Διαδικασία : 2016/2323(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 14
CRE 14/03/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2017 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0085

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 706kWORD 63k
8.3.2017
PE 599.492v02-00 A8-0060/2017

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, τμήμα III – Επιτροπή

(2016/2323(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Siegfried Mureşan

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, τμήμα III – Επιτροπή

(2016/2323(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2) (εφεξής «η διοργανική συμφωνία»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

-  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(5) και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2018 (6522/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0060/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 θα είναι το πέμπτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (ΠΔΠ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του εσωτερικού οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου και εξωτερικών προκλήσεων και πολιτικών αβεβαιοτήτων, ενδέχεται να διατηρηθεί η πίεση στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση σε επίπεδο προϋπολογισμού απέναντι σε άμεσες προκλήσεις και κρίσεις πρέπει να συμπορεύεται με βιώσιμες απαντήσεις που επενδύουν στο κοινό μέλλον της Ένωσης·

Ένας προϋπολογισμός για βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση και ασφάλεια

1.  χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ· τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, ποιοτικές και σταθερές θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους, η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνικοοικονομική σύγκλιση, η μετανάστευση, η ασφάλεια και η αντιμετώπιση του λαϊκισμού καθώς και η κλιματική αλλαγή, είναι οι κύριες ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ και ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της λύσης στα ζητήματα αυτά· τονίζει ότι η αλληλεγγύη πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί βασική αρχή του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι μόνο ένας ισχυρός και στοχευμένος προϋπολογισμός της ΕΕ με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα είναι επωφελής για όλα τα κράτη μέλη και για όλους τους πολίτες της ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 που θα επιτρέπει στην ΕΕ να συνεχίσει να παράγει ευημερία μέσω της ανάπτυξης και της απασχόλησης και θα εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της·

2.  φρονεί ότι, σε πλαίσιο σεβασμού της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να διαθέτει εργαλεία που θα του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται σε περισσότερες κρίσεις ταυτόχρονα, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται ένα σχετικό επίπεδο ευελιξίας· θεωρεί ότι, ενώ η μεγέθυνση και η απασχόληση παραμένουν πάντα οι βασικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ, η εξασφάλιση βιώσιμης προόδου και ανάπτυξης στους τομείς αυτούς πρέπει να επιτευχθεί παράλληλα με την αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για θεματική συγκέντρωση κατά τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων για τον προϋπολογισμό του 2018·

Η έρευνα, οι υποδομές και οι ΜΜΕ ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης

3.  υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ, οι υποδομές, η επαρκώς χρηματοδοτούμενη έρευνα, η υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων και η συνεχής δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ενίσχυσης των επενδύσεων είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι η δημιουργία κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας πρέπει να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ· υποστηρίζει ότι οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να παρασχεθεί επαρκής δημοσιονομική στήριξη για την ενίσχυση των επενδύσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ· υπογραμμίζει, επομένως, τη σημασία του τομέα 1α, ο οποίος αποφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία στους ευρωπαίους πολίτες και στις επιχειρήσεις, και ζητεί να εξασφαλιστεί ενδεδειγμένο επίπεδο χρηματοδότησης για τον τομέα αυτό·

4.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των νεοσύστατων επιχειρήσεων, αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη πραγματικής ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ και για τη διασφάλιση μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής ενωσιακής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, το ποσοστό ικανοποιούμενων αιτήσεων είναι ανησυχητικά χαμηλό και πολλά σχέδια υψηλής ποιότητας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μένουν χωρίς χρηματοδότηση από την ΕΕ· σημειώνει ότι πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, αποθαρρύνονται από την υποβολή προτάσεων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο πιστώσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», με παράλληλη συνέχιση της ατζέντας για την απλούστευσή του· υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος άλλων ερευνητικών προγραμμάτων·

5.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ· θεωρεί επίσης ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την κύρια πηγή δημιουργίας απασχόλησης και, κατά συνέπεια, χρειάζονται κατάλληλη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· ζητεί, εν προκειμένω, αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος COSME, δεδομένης της επιτυχίας του προγράμματος· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση του προγράμματος COSME στο νέο ΠΔΠ, προκειμένου η ΕΕ να παρέχει ουσιαστικότερη στήριξη στις ΜΜΕ· πιστεύει ότι η δημιουργία συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά μέσα θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα·

6.  υποστηρίζει σθεναρά την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών δικτύων υποδομών· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων αυτών και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει το ενδεδειγμένο επίπεδο χρηματοδότησης για το 2018·

7.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο και τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στο θέμα της μείωσης του επενδυτικού χάσματος που εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρώπη, και αναγνωρίζει τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής· χαιρετίζει επίσης την πρόταση της Επιτροπής για παράταση του ΕΤΣΕ έως το 2020, η οποία θα πρέπει να έχει ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της αρχής της προσθετικότητας και της γεωγραφικής ισορροπίας, στο πλαίσιο της οποίας απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες· υπογραμμίζει ότι η επιλογή των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΤΣΕ θα πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα και να είναι προσανατολισμένη στη ζήτηση· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών ως προς την παροχή πιο στοχευμένης τεχνικής βοήθειας σε τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ, και να προαγάγει επίσης τη γεωγραφική ισορροπία· καλεί ακόμη την Επιτροπή να αναλύει σε τακτική βάση την προστιθέμενη αξία του ΕΤΣΕ, μέσω εκτίμησης επιπτώσεων για τα αποτελέσματα του ταμείου·

Εκπαίδευση και απασχόληση των νέων – προαπαιτούμενα για την επιτυχία της νέας γενιάς

8.  θεωρεί ότι η εκπαίδευση αποτελεί προαπαιτούμενο για βιώσιμες, καλά αμειβόμενες και σταθερές θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της κινητικότητας ως μέσου που επιτρέπει σε νεαρούς Ευρωπαίους να αξιοποιήσουν τις ποικίλες ατομικές τους δεξιότητες, διευρύνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης· χαιρετίζει, εν προκειμένω, τον ρόλο που διαδραματίζει το πρόγραμμα Erasmus + στη διευκόλυνση της ενδοευρωπαϊκής κινητικότητας νεαρών σπουδαστών, μαθητευομένων και εθελοντών· πιστεύει ότι, ιδίως σε καιρούς ανόδου του εθνικισμού και του λαϊκισμού, έχει σημασία να διευκολύνεται η φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών εθνών και πολιτισμών για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση και ταυτότητα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, περαιτέρω αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus+ το 2018·

9.  υπογραμμίζει ότι η ανεργία των νέων αποτελεί ένα από τα κύρια μελήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει ιδιαίτερα μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, κυρίως στις φτωχότερες περιοχές της Ένωσης, και ότι θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη γενιά νεαρών Ευρωπαίων, υπονομεύοντας τη μακροπρόθεσμη οικονομική μεγέθυνση· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017, θα διατεθεί πίστωση 500 εκατομμυρίων EUR στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού το 2017· θεωρεί ότι η ΠΑΝ έχει θεμελιώδη συμβολή στον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ για απασχόληση και ανάπτυξη και παραμένει σταθερά προσηλωμένο στη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για τη συνέχιση της ΠΑΝ μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, που θα συνοδεύεται από παράλληλη βελτίωση της λειτουργίας και της εφαρμογής της· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία·

10.  λαμβάνει θετικά υπόψη την πρόταση να καθιερωθεί μια «Κάρτα Interrail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια»· υπογραμμίζει ότι το έργο αυτό έχει τη δυνατότητα να τονώσει την ευρωπαϊκή συνείδηση και ταυτότητα· τονίζει, ωστόσο, ότι το έργο δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί εις βάρος άλλων επιτυχημένων προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως στον χώρο της νεολαίας και του πολιτισμού, και ότι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και να περιλαμβάνει διατάξεις για τη συμμετοχή των κατοίκων των νησιών που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το δυνητικό κόστος και τις πηγές χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία αυτή και να υποβάλει σχετικές προτάσεις·

Παραδοσιακές προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ υπό μορφή επενδυτικών πολιτικών

11.  υποστηρίζει ένθερμα την περιφερειακή πολιτική ως ένα από τα κύρια επενδυτικά μέσα του προϋπολογισμού της ΕΕ που διασφαλίζει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπογραμμίζει ότι η πολιτική αυτή παράγει ανάπτυξη και απασχόληση σε όλα τα κράτη μέλη· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, που έχουν μέχρι στιγμής ως αποτέλεσμα χαμηλότερες επενδύσεις οι οποίες δεν συμβάλλουν επαρκώς στην ανάπτυξη και στη δημιουργία απασχόλησης ή στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων εντός και μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα αίτια των καθυστερήσεων και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την αντιμετώπισή τους, προκειμένου ιδίως να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ορισμού των διαχειριστικών και ελεγκτικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης και να υπάρξει ραγδαία επιτάχυνση της εκτέλεσης·

12.  αναγνωρίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού τομέα γεωργίας στη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας και στη διαχείριση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στους αγρότες που έχουν πληγεί από το ρωσικό εμπάργκο, τη γρίπη των πτηνών, την κρίση στον τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων και την κρίση στον τομέα του κρέατος· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες αστάθειες στις αγορές και να διασφαλίζουν τον εφοδιασμό με ασφαλή τρόφιμα ποιότητας· ζητεί να δοθεί η δέουσα προσοχή στη γεωργία και στην αλιεία μικρής κλίμακας·

Εσωτερικές προκλήσεις

13.  είναι πεπεισμένο ότι, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποδείχτηκε ανεπαρκής να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων ή τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως είναι η αυξανόμενη διεθνής τρομοκρατία· υπογραμμίζει ότι, σε αυτή τη βάση, πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη λύση στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι, όπως έχει αποδείξει η επανειλημμένη κινητοποίηση ειδικών μέσων, όπως του μηχανισμού ευελιξίας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είχε σχεδιασθεί αρχικά για την αντιμετώπιση κρίσεων αυτής της κλίμακας· επισημαίνει ότι πρέπει να εγκριθεί μια συνεπής στρατηγική για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, που θα περιλαμβάνει σαφείς, μετρήσιμους και κατανοητούς στόχους· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ανάγκη κινητοποίησης πρόσθετων μέσων για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων δεν πρέπει να έχει το προβάδισμα έναντι άλλων σημαντικών πολιτικών της Ένωσης, για παράδειγμα στον τομέα της απασχόλησης και της ανάπτυξης·

14.  χαιρετίζει τον ρόλο μέσων όπως το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) στην αντιμετώπιση των συνεπειών της μεταναστευτικής και προσφυγικής πρόκλησης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων, και ζητεί την εγγραφή επαρκών πιστώσεων για τα ταμεία αυτά τα επόμενα χρόνια· επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η αρχή του επιμερισμού της επιβάρυνσης μεταξύ κρατών μελών στο θέμα της χρηματοδότησης των προσπαθειών που απαιτούνται για την παροχή της κατάλληλης μέριμνας στους πρόσφυγες· χαιρετίζει επίσης τον ρόλο των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, όπως της Ευρωπόλ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, της EASO, του Eurojust, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του eu-LISA, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, η εκτέλεση της εντολής τους να έχει ως βάση αυξημένο προϋπολογισμό και στελέχωση· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην ενίσχυση και τη διαχείριση των συνόρων της, στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των εθνικών αρχών και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης και του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, με τη βελτίωση των μέτρων και των πρακτικών ένταξης, τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών και την κατοχύρωση επιχειρήσεων ασφαλούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης·

15.  υπογραμμίζει ότι ο τρέχων προϋπολογισμός του ΤΕΑ (των 700 εκατομμυρίων EUR περίπου σε αναλήψεις υποχρεώσεων) δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η διεθνής τρομοκρατία· ζητεί, ως εκ τούτου, ενίσχυση των χρηματοδοτικών πόρων για την αναβάθμιση των υποδομών για την ασφάλεια σε ένα καταλληλότερο επίπεδο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες·

16.  υπενθυμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών οργανισμών στην εξασφάλιση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών νομοθετικών προτεραιοτήτων και, συνεπώς, στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη διαχείριση της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης· επιμένει, συνεπώς, ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι σε σχέση τόσο με τις διοικητικές όσο και τις επιχειρησιακές δαπάνες, προκειμένου να μπορούν οι οργανισμοί να επιτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και να επιτυγχάνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα· σε σχέση με τις αυξήσεις στη στελέχωση και στις πιστώσεις για τους οργανισμούς με αφετηρία τον προϋπολογισμό του 2014, υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αυξήσεις αυτές θεωρούνται ως στοιχεία των νέων πολιτικών εξελίξεων και της νέας νομοθεσίας που δεν εντάσσονται στον υπολογισμό του στόχου για μείωση του προσωπικού κατά 5%· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός του 2018 δεν θα πρέπει να προβλέπει περαιτέρω μειώσεις στα οργανογράμματα των ευρωπαϊκών οργανισμών πέραν του 5% για κάθε θεσμικό όργανο και οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας·

17.  υποστηρίζει σθεναρά ερευνητικές πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και στην επίτευξη συνεργειών στον τομέα της άμυνας· τονίζει, ωστόσο, ότι για τη δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να διατεθούν νέα κονδύλια, δεδομένου ότι πρόκειται για νέα πολιτική πρωτοβουλία με σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί ακόμη να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες για τη χρηματοδότηση ενός ερευνητικού προγράμματος στον τομέα της άμυνας με ειδικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, μολονότι πρέπει πράγματι να τηρούνται οι διατάξεις που περιλαμβάνουν οι Συνθήκες, η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας είναι αναγκαία επιλογή προκειμένου να δοθεί απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίες προκύπτουν από την παρατεταμένη αστάθεια στις γειτονικές περιοχές της Ένωσης και την αβεβαιότητα όσον αφορά την προσήλωση ορισμένων εταίρων της ΕΕ στους στόχους του ΝΑΤΟ· τονίζει ακόμη την ανάγκη για βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα και καινοτομία στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εγγραφή επαρκών πιστώσεων στον προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσουν με συνεπέστερο τρόπο τις εξωτερικές προκλήσεις· σημειώνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, με παράθυρα έρευνας και ικανοτήτων·

18.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει την εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και των μακροπρόθεσμων στόχων της ίδιας της ΕΕ για το κλίμα, με την υλοποίηση του στόχου για διάθεση του 20% των δαπανών του ΠΔΠ 2014-2020 για το κλίμα· σημειώνει με ανησυχία ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 2020 ως προς τη βιοποικιλότητα δεν θα επιτευχθούν αν δεν καταβληθούν ουσιαστικές πρόσθετες προσπάθειες· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι έχει σημασία η ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας σε όλο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα LIFE και στο δίκτυο Natura 2000·

Εξωτερικές προκλήσεις

19.  επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια της σημερινής μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της μέσω επενδύσεων στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μεταναστευτικές ροές· ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή να εκπονήσει οδικό χάρτη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης· τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη στρατηγική προσαρμογή όλων των μέσων αναπτυξιακής πολιτικής για να διασφαλιστεί σταθερή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη χωρίς να υπονομεύεται η εφαρμογή των υφιστάμενων εξωτερικών πολιτικών· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές, στέγαση, εκπαίδευση και ιατρικές υπηρεσίες και η στήριξη των ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική προστασία και την ένταξη, αποτελούν μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, ως μέρος της λύσης για τις προκλήσεις αυτές, το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο (ΕΕΣ) ως ένα συνεκτικό και συντονισμένο πλαίσιο για την προώθηση των επενδύσεων στην Αφρική και στις χώρες της γειτονίας, έχοντας κατά νου ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και να συμβάλει σε αυτή· αναμένει ότι το ΕΕΣ θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή τη χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και ότι θα διασφαλιστεί η διαφανής διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και όλων των έργων του·

20.  σημειώνει ότι η σημερινή τάση της Επιτροπής να καταφεύγει σε δορυφορικούς δημοσιονομικούς μηχανισμούς, όπως η διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, τα καταπιστευματικά ταμεία και άλλα παρόμοια μέσα, δεν εξασφάλισε την επιτυχία σε όλες τις περιπτώσεις· ανησυχεί μήπως η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης υπονομεύσει τη διαφανή διαχείριση του προϋπολογισμού και αποτελέσει τροχοπέδη στο δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των δαπανών· εμμένει, ως εκ τούτου, στη θέση του ότι οι ad hoc εξωτερικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο επί της εφαρμογής των μηχανισμών αυτών· τονίζει ωστόσο ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος άλλων υφιστάμενων εξωτερικών μέσων· λαμβάνει υπό σημείωση την απόκλιση μεταξύ των υποσχέσεων των κρατών μελών και της πραγματικής συνεισφοράς στα κονδύλια αυτά και προτρέπει τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ώστε να καλυφθεί η συνεισφορά της ΕΕ·

21.  υπογραμμίζει ότι μία από τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην ΕΕ είναι μια σταθερή γειτονία της ΕΕ· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίνεται προτεραιότητα στις επενδύσεις στη γειτονία της ΕΕ προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή, συγκεκριμένα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων στη νότια γειτονία, και της ρωσικής επίθεσης στην ανατολική γειτονία· επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των χωρών που εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ είναι κομβικής σημασίας για τη διευκόλυνση των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, αλλά υπογραμμίζει ότι η στήριξη θα πρέπει να εφαρμόζεται για όσο διάστημα οι εν λόγω χώρες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών·

Επαρκείς πιστώσεις πληρωμών για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ΕΕ

22.  επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τον κύριο στόχο του ως προϋπολογισμού επενδύσεων· είναι πεπεισμένο ότι αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν η ΕΕ δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, πράγμα που θα θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της·

23.  τονίζει ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020 οδήγησε σε μείωση των απαιτήσεων πληρωμών για το 2016 και το 2017· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ και υπενθυμίζει το πρωτοφανές επίπεδο των 24,7 δισεκατομμυρίων EUR στα τέλη του 2014· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, με την ευκαιρία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, παρέσχε, για πρώτη φορά, προβλέψεις πληρωμών έως το 2020, αλλά τονίζει ότι απαιτείται η δέουσα επικαιροποίησή τους κάθε χρόνο, προκειμένου να μπορεί η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λαμβάνει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα·

24.  υπογραμμίζει ότι, παρά το ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί τελική συμφωνία για την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, πολλά θετικά στοιχεία της αναθεώρησης που βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης – ιδίως ως προς την αυξημένη ευελιξία – μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή και την αντιμετώπιση μιας μελλοντικής κρίσης πληρωμών· θεωρεί ότι, σε περίπτωση που επιταχυνθεί η υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή, όπως αναμένεται, ενδέχεται να απαιτηθεί μεγαλύτερη ευελιξία ήδη από το επόμενο έτος, προκειμένου να εξασφαλιστεί, εις απάντηση, επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή στο τέλος του έτους·

25.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι πληρωμές των ειδικών μέσων (μηχανισμός ευελιξίας, Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αποθεματικό έκτακτης βοήθειας) πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αναλήψεων υποχρεώσεων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο της εν εξελίξει ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, τη δυνητική πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς το ζήτημα της εγγραφής στον προϋπολογισμό των πληρωμών των ειδικών μέσων του ΠΔΠ με την αναθεώρηση της απόφασης του 2014 για το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, μολονότι το ζήτημα αυτό δεν έχει επιλυθεί κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο·

Κοιτάζοντας προς το μέλλον

26.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα υποβάλει, έως το τέλος του 2017, τις προτάσεις της για το ΠΔΠ μετά το 2020, που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ, η οποία θα επηρεάσει το ΠΔΠ μετά το 2020· τονίζει ότι η εν λόγω απόφαση καθιστά αδύνατη τη συνέχιση των εργασιών με τον συνήθη τρόπο· αποδίδει την ύψιστη σημασία στη διεργασία που θα οδηγήσει στη θέσπιση του νέου δημοσιονομικού πλαισίου και σε έναν αναμορφωμένο και αποτελεσματικότερο προϋπολογισμό της ΕΕ και αναμένει ότι θα είναι στο ύψος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση και των δεσμεύσεων που έχει ήδη αναλάβει· ζητεί ταχεία και θετική ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την απαιτούμενη προσαρμογή του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου και τον βαθμό πρόσθετης ευελιξίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ που είναι αναγκαίος για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης·

27.  υπογραμμίζει ότι η προβλεψιμότητα και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελούν προαπαιτούμενο για μια ισχυρή και σταθερή Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης της διάρκειας του ΠΔΠ με τους πολιτικούς κύκλους του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα δώσει την ευκαιρία να εξετασθούν μακροχρόνια προβλήματα που εμποδίζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ να έχει απόδοση ανάλογη των πραγματικών του δυνατοτήτων, ιδίως σε ό, τι αφορά το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, προκειμένου να εκλείψουν σταδιακά οι κάθε είδους επιστροφές και διορθωτικοί μηχανισμοί· επιβεβαιώνει τη θέση του υπέρ μιας εις βάθος μεταρρύθμισης των ιδίων πόρων της ΕΕ και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την υποβολή της τελικής έκθεσης της Ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αντλήσουν τα ενδεδειγμένα συμπεράσματα από την έκθεση αυτή και να αναλύσουν τη σκοπιμότητα της υλοποίησης των συστάσεων της Ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, οι οποίες αναμένεται ότι θα καταστήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ περισσότερο σταθερό, απλό, αυτόνομο, δίκαιο και προβλέψιμο· αναμένει ότι κάθε νέος ίδιος πόρος θα πρέπει να οδηγεί σε μείωση των εισφορών ΑΕΕ των κρατών μελών· επιδοκιμάζει το συμπέρασμα της Ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους ως προς το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να εστιάσει σε τομείς που αποφέρουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία και ως προς την προσέγγιση του «juste retour», στην οποία θα πρέπει να δοθεί τέλος, δεδομένου ότι η έκθεση καταδεικνύει ότι όλα τα κράτη μέλη ωφελούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ανεξάρτητα από το «καθαρό τους υπόλοιπο»·

28.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει και να εφαρμόζει τη στρατηγική για έναν «προϋπολογισμό της ΕΕ που εστιάζεται στα αποτελέσματα»· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει απλούστευση των κανόνων, εξορθολογισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ανάπτυξη συναφών δεικτών επιδόσεων·

29.  τονίζει ότι η αρχή της ισότητας των φύλων θα πρέπει να ενσωματωθεί, όπου είναι εφικτό, ως οριζόντιος στόχος πολιτικής σε όλους τους τίτλους του προϋπολογισμού της ΕΕ·

30.  τονίζει τη σημασία που έχει η πλήρης συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, ως μοναδικού θεσμικού οργάνου που εκλέγεται δημοκρατικά από τους πολίτες της ΕΕ·

31.  καλεί το Συμβούλιο να σεβαστεί τις πολιτικές του δηλώσεις και να συνεργαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ διαθέτει έναν επαρκή προϋπολογισμό·

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

(5)

ΕΕ L 51 της 28.2.2017, σ. 1.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Birgit Sippel, Kathleen Van Brempt


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

Alde

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Birgit Sippel, Kathleen Van Brempt, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Verts/ALE

Jordi Solé

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου