BETÆNKNING  om kvinder og deres rolle i landdistrikterne

8.3.2017 - (2016/2204(INI))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Udvalget for Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Ordførere: Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez
(Procedure med fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 55)


Procedure : 2016/2204(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0058/2017
Indgivne tekster :
A8-0058/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kvinder og deres rolle i landdistrikterne

(2016/2204(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union og til artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til protokol nr. 1 TEUF om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union,

–  der henviser til protokol (nr. 2) i TEUF om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til artikel 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Beijinghandlingsplanen,

–  der henviser til FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, som blev vedtaget i 1979,

–  der henviser til Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring[1],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv[2],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF[3],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006[4],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005[5],

–  der henviser til artikel 7 i forordning (EU) nr. 1305/2013 om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne,

–  der henviser til sin beslutning af 12. marts 2008 om kvindernes rolle i EU's landdistrikter[6],

–  der henviser til sin beslutning af 5. april 2011 om kvindernes rolle i landbruget og i landdistrikterne[7],

–  der henviser til sin beslutning af 8. juli 2015 om grønt beskæftigelsesinitiativ: Udnyttelse af jobskabelsespotentialet i den grønne økonomi[8],

–  der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om familieforetagender i Europa[9],

–  der henviser til anbefalingerne fremsat den 17. oktober 2016 af FN's Komité for Verdens Fødevaresikkerhed om husdyrproduktion og verdens fødevaresikkerhed, navnlig om ligestilling og styrkelse af kvinders stilling,

–  der henviser til sin beslutning af 27. oktober 2016 om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne[10],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0058/2017),

Multifunktionalitet med hensyn til kvindernes rolle i landdistrikterne

A.  der henviser til, at de sociale og økonomiske vilkår og levevilkårene har ændret sig markant i de seneste årtier og varierer ganske meget mellem medlemsstaterne og inden for disse;

B.  der henviser til, at kvinder yder et væsentligt bidrag til økonomien i landdistrikterne, og at diversificeringsforanstaltninger og multifunktionalitetstanker, som udgør et væsentligt grundlag for strategier for bæredygtig udvikling, der dog endnu ikke er fuldt udnyttet overalt, har åbnet nye muligheder for kvinder ved hjælp af innovation og nye idéer, der gør det muligt at skabe ny dynamik i landbrugsbedrifter;

C.  der henviser til, at kvinder ofte er dem, der står bag udviklingen af supplerende innovative aktiviteter på eller uden for bedriften, der ligger uden for rammerne af landbrugsproduktionen, og at de dermed gør det muligt at skabe reel merværdi fra aktiviteter i landdistrikter;

D.  der henviser til, at kvinder, som lever i landdistrikter, ikke udgør en homogen gruppe, eftersom deres situation, hverv, bidrag til samfundet og i sidste ende deres behov og interesser varierer stærkt mellem og inden for medlemsstaterne;

E.  der henviser til, at kvinder er aktivt involveret i landbrugsaktiviteter, iværksætterkultur og turisme og spiller en vigtig rolle i bevarelsen af kulturelle traditioner i landdistrikter, hvilket kan bidrage til at opbygge og/eller styrke de regionale identiteter;

F.  der henviser til, at de multifunktionelle opgaver, som kvinder i landdistrikterne løfter, i betydelig grad kan bidrage til at forme et moderne billede af kvinden i vores samfund;

G.  der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union og dens medlemsstater, og at fremme af ligestilling er et af EU's vigtigste mål; der henviser til, at integrering af kønsaspektet er et vigtigt redskab i indarbejdelsen af dette princip i EU's politikker, foranstaltninger og tiltag med henblik på at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og bekæmpe forskelsbehandling for at øge kvindernes andel på arbejdsmarkedet og i økonomiske og sociale aktiviteter; der henviser til, at dette værktøj også finder anvendelse på de europæiske struktur- og investeringsfonde, herunder ELFUL;

H.  der henviser til, at familielandbrug er den mest almindelige landbrugsmodel i EU-28, at 76,5 % af arbejdet udføres af indehaveren eller medlemmer af hans eller hendes familie[11], og at familielandbrug derfor bør støttes og beskyttes; der henviser til, at familielandbrug er fremmende for solidaritet på tværs af generationer og for socialt og miljømæssigt ansvar og således bidrager til den bæredygtige udvikling i landdistrikter;

I.  der henviser til, at det på baggrund af den voksende urbanisering er essentielt for samfundet, at en aktiv og velstående befolkning fastholdes i landdistrikterne og særligt i områder med naturbetingede begrænsninger, da bevarelsen af det naturlige miljø og landskabet afhænger heraf;

J.  der henviser til, at befolkningens aldring sammen med faldet i landbrugsvirksomhed og økonomisk tilbagegang i EU's landdistrikter udgør nogle af de vigtigste årsager til, at kvinder fravælger at bo i landdistrikterne, hvilket har haft en negativ indvirkning ikke kun på arbejdsmarkedet, men også på den sociale infrastruktur; der henviser til, at denne udvikling kun kan stoppes, hvis de europæiske institutioner og regeringer træffer alle de nødvendige tiltag til at sikre større anerkendelse af kvinders arbejde og rettigheder og sikrer, at der i landdistrikterne findes de nødvendige tjenester, der kan sikre balance mellem arbejdsliv og privatliv;

K.  der henviser til, at landboturisme, der indbefatter ydelse af varer og tjenesteydelser på landet via virksomheder, drevet af familier eller kooperativer, er en lavrisiko-branche, som skaber arbejdspladser, gør det muligt at kombinere privat- og familieliv med arbejdsliv og motiverer landbobefolkningen, især kvinderne, til at blive på landet;

L.  der henviser til, at den økonomiske krise har haft konsekvenser for Den Europæiske Union og har haft alvorlige virkninger i mange landdistrikter og regioner; der henviser til, at krisens konsekvenser stadig er synlige, og at unge fra landdistrikterne i stort omfang er ramt af arbejdsløshed, fattigdom og affolkning, som dog navnlig berører kvinder; der henviser til, at kvinder oplever virkningerne af krisen i forvaltningen af deres bedrifter og hjem;

M.  der henviser til, at en sådan situation udgør en alvorlig udfordring for den fælles landbrugspolitik, der har til opgave at sikre udviklingen af landdistrikterne og samtidig styrke deres potentiale;

N.  der henviser til, at det er nødvendigt at opretholde en bæredygtig og dynamisk landbrugssektor som det grundlæggende økonomiske, miljømæssige og sociale grundlag for landdistrikter, der bidrager til udvikling i landdistrikterne, bæredygtig fødevareproduktion, biodiversitet og skabelse af arbejdspladser;

O.  der henviser til, at mindre landbrugere og familielandbrugeres status som primære fødevareproducenter bør forbedres, og deres landbrugs- og opdrætsaktiviteter bør opretholdes ved at fremme innovation og tilbyde tilstrækkelige finansielle midler og foranstaltninger fra EU; der henviser til, at der mellem 2005 og 2010 er forsvundet 2,4 mio. landbrugsbedrifter i EU, hvoraf de fleste var små landbrug eller familielandbrug, og at dette har medført stigende arbejdsløshed i landdistrikterne;

P.  der henviser til, at større diversificering og udvikling af korte forsyningskæder såvel som fremme af producentorganisationerne kan styrke modstandsdygtigheden i sektoren, som står over for udfordringer som illoyal handelspraksis og stadig mere ustabile markeder;

Q.  der henviser til, at det er vigtigt at støtte og fremme deltagelsen af kvinder i værdikæden for agrofødevarer, eftersom deres rolle primært er koncentreret inden for produktion og forarbejdning;

R.  der henviser til, at adgang til livslang læring, muligheden for at validere færdigheder, som er opnået i ikke-formelle sammenhænge, og muligheden for genuddannelse og erhvervelse af færdigheder, der kan bruges inden for et dynamisk udviklende arbejdsmarked, er afgørende forudsætninger for at øge kvindernes beskæftigelse i landdistrikter;

S.  der henviser til, at andelssammenslutninger, gensidige selskaber, sociale foretagender og andre alternative forretningsmodeller har et enormt potentiale til at kunne stimulere til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst og til at forbedre kvinders økonomiske stilling i landdistrikter og inden for landbrugssektoren;

T.  der henviser til, at inddragelsen af kvinder og piger i uddannelse og livslang læring, navnlig inden for videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik, såvel som iværksætterånd er nødvendig for at opnå ligestilling inden for landbrugs- og fødevareproduktionssektorerne såvel som inden for turisme og andre brancher i landdistrikterne;

Udfordringer for kvinder i landdistrikterne

U.  der henviser til, at kvinder udgør knap 50 % af den samlede erhvervsaktive befolkning i EU's landdistrikter, men kun tegner sig for ca. 45 % af den samlede økonomisk aktive befolkning; der henviser til, at mange af dem aldrig registreres som arbejdsløse og heller ikke indgår i arbejdsløshedsstatistikkerne, og at der ikke findes klare tal om kvinders rolle i landbruget som ejere eller ansatte;

V.  der henviser til, at kun 61 % af kvinder mellem 20 og 64 år var i beskæftigelse i EU's overvejende landlige distrikter i 2009[12]; der henviser til, at kvinder i landdistrikterne har begrænset adgang til beskæftigelse, og deres muligheder for at arbejde i landbrug er relativt beskedne, men de spiller fortsat en vigtig rolle i udviklingen af landdistrikter og i den sociale struktur i landdistrikterne ved at tilvejebringe indkomst til husholdningerne og forbedre levevilkårene;

W.  der henviser til, at kvinderne i 2014 tegnede sig for ca. 35 % af den samlede arbejdstid i landbruget, udførte 53,8 % af al deltidsarbejde og 30,8 % af fuldtidsbeskæftigelse og således ydede et væsentligt bidrag til landbrugsproduktionen; der henviser til, at det arbejde, der udføres af ægtefæller og andre familiemedlemmer på bedrifterne ofte er nødvendig og i virkeligheden er "usynligt arbejde" på grund af den manglende erhvervsmæssig status, der ville gøre det muligt at anerkende arbejdet og for de pågældende kvinder at blive registrerede og få socialsikring, hvilket ville forhindre deres mulige tab af rettigheder såsom sygeorlov og barselsorlov og sikre deres økonomiske uafhængighed;

X.  der henviser til, at der i visse medlemsstater, f.eks. Frankrig, eksisterer forskellige retlige statusser for hustruer, der regelmæssigt udfører arbejde på bedriften (medarbejder, ansat eller bedriftsforvalter), hvad der gør det muligt at udvide den egentlige sociale beskyttelse til også at omfatte disse og dermed forsikre dem mod negative begivenheder i privat- eller arbejdslivet;

Y.  der henviser til, at i gennemsnit forvaltes kun omkring 30 % af landbrugsbedrifterne i EU af kvinder; der henviser til, at der er et betydeligt antal kvindelige arbejdstagere i landbruget, og at de fleste er klassificeret som bedriftsejerens ægtefælle, nemlig 80,1 % af alle ægtefæller i 2007[13];

Z.  der henviser til, at indehaveren af en landbrugsbedrift er den person, der nævnes på bankdokumenter og i forbindelse med støtte og erhvervede rettigheder, og ligeledes er den, der repræsenterer en bedrift i foreninger og sammenslutninger; der henviser til, at de der ikke ejer bedriften ikke har nogen rettigheder i tilknytning til dette ejerforhold (rettigheder til enkeltbetalinger, ammekopræmie, beplantningsrettigheder for vinstokke, indkomst osv.), og dette sætter kvindelige landbrugere i en sårbar og vanskelig situation;

AA.  der henviser til, at for at kvindelige arbejdere på bedrifter kan få gavn af positive støtteordninger, skal de anerkendes som ejere eller medejere; der henviser til, at kvinders ejerskab eller medejerskab af landbrugsbedrifter bør fremmes af EU, hvilket vil have en positiv indvirkning på deres situation på arbejdsmarkedet samt deres sociale rettigheder og økonomiske uafhængighed og således sikre, at de bliver mere synlige (og deres bidrag til økonomien og indkomsterne anerkendes) i landdistrikterne, og de får øget adgang til jord;

AB.  der henviser til, at kvinder i landdistrikter skal være mere synlige i de europæiske, nationale og regionale statistikker, så der tilvejebringes et bedre billede af deres situation og den rolle, de spiller;

AC.  der henviser til, at øget adgang til jord for unge mennesker og kvinder vil lette generationsskiftet i landbruget og fremme økonomisk vækst og social velfærd;

AD.  der henviser til, at tilvejebringelse af økonomisk overkommelige offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet, herunder pleje af børn, ældre, afhængige personer samt personer med handicap, er vigtige for alle indbyggere i landdistrikterne; der henviser til, at disse tjenester er særligt vigtige for at fremme en god balance mellem arbejds- og privatliv, navnlig for kvinder, eftersom de spiller en større rolle i forbindelse med pasning af børn, ældre og afhængige familiemedlemmer;

AE.  der henviser til, at kvinder har en multifunktionel rolle i landdistrikterne, og derfor ville sådanne tjenester give dem mulighed for at arbejde og videreudvikle deres karriere, samtidig med at der sikres en ligelig fordeling af de familiemæssige opgaver og omsorgsforpligtelserne;

AF.  der henviser til, at udgangspunktet for forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne er adgang til infrastruktur, såsom transportforbindelser, adgang til højhastighedsbredbånd, herunder mobile datatjenester og energiforsyning samt sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige tjenesteydelser;

AG.  der henviser til, at bredbåndsdækningen i landdistrikter fortsat halter efter den nationale dækning i EU-28; der henviser til, at 98,4 % af landbrugshusstande i 2015 var dækket af mindst én bredbåndsteknologi, men at kun 27,8 % havde adgang til næste generation af sådanne tjenester; der henviser til, at digital infrastruktur, som ikke er fuldt udviklet i alle EU's landdistrikter, kan være til stor hjælp med hensyn til at få adgang til oplysninger og uddannelsesmuligheder, udveksling af information og god praksis mellem kvinder i landdistrikter, og at den kan udgøre et centralt element i den støtte, der er nødvendig for at fastholde den kvindelige befolkning i disse områder;

AH.  der henviser til, at uddannelse er et grundlæggende redskab til at fremme værdien af ligestilling, og at uddannelse bør fremmes over en bred kam, ikke blot i skoler, men også inden for erhvervsfaglig uddannelse og navnlig undervisning med fokus på primærsektoren;

AI.  der henviser til, at forbedringen af de generelle betingelser i landdistrikterne vil resultere i en bedre status for kvinder i disse områder;

AJ.  der henviser til, at det betydelige bidrag, som kvinder yder til lokal og landdistriktsmæssig udvikling, ikke er tilstrækkeligt afspejlet i deres deltagelse i de hertil svarende beslutningsprocesser, eftersom kvinder i landdistrikterne ofte er underrepræsenteret i beslutningstagende organer såsom landbrugskooperativer, fagforeninger og lokale myndigheder; der henviser til, at kvinders repræsentation i sådanne organer er yderst vigtig;

AK.  der henviser til, at kvinder i landdistrikterne også lider under kønsbestemte løn- og pensionsforskelle, der i nogle medlemsstater bliver større; der henviser til, at udarbejdelse af ajourførte statistikker over kvinders beskæftigelsessituation i landdistrikter samt deres arbejds- og levevilkår derfor fortjener større opmærksomhed;

AL.  der henviser til, at der endnu ikke er etableret tematiske delprogrammer for kvinder i landdistrikter, og at kvinders andel i anvendelsen af de instrumenter, der er til rådighed under programmer for udvikling af landdistrikterne, indtil 2014 var beklageligt lavt; der henviser til, at ud af 6,1 millioner deltagere i kursusaktiviteter var kun 28 % kvinder; der henviser til, at kvinder kun udgjorde 19 % af modtagerne af fysiske investeringer i landbrugsbedrifter til modernisering og 33 % af modtagerne af diversificeringsforanstaltninger; der henviser til, at med hensyn til arbejdspladser, der skabes som følge af foranstaltningerne under akse 3 (diversificering af økonomien i landdistrikterne), var kun 38 % af modtagerne kvinder;

1.  understreger den aktive rolle, som kvinder spiller i landdistrikter, og anerkender kvinders bidrag til økonomien i disse områder som iværksættere, ledere af familieforetagender og initiativtagere til bæredygtig udvikling; er af den opfattelse, at ud fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv er kvindelige iværksættere et vigtigt element i forbindelse med bæredygtig udvikling af landdistrikter, og de bør derfor få opbakning og støttes inden for rammerne af strategier for udvikling af landdistrikter, navnlig gennem uddannelse og erhvervsuddannelse, fremme af kvinders ejerskab, netværk af iværksættere, adgang til investeringer og kredit og fremme af deres repræsentation i ledende organer og ved at skabe muligheder for at støtte unge, selvstændige, deltidsansatte og ofte lavt betalte kvinder;

2.  glæder sig over den støtte til kvinder i landdistrikter, der har form af initiativer, der fokuserer på lokalsamfundets værdsættelse af dem og netværkssamarbejde; understreger navnlig kvinders grundlæggende rolle som aktive i små landbrug og familielandbrug, som i landdistrikterne udgør den vigtigste socioøkonomiske celle, der sørger for fødevareproduktion, bevarelse af traditionelle kundskaber og færdigheder, national og kulturel identitet og beskyttelse af miljøet; mener, at kvindelige landbrugere har en vigtig rolle at spille med hensyn til at sikre, at der fortsat kan eksistere smålandbrug og familielandbrug med fremtidsperspektiver;

3.  er af den opfattelse, at i betragtning af kvinders forskellige roller, erhverv og situationer i landdistrikterne vil en forbedring af deres beskæftigelsesudsigter kræve skræddersyet bistand og støtte til deres behov og interesser;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme, støtte og lette adgangen til arbejdsmarkedet for kvinder i landdistrikterne, gøre det til en prioritet i deres fremtidige politik for udvikling af landdistrikterne og i denne sammenhæng opstille mål for varig beskæftigelse; opfordrer endvidere medlemsstaterne til i deres programmer for udvikling af landdistrikterne at indarbejde strategier, der har særlig fokus på kvinders bidrag til målene i Europa 2020-strategien;

5.  bemærker, at kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet i landdistrikterne omfatter et bredt spektrum af job, der rækker ud over det traditionelle landbrug, og understreger i denne forbindelse, at kvinder i landdistrikterne kan være drivkræfter bag forandringer i retning af bæredygtigt og miljømæssigt forsvarligt landbrug og kan spille en vigtig rolle i skabelsen af grønne arbejdspladser;

6.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre en mere målrettet anvendelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress og øge kendskabet til den, anvende specifikke ELFUL-foranstaltninger til fordel for kvinders beskæftigelse, fremme og styrke forskellige former for arbejdsordninger for kvinder under hensyntagen til de særlige betingelser i landdistrikterne, yde forskellige typer incitamenter til støtte for bæredygtighed og udvikling af nystartede virksomheder og SMV'er og iværksætte initiativer for at skabe nye job, bevare nuværende landbrugsjob og gøre dem mere attraktive for unge kvinder;

7.  opfordrer medlemsstaterne til regelmæssigt at overvåge situationen for kvinder i landdistrikterne og til at gøre størst muligt brug af specifikke instrumenter og eksisterende foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik til at øge kvindernes andel som modtagere og derved forbedre deres situation;

8.  anbefaler Kommissionen at bevare og forbedre det tematiske delprogram for "Kvinder i landdistrikter" i en fremtidig reform af den fælles landbrugspolitik, idet disse programmer bør baseres på bl.a. markedsføring og direkte salg og salgsfremstød for produkter på lokalt eller regionalt niveau, eftersom de kan spille en rolle med hensyn til at skabe jobmuligheder for kvinder i landdistrikterne;

9.  påpeger, at ligestilling mellem mænd og kvinder er et centralt mål for EU og dets medlemsstater, og opfordrer til integration af kønsaspektet inden for den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikkerne i landdistrikterne; foreslår nye målrettede aktioner, der tager sigte på via ELFUL at få flere kvinder i landdistrikterne ind på arbejdsmarkedet;

10.  håber, at en bedre forståelse af situationen for kvinder i landdistrikterne vil gøre det muligt at udvikle et europæisk charter for kvindelige landbrugere på mellemlang sigt, der fastlægger dette begreb og de direkte og indirekte former for forskelsbehandling af kvinder i landdistrikterne og omfatter positive foranstaltninger til bekæmpelse af denne forskelsbehandling;

11.  opfordrer medlemsstaterne til i lyset af betingelserne vedrørende ligestilling mellem kvinder og mænd som en forpligtelse og et centralt mål for EU og dets medlemsstater og ikke-forskelsbehandling at skabe større synergieffekter under anvendelse af de instrumenter, der er til rådighed under ELFUL, Leader+, Horisont 2020 og Den Europæiske Socialfond for at skabe bedre leve- og arbejdsvilkårene i landdistrikterne, forfølge specifikke skræddersyede politikker med henblik på social og økonomisk inklusion og selvstændiggørelse af kvinder og piger, navnlig for sårbare og marginaliserede grupper og til at udbrede kendskabet til mulighederne for dem i landdistrikter i henhold til gældende lovgivning;

12.  understreger betydningen af at udforme specifikke foranstaltninger til at fremme uddannelse og beskæftigelse og værne om de mest udsatte gruppers rettigheder, inklusive kvinder med specifikke behov, f.eks. handicappede, migranter, herunder sæsonarbejdere, flygtninge og kvinder fra mindretal, ofre for kønsbaseret vold, lavtuddannede eller ufaglærte kvinder, enlige mødre etc.;

13.  understreger den afgørende rolle, som kvinder generelt spiller i forbindelse med bogholderiarbejdet på familiebedrifter, og henleder i denne forbindelse opmærksomheden på den manglende støtte i form af rådgivning, når en bedrift kæmper med finansielle vanskeligheder;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at kvinders deltagelse i forvaltning af bedrifter anerkendes fuldt ud og samtidig fremme og lette deres adgang til at eje eller sameje landbrugsjord;

15.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme informationsudveksling, teknisk bistand og udveksling af god praksis mellem medlemsstater vedrørende skabelse af en erhvervsmæssig status for ægtefæller i landbruget, der giver disse mulighed for at nyde individuelle rettigheder, herunder navnlig barselsorlov, social forsikring mod arbejdsulykker, adgang til uddannelse og pensionsrettigheder;

16.  opfordrer EU-institutionerne til at fremme en fælles landbrugspolitik, som sikrer ligelig fordeling af støtten, og som garanterer støtte til små bedrifter;

17.  understreger vigtigheden af at støtte kvinders deltagelse i beslutningsprocessen i landdistrikterne ved hjælp af uddannelsesaktiviteter, som er udformet til at fremme deres tilstedeværelse på områder og i sektorer, hvor de er underrepræsenteret, og ved at føre oplysningskampagner om betydningen af aktiv inddragelse af kvinder i kooperativer både som partnere og i ledende stillinger;

18.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i forskellige forvaltnings- og repræsentationsorganer for at fremme lige deltagelse og indflydelse og øget repræsentation af kvinder i arbejdsgrupper og overvågningsudvalg vedrørende udvikling af landdistrikterne og i alle typer af organisationer, foreninger og offentlige institutioner, således at beslutningsprocessen afspejler synspunkterne hos både mænd og kvinder, samt fremme kvinders deltagelse i lokale aktionsgrupper og i udviklingen af lokale partnerskaber under Leader-programmet;

19.  opfordrer til støtte til kvinde- og landbrugsforeninger, som har en vigtig rolle at spille med hensyn til at fremme og iværksætte nye udviklings- og diversificeringsprogrammer;

20.  opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre de allerede eksisterende lovgivningsmæssige retsakter om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, barselsorlov og forældreorlov; opfordrer dem til at forbedre lovgivningen om ligestilling mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet og til at sikre socialsikring for både mænd og kvinder, der arbejder i landdistrikter;

21.  opfordrer Kommissionen til at overvåge gennemførelsen af den eksisterende lovgivning for at imødegå de udfordringer og den forskelsbehandling, som kvinder, der lever og arbejder i landdistrikterne, står over for;

22.  understreger behovet for at træffe effektive foranstaltninger på europæisk og nationalt plan til at reducere de eksisterende kønsbestemte løn- og pensionsforskelle; tilskynder Kommissionen til sammen med medlemsstaterne og de respektive regionale myndigheder at tage hensyn til den kønsbestemte pensionsforskels flerdimensionale karakter og udforme specifikke politikforanstaltninger inden for EU's strategi for udvikling af landdistrikterne, da flere faktorer som f.eks. forskelle i beskæftigelse og løn, afbrudte karriereforløb, deltidsarbejde, udformning af pensionsordninger og lavere bidrag kan føre til større pensionsforskelle;

23.  opfordrer endvidere medlemsstaterne til at sikre anstændige pensioner, herunder en national minimumspension som særligt har til formål at hjælpe kvinder i landdistrikterne med at bevare deres økonomiske uafhængighed, når de når pensionsalderen;

24.  lægger vægt på, at EU's politikker om kvinders levevilkår i landdistrikter også skal tage hensyn til leve- og arbejdsvilkår for kvinder, der er ansat som sæsonarbejdere i landbruget, navnlig hvad angår nødvendigheden af sikre dem social beskyttelse, sygeforsikring og sundhedspleje; understreger, at det er nødvendigt, at det arbejde, som kvinder udfører, tillægges maksimal værdi;

25.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at styrke den rolle, som varetages af arbejdsmarkedets parter og sociale organisationer, der i fællesskab med myndighederne arbejder med at overvåge overholdelsen af arbejdslovgivningen, bekæmpe sort arbejde og overholde velfærds- og sikkerhedsstandarder, hvilket fremmer den sociale og økonomiske integration af kvindelige arbejdstagere som helhed, herunder migranter, sæsonarbejdere og flygtninge;

26.  opfordrer Kommissionen og de nationale myndigheder til at udvikle informationsdatabaser og netværk på medlemsstatsniveau med henblik på at registrere og højne bevidstheden om den økonomiske og sociale situation for kvinder i landdistrikter og deres bidrag til samfundet;

27.  opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at revidere deres statistiske planer til at omfatte mekanismer til at måle kvinders samlede bidrag til landdistrikterne og økonomien i landdistrikterne og deres samlede indkomst, og til, hvor det er muligt, at opdele disse indikatorer efter køn samt optimere anvendelsen af tilgængelige data om kvinders økonomiske og sociale situation i landdistrikterne og deres deltagelse i aktiviteter for bedre at skræddersy politiske foranstaltninger;

28.  opfordrer til bedre regelmæssig overvågning, dataindsamling og evalueringsindikatorer i den fælles landbrugspolitik med henblik på at fastlægge omfanget af kvinders rolle i landbruget og omfanget af deres "usynlige" arbejde;

29.  understreger behovet for at lægge større vægt på at udarbejde ajourførte statistikker om kvindelige jordejere;

30.  opfordrer Kommissionen til at implementere kønsbudgettering, for så vidt angår finansiel støtte under den fælles landbrugspolitiks første og anden søjle;

31.  opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder ikke blot at fremlægge fyldestgørende informationsmateriale om støttemuligheder rettet specifikt mod kvindelige landbrugere og kvinder i landdistrikterne, men også om fuld adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse inden for landbruget og relaterede sektorer, herunder videreuddannelse og specialiserede kurser for iværksættere og landbrugsproducenter og således tilbyde kvinder erhvervsudviklingsfærdigheder, viden og adgang til finansiering og mikrofinansiering med henblik på at oprette og styrke virksomhedsaktiviteter og give dem mulighed for at deltage i en lang række landbrugsaktiviteter og styrke deres konkurrenceevne i landbruget og landdistrikterne, også inden for turisme i landdistrikter i forbindelse med filialer af kommercielle landbrug;

32.  opfordrer til, at der sker en omfattende diversificering af aktiviteter og professionel rådgivning og til, at der træffes foranstaltninger til at styrke kvinders økonomiske indflydelse og status, fremme kooperativer, gensidige selskaber, sociale virksomheder og alternative forretningsmodeller og forbedre deres iværksætterånd og -færdigheder;

33.  minder i denne forbindelse om, at Kommissionens nye dagsorden for færdigheder er en mulighed for medlemsstaterne for bedre at afgrænse og certificere færdigheder, der er opnået uden for de formelle uddannelser og erhvervsuddannelser, med henblik på at bekæmpe social udstødelse og risikoen for at havne i fattigdom;

34.  opfordrer til, at inddragelsen af kvinder med videregående uddannelser inden for landbrug, husdyravl og skovbrug tilskyndes og fremmes inden for uddannelsesprogrammer, der har til mål at udvikle aktiviteter forbundet med ydelse af rådgivningstjenester henvendt til bedrifter og innovation;

35.  henstiller til, at der gradvis indføjes ligestillingsmoduler i de særlige uddannelsesprogrammer på landbrugsområdet, at dette aspekt inddrages i udviklingen af undervisningsmaterialer, at der fremmes offentlige ligestillingskampagner i landområderne, og at der fokuseres på værdien af ligestilling i skolerne på landet;

36.  fremhæver betydningen af at rådgive og understøtte kvinder for at sætte dem i stand til at udføre deres landbrugsaktiviteter og andre innovative funktioner i landdistrikter;

37.  understreger betydningen af at fremme og støtte organisationer for kvinder i landdistrikter, herunder netværk og knudepunkter, databanker og sammenslutninger som en vigtig social, økonomisk og kulturel udvikling, da de etablerer netværk og kanaler for information, uddannelse og jobskabelse og tilstræber at fremme udveksling af erfaringer og bedste praksis på alle niveauer og sikre større bevidsthed om den sociale og økonomiske situation for kvinder i landdistrikterne; bakker op om virksomheder, foreninger, kooperativer og sammenslutninger, der repræsenterer kvinder;

38.  opfordrer regionale aktører til gennem anvendelse af finansiering fra den anden søjle at gennemføre oplysningsprogrammer, som har til formål at fremhæve kønsneutralitet inden for alle erhverv og få bugt med den til stadighed meget traditionelle kønsrollefordeling i landbruget;

39.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme lige adgang til jord og sikre ejerskabs- og arverettigheder og lettere adgang til kredit for kvinder for at anspore dem til at starte aktiviteter i landdistrikterne og være aktive i landbrugssektoren; opfordrer desuden medlemsstaterne til at tage spørgsmålet om land grabbing og koncentration af jordbesiddelser op på EU-plan;

40.  glæder sig over de nye modeller for landbrugskredit, der er blevet mulige i forbindelse med det tætte samarbejde mellem Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank, og anbefaler, at medlemsstaterne tager dem i anvendelse over så bred en kam som muligt;

41.  opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sikre overkommelige faciliteter og offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet til dagliglivet i landdistrikterne, navnlig på områderne sundhed, uddannelse og pleje; bemærker, at dette kræve infrastruktur i landdistrikterne for at sikre børnepasningsmuligheder, sundhedsydelser, uddannelsesfaciliteter, plejehjem for ældre og omsorgskrævende personer, syge- og barselsvikariatsordninger og kulturelle tjenesteydelser;

42.  understreger vigtigheden af at give nye muligheder for lønnet beskæftigelse, navnlig for kvinder for at bevare landbosamfundene og samtidig skabe betingelser, der fremmer en tilfredsstillende balance mellem arbejdsliv og privatliv;

43.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne og de regionale myndigheder til at udnytte strukturfondene og Samhørighedsfonden til at udvide og modernisere transportinfrastrukturen og tilvejebringe en sikker energiforsyning og pålidelig bredbåndsinfrastruktur og -tjenester i landdistrikterne; understreger betydningen af digital udvikling i landdistrikterne og udviklingen af en helhedsorienteret tilgang ("den digitale landsby");

44.  opfordrer Kommissionen til at anerkende betydningen af at udvide dens digitale dagsorden til at omfatte landdistrikter, da den digitale udvikling i væsentlig grad kan bidrage til at skabe nye job og fremme etableringen af selvstændig virksomhed, øge konkurrenceevnen, fremme udviklingen af turisme og skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv;

45.  tilskynder lokale og regionale myndigheder og andre institutioner til at garantere de grundlæggende rettigheder for migranter og sæsonarbejdere og deres familier, navnlig for kvinder og udsatte personer og til at arbejde for deres integration i lokalsamfundene;

46.  henleder opmærksomheden på ulighederne i børnepasningsmuligheder mellem henholdsvis by og land såvel som på de regionale uligheder i implementeringen af Barcelona-målene vedrørende børnepasningsfaciliteter;

47.  fordømmer alle former for vold mod kvinder og konstaterer, at støtte til ofre spiller en afgørende rolle; opfordrer derfor medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sende et kraftigt budskab om nultolerance over for vold mod kvinder og til at gennemføre politikker og tilbyde tjenester, der er skræddersyet til de forhold, der gør sig gældende i landdistrikter, for at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og sikre, at ofrene får adgang til hjælp;

48.  opfordrer derfor medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sikre, at ofre for vold mod kvinder, der bor i landdistrikter og fjerntliggende områder, ikke fratages lige adgang til hjælp, og gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne om at ratificere Istanbulkonventionen så snart som muligt;

49.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremsætte et forslag til et EU-direktiv om vold mod kvinder;

50.  understreger, at landdistrikterne i medlemsstaterne spiller en afgørende økonomisk og sikkerhedsmæssig rolle i vores moderne samfund, og at mere end 12 mio. landbrugere leverer tilstrækkelige mængder af sunde og sikre fødevarer til en halv milliard forbrugere i hele Den Europæiske Union; understreger, at det er af allerstørste betydning at bevare dynamikken i disse lokalsamfund ved at tilskynde kvinder og familier til at blive boende i dem;

51.  opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en stærk og tilstrækkeligt finansieret fælles landbrugspolitik, som tjener de europæiske landbrugeres og forbrugeres interesser, fremmer udvikling af landdistrikter, afbøder virkningerne af klimaændringerne og beskytter og forbedrer det naturlige miljø, samtidig med at der sikres en sikker fødevareforsyning af høj kvalitet, og der skabes flere arbejdspladser;

52.  bemærker, at landdistrikterne ofte omfatter natur- og kulturarv, som det er nødvendigt at beskytte og udvikle i kombination med bæredygtig turisme og miljøuddannelse;

53.  understreger betydningen af multifunktionalitet som et begreb, der omfatter andre økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige aktiviteter i landdistrikterne, der ledsager landbrugsproduktion, og som skaber beskæftigelse, navnlig for kvinder; opfordrer derfor medlemsstaterne til at fremme foranstaltninger til diversificering af aktiviteter, som f.eks. direkte salg af produkter, sociale ydelser, plejeydelser og landbrugsturisme; finder i betragtning af den stigende interesse for denne form for turisme at det ville være en god idé at etablere netværk for denne erhvervsaktivitet og udbrede bedste praksis;

°

°  °

54.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 • [1]  EFT L 6 af 10.1.1979, s. 24.
 • [2]  EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
 • [3]  EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1.
 • [4]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.
 • [5]  EUT L 347 af 20.12.2013, p. 487.
 • [6]  EUT C 66 E af 22.3.20090, s. 23.
 • [7]  EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 13.
 • [8]  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0264.
 • [9]  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0290.
 • [10]  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0427.
 • [11]  Ifølge Eurostats undersøgelse af bedriftsformer
 • [12]  Europa-Kommissionen (2011): "Agriculture and Rural Development. EU Agricultural Economic Briefs. Rural Areas and the Europe 2020 Strategy – Employment", Agricultural Brief No. 5 – November 2011
 • [13]  Europa-Kommissionen (2012): "Agricultural Economic Briefs. Women in EU agriculture and rural areas: hard work, low profile", Agricultural Brief No. 7 – juni 2012.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

56

5

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Iratxe García Pérez, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Anna Hedh, Esther Herranz García, Mary Honeyball, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Florent Marcellesi, Mairead McGuinness, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Ulrike Müller, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ángela Vallina, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Franc Bogovič, Alberto Cirio, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Constance Le Grip, Norbert Lins, Edouard Martin, Annie Schreijer-Pierik, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pilar Ayuso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ivana Maletić, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

56

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Angelika Mlinar, Ulrike Müller

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Malin Björk, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina

NI

Krisztina Morvai

PPE

Pilar Ayuso, Franc Bogovič, Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Peter Jahr, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip, Norbert Lins, Ivana Maletić, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Angelika Niebler, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Anna Záborská

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Bronis Ropė

5

-

ECR

Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Laurenţiu Rebega

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Albert Deß

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller