Postopek : 2016/0186(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0061/2017

Predložena besedila :

A8-0061/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/06/2017 - 5.8
CRE 13/06/2017 - 5.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0252

POROČILO     ***I
PDF 715kWORD 78k
9.3.2017
PE 594.103v02-00 A8-0061/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

Odbor za kulturo in izobraževanje

Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0400),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 167(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0223/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 81 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 17. novembra 2016(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0061/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe   1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Cilj Sklepa št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta5 je ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter hkrati povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru. Nadalje je cilj Sklepa spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi ustreznimi strategijami in prednostnimi nalogami.

(1)  Cilj Sklepa št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta je ohranjati in spodbujati bogastvo in raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter hkrati povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru. Namen sklepa je tudi spodbujati medsebojno razumevanje in medkulturni dialog ter poudariti pomen skupne kulturne dediščine, kot določa Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU). Nadalje je cilj sklepa spodbujati prispevek kulture k pametnemu, trajnostnemu in vključujočemu razvoju mest in njihove okolice v skladu z njihovimi dolgoročnimi strategijami in prednostnimi nalogami.

_________________

_________________

5 Sklep št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES (UL L 132, 3.5.2014, str. 1).

5 Sklep št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES (UL L 132, 3.5.2014, str. 1).

Predlog spremembe   2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Z aktivnostmi Unije za Evropske prestolnice kulture se poudarjajo bogastvo in raznolikost evropskih kultur in njihove skupne značilnosti, hkrati pa se spodbujata boljše medsebojno razumevanje in občutek pripadnosti evropskih državljanov. Aktivnosti imajo pozitiven učinek na kulturo, saj spodbujajo turizem in pospešujejo razvoj mest v vsej Evropi.

Predlog spremembe   3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Spodbujanje kulture je prednostna naloga Unije, saj je kultura temeljna za človekov razvoj, krepitev politične integracije in rast skupnega prihodka.

Predlog spremembe   4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Evropske prestolnice kulture bistveno prispevajo k spodbujanju vrednot Unije.

Predlog spremembe   5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d)  Da bi se ovrednotile izkušnje, ki jih prinaša imenovanje za prestolnico kulture, bi bilo treba priznati pomen mreže evropskih prestolnic kulture, ki povezuje mesta, ki so vsaj enkrat nosila ta naslov.

Predlog spremembe   6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Člen 3 Sklepa št. 445/2014/EU določa, da imajo le mesta iz države članice, države kandidatke ali potencialne države kandidatke ali iz države, ki pristopi k Uniji pod pogoji, določenimi v členu 3(5) navedenega sklepa, dostop do aktivnosti EU Evropske prestolnice kulture.

(2)  Člen 3 Sklepa št. 445/2014/EU določa, da imajo le mesta iz države članice, države kandidatke ali potencialne države kandidatke ali iz države, ki pristopi k Uniji pod pogoji, določenimi v členu 3(5) navedenega sklepa, dostop do aktivnosti EU Evropske prestolnice kulture. V letu 2021 bodo evropske prestolnice kulture Novi Sad (Srbija), Temišvar (Romunija) in Elefsina (Grčija).

Predlog spremembe   7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Aktivnosti Unije bi morale biti pod nekaterimi pogoji dostopne tudi za mesta držav Evropskega združenja za prosto trgovino, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: države Efte/EGP), da bi v skladu s členom 81 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru okrepili kulturne vezi med temi državami in Evropsko unijo.

(3)  Aktivnosti Unije bi morale biti pod nekaterimi pogoji dostopne tudi za mesta držav Evropskega združenja za prosto trgovino, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: države Efte/EGP), da bi v skladu s členom 167(3) PDEU in členom 81 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru okrepili kulturne vezi med temi državami in Evropsko unijo.

Predlog spremembe   8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Vendar bi moralo biti v obdobju, zajetem v navedenem sklepu, in sicer med letoma 2020 in 2033, zaradi enakosti z mesti držav članic mestom Efte/EGP dovoljeno sodelovati le na enem natečaju za naziv. Prav tako bi moralo biti vsaki državi Efte/EGP dovoljeno, da pridobi naziv le enkrat v navedenem obdobju.

(4)  Vendar bi moralo biti v obdobju, zajetem v Sklepu št. 445/2014/EU, in sicer med letoma 2020 in 2033, zaradi enakosti z mesti, ki sodelujejo v aktivnostih, mestom Efte/EGP dovoljeno sodelovati le na enem natečaju za naziv. Prav tako bi moralo biti vsaki državi Efte/EGP dovoljeno, da pridobi naziv le enkrat v navedenem obdobju, kot to že velja za države kandidatke ali potencialne kandidatke v skladu s Sklepom št. 445/2014/EU.

Predlog spremembe    9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Država kandidatka, potencialna kandidatka ali država Efte/EGP bi morala namesto leta 2027 naziv Evropske prestolnice kulture dobiti leta 2028, da se navedenim državam omogoči izvesti pogajanja za sodelovanje v programu Unije, ki podpira kulturo, ki bo sledil programu Ustvarjalna Evropa za obdobje od leta 2021 do leta 2027, pred zadevnim razpisom za oddajo prijav najpozneje šest let pred letom naziva.

(5)  Ker morajo biti razpisi za oddajo prijav objavljeni najpozneje šest let pred letom naziva, bi morala država kandidatka, potencialna kandidatka ali država Efte/EGP namesto leta 2027 naziv evropske prestolnice kulture dobiti leta 2028, da bi lahko navedene države dosegle dogovor o sodelovanju v programu Unije, ki podpira kulturo in bo sledil programu Ustvarjalna Evropa, za obdobje od leta 2021 do 2027.

Predlog spremembe   10

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Sklep št. 445/2014/EU

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsako leto se naziv podeli največ enemu mestu v vsaki od dveh držav članic, ki sta navedeni na koledarju iz Priloge (v nadaljnjem besedilu: koledar), in v zadevnih letih enemu mestu iz države Efte/EGP ali države kandidatke ali potencialne kandidatke ali enemu mestu iz države, ki pristopa k Uniji, pod pogoji iz odstavka 5.

Vsako leto se naziv podeli največ enemu mestu v vsaki od dveh držav članic, ki sta navedeni na koledarju iz Priloge (v nadaljnjem besedilu: koledar), in v zadevnih letih enemu mestu iz države Efte/EGP, države kandidatke, potencialne kandidatke ali enemu mestu iz države, ki pristopa k Uniji, pod pogoji iz odstavka 5;

Predlog spremembe    11

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Sklep št. 445/2014/EU

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Mesta v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah, ki na dan objave razpisa za predložitev prijav iz člena 10(2) sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa ali v poznejših programih Unije, ki podpirajo kulturo, se lahko v okviru javnega natečaja, ki se organizira vsako tretje leto v skladu s koledarjem, prijavijo za naziv za eno leto.

Mesta v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah, ki na dan objave razpisa za predložitev prijav iz člena 10(2) sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa ali v poznejših programih Unije, ki podpirajo kulturo, se lahko v okviru javnega natečaja, ki se organizira v skladu s koledarjem, prijavijo za naziv za eno leto.

Predlog spremembe   12

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Sklep št. 445/2014/EU

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Mestom v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah je v obdobju od leta 2020 do leta 2033 dovoljeno sodelovati le na enem natečaju.

Mestom v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah je v obdobju od leta 2020 do leta 2033 dovoljeno sodelovati le na enem natečaju. Tako je vsaki državi Efte/EGP, državi kandidatki ali potencialni kandidatki dovoljeno pridobiti naziv samo enkrat v obdobju od leta 2020 do leta 2033.

Predlog spremembe   13

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Sklep št. 445/2014/EU

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaki državi Efte/EGP, državi kandidatki ali potencialni kandidatki je dovoljeno pridobiti naziv samo enkrat v obdobju od leta 2020 do leta 2033.“

črtano

Predlog spremembe    14

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Sklep št. 445/2014/EU

Člen 10 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predizbor in izbor v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe   15

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Sklep št. 445/2014/EU

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevna država članica ali država Efte/EGP ali država kandidatka ali potencialna kandidatka lahko imenuje opazovalca, ki se udeleži navedenih sestankov.

Zadevna država članica, država Efte/EGP, država kandidatka ali potencialna kandidatka lahko imenuje opazovalca, ki se udeleži navedenih sestankov.

Predlog spremembe    16

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b

Sklep št. 445/2014/EU

Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Svet predloži svoja poročila o spremljanju Komisiji ter imenovanim mestom in zadevni državi članici ali državi Efte/EGP ali državi kandidatki ali potencialni kandidatki.

Svet predloži svoja poročila o spremljanju Komisiji, imenovanim mestom in njihovim državam članicam, pa tudi državam Efte/EGP, državam kandidatkam ali potencialnim kandidatkam.

Predlog spremembe   17

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Sklep št. 445/2014/EU

Člen 16 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 16a

 

Mreža evropskih prestolnic kulture

 

Prizna se mreža evropskih prestolnic kulture, ki povezuje mesta, ki so vsaj enkrat nosila ta naslov. Na Komisijo se po ustreznem posvetovanju z vsemi ustreznimi deležniki prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16b v zvezi z ureditvijo mreže evropskih prestolnic kulture.“

Predlog spremembe   18

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

Sklep št. 445/2014/EU

Člen 16 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 16b

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti sklepa].

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 16a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 16a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

(1)

Še neobjavljeno v Uradnem listu.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

Referenčni dokumenti

COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

Datum predložitve EP

17.6.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

22.6.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

22.6.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

12.7.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Santiago Fisas Ayxelà

8.9.2016

 

 

 

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

Datum predložitve

9.3.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

29

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD/NGL

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENL

Dominique Bilde

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov