ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033

9.3.2017 - (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà


Διαδικασία : 2016/0186(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0061/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0061/2017
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0400),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 167 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0223/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 17ης Νοεμβρίου 2016[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (Α8-0061/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία     1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  H απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 αποσκοπεί να διασφαλίσει και να προωθήσει την πολυμορφία των πολιτισμών στην Ευρώπη και να επισημάνει τα κοινά στοιχεία τους με στόχο την αύξηση του αισθήματος των πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό πολιτιστικό χώρο. Η εν λόγω απόφαση έχει επίσης στόχο την ενίσχυση της συμβολής του πολιτισμού στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πόλεων σύμφωνα με τις αντίστοιχες στρατηγικές και προτεραιότητές τους.

(1)  H απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 αποσκοπεί να διασφαλίσει και να προωθήσει τον πλούτο και την πολυμορφία των πολιτισμών στην Ευρώπη και να επισημάνει τα κοινά στοιχεία τους, ενισχύοντας το αίσθημα των πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό πολιτιστικό χώρο. Η εν λόγω απόφαση έχει επίσης στόχο τόσο να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση και τον διαπολιτισμικό διάλογο, όσο και να φέρει στο προσκήνιο την κοινή πολιτιστική κληρονομιά, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η εν λόγω απόφαση έχει επίσης στόχο να ενισχύσει τη συμβολή του πολιτισμού στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των πόλεων και των περιοχών που τις περιβάλλουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες μακροπρόθεσμες στρατηγικές και προτεραιότητές τους.

_________________

_________________

5Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ (ΕΕ L 132 της 3.5. 2014, σ. 1).

5Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ (ΕΕ L 132 της 3.5. 2014, σ. 1).

Τροπολογία     2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η δράση της Ένωσης για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης τονίζει τον πλούτο και την πολυμορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και τα κοινά χαρακτηριστικά των πολιτισμών αυτών, ενώ παράλληλα προωθεί την καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και το αίσθημα των πολιτών ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Η δράση έχει θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τον πολιτισμό, προωθεί τον τουρισμό και προάγει την ανάπτυξη των πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία     3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Η προώθηση του πολιτισμού αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση, καθώς έχει θεμελιώδη σημασία για την ανθρώπινη ανάπτυξη, την ενίσχυση της πολιτικής ολοκλήρωσης και την αύξηση του συνολικού εισοδήματος.

Τροπολογία     4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης συμβάλλουν αποφασιστικά στην προώθηση των αξιών της Ένωσης.

Τροπολογία     5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1δ)  Πρέπει να αναγνωριστεί το Δίκτυο Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, που αποτελείται από τις πόλεις που έχουν φιλοξενήσει την πρωτοβουλία τουλάχιστον μία φορά, προκειμένου να ενισχυθεί η πείρα που αποκομίζεται από το πρόγραμμα πολιτιστικών πρωτευουσών.

Τροπολογία     6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ προβλέπει ότι μόνο οι πόλεις από κράτος μέλος, από υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα ή από χώρα που προσχωρεί στην Ένωση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης έχουν πρόσβαση στην ενωσιακή δράση «Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης».

(2)  Το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ προβλέπει ότι μόνο οι πόλεις από κράτος μέλος, από υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα ή από χώρα που προσχωρεί στην Ένωση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης έχουν πρόσβαση στην ενωσιακή δράση «Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης». Το Νόβι Σαντ (Σερβία), η Τιμισοάρα (Ρουμανία) και η Ελευσίνα (Ελλάδα) θα είναι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2021.

Τροπολογία     7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει επίσης να επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη συμμετοχή πόλεων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ»), με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των χωρών αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 81 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

(3)  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει επίσης να επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη συμμετοχή πόλεων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ»), με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των χωρών αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 81 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Τροπολογία     8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την απόφαση, ήτοι από το 2020 έως το 2033, και για λόγους ίσης μεταχείρισης με τις πόλεις των κρατών μελών, οι πόλεις των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ θα πρέπει να επιτρέπεται να συμμετάσχουν μόνο σε έναν διαγωνισμό για τον τίτλο. Ομοίως, κάθε χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ θα πρέπει να επιτρέπεται να φιλοξενήσει την πρωτοβουλία μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

(4)  Ωστόσο, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την απόφαση αριθ. 445/2014/EΕ, ήτοι από το 2020 έως το 2033, και για λόγους ίσης μεταχείρισης με τις πόλεις που συμμετέχουν στη δράση, οι πόλεις των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ θα πρέπει να επιτρέπεται να συμμετάσχουν μόνο σε έναν διαγωνισμό για τον τίτλο. Ομοίως, κάθε χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ θα πρέπει να επιτρέπεται να φιλοξενήσει την πρωτοβουλία μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, όπως συμβαίνει ήδη για τις υποψήφιες χώρες ή τις δυνάμει υποψήφιες σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 445/2014/EΕ.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Μια υποψήφια χώρα, δυνάμει υποψήφια χώρα ή χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ θα πρέπει να φιλοξενήσει τη δράση «πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης» το 2028 αντί του 2027, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εν λόγω χώρες να διαπραγματευτούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Ένωσης για τη στήριξη του πολιτισμού που θα ακολουθήσει το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2021 έως 2027, προτού η Επιτροπή δημοσιεύσει τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας τουλάχιστον έξι έτη πριν από το έτος εορτασμού.

(5)  Καθώς οι προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων πρέπει να δημοσιεύονται το αργότερο έξι έτη πριν από το έτος φιλοξενίας του θεσμού, μία υποψήφια χώρα, δυνάμει υποψήφια χώρα ή χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ θα πρέπει να φιλοξενήσει τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2028 αντί του 2027, ώστε να μπορέσει να διαπραγματευθεί τη συμμετοχή της στο ενωσιακό πρόγραμμα πολιτιστικής στήριξης που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2021 έως 2027.

Τροπολογία     10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε χρόνο τον τίτλο λαμβάνει μία πόλη κατ' ανώτατο όριο από καθένα εκ των δύο κρατών μελών που εμφαίνονται στο χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος («χρονοδιάγραμμα») και, στα έτη όπου προβλέπεται, μία πόλη από χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ ή από υποψήφια χώρα ή δυνάμει υποψήφια χώρα ή μία πόλη από χώρα που προσχωρεί στην Ένωση σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5.»,

Κάθε χρόνο τον τίτλο λαμβάνει μία πόλη κατ' ανώτατο όριο από καθένα εκ των δύο κρατών μελών που εμφαίνονται στο χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος («χρονοδιάγραμμα») και, στα έτη όπου προβλέπεται, μία πόλη από χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, από υποψήφια χώρα, από δυνάμει υποψήφια χώρα ή μία πόλη από χώρα που προσχωρεί στην Ένωση σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5.»,

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Απόφαση 445/2014/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τον τίτλο για ένα έτος, στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού που διοργανώνεται ανά τριετία βάσει του χρονοδιαγράμματος, πόλεις από χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και από υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, οι οποίες, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ή στα επόμενα προγράμματα της Ένωσης για τη στήριξη του πολιτισμού.

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τον τίτλο για ένα έτος, στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού που διοργανώνεται βάσει του χρονοδιαγράμματος, πόλεις από χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και από υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, οι οποίες, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ή στα επόμενα προγράμματα της Ένωσης για τη στήριξη του πολιτισμού.

Τροπολογία     12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πόλεις χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψηφίων χωρών και δυνάμει υποψηφίων χωρών επιτρέπεται να συμμετάσχουν μόνο σε έναν διαγωνισμό κατά την περίοδο 2020-2033.

Οι πόλεις χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψηφίων χωρών και δυνάμει υποψηφίων χωρών επιτρέπεται να συμμετάσχουν μόνο σε έναν διαγωνισμό κατά την περίοδο 2020-2033. Ως εκ τούτου, κάθε χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα επιτρέπεται να φιλοξενήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα μόνο μία φορά κατά την περίοδο 2020-2033.»·

Τροπολογία     13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, κάθε χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα επιτρέπεται να φιλοξενήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα μόνο μία φορά κατά την περίοδο 2020-2033.»·

διαγράφεται

Τροπολογία    14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Απόφαση 445/2014/ΕΕ

Άρθρο 10 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Προεπιλογή και επιλογή στις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες»·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία     15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Το κράτος μέλος ή η χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ ή η υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα μπορεί να διορίσει παρατηρητή στις εν λόγω συνεδριάσεις.»·

«Το κράτος μέλος, η χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, η υποψήφια χώρα, ή η δυνάμει υποψήφια χώρα μπορεί να διορίσει παρατηρητή στις εν λόγω συνεδριάσεις.»·

Τροπολογία    16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Απόφαση 445/2014/ΕΕ

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Η ομάδα διαβιβάζει τις εκθέσεις της στην Επιτροπή, καθώς και στις πόλεις που φέρουν τον τίτλο και στο οικείο κράτος μέλος ή τη χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ ή την οικεία υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα.»·

«Η ομάδα διαβιβάζει τις εκθέσεις της στην Επιτροπή, στις πόλεις που φέρουν τον τίτλο και στα κράτη μέλη τους, καθώς και στις οικείες χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, στις οικείες υποψήφιες χώρες ή τις οικείες δυνάμει υποψήφιες χώρες.»·

Τροπολογία     17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ

Άρθρο 16 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 16α

 

Δίκτυο Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης

 

Αναγνωρίζεται το Δίκτυο Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης (ΔΠΠΕ), που αποτελείται από τις πόλεις που έχουν φιλοξενήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα τουλάχιστον μία φορά. Η Επιτροπή, κατόπιν της διεξαγωγής κατάλληλων διαβουλεύσεων με όλους τους σχετικούς φορείς, εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16β σχετικά με τον κανονισμό του ΔΠΠΕ.»

Τροπολογία     18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ

Άρθρο 16 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 16β

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 16α για αόριστη διάρκεια μετά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης].

 

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 16α εξουσιοδότηση είναι δυνατό να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16α τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω περίοδος παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.”

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.6.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

22.6.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

22.6.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

12.7.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Santiago Fisas Ayxelà

8.9.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

Ημερομηνία κατάθεσης

9.3.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD/NGL

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή