Procedure : 2016/0186(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0061/2017

Ingediende teksten :

A8-0061/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/06/2017 - 5.8
CRE 13/06/2017 - 5.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0252

VERSLAG     ***I
PDF 501kWORD 79k
10.3.2017
PE 594.103v02-00 A8-0061/2017

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

Commissie cultuur en onderwijs

Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0400),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 167, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0223/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 17 november 2016(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0061/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

Amendement     1

Voorstel voor een besluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Besluit nr. 445/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad5 beoogt de diversiteit van culturen in Europa te beschermen en te bevorderen en hun gemeenschappelijke kenmerken voor het voetlicht te brengen, alsook het gevoel van verbondenheid met een gemeenschappelijke culturele ruimte bij de burgers te versterken. Het besluit beoogt eveneens de bijdrage van cultuur aan de langetermijnontwikkeling van steden te stimuleren overeenkomstig hun respectieve strategieën en prioriteiten.

(1)  Besluit nr. 445/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad5 beoogt de rijkdom en diversiteit van culturen in Europa te beschermen en te bevorderen en hun gemeenschappelijke kenmerken voor het voetlicht te brengen, alsmede het gevoel van verbondenheid met een gemeenschappelijke culturele ruimte bij de burgers te versterken. Het besluit beoogt tevens het wederzijdse begrip en de interculturele dialoog aan te moedigen en tegelijk de nadruk te leggen op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed, zoals bepaald in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het besluit beoogt eveneens de bijdrage van cultuur aan de slimme, duurzame en inclusieve ontwikkeling van steden en de omliggende gebieden te stimuleren overeenkomstig hun respectieve langetermijnstrategieën en prioriteiten.

_________________

_________________

5Besluit nr. 445/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 en tot intrekking van Besluit nr. 1622/2006/EG (PB L 132 van 3.5. 2014, blz. 1).

5Besluit nr. 445/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 en tot intrekking van Besluit nr. 1622/2006/EG (PB L 132 van 3.5. 2014, blz. 1).

Amendement     2

Voorstel voor een besluit

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Met de actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" wordt de nadruk gelegd op de rijkdom en diversiteit van de Europese culturen en de elementen die deze culturen delen, terwijl beter wederzijds begrip en verbondenheid bij de Europese burgers worden bevorderd. De actie heeft een positieve impact op het gebied van cultuur, stimuleert het toerisme en bevordert de ontwikkeling van steden in heel Europa.

Amendement     3

Voorstel voor een besluit

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  Cultuurbevordering is een prioriteit voor de Unie, omdat cultuur fundamenteel is voor de menselijke ontwikkeling, sterkere politieke integratie en de groei van het totale inkomen.

Amendement     4

Voorstel voor een besluit

Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater)  De culturele hoofdsteden van Europa leveren een cruciale bijdrage aan het bevorderen van de waarden van de Unie.

Amendement     5

Voorstel voor een besluit

Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quinquies)  Het netwerk van culturele hoofdsteden van Europa, dat bestaat uit de steden die minstens één keer houder van de titel zijn geweest, moet worden erkend teneinde de ervaring die in het kader van dit programma is verworven te verruimen.

Amendement     6

Voorstel voor een besluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Artikel 3 van Besluit nr. 445/2014/EU bepaalt dat uitsluitend steden uit een lidstaat, een kandidaat-lidstaat of een potentiële kandidaat-lidstaat of uit een land dat tot de Unie toetreedt in de omstandigheden die vervat zijn in artikel 3, lid 5, van dat besluit toegang hebben tot de actie van de Unie "Culturele Hoofdsteden van Europa".

(2)  Artikel 3 van Besluit nr. 445/2014/EU bepaalt dat uitsluitend steden uit een lidstaat, een kandidaat-lidstaat of een potentiële kandidaat-lidstaat of uit een land dat tot de Unie toetreedt in de omstandigheden die vervat zijn in artikel 3, lid 5, van dat besluit toegang hebben tot de actie van de Unie "Culturele Hoofdsteden van Europa". Novi Sad (Servië), Timișoara (Roemenië) en Elefsina (Griekenland) zullen de culturele hoofdsteden van Europa zijn in 2021.

Amendement     7

Voorstel voor een besluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Onder bepaalde voorwaarden zou de actie van de Unie ook moeten openstaan voor steden uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna "de EVA/EER-landen" genoemd), met het oog op de versterking van de culturele banden tussen deze landen en de Europese Unie, in overeenstemming met artikel 81 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

(3)  Onder bepaalde voorwaarden zou de actie van de Unie ook moeten openstaan voor steden uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna "de EVA/EER-landen" genoemd), met het oog op de versterking van de culturele banden tussen deze landen en de Europese Unie, in overeenstemming met artikel 167, lid 3, VWEU en artikel 81 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Amendement     8

Voorstel voor een besluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Om redenen van billijkheid jegens de steden in de lidstaten zouden steden in de EVA/EER-landen gedurende de periode die het besluit bestrijkt, namelijk van 2020 tot 2033, echter slechts aan één competitie voor de titel mogen deelnemen. Om dezelfde redenen zou elk EVA/EER-land tijdens die periode slechts eenmaal houder van de titel mogen zijn.

(4)  Om redenen van billijkheid jegens de steden die aan de actie deelnemen, zouden steden in de EVA/EER-landen gedurende de periode die Besluit nr. 445/2014/EU bestrijkt, namelijk van 2020 tot 2033, echter slechts aan één competitie voor de titel mogen deelnemen. Om dezelfde redenen zou elk EVA/EER-land tijdens die periode slechts eenmaal houder van de titel mogen zijn, zoals dat reeds het geval is voor kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten overeenkomstig Besluit nr. 445/2014/EU.

Amendement    9

Voorstel voor een besluit

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Het evenement zou pas in 2028 in plaats van 2027 in een kandidaat-lidstaat, een potentiële kandidaat-lidstaat of een EVA/EER-land moeten plaatsvinden, zodat deze landen de tijd krijgen om vóór de publicatie door de Commissie van de desbetreffende oproep tot het indienen van kandidaturen, uiterlijk zes jaar vóór het jaar van de titel, te onderhandelen over hun deelname aan het programma van de Unie voor cultuur dat "Creatief Europa" in de periode van 2021 tot 2027 zal opvolgen.

(5)  Omdat de oproepen tot kandidaatstelling uiterlijk zes jaar vóór het jaar van de titel moeten worden gepubliceerd, zou een kandidaat-lidstaat, een potentiële kandidaat-lidstaat of een EVA/EER-land in 2028 "Culturele Hoofdstad van Europa" moeten zijn in plaats van in 2027, zodat deze landen de tijd krijgen om te onderhandelen over hun deelname aan het Unie-programma voor cultuur volgend op het programma Creatief Europa in de periode van 2021 tot 2027.

Amendement     10

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Besluit 445/2014/EU

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De titel wordt elk jaar toegekend aan maximaal één stad in elk van de twee lidstaten die voorkomen op de kalender in de bijlage ("de kalender") en, in de desbetreffende jaren, aan één stad in een EVA/EER-land of een kandidaat-lidstaat of een potentiële kandidaat-lidstaat, of aan één stad in een land dat tot de Unie toetreedt in de in lid 5 geschetste omstandigheden.

De titel wordt elk jaar toegekend aan maximaal één stad in elk van de twee lidstaten die voorkomen op de kalender in de bijlage ("de kalender") en, in de desbetreffende jaren, aan één stad in een EVA/EER-land, een kandidaat-lidstaat, een potentiële kandidaat-lidstaat of aan één stad in een land dat tot de Unie toetreedt in de in lid 5 geschetste omstandigheden.

Amendement    11

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Besluit 445/2014/EU

Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Steden uit de EVA/EER-landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten die op het tijdstip van publicatie van de in artikel 10, lid 2, bedoelde oproep tot het indienen van kandidaturen deelnemen aan het programma "Creatief Europa" of aan vervolgprogramma's van de Unie voor cultuur, kunnen zich kandidaat stellen voor de titel gedurende één jaar in het kader van een open competitie die om de drie jaar overeenkomstig de kalender wordt georganiseerd.

Steden uit de EVA/EER-landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten die op het tijdstip van publicatie van de in artikel 10, lid 2, bedoelde oproep tot het indienen van kandidaturen deelnemen aan het programma "Creatief Europa" of aan vervolgprogramma's van de Unie voor cultuur, kunnen zich kandidaat stellen voor de titel gedurende één jaar in het kader van een open competitie die overeenkomstig de kalender wordt georganiseerd.

Amendement     12

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Besluit 445/2014/EU

Artikel 3 – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Steden uit de EVA/EER-landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten mogen in de periode van 2020 tot 2033 slechts aan één competitie deelnemen.

Steden uit de EVA/EER-landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten mogen in de periode van 2020 tot 2033 slechts aan één competitie deelnemen. Bijgevolg mag elk EVA/EER-land, elke kandidaat-lidstaat of potentiële kandidaat-lidstaat het evenement in de periode van 2020 tot 2033 slechts eenmaal organiseren.

Amendement     13

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Besluit 445/2014/EU

Artikel 3 – lid 4 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ook mag elk EVA/EER-land, elke kandidaat-lidstaat of potentiële kandidaat-lidstaat het evenement in de periode van 2020 tot 2033 slechts eenmaal organiseren.

Schrappen

Amendement    14

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Besluit 445/2014/EU

Artikel 10 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorselectie en selectie in EVA/EER-landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement     15

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a

Besluit 445/2014/EU

Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De betrokken lidstaat, het betrokken EVA/EER-land of de betrokken kandidaat-lidstaat of potentiële kandidaat-lidstaat kan een waarnemer voor deze vergaderingen aanwijzen.

De lidstaat, het EVA/EER-land, de kandidaat-lidstaat of de potentiële kandidaat-lidstaat in kwestie kan een waarnemer voor deze vergaderingen aanwijzen.

Amendement    16

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b

Besluit 445/2014/EU

Artikel 13 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De jury zendt haar monitoringsverslagen toe aan de Commissie, alsook aan de aangewezen steden en aan de betrokken lidstaat, het betrokken EVA/EER-land of de betrokken kandidaat-lidstaat of potentiële kandidaat-lidstaat.

De jury zendt haar monitoringsverslagen toe aan de Commissie, aan de aangewezen steden en hun lidstaten, alsook aan de betrokken EVA/EER-landen, kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten.

Amendement     17

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Besluit 445/2014/EU

Artikel 16 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

“Artikel 16 bis

 

Netwerk van culturele hoofdsteden van Europa

 

Erkenning wordt verleend aan het netwerk van culturele hoofdsteden van Europa (NECC), dat bestaat uit de steden die minstens één keer houder van de titel zijn geweest. De Commissie is bevoegd om, na passende raadpleging van alle belanghebbenden, overeenkomstig artikel 16ter gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake de regulering van het NECC.”

Amendement     18

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)

Besluit 445/2014/EU

Artikel 16 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

“Artikel 16 ter

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2.  De in artikel 16 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van dit besluit].

 

3.  De in artikel 16 bis vermelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door de Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

 

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.  Een overeenkomstig artikel 16 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft medegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. De betreffende termijn kan op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden worden verlengd.

(1)

Nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement “Culturele hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033

Document- en procedurenummers

COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

Datum indiening bij EP

17.6.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

CULT

22.6.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

22.6.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

12.7.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Santiago Fisas Ayxelà

8.9.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

28.2.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

Datum indiening

9.3.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

29

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD/NGL

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid