SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES)

8.3.2017 - (COM(2016)0196 – C8‑0134/2016 – 2016/0105(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procedura : 2016/0105(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0059/2017
Teksty złożone :
A8-0059/2017
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES)

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0196),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0134/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 września 2016 r.[1],

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0059/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Utworzenie EES wymaga dostosowania procedur odprawy osób przy przekraczaniu granic zewnętrznych, określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/399. W szczególności EES ma na celu zniesienie stemplowania przy wjeździe i wyjeździe dokumentów podróży obywateli państw trzecich, którym zezwolono na pobyt [bądź pobyt na podstawie wizy objazdowej] przez zastąpienie go elektronicznym wpisem dotyczącym wjazdu i wyjazdu dokonywanym bezpośrednio w EES. Stemplowanie dokumentu podróży w przypadku odmowy wjazdu obywatela państwa trzeciego zostaje jednak utrzymane, ponieważ dotyczy podróżnych należących do grupy podwyższonego ryzyka. Ponadto w procedurach odprawy granicznej istnieje konieczność uwzględnienia interoperacyjności między EES a VIS. EES umożliwia korzystanie z nowych technologii w przypadku przekraczania granic przez podróżnych planujących pobyt krótkoterminowy.

(5)  Utworzenie EES wymaga dostosowania procedur odprawy osób przy przekraczaniu granic zewnętrznych, określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/399. W szczególności EES ma na celu zniesienie stemplowania przy wjeździe i wyjeździe dokumentów podróży obywateli państw trzecich, którym zezwolono na pobyt [bądź pobyt na podstawie wizy objazdowej] przez zastąpienie go elektronicznym wpisem dotyczącym wjazdu i wyjazdu dokonywanym bezpośrednio w EES. Ponadto w procedurach odprawy granicznej istnieje konieczność uwzględnienia interoperacyjności między EES a VIS. EES umożliwia korzystanie z nowych technologii w przypadku przekraczania granic przez podróżnych planujących pobyt krótkoterminowy.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  w art. 2 dodaje się pkt 22, 23, 24 i 25 w brzmieniu:

(1)  w art. 2 dodaje się pkt 22, 23, 24, 25 i 25a w brzmieniu:

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 2 – punkt 25 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

25a.  »potwierdzenie autentyczności i integralności danych przechowywanych na chipie« oznacza proces, w którym weryfikuje się, przy użyciu certyfikatów, że dane na chipie pochodzą od organu wydającego i że nie zostały zmienione.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 6 a – ustęp 3 – litera d – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  głów państwa i członków ich delegacji zgodnie z pkt 1 załącznika VII;

(i)  głów państwa, szefów rządów i członków ich delegacji zgodnie z pkt 1 załącznika VII;

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Jeżeli dokument podróży zawiera elektroniczny nośnik informacji (chip), zatwierdza się autentyczność przechowywanych na chipie danych z wykorzystaniem kompletnego łańcucha ważnych certyfikatów, chyba że jest to niemożliwe z powodów technicznych bądź, w przypadku dokumentu podróży wydanego przez państwo trzecie, ze względu na niedostępność ważnych certyfikatów.”;

„W przypadku osób, których przekroczenie granicy podlega rejestracji w EES, jeżeli dokument podróży zawiera elektroniczny nośnik informacji (chip), zatwierdza się autentyczność przechowywanych na chipie danych z wykorzystaniem kompletnego łańcucha ważnych certyfikatów, chyba że jest to niemożliwe z powodów technicznych bądź, w przypadku dokumentu podróży wydanego przez państwo trzecie, ze względu na niedostępność ważnych certyfikatów.”;

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„(i)  weryfikację tożsamości i obywatelstwa obywatela państwa trzeciego oraz ważności i autentyczności dokumentu podróży poprzez sprawdzenie odpowiednich baz danych, w szczególności:

skreśla się

(1)  systemu informacyjnego Schengen;

 

(2)  bazy danych Interpolu zawierającej dane o skradzionych lub utraconych dokumentach podróży;

 

(3)  krajowych baz danych zawierających informacje na temat skradzionych, przywłaszczonych, utraconych i unieważnionych dokumentów podróży;

 

Weryfikacja ta obejmuje dokładne sprawdzenie dokumentu podróży pod kątem śladów sfałszowania lub podrobienia.

 

Z wyjątkiem obywateli państw trzecich, których wyjazd podlega wpisowi do EES, jeżeli dokument podróży zawiera wizerunek twarzy zapisany na elektronicznym nośniku informacji (chip) i do którego to wizerunku zapisanego na chipie istnieje dostęp pod względem technicznym i prawnym, weryfikacja ta obejmuje weryfikację wizerunku twarzy zapisanego na chipie przez porównanie elektronicznie tego wizerunku z pobranym wizerunkiem twarzy danego obywatela państwa trzeciego.

 

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a – podpunkt ii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)   weryfikację, czy do dokumentu podróży załączono, w stosownych przypadkach, wymaganą wizę lub dokument pobytowy.

skreśla się

Jeżeli dokument pobytowy zawiera elektroniczny nośnik informacji (chip), potwierdza się autentyczność przechowywanych na chipie danych z wykorzystaniem kompletnego łańcucha ważnych certyfikatów, chyba że jest to niemożliwe z powodów technicznych. Szczegółowe kontrole przy wjeździe obejmują również systematyczną weryfikację ważności dokumentu pobytowego bądź wizy długoterminowej przez sprawdzenie – w SIS i innych odpowiednich bazach danych – informacji dotyczących wyłącznie skradzionych, przywłaszczonych, utraconych i unieważnionych dokumentów [21].

 

________________

 

21  Po przyjęciu wniosku Komisji COM/(2015)670/2 może zaistnieć konieczność wprowadzenia do tych ustępów dalszych zmian.

 

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b – podpunkt iii

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  lit. b) otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„b)   jeżeli obywatel państwa trzeciego posiada wizę [lub wizę objazdową], o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), szczegółowa kontrola przy wjeździe obejmuje także weryfikację autentyczności, ważności terytorialnej i czasowej oraz statusu wizy i, w stosownych przypadkach, tożsamości posiadacza wizy przez sprawdzenie informacji w wizowym systemie informacyjnym (VIS) zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008.22”;

 

_________________

 

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS).

 

Poprawka     9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b – podpunkt iv

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera g – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  lit. g) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„(i)   weryfikację, czy obywatel państwa trzeciego posiada dokument uprawniający do przekroczenia granicy i czy do dokumentu załączono, w stosownych przypadkach, wymaganą wizę lub dokument pobytowy. Weryfikacja dokumentu obejmuje sprawdzenie odpowiednich baz danych, w szczególności systemu informacyjnego Schengen, bazy danych Interpolu zawierającej dane o skradzionych lub utraconych dokumentach podróży, i krajowych baz danych zawierających informacje na temat skradzionych, przywłaszczonych, utraconych i unieważnionych dokumentów podróży. 23 Z wyjątkiem obywateli państw trzecich, których wyjazd podlega wpisowi do EES, jeżeli dokument podróży zawiera wizerunek twarzy zapisany na elektronicznym nośniku informacji (chip) i do którego to wizerunku zapisanego na chipie istnieje dostęp pod względem technicznym i prawnym, weryfikacja ta obejmuje weryfikację wizerunku twarzy zapisanego na chipie przez porównanie elektronicznie tego wizerunku z pobranym wizerunkiem twarzy danego obywatela państwa trzeciego.

 

_____________________

 

23  Warunki te przewidziane są we wniosku (COM(2015)670/2) zmieniającym art. 7 kodeksu granicznego Schengen, przy czym będą one stanowić element obowiązkowej kontroli osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się. W zależności od ostatecznego brzmienia przyjętego tekstu, zdanie to może wymagać zmiany.

 

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Uzasadnienie

Przepisy tego artykułu wychodzą poza zakres (art. 2) EES proponowanego w rozporządzeniu ustanawiającym system wjazdu/wyjazdu (EES), które nie obejmuje obywateli Unii lub kategorii, o których mowa w ust. 3 i 4. W związku z tym ustęp ten należy skreślić.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 aa

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  dodaje się art. 8aa w brzmieniu:

 

„Artykuł 8aa

 

Normy dotyczące zautomatyzowanych systemów kontroli granicznej

 

1.  Zautomatyzowane systemy kontroli granicznej są zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być używane przez wszystkie osoby, z wyjątkiem dzieci w wieku poniżej 12 lat. Są one również zaprojektowane w sposób gwarantujący pełne poszanowanie godności ludzkiej, w szczególności w przypadkach osób w szczególnie trudnej sytuacji. Jeżeli państwa członkowskie decydują się na stosowanie zautomatyzowanych systemów kontroli granicznej, gwarantują obecność wystarczającej liczby pracowników do pomocy osobom w stosowaniu takich systemów.

 

2.  Komisja w ścisłej współpracy z eu-LISA jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w odniesieniu do wprowadzania dodatkowych norm technicznych dla zautomatyzowanych systemów kontroli granicznej.”

Uzasadnienie

Konieczne są normy dotyczące zautomatyzowanych systemów kontroli granicznej.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Uzasadnienie

Przepisy tego artykułu wychodzą poza zakres (art. 2) EES proponowany w rozporządzeniu ustanawiającym system wjazdu/wyjazdu (EES), który nie obejmuje obywateli państw trzecich posiadających dokument pobytowy. W związku z tym ustęp ten należy skreślić.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 c – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dokument podróży okazywany przy przekraczaniu granicy zawiera elektroniczny nośnik informacji (chip), przy czym autentyczność przechowywanych na chipie danych potwierdza się, używając kompletnego łańcucha ważnych certyfikatów;

a)  dokument podróży okazywany przy przekraczaniu granicy zawiera elektroniczny nośnik informacji (chip), przy czym autentyczność i integralność przechowywanych na chipie danych potwierdza się, używając kompletnego łańcucha ważnych certyfikatów;

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 c – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dokument podróży okazywany przy przekraczaniu granicy zawiera wizerunek twarzy zapisany na chipie, który może być technicznie dostępny z poziomu zautomatyzowanego systemu w celu zweryfikowania tożsamości posiadacza dokumentu podróży przez porównanie wizerunku twarzy zapisanego na chipie z pobranym wizerunkiem twarzy tej osoby.

b)  dokument podróży okazywany przy przekraczaniu granicy zawiera wizerunek twarzy zapisany na chipie, który może być technicznie dostępny z poziomu zautomatyzowanego systemu kontroli granicznej w celu zweryfikowania tożsamości posiadacza dokumentu podróży przez porównanie wizerunku twarzy zapisanego na chipie z pobranym wizerunkiem twarzy tej osoby.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 d – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dokument podróży okazywany przy przekraczaniu granicy zawiera elektroniczny nośnik informacji (chip), przy czym autentyczność przechowywanych na chipie danych potwierdza się, używając kompletnego łańcucha ważnych certyfikatów;

a)  dokument podróży okazywany przy przekraczaniu granicy zawiera elektroniczny nośnik informacji (chip), przy czym autentyczność i integralność przechowywanych na chipie danych potwierdza się, używając kompletnego łańcucha ważnych certyfikatów;

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 d – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dokument podróży okazywany przy przekraczaniu granicy zawiera wizerunek twarzy zapisany na chipie, który może być technicznie dostępny z poziomu zautomatyzowanego systemu w celu zweryfikowania tożsamości posiadacza dokumentu podróży przez porównanie wizerunku twarzy zapisanego na chipie z pobranym wizerunkiem twarzy tej osoby;

b)  dokument podróży okazywany przy przekraczaniu granicy zawiera wizerunek twarzy zapisany na chipie, który może być technicznie dostępny z poziomu zautomatyzowanego systemu kontroli granicznej w celu zweryfikowania tożsamości posiadacza dokumentu podróży przez porównanie wizerunku twarzy zapisanego na chipie z pobranym wizerunkiem twarzy tej osoby.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 d – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy przesłanki wymienione w ust. 1 są spełnione, kontrola przy wjeździe i wyjeździe przewidziana w art. 8 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3 lit. a) i b) lub art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 3 lit. g) i h) może się odbywać przy użyciu systemu samoobsługi. W przypadku dokonywania odprawy granicznej za pomocą zautomatyzowanego systemu kontroli granicznej odprawa graniczna przy wyjeździe obejmuje kontrolę, o której mowa w art. 8 ust. 3 lit. h).

2.  W przypadku gdy przesłanki wymienione w ust. 1 są spełnione, kontrola graniczna przy wjeździe i wyjeździe przewidziana w art. 8 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3 lit. a) i b) lub art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 3 lit. g) i h) może się odbywać przy użyciu systemu samoobsługi. W przypadku dokonywania odprawy granicznej za pomocą zautomatyzowanego systemu kontroli granicznej odprawa graniczna przy wyjeździe obejmuje kontrolę, o której mowa w art. 8 ust. 3 lit. h).

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 d – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeśli danej osobie udzielono dostępu do krajowego programu ułatwień utworzonego przez państwo członkowskie zgodnie z art. 8e, odprawa graniczna przy wjeździe prowadzona za pomocą systemu samoobsługi nie może obejmować sprawdzenia elementów, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. a) ppkt (iv) i (v) w momencie przekraczania granicy zewnętrznej tego państwa członkowskiego lub granic zewnętrznych innego państwa członkowskiego, które zawarły z tym państwem członkowskim porozumienie, o którym mowa w art. 8e ust. 4.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 e – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie może utworzyć dobrowolny program, aby umożliwić obywatelom państw trzecich określonych w art. 2 ust. 6 lub obywatelom określonego państwa trzeciego, którzy nie korzystają z prawa do swobodnego przemieszczenia się, korzystanie z ułatwień zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu w momencie przekraczania granicy zewnętrznej państwa członkowskiego.

1.  Każde państwo członkowskie może utworzyć dobrowolny program, aby umożliwić obywatelom państw trzecich określonych w art. 2 ust. 6 lub obywatelom określonego państwa trzeciego, którzy nie korzystają z prawa do swobodnego przemieszczenia się na mocy prawa Unii, korzystanie z ułatwień zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu w momencie przekraczania granicy zewnętrznej państwa członkowskiego.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera c – podpunkt iv

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  wnioskodawca dowodzi, że jest uczciwy i wiarygodny, w szczególności, w stosownych przypadkach, że korzystał z wcześniejszych wiz o ograniczonej ważności terytorialnej zgodnie z prawem, wskazuje, jaka jest jego sytuacja ekonomiczna w państwie pochodzenia i dowodzi rzeczywistego zamiaru opuszczenia terytorium państwa członkowskiego w należytym terminie. Zgodnie z art. 23 [rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES)] organy, o których mowa w ust. b) niniejszego artykułu, mają dostęp do EES w celu weryfikacji, czy wnioskodawca nie przekroczył maksymalnego czasu dozwolonego pobytu na terytorium państw członkowskich;

(iv)  wnioskodawca dowodzi, że jest uczciwy i wiarygodny, w szczególności, w stosownych przypadkach, że korzystał zgodnie z prawem z wcześniejszych wiz lub wiz o ograniczonej ważności terytorialnej, udowadnia swoją sytuację gospodarczą w kraju pochodzenia i swój rzeczywisty zamiar opuszczenia terytorium państw członkowskich przed wygaśnięciem terminu ważności wizy, w stosownym przypadku, lub przed upływem dozwolonego okresu pobytu. Zgodnie z art. 23 [rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES)] organy, o których mowa w ust. b) niniejszego artykułu, mają dostęp do EES w celu weryfikacji, czy wnioskodawca nie przekroczył maksymalnego czasu dozwolonego pobytu na terytorium państw członkowskich;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 e – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W przypadku obywateli państw trzecich korzystających z krajowego programu ułatwień funkcjonariusze straży granicznej mogą przeprowadzać weryfikacje przy wjeździe zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a) i b) oraz przy wyjeździe zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. g) nie przez porównanie elektronicznie danych biometrycznych, ale przez porównanie wizerunku twarzy pobranego z chipa i wizerunku twarzy obywatela kraju trzeciego w indywidualnym rejestrze EES z samym obywatelem kraju trzeciego. Pełna weryfikacja jest przeprowadzana wyrywkowo, na podstawie analizy ryzyka.

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 e – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Odpowiedni poziom zabezpieczeń między krajowymi programami ułatwień a EES ustanawia się po przeprowadzeniu właściwej oceny zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 8 e – ustęp 4 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c.  Przy tworzeniu takiego krajowego programu ułatwień, państwa członkowskie, w ścisłej współpracy z eu-LISA, zapewniają normy ochrony danych równoważne środkom określonym w art. 39 [rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES)]. Państwa członkowskie dokonają odpowiedniej oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji, przy czym należy jasno określić obowiązki w zakresie bezpieczeństwa na wszystkich etapach procesu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  w art. 10 dodaje ust. 3aa w brzmieniu:

 

3aa.  Jeżeli państwa członkowskie podejmą decyzję o ustanowieniu krajowego programu ułatwień zgodnie z art. 8e, mogą postanowić wykorzystać specjalne pasy ruchu dla obywateli państw trzecich, którzy korzystają z takiego krajowego programu ułatwień.”

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 37 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(14a)  art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 ust. 5 i w art. 36, powierza się Komisji na czas nieokreślony.”

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8aa, art. 13 ust. 5 i w art. 36, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 37 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(14b)  art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13 ust. 5 i art. 36, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.”

„3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8aa, art. 13 ust. 5 i art. 36, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.”

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 37 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14c)  w art. 37 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

 

3a.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.

 

__________

 

*  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14 d (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Artykuł 37 – ustęp 5

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(14d)  art. 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 ust. 5 i art. 36 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”

„5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8aa, art. 13 ust. 5 i art. 36 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Załącznik VII – punkt 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(15a)  Pkt 1 załącznika VII otrzymuje brzmienie:

1.   Szefowie państw

1.   Szefowie państw i rządów

Na zasadzie odstępstwa od art. 6 oraz art. 8–14 szefowie państw i członkowie ich delegacji, których przyjazd i wyjazd został oficjalnie zapowiedziany straży granicznej drogą dyplomatyczną, mogą nie podlegać odprawie granicznej.

Na zasadzie odstępstwa od art. 6 oraz art. 8–14 szefowie państw, szefowie rządów i członkowie ich delegacji, których przyjazd i wyjazd został oficjalnie zapowiedziany straży granicznej drogą dyplomatyczną, mogą nie podlegać odprawie granicznej.

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Załącznik IV – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

skreśla się

„1.   Jeżeli ustawodawstwo krajowe danego państwa członkowskiego wyraźnie tak stanowi, państwo członkowskie może zamieścić stempel wjazdowy lub wyjazdowy w dokumentach podróży tych obywateli państw trzecich, którzy posiadają dokument pobytowy wydany przez to państwo członkowskie zgodnie z art. 11. Ponadto w załączniku V część A określono, że jeżeli obywatelowi państwa trzeciego odmówiono prawa wjazdu na podstawie art. 14, organ straży granicznej zamieszcza w paszporcie stempel wjazdowy, unieważniony poprzez skreślenie nieusuwalnym czarnym atramentem oraz umieszczenie po stronie przeciwnej, również nieusuwalnym atramentem, litery (liter) odpowiadającej (odpowiadających) przyczynie (przyczynom) odmowy wjazdu; lista przyczyn znajduje się na standardowym formularzu odmowy wjazdu zamieszczonym w części B załącznika V. ”

„1. Jeżeli ustawodawstwo krajowe danego państwa członkowskiego wyraźnie tak stanowi, państwo członkowskie może zamieścić stempel wjazdowy lub wyjazdowy w dokumentach podróży tych obywateli państw trzecich, którzy posiadają dokument pobytowy wydany przez to państwo członkowskie zgodnie z art. 11.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Załącznik IV – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)   pkt 3 otrzymuje brzmienie:

c) skreśla się pkt 3.

„3.   W przypadku odmowy wjazdu obywatela państwa trzeciego objętego obowiązkiem wizowym stempel zamieszcza się, co do zasady, na stronie przeciwnej do strony, na której zamieszczona jest wiza.

 

Jeżeli strony tej nie można wykorzystać, stempel zamieszcza się na stronie następnej. Nie zamieszcza się stempla na polu przeznaczonym do odczytu maszynowego.

 

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – ustęp 1 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Załącznik V – część A – punkt 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„b)   w przypadku obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na pobyt krótkoterminowy [lub na podstawie wizy objazdowej], na podstawie art. 6 a ust. 2 niniejszego rozporządzenia i art. 16 [rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES)] do systemu EES wprowadza się dane dotyczące odmowy wjazdu. Ponadto organ straży granicznej zamieszcza w paszporcie stempel wjazdowy, unieważniony poprzez skreślenie nieusuwalnym czarnym atramentem oraz umieszczenie po stronie przeciwnej, również nieusuwalnym atramentem, litery (liter) odpowiadającej (odpowiadających) przyczynie (przyczynom) odmowy wjazdu; lista przyczyn znajduje się na standardowym formularzu odmowy wjazdu zamieszczonym w części B niniejszego załącznika;”;

„b)   w przypadku obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na pobyt krótkoterminowy [lub na podstawie wizy objazdowej], na podstawie art. 6 a ust. 2 niniejszego rozporządzenia i art. 16 [rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES)] do systemu EES wprowadza się dane dotyczące odmowy wjazdu;”

Poprawka     33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 2016/399

Załącznik V – część B

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W załączniku V część B w sekcji zatytułowanej „Uwagi” dodaje się następujący tekst:

 

„Niniejszym informuje się zainteresowaną osobę, że jej dane osobowe i informacje o odmowie wjazdu zostają wprowadzone do systemu wjazdu/wyjazdu zgodnie z art. 16 [rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES)].

 

Zgodnie z art. 46 [rozporządzenia ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES)] zainteresowana osoba ma prawo do uzyskania związanych z nią danych zarejestrowanych w EES i może zwrócić się o poprawienie związanych z nią danych, które są nieprawidłowe, oraz o usunięcie danych, które zostały wprowadzone do systemu bezprawnie.”

  • [1]  Dz.U. C 487 z 28.12.2016, s. 66.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Niniejszy projekt sprawozdania uzupełnia projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu oraz odmowy wjazdu dla obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w sprawie określenia warunków dostępu do EES do celów ochrony porządku publicznego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011. Tym samym jest ono ściśle związane z projektem wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 562/2006 (WE) w odniesieniu do wzmocnienia kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych.

Stanowisko sprawozdawcy

Należy położyć większy nacisk na cel, jakim jest ułatwianie przekraczania granic, wraz z ogólnymi celami ściśle powiązanymi z EES. W tym celu należy zachęcać państwa członkowskie do rozwijania krajowych programów ułatwień ze wspólną bazą normatywną.

Z tych samych względów, aby osiągnąć harmonizację przepisów, należy dokonać homologacji norm dotyczących korzystania z systemów samoobsługi i zautomatyzowanych systemów przekraczania granic.

Sprawozdawca opowiada się za koniecznością dostosowania technicznego różnych tekstów ustawodawczych w celu nadania większej spójności przepisom rządzącym strefą Schengen i uniknięcia sprzeczności prawa. Należy zatem poświęcić szczególną uwagę różnym procesom negocjacyjnym, które są obecnie w toku, ponieważ ich wyniki mogą mieć znaczny wpływ na niniejszy projekt sprawozdania. W rezultacie niewykluczone są późniejsze poprawki do niniejszego sprawozdania w zależności od osiągniętych porozumień międzyinstytucjonalnych.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) 2016/399 w odniesieniu do stosowania systemu wjazdu/wyjazdu

Odsyłacze

COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)

Data przedstawienia w PE

6.4.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Data przyjęcia

27.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Data złożenia

8.3.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

38

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się