Menettely : 2016/0186(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0061/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0061/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/06/2017 - 5.8
CRE 13/06/2017 - 5.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0252

MIETINTÖ     ***I
PDF 491kWORD 78k
9.3.2017
PE 594.103v02-00 A8-0061/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Esittelijä: Santiago Fisas Ayxelà

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0400),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 167 artiklan 5 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0223/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen 81 artiklan,

–  ottaa huomioon alueiden komitean 17. marraskuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A8-0061/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus     1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 445/2014/EU5 tavoitteena on suojella ja edistää Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta ja korostaa niiden yhteisiä piirteitä ja samalla lisätä kansalaisten tunnetta kuulumisesta yhteiseen kulttuurialueeseen. Päätöksellä edistetään kulttuurin panosta kaupunkien pitkän aikavälin kehitykseen niiden omien strategioiden ja painopisteiden mukaisesti.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 445/2014/EU5 tavoitteena on suojella ja edistää Euroopan kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta ja korostaa niiden yhteisiä piirteitä ja samalla lisätä kansalaisten tunnetta kuulumisesta yhteiseen kulttuurialueeseen. Päätöksellä sekä edistetään keskinäistä yhteisymmärrystä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua että korostetaan yhteistä kulttuuriperintöä, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) määrätään. Päätöksellä edistetään kulttuurin panosta kaupunkien ja niitä ympäröivien alueiden älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kehitykseen niiden omien pitkän aikavälin strategioiden ja painopisteiden mukaisesti.

_________________

_________________

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 445/2014/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 ja päätöksen N:o 1622/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 132, 3.5.2014, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 445/2014/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 ja päätöksen N:o 1622/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 132, 3.5.2014, s. 1).

Tarkistus     2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevassa unionin toiminnassa korostetaan Euroopan kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta ja niiden yhteisiä piirteitä ja edistetään samalla unionin kansalaisten keskinäistä yhteisymmärrystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toiminnalla on myönteisiä kulttuurisia vaikutuksia, ja samalla se edistää matkailua ja kaupunkien kehitystä Euroopassa.

Tarkistus     3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Kulttuurin edistäminen kuuluu unionin painopisteisiin, sillä kulttuuri on ehdottoman tärkeä tekijä inhimillisen kehityksen, poliittisen yhdentymisen vahvistamisen ja kokonaistulojen kasvun kannalta.

Tarkistus     4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Euroopan kulttuuripääkaupungit auttavat merkittävällä tavalla edistämään unionin arvoja.

Tarkistus     5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 d)  Euroopan kulttuuripääkaupunkien verkosto, jonka muodostavat vähintään kerran kulttuuripääkaupungiksi valitut kaupungit, olisi tunnustettava kulttuuripääkaupunkijärjestelmästä saatujen kokemusten parantamiseksi.

Tarkistus     6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Päätöksen 445/2014/EU 3 artiklan mukaan ainoastaan jäsenvaltion, ehdokasmaan tai mahdollisen ehdokasmaan kaupunki tai unioniin mainitun päätöksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti liittyvän maan kaupunki, voi päästä mukaan unionin Euroopan kulttuuripääkaupungit -toimintaan.

(2)  Päätöksen 445/2014/EU 3 artiklan mukaan ainoastaan jäsenvaltion, ehdokasmaan tai mahdollisen ehdokasmaan kaupunki tai unioniin mainitun päätöksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti liittyvän maan kaupunki, voi päästä mukaan unionin Euroopan kulttuuripääkaupungit -toimintaan. Novi Sad (Serbia), Timișoara (Romania) ja Elefsina (Kreikka) ovat Euroopan kulttuuripääkaupunkeja vuonna 2021.

Tarkistus     7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tämän unionin toiminnan olisi oltava tietyin rajoituksin avointa myös kaupungeille Euroopan vapaakauppaliiton maissa, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolia (EFTA/ETA-maat), jotta voidaan vahvistaa kyseisten maiden ja Euroopan unionin välisiä kulttuurisiteitä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 81 artiklan mukaisesti.

(3)  Tämän unionin toiminnan olisi oltava tietyin rajoituksin avointa myös kaupungeille Euroopan vapaakauppaliiton maissa, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolia (EFTA/ETA-maat), jotta voidaan vahvistaa kyseisten maiden ja Euroopan unionin välisiä kulttuurisiteitä SEUT-sopimuksen 167 artiklan 3 kohdan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 81 artiklan mukaisesti.

Tarkistus     8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jäsenvaltioiden kaupunkien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi EFTA/ETA-maiden kaupungit saisivat kuitenkin osallistua vain yhteen kilpailuun kyseisen päätöksen voimassaolokaudella, eli vuosina 2020–2033. Lisäksi kukin EFTA/ETA-maa saisi isännöidä vain yhtä nimitystä kyseisen ajanjakson aikana.

(4)  Toimintaan osallistuvien kaupunkien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi EFTA/ETA-maiden kaupungit saisivat kuitenkin osallistua vain yhteen kilpailuun päätöksen N:o 445/2014/EU voimassaolokaudella, eli vuosina 2020–2033. Lisäksi kukin EFTA/ETA-maa saisi isännöidä vain yhtä nimitystä kyseisen ajanjakson aikana, mikä pätee jo ehdokasmaihin ja mahdollisiin ehdokasmaihin päätöksen N:o 445/2014/EU mukaan.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Ehdokasmaan, mahdollisen ehdokasmaan tai EFTA/ETA-maan olisi isännöitävä Euroopan kulttuuripääkaupunkia vuonna 2028 vuoden 2027 sijaan, jotta kyseisillä mailla on mahdollisuus neuvotella osallistumisestaan unionin kulttuuriohjelmiin, jotka seuraavat Luova Eurooppa -ohjelmaa vuosina 2021–2027, ennen kuin komissio julkaisee asiaankuuluvan hakemuspyynnön vähintään kuusi vuotta ennen nimitysvuotta.

(5)  Koska hakemuspyynnöt on julkaistava vähintään kuusi vuotta ennen nimitysvuotta, ehdokasmaan, mahdollisen ehdokasmaan tai EFTA/ETA-maan olisi isännöitävä Euroopan kulttuuripääkaupunkia vuonna 2028 vuoden 2027 sijaan, jotta kyseisillä mailla on mahdollisuus neuvotella osallistumisestaan Luova Eurooppa ‑ohjelmaa seuraavaan unionin kulttuuriohjelmaan vuosina 2021–2027.

Tarkistus     10

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Päätös N:o 445/2014/EU

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Nimitys annetaan kunakin vuonna enintään yhdelle kaupungille kummastakin liitteessä olevassa kalenterissa, jäljempänä ’kalenteri’, esitetystä jäsenvaltiosta sekä asiaankuuluvina vuosina yhtä EFTA/ETA-maan, ehdokasmaan ja mahdollisen ehdokkaan kaupunkia, tai unioniin 5 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti liittyvän maan kaupunkia.”;

Nimitys annetaan kunakin vuonna enintään yhdelle kaupungille kummastakin liitteessä olevassa kalenterissa, jäljempänä ’kalenteri’, esitetystä jäsenvaltiosta sekä asiaankuuluvina vuosina yhdelle EFTA/ETA-maan, ehdokasmaan ja mahdollisen ehdokkaan kaupungille, tai unioniin 5 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti liittyvän maan kaupungille.”;

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 445/2014/EU

3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Luova Eurooppa -ohjelmaan tai myöhempiin unionin kulttuuriohjelmiin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna hakemuspyynnön julkaisupäivänä osallistuvat EFTA/ETA-maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden kaupungit voivat hakea nimitystä yhdeksi vuodeksi osallistumalla kalenterin mukaisesti kolmen vuoden välein järjestettävään avoimeen kilpailuun.

Luova Eurooppa -ohjelmaan tai myöhempiin unionin kulttuuriohjelmiin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna hakemuspyynnön julkaisupäivänä osallistuvat EFTA/ETA-maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden kaupungit voivat hakea nimitystä yhdeksi vuodeksi osallistumalla kalenterin mukaisesti järjestettävään avoimeen kilpailuun.

Tarkistus     12

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 445/2014/EU

3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

EFTA/ETA-maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kaupungeilla on kuitenkin oikeus osallistua vain yhteen kilpailuun vuosina 2020–2033.

EFTA/ETA-maiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kaupungeilla on kuitenkin oikeus osallistua vain yhteen kilpailuun vuosina 2020–2033. Näin ollen kukin EFTA/ETA-maa, ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokas voi saada nimityksen ainoastaan kerran vuosina 2020–2033.”;

Tarkistus     13

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 445/2014/EU

3 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kukin EFTA/ETA-maa, ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokas voi saada nimityksen ainoastaan kerran vuosina 2020–2033.”;

Poistetaan.

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Päätös N:o 445/2014/EU

10 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

”Esivalinta ja valinta EFTA/ETA-maissa, ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokkaissa”;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus     15

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Päätös N:o 445/2014/EU

13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Asianomainen EFTA/ETA-maa, jäsenvaltio, ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokas voi nimetä tarkkailijan osallistumaan näihin kokouksiin.”;

”Asianomainen jäsenvaltio, EFTA/ETA-maa, ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokas voi nimetä tarkkailijan osallistumaan näihin kokouksiin.”;

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Päätös N:o 445/2014/EU

13 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Raati toimittaa seurantaraporttinsa komissiolle sekä nimetyille kaupungeille ja asianomaiselle jäsenvaltiolle, EFTA/ETA-maalle, ehdokasmaalle tai mahdolliselle ehdokkaalle.”;

”Raati toimittaa seurantaraporttinsa komissiolle sekä nimetyille kaupungeille ja asianomaisille jäsenvaltioille sekä EFTA/ETA-maille, ehdokasmaille tai mahdollisille ehdokkaille.”;

Tarkistus     17

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Päätös N:o 445/2014/EU

16 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”16 a artikla

 

Euroopan kulttuuripääkaupunkien verkosto

 

Tunnustetaan Euroopan kulttuuripääkaupunkien verkosto, jonka muodostavat vähintään kerran kulttuuripääkaupungiksi valitut kaupungit. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 16 b artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan kulttuuripääkaupunkien verkoston sääntelemiseksi kaikkia asiaankuuluvia toimijoita kuultuaan.”

Tarkistus     18

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Päätös N:o 445/2014/EU

16 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”16 b artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle [tämän päätöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 16 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 16 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033

Viiteasiakirjat

COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

22.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

22.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

12.7.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Santiago Fisas Ayxelà

8.9.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.3.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD/NGL

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö