Postupak : 2016/0105(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0059/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0059/2017

Rasprave :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Glasovanja :

PV 25/10/2017 - 7.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0412

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 713kWORD 85k
8.3.2017
PE 594.059v03-00 A8-0059/2017

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu primjene sustava ulaska/izlaska

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu primjene sustava ulaska/izlaska

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0196),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 77. stavak 2. podstavak b Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0134/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 21. rujna 2016.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0059/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Recital 5

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Za uspostavu EES-a potrebna je prilagodba postupaka kontrole osoba pri prelasku vanjskih granica utvrđenih Uredbom (EU) 2016/399. Točnije, cilj je EES-a ukidanje otiskivanja pečata pri ulasku i izlasku u putne isprave državljana trećih zemalja kojima je dopušten boravak [odnosno boravak na temelju vize za privremeni boravak] zamjenom otiskivanja pečata elektroničkim bilježenjem ulaska i izlaska izravno u EES. Međutim, zadržano je otiskivanje pečata u putnu ispravu u slučaju zabrane ulaska državljaninu treće zemlje jer se odnosi na putnike koji predstavljaju veći rizik. Nadalje, u postupcima graničnih kontrola treba uzeti u obzir uspostavu interoperabilnosti između EES-a i viznog informacijskog sustava (VIS). Naposljetku, EES-om se otvara mogućnost primjene novih tehnologija za putnike koji prelaze granicu radi kratkotrajnog boravka.

(5)  Za uspostavu EES-a potrebna je prilagodba postupaka kontrole osoba pri prelasku vanjskih granica utvrđenih Uredbom (EU) 2016/399. Točnije, cilj je EES-a ukidanje otiskivanja pečata pri ulasku i izlasku u putne isprave državljana trećih zemalja kojima je dopušten boravak [odnosno boravak na temelju vize za privremeni boravak] zamjenom otiskivanja pečata elektroničkim bilježenjem ulaska i izlaska izravno u EES. Nadalje, u postupcima graničnih kontrola treba uzeti u obzir uspostavu interoperabilnosti između EES-a i viznog informacijskog sustava (VIS). Naposljetku, EES-om se otvara mogućnost primjene novih tehnologija za putnike koji prelaze granicu radi kratkotrajnog boravka.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U članku 2. dodaju se sljedeće točke 22., 23., 24. i 25.:

(1)  U članku 2. dodaju se sljedeće točke 22., 23., 24., 25. i 25.a:

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 2. – točka 25.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

25.a  ‚potvrda autentičnosti i cjelovitosti podataka na čipu’ znači postupak kojim se uporabom potvrda provjerava da podaci na čipu potječu od tijela koje ga je izdalo te da nisu bili izmijenjeni.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 6.a – stavak 3. – točka d – podtočka i.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  čelnicima država i članovima njihove delegacije u skladu s Prilogom VII. točkom 1.;

i.  čelnicima država, čelnicima vlada i članovima njihovih delegacija u skladu s Prilogom VII. točkom 1.;

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Ako putna isprava sadržava elektronički medij za pohranu podataka (čip), autentičnost podataka na čipu potvrđuje se primjenom potpunog valjanog lanca potvrda, osim ako to nije moguće iz tehničkih razloga ili, u slučaju da je putnu ispravu izdala treća zemlja, zbog nedostupnosti valjanih potvrda.”;

„Za osobe čiji prelazak granice podliježe registraciji u EES, ako putna isprava sadržava elektronički medij za pohranu podataka (čip), autentičnost podataka na čipu potvrđuje se primjenom potpunog valjanog lanca potvrda, osim ako to nije moguće iz tehničkih razloga ili, u slučaju da je putnu ispravu izdala treća zemlja, zbog nedostupnosti valjanih potvrda.”;

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b – podtočka i

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8. – stavak 3. – točka a – podtočka i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„i.  provjeru identiteta i državljanstva državljanina treće zemlje te valjanosti i autentičnosti putne isprave pregledom relevantnih baza podataka, a posebno:

Briše se.

(1)  Schengenskog informacijskog sustava;

 

(2)  Interpolove baze podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama;

 

(3)  nacionalnih baza podataka o ukradenim, otuđenim, izgubljenim i poništenim putnim ispravama.

 

Ta provjera uključuje pomni pregled putne isprave radi otkrivanja znakova krivotvorenja.

 

Osim u slučaju državljana trećih zemalja čiji ulazak podliježe registraciji u EES, ako putna isprava sadržava prikaz lica zabilježen na elektroničkom mediju za pohranu podataka (čipu) i ako se prikazu lica zabilježenom na čipu može zakonito i tehnički pristupiti, ta provjera uključuje provjeru prikaza lica zabilježenog na čipu elektroničkom usporedbom tog prikaza s prikazom lica dotičnog državljanina treće zemlje uživo;

 

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b – podtočka i

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8. – stavak 3. – točka a – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.   provjeru postoji li u putnoj ispravi, ako je to primjenjivo, viza ili boravišna dozvola.

Briše se.

Ako boravišna dozvola sadržava elektronički medij za pohranu podataka (čip), autentičnost podataka na čipu potvrđuje se primjenom potpunog valjanog lanca potvrda, osim ako to zbog tehničkih razloga nije moguće. Temeljite kontrole pri ulasku uključuju i sustavnu provjeru valjanosti boravišne dozvole ili vize za dugotrajnih boravak pregledom u SIS-u i drugim relevantnim bazama podataka isključivo informacija o ukradenim, otuđenim, izgubljenim i poništenim ispravama21;

 

________________

 

21  Te će stavke možda biti potrebno dodatno prilagoditi nakon donošenja prijedloga COM (2015)670/2.

 

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b – podtočka iii

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8. – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„(b)   ako je državljanin treće zemlje nositelj vize [odnosno vize za privremeni boravak] iz članka 6. stavka 1. točke (b), temeljite kontrole pri ulasku uključuju i provjeru autentičnosti, teritorijalne i vremenske valjanosti i statusa vize te, ako je to primjenjivo, identiteta nositelja vize pregledom VIS-a u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća22;”;

 

_________________

 

22 Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u).

 

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b – podtočka iv

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8. – stavak 3. – točka g – podtočka i.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  točka (g) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„i.  provjeru je li državljanin treće zemlje nositelj važeće isprave za prelazak granice i postoji li u ispravi, ako je to primjenjivo, viza ili boravišna dozvola. Provjera isprave uključuje pregled relevantnih baza podataka, posebno Schengenskog informacijskog sustava, Interpolove baze podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama i nacionalnih baza podataka o ukradenim, otuđenim, izgubljenim i poništenim putnim ispravama[23]. Osim u slučaju državljana trećih zemalja čiji ulazak podliježe registraciji u EES, ako putna isprava sadržava prikaz lica zabilježen na elektroničkom mediju za pohranu podataka (čipu) i ako se prikazu lica zabilježenom na čipu može zakonito i tehnički pristupiti, ta provjera uključuje provjeru prikaza lica zabilježenog na čipu elektroničkom usporedbom tog prikaza s prikazom lica dotičnog državljanina treće zemlje uživo;”

 

_____________________

 

23  Taj je uvjet predviđen prijedlogom (COM(2015)670/2) za izmjenu članka 7. Zakonika o schengenskim granicama i on će biti dio obveznih kontrola za osobe s pravom slobodnog kretanja. Ovisno o završnoj verziji donesenog teksta, tu će rečenicu možda biti potrebno prilagoditi.

 

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu; ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Obrazloženje

Odredbe ovog članka nisu obuhvaćene područjem primjene (čl. 2.) EES-a, kako je predloženo Uredbom o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES), koja ne uključuje građane EU-a ili kategorije iz stavaka 3. i 4. Stoga bi ovaj stavak trebalo izbrisati.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.aa

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Umeće se sljedeći članak 8.aa:

 

„Članak 8.aa

 

Norme za sustave automatizirane granične kontrole

 

1.  Sustavi automatizirane granične kontrole projektiraju se na način da ih mogu koristiti sve osobe osim djece mlađe od 12 godina. Projektiraju se na način kojim se u potpunosti poštuje ljudsko dostojanstvo, posebno u slučajevima koji uključuju ranjive osobe. Ako se odluče za primjenu sustava automatizirane granične kontrole, države članice jamče prisutnost dovoljnog broja osoblja koje može pružiti pomoć korisnicima takvih sustava.

 

2.  Komisija je ovlaštena u bliskoj suradnji s agencijom eu-LISA u skladu s člankom 37. usvajati delegirane akte u pogledu usvajanja dodatnih tehničkih normi za sustave automatizirane granične kontrole.”

Obrazloženje

Potrebne su norme za sustave automatizirane granične kontrole.

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu; ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Obrazloženje

Odredbe ovog članka nisu obuhvaćene područjem primjene (čl. 2.) EES-a, kako je predloženo Uredbom o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES), koja ne uključuje državljane trećih zemalja koji su nositelji boravišne dozvole. Stoga bi ovaj stavak trebalo izbrisati.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.c – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  putna isprava predočena za prelazak granice sadržava elektronički medij za pohranu podataka (čip), a autentičnost podataka na čipu potvrđuje se primjenom potpunog valjanog lanca potvrda;

(a)  putna isprava predočena za prelazak granice sadržava elektronički medij za pohranu podataka (čip), a autentičnost i cjelovitost podataka na čipu potvrđuje se primjenom potpunog valjanog lanca potvrda;

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.c – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  putna isprava predočena za prelazak granice sadržava prikaz lica zabilježen na čipu kojem se automatiziranim sustavom može zakonito i tehnički pristupiti radi provjere identiteta nositelja putne isprave usporedbom prikaza lica zabilježenog na čipu s prikazom lica nositelja uživo;

(b)  putna isprava predočena za prelazak granice sadržava prikaz lica zabilježen na čipu kojem se automatiziranim sustavom granične kontrole može zakonito i tehnički pristupiti radi provjere identiteta nositelja putne isprave usporedbom prikaza lica zabilježenog na čipu s licem nositelja uživo.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.d – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  putna isprava predočena za prelazak granice sadržava elektronički medij za pohranu podataka (čip), a autentičnost podataka na čipu potvrđuje se primjenom potpunog valjanog lanca potvrda;

(a)  putna isprava predočena za prelazak granice sadržava elektronički medij za pohranu podataka (čip), a autentičnost i cjelovitost podataka na čipu potvrđuje se primjenom potpunog valjanog lanca potvrda;

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.d – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  putna isprava predočena za prelazak granice sadržava prikaz lica zabilježen na čipu kojem se automatiziranim sustavom može zakonito i tehnički pristupiti radi provjere identiteta nositelja putne isprave usporedbom prikaza lica zabilježenog na čipu s prikazom lica nositelja uživo;

(b)  putna isprava predočena za prelazak granice sadržava prikaz lica zabilježen na čipu kojem se automatiziranim sustavom granične kontrole može zakonito i tehnički pristupiti radi provjere identiteta nositelja putne isprave usporedbom prikaza lica zabilježenog na čipu s licem nositelja uživo;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.d – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako su ispunjeni uvjeti navedeni u stavku 1., kontrole pri ulasku i izlasku predviđene člankom 8. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 3. točkama (a) i (b) odnosno člankom 8. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 3. točkama (g) i (h) mogu se provesti sustavom samoposluživanja. Ako se provode sustavom automatizirane granične kontrole, granične kontrole pri izlasku uključuju kontrole predviđene člankom 8. stavkom 3. točkom (h).

2.  Ako su ispunjeni uvjeti navedeni u stavku 1., granične kontrole pri ulasku i izlasku predviđene člankom 8. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 3. točkama (a) i (b) odnosno člankom 8. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 3. točkama (g) i (h) mogu se provesti sustavom samoposluživanja. Ako se provode sustavom automatizirane granične kontrole, granične kontrole pri izlasku uključuju kontrole predviđene člankom 8. stavkom 3. točkom (h).

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.d – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako se osobi odobri pristup nacionalnom programu pogodnosti koji je država članica uspostavila u skladu s člankom 8.e, granične kontrole provedene sustavom samoposluživanja pri ulasku ne smiju uključivati ispitivanje aspekata iz članka 8. stavka 3. točke (a) podtočaka iv. i v. pri prelasku vanjskih granica te države članice ili vanjskih granica druge države članice ako je potpisala sporazum s tom državom članicom kako je navedeno u članku 8.e(4).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.e – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica može uspostaviti dobrovoljni program kako bi državljanima trećih zemalja, kako su definirani člankom 2. stavkom 6., ili državljanima određene treće zemlje bez prava slobodnog kretanja omogućila iskorištavanje pogodnosti u skladu sa stavkom 2. ovog članka pri prelasku vanjske granice određene države članice.

1.  Svaka država članica može uspostaviti dobrovoljni program kako bi državljanima trećih zemalja, kako su definirani člankom 2. stavkom 6., ili državljanima određene treće zemlje koji ne uživaju pravo slobodnog kretanja na temelju prava Unije omogućila iskorištavanje pogodnosti u skladu sa stavkom 2. ovog članka pri prelasku vanjske granice određene države članice.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.e – stavak 2. – točka c – podtočka iv.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  podnositelj zahtjeva dokazuje poštenje i pouzdanost, posebno, ako je to primjenjivo, zakonitom primjenom prethodnih viza s ograničenom teritorijalnom valjanošću, svojom ekonomskom situacijom u matičnoj državi i stvarnom namjerom da pravodobno napusti državno područje država članica. U skladu s člankom 23. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)], tijela iz točke (b) ovog članka imaju pristup EES-u kako bi provjerila je li podnositelj zahtjeva u prethodnim slučajevima boravio dulje od najvećeg dopuštenog razdoblja boravka na državnom području država članica;

(iv)  podnositelj zahtjeva dokazuje svoje poštenje i pouzdanost, posebno, ako je to primjenjivo, zakonitu primjenu prethodnih viza ili viza s ograničenom teritorijalnom valjanošću, svoju ekonomsku situaciju u državi podrijetla i stvarnu namjeru da napusti državno područje država članica prije isteka vize, ako je to primjenjivo, ili prije isteka razdoblja dozvoljenog boravka. U skladu s člankom 23. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)], tijela iz točke (b) ovog članka imaju pristup EES-u kako bi provjerila je li podnositelj zahtjeva u prethodnim slučajevima boravio dulje od najvećeg dopuštenog razdoblja boravka na državnom području država članica;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.e – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U slučaju državljana trećih zemalja koji se koriste nacionalnim programom pogodnosti službenici graničnog nadzora mogu provesti provjere pri ulasku u skladu s člankom 8. stavkom 3. točkama (a) i (b) i pri izlasku u skladu s člankom 8. stavkom 3. točkom (g) bez elektroničke usporedbe biometrijskih podataka, nego usporedbom prikaza lica s čipa i prikaza lica iz osobnog EES dosjea državljanina treće zemlje s državljaninom treće zemlje. Potpuna provjera provodi se nasumce i na temelju analize rizika.

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.e – stavak 4.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  Između nacionalnih programa pogodnosti i EES-a uspostavlja se odgovarajuća razina sigurnosti nakon vlastite procjene rizika u pogledu informacijske sigurnosti.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 8.e – stavak 4.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.c  Pri uspostavi takvog nacionalnog programa pogodnosti, države članice u bliskoj suradnji s agencijom eu-LISA jamče norme zaštite podataka istovjetne onima iz članka 39. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)]. Države članice provode vlastitu procjenu rizika u pogledu informacijske sigurnosti, a odgovornost za sigurnost mora biti jasna za svaki pojedini korak postupka.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – točka 10.a (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 10. – stavak 3.aa (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  U članku 10. dodaje se sljedeći stavak 3.aa:

 

3.aa  Ako država članica odluči uvesti nacionalni program pogodnosti u skladu s člankom 8.e, ona može odlučiti uvesti posebne trake za državljane trećih zemalja koji imaju pravo na takvu pogodnost.”

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – točka 14.a (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 37. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(14.a)  U članku 37. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. stavka 5. i članka 36. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme.

„2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8.aa, članka 13. stavka 5. i članka 36. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.b (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 37. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(14.b)  U članku 37. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 13. stavka 5. i članka 36. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

„3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8.aa, članka 13. stavka 5. i članka 36. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.c (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 37. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.c)  U članku 37. dodaje se sljedeći stavak 3a:

 

3.a  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

__________

 

*  SL L 123, 12.5.2016., str. 1..

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.d (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 37. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(14.d)  U članku 37. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 13. stavka 5. i članka 36. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

„5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8.aa, članka 13. stavka 5. i članka 36. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1. – točka 15.a (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Prilog VII. – točka 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(15.a)  U Prilogu VII., točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.   Šefovi država

1.   Čelnici država i vlada

Odstupajući od članka 6. i članaka od 8. do 14., nad šefovima država i članovima njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak službenicima graničnog nadzora službeno najavljen diplomatskim putem ne provodi se granična kontrola.

Odstupajući od članka 6. i članaka od 8. do 14., nad čelnicima država, čelnicima vlada i članovima njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak službenicima graničnog nadzora službeno najavljen diplomatskim putem ne provodi se granična kontrola.

Amandman     30

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EU) 2016/399

Prilog IV. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Briše se.

„1.   Ako je to izričito predviđeno njezinim nacionalnim zakonodavstvom, država članica može pri ulasku i izlasku otisnuti pečat u putne isprave državljana trećih zemalja koji su nositelji boravišne dozvole koju je izdala ta država članica u skladu s člankom 11. Osim toga, sukladno Prilogu V. dijelu A, ako je državljanima trećih zemalja zabranjen ulazak u skladu s člankom 14., službenik graničnog nadzora otiskuje ulazni pečat u putovnicu poništavajući ga tako da ga prekriži neizbrisivom crnom tintom, a na desnoj strani, nasuprot njemu, također neizbrisivom tintom upisuje slovo (slova) koje odgovara razlogu (razlozima) zabrane ulaska, a popis tih slova naveden je u standardnom obrascu za zabranu ulaska iz dijela B Priloga V. ”

„1. Ako je to izričito predviđeno njezinim nacionalnim zakonodavstvom, država članica može pri ulasku i izlasku otisnuti pečat u putne isprave državljana trećih zemalja koji su nositelji boravišne dozvole koju je izdala ta država članica u skladu s člankom 11.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EU) 2016/399

Prilog IV. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

c.   točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

c. točka 3. briše se.

3.   Ako je ulazak zabranjen državljaninu treće zemlje koji podliježe obvezi posjedovanja vize, pečat se u pravilu otiskuje na stranicu suprotnu od one na koju je unesena viza.

 

Ako se ta stranica ne može iskoristiti, pečat se otiskuje na sljedećoj stranici. Pečat se ne otiskuje u području koje se strojno očitava.

 

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Prilog – stavak 1. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EU) 2016/399

Prilog V. – dio A. – točka 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(b)  za državljane trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak radi kratkotrajnog boravka [odnosno boravka na temelju vize za privremeni boravak] podaci o zabrani ulaska upisuju se u EES u skladu s člankom 6.a stavkom 2. ove Uredbe i člankom 16. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)]. Osim toga, službenik graničnog nadzora otiskuje ulazni pečat u putovnicu poništavajući ga tako da ga prekriži neizbrisivom crnom tintom, a na desnoj strani, nasuprot njemu, također neizbrisivom tintom upisuje slovo (slova) koje odgovara razlogu (razlozima) zabrane ulaska, a popis tih slova naveden je u standardnom obrascu za zabranu ulaska iz dijela B ovog Priloga;

„(b)  za državljane trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak radi kratkotrajnog boravka [odnosno boravka na temelju vize za privremeni boravak] podaci o zabrani ulaska upisuju se u EES u skladu s člankom 6.a stavkom 2. ove Uredbe i člankom 16. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)].”

Amandman     33

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Prilog V. – dio B

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  U Prilogu V. dijelu B pod odjeljak nazvan „Komentari” dodaje se sljedeće:

 

„Predmetna osoba obavještava se da se njezini osobni podatci i podatci o zabrani ulaska upisuju u sustav ulaska/izlaska u skladu s člankom 16. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)].

 

U skladu s člankom 46. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)]. predmetna osoba ima pravo na primitak podataka koji se na nju odnose i koji su zabilježeni u EES-u te može zatražiti da se isprave netočni podatci koji se na nju odnose te da se izbrišu nezakonito uneseni podatci.”

(1)

SL C 487, 28.12.2016., str. 66.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Ovim se Nacrtom izvješća nadopunjuje Nacrt izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EU) br. 1077/2011. Isto tako, ovaj nacrt usko je povezan s Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 u pogledu pooštravanja kontrola na vanjskim granicama pregledima relevantnih baza podataka.

Stajalište izvjestitelja

Potrebno je poduzeti dodatne napore kako bi se olakšali prekogranični prelasci i postigli opći ciljevi EES-a. U tom bi kontekstu države članice trebalo poticati da uspostave nacionalne programe olakšavanja prekograničnih prelazaka (program za registrirane putnike (RTP)), koji bi se trebali temeljiti na zajedničkoj pravnoj osnovi.

Isto tako, u cilju usklađivanja zakonodavstava potrebno je ujednačiti norme u pogledu korištenja sustava samoposluživanja i automatskih usluga za prijelaz preko granice.

Izvjestitelj se slaže da je nužno tehnički uskladiti različite zakonodavne tekstove kako bi standardi kojima se uređuje schengenski prostor bili dosljedniji te kako bi se izbjegla pravna proturječja. Stoga bi posebnu pozornost trebalo posvetiti različitim pregovaračkim procesima koji se trenutačno odvijaju jer bi njihovi ishodi mogli imati važan utjecaj na ovaj nacrt izvješća. Shodno tome, ne odbacuje se mogućnost naknadnih izmjena ovog izvješća ovisno o sklapanju međunarodnih sporazuma.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) br. 2016/399 u pogledu korištenja sustavom ulaska/izlaska

Referentni dokumenti

COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)

Datum podnošenja EP-u

6.4.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Datum usvajanja

27.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

7

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Datum podnošenja

8.3.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Objašnjenje korištenih znakova:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti