Διαδικασία : 2016/2314(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0062/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0062/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 16
CRE 13/06/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0262

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 640kWORD 70k
9.3.2017
PE 594.160v02-00 A8-0062/2017

σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο

(2016/2314(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο

(2016/2314(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα από τη συνεδρίαση της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης τη 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου με το Κοσσυφοπέδιο για τη συμμετοχή του στα προγράμματα της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συμφωνία αρχών για την εξομάλυνση των σχέσεων, η οποία υπεγράφη από τους πρωθυπουργούς Hashim Thaçi και Ivica Dačić, στις 19 Απριλίου 2013, και το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της, της 22ας Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/947 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και τις σχετικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας έκθεσης που δημοσιεύθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016, και τη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την UNMIK που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2016 σχετικά με την πολιτική για τη διεύρυνση της ΕΕ, της 9ης Νοεμβρίου 2016 (COM(2016)0715),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο, της 9ης Νοεμβρίου 2016 (SWD(2015)0363),

–  έχοντας υπόψη την εκτίμηση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2016, σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης του Κοσσυφοπεδίου 2016-2018 (SWD(2016)0134),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα του Οικονομικού και Χρηματοδοτικού Διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας, της 26ης Μαΐου 2016 (9500/2016),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων που εγκαινιάστηκε στις 11 Νοεμβρίου 2016 στην Πρίστινα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 7ης Δεκεμβρίου 2009, της 14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 5ης Δεκεμβρίου 2011, όπου τονίζεται και επαναλαμβάνεται αντίστοιχα ότι πρέπει και το Κοσσυφοπέδιο, με την επιφύλαξη της θέσης των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς του, να επωφεληθεί από την προοπτική απώτερης ελευθέρωσης των θεωρήσεων εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την ελευθέρωση των θεωρήσεων για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, της 1ης Ιουνίου 2016 (COM(2016)0277) και την τέταρτη έκθεση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2016, για την πρόοδο που έχει σημειώσει το Κοσσυφοπέδιο σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (COM(2016)0276),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη Συμβουλευτική Γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της 22ας Ιουλίου 2010, όπου εξετάζεται εάν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα 64/298 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, η οποία αναγνώρισε το περιεχόμενο της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου και εξέφρασε ικανοποίηση για την ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων ΕΚ-Κοσσυφοπεδίου στις 28-29 Μαΐου 2008, 6-7 Απριλίου 2009, 22-23 Ιουνίου 2010, 20 Μαΐου 2011, 14-15 Μαρτίου 2012, 30-31 Οκτωβρίου 2013 και 29-30 Απριλίου 2015, και τις διακηρύξεις και τις συστάσεις που εγκρίθηκαν κατά την πρώτη και τη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου στις 16-17 Μαΐου 2016 και στις 23-24 Νοεμβρίου 2016, αντίστοιχα, καθώς και την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0062/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 114 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων 23 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα προσχώρησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου με γνώμονα μια σαφή ευρωπαϊκή προοπτική, που θα συνάδει με την ευρωπαϊκή προοπτική της όλης περιοχής, και ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει επιδείξει φιλοδοξία στην πορεία του προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, στο επίκεντρο της πολιτικής που ακολουθεί στον τομέα της διεύρυνσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του 90 % των Κοσοβάρων ζει με το φόβο της ανεργίας και άνω του 30 % έχει μηνιαίες απολαβές μεταξύ 0 και 120 EUR·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου την 1η Απριλίου 2016 που θεωρεί ως την πρώτη συμβατική σχέση και ένα ουσιαστικό βήμα για τη συνέχιση της διαδικασίας ένταξης του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ· επικροτεί την έναρξη του ευρωπαϊκού θεματολογίου μεταρρυθμίσεων, στις 11 Νοεμβρίου 2016, καθώς και τη θέσπιση εθνικής στρατηγικής για την εφαρμογή της ΣΣΣ, ως μιας πλατφόρμας που θα διευκολύνει τη ΣΣΣ, και καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εξακολουθήσει να δείχνει σαφή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για την εφαρμογή του συμφωνηθέντος οδικού χάρτη, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης του μηχανισμού συντονισμού για την εφαρμογή της ΣΣΣ, και να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική που δημιουργήθηκε από τη ΣΣΣ προκειμένου να εφαρμοστούν και να θεσμοθετηθούν οι μεταρρυθμίσεις και να βελτιωθεί η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου, να εγκαθιδρυθεί συνεργασία με την ΕΕ σε διάφορους τομείς, κάτι που θα προωθήσει περαιτέρω την εμπορική και επενδυτική ολοκλήρωση του Κοσσυφοπεδίου, να σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και να υπάρξει συνεισφορά στη σταθερότητα στην περιοχή· καλεί την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να επικεντρωθεί στην εφαρμογή των συνολικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει της ΣΣΣ· εκφράζει ικανοποίηση για την πραγματοποίηση της Δεύτερης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης στις 23-24 Νοεμβρίου 2016, καθώς και για την πραγματοποίηση της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου στις 25 Νοεμβρίου 2016· επισημαίνει πως οι ελεύθερες, αδιάβλητες και διαφανείς δημοτικές εκλογές το 2017 είναι ζωτικής σημασίας για το δημοκρατικό μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και για το μέλλον της διαδικασίας ένταξής του στην ΕΕ·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη ακραία πόλωση του πολιτικού τοπίου· καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν αίσθηση καθήκοντος και υπευθυνότητα και δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για έναν γόνιμο διάλογο, ο οποίος θα είναι προσανατολισμένος στην εξεύρεση λύσεων και στα αποτελέσματα, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και καλεί ιδίως τα αντιπολιτευόμενα μέρη να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός βιώσιμου συμβιβασμού για τη διευκόλυνση της προόδου της χώρας στην ευρωπαϊκή της πορεία·

3.  προτρέπει τους ηγέτες της Σερβικής Κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη της θέσης και του ρόλου τους στους θεσμούς της χώρας, ενεργώντας ανεξάρτητα από το Βελιγράδι και εποικοδομητικά προς όφελος όλου του λαού του Κοσσυφοπεδίου και προτρέπει το Κοσσυφοπέδιο να εξακολουθήσει να στηρίζει την πρόσβαση Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου στους θεσμούς του Κοσσυφοπεδίου· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενσωμάτωση στο σύστημα του Κοσσυφοπεδίου Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου που εργάζονται στο δικαστικό σύστημα, τις αστυνομικές αρχές και τις αρχές πολιτικής προστασίας· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσουν να οικοδομούν αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων, προάγοντας, ταυτόχρονα, την οικονομική τους ολοκλήρωση·

4.  καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη διακοπή των δραστηριοτήτων από ορισμένα μέρη της αντιπολίτευσης, που έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, και χαίρει για την επιστροφή της αντιπολίτευσης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνέλευσης για τα περισσότερα θέματα, καθώς και για την εποικοδομητική συνεργασία όλων των μελών της κοινής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου· τονίζει τη σημασία του πολιτικού διαλόγου, της ενεργού και εποικοδομητικής συμμετοχής όλων των πολιτικών κομμάτων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και της ανεμπόδιστης κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, ως ουσιαστικές προϋποθέσεις για την προώθηση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ·

5.  σημειώνει με ανησυχία ότι η θέση του Υπουργού Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης παραμένει κενή και ότι αυτό υπονομεύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών εφαρμογής της ΣΣΣ· υπογραμμίζει ότι η πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ απαιτεί ένα στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα και σταθερή προσήλωση στη θέσπιση και την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

6.  σημειώνει ότι πέντε κράτη μέλη δεν έχουν προβεί σε αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου· υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση θα ήταν επωφελής για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας και θα αύξανε την αξιοπιστία της ΕΕ σε σχέση με την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί· σημειώνει με ικανοποίηση την εποικοδομητική προσέγγιση όλων των κρατών μελών στη διευκόλυνση και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κοσσυφοπεδίου, προκειμένου να ενδυναμωθούν η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και η εδραίωση της δημοκρατίας προς όφελος του λαού του Κοσσυφοπεδίου· ενθαρρύνει μια θετική προσέγγιση όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε διεθνείς οργανισμούς·

7.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την έγκριση της ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα πολύ θετικό βήμα για την πορεία του Κοσσυφοπεδίου προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· σημειώνει με ικανοποίηση τη μείωση αιτημάτων ασύλου από πολίτες του Κοσσυφοπεδίου τόσο στην ΕΕ όσο και σε συνδεδεμένες χώρες της ζώνης Σένγκεν και χαιρετίζει τη δημιουργία του Ταμείου Επανένταξης και τα προγράμματα επανένταξης για επαναπατριζόμενους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου· Εκφράζει την ανησυχία του για το αδιέξοδο στη Συνέλευση σχετικά με την επικύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης με το Μαυροβούνιο, και τονίζει ότι η ελευθέρωση των θεωρήσεων μπορεί να εγκριθεί μόνο αφού το Κοσσυφοπέδιο εκπληρώσει όλα τα κριτήρια, ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάρτιση ενός μητρώου αποτελεσμάτων σε σχέση με τις καταδικαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ανώτερο επίπεδο και αφορούν υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο έχει λάβει πολύτιμη βοήθεια από τον μηχανισμό ΤΠ για τον εντοπισμό υποθέσεων υψηλού ενδιαφέροντος, που χρησιμοποιεί το Κοσσυφοπέδιο για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, ένας μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες ποινικές υποθέσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, από τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της νομιμοποίησης προϊόντων εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων, του εμπορίου όπλων και της παράνομης οπλοκατοχής·

8.  θεωρεί ότι είναι καθοριστικής σημασίας η ευθυγράμμιση της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

9.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή των διαφόρων συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από τον Αύγουστο του 2016 στο πλαίσιο της διαδικασίας εξομάλυνσης με τη Σερβία, ύστερα από μήνες ελάχιστης έως μηδενικής προόδου· επισημαίνει ότι η πλήρης εφαρμογή των συμφωνιών είναι αναγκαία για την περαιτέρω επιτυχή εξέλιξη του διαλόγου Πρίστινας-Βελιγραδίου· καλεί τόσο το Κοσσυφοπέδιο όσο και τη Σερβία να ενδιαφερθούν περισσότερο και να επιδείξουν σταθερή πολιτική βούληση για εξομάλυνση των σχέσεων και να απέχουν από τυχόν ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής στη διαδικασία αυτή· υπενθυμίζει ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στην ΕΕ· σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος σε άλλα τεχνικά θέματα, όπως το κτηματολόγιο, τα πανεπιστημιακά πτυχία και οι πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με τη γέφυρα της Mitrovica· παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τη γέφυρα της Mitrovica με ανησυχία και στηρίζει την πρόσφατη συμφωνία· επικροτεί την εκχώρηση χωριστού διεθνούς τηλεφωνικού κωδικού στο Κοσσυφοπέδιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση των επιδόσεων των πλευρών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και να υποβάλλει εκθέσεις με τα ευρήματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τονίζει ότι οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί πρέπει να βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των απλών πολιτών· σημειώνει ότι τα πλεονεκτήματα του διαλόγου δεν είναι αυτονόητα για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας και δίνει έμφαση στην ανάγκη για απόλυτη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαλόγου, ιδίως στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο· τονίζει τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

10.  καταδικάζει σθεναρά την αποστολή σερβικού τρένου με εθνικιστικά μηνύματα από το Βελιγράδι στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις φιλοπόλεμες δηλώσεις και την αντιευρωπαϊκή ρητορική· εκφράζει επίσης τη βαθιά του ανησυχία για τη σύλληψη του κ. Ramush Haradinaj, βάσει του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η Σερβία το 2004 σύμφωνα με τον νόμο της σχετικά με την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των κρατικών αρχών σε δίκες για εγκλήματα πολέμου· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι ο νόμος αυτός έχει έως τώρα χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για τη δίωξη πολιτών από χώρες που ανήκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη αυτή υπόθεση· ζητεί και από τα δύο μέρη να μην προβαίνουν σε προκλητικές ενέργειες και σε αντιπαραγωγικές ρητορικές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στη διαδικασία ομαλοποίησης· καλεί την ΕΕ, το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα με εποικοδομητικό τρόπο κατά τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στην ΕΕ·

11.  σημειώνει ότι η Ένωση Σερβικών Δήμων δεν έχει ακόμη συσταθεί, ότι το αντίστοιχο καταστατικό δεν έχει ακόμη συνταχθεί και ότι η σύσταση της ένωσης αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου· προτρέπει το Κοσσυφοπέδιο να προβεί αμελλητί στη σύσταση της ένωσης, με γνώμονα τόσο τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξήχθη υπό την αιγίδα της ΕΕ όσο και την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Κοσσυφοπεδίου· προτρέπει, στο πλαίσιο αυτό, τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να συγκροτήσουν ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου με σαφή και χρονικά προσδιορισμένη εντολή, προκειμένου να προτείνει ένα καταστατικό που θα επιτρέπει τη δημόσια συμμετοχή και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη παρουσία των παράλληλων δομών της Σερβίας, μεταξύ άλλων και μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής τους στήριξης, και ζητεί τη διάλυσή τους· ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταλήξουν σε μια αποδεκτή και αμοιβαία συμφωνηθείσα μακροπρόθεσμη λύση για το καθεστώς του εξορυκτικού συγκροτήματος Trepca·

12.  καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει σεβασμός για τις πολιτικές ελευθερίες και την ασφάλεια της σερβικής κοινότητας και για τους τόπους λατρείας της·

13.  εκφράζει ικανοποίηση διότι συστάθηκαν στο Δικαστήριο της Χάγης Ειδικά Τμήματα για θέματα του Κοσσυφοπεδίου και Ειδική Εισαγγελία, καθώς τα θεωρεί ουσιαστικό βήμα για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης· υπογραμμίζει ότι η προστασία των μαρτύρων αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του Ειδικού Δικαστηρίου και, συνεπώς, καλεί τις αρχές να επιτρέψουν στους πολίτες να επωφεληθούν από το σύστημα αυτό χωρίς το φόβο αντιποίνων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να στηρίζουν το Δικαστήριο, μεταξύ άλλων με κατάλληλη χρηματοδότηση· εκφράζει ικανοποίηση για την προθυμία των Κάτω Χωρών να φιλοξενήσουν το Δικαστήριο·

14.  καλεί το Κοσσυφοπέδιο να αντιμετωπίσει το ζήτημα των αγνοουμένων, συμπεριλαμβανομένων: της ουσιαστικής διασφάλισης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, της απαγόρευσης της παράνομης ιδιοποίησης ξένης ιδιοκτησίας και της παροχής εγγυήσεων για την επιστροφή και την επανένταξη των εκτοπισθέντων· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να διασφαλίσει την αποτελεσματική αποζημίωση των θυμάτων βιασμού κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως ορίζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης· σημειώνει με ανησυχία την αργή πρόοδο στις έρευνες, διώξεις και καταδίκες για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου την περίοδο 1998-1999, και ζητεί από το Κοσσυφοπέδιο να εντείνει τις προσπάθειές του προς αυτή την κατεύθυνση·

15.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνται τακτικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· ζητεί μετ’ επιτάσεως την περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και ζητεί να εκδηλωθεί πολιτική βούληση για συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών μέσω της εφαρμογής των ελάχιστων απαιτήσεων για τις δημόσιες διαβουλεύσεις·

16.  καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να κατοχυρώσουν, να σέβονται, να στηρίζουν και να εντείνουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας στο πλαίσιο αυτό, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ της θεμιτής επιδίωξης του λαού του Κοσσυφοπεδίου για ελευθερία και δικαιοσύνη και των πράξεων των ατόμων που φέρονται ως δράστες εγκλημάτων πολέμου, οι οποίοι πρέπει να διώκονται δεόντως από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές·

17.  σημειώνει ότι ο Διαμεσολαβητής έθεσε σε εφαρμογή τον νόμο του 2015 περί του Διαμεσολαβητή με αυξημένη και βελτιωμένη υποβολή εκθέσεων, και ζητεί να εγκριθεί συναφές παράγωγο δίκαιο· ζητεί από τη συνέλευση και την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να διασφαλίσουν την οικονομική, λειτουργική και οργανωτική ανεξαρτησία του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα εθνικά όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από την κυβέρνηση να δώσει συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις της Υπηρεσίας του Γενικού Ελεγκτή και του Διαμεσολαβητή·

18.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να λειτουργεί σωστά ο θεσμός του Διαμεσολαβητή και να διασφαλίζεται ότι λαμβάνει όλους τους πόρους που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του·

19.  σημειώνει ότι, ενώ έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στη θέσπιση νομοθεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, η απονομή της δικαιοσύνης παραμένει αργή και αναποτελεσματική και παρεμποδίζεται από τις εναπομένουσες ελλείψεις της ποινικής νομοθεσίας, τις πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες, τις πολιτικές παρεμβάσεις, την έλλειψη λογοδοσίας και τους περιορισμένους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, μεταξύ άλλων και στην Ειδική Εισαγγελία· ενθαρρύνει το Κοσσυφοπέδιο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά κατά προτεραιότητα προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των ξένων επενδυτών· σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η αστυνομία και το γραφείο εισαγγελίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος· Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών να διερευνήσουν τον θάνατο του κ. Astrit Dehari στη φυλακή και καλεί τις αρμόδιες αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνα·

20.  χαίρει για την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της ΕΕ και ενθαρρύνει την ταχύτερη δυνατή έναρξη ισχύος και κατάλληλη εφαρμογή της συμφωνίας κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

21.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και για την αυξημένη πολιτική παρέμβαση και την πίεση και τον εκφοβισμό στα μέσα ενημέρωσης· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τον αυξημένο αριθμό των άμεσων απειλών και των επιθέσεων κατά δημοσιογράφων, καθώς και για την ευρέως διαδεδομένη αυτολογοκρισία· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αναγνωρίσουν πλήρως και να προστατεύσουν την ελευθερία της έκφρασης, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, να θέσουν τέλος στην ατιμωρησία των επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη· καλεί την κυβέρνηση να εγγυηθεί την ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητα του δημόσιου φορέα μέσων ενημέρωσης RTK και να θεσπίσει κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα· ζητεί τη θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης·

22.  ζητεί από την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να διασφαλίσει την άμεση διερεύνηση των υποθέσεων σωματικής επίθεσης κατά δημοσιογράφων και άλλων μορφών άσκησης πίεσης, να επισπεύσει και να ενισχύσει την εκδίκαση υποθέσεων από το δικαστικό σύστημα, να συνεχίσει να καταδικάζει κατηγορηματικά όλες τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, και να διασφαλίσει τη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να καταπολεμήσει την αύξηση των κινδύνων που σχετίζονται με την άσκηση αθέμιτων πιέσεων σε εκδότες και δημοσιογράφους·

23.  χαίρει για τη συμφωνία που υπεγράφη από το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία στις 30 Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τα τελικά στάδια της εφαρμογής της συμφωνίας για τη δικαιοσύνη, η οποία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου της 9ης Φεβρουαρίου 2015 και η οποία θα επιτρέψει στους δικαστικούς θεσμούς της χώρας να αρχίσουν να λειτουργούν σε ολόκληρη την επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου·

24.  τονίζει ότι η συστημική διαφθορά αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ περί διαφάνειας και ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας· εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για την πολύ αργή πρόοδο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και κάνει έκκληση να καταβληθούν νέες προσπάθειες και να υπάρξει σαφής πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, τα οποία εμποδίζουν μια μελλοντική σημαντική οικονομική πρόοδο· εκφράζει τη λύπη του διότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα μένουν ατιμώρητα σε ορισμένες περιοχές του Κοσσυφοπεδίου, κυρίως στα βόρεια· εκφράζει ανησυχία διότι οι επιδόσεις στον τομέα των ερευνών, των διώξεων, των τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και οι δημεύσεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης χρησιμοποιούνται σπάνια παρόλο που αποτελούν βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και συνεπώς συνιστά την άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την αύξηση του αριθμού των οριστικών δημεύσεων· ενθαρρύνει την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Κοσσυφοπεδίου να υιοθετεί μια πιο προορατική προσέγγιση στις έρευνες· εκφράζει την ανησυχία ότι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και εκστρατειών δεν καλύπτεται δεόντως από τη ρυθμιστική εποπτεία· εκφράζει την άποψη ότι η νομοθεσία περί σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ότι πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη η ουσιαστική απομάκρυνση δημόσιων λειτουργών που έχουν διωχθεί ή έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα ή εγκλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά· εκφράζει ανησυχία σχετικά με την έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των θεσμών που είναι αρμόδιοι για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη υποθέσεων διαφθοράς· εκφράζει σοβαρή ανησυχία σχετικά με τη συμμετοχή εγκληματικών ένοπλων ομάδων σε διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες και ζητεί την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας, καθώς και μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η ένταξη του Κοσσυφοπεδίου στην Ιντερπόλ και η συνεργασία με τη Ευρωπόλ θα διευκόλυνε τις προσπάθειες αυτές·

25.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το Κοσσυφοπέδιο συνεχίζει να αποτελεί χώρα διέλευσης και αποθήκευσης σκληρών ναρκωτικών· σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη ασφαλών χώρων για την αποθήκευση των κατασχεθέντων ναρκωτικών πριν την καταστροφή τους· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το χαμηλό ποσοστό καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι το Κοσσυφοπέδιο αποτελεί τόπο προέλευσης, διέλευσης και προορισμού γυναικών και παιδιών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας· σημειώνει με ανησυχία την ύπαρξη ενόπλων ομάδων και τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος, όπως το λαθρεμπόριο όπλων, και την εμφανή ατιμωρησία με την οποία μπορούν να διεξάγουν διασυνοριακές επιχειρήσεις·

26.  καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εντείνει τις προσπάθειες για να σταματήσει η βία λόγω φύλου και να εξασφαλίσει ότι οι γυναίκες απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους· καλεί τα θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής κατά της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία περιλαμβάνει διεθνείς μηχανισμούς όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· χαίρει διότι εκφράζεται σε ανώτερο επίπεδο πολιτική στήριξη για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ· εκφράζει ικανοποίηση για τη διεξαγωγή της δεύτερης πορείας υπερηφάνειας, αλλά επαναλαμβάνει ότι ο φόβος εξακολουθεί να είναι διαδεδομένος εντός της κοινότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

27.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αντιμετωπίσουν τη διάσταση του φύλου ως προτεραιότητα και να εξασφαλίσουν ότι τα διοικητικά όργανα και οι αρχές θα αποτελέσουν παράδειγμα· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εμποδίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων και εξακολουθεί να ανησυχεί για την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων· ζητεί από το Κοσσυφοπέδιο να ενθαρρύνει τις γυναίκες να αναζητούν θέσεις υψηλού επιπέδου· εκφράζει την ανησυχία του για τα χαμηλά επίπεδα ιδιόκτητης περιουσίας που διαπιστώνονται μεταξύ των γυναικών και καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν με ενεργό τρόπο ότι είναι εξασφαλισμένα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των κληρονομικών δικαιωμάτων· εκφράζει ικανοποίηση για τη θέσπιση εθνικής στρατηγικής για την ενδοοικογενειακή βία και ζητεί να εφαρμοστεί πλήρως προκειμένου να επιτελεστεί πρόοδος στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας λόγω φύλου· υπενθυμίζει τον σύνδεσμο μεταξύ της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια του πολέμου και των συγκρούσεων και, αν τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπιστούν δεόντως, του κινδύνου να θεωρηθεί κανονική και να διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό η βία λόγω φύλου στις χώρες που έχουν εξέλθει από συγκρούσεις· προτρέπει τις αρχές να ενθαρρύνουν, τόσο με τον δημόσιο λόγο όσο και με τη θέσπιση μηχανισμών προστασίας και μέτρων παροχής ασύλου, τις γυναίκες που σπάνε τη σιωπή τους και καταγγέλλουν ενδοοικογενειακή βία· ενθαρρύνει το έργο των ΜΚΟ σε αυτόν τον τομέα·

28.  αν και εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση της Διυπουργικής Ομάδας Συντονισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 2016, σημειώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων στο Κοσσυφοπέδιο, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων των Ρομά, των Ασκάλι, των Αιγυπτίων και των Γκοράνι, μέσω της πλήρους εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και της διάθεσης επαρκών πόρων· καλεί τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές να λάβουν πρωτίστως όλα τα αναγκαία νομοθετικά και πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό των διακρίσεων και τη διατράνωση των δικαιωμάτων των διαφόρων εθνοτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών, γλωσσικών και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολυεθνοτικής κοινωνίας· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να διασφαλίσει ότι οι πρόσφυγες που επιστρέφουν, πολλοί εκ των οποίων είναι Ρομά, εντάσσονται πλήρως και ότι αποκαθίστανται τα δικαιώματά τους ως πολιτών, θέτοντας τέρμα στην έλλειψη ιθαγένειας· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εγκρίνει νέα στρατηγική και σχέδιο δράσης για την ένταξη των κοινοτήτων των Ρομά, των Ασκάλι και των Αιγυπτίων·

29.  επικροτεί τις αυξημένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης και αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που επιτελεί το Κοσσυφοπέδιο σε αυτόν τον τομέα· επισημαίνει ότι πολλοί ξένοι μαχητές έχουν επιστρέψει στο Κοσσυφοπέδιο και καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν ότι τα άτομα αυτά θα παρακολουθούνται και θα διώκονται, και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με αποτελεσματικές πολιτικές για την πρόληψη, την αποριζοσπαστικοποίηση και, ενδεχομένως, την επανένταξη· ζητεί περαιτέρω εντοπισμό, πρόληψη και διακοπή της ροής ξένων μαχητών και μη ανιχνεύσιμων χρηματικών ποσών που αποσκοπούν στη ριζοσπαστικοποίηση· υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικά προγράμματα σε επίπεδο κοινότητας με σκοπό την αντιμετώπιση των παραπόνων που τροφοδοτούν τον βίαιο εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση, και την οικοδόμηση σχέσεων που προωθούν την ανεκτικότητα και τον διάλογο·

30.  εκφράζει ικανοποίηση για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και την αύξηση των φορολογικών εσόδων που εξασφαλίζουν τη διάθεση περισσότερων πόρων στην κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τις πολιτικές της· εκφράζει, ωστόσο, τις ανησυχίες του σχετικά με τη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού του Κοσσυφοπεδίου, ιδίως ως προς το ύψος των παροχών που διατίθενται στους βετεράνους πολέμου, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη μεταρρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας, όπως έχει συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικοοικονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν καθοριστική σημασία για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη να τονωθεί κατά προτεραιότητα η τοπική βιομηχανία, με παράλληλη εστίαση στην ανταγωνιστικότητα των τοπικά κατεργασμένων προϊόντων, ώστε να δύνανται να πληρούν τις προδιαγραφές εισαγωγής της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για την εξάρτηση από τα εμβάσματα των μεταναστών· εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις ad hoc αποφάσεις που λήφθηκαν για τη χρηματοδότηση, οι οποίες υπονομεύουν τη σταθερότητα που είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις· υπενθυμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της καταχώρισης νέων επιχειρήσεων, οι οποίες επί του παρόντος έχουν να αντιμετωπίσουν υπέρμετρη διοίκηση, υποανάπτυκτες υποδομές, αδύναμο κράτος δικαίου και διαφθορά· ζητεί από το Κοσσυφοπέδιο να δώσει συνέχεια στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» και στην εισαγωγή ρυθμιστικών αξιολογήσεων αντίκτυπου, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που βαρύνει τις ΜΜΕ, και ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τη βοήθεια προς τις ΜΜΕ· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων 2016-2018 και του ευρωπαϊκού προγράμματος μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2016·

31.  σημειώνει με ανησυχία τον υψηλό δείκτη ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων, και εκφράζει ανησυχία για τις διακρίσεις κατά των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως κατά τη διαδικασία πρόσληψης· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εντείνει τις προσπάθειές του για αύξηση του επιπέδου απασχόλησης και βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει την ανάγκη εστίασης στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της κατάρτισης των διδασκόντων, τη στήριξη της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και την αντιστοίχιση των εκπαιδευτικών προσόντων προς τις ανάγκες των θέσεων απασχόλησης, κάτι που είναι απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση της κοινής εκπαίδευσης όλων των συνιστωσών της κοινωνίας του Κοσσυφοπεδίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθούν οι μηχανισμοί επιβολής, ιδίως οι επιθεωρήσεις και τα δικαστήρια εργασίας, και να ενισχυθεί ο διάλογος, μέσω του Κοινωνικοοικονομικού Συμβουλίου του Κοσσυφοπεδίου, μεταξύ των δημόσιων οργανισμών και των κοινωνικών εταίρων· χαιρετίζει τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής του Παρισιού του 2016 και τη δημιουργία του πρώτου Γραφείου Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων·

32.  εκφράζει τη λύπη του για τον αργό ρυθμό των προσπαθειών που καταβάλλει το Κοσσυφοπέδιο για την οικοδόμηση επαρκούς και αποτελεσματικής διοικητικής ικανότητας, γεγονός το οποίο εμποδίζει τη χώρα να εφαρμόζει πλήρως τη νομοθεσία που θεσπίζεται και να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα κονδύλια της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για την ενδημική διαφθορά, τις πολιτικές παρεμβάσεις και την πολιτικοποίηση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στους διορισμούς σε διάφορα ανεξάρτητα όργανα και οργανισμούς που βασίστηκαν στις πολιτικές πεποιθήσεις και όχι επαρκώς σε επαγγελματικά κριτήρια· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί διαδικασία αξιοκρατικών προσλήψεων, η οποία είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η αποδοτική, αποτελεσματική και επαγγελματική ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης· ζητεί τη διεξαγωγή ερευνών για τον πρόσφατο ισχυρισμό περί πολιτικών παρεμβάσεων στις προσλήψεις και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους δημόσιους οργανισμούς·

33.  σημειώνει ότι οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις αιτήσεις υποβολής προσφοράς για όλες τις μορφές συμβάσεων στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το ΜΠΒ είναι τόσο απαιτητικές ώστε οι επιχειρήσεις του Κοσσυφοπεδίου ή της περιφέρειας συχνά δεν μπορούν καν να υποβάλουν αίτηση για αυτές, και ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καθοδήγηση και πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών· ζητεί από τις αρχές να κατευθύνουν την υπολειπόμενη βοήθεια, η οποία δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί, προς σχέδια με πιο άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία του Κοσσυφοπεδίου·

34.  χαίρει για την επέκταση της εντολής της EULEX Κοσσυφοπεδίου και ζητεί από το Κοσσυφοπέδιο να συνεχίσει να συνεργάζεται ενεργά προκειμένου η EULEX να εκτελέσει πλήρως και απρόσκοπτα την εντολή της· ζητεί τη συνέχιση των προσπαθειών της ΕΕ για την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας στη δικαιοσύνη, την αστυνομία και τα τελωνεία με ορίζοντα πέραν του 2018, με σκοπό την πλήρη ανάληψη της ευθύνης για τα καθήκοντα αυτά από το Κοσσυφοπέδιο· ζητεί την αποτελεσματική και ομαλή μετάβαση των δικαστικών υποθέσεων που εκδικάστηκαν από εισαγγελείς της EULEX σε εθνικούς εισαγγελείς με κατάλληλες διασφαλίσεις που εγγυώνται ότι τα θύματα παραβιάσεων του παρελθόντος έχουν πρόσβαση στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την επανόρθωση·

35.  επισημαίνει ότι περατώθηκε η ποινική έρευνα για καταγγελίες διαφθοράς στην αποστολή EULEX· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι της ΕΕ απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία για αδικοπραγία· καλεί την EULEX να διασφαλίσει την αύξηση της αποτελεσματικότητας, την πλήρη διαφάνεια και την αύξηση της ευθύνης όσον αφορά την αποστολή της καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, καθώς και να εφαρμόσει πλήρως όλες τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα Jean Paul Jacqué στην έκθεσή του το 2014·

36.  σημειώνει ότι μέχρι στιγμής το Κοσσυφοπέδιο δεν έχει καταστεί βασική οδός διέλευσης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που ταξιδεύουν κατά μήκος της «οδού των Δυτικών Βαλκανίων»· ζητεί από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να διασφαλίσουν ότι η μεταχείριση των διερχόμενων ατόμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη της ΕΕ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και της Σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων· επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων διατάξεων στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και έτοιμη να ενεργοποιηθεί και να εφαρμοστεί ταχέως και αποτελεσματικά σε καιρούς κρίσης και ανάγκης·

37.  χαιρετίζει το γεγονός ότι αρκετές σερβικές θρησκευτικές και πολιτιστικές τοποθεσίες, που δυστυχώς καταστράφηκαν το 2004, ανακαινίστηκαν με δημόσια κονδύλια του Κοσσυφοπεδίου, όπως ο ορθόδοξος καθεδρικός ναός· αναγνωρίζει τη δέσμευση του Κοσσυφοπεδίου να προστατεύσει τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και καλεί τις αρχές να εφαρμόσουν όλες τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την πολιτιστική κληρονομιά σε όλα τα επίπεδα, ανεξάρτητα από το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου έναντι της UNESCO, μέσω της έγκρισης κατάλληλης στρατηγικής και εθνικής νομοθεσίας, και να διασφαλίσουν την επαρκή προστασία και διαχείριση των τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο· επικροτεί εν προκειμένω τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα που στοχεύουν στην προστασία και την ανακατασκευή μικρών τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την προώθηση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου σε όλους τους πολυεθνοτικούς δήμους· υπενθυμίζει το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για την ελευθερία της θρησκείας πρέπει να εγκριθεί και πρέπει να ενωσματώνει τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας επί του θέματος αυτού·

38.  χαιρετίζει θερμά την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης να χορηγήσει από τον Ιανουάριο του 2017 καθεστώς παρατηρητή στο Κοσσυφοπέδιο κατά την Κοινοβουλευτική του Συνέλευση όταν οι συνεδρίες σχετίζονται με το Κοσσυφοπέδιο· υποστηρίζει τις προσπάθειες του Κοσσυφοπεδίου να ενταχθεί στη διεθνή κοινότητα· ζητεί, εν προκειμένω, τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε όλους τους σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς και προτρέπει τη Σερβία να σταματήσει να παρεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία·

39.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να υιοθετήσουν μια αξιόπιστη μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο, που θα βασίζεται στην ενεργειακή απόδοση, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για αξιόπιστα δίκτυα ηλεκτρισμού και για να καταστεί περισσότερο βιώσιμος ο ενεργειακός τομέας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικών προτύπων· καλεί τις αρχές να υπογράψουν το μνημόνιο κατανόησης Δυτικά Βαλκάνια 6 σχετικά με την περιφερειακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη και τη θέσπιση πλαισίου για τη μελλοντική συνεργασία με άλλες χώρες· τονίζει ότι, το 2017, το Κοσσυφοπέδιο θα έχει την προεδρία της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα και υπενθυμίζει τη νομική υποχρέωση των αρχών του Κοσσυφοπεδίου, η οποία απορρέει από την εν λόγω συνθήκη, να διασφαλίσουν ότι το 25 % όλης της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020· καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί τη συμφωνία για τη θέση εκτός λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ενέργειας Κοσσυφοπέδιο Α και την ανακαίνιση της μονάδας παραγωγής ενέργειας Κοσσυφοπέδιο Β αξιοποιώντας τα 60 εκατομμύρια EUR που διέθεσε για τον σκοπό αυτό η ΕΕ από κονδύλια του ΜΠΒ· ζητεί τη χάραξη μιας στρατηγικής υδροηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των Δυτικών Βαλκανίων·

40.  εκφράζει ανησυχία για το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Κοσσυφοπέδιο όσον αφορά, ειδικότερα, την αστική περιοχή της Πρίστινας και ζητεί από το κράτος και τις τοπικές αρχές να λάβουν επειγόντως κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης· επισημαίνει ότι η εθνική στρατηγική για την ποιότητα του αέρα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά· εκφράζει ανησυχία διότι το πρόβλημα που σχετίζεται με τη διαχείριση των αποβλήτων παραμένει ένα από τα πιο ορατά προβλήματα στο Κοσσυφοπέδιο και η ισχύουσα νομοθεσία δεν αντιμετωπίζει πλήρως τις προκλήσεις·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο σχέδιο σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας στον Ανατολικό Διάδρομο/Διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος περιλαμβάνει νέα σιδηρογραμμή και σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Κοσσυφοπέδιο και αποτελεί την αποκλειστική σύνδεση του Κοσσυφοπεδίου με την ευρύτερη περιοχή· καλεί την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να υποστηρίξει πλήρως την υλοποίηση του έργου·

42.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτύχει την απεμπλοκή του δικτύου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου, το οποίο έχει φράξει για μήνες η Σερβία, και ζητεί την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των αρχών ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου·

43.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη μετανάστευση με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων και προτύπων· χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρις στιγμής στο θέμα αυτό·

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καθώς και στην Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση του Κοσσυφοπεδίου.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

13

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Igor Šoltes, Bodil Valero, Željana Zovko, Ελένη Θεοχάρους, Τάκης Χατζηγεωργίου


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

40

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Alojz Peterle, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

13

-

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

PPE

Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu

5

0

PPE

Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan

S&D

Nikos Androulakis, Knut Fleckenstein, Demetris Papadakis

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου