Ziņojums - A8-0061/2017Ziņojums
A8-0061/2017

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 445/2014/ES, ar ko nosaka Savienības rīcību "Eiropas kultūras galvaspilsētas" no 2020.gada līdz 2033. gadam

  9.3.2017 - (COM(2016)0400 – C8-0233/2016 – 2016/0186(COD)) - ***I

  Kultūras un izglītības komiteja
  Referents: Santiago Fisas Ayxelà


  Procedūra : 2016/0186(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0061/2017
  Iesniegtie teksti :
  A8-0061/2017
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 445/2014/ES, ar ko nosaka Savienības rīcību "Eiropas kultūras galvaspilsētas" no 2020. gada līdz 2033. gadam

  (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0400),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 167. panta 5. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0223/2016),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) 81. pantu,

  –  ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 17. novembra atzinumu[1],

  –  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

  –  ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A8-0061/2017),

  1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

  2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

  3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.     1

  Lēmuma priekšlikums

  1. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 445/2014/ES5 mērķis ir aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, kā arī vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai. Turklāt minētā lēmuma mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.

  (1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 445/2014/ES5 mērķis ir aizsargāt un veicināt kultūru bagātību un daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, kā arī vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai. Ar minēto lēmumu ir arī paredzēts gan veicināt savstarpējo sapratni un starpkultūru dialogu, gan izvirzīt uzmanības centrā kopīgo kultūras mantojumu, kā paredzēts Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD). Turklāt minētā lēmuma mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu viedā, ilgtspējīgā un iekļaujošā pilsētu un to apkārtējo teritoriju attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām ilgtermiņa stratēģijām un prioritātēm.

  _________________

  _________________

  5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Lēmums Nr. 445/2014/ES, ar ko izveido Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam un atceļ Lēmumu Nr. 1622/2006/EK (OV L 132, 3.5.2014., 1. lpp.) .

  5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Lēmums Nr. 445/2014/ES, ar ko izveido Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam un atceļ Lēmumu Nr. 1622/2006/EK (OV L 132, 3.5.2014., 1. lpp.).

  Grozījums Nr.     2

  Lēmuma priekšlikums

  1.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1a)  Savienības rīcība “Eiropas kultūras galvaspilsētas” uzsver Eiropas kultūru bagātību un daudzveidību un to kopīgās iezīmes, vienlaikus veicinot labāku savstarpējo sapratni un piederības sajūtu Eiropas iedzīvotāju vidū. Šai rīcībai ir pozitīva ietekme uz kultūru, vienlaikus sekmējot tūrismu un pilsētu attīstību visā Eiropā.

  Grozījums Nr.     3

  Lēmuma priekšlikums

  1.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1b)  Kultūras veicināšana ir Savienības prioritāte, jo tā ir īpaši būtiska cilvēku attīstībai, spēcīgākai politiskajai integrācijai un kopējo ienākumu pieaugumam.

  Grozījums Nr.     4

  Lēmuma priekšlikums

  1.c apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1c)  Eiropas kultūras galvaspilsētas sniedz ārkārtīgi būtisku ieguldījumu, lai popularizētu Savienības vērtības.

  Grozījums Nr.     5

  Lēmuma priekšlikums

  1.d apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1d)  Būtu jāatzīst Eiropas kultūras galvaspilsētu tīkls, kas ietver pilsētas, kuras ir ieguvušas šo nosaukumu vismaz vienu reizi, lai papildinātu pieredzi, kas gūta saistībā ar kultūras galvaspilsētu programmu.

  Grozījums Nr.     6

  Lēmuma priekšlikums

  2. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2)  Lēmuma Nr. 445/2014/ES 3. pantā paredzēts, ka Savienības rīcībā "Eiropas kultūras galvaspilsētas" var piedalīties tikai pilsētas no dalībvalsts, no kandidātvalsts vai iespējamās kandidātvalsts, vai no valsts, kas pievienojas Savienībai minētā lēmuma 3. panta 5. punktā izklāstītajos apstākļos.

  (2)  Lēmuma Nr. 445/2014/ES 3. pantā paredzēts, ka Savienības rīcībā "Eiropas kultūras galvaspilsētas" var piedalīties tikai pilsētas no dalībvalsts, no kandidātvalsts vai iespējamās kandidātvalsts, vai no valsts, kas pievienojas Savienībai minētā lēmuma 3. panta 5. punktā izklāstītajos apstākļos. Novi Sada (Serbija), Timišoara (Rumānija) un Eleusīna (Grieķija) būs Eiropas kultūras galvaspilsētas 2021. gadā.

  Grozījums Nr.     7

  Lēmuma priekšlikums

  3. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  Ievērojot dažus nosacījumus, Savienības rīcībai vajadzētu būt atvērtai pilsētām no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kuras ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu puses ("EBTA/EEZ valstis"), lai stiprinātu kultūras saites starp šīm valstīm un Eiropas Savienību saskaņā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 81. pantu.

  (3)  Ievērojot dažus nosacījumus, Savienības rīcībai vajadzētu būt atvērtai pilsētām no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kuras ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu puses ("EBTA/EEZ valstis"), lai stiprinātu kultūras saites starp šīm valstīm un Eiropas Savienību saskaņā ar LESD 167. panta 3. punktu un Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 81. pantu.

  Grozījums Nr.     8

  Lēmuma priekšlikums

  4. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4)  Tomēr, lai nodrošinātu līdztiesību ar dalībvalstu pilsētām, laikposmā, uz kuru attiecas minētais lēmums, proti, no 2020. līdz 2033. gadam, EBTA/EEZ valstu pilsētām būtu jāļauj piedalīties tikai vienā konkursā par nosaukumu. Turklāt minētajā laikposmā katrai EBTA/EEZ valstij būtu jāļauj pasākumu rīkot tikai vienu reizi.

  (4)  Tomēr, lai nodrošinātu līdztiesību ar pilsētām, kas piedalās šajā rīcībā, laikposmā, uz kuru attiecas Lēmums Nr. 445/2015/ES, proti, no 2020. līdz 2033. gadam, EBTA/EEZ valstu pilsētām būtu jāļauj piedalīties tikai vienā konkursā par nosaukumu. Turklāt minētajā laikposmā katrai EBTA/EEZ valstij būtu jāļauj pasākumu rīkot tikai vienu reizi, kā tas jau ir attiecībā uz kandidātvalstīm vai iespējamām kandidātvalstīm saskaņā ar Lēmumu Nr. 445/2014/ES.

  Grozījums Nr.    9

  Lēmuma priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5)  Kandidātvalstij/iespējamai kandidātvalstij vai EBTA/EEZ valstij būtu jārīko "Eiropas kultūras galvaspilsētas" pasākums 2028. gadā, nevis 2027. gadā, lai šīs valstis varētu risināt sarunas par savu dalību Savienības kultūras atbalsta programmā, kas sekos programmai "Radošā Eiropa" laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam, pirms tiek publicēts attiecīgais uzaicinājums iesniegt pieteikumus ne vēlāk kā sešus gadus pirms nosaukuma gada.

  (5)  Tā kā uzaicinājumi iesniegt pieteikumus ir jāpublicē vēlākais sešus gadus pirms pasākuma norises gada, kandidātvalstij, iespējamai kandidātvalstij vai EBTA/EEZ valstij būtu jārīko "Eiropas kultūras galvaspilsētas" pasākums 2028. gadā, nevis 2027. gadā, lai šīs valstis varētu risināt sarunas par savu dalību Savienības kultūras atbalsta programmā, kas sekos programmai "Radošā Eiropa" laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam.

  Grozījums Nr.     10

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

  Lēmums Nr. 445/2014/ES

  3. pants – 2. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Nosaukumu katru gadu piešķir ne vairāk kā vienai pilsētai katrā no divām dalībvalstīm, kas norādītas pielikumā iekļautajā kalendārā ("kalendārs"), un attiecīgos gados – vienai pilsētai no EBTA/EEZ valsts, kandidātvalsts vai iespējamās kandidātvalsts, vai vienai pilsētai no valsts, kas pievienojas Savienībai 5. punktā izklāstītajos apstākļos.";

  Nosaukumu katru gadu piešķir ne vairāk kā vienai pilsētai katrā no divām dalībvalstīm, kas norādītas pielikumā iekļautajā kalendārā ("kalendārs"), un attiecīgos gados – vienai pilsētai no EBTA/EEZ valsts, kandidātvalsts, iespējamās kandidātvalsts, vai vienai pilsētai no valsts, kas pievienojas Savienībai 5. punktā izklāstītajos apstākļos.;

  Grozījums Nr.    11

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

  Lēmums Nr. 445/2014/ES

  3. pants – 4. punkts – 1. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  EBTA/EEZ valstu, kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu pilsētas, kuras 10. panta 2. punktā minētā uzaicinājuma iesniegt pieteikumus publicēšanas dienā piedalās programmā "Radošā Eiropa" vai turpmākās Savienības kultūras atbalsta programmās, var kandidēt uz nosaukumu uz vienu gadu atklātā konkursā, ko saskaņā ar kalendāru rīko katru trešo gadu.

  EBTA/EEZ valstu, kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu pilsētas, kuras 10. panta 2. punktā minētā uzaicinājuma iesniegt pieteikumus publicēšanas dienā piedalās programmā "Radošā Eiropa" vai turpmākās Savienības kultūras atbalsta programmās, var kandidēt uz nosaukumu uz vienu gadu atklātā konkursā, ko rīko saskaņā ar kalendāru.

  Grozījums Nr.     12

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

  Lēmums Nr. 445/2014/ES

  3. pants – 4. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  EBTA/EEZ valstu, kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu pilsētas laikposmā no 2020. līdz 2033. gadam drīkst piedalīties tikai vienā konkursā.

  EBTA/EEZ valstu, kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu pilsētas laikposmā no 2020. līdz 2033. gadam drīkst piedalīties tikai vienā konkursā. Attiecīgi laikposmā no 2020. līdz 2033. gadam katra EBTA/EEZ valsts, kandidātvalsts vai iespējamā kandidātvalsts pasākumu drīkst rīkot tikai vienu reizi.

  Grozījums Nr.     13

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

  Lēmums Nr. 445/2014/ES

  3. pants – 4. punkts – 3. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Laikposmā no 2020. līdz 2033. gadam katra EBTA/EEZ valsts, kandidātvalsts vai iespējamā kandidātvalsts pasākumu drīkst rīkot tikai vienu reizi.";

  svītrots

  Grozījums Nr.    14

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

  Lēmums Nr. 445/2014/ES

  10. pants – virsraksts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  “Priekšatlase un atlase EBTA/EEZ valstīs, kandidātvalstīs un iespējamās kandidātvalstīs";

  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

  Grozījums Nr.     15

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

  Lēmums Nr. 445/2014/ES

  13. pants – 2. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  "Attiecīgā dalībvalsts, EBTA/EEZ valsts, kandidātvalsts vai iespējamā kandidātvalsts var izvirzīt vienu novērotāju, kas piedalās minētajās sanāksmēs.";

  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

  Grozījums Nr.    16

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts

  Lēmums Nr. 445/2014/ES

  13. pants – 3. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  “Žūrija uzraudzības ziņojumus nosūta Komisijai, kā arī izraudzītajām pilsētām un attiecīgajai dalībvalstij, EBTA/EEZ valstij, kandidātvalstij vai iespējamai kandidātvalstij.";

  Žūrija uzraudzības ziņojumus nosūta Komisijai, izraudzītajām pilsētām un to attiecīgajām dalībvalstīm, kā arī EBTA/EEZ valstīm, kandidātvalstīm vai iespējamām kandidātvalstīm.

  Grozījums Nr.     17

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

  Lēmums Nr. 445/2014/ES

  16.a pants (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a  Iekļauj šādu pantu:

   

  „16.a pants

   

  Eiropas kultūras galvaspilsētu tīkls

   

  Tiek atzīts Eiropas kultūras galvaspilsētu tīkls (EKGT), kas ietver pilsētas, kuras ir ieguvušas šo nosaukumu vismaz vienu reizi. Komisija pēc pienācīgas apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 16.b pantu attiecībā uz noteikumiem par EKGT.”

  Grozījums Nr.     18

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)

  Lēmums Nr. 445/2014/ES

  16.b pants (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  4.a  Iekļauj šādu pantu:

   

  „16.b pants

   

  Deleģēšanas īstenošana

   

  1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

   

  2.  Lēmuma 16.a pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no .. [šā lēmuma spēkā stāšanās dienas].

   

  3.  Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 16.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

   

  4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

   

  5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

   

  6.  Saskaņā ar 16.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Savienības rīcības noteikšana attiecībā uz Eiropas kultūras galvaspilsētām laikposmam no 2020.gada līdz 2033. gadam

  Atsauces

  COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  17.6.2016

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  CULT

  22.6.2016

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AFET

  22.6.2016

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  AFET

  12.7.2016

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Santiago Fisas Ayxelà

  8.9.2016

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  28.2.2017

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

  Iesniegšanas datums

  9.3.2017

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  29

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

  ECR

  Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

  EFDD/NGL

  Isabella Adinolfi

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

  PPE

  Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

  S&D

  Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

  Verts/ALE

  Jill Evans, Helga Trüpel

  1

  -

  ENF

  Dominique Bilde

  0

  0

  Simbolu atšifrējums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas