BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011

8.3.2017 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Förfarande : 2016/0106(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0057/2017
Ingivna texter :
A8-0057/2017
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0194),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 77.2 b och d, artiklarna 87.2 a och 88.22 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0135/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 september[1],

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och budgetutskottets yttrande (A8-0057/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den ersätter eller väsentligt ändrar sitt förslag eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  För att ytterligare förbättra förvaltningen av de yttre gränserna och i synnerhet för att kontrollera att bestämmelserna om tillåten vistelsetid efterlevs i fråga om tredjelandsmedborgare som beviljats kortare vistelse inom Schengenområdet, bör ett system inrättas som elektroniskt registrerar tid och plats för tredjelandsmedborgares in- och utresor och beräknar deras tillåtna vistelsetid.

Motivering

Ett skäl som fastställer det övergripande syftet med inrättandet av in- och utresesystemet bör läggas till.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Vad gäller in- och utresesystemet krävs det att man fastställer vilka mål det ska ha, hur den tekniska utformningen ska se ut, vilka regler som ska gälla för dess drift och användning samt hur ansvarsfördelningen ska se ut. Man måste även fastställa vilka uppgiftskategorier som ska föras in i systemet, för vilka ändamål dessa kategorier ska föras in och vilka kriterier som ska gälla för införandet, vilka myndigheter som ska ha åtkomst till dessa uppgifter och ytterligare bestämmelser om behandling och skydd av personuppgifter.

(7)  Vad gäller in- och utresesystemet krävs det att man fastställer vilka mål det ska ha, vilka uppgiftskategorier som ska föras in i systemet, vilka kriterier som ska gälla för införandet, vilka myndigheter som ska ha åtkomst till dessa uppgifter, ytterligare bestämmelser om behandling och skydd av personuppgifter samt systemets tekniska utformning och regler för dess drift och användning samt driftskompatibilitet med andra informationssystem. Det är även nödvändigt att fastställa hur ansvarsfördelningen ska se ut.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Det bör fastställas exakta bestämmelser vad gäller ansvaret för utvecklingen och driften av in- och utresesystemet och medlemsstaternas ansvar för anslutning till in- och utresesystemet. Medlemsstaterna bör kunna utnyttja tillgängliga resurser inom sina nationella program inom fonden för inre säkerhet för utvecklingen och driften av in- och utresesystemet på nationell nivå. Byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/20111a, bör ha ansvaret för att utveckla och sköta den operativa förvaltningen av ett centraliserat in- och utresesystem i enlighet med denna förordning, och de relevanta bestämmelserna i förordning (EU) nr 1077/2011 bör ändras i enlighet med detta.

 

__________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  In- och utresesystemet bör ha som mål att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna, förhindra irreguljär invandring och underlätta förvaltningen av migrationsströmmarna. Det bör framför allt och vid behov bidra till identifiering av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för vistelsens längd inom medlemsstaternas territorium.

(9)  Målet för in- och utresesystemet bör vara att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna, förhindra irreguljär invandring och underlätta förvaltningen av migrationsströmmarna. Det bör framför allt och vid behov bidra till identifiering av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för den tillåtna vistelsens längd inom medlemsstaternas territorium. Dessutom bör det bidra till att terroristbrott eller andra grova brott förhindras, upptäcks och utreds.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  In- och utresesystemet bör bestå av ett centralt system, som driver en datoriserad central databas över biometriska och alfanumeriska uppgifter, ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat, en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system och Centrala informationssystemet för viseringar (VIS centrala system) och Informationssystemet för viseringar (VIS), som inrättats genom rådets beslut 2004/512/EC1a, samt den säkra och krypterade kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten. Varje medlemsstat bör på ett säkert sätt ansluta sina nationella gränsinfrastrukturer till det enhetliga nationella gränssnittet. För att tredjelandsmedborgare och transportörer när som helst ska kunna kontrollera den återstående tillåtna vistelsetiden bör en webbtjänst tas fram. Relevanta berörda parter bör rådfrågas under webbtjänstens utvecklingsfas.

 

_______________

 

1a Rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) (EUT L 213, 15.6.2004, s. 5).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Driftskompatibilitet bör upprättas mellan in- och utresesystemet och VIS genom en direkt kommunikationskanal mellan VIS centrala system och in- och utresesystemets centrala system, för att göra det möjligt för de gränsmyndigheter som använder in- och utresesystemet att göra sökningar i VIS för att hämta viseringsrelaterade uppgifter i syfte att skapa eller uppdatera en personakt, och för att göra det möjligt för gränsmyndigheterna att vid de yttre gränserna verifiera att viseringar är giltiga samt verifiera viseringsinnehavarens identitet med hjälp av fingeravtryck direkt mot VIS och verifiera identiteten på tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav mot VIS med fingeravtryck. Driftskompatibiliteten bör även göra det möjligt för de gränsmyndigheter som använder VIS att göra sökningar direkt i in- och utresesystemet från VIS för att granska viseringsansökningar och beslut om dessa ansökningar samt ge dem möjlighet att uppdatera de viseringsrelaterade uppgifterna i in- och utresesystemet om en visering ogiltigförklaras, återkallas eller förlängs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008/EG1a bör ändras i enlighet med detta.

 

_________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

Motivering

Skälens ordningsföljd ändras för att återspegla artiklarnas ordningsföljd. Tidigare skäl 13 ändras inte.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c)  I kommissionens meddelande av den 6 april 2016 ”Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet” presenterades ett förfarande som ska leda till driftskompatibilitet mellan informationssystemen i syfte att strukturellt förbättra EU:s uppgiftshanteringsstruktur för gränskontroll och säkerhet. Högnivåexpertgruppen för informationssystem och interoperabilitet, som inrättades i enlighet med detta meddelande, förväntas lägga fram sina resultat under våren 2017. Dessa resultat skulle kunna vara relevanta för in- och utresesystemets framtida utveckling och, om detta skulle vara fallet, uppmanas kommissionen att föreslå eventuella lämpliga åtgärder i fråga om in- och utresesystemet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9d)  Denna förordning bör fastställa vilka myndigheter i medlemsstaterna som kan ges behörighet att få åtkomst till in- och utresesystemet för att föra in, ändra, radera eller inhämta uppgifter för systemets specifika ändamål i den utsträckning som det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Motivering

Skälens ordningsföljd ändras för att återspegla artiklarnas ordningsföljd. Tidigare skäl 14 ändras inte.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9e (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9e)  All behandling av in- och utresesystemets uppgifter bör stå i proportion till de mål som eftersträvas och bör vara nödvändig för att de behöriga myndigheterna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Behöriga myndigheter bör när de använder systemet säkerställa respekten för mänsklig värdighet och integritet avseende den person vars uppgifter inhämtas och bör inte diskriminera personer på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att kunna uppfylla dessa mål bör in- och utresesystemet behandla alfanumeriska uppgifter och biometriska uppgifter (fingeravtryck och ansiktsbild). Användning av biometriska uppgifter utgör visserligen ett intrång i resenärernas personliga integritet, men är ändå befogad av två anledningar: För det första är biometriska uppgifter en tillförlitlig metod för att identifiera tredjelandsmedborgare inom medlemsstaternas territorium som inte kan uppvisa resehandlingar eller någon annan form av identifiering, vilket är vanligt förekommande hos irreguljära migranter. För det andra ger biometriska uppgifter en tillförlitligare matchning mellan in- och utreseposterna för legala resenärer. Om ansiktsbilder används i kombination med uppgifter om fingeravtryck är det möjligt att minska antalet registrerade fingeravtryck, med samma resultat när det gäller identifieringens tillförlitlighet.

(10)  In- och utresesystemet bör samla in och behandla alfanumeriska uppgifter och biometriska uppgifter (fingeravtryck och ansiktsbild) först och främst för att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna, förhindra irreguljär invandring och underlätta förvaltningen av migrationsströmmarna. Personuppgifter som registreras i in- och utresesystemet får endast behandlas vidare för att bidra till att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott enligt de villkor som fastställs i denna förordning. Användning av biometriska uppgifter utgör visserligen ett intrång i resenärernas personliga integritet, men är ändå befogad av två anledningar: För det första är biometriska uppgifter en tillförlitlig metod för att identifiera tredjelandsmedborgare inom medlemsstaternas territorium som inte kan uppvisa resehandlingar eller någon annan form av identifiering, vilket är vanligt förekommande hos irreguljära migranter. För det andra ger biometriska uppgifter en tillförlitligare matchning mellan in- och utreseposterna för legala resenärer. Om ansiktsbilder används i kombination med uppgifter om fingeravtryck är det möjligt att minska antalet registrerade fingeravtryck, med samma resultat när det gäller identifieringens tillförlitlighet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Fyra fingeravtryck av tredjelandsmedborgare som inte omfattas av viseringskravet bör registreras i in- och utresesystemet om detta är fysiskt möjligt, för att möjliggöra en exakt verifiering och identifiering (i syfte att säkerställa att tredjelandsmedborgaren inte redan är registrerad under en annan identitet eller med en annan resehandling) och garantera att tillräckliga uppgifter finns tillgängliga under alla omständigheter. Kontrollen av viseringsinnehavares fingeravtryck kommer att göras mot informationssystemet för viseringar (VIS), inrättat genom rådets beslut 2004/512/EG4. Ansiktsbilder av både tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskravet och tredjelandsmedborgare som innehar en visering bör registreras i in- och utresesystemet och användas som den främsta biometriska uppgiften för att verifiera identiteten på tredjelandsmedborgare som tidigare har registrerats i in- och utresesystemet och så länge som deras personakt inte har raderats. Alternativt bör denna verifiering utföras med hjälp av fingeravtryck.

(11)  Fyra fingeravtryck av tredjelandsmedborgare som inte omfattas av viseringskravet bör registreras i in- och utresesystemet om detta är fysiskt möjligt, för att möjliggöra en exakt verifiering och identifiering (i syfte att säkerställa att tredjelandsmedborgaren inte redan är registrerad under en annan identitet eller med en annan resehandling) och garantera att tillräckliga uppgifter finns tillgängliga för att uppnå in- och utresesystemets mål. Kontrollen av viseringsinnehavares fingeravtryck kommer att göras mot VIS. Ansiktsbilder av både tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskravet och tredjelandsmedborgare som innehar en visering bör registreras i in- och utresesystemet och användas som den främsta biometriska uppgiften för att verifiera identiteten på tredjelandsmedborgare som tidigare har registrerats i in- och utresesystemet och så länge som deras personakt inte har raderats. Alternativt bör denna verifiering utföras med hjälp av fingeravtryck.

__________

__________

4 Rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) (EUT L 213, 15.6.2004, s. 5).

 

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  In- och utresesystemet bör bestå av ett centralt system, som kommer att driva en datoriserad central databas över biometriska och alfanumeriska uppgifter, ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat, en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system samt kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten. Varje medlemsstat bör ansluta sina nationella gränsinfrastrukturer till det enhetliga nationella gränssnittet.

utgår

Motivering

Detta skäl flyttas.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Driftskompatibilitet bör upprättas mellan in- och utresesystemet och VIS genom en direkt kommunikationskanal mellan de centrala systemen, för att göra det möjligt för de gränsmyndigheter som använder in- och utresesystemet att göra sökningar i VIS för att hämta viseringsrelaterade uppgifter i syfte att skapa eller uppdatera en personakt, och för att göra det möjligt för gränsmyndigheterna att vid de yttre gränserna verifiera att viseringar är giltiga samt verifiera viseringsinnehavarens identitet med hjälp av fingeravtryck direkt mot VIS och verifiera identiteten på tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav mot VIS med fingeravtryck. Driftskompatibiliteten bör även göra det möjligt för de gränsmyndigheter som använder VIS att göra sökningar direkt i in- och utresesystemet för att granska viseringsansökningar och beslut om dessa ansökningar samt ge dem möjlighet att uppdatera de viseringsrelaterade uppgifterna i in- och utresesystemet om en visering ogiltigförklaras, återkallas eller förlängs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008/EG bör ändras i enlighet med detta.

utgår

Motivering

Detta skäl flyttas.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Denna förordning bör fastställa vilka myndigheter i medlemsstaterna som kan ges behörighet att få åtkomst till in- och utresesystemet för att föra in, ändra, radera eller inhämta uppgifter för systemets specifika ändamål i den utsträckning som det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

utgår

Motivering

Detta skäl flyttas.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  All behandling av in- och utresesystemets uppgifter bör stå i proportion till de mål som eftersträvas och bör vara nödvändig för att de behöriga myndigheterna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Behöriga myndigheter bör när de använder systemet säkerställa respekten för mänsklig värdighet och integritet avseende den person vars uppgifter inhämtas och bör inte diskriminera personer på grund av kön, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

utgår

Motivering

Detta skäl flyttas.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  I kampen mot terroristbrott och andra grova brott är det absolut nödvändigt att de brottsbekämpande myndigheterna förfogar över så aktuell information som möjligt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Åtkomsten till uppgifter i VIS för brottsbekämpande ändamål har redan visat sig vara en hjälp för att identifiera personer som har dött på ett våldsamt sätt eller för att hjälpa utredare att göra betydande framsteg i fall som rör människohandel, terrorism eller narkotikahandel. Åtkomst till informationen i in- och utresesystemet är nödvändig för att förhindra, upptäcka eller utreda de terroristbrott som avses i rådets rambeslut 2002/475/RIF6 eller andra grova brott som avses i rådets rambeslut 2002/584/RIF7. De uppgifter som genereras av in- och utresesystemet får användas för att verifiera identiteten både om en tredjelandsmedborgare har förstört sina resehandlingar och om de brottsbekämpande myndigheterna utreder ett brott genom att använda fingeravtryck eller ansiktsbilder och vill fastställa en identitet. De får även användas som ett underrättelseverktyg för brottsbekämpning för att bygga upp bevis genom att spåra resvägen för en person som misstänks för att ha begått brott eller har fallit offer för brott. Uppgifterna i in- och utresesystemet bör därför vara tillgängliga för medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europeiska polisbyrån (Europol), på de villkor som fastställs i denna förordning.

(16)  I kampen mot terroristbrott och andra grova brott är det nödvändigt att de utsedda brottsbekämpande myndigheterna förfogar över så aktuell information som möjligt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Åtkomsten till uppgifter i VIS för brottsbekämpande ändamål har redan visat sig vara en hjälp för att identifiera personer som har dött på ett våldsamt sätt eller för att hjälpa utredare att göra betydande framsteg i fall som rör människohandel, terrorism eller narkotikahandel. Åtkomst till informationen i in- och utresesystemet är nödvändig för att förhindra, upptäcka eller utreda de terroristbrott som avses i rådets rambeslut 2002/475/RIF6 eller andra grova brott som avses i rådets rambeslut 2002/584/RIF7. De uppgifter som genereras av in- och utresesystemet får användas för att verifiera identiteten både om en tredjelandsmedborgare har förstört sina resehandlingar och om de brottsbekämpande myndigheterna utreder ett brott genom att använda fingeravtryck eller ansiktsbilder och vill fastställa en identitet. De får även användas som ett verktyg för att bygga upp bevis genom att spåra resvägen för en person som misstänks för att ha begått brott eller har fallit offer för brott. Uppgifterna i in- och utresesystemet bör därför vara tillgängliga för medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europeiska polisbyrån (Europol), på de villkor som fastställs i denna förordning. Utifrån de brottsbekämpande ändamålen och i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott innebär det att sökningar i databasen är proportionerliga om det finns en allvarliga fara för den allmänna säkerheten. Alla sökningar måste vara vederbörligen motiverade och proportionerliga i förhållande till intresset i fråga.

___________

___________

6 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 6).

6 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 6).

7 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

7 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Europol spelar vidare en central roll i samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter när det gäller gränsöverskridande brottsutredningar genom att stödja brottsförebyggande verksamhet, analyser och utredningar i hela unionen. Följaktligen bör också Europol få åtkomst till in- och utresesystemet inom ramen för sina arbetsuppgifter och i enlighet med rådets beslut 2009/371/RIF. 8

(17)  Europol spelar vidare en central roll i samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter när det gäller gränsöverskridande brottsutredningar genom att stödja brottsförebyggande verksamhet, analyser och utredningar i hela unionen. Följaktligen bör också Europol få åtkomst till in- och utresesystemet inom ramen för sina arbetsuppgifter och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794.8 Europeiska datatillsynsmannen bör övervaka Europols behandling av uppgifter och säkerställa full överensstämmelse med tillämpliga regler för uppgiftsskydd.

___________________

___________________

8 Rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (EUT L 121, 15.5.2009, s. 37).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Jämförelser av uppgifter på grundval av ett latent fingeravtryck, det vill säga de daktyloskopiska spår som kan hittas på en brottsplats, är grundläggande för polissamarbetet. Möjligheten att jämföra ett fingeravtrycksspår med uppgifter om fingeravtryck som lagras i in- och utresesystemet, i fall där det finns rimliga skäl att förmoda att förövaren eller offret kan vara registrerad i in- och utresesystemet, bör ge medlemsstaternas utsedda myndigheter ett mycket värdefullt verktyg i arbetet med att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, exempelvis när den enda bevisning som finns tillgänglig på en brottsplats är fingeravtrycksspår.

(19)  Jämförelser av uppgifter på grundval av ett latent fingeravtryck, det vill säga de daktyloskopiska spår som kan hittas på en brottsplats, är grundläggande för polissamarbetet. Möjligheten att jämföra ett fingeravtrycksspår med uppgifter om fingeravtryck som lagras i in- och utresesystemet, i fall där det finns rimliga skäl att förmoda att förövaren eller offret kan vara registrerad i in- och utresesystemet, är nödvändig för att medlemsstaternas utsedda myndigheter ska kunna förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, exempelvis när den enda bevisning som finns tillgänglig på en brottsplats är fingeravtrycksspår.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att gränskontrolltjänstemän har åtkomst till Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar samt relevanta nationella databaser och unionsdatabaser. De bör även se till att gränskontrolltjänstemän till fullo utnyttjar sin rätt till åtkomst till dessa databaser när de registrerar resenärer från tredjeländer vid inresor till och utresor från unionens territorium.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Lagring av personuppgifter i in- och utresesystemet får inte vara längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som eftersträvas med systemet. För gränsförvaltningsändamål är det lämpligt att lagra uppgifterna om tredjelandsmedborgare i fem år för att de inte ska behöva registrera sig på nytt i in- och utresesystemet innan den perioden har löpt ut. När det gäller tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare som omfattas av direktiv 2004/38/EG10 eller till en tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten och som inte innehar det uppehållskort som anges i direktiv 2004/38/EG, är det lämpligt att lagra varje tillhörande in- och utresepost i högst ett år efter den senaste utresan.

(25)  Lagring av personuppgifter i in- och utresesystemet får inte vara längre än vad som är absolut nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. För gränsförvaltningsändamål är det tillräckligt att lagra uppgifterna om tredjelandsmedborgare som lagligen har använt in- och utresesystemet och tredjelandsmedborgare som har nekats inresa för en kortare vistelse {eller på grundval av rundresevisering} i två år för att de inte ska behöva registrera sig på nytt i in- och utresesystemet innan den perioden har löpt ut. Den tvååriga lagringstiden för uppgifter kommer att minska omregistreringsfrekvensen och gynna alla resenärer, eftersom både den genomsnittliga tiden för att passera gränsen och väntetiden vid gränsövergångsställena kommer att minska. Att resenärer som redan är registrerade i in- och utresesystemet inte behöver registrera sig på nytt inom denna tvåårsperiod kommer också att minska väntetiden vid gränsövergångsstället för resenärer som reser in i Schengenområdet endast en gång. Denna tvååriga lagringstid för uppgifter är också nödvändig för att underlätta gränspassager genom att använda ”förfarandeacceleratorer” och självbetjäningssystem. När det gäller tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare som omfattas av direktiv 2004/38/EG10 eller till en tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten och som inte innehar det uppehållskort som anges i direktiv 2004/38/EG, är det lämpligt att lagra varje tillhörande in- och utresepost i högst ett år efter den senaste utresan. Efter utgången av den relevanta lagringsperioden bör uppgifterna raderas automatiskt.

___________

___________

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 77).

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 77).

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  En fyraårig lagringstid är nödvändig för uppgifter som rör tredjelandsmedborgare som inte har lämnat medlemsstaternas territorium inom den tillåtna vistelsetiden för att underlätta identifierings- och återsändandeprocessen. Uppgifterna bör raderas automatiskt efter fyraårsperiodens slut, om det inte finns skäl att radera dem tidigare.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  En femårig lagringstid för uppgifterna är nödvändig för att gränskontrolltjänstemännen ska kunna utföra den nödvändiga riskanalys som krävs enligt kodexen om Schengengränserna innan de tillåter en resenär att resa in i Schengenområdet. Även för behandlingen av viseringsansökningar vid konsulat krävs att den sökandes resehistorik analyseras för att man ska kunna bedöma hur tidigare viseringar använts och om villkoren för vistelse har respekterats. I stället för stämpling av pass kommer det att göras en sökning i in- och utresesystemet. Den resehistorik som finns tillgänglig i systemet bör därför omfatta en period som är tillräcklig för ändamålet med utfärdandet av viseringen. Den femåriga lagringstiden kommer att minska omregistreringsfrekvensen och gynna alla resenärer, eftersom både den genomsnittliga tid det tar att passera gränsen och väntetiden vid gränsövergångsställena kommer att minska. Att resenärer som redan är registrerade i in- och utresesystemet inte behöver registrera sig på nytt kommer också att minska väntetiden vid gränsen för resenärer som reser in i Schengenområdet endast en gång. Denna lagringstid för uppgifter kommer också att vara nödvändig för att man ska kunna underlätta gränspassagen genom att använda ”förfarandeacceleratorer” och självbetjäningssystem. Ett sådant förenklat förfarande är beroende av de uppgifter som finns registrerade i systemet. En kortare lagringstid skulle få en negativ effekt på gränskontrollernas längd. En kortare lagringstid skulle också minska den grupp resenärer som kan dra nytta av ett sådant förenklat förfarande och därigenom undergräva in- och utresesystemets uttalade mål att underlätta gränspassagen.

(26)  En tvåårig lagringstid för personuppgifter som rör tredjelandsmedborgare som lagligen har använt in- och utresesystemet och tredjelandsmedborgare som har nekats inresa för en kortare vistelse {eller på grundval av rundresevisering} samt en fyraårig lagringstid för personuppgifter som rör tredjelandsmedborgare som inte har lämnat medlemsstaternas territorium inom den tillåtna vistelsetiden är nödvändig för att gränskontrolltjänstemännen ska kunna utföra den nödvändiga riskanalys som krävs enligt kodexen om Schengengränserna innan de tillåter en resenär att resa in i Schengenområdet. För behandlingen av viseringsansökningar vid konsulat krävs även att den sökandes resehistorik analyseras för att man ska kunna bedöma hur tidigare viseringar använts och om villkoren för vistelse har respekterats. I stället för stämpling av pass kommer det att göras en sökning i in- och utresesystemet. Den resehistorik som finns tillgänglig i systemet bör därför omfatta en period som är tillräcklig för ändamålet med utfärdandet av viseringen. När riskanalysen görs vid gränsen och en viseringsansökning behandlas bör tredjelandsmedborgares resehistorik kontrolleras för att fastställa om de tidigare har överskridit den maximalt tillåtna vistelsetiden. Det är därför nödvändigt att behålla personuppgifter som rör tredjelandsmedborgare som inte har lämnat medlemsstaternas territorium inom den tillåtna vistelsetiden under den längre fyraåriga perioden jämfört med vad som gäller för personuppgifter som rör tredjelandsmedborgare som lagligen har använt in- och utresesystemet och tredjelandsmedborgare som har nekats inresa för en kortare vistelse {eller på grundval av rundresevisering}.

Ändringsförslag     23

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Samma femåriga lagringstid skulle vara nödvändig för uppgifter om personer som inte har lämnat medlemsstaternas territorium inom den tillåtna vistelsetiden för att underlätta identifierings- och återsändandeprocessen och för personer som har nekats inresa för en kortare vistelse {eller på grundval av rundresevisering}. Uppgifterna bör raderas efter femårsperiodens slut, om det inte finns skäl att radera dem tidigare.

utgår

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Det bör fastställas exakta bestämmelser vad gäller ansvaret för utvecklingen och driften av in- och utresesystemet och medlemsstaternas ansvar för anslutning till in- och utresesystemet. Byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011, bör ha ansvaret för att utveckla och sköta den operativa förvaltningen av ett centraliserat in- och utresesystem i enlighet med denna förordning, och de relevanta bestämmelserna i förordning (EU) nr 1077/2011 bör ändras i enlighet med detta.

utgår

Motivering

Detta skäl flyttas.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG12 är tillämpligt när medlemsstaterna behandlar personuppgifter i enlighet med denna förordning, såvida inte behandlingen utförs av medlemsstaternas utsedda myndigheter eller kontrollmyndigheter i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

(30)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67912 är tillämplig när medlemsstaterna behandlar personuppgifter i enlighet med denna förordning, såvida inte behandlingen utförs av medlemsstaternas utsedda myndigheter eller kontrollmyndigheter i syfte att förhindra, utreda, upptäcka eller lagföra terroristbrott eller andra grova brott.

___________________

___________________

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)   Den behandling av personuppgifter som utförs av medlemsstaternas myndigheter i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott i enlighet med denna förordning bör omfattas av en standard för skydd av personuppgifter enligt nationell lagstiftning som står i överensstämmelse med rådets rambeslut 2008/977/RIF13 .

(31)  De nationella lagar, författningar och administrativa bestämmelser som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68012a är tillämpliga vid medlemsstaternas behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i syfte att förhindra, utreda, upptäcka eller lagföra terroristbrott eller andra grova brott i enlighet med denna förordning.

___________________

___________________

 

12a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

13 Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EUT L 350, 30.12.2008, s. 60).

 

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 34

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  De oberoende tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med artikel 28 i direktiv 95/46/EG bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter är laglig, medan den europeiska datatillsynsmannen, som inrättades genom förordning (EG) nr 45/2001, bör övervaka unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter. Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna bör samarbeta när det gäller övervakningen av in- och utresesystemet.

(34)  De oberoende tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter är laglig, medan den europeiska datatillsynsmannen, som inrättades genom förordning (EG) nr 45/2001, bör övervaka unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter. Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna bör samarbeta när det gäller övervakningen av in- och utresesystemet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 35

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  De nationella tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med artikel 25 i rådets rambeslut 2008/977/RIF bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter för brottsbekämpande ändamål är laglig, och de nationella tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med artikel 33 i beslut 2009/371/RIF bör övervaka att Europols databehandling är laglig.

(35)  De nationella tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680 bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter för brottsbekämpande ändamål är laglig.

Motivering

Enligt artikel 43 i Europolförordningen faller kontrollen av lagligheten i medlemsstaternas behandling av personuppgifter under Europeiska datatillsynsmannens behörighet och inte under nationella tillsynsmyndigheters behörighet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 36

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  ”(…) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den

(36)   Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 21 september 2016.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 37

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  I förslaget fastställs strikta regler för åtkomst till in- och utresesystemet och nödvändiga skyddsåtgärder. I förslaget fastställs även den enskildes rätt till åtkomst, rättelse, radering och prövning, särskilt rätten till rättsmedel och oberoende offentliga myndigheters övervakning av behandlingen. I denna förordning respekteras därför de grundläggande rättigheterna och iakttas de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till värdighet (artikel 1 i stadgan), förbudet mot slaveri och tvångsarbete (artikel 5 i stadgan), rätten till frihet och säkerhet (artikel 6 i stadgan), respekten för privatlivet och familjelivet (artikel 7 i stadgan), skyddet av personuppgifter (artikel 8 i stadgan), rätten till icke-diskriminering (artikel 21 i stadgan), barnets rättigheter (artikel 24 i stadgan), äldres rättigheter (artikel 25 i stadgan), rätten för personer med funktionshinder (artikel 26 i stadgan) och rätten till ett effektivt rättsmedel (artikel 47 i stadgan).

(37)  I förslaget fastställs strikta regler för åtkomst till in- och utresesystemet och nödvändiga skyddsåtgärder. I förslaget fastställs även den enskildes rätt till åtkomst, rättelse, komplettering, radering och prövning, särskilt rätten till rättsmedel och oberoende offentliga myndigheters övervakning av behandlingen. I denna förordning respekteras därför de grundläggande rättigheterna och iakttas de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till värdighet (artikel 1 i stadgan), förbudet mot slaveri och tvångsarbete (artikel 5 i stadgan), rätten till frihet och säkerhet (artikel 6 i stadgan), respekten för privatlivet och familjelivet (artikel 7 i stadgan), skyddet av personuppgifter (artikel 8 i stadgan), rätten till icke-diskriminering (artikel 21 i stadgan), barnets rättigheter (artikel 24 i stadgan), äldres rättigheter (artikel 25 i stadgan), rätten för personer med funktionshinder (artikel 26 i stadgan) och rätten till ett effektivt rättsmedel (artikel 47 i stadgan).

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a)  Åtkomst till de uppgifter som finns i in- och utresesystemet bör under inga omständigheter användas av medlemsstaterna för att kringgå sina internationella skyldigheter enligt Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning och dess protokoll av den 31 januari 1967 och bör inte heller användas för att förvägra asylsökande säkra, ändamålsenliga och lagliga möjligheter att ta sig till unionens territorium i utövandet av rätten till internationellt skydd.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 39a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a)  Vid driftstarten bör man förmoda att alla kvarstående inre gränskontroller har avskaffats och att alla nuvarande Schengenmedlemsstater tillämpar avdelning III i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/3991a. In- och utresesystemet bör därför utvecklas som ett gränsförvaltningsverktyg som effektiviserar gränskontroller genom att beräkna och övervaka den tillåtna vistelsens längd, och dess integrering i befintliga nationella gränsinfrastrukturer bör förberedas på grundval av ett gemensamt område utan inre gränskontroller, där personer kan röra sig fritt under en fastställd tillåten vistelsetid.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 43

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Denna förordning om inrättande av ett in- och utresesystem ersätter skyldigheten att stämpla tredjelandsmedborgarnas pass, vilket ska tillämpas av alla anslutande medlemsstater. Vistelser i de medlemsstater som enligt respektive anslutningsakt ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut bör inte beaktas vid beräkningen av längden på den tillåtna vistelsen i Schengenområdet. Sådana medlemsstater bör registrera tredjelandsmedborgares vistelse i in- och utresesystemet, men systemets automatiska beräkningsmekanism bör inte ta med vistelsen i beräkningen av den tillåtna vistelsetiden.

(43)  Denna förordning om inrättande av ett in- och utresesystem ersätter skyldigheten att stämpla tredjelandsmedborgarnas pass, vilket ska tillämpas av alla anslutande medlemsstater.

Ändringsförslag     34

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Denna förordning påverkar inte tillämpningen av direktiv 2004/38/EG.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 51

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  Denna förordning utgör en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med Schengenregelverket i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt, artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt och artikel 4.2 i 2011 års anslutningsakt.

utgår

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning inrättas ett in- och utresesystem som dels ska registrera och lagra uppgifter om datum, tid och plats för in- och utresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, beräkna längden på den tillåtna vistelsen för dessa tredjelandsmedborgare och generera varningar till medlemsstaterna när den tillåtna vistelsetiden löper ut, dels ska registrera uppgifter om datum, tid och plats för nekad inresa för tredjelandsmedborgare vars inresa för en kortare vistelse {eller på grundval av rundresevisering} har nekats samt den myndighet i medlemsstaten som nekade inresan och skälen för nekad inresa.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag     37

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I kapitel IV i denna förordning fastställs också de villkor enligt vilka utsedda brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna och Europeiska polisbyrån (Europol) kan få åtkomst till sökningar i in- och utresesystemet i syfte att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott.

2.  I syfte att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott fastställs i kapitel IV i denna förordning också de villkor och begränsningar enligt vilka utsedda brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna och Europeiska polisbyrån (Europol) kan få åtkomst till sökningar i in- och utresesystemet.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  utsedda brottsbekämpande myndigheter: myndigheter som i enlighet med artikel 26 har utsetts av medlemsstaterna för att ansvara för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  visering för kortare vistelse: ett tillstånd som utfärdats av en medlemsstat för en planerad vistelse inom medlemsstaternas territorium som inte överstiger 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

(8)  visering för kortare vistelse: visering enligt definitionen i artikel 2.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/20091a.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).

Motivering

I stället för att definiera ”visering för kortare vistelse” föreslås en korshänvisning till viseringskodexen.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  rundresevisering: ett tillstånd som utfärdats av en medlemsstat för en planerad vistelse inom två eller flera medlemsstaters territorium som överstiger 90 dagar under en 180-dagarsperiod, under förutsättning att sökanden inte avser att stanna i mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod inom en och samma medlemsstats territorium.

(9)  rundresevisering: ett tillstånd som utfärdats av en medlemsstat för en planerad vistelse inom två eller flera medlemsstaters territorium som varar tolv månader under en period på femton månader, under förutsättning att sökanden inte stannar i mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod inom en och samma medlemsstats territorium.

Motivering

Denna definition av rundresevisering har anpassats till LIBE-utskottets betänkande om detta.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  uppgifter om fingeravtryck: uppgifter om fingeravtryck av högra handens pekfinger, långfinger, ringfinger och lillfinger, om dessa finns, och annars från vänstra handen, eller ett fingeravtrycksspår.

(15)  uppgifter om fingeravtryck: uppgifter om fingeravtryck av högra handens pekfinger, långfinger, ringfinger och lillfinger, om dessa finns, och annars från vänstra handen, med tillräcklig bildupplösning och kvalitet för att kunna användas vid automatiserad biometrisk matchning, eller ett fingeravtrycksspår.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Frontex: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, som inrättats genom förordning (EG) nr 2007/2004.

(20)  Frontex: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/16241a.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  tillsynsmyndighet: de tillsynsmyndigheter som inrättats i enlighet med artikel 28 i direktiv 95/46/EG.

utgår

Ändringsförslag     44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  nationell tillsynsmyndighet: de tillsynsmyndigheter som inrättats för brottsbekämpande ändamål i enlighet med artikel 25 i rådets rambeslut 2008/977/RIF.

utgår

Ändringsförslag     45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  nationellt tillsynsorgan: de tillsynsorgan som inrättats i enlighet med artikel 33 i beslut 2009/371/RIF.

utgår

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De termer som definieras i artikel 2 i direktiv 95/46/EG ska ha samma betydelse i denna förordning, i den utsträckning personuppgifter behandlas av medlemsstaternas myndigheter för de ändamål som anges i artikel 5 i denna förordning.

2.  De termer som definieras i artikel 4 i förordning (EU) 2016/679 ska ha samma betydelse i denna förordning, i den utsträckning personuppgifter behandlas av medlemsstaternas myndigheter för de ändamål som anges i artikel 5.1 i denna förordning.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De termer som definieras i artikel 2 i rambeslut 2008/977/RIF ska ha samma betydelse i denna förordning i den utsträckning personuppgifter behandlas av medlemsstaternas myndigheter för brottsbekämpande ändamål.

3.  De termer som definieras i artikel 3 i direktiv (EU) 2016/680 ska ha samma betydelse i denna förordning, i den utsträckning personuppgifter behandlas av medlemsstaternas myndigheter för brottsbekämpande ändamål som fastställs i artikel 5.1 a i denna förordning.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

In- och utresesystemets uppbyggnad

In- och utresesystemets utveckling och operativa förvaltning

Ändringsförslag     49

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nedan kallad eu-LISA) ska utveckla in- och utresesystemet och säkra dess operativa förvaltning, inbegripet funktionerna för att behandla de biometriska uppgifter som avses i artikel 14.1 f och artikel 15.

Byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nedan kallad eu-LISA) ska utveckla in- och utresesystemet och säkra dess operativa förvaltning, inbegripet funktionerna för att behandla de biometriska uppgifter som avses i artikel 14.1 f och artikel 15, samt lämplig säkerhet.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ändamålet med in- och utresesystemet

In- och utresesystemets mål

Ändringsförslag     51

Förslag till förordning

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

In- och utresesystemet ska genom att registrera, lagra och ge medlemsstaterna åtkomst till uppgifter om datum, tid och plats för in- och utresa och för nekad inresa för tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna

1.  In- och utresesystemet ska genom att registrera, lagra och ge medlemsstaterna åtkomst till uppgifter om datum, tid och plats för in- och utresa och för nekad inresa för tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna

 

 

Ändringsförslag     52

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  göra det möjligt att identifiera och upptäcka personer som överskridit den tillåtna vistelsen (också inom territoriet) och göra det möjligt för medlemsstaternas behöriga nationella myndigheter att vidta lämpliga åtgärder, inbegripet att förbättra möjligheterna till återsändande,

(c)  göra det möjligt att identifiera och upptäcka personer som överskridit den tillåtna vistelsen och göra det möjligt för medlemsstaternas behöriga nationella myndigheter att vidta lämpliga åtgärder,

 

 

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 5 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  frigöra gränskontrollresurser från kontroller som kan automatiseras och möjliggöra en starkare inriktning på bedömningen av tredjelandsmedborgare,

(e)  möjliggöra automatiserade gränskontroller av tredjelandsmedborgare,

Ändringsförslag     54

Förslag till förordning

Artikel 5 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  bidra till att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott,

utgår

Ändringsförslag     55

Förslag till förordning

Artikel 5 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  göra det möjligt att identifiera och gripa terrorist- och brottsmisstänkta samt offer som passerar de yttre gränserna,

utgår

Ändringsförslag     56

Förslag till förordning

Artikel 5 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  göra det möjligt att generera information om resehistorik rörande terrorist- och brottsmisstänkta samt offer i samband med utredningar som rör terrorism eller andra grova brott.

utgår

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Genom att brottsbekämpande myndigheter ges åtkomst i enlighet med de villkor som fastställs i denna förordning ska in- och utresesystemet

 

(a)  bidra till att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott,

 

(b)  göra det möjligt att identifiera och gripa terrorist- och brottsmisstänkta samt identifiera offer som passerar de yttre gränserna,

 

(c)  göra det möjligt att generera information om resehistorik rörande terrorist- och brottsmisstänkta samt offer i samband med utredningar som rör terrorism eller andra grova brott.

Ändringsförslag     58

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  För att underlätta gränspassage för tredjelandsmedborgare som ofta reser och har genomgått en säkerhetsprövning får medlemsstaterna inrätta nationella lättnadsprogram i enlighet med artikel 8 e i förordning (EU) 2016/399 och ansluta dem till in- och utresesystemet.

 

In- och utresesystemet ska göra det möjligt för de behöriga nationella myndigheter som avses i artikel 8e i förordning (EU) 2016/399 att få åtkomst till uppgifter om tidigare kortare vistelser eller nekad inresa för prövning av ansökningar om åtkomst till nationella lättnadsprogram och antagande av de beslut som avses i artikel 23.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat som grundas på gemensamma tekniska specifikationer som är identiska för alla medlemsstater och möjliggör en koppling av det centrala systemet till medlemsstaternas nationella gränsinfrastrukturer,

(b)  ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat som grundas på gemensamma tekniska specifikationer som är identiska för alla medlemsstater och som på ett säkert sätt möjliggör en koppling av det centrala systemet till medlemsstaternas nationella gränsinfrastrukturer,

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  en kommunikationsinfrastruktur mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten.

(d)  en säker och krypterad kommunikationsinfrastruktur mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten.

 

(Övergripande ändring: denna ändring berör hela texten.)

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  hämta och importera viseringsrelaterade uppgifter direkt från VIS i syfte att uppdatera in- och utresesystemet om en visering ogiltigförklaras, återkallas eller förlängs i enlighet med artikel 17 i denna förordning och artiklarna 13, 14 och 18a i förordning (EG) nr 767/2008,

(b)  hämta och importera viseringsrelaterade uppgifter direkt från VIS i syfte att uppdatera poster i in- och utresesystemet om en visering ogiltigförklaras, återkallas eller förlängs i enlighet med artikel 17 i denna förordning och artiklarna 13, 14 och 18a i förordning (EG) nr 767/2008,

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  verifiera viseringens äkthet och giltighet eller om villkoren för inresa till medlemsstaternas territorium i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2016/399 är uppfyllda enligt artikel 21 i denna förordning och artikel 18.2 i förordning (EG) nr 767/2008,

(c)  vid de yttre gränserna verifiera viseringens äkthet och giltighet eller om villkoren för inresa till medlemsstaternas territorium i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2016/399 är uppfyllda enligt artikel 21 i denna förordning och artikel 18.2 i förordning (EG) nr 767/2008,

Motivering

Förtydligande av texten.

Ändringsförslag     63

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje behörig myndighet ska vid användningen av in- och utresesystemet se till att tredjelandsmedborgare inte diskrimineras på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning och att dessa personers mänskliga värdighet och integritet till fullo respekteras. Särskild hänsyn ska tas till den särskilda situation som barn, äldre och personer med funktionsnedsättning befinner sig i. När uppgifter om barn lagras ska framför allt barnets bästa komma i främsta rummet.

2.  Varje behörig myndighet ska vid användningen av in- och utresesystemet se till att tredjelandsmedborgare inte diskrimineras på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning och att dessa personers mänskliga värdighet och integritet till fullo respekteras. Särskild hänsyn ska tas till den särskilda situation som barn, äldre och personer med funktionsnedsättning befinner sig i. När uppgifter om barn lagras ska framför allt barnets bästa komma i främsta rummet.

Motivering

Justering för överensstämmelse med stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Gränskontrolltjänstemän ska, när de upptar biometriska uppgifter för in- och utresesystemet, till fullo respektera människans värdighet, i synnerhet om det uppstår problem vid upptagningen av ansiktsbilder eller fingeravtryck.

Ändringsförslag     65

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vistelse i medlemsstater som ännu inte fullt ut tillämpar Schengenregelverket i enlighet med sina respektive anslutningsakter får inte beaktas när längden på den tillåtna vistelsen i Schengenområdet beräknas. Dessa medlemsstater ska registrera tredjelandsmedborgares vistelser i in- och utresesystemet. Den automatiska beräkningsmekanismen får emellertid inte räkna med vistelser i medlemsstater som ännu inte fullt ut tillämpar Schengenregelverket som en del av vistelsens tillåtna längd.

utgår

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  In- och utresesystemet ska innehålla en mekanism som automatiskt identifierar in- och utreseposter där det inte registrerats en utresa direkt efter det att den tillåtna vistelsen löpt ut samt poster där den maximala tillåtna vistelsetiden överskridits.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag     67

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I enlighet med artikel 31 ska medlemsstaterna underrättas automatiskt tre månader i förväg om den schemalagda raderingen av uppgifter om personer som överskridit den tillåtna vistelsen så att de kan vidta lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att tredjelandsmedborgare när som helst ska kunna kontrollera den återstående tillåtna vistelsetiden, ska en säker internetåtkomst till en webbtjänst som eu-LISA hyser vid sina två tekniska enheter ge dem möjlighet att ange de uppgifter som krävs enligt artikel 14.1 b samt de planerade inrese- och utresedatumen. På grundval av detta ska webbtjänsten ge dem ett svar i form av OK/INTE OK. Webbtjänsten ska använda en separat skrivskyddad databas som uppdateras dagligen via en envägsextraktion av minsta nödvändiga delmängd uppgifter från in- och utresesystemet.

1.  För att tredjelandsmedborgare när som helst ska kunna kontrollera den återstående tillåtna vistelsetiden, ska en säker internetåtkomst till en webbtjänst som eu-LISA hyser vid sina två tekniska enheter ge dem möjlighet att ange de uppgifter som krävs enligt artikel 14.1 b samt de planerade inrese- och utresedatumen. På grundval av detta ska webbtjänsten ge dem ett svar i form av OK/INTE OK. Webbtjänsten ska använda en separat skrivskyddad databas som uppdateras dagligen via en envägsextraktion av minsta nödvändiga delmängd uppgifter från in- och utresesystemet. eu-LISA ska ansvara för säkerhetsaspekter i fråga om webbtjänsten, dess registrerade personuppgifter och förfarandet för överföring av personuppgifter från det centrala systemet till webbtjänsten. eu-LISA ska genomföra en riskbedömning av informationssäkerheten för att identifiera webbtjänstens specifika säkerhetsbehov.

Motivering

Förtydligandet har föreslagits av Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Transportörer får använda den säkra internetåtkomsten till den webbtjänst som avses i punkt 1 för att kontrollera huruvida en tredjelandsmedborgare som innehar en visering för en inresa eller för två inresor redan har utnyttjat viseringen. Transportören ska tillhandahålla de uppgifter som anges i artikel 14.1 d. Webbtjänsten ska på grundval av detta ge transportörerna ett svar i form av OK/INTE OK. Transportörer får lagra den skickade informationen och det mottagna svaret.

2.  Transportörer får använda den säkra internetåtkomsten till den webbtjänst som avses i punkt 1 för att kontrollera huruvida en tredjelandsmedborgare som innehar en visering för en inresa eller för två inresor redan har utnyttjat viseringen. Transportören ska tillhandahålla de uppgifter som anges i artikel 14.1 d. Webbtjänsten ska på grundval av detta ge transportörerna ett svar i form av OK/INTE OK. Transportörer ska inrätta ett autentiseringssystem för att säkerställa att endast behörig personal får åtkomst till webbtjänsten. Transportörer får lagra den skickade informationen och det mottagna svaret i högst 48 timmar, varpå uppgifterna ska raderas automatiskt, och endast i syfte att informera de berörda tredjelandsmedborgarna.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Gränsmyndigheterna ska i enlighet med artikel 21 verifiera tredjelandsmedborgares identitet och om en personakt för denne tidigare har skapats i in- och utresesystemet. Om en tredjelandsmedborgare använder ett självbetjäningssystem för att på förhand registrera uppgifter eller för att utföra en gränskontroll [bör inte detta självbetjäningssystem definieras eller förklaras?] , kan denna verifiering göras via självbetjäningssystemet.

1.  Gränsmyndigheterna ska i enlighet med artikel 21 verifiera tredjelandsmedborgares identitet och om en personakt för denne tidigare har skapats i in- och utresesystemet. Om en tredjelandsmedborgare använder ett självbetjäningssystem för att på förhand registrera uppgifter eller för att utföra en gränskontroll kan denna verifiering göras via självbetjäningssystemet.

Ändringsförslag     71

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en personakt har skapats tidigare, ska gränsmyndigheten vid behov uppdatera uppgifterna i personakten och skapa en in- och utresepost för varje in- och utresa i enlighet med artiklarna 14 och 15, eller, i tillämpliga fall, en post om nekad inresa i enlighet med artikel 16. Posten ska vara kopplad till den berörda tredjelandsmedborgarens personakt. I tillämpliga fall ska de uppgifter som avses i artikel 17.1 läggas till i personakten och de uppgifter som avses i artikel 17.3 och 17.4 läggas till i den berörda tredjelandsmedborgarens in- och utresepost. De olika resehandlingar och identiteter som en tredjelandsmedborgare använder lagligen ska läggas till i dennes personakt. Om en akt har registrerats tidigare och tredjelandsmedborgaren visar upp en resehandling som skiljer sig från den som tidigare registrerats, ska även de uppgifter som avses i artikel 14.1 f uppdateras om den ansiktsbild som finns registrerad i chippet i den nya resehandlingen kan tas fram elektroniskt.

2.  Om en personakt har skapats tidigare, ska gränsmyndigheten vid behov uppdatera uppgifterna i personakten och skapa en in- och utresepost för varje in- och utresa i enlighet med artiklarna 14 och 15, eller, i tillämpliga fall, en post om nekad inresa i enlighet med artikel 16. Posten ska vara kopplad till den berörda tredjelandsmedborgarens personakt. I tillämpliga fall ska de uppgifter som avses i artikel 17.1 läggas till i personakten och de uppgifter som avses i artikel 17.3 och 17.4 läggas till i den berörda tredjelandsmedborgarens in- och utresepost. De olika resehandlingar och identiteter som en tredjelandsmedborgare använder lagligen ska läggas till i dennes personakt. Om en akt har registrerats tidigare och tredjelandsmedborgaren visar upp en giltig resehandling som skiljer sig från den som tidigare registrerats, ska även de uppgifter som avses i artikel 14.1 f uppdateras om den ansiktsbild som finns registrerad i chippet i den nya resehandlingen kan tas fram elektroniskt.

Ändringsförslag     72

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det är nödvändigt att skapa eller uppdatera en viseringsinnehavares personakt, får gränsmyndigheterna hämta och importera de uppgifter som anges i artikel 14.1 d, e och g direkt från VIS, i enlighet med artikel 18a i förordning (EG) nr 767/2008.

3.  Om det är nödvändigt att skapa eller uppdatera en viseringsinnehavares personakt, får gränsmyndigheterna hämta och importera de uppgifter som anges i artikel 14.1 d till g direkt från VIS, i enlighet med artikel 18a i förordning (EG) nr 767/2008.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   Om en tredjelandsmedborgare använder ett självbetjäningssystem för förhandsregistrering av uppgifter, ska artikel 8c i förordning (EU) 2016/399 tillämpas. I sådana fall kan tredjelandsmedborgaren på förhand registrera uppgifterna för personakten eller, i tillämpliga fall, de uppgifter som behöver uppdateras. Uppgifterna ska bekräftas av gränskontrolltjänstemannen när beslutet om att tillåta eller neka inresa har fattats i enlighet med förordning (EU) 2016/399. Den verifiering som avses i punkt 1 i denna artikel ska göras via självbetjäningssystemet. De uppgifter som anges i artikel 14.1 d, e och g får hämtas och importeras direkt från VIS.

5.   Om en tredjelandsmedborgare använder ett självbetjäningssystem för förhandsregistrering av uppgifter, ska artikel 8c i förordning (EU) 2016/399 tillämpas. I sådana fall kan tredjelandsmedborgaren på förhand registrera uppgifterna för personakten eller, i tillämpliga fall, de uppgifter som behöver uppdateras. Uppgifterna ska bekräftas av gränskontrolltjänstemannen när beslutet om att tillåta eller neka inresa har fattats i enlighet med förordning (EU) 2016/399. Den verifiering som avses i punkt 1 i denna artikel ska göras via självbetjäningssystemet. De uppgifter som anges i artikel 14.1 d till g får hämtas och importeras direkt från VIS.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 14 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personuppgifter för viseringsinnehavare

Personuppgifter för tredjelandsmedborgare som omfattas av ett viseringskrav för att passera de yttre gränserna

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Gränsmyndigheten ska skapa en personakt för en tredjelandsmedborgare som innehar en visering genom att föra in följande uppgifter:

1.  Gränsmyndigheten ska skapa en personakt för en tredjelandsmedborgare som omfattas av ett viseringskrav för att passera de yttre gränserna genom att föra in följande uppgifter:

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Resehandlingens eller resehandlingarnas typ och nummer och koden på tre bokstäver för det land som har utfärdat dem.

b)  Resehandlingens eller resehandlingarnas typ och nummer samt koden på tre bokstäver för det land som har utfärdat dem.

Motivering

Förtydligande av texten.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)   Ansiktsbilden, om möjligt elektroniskt framtagen från den elektroniska maskinläsbara resehandlingen, och, om detta inte är möjligt, tagen på plats.

f)  Ansiktsbilden med tillräcklig bildupplösning och kvalitet för att den ska kunna användas för automatiserad biometrisk matchning, om möjligt elektroniskt framtagen från den elektroniska maskinläsbara resehandlingen eller VIS, och, om detta inte är möjligt, tagen på plats.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid varje inresa som en tredjelandsmedborgare som innehar en visering gör, ska nedanstående uppgifter föras in i en in- och utresepost. Posten ska kopplas till tredjelandsmedborgarens personakt med hjälp av det individuella referensnummer som tagits fram av in- och utresesystemet när akten skapades:

2.  Vid varje inresa som en tredjelandsmedborgare som omfattas av ett viseringskrav för att passera de yttre gränserna gör, ska nedanstående uppgifter föras in i en in- och utresepost, som ska kopplas till tredjelandsmedborgarens personakt med hjälp av det individuella referensnummer som tagits fram av in- och utresesystemet när akten skapades:

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  In- och utreseposter där det inte registrerats en utresa direkt efter det att den tillåtna vistelsen löpt ut ska identifieras med en märkning eller en flaggning av systemet, och uppgifterna rörande den tredjelandsmedborgare som innehar en visering och som har identifierats som en person som överskridit den tillåtna vistelsen ska föras in i den förteckning som avses i artikel 11.

4.  In- och utreseposter där det inte registrerats en utresa direkt efter det att den tillåtna vistelsetiden löpt ut ska identifieras med en märkning eller en flaggning av systemet, och uppgifterna rörande den tredjelandsmedborgare som innehar en visering och som har identifierats som en person som överskridit den tillåtna vistelsen ska föras in i den förteckning som avses i artikel 11.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För att skapa en personakt för en tredjelandsmedborgare som innehar en visering får gränsmyndigheterna hämta och importera de uppgifter som anges i punkt 1 d, e och g direkt från VIS i enlighet med artikel 18a i förordning (EG) nr 767/2008.

5.  För att skapa eller uppdatera en in- eller utresepost i en personakt för en tredjelandsmedborgare som omfattas av ett viseringskrav för att passera de yttre gränserna får gränsmyndigheterna hämta och importera de uppgifter som anges i punkt 1 d till g direkt från VIS i enlighet med artikel 18a i förordning (EG) nr 767/2008.

Ändringsförslag     81

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Om en tredjelandsmedborgare som innehar en visering gynnas av en medlemsstats nationella lättnadsprogram i enlighet med artikel 8e i förordning (EU) 2016/399 kan den berörda medlemsstaten föra in ett meddelande i tredjelandsmedborgarens personakt där det berörda nationella lättnadsprogrammet anges.

Motivering

För gränskontrolltjänstemännen skulle det vara värdefull information att veta om en person har förhandskontrollerats och beviljats tillträde till ett nationellt lättnadsprogram i en medlemsstat.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Gränsmyndigheten ska föra in de uppgifter som anges i artikel 14.1 a, b, c och f i personakten för tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav. I personakten ska den också registrera fyra fingeravtryck, av pekfinger, långfinger, ringfinger och lillfinger, från den högra handen, och om detta inte är möjligt samma fingrar från den vänstra handen, i enlighet med de specifikationer för bildupplösning och användning av fingeravtryck som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 61.2. Vad gäller de tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskravet ska artikel 14.214.4 tillämpas.

1.  Gränsmyndigheten ska föra in de uppgifter som anges i artikel 14.1 a, b, c och f i personakten för tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav. I personakten ska den också registrera fyra fingeravtryck, av pekfinger, långfinger, ringfinger och lillfinger, från den högra handen, och om detta inte är möjligt samma fingrar från den vänstra handen, i enlighet med de specifikationer för bildupplösning och användning av fingeravtryck som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 61.2. Vad gäller de tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskravet ska artikel 14.2 till 14.4 tillämpas på motsvarande sätt.

Ändringsförslag     83

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det emellertid är frågan om ett tillfälligt fysiskt hinder, ska det krävas att personen i fråga lämnar fingeravtryck vid nästa inresa. Gränsmyndigheterna ska ha rätt att begära klargöranden av skälen till det tillfälliga hindret till att lämna fingeravtryck.

Om det emellertid är frågan om ett tillfälligt fysiskt hinder, ska det krävas att personen i fråga lämnar fingeravtryck vid nästa inresa. Gränsmyndigheterna ska ha rätt att begära klargöranden av skälen till det tillfälliga hindret till att lämna fingeravtryck. Sådana skäl ska lagras i personakten tills personen i fråga kan lämna fingeravtryck, men inte längre än lagringstiden för denna personakt.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om personen i fråga är undantagen från kravet att lämna fingeravtryck av rättsliga eller faktiska skäl i enlighet med punkterna 2 och 3 ska det särskilda datafältet markeras som ”icke tillämpligt”. Systemet ska vara utformat så att det går att göra åtskillnad på fall där det inte krävs fingeravtryck av rättsliga skäl och fall där de inte kan lämnas av faktiska skäl.

4.  Om personen i fråga är undantagen från kravet att lämna fingeravtryck av rättsliga eller faktiska skäl i enlighet med punkterna 2 och 3 ska det särskilda datafältet markeras som ”icke tillämpligt”. Systemet ska vara utformat så att det går att göra åtskillnad på fall där det inte krävs fingeravtryck av rättsliga skäl och fall där de inte kan lämnas av faktiska skäl. Om det fysiska hindret för att lämna fingeravtryck är av tillfällig art ska detta registreras.

Ändringsförslag     85

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om ett beslut har fattats av gränsmyndigheten i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2016/399 och bilaga V i samma förordning, om att neka en tredjelandsmedborgare enligt artikel 2.2 i den här förordningen inresa till medlemsstaternas territorium, och när ingen akt tidigare har registrerats i in- och utresesystemet för tredjelandsmedborgaren, ska gränsmyndigheterna skapa en personakt där den ska föra in de uppgifter som krävs enligt artikel 14.1 för en tredjelandsmedborgare som innehar en visering, eller de uppgifter som krävs enligt artikel 15.1 för en tredjelandsmedborgare som är undantagen från viseringskrav.

1.  Om ett beslut har fattats av gränsmyndigheten i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2016/399 och bilaga V i samma förordning, om att neka en tredjelandsmedborgare enligt artikel 2.2 i den här förordningen inresa till medlemsstaternas territorium, och när ingen akt tidigare har registrerats i in- och utresesystemet för tredjelandsmedborgaren, ska gränsmyndigheten skapa en personakt där den ska föra in de alfanumeriska uppgifter som krävs enligt artikel 14.1 för en tredjelandsmedborgare som innehar en visering, eller de alfanumeriska uppgifter som krävs enligt artikel 15.1 för en tredjelandsmedborgare som är undantagen från viseringskrav.

Motivering

Det finns inget giltigt skäl för att samla in och behålla biometriska personuppgifter från tredjelandsmedborgare som har nekats inresa till en medlemsstats territorium och som inte passerar en yttre gräns.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  varje annat beslut som fattats av medlemsstatens behöriga myndighet i enlighet med den nationella lagstiftningen som får till följd att den tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa till eller för vistelse inom medlemsstaternas territorium avlägsnas eller avreser.

b)  varje annat beslut som fattats av medlemsstatens behöriga myndighet i enlighet med den nationella lagstiftningen som får till följd att den tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa till eller för vistelse inom medlemsstaternas territorium avlägsnas eller avreser frivilligt.

Motivering

Anpassning till den terminologi som används i återvändandedirektivet.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 18 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I sådana fall ska artikel 12 i förordning (EU) 2016/399 gälla, och om denna presumtion vederläggs genom bevis som styrker att tredjelandsmedborgaren i fråga har uppfyllt de villkor som gäller för varaktigheten av en kortare vistelse, ska de behöriga myndigheterna vid behov skapa en personakt för tredjelandsmedborgaren i in- och utresesystemet eller uppdatera den senaste in- och utreseposten genom att föra in de uppgifter som saknas i enlighet med artiklarna 14 och 15 eller radera en befintlig akt när artikel 32 är tillämplig.

I sådana fall ska artikel 12 i förordning (EU) 2016/399 gälla, och om denna presumtion vederläggs i enlighet med artikel 12.3 i nämnda förordning ska de behöriga myndigheterna vid behov skapa en personakt för tredjelandsmedborgaren i in- och utresesystemet eller uppdatera den senaste in- och utreseposten genom att föra in de uppgifter som saknas i enlighet med artiklarna 14 och 15 eller radera en befintlig akt när artikel 32 är tillämplig.

Motivering

I stället för att skriva om bestämmelserna införs en korshänvisning till den tillämpliga bestämmelsen i kodexen om Schengengränserna.

Ändringsförslag     88

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en sökning på grundval av de uppgifter som anges i punkt 2 visar att det registrerats uppgifter om tredjelandsmedborgaren i in- och utresesystemet ska den behöriga myndigheten ha rätt att inhämta uppgifterna i den berörda tredjelandsmedborgarens personakt samt i de därtill kopplade in- och utreseposterna.

3.  Om en sökning på grundval av de uppgifter som anges i punkt 2 visar att uppgifter om tredjelandsmedborgaren har registrerats i in- och utresesystemet ska den behöriga myndigheten ges åtkomst för inhämtande av uppgifterna i den berörda tredjelandsmedborgarens personakt samt i de därtill kopplade in- och utreseposterna och posterna om nekad inresa med motiveringar.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om tredjelandsmedborgarens fingeravtryck inte kan användas eller om sökningen på grundval av fingeravtryck och ansiktsbild inte lyckas, ska sökningen göras på grundval av de uppgifter som avses i artikel 14.1 a eller 14.1 b eller i båda.

Om tredjelandsmedborgarens fingeravtryck inte kan användas eller om sökningen på grundval av fingeravtryck och ansiktsbild inte lyckas, ska sökningen göras på grundval av de uppgifter som avses i artikel 14.1 a eller 14.1 b eller i artikel 14.1 a och 14.1 b.

Ändringsförslag     90

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den utsedda myndigheten och den centrala åtkomstpunkten kan ingå i samma organisation om detta tillåts enligt nationell lagstiftning, men den centrala åtkomstpunkten ska agera oberoende när den fullgör sina uppgifter enligt denna förordning. Den centrala åtkomstpunkten ska vara självständig i förhållande till de utsedda myndigheterna och får inte ta emot instruktioner från dessa vad avser resultatet av kontrollen.

Den utsedda myndigheten och den centrala åtkomstpunkten kan ingå i samma organisation om detta tillåts enligt nationell lagstiftning, men den centrala åtkomstpunkten ska vara oberoende och agera helt oberoende när den fullgör sina uppgifter enligt denna förordning. Den centrala åtkomstpunkten ska vara självständig i förhållande till de utsedda myndigheterna och får inte ta emot instruktioner från dessa vad avser resultatet av kontrollen.

Ändringsförslag     91

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I brådskande undantagsfall där det är nödvändigt att avvärja en överhängande fara som är kopplad till ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ska den eller de centrala åtkomstpunkterna behandla begäran omedelbart och ska först i efterhand kontrollera om alla villkor i artikel 29 är uppfyllda, däribland om det verkligen rådde ett brådskande undantagsfall. Efterhandskontrollen ska äga rum utan oskälig fördröjning efter det att begäran har behandlats.

2.  I brådskande undantagsfall där det är nödvändigt att avvärja en överhängande fara som är kopplad till ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ska den eller de centrala åtkomstpunkterna behandla begäran omedelbart och ska först i efterhand kontrollera om alla villkor i artikel 29 är uppfyllda, däribland om det verkligen rådde ett brådskande undantagsfall. Efterhandskontrollen ska äga rum utan oskälig fördröjning och under alla omständigheter senast 48 timmar efter det att begäran har behandlats.

Ändringsförslag     92

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Åtkomst för sökningar är nödvändig för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, vilket innebär att sökningar i databasen är proportionella med tanke på den allvarliga faran för den allmänna säkerheten.

a)  Åtkomst för sökningar är nödvändig för att förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrott eller andra grova brott.

Ändringsförslag     93

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Åtkomst för sökningar är nödvändig i ett särskilt fall.

b)  Åtkomst för sökningar är nödvändig och proportionerlig i ett särskilt fall.

Ändringsförslag     94

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Det finns rimliga skäl att anta att inhämtande av uppgifter i in- och utresesystemet väsentligen kan komma att bidra till att brotten i fråga förhindras, upptäcks eller utreds, särskilt om det finns välgrundade misstankar om att en person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott omfattas av någon av kategorierna i denna förordning.

c)  Det finns bevis för eller rimliga skäl att anta att inhämtande av uppgifter i in- och utresesystemet väsentligen kommer att bidra till att brotten i fråga förhindras, upptäcks, utreds eller lagförs, särskilt om den person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott omfattas av någon av kategorierna i denna förordning.

Ändringsförslag     95

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Åtkomst till in- och utresesystemet som ett identifieringsverktyg vid brottsbekämpning för att identifiera en okänd person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ska tillåtas när följande villkor är uppfyllda utöver dem som anges i punkt 1:

2.  Åtkomst till in- och utresesystemet som ett verktyg för att identifiera en okänd person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ska tillåtas när följande villkor är uppfyllda utöver dem som anges i punkt 1:

Ändringsförslag     96

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En sådan tidigare sökning behöver dock inte genomföras om det finns rimliga skäl att anta att en jämförelse med de övriga medlemsstaternas system inte skulle leda till att den registrerade personens identitet kan kontrolleras. Dessa rimliga skäl ska anges i den elektroniska begäran om jämförelse med uppgifter i in- och utresesystemet som överlämnas av den utsedda myndigheten till den eller de centrala åtkomstpunkterna.

En sådan tidigare sökning behöver dock inte genomföras om det finns rimliga skäl att anta att en jämförelse med de övriga medlemsstaternas system inte skulle leda till att den registrerade personens identitet kan kontrolleras eller i brådskande undantagsfall där det är nödvändigt att avvärja en överhängande fara som är kopplad till ett terroristbrott eller ett annat grovt brott. Dessa rimliga skäl ska anges i den elektroniska begäran om jämförelse med uppgifter i in- och utresesystemet som överlämnas av den utsedda myndigheten till den eller de centrala åtkomstpunkterna.

Ändringsförslag     97

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Åtkomst till in- och utresesystemet som ett underrättelseverktyg vid brottsbekämpning för att inhämta uppgifter om resehistorik och vistelser i Schengenområdet gällande en känd person som misstänks för, har begått eller misstänks ha utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott, ska tillåtas när de villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda och det finns ett vederbörligen motiverat behov av att inhämta uppgifter ur in- och utreseposterna för personen i fråga.

3.  Åtkomst till in- och utresesystemet som ett verktyg för att inhämta uppgifter om resehistorik och vistelser i Schengenområdet gällande en känd person som misstänks för, har begått eller misstänks ha utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott, ska tillåtas när de villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda och det finns ett vederbörligen motiverat behov av att inhämta uppgifter ur in- och utreseposterna för personen i fråga.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.   Sökning i in- och utresesystemet för att identifiera en person ska begränsas till sökningar i ansökningsakten på grundval av någon eller några av följande uppgifter i in- och utresesystemet:

4.  Sökning i in- och utresesystemet för att identifiera en person enligt punkt 2 ska begränsas till sökningar i ansökningsakten på grundval av någon eller några av följande uppgifter i in- och utresesystemet:

Motivering

En korshänvisning har införts för att förtydliga texten.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   Sökning i in- och utresesystemet på resehistoriken för tredjelandsmedborgaren i fråga ska vara begränsad till sökningar på grundval av någon eller några av följande uppgifter i in- och utresesystemets personakt eller in- och utreseposter:

5.  Sökning i in- och utresesystemet på resehistoriken för tredjelandsmedborgaren i fråga enligt punkt 3 ska vara begränsad till sökningar på grundval av någon eller några av följande uppgifter i in- och utresesystemets personakt eller in- och utreseposter:

Motivering

En korshänvisning har införts för att förtydliga texten.

Ändringsförslag     100

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Sökningen är nödvändig för att stödja och stärka medlemsstaternas arbete med att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott som omfattas av Europols mandat, vilket innebär att sökningar i databasen är proportionella med tanke på den allvarliga faran för den allmänna säkerheten.

a)  Sökningen är nödvändig för att stödja och stärka medlemsstaternas arbete med att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott som omfattas av Europols mandat.

Ändringsförslag     101

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Sökningen är nödvändig i ett särskilt fall.

b)  Sökningen är nödvändig och proportionerlig i ett särskilt fall.

Ändringsförslag     102

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Det finns rimliga skäl att anta att denna sökning väsentligen kan komma att bidra till att brotten i fråga förhindras, upptäcks eller utreds, särskilt om det finns välgrundade misstankar om att en person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott omfattas av någon av kategorierna i denna förordning.

c)  Det finns bevis för eller rimliga skäl att anta att denna sökning väsentligen kommer att bidra till att brotten i fråga förhindras, upptäcks, utreds eller lagförs, särskilt om den person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott omfattas av någon av kategorierna i denna förordning.

Ändringsförslag     103

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Åtkomst till in- och utresesystemet som ett verktyg för att identifiera en okänd person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ska tillåtas när de villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda och när den prioriterade sökningen av uppgifter lagrade i databaser som är tekniskt och lagligt tillgängliga för Europol inte har gjort det möjligt att kontrollera den berörda personens identitet.

 

Eftersom uppgifter om fingeravtrycken från tredjelandsmedborgare som innehar en visering enbart lagras i VIS får en begäran om sökning i VIS på samma registrerade person lämnas in parallellt med begäran om sökning i in- och utresesystemet i enlighet med villkoren i beslut 2008/633/RIF under förutsättning att den prioriterade sökningen av uppgifter lagrade i databaser som är tekniskt och lagligt tillgängliga för Europol inte har gjort det möjligt att kontrollera den berörda personens identitet.

Ändringsförslag     104

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Villkoren enligt artikel 29.2–5 ska tillämpas i enlighet med detta.

2.  Villkoren enligt artikel 29.3–5 ska tillämpas i enlighet med detta.

Ändringsförslag     105

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje in- och utresepost eller post för nekad inresa som är kopplad till en personakt ska lagras i fem år räknat från den dag då utresan eller den nekade inresan registrerades, beroende på vad som är tillämpligt.

1.  Varje in- och utresepost eller post för nekad inresa som är kopplad till en personakt ska lagras i in- och utresesystemets centrala system i två år räknat från den dag då utresan eller den nekade inresan registrerades, beroende på vad som är tillämpligt.

Ändringsförslag     106

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje personakt jämte de därtill hörande in- och utreseposterna eller posterna för nekad inresa ska lagras i in- och utresesystemet i fem år och en dag räknat från den dag då den sista utresan registrerades, såvida det inte registrerats en inresa inom fem år från den sista registrerade utresan eller sista nekade inresan.

2.  Varje personakt jämte de därtill hörande in- och utreseposterna eller posterna för nekad inresa ska lagras i in- och utresesystemets centrala system i två år och en dag räknat från den dag då den sista utresan registrerades, såvida det inte registrerats en inresa inom två år från den sista registrerade utresan eller sista nekade inresan.

Ändringsförslag     107

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det inte registrerats någon utresa efter det att den tillåtna vistelsen löpt ut, ska uppgifterna lagras under en period av fem år räknat från sista dagen för den tillåtna vistelsen. In- och utresesystemet ska tre månader i förväg automatiskt underrätta medlemsstaterna om den planlagda raderingen av uppgifter om personer som överskridit den tillåtna vistelsen så att de kan vidta lämpliga åtgärder.

3.  Om det inte registrerats någon utresa efter det att den tillåtna vistelsen löpt ut, ska uppgifterna lagras under en period av fyra år räknat från sista dagen för den tillåtna vistelsen. Enligt den informationsmekanism som avses i artikel 11 ska in- och utresesystemet tre månader i förväg automatiskt underrätta medlemsstaterna om den planlagda raderingen av uppgifter om personer som överskridit den tillåtna vistelsen så att de kan vidta lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag     108

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Genom undantag från punkterna 2 och 3 ska de in- och utreseposter som genereras av tredjelandsmedborgare i egenskap av familjemedlem till en unionsmedborgare för vilken direktiv 2004/38/EG gäller eller för en tredjelandsmedborgare som har rätt till fri rörlighet enligt unionsrätten och som inte innehar ett sådant uppehållskort som avses i direktiv 2004/38/EG, lagras i in- och utresesystemet i högst ett år efter det att den sista utresan registrerats.

4.  Genom undantag från punkterna 2 och 3 ska de in- och utreseposter som genereras av tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare för vilken direktiv 2004/38/EG gäller eller för en tredjelandsmedborgare som har rätt till fri rörlighet enligt unionsrätten och som inte innehar ett sådant uppehållskort som avses i direktiv 2004/38/EG, lagras i in- och utresesystemet i högst ett år efter det att den sista utresan registrerats.

Ändringsförslag     109

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Efter utgången av den lagringsperiod som avses i punkterna 1 och 2 ska dessa uppgifter automatiskt raderas från det centrala systemet.

5.  Efter utgången av den lagringsperiod som avses i punkterna 1 till 4 ska dessa uppgifter automatiskt raderas från det centrala systemet.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den ansvariga medlemsstaten ska ha rätt att ändra uppgifter som den har fört in i in- och utresesystemet genom att rätta eller radera dem.

1.  Den ansvariga medlemsstaten ska ha rätt att ändra uppgifter som den har fört in i in- och utresesystemet genom att rätta till, komplettera eller radera dem.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den ansvariga medlemsstaten anser sig ha stöd för att uppgifter som registrerats i in- och utresesystemet inte stämmer överens med de faktiska omständigheterna eller att uppgifter behandlats i in- och utresesystemet i strid med denna förordning, ska den kontrollera de berörda uppgifterna och om nödvändigt omedelbart ändra eller radera dem från in- och utresesystemet och, i tillämpliga fall, från den förteckning över identifierade personer som avses i artikel 11. Detta kan också göras på begäran av den berörda personen i enlighet med artikel 46.

2.  Om den ansvariga medlemsstaten anser sig ha stöd för att uppgifter som registrerats i in- och utresesystemet inte stämmer överens med de faktiska omständigheterna, är ofullständiga eller att uppgifter behandlats i in- och utresesystemet i strid med denna förordning, ska den kontrollera de berörda uppgifterna och om nödvändigt omedelbart rätta till, komplettera eller radera dem från in- och utresesystemet och, i tillämpliga fall, från den förteckning över identifierade personer som avses i artikel 11. Detta kan också göras på begäran av den berörda personen i enlighet med artikel 46.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genom undantag från punkterna 1 och 2 ska en annan medlemsstat än den ansvariga, om den anser sig ha stöd för att uppgifter som registrerats i in- och utresesystemet inte stämmer överens med de faktiska omständigheterna eller att uppgifter behandlats i in- och utresesystemet i strid med denna förordning, kontrollera de berörda uppgifterna – om detta är möjligt att utan att samråda med den ansvariga medlemsstaten – och om nödvändigt omedelbart ändra dem eller radera dem från in- och utresesystemet och i tillämpliga fall från den förteckning över identifierade personer som avses i artikel 11. I annat fall ska medlemsstaten inom 14 dagar kontakta myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten, och den ansvariga medlemsstaten ska inom en månad kontrollera om uppgifterna är korrekta och om det var tillåtet att behandla dem i in- och utresesystemet. Detta kan också göras på begäran av den berörda personen i enlighet med artikel 46.

3.  Genom undantag från punkterna 1 och 2 ska en annan medlemsstat än den ansvariga, om den anser sig ha stöd för att uppgifter som registrerats i in- och utresesystemet inte stämmer överens med de faktiska omständigheterna, är ofullständiga eller att uppgifter behandlats i in- och utresesystemet i strid med denna förordning, kontrollera de berörda uppgifterna – om detta är möjligt utan att samråda med den ansvariga medlemsstaten – och om nödvändigt rätta till, komplettera eller radera dem omedelbart från in- och utresesystemet och i tillämpliga fall från den förteckning över identifierade personer som avses i artikel 11. I annat fall ska medlemsstaten inom 7 dagar kontakta myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten, och den ansvariga medlemsstaten ska inom 14 dagar kontrollera om uppgifterna är korrekta och om det var tillåtet att behandla dem i in- och utresesystemet. Detta kan också göras på begäran av den berörda personen i enlighet med artikel 46.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den ansvariga medlemsstaten eller en annan medlemsstat än den ansvariga anser sig ha stöd för att de viseringsuppgifter som registrerats i in- och utresesystemet inte stämmer överens med de faktiska omständigheterna eller att uppgifterna behandlats i in- och utresesystemet i strid med denna förordning, ska den först kontrollera mot VIS om uppgifterna är korrekta och om nödvändigt ändra dem i in- och utresesystemet. Om de uppgifter som registrerats i VIS är desamma som i in- och utresesystemet, ska den omedelbart informera den medlemsstat som har ansvar för att föra in uppgifterna i VIS via infrastrukturen i VIS i enlighet med artikel 24.2 i förordning (EG) nr 767/2008. Den medlemsstat som har ansvar för att föra in uppgifterna i VIS ska kontrollera de berörda uppgifterna och om nödvändigt omedelbart rätta eller radera dem i VIS och informera den ansvariga medlemsstaten eller den medlemsstat till vilken begäran gjorts, som, om det är nödvändigt, omedelbart ska ändra dem eller radera dem i in- och utresesystemet och i tillämpliga fall i den förteckning över personer som avses i artikel 11.

4.  Om den ansvariga medlemsstaten eller en annan medlemsstat än den ansvariga anser sig ha stöd för att de viseringsuppgifter som registrerats i in- och utresesystemet inte stämmer överens med de faktiska omständigheterna, är ofullständiga eller att uppgifterna behandlats i in- och utresesystemet i strid med denna förordning, ska den först kontrollera mot VIS om uppgifterna är korrekta och om nödvändigt rätta till, komplettera eller radera dem i in- och utresesystemet. Om de uppgifter som registrerats i VIS är desamma som i in- och utresesystemet, ska den omedelbart informera den medlemsstat som har ansvar för att föra in uppgifterna i VIS via infrastrukturen i VIS i enlighet med artikel 24.2 i förordning (EG) nr 767/2008. Den medlemsstat som har ansvar för att föra in uppgifterna i VIS ska kontrollera de berörda uppgifterna och om nödvändigt omedelbart rätta till, komplettera eller radera dem i VIS och informera den ansvariga medlemsstaten eller den medlemsstat till vilken begäran gjorts, som, om det är nödvändigt, omedelbart ska rätta till, komplettera eller radera dem i in- och utresesystemet och i tillämpliga fall i den förteckning över identifierade personer som avses i artikel 11.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Uppgifterna om identifierade personer som avses i artikel 11 ska omedelbart raderas ur den förteckning som avses i den artikeln och rättas till i in- och utresesystemet om tredjelandsmedborgaren i fråga tillhandahåller bevis i enlighet med lagstiftningen i den ansvariga medlemsstaten eller den medlemsstat till vilken begäran gjorts om att vederbörande varit tvungen att överskrida den tillåtna vistelsen på grund av oförutsebara och allvarliga händelser, eftersom han eller hon fått laglig rätt att stanna eller med anledning av ett fel. Tredjelandsmedborgaren ska även ha rätt till effektiva rättsmedel för att kunna säkra att uppgifterna ändras.

5.  Uppgifterna om identifierade personer som avses i artikel 11 ska omedelbart raderas ur den förteckning som avses i den artikeln och rättas till eller kompletteras i in- och utresesystemet om tredjelandsmedborgaren i fråga tillhandahåller bevis i enlighet med lagstiftningen i den ansvariga medlemsstaten eller den medlemsstat till vilken begäran gjorts om att vederbörande varit tvungen att överskrida den tillåtna vistelsen på grund av oförutsebara och allvarliga händelser, eftersom han eller hon fått laglig rätt att stanna eller med anledning av ett fel. Tredjelandsmedborgaren ska även ha rätt till effektiva rättsmedel för att kunna säkra att uppgifterna rättas till, kompletteras eller raderas.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 6 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om en tredjelandsmedborgare har erhållit medborgarskap i en medlemsstat eller omfattas av tillämpningsområdet för artikel 2.3 före utgången av den period som avses i artikel 31, ska personakten och de därtill kopplade posterna i enlighet med artiklarna 14 och 15 omedelbart raderas ur in- och utresesystemet och, i tillämpliga fall, ur den förteckning över identifierade personer som avses i artikel 11 av

6.  Om en tredjelandsmedborgare har erhållit medborgarskap i en medlemsstat eller omfattas av tillämpningsområdet för artikel 2.3 före utgången av den period som avses i artikel 31, ska personakten och de därtill kopplade posterna i enlighet med artiklarna 14 och 15 omedelbart, och under alla omständigheter senast 48 timmar från det ögonblick då den berörda medlemsstaten blir uppmärksam på detta, raderas ur in- och utresesystemet och, i tillämpliga fall, ur den förteckning över identifierade personer som avses i artikel 11 av

Ändringsförslag     116

Förslag till förordning

Artikel 33 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta följande åtgärder som är nödvändiga för att man ska kunna utveckla och tekniskt genomföra det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten och kommunikationsinfrastrukturen, särskilt avseende åtgärder för

Kommissionen ska anta följande åtgärder som är nödvändiga för att man ska kunna utveckla och tekniskt genomföra det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten och den säkra och krypterade kommunikationsinfrastrukturen, särskilt avseende åtgärder för

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 33 – stycke 1 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  kvalitetsstandarden och specifikationerna för användningen av ansiktsbilder, och då även sådana som är elektroniskt framtagna från den elektroniska maskinläsbara resehandlingen eller VIS,

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)   specifikationerna och villkoren för det webbtjänstgränssnitt som avses i artikel 12,

(g)  specifikationerna och villkoren för det webbtjänstgränssnitt som avses i artikel 12, inbegripet bestämmelserna för skydd av uppgifter när sådana förmedlas av eller till transportörer,

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska ansvara för utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten, kommunikationsinfrastrukturen och den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system. Byrån ska också ansvara för utvecklingen av det webbtjänstgränssnitt som avses i artikel 12 i enlighet med de specifikationer och villkor som har antagits i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 61.2.

eu-LISA ska ansvara för utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten, den säkra och krypterade kommunikationsinfrastrukturen och den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system. Byrån ska också ansvara för utvecklingen av det webbtjänstgränssnitt som avses i artikel 12 i enlighet med de specifikationer och villkor som har antagits i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 61.2.

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 6.1 d där en formulering med ”säker och krypterad” har lagts till. Rättslig enhetlighet.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska fastställa utformningen av systemets fysiska struktur, inklusive dess kommunikationsinfrastruktur, och de tekniska specifikationerna och vidareutvecklingen av dem vad gäller det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system och kommunikationsinfrastrukturen, som ska antas av styrelsen efter det att kommissionen avgivit ett positivt yttrande . eu-LISA ska också genomföra alla anpassningar av VIS som är nödvändiga till följd av införandet av driftskompatibilitet med in- och utresesystemet och av genomförandet av de ändringar av förordning (EG) nr 767/2008 som avses i artikel 55.

eu-LISA ska fastställa utformningen av systemets fysiska struktur, inklusive dess säkra och krypterade kommunikationsinfrastruktur, och de tekniska specifikationerna och vidareutvecklingen av dem vad gäller det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system och den säkra och krypterade kommunikationsinfrastrukturen. eu-LISA ska också genomföra alla anpassningar av VIS som är nödvändiga till följd av införandet av driftskompatibilitet med in- och utresesystemet och av genomförandet av de ändringar av förordning (EG) nr 767/2008 som avses i artikel 55.

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 6.1 d där en formulering med ”säker och krypterad” har lagts till. Rättslig enhetlighet.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska utveckla och genomföra det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system samt kommunikationsinfrastrukturen så snart som möjligt efter det att denna förordning trätt i kraft och kommissionen antagit de åtgärder som anges i artikel 33.

eu-LISA ska utveckla och genomföra det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system samt den säkra och krypterade kommunikationsinfrastrukturen så snart som möjligt efter det att denna förordning trätt i kraft och kommissionen antagit de åtgärder som anges i artikel 33.

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 6.1 d där en formulering med ”säker och krypterad” har lagts till. Rättslig enhetlighet.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Genom att utveckla och genomföra det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system samt den säkra och krypterade kommunikationsinfrastrukturen ska eu-LISA

 

a)  som ett led i utvecklingen av in- och utresesystemet genomföra en riskbedömning,

 

b)  genom systemets hela utvecklingsfas följa principerna om inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard,

 

c)  uppdatera riskbedömningen för VIS med hänsyn till den nya anslutningen till in- och utresesystemet och göra en uppföljning genom att vidta eventuellt ytterligare säkerhetsåtgärder enligt vad som framkommit i den uppdaterade riskbedömningen.

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 6.1 d där en formulering med ”säker och krypterad” har lagts till. Rättslig enhetlighet.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska ansvara för den operativa förvaltningen av det centrala systemet, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system och de enhetliga nationella gränssnitten. Byrån ska i samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för en kostnads–nyttoanalys se till att bästa tillgängliga teknik alltid används. eu-LISA ska också ansvara för den operativa förvaltningen av kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten och för det webbtjänstgränssnitt som avses i artikel 12.

eu-LISA ska ansvara för den operativa förvaltningen av det centrala systemet, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system och de enhetliga nationella gränssnitten. Byrån ska i samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för en kostnads–nyttoanalys se till att bästa tillgängliga teknik alltid används i det centrala systemet, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system och de enhetliga nationella gränssnitten. eu-LISA ska också ansvara för den operativa förvaltningen av den säkra och krypterade kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten och för det webbtjänstgränssnitt som avses i artikel 12.

Motivering

Meningen har kompletterats och hänvisningar till systemets olika delar har lagts till.

Ändringsförslag     124

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  organisation, förvaltning, drift och underhåll av sin befintliga nationella gränsinfrastruktur och sin anslutning till in- och utresesystemet i enlighet med artikel 5 med undantag av leden j), k) och l),

b)  organisation, förvaltning, drift och underhåll av sin befintliga nationella gränsinfrastruktur och sin anslutning till in- och utresesystemet i enlighet med artikel 5, med undantag av artikel 5.1 a,

Ändringsförslag     125

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje medlemsstat ska utse en nationell myndighet, som ska ge de behöriga myndigheter som avses i artikel 8 åtkomst till in- och utresesystemet. Varje medlemsstat ska ansluta denna nationella myndighet till det enhetliga nationella gränssnittet. Varje medlemsstat och Europol ska ansluta sina respektive centrala åtkomstpunkter som avses i artiklarna 26 och 27 till det enhetliga nationella gränssnittet.

2.  Varje medlemsstat ska utse en oberoende nationell tillsynsmyndighet, som ska ge de behöriga myndigheter som avses i artikel 8 åtkomst till in- och utresesystemet. Varje medlemsstat ska ansluta denna nationella myndighet till det enhetliga nationella gränssnittet. Varje medlemsstat och Europol ska ansluta sina respektive centrala åtkomstpunkter som avses i artiklarna 26 och 27 till det enhetliga nationella gränssnittet.

Ändringsförslag     126

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna får inte behandla uppgifter som samlats in av eller hämtats från in- och utresesystemet för andra ändamål än de som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 36 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ansvaret för användningen av uppgifter

Ansvaret för behandlingen av uppgifter

Motivering

För överensstämmelse med lagstiftning som rör uppgiftsskydd. Samma formulering används även i Eurodac.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller behandlingen av personuppgifter i in- och utresesystemet ska varje medlemsstat utse den myndighet som ska fungera som registeransvarig i enlighet med artikel 2 d i direktiv 95/46/EG och som ska ha centralt ansvar för denna medlemsstats behandling av uppgifter. Varje medlemsstat ska meddela kommissionen uppgifter om denna myndighet.

När det gäller behandlingen av personuppgifter i in- och utresesystemet ska varje medlemsstat utse den myndighet som ska fungera som registeransvarig i enlighet med artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/679 och som ska ha centralt ansvar för denna medlemsstats behandling av uppgifter. Varje medlemsstat ska meddela kommissionen uppgifter om denna myndighet.

Ändringsförslag     129

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att de uppgifter som registreras i in- och utresesystemet behandlas på ett lagligt sätt och särskilt att endast vederbörligen bemyndigad personal har åtkomst till uppgifterna för utförandet av sina arbetsuppgifter. Den ansvariga medlemsstaten ska särskilt se till att

Varje medlemsstat ska se till att de uppgifter som samlas in och registreras i in- och utresesystemet behandlas på ett lagligt sätt och särskilt att endast vederbörligen bemyndigad personal har åtkomst till uppgifterna för utförandet av sina arbetsuppgifter. Den ansvariga medlemsstaten ska särskilt se till att

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  vidta nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten för det centrala systemet och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och det enhetliga nationella gränssnittet, utan att detta påverkar det ansvar som åligger varje medlemsstat,

a)  vidta nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten för det centrala systemet och den säkra och krypterade kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och det enhetliga nationella gränssnittet, utan att detta påverkar det ansvar som åligger varje medlemsstat,

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En medlemsstat får i sina nationella register och nationella in- och utresesystem lagra de alfanumeriska uppgifter som den har fört in i in- och utresesystemet i enlighet med ändamålen för detta system, alltmedan unionsrätten respekteras till fullo.

1.  Uppgifter från in- och utresesystemet får lagras i nationella register endast om det är nödvändigt i ett enskilt fall, i enlighet med in- och utresesystemets ändamål och relevant unionslagstiftning, särskilt lagstiftning som rör uppgiftsskydd, och uppgifterna får inte lagras under längre tid än vad som är nödvändigt i det enskilda fallet. En medlemsstat får i sina nationella in- och utresesystem lagra de alfanumeriska uppgifter som den har fört in i in- och utresesystemet i enlighet med ändamålen för detta system, alltmedan unionsrätten respekteras till fullo.

Motivering

Det bör förtydligas att uppgifter om in- och utresor vanligtvis enbart lagras i in- och utresesystemet, förutom när det i enskilda fall är nödvändigt att lagra dem i nationella register. Bestämmelsen är hämtad från VIS.

Ändringsförslag     132

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Uppgifterna får inte lagras i nationella register eller nationella in- och utresesystem under längre tid än de lagras i in- och utresesystemet.

2.  Uppgifterna får inte lagras i nationella register eller nationella in- och utresesystem under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för deras enskilda ändamål och under alla omständigheter inte längre än den tid de lagras i in- och utresesystemet.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Kommissionen har antagit ett beslut om tillfredsställande skydd av personuppgifter i det aktuella tredjelandet i enlighet med artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG, det finns ett gällande återtagandeavtal mellan gemenskapen och det aktuella tredjelandet eller bestämmelserna i artikel 26.1 d i direktiv 95/46/EG är tillämpliga.

a)  Kommissionen har antagit ett beslut om tillfredsställande skydd av personuppgifter i det aktuella tredjelandet i enlighet med artikel 45.3 i förordning (EU) 2016/679 eller det finns ett gällande återtagandeavtal mellan unionen och det aktuella tredjelandet.

Ändringsförslag     134

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Tredjelandet eller den internationella organisationen accepterar att enbart använda uppgifterna för det ändamål som de tillhandahållits för.

b)  Tredjelandet eller den internationella organisationen uttryckligen accepterar att enbart använda uppgifterna och kan garantera att uppgifterna enbart används för det ändamål som de tillhandahållits för.

Ändringsförslag     135

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Uppgifterna överförs eller ställs till förfogande i enlighet med de relevanta bestämmelserna i unionsrätten, särskilt återtagandeavtalen, och den nationella rätten i den medlemsstat som överförde eller ställde uppgifterna till förfogande, inbegripet de rättsliga bestämmelserna om datasäkerhet och uppgiftsskydd.

c)  Uppgifterna överförs eller ställs till förfogande i enlighet med de relevanta bestämmelserna i unionsrätten, särskilt bestämmelser som rör uppgiftsskydd och återtagandeavtalen, och den nationella rätten i den medlemsstat som överförde eller ställde uppgifterna till förfogande, inbegripet de rättsliga bestämmelserna om datasäkerhet och uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Den medlemsstat som har fört in uppgifterna i in- och utresesystemet har gett sitt medgivande.

d)  Den medlemsstat som har fört in uppgifterna i in- och utresesystemet har gett sitt medgivande och den berörda personen har informerats om att hans eller hennes personuppgifter kan delas med myndigheterna i ett tredjeland.

Ändringsförslag     137

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Ett slutgiltigt beslut om återsändande av tredjelandsmedborgaren har utfärdats av lämplig behörig myndighet i den medlemsstat där tredjelandsmedborgaren har vistats.

Motivering

Det är absolut nödvändigt att säkerställa att beslut om återsändande av tredjelandsmedborgaren har fastställts av lämplig behörig myndighet för beslut om återsändande och att ett sådant beslut är slutgiltigt innan personuppgifter om tredjelandsmedborgaren delas med ett tredjeland.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Personuppgifter som en medlemsstat eller Europol erhållit från det centrala systemet för brottsbekämpningsändamål får inte överföras eller göras tillgängliga för tredjeländer, internationella organisationer eller privata enheter som är etablerade i eller utanför unionen. Förbudet ska också gälla om dessa uppgifter behandlas vidare på nationell nivå eller mellan medlemsstater i den mening som avses i artikel 2 b i rambeslut 2008/977/RIF.

4.  Personuppgifter som en medlemsstat eller Europol erhållit från det centrala systemet för brottsbekämpningsändamål får inte överföras eller göras tillgängliga för tredjeländer, internationella organisationer eller privata enheter som är etablerade i eller utanför unionen. Förbudet ska också gälla om dessa uppgifter behandlas vidare på nationell nivå eller mellan medlemsstater i enlighet med direktiv (EU) 2016/680.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  hindra obehöriga från tillträde till nationella anläggningar vid vilka medlemsstaten utför operationer i överensstämmelse med ändamålet med in- och utresesystemet,

b)  hindra obehöriga från tillträde till databehandlingsutrustning och nationella anläggningar vid vilka medlemsstaten utför operationer i överensstämmelse med ändamålet med in- och utresesystemet,

Motivering

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  hindra obehöriga från att använda automatiserade system för behandling av personuppgifter via datakommunikationsutrustning,

Motivering

För överensstämmelse med Eurodacförslaget.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  se till att personer som är behöriga att använda in- och utresesystemet endast har åtkomst till de uppgifter för vilka de är behöriga med hjälp av individuella användaridentiteter och skyddade åtkomstmetoder,

f)  se till att personer som är behöriga att använda in- och utresesystemet endast har åtkomst till de uppgifter för vilka de är behöriga med hjälp av individuella och unika användaridentiteter och skyddade åtkomstmetoder,

Motivering

För överensstämmelse med Eurodacförslaget.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2 – led ja (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ja)  säkerställa att installerade system kan återställas till normal drift vid eventuellt driftavbrott,

Motivering

För överensstämmelse med Eurodacförslaget.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2 – led jb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

jb)  säkerställa driftsäkerhet genom att se till att eventuella fel i driften av in- och utresesystemet anmäls på rätt sätt och att det finns nödvändiga tekniska rutiner för att personuppgifter ska kunna återställas om de skadas på grund av funktionsfel i systemet,

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska informera eu-LISA om säkerhetstillbud som upptäcks i deras system, utan att det påverkar anmälan och underrättandet om personuppgiftsincidenter enligt artikel 33 i förordning (EU) nr 2016/679. eu-LISA ska informera medlemsstaterna vid ett eventuellt säkerhetstillbud i in- och utresesystemets centrala system. Om ett säkerhetstillbud leder till en personuppgiftsincident ska även Europeiska datatillsynsmannen informeras. De berörda medlemsstaterna och eu-LISA ska samarbeta om ett säkerhetstillbud inträffar.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  eu-LISA och medlemsstaterna ska samarbeta för att säkerställa att man har ett harmoniserat arbetssätt när det gäller datasäkerhet, med rutiner för säkerhetsriskhantering, som ska omfatta hela in- och utresesystemet enligt artikel 6.

Motivering

Bestämmelse rekommenderad av EDPS.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje person eller medlemsstat som har lidit skada till följd av en otillåten behandling eller någon annan handling som är oförenlig med denna förordning har rätt till ersättning av den medlemsstat som är ansvarig för den uppkomna skadan. Den medlemsstaten ska helt eller delvis befrias från detta ansvar om den bevisar att den inte är ansvarig för den händelse som orsakade skadan.

1.  Varje person eller medlemsstat som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en otillåten behandling eller någon annan handling som är oförenlig med denna förordning har rätt till ersättning av den medlemsstat som är ansvarig för den uppkomna skadan. Den medlemsstaten ska helt eller delvis befrias från detta ansvar om den bevisar att den inte på något sätt är ansvarig för den händelse som orsakade skadan.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Registret får bara användas för att övervaka uppgiftsskyddet med avseende på om behandlingen är tillåten samt för att garantera datasäkerheten. Registret ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas ett år från det att den lagringsperiod som avses i artikel 31 har löpt ut, om registret inte behövs för ett övervakningsförfarande som redan pågår.

3.  Registret får bara användas för att övervaka uppgiftsskyddet med avseende på om behandlingen är tillåten samt för att garantera datasäkerheten enligt artikel 39. Registret ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas ett år från det att den lagringsperiod som avses i artikel 31 har löpt ut såvida det inte behövs för ett övervakningsförfarande som redan pågår.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 43a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 43a

 

Uppgiftsskydd

 

1.  eu-LISA:s behandling av personuppgifter ska på grundval av denna förordning regleras av förordning (EG) nr 45/2001.

 

2.  Nationella myndigheters behandling av personuppgifter ska på grundval av denna förordning regleras av förordning (EU) 2016/679, med undantag av behandling för de ändamål som anges i leden j till l i artikel 5.

 

3.  De av medlemsstaterna utsedda myndigheters behandling av personuppgifter ska på grundval av denna förordning för de ändamål som anges i leden j till l i artikel 5 regleras av direktiv (EU) 2016/680.

 

4.  Europols behandling av personuppgifter ska på grundval av denna förordning regleras av förordning (EU) 2016/794.

Motivering

Övergripande bestämmelse om uppgiftsskydd, inspirerad av artikel 49 i Etiasförslaget.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar rätten till information i enlighet med artikel 10 i direktiv 95/46/EG, ska tredjelandsmedborgare vars uppgifter registrerats i in- och utresesystemet skriftligen underrättas om följande av den ansvariga medlemsstaten:

1.  Utan att det påverkar rätten till information i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2016/679, ska tredjelandsmedborgare vars uppgifter registrerats i in- och utresesystemet skriftligen och i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form underrättas om följande av den ansvariga medlemsstaten:

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Berörda personer har rätt att få åtkomst till uppgifter som rör dem och begära att oriktiga uppgifter om dem rättas eller att olagligen behandlade uppgifter om dem raderas, bland annat rätten att få information om hur man utövar dessa rättigheter och kontaktuppgifter till de nationella tillsynsmyndigheterna eller, när så är lämpligt, Europeiska datatillsynsmannen, som ska vara behöriga att pröva frågor om skydd av personuppgifter.

e)  Berörda personer har rätt att av den registeransvarige begära att få åtkomst till uppgifter som rör dem och begära att oriktiga uppgifter om dem rättas till och att ofullständiga personuppgifter som rör dem kompletteras eller att olagligen behandlade personuppgifter som rör dem raderas eller begränsas, liksom de har rätt att få information om hur man utövar dessa rättigheter, inbegripet kontaktuppgifter till den registeransvarige och de nationella tillsynsmyndigheterna eller, när så är lämpligt, Europeiska datatillsynsmannen, som ska vara behöriga att pröva klagomål som rör skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  En förklaring om att uppgifterna i in- och utresesystemet kommer att användas för gränsförvaltning och underlättande av gränspassage och om att överskridande av tillåten vistelsetid automatiskt leder till att tredjelandsmedborgarens uppgifter införs i en förteckning, samt om vilka konsekvenser överskridande av tillåten vistelsetid kan få.

Motivering

Bestämmelse rekommenderad av EDPS.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – led eb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb)  Den lagringstid för uppgifter som fastställts för in- och utreseposter och personakter enligt artikel 31.

Motivering

Bestämmelse rekommenderad av EDPS.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – led ec (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ec)  Rätten för personer som överskridit den tillåtna vistelsetiden att få sina personuppgifter raderade om de kan styrka att de överskridit den tillåtna vistelsetiden på grund av oförutsebara och allvarliga händelser.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – led ed (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ed)  Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses i punkt 1 i denna artikel ska tillhandahållas när den berörda personens personakt upprättas i enlighet med artikel 14, 15 eller 16.

2.  Den information som avses i punkt 1 i denna artikel ska tillhandahållas genom en sådan broschyr som avses i punkt 3 eller på annat lämpligt sätt som säkerställer att den berörda tredjelandsmedborgaren informeras om sina rättigheter när denna berörda persons personakt upprättas i enlighet med artikel 14, 15 eller 16.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En gemensam broschyr och en webbplats som ska innehålla minst de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel ska utarbetas och upprättas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 61.2. Broschyren ska vara tydlig och lättbegriplig och finnas tillgänglig på en språkversion som den berörda personen förstår eller rimligen kan förväntas förstå; detsamma gäller webbplatsens innehåll.

En gemensam broschyr och en webbplats som ska innehålla minst de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel ska utarbetas och upprättas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 61.2. Broschyren ska vara tydlig och lättbegriplig och i en form som är koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig och finnas tillgänglig på en språkversion som den berörda personen förstår eller rimligen kan förväntas förstå; detsamma gäller webbplatsens innehåll.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Broschyren och webbplatsen ska utformas på ett sådant sätt att medlemsstaterna kan komplettera dem med ytterligare medlemsstatsspecifik information. Denna medlemsstatsspecifika information ska minst omfatta uppgifter om den registrerade personens rättigheter och möjligheten att få hjälp från nationella tillsynsmyndigheter samt kontaktuppgifter till den registeransvarige och de nationella tillsynsmyndigheterna.

Broschyren och webbplatsen ska utformas på ett sådant sätt att medlemsstaterna kan komplettera dem med ytterligare medlemsstatsspecifik information. Denna medlemsstatsspecifika information ska minst omfatta uppgifter om den registrerade personens rättigheter och möjligheten att få hjälp från nationella tillsynsmyndigheter samt kontaktuppgifter till den registeransvarige och datatillsynsmannen samt tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen samtidigt med att in- och utresesystemet tas i drift lansera en informationskampanj för att informera allmänheten om målen, de lagrade uppgifterna, de myndigheter som har åtkomst och den enskildes rättigheter.

Kommissionen ska i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen samtidigt med att in- och utresesystemet tas i drift lansera en informationskampanj för att informera allmänheten och särskilt tredjelandsmedborgare om målen, de lagrade uppgifterna, de myndigheter som har åtkomst och den enskildes rättigheter. Sådana informationskampanjer ska genomföras regelbundet.

Motivering

Eftersom in- och utresesystemet i stor utsträckning rör tredjelandsmedborgare bör de särskilt nämnas som en målgrupp för informationskampanjen.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 46 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätt till åtkomst, rättelse och radering

Rätt till åtkomst, rättelse, komplettering och radering av personuppgifter och begränsning av hur personuppgifter behandlas

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Utan att det påverkar artikel 12 i direktiv 95/46/EG, ska varje tredjelandsmedborgare ha rätt att få del av uppgifter om honom eller henne i in- och utresesystemet och om vilken medlemsstat som överförde uppgifterna till in- och utresesystemet.

1.  Utan att det påverkar artiklarna 15, 16, 17 och 18 i förordning (EU) 2016/679, ska varje tredjelandsmedborgare ha rätt att få del av uppgifter om honom eller henne i in- och utresesystemet och om vilken medlemsstat som överförde uppgifterna till in- och utresesystemet, och kan begära att oriktiga uppgifter om honom eller henne rättas till eller kompletteras och att uppgifter som registrerats olagligt ska raderas. Den ansvariga medlemsstaten ska svara på sådana begäranden inom två månader efter att begäran mottagits.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en begäran om rättelse eller radering görs till en annan medlemsstat än den ansvariga, ska myndigheterna i den medlemsstat till vilken begäran gjorts inom en månad kontrollera om uppgifterna är korrekta och om det var tillåtet att behandla dem i in- och utresesystemet, om en sådan kontroll kan genomföras utan samråd med den ansvariga medlemsstaten. I annat fall ska en annan medlemsstat än den ansvariga inom 14 dagar kontakta myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten, och den ansvariga medlemsstaten ska inom en månad kontrollera om uppgifterna är korrekta och om det var tillåtet att behandla dem i in- och utresesystemet.

2.  Om en begäran om rättelse, komplettering eller radering av personuppgifter eller begränsning av hur personuppgifter behandlas görs till en annan medlemsstat än den ansvariga, ska myndigheterna i den medlemsstat till vilken begäran gjorts inom 14 dagar kontrollera om uppgifterna är korrekta och om det var tillåtet att behandla dem i in- och utresesystemet, om en sådan kontroll kan genomföras utan samråd med den ansvariga medlemsstaten. I annat fall ska en annan medlemsstat än den ansvariga inom sju dagar kontakta myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten, och den ansvariga medlemsstaten ska inom 14 dagar kontrollera om uppgifterna är korrekta och om det var tillåtet att behandla dem i in- och utresesystemet.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det framkommer att uppgifter som registrerats i in- och utresesystemet är oriktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran gjorts, rätta eller radera uppgifterna i enlighet med artikel 32. Den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran gjorts ska omedelbart lämna skriftlig bekräftelse till den berörda personen på att den har vidtagit åtgärder för att korrigera eller radera uppgifterna om honom eller henne.

Om det framkommer att uppgifter som registrerats i in- och utresesystemet är oriktiga, ofullständiga eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran gjorts, rätta till, komplettera eller radera personuppgifterna eller begränsa behandlingen av personuppgifterna i enlighet med artikel 32. Den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran gjorts ska omedelbart lämna skriftlig bekräftelse till den berörda personen på att den har vidtagit åtgärder för att rätta till, komplettera eller radera personuppgifterna som rör honom eller henne eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det framkommer att viseringsrelaterade uppgifter som registrerats i in- och utresesystemet är oriktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran gjorts, först kontrollera om uppgifterna är korrekta i förhållande till VIS och om så krävs ändra dem i in- och utresesystemet. Skulle de uppgifter som är registrerade i VIS vara desamma som i in- och utresesystemet, ska den ansvariga medlemsstaten eller den medlemsstat till vilken begäran gjorts inom 14 dagar kontakta myndigheterna i den medlemsstat som är ansvarig för att föra in dessa uppgifter i VIS. Den medlemsstat som är ansvarig för att föra in dessa uppgifter i VIS ska inom en månad kontrollera om de viseringsrelaterade uppgifterna är korrekta och om det är tillåtet att behandla dem i in- och utresesystemet samt informera den ansvariga medlemsstaten eller den medlemsstat till vilken begäran gjorts, som vid behov omgående ska ändra eller radera dessa från in- och utresesystemet och i tillämpliga fall från den förteckning över personer som avses i artikel 11.2.

Om det framkommer att viseringsrelaterade uppgifter som registrerats i in- och utresesystemet är oriktiga, ofullständiga eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran gjorts, först kontrollera om uppgifterna är korrekta i förhållande till VIS och om så krävs ändra dem i in- och utresesystemet. Skulle de uppgifter som är registrerade i VIS vara desamma som i in- och utresesystemet, ska den ansvariga medlemsstaten eller den medlemsstat till vilken begäran gjorts inom sju dagar kontakta myndigheterna i den medlemsstat som är ansvarig för att föra in dessa uppgifter i VIS. Den medlemsstat som är ansvarig för att föra in dessa uppgifter i VIS ska inom en månad kontrollera om de viseringsrelaterade uppgifterna är korrekta och om det är tillåtet att behandla dem i in- och utresesystemet samt informera den ansvariga medlemsstaten eller den medlemsstat till vilken begäran gjorts, som vid behov omgående ska rätta till, komplettera eller radera personuppgifterna som rör honom eller henne, eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter, från in- och utresesystemet och i tillämpliga fall från den förteckning över personer som avses i artikel 11.2.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran gjorts, inte instämmer i att uppgifter i in- och utresesystemet är inkorrekta eller har registrerats på ett olagligt sätt ska medlemsstaten omedelbart anta ett administrativt beslut med en skriftlig förklaring till den berörda personen om varför den inte är beredd att korrigera eller radera uppgifter som rör honom eller henne.

4.  Om den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran gjorts, inte instämmer i att uppgifter i in- och utresesystemet är inkorrekta, ofullständiga eller har registrerats på ett olagligt sätt ska medlemsstaten omedelbart anta ett administrativt beslut med en skriftlig förklaring till den berörda personen om varför den inte är beredd att rätta till, komplettera eller radera de personuppgifter som rör honom eller henne eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran gjorts ska även tillhandahålla berörda personer information som förklarar vilka åtgärder de kan vidta om de inte godtar förklaringen till beslutet enligt punkt 5. Detta ska omfatta information om hur det går till att väcka talan vid domstol eller inge klagomål till behöriga myndigheter i den medlemsstaten och vilket bistånd, bl.a. från de nationella tillsynsmyndigheterna, som finns tillgängligt i enlighet med den medlemsstatens förfaranden, lagar och andra författningar.

5.  Den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran gjorts ska även tillhandahålla berörda personer information som förklarar vilka åtgärder de kan vidta om de inte godtar förklaringen till beslutet enligt punkt 4. Detta ska omfatta information om hur det går till att väcka talan vid domstol eller inge klagomål till behöriga myndigheter i den medlemsstaten och vilket bistånd, bl.a. från de nationella tillsynsmyndigheterna, som finns tillgängligt i enlighet med den medlemsstatens förfaranden, lagar och andra författningar.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En begäran som görs enligt punkterna 1 och 2 ska innehålla den information som behövs för att den berörda personen ska kunna identifieras, inbegripet fingeravtryck. Denna information ska endast användas för att de rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 ska kunna utövas och ska sedan omedelbart raderas.

6.  En begäran som görs enligt punkterna 1 och 2 ska innehålla den minsta information som behövs för att den berörda personen ska kunna identifieras. Fingeravtryck kan begäras i detta syfte endast i vederbörligen motiverade fall då det finns betydande tvivel vad gäller den sökandes identitet. Denna information ska endast användas för att de rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 ska kunna utövas och ska sedan omedelbart raderas.

Ändringsförslag     167

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om en person begär åtkomst till uppgifter som rör honom eller henne i enlighet med punkt 2 ska den behöriga myndigheten bevara en registrering i form av en skriftlig handling där det anges att en sådan begäran gjorts och vilken åtgärd den ledde till samt av vilken myndighet, och utan dröjsmål göra denna handling tillgänglig för de nationella tillsynsmyndigheterna.

7.  Om en person begär åtkomst till uppgifter som rör honom eller henne i enlighet med punkt 2 ska den behöriga myndigheten bevara en registrering i form av en skriftlig handling där det anges att en sådan begäran gjorts och vilken åtgärd den ledde till samt av vilken myndighet, och inom sju dagar göra denna handling tillgänglig för de nationella tillsynsmyndigheterna. En kopia av denna handling ska också utfärdas till den berörda personen.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska samarbeta aktivt för att se till att de rättigheter som avses i artikel 46.3, 46.4 och 46.5 kan utövas.

1.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska samarbeta aktivt för att se till att de rättigheter som avses i artikel 46 kan utövas.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I varje medlemsstat ska tillsynsmyndigheten på begäran bistå och ge råd till berörda personer om hur de kan utöva sin rätt att rätta eller radera uppgifter som rör dem i enlighet med artikel 28.4 i direktiv 95/46/EG.

I varje medlemsstat ska tillsynsmyndigheten på begäran bistå och ge råd till registrerade personer om hur han eller hon kan utöva sin rätt att rätta till, komplettera eller radera personuppgifter som rör honom eller henne eller begränsa sådana uppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I varje medlemsstat ska var och en ha rätt att väcka talan vid eller inge klagomål till de behöriga myndigheterna eller domstolarna i den medlemsstat som har vägrat vederbörande sådan rätt att få åtkomst till eller rätt att korrigera eller radera uppgifter som föreskrivs i artikel 46.

1.  Utan att det påverkar artiklarna 77 till 82 i förordning (EU) 2016/679, ska var och en i varje medlemsstat ha rätt att väcka talan vid eller inge klagomål till de behöriga myndigheterna eller domstolarna i den medlemsstat som har vägrat vederbörande sådan rätt att få åtkomst till eller rätt att rätta till, komplettera eller radera uppgifter som föreskrivs i artikel 46. Rätten att väcka en sådan talan eller inge klagomål ska också gälla i de fall där en begäran om åtkomst, rättelse eller radering inte besvarades inom de tidsfrister som anges i artikel 46 eller aldrig behandlades av den registeransvarige.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska se till att den eller de nationella tillsynsmyndigheter som utsetts enligt artikel 28.1 i direktiv 95/46/EG kontrollerar lagenligheten i den berörda medlemsstatens behandling av personuppgifter, enligt artiklarna 13–19, inbegripet överföringen av dem till och från in- och utresesystemet.

1.  Varje medlemsstat ska se till att den eller de nationella tillsynsmyndigheter som utsetts enligt artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 oberoende kontrollerar lagenligheten i den berörda medlemsstatens behandling av personuppgifter, enligt kapitel II, III och V i denna förordning, inbegripet överföringen av dem till och från in- och utresesystemet.

Motivering

Uppgifter enligt denna förordning behandlas inte bara enligt artiklarna 13–19.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillsynsmyndigheten ska se till att en granskning av behandlingen av uppgifter i det nationella systemet genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder.

2.  Tillsynsmyndigheten eller tillsynsmyndigheterna ska se till att en granskning av behandlingen av uppgifter i den nationella gränsinfrastrukturen genomförs minst vartannat år i enlighet med internationella revisionsstandarder.

Ändringsförslag     173

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska se till att deras tillsynsmyndighet har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning.

3.  Medlemsstaterna ska se till att deras oberoende tillsynsmyndighet eller tillsynsmyndigheter har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som de åläggs enligt denna förordning.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När det gäller behandlingen av personuppgifter i in- och utresesystemet ska varje medlemsstat utse den myndighet som ska fungera som registeransvarig i enlighet med artikel 2 d i direktiv 95/46/EG och som ska ha centralt ansvar för denna medlemsstats behandling av uppgifter. Varje medlemsstat ska meddela kommissionen uppgifter om denna myndighet.

utgår

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Varje medlemsstat ska tillhandahålla all information som begärs av tillsynsmyndigheterna och ska särskilt förse dem med information om verksamhet som bedrivs i enlighet med artiklarna 35, 36.1 och 39. Varje medlemsstat ska ge tillsynsmyndigheterna åtkomst till sina register enligt artikel 30 och vid varje tidpunkt bevilja dem tillträde till sina lokaler som är relaterade till in- och utresesystemet.

5.  Varje medlemsstat ska tillhandahålla all information som begärs av tillsynsmyndigheterna och ska särskilt förse dem med information om verksamhet som bedrivs i enlighet med artiklarna 35, 36.1 och 39. Varje medlemsstat ska ge tillsynsmyndigheterna åtkomst till sina register enligt artikel 41 och vid varje tidpunkt bevilja dem tillträde till sina lokaler som är relaterade till in- och utresesystemet.

Motivering

Rättelse av korshänvisning.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Varje medlemsstat ska se till att dess tillsynsmyndighet eller tillsynsmyndigheter har tillgång till rådgivning från personer med tillräcklig kunskap om biometriska uppgifter.

Motivering

För överensstämmelse med Eurodac

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska datatillsynsmannen ska se till att eu-LISA:s behandling av personuppgifter som rör in- och utresesystemet utförs i enlighet med denna förordning.

1.  Europeiska datatillsynsmannen ska ansvara för att övervaka eu-LISA:s behandling av personuppgifter som rör in- och utresesystemet och säkerställa att sådan verksamhet utförs i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 och med denna förordning.

Motivering

För överensstämmelse med artikel 49 om tillsynsmyndighet. Även för överensstämmelse med Europolförordningen (artikel 43) så att både ”övervaka och säkerställa” finns med.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europeiska datatillsynsmannen ska se till att en granskning av byråns behandling av personuppgifter genomförs minst vart fjärde år i enlighet med internationella revisionsstandarder. En rapport om granskningen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna. eu-LISA ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten antas.

2.  Europeiska datatillsynsmannen ska se till att en granskning av eu-LISA:s behandling av personuppgifter genomförs minst vartannat år i enlighet med internationella revisionsstandarder. En rapport om granskningen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, eu-LISA och tillsynsmyndigheterna. eu-LISA ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten antas.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska aktivt samarbeta inom sina ansvarsområden och säkerställa en samordnad tillsyn av in- och utresesystemet och de nationella systemen.

1.  De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska inom ramen för sina respektive befogenheter aktivt samarbeta inom sina ansvarsområden och säkerställa en samordnad tillsyn av in- och utresesystemet och de nationella gränsinfrastrukturerna.

 

(Övergripande ändring för att ändra “nationella system” till “nationella gränsinfrastrukturer”, med undantag av artikel 58.)

Motivering

Justering av terminologin enligt artikel 6 och formuleringarna i Eurodac.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De ska utbyta relevant information, bistå varandra vid granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen eller tillämpningen av denna förordning, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt i förekommande fall främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om uppgiftsskydd.

2.  De ska utbyta relevant information, bistå varandra vid granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen eller tillämpningen av denna förordning, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller i utövandet av den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt i förekommande fall främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att de bestämmelser som antas enligt nationell lagstiftning för att genomföra rambeslut 2008/977/RIF också är tillämpliga på deras nationella myndigheters åtkomst till in- och utresesystemet i artikel 1.2.

1.  Medlemsstaterna ska se till att de bestämmelser som antas enligt nationell lagstiftning för att genomföra direktiv (EU) 2016/680 också är tillämpliga på deras nationella myndigheters åtkomst till in- och utresesystemet i artikel 1.2.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Övervakningen av att medlemsstaternas åtkomst till personuppgifter för de ändamål som anges i artikel 1.2 i denna förordning är laglig, däribland uppgifternas överföring till och från in- och utresesystemet, ska genomföras av de nationella tillsynsmyndigheter som utsetts i enlighet med rambeslut 2008/977/RIF.

2.  Övervakningen av att medlemsstaternas åtkomst till personuppgifter för de ändamål som anges i artikel 5.1 a i denna förordning är laglig, däribland uppgifternas överföring till och från in- och utresesystemet, ska genomföras av de nationella tillsynsmyndigheter som utsetts i enlighet med direktiv (EU) 2016/680.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europols behandling av personuppgifter ska utföras i enlighet med beslut 2009/371/RIF och övervakas av en oberoende extern datatillsynsman. Artiklarna 30, 31 och 32 i beslutet ska vara tillämpliga på Europols behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Den oberoende externa datatillsynsmannen ska se till att tredjelandsmedborgarens rättigheter inte kränks.

3.  Europols behandling av personuppgifter enligt denna förordning ska utföras i enlighet med förordning (EU) 2016/794 och övervakas av Europeiska datatillsynsmannen.

Motivering

Med hänsyn till artikel 43 i Europolförordningen.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Personuppgifter som varit tillgängliga i in- och utresesystemet för de ändamål som anges i artikel 1.2 ska enbart behandlas för att förhindra, upptäcka eller utreda det specifika fall för vilket en medlemsstat eller Europol har begärt uppgifterna.

4.   Personuppgifter som varit tillgängliga i in- och utresesystemet för de ändamål som anges i artikel 5.1 a ska enbart behandlas för att förhindra, upptäcka eller utreda det specifika fall för vilket en medlemsstat eller Europol har begärt uppgifterna.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   Det centrala systemet, de utsedda myndigheterna, de centrala åtkomstpunkterna och Europol ska registrera sökningarna i syfte att göra det möjligt för de nationella dataskyddsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen att övervaka att uppgiftsbehandlingen följer unionens regler för uppgiftsskydd. Utöver sådana ändamål ska personuppgifter och uppgifter om sökningar raderas i alla nationella register och i Europols register efter en månad, om inte uppgifterna behövs för den specifika pågående brottsutredning för vilken de begärdes av en medlemsstat eller av Europol.

5.  Det centrala systemet, de utsedda myndigheterna, de centrala åtkomstpunkterna och Europol ska registrera sökningarna i syfte att göra det möjligt för de nationella dataskyddsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen att övervaka att uppgiftsbehandlingen följer unionens regler för uppgiftsskydd, inbegripet för ändamålet att upprätthålla register för att utarbeta de årliga rapporter som avses i artikel 64.8. Utöver sådana ändamål ska personuppgifter och uppgifter om sökningar raderas i alla nationella register och i Europols register efter en månad, om inte uppgifterna behövs för den specifika pågående brottsutredning för vilken de begärdes av en medlemsstat eller av Europol.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat och Europol ska se till att all uppgiftsbehandling som föranleds av framställningar om åtkomst till in- och utresesystemets uppgifter för de ändamål som anges i artikel 1.2 registreras eller dokumenteras för kontroll av om den varit korrekt, för övervakning av att uppgiftsbehandling, dataintegritet och datasäkerhet är lagenlig samt för egenrevision.

1.  Varje medlemsstat och Europol ska se till att all uppgiftsbehandling som föranleds av framställningar om åtkomst till in- och utresesystemets uppgifter för de ändamål som anges i artikel 5.1 a registreras eller dokumenteras för kontroll av om den varit korrekt, för övervakning av att uppgiftsbehandling, dataintegritet och datasäkerhet är lagenlig samt för egenrevision.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Av loggen eller dokumentationen ska följande framgå:

2.  Av loggen eller dokumentationen ska följande framgå i samtliga fall:

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Namnet på den myndighet som har begärt åtkomst för jämförelse och den ansvariga person som gjorde begäran och behandlade uppgifterna.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  I enlighet med nationella regler eller beslut 2009/371/RIF, beteckningen för den tjänsteman som utförde sökningen och för den tjänsteman som beordrade sökningen eller överföringen.

h)  I enlighet med nationella regler eller förordning (EU) 2016/794, beteckningen för den tjänsteman som utförde sökningen och för den tjänsteman som beordrade sökningen eller överföringen.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Sådana loggar eller sådan dokumentation får användas endast för att övervaka att behandlingen av uppgifterna är lagenlig och för att säkerställa dataintegriteten och datasäkerheten. Endast loggar som inte innehåller personuppgifter får användas för den övervakning och utvärdering som avses i artikel 64. De behöriga nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för att kontrollera om en begäran kan godtas och för att övervaka att behandlingen av uppgifterna är laglig och för att säkerställa dataintegriteten och datasäkerheten ska ha åtkomst till dessa loggar på begäran, så att de kan fullgöra sina uppgifter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 55 – led 4

Förordning (EU) nr 767/2008

Artikel 17a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Från och med driftstarten för in- och utresesystemet enligt artikel 60.1 i [förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem] ska driftskompatibilitet upprättas mellan in- och utresesystemet och VIS för att säkerställa effektivare och snabbare gränskontroller. För detta ändamål ska eu-LISA upprätta en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system för att möjliggöra driftskompatibilitet mellan in- och utresesystemet och VIS. Direkta sökningar mellan systemen ska endast vara möjliga om detta föreskrivs enligt såväl denna förordning som förordning (EG) nr 767/2008.

1.  Från och med driftstarten för in- och utresesystemet enligt artikel 60.1 i [förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem] ska driftskompatibilitet upprättas mellan in- och utresesystemet och VIS för att säkerställa effektivare och snabbare gränskontroller, med vederbörlig respekt för principen om ändamålsbegränsning. För detta ändamål ska eu-LISA upprätta en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system för att möjliggöra driftskompatibilitet mellan in- och utresesystemet och VIS. Direkta sökningar mellan systemen ska endast vara möjliga om detta föreskrivs enligt såväl denna förordning som förordning (EG) nr 767/2008.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 55 – led 4

Förordning (EU) nr 767/2008

Artikel 17a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  I överensstämmelse med artikel 33 i [förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem] ska kommissionen anta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätta och utforma driftskompatibilitet på hög nivå i enlighet med artikel 34 i [förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem]. För att uppnå driftskompatibilitet med in- och utresesystemet ska förvaltningsmyndigheten utarbeta de utvecklings- och/eller anpassningsåtgärder som är nödvändiga för det centrala informationssystemet för viseringar, det nationella gränssnittet i respektive medlemsstat och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten. De nationella infrastrukturerna ska anpassas och/eller utvecklas av medlemsstaterna.”

4.  I överensstämmelse med artikel 33 i [förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem] ska kommissionen anta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätta och utforma driftskompatibilitet på hög nivå i enlighet med artikel 34 i [förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem]. För att uppnå driftskompatibilitet med in- och utresesystemet ska eu-LISA utarbeta de utvecklings- och/eller anpassningsåtgärder som är nödvändiga för det centrala informationssystemet för viseringar, det nationella gränssnittet i respektive medlemsstat och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten. De nationella infrastrukturerna ska anpassas och/eller utvecklas av medlemsstaterna.”

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 55 – led 5

Förordning (EU) nr 767/2008

Artikel 18 – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en sökning på grundval av de uppgifter som förtecknas i punkt 1 visar att det finns uppgifter i VIS om en eller flera utfärdade eller förlängda viseringar, som är tidsmässigt giltiga samt territoriellt giltiga för gränspassage, ska den behöriga gränskontrollmyndigheten kunna inhämta följande uppgifter i den berörda ansökningsakten samt länkade ansökningsakter i enlighet med artikel 8.4, dock endast för de ändamål som avses i punkt 1:

3.  Om en sökning på grundval av de uppgifter som förtecknas i punkt 1 visar att uppgifter om viseringsinnehavaren har registrerats i VIS, ska den behöriga gränskontrollmyndigheten kunna inhämta följande uppgifter i den berörda ansökningsakten samt länkade ansökningsakter i enlighet med artikel 8.4, dock endast för de ändamål som avses i punkt 1:

Motivering

Punkterna 3 och 4 slås ihop för att förenkla texten.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 55 – led 5

Förordning (EU) nr 767/2008

Artikel 18 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en sökning på grundval av de uppgifter som förtecknas i punkt 1 visar att det finns uppgifter om personen i VIS men att den eller de registrerade viseringarna inte är giltiga, ska den behöriga gränskontrollmyndigheten kunna inhämta uppgifter i ansökningsakten samt länkade ansökningsakter i enlighet med artikel 8.4, dock endast för de ändamål som avses i punkt 1:

utgår

a)  Uppgifter om handläggningsstatus och uppgifter i ansökningsformuläret som avses i artikel 9.2 och 9.4.

 

b)  Fotografier.

 

c)  Uppgifter om utfärdade, ogiltigförklarade och återkallade viseringar eller viseringar vilkas giltighetstid har förlängts enligt artiklarna 10, 13 och 14.

 

Motivering

Punkterna 3 och 4 slås ihop för att förenkla texten.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 55 – led 5

Förordning (EU) nr 767/2008

Artikel 18 – punkt 5 – led a – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  gränsövergångsstället saknar teknik för användning av ansiktsbilder som tagits på plats och viseringsinnehavarens identitet kan därför inte kontrolleras med hjälp av in- och utresesystemet,

ii)  gränsövergångsstället tillfälligt saknar teknik för användning av ansiktsbilder som tagits på plats och viseringsinnehavarens identitet kan därför inte kontrolleras med hjälp av in- och utresesystemet,

Motivering

Eftersom tekniken måste finnas tillgänglig på alla gränsövergångsställen kan den bara saknas tillfälligt.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 55 – led 8 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8)  I artikel 20 ska punkt 1 ersättas med följande:

8)  I artikel 20 ska första stycket i punkt 1 ersättas med följande:

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 55 – led 9

Förordning (EU) nr 767/2008

Artikel 26 – punkt 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3a.  Förvaltningsmyndigheten ska vara ansvarig för de uppgifter som avses i punkt 3 i denna artikel [under sex månader efter det att förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem har trätt i kraft].”

”3a.   eu-LISA ska vara ansvarigt för de uppgifter som avses i punkt 3 i denna artikel [under sex månader efter det att förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem har trätt i kraft].”

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 55 – led 10

Förordning (EU) nr 767/2008

Artikel 34 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Varje medlemsstat och förvaltningsmyndigheten ska föra register över all uppgiftsbehandling i VIS. Av registret ska framgå varför uppgifterna konsulterats i enlighet med de ändamål som anges i artikel 6.1 och i artiklarna 15–22, datum och tidpunkt för detta, den typ av uppgifter som har överförts enligt artiklarna 9–14, den typ av uppgifter som konsulterats enligt artiklarna 15.2, 17, 18.1, 18.5, 19.1, 19a.2, 19a.5, 20.1, 21.1 och 22.1 och namnet på den myndighet som fört in eller använt uppgifter. Dessutom ska varje medlemsstat föra register över de personer som är vederbörligen behöriga att föra in eller hämta uppgifterna.

”1.  Varje medlemsstat och eu-LISA ska föra register över all uppgiftsbehandling i VIS. Av registret ska framgå varför uppgifterna konsulterats i enlighet med de ändamål som anges i artikel 6.1 och i artiklarna 15–22, datum och tidpunkt för detta, den typ av uppgifter som har överförts enligt artiklarna 9–14, den typ av uppgifter som konsulterats enligt artiklarna 15.2, 17, 18.1, 18.5, 19.1, 19a.2, 19a.5, 20.1, 21.1 och 22.1 och namnet på den myndighet som fört in eller använt uppgifter. Dessutom ska varje medlemsstat föra register över de personer som är vederbörligen behöriga att föra in eller hämta uppgifterna.

Ändringsförslag     199

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen, eu-LISA och Frontex ska kunna inhämta följande uppgifter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål och utan att det är möjligt att identifiera enskilda personer:

1.  Den bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska kunna inhämta följande uppgifter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål och utan att det är möjligt att identifiera eller profilera enskilda personer, och den bemyndigade personalen vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska kunna inhämta följande uppgifter för att utföra de riskanalyser och sårbarhetsanalyser som avses i artiklarna 11 och 13 i förordning (EU) 2016/1624:

Ändringsförslag     200

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Tredjelandsmedborgarens medborgarskap, kön och födelsedatum.

b)  Tredjelandsmedborgarens medborgarskap, kön och födelseår.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Med avseende på tillämpningen av punkt 1 ska eu-LISA i sina tekniska enheter upprätta, genomföra och stå som värd för ett centralregister som innehåller de uppgifter som avses i punkt 1 utan möjlighet att identifiera enskilda personer men som möjliggör för de myndigheter som förtecknas i punkt 1 att erhålla anpassade rapporter och statistik om in- och utreseuppgifter samt uppgifter om nekad inresa och överskridande av tillåten vistelsetid för tredjelandsmedborgare i syfte att förbättra bedömningen av risken för överskridande av tillåten vistelsetid, effektivisera gränskontrollerna, bistå konsulat som handlägger viseringsansökningar samt stödja en evidensbaserad migrationspolitik för unionen. Detta register ska även innehålla daglig statistik om de uppgifter som avses i punkt 4. Åtkomst till centralregistret ska beviljas genom säkrad åtkomst via s-Testa där åtkomst och specifika användarprofiler kontrolleras enbart med avseende på rapportering och statistik.

2.  Med avseende på tillämpningen av punkt 1 ska eu-LISA i sina tekniska enheter upprätta, genomföra och stå som värd för ett register på central nivå som innehåller de uppgifter som avses i punkt 1 utan möjlighet att identifiera enskilda personer men som möjliggör för de myndigheter som förtecknas i punkt 1 att erhålla anpassade rapporter och statistik om in- och utreseuppgifter samt uppgifter om nekad inresa och överskridande av tillåten vistelsetid för tredjelandsmedborgare i syfte att effektivisera gränskontrollerna, bistå konsulat som handlägger viseringsansökningar samt stödja en evidensbaserad migrationspolitik för unionen. Detta register ska även innehålla daglig statistik om de uppgifter som avses i punkt 4. Åtkomst till centralregistret ska beviljas genom säkrad åtkomst via s-Testa där åtkomst och specifika användarprofiler kontrolleras enbart med avseende på rapportering och statistik.

Ändringsförslag     202

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje kvartal ska eu-LISA offentliggöra statistik rörande in- och utresesystemet med särskild tyngdpunkt på antal, medborgarskap och gränsövergångsställe för inresa när det gäller personer som överskridit den tillåtna vistelsetiden, tredjelandsmedborgare som nekats inresa inbegripet skälen för nekad inresa, tredjelandsmedborgare vars vistelser återkallats eller förlängts samt antalet tredjelandsmedborgare som är undantagna från kravet på att lämna fingeravtryck.

4.  Varje kvartal ska eu-LISA offentliggöra statistik rörande in- och utresesystemet med särskild tyngdpunkt på antal, medborgarskap, ålder, kön, vistelsens längd och gränsövergångsställe för inresa när det gäller personer som överskridit den tillåtna vistelsetiden, tredjelandsmedborgare som nekats inresa inbegripet skälen för nekad inresa, tredjelandsmedborgare vars vistelser återkallats eller förlängts samt antalet tredjelandsmedborgare som är undantagna från kravet på att lämna fingeravtryck.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I slutet av varje år ska statistik sammanställas i form av kvartalsstatistik för året. Statistiken ska innehålla en uppdelning av uppgifterna per medlemsstat.

5.  I slutet av varje år ska statistik sammanställas i en årsrapport för året. Statistiken ska innehålla en uppdelning av uppgifterna per medlemsstat. Rapporten ska offentliggöras och överlämnas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska datatillsynsmannen och de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag     204

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  På kommissionens begäran ska eu-LISA överlämna statistik om särskilda aspekter som rör genomförandet av denna förordning samt statistik enligt punkt 3.

6.  På kommissionens och Europaparlamentets begäran ska eu-LISA överlämna statistik om särskilda aspekter som rör genomförandet av denna förordning samt statistik enligt punkt 3.

Ändringsförslag     205

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kostnaderna i samband med det centrala systemets, kommunikationsinfrastrukturens och det enhetliga nationella gränssnittets inrättande och drift ska belasta unionens allmänna budget.

1.  Kostnaderna i samband med det centrala systemets, den säkra och krypterade kommunikationsinfrastrukturens och det enhetliga nationella gränssnittets inrättande och drift ska belasta unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 2 – stycke 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Värdskap för nationella system (lokaler, genomförande, elektricitet, kylning).

b)  Värdskap för nationella system och gränsinfrastrukturer (lokaler, genomförande, elektricitet, kylning).

Motivering

Justering av terminologin enligt artikel 6.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 2 – stycke 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Drift av nationella system (operatörer och supportavtal).

c)  Drift av nationella system och gränsinfrastrukturer (operatörer och supportavtal).

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska göra de uppgifter som meddelats enligt punkt 1 tillgängliga för medlemsstaterna och allmänheten via en ständigt uppdaterad offentlig webbplats.

6.  Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som avses i punkterna 1 till 4 i Europeiska unionens officiella tidning. Om uppgifterna ändras ska kommissionen en gång om året offentliggöra en uppdaterad konsoliderad version av dessa uppgifter. Kommissionen ska upprätthålla en ständigt uppdaterad offentlig webbplats som innehåller dessa uppgifter.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft – OPOCE, please replace with the actual date] och därefter var sjätte månad under utvecklingsarbetet med in- och utresesystemet ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga gränssnitten. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

2.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft – OPOCE, please replace with the actual date] och därefter var sjätte månad under utvecklingsarbetet med in- och utresesystemet ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten och den säkra och krypterade kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga gränssnitten. Denna rapport ska innehålla detaljerade uppgifter om de kostnader som uppkommit och uppgifter om eventuella risker som kan påverka de sammanlagda kostnaderna för systemet. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

Motivering

Med hänsyn till tidigare erfarenheter, i synnerhet i samband med SIS II, bör kostnaderna övervakas noga.

Ändringsförslag     210

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Tre år efter det att in- och utresesystemet har tagits i drift och därefter vart fjärde år ska kommissionen utarbeta en övergripande utvärdering av systemet. Denna övergripande utvärdering ska innehålla en granskning av uppnådda resultat i relation till målen och deras inverkan på de grundläggande rättigheterna samt en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga, tillämpningen av förordningen, säkerheten i in- och utresesystemet och eventuella konsekvenser för framtida verksamhet, och samtidigt lämna nödvändiga rekommendationer. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet och rådet.

5.  Tre år efter det att in- och utresesystemet har tagits i drift och därefter vart fjärde år ska kommissionen utarbeta en övergripande utvärdering av systemet. Denna övergripande utvärdering ska innehålla en granskning av uppnådda resultat i relation till målen och deras inverkan på de grundläggande rättigheterna samt en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga, tillämpningen av förordningen, säkerheten i in- och utresesystemet och eventuella konsekvenser, inbegripet i budgethänseende, för framtida verksamhet, och samtidigt lämna nödvändiga rekommendationer. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet, rådet, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag     211

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 8 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) antalet begäranden om rättelse av uppgifter, åtgärder som vidtagits till följd av detta och antalet rättelser som gjorts till följd av begäran från berörda personer,

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 65

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Denna förordning gäller från och med det datum som fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 60, med undantag för artiklarna 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 och 61, som gäller från och med det datum då denna förordning träder i kraft.

 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Motivering

De artiklar som krävs för att utveckla in- och utresesystemet bör vara direkt tillämpliga. Hela förordningen bör börja tillämpas så fort in- och utresesystemet tagits i bruk.

  • [1]  EUT L 487, 28.12.2016, s. 66.

MOTIVERING

Inledning

Det ökade flödet av resenärer vid Europeiska unionens yttre gränser under de senaste åren har visat att de nuvarande gränskontrollsystemen är ineffektiva, och situationen skulle kunna förvärras med tanke på att antalet resenärer förväntas öka under de kommande åren. Antalet tredjelandsmedborgare som lagligen reser till länder inom Schengenområdet för en kortare vistelse år 2025 förutspås uppgå till omkring 300 miljoner. Bara flygtrafiken förväntas växa med 2,6 % per år under de kommande tjugo åren i Europa. Vi behöver modernisera våra system för hantering av resenärer genom att göra dem mer flexibla och effektiva, och dessutom säkrare, med tanke på att vi inte kan åternationalisera informations- eller gränskontrollsystemen. För att dessa kontroller ska bli hållbara kan man inte uteslutande förlita sig på resenärernas pass eller de stämplar som finns i dem. De kan vara förfalskade eller oläsliga, vilket innebär en stor börda för gränsmyndigheterna, då det hindrar dem från att ägna sig åt sina faktiska uppgifter, vilket äventyrar säkerheten. Att inte göra något alls skulle på medellång sikt leda till att våra gränsövergångsställen kollapsar och skulle kräva enorma investeringar i infrastruktur och personal för att ta itu med dessa flöden.

Inrättandet av ett europeiskt in- och utresesystem kommer att gynna passagerarna, genom att deras väntetid vid gränsövergångsställena minskar, och medlemsstaterna, genom att resenärer med ärligt uppsåt kan behandlas snabbare samtidigt som gränssäkerheten förstärks. Infrastrukturföretagen kommer att gynnas genom kortare anslutningar i transitområden, med de direkta och indirekta ekonomiska fördelar som detta innebär. In- och utresesystemet skulle även optimera gränsövergångsförvaltarnas resurser och gynna transportörerna i och med att deras uppgifter skulle bli lättare att utföra, samtidigt som ett nödvändigt skydd för de grundläggande rättigheterna och de uppgifter som lagras i systemet säkerställs.

I den europeiska migrationsagendan fastställs redan ”gränsförvaltning” som en av ”fyra pelare för bättre migrationsförvaltning”. De gränsöverskridande hot som EU har ställts inför under den senaste tiden har visat att ett område utan inre gränser behöver en effektiv kontroll av de yttre gränserna. Kopplingen mellan en effektiv gränskontroll och en förstärkning av den inre säkerheten blir allt tydligare. Föredraganden ser positivt på att ge säkerhetsstyrkor åtkomst till in- och utresesystemet för att kunna bekämpa grov brottslighet och terrorhot, vilket ger systemet ett mervärde. Denna åtkomst måste vara kontrollerad, nödvändig och proportionerlig och erbjuda tillräckliga garantier i fråga om att värna rättigheter och uppgiftsskydd. Det kan och måste finnas en balans mellan snabbare gränspassager och ökad säkerhet vid dessa gränspassager.

Föredragandens ståndpunkt

1. – Mål

I och med översynen av detta lagförslag inrättas ett system som underlättar gränspassager, bidrar till att bekämpa irreguljär migration i fråga om personer som överskridit den lagliga vistelsetiden och stöder kampen mot organiserad brottslighet och terrorism. Dessa mål måste garanteras och göras förenliga med skyddet av de uppgifter som samlas in till in- och utresesystemet med hänsyn tagen till proportionalitet och nödvändighet.

2. – Utformning

Föredraganden välkomnar de ändringar som har förts in i lagstiftningsförslaget, och många av dem bemöter de invändningar som framförts under det förberedande arbetet. Föredraganden förstår dock inte varför man beslutat att stryka programmet för registrerade resenärer, som parlamentet såg som ett djärvt sätt att göra gränspassagerna snabbare.

3. – Driftskompatibilitet med VIS

Ett av de viktigaste inslagen i detta förslag är driftskompatibiliteten mellan in- och utresesystemet och VIS, vilket visar hur relationerna mellan de olika informationssystemen bör vidareutvecklas. Eftersom proportionalitetsprincipen följs utgör denna driftskompatibilitet inte något hinder för de rättigheter som avses i artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Utan att i detta läge förespråka att det ska vara driftskompatibelt med andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) måste man klargöra vilket förfarande som ska följas i händelse av varningar om personer som har överskridit sin tillåtna vistelse inom Schengenområdet.

4. – Budget

In- och utresesystemet kommer utan tvivel att bli dyrt, men det skulle vara mycket mer kostsamt att inte agera, både med tanke på de investeringar som krävs i infrastruktur eller personal för att ta itu med det växande passagerarflödet och med tanke på medlemsstaternas säkerhet. Även om föredraganden stöder budgetrationaliseringen uttrycker han oro över de möjliga avvikelser som skulle kunna uppstå under genomförandeförfarandet, vilket skulle kräva en mer omfattande för- och efterhandskontroll.

5. – Biometriska uppgifter

Testfasen visade att det bästa alternativet för att kombinera snabbhet och säkerhet vid gränspassager skulle vara en kombination av fyra fingeravtryck och ansiktsigenkänning. I linje med vad Europaparlamentet har framhållit måste antalet biometriska uppgifter som samlas in minskas så att de uppgifter som redan finns i VIS kan importeras, och därigenom minimeras insamlingen och dupliceringen av lagrade uppgifter. Det är viktigt att upprätthålla höga kvalitetsstandarder så att de insamlade uppgifterna kan användas fullt ut för de avsedda ändamålen.

6. – Skydd av uppgifter och grundläggande rättigheter

Denna förordning måste garantera skyddet av de uppgifter som lagras i in- och utresesystemet i enlighet med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. I detta avseende måste in- och utresesystemet, för att efterleva artiklarna 7 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, uppfylla följande kriterier: det måste ha en lämplig rättslig grund, respektera principerna i stadgan, eftersträva ett allmänintresse samt vara proportionerligt och nödvändigt. Detta uppnås bland annat genom åtgärder som t.ex. reducering av antalet uppgifter som registreras i systemet, de nationella och europeiska datatillsynsmyndigheternas roll, förfaranden för rättelse och radering eller metoder och tillstånd för att få åtkomst till systemet. Det bör framhållas att EU-domstolen har erkänt att in- och utresesystemets mål (gräns- och migrationskontroll, liksom kampen mot grov organiserad brottslighet och terrorism) har ett allmänintresse.

7. – Lagringstid för uppgifterna

Det europeiska in- och utresesystemet måste följa principerna om nödvändighet och proportionalitet. Den lagringstid på 181 dagar som inledningsvis föreslogs skulle hindra systemets effektivitet. Ur resenärens synvinkel skulle detta inte uppfylla målet om att göra gränstrafiken snabbare, eftersom en sådan kort period skulle kräva upprepad registrering av tredjelandsmedborgare som besöker EU ofta, vilket saktar ner förfarandet. Konsulaten och gränsmyndigheterna skulle då inte längre kunna analysera resehistorik och utföra riskanalyser, vilket är avgörande för deras beslutsfattande, och ur säkerhetsstyrkornas synvinkel skulle relevanta uppgifter som är nödvändiga för att bekämpa grov brottslighet och terrorism förstöras.

Den föreslagna tidsramen överensstämmer med systemets mål och skulle underlätta driftskompatibiliteten med VIS. Dock bör man upprätta nödvändiga garantier så att registrerade personer kan få åtkomst till, rätta till och/eller radera uppgifter vid behov.

8. – Säkerhetsstyrkornas åtkomst till systemet

De nationella säkerhetsstyrkorna och Europol ges åtkomst till systemet från och med att systemet tas i bruk för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism, vilket kommer att ge systemet ett enormt mervärde. Det är nödvändigt och lagenligt att förena denna möjlighet med smidigare gränspassager i överensstämmelse med den europeiska rättsordningen. Schengenområdets överlevnad beror bland annat på skyddet av de yttre gränserna. Vårt mest användbara verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet är underrättelse och information: förmågan att ligga steget före.

I nuläget drar visserligen en del säkerhetsstyrkor inte full nytta av de befintliga systemen, men vi har också sett att investeringar i utbildning, utbyte av god praxis och utvecklingen av ömsesidigt förtroende leder till en förbättrad och ökad användning av dessa system. Under den period då systemet genomförs kommer de myndigheter som ska ha åtkomst till det att behöva utbildas.

9. – Konsekvenser för transportörer och resenärer

Transportörernas roll är avgörande för systemets bärkraft. De måste ha en proportionerlig och begränsad åtkomst till uppgifterna i in- och utresesystemet, som hjälper dem att utföra sina uppgifter, med tillräckliga garantier för att systemets säkerhet inte äventyras.

Resenärerna måste kunna ta reda på hur lång tid som återstår av deras tillåtna vistelsetid i landet, och det skulle därför vara till stor nytta att inrätta ett system så att denna information skulle kunna ses online. Åtkomsten måste vara enkel och säker så att bara resenären kan se denna information. eu-LISA bör ansvara för förvaltningen av denna webbtjänst och ansvara för att använda ett säkert nätverk samt bedöma eventuella risker för att identifiera de behov som är specifika för denna tjänst.

10. – Styrning

eu-LISA kommer att inta en viktig roll i utvecklingen och underhållet av in- och utresesystemet. Man bör anta standarder för säkerhet, kontroll och ansvar, både under systemets införande och när systemet väl är i drift. Parlamentet måste, inom ramen för sina befogenheter, involveras i in- och utresesystemets olika stadier.

RESERVATION

i enlighet med artikel 52a.4 i arbetsordningen

Marie-Christine Vergiat

Det ursprungliga syftet var att underlätta passage över EU:s yttre gränser, men nu kommer in- och utresesystemet att upprätta ett register över tredjelandsmedborgare som reser in i respektive ut ur EU, underlätta samkörning med andra databaser och skapa ett omfattande system för insamling av framför allt biometriska uppgifter – även för barn över 12 år – i strid med internationell rätt och trots det farliga prejudikat som detta innebär.

I och med att man smälter samman gränskontroll och brottsbekämpning kommer poliskårerna att kunna komma åt uppgifterna på samma sätt som gränskontrolltjänstemännen, så att helt olika mål rörs ihop och principerna om nödvändighet och proportionalitet helt förbises, samtidigt som migration, kriminalitet och terrorism kopplas samman.

Det kommer att finnas ”godkända” resenärer som kan resa in i unionen enligt särskilda administrativa förfaranden, och så kommer det att finnas alla de andra, som förutsätts vara ”otillåtna” redan innan någon individuell prövning gjorts av deras situation – detta gäller även utsatta personer – och som medlemsstaterna automatiskt kommer att få information om.

Villkoren för behandlingen av denna text är mot bakgrund av textens karaktär och betydelse inte de bästa för lagstiftningsarbete, med tanke på de överhängande riskerna för tusentals mäns, kvinnors och barns grundläggande rättigheter.

Det minsta man kan begära är väl att Europeiska datatillsynsmannens rekommendationer skulle ha beaktats bättre.

YTTRANDE från budgetutskottet (9.12.2016)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Föredragande av yttrande: Monika Hohlmeier

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden anser att en bättre, modernare och effektivare förvaltning av EU:s yttre gränser är av central betydelse för att man ska få en exakt bild av tredjelandsmedborgarnas in- och utresor. Dessutom är detta ett instrument för att påskynda gränskontrollerna, minska väntetiderna vid gränserna och öka rörelsefriheten och samtidigt skärpa den inre säkerheten, trappa upp kampen mot terrorism och allvarlig gränsöverskridande brottslighet och upptäcka olagliga gränsövergångar, identitetsstölder och personer som överskridit den tillåtna vistelsen. Framför allt framhåller föredraganden att det finns en betydande lucka i landskapet av befintliga informationssystem och att denna måste täppas till för att man effektivt ska säkra EU:s yttre gränser. Ingen medlemsstat kan på egen hand effektivt övervaka tredjelandsmedborgarnas in- och utresor inom hela Schengenområdet. Därför är det hög tid att ta fram och genomföra ett effektivt europeiskt instrument i samtliga medlemsstater.

Föredraganden välkomnar här kommissionens reviderade förslag till in- och utresesystemet, eftersom förslaget främjar driftskompatibilitet och synergier mellan informationssystem för att påskynda, underlätta och skärpa kontrollförfarandena för tredjelandsmedborgare som reser till EU.

Föredraganden välkomnar kommissionens tekniska undersökning om smarta gränser och slutrapporten om eu-LISA:s pilotprojekt ”smarta gränser”, där man tar sig an parlamentets betänkligheter från 2013 genom att konkret bedöma de ekonomiska, tekniska och organisatoriska utmaningarna för varje politiskt alternativ samt genom att genomföra en testfas ledd av eu-LISA.

Föredraganden påminner om att det i förslagen från 2013 fastställdes att 1,1 miljarder euro skulle öronmärkas i EU-budgeten som ett vägledande belopp för utvecklingen av ett in- och utresesystem och ett program för registrerade resenärer. I det reviderade förslaget har det nödvändiga beloppet, som bygger på det föredragna alternativet med ett gemensamt in- och utresesystem med tillgång för brottsbekämpande myndigheter, uppskattats till 480 miljoner euro. Resultatet av räkenskapsanalysen verkar vara exaktare än i det förra förslaget. Detta belopp är beroende av resultatet av upphandlingsförfarandet och projektanalysen (integrering av befintliga nationella system och inrättande av ett nytt system i alla medlemsstaterna).

Föredraganden tycker det är positivt att det ekonomiska stödet från EU-budgeten skulle täcka inte bara kostnaderna för centrala delar på EU-nivå under hela den fleråriga budgetramen (288 miljoner euro – på EU-nivå, både utvecklingskostnader och operativa kostnader via indirekt förvaltning), utan även kostnaderna för att integrera de befintliga nationella gränsinfrastrukturerna i medlemsstaterna i in- och utresesystemet via de enhetliga nationella gränssnitten (120 miljoner euro via direkt förvaltning). I motsats till kommissionens förslag rekommenderar kommissionen att det skapas en krismekanism för att se till att det blir möjligt för medlemsstater med organisatoriska och ekonomiska svårigheter att skapa systemet under den planerade tidsperioden.

Enligt föredraganden är det lämpligt att de framtida driftskostnaderna i medlemsstaterna, så snart det nya in- och utresesystemet har tagits i drift, bärs av de nationella programmen inom ramen för fonden för inre säkerhet (delad förvaltning). Föredraganden uppmuntrar också medlemsstaterna att kartlägga kostnadseffektiva lösningar.

Dessutom föreslår föredraganden strängare regler för rapportering till parlamentet och rådet under och efter utvecklingen av in- och utresesystemet, samt en obligatorisk uppdatering av budget- och kostnadsutvecklingen, för att säkerställa fullständig parlamentarisk kontroll och översyn av processen och för att minimera risken för merkostnader och förseningar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  I sitt meddelande av den 6 april 2016 ”Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet” presenterade kommissionen ett förfarande som ska leda till driftskompatibilitet mellan informationssystemen, i syfte att strukturellt förbättra unionens uppgiftshanteringsstruktur för gränskontroll och säkerhet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Vad gäller in- och utresesystemet krävs det att man fastställer vilka mål det ska ha, hur den tekniska utformningen ska se ut, vilka regler som ska gälla för dess drift och användning samt hur ansvarsfördelningen ska se ut. Man måste även fastställa vilka uppgiftskategorier som ska föras in i systemet, för vilka ändamål dessa kategorier ska föras in och vilka kriterier som ska gälla för införandet, vilka myndigheter som ska ha åtkomst till dessa uppgifter och ytterligare bestämmelser om behandling och skydd av personuppgifter.

(7)  Vad gäller in- och utresesystemet krävs det att man fastställer vilka mål det ska ha, hur den tekniska utformningen ska se ut, vilka regler som ska gälla för dess drift, användning och driftskompatibilitet med andra informationssystem, samt hur ansvarsfördelningen ska se ut. Man måste även fastställa vilka uppgiftskategorier som ska föras in i systemet, för vilka ändamål dessa kategorier ska föras in och vilka kriterier som ska gälla för införandet, vilka myndigheter som ska ha åtkomst till dessa uppgifter och ytterligare bestämmelser om behandling och skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  In- och utresesystemet bör bestå av ett centralt system, som kommer att driva en datoriserad central databas över biometriska och alfanumeriska uppgifter, ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat, en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system samt kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten. Varje medlemsstat bör ansluta sina nationella gränsinfrastrukturer till det enhetliga nationella gränssnittet.

(12)  In- och utresesystemet bör bestå av ett centralt system, som kommer att driva en datoriserad central databas över biometriska och alfanumeriska uppgifter, ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat, en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system såväl som mellan in- och utresesystemets centrala system och Eurodacs centrala system och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten. Varje medlemsstat bör ansluta sina nationella gränsinfrastrukturer till det enhetliga nationella gränssnittet. Medlemsstaternas nationella gränsinfrastrukturer omfattar Schengens informationssystem, Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar samt Europols databaser och de nationella brottsbekämpande myndigheternas databaser.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Driftskompatibilitet bör upprättas mellan in- och utresesystemet och Eurodac genom en direkt kommunikationskanal mellan de centrala systemen, för att möjliggöra en automatisk överföring från in- och utresesystemet till Eurodac av uppgifter om personer som har överskridit den tillåtna vistelsetiden.

Motivering

Enligt den nya Eurodacförordningen ska uppgifter om varje tredjelandsmedborgare som uppehåller sig olagligt på en medlemsstats territorium registreras.

I enlighet med artikel 11 i denna förordning ska in- och utresesystemet generera en förteckning över alla personer som överskridit den tillåtna vistelsen och därmed uppehåller sig olagligt i landet. Den automatiska överföringen av uppgifter gör det möjligt att undvika dubbelarbete.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Denna förordning om inrättande av ett in- och utresesystem ersätter skyldigheten att stämpla tredjelandsmedborgarnas pass, vilket ska tillämpas av alla anslutande medlemsstater. Vistelser i de medlemsstater som enligt respektive anslutningsakt ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut bör inte beaktas vid beräkningen av längden på den tillåtna vistelsen i Schengenområdet. Sådana medlemsstater bör registrera tredjelandsmedborgares vistelse i in- och utresesystemet, men systemets automatiska beräkningsmekanism bör inte ta med vistelsen i beräkningen av den tillåtna vistelsetiden.

(43)  Denna förordning om inrättande av ett in- och utresesystem ersätter skyldigheten att stämpla tredjelandsmedborgarnas pass, vilket ska tillämpas av alla anslutande medlemsstater. Vistelser i de medlemsstater som inte tillämpar Schengenregelverkets bestämmelser i avdelning III i förordning (EU) nr 2016/399 bör beaktas vid beräkningen av längden på den tillåtna vistelsen på 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Justification

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat som grundas på gemensamma tekniska specifikationer som är identiska för alla medlemsstater och möjliggör en koppling av det centrala systemet till medlemsstaternas nationella gränsinfrastrukturer,

(b)  ett enhetligt nationellt gränssnitt i varje medlemsstat som grundas på gemensamma tekniska specifikationer som är identiska för alla medlemsstater och möjliggör en koppling av det centrala systemet till medlemsstaternas nationella gränsinfrastrukturer; medlemsstaternas nationella gränsinfrastrukturer omfattar Schengens informationssystem, Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar samt Europols databaser och de brottsbekämpande myndigheternas nationella databaser,

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system,

(c)  en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system samt VIS och SIS centrala system,

Motivering

Utöver en fullständig driftskompatibilitet mellan in- och utresesystemet och VIS är det också nödvändigt att inkludera Schengens informationssystem (SIS) för att möjliggöra ett heltäckande utbyte av uppgifter.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system och Eurodacs centrala system,

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Driftskompatibilitet med Eurodac

 

1.  eu-LISA ska upprätta en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system och Eurodacs centrala system för att möjliggöra driftskompatibilitet mellan de båda systemen.

 

2.  Detta krav på driftskompatibilitet ska möjliggöra en automatisk överföring från in- och utresesystemets centrala system till Eurodacs centrala system av de uppgifter som avses i artiklarna 14 och 15, om alla personer som har överskridit den tillåtna vistelsetiden.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vistelse i medlemsstater som ännu inte fullt ut tillämpar Schengenregelverket i enlighet med sina respektive anslutningsakter får inte beaktas när längden på den tillåtna vistelsen i Schengenområdet beräknas. Dessa medlemsstater ska registrera tredjelandsmedborgares vistelser i in- och utresesystemet. Den automatiska beräkningsmekanismen får emellertid inte räkna med vistelser i medlemsstater som ännu inte fullt ut tillämpar Schengenregelverket som en del av vistelsens tillåtna längd.

4.  Vistelse i medlemsstater som inte tillämpar bestämmelserna i avdelning III i förordning (EU) nr 2016/399 ska beaktas vid beräkningen av längden på den tillåtna vistelsen.

Justification

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De uppgifter som anges i artiklarna 14 och 15 och som avser alla personer som med mer än 15 dagar har överskridit den tillåtna vistelsetiden och vars in- och utresepost inte innehåller uppgifter om utresa ska automatiskt överföras till Eurodacs centrala system.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska ansvara för utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten, kommunikationsinfrastrukturen och den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system. Byrån ska också ansvara för utvecklingen av det webbtjänstgränssnitt som avses i artikel 12 i enlighet med de specifikationer och villkor som har antagits i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 61.2.

eu-LISA ska ansvara för utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten, kommunikationsinfrastrukturen och den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system och mellan in- och utresesystemets centrala system och Eurodacs centrala system. Byrån ska också ansvara för utvecklingen av det webbtjänstgränssnitt som avses i artikel 12 i enlighet med de specifikationer och villkor som har antagits i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 61.2.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska fastställa utformningen av systemets fysiska struktur, inklusive dess kommunikationsinfrastruktur, och de tekniska specifikationerna och vidareutvecklingen av dem vad gäller det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system och kommunikationsinfrastrukturen, som ska antas av styrelsen efter det att kommissionen avgivit ett positivt yttrande. eu-LISA ska också genomföra alla anpassningar av VIS som är nödvändiga till följd av införandet av driftskompatibilitet med in- och utresesystemet och av genomförandet av de ändringar av förordning (EG) nr 767/2008 som avses i artikel 55.

eu-LISA ska fastställa utformningen av systemets fysiska struktur, inklusive dess kommunikationsinfrastruktur, och de tekniska specifikationerna och vidareutvecklingen av dem vad gäller det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system och mellan in- och utresesystemets centrala system och Eurodacs centrala system samt kommunikationsinfrastrukturen, som ska antas av styrelsen efter det att kommissionen avgivit ett positivt yttrande. eu-LISA ska också genomföra alla anpassningar av VIS som är nödvändiga till följd av införandet av driftskompatibilitet med in- och utresesystemet och av genomförandet av de ändringar av förordning (EG) nr 767/2008 som avses i artikel 55.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska utveckla och genomföra det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system samt kommunikationsinfrastrukturen så snart som möjligt efter det att denna förordning trätt i kraft och kommissionen antagit de åtgärder som anges i artikel 33.

eu-LISA ska utveckla och genomföra det centrala systemet, de enhetliga nationella gränssnitten, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system och mellan in- och utresesystemets centrala system och Eurodacs centrala system samt kommunikationsinfrastrukturen så snart som möjligt efter det att denna förordning trätt i kraft och kommissionen antagit de åtgärder som anges i artikel 33.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA ska ansvara för den operativa förvaltningen av det centrala systemet, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system och de enhetliga nationella gränssnitten. Byrån ska i samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för en kostnads–nyttoanalys se till att bästa tillgängliga teknik alltid används. eu-LISA ska också ansvara för den operativa förvaltningen av kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten och för det webbtjänstgränssnitt som avses i artikel 12.

eu-LISA ska ansvara för den operativa förvaltningen av det centrala systemet, den säkra kommunikationskanalen mellan in- och utresesystemets centrala system och VIS centrala system och mellan in- och utresesystemets centrala system och Eurodacs centrala system och de enhetliga nationella gränssnitten. Byrån ska i samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för en kostnads–nyttoanalys se till att bästa tillgängliga teknik alltid används. eu-LISA ska också ansvara för den operativa förvaltningen av kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga nationella gränssnitten och för det webbtjänstgränssnitt som avses i artikel 12.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 34a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 34a

 

Krismekanism

 

Kommissionen och medlemsstaterna ska ta fram en krismekanism som ska aktiveras i de fall då en medlemsstat står inför organisatoriska och ekonomiska svårigheter. Denna mekanism ska säkerställa att utvecklingen och integrationen av nationella system, fullständigheten i projektplaneringen, driftskompatibiliteten mellan VIS och SIS centrala system och genomförandet av denna förordning uppnås samtidigt och i god tid. Vidare ska den säkerställa att alla medlemsstater deltar fullt ut i systemet.

Motivering

För att säkerställa fullständig drift är det avgörande att alla medlemsstater kan sköta systemet oberoende av sin ekonomiska situation.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 34b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 34b

 

Kommissionen ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 58, se till att varje medlemsstat får tillräckligt ekonomiskt stöd för att integrera de befintliga nationella gränsstrukturerna i in- och utresesystemet via de enhetliga nationella gränssnitten. Detta ekonomiska stöd ska täcka alla medlemsstaternas kostnader och utgifter för integreringen till följd av genomförandet av denna förordning och ska stå i proportion till de enskilda medlemsstaternas administrativa behov.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kostnaderna i samband med det centrala systemets, kommunikationsinfrastrukturens och det enhetliga nationella gränssnittets inrättande och drift ska belasta unionens allmänna budget.

1.  Kostnaderna i samband med det centrala systemets, kommunikationsinfrastrukturens och det enhetliga nationella gränssnittets inrättande och drift ska belasta unionens allmänna budget. Innan upphandlingsförfarandet inleds ska kommissionen genomföra en noggrann analys av de tekniska kraven för de befintliga nationella systemens integrering, av de tekniska standarderna och av kraven rörande innehållet i och tillgängligheten för in- och utresesystemet.

Motivering

Att digitalisera gränskontrollerna är en växande trend på nationell nivå i EU och i tredjeländer. Elva EU-medlemsstater inom Schengenområdet – samt även Bulgarien, Rumänien och Förenade kungariket – förvaltar in- och utresesystem som vanligtvis endast används på vissa flygplatser. Erfarenheterna av att utveckla andra storskaliga it-system på EU-nivå, såsom systemen SIS II och VIS, har dock visat att dessa initiativ blivit alltmer kostsamma. Det är därför viktigt att på förhand specificera kostnaderna så noga som möjligt för att minimera risken för merkostnader.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft – OPOCE, please replace with the actual date] och därefter var sjätte månad under utvecklingsarbetet med in- och utresesystemet ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga gränssnitten. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

2.  Senast [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft – OPOCE, please replace with the actual date] och därefter var sjätte månad under utvecklingsarbetet med in- och utresesystemet ska eu-LISA lämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det centrala systemet, de enhetliga gränssnitten och kommunikationsinfrastrukturen mellan det centrala systemet och de enhetliga gränssnitten. Rapporten ska omfatta en översikt av budget- och kostnadsutvecklingen, med en detaljerad teknisk och ekonomisk bedömning, tydlig information om kostnadsökningar och ändringar av utformningskraven samt orsakerna till dessa avvikelser. Om krismekanismen aktiveras ska rapporten innehålla orsakerna till och konsekvenserna av aktiveringen. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

Motivering

Erfarenheten med att utveckla andra storskaliga it-system på EU-nivå, såsom systemen SIS II och VIS, visar att dessa initiativ blev kraftigt försenade och alltmer kostsamma. För att säkerställa en fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn av processen, och för att minimera risken för merkostnader och förseningar, föreslås att eu-LISA:s rapportering till parlamentet och rådet under utvecklingen av in- och utresesystemet ska omfatta en obligatorisk uppdatering om budget- och kostnadsutvecklingen.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Tre år efter det att in- och utresesystemet har tagits i drift och därefter vart fjärde år ska kommissionen utarbeta en övergripande utvärdering av systemet. Denna övergripande utvärdering ska innehålla en granskning av uppnådda resultat i relation till målen och deras inverkan på de grundläggande rättigheterna samt en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga, tillämpningen av förordningen, säkerheten i in- och utresesystemet och eventuella konsekvenser för framtida verksamhet, och samtidigt lämna nödvändiga rekommendationer. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet och rådet.

5.  Tre år efter det att in- och utresesystemet har tagits i drift och därefter vart fjärde år ska kommissionen utarbeta en övergripande utvärdering av systemet. Denna övergripande utvärdering ska innehålla en granskning av uppnådda resultat i relation till målen och deras inverkan på de grundläggande rättigheterna samt en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga, tillämpningen av förordningen, säkerheten i in- och utresesystemet och eventuella konsekvenser, särskilt i budgethänseende, för framtida verksamhet, och samtidigt lämna nödvändiga rekommendationer. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

För att säkerställa en fullständig parlamentarisk kontroll och planering, och för att så snart som möjligt upptäcka eventuella ändringar som har budgetmässiga konsekvenser, föreslås att de övergripande utvärderingarna ska innefatta en översikt av de budgetmässiga konsekvenserna för framtida verksamhet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål

Referensnummer

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

9.5.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Antagande

8.12.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

11

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål

Referensnummer

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Framläggande för parlamentet

6.4.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Behandling i utskott

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Antagande

27.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

7

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Ingivande

8.3.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster