implicații, îndeosebi cele având un impact bugetar, asupra funcționării viitoare și face recomandările necesare, după caz; Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului.

Justificare

Pentru a asigura un control parlamentar, o supraveghere și o planificare bugetare depline și pentru a detecta cât mai curând posibil posibilele schimbări având un impact bugetar, se propune ca evaluările generale să includă o imagine de ansamblu a posibilelor implicații bugetare ale operațiunilor viitoare.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și stabilirea condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii

Referințe

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

9.5.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Data adoptării

8.12.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

11

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și stabilirea condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii

Referințe

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Data prezentării la PE

6.4.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunţului în plen

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Examinare în comisie

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Data adoptării

27.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

7

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Data depunerii

8.3.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri