POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

  9.3.2017 - (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) - ***I

  Odbor za kulturo in izobraževanje
  Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà


  Postopek : 2016/0186(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0061/2017
  Predložena besedila :
  A8-0061/2017
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

  (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0400),

  –  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 167(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0223/2016),

  –  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju člena 81 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP),

  –  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 17. novembra 2016[1],

  –  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0061/2017),

  1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe   1

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1)  Cilj Sklepa št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta5 je ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter hkrati povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru. Nadalje je cilj Sklepa spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi ustreznimi strategijami in prednostnimi nalogami.

  (1)  Cilj Sklepa št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta je ohranjati in spodbujati bogastvo in raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter hkrati povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru. Namen sklepa je tudi spodbujati medsebojno razumevanje in medkulturni dialog ter poudariti pomen skupne kulturne dediščine, kot določa Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU). Nadalje je cilj sklepa spodbujati prispevek kulture k pametnemu, trajnostnemu in vključujočemu razvoju mest in njihove okolice v skladu z njihovimi dolgoročnimi strategijami in prednostnimi nalogami.

  _________________

  _________________

  5 Sklep št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES (UL L 132, 3.5.2014, str. 1).

  5 Sklep št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES (UL L 132, 3.5.2014, str. 1).

  Predlog spremembe   2

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1a)  Z aktivnostmi Unije za Evropske prestolnice kulture se poudarjajo bogastvo in raznolikost evropskih kultur in njihove skupne značilnosti, hkrati pa se spodbujata boljše medsebojno razumevanje in občutek pripadnosti evropskih državljanov. Aktivnosti imajo pozitiven učinek na kulturo, saj spodbujajo turizem in pospešujejo razvoj mest v vsej Evropi.

  Predlog spremembe   3

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 1 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1b)  Spodbujanje kulture je prednostna naloga Unije, saj je kultura temeljna za človekov razvoj, krepitev politične integracije in rast skupnega prihodka.

  Predlog spremembe   4

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 1 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1c)  Evropske prestolnice kulture bistveno prispevajo k spodbujanju vrednot Unije.

  Predlog spremembe   5

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 1 d (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1d)  Da bi se ovrednotile izkušnje, ki jih prinaša imenovanje za prestolnico kulture, bi bilo treba priznati pomen mreže evropskih prestolnic kulture, ki povezuje mesta, ki so vsaj enkrat nosila ta naslov.

  Predlog spremembe   6

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2)  Člen 3 Sklepa št. 445/2014/EU določa, da imajo le mesta iz države članice, države kandidatke ali potencialne države kandidatke ali iz države, ki pristopi k Uniji pod pogoji, določenimi v členu 3(5) navedenega sklepa, dostop do aktivnosti EU Evropske prestolnice kulture.

  (2)  Člen 3 Sklepa št. 445/2014/EU določa, da imajo le mesta iz države članice, države kandidatke ali potencialne države kandidatke ali iz države, ki pristopi k Uniji pod pogoji, določenimi v členu 3(5) navedenega sklepa, dostop do aktivnosti EU Evropske prestolnice kulture. V letu 2021 bodo evropske prestolnice kulture Novi Sad (Srbija), Temišvar (Romunija) in Elefsina (Grčija).

  Predlog spremembe   7

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3)  Aktivnosti Unije bi morale biti pod nekaterimi pogoji dostopne tudi za mesta držav Evropskega združenja za prosto trgovino, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: države Efte/EGP), da bi v skladu s členom 81 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru okrepili kulturne vezi med temi državami in Evropsko unijo.

  (3)  Aktivnosti Unije bi morale biti pod nekaterimi pogoji dostopne tudi za mesta držav Evropskega združenja za prosto trgovino, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: države Efte/EGP), da bi v skladu s členom 167(3) PDEU in členom 81 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru okrepili kulturne vezi med temi državami in Evropsko unijo.

  Predlog spremembe   8

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4)  Vendar bi moralo biti v obdobju, zajetem v navedenem sklepu, in sicer med letoma 2020 in 2033, zaradi enakosti z mesti držav članic mestom Efte/EGP dovoljeno sodelovati le na enem natečaju za naziv. Prav tako bi moralo biti vsaki državi Efte/EGP dovoljeno, da pridobi naziv le enkrat v navedenem obdobju.

  (4)  Vendar bi moralo biti v obdobju, zajetem v Sklepu št. 445/2014/EU, in sicer med letoma 2020 in 2033, zaradi enakosti z mesti, ki sodelujejo v aktivnostih, mestom Efte/EGP dovoljeno sodelovati le na enem natečaju za naziv. Prav tako bi moralo biti vsaki državi Efte/EGP dovoljeno, da pridobi naziv le enkrat v navedenem obdobju, kot to že velja za države kandidatke ali potencialne kandidatke v skladu s Sklepom št. 445/2014/EU.

  Predlog spremembe    9

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5)  Država kandidatka, potencialna kandidatka ali država Efte/EGP bi morala namesto leta 2027 naziv Evropske prestolnice kulture dobiti leta 2028, da se navedenim državam omogoči izvesti pogajanja za sodelovanje v programu Unije, ki podpira kulturo, ki bo sledil programu Ustvarjalna Evropa za obdobje od leta 2021 do leta 2027, pred zadevnim razpisom za oddajo prijav najpozneje šest let pred letom naziva.

  (5)  Ker morajo biti razpisi za oddajo prijav objavljeni najpozneje šest let pred letom naziva, bi morala država kandidatka, potencialna kandidatka ali država Efte/EGP namesto leta 2027 naziv evropske prestolnice kulture dobiti leta 2028, da bi lahko navedene države dosegle dogovor o sodelovanju v programu Unije, ki podpira kulturo in bo sledil programu Ustvarjalna Evropa, za obdobje od leta 2021 do 2027.

  Predlog spremembe   10

  Predlog sklepa

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

  Sklep št. 445/2014/EU

  Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Vsako leto se naziv podeli največ enemu mestu v vsaki od dveh držav članic, ki sta navedeni na koledarju iz Priloge (v nadaljnjem besedilu: koledar), in v zadevnih letih enemu mestu iz države Efte/EGP ali države kandidatke ali potencialne kandidatke ali enemu mestu iz države, ki pristopa k Uniji, pod pogoji iz odstavka 5.

  Vsako leto se naziv podeli največ enemu mestu v vsaki od dveh držav članic, ki sta navedeni na koledarju iz Priloge (v nadaljnjem besedilu: koledar), in v zadevnih letih enemu mestu iz države Efte/EGP, države kandidatke, potencialne kandidatke ali enemu mestu iz države, ki pristopa k Uniji, pod pogoji iz odstavka 5;

  Predlog spremembe    11

  Predlog sklepa

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

  Sklep št. 445/2014/EU

  Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Mesta v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah, ki na dan objave razpisa za predložitev prijav iz člena 10(2) sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa ali v poznejših programih Unije, ki podpirajo kulturo, se lahko v okviru javnega natečaja, ki se organizira vsako tretje leto v skladu s koledarjem, prijavijo za naziv za eno leto.

  Mesta v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah, ki na dan objave razpisa za predložitev prijav iz člena 10(2) sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa ali v poznejših programih Unije, ki podpirajo kulturo, se lahko v okviru javnega natečaja, ki se organizira v skladu s koledarjem, prijavijo za naziv za eno leto.

  Predlog spremembe   12

  Predlog sklepa

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

  Sklep št. 445/2014/EU

  Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Mestom v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah je v obdobju od leta 2020 do leta 2033 dovoljeno sodelovati le na enem natečaju.

  Mestom v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah je v obdobju od leta 2020 do leta 2033 dovoljeno sodelovati le na enem natečaju. Tako je vsaki državi Efte/EGP, državi kandidatki ali potencialni kandidatki dovoljeno pridobiti naziv samo enkrat v obdobju od leta 2020 do leta 2033.

  Predlog spremembe   13

  Predlog sklepa

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

  Sklep št. 445/2014/EU

  Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Vsaki državi Efte/EGP, državi kandidatki ali potencialni kandidatki je dovoljeno pridobiti naziv samo enkrat v obdobju od leta 2020 do leta 2033.“

  črtano

  Predlog spremembe    14

  Predlog sklepa

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

  Sklep št. 445/2014/EU

  Člen 10 – naslov

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Predizbor in izbor v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah.

  (Ne zadeva slovenske različice.)

  Predlog spremembe   15

  Predlog sklepa

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

  Sklep št. 445/2014/EU

  Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Zadevna država članica ali država Efte/EGP ali država kandidatka ali potencialna kandidatka lahko imenuje opazovalca, ki se udeleži navedenih sestankov.

  Zadevna država članica, država Efte/EGP, država kandidatka ali potencialna kandidatka lahko imenuje opazovalca, ki se udeleži navedenih sestankov.

  Predlog spremembe    16

  Predlog sklepa

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b

  Sklep št. 445/2014/EU

  Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Svet predloži svoja poročila o spremljanju Komisiji ter imenovanim mestom in zadevni državi članici ali državi Efte/EGP ali državi kandidatki ali potencialni kandidatki.

  Svet predloži svoja poročila o spremljanju Komisiji, imenovanim mestom in njihovim državam članicam, pa tudi državam Efte/EGP, državam kandidatkam ali potencialnim kandidatkam.

  Predlog spremembe   17

  Predlog sklepa

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

  Sklep št. 445/2014/EU

  Člen 16 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4a)  Vstavi se naslednji člen:

   

  „Člen 16a

   

  Mreža evropskih prestolnic kulture

   

  Prizna se mreža evropskih prestolnic kulture, ki povezuje mesta, ki so vsaj enkrat nosila ta naslov. Na Komisijo se po ustreznem posvetovanju z vsemi ustreznimi deležniki prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16b v zvezi z ureditvijo mreže evropskih prestolnic kulture.“

  Predlog spremembe   18

  Predlog sklepa

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

  Sklep št. 445/2014/EU

  Člen 16 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4a)  Vstavi se naslednji člen:

   

  „Člen 16b

   

  Izvajanje prenosa pooblastila

   

  1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

   

  2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti sklepa].

   

  3.  Prenos pooblastila iz člena 16a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

   

  4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

   

  5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

   

  6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 16a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

  • [1]  Še neobjavljeno v Uradnem listu.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Vzpostavitev aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

  Referenčni dokumenti

  COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

  Datum predložitve EP

  17.6.2016

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  CULT

  22.6.2016

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  AFET

  22.6.2016

   

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  AFET

  12.7.2016

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Santiago Fisas Ayxelà

  8.9.2016

   

   

   

  Datum sprejetja

  28.2.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

  Datum predložitve

  9.3.2017

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

  29

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

  ECR

  Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

  EFDD/NGL

  Isabella Adinolfi

  GUE/NGL

  Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Curzio Maltese

  PPE

  Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

  S&D

  Silvia Costa, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Krystyna Łybacka

  Verts/ALE

  Jill Evans, Helga Trüpel

  1

  -

  ENL

  Dominique Bilde

  0

  0

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani