ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Косово

9.3.2017 - (2016/2314(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Улрике Луначек


Процедура : 2016/2314(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0062/2017
Внесени текстове :
A8-0062/2017
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Косово

(2016/2314(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията от заседанието на председателството на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Европейския съюз на страните от Западните Балкани,

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово, което влезе в сила на 1 април 2016 г.,

–  като взе предвид подписването на рамково споразумение с Косово за участие в програми на Съюза,

–  като взе предвид Първото споразумение относно принципите, уреждащи нормализирането на отношенията, подписано на 19 април 2013 г. от министър-председателите Хашим Тачи и Ивица Дачич, и плана за действие за неговото изпълнение от 22 май 2013 г.,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2016/947 на Съвета от 14 юни 2016 г. за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO),

–  като взе предвид докладите на генералния секретар на Организацията на обединените нации относно текущите дейности на Временната административна мисия на ООН в Косово (ЮНМИК) и свързаните с тях събития, включително последния доклад, публикуван на 26 октомври 2016 г., и разискването на Съвета за сигурност относно ЮНМИК, проведено на 16 ноември 2016 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията за 2016 г. относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването от 9 ноември 2016 г. (COM(2016)0715),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 9 ноември 2016 г. относно Косово за 2016 г. (SWD(2016)0363),

–  като взе предвид оценката на Комисията от 18 април 2016 г. относно програмата на Косово за икономически реформи за периода 2016 – 2018 г. (SWD(2016)0134),

–  като взе предвид съвместните заключения на Икономическия и финансов диалог между ЕС и страните от Западните Балкани и Турция от 26 май 2016 г. (9500/2016),

–  като взе предвид Европейската програма за реформи, чието начало беше поставено на 11 ноември 2016 г. в Прищина,

–  като взе предвид заключенията на председателството на Съвета от 13 декември 2016 г. относно процеса на разширяване, стабилизиране и асоцииране,

–  като взе предвид заключенията от заседанията на Съвета по общи въпроси от 7 декември 2009 г., 14 декември 2010 г. и 5 декември 2011 г., в които се подчертава и отново се заявява съответно, че Косово, без това да засяга позициите на държавите членки относно неговия статус, следва също да се ползва от перспективата за евентуално либерализиране на визовия режим, след като бъдат изпълнени всички условия;

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент за либерализиране на визовия режим за жителите на Косово от 1 юни 2016 г. (COM(2016)0277) и четвъртия доклад на Комисията от 4 май 2016 г. за напредъка на Косово при изпълнението на изискванията от пътната карта за либерализирането на визовия режим (COM(2016)0276),

–  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост по отношение на Косово и Резолюция 64/298 на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г., в която се признава съдържанието на становището на Международния съд и се приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Сърбия и Косово,

–  като взе предвид съвместните изявления на междупарламентарните заседания на ЕП и Косово от 28 – 29 май 2008 г., 6 – 7 април 2009 г., 22 – 23 юни 2010 г., 20 май 2011 г., 14 – 15 март 2012 г., 30 – 31 октомври 2013 г. и 29 – 30 април 2015 г., и декларациите и препоръките, приети на първото и второто заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС-Косово, съответно на 16 – 17 май 2016 г. и на 23 – 24 ноември 2016 г., както и първото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране, проведено на 25 ноември 2016 г.,

–  като взе предвид своите предходни резолюции,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0062/2017),

A.  като има предвид, че 114 от 193-те държави – членки на ООН, в това число 23 от 28-те държави – членки на ЕС, признават независимостта на Косово;

Б.  като има предвид, че потенциалните страни кандидатки се оценяват според заслугите им, и като има предвид, че скоростта и качеството на необходимите реформи определят графика за присъединяването;

В.  като има предвид, че ЕС многократно е изразявал готовността си да подпомогне икономическото и политическото развитие на Косово посредством ясна европейска перспектива, в съответствие с европейската перспектива за региона, и че Косово показва стремеж по пътя си към европейска интеграция;

Г.  като има предвид, че ЕС поставя принципите на правовата държава, основните права, укрепването на демократичните институции, включително реформата на публичната администрация, както и икономическото развитие и конкурентоспособността в центъра на политиката си за разширяване;

Д.  като има предвид, че над 90% от косоварите се опасяват от безработица и над 30% получават между 0 и 120 евро на месец;

1.  приветства влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между ЕС и Косово на 1 април 2016 г. като първо договорно отношение и важна стъпка за продължаване на процеса на интеграция на Косово в ЕС; приветства стартирането на Европейската програма за реформи на 11 ноември 2016 г. и приемането на националната стратегия за прилагане на ССА като платформа за улесняване на прилагането на ССА и призовава Косово да продължи да демонстрира ясна политическа воля и решимост да прилага договорената пътна карта, включително създаването на механизъм за координиране за прилагането на ССА, и да се възползва от положителния импулс, създаден от ССА, за да извърши и институционализира реформи и да подобри социално-икономическото развитие на Косово, да установи сътрудничество с ЕС в редица области, което също така би задълбочило интегрирането на търговията и инвестициите на Косово, да постигне напредък в отношенията си със съседните държави и да допринася за стабилността в региона; призовава правителството на Косово да съсредоточи усилията си върху провеждането на необходимите всеобхватни реформи, необходими за да изпълни задълженията си по ССА; приветства провеждането на второто заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране на 23 и 24 ноември 2016 г. и провеждането на първото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС-Косово на 25 ноември 2016 г.; отбелязва, че свободните, честни и прозрачни местни избори през 2017 г. са от решаващо значение за демократичното бъдеще на Косово, както и за бъдещето на процеса на интеграция на страната в ЕС;

2.  изразява загриженост по отношение на все така крайната поляризация на политическия пейзаж; призовава всички страни да покажат отговорност и ангажираност и да създадат условия за ползотворен, насочен към постигането на решения и резултати диалог, с оглед на намаляване на напрежението и призовава по-специално опозицията към сътрудничество и постигане на устойчив компромис с цел улесняване на напредъка на страната по нейния европейски път;

3.  настоятелно призовава лидерите на общността на косовските сърби да се ангажират напълно със своето място и роля в институциите на страната, като действат конструктивно и независимо от Белград и в полза на всички хора в Косово, и същевременно настоятелно призовава Косово да продължи да подкрепя достъпа на косовските сърби до косовските институции; в тази връзка приветства интеграцията на работещите в съдебната система, в полицията и в гражданската защита косовски сърби в системата на Косово; призовава органите на Косово да продължат изграждането на взаимно доверие между общностите, като същевременно насърчават икономическата им интеграция;

4.  осъжда най-категорично драматичното прекъсване на дейностите от страна на някои опозиционни членове, което възникна в парламента на Косово по време на първото полугодие на 2016 г., и приветства завръщането на опозицията за участие в парламентарната работа по повечето въпроси, както и конструктивното участие на всички членове на Съвместната парламентарна делегация на ЕП и Парламента на Косово; подчертава значението на политическия диалог, на активното и конструктивното участие на всички политически партии в процеса на вземане на решения и на безпрепятствената парламентарна дейност като важни условия за напредък в процеса на интеграция в ЕС;

5.  отбелязва със загриженост, че длъжността министър на европейската интеграция все още е вакантна и че това подкопава съгласуваността и ефективността на политиките за прилагане на ССА; подчертава, че пътят към интеграция в ЕС изисква дългосрочна стратегическа визия и траен ангажимент при приемането и прилагането на необходимите реформи;

6.  отбелязва, че пет държави членки не са признали Косово; подчертава, че това признаване би имало благоприятно въздействие за нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия и би увеличило доверието на ЕС в собствената му външна политика; оценява положително конструктивния подход на всички държави членки за улесняване и подобряване на отношенията между ЕС и Косово, с цел да се подкрепи социално-икономическото развитие, върховенството на закона и консолидирането на демокрацията за благото на хората в Косово; насърчава положителен подход по отношение на участието на Косово в международни организации;

7.  приветства предложението на Комисията за предоставяне на либерализация на визовия режим, което би било много положителна стъпка за Косово по пътя към европейска интеграция; оценява положително намаляването на броя на молбите за предоставяне на убежище, подавани от косовски граждани както в държавите от ЕС, така и в държавите, асоциирани към Шенген, и приветства създаването на Фонда за реинтеграция и на програмите за реинтеграция на завърналите се косовски граждани; изразява загриженост поради застоя в Събранието по отношение на ратифицирането на споразумението за обозначаването на границата с Черна гора и подчертава, че либерализацията на визовия режим може да бъде предоставена, едва след като Косово изпълни всички критерии, включително по отношение на подобряването на резултатите във връзка с присъди на високо равнище за корупция и организирана престъпност, което значително се подпомага от електронния механизъм за проследяване на лица при знакови дела, който Косово използва при тежки престъпления – механизъм, който следва да се въведе и за други наказателни дела; във връзка с това призовава органите да засилят усилията си за справяне с проблемите с изпирането на пари, трафика на наркотици, трафика на хора, търговията с оръжие и незаконното притежание на оръжия;

8.  счита, че е изключително важно външната политика и политиката на сигурност на Косово да бъдат съгласувани с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС;

9.  приветства напредъка, постигнат в прилагането на различните споразумения, подписани от август 2016 г. насам в процеса на нормализиране на отношенията със Сърбия, след месеци на малък или никакъв напредък; подчертава, че пълното прилагане на споразуменията е от съществено значение за по-нататъшното успешно развитие на диалога Прищина – Белград; призовава както Косово, така и Сърбия да покажат по-голяма ангажираност и трайна политическа воля за нормализиране на отношенията и да се въздържат от всякакви действия, които биха навредили на постигнатия до момента напредък в този процес; припомня, че това е условие за присъединяване към ЕС; отбелязва известен напредък по други технически въпроси, като например кадастрите, университетските дипломи и регистрационните номера и по изпълнението на споразумението относно моста в Митровица; следеше със загриженост развитието на положението с моста в Митровица и подкрепя неотдавнашното споразумение; приветства разпределянето на независим международен телефонен код за Косово; подновява призива си към Европейската служба за външна дейност да извършва редовна оценка на резултатите на страните по споразуменията при изпълнението на техните задължения и да докладва за своите констатации на Европейския парламент; подчертава, че постигнатите споразумения следва да подобрят ежедневния живот на обикновените граждани; отбелязва, че ползите от диалога не са очевидни за гражданите на Косово и Сърбия и подчертава необходимостта от най-голяма прозрачност при съобщаването на резултатите от диалога, по-специално в северната част на Косово; подчертава значението на добросъседските отношения с всички страни от Западните Балкани;

10.  категорично осъжда изпращането на националистически сръбски влак от Белград до Северно Косово; изразява дълбока загриженост поради войнствените изявления и реториката, насочена срещу ЕС; също така изразява дълбока загриженост поради задържането на Рамуш Харадинай вследствие на издадена от Сърбия международна заповед за арест през 2004 г. въз основа на нейния закон за организацията и правомощията на държавните органи в процесите за военни престъпления; съжалява, че до момента с този закон се злоупотребява с цел преследване на граждани на държави, принадлежали към бивша Югославия; настоятелно призовава двете страни да се въздържат от провокационни действия и ненужна реторика, които биха могли да затруднят процеса на нормализация; призовава ЕС, Косово и Сърбия да обсъдят тези въпроси конструктивно в рамките на преговорите за присъединяване към ЕС;

11.  отбелязва, че Сдружението на сръбските общини все още не е създадено, че неговият устав все още не е изготвен и че правителството на Косово носи отговорност за учредяването на това сдружение; настоятелно призовава Косово за незабавно учредяване на сдружението в съответствие със споразумението, постигнато в рамките на диалога с посредничеството на ЕС и с решението на Конституционния съд на Косово; във връзка с това насърчава органите на Косово да назначат работна група на високо равнище с ясен и ограничен във времето мандат, която да предложи устав за публично обсъждане и парламентарен преглед; изразява загриженост във връзка с продължаващото присъствие на сръбски паралелни структури, включително непрекъснатата финансова подкрепа за тях, и призовава за тяхното премахване; насърчава всички заинтересовани страни да намерят приемливо и взаимноизгодно дълготрайно решение за статуса на рудодобивния комплекс Трепча;

12.  призовава политическите сили да гарантират, че гражданските свободи и сигурността на сръбската общност и нейните храмове и места за поклонение и се зачитат;

13.  приветства създаването на специализирани съдебни състави и специализирана прокуратура за Косово в Хага като важна стъпка за гарантиране на справедливост и помирение; подчертава, че защитата на свидетелите е от решаващо значение за успеха на Специалния съд и поради това призовава органите да позволят на гражданите да се възползват от тази система без страх от наказание; призовава ЕС и държавите членки да продължат да подкрепят Специалния съд, включително посредством подходящо финансиране; приветства готовността на Нидерландия Съдът да бъде на нейна територия;

14.  призовава Косово да се занимае с проблема с изчезналите лица, включително да гарантира ефективното правата на собственост, да забрани присвояването на собственост и да гарантира връщането и повторната интеграция на разселените лица; призовава Косово да гарантира ефективното обезщетяване на жертвите на изнасилвания по време на войната, както се заявява в Националния план за действие; отбелязва с безпокойство бавния напредък в разследването, съдебните производства и присъдите, свързани с военни престъпления, включително със случаите на сексуално насилие по време на войната в Косово през 1998 – 1999 г., и настоятелно призовава Косово да положи повече усилия в тази насока;

15.  изразява съжаление поради факта, че с гражданското общество не се провеждат редовни консултации като част от процеса на вземане на решение; настоятелно подчертава необходимостта от допълнително овластяване на гражданското общество и призовава да бъде демонстрирана политическа воля за ангажиране на гражданското общество посредством въвеждането на минимални стандарти за консултации с обществеността;

16.  призовава политическите сили да гарантират, зачитат, подкрепят и увеличат усилията за подобряване на върховенството на закона, включително на независимостта на съдебната власт, като правят ясно разграничение между легитимния стремеж към свобода и правосъдие на народа на Косово и действията на лицата, за които се предполага, че са извършили военни престъпления, които трябва надлежно да се преследват от компетентните съдебни органи;

17.  отбелязва, че омбудсманът започна да прилага закона от 2015 г. относно омбудсмана с повече и подобрено докладване, и настоятелно призовава за приемането на вторично законодателство в тази област; призовава Събранието и правителството на Косово да гарантират финансовата, функционалната и организационната независимост на омбудсмана, в съответствие с международните стандарти относно националните институции за права на човека; настоятелно призовава правителството да предприеме последващи действия във връзка с докладите и препоръките на сметната палата и омбудсмана;

18.  подчертава необходимостта от правилно функциониране на институцията на омбудсмана, и необходимостта да се гарантира, че омбудсманът получава всички потребни ресурси, за да изпълнява своите дейности;

19.  отбелязва, че въпреки постигнатия известен напредък в приемането на законодателство за правилното функциониране на съдебната система, правораздаването продължава да бъде бавно и неефективно и е възпрепятствано от оставащите недостатъци на наказателното право, от политически и икономически опортюнизъм, политическо вмешателство, липса на отчетност и ограничени финансови и човешки ресурси, включително в Специалната прокуратура; насърчава Косово да се занимае с тези проблеми като въпрос от първостепенно значение, за да се гарантира правна сигурност по отношение на правата на собственост на чуждестранните инвеститори; отбелязва усилията, полагани от полицията и прокурорската служба за справяне с организираната престъпност; изразява признание за усилията на компетентните органи за разследване на смъртта на Астрит Дехари в затвора и призовава настоятелно компетентните органи да приключат разследването;

20.  приветства подписването на рамковото споразумение за участието на Косово в програми на ЕС и насърчава възможно най-бързото влизане в сила и подходящото прилагане на споразумението след одобрението на Европейския парламент;

21.  изразява сериозна загриженост поради липсата на постигнат напредък по отношение на защитата на свободата на изразяване и свободата на медиите, както и поради повишеното равнище на политическо вмешателство, натиск и сплашване на медиите; е дълбоко загрижен поради нарасналия брой на преки заплахи и нападения срещу журналисти и широкоразпространената автоцензура; настоятелно призовава органите на Косово да признават напълно и да защитават свободата на изразяване в съответствие със стандартите на ЕС и да сложат край на безнаказаността за нападения срещу журналисти, както и да изправят отговорните лица пред правосъдието; настоятелно призовава правителството да гарантира независимостта и устойчивостта на обществената медия РТК (Радио и телевизия на Косово) и да въведе подходяща система за финансиране; призовава за приемането на целесъобразно законодателство относно авторското право и за осигуряване на прозрачност на собствеността на медиите;

22.  призовава правителството на Косово да гарантира, че случаите на физически нападения върху журналисти и други форми на натиск се разследват бързо, и да ускори и засили постановяването на осъдителни присъди от съдебните органи, да продължи да осъжда недвусмислено всички нападения срещу журналисти и медии, както и да гарантира прозрачността на собствеността на медиите с цел борба с увеличените рискове от неправомерен натиск върху редактори и журналисти;

23.  приветства споразумението, подписано между Косово и Сърбия на 30 ноември 2016 г. относно последните стъпки за изпълнение на Споразумението за правосъдието, постигнато в рамките на диалога от 9 февруари 2015 г., което ще позволи на съдебните институции на страната да започнат да функционират на цялата територия на Косово;

24.  подчертава, че системната корупция е несъвместима с основните ценности на ЕС за прозрачност и независимост на съдебната система; отново изразява своята загриженост във връзка с много бавния напредък на борбата срещу корупцията и организираната престъпност и призовава за подновяване на усилията и ясна политическа воля за справяне с тези проблеми, които спъват бъдещия значителен икономически напредък; изразява съжаление, че корупцията и организираната престъпност остават ненаказани в някои райони на Косово, по-специално в северната част на страната; изразява загриженост, че постигнатите резултати по отношение на разследването, наказателното преследване и окончателните присъди остават незначителни, и че конфискацията и запорирането на активи от престъпна дейност рядко се прилагат, въпреки че са важен инструмент в борбата с корупцията, и във връзка с това препоръчва бързото замразяване на активи и увеличаване на броя на окончателните конфискации; насърчава Агенцията на Косово за борба с корупцията да предприеме по-активен подход при разследванията; изразява безпокойство, че политическите партии и финансирането на кампании не са подобаващо обхванати от регулаторен контрол; изразява възгледа, че законодателството относно конфликта на интереси трябва да бъде приведено в съответствие с европейските стандарти и трябва да бъде прилагано на практика действително отстраняване на държавни служители, обвинени или осъдени за сериозни или свързани с корупция престъпления; изразява загриженост поради липсата на ефективна координация между институциите, натоварени с откриването, разследването и съдебното преследване на случаи на корупция; изразява дълбока загриженост поради участието на въоръжени престъпни групи в презгранични престъпни дейности и призовава към пряко и ефективно сътрудничество между Косово и Сърбия, както и между всички страни в региона, в борбата срещу организираната престъпност; подчертава, че членството на Косово в Интерпол и сътрудничеството с Европол ще подпомогне тези усилия;

25.  изразява загриженост, че Косово продължава да бъде място за складиране и транзитна страна за твърди наркотици; отбелязва с безпокойство липсата на сигурно място за складиране на иззети наркотици преди унищожаването им; изразява сериозна загриженост относно ниското равнище на издадените присъди по дела за трафик на хора, въпреки че Косове е източник, място на транзит и дестинация за трафик на жени и деца; отбелязва с безпокойство съществуването на въоръжени групи и участието им в организирани престъпни дейности, като например контрабанда на оръжия, и очевидната безнаказаност, с която могат да действат през границите;

26.  призовава Косово да увеличи усилията за спиране на насилието, основано на пола, и да гарантира, че жените се ползват с правата си в пълна степен; призовава институциите на Косово да отделят достатъчно средства за изпълнението на националната стратегия срещу домашното насилие, която включва и международните механизми, като например Конвенцията от Истанбул; приветства политическата подкрепа на високо равнище за правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ лица); приветства провеждането на втория „прайд“ парад, но отново заявява, че в общността на ЛГБТИ лица продължава да има широко разпространени опасения;

27.  призовава органите на Косово да се занимаят с равнопоставеността на половете като въпрос от първостепенно значение и да гарантират, че правителствените служби и органи служат за пример; изразява загриженост относно структурните предизвикателства, които възпрепятстват прилагането на законодателството в областта на равенството между половете, и продължава да изразява загриженост по отношение на недостатъчното представителство на жените на ръководни позиции; настоятелно призовава Косово да насърчава постоянно жените в стремежа им към високопоставени позиции; изразява загриженост поради ниското равнище на притежавана собственост сред жените и призовава органите активно да гарантират обезпечаването на правото на собственост на жените, включително наследствените права; приветства приемането на национална стратегия относно домашното насилие и призовава за нейното пълно изпълнение с оглед постигане на напредък в борбата срещу домашното насилие и насилието, основано на пола; подчертава отново връзката между сексуалното насилие по време на война и конфликти и нормализирането и високото равнище на основано на пола насилие в държави след конфликт, ако към тези въпроси не се подходи правилно; настоятелно призовава органите да насърчават публично и да въведат механизми за закрила и мерки за подслоняване на жените, които нарушават мълчанието си и съобщават за домашно насилие; насърчава работата на неправителствените организации по този въпрос;

28.  приветства създаването на Междуведомствената координационна група за правата на човека през май 2016 г., но въпреки това отбелязва, че са необходими допълнителни усилия, за да се защитят правата на всички малцинства в Косово, включително на ромите, ашкалите, гюптите и гораните, чрез прилагане в пълна степен на съответното законодателство и отделянето на достатъчни ресурси; призовава компетентните национални и местни органи да предприемат като въпрос от първостепенна важност всички необходими законодателни и практически мерки за ограничаване на дискриминацията и за утвърждаване на правата на различните етнически общности, включително на правата на култура, език и собственост, за да се допринесе за развитието на многоетническо общество; призовава Косово да гарантира, че завръщащите се бежанци, много от които са роми, се интегрират напълно и правата им на граждани са възстановени, като по този начин да се сложи край на липсата на гражданство; призовава Косово да приеме нова стратегия и план за действие за интеграцията на общностите на ромите, ашкалите и гюптите;

29.  приветства повишаването на усилията за противодействие, предотвратяване и борба с екстремисткото насилие и радикализацията и признава важната работа, извършена от Косово в тази област; отбелязва, че в Косово са се завърнали голям брой чуждестранни бойци и призовава органите да гарантират, че те биват наблюдавани и преследвани, и да възприемат всеобхватен подход с ефективни политики за предотвратяване, дерадикализация и, по целесъобразност, реинтеграция; призовава за по-нататъшно разкриване, предотвратяване и прекъсване на потока от чуждестранни бойци и непроследими парични средства, предназначени за радикализация; подчертава необходимостта от ефективни обществени програми за третиране на неправдите, които подклаждат агресивния екстремизъм и радикализацията, както и за изграждане на взаимоотношения, които благоприятстват толерантността и диалога;

30.  приветства подобряването на икономическото положение и нарастването на данъчните приходи, което дава повече ресурси на разположение на правителството за изпълнението на неговите политики; въпреки това изразява безпокойство относно устойчивостта на бюджета на Косово, по-специално с оглед на размера на обезщетенията, отпуснати на ветераните от войната, и във връзка с това призовава за реформа на съответното законодателство, както беше договорено с Международния валутен фонд; припомня, че социално-икономическите структурни реформи са от решаващи значение за подкрепата на дългосрочния растеж; подчертава необходимостта от спешно укрепване на местната промишленост, като същевременно се наблегне на конкурентоспособността на продуктите местно производство, за да могат да постигнат стандартите за износ към ЕС; изразява загриженост поради зависимостта от паричните преводи на мигрантите; изразява загриженост по повод вземането на решения за финансиране ad hoc, което разклаща стабилността, необходима за предприятията; отново заявява, че е необходимо да се ускори регистрацията на нови предприятия, които понастоящем биват възпрепятствани от безотчетната администрация, недостатъчно развитата инфраструктура, слабото прилагане на върховенството на закона и корупцията; настоятелно призовава Косово да пристъпи към последващи действия по препоръките на ЕС от оценката на Законодателния акт за малкия бизнес в Европа, както и към въвеждането на оценки на въздействието за нормативната уредба с цел намаляване на административната тежест за МСП и призовава Комисията да увеличи помощта за МСП; приканва Косово да приложи в пълна степен препоръките на Програмата за икономическа реформа за периода 2016 – 2018 г. и Европейската програма за реформа, стартирана на 11 ноември 2016 г.;

31.  отбелязва със загриженост високите равнища на безработица, особено сред младите хора, и изразява загриженост относно дискриминацията спрямо жените на пазара на труда, особено при процеса на наемане; призовава Косово да повиши усилията си за повишаване на нивото на заетост и за подобряване на условията на пазара на труда; подчертава необходимостта от съсредоточаване върху подобряването на качеството на образованието, включително чрез подобряване на обучението на учителите, подпомагане на прехода от училище към работа и напасване на образователните умения с нуждите от работни места, което е от съществено значение за преодоляване на много високия процент на безработица сред младите хора; призовава за полагането на повече усилия за увеличаване на съвместно образоване на всички компоненти на обществото на Косово; подчертава необходимостта от укрепване на механизмите за правоприлагане, по-специално на инспекциите по труда и съдилищата, и от подобряване на диалога между публичните институции и социалните партньори, посредством Икономическия и социален съвет на Косово; приветства заключенията от срещата на високо равнище в Париж през 2016 г. и създаването на първата Регионална служба за младежко сътрудничество;

32.  изразява съжаление във връзка с бавния темп на усилията на Косово да изгради адекватен и ефикасен административен капацитет, което не позволява на държавата да прилага в пълна степен приетите закони и да използва ефективно фондовете на ЕС; изразява съжаление поради повсеместната корупция, политическото вмешателство и политизирането на персонала в публичната администрация на всички равнища, както и назначенията в различни независими институции и агенции въз основа на политическа принадлежност, а не въз основа на професионални критерии в достатъчна степен; призовава за по-нататъшни усилия за гарантиране на набирането на кадри въз основа на техните качества, което е необходимо за осигуряването на ефективна, ефикасна и професионално независима публична администрация; призовава за провеждане на разследване във връзка с неотдавнашните твърдения за политическо вмешателство в набирането на персонал и в процесите на вземане на решения в публичните органи;

33.  отбелязва, че тръжните спецификации за заявленията за кандидатстване за всички форми на договори, финансирани по линия на ИПП, са толкова взискателни, че косовските или регионалните дружества често изобщо не могат да кандидатстват за тях, и за тази цел призовава да се обърне специално внимание на предоставянето на ръководство и насоки на заинтересованите страни; настоятелно призовава органите да насочат оставащата помощ, която все още не е разпределена, към проекти с по-пряко въздействие върху икономиката на Косово;

34.  приветства удължаването на мандата на EULEX в Косово и призовава Косово да продължи активното си сътрудничество в цялостното и безпрепятствено изпълнение на мандата на EULEX; призовава за продължаване на усилията на ЕС за по-нататъшно укрепване на независими съдебна, полицейска и митническа система след 2018 г., с оглед Косово да поеме пълен контрол над тези функции; призовава за ефективен и гладък преход от съдебни дела, разглеждани от прокурорите на EULEX, към националните прокурори с необходимите гаранции, че жертвите на нарушения от миналото имат достъп до истината, до правосъдие и обезщетения;

35.  отбелязва прекратяването на наказателното разследване във връзка с твърденията за корупция в мисията EULEX; изразява задоволство, че от засегнатите длъжностни лица на ЕС бяха снети всички подозрения за нарушения; призовава EULEX да гарантира повишена ефективност, пълна прозрачност и по-голяма отговорност по отношение на мисията за продължителността на нейния мандат, както и да приложи изцяло всички препоръки, отправени от независимия експерт Жан Пол Жаке в неговия доклад от 2014 г.;

36.  отбелязва, че досега Косово не се е превърнало в основен транзитен път за бежанци и мигранти, които пътуват по протежение на „маршрута през Западните Балкани“; настоятелно призовава органите на Косово да гарантират, че преминаващите през него биват третирани в съответствие с европейското и международното право, включително с Хартата на ЕС за основните права и Конвенцията за бежанците от 1951 г.; отново заявява, че финансирането, наред с другите разпоредби в главата относно ИПП II, следва да бъде на разположение и в готовност да бъде мобилизирано и изпълнено бързо и ефективно в ситуации на криза и при необходимост;

37.  приветства факта, че няколко религиозни и културни сръбски обекта, които за съжаление бяха разрушени през 2004 г., са били ремонтирани с косовско публично финансиране, като например православната катедрала; изразява признание за ангажираността на Косово за съхраняване на обектите на културното наследство и призовава органите да приложат всички конвенции на ООН в областта на културното наследство на всички равнища, независимо от статута на Косово по отношение на ЮНЕСКО, посредством приемане на подходяща стратегия и подходящо национално законодателство, и да гарантират адекватна защита и управление на обектите на културното наследство в цяло Косово; в тази връзка приветства финансираните от ЕС програми, насочени към опазване и възстановяване на малки обекти на културното наследство с оглед благоприятстване за междукултурния и междурелигиозния диалог във всички многоетнически общини; отново изтъква факта, че проектозаконът за свободата на религията трябва да бъде приет и следва да включва препоръките на Венецианската комисия по този въпрос;

38.  горещо приветства решението на Съвета на Европа да предостави на Косово статус на наблюдател в неговата парламентарна асамблея от януари 2017 г. по отношение на свързаните с Косово сесии; подкрепя усилията на Косово да се интегрира в международната общност; призовава в тази връзка за участие на Косово във всички съответни регионални и международни организации и настоятелно призовава Сърбия да престане да се намесва в този процес;

39.  настоятелно призовава органите на Косово да приемат надеждна дългосрочна енергийна стратегия и законодателна рамкова уредба, основана на енергийната ефективност, диверсификацията на енергийните източници и развитието на възобновяеми енергийни източници; подчертава необходимостта да се продължи работата за постигане на надеждни електроенергийни мрежи и да се постигне по-голяма устойчивост на енергийния сектор, по отношение както на стандартите за сигурност, така и за околната среда; призовава органите да подпишат Меморандум за разбирателство № 6 за Западните Балкани относно развитието на регионалния електроенергиен пазар и създаването на рамка за бъдещо сътрудничество с други държави; изтъква, че през 2017 г. Косово ще председателства Договора за създаване на Енергийна общност и припомня на органите произтичащото от този договор правно задължение на Косово да гарантира, че до 2020 г. 25% от цялата електроенергия се генерира от възобновяеми източници; призовава правителството да спази споразумението за извеждане от експлоатация на електроцентралата „Косово А“ и за преустройство на електроцентралата „Косово Б“ като се възползва от сумата от 60 милиона евро, разпределена за тази цел от ЕС в рамките на средствата по ИПП; призовава за стратегия за производство на електроенергия от водноелектрически централи за цялата територия на Западните Балкани;

40.  изразява загрижеността си във връзка с обезпокоителното равнище на замърсяване на въздуха в Косово, най-вече в градския район на Прищина, и призовава държавата и местните органи незабавно да вземат подходящи мерки за справяне с това извънредно положение; подчертава, че националната стратегия за качество на въздуха трябва да бъде изпълнена подобаващо; изразява загриженост, че проблемът с управлението на отпадъците продължава да бъде един от най-видимите проблеми в Косово, и че настоящото законодателство не отговаря напълно на това предизвикателство;

41.  приветства стартирането на новия проект за железопътна свързаност в коридора Ориент/Източно Средиземноморие, който включва нова железопътна линия и гари в Косово и представлява единствената връзка на Косово с широкия регион; призовава правителството на Косово да окаже пълна подкрепа за изпълнението на проекта;

42.  приветства направените от Европейската комисия усилия за постигане на деблокиране на свързващата енергийна мрежа между Албания и Косово, която беше блокирана в продължение на месеци от Сърбия, и призовава за градивно сътрудничество между отговорните за електроснабдителната мрежа органи на Сърбия и Косово;

43.  призовава Европейската комисията да продължи работата по свързани с миграцията въпроси с всички страни от Западните Балкани, за да гарантира спазването на европейските и международните норми и стандарти; приветства свършената до момента работа в това отношение;

44.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, както и на правителството и на Събранието на Косово.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

13

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Igor Šoltes, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Željana Zovko

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Alojz Peterle, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

13

-

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

PPE

Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu

5

0

PPE

Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan

S&D

Nikos Androulakis, Knut Fleckenstein, Demetris Papadakis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“