ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033

9.3.2017 - (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) - ***I

Комисия по култура и образование
Докладчик: Сантяго Фисас Айшела


Процедура : 2016/0186(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0061/2017
Внесени текстове :
A8-0061/2017
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0400),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 167, параграф 5 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0223/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 81 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП),

–  като взеха предвид становището на Комитета на регионите, от 17 ноември 2016 г.[1],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8-0061/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение     1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета5 има за цел да се запази и насърчи многообразието на културите в Европа и да се изтъкнат общите им черти, както и да се увеличи чувството за принадлежност на гражданите към едно общо културно пространство. Решението цели също така да се стимулира приносът на културата в дългосрочното развитие на градовете съгласно съответните им стратегии и приоритети.

(1)  Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета5 има за цел да се запази и насърчи богатството и многообразието на културите в Европа и да се изтъкнат общите им черти, както и да се увеличи чувството за принадлежност на гражданите към едно общо културно пространство. Това решение има също така за цел насърчаването на взаимното разбиране и междукултурния диалог и изтъкването на общото културно наследство, както е предвидено в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Решението цели също така да се стимулира приносът на културата за интелигентното, устойчиво и приобщаващо развитие на градовете и техните околности съгласно съответните им дългосрочни стратегии и приоритети.

_________________

_________________

5 Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033 и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО (OВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 1).

5 Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033 и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО (OВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 1).

Изменение     2

Предложение за решение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Действието на Съюза „Европейски столици на културата“ подчертава богатството и разнообразието на европейските култури, както и споделените им характеристики, като в същото време насърчава по-доброто взаимно разбирателство и чувството за принадлежност сред европейските граждани. Действието има положително въздействие в културно отношение, като същевременно благоприятства туризма и насърчава развитието на градовете в цяла Европа.

Изменение     3

Предложение за решение

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Популяризирането на културата е приоритет на Европейския съюз, тъй като тя е основополагаща за човешкото развитие, за тласъка към политическа интеграция и за повишаването на общите доходи.

Изменение     4

Предложение за решение

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Европейските столици на културата спомагат решително за популяризирането на ценностите на Съюза.

Изменение     5

Предложение за решение

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  С цел да се изтъкне значението на наследството на столиците на културата, следва да се осигури признание на Мрежата на европейските столици на културата, включваща градовете, които са носели тази титла поне веднъж.

Изменение     6

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В член 3 от Решение № 445/2014/ЕС се предвижда, че достъп до действието на Съюза „Европейски столици на културата“ имат само градове от държавите членки, от страни кандидатки или потенциални кандидати или от държава, която се присъединява към Съюза при обстоятелствата, посочени в член 3, параграф 5 от посоченото решение.

(2)  В член 3 от Решение № 445/2014/ЕС се предвижда, че достъп до действието на Съюза „Европейски столици на културата“ имат само градове от държавите членки, от страни кандидатки или потенциални кандидати или от държава, която се присъединява към Съюза при обстоятелствата, посочени в член 3, параграф 5 от посоченото решение. Нови Сад (Сърбия), Тимишоара (Румъния) и Елевсина (Гърция) ще бъдат Европейски столици на Културата за 2021 г.

Изменение     7

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Действието на Съюза следва също така, при определени условия, да бъде отворено за участие за градове от държавите от Европейската асоциация за свободна търговия, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство („държавите от ЕАСТ/ЕИП“) с цел да се укрепят културните връзки между тези държави и Европейския съюз в съответствие с член 81 от Споразумението за Европейското икономическо пространство.

(3)  Действието на Съюза следва също така, при определени условия, да бъде отворено за участие за градове от държавите от Европейската асоциация за свободна търговия, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство („държавите от ЕАСТ/ЕИП“) с цел да се укрепят културните връзки между тези държави и Европейския съюз в съответствие с член 167, параграф 3 от ДФЕС и член 81 от Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Изменение     8

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Въпреки това, през периода 2020—2033 г., обхванат от това решение, от съображения за равнопоставеност с градовете от държавите членки, на градовете от държавите от ЕАСТ/ЕИП следва да бъде позволено да участват само в едно съревнование за званието. Освен това всяка държава от ЕАСТ/ЕИП следва да бъде допусната да бъде домакин на проявата само веднъж през този период.

(4)  Въпреки това, през периода 2020—2033 г., обхванат от Решение № 445/2014/ЕС, от съображения за равнопоставеност с участващите в действието градове, на градовете от ЕАСТ/ЕИП следва да бъде позволено да участват само в едно съревнование за званието. Освен това всяка държава от ЕАСТ/ЕИП следва да бъде допусната да бъде домакин на проявата само веднъж през този период, както е вече установено за държавите кандидатки или потенциални кандидатки в съответствие с Решение № 445/2014/ЕС.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Страна кандидатка, потенциален кандидат или държава от ЕАСТ/ЕИП следва да е домакин на действието „Европейски столици на културата“ през 2028 г. вместо през 2027 г., така че да се даде възможност на тези държави да проведат преговори за участието си в програмата на Съюза в подкрепа на културата, която ще замени програмата „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г., преди съответната покана за подаване на заявления поне шест години преди годината на проявата.

(5)  Тъй като е необходимо поканите за подаване на заявления да бъдат публикувани най-късно шест години преди годината на проявата, страна кандидатка, потенциален кандидат или държава от ЕАСТ/ЕИП следва да бъде домакин на действието „Европейски столици на културата“ през 2028 г. вместо през 2027 г., така че да се даде възможност на тези държави да проведат преговори за участието си в програмата на Съюза в подкрепа на културата, която ще последва програмата „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г.

Изменение     10

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Решение № 445/2014/ЕС

Член 3 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Званието се присъжда най-много на един град във всяка от двете държави членки, посочени в графика, поместен в приложението („графикът“), и през съответните години — на един град от държава от ЕАСТ/ЕИП, страна кандидатка или потенциален кандидат или на един град от страна, присъединяваща се към Съюза при посочените в параграф 5 обстоятелства.;

Званието се присъжда най-много на един град във всяка от двете държави членки, посочени в графика, поместен в приложението („графикът“), и през съответните години — на един град от държава от ЕАСТ/ЕИП, страна кандидатка, потенциален кандидат или на един град от страна, присъединяваща се към Съюза при посочените в параграф 5 обстоятелства.;

Изменение    11

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Решение 445/2014/ЕС

Член 3 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Градовете в държавите от ЕАСТ/ЕИП, страните кандидатки и потенциалните кандидати, участващи в програмата „Творческа Европа“ или в последващите програми на Съюза в подкрепа на културата на датата на публикуване на поканата за подаване на заявления, посочена в член 10, параграф 2, могат да кандидатстват за званието за една година в рамките на открито съревнование, провеждащо се на всеки три години в съответствие с графика.

Градовете в държавите от ЕАСТ/ЕИП, страните кандидатки и потенциалните кандидати, участващи в програмата „Творческа Европа“ или в последващите програми на Съюза в подкрепа на културата на датата на публикуване на поканата за подаване на заявления, посочена в член 10, параграф 2, могат да кандидатстват за званието за една година в рамките на открито съревнование, провеждащо се в съответствие с графика.

Изменение     12

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Решение № 445/2014/ЕС

Член 3 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Градовете в държавите от ЕАСТ/ЕИП, страните кандидатки и потенциалните кандидати могат да участват само в едно съревнование за периода 2020—2033 г.

Градовете в държавите от ЕАСТ/ЕИП, страните кандидатки и потенциалните кандидати могат да участват само в едно съревнование за периода 2020—2033 г. Следователно всяка държава от ЕАСТ/ЕИП, страна кандидатка или потенциален кандидат може да бъде домакин на проявата само веднъж през периода 2020—2033 г.

Изменение     13

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Решение № 445/2014/ЕС

Член 3 – параграф 4 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава от ЕАСТ/ЕИП, страна кандидатка или потенциален кандидат може да бъде домакин на проявата само веднъж през периода 2020—2033 г.;

заличава се

Изменение    14

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Решение 445/2014/ЕС

Член 10 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предварителен подбор и подбор в държавите от ЕАСТ/ЕИП, страните кандидатки и потенциалните кандидати;

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение     15

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

Решение № 445/2014/ЕС

Член 13 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съответната държава членка или държава от ЕАСТ/ЕИП, страна кандидатка или потенциален кандидат може да номинира наблюдател, който да присъства на тези заседания.

Съответната държава членка, държава от ЕАСТ/ЕИП, страна кандидатка или потенциален кандидат може да номинира наблюдател, който да присъства на тези заседания.

Изменение    16

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б

Решение 445/2014/ЕС

Член 13 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Екипът представя докладите си за мониторинг на Комисията, както и на определените градове и съответната държава членка или държава от ЕАСТ/ЕИП, страна кандидатка или потенциален кандидат.

Екипът представя докладите си за мониторинг на Комисията, на определените градове и техните държави членки, както и на държавите от ЕАСТ/ЕИП, страните кандидатки или потенциални кандидати.

Изменение     17

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Решение № 445/2014/ЕС

Член 16 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Добавя се следният член:

 

„Член 16a

 

Мрежа на европейските столици на културата

 

Осигурява се признание на Мрежата на европейските столици на културата (МЕСК), включваща градовете, които са били столица на културата поне веднъж. Комисията, след провеждане на съответните консултации с всички заинтересовани участници, разполага с правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16б във връзка с регулирането на МЕСК.“

Изменение     18

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Решение № 445/2014/ЕС

Член 16 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Добавя се следният член:

 

„Член 16б

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на решението].

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 16а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 16а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033

Позовавания

COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.6.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CULT

22.6.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

22.6.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

12.7.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Сантяго Фисас Айшела

8.9.2016

 

 

 

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

Дата на внасяне

9.3.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD/NGL

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“