BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033

9.3.2017 - (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) - ***I

Kultur- og Uddannelsesudvalget
Ordfører: Santiago Fisas Ayxelà


Procedure : 2016/0186(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0061/2017
Indgivne tekster :
A8-0061/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0400),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 167, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0223/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 81 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS),

–  der henviser til udtalelse af 17. november 2016[1] fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0061/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag     1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 445/2014/EU5 har til formål at bevare og fremme mangfoldigheden i kulturerne i Europa og fremhæve deres fælles træk samt at øge borgernes følelse af at tilhøre et fælles kulturområde. Afgørelsen har også til formål at fremme kulturens bidrag til byudvikling på lang sigt i overensstemmelse med deres respektive strategier og prioriteter.

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 445/2014/EU5 har til formål at bevare og fremme rigdommen og mangfoldigheden i kulturerne i Europa og fremhæve deres fælles træk samt at øge borgernes følelse af at tilhøre et fælles kulturområde. Denne afgørelse tager også sigte på både at fremme den gensidige forståelse og interkulturelle dialog og på at fremhæve den fælles kulturarv som fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Afgørelsen har også til formål at fremme kulturens bidrag til intelligent, bæredygtig og inklusiv udvikling af byer og deres omgivelser i overensstemmelse med deres respektive langsigtede strategier og prioriteter.

_________________

_________________

5 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 445/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 og om ophævelse af afgørelse nr. 1622/2006/EF (EUT L 132 af 3.5.2014, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 445/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 og om ophævelse af afgørelse nr. 1622/2006/EF (EUT L 132 af 3.5.2014, s. 1).

Ændringsforslag     2

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  EU-aktionen vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" sætter fokus på rigdommen og mangfoldigheden i kulturerne i Europa og deres fælles træk og fremmer samtidig en bedre gensidig forståelse og en følelse af et fælles tilhørsforhold blandt borgerne i Europa. Aktionen har en positiv indvirkning i kulturel henseende og fremmer samtidig turisme og byudvikling i hele Europa.

Ændringsforslag     3

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Fremme af kultur er en prioritet for EU, eftersom kulturen er en grundlæggende forudsætning for menneskelig udvikling, større politisk integration og vækst i den samlede indkomst.

Ændringsforslag     4

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  De europæiske kulturhovedstæder bidrager på afgørende vis til at fremme Unionens værdier.

Ændringsforslag     5

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d)  Netværket af europæiske kulturhovedstæder, der omfatter byer, som mindst én gang har båret titlen, bør anerkendes, med henblik på bedst muligt at udnytte de erfaringer, der er gjort med ordningen med europæiske kulturhovedstæder.

Ændringsforslag     6

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I artikel 3 i afgørelse nr. 445/2014/EU fastsættes det, at kun byer i en medlemsstat, et kandidatland eller et potentielt kandidatland eller i et land, som tiltræder Unionen under de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 5, i afgørelsen, skal have adgang til kulturhovedstadsaktionen.

(2)  I artikel 3 i afgørelse nr. 445/2014/EU fastsættes det, at kun byer i en medlemsstat, et kandidatland eller et potentielt kandidatland eller i et land, som tiltræder Unionen under de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 5, i afgørelsen, skal have adgang til kulturhovedstadsaktionen. Novi Sad (Serbien), Timișoara (Rumænien) og Elefsina (Grækenland) skal være europæiske kulturhovedstæder i 2021.

Ændringsforslag     7

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det bør også være muligt – på visse betingelser – at byer fra landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EFTA/EØS-landene") har adgang til kulturhovedstadsaktionen for at styrke de kulturelle bånd mellem disse lande og EU i overensstemmelse med artikel 81 aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

(3)  Det bør også være muligt – på visse betingelser – at byer fra landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EFTA/EØS-landene"), har adgang til kulturhovedstadsaktionen for at styrke de kulturelle bånd mellem disse lande og EU i overensstemmelse med artikel 167, stk. 3, i TEUF og artikel 81 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Ændringsforslag     8

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Inden for den periode, som nævnte afgørelse omfatter, dvs. 2020-2033, bør det af hensyn til ligestillingen med medlemsstaternes byer imidlertid kun være muligt for byer i EFTA/EØS-lande at deltage i én konkurrence om titlen. Ligeledes bør hvert EØS/EFTA-land kun kunne være vært for aktionen én gang i den nævnte periode.

(4)  Inden for den periode, som afgørelse nr. 445/2014/EU omfatter, dvs. 2020-2033, bør det af hensyn til ligestillingen med de byer, der deltager i aktionen, imidlertid kun være muligt for byer i EFTA/EØS-lande at deltage i én konkurrence om titlen. Ligeledes bør hvert EØS/EFTA-land kun kunne være vært for aktionen én gang i den nævnte periode, således som det allerede gælder for kandidatlande og potentielle kandidater i overensstemmelse med afgørelse nr. 445/2014/EU.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Et kandidatland, potentielt kandidatland eller et EFTA/EØS-land bør være vært for kulturhovedstadsaktionen i 2028 i stedet for i 2027 for at gøre det muligt for disse lande at forhandle om deres deltagelse i det EU-program vedrørende kulturstøtte, som efterfølger Et Kreativt Europa for perioden 2021-2027, inden Kommissionen offentliggør den relevante indkaldelse af ansøgninger senest seks år før titelåret.

(5)  Da indkaldelse af ansøgninger skal offentliggøres senest seks år før titelåret, bør et kandidatland, potentielt kandidatland eller et EFTA/EØS-land være vært for kulturhovedstadsaktionen i 2028 i stedet for i 2027 for at gøre det muligt for disse lande at forhandle om deres deltagelse i det EU-program vedrørende kulturstøtte, som efterfølger programmet Et Kreativt Europa for perioden 2021-2027.

Ændringsforslag     10

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Afgørelse nr. 445/2014/EU

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Titlen tildeles hvert år højst én by i hver af de to medlemsstater, der er angivet i kalenderen i bilaget ("kalenderen"), og i de relevante år én by fra et EFTA/EØS-land eller et kandidatland eller en potentiel kandidat eller én by i et land, som tiltræder Unionen under de omstændigheder, som er beskrevet i stk. 5.

Titlen tildeles hvert år højst én by i hver af de to medlemsstater, der er angivet i kalenderen i bilaget ("kalenderen"), og i de relevante år én by fra et EFTA/EØS-land, et kandidatland, en potentiel kandidat eller én by i et land, som tiltræder Unionen under de omstændigheder, som er beskrevet i stk. 5.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Afgørelse 445/2014/EU

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Byer i EFTA/EØS-lande og i kandidatlande og potentielle kandidater, som deltager i programmet Et Kreativt Europa eller i efterfølgende EU-programmer vedrørende kulturstøtte på datoen for offentliggørelse af indkaldelsen af ansøgninger, jf. artikel 10, stk. 2, kan ansøge om titlen for ét år inden for rammerne af en åben konkurrence, som afholdes hvert tredje år i henhold til kalenderen.

Byer i EFTA/EØS-lande og i kandidatlande og potentielle kandidater, som deltager i programmet Et Kreativt Europa eller i efterfølgende EU-programmer vedrørende kulturstøtte på datoen for offentliggørelse af indkaldelsen af ansøgninger, jf. artikel 10, stk. 2, kan ansøge om titlen for ét år inden for rammerne af en åben konkurrence, som afholdes i henhold til kalenderen.

Ændringsforslag     12

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Afgørelse nr. 445/2014/EU

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Byer i EFTA/EØS-lande, kandidatlande og potentielle kandidater kan kun deltage i én konkurrence i perioden 2020-2033.

Byer i EFTA/EØS-lande, kandidatlande og potentielle kandidater kan kun deltage i én konkurrence i perioden 2020-2033. Som følge heraf har hvert EFTA/EØS-land, kandidatland eller hver potentiel kandidat kun lov til at være vært for titlen én gang i perioden 2020-2033."

Ændringsforslag     13

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Afgørelse nr. 445/2014/EU

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvert EFTA/EØS-land, kandidatland eller hver potentiel kandidat kan kun være vært for titlen én gang i perioden 2020-2033.

udgår

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Afgørelse 445/2014/EU

Artikel 10 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foreløbig udvælgelse og udvælgelse i EFTA/EØS-lande, kandidatlande og potentielle kandidater,

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag     15

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Afgørelse nr. 445/2014/EU

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat eller potentielle kandidat eller det berørte kandidatland eller EFTA/EØS-land kan udpege en observatør til at deltage i disse møder.

"Den berørte medlemsstat, potentielle kandidat, det berørte kandidatland eller EFTA/EØS-land kan udpege en observatør til at deltage i disse møder."

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b

Afgørelse 445/2014/EU

Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Juryen sender sine overvågningsrapporter til Kommissionen samt til de udpegede byer og til den berørte medlemsstat eller potentielle kandidat eller det berørte kandidatland eller EFTA/EØS-land."

"Juryen sender sine overvågningsrapporter til Kommissionen, til de udpegede byer og deres medlemsstater samt til de berørte EFTA/EØS-lande, kandidatlande eller potentielle kandidater."

Ændringsforslag     17

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Afgørelse nr. 445/2014/EU

Artikel 16 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  Følgende artikel tilføjes:

 

"Artikel 16a

 

Netværk af europæiske kulturhovedstæder

 

Netværket af europæiske kulturhovedstæder, der omfatter byer, som mindst én gang har båret titlen, anerkendes. Kommissionen gives efter behørigt samråd med alle de relevante interesseparter beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16b om reguleringen af netværket af europæiske kulturhovedstæder."

Ændringsforslag     18

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Afgørelse nr. 445/2014/EU

Artikel 16 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  Følgende artikel tilføjes:

 

"Artikel 16b

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra ... [datoen for denne afgørelses ikrafttræden].

 

3.  Den i artikel 16a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 16a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EU-aktion vedrørende “Den Europæiske Kulturhovedstad” 2020-2033

Referencer

COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

Dato for høring af EP

17.6.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

22.6.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

22.6.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

12.7.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Santiago Fisas Ayxelà

8.9.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

Dato for indgivelse

9.3.2017

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

29

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD/NGL

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller