Ziņojums - A8-0059/2017Ziņojums
A8-0059/2017

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu

8.3.2017 - (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procedūra : 2016/0105(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0059/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0059/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0196),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 2. punkta b apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0134/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 21. septembra atzinumu[1],

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0059/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  IIS izveides dēļ ir nepieciešams pielāgot Regulā (ES) 2016/399 paredzētās personu pārbaudes procedūras, personām šķērsojot ārējās robežas. Proti, IIS mērķis ir atcelt spiedoga iespiešanu ceļošanas dokumentos, ieceļojot un izceļojot to trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir atļauta uzturēšanās [vai uzturēšanās uz apceļošanas vīzas pamata], aizstājot to ar ieceļošanas un izceļošanas elektronisku reģistrēšanu tieši IIS. Tomēr spiedoga iespiešana trešās valsts valstspiederīgā ceļošanas dokumentā ieceļošanas atteikuma gadījumā tiek saglabāta, jo tā attiecas uz augstāka riska ceļotājiem. Turklāt robežpārbaudes procedūrās ir jāņem vērā sadarbspējas izveide starp IIS un Vīzu informācijas sistēmu (VIS). Visbeidzot, IIS dod iespēju izmantot jaunās tehnoloģijas gadījumos, kad robežu šķērso ceļotāji īstermiņa uzturēšanās nolūkā.

(5)  IIS izveides dēļ ir nepieciešams pielāgot Regulā (ES) 2016/399 paredzētās personu pārbaudes procedūras, personām šķērsojot ārējās robežas. Proti, IIS mērķis ir atcelt spiedoga iespiešanu ceļošanas dokumentos, ieceļojot un izceļojot to trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir atļauta uzturēšanās [vai uzturēšanās uz apceļošanas vīzas pamata], aizstājot to ar ieceļošanas un izceļošanas elektronisku reģistrēšanu tieši IIS. Turklāt robežpārbaudes procedūrās ir jāņem vērā sadarbspējas izveide starp IIS un Vīzu informācijas sistēmu (VIS). Visbeidzot, IIS dod iespēju izmantot jaunās tehnoloģijas gadījumos, kad robežu šķērso ceļotāji īstermiņa uzturēšanās nolūkā.

Grozījums Nr.     2

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  regulas 2. pantam pievieno šādu 22., 23., 24. un 25. punktu:

(1)  regulas 2. pantam pievieno šādu 22., 23., 24., 25. un 25.punktu:

Grozījums Nr.     3

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) 2016/399

2. pants – 25.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

25.a  „mikroshēmas datu autentiskuma un integritātes apstiprināšana” ir process, kurā, izmantojot sertifikātus, pārbauda, vai mikroshēmā esošā informācija ir no izdevējas iestādes un vai tā nav mainīta.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) 2016/399

6.a pants – 3. punkts – d apakšpunkts – i daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  valstu vadītāji un viņu delegāciju locekļi saskaņā ar VII pielikuma 1. punktu;

(i)  valstu vadītāji, valdību vadītāji un viņu delegāciju locekļi saskaņā ar VII pielikuma 1. punktu;

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) 2016/399

8. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"Ja ceļošanas dokumentā ir elektroniskās atmiņas ierīce (mikroshēma), mikroshēmas datu autentiskumu apstiprina, izmantojot pilnīgu derīga sertifikāta ķēdi, ja vien tas nav neiespējami tehnisku iemeslu dēļ vai gadījumā, kad ceļošanas dokumentu ir izdevusi trešā valsts – derīgu sertifikātu neesamības dēļ.";

„Ja ceļošanas dokumentā ir elektroniskās atmiņas ierīce (mikroshēma), mikroshēmas datu attiecībā uz personām, kuru robežšķērsošana ir jāreģistrē IIS, autentiskumu apstiprina, izmantojot pilnīgu derīga sertifikāta ķēdi, ja vien tas nav neiespējami tehnisku iemeslu dēļ vai gadījumā, kad ceļošanas dokumentu ir izdevusi trešā valsts – derīgu sertifikātu neesamības dēļ.”;

Grozījums Nr.     6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Regula (ES) 2016/399

8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – i daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"(i)  trešās valsts valstspiederīgā identitātes un valstspiederības un ceļošanas dokumenta derīguma un īstuma pārbaude, aplūkojot datus attiecīgajās datubāzes, jo īpaši:

deleted

(1)  Šengenas informācijas sistēmā;

 

(2)  Interpola datu bāzē par zagtiem un nozaudētiem ceļošanas dokumentiem;

 

(3)  valstu datubāzes ar informāciju par nozagtiem, nelikumīgi piesavinātiem, nozaudētiem un anulētiem ceļošanas dokumentiem.

 

Šīs pārbaudes ietver pilnu ceļošanas dokumenta pārbaudi, vai tam nav viltojuma pazīmju.

 

Izņemot trešo valstu valstspiederīgos, kuru ieceļošana ir jāreģistrē IIS, ja ceļošanas dokumentā ir iestrādāts elektroniskās atmiņas ierīcē (mikroshēmā) ierakstīts sejas attēls un ja mikroshēmā ierakstītajam sejas attēlam var juridiski un tehniski piekļūt, šī pārbaude ietver mikroshēmā ierakstītā sejas attēla elektronisku salīdzināšanu ar attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā faktisko sejas attēlu;

 

Grozījums Nr.     7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Regula (ES) 2016/399

8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii)   pārbaude, ka ceļošanas dokumentam attiecīgajā gadījumā ir pievienota vajadzīgā vīza vai uzturēšanās atļauja.

svītrots

Ja uzturēšanās atļaujā ir elektroniskās atmiņas ierīce (mikroshēma), mikroshēmas datu autentiskumu apstiprina, izmantojot pilnīgu derīga sertifikāta ķēdi, ja vien tas nav neiespējami tehnisku iemeslu dēļ. Pilnas pārbaudes pie ieceļošanas ietver arī uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas derīguma sistemātiskas pārbaudes, aplūkojot SIS un citās attiecīgās datubāzēs tikai informāciju par nozagtiem, nelikumīgi piesavinātiem, nozaudētiem un nederīgiem dokumentiem.[21]

 

________________

 

21  Šiem punktiem var būt nepieciešami turpmāki pielāgojumi pēc tam, kad būs pieņemts Komisijas priekšlikums COM (2015)670/2.

 

Grozījums Nr.     8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Regula (ES) 2016/399

8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iii)  punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

svītrots

"(b)   ja trešās valsts valstspiederīgajam ir 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā apceļošanas vīza, pilnajā ieceļošanas pārbaudē iekļauj arī vīzas īstuma, teritoriālā un termiņa derīguma un statusa pārbaudi un vajadzības gadījumā – vīzas turētāja identitātes pārbaudi, aplūkojot datus VIS saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. pantu22"

 

_________________

 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2007 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula).”

 

Grozījums Nr.     9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – iv daļa

Regula (ES) 2016/399

8. pants – 3. punkts – g apakšpunkts – i daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iv)  punkta g) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

"(i)   pārbaude, ka trešās valsts valstspiederīgajam ir robežas šķērsošanai derīgs dokuments un ka tam attiecīgajā gadījumā ir pievienota vajadzīgā vīza vai uzturēšanās atļauja. Dokumenta pārbaude ietver datu aplūkošanu attiecīgajās datubāzēs, jo īpaši Šengenas informācijas sistēmā; Interpola datu bāzē par zagtiem un nozaudētiem ceļošanas dokumentiem; un valstu datubāzes ar informāciju par nozagtiem, nelikumīgi piesavinātiem, nozaudētiem un anulētiem ceļošanas dokumentiem. 23Izņemot trešo valstu valstspiederīgos, kuru ieceļošana ir jāreģistrē IIS, ja ceļošanas dokumentā ir iestrādāts elektroniskās atmiņas ierīcē (mikroshēmā) ierakstīts sejas attēls un ja mikroshēmā ierakstītajam sejas attēlam var juridiski un tehniski piekļūt, šī pārbaude ietver mikroshēmā ierakstītā sejas attēla elektronisku salīdzināšanu ar attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā faktisko sejas attēlu;

 

_____________________

 

23  Šis nosacījums ir paredzēts priekšlikumā (COM(2015)670/2), ar ko groza Šengenas Robežu kodeksa 7. pantu, un tas būs to personu obligātās pārbaudes daļa, kuras izmanto tiesības brīvi pārvietoties. Atkarībā no pieņemtā teksta galīgās redakcijas, šim teikumam var būt nepieciešami pielāgojumi.

 

Grozījums Nr.     10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Uz šā panta noteikumiem neattiecas IIS joma (2. pants), kā ierosināts Regulā, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), kas neietver Savienības pilsoņus vai kategorijas, kuras minētas 3. un 4. punktā. Tādēļ šis punkts būtu jāsvītro.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (ES) 2016/399

8.aa pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  Iekļauj šādu 8.aa pantu:

 

„8.aa pants

 

Automatizētu robežkontroles sistēmu standarti

 

1.  Automatizētas robežkontroles sistēmas ir veidotas tā, lai tās varētu izmantot visas personas, izņemot bērnus, kas jaunāki par 12 gadiem. Tās arī ir veidotas tā, lai pilnībā respektētu cilvēku cieņu, jo īpaši neaizsargātu personu gadījumā. Ja dalībvalstis nolemj izmantot automatizētas robežkontroles sistēmas, tās nodrošina pietiekamu darbinieku skaitu, lai palīdzētu personām šādu sistēmu izmantošanā.

 

2.  Komisija tiek pilnvarota ciešā sadarbībā ar eu-LISA pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 37. pantu attiecībā uz automatizētu robežkontroles sistēmu papildu tehnisko standartu pieņemšanu.”

Pamatojums

Ir nepieciešami standarti automatizētām robežkontroles sistēmām.

Grozījums Nr.     12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Uz šā panta noteikumiem neattiecas IIS joma (2. pants), kā ierosināts Regulā, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), kas neietver trešo valstu valstspiederīgos, kuriem ir uzturēšanās atļauja. Tādēļ šis punkts būtu jāsvītro.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.c pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ceļošanas dokumentā, kas uzrādīts robežšķērsošanas nolūkā, ir iestrādāta elektroniskās atmiņas ierīce (mikroshēma) un mikroshēmas datu autentiskumu apstiprina, izmantojot pilnīgu derīga sertifikāta ķēdi;

(a)  ceļošanas dokumentā, kas uzrādīts robežšķērsošanas nolūkā, ir iestrādāta elektroniskās atmiņas ierīce (mikroshēma), un mikroshēmas datu autentiskumu un integritāti apstiprina, izmantojot pilnīgu derīga sertifikāta ķēdi;

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.c pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ceļošanas dokumentā, kas uzrādīts robežšķērsošanas nolūkā, ir iestrādāts mikroshēmā ierakstīts sejas attēls, kuram automatizētā sistēma var tehniski piekļūt, lai pārbaudītu ceļošanas dokumenta turētāja identitāti, salīdzinot mikroshēmā ierakstīto sejas attēlu ar personas faktisko sejas attēlu.

(b)  ceļošanas dokumentā, kas uzrādīts robežšķērsošanas nolūkā, ir iestrādāts mikroshēmā ierakstīts sejas attēls, kuram automatizētā robežkontroles sistēma var juridiski un tehniski piekļūt, lai pārbaudītu ceļošanas dokumenta turētāja identitāti, salīdzinot mikroshēmā ierakstīto sejas attēlu ar personas faktisko sejas attēlu.

Grozījums Nr.     15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.d pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ceļošanas dokumentā, kas uzrādīts robežšķērsošanas nolūkā, ir iestrādāta elektroniskās atmiņas ierīce (mikroshēma) un mikroshēmas datu autentiskumu apstiprina, izmantojot pilnīgu derīga sertifikāta ķēdi;

(a)  ceļošanas dokumentā, kas uzrādīts robežšķērsošanas nolūkā, ir iestrādāta elektroniskās atmiņas ierīce (mikroshēma), un mikroshēmas datu autentiskumu un integritāti apstiprina, izmantojot pilnīgu derīga sertifikāta ķēdi;

Grozījums Nr.     16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.d pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ceļošanas dokumentā, kas uzrādīts robežšķērsošanas nolūkā, ir iestrādāts mikroshēmā ierakstīts sejas attēls, kuram automatizētā sistēma var tehniski piekļūt, lai pārbaudītu ceļošanas dokumenta turētāja identitāti, salīdzinot mikroshēmā ierakstīto sejas attēlu ar personas faktisko sejas attēlu;

(b)  ceļošanas dokumentā, kas uzrādīts robežšķērsošanas nolūkā, ir iestrādāts mikroshēmā ierakstīts sejas attēls, kuram automatizētā robežkontroles sistēma var tehniski piekļūt, lai pārbaudītu ceļošanas dokumenta turētāja identitāti, salīdzinot mikroshēmā ierakstīto sejas attēlu ar personas faktisko sejas attēlu;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.d pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja 1. punktā minētie nosacījumi ir izpildīti, pārbaudes, personai ieceļojot un izceļojot, kas paredzētas 8. panta 2. punktā un 8. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā vai 8. panta 2. punktā un 8. panta 3. punkta g) un h) apakšpunktā, var veikt, izmantojot pašapkalpošanās sistēmu. Ja robežpārbaudi, personai izceļojot, veic, izmantojot automatizētu robežkontroles sistēmu, tajā ietver 8. panta 3. punkta h) apakšpunktā paredzētās pārbaudes.

2.  Ja 1. punktā minētie nosacījumi ir izpildīti, robežpārbaudes, personai ieceļojot un izceļojot, kas paredzētas 8. panta 2. punktā un 8. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā vai 8. panta 2. punktā un 8. panta 3. punkta g) un h) apakšpunktā, var veikt, izmantojot pašapkalpošanās sistēmu. Ja robežpārbaudi, personai izceļojot, veic, izmantojot automatizētu robežkontroles sistēmu, tajā ietver 8. panta 3. punkta h) apakšpunktā paredzētās pārbaudes.

Grozījums Nr.     18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.d pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja personai ir piešķirta piekļuve valsts atvieglojumu programmai, ko kāda dalībvalsts izveido saskaņā ar 8.a pantu, robežpārbaudēs, ko veic pašapkalpošanās sistēmā pie ieceļošanas, neiekļauj to aspektu pārbaudi, kas minēti 8. panta 3. punkta a) apakšpunkta iv) un v) punktā, šai personai šķērsojot šīs dalībvalsts ārējās robežas vai citas dalībvalsts, kura ir noslēgusi nolīgumu ar minēto dalībvalsti, kā minēts 8.e panta 4. punktā, ārējās robežas.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.e pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts var izveidot brīvprātīgu programmu, lai, šķērsojot dalībvalsts ārējo robežu, ļautu trešo valstu valstspiederīgajiem, kā definēts 2. panta 6. punktā, vai konkrētas trešās valsts valstspiederīgajiem, kam nav tiesību brīvi pārvietoties, izmantot atvieglojumus, kas noteikti saskaņā ar šā panta 2. punktu.

1.  Katra dalībvalsts var izveidot brīvprātīgu programmu, lai, šķērsojot dalībvalsts ārējo robežu, ļautu trešo valstu valstspiederīgajiem, kā definēts 2. panta 6. punktā, vai konkrētas trešās valsts valstspiederīgajiem, kam saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nav tiesību brīvi pārvietoties, izmantot atvieglojumus, kas noteikti saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.e pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iv daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iv)  pieteikuma iesniedzējs pierāda godprātību un uzticamību, jo īpaši un ja piemērojams: iepriekšējo vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu likumīgu izmantojumu, pieteikuma iesniedzēja ekonomisko stāvokli izcelsmes valstī un patiesu nodomu atstāt dalībvalstu teritoriju noteiktajā laikā. Saskaņā ar [Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 23. pantu šā panta b) punktā minētajām iestādēm ir piekļuve IIS, lai pārbaudītu, ka pieteikuma iesniedzējs iepriekš nav pārsniedzis maksimālo atļautās uzturēšanās ilgumu dalībvalstu teritorijā;

(iv)  pieteikuma iesniedzējs pierāda savu godprātību un uzticamību, jo īpaši un ja piemērojams: iepriekšējo vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu likumīgu izmantojumu, savu ekonomisko stāvokli izcelsmes valstī un patiesu nodomu atstāt dalībvalstu teritoriju, pirms attiecīgā gadījumā,beidzas vīzas derīguma termiņš vai atļautās uzturēšanās periods. Saskaņā ar [Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 23. pantu šā panta b) punktā minētajām iestādēm ir piekļuve IIS, lai pārbaudītu, ka pieteikuma iesniedzējs iepriekš nav pārsniedzis maksimālo atļautās uzturēšanās ilgumu dalībvalstu teritorijā;

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.e pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Trešo valstu valstspiederīgos, kuri gūst labumu no valsts atvieglojumu programmas, robežsargi var pārbaudīt saskaņā ar 8. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu, personām ieceļojot, un saskaņā ar 8. panta 3. punkta g) apakšpunktu, personām izceļojot, bez biometrisko datu elektroniskas salīdzināšanas, bet salīdzinot sejas attēlu, kas ņemts no mikroshēmas, un attēlu pasažiera individuālajā IIS datnē ar trešās valsts valstspiederīgo. Pilnas pārbaudes veic izlases veidā un pamatojoties uz riska analīzi.

Grozījums Nr.     22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.e pants – 4.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Starp valsts atvieglojumu programmām un IIS nosaka pienācīgu drošības līmeni pēc atbilstoša informācijas drošības riska novērtējuma.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) 2016/399

8.e pants – 4.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c  Nosakot šādu atvieglojumu programmu valstī, dalībvalstis ciešā sadarbībā ar eu-LISA nodrošina datu drošības standartus, kas ir līdzvērtīgi tiem, kas paredzēti [Regulas, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS)] 39. pantā. Dalībvalstis veic pienācīgu informācijas drošības riska novērtējumu, un drošības pienākumi tiek skaidri norādīti visos procesa posmos.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

Regula (ES) 2016/399

10. pants – 3.aa punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  Regulas 10. pantā pievieno šādu 3.aa punktu:

 

3.aa  Ja dalībvalstis nolemj izveidot atvieglojumu programmu valstī saskaņā ar 8.e pantu, tās var nolemt izmantot īpašas joslas trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri izmanto šādu atvieglojumu programmu valstī.”

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)

Regula (ES) 2016/399

37. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

  Regulas 37. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Pilnvaras pieņemt 13. panta 5. punktā un 36. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.”

2.   Pilnvaras pieņemt 8.aa pantā, 13. panta 5. punktā un 36. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.”

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.b punkts (jauns)

Regula (ES) 2016/399

37. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

  Regulas 37. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 13. panta 5. punktā un 36. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”

“3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 8.aa pantā, 13. panta 5. punktā un 36. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.c punkts (jauns)

Regula (ES) 2016/399

37. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  Regulas 37. pantā pievieno šādu 3. a punktu:

 

3.a  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.

 

__________

 

*  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.d punkts (jauns)

Regula (ES) 2016/399

37. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

  Regulas 37. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Saskaņā ar 13. panta 5. punktu un 36. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

“5.  Saskaņā ar 8.aa pantu, 13. panta 5. punktu un 36. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Regula (ES) 2016/399

VII pielikums – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

  Regulas VII pielikumā 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.   Valstu vadītāji

1.   Valstu vadītāji un valdību vadītāji

Atkāpjoties no 6. panta un 8. līdz 14. panta, valstu vadītājiem un viņu delegāciju locekļiem, par kuru ierašanos un aizbraukšanu robežsargiem ir iepriekš oficiāli ziņots pa diplomātiskiem kanāliem, var neveikt robežpārbaudes.

Atkāpjoties no 6. panta un 8. līdz 14. panta, valstu vadītājiem, valdību vadītājiem un viņu delegāciju locekļiem, par kuru ierašanos un aizbraukšanu robežsargiem ir iepriekš oficiāli ziņots pa diplomātiskiem kanāliem, nedrīkst veikt robežpārbaudes.

Grozījums Nr.     30

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) 2016/399

IV pielikums – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

svītrots

"1.   Gadījumos, kas skaidri paredzēti valsts tiesību aktos, dalībvalsts var, personai ieceļojot un izceļojot, iespiest spiedogu to trešo valstu valstspiederīgo ceļošanas dokumentos, kuriem ir uzturēšanās atļauja, ko minētā dalībvalsts izsniegusi saskaņā ar 11. pantu. Turklāt saskaņā ar V pielikuma A daļu, ja trešās valsts valstspiederīgajiem atbilstoši 14. pantam atteikta ieceļošana, tad robežsargs iespiež pasē ieceļošanas spiedogu, ko ar neizdzēšamu melnu tinti pārsvītro krusteniski, tam pretī labajā pusē, arī ar neizdzēšamu tinti, ieraksta ieceļošanas atteikuma iemeslam atbilstīgo(-os) burtu(-us), kuru saraksts ir dots minētajā ieceļošanas atteikuma standartveidlapā, kas iekļauta V pielikuma B daļā.” "

"1. Gadījumos, kas skaidri paredzēti valsts tiesību aktos, dalībvalsts var, personai ieceļojot un izceļojot, iespiest spiedogu to trešo valstu valstspiederīgo ceļošanas dokumentos, kuriem ir uzturēšanās atļauja, ko minētā dalībvalsts izsniegusi saskaņā ar 11. pantu.

Grozījums Nr.     31

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (ES) 2016/399

IV pielikums – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)   panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

(c) panta 3. punktu svītro.

"3.   Ja trešās valsts valstspiederīgajiem, kam ir vajadzīga vīza, atteikta ieceļošana, spiedogu parasti iespiež lapā, kas atrodas pretī lapai, kur ir ielīmēta vīza.

 

Ja šo lapu nevar izmantot, spiedogu iespiež nākamajā lapā. Mašīnlasāmajā daļā spiedogus nespiež. "

 

Grozījums Nr.     32

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) 2016/399

V pielikums – A daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"(b)   saskaņā ar šīs regulas 6.a panta 2. punktu un [ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 16. pantu ieceļošanas/izceļošanas sistēmā reģistrē datus par ieceļošanas atteikumu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kam ir atteikta ieceļošana īstermiņa nolūkā [vai uz apceļošanas vīzas pamata]. Bez tam robežsargs iespiež pasē ieceļošanas spiedogu, ko ar neizdzēšamu melnu tinti pārsvītro krusteniski, tam pretī labajā pusē, arī ar neizdzēšamu tinti, ieraksta ieceļošanas atteikuma iemeslam atbilstīgo(-os) burtu(-us), kuru saraksts ir dots minētajā ieceļošanas atteikuma standartveidlapā, kas iekļauta šā pielikuma B daļā.”

"(b)  saskaņā ar šīs regulas 6.a panta 2. punktu un [ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 16. pantu ieceļošanas/izceļošanas sistēmā reģistrē datus par ieceļošanas atteikumu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kam ir atteikta ieceļošana īstermiņa nolūkā [vai uz apceļošanas vīzas pamata].

Grozījums Nr.     33

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Regula (ES) 2016/399

V pielikums – B daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  V. pielikuma B. daļā sadaļā ar nosaukumu „komentāri” pievienots šāds teksts:

 

„Personas tiek informētas, ka viņu personas dati un informācija par ieceļošanas atteikumu ir ievadīti ieceļošanas/izceļošanas sistēmā saskaņā ar [ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 16. pantu.

 

Saskaņā ar [ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 46. pantu attiecīgajai personai ir tiesības iegūt ar viņu saistītos datus, kas reģistrēti IIS, un tās var pieprasīt, lai ar viņu saistītie dati, kuri ir neprecīzi, tiktu laboti un lai nelikumīgi reģistrētie dati tiktu dzēsti.”

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Ar šo ziņojuma projektu papildina ziņojuma projektu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un paredz nosacījumus, lai piekļūtu IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011. Tas ir arī cieši saistīts ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām.

Referenta nostāja

Ir jāveic vairāk, lai sasniegtu robežšķērsošanas atvieglošanas mērķi kopā ar vispārējiem EDS mērķiem. Tādēļ nepieciešams mudināt dalībvalstis izstrādāt rebežšķērsošanas atvieglošanai paredzētas nacionālās programmas (RCP), kas balstītos uz kopīgiem tiesību aktiem.

Šādi un saskaņā ar tiesību aktu saskaņošanu ir jāizveido vienoti noteikumi par to, lai izmatotu pašapkalpošanās sistēmas un automatizētās robežkontroles sistēmas robežu šķērsošanai.

Referents norāda uz nepieciešamību tehniski pielāgot atšķirīgos tiesību aktu tekstus ar mērķi panākt labāku saskaņotību tiesību normām, kas reglamentē Šengenas zonu, un novērst juridiskas pretrunas. Tādēļ ir īpaša uzmanība jāvērš uz pašlaik notiekošajām dažādajām sarunām, jo to rezultātiem varētu būtiska ietekme uz šo ziņojuma projektu. Tādēļ netiek izslēgta iespēja vēlākiem grozījumiem šajā darbā atkarībā no tā, kāda vienošanās tiks panākta iestāžu starpā.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Regulas (ES) Nr. 2016/399 grozīšana attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu

Atsauces

COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

6.4.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

7

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas