Διαδικασία : 2016/0105(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0059/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0059/2017

Συζήτηση :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2017 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0412

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 812kWORD 91k
8.3.2017
PE 594.059v02-00 A8-0059/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0196),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0134/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0059/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για τη δημιουργία του ΣΕΕ απαιτείται η προσαρμογή των διαδικασιών ελέγχου των προσώπων κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399. Συγκεκριμένα, το ΣΕΕ έχει στόχο την κατάργηση της σφράγισης, κατά την είσοδο και την έξοδο, των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής [ή άδεια παραμονής με βάση θεώρηση περιοδείας] αντικαθιστώντας την με την ηλεκτρονική καταχώριση της εισόδου και της εξόδου απευθείας στο ΣΕΕ. Ωστόσο, διατηρείται η σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων σε περίπτωση άρνησης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς αφορά ταξιδιώτες υψηλότερου κινδύνου. Επίσης, στις διαδικασίες συνοριακών ελέγχων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθιέρωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ του ΣΕΕ και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Τέλος, το ΣΕΕ δίνει τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών για τις συνοριακές διελεύσεις ταξιδιωτών για σκοπούς βραχείας παραμονής.

(5)  Για τη δημιουργία του ΣΕΕ απαιτείται η προσαρμογή των διαδικασιών ελέγχου των προσώπων κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399. Συγκεκριμένα, το ΣΕΕ έχει στόχο την κατάργηση της σφράγισης, κατά την είσοδο και την έξοδο, των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής [ή άδεια παραμονής με βάση θεώρηση περιοδείας] αντικαθιστώντας την με την ηλεκτρονική καταχώριση της εισόδου και της εξόδου απευθείας στο ΣΕΕ. Επίσης, στις διαδικασίες συνοριακών ελέγχων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθιέρωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ του ΣΕΕ και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Τέλος, το ΣΕΕ δίνει τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών για τις συνοριακές διελεύσεις ταξιδιωτών για σκοπούς βραχείας παραμονής.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 22, 23, 24 και 25:

(1)  Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 22, 23, 24, 25 και 25α:

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 2 – σημείο 25 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

25α.  «επιβεβαίωση της γνησιότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων του μικροκυκλώματος»: η διαδικασία με την οποία επαληθεύεται, μέσω πιστοποιητικών, ότι τα δεδομένα στο μικροκύκλωμα προέρχονται από την εκδίδουσα αρχή και δεν έχουν τροποποιηθεί.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 6α – παράγραφος 3 – στοιχείο δ – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i)  αρχηγούς κρατών και μέλη της αντιπροσωπείας τους σύμφωνα με το παράρτημα VII σημείο 1·

(i)  αρχηγούς κρατών, αρχηγούς κυβερνήσεων και τα μέλη των αντιπροσωπειών τους σύμφωνα με το παράρτημα VII σημείο 1·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα), η γνησιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο, για τεχνικούς λόγους ή, στην περίπτωση ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα, λόγω της έλλειψης έγκυρων πιστοποιητικών.»

«Για τη διέλευση των συνόρων από άτομα που πρέπει να καταχωριστούν στο ΣΕΕ, εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα), η γνησιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο, για τεχνικούς λόγους ή, στην περίπτωση ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα, λόγω της έλλειψης έγκυρων πιστοποιητικών.»

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο β – στοιχείο β – σημείο i

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"(i)  « i) εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας του υπηκόου τρίτης χώρας και της ισχύος και της γνησιότητας του ταξιδιωτικού εγγράφου, με αναζήτηση στοιχείων στις οικείες βάσεις δεδομένων, ιδίως:

διαγράφεται

(1)  στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν·

 

(2)  στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα·

 

(3)  στις εθνικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, απολεσθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα.

 

Η εν λόγω εξακρίβωση περιλαμβάνει λεπτομερή έλεγχο του ταξιδιωτικού εγγράφου για τη διαπίστωση ενδείξεων παραποίησης και πλαστογράφησης.

 

Με εξαίρεση τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η είσοδος υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ, αν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και αν η πρόσβαση στην εικόνα του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα είναι νομικά και τεχνικά εφικτή, η επαλήθευση περιλαμβάνει την επαλήθευση της εικόνας του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, με ηλεκτρονική αντιπαραβολή της εικόνας αυτής με την πραγματική εικόνα του προσώπου του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο β – στοιχείο β – σημείο i

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii)   εξακρίβωση ότι το ταξιδιωτικό έγγραφο συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από την απαιτούμενη θεώρηση ή άδεια διαμονής.

διαγράφεται

Εάν η άδεια διαμονής περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα), η γνησιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο για τεχνικούς λόγους. Οι ενδελεχείς έλεγχοι κατά την είσοδο περιλαμβάνουν επίσης συστηματική εξακρίβωση της ισχύος της άδειας διαμονής ή της θεώρησης για παραμονή μακράς διάρκειας μέσω αναζήτησης, στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν και σε άλλες σχετικές βάσεις δεδομένων, πληροφοριών αποκλειστικά για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, απολεσθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα.[]

 

________________

 

21  Ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω προσαρμογές αυτών των παραγράφων μετά την έγκριση της πρότασης (2015)670/2 της Επιτροπής.

 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«β)   εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει θεώρηση [ή θεώρηση περιοδείας] αναφερόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι ενδελεχείς έλεγχοι κατά την είσοδο περιλαμβάνουν επίσης εξακρίβωση της γνησιότητας, της εδαφικής και χρονικής ισχύος και του καθεστώτος της θεώρησης και, κατά περίπτωση, της ταυτότητας του κατόχου της θεώρησης, με αναζήτηση στο σύστημα VIS σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22»

 

_________________

 

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS).»

 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – στοιχείο i

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iv)  το στοιχείο ζ) σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

"i)   εξακρίβωση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει έγκυρο έγγραφο για τη διέλευση των συνόρων και ότι το έγγραφο αυτό συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από την απαιτούμενη θεώρηση ή άδεια διαμονής. Η εξακρίβωση του εγγράφου περιλαμβάνει τη χρήση σχετικών βάσεων δεδομένων, και ιδίως του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν· στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα· και των εθνικών βάσεων δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, απολεσθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα. 23 Με εξαίρεση τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η είσοδος υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ, αν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και αν η πρόσβαση στην εικόνα του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα είναι νομικά και τεχνικά εφικτή, η επαλήθευση περιλαμβάνει την επαλήθευση της εικόνας του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, με ηλεκτρονική αντιπαραβολή της εικόνας αυτής με την πραγματική εικόνα του προσώπου του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

 

_____________________

 

23  Η εν λόγω προϋπόθεση προβλέπεται στην πρόταση (COM(2015)670/2) για την τροποποίηση του άρθρου 7 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και θα αποτελέσει μέρος των υποχρεωτικών ελέγχων προσώπων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Αναλόγως της τελικής έκδοσης του κειμένου που θα εγκριθεί, η πρόταση αυτή μπορεί να πρέπει να προσαρμοστεί.

 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

 

(Η Τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2) του ΣΕΕ όπως προτείνεται στον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) που δεν αφορά τους πολίτες της Ένωσης ούτε τις κατηγορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να διαγραφεί η παρούσα παράγραφος.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8αα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 8αα:

 

«Άρθρο 8αα

 

Πρότυπα για τα αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου

 

1.  Τα αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, με εξαίρεση τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Σχεδιάζονται επίσης κατά τρόπο ώστε να σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται ευάλωτα πρόσωπα. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να χρησιμοποιούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου, διασφαλίζουν την παρουσία επαρκούς προσωπικού για την παροχή βοήθειας στα άτομα που χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά.

 

2.  Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον eu-LISA εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 όσον αφορά τη θέσπιση πρόσθετων τεχνικών προτύπων για τα αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου.»

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται τεχνικά πρότυπα για τα αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

 

(Η Τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2) του ΣΕΕ όπως προτείνεται στον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) που δεν αφορά υπηκόους τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να διαγραφεί η παρούσα παράγραφος.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8γ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το προσκομιζόμενο για τη διέλευση των συνόρων ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και η γνησιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών·

α)  το προσκομιζόμενο για τη διέλευση των συνόρων ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και η γνησιότητα και ακεραιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8γ – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το προσκομιζόμενο για τη διέλευση από τα σύνορα ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα προσώπου καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, η οποία είναι νομικά και τεχνικά προσβάσιμη από το αυτοματοποιημένο σύστημα, ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατόχου του ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω αντιπαραβολής της εικόνας προσώπου καταγεγραμμένης στο μικροκύκλωμα και της πραγματικής εικόνας προσώπου·

β)  το προσκομιζόμενο για τη διέλευση από τα σύνορα ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα προσώπου καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, η οποία είναι νομικά και τεχνικά προσβάσιμη από το αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων, ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατόχου του ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω αντιπαραβολής της εικόνας προσώπου καταγεγραμμένης στο μικροκύκλωμα και της πραγματικής εικόνας προσώπου·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8δ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το προσκομιζόμενο για τη διέλευση των συνόρων ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και η γνησιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών·

α)  το προσκομιζόμενο για τη διέλευση των συνόρων ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και η γνησιότητα και ακεραιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8δ – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το προσκομιζόμενο για τη διέλευση από τα σύνορα ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα προσώπου καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, η οποία είναι νομικά και τεχνικά προσβάσιμη από το αυτοματοποιημένο σύστημα, ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατόχου του ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω αντιπαραβολής της εικόνας προσώπου που είναι καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα και της πραγματικής εικόνας του προσώπου·

β)  το προσκομιζόμενο για τη διέλευση από τα σύνορα ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα προσώπου καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, η οποία είναι νομικά και τεχνικά προσβάσιμη από το αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων, ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατόχου του ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω αντιπαραβολής της εικόνας προσώπου που είναι καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα και της πραγματικής εικόνας του προσώπου·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8δ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, οι έλεγχοι κατά την είσοδο και την έξοδο που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) ή στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ζ) και η) μπορούν να διεξάγονται μέσω συστήματος αυτοεξυπηρέτησης. Όταν διεξάγονται μέσω συστήματος αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου, οι συνοριακοί έλεγχοι κατά την έξοδο περιλαμβάνουν τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο η).

2.  Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, οι συνοριακοί έλεγχοι κατά την είσοδο και την έξοδο που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) ή στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ζ) και η) μπορούν να διεξάγονται μέσω συστήματος αυτοεξυπηρέτησης. Όταν διεξάγονται μέσω συστήματος αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου, οι συνοριακοί έλεγχοι κατά την έξοδο περιλαμβάνουν τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο η).

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8δ – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν επιτραπεί η είσοδος προσώπου σε εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης που έχει θεσπιστεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8ε, οι συνοριακοί έλεγχοι που διενεργούνται με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης κατά την είσοδο δεν μπορούν να περιλαμβάνουν την εξέταση των πτυχών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία (iv) και (v) κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή των εξωτερικών συνόρων ενός άλλου κράτους μέλους που έχει συνάψει συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 8ε παράγραφος 4 με αυτό το κράτος μέλος .

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8ε – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει εθελοντικό πρόγραμμα, προκειμένου να δίνει τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6, ή σε υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, να επωφελούνται από τις διευκολύνσεις που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων κράτους μέλους.

1.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει εθελοντικό πρόγραμμα, προκειμένου να δίνει τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6, ή σε υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, να επωφελούνται από τις διευκολύνσεις που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων κράτους μέλους.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iv)  o αιτών αποδεικνύει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του, και ιδίως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τη νόμιμη χρήση προηγούμενων θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, την οικονομική του κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή του να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών μελών σε εύθετο χρόνο. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], οι αναφερόμενες στο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου αρχές έχουν πρόσβαση στην αναζήτηση στο ΣΕΕ για να εξακριβώνουν ότι ο αιτών δεν έχει προγενέστερα υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών·

(iv)  o αιτών/η αιτούσα αποδεικνύει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του/της, και ιδίως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τη νόμιμη χρήση προηγούμενων θεωρήσεων ή θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, την οικονομική του/της κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή του/της να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών μελών πριν από τη λήξη της θεώρησης, κατά περίπτωση, ή το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], οι αναφερόμενες στο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου αρχές έχουν πρόσβαση στην αναζήτηση στο ΣΕΕ για να εξακριβώνουν ότι ο αιτών δεν έχει προγενέστερα υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8ε – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι συνοριοφύλακες μπορούν να εξακριβώνουν τα στοιχεία υπηκόων τρίτων χωρών που επωφελούνται από το πρόγραμμα κατά την είσοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) και κατά την έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) χωρίς ηλεκτρονική αντιπαραβολή βιομετρικών στοιχείων, αλλά με αντιπαραβολή της εικόνας προσώπου που λαμβάνεται από το μικροκύκλωμα και της εικόνας προσώπου στον ατομικό φάκελο ΣΕΕ του επιβάτη με τον ίδιο τον επιβάτη. Πλήρης εξακρίβωση των στοιχείων διενεργείται σε τυχαία βάση και βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8ε – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών, επιτυγχάνεται κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων διευκόλυνσης και του ΕΕΣ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 8ε – παράγραφος 4 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ.  Κατά τη θέσπιση παρομοίου εθνικού προγράμματος διευκόλυνσης, τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τον eu-LISA, διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα για την ασφάλεια των δεδομένων είναι ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 39 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)]. Τα κράτη μέλη διενεργούν κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου ως προς την ασφάλεια των μέτρων και οι αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας καθίστανται σαφείς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 10 – παράγραφος 3α α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α)  Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

 

3κζ.  Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να θεσπίσουν εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης σύμφωνα με το άρθρο 8ε, μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν ειδικούς διαδρόμους για υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών οι οποίοι επωφελούνται από παρόμοιο εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης.»

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος – σημείο 14 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14α)  Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“2.   Η εξουσία θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 5 και στο άρθρο 36, ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

2.   Η εξουσία θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που αναφέρεται στο άρθρο 8αα, το άρθρο 13 παράγραφος 5 και στο άρθρο 36, ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 37 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14β)  Η παράγραφος 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“3.   Η ανάθεση εξουσίας κατά το άρθρο 13 παράγραφος 5 και το άρθρο 36 μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

“3.  Η ανάθεση εξουσίας κατά το άρθρο 8αα, το άρθρο 13 παράγραφος 5 και το άρθρο 36 μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 37 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

14γ)  Στο άρθρο 37 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

 

3α.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

__________

 

*  ΕΕ L 123, 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Άρθρο 37 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

14δ)  Η παράγραφος 5 του άρθρου 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“5.   Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 5 και του άρθρου 36 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

“5.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8αα, του άρθρου 13 παράγραφος 5 και του άρθρου 36 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Παράρτημα VII – σημείο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

15α)  Στο παράρτημα VII, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

1.   Αρχηγοί κρατών

1.   Αρχηγοί κρατών και αρχηγοί κυβερνήσεων

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 και τα άρθρα 8 έως 14, οι αρχηγοί κρατών και τα μέλη της αντιπροσωπείας τους, εφόσον η άφιξη και η αναχώρησή τους έχει προαναγγελθεί επισήμως στους συνοριοφύλακες διά της διπλωματικής οδού, δεν υποβάλλονται σε συνοριακό έλεγχο.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 και τα άρθρα 8 έως 14, οι αρχηγοί κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων και τα μέλη των αντιπροσωπειών τους, εφόσον η άφιξη και η αναχώρησή τους έχει προαναγγελθεί επισήμως στους συνοριοφύλακες διά της διπλωματικής οδού, δεν υποβάλλονται σε συνοριακό έλεγχο.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Παράρτημα IV – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

διαγράφεται

«1.   Όταν προβλέπεται ρητώς από την εθνική νομοθεσία του, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιθέτει σφραγίδα, κατά την είσοδο και την έξοδο, στα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών που διαθέτουν τίτλο διαμονής τον οποίο έχει χορηγήσει το ίδιο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Α, σε περίπτωση που υπήκοοι τρίτων χωρών αντιμετωπίζουν άρνηση εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 14, ο συνοριοφύλακας θέτει επί του διαβατηρίου σφραγίδα εισόδου, που διαγράφεται από σταυρό με μαύρη ανεξίτηλη μελάνη και γράφει απέναντι, στα δεξιά, επίσης με ανεξίτηλη μελάνη το (τα) γράμμα(-τα) που αντιστοιχεί(-ούν) στο (στους) λόγο(-ους) της άρνησης εισόδου, των οποίων ο κατάλογος περιλαμβάνεται στο ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου που αναφέρεται στο μέρος Β του παραρτήματος V.» "

«1. Όταν προβλέπεται ρητώς από την εθνική νομοθεσία του, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιθέτει σφραγίδα, κατά την είσοδο και την έξοδο, στα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών που διαθέτουν τίτλο διαμονής τον οποίο έχει χορηγήσει το ίδιο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Παράρτημα IV – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)   Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ) Το σημείο 3 διαγράφεται.

"3.   Σε περίπτωση άρνησης εισόδου υπηκόου τρίτης χώρας που υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης, η σφραγίδα τίθεται κατά γενικό κανόνα στην απέναντι σελίδα από αυτή στην οποία έχει τοποθετηθεί η θεώρηση.

 

Αν αυτή η σελίδα δεν είναι χρησιμοποιήσιμη, η σφραγίδα τοποθετείται στην επόμενη σελίδα. Η ζώνη που προορίζεται για ανάγνωση από μηχανήματα δεν σφραγίζεται. "

 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Παράρτημα V – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"β)   «Τα δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους δεν δίνεται άδεια εισόδου για βραχεία παραμονή [ή με βάση θεώρηση περιοδείας] καταχωρίζονται στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 16 του [κανονισμού σχετικά με θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)].» Επιπροσθέτως, ο συνοριοφύλακας θέτει επί του διαβατηρίου σφραγίδα εισόδου, που διαγράφεται από σταυρό με μαύρη ανεξίτηλη μελάνη και γράφει απέναντι, στα δεξιά, επίσης με ανεξίτηλη μελάνη το (τα) γράμμα(-τα) που αντιστοιχεί(-ούν) στο (στους) λόγο(-ους) της άρνησης εισόδου, των οποίων ο κατάλογος περιλαμβάνεται στο ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου που αναφέρεται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος·»

«β)  «Τα δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους δεν δίνεται άδεια εισόδου για βραχεία παραμονή [ή με βάση θεώρηση περιοδείας] καταχωρίζονται στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 16 του [κανονισμού σχετικά με θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)].»

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399

Παράρτημα V – μέρος Β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Στο Παράρτημα V μέρος Β προστίθεται στο τμήμα με τίτλο «παρατηρήσεις» το ακόλουθο κείμενο:

 

«Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται με το παρόν ότι τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και οι πληροφορίες σχετικά με την παρούσα άρνηση εισόδου καταχωρίζονται στο σύστημα εισόδου/εξόδου σύμφωνα με το άρθρο 16 του [Κανονισμός σχετικά με την καθιέρωση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)] .

 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 [Κανονισμός σχετικά με την καθιέρωση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)] το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει τα δεδομένα σχετικά με την καταχώρισή του/της στο ΣΕΕ και μπορεί να ζητήσει να διορθωθούν τα δεδομένα που τον/την αφορούν και είναι ανακριβή και να διαγραφούν τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί παράνομα.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το παρόν σχέδιο έκθεσης συμπληρώνει το σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011. Συνδέεται επίσης στενά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων.

Η θέση του εισηγητή

Η διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων αποτελεί έναν στόχο που πρέπει να προωθηθεί, παράλληλα με τους γενικούς στόχους που συνδέονται στενά με το ΣΕΕ. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να δοθούν κίνητρα στα κράτη μέλη για να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα διευκόλυνσης (RTP) με μια κοινή ρυθμιστική βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, και για να επιτευχθεί η κανονιστική εναρμόνιση, οι κανόνες που αφορούν τη χρήση συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτόματων υπηρεσιών για τη διέλευση συνόρων θα πρέπει να εναρμονιστούν.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούν τεχνικά τα διαφορετικά νομοθετικά κείμενα, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στους κανόνες που διέπουν τον χώρο Σένγκεν και να αποφεύγονται νομικές αντιφάσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διάφορες διαπραγματευτικές διαδικασίες που διεξάγονται αυτή την περίοδο, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα αυτών ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για το παρόν σχέδιο έκθεσης. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να κατατεθούν μεταγενέστερες τροπολογίες επί του παρόντος κειμένου, ανάλογα με τις διοργανικές συμφωνίες που θα συναφθούν.

(1)

ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 66.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

6.4.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Ημερομηνία κατάθεσης

8.3.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου