POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011

8.3.2017 - (COM(2016)0194 – C8‑0135/2016 – 2016/0106(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Postopek : 2016/0106(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0057/2017
Predložena besedila :
A8-0057/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8‑0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0194),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 77(2)(b) in (d), člena 87(2)(a) in člena 88(22)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0135/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. septembra 2016[1],

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za proračun (A8-0057/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Da bi se upravljanje zunanjih meja še izboljšalo in predvsem da bi se preverilo spoštovanje določb o obdobju dovoljenega bivanja na schengenskem območju, bi bilo treba vzpostaviti sistem za elektronsko evidentiranje časa in kraja vstopa in izstopa državljanov tretjih držav, ki imajo dovoljenje za kratkoročno bivanje na schengenskem območju, in izračun trajanja dovoljenega bivanja.

Obrazložitev

Dodati bi bilo treba uvodno izjavo, ki določa splošni pristop k oblikovanju SVI.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Opredeliti je treba cilje sistema vstopa/izstopa (SVI) in njegovo tehnično arhitekturo, določiti pravila glede njegovega delovanja in uporabe ter opredeliti pristojnosti za sistem, skupine podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, namene vnosa podatkov, merila za njihov vnos, organe, pooblaščene za dostop do podatkov, ter podrobnejša pravila o obdelavi podatkov in varstvu osebnih podatkov.

(7)  Opredeliti je treba cilje sistema vstopa/izstopa (SVI), skupine podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, merila za njihov vnos, organe, pooblaščene za dostop do podatkov, podrobnejša pravila o obdelavi podatkov in varstvu osebnih podatkov ter tehnično arhitekturo sistema, pravila glede njegovega delovanja in uporabe ter interoperabilnosti z drugimi informacijskimi sistemi. Prav tako je treba opredeliti pristojnosti za sistem.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Določiti bi bilo treba natančna pravila glede odgovornosti za razvoj in delovanje SVI ter glede odgovornosti držav članic za povezavo do SVI. Državam članicam bi bilo treba omogočiti, da sredstva, ki so jim na voljo prek nacionalnih programov v okviru Sklada za notranjo varnost, uporabijo za razvoj in delovanje SVI na nacionalni ravni. Za razvoj in operativno upravljanje centraliziranega SVI v skladu s to uredbo bi morala biti pristojna Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, ustanovljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta, zadevne določbe navedene uredbe pa bi bilo treba ustrezno spremeniti.

 

__________

 

1a  Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Cilji SVI bi morali biti izboljšanje upravljanja zunanjih meja, preprečevanje nezakonitega priseljevanja in lažje upravljanje migracijskih tokov. SVI bi moral zlasti in po potrebi prispevati k ugotavljanju istovetnosti oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev glede trajanja bivanja na ozemlju držav članic.

(9)  Cilji SVI bi morali biti izboljšanje upravljanja zunanjih meja, preprečevanje nezakonitega priseljevanja in lažje upravljanje migracijskih tokov. SVI bi moral zlasti in po potrebi prispevati k ugotavljanju istovetnosti oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev glede trajanja dovoljenega bivanja na ozemlju držav članic. Poleg tega naj bi prispeval k preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  SVI bi moral biti sestavljen iz centralnega sistema, v katerem deluje računalniško podprta osrednja podatkovna zbirka biometričnih in alfanumeričnih podatkov, nacionalnega enotnega vmesnika v vsaki državi članici, varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim vizumskim informacijskim sistemom (centralni sistem VIS), vzpostavljenim z Odločbo Sveta 2004/512/ES1a, ter varne in šifrirane komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki. Vsaka država članica bi morala svojo nacionalno mejno infrastrukturo varno povezati z nacionalnim enotnim vmesnikom. Da bi lahko državljani tretjih držav in prevozniki v vsakem trenutku preverili preostanek obdobja dovoljenega gibanja, bi bilo treba razviti spletno storitev. V razvojni fazi spletne storitve se bi bilo treba posvetovati z ustreznimi deležniki.

 

_______________

 

1a Odločba Sveta 2004/512/ES z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (UL L 213, 15.6.2004, str. 5).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  SVI in sistem VIS bi bilo treba povezati s kanalom za neposredno komunikacijo med centralnimi sistemi, da se mejnim organom, ki uporabljajo SVI, omogoči vpogled v sistem VIS za pridobivanje podatkov, povezanih z vizumi, za odprtje ali posodobitev individualne dokumentacije, da se mejnim organom omogoči preverjanje veljavnosti vizuma in istovetnosti imetnika vizuma na zunanjih mejah s prstnimi odtisi neposredno v sistemu VIS in da se jim omogoči preverjanje istovetnosti državljanov tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, s prstnimi odtisi v sistemu VIS. Ta interoperabilnost bi morala tudi mejnim organom, ki uporabljajo sistem VIS, omogočiti neposreden vpogled v SVI iz sistema VIS, da bodo lahko obravnavali vloge za izdajo vizumov in odločitve, povezane s temi vlogami, organom, pristojnim za izdajo vizumov pa, da v SVI posodobijo podatke v zvezi z vizumom, če bo ta razveljavljen, preklican ali podaljšan. Uredbo (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta1a bi bilo treba ustrezno spremeniti.

 

_________

 

1a  Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

Obrazložitev

Sprememba vrstnega reda uvodnih izjav zaradi uskladitve s členi. Prejšnja uvodna izjava 13 ostane nespremenjena.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c)  Za strukturno izboljšanje zasnove upravljanja podatkov Unije s področja mejnega nadzora in varnosti je v sporočilu Komisije z dne 6. aprila 2016 z naslovom Trdnejši in pametnejši informacijskih sistemi za meje in varnost predstavljen postopek za zagotavljanje interoperabilnosti informacijskih sistemov. Strokovna skupina na visoki ravni za informacijske sisteme, ki je bila vzpostavljena, kot je bilo napovedano v tem sporočilu, naj bi svoje rezultate predstavila spomladi 2017. Rezultati utegnejo biti pomembni za nadaljnji razvoj SVI in v tem primeru je Komisija vabljena, da predlaga ustrezne ukrepe v zvezi z SVI.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9d)  V tej uredbi bi bilo treba opredeliti organe držav članic, ki se jim lahko odobri dostop do SVI za vnos, spremembo, izbris ali uporabo podatkov za posebne namene SVI v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje njihovih nalog.

Obrazložitev

Sprememba vrstnega reda uvodnih izjav zaradi uskladitve s členi. Prejšnja uvodna izjava 14 ostane nespremenjena.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9e)  Vsakršna obdelava podatkov SVI bi morala biti sorazmerna z zastavljenimi cilji ter potrebna za izpolnjevanje nalog pristojnih organov. Pristojni organi bi morali pri uporabi SVI zagotoviti spoštovanje človekovega dostojanstva in integritete oseb, katerih podatki se zahtevajo, ter ne bi smeli diskriminirati oseb na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Za izpolnitev navedenih ciljev bi moral SVI obdelovati alfanumerične in biometrične podatke (prstne odtise in podobo obraza). Uporaba biometričnih podatkov je kljub posegu v zasebnost potnikov upravičena iz dveh razlogov. Prvič, biometrični podatki so zanesljiva metoda za ugotavljanje istovetnosti državljanov tretjih držav, ki so bili odkriti na ozemlju držav članic in pri sebi nimajo potnih listin ali drugih sredstev za identifikacijo, kar je običajno pri migrantih brez urejenega statusa. Drugič, omogočajo zanesljivejše usklajevanje podatkov o vstopu in izstopu zakonitih potnikov. Kadar se skupaj uporabijo podobe obraza in podatki o prstnih odtisih, se lahko zmanjša število evidentiranih prstnih odtisov, rezultat ugotavljanja istovetnosti pa je enako natančen.

(10)  SVI bi moral zbirati in obdelovati alfanumerične in biometrične podatke (prstne odtise in podobo obraza) predvsem za namene izboljšanja upravljanja zunanjih meja, preprečevanje nezakonitega priseljevanja in lažjega upravljanja migracijskih tokov. Osebni podatki, zbrani v SVI, se lahko nadalje obdelajo za prispevanje k preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj le pod pogoji, določenimi v tej uredbi. Uporaba biometričnih podatkov je kljub posegu v zasebnost potnikov upravičena iz dveh razlogov. Prvič, biometrični podatki so zanesljiva metoda za ugotavljanje istovetnosti državljanov tretjih držav, ki so bili odkriti na ozemlju držav članic in pri sebi nimajo potnih listin ali drugih sredstev za identifikacijo, kar je običajno pri migrantih brez urejenega statusa. Drugič, omogočajo zanesljivejše usklajevanje podatkov o vstopu in izstopu zakonitih potnikov. Kadar se skupaj uporabijo podobe obraza in podatki o prstnih odtisih, se lahko zmanjša število evidentiranih prstnih odtisov, rezultat ugotavljanja istovetnosti pa je enako natančen.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Če je to fizično mogoče, bi morali biti v SVI vpisani štirje prstni odtisi državljanov tretjih držav, izvzetih iz vizumske obveznosti, da se omogočita natančno preverjanje in ugotavljanje istovetnosti (zaradi zagotavljanja, da državljan tretje države še ni vpisan z drugo identiteto ali drugo potno listino) ter zagotovi, da je vsekakor na voljo dovolj podatkov. Preverjanje prstnih odtisov imetnikov vizumov se bo izvedlo v vizumskem informacijskem sistemu (VIS), vzpostavljenim z Odločbo Sveta 2004/512/ES4. Podobo obraza državljanov tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti ali pa so imetniki vizuma, bi bilo treba evidentirati v SVI in jo uporabljati kot glavni biometrični identifikator za preverjanje istovetnosti državljanov tretjih držav, ki so bili že evidentirani v SVI in dokler se njihova individualna dokumentacija ne izbriše. Namesto tega bi se lahko navedeno preverjanje izvedlo tudi s prstnimi odtisi.

(11)  Če je to fizično mogoče, bi morali biti v SVI vpisani štirje prstni odtisi državljanov tretjih držav, izvzetih iz vizumske obveznosti, da se omogočita natančno preverjanje in ugotavljanje istovetnosti (zaradi zagotavljanja, da državljan tretje države še ni vpisan z drugo identiteto ali drugo potno listino) ter zagotovi, da je na voljo dovolj podatkov za uresničitev ciljev SVI. Preverjanje prstnih odtisov imetnikov vizumov se bo izvedlo v sistemu VIS. Podobo obraza državljanov tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti ali pa so imetniki vizuma, bi bilo treba evidentirati v SVI in jo uporabljati kot glavni biometrični identifikator za preverjanje istovetnosti državljanov tretjih držav, ki so bili že evidentirani v SVI in dokler se njihova individualna dokumentacija ne izbriše. Namesto tega bi se lahko navedeno preverjanje izvedlo tudi s prstnimi odtisi.

__________

__________

4  Odločba Sveta 2004/512/ES z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (UL L 213, 15.6.2004, str. 5).

 

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  SVI bi moral biti sestavljen iz centralnega sistema, v katerem bo delovala računalniško podprta osrednja podatkovna zbirka biometričnih in alfanumeričnih podatkov, nacionalnega enotnega vmesnika v vsaki državi članici, varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki. Vsaka država članica bi morala svojo nacionalno mejno infrastrukturo povezati z nacionalnim enotnim vmesnikom.

črtano

Obrazložitev

Ta uvodna izjava se prestavi.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  SVI in sistem VIS bi bilo treba povezati s kanalom za neposredno komunikacijo med centralnimi sistemi, da se mejnim organom, ki uporabljajo SVI, omogoči vpogled v sistem VIS za pridobivanje podatkov, povezanih z vizumi, za odprtje ali posodobitev individualne dokumentacije; da se mejnim organom omogoči preverjanje veljavnosti vizuma in istovetnosti imetnika vizuma na zunanjih mejah s prstnimi odtisi neposredno v sistemu VIS in da se jim omogoči preverjanje istovetnosti državljanov tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, s prstnimi odtisi v sistemu VIS. Ta interoperabilnost bi morala tudi mejnim organom, ki uporabljajo sistem VIS, omogočiti neposreden vpogled v SVI iz sistema VIS, da bodo lahko obravnavali vloge za izdajo vizumov in odločitve, povezane s temi vlogami, organom, pristojnim za izdajo vizumov pa, da v SVI posodobijo podatke v zvezi z vizumom, če bo ta razveljavljen, preklican ali podaljšan. Uredbo (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta bi bilo treba ustrezno spremeniti.

črtano

Obrazložitev

Ta uvodna izjava se prestavi.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  V tej uredbi bi bilo treba opredeliti organe držav članic, ki se jim lahko odobri dostop do SVI za vnos, spremembo, izbris ali uporabo podatkov za posebne namene SVI v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje njihovih nalog.

črtano

Obrazložitev

Ta uvodna izjava se prestavi.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Vsaka obdelava podatkov iz SVI bi morala biti sorazmerna z zastavljenimi cilji ter potrebna za izpolnjevanje nalog pristojnih organov. Pristojni organi bi morali pri uporabi SVI zagotoviti spoštovanje človekovega dostojanstva in integritete oseb, katerih podatki se zahtevajo, ter ne bi smeli diskriminirati oseb na podlagi spola, barve kože, narodnosti ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

črtano

Obrazložitev

Ta uvodna izjava se prestavi.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  V okviru boja proti terorističnim dejanjem in drugim hudim kaznivim dejanjem je nujno, da imajo organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj za opravljanje svojih nalog najnovejše informacije. Dostop do podatkov v sistemu VIS zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj se je že izkazal za uporabnega pri ugotavljanju istovetnosti ljudi, ki so umrli nasilne smrti, ali pri pomoči preiskovalcem, da so znatno napredovali v primerih, povezanih s trgovino z ljudmi, terorizmom ali nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami. Dostop do informacij, ki jih vsebuje SVI, je nujno potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/475/PNZ6 ali drugih hudih kaznivih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ7. Podatki, ustvarjeni s SVI, bi se lahko uporabili kot orodje za preverjanje istovetnosti, kadar je državljan tretje države uničil svoje dokumente in kadar organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj preiskujejo kaznivo dejanje z uporabo prstnih odtisov ali podobe obraza in želijo ugotoviti istovetnost. Uporabili bi se lahko tudi kot orodje obveščevalnih podatkov za zbiranje dokazov s sledenjem potem potovanja osebe, osumljene kaznivega dejanja ali žrtve kaznivega dejanja. Zato bi morali biti podatki iz SVI pod pogoji iz te uredbe na voljo imenovanim organom držav članic in Evropskemu policijskemu uradu (v nadaljnjem besedilu: Europol).

(16)  V okviru boja proti terorističnim dejanjem in drugim hudim kaznivim dejanjem morajo imeti imenovani organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj za opravljanje svojih nalog na voljo najnovejše informacije. Dostop do podatkov v sistemu VIS zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj se je že izkazal za uporabnega pri ugotavljanju istovetnosti ljudi, ki so umrli nasilne smrti, ali pri pomoči preiskovalcem, da so znatno napredovali v primerih, povezanih s trgovino z ljudmi, terorizmom ali nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami. Dostop do informacij, ki jih vsebuje SVI, je nujno potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/475/PNZ6 ali drugih hudih kaznivih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ7. Podatki, ustvarjeni s SVI, bi se lahko uporabili kot orodje za preverjanje istovetnosti, kadar je državljan tretje države uničil svoje dokumente in kadar organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj preiskujejo kaznivo dejanje z uporabo prstnih odtisov ali podobe obraza in želijo ugotoviti istovetnost. Uporabili bi se lahko tudi kot orodje za zbiranje dokazov s sledenjem potem potovanja osebe, osumljene kaznivega dejanja, ali žrtve kaznivega dejanja. Zato bi morali biti podatki iz SVI pod pogoji iz te uredbe na voljo imenovanim organom držav članic in Evropskemu policijskemu uradu (v nadaljnjem besedilu: Europol). Za namene kazenskega pregona in preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj je iskanje v podatkovni zbirki sorazmerno, če obstaja prevladujoča skrb za javno varnost. Vsako iskanje mora biti ustrezno utemeljeno in sorazmerno z navedenim interesom.

___________

___________

6  Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

6  Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

7  Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o Evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

7  Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o Evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Poleg tega ima Europol ključno vlogo pri sodelovanju med organi držav članic na področju preiskovanja čezmejnega kriminala ter spodbujanju preprečevanja, analiziranja in preiskovanja kriminala v vsej Uniji. Posledično bi moral imeti tudi Europol dostop do podatkov iz SVI v okviru svojih nalog in v skladu s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ. 8

(17)  Poleg tega ima Europol ključno vlogo pri sodelovanju med organi držav članic na področju preiskovanja čezmejnega kriminala ter spodbujanju preprečevanja, analiziranja in preiskovanja kriminala v vsej Uniji. Posledično bi moral imeti tudi Europol dostop do podatkov iz SVI v okviru svojih nalog in v skladu z Uredbo (EU) 2016/794Evropskega parlamenta in Sveta8. Evropski nadzornik za varstvo podatkov bi moral spremljati obdelavo osebnih podatkov Europola ter zagotavljati popolno skladnost z veljavnimi pravili o varstvu podatkov.

___________________

___________________

8  Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) (UL L 121, 15.5.2009. str. 37).

8  Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Primerjava podatkov na podlagi sledi prstnih odtisov, tj. daktiloskopskih sledi, ki se lahko najdejo na kraju kaznivega dejanja, je bistvena na področju policijskega sodelovanja. Možnost primerjave sledi prstnih odtisov s podatki o prstnih odtisih, shranjenimi v SVI, kadar obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je storilec kaznivega dejanja ali žrtev evidentirana v SVI, bi morala biti za organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v državah članicah dragoceno orodje za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, če so na primer sledi prstnih odtisov edini dokazi, ki so na kraju kaznivega dejanja na voljo.

(19)  Primerjava podatkov na podlagi sledi prstnih odtisov, tj. daktiloskopskih sledi, ki se lahko najdejo na kraju kaznivega dejanja, je bistvena na področju policijskega sodelovanja. Možnost primerjave sledi prstnih odtisov s podatki o prstnih odtisih, shranjenimi v SVI, kadar obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je storilec kaznivega dejanja ali žrtev evidentirana v SVI, organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v državah članicah omogoča preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, če so na primer sledi prstnih odtisov edini dokazi, ki so na kraju kaznivega dejanja na voljo.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Države članice bi morale zagotoviti, da imajo mejni policisti dostop do Interpolove podatkovne zbirke o ukradenih in izgubljenih potnih listinah ter ustreznih nacionalnih podatkovnih zbirk in podatkovnih zbirk Unije. Zagotoviti bi morale tudi, da mejni policisti pri evidentiranju potnikov iz tretjih držav, ki prihajajo na ozemlje Unije ali ga zapuščajo, v celoti izkoriščajo pravico dostopa do teh podatkovnih zbirk.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Osebni podatki, ki so shranjeni v SVI, bi morali biti v sistemu le toliko časa, kot je potrebno zaradi SVI. Podatke v zvezi z državljani tretjih držav je zaradi upravljanja meja priporočljivo hraniti pet let, da državljanov tretjih držav pred iztekom navedenega obdobja ne bo treba ponovno vpisati v SVI. Za državljane tretjih držav, ki so družinski člani državljanov Unije, za katere se uporablja Direktiva 2004/38/ES10, ali državljanov tretje države, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, in nimajo dovoljenja za prebivanje na podlagi navedene direktive, je vsak sklop evidenc o vstopu/izstopu priporočljivo hraniti največ eno leto po zadnjem izstopu.

(25)  Osebni podatki, ki so shranjeni v SVI, bi morali biti v sistemu le toliko časa, kot je nujno potrebno za namene, za katere se podatki obdelujejo. Zadostuje, da se podatki v zvezi z državljani tretjih držav, ki so zakonito uporabili SVI, in državljani tretjih držav, katerim je bil vstop za kratkoročno bivanje {ali na podlagi popotniškega vizuma} zavrnjen, zaradi upravljanja meja hranijo dve leti, da državljanov tretjih držav pred iztekom navedenega obdobja ne bo treba ponovno vpisati v SVI. Z dvoletnim obdobjem hrambe podatkov se bo zmanjšala pogostost ponovnega vpisa, kar bo koristilo tudi vsem potnikom, saj se bo zmanjšal povprečni čas, potreben za prehod meje, pa tudi čakalna doba na mejnih prehodih. Tudi za potnika, ki na schengensko območje vstopi le enkrat, bo to, da drugih potnikov, ki so že evidentirani v SVI, pred iztekom tega dvoletnega obdobja ne bo treba ponovno vpisati, pomenilo krajšo čakalno dobo na meji. Dvoletno obdobje hrambe podatkov je potrebno tudi, da se s pospeševalci postopka in samopostrežnimi sistemi olajša prehod meje. Za državljane tretjih držav, ki so družinski člani državljanov Unije, za katere se uporablja Direktiva 2004/38/ES10, ali državljanov tretje države, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, in nimajo dovoljenja za prebivanje na podlagi navedene direktive, je vsak sklop evidenc o vstopu/izstopu priporočljivo hraniti največ eno leto po zadnjem izstopu. Po izteku ustreznega obdobja hrambe podatkov bi bilo treba podatke samodejno izbrisati.

___________

___________

10  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 77).

10  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 77).

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Podatke o državljanih tretjih držav, ki v obdobju dovoljenega bivanja ne izstopijo z ozemlja držav članic, je treba hraniti štiri leta, in sicer za podporo pri ugotavljanju istovetnosti in v postopku vračanja. Po štirih letih bi bilo treba te podatke samodejno izbrisati, razen če obstajajo razlogi, da se to stori že prej.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Petletno obdobje hrambe podatkov je potrebno, da se mejnemu policistu omogoči izvedba potrebne analize tveganja, ki jo zahteva Zakonik o schengenskih mejah, preden potniku dovoli vstop na schengensko območje. V okviru obdelave vloge za izdajo vizuma na konzularnih predstavništvih je treba proučiti potovalno zgodovino prosilca, da se oceni uporaba predhodno izdanih vizumov in spoštovanje pogojev bivanja. Žigosanje potnih listov bo nadomestil vpogled v SVI. Potovalna zgodovina, ki je na voljo v sistemu, bi zato morala zajemati obdobje, ki zadostuje za izdajo vizuma. S petletnim obdobjem hrambe podatkov se bo zmanjšala pogostost ponovnega vpisa, kar bo koristilo vsem potnikom, saj se bosta povprečni čas, potreben za prehod meje, in čakalna doba na mejnih prehodih skrajšala. Tudi za potnika, ki na schengensko območje vstopi le enkrat, bo to, da drugih potnikov, ki so že evidentirani v SVI, ne bo treba ponovno vpisati, pomenilo krajšo čakalno dobo na meji. To obdobje hrambe podatkov bo potrebno tudi, da se omogoči poenostavljen prehod meje s pospeševalci postopka in samopostrežnimi sistemi. Takšna poenostavitev je odvisna od podatkov, evidentiranih v sistemu. Krajše obdobje hrambe podatkov bi negativno vplivalo na trajanje mejnih kontrol. Pomenilo bi, da bo od takšne poenostavitve imela koristi manjša skupina potnikov, to pa bi ogrozilo navedeni cilj SVI, da poenostavi prehajanje meja.

(26)  Osebne podatke o državljanih tretjih držav, ki so zakonito uporabili SVI, in državljanih tretjih držav, katerim je bil vstop za kratkoročno bivanje {ali na podlagi popotniškega vizuma} zavrnjen, je treba hraniti dve leti, osebne podatke o državljanih tretjih držav, ki v obdobju dovoljenega bivanja niso izstopili z ozemlja držav članic, pa štiri leta, da lahko mejni policist izvede potrebno analizo tveganja, ki jo zahteva Zakonik o schengenskih mejah, preden potniku dovoli vstop na schengensko območje. V okviru obdelave vlog za izdajo vizuma na konzularnih predstavništvih je treba tudi proučiti potovalno zgodovino prosilca, da se oceni uporaba predhodno izdanih vizumov in ali so se spoštovali pogoji bivanja. Žigosanje potnih listov bo nadomestil vpogled v SVI. Potovalna zgodovina, ki je na voljo v sistemu, bi zato morala zajemati obdobje, ki zadostuje za izdajo vizuma. Pri izvajanju analize tveganja na meji in pri obdelavi vloge za izdajo vizuma, bi bilo treba preveriti potovalno zgodovino državljanov tretjih držav, da se ugotovi, ali so v preteklosti prekoračili najdaljše dovoljeno trajanje bivanja. Zato je treba osebne podatke državljanov tretjih držav, ki v obdobju dovoljenega bivanja ne izstopijo z ozemlja držav članic, hraniti daljše obdobje, in sicer štiri leta, v primerjavi z državljani tretjih držav, ki zakonito uporabijo sistem, in državljani tretjih držav, katerim je vstop za kratkoročno bivanje {ali na podlagi popotniškega vizuma} zavrnjen.

Predlog spremembe     23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Enako petletno obdobje hrambe bi bilo potrebno za podatke o osebah, ki v obdobju dovoljenega bivanja ne izstopijo z ozemlja držav članic, in sicer za pomoč pri ugotavljanju istovetnosti in postopku vrnitve, ter o osebah, ki jim je bil zavrnjen vstop za kratkoročno bivanje ali bivanje na podlagi popotniškega vizuma. Po petih letih bi bilo treba te podatke izbrisati, razen če obstajajo razlogi, da se to stori že prej.

črtano

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Določiti bi bilo treba natančna pravila glede odgovornosti za vzpostavitev in delovanje SVI ter glede odgovornosti držav članic za povezavo do SVI. Za razvoj in operativno upravljanje centraliziranega SVI v skladu s to uredbo bi morala biti pristojna Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, ustanovljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta, zadevne določbe navedene uredbe pa bi bilo treba ustrezno spremeniti.

črtano

Obrazložitev

Ta uvodna izjava se prestavi.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta12 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo v skladu s to uredbo izvajajo države članice, razen če tako obdelavo izvajajo imenovani organi držav članic ali organi držav članic, pristojni za preverjanje, zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.

(30)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta12 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo v skladu s to uredbo izvajajo države članice, razen če tako obdelavo izvajajo imenovani organi držav članic ali organi držav članic, pristojni za preverjanje, zaradi preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.

___________________

___________________

12  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

12  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)   Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo organi držav članic izvajajo zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v skladu s to uredbo, bi moral veljati standard varstva osebnih podatkov v okviru nacionalnega prava, ki je v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ13.

(31)  Nacionalni zakoni, predpisi in upravne določbe, sprejeti v skladu z Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta12 se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov, ki jih pristojni organi držav članic obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorističnih ali drugih hudih kaznivih dejanj v skladu s to uredbo.

___________________

___________________

 

12a Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

13 Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (UL L 350, 30.12.2008, str. 60).

 

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Neodvisni nadzorni organi, ustanovljeni v skladu s členom 28 Direktive 95/46/ES, bi morali nadzorovati zakonitost obdelave osebnih podatkov v državah članicah, medtem ko bi moral Evropski nadzornik za varstvo podatkov, kot določa Uredba (ES) št. 45/2001, nadzorovati dejavnosti institucij in organov Unije, ki so povezane z obdelavo osebnih podatkov. Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nadzorni organi bi morali medsebojno sodelovati pri nadzorovanju SVI.

(34)  Neodvisni nadzorni organi, ustanovljeni v skladu s členom 51 Uredbe (EU) 2016/679, bi morali nadzorovati zakonitost obdelave osebnih podatkov v državah članicah, medtem ko bi moral Evropski nadzornik za varstvo podatkov, kot določa Uredba (ES) št. 45/2001, nadzorovati dejavnosti institucij in organov Unije, ki so povezane z obdelavo osebnih podatkov. Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nadzorni organi bi morali medsebojno sodelovati pri nadzorovanju SVI.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Nacionalni nadzorni organi, ustanovljeni v skladu s členom 25 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ, bi morali nadzorovati zakonitost obdelave osebnih podatkov zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj v državah članicah, nacionalni nadzorni organi, ustanovljeni v skladu s členom 33 Sklepa Sveta 2009/371/PNZ pa bi morali nadzorovati zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jo izvaja Europol.

(35)  Nacionalni nadzorni organi, ustanovljeni v skladu s členom 41 Direktive (EU) 2016/680, bi morali nadzorovati zakonitost obdelave osebnih podatkov zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj v državah članicah.

Obrazložitev

Nadzorovanje zakonitosti obdelave, ki jo izvaja Europol, je v skladu s členom 43 uredbe o Europolu v pristojnosti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in ne nacionalnih nadzornih organov.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  „(...) Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je podal svoje mnenje dne ...

(36)  „(...) Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je podal svoje mnenje 21. septembra 2016.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  V predlogu so opredeljena stroga pravila za dostop do SVI in potrebni zaščitni ukrepi. V njem so določene tudi pravice posameznikov do dostopa, popravkov, izbrisa in pravnega varstva, zlasti pravica do sodnih pravnih sredstev in nadzor obdelave podatkov, ki ga izvajajo neodvisni javni organi. Ta uredba zato spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do dostojanstva (člen 1 Listine); prepoved suženjstva in prisilnega dela (člen 5 Listine); pravico do svobode in varnosti (člen 6 Listine), spoštovanje zasebnega in družinskega življenja (člen 7 Listine), varstvo osebnih podatkov (člen 8 Listine), pravico do nediskriminacije (člen 21 Listine), pravice otroka (člen 24 Listine), pravice starejših (člen 25 Listine), pravice invalidov (člen 26 Listine) in pravico do učinkovitega pravnega sredstva (člen 47 Listine).

(37)  V predlogu so opredeljena stroga pravila za dostop do SVI in potrebni zaščitni ukrepi. V njem so določene tudi pravice posameznikov do dostopa, popravka, dopolnitve, izbrisa in pravnega varstva, zlasti pravica do sodnih pravnih sredstev in nadzor obdelave podatkov, ki ga izvajajo neodvisni javni organi. Ta uredba zato spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do dostojanstva (člen 1 Listine); prepoved suženjstva in prisilnega dela (člen 5 Listine); pravico do svobode in varnosti (člen 6 Listine), spoštovanje zasebnega in družinskega življenja (člen 7 Listine), varstvo osebnih podatkov (člen 8 Listine), pravico do nediskriminacije (člen 21 Listine), pravice otroka (člen 24 Listine), pravice starejših (člen 25 Listine), pravice invalidov (člen 26 Listine) in pravico do učinkovitega pravnega sredstva (člen 47 Listine).

Predlog spremembe     31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37a)  Države članice dostopa do podatkov, ki jih vsebuje SVI, v nobenem primeru ne bi smele uporabiti za izogibanje svojim mednarodnim obveznostim v skladu z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila dopolnjena z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967, poleg tega se ta dostop ne bi smel uporabiti za to, da se prosilcem za azil odreče varna in učinkovita možnost zakonite poti na ozemlje Unije, kjer lahko uveljavljajo pravico do mednarodne zaščite.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(39a)  Ob začetku delovanja bi bilo treba predpostavljati, da so bile odpravljene vse preostale kontrole na notranjih mejah in da vse sedanje države članice schengenskega območja uporabljajo naslov III Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Zato bi bilo treba razviti SVI kot orodje za upravljanje meja, ki bi z izračunavanjem in spremljanjem trajanja dovoljenega bivanja povečal učinkovitost mejnih kontrol, njegovo vključitev v nacionalno mejno infrastrukturo pa pripraviti na podlagi enega skupnega območja brez kontrol na notranjih mejah, v katerem se lahko osebe v določenem obdobju dovoljenega bivanja prosto gibljejo.

 

___________________

 

1a Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1).

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Ta uredba o vzpostavitvi SVI nadomešča obveznost žigosanja potnih listov državljanov tretjih držav, ki velja za vse države članice pristopnice. Bivanje v državah članicah, ki schengenskega pravnega reda še ne uporabljajo v celoti v skladu s svojimi zadevnimi akti o pristopu, se ne bi smelo upoštevati pri izračunu trajanja dovoljenega bivanja na schengenskem območju. Takšne države članice bi morale v SVI evidentirati bivanje državljanov tretjih držav, vendar ga avtomatizirani kalkulator v sistemu ne bi smel šteti v okvir dovoljenega trajanja bivanja.

(43)  Ta uredba o vzpostavitvi SVI nadomešča obveznost žigosanja potnih listov državljanov tretjih držav, ki velja za vse države članice pristopnice.

Predlog spremembe     34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Ta uredba ne posega v Direktivo 2004/38/ES.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 51

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(51)  Ta uredba predstavlja akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003, člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 oziroma člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2011 –

črtano

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba vzpostavlja „sistem vstopa/izstopa“ (SVI), za evidentiranje in shranjevanje informacij o datumu, času in kraju vstopa in izstopa državljanov tretjih držav, ki prehajajo zunanje meje držav članic, za izračun trajanja njihovega bivanja in izdajanje opozoril državam članicam o izteku obdobij dovoljenega bivanja ter evidentiranje datuma, časa in kraja zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav, ki jim je bil zavrnjen vstop za kratkoročno bivanje ali bivanje na podlagi popotniškega vizuma, organa države članice, ki je vstop zavrnil, in razlogov za zavrnitev.

1.  Ta uredba vzpostavlja „sistem vstopa/izstopa“ (SVI), za evidentiranje in shranjevanje informacij o datumu, času in kraju vstopa in izstopa državljanov tretjih držav, ki prehajajo zunanje meje držav članic, za izračun trajanja njihovega dovoljenega bivanja in izdajanje opozoril državam članicam o izteku obdobij dovoljenega bivanja ter evidentiranje datuma, časa in kraja zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav, ki jim je bil zavrnjen vstop za kratkoročno bivanje ali bivanje na podlagi popotniškega vizuma, organa države članice, ki je vstop zavrnil, in razlogov za zavrnitev.

Predlog spremembe     37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta uredba v Poglavju IV določa tudi pogoje, pod katerimi lahko imenovani organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj držav članic in Evropski policijski urad (Europol) pridobijo dostop za vpogled v SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.

2.  Zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj ta uredba v Poglavju IV določa tudi pogoje in omejitve, pod katerimi lahko imenovani organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj držav članic in Evropski policijski urad (Europol) pridobijo dostop za vpogled v SVI.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  „imenovani organi držav članic za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj“ pomeni organe, pristojne za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih ali drugih hudih kaznivih dejanj, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 26;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „vizum za kratkoročno bivanje“ pomeni dovoljenje, ki ga država članica izda za načrtovano bivanje na ozemlju držav članic, ki traja največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju;

(8)  „vizum za kratkoročno bivanje“ pomeni vizum, kot je opredeljen v točki (a) člena 2(2) Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta 1a;

 

___________________

 

1a Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL L 243, 15.9.2009, str. 1).

Obrazložitev

Namesto opredelitve „vizuma za kratkoročno bivanje“ se predlaga navzkrižno sklicevanje na vizumski zakonik.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  „popotniški vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga država članica izda za načrtovano bivanje na ozemlju dveh ali več držav članic, ki traja več kot 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, če prosilec ne namerava ostati na ozemlju iste države članice več kot 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju;

(9)  „popotniški vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga država članica izda za načrtovano bivanje na ozemlju dveh ali več držav članic, ki traja 12 mesecev v katerem koli 15-mesečnem obdobju, če prosilec ne namerava ostati na ozemlju iste države članice več kot 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju;

Obrazložitev

Ta opredelitev popotniškega vizuma je prilagojena poročilu odbora LIBE.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  „podatki o prstnih odtisih“ pomenijo podatke, povezane s prstnimi odtisi kazalca, sredinca, prstanca in mezinca na desni roki, kadar ta roka ni na voljo, pa na levi roki, ali sledmi prstnih odtisov;

(15)  „podatki o prstnih odtisih“ pomenijo podatke, povezane s prstnimi odtisi kazalca, sredinca, prstanca in mezinca na desni roki, kadar ta roka ni na voljo, pa na levi roki, ustrezne ločljivosti in kakovosti slike, da se lahko uporabijo pri avtomatiziranem ugotavljanju ujemanja biometričnih podatkov, ali podatke, povezane s sledmi prstnih odtisov;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 20

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  „Frontex“ pomeni Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 2007/2004;

(20)  „Frontex“ pomeni Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ustanovljeno z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta1a;;

 

___________________

 

1aUredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  „nadzorni organ“ pomeni nadzorne organe, ustanovljene v skladu s členom 28 Direktive 95/46/ES;

črtano

Predlog spremembe     44

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  „nacionalni nadzorni organ“ za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj pomeni nadzorne organe, ustanovljene v skladu s členom 25 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ;

črtano

Predlog spremembe     45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  „nacionalni nadzorni organ“ pomeni nadzorne organe, ustanovljene v skladu s členom 33 Sklepa 2009/371/PNZ;

črtano

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izrazi, opredeljeni v členu 2 Direktive 95/46/ES, imajo enak pomen v tej uredbi, kolikor organi držav članic osebne podatke obdelajo za namen iz člena 5 te uredbe.

2.  Izrazi, opredeljeni v členu 4 Uredbe (EU) 2016/679, imajo enak pomen v tej uredbi, kolikor osebne podatke obdelajo organi držav članic za namene iz člena 5(1) te uredbe.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izrazi, opredeljeni v členu 2 Okvirnega sklepa 2008/977/PNZ, imajo enak pomen v tej uredbi, kolikor organi držav članic osebne podatke obdelajo za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

3.  Izrazi, opredeljeni v členu 3 Direktive (EU) 2016/680, imajo enak pomen v tej uredbi, kolikor organi držav članic osebne podatke obdelajo za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj iz člena 5(1a) te uredbe.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vzpostavitev SVI

Razvoj in operativno upravljanje SVI

Predlog spremembe     49

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) razvije SVI in zagotovi njegovo operativno upravljanje, vključno s funkcionalnostmi za obdelavo biometričnih podatkov iz člena 14(1)(f) in člena 15.

Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) razvije SVI in zagotovi njegovo operativno upravljanje, vključno s funkcionalnostmi za obdelavo biometričnih podatkov iz člena 14(1)(f) in člena 15, ter ustrezno varnost.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Namen SVI

Cilji SVI

Predlog spremembe     51

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

SVI z evidentiranjem, hrambo in zagotavljanjem dostopa državam članicam do datuma, časa in kraja vstopa in izstopa ter zavrnitve vstopa državljanov tretjih držav na zunanjih mejah:

1.  SVI z evidentiranjem, hrambo in zagotavljanjem dostopa državam članicam do datuma, časa in kraja vstopa in izstopa ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav na zunanjih mejah:

 

 

Predlog spremembe     52

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  omogoča ugotavljanje istovetnosti in odkrivanje oseb, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja (tudi znotraj ozemlja), in pristojnim nacionalnim organom držav članic omogoča, da sprejmejo ustrezne ukrepe, vključno z ukrepi za izboljšanje možnosti za njihovo vrnitev;

(c)  omogoča ugotavljanje istovetnosti in odkrivanje oseb, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja, in pristojnim nacionalnim organom držav članic omogoča, da sprejmejo ustrezne ukrepe;

 

 

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  sprosti sredstva za mejni nadzor, ki so se uporabljala za izvajanje kontrol, ki se lahko avtomatizirajo, in omogoča večji poudarek na oceni državljanov tretjih držav;

(e)  omogoči avtomatizacijo mejnih kontrol za državljane tretjih držav;

Predlog spremembe     54

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  prispeva k preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj;

črtano

Predlog spremembe     55

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  omogoča ugotavljanje istovetnosti in prijetje teroristov, osumljencev kaznivih dejanj in žrtev, ki prečkajo zunanje meje;

črtano

Predlog spremembe     56

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  omogoča pridobivanje informacij o potovalni zgodovini teroristov, osumljencev kaznivih dejanj in žrtev pri preiskavah, povezanih s terorizmom ali hudimi kaznivimi dejanji.

črtano

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  SVI z omogočanjem dostopa organom kazenskem pregona v skladu s pogoji iz te uredbe:

 

(a)  prispeva k preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj;

 

(b)  omogoča ugotavljanje istovetnosti in prijetje teroristov ter osumljencev kaznivih dejanj in ugotavljanje istovetnosti žrtev, ki prečkajo zunanje meje;

 

(c)  omogoča pridobivanje informacij o potovalni zgodovini teroristov, osumljencev kaznivih dejanj in žrtev pri preiskavah, povezanih s terorizmom ali hudimi kaznivimi dejanji.

Predlog spremembe     58

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Da bi države članice olajšale prehajanje meje državljanom tretjih držav, ki pogosto potujejo in so bili vnaprej preverjeni, lahko v skladu s členom 8(3)(e) Uredbe 2016/399 vzpostavijo nacionalne programe za poenostavitev in jih povežejo s SVI.

 

SVI omogoči, da imajo pristojni nacionalni organi iz člena 8e Uredbe (EU) 2016/399 informacije o predhodnih kratkoročnih bivanjih ali zavrnitvah vstopa za namene obravnave vlog za dostop do nacionalnih programov za poenostavitev ter sprejetje odločitev iz člena 23.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nacionalni enotni vmesnik v vsaki državi članici, ki temelji na skupnih tehničnih specifikacijah in je enak za vse države članice ter omogoča povezavo centralnega sistema in nacionalnih mejnih infrastruktur v državah članicah;

(b)  nacionalni enotni vmesnik v vsaki državi članici, ki temelji na skupnih tehničnih specifikacijah in je enak za vse države članice ter omogoča povezavo centralnega sistema in nacionalnih mejnih infrastruktur v državah članicah na varen način;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  komunikacijska infrastruktura med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki.

(d)  varna in šifrirana komunikacijska infrastruktura med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki.

 

(Horizontalni predlog spremembe, ki mora veljati za celotno besedilo.)

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pridobivanja in uvoza podatkov v zvezi z vizumi neposredno iz sistema VIS za posodobitev SVI v primeru razveljavitve, preklica ali podaljšanja vizuma v skladu s členom 17 te uredbe ter členi 13, 14 in 18a Uredbe (ES) št. 767/2008;

(b)  pridobivanja in uvoza podatkov v zvezi z vizumi neposredno iz sistema VIS za posodobitev evidence v SVI v primeru razveljavitve, preklica ali podaljšanja vizuma v skladu s členom 17 te uredbe ter členi 13, 14 in 18a Uredbe (ES) št. 767/2008;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  preverjanja verodostojnosti in veljavnosti vizuma ali izpolnjevanja pogojev za vstop na ozemlje držav članic v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2016/399 v skladu s členom 21 te uredbe in členom 18(2) Uredbe (ES) št. 767/2008;

(c)  preverjanja verodostojnosti in veljavnosti vizuma ali izpolnjevanja pogojev za vstop na ozemlje držav članic na zunanjih mejah v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2016/399 v skladu s členom 21 te uredbe in členom 18(2) Uredbe (ES) št. 767/2008;

Obrazložitev

Razjasnitev besedila.

Predlog spremembe     63

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsak pristojni organ zagotovi, da pri uporabi SVI ne diskriminira državljanov tretjih držav na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ter da v celoti spoštuje človekovo dostojanstvo in integriteto osebe. Posebna pozornost se nameni posebnemu položaju otrok, starejših oseb in invalidov. Zlasti pri hrambi otrokovih podatkov se najprej upoštevajo koristi otroka.

2.  Vsak pristojni organ zagotovi, da pri uporabi SVI ne diskriminira državljanov tretjih držav na podlagi spola, rase, barve kože, narodnosti ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ter da v celoti spoštuje človekovo dostojanstvo in integriteto osebe. Posebna pozornost se nameni posebnemu položaju otrok, starejših oseb in invalidov. Zlasti pri hrambi otrokovih podatkov se najprej upoštevajo koristi otroka.

Obrazložitev

Uskladitev z Listino EU o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Mejni policisti pri zbiranju biometričnih podatkov za SVI dosledno spoštujejo človeško dostojanstvo, zlasti v primeru težav pri pridobivanju podob obraza ali odvzemu prstnih odtisov.

Predlog spremembe     65

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Bivanje v državah članicah, ki schengenskega pravnega reda še ne uporabljajo v celoti v skladu s svojimi zadevnimi akti o pristopu, se ne upošteva pri izračunu trajanja dovoljenega bivanja na schengenskem območju. Navedene države članice bivanje državljanov tretjih držav evidentirajo v SVI. Avtomatizirani kalkulator v sistemu bivanja v državah članicah, ki schengenskega reda še ne uporabljajo v celoti, ne šteje za del dovoljenega trajanja bivanja.

črtano

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  SVI vključuje mehanizem, ki samodejno prepozna, katere evidence o vstopu/izstopu ne vsebujejo datuma izstopa, ki neposredno sledi datumu izteka dovoljenega trajanja bivanja, in prepozna evidence, pri katerih je bilo prekoračeno najdaljše obdobje dovoljenega bivanja.

1.  SVI vključuje mehanizem, ki samodejno prepozna, katere evidence o vstopu/izstopu ne vsebujejo datuma izstopa, ki neposredno sledi datumu izteka dovoljenega trajanja bivanja, in prepozna evidence, pri katerih je bilo prekoračeno najdaljše dovoljeno trajanje bivanja.

Predlog spremembe     67

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice so v skladu s členom 31 tri mesece vnaprej samodejno obveščene o načrtovanem izbrisu podatkov o osebah, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja, da lahko sprejmejo ustrezne ukrepe.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da lahko državljani tretjih držav kadar koli preverijo preostanek dovoljenega trajanja bivanja, jim varen internetni dostop do spletne storitve, ki jo agencija eu-LISA gosti na svojih dveh tehničnih spletnih mestih, omogoča, da vnesejo podatke, ki se zahtevajo v skladu s členom 14(1)(b), ter predvideni datum vstopa in izstopa. Na tej podlagi jim spletna storitev sporoči odgovor OK/NOT OK. Spletna storitev uporablja ločeno podatkovno zbirko, ki je namenjena samo za branje in se dnevno posodablja z enosmernim vpogledom v najmanjšo potrebno podmnožico podatkov v SVI.

1.  Da lahko državljani tretjih držav kadar koli preverijo preostanek dovoljenega trajanja bivanja, jim varen internetni dostop do spletne storitve, ki jo agencija eu-LISA gosti na svojih dveh tehničnih spletnih mestih, omogoča, da vnesejo podatke, ki se zahtevajo v skladu s členom 14(1)(b), ter predvideni datum vstopa in izstopa. Na tej podlagi jim spletna storitev sporoči odgovor OK/NOT OK. Spletna storitev uporablja ločeno podatkovno zbirko, ki je namenjena samo za branje in se dnevno posodablja z enosmernim vpogledom v najmanjšo potrebno podmnožico podatkov v SVI. Agencija eu-LISA je upravljavec, odgovoren za varnost spletne storitve, za varnost osebnih podatkov, ki jih hrani, in za postopek črpanja osebnih podatkov iz centralnega sistema v spletno storitev. Agencija prav tako izvaja oceno tveganja za varnost informacij, da opredeli posebne varnostne potrebe spletne storitve.

Obrazložitev

Razjasnitev je predlagal Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prevozniki lahko uporabijo varni internetni dostop do spletne storitve iz odstavka 1, da preverijo, ali so državljani tretjih držav, ki imajo vizum za enkratni ali dvakratni vstop, tega že izkoristili. Prevozniki predložijo podatke iz člena 14(1)(d). Spletna storitev prevoznikom na tej podlagi sporoči odgovor OK/NOT OK. Prevozniki lahko poslane informacije in prejeti odgovor shranijo.

2.  Prevozniki lahko uporabijo varni internetni dostop do spletne storitve iz odstavka 1, da preverijo, ali so državljani tretjih držav, ki imajo vizum za enkratni ali dvakratni vstop, tega že izkoristili. Prevozniki predložijo podatke iz člena 14(1)(d). Spletna storitev prevoznikom na tej podlagi sporoči odgovor OK/NOT OK. Prevozniki vzpostavijo avtentikacijsko shemo, s katero zagotovijo, da lahko do spletne storitve dostopa samo pooblaščeno osebje. Prevozniki lahko poslane informacije in prejeti odgovor hranijo največ 48 ur zgolj za obveščanje zadevnih državljanov tretjih držav, nato pa se podatki samodejno izbrišejo.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Mejni organi v skladu s členom 21 preverijo, ali je bila v SVI za državljana tretje države že oblikovana individualna dokumentacija, preverijo pa tudi njegovo istovetnost. Kadar državljan tretje države za predhodni vpis podatkov ali izvajanje mejnih kontrol uporabi samopostrežni sistem, [ali ne bi bilo treba tega samopostrežnega sistema opredeliti ali pojasniti?] se lahko takšno preverjanje izvede prek samopostrežnega sistema.

1.  Mejni organi v skladu s členom 21 preverijo, ali je bila v SVI za državljana tretje države že oblikovana individualna dokumentacija, preverijo pa tudi njegovo istovetnost. Kadar državljan tretje države za predhodni vpis podatkov ali izvajanje mejnih kontrol uporabi samopostrežni sistem, se lahko takšno preverjanje izvede prek samopostrežnega sistema.

Predlog spremembe     71

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če je bila oblikovana že predhodna individualna dokumentacija, mejni organ po potrebi posodobi podatke v individualni dokumentaciji, vnese evidenco o vstopu/izstopu za vsak vstop in izstop v skladu s členoma 14 in 15 ali, kjer je primerno, evidenco o zavrnitvi vstopa v skladu s členom 16. Ta evidenca se poveže z individualno dokumentacijo zadevnega državljana tretje države. Kjer je primerno, se individualni dokumentaciji dodajo podatki iz člena 17(1), evidenci o vstopu/izstopu zadevnega državljana tretje države pa podatki iz člena 17(3) in (4). Različne potne listine in identitete, ki jih državljan tretje države zakonito uporablja, se dodajo v individualno dokumentacijo državljana tretje države. Kadar je bila že evidentirana predhodna dokumentacija in državljan tretje države predloži potno listino, ki se razlikuje od predhodno evidentirane potne listine, se posodobijo tudi podatki iz člena 14(1)(f), če se lahko podoba obraza, evidentirana v novi potni listini, pridobi elektronsko.

2.  Če je bila oblikovana že predhodna individualna dokumentacija, mejni organ po potrebi posodobi podatke v individualni dokumentaciji, vnese evidenco o vstopu/izstopu za vsak vstop in izstop v skladu s členoma 14 in 15 ali, kjer je primerno, evidenco o zavrnitvi vstopa v skladu s členom 16. Ta evidenca se poveže z individualno dokumentacijo zadevnega državljana tretje države. Kjer je primerno, se individualni dokumentaciji dodajo podatki iz člena 17(1), evidenci o vstopu/izstopu zadevnega državljana tretje države pa podatki iz člena 17(3) in (4). Različne potne listine in identitete, ki jih državljan tretje države zakonito uporablja, se dodajo v individualno dokumentacijo državljana tretje države. Kadar je bila že evidentirana predhodna dokumentacija in državljan tretje države predloži veljavno potno listino, ki se razlikuje od predhodno evidentirane potne listine, se posodobijo tudi podatki iz člena 14(1)(f), če se lahko podoba obraza, evidentirana v novi potni listini, pridobi elektronsko.

Predlog spremembe     72

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar je treba ustvariti ali posodobiti podatke v individualni dokumentaciji imetnika vizuma, lahko mejni organi podatke iz člena 14(1)(d), (e) in (g) pridobijo in uvozijo neposredno iz sistema VIS v skladu s členom 18a Uredbe (ES) št. 767/2008.

3.  Kadar je treba ustvariti ali posodobiti podatke v individualni dokumentaciji imetnika vizuma, lahko mejni organi podatke iz člena 14(1)(d) do (g) pridobijo in uvozijo neposredno iz sistema VIS v skladu s členom 18a Uredbe (ES) št. 767/2008.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Kadar državljan tretje države za predhodni vpis podatkov uporabi samopostrežni sistem, se uporablja člen 8c Uredbe (EU) 2016/399. V navedenem primeru lahko državljan tretje države predhodno vpiše podatke individualne dokumentacije ali po potrebi podatke, ki jih je treba posodobiti. Podatke po sprejetju odločitve o dovoljenju ali zavrnitvi vstopa v skladu z Uredbo (EU) 2016/399 potrdi mejni policist. Preverjanje iz odstavka 1 tega člena se izvede prek samopostrežnega sistema. Podatki iz člena 14(1)(d), (e) in (g) se lahko pridobijo in uvozijo neposredno iz sistema VIS.

5.   Kadar državljan tretje države za predhodni vpis podatkov uporabi samopostrežni sistem, se uporablja člen 8c Uredbe (EU) 2016/399. V navedenem primeru lahko državljan tretje države predhodno vpiše podatke individualne dokumentacije ali po potrebi podatke, ki jih je treba posodobiti. Podatke po sprejetju odločitve o dovoljenju ali zavrnitvi vstopa v skladu z Uredbo (EU) 2016/399 potrdi mejni policist. Preverjanje iz odstavka 1 tega člena se izvede prek samopostrežnega sistema. Podatki iz člena 14(1)(d) do (g) se lahko pridobijo in uvozijo neposredno iz sistema VIS.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 14 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Osebni podatki o imetnikih vizumov

Osebni podatki državljanov tretjih držav, za katere velja vizumska obveznost pri prehodu zunanjih meja

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Mejni organ individualno dokumentacijo državljana tretje države, ki je imetnik vizuma, oblikuje tako, da vnese naslednje podatke:

1.  Mejni organ individualno dokumentacijo državljana tretje države, za katerega velja vizumska obveznost pri prehodu zunanjih meja, oblikuje tako, da vnese naslednje podatke:

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vrsto, številko in tričrkovno oznako države članice izdajateljice potne listine ali potnih listin;

(b)  vrsto in številko potne listine ali potnih listin ter tričrkovno oznako države izdajateljice potne listine ali potnih listin;

Obrazložitev

Razjasnitev besedila.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)   podobo obraza, če je mogoče pridobljeno po elektronski poti, ki uporablja strojno berljive potne listine, kadar to ni mogoče, pa podobo obraza, posneto v živo;

(f)  podobo obraza ustrezne ločljivosti in kakovosti, da se lahko uporabi pri avtomatiziranem ugotavljanju ujemanja biometričnih podatkov, če je mogoče pridobljeno elektronsko iz strojno berljive potne listine ali VIS, kadar to ni mogoče, pa podobo obraza, posneto v živo;

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ob vsakem vstopu državljana tretje države, ki je imetnik vizuma, se v evidenco o vstopu/izstopu vnesejo naslednji podatki. Navedena evidenca se poveže z individualno dokumentacijo zadevnega državljana tretje države na podlagi posamezne referenčne številke, ki se v SVI ustvari ob oblikovanju navedene dokumentacije:

2.  Ob vsakem vstopu državljana tretje države, ki za prehod zunanjih meja potrebuje vizum, se v evidenco o vstopu/izstopu vnesejo naslednji podatki, pri čemer se evidenca poveže z individualno dokumentacijo zadevnega državljana tretje države na podlagi posamezne referenčne številke, ki se v SVI ustvari ob oblikovanju navedene dokumentacije:

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če datumu izteka dovoljenega trajanja bivanja ne sledi neposredno datum izstopa, sistem evidenco o vstopu/izstopu označi z oznako, podatki državljana tretje države, ki je imetnik vizuma in za katerega je bilo ugotovljeno, da je prekoračil obdobje dovoljenega bivanja, pa se vnesejo v seznam iz člena 11.

4.  Če datumu izteka trajanja dovoljenega bivanja ne sledi neposredno datum izstopa, sistem evidenco o vstopu/izstopu označi z oznako, podatki državljana tretje države, ki je imetnik vizuma in za katerega je bilo ugotovljeno, da je prekoračil obdobje dovoljenega bivanja, pa se vnesejo v seznam iz člena 11.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Mejni organi lahko za oblikovanje individualne dokumentacije državljana tretje države, ki je imetnik vizuma, podatke iz odstavka 1(d), (e) in (g) pridobijo in uvozijo neposredno iz sistema VIS v skladu s členom 18a Uredbe (ES) št. 767/2008.

5.  Mejni organi lahko za oblikovanje ali posodobitev evidence o vstopu/izstopu v individualni dokumentaciji državljana tretje države, ki za prehod zunanjih meja potrebuje vizum, podatke iz odstavka 1(d) do (g) pridobijo in uvozijo neposredno iz sistema VIS v skladu s členom 18a Uredbe (ES) št. 767/2008.

Predlog spremembe     81

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Če je državljan tretje države, ki je imetnik vizuma, uporabnik nacionalnega programa države članice za poenostavitev v skladu s členom 8e Uredbe (EU) 2016/399, lahko zadevna država članica v individualno dokumentacijo tega državljana tretje države vstavi obvestilo s podrobnejšimi podatki o ustreznem nacionalnem programu za poenostavitev.

Obrazložitev

Za mejne policiste bi bilo zelo dragoceno vedeti, ali je bila oseba že predhodno varnostno preverjena in sprejeta v nacionalni program za poenostavitev v eni izmed držav članic.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Mejni organ za državljane tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, v njihovo individualno dokumentacijo vnese podatke iz člena 14(1)(a), (b), (c) in (f). V navedeno individualno dokumentacijo vnese tudi štiri prstne odtise, in sicer kazalca, sredinca, prstanca in mezinca desne roke, če to ni mogoče, pa prstne odtise istih prstov leve roke v skladu z zahtevami za ločljivost in uporabo prstnih odtisov, ki jih Komisija sprejme v skladu s členom 61(2). Za državljane tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, se uporabljajo členi od 14(2) do 14(4).

1.  Mejni organ za državljane tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, v njihovo individualno dokumentacijo vnese podatke iz člena 14(1)(a), (b), (c) in (f). V navedeno individualno dokumentacijo vnese tudi štiri prstne odtise, in sicer kazalca, sredinca, prstanca in mezinca desne roke, če to ni mogoče, pa prstne odtise istih prstov leve roke v skladu z zahtevami za ločljivost in uporabo prstnih odtisov, ki jih Komisija sprejme v skladu s členom 61(2). Za državljane tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti, se ustrezno uporabljajo členi od 14(2) do 14(4).

Predlog spremembe     83

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če fizični odvzem ni mogoč le začasno, oseba zagotovi prstne odtise ob naslednjem vstopu. Mejni organi lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razlogi za začasno nezmožnost zagotovitve prstnih odtisov.

Če fizični odvzem ni mogoč le začasno, oseba zagotovi prstne odtise ob naslednjem vstopu. Mejni organi lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razlogi za začasno nezmožnost zagotovitve prstnih odtisov. Ti razlogi se shranijo v individualni dokumentaciji, dokler oseba ne zagotovi prstnih odtisov, vendar ne dlje kot traja obdobje hrambe podatkov za to individualno dokumentacijo.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če je zadevna oseba iz pravnih ali dejanskih razlogov izvzeta iz obveznosti odvzema prstnih odtisov v skladu z odstavkom 2 ali 3, se v posebna podatkovna polja vnese „ni relevantno“. Sistem omogoča razlikovanje med primeri, kadar prstnih odtisov ni treba zagotoviti iz pravnih razlogov, in primeri, kadar teh dejansko ni mogoče zagotoviti.

4.  Če je zadevna oseba iz pravnih ali dejanskih razlogov izvzeta iz obveznosti odvzema prstnih odtisov v skladu z odstavkom 2 ali 3, se v posebna podatkovna polja vnese „ni relevantno“. Sistem omogoča razlikovanje med primeri, kadar prstnih odtisov ni treba zagotoviti iz pravnih razlogov, in primeri, kadar teh dejansko ni mogoče zagotoviti. Če fizični odvzem prstnih odtisov začasno ni mogoč, se to zabeleži.

Predlog spremembe     85

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če mejni organ v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2016/399 v povezavi s Prilogo V k navedeni uredbi sprejme odločitev o zavrnitvi vstopa državljana tretje države iz člena 2(2) te uredbe na ozemlja držav članic in če za zadevnega državljana tretje države v SVI še ni bila evidentirana predhodna dokumentacija, mejni organ oblikuje individualno dokumentacijo, v katero vnese podatke, ki se zahtevajo v skladu s členom 14(1) v primeru državljanov tretjih držav, ki so imetniki vizuma, in podatke, ki se zahtevajo v skladu s členom 15(1) v primeru državljanov tretjih držav, izvzetih iz vizumske obveznosti.

1.  Če mejni organ v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2016/399 v povezavi s Prilogo V k navedeni uredbi sprejme odločitev o zavrnitvi vstopa državljana tretje države iz člena 2(2) te uredbe na ozemlja držav članic in če za zadevnega državljana tretje države v SVI še ni bila evidentirana predhodna dokumentacija, mejni organ oblikuje individualno dokumentacijo, v katero vnese alfanumerične podatke, ki se zahtevajo v skladu s členom 14(1) v primeru državljanov tretjih držav, ki so imetniki vizuma, in alfanumerične podatke, ki se zahtevajo v skladu s členom 15(1) v primeru državljanov tretjih držav, izvzetih iz vizumske obveznosti.

Obrazložitev

Za zbiranje in hrambo biometričnih osebnih podatkov državljanov tretjih držav, ki jim je bil zavrnjen vstop na ozemlje države članice in ki ne prečkajo zunanje meje, ni utemeljenih razlogov.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vse druge odločitve pristojnih organov države članice v skladu z nacionalno zakonodajo, ki privedejo do odstranitve ali odhoda državljana tretje države, ker ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop na ozemlje držav članic ali bivanje na njem.

(b)  vse druge odločitve pristojnih organov države članice v skladu z nacionalno zakonodajo, ki privedejo do odstranitve ali prostovoljnega odhoda državljana tretje države, ker ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop na ozemlje držav članic ali bivanje na njem.

Obrazložitev

Uskladitev izrazja z direktivo o vračanju.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tem primeru se uporablja člen 12 Uredbe (EU) 2016/399, in če se ta domneva ovrže z dokazom, da je zadevni državljan tretje države spoštoval pogoje v zvezi s trajanjem kratkoročnega bivanja, pristojni organi v sistemu vstopa/izstopa po potrebi oblikujejo individualno dokumentacijo za zadevnega državljana tretje države ali posodobijo zadnjo evidenco o vstopu/izstopu, tako da vnesejo manjkajoče podatke v skladu s členoma 14 in 15 ali izbrišejo obstoječo dokumentacijo, kadar se uporablja člen 32.

V tem primeru se uporablja člen 12 Uredbe (EU) 2016/399, in če se ta domneva ovrže v skladu s členom 12(3) omenjene uredbe, pristojni organi v sistemu vstopa/izstopa po potrebi oblikujejo individualno dokumentacijo za zadevnega državljana tretje države ali posodobijo zadnjo evidenco o vstopu/izstopu, tako da vnesejo manjkajoče podatke v skladu s členoma 14 in 15 ali izbrišejo obstoječo dokumentacijo, kadar se uporablja člen 32.

Obrazložitev

Namesto ponavljanja samega določila se doda sklicevanje na ustrezno določbo iz zakonika o schengenskih mejah.

Predlog spremembe     88

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če se pri iskanju po podatkih iz odstavka 2 izkaže, da sistem vstopa/izstopa že vsebuje podatke o državljanu tretje države, ima pristojni organ pravico do vpogleda v podatke iz individualne dokumentacije zadevnega državljana tretje države in z njim povezanih evidenc o vstopu/izstopu.

3.  Če se pri iskanju po podatkih iz odstavka 2 izkaže, da sistem vstopa/izstopa že vsebuje podatke o državljanu tretje države, ima pristojni organ pravico do vpogleda v podatke iz individualne dokumentacije zadevnega državljana tretje države in z njim povezanih evidenc o vstopu/izstopu ter evidence o zavrnitvi vstopa z obrazložitvami.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če prstnih odtisov zadevnega državljana tretje države ni mogoče uporabiti ali iskanje po prstnih odtisih in podobi obraza ni bilo uspešno, se iskanje izvede na podlagi podatkov iz člena 14(1)(a) ali (b) ali obeh.

Če prstnih odtisov zadevnega državljana tretje države ni mogoče uporabiti ali iskanje po prstnih odtisih in podobi obraza ni bilo uspešno, se iskanje izvede na podlagi podatkov iz člena 14(1)(a) ali (b) ali člena 14(1)(a) in (b).

Predlog spremembe     90

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Imenovani organ in centralna točka dostopa sta lahko dela iste organizacije, če je to dovoljeno v okviru nacionalnega prava, vendar centralna točka dostopa pri opravljanju nalog v okviru te uredbe deluje neodvisno. Centralna točka dostopa je ločena od imenovanih organov in od njih ne sprejema navodil v zvezi z izidom preverjanja.

Imenovani organ in centralna točka dostopa sta lahko dela iste organizacije, če je to dovoljeno v okviru nacionalnega prava, vendar je centralna točka dostopa pri opravljanju nalog v okviru te uredbe neodvisna in deluje popolnoma neodvisno. Centralna točka dostopa je ločena od imenovanih organov in od njih ne sprejema navodil v zvezi z izidom preverjanja.

Predlog spremembe     91

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V izjemno nujnem primeru, kadar je treba preprečiti neposredno nevarnost, povezano s terorističnim dejanjem ali drugim hudim kaznivim dejanjem, centralna dostopna točka nemudoma obdela zahtevo in šele naknadno preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 29, vključno s tem, ali je dejansko šlo za izjemno nujen primer. Naknadno preverjanje se izvede brez nepotrebnega odlašanja po obdelavi zahteve.

2.  V izjemno nujnem primeru, kadar je treba preprečiti neposredno nevarnost, povezano s terorističnim dejanjem ali drugim hudim kaznivim dejanjem, centralna dostopna točka nemudoma obdela zahtevo in šele naknadno preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 29, vključno s tem, ali je dejansko šlo za izjemno nujen primer. Naknadno preverjanje se izvede brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje 48 ur po obdelavi zahteve.

Predlog spremembe     92

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  dostop za vpogled je potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, kar pomeni, da obstaja prevladujoča skrb za javno varnost, zaradi katere je iskanje v podatkovni zbirki sorazmerno;

(a)  dostop za vpogled je potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnega dejanja ali drugih hudih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe     93

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dostop za vpogled je potreben v določeni zadevi;

(b)  dostop za vpogled je v določeni zadevi potreben in sorazmeren;

Predlog spremembe     94

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  obstajajo utemeljeni razlogi za sklepanje, da bo vpogled v podatke v SVI znatno pripomogel k preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju katerega koli zadevnega kaznivega dejanja, zlasti kadar obstaja utemeljen sum, da osumljenec, storilec ali žrtev terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja spada v eno od kategorij, ki jih zajema ta uredba.

(c)  obstajajo dokazi ali utemeljeni razlogi za sklepanje, da bo vpogled v podatke v SVI znatno pripomogel k preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju ali pregonu katerega koli zadevnega kaznivega dejanja, zlasti kadar osumljenec, storilec ali žrtev terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja spada v eno od kategorij, ki jih zajema ta uredba.

Predlog spremembe     95

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dostop do SVI kot obveščevalnega orodja za ugotavljanje istovetnosti zaradi ugotavljanja istovetnosti neznanega osumljenca, storilca ali domnevne žrtve terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja se omogoči, kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in naslednji dodatni pogoji:

2.  Dostop do SVI kot orodja za ugotavljanje istovetnosti zaradi ugotavljanja istovetnosti neznanega osumljenca, storilca ali domnevne žrtve terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja se omogoči, kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in naslednji dodatni pogoji:

Predlog spremembe     96

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vendar to predhodno iskanje ni potrebno, kadar obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da na podlagi primerjave s sistemi drugih držav članic ne bo mogoče ugotoviti istovetnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Navedeni utemeljeni razlogi so vključeni v elektronsko zahtevo za primerjavo s podatki iz SVI, ki jo imenovani organ pošlje centralnim točkam dostopa.

Vendar to predhodno iskanje ni potrebno, kadar obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da na podlagi primerjave s sistemi drugih držav članic ne bo mogoče ugotoviti istovetnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali v izjemno nujnem primeru, kadar je treba preprečiti neposredno nevarnost, povezano s terorističnim dejanjem ali drugim hudim kaznivim dejanjem. Navedeni utemeljeni razlogi so vključeni v elektronsko zahtevo za primerjavo s podatki iz SVI, ki jo imenovani organ pošlje centralnim točkam dostopa.

Predlog spremembe     97

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Dostop do SVI kot orodja obveščevalnih podatkov za vpogled v potovalno zgodovino ali obdobja bivanja znanega osumljenca, storilca ali domnevne žrtve terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja se omogoči, kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kadar obstaja ustrezno upravičena potreba po vpogledu v evidence o vstopu/izstopu zadevne osebe.

3.  Dostop do SVI kot orodja za vpogled v potovalno zgodovino ali obdobja bivanja znanega osumljenca, storilca ali domnevne žrtve terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja se omogoči, kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kadar obstaja ustrezno upravičena potreba po vpogledu v evidence o vstopu/izstopu zadevne osebe.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 4 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Vpogled v SVI zaradi ugotavljanja istovetnosti je omejen na iskanje po prosilčevi dokumentaciji s katerimi koli od naslednji podatkov v SVI:

4.  Vpogled v SVI zaradi ugotavljanja istovetnosti iz odstavka 2 je omejen na iskanje po prosilčevi dokumentaciji s katerimi koli od naslednji podatkov v SVI:

Obrazložitev

Za razjasnitev besedila se doda sklicevanje.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 5 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Vpogled v potovalno zgodovino zadevnega državljana tretje države v SVI je omejen na iskanje po katerih koli naslednjih podatkih v SVI v individualni dokumentaciji ali evidencah o vstopu/izstopu:

5.  Vpogled v potovalno zgodovino zadevnega državljana tretje države v SVI iz odstavka 3 je omejen na iskanje po katerih koli naslednjih podatkih v SVI v individualni dokumentaciji ali evidencah o vstopu/izstopu:

Obrazložitev

Za razjasnitev besedila se doda sklicevanje.

Predlog spremembe     100

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vpogled je potreben zaradi podpore in krepitve ukrepov držav članic pri preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v okviru pooblastil Europola, kar pomeni, da obstaja prevladujoča skrb za javno varnost, zaradi katere je iskanje v podatkovni zbirki sorazmerno;

(a)  vpogled je potreben zaradi podpore in krepitve ukrepov držav članic pri preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v okviru pooblastil Europola;

Predlog spremembe     101

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vpogled je potreben v določeni zadevi

(b)  vpogled je v določeni zadevi potreben in sorazmeren

Predlog spremembe     102

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  obstajajo utemeljeni razlogi za sklepanje, da bo vpogled znatno pripomogel k preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju katerega koli zadevnega kaznivega dejanja, zlasti kadar obstaja utemeljen sum, da osumljenec, storilec ali žrtev terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja spada v eno od kategorij, ki jih zajema ta uredba.

(c)  obstajajo dokazi ali utemeljeni razlogi za sklepanje, da bo vpogled znatno pripomogel k preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju ali pregonu katerega koli zadevnega kaznivega dejanja, zlasti kadar osumljenec, storilec ali žrtev terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja spada v eno od kategorij, ki jih zajema ta uredba.

Predlog spremembe     103

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Dostop do SVI kot orodja za ugotavljanje istovetnosti neznanega osumljenca, storilca ali domnevne žrtve terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja se omogoči, kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, Europol pa s predhodnim vpogledom v podatke, shranjene v tehnično in pravno dostopnih podatkovnih zbirkah, ni mogel preveriti istovetnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Podatki o prstnih odtisih državljanov tretjih držav, ki so imetniki vizumov, so shranjeni le v sistemu VIS, zato se lahko v skladu s pogoji iz Sklepa 2008/633/PNZ za istega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati z zahtevo za vpogled v SVI predloži tudi zahteva za vpogled v sistem VIS, če Europol s predhodnim vpogledom v podatke, shranjene v tehnično in pravno dostopnih podatkovnih zbirkah, ni mogel preveriti istovetnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe     104

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Uporabljajo se pogoji iz člena 29(2) do (5).

2.  Uporabljajo se pogoji iz člena 29(3) do (5).

Predlog spremembe     105

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka evidenca o vstopu/izstopu ali evidenca o zavrnitvi vstopa, povezana z individualno dokumentacijo, se hrani pet let od datuma evidence o izstopu ali evidence o zavrnitvi vstopa.

1.  Vsaka evidenca o vstopu/izstopu ali evidenca o zavrnitvi vstopa, povezana z individualno dokumentacijo, se hrani v centralnem sistemu SVI dve leti od datuma evidence o izstopu ali evidence o zavrnitvi vstopa.

Predlog spremembe     106

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka individualna dokumentacija se skupaj s povezanimi evidencami o vstopu/izstopu ali evidencami o zavrnitvi vstopa v SVI hrani pet let in en dan po datumu zadnjega evidentiranega izstopa, če v petih letih po zadnjem evidentiranem izstopu ali zadnji evidentirani zavrnitvi vstopa ni evidentiranega vstopa.

2.  Vsaka individualna dokumentacija se skupaj s povezanimi evidencami o vstopu/izstopu ali evidencami o zavrnitvi vstopa v centralnem sistemu SVI hrani dve leti in en dan po datumu zadnjega evidentiranega izstopa, če v dveh letih po zadnjem evidentiranem izstopu ali zadnji evidentirani zavrnitvi vstopa ni evidentiranega vstopa.

Predlog spremembe     107

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če po datumu izteka obdobja dovoljenega bivanja ni evidentiranih izstopov, se podatki hranijo pet let po zadnjem dnevu dovoljenega bivanja. SVI tri mesece vnaprej samodejno obvesti države članice o načrtovanem izbrisu podatkov o osebah, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja, da lahko sprejmejo ustrezne ukrepe.

3.  Če po datumu izteka obdobja dovoljenega bivanja ni evidentiranih izstopov, se podatki hranijo štiri leta po zadnjem dnevu dovoljenega bivanja. SVI v skladu z mehanizmom obveščanja iz člena 11 tri mesece vnaprej samodejno obvesti države članice o načrtovanem izbrisu podatkov o osebah, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja, da lahko sprejmejo ustrezne ukrepe.

Predlog spremembe     108

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Z odstopanjem od odstavkov (2) in (3) se evidence o vstopu/izstopu, ki jih državljani tretjih držav ustvarijo kot družinski člani državljanov Unije, za katere se uporablja Direktiva 2004/38/ES, ali državljanov tretje države, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, in brez dovoljenja za prebivanje na podlagi navedene direktive, hranijo največ eno leto po evidenci o zadnjem izstopu.

4.  Z odstopanjem od odstavkov (2) in (3) se evidence o vstopu/izstopu, ki jih ustvarijo državljani tretjih držav, ki so družinski člani državljanov Unije, za katere se uporablja Direktiva 2004/38/ES, ali državljanov tretje države, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, in brez dovoljenja za prebivanje na podlagi navedene direktive, hranijo največ eno leto po evidenci o zadnjem izstopu.

Predlog spremembe     109

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ob izteku obdobja hrambe iz odstavkov 1 in 2 se taki podatki samodejno izbrišejo iz centralnega sistema.

5.  Ob izteku obdobja hrambe iz odstavkov od 1 do 4 se taki podatki samodejno izbrišejo iz centralnega sistema.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odgovorna država članica ima pravico do spremembe podatkov, ki jih je vnesla v SVI, in jih lahko popravi ali izbriše.

1.  Odgovorna država članica ima pravico do spremembe podatkov, ki jih je vnesla v SVI, in jih lahko popravi, dopolni ali izbriše.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2  Če ima odgovorna država članica razlog za domnevo, da so podatki v SVI dejansko nepravilni ali da so bili podatki v SVI obdelani v nasprotju s to uredbo, preveri zadevne podatke ter jih po potrebi nemudoma spremeni ali izbriše iz SVI in, kjer je primerno, s seznama identificiranih oseb iz člena 11. To se lahko stori tudi na zahtevo zadevne osebe v skladu s členom 46.

2  Če ima odgovorna država članica razlog za domnevo, da so podatki v SVI dejansko nepravilni, nepopolni ali da so bili podatki v SVI obdelani v nasprotju s to uredbo, preveri zadevne podatke ter jih po potrebi nemudoma popravi, dopolni ali izbriše iz SVI in, kjer je primerno, s seznama identificiranih oseb iz člena 11. To se lahko stori tudi na zahtevo zadevne osebe v skladu s členom 46.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2, če ima država članica, ki ni odgovorna država članica, razlog za domnevo, da so podatki v SVI dejansko nepravilni ali da so bili podatki v SVI obdelani v nasprotju s to uredbo, če je mogoče, preveri zadevne podatke brez posvetovanja z odgovorno državo članico ter jih po potrebi nemudoma spremeni ali izbriše iz SVI in, kjer je primerno, s seznama identificiranih oseb iz člena 11. V nasprotnem primeru zadevna država članica v 14 dneh vzpostavi stik z organi odgovorne države članice, ki v enem mesecu preveri točnost podatkov in zakonitost njihove obdelave. To se lahko stori tudi na zahtevo zadevne osebe v skladu s členom 46.

3.  Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2, če ima država članica, ki ni odgovorna država članica, razlog za domnevo, da so podatki v SVI dejansko nepravilni, nepopolni ali da so bili podatki v SVI obdelani v nasprotju s to uredbo, če je mogoče, preveri zadevne podatke brez posvetovanja z odgovorno državo članico ter jih po potrebi nemudoma popravi, dopolni ali izbriše iz SVI in, kjer je primerno, s seznama identificiranih oseb iz člena 11. V nasprotnem primeru zadevna država članica v sedmih dneh vzpostavi stik z organi odgovorne države članice, ki v 14 dneh preveri točnost podatkov in zakonitost njihove obdelave. To se lahko stori tudi na zahtevo zadevne osebe v skladu s členom 46.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar ima odgovorna država članica ali država članica, ki ni odgovorna država članica, razlog za domnevo, da so podatki v zvezi z vizumi v SVI dejansko nepravilni ali da so bili taki podatki v SVI obdelani v nasprotju s to uredbo, najprej preveri točnost teh podatkov v sistemu VIS in jih po potrebi spremeni v SVI. Če so podatki v sistemu VIS enaki kot v SVI, o tem v skladu s členom 24(2) Uredbe (ES) št. 767/2008 prek infrastrukture sistema VIS nemudoma obvesti državo članico, odgovorno za vnos navedenih podatkov v sistem VIS. Država članica, odgovorna za vnos podatkov v sistem VIS, preveri zadevne podatke in jih po potrebi nemudoma popravi ali izbriše iz sistema VIS ter o tem obvesti odgovorno državo članico ali državo članico, pri kateri je bila zahteva vložena, ki po potrebi te podatke nemudoma spremeni ali izbriše iz SVI in, kjer je primerno, s seznama identificiranih oseb, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja, iz člena 11.

4.  Kadar ima odgovorna država članica ali država članica, ki ni odgovorna država članica, razlog za domnevo, da so podatki v zvezi z vizumi v SVI dejansko nepravilni, nepopolni ali da so bili taki podatki v SVI obdelani v nasprotju s to uredbo, najprej preveri točnost teh podatkov v sistemu VIS in jih po potrebi popravi, dopolni ali izbriše iz SVI. Če so podatki v sistemu VIS enaki kot v SVI, o tem v skladu s členom 24(2) Uredbe (ES) št. 767/2008 prek infrastrukture sistema VIS nemudoma obvesti državo članico, odgovorno za vnos navedenih podatkov v sistem VIS. Država članica, odgovorna za vnos podatkov v sistem VIS, preveri zadevne podatke in jih po potrebi nemudoma popravi, dopolni ali izbriše iz sistema VIS ter o tem obvesti odgovorno državo članico ali državo članico, pri kateri je bila zahteva vložena, ki po potrebi te podatke nemudoma popravi, dopolni ali izbriše iz SVI in, kjer je primerno, s seznama identificiranih oseb iz člena 11.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5   Podatki o identificiranih osebah iz člena 11 se nemudoma izbrišejo s seznama iz navedenega člena in popravijo v SVI, če državljan tretje države v skladu z nacionalno zakonodajo odgovorne države članice ali države članice, pri kateri je bila zahteva vložena, dokaže, da je bil zaradi nepredvidljivih in resnih dogodkov prisiljen prekoračiti dovoljeno trajanje bivanja, da je pridobil zakonito pravico do bivanja, ali če se odkrijejo napake. Državljan tretje države ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva za zagotovitev spremembe podatkov.

5   Podatki o identificiranih osebah iz člena 11 se nemudoma izbrišejo s seznama iz navedenega člena in popravijo ali dopolnijo v SVI, če državljan tretje države v skladu z nacionalno zakonodajo odgovorne države članice ali države članice, pri kateri je bila zahteva vložena, dokaže, da je bil zaradi nepredvidljivih in resnih dogodkov prisiljen prekoračiti dovoljeno trajanje bivanja, da je pridobil zakonito pravico do bivanja, ali če se odkrijejo napake. Državljan tretje države ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva za zagotovitev popravka, dopolnitve ali izbrisa podatkov.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 6 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če državljan tretje države pred iztekom obdobja iz člena 31 pridobi državljanstvo ene od držav članic ali zanj začne veljati področje uporabe člena 2(3), individualno dokumentacijo in evidence, povezane z njo v skladu s členoma 14 in 15, nemudoma izbriše iz sistema vstopa/izstopa in, kjer je primerno, s seznama identificiranih oseb iz člena 11:

6.  Če državljan tretje države pred iztekom obdobja iz člena 31 pridobi državljanstvo ene od držav članic ali zanj začne veljati področje uporabe člena 2(3), se individualno dokumentacijo in evidence, povezane z njo v skladu s členoma 14 in 15, nemudoma, v vsakem primeru pa najpozneje v 48 urah po tem, ko je država članica obveščena o takem dejstvu, izbriše iz SVI in, kjer je primerno, s seznama identificiranih oseb iz člena 11:

Predlog spremembe     116

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija sprejme naslednje ukrepe, potrebne za razvoj in tehnično izvajanje centralnega sistema, nacionalnih enotnih vmesnikov in komunikacijske infrastrukture, zlasti ukrepe za:

Komisija sprejme naslednje ukrepe, potrebne za razvoj in tehnično izvajanje centralnega sistema, nacionalnih enotnih vmesnikov ter varne in šifrirane komunikacijske infrastrukture, zlasti ukrepe za:

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  standarde kakovosti in zahteve za uporabo posnetka obraza ali podobe obraza, pridobljene elektronsko iz strojno berljive potne listine ali sistema VIS;

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)   zahteve in pogoje za spletno storitev iz člena 12;

(g)  zahteve in pogoje za spletno storitev iz člena 12, vključno z določbami o varstvu podatkov, ki jih zagotovijo prevozniki ali jih ti pridobijo;

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA je pristojna za razvoj centralnega sistema, nacionalnih enotnih vmesnikov, komunikacijske infrastrukture in varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS. Pristojna je tudi za razvoj spletne storitve iz člena 12 v skladu z zahtevami in pogoji, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 61(2).

Agencija eu-LISA je pristojna za razvoj centralnega sistema, nacionalnih enotnih vmesnikov, varne in šifrirane komunikacijske infrastrukture in varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS. Pristojna je tudi za razvoj spletne storitve iz člena 12 v skladu z zahtevami in pogoji, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 61(2).

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 6 – odstavek 1 – točka d, kjer sta bila dodana izraza „varen in šifriran“. Pravna skladnost.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA določi zasnovo fizične arhitekture sistema, vključno z njegovo komunikacijsko infrastrukturo ter tehnične specifikacije in njihov razvoj v zvezi s centralnim sistemom, enotnimi vmesniki, varnim komunikacijskim kanalom med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter komunikacijsko infrastrukturo, ki jih na podlagi ugodnega mnenja Komisije sprejme upravni odbor. Izvede tudi morebitne prilagoditve sistema VIS, ki so potrebne zaradi vzpostavitve interoperabilnosti s SVI in izvajanja sprememb Uredbe (ES) št. 767/2008 iz člena 55.

Agencija eu-LISA določi zasnovo fizične arhitekture sistema, vključno z njegovo varno in šifrirano komunikacijsko infrastrukturo ter tehnične specifikacije in njihov razvoj v zvezi s centralnim sistemom, enotnimi vmesniki, varnim komunikacijskim kanalom med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter varno in šifrirano komunikacijsko infrastrukturo. Izvede tudi morebitne prilagoditve sistema VIS, ki so potrebne zaradi vzpostavitve interoperabilnosti s SVI in izvajanja sprememb Uredbe (ES) št. 767/2008 iz člena 55.

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 6 – odstavek 1 – točka d, kjer sta bila dodana izraza „varen in šifriran“. Pravna skladnost.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA razvije in vzpostavi centralni sistem, nacionalne enotne vmesnike, varni komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter komunikacijsko infrastrukturo čim prej po začetku veljavnosti te uredbe in sprejetju ukrepov Komisije iz člena 33.

Agencija eu-LISA razvije in vzpostavi centralni sistem, nacionalne enotne vmesnike, varni komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter varno in šifrirano komunikacijsko infrastrukturo čim prej po začetku veljavnosti te uredbe in sprejetju ukrepov Komisije iz člena 33.

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 6 – odstavek 1 – točka d, kjer sta bila dodana izraza „varen in šifriran“. Pravna skladnost.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Agencija eu-LISA razvije in izvaja centralni sistem, nacionalne enotne vmesnike, varni komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter varno in šifrirano komunikacijsko infrastrukturo za:

 

(a)  izvajanje ocene tveganja v okviru razvoja SVI;

 

(b)  upoštevanje načela vgrajenega in privzetega varstva zasebnosti v celotnem življenjskem ciklu razvoja sistema;

 

(c)  posodobitev ocene tveganja za VIS, da se upošteva nova povezava z SVI, in nadaljnje ukrepe za izvajanje vseh dodatnih varnostnih ukrepov, poudarjenih v posodobljeni oceni tveganja.

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 6 – odstavek 1 – točka d, kjer sta bila dodana izraza „varen in šifriran“. Pravna skladnost.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA je pristojna za operativno upravljanje centralnega sistema, varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter nacionalnih enotnih vmesnikov. V sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija, v skladu z analizo stroškov in koristi. Agencija eu-LISA je odgovorna tudi za operativno upravljanje komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki ter za spletno storitev iz člena 12.

Agencija eu-LISA je pristojna za operativno upravljanje centralnega sistema, varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter nacionalnih enotnih vmesnikov. V sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se za centralni sistem, varen komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter centralnim sistemom VIS in nacionalnimi enotnimi vmesniki vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija, v skladu z analizo stroškov in koristi. Agencija eu-LISA je odgovorna tudi za operativno upravljanje varne in šifrirane komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki ter za spletno storitev iz člena 12.

Obrazložitev

Ta stavek je dopolnjen, dodana so sklicevanja na različne sestavne dele sistema.

Predlog spremembe     124

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  organizacijo, upravljanje, delovanje in vzdrževanje svoje obstoječe nacionalne mejne infrastrukture in njeno povezavo s SVI za namene člena 5 razen točk (j), (k) in (l);

(b)  organizacijo, upravljanje, delovanje in vzdrževanje svoje obstoječe nacionalne mejne infrastrukture in njeno povezavo s SVI za namene člena 5 razen člena 5(1a);

Predlog spremembe     125

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica imenuje nacionalni organ, ki pristojnim organom iz člena 8 zagotovi dostop do SVI. Vsaka država članica navedeni nacionalni organ poveže z nacionalnim enotnim vmesnikom. Vsaka država članica in Europol povežeta svoje zadevne točke dostopa iz členov 26 in 27 z nacionalnim enotnim vmesnikom.

2.  Vsaka država članica imenuje neodvisni nacionalni nadzorni organ, ki pristojnim organom iz člena 8 zagotovi dostop do SVI. Vsaka država članica navedeni nacionalni organ poveže z nacionalnim enotnim vmesnikom. Vsaka država članica in Europol povežeta svoje zadevne točke dostopa iz členov 26 in 27 z nacionalnim enotnim vmesnikom.

Predlog spremembe     126

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice obdelujejo podatke zbrane v SVI ali pridobljene iz SVI samo za namene, določene v tej uredbi.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 36 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odgovornost za uporabo podatkov

Odgovornost za obdelavo podatkov

Obrazložitev

V skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. Enaka formulacija je uporabljena tudi v predlogu Eurodac.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v SVI vsaka država članica imenuje organ, ki ima v skladu s členom 2(d) Direktive 95/46/ES vlogo upravljavca in nosi glavno odgovornost pri obdelavi podatkov, ki jo opravlja ta država članica. Vsaka država članica posreduje naziv tega organa Komisiji.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v SVI vsaka država članica imenuje organ, ki ima v skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 vlogo upravljavca in nosi glavno odgovornost pri obdelavi podatkov, ki jo opravlja ta država članica. Vsaka država članica posreduje naziv tega organa Komisiji.

Predlog spremembe     129

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotavlja zakonito obdelavo podatkov v SVI, zlasti pa zagotavlja, da ima le ustrezno pooblaščeno osebje dostop do podatkov za izvajanje nalog. Odgovorna država članica zagotavlja zlasti, da:

Vsaka država članica zagotavlja zakonito zbiranje in obdelavo podatkov v SVI, zlasti pa zagotavlja, da ima le ustrezno pooblaščeno osebje dostop do podatkov za izvajanje nalog. Odgovorna država članica zagotavlja zlasti, da:

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sprejema potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti centralnega sistema in komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnim enotnim vmesnikom, ne glede na odgovornosti posamezne države članice;

(a)  sprejema potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti centralnega sistema in varne ter šifrirane komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnim enotnim vmesnikom, ne glede na odgovornosti posamezne države članice;

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica lahko v svojih nacionalnih dokumentacijah in nacionalnem SVI hrani alfanumerične podatke, ki jih je sama vnesla v SVI, v skladu z nameni SVI in ob popolnem spoštovanju prava Unije.

1.  Podatki, pridobljeni iz SVI, se lahko hranijo v nacionalnih dokumentacijah samo, če je to nujno potrebno v posameznem primeru v skladu z namenom SVI in z relevantnimi predpisi Unije, zlasti s tistimi, ki se nanašajo na varstvo podatkov, in ne dlje, kot je nujno za posamezen primer. Država članica lahko v nacionalnem SVI hrani alfanumerične podatke, ki jih je sama vnesla v SVI, v skladu z nameni SVI in ob popolnem spoštovanju prava Unije.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se podatki o vstopu in izstopu običajno hranijo le v SVI, razen, če je v posameznih primerih potrebno, da ostanejo v nacionalnih dokumentacijah. Določba vzeta iz VIS.

Predlog spremembe     132

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podatki se v nacionalnih dokumentacijah ali nacionalnih sistemih vstopa/izstopa ne smejo hraniti dlje, kot se hranijo v SVI.

2.  Podatki se v nacionalnih dokumentacijah ali nacionalnih SVI ne hranijo dlje, kot je strogo nujno za izpolnjevanje njihovih posebnih namenov, v vsakem primeru pa ne dlje, kot se hranijo v SVI.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Komisija je sprejela sklep o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov v zadevni tretji državi v skladu s členom 25(6) Direktive 95/46/ES ali pa obstaja med Skupnostjo in zadevno tretjo državo veljaven sporazum o ponovnem sprejemu ali se uporablja člen 26(1)(d) Direktive 95/46/ES;

(a)  Komisija je sprejela sklep o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov v zadevni tretji državi v skladu s členom 45(3) Uredbe (EU) 2016/679 ali pa obstaja med Unijo in zadevno tretjo državo veljaven sporazum o ponovnem sprejemu;

Predlog spremembe     134

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  tretja država ali mednarodna organizacija se strinja z uporabo podatkov le za namen, za katerega so bili dani na voljo;

(b)  tretja država ali mednarodna organizacija se izrecno strinja z uporabo podatkov in lahko zagotovi, da se podatki uporabljajo le za namen, za katerega so bili dani na voljo;

Predlog spremembe     135

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podatki se posredujejo ali dajo na voljo v skladu z ustreznimi določbami prava Unije, zlasti s sporazumi o ponovnem sprejemu, ter z nacionalnim pravom države članice, ki je podatke posredovala ali jih dala na voljo, vključno s pravnimi določbami v zvezi z varnostjo in varstvom podatkov;

(c)  podatki se posredujejo ali dajo na voljo v skladu z ustreznimi določbami prava Unije, zlasti s sporazumi o varstvu podatkov in ponovnem sprejemu, ter z nacionalnim pravom države članice, ki je podatke posredovala ali jih dala na voljo, vključno s pravnimi določbami v zvezi z varnostjo in varstvom podatkov;

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  država članica, ki je vnesla podatke v SVI, je dala soglasje.

(d)  država članica izvora, ki je vnesla podatke v SVI, s tem soglaša in zadevni posameznik je bil obveščen, da se lahko njegovi osebni podatki izmenjajo z organi tretje države; in

Predlog spremembe     137

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ustrezni pristojni organ države članice, v kateri je državljan tretje države bival, izda končno odločitev o vrnitvi državljana tretje države.

Obrazložitev

Prepričati se je treba, da je pristojni organ odločil o vrnitvi državljana tretje države in da je ta odločitev končna, preden se osebni podatki tega državljana delijo s tretjo državo.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Osebni podatki, ki jih država članica ali Europol pridobi iz centralnega sistema zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, se ne smejo pošiljati ali dajati na voljo kateri koli tretji državi, mednarodni organizaciji ali zasebnemu subjektu s sedežem v Uniji ali zunaj nje. Zadevna prepoved velja tudi, če se navedeni podatki naprej obdelujejo na nacionalni ravni ali če jih države članice skupaj obdelujejo v smislu člena 2(b) Okvirnega sklepa 2008/977/PNZ.

4.  Osebni podatki, ki jih država članica ali Europol pridobi iz centralnega sistema zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, se ne smejo pošiljati ali dajati na voljo kateri koli tretji državi, mednarodni organizaciji ali zasebnemu subjektu s sedežem v Uniji ali zunaj nje. Zadevna prepoved velja tudi, če se navedeni podatki naprej obdelujejo na nacionalni ravni ali če jih države članice skupaj obdelujejo v skladu z Direktivo (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do nacionalnih objektov, v katerih država članica izvaja dejavnosti v skladu z nameni SVI;

(b)  preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do opreme za obdelavo podatkov in nacionalnih objektov, v katerih država članica izvaja dejavnosti v skladu z nameni SVI;

Obrazložitev

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  preprečitev uporabe avtomatiziranih sistemov za obdelavo podatkov s strani nepooblaščenih oseb z uporabo opreme za sporočanje podatkov;

Obrazložitev

V skladu s predlogom Eurodac.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  zagotovitev, da imajo osebe, pooblaščene za dostop do SVI, dostop samo do podatkov, ki jih zajema njihovo pooblastilo za dostop, in sicer na podlagi individualne uporabniške identitete ter zaupnega načina dostopa;

(f)  zagotovitev, da imajo osebe, pooblaščene za dostop do SVI, dostop samo do podatkov, ki jih zajema njihovo pooblastilo za dostop, in sicer na podlagi individualne in edinstvene uporabniške identitete ter zaupnega načina dostopa;

Obrazložitev

V skladu s predlogom Eurodac.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2 – točka j a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  zagotovitev, da je mogoče nameščene sisteme v primeru prekinitve ponovno vzpostaviti za normalno delovanje;

Obrazložitev

V skladu s predlogom Eurodac.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2 – točka j b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(jb)  zagotovitev zanesljivosti tako, da se o vsaki napaki v delovanju SVI ustrezno poroča in da se vzpostavijo potrebni tehnični ukrepi, s katerimi se zagotovi, da se lahko osebni podatki v primeru okvare zaradi nedelovanja sistema ponovno vzpostavijo;

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice obvestijo agencijo eu-LISA o varnostnih incidentih, ki jih zasledijo v svojih sistemih brez poseganja v obveščanje in sporočanje o kršitvi varstva osebnih podatkov v skladu s členom 33 Uredbe (EU) št. 2016/679. Agencija eu-LISA v primeru varnostnega incidenta v centralnem sistemu SVI o tem obvesti države članice. Če varnostni incident privede do kršitve varstva osebnih podatkov, se obvesti tudi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. V primeru varnostnega incidenta zadevne države članice in agencija eu-LISA medsebojno sodelujejo.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  agencija eu-LISA in države članice sodelujejo, da zagotovijo harmoniziran, na postopku za obvladovanje varnostnega tveganja temelječ pristop do varnosti podatkov, ki zajema celoten SVI iz člena 6.

Obrazložitev

Določbo je predlagal Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Katera koli oseba ali država članica, ki je utrpela škodo zaradi nezakonitega postopka obdelave podatkov ali katerega koli dejanja, ki je v neskladju s to uredbo, je upravičena do nadomestila države članice, ki je odgovorna za povzročeno škodo. Država je v celoti ali delno oproščena odgovornosti, če dokaže, da za okoliščine, ki so povzročile škodo, ni odgovorna.

1.  Katera koli oseba ali država članica, ki je utrpela materialno ali nematerialno škodo zaradi nezakonitega postopka obdelave podatkov ali katerega koli dejanja, ki je v neskladju s to uredbo, je upravičena do nadomestila države članice, ki je odgovorna za povzročeno škodo. Država je v celoti ali delno oproščena odgovornosti, če dokaže, da za okoliščine, ki so povzročile škodo, ni v nobenem pogledu odgovorna.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Takšne evidence se lahko uporabljajo zgolj za nadzor varstva podatkov v zvezi z dopustnostjo obdelave podatkov in zagotavljanje varnosti podatkov. Navedene evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po enem letu od izteka obdobja hrambe, ki je predpisano s členom 31, razen če niso potrebne za že začete nadzorne postopke.

3.  Takšne evidence se lahko uporabljajo zgolj za nadzor varstva podatkov v zvezi z dopustnostjo obdelave podatkov in zagotavljanje varnosti podatkov v skladu s členom 39. Navedene evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po enem letu od izteka obdobja hrambe, ki je predpisano s členom 31, razen če niso potrebne za že začete nadzorne postopke.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 43 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 43a

 

Varstvo podatkov

 

1.  Na podlagi te uredbe se za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja agencija eu-LISA, uporablja Uredba (ES) št. 45/2001.

 

2.  Uredba (EU) 2016/679 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo nacionalni organi izvajajo na podlagi te uredbe, razen obdelave za namene, navedene v točkah od (j) do (l) člena 5.

 

3.  Direktiva (EU) 2016/680 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo imenovani organi držav članic izvajajo na podlagi te uredbe za namene, navedene v točkah od (j) do (l) člena 5.

 

4.  Na podlagi te uredbe se za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Europol, uporablja Uredba (EU) 2016/794 .

Obrazložitev

Horizontalna določba o varstvu podatkov je nastala po zgledu člena 9 predloga Evropskega sistema za obveščanje o potovanjih in njihovo odobritev (ETIAS).

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odgovorna država članica brez poseganja v pravico do informacij iz člena 10 Direktive 95/46/ES državljane tretjih držav, katerih podatki so evidentirani v SVI, pisno obvesti o:

1.  Odgovorna država članica brez poseganja v pravico do informacij iz člena 13 Uredbe (EU) 2016/679 državljane tretjih držav, katerih podatki so evidentirani v SVI, pisno in v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki obvesti o:

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  pravici oseb do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanje, pravici oseb do zahteve, da se popravijo napačni podatki, ki se nanašajo nanje, ali izbrišejo nezakonito obdelani podatki, ki se nanašajo nanje, pravici do obveščanja o postopkih za uveljavljanje teh pravic ter o kontaktnih podatkih nacionalnih nadzornih organov ali po potrebi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki obravnavajo zahteve glede varstva osebnih podatkov.

(e)  obstoju pravice oseb, da od upravljavca zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, pravice oseb do zahteve, da se napačni podatki, ki se nanašajo nanje, popravijo in da se nepopolni osebni podatki, ki se nanašajo nanje, dopolnijo ali da se nezakonito obdelani osebni podatki, ki se nanašajo nanje, izbrišejo ali da se omeji dostop do njih, pa tudi pravice do obveščanja o postopkih za uveljavljanje teh pravic, vključno s kontaktnimi podatki upravljavca in nacionalnih nadzornih organov ali po potrebi evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki obravnavajo pritožbe glede varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  dejstvu, da je do SVI mogoče dostopati za namene upravljanja meja in poenostavitve postopka, pri čemer navede, da se s prekoračitvijo obdobja dovoljenega bivanja podatki državljana tretje države samodejno dodajo na seznam, kot tudi o morebitnih posledicah prekoračitve;

Obrazložitev

Določbo je predlagal Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – točka e b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  obdobju hrambe podatkov, določenem za evidenco o vstopu in izstopu in za individualno dokumentacijo v skladu s členom 31;

Obrazložitev

Določbo je predlagal Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – točka e c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec)  pravici oseb, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja, da se njihovi podatki izbrišejo, če predložijo dokaze, da so dovoljeno trajanje bivanja prekoračile zaradi nepredvidljivih in resnih dogodkov; in

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – točka e d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ed)  pravici, da vložijo pritožbo pri nadzornem organu.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2  Informacije iz odstavka 1 tega člena se zagotovijo ob odprtju individualne dokumentacije zadevne osebe v skladu s členom 14, 15 ali 16.

2  Informacije iz odstavka 1 tega člena se zagotovijo v obliki brošure iz odstavka 3 ali na drug ustrezen način, ki zagotavlja, da so državljani tretjih držav obveščeni o svojih pravicah ob odprtju individualne dokumentacije teh oseb v skladu s členom 14, 15 ali 16.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupno brošuro in spletno mesto, ki vsebujeta vsaj informacije iz odstavka 1 tega člena, pripravi in vzpostavi Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 61(2). Brošura in vsebina spletnega mesta sta jasni in enostavni ter na voljo v jezikovni različici, ki jo zadevna oseba razume ali za katerega se smiselno domneva, da jo razume.

Skupno brošuro in spletno mesto, ki vsebujeta vsaj informacije iz odstavka 1 tega člena, pripravi in vzpostavi Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 61(2). Brošura in vsebina spletnega mesta sta jasni in enostavni, napisani v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter na voljo v jezikovni različici, ki jo zadevna oseba razume ali za katerega se smiselno domneva, da jo razume.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brošura in spletno mesto sta pripravljena tako, da ju lahko države članice dopolnijo z dodatnimi informacijami, značilnimi za posamezno državo članico. Navedene in za posamezno državo članico značilne informacije vsebujejo vsaj informacije o pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in možnostih pridobitve pomoči od nacionalnih nadzornih organov ter kontaktne podatke urada upravljavca in nacionalnih nadzornih organov.

Brošura in spletno mesto sta pripravljena tako, da ju lahko države članice dopolnijo z dodatnimi informacijami, značilnimi za posamezno državo članico. Navedene in za posamezno državo članico značilne informacije vsebujejo vsaj informacije o pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in možnostih pridobitve pomoči od nacionalnih nadzornih organov ter kontaktne podatke urada upravljavca, uradne osebe za varstvo podatkov in nadzornih organov.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov hkrati z zagonom SVI začne kampanjo obveščanja javnosti, v kateri javnost seznani s cilji, shranjenimi podatki, organi, ki imajo dostop, in pravicami posameznikov.

Komisija v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov hkrati z zagonom SVI začne kampanjo obveščanja javnosti, v kateri javnost, zlasti pa državljane tretjih držav, seznani s cilji, shranjenimi podatki, organi, ki imajo dostop, in pravicami posameznikov. Kampanje obveščanja javnosti se izvajajo redno.

Obrazložitev

Področje delovanja SVI zajema državljane tretje države, zato bi jih morali posebej omeniti kot ciljno skupino informacijske kampanje.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 46 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pravica do dostopa, popravka in izbrisa

Pravica do dostopa, popravka, dopolnitve in izbrisa osebnih podatkov in pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Ne glede na člen 12 Direktive 95/46/ES ima vsak državljan tretje države pravico do pridobitve podatkov v SVI, ki se nanašajo nanj, in podatkov o državi članici, ki jih je vnesla v SVI.

1.  Ne glede na člene 15, 16, 17 in 18 Uredbe (EU) 2016/679 ima vsak državljan tretje države pravico do pridobitve podatkov v SVI, ki se nanašajo nanj, in podatkov o državi članici, ki jih je vnesla v SVI, ter lahko zahteva, da se podatki, ki se nanašajo nanj in so netočni, popravijo ali dopolnijo in da se nezakonito evidentirani podatki izbrišejo. Odgovorna država članica odgovori na tako zahtevo v dveh mesecih od prejema zahteve.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če je zahteva za popravek ali izbris vložena pri državi članici, ki ni odgovorna država članica, njeni organi, ki so prejeli zahtevo, v enem mesecu preverijo točnost podatkov in zakonitost obdelave podatkov v SVI, če je to preverjanje mogoče brez posvetovanja z odgovorno državo članico. V nasprotnem primeru država članica, ki ni odgovorna država članica, v 14 dneh vzpostavi stik z organi odgovorne države članice, ki v enem mesecu preveri točnost podatkov in zakonitost obdelave podatkov.

2.  Če je zahteva za popravek, dopolnitev ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov vložena pri državi članici, ki ni odgovorna država članica, njeni organi, ki so prejeli zahtevo, v 14 dneh preverijo točnost podatkov in zakonitost obdelave podatkov v SVI, če je to preverjanje mogoče brez posvetovanja z odgovorno državo članico. V nasprotnem primeru država članica, ki ni odgovorna država članica, v sedmih dneh vzpostavi stik z organi odgovorne države članice, ki v 14 dneh preveri točnost podatkov in zakonitost obdelave podatkov.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se izkaže, da so podatki, evidentirani v SVI, vsebinsko nepravilni ali da so bili evidentirani nezakonito, odgovorna država članica ali, kjer je primerno, država članica, ki je prejela zahtevo, v skladu s členom 32 popravi ali izbriše podatke. Odgovorna država ali, kjer je primerno, država članica, ki je prejela zahtevo, zadevno osebo nemudoma pisno obvesti o popravku ali izbrisu podatkov, ki se nanašajo nanjo.

Če se izkaže, da so podatki, evidentirani v SVI, vsebinsko nepravilni, nepopolni ali da so bili evidentirani nezakonito, odgovorna država članica ali, kjer je primerno, država članica, ki je prejela zahtevo, v skladu s členom 32 popravi, dopolni ali izbriše osebne podatke ali omeji obdelavo osebnih podatkov. Odgovorna država članica ali, kjer je primerno, država članica, ki je prejela zahtevo, zadevno osebo nemudoma pisno obvesti o popravku, dopolnitvi ali izbrisu osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, ali o omejitvi obdelave teh osebnih podatkov.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se izkaže, da so podatki v zvezi z vizumom, evidentirani v SVI, dejansko nepravilni ali da so bili evidentirani nezakonito, odgovorna država članica ali, kjer je primerno, država članica, ki je prejela zahtevo, najprej preveri točnost teh podatkov v sistemu VIS in jih po potrebi popravi v SVI. Če so podatki v sistemu VIS enaki kot v SVI, odgovorna država članica ali država članica, ki je prejela zahtevo, v 14 dneh stopi v stik z organi države članice, odgovorne za vnos teh podatkov v sistem VIS. Država članica, odgovorna za vnos podatkov v sistem VIS, v enem mesecu preveri točnost podatkov v zvezi z vizumom in zakonitost njihove obdelave v SVI ter o tem obvesti odgovorno državo članico ali državo članico, ki je prejela zahtevo, ki po potrebi te podatke nemudoma spremeni ali izbriše iz SVI in, kjer je primerno, s seznama oseb iz člena 11(2).

Če se izkaže, da so podatki v zvezi z vizumom, evidentirani v SVI, dejansko nepravilni, nepopolni ali da so bili evidentirani nezakonito, odgovorna država članica ali, kjer je primerno, država članica, ki je prejela zahtevo, najprej preveri točnost teh podatkov v sistemu VIS in jih po potrebi popravi v SVI. Če so podatki v sistemu VIS enaki kot v SVI, odgovorna država članica ali država članica, ki je prejela zahtevo, v sedmih dneh stopi v stik z organi države članice, odgovorne za vnos teh podatkov v sistem VIS. Država članica, odgovorna za vnos podatkov v sistem VIS, v enem mesecu preveri točnost podatkov v zvezi z vizumom in zakonitost njihove obdelave v SVI ter o tem obvesti odgovorno državo članico ali državo članico, ki je prejela zahtevo, ki po potrebi osebne podatke, ki se nanašajo na zadevno osebo, nemudoma popravi, dopolni ali izbriše ali omeji obdelavo teh podatkov v SVI in, kjer je primerno, na seznamu oseb iz člena 11(2).

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če se odgovorna država članica ali, kjer je primerno, država članica, ki je prejela zahtevo, ne strinja, da so podatki, evidentirani v SVI, dejansko nepravilni ali da so evidentirani nezakonito, navedena država članica sprejme upravno odločbo, v kateri zadevni osebi nemudoma pisno pojasni razloge za nestrinjanje s popravkom ali izbrisom podatkov, ki se nanašajo na zadevno osebo.

4.  Če se odgovorna država članica ali, kjer je primerno, država članica, ki je prejela zahtevo, ne strinja, da so podatki, evidentirani v SVI, dejansko nepravilni, nepopolni ali da so evidentirani nezakonito, navedena država članica sprejme upravno odločbo, v kateri zadevni osebi nemudoma pisno pojasni razloge za nestrinjanje s popravkom, dopolnitvijo ali izbrisom osebnih podatkov, ki se nanašajo na zadevno osebo, ali z omejitvijo obdelave teh podatkov.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Odgovorna država članica ali, kjer je primerno, država članica, ki je prejela zahtevo, zadevni osebi omogoči dostop do informacij, ki ji lahko pomagajo pri sprejemanju nadaljnjih odločitev, če se ne strinja z obrazložitvijo odločbe v skladu z odstavkom 5. To obvestilo vključuje informacije o tem, kako vložiti tožbo ali pritožbo pri pristojnih organih ali sodiščih zadevne države članice, ter o vsakršni pomoči, vključno s pomočjo nadzornih organov, ki je na voljo v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter postopki zadevne države članice.

5.  Odgovorna država članica ali, kjer je primerno, država članica, ki je prejela zahtevo, zadevni osebi omogoči dostop do informacij, ki ji lahko pomagajo pri sprejemanju nadaljnjih odločitev, če se ne strinja z obrazložitvijo odločbe v skladu z odstavkom 4. To obvestilo vključuje informacije o tem, kako vložiti tožbo ali pritožbo pri pristojnih organih ali sodiščih zadevne države članice, ter o vsakršni pomoči, vključno s pomočjo nadzornih organov, ki je na voljo v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter postopki zadevne države članice.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Vsaka zahteva, podana v skladu z odstavkoma 1 in 2, vsebuje potrebne informacije za ugotavljanje istovetnosti zadevne osebe, med drugim tudi prstne odtise. Navedene informacije se uporabijo izključno zaradi uresničevanja pravic iz odstavkov 1 in 2 in se takoj po uporabi izbrišejo.

6.  Vsaka zahteva, podana v skladu z odstavkoma 1 in 2, vsebuje minimalne informacije, potrebne za ugotavljanje istovetnosti zadevne osebe. Prstni odtisi se lahko zahtevajo v ta namen samo v utemeljenih primerih, ko obstaja resen dvom o identiteti prosilca. Navedene informacije se uporabijo izključno zaradi uresničevanja pravic iz odstavkov 1 in 2 in se takoj po uporabi izbrišejo.

Predlog spremembe     167

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar koli oseba v skladu z odstavkom 2 zaprosi za podatke, ki se nanašajo nanjo, pristojni organ vodi pisno evidenco o takem zaprosilu, načinu, kako je bilo podano, in o tem, kateri organ ga je podal, ter to evidenco nemudoma da na voljo nacionalnim nadzornim organom.

7.  Kadar koli oseba v skladu z odstavkom 2 zaprosi za podatke, ki se nanašajo nanjo, pristojni organ vodi pisno evidenco o takem zaprosilu, načinu, kako je bilo podano, in o tem, kateri organ ga je podal, ter to evidenco v sedmih dneh da na voljo nacionalnim nadzornim organom. Izvod tega dokumenta se prejme tudi oseba, na katero se nanašajo podatki.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi držav članic s svojim dejavnim sodelovanjem prispevajo k uveljavitvi pravic iz člena 46(3), (4) in (5).

1.  Pristojni organi držav članic s svojim dejavnim sodelovanjem prispevajo k uveljavitvi pravic iz člena 46.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V vsaki državi članici nadzorni organ na zahtevo pomaga in svetuje zadevni osebi pri izvajanju njenih pravic do popravka ali izbrisa podatkov, ki se nanašajo nanjo, v skladu s členom 28(4) Direktive 95/46/ES.

V vsaki državi članici nadzorni organ na zahtevo pomaga in svetuje osebi, na katero se nanašajo podatki, pri izvajanju njenih pravic do popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, ali pravice do omejitve teh podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V vsaki državi članici ima vsakdo, ki mu je ta država članica kršila pravico dostopa do podatkov ali pravico do njihovega popravka ali izbrisa iz člena 46, pravico vložiti tožbo ali pritožbo pri pristojnih organih ali sodiščih te države članice.

1.  Ne glede na člene od 77 do 82 Uredbe (EU) 2016/679 ima v vsaki državi članici vsakdo, ki mu je ta država članica kršila pravico dostopa do podatkov ali pravico do njihovega popravka, dopolnitve ali izbrisa iz člena 46, pravico vložiti tožbo ali pritožbo pri pristojnih organih ali sodiščih te države članice. Pravica do vložitve take tožbe ali pritožbe velja tudi v primerih, ko na zahtevo za dostop, popravek ali izbris ni bilo odgovora v rokih iz člena 46 ali ko upravljavec podatkov te zahteve ni obravnaval.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da nacionalni nadzorni organ ali organi, imenovani v skladu s členom 28(1) Direktive 95/46/ES, spremljajo zakonitost obdelave osebnih podatkov iz členov od 13 do 19, ki jo opravlja zadevna država članica, vključno s prenosom podatkov v SVI in iz njega.

1.  Vsaka država članica zagotovi, da nacionalni nadzorni organ ali organi, imenovani v skladu s členom 51(1) Uredbe (EU) 2016/679, neodvisno spremljajo zakonitost obdelave osebnih podatkov iz poglavij II, III in V te uredbe, ki jo opravlja zadevna država članica, vključno s prenosom podatkov v SVI in iz njega.

Obrazložitev

Obdelava podatkov po tej uredbi ne poteka le v skladu s členi od 13 do 19.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nadzorni organ zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvaja revizija postopkov obdelave podatkov v nacionalnem sistemu v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi.

2.  Nadzorni organ oziroma organi zagotovijo, da se vsaj vsaki dve leti izvaja revizija postopkov obdelave podatkov v nacionalni mejni infrastrukturi v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi.

Predlog spremembe     173

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice svojim nadzornim organom zagotovijo zadostna sredstva za izpolnjevanje poverjenih nalog iz te uredbe.

3.  Države članice svojim neodvisnim nadzornim organom zagotovijo zadostna sredstva za izpolnjevanje poverjenih nalog iz te uredbe.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v SVI vsaka država članica imenuje organ, ki ima v skladu s členom 2(d) Direktive 95/46/ES vlogo upravljavca in nosi glavno odgovornost pri obdelavi podatkov, ki jo opravlja ta država članica. Vsaka država članica posreduje naziv tega organa Komisiji.

črtano

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vsaka država članica nadzornim organom zagotovi vse zahtevane informacije, zlasti informacije o dejavnostih, ki se izvajajo v skladu s členi 35, 36(1) in 39. Omogoči jim tudi dostop do svojih evidenc iz člena 30 in jim kadar koli dovoli vstop v vse svoje prostore, povezane s SVI.

5.  Vsaka država članica nadzornim organom zagotovi vse zahtevane informacije, zlasti informacije o dejavnostih, ki se izvajajo v skladu s členi 35, 36(1) in 39. Omogoči jim tudi dostop do svojih evidenc iz člena 41 in jim kadar koli dovoli vstop v vse svoje prostore, povezane s SVI.

Obrazložitev

Popravek sklicevanja.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Vsaka država članica zagotovi, da ima njen nadzorni organ oziroma organi možnost posvetovanja z osebami, ki imajo ustrezno znanje o biometričnih podatkih.

Obrazložitev

V skladu s predlogom Eurodac.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se dejavnosti agencije eu-LISA v zvezi s SVI, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, izvajajo v skladu s to uredbo.

1.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov je odgovoren za spremljanje dejavnosti agencije eu-LISA v zvezi s SVI, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ter za zagotavljanje, da se te dejavnosti izvajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 in s to uredbo.

Obrazložitev

Uskladitev s členom 49 o nadzornem organu in z uredbo o Europolu (člen 43), ki določa „spremljanje in zagotavljanje“.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija dejavnosti Agencije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o navedeni reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, agenciji eu-LISA, Komisiji in nacionalnim nadzornim organom. Agencija eu-LISA ima možnost, da pred sprejetjem poročila poda pripombe.

2.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaki dve leti izvede revizija dejavnosti agencije eu-LISA v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o navedeni reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, agenciji eu-LISA in nadzornim organom. Agencija eu-LISA ima možnost, da pred sprejetjem poročila poda pripombe.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov dejavno sodelujejo v okviru svojih nalog in zagotavljajo usklajen nadzor nad SVI in nacionalnimi sistemi.

1.  Nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, vsak v okviru svojih pristojnosti, dejavno sodelujejo v okviru svojih nalog in zagotavljajo usklajen nadzor nad SVI in nacionalnimi mejnimi infrastrukturami.

 

(Horizontalna sprememba „nacionalnih sistemov“ v „nacionalne mejne infrastrukture“ z izjemo člena 58.)

Obrazložitev

Prilagoditev izrazja členu 6 predloga Eurodac.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izmenjujejo si ustrezne informacije, si pomagajo pri izvajanju revizij in pregledov, proučujejo težave pri razlagi ali uporabi te uredbe, ocenjujejo težave, ki nastanejo pri neodvisnem nadzoru ali uveljavljanju pravic oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, pripravijo usklajene predloge za skupne rešitve vseh težav in spodbujajo ozaveščenost o pravicah glede varstva podatkov, če je to potrebno.

2.  Izmenjujejo si ustrezne informacije, si pomagajo pri izvajanju revizij in pregledov, proučujejo težave pri razlagi ali uporabi te uredbe, ocenjujejo težave, ki nastanejo pri neodvisnem nadzoru ali pri uveljavljanju pravic oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, pripravijo usklajene predloge za skupne rešitve vseh težav in spodbujajo ozaveščenost o pravicah glede varstva podatkov, če je to potrebno.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da se določbe, ki so bile sprejete po nacionalnem pravu za izvajanje Okvirnega Sklepa 2008/977/PNZ, uporabljajo tudi za dostop nacionalnih organov do SVI v skladu s členom 1(2) te uredbe.

1.  Vsaka država članica zagotovi, da se določbe, ki so bile sprejete po nacionalnem pravu za izvajanje Direktive (EU) 2016/680, uporabljajo tudi za dostop nacionalnih organov do SVI v skladu s členom 1(2) te uredbe.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nacionalni nadzorni organi, imenovani v skladu z Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ, nadzorujejo zakonitost dostopa držav članic do osebnih podatkov za namene iz člena 1(2) te uredbe, vključno z njihovim prenosom v SVI in iz njega.

2.  Nacionalni nadzorni organi, imenovani v skladu z Direktivo (EU) 2016/680, nadzorujejo zakonitost dostopa držav članic do osebnih podatkov za namene iz člena 5(1a) te uredbe, vključno z njihovim prenosom v SVI in iz njega.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Obdelava osebnih podatkov, ki jo opravlja Europol, poteka v skladu s Sklepom 2009/371/PNZ, nadzoruje pa jo neodvisni zunanji nadzornik za varstvo podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo opravlja Europol v skladu s to uredbo, veljajo členi 30, 31 in 32 navedenega sklepa. Neodvisni zunanji nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da pravice državljana tretje države niso kršene.

3.  Obdelava osebnih podatkov, ki jo opravlja Europol v skladu s to uredbo, poteka v skladu z Uredbo (EU) 2016/794, nadzoruje pa jo Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Obrazložitev

Uskladitev s členom 43 uredbe o Europolu.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Osebni podatki, do katerih se je dostopalo v SVI za namene iz člena 1(2), se obdelujejo le zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja posameznega primera, za katerega sta država članica ali Europol zaprosila za podatke.

4.   Osebni podatki, do katerih se je dostopalo v SVI za namene iz člena 5(1a), se obdelujejo le zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja posameznega primera, za katerega sta država članica ali Europol zaprosila za podatke.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Centralni sistem, imenovani organi, centralne točke dostopa in Europol hranijo evidentirane zapise o iskanju, s čimer nacionalnim organom za varstvo podatkov in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov omogočijo, da spremljajo skladnost obdelave podatkov z določbami Unije o varstvu podatkov. Razen takega namena se osebni podatki in evidentirani zapisi o iskanju po enem mesecu izbrišejo iz vseh nacionalnih podatkovnih zbirk in podatkovnih zbirk Europola, razen če navedeni podatki in evidence niso potrebni zaradi posebne kazenske preiskave, ki takrat poteka in zaradi katere sta država članica ali Europol zahtevala podatke.

5.  Centralni sistem, imenovani organi, centralne točke dostopa in Europol hranijo evidentirane zapise o iskanju, s čimer nacionalnim organom za varstvo podatkov in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov omogočijo, da spremljajo skladnost obdelave podatkov z določbami Unije o varstvu podatkov, tudi z namenom vodenja evidence za potrebe priprave letnih poročil iz člena 64(8). Razen takega namena se osebni podatki in evidentirani zapisi o iskanju po enem mesecu izbrišejo iz vseh nacionalnih podatkovnih zbirk in podatkovnih zbirk Europola, razen če navedeni podatki in evidence niso potrebni zaradi posebne kazenske preiskave, ki takrat poteka in zaradi katere sta država članica ali Europol zahtevala podatke.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Posamezna država članica in Europol zagotovita, da so vsi postopki obdelave podatkov, ki izhajajo iz zahtev za dostop do SVI za namene iz člena 1(2), zapisani ali dokumentirani zaradi preverjanja dopustnosti zahteve in nadzora zakonitosti obdelave podatkov ter neoporečnosti in varnosti podatkov, pa tudi zaradi zagotovitve samonadzora.

1.  Posamezna država članica in Europol zagotovita, da so vsi postopki obdelave podatkov, ki izhajajo iz zahtev za dostop do SVI za namene iz člena 5(1a), zapisani ali dokumentirani zaradi preverjanja dopustnosti zahteve in nadzora zakonitosti obdelave podatkov ter neoporečnosti in varnosti podatkov, pa tudi zaradi zagotovitve samonadzora.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zapisi ali dokumentacija vsebujejo:

2.  Zapisi ali dokumentacija v vseh primerih vsebujejo:

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ime organa, ki je zahteval dostop zaradi primerjave, in odgovorne osebe, ki je vložila zahtevo in obdelala podatke;

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  v skladu z nacionalnimi pravili ali Sklepom 2009/371/PNZ identifikacijsko oznako uradnika, ki je opravil iskanje, in uradnika, ki je dal nalog za iskanje ali pošiljanje.

(h)  v skladu z nacionalnimi pravili ali Uredbo (EU) 2016/794 identifikacijsko oznako uradnika, ki je opravil iskanje, in uradnika, ki je dal nalog za iskanje ali pošiljanje.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Zapisi in dokumentacija se lahko uporabljajo zgolj za nadzor nad zakonitostjo obdelave podatkov ter zagotovitev neoporečnosti in varnosti podatkov. Le zapisi, ki vsebujejo neosebne podatke, se lahko uporabljajo za spremljanje in oceno iz člena 64. Zaradi opravljanja svojih dolžnosti imajo na lastno zahtevo do navedenih zapisov dostop pristojni nacionalni nadzorni organi, odgovorni za preverjanje dopustnosti zahteve in nadzor zakonitosti obdelave podatkov ter neoporečnosti in varnosti podatkov.

3.  Zapisi in dokumentacija se lahko uporabljajo zgolj za nadzor nad zakonitostjo obdelave podatkov ter zagotovitev neoporečnosti in varnosti podatkov. Le zapisi, ki ne vsebujejo osebnih podatkov, se lahko uporabljajo za spremljanje in oceno iz člena 64. Zaradi opravljanja svojih dolžnosti imajo na lastno zahtevo do teh zapisov dostop pristojni nacionalni nadzorni organi, odgovorni za preverjanje dopustnosti zahteve in nadzor zakonitosti obdelave podatkov ter neoporečnosti in varnosti podatkov.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 767/2008

Člen 17a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Od začetka delovanja SVI iz člena 60(1) [Uredbe o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI)] se zaradi večje učinkovitosti in hitrejših mejnih kontrol vzpostavi interoperabilnost med SVI in sistemom VIS. Agencija eu-LISA v ta namen vzpostavi varen komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS, da se omogoči interoperabilnost med SVI in sistemom VIS. Neposreden vpogled iz enega sistema v drugega je mogoč le, če tako določata ta uredba in Uredba (ES) št. 767/2008.

1.  Od začetka delovanja SVI iz člena 60(1) [Uredbe o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI)] se zaradi večje učinkovitosti in hitrejših mejnih kontrol vzpostavi interoperabilnost med SVI in sistemom VIS ob ustreznem upoštevanju načela omejitve namena. Agencija eu-LISA v ta namen vzpostavi varen komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS, da se omogoči interoperabilnost med SVI in sistemom VIS. Neposreden vpogled iz enega sistema v drugega je mogoč le, če tako določata ta uredba in Uredba (ES) št. 767/2008.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 767/2008

Člen 17a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija v skladu s členom 33 [Uredbe o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI)] sprejme ukrepe, potrebne za vzpostavitev in zasnovo interoperabilnosti na visoki ravni v skladu s členom 34 [Uredbe o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI)]. Organ za upravljanje zaradi vzpostavitve interoperabilnosti s SVI zagotovi potreben razvoj in/ali prilagoditve centralnega vizumskega informacijskega sistema, nacionalnega vmesnika v posamezni državi članici ter komunikacijske infrastrukture med centralnim vizumskim informacijskim sistemom in nacionalnimi vmesniki. Nacionalne infrastrukture razvijejo in/ali prilagodijo države članice.“;

4.  Komisija v skladu s členom 33 [Uredbe o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI)] sprejme ukrepe, potrebne za vzpostavitev in zasnovo interoperabilnosti na visoki ravni v skladu s členom 34 [Uredbe o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI)]. Agencija eu-LISA zaradi vzpostavitve interoperabilnosti s SVI zagotovi potreben razvoj in/ali prilagoditve centralnega vizumskega informacijskega sistema, nacionalnega vmesnika v posamezni državi članici ter komunikacijske infrastrukture med centralnim vizumskim informacijskim sistemom in nacionalnimi vmesniki. Nacionalne infrastrukture razvijejo in/ali prilagodijo države članice.“;

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 767/2008

Člen 18 – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če se pri iskanju po podatkih, ki so navedeni v odstavku 1, izkaže, da so v sistemu VIS shranjeni podatki o enem izdanem ali podaljšanem vizumu ali več takih vizumih, katerih obdobje veljavnosti še ni poteklo in so ozemeljsko veljavni za mejni prehod, ima pristojni organ mejne kontrole izključno za namene iz odstavka 1 pravico do vpogleda v naslednje podatke zadevne prosilčeve dokumentacije in v vse z njo povezane dokumentacije v skladu s členom 8(4):

3.  Če se pri iskanju po podatkih, ki so navedeni v odstavku 1, izkaže, da so podatki o imetniku vizuma že v sistemu VIS, ima pristojni organ mejne kontrole izključno za namene iz odstavka 1 pravico do vpogleda v naslednje podatke zadevne prosilčeve dokumentacije in v vse z njo povezane dokumentacije v skladu s členom 8(4):

Obrazložitev

Odstavka 3 in 4 sta zaradi poenostavitve besedila združena.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 767/2008

Člen 18 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če se pri iskanju po podatkih, ki so navedeni v odstavku 1, izkaže, da so podatki o osebi že v sistemu VIS, vendar evidentirani vizumi niso veljavni, ima pristojni organ izključno za namene iz odstavka 1 pravico do vpogleda v naslednje podatke prosilčeve dokumentacije in v vse z njo povezane dokumentacije v skladu s členom 8(4):

črtano

(a)  informacije o statusu in podatke, ki so bili vneseni neposredno z vloge, iz člena 9(2) in (4);

 

(b)  fotografije;

 

(c)  vnesene podatke, ki kakor koli zadevajo izdane, razveljavljene ali preklicane vizume ali tiste, katerih veljavnost je bila podaljšanja, iz členov 10, 13 in 14.

 

Obrazložitev

Odstavka 3 in 4 sta zaradi poenostavitve besedila združena.

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (EU) št. 767/2008

Člen 18 – odstavek 5 – točka a – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  tehnologija za uporabo podobe obraza, posnete v živo, na mejnem prehodu ni na voljo, zato istovetnosti imetnika vizuma ni mogoče preveriti v SVI;

(ii)  tehnologija za uporabo podobe obraza, posnete v živo, na mejnem prehodu trenutno ni na voljo, zato istovetnosti imetnika vizuma ni mogoče preveriti v SVI;

Obrazložitev

Ker mora biti tehnologija na voljo na vseh mejnih prehodih, je njena nerazpoložljivost lahko samo začasna.

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka 8 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  v členu 20 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

(8)  v členu 20 se prvi pododstavek odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (EU) št. 767/2008

Člen 26 – odstavek 3 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a.  Organ za upravljanje je [šest mesecev po začetku veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI)] odgovoren za naloge iz odstavka 3 tega člena.“

3a.   Agencija eu-LISA je [šest mesecev po začetku veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI)] odgovorna za naloge iz odstavka 3 tega člena.“

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (EU) št. 767/2008

Člen 34 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica in organ za upravljanje vodita evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v okviru sistema VIS. Te evidence kažejo namen dostopa iz člena 6(1) in členov od 15 do 22, datum in uro, vrsto prenesenih podatkov iz členov od 9 do 14, vrsto uporabljenih podatkov pri poizvedovanju iz členov 15(2), 17, 18(1), 18 (5), 19(1), 19a(2), 19a(5), 20(1), 21(1) in 22(1) ter naziv pristojnega organa, ki vnaša ali pridobiva podatke. Hkrati vsaka država članica vodi evidentirane zapise o osebah, ki so pooblaščene za vnos ali pridobivanje podatkov.

1.  Vse države članice in agencija eu-LISA vodijo evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v okviru sistema VIS. Te evidence kažejo namen dostopa iz člena 6(1) in členov od 15 do 22, datum in uro, vrsto prenesenih podatkov iz členov od 9 do 14, vrsto uporabljenih podatkov pri poizvedovanju iz členov 15(2), 17, 18(1), 18 (5), 19(1), 19a(2), 19a(5), 20(1), 21(1) in 22(1) ter naziv pristojnega organa, ki vnaša ali pridobiva podatke. Hkrati vsaka država članica vodi evidentirane zapise o osebah, ki so pooblaščene za vnos ali pridobivanje podatkov.

Predlog spremembe     199

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez možnosti ugotavljanja istovetnosti posameznikov ima ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov držav članic, Komisije, agencije eu-LISA in agencije Frontex, izključno za pripravo poročil in statistične namene, dostop do naslednjih podatkov:

1.  Ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov držav članic, Komisije in agencije eu-LISA ima brez možnosti ugotavljanja istovetnosti posameznikov ali profiliranja ter izključno za pripravo poročil in statistične namene, ustrezno pooblaščeno osebje Evropske agencije za mejno in obalno stražo pa za namene izvajanja analiz tveganj in ocen ranljivosti iz členov 11 in 13 Uredbe (EU) 2016/1624, dostop do naslednjih podatkov:

Predlog spremembe     200

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  o državljanstvu, spolu in datumu rojstva državljana tretje države;

(b)  o državljanstvu, spolu in letu rojstva državljana tretje države;

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija eu-LISA za namen iz odstavka 1 vzpostavi, izvaja in gosti centralni repozitorij na svojih tehničnih straneh, ki vsebuje podatke iz odstavka 1 in ne omogoča ugotavljanja istovetnosti posameznikov ter organom iz odstavka 1 omogoča, da pridobijo prilagodljiva poročila in statistiko o vstopih in izstopih, zavrnitvah vstopa in prekoračitvi obdobja dovoljenega bivanja državljanov tretjih držav, da se izboljša ocena tveganja prekoračitve trajanja dovoljenega bivanja, okrepi učinkovitosti mejnih kontrol, konzulatom pomaga pri obdelavi vlog za izdajo vizuma in podpre oblikovanje migracijske politike Unije na podlagi dokazov. Repozitorij vsebuje tudi dnevno statistiko o podatkih iz odstavka 4. Dostop do centralnega repozitorija se dovoli z varnim dostopom prek omrežja S-TESTA z nadzorom dostopa in posebnimi uporabniškimi profili, namenjenimi le poročanju in statistiki.

2.  Agencija eu-LISA za namen iz odstavka 1 vzpostavi, izvaja in gosti repozitorij na centralni ravni na svojih tehničnih straneh, ki vsebuje podatke iz odstavka 1 in ne omogoča ugotavljanja istovetnosti posameznikov ter organom iz odstavka 1 omogoča, da pridobijo prilagodljiva poročila in statistiko o vstopih in izstopih, zavrnitvah vstopa in prekoračitvi obdobja dovoljenega bivanja državljanov tretjih držav, da se okrepi učinkovitost mejnih kontrol, konzulatom pomaga pri obdelavi vlog za izdajo vizuma in podpre oblikovanje migracijske politike Unije na podlagi dokazov. Repozitorij vsebuje tudi dnevno statistiko o podatkih iz odstavka 4. Dostop do centralnega repozitorija se dovoli z varnim dostopom prek omrežja S-TESTA z nadzorom dostopa in posebnimi uporabniškimi profili, namenjenimi le poročanju in statistiki.

Predlog spremembe     202

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija eu-LISA vsako četrtletje objavi statistiko o SVI, iz katere so razvidni zlasti število, državljanstvo in vstopni mejni prehod državljanov tretjih držav, ki so prekoračili obdobje dovoljenega bivanja, državljanov tretjih držav, ki jim je bil zavrnjen vstop, vključno z razlogi za zavrnitev, in državljanov tretjih držav, katerih bivanje je bilo preklicano ali podaljšano, ter število državljanov tretjih držav, izvzetih iz obveznosti odvzema prstnih odtisov.

4.  Agencija eu-LISA vsako četrtletje objavi statistiko o SVI, iz katere so razvidni zlasti število, državljanstvo, starost, spol, trajanje bivanja in vstopni mejni prehod državljanov tretjih držav, ki so prekoračili obdobje dovoljenega bivanja, državljanov tretjih držav, ki jim je bil zavrnjen vstop, vključno z razlogi za zavrnitev, in državljanov tretjih držav, katerih bivanje je bilo preklicano ali podaljšano, ter število državljanov tretjih držav, izvzetih iz obveznosti odvzema prstnih odtisov.

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Konec vsakega leta se statistični podatki zberejo v obliki zbirke četrtletnih statističnih prikazov za zadevno leto. Statistika vsebuje razčlenitev podatkov za vsako državo članico.

5.  Konec vsakega leta se statistični podatki zberejo v letnem poročilu za zadevno leto. Statistika vsebuje razčlenitev podatkov za vsako državo članico. Poročilo se objavi in pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in nacionalnim nadzornim organom.

Predlog spremembe     204

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Agencija eu-LISA Komisiji na zahtevo predloži statistiko o posebnih vidikih v zvezi z izvajanjem te uredbe in statistiko v skladu z odstavkom 3.

6.  Agencija eu-LISA Komisiji in Evropskemu parlamentu na zahtevo predloži statistiko o posebnih vidikih v zvezi z izvajanjem te uredbe in statistiko v skladu z odstavkom 3.

Predlog spremembe     205

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Stroški, ki nastanejo z ustanovitvijo in delovanjem centralnega sistema, komunikacijske infrastrukture in nacionalnega enotnega vmesnika, bremenijo splošni proračun Unije.

1.  Stroški, ki nastanejo z ustanovitvijo in delovanjem centralnega sistema, varne in šifrirane komunikacijske infrastrukture in nacionalnega enotnega vmesnika, bremenijo splošni proračun Unije.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  upravljanje nacionalnih sistemov (prostor, izvajanje, električna energija, hlajenje);

(b)  upravljanje nacionalnih sistemov in mejnih infrastruktur (prostor, izvajanje, električna energija, hlajenje);

Obrazložitev

Prilagoditev izrazja členu 6.

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  delovanje nacionalnih sistemov (upravljavci in pogodbe za izvajanje podpornih storitev);

(c)  delovanje nacionalnih sistemov in mejnih infrastruktur (upravljavci in pogodbe za izvajanje podpornih storitev);

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija te podatke v skladu z odstavkom 1 da na voljo državam članicam in javnosti prek javnega spletnega mesta, ki se stalno posodablja.

6.  Komisija informacije iz odstavkov 1 do 4 objavi v Uradnem listu Evropske unije. Če se spremenijo, enkrat na leto objavi njihovo posodobljeno prečiščeno različico. Stalno tudi posodablja javno spletno mesto, ki vsebuje te informacije.

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija eu-LISA [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe – OPOCE, prosimo navedite z dejanskim datumom] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo SVI Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku pri razvoju centralnega sistema, enotnih vmesnikov ter komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in enotnimi vmesniki. Po končanem razvoju Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem podrobno pojasni, kako so bili izpolnjeni zlasti cilji, povezani z načrtovanjem in stroški, ter utemelji morebitna odstopanja.

2.  Agencija eu-LISA [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe – OPOCE, prosimo navedite z dejanskim datumom] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo SVI Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku pri razvoju centralnega sistema, enotnih vmesnikov ter varne in šifrirane komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in enotnimi vmesniki. Poročilo vsebuje podrobne informacije o nastalih stroških in informacije o tveganjih, ki bi lahko vplivala na skupne stroške sistema. Po končanem razvoju Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem podrobno pojasni, kako so bili izpolnjeni zlasti cilji, povezani z načrtovanjem in stroški, ter utemelji morebitna odstopanja.

Obrazložitev

Glede na pretekle izkušnje, zlasti z drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema, bi bilo treba stroške pozorno spremljati.

Predlog spremembe     210

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija tri leta po začetku delovanja SVI in vsaka naslednja štiri leta po tem pripravi splošno oceno delovanja SVI. Splošna ocena obsega pregled doseženih rezultatov glede na zastavljene cilje, učinek na temeljne pravice in oceno nadaljnje veljavnosti temeljnih načel ter pregled uporabe te uredbe, varnosti sistema vstopa/izstopa in morebitnih posledic za prihodnje delovanje, v njej pa so podana tudi morebitna potrebna priporočila. Komisija ocenjevalno poročilo posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

5.  Komisija tri leta po začetku delovanja SVI in vsaka naslednja štiri leta po tem pripravi splošno oceno delovanja SVI. Splošna ocena obsega pregled doseženih rezultatov glede na zastavljene cilje, učinek na temeljne pravice in oceno nadaljnje veljavnosti temeljnih načel ter pregled uporabe te uredbe, varnosti SVI in morebitnih posledic, vključno s proračunskimi, za prihodnje delovanje, v njej pa so podana tudi morebitna potrebna priporočila. Komisija ocenjevalno poročilo posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Agenciji Evropske unije za temeljne pravice.

Predlog spremembe     211

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 8 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) številu zahtev za popravek podatkov, ukrepih, ki so temu sledili, in številu popravkov na podlagi zahtevkov zadevnih oseb.

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 65 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

 

Uporablja se od datuma, ki ga določi Komisija v skladu s členom 60, razen za člene 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 in 61, ki se uporabljajo od začetka veljavnosti te uredbe.

 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

Obrazložitev

Členi, ki so potrebni za razvoj sistema SVI, bi se morali začeti uporabljati takoj. Celotna uredba bi se morala začeti uporabljati, ko bo ta sistem začel delovati.

  • [1]  UL C xx z dne 25.10.2016, str. xx.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Povečanje pretoka potnikov na zunanjih mejah Evropske unije v zadnjih letih je pokazalo neučinkovitost sedanjih sistemov mejne kontrole, kar bi se lahko še poslabšalo glede na ocene tega pretoka za prihodnja leta. Predvideva se, da bo do leta 2025 schengenski prostor legalno prečkalo in za kratek čas obiskalo približno 300 milijonov državljanov tretjih držav. Samo zračni promet naj bi se v naslednjih 20 letih vsako leto povečal za 2,6 %. Treba je modernizirati naše sisteme za upravljanje potnikov, da bodo postali bolj pretočni in učinkoviti, pa tudi varnejši, pri tem pa ponovna nacionalizacija informacijskih sistemov in nadzora meja ne pride v poštev. Tega nadzora ne moremo omejiti le na potne liste potnikov in na žige v njih, ki so lahko ponarejeni ali neberljivi, poleg tega pa mejnim organom povzročijo nesorazmerno količino dela, tako da se ne morejo osredotočiti na svoje dejanske naloge, in s tem ogrožajo varnost. Če ne bo sprememb, bo to srednjeročno pomenilo kolaps naših mejnih točk, prav tako pa bodo potrebne ogromne naložbe v infrastrukturo in osebje, da bi se lahko soočili s tem pretokom;

Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) bo koristila potnikom, saj se bo skrajšalo obdobje čakanja na mejnih točkah, državam članicam, ker bodo lahko hitreje obravnavale dobronamerne potnike, hkrati pa se bo okrepila varnost meja, operaterjem infrastrukture, ker bodo omogočene krajše povezave v tranzitnih območjih, kar prinaša neposredne in posredne ekonomske koristi, upraviteljem mejnih točk, katerih viri bodo optimizirani, in prevoznikom, ki bodo lažje izpolnjevali svoje naloge. S tem bo zagotovljena tudi potrebna zaščita temeljnih pravic in podatkov v sistemu.

V evropski agendi o migracijah je upravljanje meja eden od štirih stebrov za boljše upravljanje migracij. Nadnacionalne grožnje, s katerimi se v zadnjih letih srečuje Evropska unija, so pokazale, da je na območju brez notranjih meja potreben učinkovit nadzor zunanjih meja. Povezava med učinkovitim nadzorom meja in prizadevanji za notranjo varnost je vse bolj očitna. Poročevalec podpira dostop varnostnih sil do SVI z namenom boja proti hudim kaznivim dejanjem in terorističnim grožnjam, saj bo tako sistem dobil dodano vrednost. Ta dostop mora biti nadzorovan, nujen, sorazmeren, izpolnjevati pa mora tudi ustrezna zagotovila v zvezi z zaščito pravic in podatkov. Treba in mogoče je najti ravnotežje med bolj pretočnimi mejnimi prehodi in njihovo varnostjo.

Stališče poročevalca

1. Cilji

V zakonodajnem predlogu je treba vzpostaviti sistem, ki bo omogočil lažje prehajanje meja, boj proti nedovoljenim migracijam oseb, ki jim preteče zakonito obdobje bivanja, in boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Ti cilji morajo biti zagotovljeni in usklajeni z zaščito podatkov, zbranih v okviru SVI v smislu sorazmernosti in nujnosti.

2. Arhitektura

Poročevalec pozdravlja spremembe v zakonodajnem predlogu, saj jih večina ponuja odgovore na dvome, ki so se pojavili v času priprave zakonodaje. Vendar pa ne razume odprave programa za registrirane potnike, ki ga Parlament vidi kot smel način za pospešitev prečkanja meje.

3. Interoperabilnost s sistemom VIS

Ena najpomembnejših točk tega predloga je interoperabilnost SVI s sistemom VIS, ki napoveduje, kakšna naj bi bila v prihodnje povezava med različnimi informacijskimi sistemi. Pod pogojem, da se spoštuje načelo sorazmernosti, ta interoperabilnost ne pomeni poseganja v pravice iz členov 7 in 8 Listine o temeljih pravicah.

Ne da bi se na tej stopnji zavzemali za interoperabilnost s sistemom SIS II, bi bilo treba pojasniti postopek, ki se uporabi po izdaji opozorila glede subjektov, ki se jim izteče obdobje dovoljenega bivanja v schengenskem prostoru.

4. Proračun

Res je, da bo vzpostavitev SVI draga, a še dražje bi bilo neukrepanje, tako v smislu potrebnih naložb v infrastrukturo in osebje za soočanje z vse večjim pretokom potnikov kot v smislu varnosti držav članic. Čeprav poročevalec podpira smotrno porabo proračunskih sredstev, izraža zaskrbljenost zaradi morebitnih odstopanj, ki bi se utegnila pojaviti v postopku izvajanja, kar pomeni, da bi bil potreben strožji predhodni in naknadni nadzor.

5. Biometrija

Študijska faza je pokazala, da je najboljši način za združevanje hitrosti in varnosti na mejnih prehodih kombinacija štirih prstnih odtisov in prepoznavanja obraza. V skladu s stališčem Evropskega parlamenta se zmanjša količina zbranih biometričnih podatkov, tako da bi se uvozili podatki, ki so že zbrani v sistemu VIS, in bi se minimaliziralo zajemanje in podvajanje zbranih podatkov. Treba je spoštovati kakovostne standarde, da bi lahko zbrane podatke v celoti uporabili za zastavljene cilje.

6. Varstvo podatkov in temeljnih pravic

Ta uredba mora zagotoviti varstvo podatkov, shranjenih v SVI, v skladu z Listino o temeljih pravicah. Zato mora sistem, da bi izpolnjeval zahteve členov 7 in 8 Listine, izpolnjevati vsa naslednja merila: imeti ustrezno pravno podlago; spoštovati načela Listine, zasledovati splošni interes; biti sorazmeren in nujen. To se med drugim doseže z ukrepi, kot so zmanjšanje registriranih podatkov v sistemu, vloga nacionalnih in evropskih organov za varstvo podatkov, postopki za popravke in izbris ali načini dostopa do sistema in dovoljenja za dostop. Velja poudariti, da je Evropsko sodišče priznalo, da so cilji SVI (nadzor meja in migracij ter boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu) v splošnem interesu.

7. Obdobje hrambe podatkov

SVI mora spoštovati načeli nujnosti in sorazmernosti. 181-dnevno obdobje hrambe podatkov, kot je bilo prvotno predlagano, bi oviralo učinkovitost sistema. Z vidika potnika ne izpolnjuje cilja pospešitve mejnega pretoka, saj bi se morale zaradi kratkega obdobja osebe, ki pogosto obiščejo naše ozemlje, ponovno registrirati, kar bi upočasnilo postopek. Z vidika veleposlaništev in mejnih organov onemogoča zgodovinsko analizo potovanja in analizo tveganj, kar je pomembno za sprejemanje odločitev. Z vidika varnostnih sil pa bi se uničili pomembni podatki, potrebni za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu.

Predlagani rok je skladen s cilji sistema in bi pripomogel k interoperabilnosti s sistemom VIS. Vseeno pa so potrebna zagotovila, da bodo imeli posamezniki, kadar je to potrebno, možnost dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanje, ter njihovega popravka in/ali izbrisa.

8. Dostop varnostnih sil do sistema

Dostop varnostnih sil in Europola do sistema vse od njegove vzpostavitve z namenom boja proti organiziranemu kriminalu in terorizmu mu bo dal ogromno dodano vrednost. Zagotovitev skladnosti te možnosti z omogočanjem hitrejšega pretoka na mejah je potrebna in izvedljiva s pravnega vidika, pri tem pa je treba spoštovati evropski pravni red. Preživetje schengenskega območja je med drugim odvisno od zaščite zunanjih meja. Najuporabnejše orodje za boj proti organiziranemu kriminalu so obveščevalni podatki in informacije: možnost predvidevanja.

Očitno je, da nekatere varnostne sile trenutno ne uporabljajo v celoti obstoječih sistemov, prav tako pa lahko vidimo, da vlaganje v izobraževanje, izmenjava primerov dobre prakse in izgradnja medsebojnega zaupanja prinesejo boljšo in pogostejšo uporabo teh sistemov. Med uvajanjem sistema bo potrebno izobraževanje organov, ki bodo imeli dostop do njega.

9. Posledice za prevoznike in potnike

Vloga prevoznikov je bistvenega pomena za uspešnost sistema. Imeti morajo sorazmeren in omejen dostop do podatkov iz SVI, ki jim pomagajo pri opravljanju njihovih nalog, a z ustreznimi zagotovili, da se ne ogrozi varnost sistema.

Potniki morajo vedeti, koliko časa še lahko zakonito ostanejo v državi, zato bi bilo zelo koristno v ta namen vzpostaviti sistem, ki bi omogočal ogled teh informacij na spletu. Dostop do njega mora biti enostaven in varen, tako da ga lahko ima le zakoniti potnik. Agencija eu-LISA bi to stran vzdrževala na varnem omrežju, ocenjevala bi potencialna tveganja in na podlagi teh opredeljevala posebne potrebe te storitve.

10. Upravljanje

Agencija eu-LISA bo imela pomembno vlogo pri razvoju in vzdrževanju SVI. V času vzpostavljanja sistema in pozneje, ko bo že deloval, bo morala prilagoditi standarde glede varnosti, nadzora in odgovornosti. Parlament mora biti udeležen v različnih fazah SVI v okviru svojih pristojnosti.

MANJŠINJSKO MNENJE

v skladu s členom 52a(4) Poslovnika

Marie-Christine Vergiat

V okviru sistema vstopa/izstopa bo v skladu s ciljem lažjega prehajanja meja EU vzpostavljena datoteka s podatki o državljanih tretjih držav, ki prihajajo v EU in iz nje odhajajo, spodbujal bo interoperabilnost z drugimi zbirkami podatkov na podlagi obsežnega sistema zbiranja podatkov, zlasti biometričnih, tudi za otroke od dvanajstega leta naprej, kar ni v skladu z mednarodnim pravom in ustvarja nevaren precedens.

Policisti bodo lahko zaradi enačenjem nadzora meja in boja proti terorizmu dostopali do podatkov pod enakimi pogoji kot mejne straže, s čimer se zamenjujeta dva zelo različna cilja. S povezovanjem migracij, kriminalitete in terorizma pa se ne spoštujeta načeli nujnosti in sorazmernosti.

Tako bodo lahko „dobri“ potniki na ozemlje vstopali v skladu z ad hoc upravnimi postopki, za vse druge pa se bo predpostavljalo, da nimajo urejenega statusa, in ne bodo obravnavani posamično, zlasti ranljive osebe, o katerih bodo države članice samodejno obveščene.

Glede na naravo in pomembnost tega predloga menimo, da okoliščine pregleda besedila niso omogočile izvedbe ustreznega zakonodajnega dela, saj bi utegnile biti ogrožene človekove pravice tisočev moških, žensk in otrok.

Če ne drugega, bi se lahko bolje upoštevala priporočila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

MNENJE Odbora za proračun (9.12.2016)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Pripravljavka mnenja: Monika Hohlmeier

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja meni, da je boljše, sodobnejše in učinkovito upravljanje zunanjih meja bistveno, če želimo zagotoviti natančen pregled vstopov in izstopov državljanov tretjih držav. S tem bi zagotovili tudi hitrejše mejne kontrole, skrajšali čakalne dobe na mejah in okrepili svobodo gibanja ter obenem izboljšali notranjo varnost, okrepili boj proti terorizmu in hudim čezmejnim kaznivim dejanjem ter odkrivali nezakonita prečkanja meja, identitetne goljufije ali osebe, ki nadaljujejo bivanje po izteku vizuma. Zlasti poudarja, da obstaja med posameznimi informacijskimi sistemi bistvena vrzel, ki jo je treba odpraviti, da bi učinkovito zavarovali zunanje meje EU. Nobena država članica sama ne more zagotoviti učinkovitega nadzora vstopa in izstopa državljanov tretjih držav na ozemlju schengenskega območja, zato je treba nujno razviti in v vseh državah članicah izvajati učinkovit evropski instrument.

V zvezi s tem pripravljavka mnenja pozdravlja revidirani predlog Komisije za sistem vstopa/izstopa (SVI), s katerim se spodbuja interoperabilnost in sinergija med informacijskimi sistemi za pospešitev, olajšanje in okrepitev kontrolnih postopkov za državljane tretjih držav, ki potujejo v EU.

Pozdravlja tudi tehnično študijo Evropske komisije o pametnih mejah ter končno poročilo o pilotnem projektu eu-LISA za pametne meje, v katerem so upoštevani pomisleki Parlamenta iz leta 2013 ter konkretno ocenjeni finančni, tehnični in organizacijski izzivi, povezani s posameznimi možnostmi politike, opravljena pa je bila tudi faza testiranja, ki jo je izvedla eu-LISA.

Želi opomniti, da je bilo v predlogih iz leta 2013 v okviru proračuna EU dodeljenih 1,1 milijarde EUR kot okvirni znesek za razvoj sistema vstopa/izstopa in programa za registrirane potnike. V spremenjenem predlogu, ki temelji na prednostnih možnosti za enotni sistem vstopa/izstopa, vključno z dostopom zaradi kazenskega pregona, je potrebni znesek ocenjen na 480 milijonov EUR. Rezultati finančne analize se zdijo bolj natančni kot v prejšnjem predlogu, znesek pa je odvisen od izida postopka oddaje javnega naročila in projektne analize (povezovanje obstoječih nacionalnih sistemov in gradnja novega sistema v vseh državah članicah).

S finančno podporo iz proračuna EU bi poleg stroškov osrednjih elementov na ravni EU v celotnem obdobju večletnega finančnega okvira (288 milijonov EUR na ravni EU, kar vključuje tako razvojne kot operativne stroške prek posrednega upravljanja) pokrili tudi stroške povezovanja obstoječih nacionalnih mejnih infrastruktur v državah članicah s SVI prek nacionalnih enotnih vmesnikov (120 milijonov EUR prek neposrednega upravljanja). V nasprotju s predlogom Komisije se priporoča ustanovitev kriznega mehanizma, s katerim bi zagotovili, da bodo lahko države članice z organizacijskimi in finančnimi težavami sistem vzpostavile v predvidenem času.

Pripravljavka mnenja meni, da bo mogoče operativne stroške v državah članicah po vzpostavitvi SVI podpirati v sklopu nacionalnih programov v okviru Sklada za notranjo varnost (deljeno upravljanje), ter spodbuja države članice, da najdejo stroškovno učinkovite rešitve.

Predlaga tudi strožja pravila o poročanju Evropskemu parlamentu in Svetu med razvojem evropske strategije zaposlovanja in po njem, vključno z obveznim obveščanjem o razvoju proračuna in stroškov, da bi zagotovili popoln parlamentarni nadzor in pregled nad postopkom ter zmanjšali tveganje za prekoračitev stroškov in zamud.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Komisija je v sporočilu z dne 6. aprila 2016 z naslovom „Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost“ predstavila postopek, ki naj bi privedel do interoperabilnosti informacijskih sistemov, s katerim bi se strukturno izboljšala zasnova upravljanja podatkov Unije s področja nadzora na mejah in varnosti.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Opredeliti je treba cilje sistema vstopa/izstopa (SVI) in njegovo tehnično arhitekturo, določiti pravila glede njegovega delovanja in uporabe ter opredeliti pristojnosti za sistem, skupine podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, namene vnosa podatkov, merila za njihov vnos, organe, pooblaščene za dostop do podatkov, ter podrobnejša pravila o obdelavi podatkov in varstvu osebnih podatkov.

(7)  Opredeliti je treba cilje sistema vstopa/izstopa (SVI) in njegovo tehnično arhitekturo, določiti pravila glede njegovega delovanja, uporabe in interoperabilnosti z drugimi informacijskimi sistemi ter opredeliti pristojnosti za sistem, skupine podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, namene vnosa podatkov, merila za njihov vnos, organe, pooblaščene za dostop do podatkov, ter podrobnejša pravila o obdelavi podatkov in varstvu osebnih podatkov.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  SVI bi moral biti sestavljen iz centralnega sistema, v katerem bo delovala računalniško podprta osrednja podatkovna zbirka biometričnih in alfanumeričnih podatkov, nacionalnega enotnega vmesnika v vsaki državi članici, varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki. Vsaka država članica bi morala svojo nacionalno mejno infrastrukturo povezati z nacionalnim enotnim vmesnikom.

(12)  SVI bi moral biti sestavljen iz centralnega sistema, v katerem bo delovala računalniško podprta osrednja podatkovna zbirka biometričnih in alfanumeričnih podatkov, nacionalnega enotnega vmesnika v vsaki državi članici, varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter med centralnim sistemom sistema SVI in centralnim sistemom EURODAC ter komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki. Vsaka država članica bi morala svojo nacionalno mejno infrastrukturo povezati z nacionalnim enotnim vmesnikom. Nacionalna mejna infrastruktura držav članic vključuje schengenski informacijski sistem, Interpolovo zbirko podatkov o ukradenih in izgubljenih potnih listinah (SLTD), pa tudi zbirke podatkov Europola in nacionalne zbirke podatkov organov kazenskega pregona.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  SVI in Eurodac bi bilo treba povezati s kanalom za neposredno komunikacijo med centralnimi sistemi in s tem omogočiti, da se iz SVI proti Eurodacu samodejno prenašajo podatki o osebah, ki so prekoračile dovoljeni čas bivanja.

Obrazložitev

Nova uredba o Eurodacu določa evidentiranje podatkov o vseh državljanih tretjih držav, ki na ozemlju ene od držav članic prebivajo nezakonito.

V skladu s členom 11 sedanje uredbe bo SVI ustvarjal seznam oseb, ki so prekoračile dovoljeni čas bivanja in se torej na ozemlju zadržujejo nezakonito. S samodejnim prenosom podatkov se bo zmanjšalo podvajanje.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Ta uredba o vzpostavitvi SVI nadomešča obveznost žigosanja potnih listov državljanov tretjih držav, ki velja za vse države članice pristopnice. Bivanje v državah članicah, ki schengenskega pravnega reda še ne uporabljajo v celoti v skladu s svojimi zadevnimi akti o pristopu, se ne bi smelo upoštevati pri izračunu trajanja dovoljenega bivanja na schengenskem območju. Takšne države članice bi morale v SVI evidentirati bivanje državljanov tretjih držav, vendar ga avtomatizirani kalkulator v sistemu ne bi smel šteti v okvir dovoljenega trajanja bivanja.

(43)  Ta uredba o vzpostavitvi SVI nadomešča obveznost žigosanja potnih listov državljanov tretjih držav, ki velja za vse države članice pristopnice. Bivanje v državah članicah, ki ne uporabljajo določb schengenskega pravnega reda iz naslova III Uredbe (EU) 2016/399, bi se moralo upoštevati pri izračunu dovoljenega bivanja v času 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Obrazložitev

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nacionalni enotni vmesnik v vsaki državi članici, ki temelji na skupnih tehničnih specifikacijah in je enak za vse države članice ter omogoča povezavo centralnega sistema in nacionalnih mejnih infrastruktur v državah članicah;

(b)  nacionalni enotni vmesnik v vsaki državi članici, ki temelji na skupnih tehničnih specifikacijah in je enak za vse države članice ter omogoča povezavo centralnega sistema in nacionalnih mejnih infrastruktur v državah članicah; nacionalna mejna infrastruktura držav članic vključuje schengenski informacijski sistem, Interpolovo zbirko podatkov SLTD, pa tudi zbirke podatkov Europola in nacionalne zbirke podatkov organov kazenskega pregona;

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  varni komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom VIS;

(c)  varni komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI ter centralnima sistemoma VIS in SIS;

Obrazložitev

Poleg popolne interoperabilnosti med sistemoma SVI in VIS je treba za zagotovitev popolne izmenjave podatkov vključiti tudi schengenski informacijski sistem (SIS).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  varni komunikacijski kanal med centralnim SVI in centralnim sistemom Eurodac;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Interoperabilnost s sistemom Eurodac

 

1.  Agencija eu-LISA vzpostavi varen komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom Eurodac, s čimer se omogoči interoperabilnost med obema sistemoma.

 

2.  S to zahtevo glede interoperabilnosti se omogoči, da se iz SVI proti Eurodacu samodejno prenašajo podatki iz členov 14 in 15 o vseh osebah, ki so prekoračile dovoljeni čas bivanja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Bivanje v državah članicah, ki schengenskega pravnega reda še ne uporabljajo v celoti v skladu s svojimi zadevnimi akti o pristopu, se ne upošteva pri izračunu trajanja dovoljenega bivanja na schengenskem območju. Navedene države članice bivanje državljanov tretjih držav evidentirajo v SVI. Avtomatizirani kalkulator v sistemu bivanja v državah članicah, ki schengenskega reda še ne uporabljajo v celoti, ne šteje za del dovoljenega trajanja bivanja.

4.  Bivanje v državah članicah, ki ne uporabljajo določb iz naslova III Uredbe (EU) 2016/399, se upošteva pri izračunu trajanja dovoljenega bivanja.

Obrazložitev

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Podatki iz členov 14 in 15 o vseh osebah, ki so dovoljeni čas bivanja prekoračile za več kot 15 dni, v njihovi evidenci o vstopu/izstopu pa ni podatka o izstopu, se samodejno prenesejo v centralni sistem Eurodac.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA je pristojna za razvoj centralnega sistema, nacionalnih enotnih vmesnikov, komunikacijske infrastrukture in varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS. Pristojna je tudi za razvoj spletne storitve iz člena 12 v skladu z zahtevami in pogoji, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 61(2).

Agencija eu-LISA je pristojna za razvoj centralnega sistema, nacionalnih enotnih vmesnikov, komunikacijske infrastrukture in varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom Eurodac. Pristojna je tudi za razvoj spletne storitve iz člena 12 v skladu z zahtevami in pogoji, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 61(2).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA določi zasnovo fizične arhitekture sistema, vključno z njegovo komunikacijsko infrastrukturo ter tehnične specifikacije in njihov razvoj v zvezi s centralnim sistemom, enotnimi vmesniki, varnim komunikacijskim kanalom med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter komunikacijsko infrastrukturo, ki jih na podlagi ugodnega mnenja Komisije sprejme upravni odbor. Izvede tudi morebitne prilagoditve sistema VIS, ki so potrebne zaradi vzpostavitve interoperabilnosti s SVI in izvajanja sprememb Uredbe (ES) št. 767/2008 iz člena 55.

Agencija eu-LISA določi zasnovo fizične arhitekture sistema, vključno z njegovo komunikacijsko infrastrukturo ter tehnične specifikacije in njihov razvoj v zvezi s centralnim sistemom, enotnimi vmesniki, varnim komunikacijskim kanalom med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom Eurodac ter komunikacijsko infrastrukturo, ki jih na podlagi ugodnega mnenja Komisije sprejme upravni odbor. Izvede tudi morebitne prilagoditve sistema VIS, ki so potrebne zaradi vzpostavitve interoperabilnosti s SVI in izvajanja sprememb Uredbe (ES) št. 767/2008 iz člena 55.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA razvije in vzpostavi centralni sistem, nacionalne enotne vmesnike, varni komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter komunikacijsko infrastrukturo čim prej po začetku veljavnosti te uredbe in sprejetju ukrepov Komisije iz člena 33.

Agencija eu-LISA razvije in vzpostavi centralni sistem, nacionalne enotne vmesnike, varni komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom Eurodac ter komunikacijsko infrastrukturo čim prej po začetku veljavnosti te uredbe in sprejetju ukrepov Komisije iz člena 33.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA je pristojna za operativno upravljanje centralnega sistema, varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter nacionalnih enotnih vmesnikov. V sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija, v skladu z analizo stroškov in koristi. Agencija eu-LISA je odgovorna tudi za operativno upravljanje komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki ter za spletno storitev iz člena 12.

Agencija eu-LISA je pristojna za operativno upravljanje centralnega sistema, varnega komunikacijskega kanala med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom sistema VIS ter med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom Eurodac in nacionalnih enotnih vmesnikov. V sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija, v skladu z analizo stroškov in koristi. Agencija eu-LISA je odgovorna tudi za operativno upravljanje komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki ter za spletno storitev iz člena 12.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 34 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 34a

 

Krizni mehanizem

 

Komisija in države članice ustanovijo krizni mehanizem, ki se ga sproži v primeru, da se država članica sooča z organizacijskimi in finančnimi težavami. Ta mehanizem zagotavlja, da se istočasno in pravočasno opravijo razvoj in vključitev nacionalnih sistemov, projektno načrtovanje, interoperabilnost s centralnima sistemoma VIS in SIS ter izvajanje te uredbe. Zagotavlja tudi dosledno sodelovanje vseh držav članic v sistemu.

Obrazložitev

Bistveno je, da lahko sistem upravljajo vse države ne glede na njihov finančni položaj, s čimer bi zagotovili nemoteno delovanje.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 34 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 34 b

 

Komisija brez poseganja v člen 58 zagotovi, da ima vsaka država članica zadostno finančno podporo za vključitev obstoječih nacionalnih mejnih infrastruktur v SVI preko nacionalnih enotnih vmesnikov. Ta finančna podpora zajema vse nacionalne stroške integracije in odhodke v zvezi z izvajanjem te uredbe in mora biti sorazmerna s posameznimi upravnimi potrebami vsake države članice.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Stroški, ki nastanejo z ustanovitvijo in delovanjem centralnega sistema, komunikacijske infrastrukture in nacionalnega enotnega vmesnika, bremenijo splošni proračun Unije.

1.  Stroški, ki nastanejo z ustanovitvijo in delovanjem centralnega sistema, komunikacijske infrastrukture in nacionalnega enotnega vmesnika, bremenijo splošni proračun Unije. Komisija pred začetkom postopka oddaje javnega naročila izvede natančno analizo tehničnih zahtev za vključitev obstoječih nacionalnih sistemov, tehničnih standardov, zahtev glede vsebine ter dostopnosti SVI.

Obrazložitev

Digitalizirano nadzorovanje meja je na nacionalni ravni v EU in tretjih državah vse bolj razširjeno. Enajst držav članic schengenskega območja ter Bolgarija, Romunija in Združeno kraljestvo izvajajo sisteme, ki so podobni sistemom vstopa in izstopa in so običajno omejeni na izbrana letališča. Pri razvoju drugih obsežnih informacijskih sistemov na ravni EU, kot sta sistema SIS II in VIS, so stroški teh pobud bistveno presegli prvotno predvidene stroške. Zato je treba stroške čim natančneje predhodno opredeliti, da bi čim bolj zmanjšali tveganje preseganja.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija eu-LISA [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe – OPOCE, prosimo navedite z dejanskim datumom] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo SVI Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku pri razvoju centralnega sistema, enotnih vmesnikov ter komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in enotnimi vmesniki. Po končanem razvoju Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem podrobno pojasni, kako so bili izpolnjeni zlasti cilji, povezani z načrtovanjem in stroški, ter utemelji morebitna odstopanja.

2.  Agencija eu-LISA [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe – OPOCE, prosimo navedite z dejanskim datumom] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo SVI Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku pri razvoju centralnega sistema, enotnih vmesnikov ter komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in enotnimi vmesniki. V poročilo se vključi pregled razvoja proračuna in stroškov s podrobno tehnično in finančno oceno, natančnimi podatki o zvišanju stroškov in spremembah pri zahtevah glede oblikovanja ter navedejo se razlogi za te spremembe. Če se sproži krizni mehanizem, se v poročilu navedejo razlogi za sprožitev ter pojasnijo posledice. Po končanem razvoju Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem podrobno pojasni, kako so bili izpolnjeni zlasti cilji, povezani z načrtovanjem in stroški, ter utemelji morebitna odstopanja.

Obrazložitev

Pri razvoju drugih obsežnih informacijskih sistemov na ravni EU, kot sta sistema SIS II in VIS, so stroški teh pobud bistveno presegli predvideni časovni okvir načrtovane stroške. Predlagamo, da eu.LISA v okviru poročanja Evropskemu parlamentu in Svetu med pripravo evropske strategije zaposlovanja in po njej obvezno obvešča o razvoju proračuna in stroškov, s čimer bi zagotovili popoln parlamentarni nadzor in pregled nad postopkom ter zmanjšali tveganje za prekoračitev stroškov in zamud.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija tri leta po začetku delovanja SVI in vsaka naslednja štiri leta po tem pripravi splošno oceno delovanja SVI. Splošna ocena obsega pregled doseženih rezultatov glede na zastavljene cilje, učinek na temeljne pravice in oceno nadaljnje veljavnosti temeljnih načel ter pregled uporabe te uredbe, varnosti sistema vstopa/izstopa in morebitnih posledic za prihodnje delovanje, v njej pa so podana tudi morebitna potrebna priporočila. Komisija ocenjevalno poročilo posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

5.  Komisija tri leta po začetku delovanja SVI in vsaka naslednja štiri leta po tem pripravi splošno oceno delovanja SVI. Splošna ocena obsega pregled doseženih rezultatov glede na zastavljene cilje, učinek na temeljne pravice in oceno nadaljnje veljavnosti temeljnih načel ter pregled uporabe te uredbe, varnosti sistema vstopa/izstopa in morebitnih posledic, zlasti proračunskih, za prihodnje delovanje, v njej pa so podana tudi morebitna potrebna priporočila. Komisija ocenjevalno poročilo posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Predlagamo, da se v splošne ocene vključi pregled morebitnih proračunskih posledic prihodnjih operacij, s čimer bi zagotovili popoln parlamentarni nadzor, proračunski nadzor in načrtovanje ter čim bolj zgodaj ugotovili morebitne spremembe s proračunskimi posledicami.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa za registracijo podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa za državljane tretjih držav, ki prečkajo zunanje meje držav članic EU, ter določitev pogojev za dostop do Evropskega gospodarskega prostora za namen kazenskega pregona

Referenčni dokumenti

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

9.5.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Datum sprejetja

8.12.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

11

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

Referenčni dokumenti

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Datum predložitve EP

6.4.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Datum sprejetja

27.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Datum predložitve

8.3.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani