SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033

  9.3.2017 - (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) - ***I

  Komisja Kultury i Edukacji
  Sprawozdawca: Santiago Fisas Ayxelà


  Procedura : 2016/0186(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0061/2017
  Teksty złożone :
  A8-0061/2017
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033

  (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0400),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 167 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0223/2016),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając art. 81 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG),

  –  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 17 listopada 2016 r.[1],

  –  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A8-0061/2017),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

  Poprawka     1

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE5 ma na celu ochronę i promowanie różnorodności kultur w Europie oraz podkreślanie ich cech wspólnych, przy jednoczesnym zwiększaniu poczucia przynależności obywateli do wspólnej przestrzeni kulturowej. Decyzja dąży również do wspierania wkładu kultury w długoterminowy rozwój miast zgodnie z ich indywidualnymi strategiami i priorytetami.

  (1)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE ma na celu ochronę i promowanie bogactwa i różnorodności kultur w Europie oraz podkreślanie ich cech wspólnych, przy jednoczesnym zwiększaniu poczucia przynależności obywateli do wspólnej przestrzeni kulturowej. Decyzja ta ma na celu zarówno promowanie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego, jak i wyeksponowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, jak przewidziano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Decyzja dąży również do wspierania wkładu kultury w inteligentny, trwały sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój miast i otaczających je obszarów zgodnie z ich indywidualnymi długoterminowymi strategiami i priorytetami.

  _________________

  _________________

  5 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 i uchylająca decyzję nr 1622/2006/WE (Dz.U. L 132 z 3.5. 2014, s. 1).

  5 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 i uchylająca decyzję nr 1622/2006/WE (Dz.U. L 132 z 3.5. 2014, s. 1).

  Poprawka     2

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (1a)  Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury eksponuje bogactwo i różnorodność europejskich kultur oraz ich wspólne cechy, a jednocześnie promuje wśród europejskich obywateli lepsze wzajemne zrozumienie oraz poczucie przynależności. Działanie to ma pozytywny wpływ na kulturę, a także pobudza turystykę i sprzyja rozwojowi miast w Europie.

  Poprawka     3

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 1 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (1b)  Promowanie kultury stanowi priorytet Unii, gdyż jest istotne dla rozwoju społecznego, silniejszej integracji politycznej i wzrostu łącznego dochodu.

  Poprawka     4

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 1 c (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (1c)  Europejskie Stolice Kultury przyczyniają się w zdecydowanej mierze do promowania wartości Unii.

  Poprawka     5

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 1 d (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (1d)  Aby czerpać większe korzyści z dorobku związanego ze stolicami kultury, należy uznać sieć Europejskich Stolic Kultury, do której należą miasta będące przynajmniej raz stolicami kultury.

  Poprawka     6

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2)  Artykuł 3 decyzji 445/2014/UE stanowi, że dostęp do działania Unii „Europejskie Stolice Kultury” mają tylko miasta z państw członkowskich, krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących lub państw, które przystąpią do Unii w okolicznościach przedstawionych w art. 3 ust. 5 tej decyzji.

  (2)  Artykuł 3 decyzji 445/2014/UE stanowi, że dostęp do działania Unii „Europejskie Stolice Kultury” mają tylko miasta z państw członkowskich, krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących lub państw, które przystąpią do Unii w okolicznościach przedstawionych w art. 3 ust. 5 tej decyzji. W 2021 r. Europejskimi Stolicami Kultury będą Nowy Sad (Serbia), Timișoara (Rumunia) i Eleusis (Grecja).

  Poprawka     7

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3)  Działanie Unii powinno być również otwarte, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, dla miast z państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („państwa EFTA/EOG”) w celu wzmocnienia więzi kulturalnych między tymi państwami a Unią Europejską zgodnie z art. 81 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  (3)  Działanie Unii powinno być również otwarte, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, dla miast z państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („państwa EFTA/EOG”) w celu wzmocnienia więzi kulturalnych między tymi państwami a Unią Europejską zgodnie z art. 167 ust. 3 TFUE i art. 81 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Poprawka     8

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4)  W okresie objętym tą decyzją, a mianowicie w latach 2020–2033, z uwagi na zasadę równości wobec miast z państw członkowskich, miasta z państw EFTA/EOG powinny mieć jednak prawo do udziału tylko w jednym konkursie służącym otrzymaniu tytułu. Podobnie każde państwo EFTA/EOG powinno być uprawnione do organizacji obchodów ESK tylko raz w tym okresie.

  (4)  W okresie objętym decyzją nr 445/2014/UE, a mianowicie w latach 2020–2033, z uwagi na zasadę równości wobec miast uczestniczących w działaniu, miasta z państw EFTA/EOG powinny mieć jednak prawo do udziału tylko w jednym konkursie służącym otrzymaniu tytułu. Podobnie każde państwo EFTA/EOG powinno być uprawnione do organizacji obchodów ESK tylko raz w tym okresie, jak ma to już miejsce w przypadku krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących zgodnie z decyzją nr 445/2014/UE.

  Poprawka    9

  Wniosek dotyczący decyzji

  Motyw 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5)  Kraj kandydujący, potencjalny kraj kandydujący lub państwo EFTA/EOG powinny gościć obchody ESK w 2028 r. zamiast w 2027 r., co umożliwiłoby tym krajom negocjację swojego udziału w unijnym programie na rzecz kultury, który będzie następcą programu „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027, zanim ogłoszone zostanie zaproszenie do składania wniosków co najmniej sześć lat przed rokiem obchodów ESK.

  (5)  Jako że zaproszenia do składania wniosków należy publikować nie później niż sześć lat przed rokiem obchodów, kraj kandydujący, potencjalny kraj kandydujący lub państwo EFTA/EOG powinny być gospodarzem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2028 r. zamiast w 2027 r., co umożliwiłoby tym krajom negocjację swojego udziału w unijnym programie na rzecz kultury, realizowanym po zakończeniu programu „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027.

  Poprawka     10

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

  Decyzja nr 445/2014/UE

  Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Tytuł przyznaje się każdego roku maksymalnie jednemu miastu z dwóch państw członkowskich, które wyszczególniono w kalendarzu przedstawionym w załączniku (zwanym dalej „kalendarzem”), a także, w określonych latach, jednemu miastu z państwa EFTA/EOG, kraju kandydującego, potencjalnego kandydata lub jednemu miastu z państwa, które przystąpiło do Unii w okolicznościach przedstawionych w ust. 5.”;

  (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

  Poprawka    11

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

  Decyzja nr 445/2014/UE

  Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Miasta z państw EFTA/EOG, krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów, które w dniu opublikowania zaproszenia do składania wniosków, o którym mowa w art. 10 ust. 2, uczestniczą w programie „Kreatywna Europa” lub w kolejnych programach unijnych na rzecz kultury, mogą się ubiegać o tytuł na okres jednego roku w ramach konkursu otwartego organizowanego co trzy lata zgodnie z kalendarzem.

  Miasta z państw EFTA/EOG, krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów, które w dniu opublikowania zaproszenia do składania wniosków, o którym mowa w art. 10 ust. 2, uczestniczą w programie „Kreatywna Europa” lub w kolejnych programach unijnych na rzecz kultury, mogą się ubiegać o tytuł na okres jednego roku w ramach konkursu otwartego organizowanego zgodnie z kalendarzem.

  Poprawka     12

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

  Decyzja nr 445/2014/UE

  Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W latach 2020–2033 miasta z państw EFTA/EOG, krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów mają prawo do udziału jedynie w jednym konkursie.

  W latach 2020–2033 miasta z państw EFTA/EOG, krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów mają prawo do udziału jedynie w jednym konkursie. W związku z tym w latach 2020–2033 każde państwo EFTA/EOG, każdy kraj kandydujący lub potencjalny kandydat otrzymuje tytuł tylko jeden raz.

  Poprawka     13

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

  Decyzja nr 445/2014/UE

  Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W latach 2020–2033 każde państwo EFTA/EOG, każdy kraj kandydujący lub potencjalny kandydat może otrzymać tytuł tylko jeden raz.”;

  skreśla się

  Poprawka    14

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

  Decyzja nr 445/2014/UE

  Artykuł 10 – nagłówek

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Wybór wstępny i wybór ostateczny w państwach EFTA/EOG, krajach kandydujących i potencjalnych kandydatach;

  (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

  Poprawka     15

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a

  Decyzja nr 445/2014/UE

  Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Dane państwo członkowskie lub państwo EFTA/EOG lub dany kraj kandydujący lub potencjalny kandydat mogą wyznaczyć obserwatora do uczestnictwa w tych posiedzeniach.

  Dane państwo członkowskie, państwo EFTA/EOG, dany kraj kandydujący lub potencjalny kandydat mogą wyznaczyć obserwatora do uczestnictwa w tych posiedzeniach.

  Poprawka    16

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b

  Decyzja nr 445/2014/UE

  Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Swoje sprawozdania z monitorowania zespół ekspertów przekazuje Komisji, a także wyznaczonym miastom i danemu państwu członkowskiemu lub państwu EFTA/EOG lub krajowi kandydującemu lub potencjalnemu kandydatowi.

  Swoje sprawozdania z monitorowania zespół ekspertów przekazuje Komisji, wyznaczonym miastom i ich państwom członkowskim, a także państwom EFTA/EOG, krajom kandydującym lub potencjalnym kandydatom.

  Poprawka     17

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

  Decyzja nr 445/2014/UE

  Artykuł 16 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

   

  „Artykuł 16a

   

  Sieć Europejskich Stolic Kultury

   

  Uznaje się Sieć Europejskich Stolic Kultury, do której należą miasta będące przynajmniej raz stolicami kultury. Po odpowiednich konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16b, dotyczących rozporządzenia w sprawie Sieci Europejskich Stolic Kultury.”.

  Poprawka     18

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 b (nowy)

  Decyzja nr 445/2014/UE

  Artykuł 16 b (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

   

  „Artykuł 16b

   

  Wykonywanie przekazanych uprawnień

   

  1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

   

  2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 16a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia ... [data wejścia w życie niniejszej decyzji].

   

  3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

   

  4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

   

  5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

   

  6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 16a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.”

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033

  Odsyłacze

  COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

  Data przedstawienia w PE

  17.6.2016

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  CULT

  22.6.2016

   

   

   

  Komisje wyznaczone do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AFET

  22.6.2016

   

   

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  AFET

  12.7.2016

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Santiago Fisas Ayxelà

  8.9.2016

   

   

   

  Data przyjęcia

  28.2.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

  Data złożenia

  9.3.2017

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  29

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

  ECR

  Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

  EFDD/NGL

  Isabella Adinolfi

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

  PPE

  Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

  S&D

  Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

  Verts/ALE

  Jill Evans, Helga Trüpel

  1

  -

  ENF

  Dominique Bilde

  0

  0

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymali się