ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане

8.3.2017 - (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик (по становище): Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра


Процедура : 2016/0105(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0059/2017
Внесени текстове :
A8-0059/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0196),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0134/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 21 септември 2016 г.[1],

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0059/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Създаването на Системата за влизане/излизане налага адаптирането на процедурите за проверка на лицата при преминаване на външните граници, установени с Регламент (ЕС) 2016/399. По-специално целта на Системата за влизане/излизане е при влизане и излизане да се премахне подпечатването на пътните документи на граждани на трети страни, допуснати за престой [или за престой въз основа на виза за обиколно пътуване], като то се замени с електронната регистрация на влизането и излизането директно в Системата за влизане/излизане. Подпечатването обаче на пътни документи при отказ за влизане на гражданин на трета страна се запазва, тъй като то се отнася до високорискови пътници. Освен това създаването на оперативна съвместимост между Системата за влизане/излизане и Визовата информационна система (ВИС) трябва да бъде взето под внимание при процедурите за гранични проверки. И на последно място, със Системата за влизане/излизане се създава възможност за използване на нови технологии за преминаването на границите за пътниците, осъществяващи кратък престой.

(5)  Създаването на Системата за влизане/излизане налага адаптирането на процедурите за проверка на лицата при преминаване на външните граници, установени с Регламент (ЕС) 2016/399. По-специално целта на Системата за влизане/излизане е при влизане и излизане да се премахне подпечатването на пътните документи на граждани на трети страни, допуснати за престой [или за престой въз основа на виза за обиколно пътуване], като то се замени с електронната регистрация на влизането и излизането директно в Системата за влизане/излизане. Освен това създаването на оперативна съвместимост между Системата за влизане/излизане и Визовата информационна система (ВИС) трябва да бъде взето под внимание при процедурите за гранични проверки. И на последно място, със Системата за влизане/излизане се създава възможност за използване на нови технологии за преминаването на границите за пътниците, осъществяващи кратък престой.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В член 2 се добавят следните точки 22, 23, 24 и 25:

(1)  В член 2 се добавят следните точки 22, 23, 24, 25 и 25а:

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2016/399

Член 2 – точка 25 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

25a.  „потвърждаване на автентичността и целостта на данните в чипа“ означава процесът, чрез който посредством използването на удостоверения се проверява дали информацията в чипа произхожда от издаващия орган и дали не е променяна.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 2016/399

Член 6а – параграф 3 – буква г – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  държавни глави и членове на техните делегации в съответствие с приложение VII, точка 1;

i)  държавни глави, правителствени ръководители и членовете на техните делегации в съответствие с приложение VII, точка 1;

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕС) № 2016/399

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Ако в пътния документ се съдържа електронен носител (чип), автентичността на данните в чипа се потвърждава чрез проследяване на цялата верига от валидни удостоверения, освен ако това е невъзможно поради технически причини или, ако става дума за пътен документ, издаден от трета страна, поради липсата на валидни удостоверения.“

За лица, за които преминаването на границата подлежи на регистрация в Системата за влизане/излизане, ако в пътния документ се съдържа електронен носител (чип), автентичността на данните в чипа се потвърждава чрез проследяване на цялата верига от валидни удостоверения, освен ако това е невъзможно поради технически причини или, ако става дума за пътен документ, издаден от трета страна, поради липсата на валидни удостоверения.“

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б – подточка i

Регламент (ЕС) № 2016/399

Член 8 – параграф 3 – буква а – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

“i)  проверка на самоличността и гражданството на гражданина на трета страна и на валидността и автентичността на пътния документ посредством справка в съответните бази данни, и по-специално:

заличава се

(1)  Шенгенската информационна система;

 

(2)  базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени пътни документи;

 

(3)  национални бази данни, съдържащи информация за откраднати, незаконно присвоени, изгубени или невалидни пътни документи.

 

Тази проверка включва обстойна проверка на пътните документи за знаци за фалшифициране и подправяне.

 

С изключение на гражданите на трети страни, чието влизане подлежи на регистрация в Системата за влизане/излизане, ако пътният документ съдържа портретна снимка, записана на електронния носител (чип), и ако записаната в чипа портретна снимка може е законно и технически достъпна, тази проверка включва проверка на записаната в чипа портретна снимка чрез електронно сравняване на снимката с портретната снимка на съответния гражданин на трета страна, направена на място.

 

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б – подточка i

Регламент (ЕС) № 2016/399

Член 8 – параграф 3 – буква а – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  проверка дали пътният документ е придружен, където е необходимо, от съответната виза или разрешение за пребиваване.

заличава се

Ако разрешението за пребиваване съдържа електронен носител (чип), истинността на данните в чипа се потвърждава чрез проследяване на цялата верига от валидни удостоверения, освен ако това е невъзможно поради технически причини. Обстойните проверки при влизане включват също така системна проверка на валидността на разрешението за пребиваване или на визата за дългосрочно пребиваване чрез справка, в ШИС и в други съответни бази данни, единствено с информация относно откраднати, незаконно присвоени, изгубени или невалидни документи[21].

 

________________

 

21  Тези параграфи може да се нуждаят от допълнителни корекции след приемането на предложение (2015)670/2 на Комисията.

 

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б – подточка iii

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  буква б) се заменя със следното:

заличава се

б)  ако гражданинът на трета страна притежава виза [или виза за обиколно пътуване] съгласно член 6, параграф 1, буква б), обстойните проверки при влизане включват също така проверка на автентичността, териториалната и времевата валидност и състоянието на визата и, ако е приложимо, на самоличността на притежателя на визата чрез справка във ВИС в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета22

 

_________________

 

22Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС).“

 

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б – подточка iv

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8 – параграф 3 – буква ж – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  буква ж), подточка i) се заменя със следното:

заличава се

“i)  проверка дали гражданинът на трета страна притежава валиден документ за преминаване на границата, и дали документът е придружен, където е необходимо, от съответната виза или разрешение за пребиваване. Проверката на документа включва справка в съответните бази данни, по-специално в Шенгенската информационна система; базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени пътни документи; и национални бази данни, съдържащи информация за откраднати, незаконно присвоени, изгубени или невалидни пътни документи. 23 С изключение на гражданите на трети страни, чието влизане подлежи на регистрация в Системата за влизане/излизане, ако пътният документ съдържа портретна снимка, записана на електронния носител (чип), и ако записаната в чипа портретна снимка може е законно и технически достъпна, тази проверка включва проверка на записаната в чипа портретна снимка чрез електронно сравняване на снимката с портретната снимка на съответния гражданин на трета страна, направена на място.“

 

_____________________

 

23  Това условие е предвидено в предложението (COM(2015)670/2) за изменение на член 7 от КШГ и ще бъде част от задължителните проверки на лица, които се ползват от правото на свободно движение. В зависимост от окончателния вариант на приетия текст това изречение може да се нуждае от коригиране.

 

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Разпоредбите в настоящия член са извън обхвата (член 2) на Системата за влизане/излизане, както е предложена с Регламента за създаване на Система за влизане/излизане, който не включва гражданите на Съюза и категориите, посочени в параграфи 3 и 4. Съответно този параграф следва да се заличи.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8aа

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a)  Създава се следният член 8aа:

 

„Член 8aа

 

Стандарти за системи за автоматизиран граничен контрол

 

1.  Системите за автоматизиран граничен контрол се проектират по такъв начин, че да могат да се използват от всички лица с изключение на деца до 12-годишна възраст. Те също така се проектират по такъв начин, че да се зачитат изцяло човешкото достойнство, по-специално в случаите, свързани с уязвими лица. Когато държавите членки решат да използват системи за автоматизиран граничен контрол, те гарантират присъствието на достатъчен по численост персонал, който да оказва помощ на лицата при използването на такива системи.

 

2.  Комисията в тясно сътрудническо с агенция eu-LISA се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 37 относно приемането на допълнителни технически стандарти за системите за автоматизиран граничен контрол.“

Обосновка

Съществува необходимост от стандарти за автоматизиран граничен контрол.

Изменение     12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Разпоредбите в настоящия член са извън обхвата (член 2) на Системата за влизане/излизане, както е предложена с Регламента за създаване на Система за влизане/излизане, който не включва гражданите на трети страни, които притежават разрешение за пребиваване. Съответно този параграф следва да се заличи.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8в – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  представеният за преминаването на границата пътен документ съдържа електронен носител (чип) и автентичността на данните в чипа се потвърждава чрез използване на цялата верига от валидни удостоверения;

a)  представеният за преминаването на границата пътен документ съдържа електронен носител (чип) и автентичността и целостта на данните в чипа се потвърждава чрез използване на цялата верига от валидни удостоверения;

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8в – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  представеният за преминаването на границата пътен документ съдържа портретна снимка, записана в чипа, която е законно и технически достъпна за автоматизираната система с цел проверка на самоличността на притежателя на пътния документ чрез сравняване на портретната снимка, записана в чипа, с неговата портретна снимка, направена на място.

б)  представеният за преминаването на границата пътен документ съдържа портретна снимка, записана в чипа, която е законно и технически достъпна за системата за автоматизиран граничен контрол с цел проверка на самоличността на притежателя на пътния документ чрез сравняване на портретната снимка, записана в чипа, с неговата портретна снимка, направена на място.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8г – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  представеният за преминаването на границата пътен документ съдържа електронен носител (чип) и автентичността на данните в чипа се потвърждава чрез използване на цялата верига от валидни удостоверения;

a)  представеният за преминаването на границата пътен документ съдържа електронен носител (чип) и автентичността и целостта на данните в чипа се потвърждава чрез използване на цялата верига от валидни удостоверения;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8г – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  представеният за преминаването на границата пътен документ съдържа портретна снимка, записана в чипа, която е законно и технически достъпна за автоматизираната система, за да се провери самоличността на притежателя на пътния документ чрез сравняване на портретната снимка, записана в чипа, с неговата портретна снимка, направена на място;

б)  представеният за преминаването на границата пътен документ съдържа портретна снимка, записана в чипа, която е законно и технически достъпна за системата за автоматизиран граничен контрол с цел проверка на самоличността на притежателя на пътния документ чрез сравняване на портретната снимка, записана в чипа, с неговата портретна снимка, направена на място.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8г – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато са изпълнени условията, посочени в параграф 1, проверките при влизане и излизане, предвидени в член 8, параграф 2 и член 8, параграф 3, букви a) и б) или член 8, параграф 2 и член 8, параграф 3, букви ж) и з), могат да се извършват чрез система за самообслужване. Когато се извършват чрез система за автоматизиран граничен контрол, граничните проверки при излизане включват проверките, предвидени в член 8, параграф 3, буква з).

2.  Когато са изпълнени условията, посочени в параграф 1, граничните проверки при влизане и излизане, предвидени в член 8, параграф 2 и член 8, параграф 3, букви a) и б) или член 8, параграф 2 и член 8, параграф 3, букви ж) и з), могат да се извършват чрез система за самообслужване. Когато се извършват чрез система за автоматизиран граничен контрол, граничните проверки при излизане включват проверките, предвидени в член 8, параграф 3, буква з).

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8г – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато дадено лице е получило достъп до национална програма за улесняване, създадена от държава членка в съответствие с член 8д, граничните проверки, извършвани чрез системата за самообслужване при влизане, могат да не включват проверка на елементите, посочени в член 8, параграф 3, буква а), подточки iv) и v), при преминаването на външната граница на тази държава членка или външните граници на държавите членки, които са сключили споразумение с въпросната държава членка, както е посочено в член 8д, параграф 4.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8д – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка може да създаде на доброволна основа програма, за да се даде възможност на гражданите на трети страни съгласно определението в член 2, параграф 6 или на гражданите на конкретна трета страна, които не се ползват с право на свободно движение, да се ползват от улесненията, прилагани съгласно параграф 2 от настоящия член, когато преминават външната граница на дадената държава членка.

1.  Всяка държава членка може да създаде на доброволна основа програма, за да се даде възможност на гражданите на трети страни съгласно определението в член 2, параграф 6 или на гражданите на конкретна трета страна, които не се ползват с право на свободно движение съгласно правото на Съюза, да се ползват от улесненията, прилагани съгласно параграф 2 от настоящия член, когато преминават външната граница на дадената държава членка.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8д – параграф 2 – буква в – подточка iv

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  кандидатът доказва добросъвестност и надеждност, по-специално, ако е приложимо, правомерното използване на предишни визи с ограничена териториална валидност, икономическото положение на кандидата в държавата на произход и действителното намерение да напусне територията на държавите членки в определения срок. В съответствие с член 23 от [Регламента за създаване на Система за влизане/излизане] органите, посочени в буква б) от настоящия член, разполагат с достъп за справка до Системата за влизане/излизане, за да проверяват дали кандидатът не е пресрочвал в миналото максималния срок на разрешен престой на територията на държавите членки;

iv)  кандидатът доказва своята добросъвестност и надеждност, по-специално, ако е приложимо, правомерното използване на предишни визи или визи с ограничена териториална валидност, своето икономическо положение в държавата на произход и действителното си намерение да напусне територията на държавите членки преди изтичането на визата или ако е приложимо, преди изтичането на разрешения срок на престой. В съответствие с член 23 от [Регламента за създаване на Система за влизане/излизане] органите, посочени в буква б) от настоящия член, разполагат с достъп за справка до Системата за влизане/излизане, за да проверяват дали кандидатът не е пресрочвал в миналото максималния срок на разрешен престой на територията на държавите членки;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8д – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  В случай на граждани на трети държави, които се ползват от национална програма за улесняване, граничните служители може да извършват проверките при влизане съгласно член 8, параграф 3, букви а) и б) и при излизане съгласно член 8, параграф 3, буква ж) без електронно сравняване на биометричните данни, но като се сравни взетата от чипа портретна снимка и снимката от личното досие на гражданина на трета държава в Системата за влизане/излизане с гражданина на трета държава. Пълна проверка се извършва произволно и въз основа на анализ на риска.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8д – параграф 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  След надлежна оценка на риска за сигурност на информацията се създава подходящо равнище на сигурност между националните програми за улесняване и Системата за влизане/излизане.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 8д – параграф 4 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в.  Когато се създава подобна национална програма за улесняване, държавите членки в тясно сътрудничество с агенция eu-LISA гарантират стандарти за сигурност на данните, равностойни на установените в член 39 от [Регламента за създаване на Система за влизане/излизане]. Държавите членки извършват надлежна оценка на риска за сигурност на информацията, като отговорностите във връзка със сигурността се изясняват за всички стъпки от процеса.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 10 – параграф 3а а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10a)  В член 10 се добавя следният параграф 3aа:

 

3аа.  Когато държавите членки решат да въведат национална програма за улесняване в съответствие с член 8д, те може да решат да използват специални ленти за граждани на трети държави, които се ползват от подобна национална програма за улесняване.“

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 a (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 37 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

14a)  В член 37 параграф 2 се заменя със следното:

“2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, параграф 5 и член 36, се предоставя на Комисията за неопределен срок.“

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8аа, член 13, параграф 5 и член 36, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 б (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 37 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

14б)  В член 37 параграф 3 се заменя със следното:

“3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграф 5 и член 36, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“

“3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8аа, член 13, параграф 5 и член 36, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 в (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 37 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

14в)  В член 37 се добавя следният параграф 3a:

 

3a.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, установени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.

 

__________

 

*  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 г (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Член 37 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

14г)  В член 37 параграф 5 се заменя със следното:

“5.  Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 5 и член 36 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

“5.  Делегиран акт, приет съгласно член 8аа, член 13, параграф 5 и член 36 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15 a (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Приложение VII – точка 1

 

Текст в сила

Изменение

 

15a)  В приложение VІІ, точка 1 се заменя със следното:

1.  Държавни глави

1.  Държавни глави и правителствени ръководители

Чрез дерогация от член 6 и членове 8 – 14 държавните глави и членовете на техните делегации, за чието пристигане и заминаване граничната охрана е официално известена чрез дипломатически канали, не подлежат на гранични проверки.

Чрез дерогация от член 6 и членове 8 – 14 държавните глави, правителствените ръководители и членовете на техните делегации, за чието пристигане и заминаване граничните служители са официално известени чрез дипломатически канали, не подлежат на гранични проверки.

Изменение    30

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Приложение IV – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

заличава се

„1.  Когато това е предвидено изрично от нейното национално законодателство, дадена държава членка може да подпечатва при влизане и излизане пътните документи на гражданите на трети страни, които притежават разрешение за пребиваване, издадено от тази държава членка, в съответствие с член 11. Освен това в съответствие с приложение V, част A когато на граждани на трети страни се отказва влизане съгласно член 14, граничният служител поставя печат за влизане в паспорта, зачеркнат с кръст с незаличимо черно мастило, и записва срещу него от дясната страна също с незаличимо черно мастило буквата(ите), съответстваща(и) на причината(ите) за отказ на влизане. Списъкът с тези причини е поместен в стандартния формуляр за отказ за влизане, посочен в приложение V, част Б.“

„1.  Когато това е предвидено изрично от нейното национално законодателство, дадена държава членка може да подпечатва при влизане и излизане пътните документи на гражданите на трети страни, които притежават разрешение за пребиваване, издадено от тази държава членка, в съответствие с член 11.

Изменение    31

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Приложение IV – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  точка 3 се заменя със следното:

в) точка 3 се заличава.

3.  В случай на отказ за влизане на гражданин на трета страна, за който важи задължението за притежаване на виза, печатът по правило се поставя върху страницата срещу тази, върху която е поставена визата.

 

Ако посочената страница не може да се използва, печатът се поставя на следващата страница. Машинночетимата зона не се подпечатва.

 

Изменение    32

Предложение за регламент

Приложение – параграф 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Приложение V – част А – точка 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„б)  за гражданите на трети страни, чието влизане за кратък престой [или въз основа на виза за обиколно пътуване] е било отказано, данните за отказ за влизане се регистрират в Системата за влизане/излизане в съответствие с член 6а, параграф 2 от настоящия регламент и член 16 от [Регламент за създаване на Система за влизане/излизане]. Освен това граничният служител поставя печат за влизане в паспорта, зачеркнат с кръст с незаличимо черно мастило, и записва срещу него от дясната страна също с незаличимо черно мастило буквата(ите), съответстваща(и) на причината(ите) за отказ за влизане. Списъкът с тези причини е поместен в стандартния формуляр за отказ за влизане, посочен в част Б от настоящото приложение;“

“б)  за гражданите на трети страни, чието влизане за кратък престой [или въз основа на виза за обиколно пътуване] е било отказано, данните за отказ за влизане се регистрират в Системата за влизане/излизане в съответствие с член 6а, параграф 2 от настоящия регламент и член 16 от [Регламент за създаване на Система за влизане/излизане].“

Изменение    33

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 3 а (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/399i

Приложение V – част Б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  В приложение V, част Б, в раздела, озаглавен „Забележки“, се добавя следното:

 

„С настоящото засегнатото лице се информира, че неговите лични данни и информацията относно настоящия отказ за влизане се регистрират в Системата за влизане/излизане в съответствие с член 16 от [Регламента за създаване на Система за влизане/излизане].

 

Съгласно член 46 от [Регламента за създаване на Система за влизане/излизане] засегнатото лице има правото да получи отнасящите се до него данни, регистрирани в Системата за влизане/излизане, и може да поиска отнасящите се до него данни, които са неточни, да бъдат поправени, а неправомерно регистрираните данни да бъдат заличени.“

  • [1]  OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 66.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Настоящият проектодоклад допълва проектодоклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и на Регламент (ЕС) № 1077/2011. Проектодокладът е тясно свързан и с проекта за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО)№ 562/2006 по отношение на засилването на проверките на съответните бази данни на външните граници.

Позиция на докладчика

Необходимо е да се направи повече, за да се улесни преминаването на границите и да се изпълнят общите цели на Системата за влизане/излизане. Поради това трябва да се създават стимули за държавите членки да развиват национални програми за улесняване, като например Програмата за регистрирани пътници въз основа на обща нормативна база.

В този смисъл и с цел нормативно хармонизиране трябва да се уеднаквят разпоредбите, отнасящи се до използването на системите за самообслужване и за автоматизираните системи при преминаването на границите.

Докладчикът счита, че е необходимо техническо уеднаквяване на различните законодателни текстове с цел по-голяма съгласуваност на разпоредбите, с които се урежда Шенгенското пространство, и избягване на законовите противоречия. За целта трябва да се обърне специално внимание на различните процеси на преговори, провеждани понастоящем, тъй като резултатите от тях могат да имат значително въздействие върху настоящия проектодоклад. Поради това към настоящия документ може да бъдат направени последващи изменения в зависимост от постигнатите междуинституционални споразумения.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

За изменение на Регламент (EС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане

Позовавания

COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.4.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра

20.4.2016

 

 

 

Дата на приемане

27.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“