Procedură : 2016/0186(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0061/2017

Texte depuse :

A8-0061/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2017 - 5.8
CRE 13/06/2017 - 5.8

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0252

RAPORT     ***I
PDF 644kWORD 85k
9.3.2017
PE 594.103v02-00 A8-0061/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

Comisia pentru cultură și educație

Raportor: Santiago Fisas Ayxelà

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0400),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 167 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0223/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 81 din Acordul privind Spațiul Economic European (SEE),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 17 noiembrie 2016(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0061/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul     1

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Decizia 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului5 vizează protejarea și promovarea diversității culturilor în Europa și sublinierea caracteristicilor comune pe care le împărtășesc cetățenii, stimulând în același timp sentimentul de apartenență la un spațiu cultural comun. De asemenea, decizia respectivă urmărește să consolideze contribuția culturii la dezvoltarea pe termen lung a orașelor în conformitate cu strategiile și prioritățile lor respective.

(1)  Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului vizează protejarea și promovarea bogăției și a diversității culturilor în Europa și sublinierea caracteristicilor comune pe care le împărtășesc, stimulând în același timp sentimentul cetățenilor de apartenență la un spațiu cultural comun. Decizia respectivă vizează, de asemenea, încurajarea înțelegerii reciproce și a dialogului intercultural și aducerea patrimoniului cultural în prim plan, astfel cum se prevede în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). De asemenea, decizia respectivă urmărește să consolideze contribuția culturii la dezvoltarea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii a orașelor și a zonelor din jurul lor în conformitate cu strategiile și prioritățile pe termen lung ale acestora.

_________________

_________________

5Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (JO L 132, 3.5. 2014, p. 1).

5 Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (JO L 132, 3.5. 2014, p. 1).

Amendamentul     2

Propunere de decizie

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Acțiunea Uniunii pentru „Capitalele europene ale culturii” subliniază bogăția și diversitatea culturilor europene și caracteristicile comune ale acestora, stimulând în același timp înțelegerea reciprocă și sentimentul de apartenență al cetățenilor europeni. Acțiunea are un impact cultural pozitiv, stimulând totodată turismul și dezvoltarea orașelor din Europa.

Amendamentul     3

Propunere de decizie

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Promovarea culturii reprezintă o prioritate pentru Uniune, aceasta fiind esențială pentru dezvoltarea umană, pentru stimularea integrării politice și pentru creșterea venitului global.

Amendamentul     4

Propunere de decizie

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Capitalele europene ale culturii contribuie decisiv la promovarea valorilor Uniunii.

Amendamentul     5

Propunere de decizie

Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d)  Pentru a valorifica experiența câștigată din programul capitalelor culturale, ar trebui recunoscută Rețeaua capitalelor europene ale culturii, formată din orașele care au deținut titlul cel puțin o dată.

Amendamentul     6

Propunere de decizie

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Articolul 3 din Decizia nr. 445/2014/UE prevede că doar orașele dintr-un stat membru, dintr-o țară candidată sau potențial candidată sau dintr-o țară care aderă la Uniune în condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (5) din decizia respectivă au acces la acțiunea Uniunii intitulată „Capitale europene ale culturii”.

(2)  Articolul 3 din Decizia nr. 445/2014/UE prevede că doar orașele dintr-un stat membru, dintr-o țară candidată sau potențial candidată sau dintr-o țară care aderă la Uniune în condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (5) din decizia respectivă au acces la acțiunea Uniunii intitulată „Capitale europene ale culturii”. Novi Sad (Serbia), Timișoara (România) și Elefsina (Grecia) vor fi capitalele europene ale culturii în 2021.

Amendamentul     7

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Acțiunea Uniunii ar trebui, de asemenea, să fie deschisă, în anumite condiții, orașelor din țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European (denumite în continuare „țările AELS/SEE”), cu scopul de a consolida legăturile culturale dintre aceste țări și Uniunea Europeană, în conformitate cu articolul 81 din Acordul privind Spațiul Economic European.

(3)  Acțiunea Uniunii ar trebui, de asemenea, să fie deschisă, în anumite condiții, orașelor din țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European (denumite în continuare „țările AELS/SEE”), cu scopul de a consolida legăturile culturale dintre aceste țări și Uniunea Europeană, în conformitate cu articolul 167 alineatul (3) din TFUE și articolul 81 din Acordul privind Spațiul Economic European.

Amendamentul     8

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Cu toate acestea, în perioada acoperită de decizia respectivă, și anume 2020-2033, din motive de echitate față de orașele din statele membre, orașelor din țările AELS/SEE ar trebui să li se permită să participe doar la o singură competiție pentru titlu. De asemenea, fiecare țară AELS/SEE ar trebui să aibă dreptul să găzduiască titlul doar o singură dată în perioada respectivă.

(4)  Cu toate acestea, în perioada acoperită de Decizia nr. 445/2014/UE, și anume 2020-2033, din motive de echitate față de orașele participante la acțiune, orașelor din țările AELS/SEE ar trebui să li se permită să participe doar la o singură competiție pentru titlu. De asemenea, fiecare țară AELS/SEE ar trebui să aibă dreptul să găzduiască titlul doar o singură dată în perioada respectivă, așa cum este cazul deja pentru țările candidate și potențial candidate în conformitate cu Decizia nr. 445/2014/UE.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  O țară candidată, potențial candidată sau o țară AELS/SEE ar trebui să găzduiască acțiunea „Capitale europene ale culturii” în 2028, și nu în 2027, astfel încât aceste țări să aibă posibilitatea să negocieze participarea lor la programul Uniunii de sprijinire a culturii care va urma programului „Europa creativă” pentru perioada 2021-2027 înainte de publicarea de către Comisie a cererii respective de depunere a candidaturilor cel târziu cu șase ani înaintea anului pentru care este acordat titlul.

(5)  Întrucât cererile de depunere a candidaturilor trebuie publicate cu cel puțin șase ani înaintea anului pentru care este acordat titlul, o țară candidată, potențial candidată sau țară AELS/SEE ar trebui să găzduiască acțiunea „Capitale europene ale culturii” în 2028, și nu în 2027, astfel încât să se permită acestor țări să negocieze participarea lor la programul Uniunii de sprijinire a culturii pentru perioada 2021-2027, ulterior programului „Europa creativă”.

Amendamentul     10

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Decizia 445/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Titlul se acordă în fiecare an cel mult unui oraș din fiecare dintre cele două state membre care figurează în calendarul prevăzut în anexă (denumit în continuare «calendarul») și, în anii relevanți, unui oraș dintr-o țară AELS/SEE sau dintr-o țară candidată ori potențial candidată sau unui oraș dintr-o țară care aderă la Uniune în condițiile prevăzute la alineatul (5).;

Titlul se acordă în fiecare an cel mult unui oraș din fiecare dintre cele două state membre care figurează în calendarul prevăzut în anexă (denumit în continuare «calendarul») și, în anii relevanți, unui oraș dintr-o țară AELS/SEE, dintr-o țară candidată, potențial candidată sau unui oraș dintr-o țară care aderă la Uniune în condițiile prevăzute la alineatul (5).;

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Decizia 445/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orașele din țările AELS/SEE și din țările candidate și potențial candidate care participă la programul „Europa creativă” sau la programele ulterioare ale Uniunii de sprijinire a culturii la data publicării cererii de depunere a candidaturilor menționată la articolul 10 alineatul (2) își pot depune candidatura pentru titlu pentru un singur an în cadrul unei competiții deschise organizate o dată la trei ani, conform calendarului.

Orașele din țările AELS/SEE și din țările candidate și potențial candidate care participă la programul „Europa creativă” sau la programele ulterioare ale Uniunii de sprijinire a culturii la data publicării cererii de depunere a candidaturilor menționată la articolul 10 alineatul (2) își pot depune candidatura pentru titlu pentru un singur an în cadrul unei competiții deschise organizate conform calendarului.

Amendamentul     12

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Decizia 445/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orașele din țările AELS/SEE, din țările candidate și din țările potențial candidate pot participa la o singură competiție în perioada 2020-2033.

Orașele din țările AELS/SEE, din țările candidate și din țările potențial candidate pot participa la o singură competiție în perioada 2020-2033. În consecință, fiecare țară AELS/SEE, fiecare țară candidată sau potențial candidată poate deține titlul doar o singură dată în perioada 2020-2033.

Amendamentul     13

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Decizia 445/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare țară AELS/SEE și fiecare țară candidată sau potențial candidată poate deține titlul doar o singură dată în perioada 2020-2033.;

eliminat

Amendamentul    14

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Decizia 445/2014/UE

Articolul 10 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Preselecția și selecția în țările AELS/SEE, în țările candidate sau în țările potențial candidate;

Preselecția și selecția în țările AELS/SEE, în țările candidate și în țările potențial candidate;

Amendamentul     15

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Decizia 445/2014/UE

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru sau țara AELS/SEE ori țara candidată sau potențial candidată în cauză poate desemna un observator care să participe la reuniunile respective.

Statul membru, țara AELS/SEE, țara candidată sau potențial candidată în cauză poate desemna un observator care să participe la reuniunile respective.

Amendamentul    16

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

Decizia 445/2014/UE

Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Juriul transmite rapoartele sale de monitorizare Comisiei, precum și orașelor nominalizate și respectivului stat membru sau respectivei țări AELS/SEE sau respectivei țări candidate ori potențial candidate.

Juriul transmite rapoartele sale de monitorizare Comisiei, orașelor nominalizate și statelor lor membre, precum și țărilor AELS/SEE, țărilor candidate sau potențial candidate în cauză.

Amendamentul     17

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Decizia 445/2014/UE

Articolul 16 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 16a

 

Rețeaua capitalelor europene ale culturii

 

Este recunoscută Rețeaua capitalelor europene ale culturii (RCEC), formată din orașele care au deținut cel puțin o dată titlul de capitală culturală. Comisia, în urma consultărilor adecvate cu toți actorii relevanți, este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16b cu privire la reglementarea RCEC.

Amendamentul     18

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)

Decizia 445/2014/UE

Articolul 16 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 16b

 

Exercitarea delegării

 

1.  I se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16a se conferă Comisiei de la [data intrării în vigoare a deciziei] pentru o perioadă de timp nedeterminată.

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 16a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în cuprinsul său. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Instituirea unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033

Referințe

COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

Data prezentării la PE

17.6.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

CULT

22.6.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

AFET

22.6.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

12.7.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Santiago Fisas Ayxelà

8.9.2016

 

 

 

Data adoptării

28.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Membri supleanți prezenți la votul final

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

Data depunerii

9.3.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

29

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD/NGL

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate