Betänkande - A8-0061/2017Betänkande
A8-0061/2017

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

  9.3.2017 - (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)) - ***I

  Utskottet för kultur och utbildning
  Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà


  Förfarande : 2016/0186(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0061/2017
  Ingivna texter :
  A8-0061/2017
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

  (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0400),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2 och 167.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0223/2016),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av artikel 81 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

  –  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 17 november 2016[1],

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0061/2017), och av följande skäl:

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag     1

  Förslag till beslut

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Europaparlamentets och rådets beslut nr 445/2014/EU5 har som syfte att värna om och främja kulturernas mångfald i Europa och framhäva deras gemensamma inslag samt stärka medborgarnas känsla av att tillhöra ett gemensamt kulturområde. Det beslutet har även som syfte att främja kulturens bidrag till städernas långsiktiga utveckling i enlighet med deras strategier och prioriteringar.

  (1)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 445/2014/EU5 har som syfte att värna om och främja kulturernas rikedom och mångfald i Europa och framhäva deras gemensamma inslag samt stärka medborgarnas känsla av att tillhöra ett gemensamt kulturområde. Det beslutet har även som syfte både att uppmuntra ömsesidig förståelse och interkulturell dialog och att framhäva det gemensamma kulturarvet, såsom detta föreskrivs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Vidare har beslutet som syfte att främja kulturens bidrag till en smart, hållbar utveckling för alla i städerna och deras omkringliggande områden i enlighet med deras långsiktiga strategier och prioriteringar.

  _________________

  _________________

  5 Europaparlamentets och rådets beslut nr 445/2014/EU av den 16 april 2014 om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 och om upphävande av beslut nr 1622/2006/EG (EUT L 132, 3.5.2014, s. 1.)

  5 Europaparlamentets och rådets beslut nr 445/2014/EU av den 16 april 2014 om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 och om upphävande av beslut nr 1622/2006/EG (EUT L 132, 3.5.2014, s. 1.)

  Ändringsförslag     2

  Förslag till beslut

  Skäl 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1a)  Unionsinsatsen för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad framhäver de europeiska kulturernas rikedom och mångfald och deras gemensamma inslag samt främjar större ömsesidig förståelse och en känsla av tillhörighet bland Europas medborgare. Insatsen har haft positiva effekter kulturellt, samtidigt som den främjat turismen och städers utveckling över hela Europa.

  Ändringsförslag     3

  Förslag till beslut

  Skäl 1b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1b)  Att främja kultur är en prioritering för unionen, eftersom kultur är grundläggande för mänsklig utveckling, starkare politisk integrering och ökade samlade intäkter.

  Ändringsförslag     4

  Förslag till beslut

  Skäl 1c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1c)  Evenemanget Europeisk kulturhuvudstad bidrar på ett avgörande sätt till att främja unionens värderingar.

  Ändringsförslag     5

  Förslag till beslut

  Skäl 1d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1d)  Nätverket för europeiska kulturhuvudstäder, bestående av städer som innehaft titeln minst en gång, bör erkännas i syfte att ta fasta på erfarenheterna av kulturhuvudstadsåret.

  Ändringsförslag     6

  Förslag till beslut

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Enligt artikel 3 i beslut nr 445/2014/EU är unionsinsatsen Europeisk kulturhuvudstad endast öppen för städer i en medlemsstat, ett kandidatland, en potentiell kandidat eller ett anslutande land i enlighet med de omständigheter som anges i artikel 3.5 i det beslutet.

  (2)  Enligt artikel 3 i beslut nr 445/2014/EU är unionsinsatsen Europeisk kulturhuvudstad endast öppen för städer i en medlemsstat, ett kandidatland, en potentiell kandidat eller ett anslutande land i enlighet med de omständigheter som anges i artikel 3.5 i det beslutet. Novi Sad (Serbien), Timișoara (Rumänien) Elefsina (Grekland) kommer att vara europeiska kulturhuvudstäder 2021.

  Ändringsförslag     7

  Förslag till beslut

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Unionsinsatsen bör även, på vissa villkor, vara öppen för städer i de länder som ingår i Europeiska frihandelssammanslutningen och som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallade Efta-länderna i EES), i syfte att i enlighet med artikel 81 i EES-avtalet stärka de kulturella banden mellan dessa länder och EU.

  (3)  Unionsinsatsen bör även, på vissa villkor, vara öppen för städer i de länder som ingår i Europeiska frihandelssammanslutningen och som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallade Efta-länderna i EES), i syfte att i enlighet med artikel 167.3 i EUF-fördraget och artikel 81 i EES-avtalet stärka de kulturella banden mellan dessa länder och EU.

  Ändringsförslag     8

  Förslag till beslut

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Under den period som omfattas av beslutet, nämligen 2020–2033, bör dock städer i Efta-länderna i EES ha rätt att delta i endast en tävling om kulturhuvudstadstiteln, för att villkoren ska vara desamma som för städer i medlemsstaterna. Av samma anledning bör varje Efta-land i EES dessutom ha rätt att stå värd för titeln vid endast ett tillfälle under den perioden.

  (4)  Under den period som omfattas av beslut nr 445/2014/EU, nämligen 2020–2033, bör dock städer i Efta-länderna i EES ha rätt att delta i endast en tävling om kulturhuvudstadstiteln, för att villkoren ska vara desamma som för städer som deltar i insatsen. Av samma anledning bör varje Efta-land i EES dessutom ha rätt att stå värd för titeln vid endast ett tillfälle under den perioden, vilket redan är fallet för kandidatländer eller potentiella kandidater i enlighet med beslut nr 445/2014/EU.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till beslut

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Ett kandidatland, en potentiell kandidat eller ett Efta-land i EES bör stå värd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad 2028 istället för 2027, för att dessa länder ska ha möjlighet att förhandla om sitt deltagande i det unionsprogram till stöd för kultur som följer på programmet Kreativa Europa under programperioden 2021–2027, innan kommissionen offentliggör inbjudan att lämna in ansökningar senast sex år före titelåret.

  (5)  Eftersom inbjudan att lämna in ansökningar måste offentliggöras senast sex år före titelåret bör ett kandidatland, en potentiell kandidat eller ett Efta-land i EES stå värd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad 2028 istället för 2027, för att dessa länder ska ha möjlighet att förhandla om sitt deltagande i det unionsprogram till stöd för kultur som följer på programmet Kreativa Europa under programperioden 2021–2027.

  Ändringsförslag     10

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – led 1 – led a

  Beslut nr 445/2014/EU

  Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Varje år ska högst en stad utses i var och en av de två medlemsstaterna i den kalender som anges i bilagan (nedan kallad kalendern) och, under de år det är aktuellt, en stad i ett Efta-land i EES, ett kandidatland eller i en potentiell kandidat eller en stad i ett anslutande land enligt de villkor som anges i punkt 5.

  Varje år ska högst en stad utses i var och en av de två medlemsstaterna i den kalender som anges i bilagan (nedan kallad kalendern) och, under de år det är aktuellt, en stad i ett Efta-land i EES, i ett kandidatland eller i en potentiell kandidat eller en stad i ett anslutande land enligt de villkor som anges i punkt 5.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – led 1 – led b

  Beslut 445/2014/EU

  Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Städer i Efta-länderna i EES, i kandidatländer och i potentiella kandidater, som deltar i programmet Kreativa Europa eller i efterföljande unionsprogram till stöd för kultur vid datumet för offentliggörandet av den inbjudan att lämna in ansökningar som avses i artikel 10.2, får ansöka om kulturhuvudstadstiteln för ett år inom ramen för en öppen tävling som anordnas vart tredje år i enlighet med kalendern.

  Städer i Efta-länderna i EES, i kandidatländer och i potentiella kandidater, som deltar i programmet Kreativa Europa eller i efterföljande unionsprogram till stöd för kultur vid datumet för offentliggörandet av den inbjudan att lämna in ansökningar som avses i artikel 10.2, får ansöka om kulturhuvudstadstiteln för ett år inom ramen för en öppen tävling som anordnas i enlighet med kalendern.

  Ändringsförslag     12

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – led 1 – led b

  Beslut nr 445/2014/EU

  Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Städer i Efta-länderna i EES, i kandidatländer och i potentiella kandidater ska ha rätt att delta i endast en tävling under åren 2020–2033.

  Städer i Efta-länderna i EES, i kandidatländer och i potentiella kandidater ska ha rätt att delta i endast en tävling under åren 2020–2033. Därför ska varje Efta-land i EES, kandidatland eller potentiell kandidat ha rätt att stå värd för kulturhuvudstadsåret bara en gång under åren 2020–2033.

  Ändringsförslag     13

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – led 1 – led b

  Beslut nr 445/2014/EU

  Artikel 3 – punkt 4 – stycke 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Varje Efta-land i EES, kandidatland eller potentiell kandidat ska ha rätt att stå värd för kulturhuvudstadsåret bara en gång under åren 2020–2033.

  utgår

  Ändringsförslag    14

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – led 2 – led a

  Beslut 445/2014/EU

  Artikel 10 – rubriken

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Preliminärt urval och urval i EES- och Efta-länder, i kandidatländer och i potentiella kandidater.

  Preliminärt urval och urval i Efta-länder i EES, i kandidatländer och i potentiella kandidater

  Ändringsförslag     15

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – led 4 – led a

  Beslut nr 445/2014/EU

  Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den berörda medlemsstaten eller det berörda Efta-landet i EES, kandidatlandet eller den potentiella kandidaten får utse en observatör till dessa möten.

  Den berörda medlemsstaten, det berörda Efta-landet i EES, det berörda kandidatlandet eller den berörda potentiella kandidaten får utse en observatör till dessa möten.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – led 4 – led b

  Beslut 445/2014/EU

  Artikel 13 – punkt 3 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Juryn ska översända sina övervakningsrapporter till kommissionen samt till de utsedda städerna och till den berörda medlemsstaten, det berörda Efta-landet i EES, det berörda kandidatlandet eller den berörda potentiella kandidaten.

  Juryn ska översända sina övervakningsrapporter till kommissionen, till de utsedda städerna och deras medlemsstater samt till de berörda Efta-länderna i EES, de berörda kandidatländerna eller de berörda potentiella kandidaterna.

  Ändringsförslag     17

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – led 4a (nytt)

  Beslut nr 445/2014/EU

  Artikel 16a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a)  Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 16a

   

  Nätverket för europeiska kulturhuvudstäder

   

  Nätverket för europeiska kulturhuvudstäder, bestående av städer som innehaft titeln minst en gång, ska erkännas. Kommissionen ska efter lämpliga samråd med alla berörda parter ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16b med avseende på regleringen av nätverket för europeiska kulturhuvudstäder.”

  Ändringsförslag     18

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – led 4b (nytt)

  Beslut nr 445/2014/EU

  Artikel 16b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4b)  Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 16b

   

  Utövande av delegering

   

  1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

   

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [dagen för beslutets ikraftträdande].

   

  3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 16a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

   

  4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

   

  5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

   

  6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 16a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

  Referensnummer

  COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

  Framläggande för parlamentet

  17.6.2016

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  CULT

  22.6.2016

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  22.6.2016

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  AFET

  12.7.2016

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Santiago Fisas Ayxelà

  8.9.2016

   

   

   

  Antagande

  28.2.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

  Ingivande

  9.3.2017

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  29

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

  ECR

  Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

  EFDD/NGL

  Isabella Adinolfi

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

  PPE

  Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

  S&D

  Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

  Verts/ALE

  Jill Evans, Helga Trüpel

  1

  -

  ENF

  Dominique Bilde

  0

  0

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster