ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις γυναίκες και τους ρόλους τους στις αγροτικές περιοχές

8.3.2017 - (2016/2204(INI))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγήτριες: Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez
(Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών – άρθρο 55 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2016/2204(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0058/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0058/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γυναίκες και τους ρόλους τους στις αγροτικές περιοχές

(2016/2204(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 1) της ΣΛΕΕ σχετικά με τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) της ΣΛΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, η οποία εγκρίθηκε το 1979,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως[1],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης[2],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου[3],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου[4],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου[5],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ[6],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου[7],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Ιουνίου 2015 σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας[8],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη[9],

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια σχετικά με την κτηνοτροφία και την επισιτιστική ασφάλεια, με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2016, ιδίως τις συστάσεις που αφορούν την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο[10],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0058/2017),

Πολυλειτουργικότητα του ρόλου των γυναικών στις αγροτικές περιοχές

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και οι συνθήκες διαβίωσης έχουν αλλάξει σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες και διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συμβάλλουν σημαντικά στην αγροτική οικονομία καθώς και ότι τα μέτρα διαφοροποίησης και η έννοια της πολυλειτουργικότητας, ως ουσιαστική βάση βιώσιμων αναπτυξιακών στρατηγικών, έστω κι αν δεν αξιοποιούνται πλήρως σε όλους τους τομείς, έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις γυναίκες, με τη βοήθεια της καινοτομίας και της δημιουργίας νέων ιδεών που προσφέρουν νέο δυναμικό στις γεωργικές επιχειρήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πολύ συχνά οι φορείς προώθησης στην ανάπτυξη των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης πέραν του πεδίου της γεωργικής παραγωγής, καθιστώντας δυνατή την πρόσδοση γνήσιας προστιθέμενης αξίας στις αγροτικές περιοχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα, δεδομένου ότι η κατάστασή τους, οι ασχολίες τους, η συμβολή τους στην κοινωνία και τελικά οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών αλλά και εντός τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά στις αγροτικές δραστηριότητες, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, έχουν δε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των πολιτισμικών παραδόσεων στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ή/και στην ενίσχυση της περιφερειακής ταυτότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολυλειτουργικός ρόλος της γυναίκας στην ύπαιθρο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης εικόνας των γυναικών στην κοινωνία μας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, η δε προώθησή της έναν από τους κύριους στόχους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι σημαντικό εργαλείο στην ένταξη αυτής της αρχής στις ενωσιακές πολιτικές, στα μέτρα και τις δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων, για να αυξηθεί η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στις οικονομικές και τις κοινωνικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργαλείο αυτό θα ισχύει και για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ΕΓΤΑΑ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογενειακή γεωργία αποτελεί το συνηθέστερο λειτουργικό γεωργικό μοντέλο στην ΕΕ των 28, με το 76,5% των εργασιών να επιτελείται από τον κάτοχο ή τα μέλη της οικογένειάς του[11], ως εκ τούτου θα πρέπει να υποστηρίζεται και προστατεύεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογενειακή γεωργία προωθεί τη διαγενεακή αλληλεγγύη και την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αυξανόμενης αστικοποίησης, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένας ενεργός, δυναμικός και ακμάζων πληθυσμός στις αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, καθώς η διατήρηση του περιβάλλοντος και του τοπίου εξαρτώνται από αυτόν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη μείωση της γεωργικής δραστηριότητας και την οικονομική ύφεση στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ αντιπροσωπεύουν κάποιες από τις κυριότερες αιτίες της συρρίκνωσης του πληθυσμού και της εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών από τις γυναίκες, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνον στην αγορά εργασίας αλλά και στις κοινωνικές υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να σταματήσει, μόνον εάν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν μεγαλύτερη αναγνώριση της εργασίας και των δικαιωμάτων τους και παράσχουν στις αγροτικές περιοχές τις απαραίτητες υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγροτουρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην ύπαιθρο μέσω οικογενειακών και συνεταιριστικών τουριστικών επιχειρήσεων, αποτελεί επιχειρηματική δραστηριότητα χαμηλού κινδύνου, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων με τα εργασιακά καθήκοντα και αποτελεί κίνητρο για την παραμονή του πληθυσμού, και ιδίως των γυναικών, στην ύπαιθρο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε σοβαρές επιπτώσεις σε πολλές αγροτικές περιοχές και περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της κρίσης είναι ακόμη ορατές, ενώ οι νέοι από αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και ερήμωσης που πλήττουν ειδικά τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες βιώνουν άμεσα τον αντίκτυπο της κρίσης στη διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης και του σπιτιού τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί μείζονα πρόκληση για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), η οποία θα πρέπει να διασφαλίσει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, ενισχύοντας παράλληλα το δυναμικό τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ένας βιώσιμος και δυναμικός γεωργικός τομέας ως θεμελιώδης οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βάση των αγροτικών περιοχών, που συμβάλλει στην αγροτική ανάπτυξη, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, τη βιοποικιλότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των μικροκαλλιεργητών και των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως πρωταρχικών παραγωγών ειδών διατροφής πρέπει να βελτιωθεί και οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητές τους να διατηρηθούν μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της παροχής επαρκών χρηματοδοτικών πόρων και μέτρων σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ του 2005 και του 2010 εξαφανίστηκαν 2,4 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ, οι οποίες ως επί το πλείστον ήσαν μικρές ή οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία στις αγροτικές περιοχές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση των μέτρων διαφοροποίησης και η ανάπτυξη των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού καθώς και η προώθηση των οργανώσεων των παραγωγών μπορούν να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα του τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και της αυξανόμενης αστάθειας των αγορών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υποστηρίζεται και να προάγεται η συμμετοχή των γυναικών στην αλυσίδα αξίας του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής, δεδομένου ότι ο ρόλος τους επικεντρώνεται κυρίως στην παραγωγή και την επεξεργασία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη διά βίου εκπαίδευση, η δυνατότητα επικύρωσης δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν άτυπα, καθώς και η δυνατότητα ανανεωμένης επιμόρφωσης και απόκτησης δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιρισμοί, τα ταμεία αλληλασφάλισης, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα έχουν τεράστιο δυναμικό για την τόνωση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και στον τομέα της γεωργίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, ιδίως στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), καθώς και όσον αφορά την επιχειρηματικότητα είναι αναγκαία για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στους τομείς της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων, καθώς και στον τουρισμό και άλλους τομείς στις αγροτικές περιοχές·

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο του 50% του συνολικού πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ωστόσο αντιστοιχούν μόλις στο 45% περίπου του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές δεν καταγράφονται ποτέ ως άνεργες ούτε περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία, ενώ δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στη γεωργία ως ιδιοκτητριών ή μισθωτών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές της ΕΕ μόλις το 61% των γυναικών ηλικίας 20 έως 64 ετών είχαν απασχόληση το 2009[12]· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη οι γυναίκες από αγροτικές περιοχές έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην απασχόληση, ενώ οι δυνατότητές του να εργαστούν στη γεωργία είναι σχετικά μικρές, ωστόσο εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και στον κοινωνικό ιστό των αγροτικών περιοχών, μέσω της παροχής εισοδήματος για τα νοικοκυριά ή της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 αντιστοιχούσε στις γυναίκες περίπου το 35% του συνολικού χρόνου εργασίας στη γεωργία, το 53,8% της μερικής απασχόλησης και το 30,8% της πλήρους απασχόλησης, άρα συνέβαλαν σημαντικά στη γεωργική παραγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο που επιτελούν οι σύζυγοι και άλλες γυναίκες συγγενείς τους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι συχνά απαραίτητο και συνιστά «αόρατη εργασία» λόγω της έλλειψης επαγγελματικού καθεστώτος που θα επέτρεπε την αναγνώρισή του και θα επέτρεπε στις ενδιαφερόμενες να καταγράφονται από τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, πράγμα που θα απέτρεπε ενδεχόμενη απώλεια δικαιωμάτων όπως αναρρωτικής άδειας και άδειας μητρότητας, ενώ θα διασφάλιζε την οικονομική ανεξαρτησία τους·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως στη Γαλλία, υπάρχουν διάφορα νομικά καθεστώτα για τις συζύγους που εργάζονται συστηματικά στην εκμετάλλευση (συνάδελφος, μισθωτή εργαζόμενη ή διευθύντρια της εκμετάλλευσης), πράγμα που επιτρέπει να επεκταθεί η δέουσα κοινωνική προστασία και στις γυναίκες αυτές και να τις εξασφαλίσει από ενδεχόμενες δυσχέρειες στην προσωπική τους ζωή και στην εργασία τους·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο μόνο το 30% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ τελούν υπό τη διαχείριση γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός γυναικών εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας, ενώ οι περισσότερες γυναίκες καταγράφονται ως σύζυγοι των ιδιοκτητών και το 2007 αντιστοιχούσαν στο 80,1 % όλων των συζύγων[13]·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιοκτήτης της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι το μόνο πρόσωπο που εμφανίζεται στα τραπεζικά έγγραφα, τις επιδοτήσεις και τα σωρευμένα δικαιώματα, καθώς και το μόνο πρόσωπο που εκπροσωπεί την εκμετάλλευση σε συνεταιρισμούς και ενώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μην είσαι ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης σημαίνει να μην έχεις κανένα από τα δικαιώματα που σχετίζονται με το εν λόγω καθεστώς ιδιοκτησίας (δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες, δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων, εισοδήματα κ.λπ.), πράγμα που φέρνει τις γυναίκες γεωργούς σε ευάλωτη και μειονεκτική θέση·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να είναι σε θέση οι εργαζόμενες γυναίκες να αξιοποιούν θετικά συστήματα ενισχύσεών τους στη γεωργία, πρέπει να αναγνωριστούν ως ιδιοκτήτριες ή συνιδιοκτήτριες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εκ μέρους των γυναικών πρέπει να προωθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που θα έχει θετικές συνέπειες στην κατάστασή τους στην αγορά εργασίας, τα κοινωνικά δικαιώματα και την οικονομική ανεξαρτησία τους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερη προβολή (και αναγνώριση της συμβολής τους στην οικονομία και τα εισοδήματα) στις αγροτικές περιοχές και μεγαλύτερη πρόσβασή τους στη γη·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να προβληθούν περισσότερο οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών στις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές στατιστικές, προκειμένου να παρουσιαστούν καλύτερα η κατάσταση και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην οικονομία των λαών μας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της πρόσβασης των νέων και των γυναικών στη γη θα βελτίωνε την ανανέωση των γενεών στον γεωργικό τομέα και θα προωθούσε την οικονομική ανάπτυξης και την κοινωνική ευημερία·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ποιοτικών και οικονομικά προσιτών δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα άτομα, μεταξύ άλλων των ατόμων με αναπηρία, έχουν σημασία για όλους τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ιδίως για τις γυναίκες, δεδομένου ότι ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό με τη φροντίδα των νέων, των ηλικιωμένων και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν πολυλειτουργικό ρόλο στις αγροτικές περιοχές και, ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες αυτές θα τους επιτρέψουν να εργάζονται και να αναπτύσσουν περαιτέρω τη σταδιοδρομία τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια δίκαιη κατανομή των οικογενειακών ευθυνών και των ευθυνών φροντίδας·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βάση για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις αγροτικές περιοχές είναι η ύπαρξη υποδομών, όπως οι μεταφορικές συνδέσεις, η πρόσβαση σε ευρυζωνικό διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένων κινητών υπηρεσιών δεδομένων και παροχής ενέργειας, καθώς και ποιοτικών κοινωνικών, υγειονομικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καθ’ όλη την ΕΕ των 28 η ευρυζωνική κάλυψη της υπαίθρου εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με την εθνική κάλυψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το 98,4% των αγροτικών νοικοκυριών καλυπτόταν από τουλάχιστον μία ευρυζωνική τεχνολογία, αλλά μόλις το 27,8% είχε πρόσβαση σε υπηρεσίες επόμενης γενιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές υποδομές, οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως σε όλες τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, μπορούν να προσφέρουν μεγάλη βοήθεια ως προς την πρόσβαση στην ενημέρωση και σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και στην ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, αλλά μπορούν επίσης να αποτελέσουν βασικό και απαραίτητο στοιχείο στήριξης, για να διατηρηθεί ο γυναικείος πληθυσμός των εν λόγω περιοχών·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση είναι βασικό εργαλείο για την προώθηση της αξίας της ισότητας, το οποίο πρέπει να προαχθεί διασυνοριακά, όχι μόνο στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης αλλά και της επαγγελματικής κατάρτισης και ιδίως της κατάρτισης που επικεντρώνεται στον πρωτογενή τομέα·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση των γενικών συνθηκών στις αγροτικές περιοχές θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερης θέσης για τις γυναίκες στις περιοχές αυτές·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική συμβολή των γυναικών στην τοπική και αγροτική ανάπτυξη δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, δεδομένου ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές συχνά υποεκπροσωπούνται στους φορείς λήψης αποφάσεων, όπως είναι οι γεωργικοί συνεταιρισμοί, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στους φορείς αυτούς είναι εξαιρετικά σημαντική·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές πλήττονται επίσης από το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, τα οποία διευρύνονται όλο και περισσότερο σε ορισμένα κράτη μέλη της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπόνηση επικαιροποιημένων στατιστικών για την επαγγελματική κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, καθώς και τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους αξίζει ως εκ τούτου να τύχει μεγαλύτερης προσοχής·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα θεματικά υποπρογράμματα σχετικά με «τις γυναίκες σε αγροτικές περιοχές» και η συμμετοχή των γυναικών στη χρήση των διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης μέχρι το 2014 ήταν δυστυχώς χαμηλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 6,1 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε μέτρα κατάρτισης, μόλις το 28% ήταν γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 19% των δικαιούχων υλικών επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για εκσυγχρονισμό και το 33% των δικαιούχων μέτρων διαφοροποίησης ήταν γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα των μέτρων του άξονα 3 (διαφοροποίηση της οικονομίας στις αγροτικές περιοχές), μόνο το 38% των δικαιούχων ήταν γυναίκες·

1.  τονίζει τον ενεργό ρόλο των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και αναγνωρίζει τη συμβολή των γυναικών στην οικονομία σε ρόλους όπως του επιχειρηματία, του επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης και του φορέα προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης· είναι της άποψης ότι από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά η επιχειρηματικότητα των γυναικών αποτελεί βασικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης για τις αγροτικές περιοχές και ως εκ τούτου θα πρέπει να προωθηθεί, να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί στο πλαίσιο στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως, μέσω της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της προώθησης της γυναικείας ιδιοκτησίας, των δικτύων επιχειρηματιών και της πρόσβασης σε επενδύσεις και πιστώσεις, της προώθησης της εκπροσώπησής τους στα διοικητικά όργανα, καθώς και μέσω της ανάπτυξης των ευκαιριών για τη στήριξη νέων, αυτοαπασχολούμενων, μερικής απασχόλησης και συχνά χαμηλά αμειβόμενων γυναικών·

2.  χαιρετίζει την υποστήριξη για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές με τη μορφή πρωτοβουλιών που εστιάζονται στην καταξίωσή τους εντός της κοινότητας ή στη δικτύωση· τονίζει, ιδίως, τον θεμελιώδη ρόλο των γυναικών ως μελών των μικρών ή οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αποτελούν το κύριο κοινωνικοοικονομικό κύτταρο των αγροτικών περιοχών που φροντίζει για την παραγωγή τροφίμων, τη διατήρηση των παραδοσιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, την εθνική και πολιτισμική ταυτότητα και την προστασία του περιβάλλοντος· είναι της άποψης ότι οι αγρότισσες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι μικρές και οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα διαθέτουν προοπτικές για το μέλλον·

3.  πιστεύει ότι, λόγω των διαφορετικών ρόλων, επαγγελμάτων και καταστάσεων των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης απαιτεί εξατομικευμένη βοήθεια και στήριξη για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν, να ενθαρρύνουν, να διευκολύνουν και να προωθήσουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές ως προτεραιότητα στις μελλοντικές της πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και να τεθούν στόχοι που σχετίζονται με τη διαρκή μισθωτή εργασία στο πλαίσιο αυτό· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους για την αγροτική ανάπτυξη στρατηγικές που να επικεντρώνονται ειδικά στη συμβολή των γυναικών στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

5.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ασχολιών το οποίο υπερβαίνει τη συμβατική γεωργία, τονίζει δε στο πλαίσιο αυτό ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μπορεί να είναι φορείς αλλαγής στην πορεία προς τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά υγιή γεωργία και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερο στοχοθετημένη χρήση και να ενισχύσουν την επίγνωση του «Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress», να χρησιμοποιούν μέτρα που συνδέονται με το ΕΓΤΑΑ για να ευνοήσουν τη γυναικεία απασχόληση, να προωθήσουν και να ενισχύσουν διάφορους τύπους εργασιακών ρυθμίσεων όσον αφορά τις γυναίκες, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες στις αγροτικές περιοχές, να παρέχουν διάφορα είδη κινήτρων για τη στήριξη της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, καθώς και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να δημιουργήσουν νέες και να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις αγροτικής εργασίας και να τις καταστήσουν ελκυστικότερες στις νέες γυναίκες·

7.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές σε τακτά διαστήματα και να μεγιστοποιούν τη χρήση των υφιστάμενων μέτρων και των ειδικών μέσων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών ως δικαιούχων, βελτιώνοντας έτσι τη θέση τους·

8.  συνιστά στην Επιτροπή να διατηρήσει και να βελτιώσει τα θεματικά υποπρογράμματα που αφορούν τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, κατά την μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, στηρίζοντας τα προγράμματα αυτά, μεταξύ άλλων, στην εμπορία, την άμεση πώληση και την προώθηση των προϊόντων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές·

9.  επισημαίνει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί κύριο στόχο της ΕΕ και των κρατών μελών της και ζητεί την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της ΚΓΠ και της αγροτικής πολιτικής της συνοχής· προτείνει νέες στοχευμένες δράσεις που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας σε αγροτικές περιοχές μέσω του ΕΓΤΑΑ·

10.  ελπίζει ότι μία καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές θα επιτρέψει την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χάρτη για τις αγρότισσες σε μεσοπρόθεσμη βάση, ορίζοντας την έννοια αυτή και προσδιορίζοντας τις άμεσες και έμμεσες μορφές διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και μέτρα θετικής διάκρισης για την εξάλειψή τους·

11.  καλεί τα κράτη μέλη, υπό το πρίσμα των προϋποθέσεων όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία αποτελεί υποχρέωση και κεντρικό στόχο της ΕΕ και των κρατών μελών της, αλλά και υπό το πρίσμα της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων, να εξασφαλίσουν μεγαλύτερες συνέργειες κατά τη χρήση των μέσων που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, του LEADER+, του «Ορίζοντας 2020» και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στις αγροτικές περιοχές, να επιδιώξουν ειδικά προσαρμοσμένες πολιτικές που θα αποβλέπουν στην κοινωνική και οικονομική ένταξη και χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, και να αυξήσουν την επίγνωση όλων των δυνατοτήτων που τους προσφέρονται σε αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας·

12.  τονίζει τη σημασία της εξέτασης ειδικών μέτρων για την προώθηση της κατάρτισης, της απασχόλησης και της προστασίας των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων ομάδων γυναικών με ειδικές ανάγκες, όπως οι γυναίκες με αναπηρία, οι μετανάστριες, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων σε εποχικές θέσεις εργασίας, οι πρόσφυγες και τα μέλη μειονοτήτων, οι γυναίκες που είναι θύματα βίας λόγω φύλου, οι γυναίκες με ελάχιστη ή καμία κατάρτιση, οι γυναίκες που ανατρέφουν μόνες τους τα παιδιά τους κ.λπ.·

13.  τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες γενικά όσον αφορά την τήρηση λογιστικών βιβλίων στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και, στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει την έλλειψη συμβουλευτικής υποστήριξης όταν μία γεωργική εκμετάλλευση αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες·

14.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι αναγνωρίζεται πλήρως η συμμετοχή των γυναικών στη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, παράλληλα με την προώθηση και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία της γεωργικής εκμετάλλευσης·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πληροφόρηση, τα μέτρα τεχνικής βοήθειας και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη θέσπιση επαγγελματικού καθεστώτος για συζύγους στη γεωργία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δικαιώματα σε προσωπική βάση, συμπεριλαμβανομένων, και συγκεκριμένα της άδειας μητρότητας, της κοινωνικής ασφάλισης κατά των εργατικών ατυχημάτων, της πρόσβασης στην κατάρτιση και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

16.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να καταστήσουν δυνατή μια ΚΓΠ με ισορροπημένη κατανομή της ενίσχυσης, που εξασφαλίζει την υποστήριξη των μικρών εκμεταλλεύσεων·

17.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις αγροτικές περιοχές μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να ενθαρρύνουν την παρουσία τους σε περιοχές και τομείς όπου υποεκπροσωπούνται και μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στους συνεταιρισμούς, ως εταίρων και σε διευθυντικές θέσεις·

18.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα διάφορα όργανα διαχείρισης και εκπροσώπησης, για να προωθηθεί η ισότιμη συμμετοχή και ισχύς και η αυξημένη εκπροσώπηση των γυναικών στις ομάδες εργασίας του τομέα αγροτικής ανάπτυξης, στις επιτροπές παρακολούθησης και σε όλα τα είδη γεωργικών οργανώσεων, ενώσεων και δημόσιων οργανισμών, έτσι ώστε η διαδικασία λήψης αποφάσεων να απηχεί τις απόψεις τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε τοπικές ομάδες δράσης καθώς και στην ανάπτυξη τοπικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Leader·

19.  ζητεί την υποστήριξη των γυναικείων και αγροτικών οργανώσεων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση και την προαγωγή νέων αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων διαφοροποίησης·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις που αφορούν την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών μεταξύ άλλων σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, άδειας μητρότητας και γονικής άδειας· τα ενθαρρύνει να βελτιώσουν τη νομοθεσία για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας και να κατοχυρώσουν την κοινωνική ασφάλιση για άνδρες και γυναίκες που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές·

21.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ισχυουσών νομοθετικών πράξεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που ζουν και εργάζονται σε αγροτικές περιοχές·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να μειωθεί το υφιστάμενο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα· παροτρύνει την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη και τις αντίστοιχες περιφερειακές αρχές, να λάβουν υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων κατά τον σχεδιασμό ειδικών μέτρων πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη της υπαίθρου, δεδομένου ότι διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στην απασχόληση και τις αποδοχές, η διακοπή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, η μερική απασχόληση, ο σχεδιασμός των συνταξιοδοτικών συστημάτων και οι χαμηλότερες εισφορές μπορεί να διευρύνουν το χάσμα στις συντάξεις·

23.  ενθαρρύνει περαιτέρω τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συντάξεις, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής ελάχιστης σύνταξης, που προορίζεται, μεταξύ άλλων, για να βοηθηθούν οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές να διατηρήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία όταν φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης·

24.  τονίζει ότι οι ενωσιακές πολιτικές για τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των γυναικών που εργάζονται ως εποχικές στον αγροτικό τομέα, ειδικά όσον αφορά την ανάγκη για κοινωνική προστασία, ιατρική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη· τονίζει την ανάγκη να αποδοθεί η μέγιστη αξία στο έργο που επιτελούν αυτές οι γυναίκες·

25.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και οργανισμών που συνεργάζονται με τις αρχές σε θέματα παρακολούθησης της συμμόρφωσης με το εργατικό δίκαιο, της εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και της συμμόρφωσης με πρότυπα καλής διαβίωσης και ασφάλειας που διευκολύνουν την κοινωνικοοικονομική ένταξη των μισθωτών γυναικών στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστευτριών και προσφύγων που εργάζονται, καθώς και των εποχικά απασχολούμενων γυναικών·

26.  καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να αναπτύξουν βάσεις δεδομένων και δίκτυα σε επίπεδο κράτους μέλους, προκειμένου να καταγραφεί και να αυξηθεί η επίγνωση όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και τη συμβολή τους στην κοινωνία·

27.  καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τον στατιστικό σχεδιασμό τους, περιλαμβάνοντας μηχανισμούς μέτρησης της συνολικής συμβολής των γυναικών στο αγροτικό εισόδημα και την αγροτική οικονομία, διακρίνοντας, ει δυνατόν, δείκτες ανά φύλο, καθώς και τελειοποιώντας τη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που διεξάγονται με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των μέτρων πολιτικής·

28.  ζητεί να βελτιωθούν η τακτική παρακολούθηση της ΚΓΠ, η συλλογή δεδομένων και οι δείκτες αξιολόγησης για τον προσδιορισμό του ρόλου των γυναικών στη γεωργία και της συμμετοχής τους στην «αόρατη εργασία»·

29.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στην εκπόνηση επικαιροποιημένων στατιστικών σχετικά με τη γυναικεία ιδιοκτησία γης·

30.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την κατάρτιση προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλο σε σχέση με τη χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ·

31.  καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, να παρέχει όχι μόνο επαρκές ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δυνατότητες στήριξης που αφορούν ειδικά τις αγρότισσες και τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, αλλά και πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της γεωργίας και σε όλους τους συναφείς τομείς, συμπεριλαμβανομένων μετεκπαιδευτικής κατάρτισης και εξειδικευμένης επιμόρφωσης για επιχειρηματίες και παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, που εξασφαλίζουν στις γυναίκες δεξιότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης, γνώσεις και πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη μικροχρηματοδότηση με σκοπό την έναρξη και εδραίωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και τις βοηθούν να συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αγροτικής παραγωγής και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του αγροτικού τουρισμού που συνδέεται με κλάδους της εμπορικής γεωργίας·

32.  ζητεί την παροχή συμβουλών σχετικά με την ευρεία επαγγελματική και επιχειρηματική διαφοροποίηση και τη λήψη μέτρων για να ενισχυθεί η ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης των γυναικών, να προωθηθούν οι συνεταιρισμοί, τα ταμεία αλληλασφάλισης, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα και να βελτιωθούν το επιχειρηματικό πνεύμα και οι δεξιότητές τους·

33.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων της Επιτροπής αποτελεί ευκαιρία για τα κράτη μέλη να προσδιορίζουν καλύτερα και να πιστοποιούν τις δεξιότητες που αποκτώνται εκτός επίσημης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και του κινδύνου της φτώχειας·

34.  ζητεί να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών με υψηλότερα προσόντα στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασοκομία και να διευκολυνθεί με προγράμματα κατάρτισης για δράσεις που σχετίζονται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την καινοτομία·

35.  προτείνει, στα προγράμματα κατάρτισης που προορίζονται ειδικά για τη γεωργική δραστηριότητα, να ενσωματωθούν σταδιακά ενότητες σχετικά με την ισότητα και να ληφθεί υπόψη το εν λόγω μέλημα κατά την ανάπτυξη διδακτικού υλικού, να προωθηθούν οι δημόσιες ενημερωτικές εκστρατείες για την ισότητα στις αγροτικές περιοχές και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατοχύρωση της αξίας της ισότητας στα σχολεία των αγροτικών περιοχών·

36.  τονίζει τη σημασία που έχει η παροχή συμβουλών και στήριξης στις γυναίκες, ώστε να μπορούν να διεξάγουν γεωργικές και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές·

37.  τονίζει τη σημασία της προώθησης και της στήριξης των αγροτικών οργανώσεων γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης της δραστηριότητας των δικτύων, των τραπεζών δεδομένων, κέντρων και ενώσεων ως βασικής κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς δημιουργούν δίκτυα και διαύλους ενημέρωσης, κατάρτισης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, επιδιώκουν την ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα και αυξάνουν την επίγνωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές· ενθαρρύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις ενώσεις, τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις γυναίκες·

38.  καλεί τους περιφερειακούς παράγοντες να εκτελέσουν με πόρους του δεύτερου πυλώνα προγράμματα ευαισθητοποίησης, για να δοθεί έμφαση στην ουδετερότητα όλων των επαγγελμάτων ως προς το φύλο και να ξεπεραστεί η πολύ παραδοσιακή κατανομή καθηκόντων που επικρατεί ακόμα στη γεωργία·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ισότιμη πρόσβαση στη γη, να διασφαλίσουν τα ιδιοκτησιακά και κληρονομικά δικαιώματα και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις για τις γυναίκες, ώστε να τις ενθαρρύνουν να εγκατασταθούν στις αγροτικές περιοχές και να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο στον γεωργικό τομέα· ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αρπαγής και συγκέντρωσης γεωργικής γης σε επίπεδο ΕΕ·

40.  επιδοκιμάζει τα νέα πρότυπα αγροτικής πίστωσης, τα οποία κατέστησαν εφικτά στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συνιστά δε στα κράτη μέλη να τα εφαρμόσουν όσο το δυνατόν ευρύτερα·

41.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις να παρέχουν οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις και δημόσιες υπηρεσίες για την καθημερινή ζωή στις αγροτικές περιοχές, ιδίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της παροχής φροντίδας· επισημαίνει ότι αυτό θα απαιτήσει τη συμπερίληψη αγροτικών υποδομών φροντίδας παιδιών, υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα άτομα, υπηρεσιών αντικατάστασης σε περίπτωση ασθένειας και εγκυμοσύνης και πολιτιστικές υπηρεσίες·

42.  τονίζει τη σημασία της παροχής νέων ευκαιριών για αμειβόμενη απασχόληση, ιδίως για τις γυναίκες, προκειμένου να διατηρηθούν οι αγροτικές κοινότητες, παράλληλα με τη δημιουργία των συνθηκών για να διευκολυνθεί μια ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

43.  προτρέπει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να κάνουν χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για την επέκταση και την αναβάθμιση της υποδομής μεταφορών και την παροχή ασφαλούς και αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού και υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές· τονίζει τη σημασία της ψηφιακής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές καθώς και της ανάπτυξης ολιστικής προσέγγισης («ψηφιακό χωριό»)·

44.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία της επέκτασης του ψηφιακού θεματολογίου της στις αγροτικές περιοχές, καθώς η ψηφιακή ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διευκολύνοντας την έναρξη δραστηριοτήτων αυτοαπασχόλησης, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης του τουρισμού και εξασφαλίζοντας καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

45.  παροτρύνει τις τοπικές και εθνικές αρχές και άλλα όργανα να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και εποχικών εργαζομένων και των οικογενειών τους, ιδίως των γυναικών και των ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων, και να ενισχύουν την ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινότητα·

46.  επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών ως προς την πρόσβαση στη φροντίδα των παιδιών καθώς και στις περιφερειακές διαφορές ως προς την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης σε σχέση με τις εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών·

47.  καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και σημειώνει ότι η συνδρομή που παρέχεται στα θύματα παίζει καίριο ρόλο· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα μηδενικής ανοχής έναντι της βίας κατά των γυναικών, καθώς και να εφαρμόσουν πολιτικές και να προσφέρουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις συνθήκες που επικρατούν σε αγροτικές περιοχές με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα θύματα έχουν πρόσβαση σε βοήθεια·

48.  καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις να διασφαλίζουν ότι τα θύματα της βίας κατά των γυναικών που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές δεν στερούνται ισότιμη πρόσβαση σε βοήθεια και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης το συντομότερο δυνατό·

49.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών·

50.  τονίζει ότι οι αγροτικές περιοχές στα κράτη μέλη έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στη σύγχρονη κοινωνία μας όσον αφορά την οικονομία και την ασφάλεια τροφίμων, καθώς πάνω από 12 εκατομμύρια γεωργοί παρέχουν επαρκή ποσότητα υγιεινών και ασφαλών τροφίμων για μισό δισεκατομμύριο καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της ζωτικότητας των κοινοτήτων σε αυτές τις περιοχές, με την ενθάρρυνση των γυναικών και των οικογενειών να παραμείνουν σε αυτές, είναι ύψιστης σημασίας·

51.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη ΚΓΠ, η οποία θα είναι στην υπηρεσία των ευρωπαίων γεωργών και καταναλωτών, θα προωθεί την αγροτική ανάπτυξη, θα μετριάζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και θα προστατεύει και θα ενισχύει το φυσικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον εφοδιασμό με υψηλής ποιότητας και ασφαλή τρόφιμα και δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας·

52.  επισημαίνει ότι οι αγροτικές περιοχές συχνά περιλαμβάνουν φυσική και πολιτισμική κληρονομιά η οποία πρέπει να προστατευθεί και να αναπτυχθεί, σε συνδυασμό με τον βιώσιμο τουρισμό και την περιβαλλοντική εκπαίδευση·

53.  τονίζει τη σημασία της πολυλειτουργικότητας ως έννοιας που περιλαμβάνει και άλλες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές σε συνδυασμό με τη γεωργική παραγωγή, που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες· ενθαρρύνει συνεπώς τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα για τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, όπως η απευθείας πώληση προϊόντων, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες φροντίδας και ο αγροτουρισμός· θεωρεί ότι, ενόψει του διαρκώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα και να πραγματοποιείται ανταλλαγή ορθών πρακτικών·

°

°  °

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 • [1]  ΕΕ L 6 της 10.1.1979, σ. 24.
 • [2]  ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
 • [3]  ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1.
 • [4]  EE L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
 • [5]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
 • [6]  ΕΕ C 66 E της 20.3.2009, σ. 23.
 • [7]  ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 13.
 • [8]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0264.
 • [9]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0290.
 • [10]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0427.
 • [11]  Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • [12]  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011), «Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής. Ενημέρωση για τη γεωργική οικονομία της ΕΕ. Αγροτικές περιοχές και η στρατηγική «Ευρώπη 2020» – Απασχόληση», Ενημέρωση αριθ. 5 – Νοεμβρίου 2011.
 • [13]  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), «Ενημέρωση για τη γεωργική οικονομία. Οι γυναίκες στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ: σκληρή εργασία, ανεπαρκής αναγνώριση», Ενημέρωση αριθ. 7 – Ιουνίου 2012.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

56

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Iratxe García Pérez, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Anna Hedh, Esther Herranz García, Mary Honeyball, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Florent Marcellesi, Mairead McGuinness, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Ulrike Müller, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ángela Vallina, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Alberto Cirio, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Constance Le Grip, Norbert Lins, Edouard Martin, Annie Schreijer-Pierik, Marco Zullo

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ivana Maletić, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

56

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Angelika Mlinar, Ulrike Müller

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Malin Björk, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina

NI

Krisztina Morvai

PPE

Pilar Ayuso, Franc Bogovič, Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Peter Jahr, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip, Norbert Lins, Ivana Maletić, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Angelika Niebler, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Anna Záborská

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Bronis Ropė

5

-

ECR

Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Laurenţiu Rebega

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Albert Deß

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή