MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta

8.3.2017 - (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Menettely : 2016/0105(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0059/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0059/2017
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0196),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0134/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. syyskuuta 2016 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0059/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  EES:n perustaminen edellyttää niiden asetuksessa (EU) 2016/399 säädettyjen menettelyjen mukauttamista, jotka koskevat henkilöiden tarkastamista näiden ylittäessä ulkorajat. EES:n tarkoituksena on erityisesti luopua oleskeluun [tai kiertomatkaviisumiin perustuvaan oleskeluun] oikeutettujen kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen leimaamisesta maahantulon ja maastalähdön yhteydessä korvaamalla leimaaminen maahantulon ja maastalähdön sähköisellä kirjaamisella suoraan EES:ään. Matkustusasiakirjan leimaaminen kolmannen maan kansalaisen pääsyn epäämisen tapauksessa kuitenkin pysytetään, sillä se koskee korkeamman riskin matkustajia. Lisäksi EES:n ja viisumitietojärjestelmän (VIS) yhteentoimivuuden toteuttaminen on otettava huomioon rajatarkastusmenettelyissä. EES avaa myös mahdollisuuden uuden teknologian käyttöön lyhytaikaisesti maahan tulevien matkustajien rajanylityksissä.

(5)  EES:n perustaminen edellyttää niiden asetuksessa (EU) 2016/399 säädettyjen menettelyjen mukauttamista, jotka koskevat henkilöiden tarkastamista näiden ylittäessä ulkorajat. EES:n tarkoituksena on erityisesti luopua oleskeluun [tai kiertomatkaviisumiin perustuvaan oleskeluun] oikeutettujen kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen leimaamisesta maahantulon ja maastalähdön yhteydessä korvaamalla leimaaminen maahantulon ja maastalähdön sähköisellä kirjaamisella suoraan EES:ään. Lisäksi EES:n ja viisumitietojärjestelmän (VIS) yhteentoimivuuden toteuttaminen on otettava huomioon rajatarkastusmenettelyissä. EES avaa myös mahdollisuuden uuden teknologian käyttöön lyhytaikaisesti maahan tulevien matkustajien rajanylityksissä.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Lisätään 2 artiklaan 22, 23, 24 ja 25 kohta seuraavasti:

1)  Lisätään 2 artiklaan 22, 23, 24, 25 ja 25 a kohta seuraavasti:

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

2 artikla – 25 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

25 a)  ’sirulle tallennettujen tietojen aitouden ja eheyden varmistamisella’ menettelyä, jossa tarkistetaan varmenteita käyttämällä, että sirun tiedot ovat peräisin asiakirjan antaneelta viranomaiselta eikä niitä ole muutettu.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

1 artikla – 3 kohta – d alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  valtionpäämiehet ja heidän valtuuskuntansa jäsenet liitteessä VII olevan 1 kohdan mukaisesti;

i)  valtion- ja hallitusten päämiehet ja heidän valtuuskuntiensa jäsenet liitteessä VII olevan 1 kohdan mukaisesti;

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos matkustusasiakirja sisältää sähköisen tallennusvälineen (sirun), sirulle tallennettujen tietojen aitous on vahvistettava käyttäen täydellistä voimassa olevaa varmenneketjua, ellei tämä ole teknisten syiden tai kolmannen maan myöntämän matkustusasiakirjan tapauksessa voimassa olevien varmenteiden puuttumisen vuoksi mahdotonta.”

”Jos henkilöiden, joiden rajanylitys on rekisteröitävä EES:ään, matkustusasiakirja sisältää sähköisen tallennusvälineen (sirun), sirulle tallennettujen tietojen aitous on vahvistettava käyttäen täydellistä voimassa olevaa varmenneketjua, ellei tämä ole teknisten syiden tai kolmannen maan myöntämän matkustusasiakirjan tapauksessa voimassa olevien varmenteiden puuttumisen vuoksi mahdotonta.”

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 artikla – 3 kohta – a alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”i)  tarkastetaan kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyys ja kansalaisuus sekä matkustusasiakirjan voimassaolo ja aitous asiaa koskevista tietokannoista ja varsinkin seuraavista:

Poistetaan.

1)  Schengenin tietojärjestelmä

 

2)  Interpolin tietokanta varastetuista ja kadonneista matkustusasiakirjoista

 

3)  kansalliset tietokannat, joissa on tietoa varastetuista, kavalletuista, kadonneista ja mitätöidyistä matkustusasiakirjoista.

 

Tähän tarkastukseen on sisällyttävä matkustusasiakirjan perusteellinen tutkiminen väärentämiseen tai väärennökseen viittaavien merkkien etsimiseksi.

 

Jos matkustusasiakirjassa on sähköiselle tallennusvälineelle (sirulle) tallennettu kasvokuva, joka on laillisesti ja teknisesti saatavilla, tarkastukseen on sisällyttävä sirulle tallennetun kasvokuvan tarkastaminen vertaamalla sitä sähköisesti kyseisen kolmannen maan kansalaisen reaaliaikaiseen kasvokuvaan; tämä ei kuitenkaan koske kolmansien maiden kansalaisia, joiden maahantulo on rekisteröitävä EES:ään.

 

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 artikla – 3 kohta – a alakohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii)   tarkastetaan, että matkustusasiakirjaan on tarvittaessa liitetty vaadittu viisumi tai oleskelulupa.

Poistetaan.

Jos oleskelulupa sisältää sähköisen tallennusvälineen (sirun), sirulle tallennettujen tietojen aitous on varmistettava käyttäen täydellistä voimassa olevaa varmenneketjua, ellei se ole teknisistä syistä mahdotonta. Perusteellisiin maahantulotarkastuksiin on sisällyttävä myös oleskeluluvan tai pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitetun viisumin voimassaolon järjestelmällinen tarkastaminen hakemalla Schengenin tietojärjestelmästä (SIS) ja muista asiaa koskevista tietokannoista tietoja ainoastaan varastetuista, kavalletuista, kadonneista ja mitätöidyistä asiakirjoista.[21];

 

________________

 

21 Näitä kohtia voi olla tarpeen mukauttaa, kun ehdotus COM(2015)670/2 on hyväksytty.

 

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta – iii alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iii)  Korvataan b alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

b)   jos kolmannen maan kansalaisella on 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu viisumi [tai kiertomatkaviisumi], perusteellisiin maahantulotarkastuksiin on sisällyttävä myös viisumin aitouden, alueellisen ja ajallisen voimassaolon ja statuksen sekä tarvittaessa viisuminhaltijan henkilöllisyyden tarkistaminen viisumitietojärjestelmästä (VIS) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/200822 18 artiklan mukaisesti.”

 

_________________

 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus).

 

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta – iv alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 artikla – 3 kohta – g alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iv)  Korvataan g alakohdan i alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”i)  ”sen tarkastaminen, että kolmannen maan kansalaisella on rajanylitykseen oikeuttava asiakirja ja että asiakirjaan on tarvittaessa liitetty vaadittu viisumi tai oleskelulupa. Asiakirjan tarkastamiseen on sisällyttävä tietojen tarkistaminen asiaa koskevista tietokannoista ja erityisesti Schengenin tietojärjestelmästä, varastettuja ja kadonneita matkustusasiakirjoja koskevasta Interpolin tietokannasta sekä kansallisista tietokannoista, joissa on tietoa varastetuista, kavalletuista, kadonneista ja mitätöidyistä matkustusasiakirjoista[23]. Jos matkustusasiakirjassa on sähköiselle tallennusvälineelle (sirulle) tallennettu kasvokuva, joka on laillisesti ja teknisesti saatavilla, tarkastukseen on tarvittaessa sisällyttävä sirulle tallennetun kasvokuvan tarkastaminen vertaamalla sitä sähköisesti kyseisen kolmannen maan kansalaisen reaaliaikaiseen kasvokuvaan; tämä ei kuitenkaan koske kolmansien maiden kansalaisia, joiden maahantulo on rekisteröitävä EES:ään.”

 

_____________________

 

23 Tämä edellytys sisältyy Schengenin rajasäännöstön 7 artiklan muuttamista koskevaan ehdotukseen (COM(2015)670/2), ja siitä tulee osa vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden pakollisia tarkastuksia. Tätä virkettä voi olla tarpeen mukauttaa lopullisen tekstin hyväksymisen jälkeen.

 

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Artiklan säännökset eivät kuulu rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta annetussa asetuksessa ehdotetun ESS-järjestelmän soveltamisalaan (2 artikla), joka ei kata unionin kansalaisia eikä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja luokkia. Siksi tämä kohta pitäisi poistaa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2016/399

8 a a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Lisätään 8 a a artikla seuraavasti:

 

”8 a a artikla

 

Automaattisia rajatarkastusjärjestelmiä koskevat vaatimukset

 

1.  Automaattiset rajatarkastusjärjestelmät on suunniteltava siten, että kuka tahansa henkilö voi niitä käyttää, pois luettuina alle 12-vuotiaat lapset. Niiden suunnittelussa on myös varmistettava, että ihmisarvoa kunnioitetaan täysimääräisesti, erityisesti tapauksissa, joihin liittyy haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää automaattisia rajatarkastusjärjestelmiä, on varmistettava, että paikalla on riittävästi henkilöstöä avustamassa tällaisten järjestelmien käytössä.

 

2.  Siirretään komissiolle valta antaa tiiviissä yhteistyössä eu-LISAn kanssa delegoituja säädöksiä 37 artiklan mukaisesti automaattisia rajatarkastusjärjestelmiä koskevien teknisten lisävaatimusten hyväksymiseksi.”

Perustelu

On tarpeen hyväksyä automaattisia rajatarkastusjärjestelmiä koskevia vaatimuksia.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Artiklan säännökset eivät kuulu rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta annetussa asetuksessa ehdotetun ESS-järjestelmän soveltamisalaan (2 artikla), joka ei kata kolmansien maiden kansalaisia, joilla on oleskelulupa. Siksi tämä kohta pitäisi poistaa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  rajanylitystä varten esitettävässä matkustusasiakirjassa on oltava sähköinen tallennusväline (siru), ja sirulle tallennettujen tietojen aitous on varmistettava käyttäen täydellistä voimassa olevaa varmenneketjua;

a)  rajanylitystä varten esitettävässä matkustusasiakirjassa on oltava sähköinen tallennusväline (siru), ja sirulle tallennettujen tietojen aitous ja eheys on varmistettava käyttäen täydellistä voimassa olevaa varmenneketjua;

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 c artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  rajanylitystä varten esitettävässä matkustusasiakirjassa on oltava sirulle tallennettu kasvokuva, joka on voitava laillisesti ja teknisesti tarkistaa automaattisella järjestelmällä matkustusasiakirjan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi vertaamalla sirulle tallennettua kasvokuvaa asiakirjan haltijan reaaliaikaiseen kasvokuvaan.

b)  rajanylitystä varten esitettävässä matkustusasiakirjassa on oltava sirulle tallennettu kasvokuva, joka on voitava laillisesti ja teknisesti tarkistaa automaattisella rajatarkastusjärjestelmällä matkustusasiakirjan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi vertaamalla sirulle tallennettua kasvokuvaa asiakirjan haltijan reaaliaikaiseen kasvokuvaan.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 d artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  rajanylitystä varten esitettävässä matkustusasiakirjassa on oltava sähköinen tallennusväline (siru), ja sirulle tallennettujen tietojen aitous on varmistettava käyttäen täydellistä voimassa olevaa varmenneketjua;

a)  rajanylitystä varten esitettävässä matkustusasiakirjassa on oltava sähköinen tallennusväline (siru), ja sirulle tallennettujen tietojen aitous ja eheys on varmistettava käyttäen täydellistä voimassa olevaa varmenneketjua;

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 d artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  rajanylitystä varten esitettävässä matkustusasiakirjassa on oltava sirulle tallennettu kasvokuva, joka on voitava laillisesti ja teknisesti tarkistaa automaattisella järjestelmällä matkustusasiakirjan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi vertaamalla sirulle tallennettua kasvokuvaa asiakirjan haltijan reaaliaikaiseen kasvokuvaan;

b)  rajanylitystä varten esitettävässä matkustusasiakirjassa on oltava sirulle tallennettu kasvokuva, joka on voitava laillisesti ja teknisesti tarkistaa automaattisella rajatarkastusjärjestelmällä matkustusasiakirjan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi vertaamalla sirulle tallennettua kasvokuvaa asiakirjan haltijan reaaliaikaiseen kasvokuvaan;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 d artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, 8 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan a ja b alakohdassa tai 8 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan g ja h alakohdassa säädetyt maahantulo- ja maastalähtötarkastukset voidaan suorittaa itsepalvelujärjestelmällä. Jos maastalähdön rajatarkastukset tehdään automaattisella rajatarkastusjärjestelmällä, niihin on sisällyttävä 8 artiklan 3 kohdan h alakohdassa säädetyt tarkastukset.

2.  Jos 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, 8 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan a ja b alakohdassa tai 8 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan g ja h alakohdassa säädetyt maahantulon ja maastalähdön rajatarkastukset voidaan suorittaa itsepalvelujärjestelmällä. Jos maastalähdön rajatarkastukset tehdään automaattisella rajatarkastusjärjestelmällä, niihin on sisällyttävä 8 artiklan 3 kohdan h alakohdassa säädetyt tarkastukset.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 d artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos henkilö saa pääsyn jäsenvaltion 8 e artiklan nojalla perustamaan kansalliseen helpottamisohjelmaan, itsepalvelujärjestelmällä tehtyihin maahantulon rajatarkastuksiin ei saa sisältyä 8 artiklan 3 kohdan a alakohdan iv ja v alakohdassa tarkoitettujen seikkojen tutkimista tällaisen jäsenvaltion ulkorajan ylityksen yhteydessä tai sellaisen toisen jäsenvaltion ulkorajojen ylityksen yhteydessä, joka on tehnyt 8 e artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sopimuksen kyseisen jäsenvaltion kanssa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 e artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kukin jäsenvaltio voi perustaa vapaaehtoisen ohjelman mahdollistaakseen sen, että 2 artiklan 6 kohdassa määriteltyihin kolmansien maiden kansalaisiin tai tietyn kolmannen maan kansalaisiin, joilla ei ole vapaata liikkuvuutta koskevaa oikeutta, voidaan soveltaa tämän artiklan 2 kohdan mukaisia helpotuksia jäsenvaltion ulkorajan ylityksen yhteydessä.

1.  Kukin jäsenvaltio voi perustaa vapaaehtoisen ohjelman mahdollistaakseen sen, että 2 artiklan 6 kohdassa määriteltyihin kolmansien maiden kansalaisiin tai tietyn kolmannen maan kansalaisiin, jotka eivät kuulu unionin oikeuden mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin, voidaan soveltaa tämän artiklan 2 kohdan mukaisia helpotuksia jäsenvaltion ulkorajan ylityksen yhteydessä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 e artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iv)  hakija osoittaa rehellisyyttä ja luotettavuutta ja tarvittaessa osoittaa erityisesti, että aikaisempia alueellisen voimassaolon suhteen rajoitettuja viisumeita on käytetty lainmukaisesti, todistaa taloudellisen tilanteensa lähtömaassa sekä vilpittömän aikomuksensa poistua jäsenvaltioiden alueelta silloin, kun on määrä. [Rajanylitystietojärjestelmästä (EES) annetun asetuksen] 23 artiklan mukaisesti tämän artiklan b alakohdassa tarkoitetuilla viranomaisilla on oltava pääsy tutkimaan EES:n tiedoista, että hakija ei ole aikaisemmin ylittänyt jäsenvaltioiden alueella sallitun oleskelun enimmäiskestoa;

iv)  hakija osoittaa rehellisyytensä ja luotettavuutensa ja tarvittaessa osoittaa erityisesti, että aikaisempia viisumeita tai alueellisen voimassaolon suhteen rajoitettuja viisumeita on käytetty lainmukaisesti, ja todistaa taloudellisen tilanteensa lähtömaassa sekä vilpittömän aikomuksensa poistua jäsenvaltioiden alueelta tapauksen mukaan ennen viisumin umpeutumista tai sallitun oleskeluajan päättymistä. [Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta annetun asetuksen] 23 artiklan mukaisesti tämän artiklan b alakohdassa tarkoitetuilla viranomaisilla on oltava pääsy tutkimaan EES:n tiedoista, että hakija ei ole aikaisemmin ylittänyt jäsenvaltioiden alueella sallitun oleskelun enimmäiskestoa;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 e artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jos on kyse kansallisen helpottamisohjelman piiriin kuuluvista kolmansien maiden kansalaisista, rajavartijat voivat tehdä todentamiset maahantulon yhteydessä 8 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan nojalla ja maastalähdön yhteydessä 8 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla vertaamatta tietoja sähköisesti biometrisiin tietoihin mutta vertaamalla sen sijaan sirulta otettua kasvokuvaa ja EES:ssä olevan kolmannen maan kansalaisen henkilökohtaisen tiedoston kuvaa kolmannen maan kansalaisen kasvoihin. Perinpohjainen todentaminen tehdään satunnaisesti ja riskianalyysin pohjalta.

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 e artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Kansallisten helpottamisohjelmien ja EES:n välillä on saatava aikaan riittävä turvallisuustaso tietoturvaa koskevan asianmukaisen riskinarvioinnin perusteella.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) 2016/399

8 e artikla – 4 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c.  Jäsenvaltioiden on tällaisia kansallisia helpottamisohjelmia perustaessaan varmistettava tiiviissä yhteistyössä eu-LISAn kanssa, että tietoturvan taso vastaa [rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta annetun asetuksen] 39 artiklassa vahvistettua tietoturvan tasoa. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukainen tietoturvariskien arviointi, ja turvallisuutta koskevat vastuut on tehtävä selväksi prosessin kaikkien vaiheiden osalta.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2016/399

10 artikla – 3 a a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a)  Lisätään 10 artiklaan 3 a a kohta seuraavasti:

 

”3 a a.  Jos jäsenvaltiot haluavat perustaa kansallisen helpottamisohjelman 8 e artiklan mukaisesti, ne voivat päättää käyttää erityisiä kulkuväyliä sellaisia kolmansien maiden kansalaisia varten, jotka ovat kansallisessa ohjelmassa.”

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2016/399

37 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 a)  Korvataan 37 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.   Siirretään komissiolle 13 artiklan 5 kohdassa ja 36 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi.

2.   Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi 8 a a artiklassa, 13 artiklan 5 kohdassa ja 36 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2016/399

37 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 b)  Korvataan 37 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 5 kohdassa ja 36 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 a a artiklassa, 13 artiklan 5 kohdassa ja 36 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 c alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2016/399

37 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

14 c)  Lisätään 37 artiklaan 3 a kohta seuraavasti:

 

”3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

__________

 

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 d alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2016/399

37 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 d)  Korvataan 37 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5.   Edellä olevien 13 artiklan 5 kohdan ja 36 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5.  Edellä olevien 8 a a artiklan, 13 artiklan 5 kohdan ja 36 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2016/399

Liite VII – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

15 a)  Korvataan liitteessä VII oleva 1 kohta seuraavasti:

1.   Valtionpäämiehet

1.   Valtion- ja hallitusten päämiehet

Edellä 6 ja 8–14 artiklasta poiketen valtionpäämiehiin ja heidän valtuuskuntansa jäseniin, joiden saapumisesta ja lähdöstä on ilmoitettu rajavartijoille virallisesti diplomaattiteitse, ei saa kohdistaa rajatarkastuksia.

Edellä 6 ja 8–14 artiklasta poiketen valtion- ja hallitusten päämiehiin ja heidän valtuuskuntiensa jäseniin, joiden saapumisesta ja lähdöstä on ilmoitettu rajavartijoille virallisesti diplomaattiteitse, ei saa kohdistaa rajatarkastuksia.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) 2016/399

Liite IV – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Poistetaan.

”1.   Jos siitä säädetään nimenomaisesti kansallisessa lainsäädännössä, jäsenvaltio voi 11 artiklan mukaisesti leimata maahantulon ja maastalähdön yhteydessä niiden kolmannen maan kansalaisten matkustusasiakirjan, joilla on kyseisen jäsenvaltion antama oleskelulupa. Lisäksi kuten liitteessä V olevassa A osassa säädetään, rajavartijan on siinä tapauksessa, että kolmannen maan kansalaiselta evätään maahanpääsy 14 artiklan mukaisesti, merkittävä passiin maahantuloleima, mitätöitävä se vetämällä yli risti pysyvällä mustalla musteella ja merkittävä sen viereen oikealle puolelle niin ikään pysyvällä musteella pääsyn epäämisen perustetta vastaava kirjaintunnus tai -tunnukset, jotka luetellaan liitteessä V olevassa B osassa esitetyssä pääsyn epäämistä koskevassa vakiolomakkeessa.

”1. Jos siitä säädetään nimenomaisesti kansallisessa lainsäädännössä, jäsenvaltio voi 11 artiklan mukaisesti leimata maahantulon ja maastalähdön yhteydessä niiden kolmannen maan kansalaisten matkustusasiakirjan, joilla on kyseisen jäsenvaltion antama oleskelulupa.”

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EU) 2016/399

Liite IV – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)   Korvataan 3 kohta seuraavasti:

(c) Poistetaan 3 kohta.

”3.   Kun pääsy evätään kolmannen maan kansalaiselta, jolta vaaditaan viisumi, leima merkitään yleensä viisumin sisältävän sivun viereiselle sivulle.

 

Jos kyseistä sivua ei voida käyttää, leima merkitään seuraavalle sivulle. Koneellisesti luettavaa vyöhykettä ei saa leimata.”

 

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) 2016/399

Liite V – A osa – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”b)  kolmansien maiden kansalaisten, joilta on evätty tämän asetuksen 14 artiklan mukaisesti pääsy lyhytaikaista oleskelua varten [tai kiertomatkaviisumin perusteella], pääsyn epäämisen tiedot on syötettävä EES:ään tämän asetuksen 6 a artiklan 2 kohdan ja [rajanylitystietojärjestelmästä (EES) annetun asetuksen] 16 artiklan mukaisesti. Lisäksi rajavartijan on merkittävä passiin maahantuloleima, mitätöitävä se vetämällä yli risti pysyvällä mustalla musteella ja merkittävä sen viereen oikealle puolelle niin ikään pysyvällä musteella pääsyn epäämisen perustetta vastaava kirjaintunnus tai -tunnukset, jotka luetellaan tämän liitteen B osassa esitetyssä pääsyn epäämistä koskevassa vakiolomakkeessa;

”b)  kolmansien maiden kansalaisten, joilta on evätty pääsy lyhytaikaista oleskelua varten [tai kiertomatkaviisumin perusteella], pääsyn epäämisen tiedot on rekisteröitävä EES:ään tämän asetuksen 6 a artiklan 2 kohdan ja [rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta annetun asetuksen] 16 artiklan mukaisesti;

Tarkistus     33

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EU) 2016/399

Liite V – B osa

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Lisätään liitteessä V olevassa B osassa olevaan osioon ”Huomautukset” seuraava:

 

”Asianomaiselle henkilölle ilmoitetaan, että hänen henkilötietonsa ja tiedot tästä pääsyn epäämisestä syötetään rajanylitystietojärjestelmään [rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta annetun asetuksen] 16 artiklan mukaisesti.

 

[Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta annetun asetuksen] 46 artiklan mukaisesti asianomaisella henkilöllä on oikeus saada tietoonsa EES:ään tallennetut itseään koskevat tiedot ja hän voi pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua ja lainvastaisesti tallennettujen tietojen poistamista.”

  • [1]  EUVL C 487, 28.12.2016, s. 66.

PERUSTELUT

Johdanto

Tällä mietintöluonnoksella täydennetään mietintöluonnosta, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja maahanpääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta. Se myös liittyy läheisesti ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla.

Esittelijän kanta

Rajojen ylittämisen helpottamiseksi sekä EES-järjestelmän yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi on toteutettava lisätoimia. Jäsenvaltioita on siksi kannustettava laatimaan kansallisia helpottamisohjelmia, kuten rekisteröityjen matkustajien ohjelma (RTP), jotka perustuvat yhteiseen lainsäädäntöön.

Tässä yhteydessä on lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi standardoitava rajanylitykseen liittyvien itsepalvelujärjestelmien ja automaattisten järjestelmien käyttöä koskevat säännöt.

Esittelijä katsoo, että eri säädökset on mukautettava teknisesti toisiinsa Schengen-alueen sääntöjen johdonmukaistamiseksi ja oikeudellisten ristiriitaisuuksien välttämiseksi. Siksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota parhaillaan käynnissä oleviin neuvotteluprosesseihin, sillä niiden tuloksilla voi olla merkittäviä seurauksia tämän mietintöluonnoksen kannalta. Tästä syystä ei ole poissuljettua, että tätä tekstiä on myöhemmin muutettava, jos mahdolliset uudet toimielinten väliset sopimukset sitä edellyttävät.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta

Viiteasiakirjat

COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.4.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

7

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää