ДОКЛАД относно жените и тяхната роля в селските райони

8.3.2017 - (2016/2204(INI))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Докладчици: Марияна Петир, Мария Лидия Сенра Родригес
(Процедура със съвместни заседания на комисии – член 55 от Правилника за дейността)


Процедура : 2016/2204(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0058/2017
Внесени текстове :
A8-0058/2017
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно жените и тяхната роля в селските райони

(2016/2204(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Протокол № 1 към ДФЕС относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокол № 2 към ДФЕС относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Пекинската платформа за действие,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, приета през 1979 г.,

–  като взе предвид Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 г. относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване[1],

–  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите[2],

–  като взе предвид Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета[3],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета[4],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета[5],

–  като взе предвид член 7 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2008 г. относно положението на жените в селските райони на ЕС[6],

–  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2011 г. относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони[7],

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г. относно инициативата за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места[8],

–  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно семейните предприятия в Европа[9],

–  като взе предвид препоръките от 17 октомври 2016 г. на Комитета на ООН по световната продоволствена сигурност относно производството на добитък и световната продоволствена сигурност, по-специално отнасящите се до равенството между половете и овластяването на жените,

–  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно начина, по който ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони[10],

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по правата на жените и равенството между половете съгласно член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0058/2017),

Мултифункционалността на ролите на жените в селските райони

А.  като има предвид, че социалните и икономическите условия и условията на живот се промениха значително през последните десетилетия и се различават значително между държавите членки, както и вътре в тях;

Б.  като има предвид, че жените имат значителен принос към икономиката в селските райони и като има предвид, че мерките за насърчаване на диверсификацията и понятието за многофункционалност – в качеството си на важна основа за едни устойчиви стратегии за развитие, макар и все още не напълно оползотворявани във всички региони – откриха нови възможности за жените, с помощта на иновациите и създаването на нови понятия, които позволяват да се влее нов динамизъм в селското стопанство;

В.  като има предвид, че жените много често са двигатели за развитието на допълнителни дейности във или извън стопанството, отвъд обхвата на селскостопанското производство, което прави възможно придаването на действителна добавена стойност на дейностите в селскостопанските райони;

Г.  като има предвид, че живеещите в селските райони жени не са хомогенна група, като се има предвид, че тяхната ситуация, професии, принос за обществото и в крайна сметка техните нужди и интереси се различават значително между държавите членки, както и вътре в тях;

Д.  като има предвид, че жените са активно ангажирани в селскостопанските дейности, предприемачеството и туризма, и играят важна роля за запазването на културните традиции в селските райони, което може да допринесе за изграждане и/или укрепване на регионалната идентичност;

Е.  като има предвид, че многофункционалната роля на жените в селските райони може да спомогне значително за оформянето на модерен образ на жените в нашето общество,

Ж.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на Европейския съюз и неговите държави членки, а неговото насърчаване е една от главните му цели; като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете е важен инструмент за включването на този принцип в политиките, мерките и действията на ЕС с оглед насърчаването на равенството между жените и мъжете и борбата с дискриминацията, с цел увеличаване на активното участие на жените на пазара на труда и в икономическите и социалните дейности; като има предвид, че този инструмент е приложим и по отношение на европейските структурни и инвестиционни фондове, включително ЕЗФРСР;

З.  като има предвид, че семейното земеделие е най-разпространеният оперативен модел на земеделие в ЕС-28, като 76,5 % на работата бива извършвана от собственика или от членове на неговото или нейното семейство[11], и поради това следва да бъде подкрепяно и защитавано; като има предвид, че семейните селски стопанства благоприятстват солидарността между поколенията и социалната и екологичната отговорност, като по този начин допринасят за устойчивото развитие на селските райони;

И.  като има предвид, че в контекста на нарастващата урбанизация е от същественото значение поддържането на активно, динамично и проспериращо население в селските райони, като се обръща специално внимание на районите с природни ограничения, тъй като опазването на околната среда и ландшафта зависят от него;

Й.  като има предвид, че застаряването на населението, заедно с намаляването на земеделската дейност и икономическия спад в селските райони на ЕС представляват някои от основните причини за обезлюдяването и изоставянето на селските райони от страна на жените, което оказва отрицателно въздействие не само върху пазара на труда, но също така и върху социалната инфраструктура; като има предвид, че тази ситуация може да бъде спряна единствено ако европейските институции и правителствата предприемат всички възможни стъпки, за да гарантират по-голямо признание на работата и правата им, и ако предоставят на селските райони необходимите услуги, които правят възможно постигането на равновесие между професионалния и личния живот;

К.  като има предвид, че селският туризъм, който включва доставката на стоки и услуги в провинциалните области чрез семейни и кооперативни предприятия, е сектор с нисък риск, генерира работни места, дава възможност за съчетаване на личния и семейния живот с трудовата заетост и насърчава селското население, особено жените, да останат в провинциалните области;

Л.  като има предвид, че икономическата криза засегна Европейския съюз и доведе до тежки последици за много селски райони и региони; като има предвид, че последиците от кризата все още са видими и младите хора от селските райони са изправени пред сериозни нива на безработица, бедност и обезлюдяване, засягащи по-специално жените; като има предвид, че жените директно изпитват последиците от кризата върху управлението на техните стопанства и домове;

М.  като има предвид, че подобно положение представлява сериозно предизвикателство за Общата селскостопанска политика (ОСП), която следва да гарантира развитието на селските райони и същевременно да увеличи техния потенциал;

Н.  като има предвид, че е необходимо поддържането на устойчив и жизнеспособен селскостопански сектор като основен икономически, екологичен и социален принцип на селските райони, който допринася за развитието им, за устойчивото производство на храни, биологичното разнообразие и създаването на работни места;

О.  като има предвид, че статутът на дребните и семейните земеделски стопанства като първични производители на храни трябва да бъде подобрен и техните земеделски и животновъдни дейности да бъдат поддържани чрез насърчаването на иновациите и на адекватни финансови средства и мерки на равнище ЕС; като има предвид, че в периода между 2005 и 2010 г. в ЕС са изчезнали 2,4 милиона селски стопанства, повечето от които са били дребни или семейни земеделски стопанства, което доведе до повишаване на безработицата в селските райони;

П.  като има предвид, че насърчаването на мерките за диверсификация и развитието на къси вериги за доставки, както и насърчаването на организациите на производителите (ОП), могат да допринесат за устойчивостта на сектора, който е изправен пред предизвикателствата на нелоялни търговски практики и все по-нестабилни пазари;

Р.  като има предвид, че е от значение участието на жените във веригата за създаване на стойност в областта на хранително-вкусовата промишленост да бъде подкрепяно и насърчавано, тъй като тяхната роля е съсредоточена предимно в производството и преработката;

С.  като има предвид, че обучението през целия живот, възможността за валидиране на придобитите в неформални условия умения, както и възможността за нови обучения и придобиване на умения, които могат да бъдат използвани в динамично развиващия се пазар на труда, са предварителни условия от решаващо значение за повишаване на заетостта на жените в селските райони;

Т.  като има предвид, че кооперативите, взаимоспомагателните дружества, социалните предприятия и други алтернативни бизнес модели притежават огромен потенциал за стимулиране на устойчив и приобщаващ икономически растеж и за икономическото овластяване на жените в селските райони и в селскостопанския сектор;

У.  като има предвид, че приобщаването на жените и момичетата в образованието и обучението през целия живот, особено в областите на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), както и в областта на предприемачеството, е необходимо за постигане на равенство между половете в селскостопанския и хранителния сектор на производство, както и в туризма и другите сектори в селските райони;

Предизвикателства пред жените в селските райони

Ф.  като има предвид, че жените представляват малко под 50 % от общото население в трудоспособна възраст в селските райони на ЕС, но едва около 45 % от общото икономически активно население; като има предвид, че много жени никога не биват регистрирани като безработни, нито биват включени в статистиката за безработицата и не съществуват ясни данни относно участието на жените в селското стопанство като собственици или работници и служители;

Х.  като има предвид, че в районите на ЕС с преобладаващо селско население едва 61 % от жените на възраст между 20 и 64 години са били трудово заети през 2009 г.[12]; като има предвид, че в много държави членки жените в селските райони имат ограничен достъп до заетост и шансовете им за работа в селското стопанство са сравнително слаби, но въпреки това те играят важна роля в селскостопанското развитие и в социалната структура на селските райони, чрез осигуряването на доход за домакинствата или подобряване на условията на живот;

Ц.  като има предвид, че през 2014 г. жените са осигурили около 35 % от общото работно време в селското стопанство, осъществявайки 53,8 % от работата на непълно работно време и 30,8 % от тази на пълно работно време, като по този начин са имали значителен принос за селскостопанското производство; като има предвид, че работата, извършвана от жените съпруги и от други жени членове на семейството в стопанствата често е абсолютно необходима и представлява един наистина „невидим“ труд поради липсата на професионален статут, който да дава възможност за неговото признаване и за регистрирането на тези жени в службите за социално осигуряване, което би позволило да се избегне евентуална загуба на права, като например правото на отпуск по болест или отпуск по майчинство, и да се гарантира тяхната финансова независимост;

Ч.  като има предвид, че в някои държави членки, като например Франция, съществува различен правен статут за съпруги, които работят редовно в стопанството (работник, служител или управител на стопанство), което прави възможно предоставянето на подходяща социална закрила за тях, за да бъдат застраховани по отношение на неблагоприятни събития в личния им и трудов живот;

Ш.  като има предвид, че средно едва 30 % от земеделските стопанства в ЕС се управляват от жени; като има предвид, че има значителен брой жени, работещи в селското стопанство, като повечето жени се класифицират като съпруги на земеделските стопани, което съответства на 80,1 % от всички съпруги през 2007 г.[13];

Щ.  като има предвид, че собственикът на земеделското стопанство е лицето, посочено в банковите документи, за целите на субсидиите и кумулираните права и също така лицето, което представлява земеделското стопанство в сдружения и групи; като има предвид, че това да не си собственик на дадено стопанство означава да нямаш никакви права, свързани със статута на собственост (права за единни плащания, премии за крави с бозаещи телета, права за засаждане на лозя, доходи и т.н.) и това поставя жените земеделски производители в уязвимо и неравностойно положение;

АА.  като има предвид, че за да могат да се ползват от положителна схемите за помощ в полза на работещите жени в селското стопанство, те следва да бъдат признати като собственици или съсобственици; като има предвид, че собствеността или съсобствеността на жените върху стопанствата следва да се насърчава от Европейския съюз, което ще има положително въздействие върху тяхното положение на пазара на труда, социалните права и икономическа независимост, като по този начин ще се гарантира тяхната по-голяма видимост (и признаването на техния принос за икономиката и доходите) в селските райони, както и по-голям достъп до земя;

AБ.  като има предвид, че е необходимо да бъде повишена видимостта на жените в селските райони в европейските, националните и регионалните статистики, за да бъде отразено тяхното положение и ролята, която играят;

AВ.  като има предвид, че увеличаването на достъпа на младите хора и жените до земя ще подобри обновяването на поколенията в селскостопанската дейност и ще благоприятства за икономическия растеж и социалното благосъстояние;

AГ.  като има предвид, че осигуряването на качествени и достъпни обществени услуги, включително грижи за деца, възрастни хора и други зависими лица, включително лица с увреждания, е важно за всички жители на селските райони; като има предвид, че тези услуги са от особено важно значение за улесняване на съчетаването на професионалния и личния живот, по-специално за жените, предвид това, че те са ангажирани в по-голяма степен в грижите за децата, възрастните и зависимите членове на семейството;

AД.  като има предвид многофункционалната роля на жените в селските райони, а оттам и това, че тези услуги ще им позволят да работят и да продължат да развиват своите кариери при гарантиране на справедливо разпределение на семейните отговорности и отговорностите за полагане на грижи;

AЕ.  като има предвид, че основата за подобряването на качеството на живот в селските райони е наличието на инфраструктура като транспортни връзки, достъп до високоскоростен широколентов интернет, включително мобилни услуги за пренос на данни и доставки на енергия, както и качествени социални, здравни и образователни услуги;

AЖ.  като има предвид, че широколентовият обхват в селските райони продължава да изостава спрямо националния обхват в ЕС-28; като има предвид, че през 2015 г. 98,4 % от домакинствата в селските райони са били обхванати от поне една широколентова технология, но само 27,8 % са имали достъп до услуги от следващо поколение; като има предвид, че цифровата инфраструктура, която не е напълно развита във всички селски райони в ЕС, може да бъде от голяма полза при достъпа до информация и възможности за обучение, споделяне на информация и обмен на добри практики между жените в селските райони и може да представлява ключов елемент в подкрепата, необходима за поддържането на жените в тези области;

AЗ.  като има предвид, че образованието представлява основен инструмент за създаване на благоприятни условия за равенството като ценност, която следва да бъде насърчавана не само в училищата, но също и под формата на професионално обучение и по-специално обучението, съсредоточено върху първичния сектор;

AИ.  като има предвид, че подобряването на общите условия в селските райони ще доведе до постигане на по-добър статут за жените в тези райони;

AЙ.  като има предвид, че значителният принос на жените към местното и селскостопанското развитие не е достатъчно отразен в тяхното участие в съответни процеси на вземане на решения, предвид това, че жените в селските райони често са недостатъчно добре представени в органите за вземане на решения, като например кооперативите, профсъюзите и местните органи на управление; като има предвид, че увеличаването на представителството на жените в тези органи е изключително важно;

AK.  като има предвид, че жените в селските райони страдат от разликите в заплащането и пенсиите между жените и мъжете, които стават все по-големи в някои държави членки; като има предвид, че поради това разработването на актуализирани статистически данни за състоянието на заетостта на жените в селските райони, както и за условията на труд и живот, заслужава по-голямо внимание;

AЛ.  като има предвид, че досега не са създадени тематичните подпрограми „Жените в селските райони“ и участието на жените в използването на съществуващите инструменти в рамките на програмите за развитие на селските райони до 2014 г. беше неудовлетворително ниско; като има предвид, че от 6,1 милиона участници в мерките по обучение само 28% са жени; като има предвид, че едва 19% от бенефициентите на материалните инвестиции в земеделските стопанства за модернизация и диверсификация на 33% от бенефициерите на мерки за диверсификация са жени; като има предвид, че по отношение на работните места, създадени в резултат от мерките по ос 3 (диверсификация на икономиката в селските райони), само 38% от бенефициерите са жени;

1.  подчертава активната роля на жените в селските райони и признава приноса на жените за икономиката в тези области в ролята им на предприемачи, ръководители на семейните предприятия и двигатели на устойчивото развитие; счита, че от социална, икономическа и екологична гледна точка предприемачеството сред жените е основен стълб за устойчиво развитие в селските райони и следователно трябва да бъде насърчавано, окуражавано и подкрепяно в рамките на стратегиите за развитие на селските райони, и по-специално чрез образование и професионално обучение, насърчаване на собствеността сред жените, мрежите на предприемачите жени и достъпа до инвестиции и кредитиране, насърчаването на представителството им в управленските органи, както и чрез създаване на възможности, необходими за подпомагане на младите, самостоятелно заетите, работещите на непълно работно време и често нископлатените жени;

2.  приветства подкрепата за жените в селските райони под формата на инициативи, насочени към признанието за тях в общността или към изграждането на мрежи от контакти; подчертава по-специално основната роля на жените в дребните и семейните земеделски стопанства, които представляват основните социално-икономически елементи на селските райони, като допринасят за производството на храни, опазването на традиционните знания и умения, националната и културната идентичност и опазването на околната среда; счита, че на жените земеделски стопани е отредена съществена роля за запазването на дребни и семейни земеделски стопанства с перспективи за бъдещето;

3.  счита, че предвид различните роли, професии и положение на жените в селските райони, за подобряването на перспективите за заетост се изисква специализирано съдействие и подкрепа за техните нужди и интереси;

4.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят, насърчават, улесняват и поощряват достъпа до пазара на труда за жените в селските райони като приоритет в своите бъдещи политики за развитие на селските райони и в този контекст да формулират цели, свързани с трайна платена заетост; призовава също така държавите членки да включат в своите програми за развитие на селските райони стратегии, насочени специално към жените, които да допринесат за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

5.  отбелязва, че участието на жените на пазара на труда в селските райони включва широка гама от работни места, която надхвърля границите на конвенционалното земеделие, и във връзка с това подчертава, че жените в селските райони могат да съдействат за промяната към устойчиво и съобразено с околната среда селско стопанство и могат да играят важна роля за създаването на „зелени“ работни места;

6.  призовава държавите членки да използват по-целенасочено Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ и да повишават осведомеността за него, да използват специално насочени към ЕЗФРСР мерки в полза на заетостта на жените, да насърчават и да засилят различните видове схеми за работа на жените, като се отчитат специфичните условия в селските райони, да предоставят различни видове стимули в подкрепа на устойчивостта и развитието на стартиращите предприятия и МСП, да въведат инициативи с цел създаване на нови и запазване на съществуващите работни места в селското стопанство и да ги направят по-привлекателни за младите жени;

7.  насърчава държавите членки да наблюдават редовно положението на жените в селските райони и да използват в максимална степен специфичните инструменти и съществуващи мерки в рамките на ОСП с цел да се увеличи участието на жените като бенефициенти и по този начин да се подобри тяхното положение;

8.  препоръчва на Комисията, при реформирането на ОСП в бъдеще, да запази и да усъвършенства разпоредбата относно тематичните подпрограми „Жените в селските райони“, като базира тези програми, наред с другото, на маркетинга, директните продажби и популяризирането на продукти на местно или регионално равнище, тъй като тези подпрограми могат да играят роля за създаването на работни места за жените в селските райони;

9.  посочва, че равенството между мъжете и жените е основна цел на ЕС и неговите държави членки и призовава за интегриране на принципа на равенство между половете в рамките на ОСП и политиките на сближаване в селските райони; предлага нови целеви действия, насочени към насърчаване на участието в пазара на труда на жените в селските райони по линия на ЕЗФРСР;

10.  изразява надежда, че едно по-добро разбиране на положението на жените в селските райони ще даде възможност за разработване на Европейска харта на жените земеделски стопани в средносрочен план, която да дефинира понятие, да определи преките и непреките форми на дискриминация срещу жени в селските райони и мерките за положителна дискриминация за тяхното отстраняване;

11.  призовава държавите членки, в светлината на обвързаността с условия по отношение на равенството между жените и мъжете, като задължение и основна цел на ЕС и неговите държави членки, както и на недискриминация, да създадат по-голямо взаимодействие при използването на наличните инструменти по линия на ЕЗФРСР, Leader+, „Хоризонт 2020“ и Европейския социален фонд за създаване на по-добри условия на живот и труд в селските райони, да прилагат специфични създадени да целта политики, насочени към социалното и икономическото приобщаване и предоставянето на възможности на жените и момичетата, особено за уязвимите и маргинализираните групи, и да повишават осведомеността за всички възможности, които им се предлагат в селските райони в рамките на съществуващото законодателство;

12.  подчертава значението на разработването на конкретни мерки за насърчаването на обучението и заетостта и за защита на правата на най-уязвимите групи жени със специфични нужди, като например жени с увреждания, жени мигранти, включително сезонни мигранти, бежанци и малцинства, жертви на насилие, основано на пола, жени със слабо или никакво професионално обучение, самотни майки и т.н.

13.  подчертава ключовата роля на жените като цяло по отношение на свързания със счетоводството труд в семейните земеделски стопанства и в тази връзка обръща внимание на липсата на подкрепа чрез консултиране в случаите, когато стопанството е изправено пред финансови трудности;

14.  насърчава държавите членки да гарантират пълното признаване на участието на жените в управлението на стопанствата, като същевременно насърчават и улесняват достъпа им до земеделска собственост или съсобственост;

15.  настоятелно призовава държавите членки да насърчават информацията и мерките за техническа помощ и обмен на добри практики между държавите членки относно установяването на професионален статут за съпругите в селското стопанство, който да им дава възможност да ползват индивидуални права, включително и по-специално отпуск по майчинство, социално застраховане срещу трудови злополуки, достъп до обучение и придобиване на пенсионни права;

16.  призовава европейските институции да улесняват изпълнението на разпоредбите в рамките на ОСП за балансирано разпределение на помощите, като така се гарантира подкрепа за малките земеделски стопанства;

17.  подчертава колко е важно да се подкрепи участието на жените в процесите на вземане на решения в селските райони посредством обучителни дейности, предназначени да насърчават тяхното участие в области и сектори, в които те са слабо представени, както и посредством провеждането на кампании за повишаване на осведомеността относно значението на активното участие на жените в кооперативите, както като партньори така и на ръководни позиции;

18.  насърчава държавите членки да прокарват равенството между жените и мъжете в различните управленски и представителни органи с оглед благоприятстването на равнопоставено участие и правомощия и по-голямо представителство на жените в работните групи по развитие на селските райони и в комитетите за мониторинг, както и във всички видове земеделски организации, сдружения и публични институции, така че процесът на вземане на решения да отразява гледните точки както на жените, така и на мъжете, и да насърчават тяхното участие в местни групи за действие и в развитието на местни партньорства по програмата LEADER;

19.  призовава организациите на жените и на земеделските стопани за подкрепа, защото на тях е отредена важна роля в насърчаването и поощряването на нови програми за развитие и диверсификация;

20.  призовава държавите членки към пълно прилагане на съществуващите законодателни актове относно равното третиране на жените и мъжете, включително в областта на социалното осигуряване, отпуска по майчинство и родителския отпуск; насърчава ги да подобрят законодателството относно равенството между жените и мъжете на пазара на труда и да гарантират социално осигуряване за мъжете и жените, работещи в селските райони;

21.  призовава Комисията да наблюдава транспонирането на съществуващите законодателни актове с цел да се преодолеят предизвикателствата и дискриминацията, пред които са изправени жените, живеещи и работещи в селските райони;

22.  подчертава необходимостта да бъдат предприети ефективни мерки на равнище ЕС и на национално равнище с цел намаляване на съществуващата разлика в заплащането и пенсиите; насърчава Комисията, заедно с държавите членки и съответните регионални органи, да вземе предвид многоизмерния характер на разликата в пенсиите между половете при определянето на специфични мерки на политиките в рамките на стратегията на ЕС за развитие на селските райони, тъй като различни фактори, включително разликите в заетостта и заплащането, прекъсванията на трудовата дейност, работата на непълно време, определянето на пенсионните системи и по-ниските вноски, могат да доведат до по-голяма разлика в пенсиите;

23.  насърчава също така държавите членки да гарантират достойни пенсии, включително национална минимална пенсия, по-специално с цел подпомагане на жените в селските райони за запазване на тяхната икономическа независимост при достигане на пенсионна възраст;

24.  подчертава, че европейските политики относно условията на живот за жените в селските райони трябва също така да отчитат условията на живот и труд на жените, наети като сезонни селскостопански работници, особено по отношение на необходимостта да им бъдат гарантирани социална закрила, здравно осигуряване и здравеопазване; подчертава необходимостта да бъде присъдена максималната стойност на работата, извършвана от тези жени;

25.  настоятелно призовава държавите членки да засилят ролята на социалните партньори и на организациите за социално подпомагане, работещи заедно с органите, в наблюдението на спазването на трудовото законодателство, мерките за предотвратяване на недекларирания труд и спазването на стандартите за благосъстояние и безопасност, като така се улеснява социалната и икономическата интеграция на жените работници като цяло, включително работниците мигранти, сезонните работници и работниците бежанци;

26.  призовава Комисията и националните органи да разработят информационни бази данни и мрежи на равнището на държавите членки с цел регистриране и повишаване на осведомеността относно икономическото и социалното положение на жените в селските райони и техния принос към обществото;

27.  поради това призовава Комисията и държавите членки да преразгледат своите статистически планове, така че да включат механизми за измерване на цялостния принос на жените към доходите и икономиката на селските райони, когато е възможно с разбивки на показателите по пол, както и да оптимизират използването на наличните данни относно икономическото и социалното положение на жените в селските райони и тяхното участие в извършваните дейности, за по-адаптирано изготвяне на политическите си мерки;

28.  призовава за подобряване на редовния мониторинг на ОСП, събирането на данни и показатели за оценка за определяне на ролята на жените в селското стопанство и полагането от тяхна страна на „невидим“ труд;

29.  подчертава необходимостта да се обръща повече внимание на разработването на актуализирани статистически данни за притежаването на земя от жени;

30.  призовава Комисията да въведе бюджетиране, съобразено с фактора пол и съобразено с финансовата помощ в рамките на първия и втория стълб на ОСП;

31.  призовава Комисията, съвместно с държавите членки и местните и регионалните органи да предостави не само подходящи информационни материали относно възможностите за подпомагане, конкретно насочени към жените земеделски стопани и жените в селските райони, но също така и пълен достъп до образование и професионално обучение в селското стопанство и във всички свързани сектори, включително следдипломна квалификация и специализирани курсове за предприемачи и селскостопански производители, които да предоставят на жените бизнес умения, знания и достъп до финансиране и микрофинансиране, с цел създаване и консолидиране на стопански дейности, както и предоставянето на възможност за участие в широка гама от селскостопански производствени дейности и подобряване на тяхната конкурентоспособност в земеделието и селските райони, също и в рамките на селския туризъм, който е свързан с отрасли на търговското земеделие;

32.  призовава за осигуряването на широкообхватно професионално и бизнес консултиране относно диверсификацията, както и за предприемането на действия за засилване на икономическата независимост на жените, насърчаване на кооперативите, взаимоспомагателните дружества, социалните предприятия и алтернативните бизнес модели, както и за подобряване на тяхната предприемаческа нагласа и умения;

33.  припомня в този контекст, че изготвената от Комисията нова програма за умения представлява възможност за държавите членки за по-добро идентифициране и удостоверяване на уменията, придобити извън рамките на официалната система на образование и професионално обучение с оглед борбата срещу социалното изключване и риска от бедност;

34.  призовава участието на жени с по-високо ниво на квалификация в селското стопанство, отглеждането на добитък и горското стопанство да бъдат насърчавани и улеснявани чрез програми за обучение за развиване на дейности, свързани с предоставянето на консултантски услуги на земеделски стопанства и с иновации;

35.  препоръчва постепенното включване на модули относно равенството в специализирани програми за обучение в областта на селското стопанство и в разработването на учебни материали, както и насърчаването на публични кампании за равенство в селските райони и съсредоточаването върху значението на равенството в училищата в селските райони;

36.  подчертава необходимостта от консултиране и оказване на подкрепа на жените, за да могат да извършват селскостопански дейности и да изпълняват други иновативни функции в селските райони;

37.  подчертава значението на насърчаването и подкрепата на организациите на жените в селските райони, включително насърчаването на дейностите на мрежи, центрове, бази данни и сдружения като ключово социално, икономическо и културно развитие, тъй като те създават мрежи и канали за информация, обучение и създаване на работни места, стремят се към засилване на обмена на опит и най-добри практики на всички равнища и насърчават по-голяма информираност по отношение на социалното и икономическото положение на жените в селските райони; насърчава предприемаческите инициативи, сдруженията, кооперативите и организациите на жените;

38.  призовава регионалните участници, като използват финансиране по втория стълб, да прилагат програми за повишаване на осведомеността с цел да се изтъкне половата неутралност на всички професии, както и да се преодолее все още твърде силното традиционно разпределение на ролите в селското стопанство;

39.  призовава държавите членки да улеснят равноправния достъп до земя за жените, да им гарантират права на собственост и наследяване и да улеснят достъпа им до кредитиране, за да ги насърчат да се установяват в селски райони и да поемат своята роля в селскостопанския сектор; насърчава също така държавите членки да обърнат внимание на проблема със заграбването на земи и концентрацията на земя на равнище ЕС;

40.  приветства новите модели на земеделски кредит, които станаха възможни в контекста на тясно сътрудничество между Комисията и Европейската инвестиционна банка, и препоръчва държавите членки да ги приложат във възможно най-голяма степен;

41.  призовава държавите членки и регионалните и местните правителства да предоставят достъпна, висококачествена обществена инфраструктура и услуги за ежедневния живот в селските райони, особено в областта на здравеопазването, образованието и грижите; отбелязва, че това ще наложи включването на инфраструктура за грижи за деца в селските райони, здравни услуги, образователни заведения, заведения за настаняване за възрастни и зависими хора, услуги по заместване при болест и майчинство, както и услуги в сферата на културата;

42.  подчертава значението на предоставянето на нови възможности за платена заетост, особено за жените, с цел съхраняване на селските общности, като същевременно се създадат условия за улесняване постигането на удовлетворително равновесие между професионалния и личния живот;

43.  настоятелно призовава държавите членки и регионалните органи да се възползват от структурните фондове и Кохезионния фонд за разширяването и подобряването на транспортната инфраструктура и за осигуряване на сигурни енергийни доставки и надеждна високоскоростна широколентова инфраструктура и услуги в селските райони; подчертава значението на цифровото развитие в селските райони и разработването на цялостен подход („цифровото село“);

44.  призовава Комисията да отчете значението на разширяването нейната Програма в областта на цифровите технологии, така че да обхване селските райони, тъй като цифровото развитие може значително да допринесе за създаването на нови работни места, улесняването на навлизането в самостоятелно наетите професии, повишаването на конкурентоспособността и развитието на туризма, както и за създаването на по-добър баланс между професионалния и личния живот;

45.  насърчава местните и националните органи и другите институции да гарантират основните права на човека на работниците мигранти и сезонните работници и техните семейства, по-специално на жените и особено уязвимите лица, както и да насърчават тяхната интеграция в местната общност;

46.  обръща внимание на различията в достъпа до грижи за децата в градските и селските райони, както и на регионалните различия в изпълнението на целите от Барселона, отнасящи се до детските заведения;

47.  осъжда всички форми на насилието над жени и отбелязва, че предоставянето на помощ на жертвите играе ключова роля; поради това призовава държавите членки и регионалните и местните правителства да отправят силно послание за нулева толерантност към насилието срещу жени, както и да прилагат политики и да предлагат услуги, пригодени към условията в селските райони с цел превенция и борба с насилието срещу жени, така че се гарантира, че жертвите имат достъп до помощ;

48.  Ето защо призовава държавите членки и регионалните и местните правителства да гарантират, че жертвите на насилие над жени, които живеят в селски и отдалечени райони, не са лишени от равен достъп до помощ, и повтаря своя призив към ЕС и неговите държави членки да ратифицират възможно най-скоро Конвенцията от Истанбул;

49.  повтаря призива си към Комисията да внесе предложение за директива на ЕС относно насилието над жени;

50.  подчертава, че селските райони в държавите членки имат съществена икономическа и свързана с продоволствената сигурност роля в съвременното ни общество, в което над 12 милиона земеделски стопани предоставят достатъчно количество здравословни и безопасни храни за половин милиард потребители в целия Европейски съюз; подчертава, че съхраняването на жизнеспособността на тези общности чрез насърчаване на жените и семействата да останат там е от първостепенно значение;

51.  във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да гарантират стабилна и адекватно финансирана ОСП, която да служи на европейските земеделски стопани и потребители, да насърчава развитието на селските райони, да смекчава последиците от изменението на климата и да защитава и подобрява състоянието на околната среда, като в същото време гарантира високо качество и безопасност на хранителните доставки и създава повече работни места;

52.  отбелязва, че селските райони често включват природно и културно наследство, което трябва да бъде защитено и развито, във връзка с устойчивия туризъм и екологичното образование;

53.  изтъква значението на понятието за мултифункционалност, а именно включването в селските райони на други придружаващи селскостопанското производство дейности от икономическо, социално, културно и екологично естество, които генерират трудова заетост по-специално за жените; ето защо насърчава държавите членки да поощряват мерки за диверсификация на дейностите, като например преки продажби на продукти, социални услуги, услуги за полагане на грижи и селски туризъм; счита, с оглед на растящия интерес към този вид туризъм, че в този сектор следва да бъде формирана мрежа от предприятия и да се споделят най-добри практики;

°

°  °

54.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 • [1]  OВ L 6, 10.1.1979 г, стр. 24.
 • [2]  ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
 • [3]  OВ L 180, 15.7.2010, стр.1.
 • [4]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
 • [5]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.
 • [6]  ОВ C 66 E, 20.3.2009 г., стр. 23.
 • [7]  OJ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 13.
 • [8]  Приети текстове, P8_TA(2015)0264.
 • [9]  Приети текстове, P8_TA(2015)0290.
 • [10]  Приети текстове, P8_TA(2016)0427.
 • [11]  По данни на Изследването на структурата на земеделските стопанства на Евростат.
 • [12]  Европейска комисия (2011 г.), „Земеделие и развитие на селските райони. Селскостопански икономически доклади на ЕС. Селските райони и стратегията „Европа 2020“ – заетост“, Доклад № 5 – ноември 2011 г.“
 • [13]  Европейска комисия (2012 г.), „Селскостопански икономически доклади. Жените в селското стопанство и селските райони на ЕС: усилена работа, ниска цена“, Доклад №7 - юни 2012 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

56

5

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Iratxe García Pérez, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Anna Hedh, Esther Herranz García, Mary Honeyball, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Florent Marcellesi, Mairead McGuinness, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Ulrike Müller, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ángela Vallina, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Alberto Cirio, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Constance Le Grip, Norbert Lins, Edouard Martin, Annie Schreijer-Pierik, Marco Zullo

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ivana Maletić, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

56

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Angelika Mlinar, Ulrike Müller

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Malin Björk, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina

NI

Krisztina Morvai

PPE

Pilar Ayuso, Franc Bogovič, Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Peter Jahr, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip, Norbert Lins, Ivana Maletić, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Angelika Niebler, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Anna Záborská

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Bronis Ropė

5

-

ECR

Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Laurenţiu Rebega

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Albert Deß

Легенда:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“