Postopek : 2016/2314(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0062/2017

Predložena besedila :

A8-0062/2017

Razprave :

PV 13/06/2017 - 16
CRE 13/06/2017 - 16

Glasovanja :

PV 14/06/2017 - 8.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0262

POROČILO     
PDF 538kWORD 59k
9.3.2017
PE 594.160v02-00 A8-0062/2017

o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2016

(2016/2314(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalka: Ulrike Lunacek

NAPAKE/DODATKI
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2016

(2016/2314(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta s seje v Solunu 19. in 20. junija 2003 glede možnosti pridružitve držav Zahodnega Balkana k Evropski uniji,

–  ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Kosovom, ki je začel veljati 1. aprila 2016,

–  ob upoštevanju podpisa okvirnega sporazuma s Kosovom o sodelovanju v programih EU,

–  ob upoštevanju prvega sporazuma o načelih, ki urejajo normalizacijo odnosov, ki sta ga podpisala predsednika vlad Hashim Thaçi in Ivica Dačić 19. aprila 2013, ter akcijskega načrta za izvajanje z dne 22. maja 2013,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2016/947 z dne 14. junija 2016 o spremembi Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX KOSOVO),

–  ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja Združenih narodov o tekočih dejavnostih začasne misije ZN na Kosovu (UNMIK) in z njo povezanem razvoju, vključno z zadnjim poročilom, objavljenim 26. oktobra 2016, in razprave Varnostnega sveta o UNMIK, ki je potekala 16. novembra 2016,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. novembra 2016 o širitveni politiki EU za leto 2016 (COM(2016)0715),

–  ob upoštevanju poročila Komisije z dne 9. novembra 2016 o Kosovu za leto 2016 (SWD(2016)0363),

–  ob upoštevanju ocene Komisije z dne 18. aprila 2016 (SWD(2016)0134) o programu gospodarskih reform Kosova za obdobje 2016–2018,

–  ob upoštevanju skupnih sklepov, sprejetih v okviru ekonomskega in finančnega dialoga med EU ter Zahodnim Balkanom in Turčijo, z dne 26. maja 2016 (9500/2016),

–  ob upoštevanju programa evropskih reform, ki se je začel 11. novembra 2016 v Prištini,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva z dne 13. decembra 2016 o širitvi in stabilizacijsko-pridružitvenem procesu,

–  ob upoštevanju sklepov z zasedanj Sveta za splošne zadeve dne 7. decembra 2009, 14. decembra 2010 in 5. decembra 2011, v katerih je bilo poudarjeno in ponovno potrjeno, da bi moralo po izpolnitvi vseh pogojev tudi Kosovo imeti korist od morebitne liberalizacije vizumske ureditve, in to brez poseganja v stališče držav članic do njegovega statusa,

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 1. junija 2016 za uredbo o liberalizaciji vizumskega režima za prebivalce Kosova (COM(2016)0277) in četrtega poročila Komisije z dne 4. maja 2016 o napredku Kosova pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za liberalizacijo vizumskega režima (COM(2016)0276),

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 (1999), svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2010 o skladnosti enostranske deklaracije o neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom in resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 64/298 z dne 9. septembra 2010, ki je potrdila vsebino mnenja Meddržavnega sodišča in pozdravila pripravljenost EU, da pospešuje dialog med Srbijo in Kosovom,

–  ob upoštevanju skupnih izjav z medparlamentarnih srečanj predstavnikov Evropskega parlamenta in Kosova z dne 28. in 29. maja 2008, 6. in 7. aprila 2009, 22. in 23. junija 2010, 20. maja 2011, 14. in 15. marca 2012, 30. in 31. oktobra 2013 ter 29. in 30. aprila 2015 ter deklaracij in priporočil, sprejetih na prvem in drugem srečanju stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Kosovo, ki sta potekali 16. in 17. maja 2016 ter 23. in 24. novembra 2016, in ob upoštevanju prvega srečanja stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, ki je potekalo 25. novembra 2016,

–  ob upoštevanju svojih preteklih resolucij,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0062/2017),

A.  ker je neodvisnost Kosova do zdaj priznalo 114 od 193 držav članic OZN, med njimi 23 od 28 držav članic Evropske unije;

B.  ker se vse (potencialne) države kandidatke ocenjujejo po dosežkih, časovni načrt za pristop pa se določa glede na hitrost in kakovost potrebnih reform;

C.  ker je EU večkrat zatrdila, da je pripravljena pomagati pri gospodarskem in političnem razvoju Kosova z jasno evropsko perspektivo, kar je v skladu z evropsko perspektivo te regije, in ker je Kosovo na svoji poti vključevanja v EU pokazalo prizadevnost;

D.  ker Evropska unija v središče svoje politike širitve postavlja načelo pravne države, temeljne pravice, krepitev demokratičnih institucij, vključno z reformo javne uprave, ter gospodarski razvoj in konkurenčnost;

E.  ker se več kot 90 % Kosovcev boji brezposelnosti in jih več kot 30 % prejema med 0 in 120 EUR mesečno;

1.  pozdravlja začetek veljavnosti stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Kosovom 1. aprila 2016, ki vzpostavlja prve pogodbene odnose in je ključni korak za nadaljnji proces vključevanja Kosova v EU; pozdravlja začetek programa evropskih reform 11. novembra 2016 in sprejetje nacionalne strategije, ki naj bi izvajanje tega sporazuma olajšala, in poziva Kosovo, naj še naprej kaže jasno politično voljo in odločenost za izvajanje sprejetega časovnega načrta, med drugim vzpostavi koordinacijski mehanizem za izvajanje sporazuma, in naj pozitivni zagon, ki ga je ustvaril sporazum, izkoristi za izvedbo in institucionalizacijo reform, izboljšanje družbeno-gospodarskega razvoja Kosova, začetek sodelovanja z EU na številnih področjih, kar bo pospešilo tudi trgovinsko in naložbeno približevanje Kosova, izboljšanje odnosov s sosednjimi državami in prispevek k stabilnosti v regiji; poziva vlado Kosova, naj se osredotoči na izvajanje celovitih reform, ki so potrebne za izpolnitev obveznosti v okviru tega sporazuma; pozdravlja, da je 23. in 24. novembra 2016 potekala druga seja stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora in da je 25. novembra 2016 potekala prva seja stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Kosovo; ugotavlja, da bodo svobodne, pravične in pregledne lokalne volitve leta 2017 ključnega pomena za demokratično prihodnost Kosova, pa tudi za prihodnost njegovega procesa vključevanja v EU;

2.  izraža zaskrbljenost zaradi močne razdvojenosti političnega okolja; poziva vse strani, naj ravnajo odgovorno in predano ter ustvarijo razmere za uspešen dialog, usmerjen k rešitvam in rezultatom, da bi zmanjšali napetosti, opozicijo pa poziva, naj zlasti sodeluje in doseže trajni dogovor, ki bo olajšal napredek države pri približevanju Evropi;

3.  poziva voditelje srbske skupnosti na Kosovu, naj prevzamejo vso odgovornost za svoje mesto in vlogo v državnih institucijah ter ravnajo neodvisno od Beograda in si konstruktivno prizadevajo za korist vseh prebivalcev Kosova, hkrati pa poziva Kosovo, naj še naprej podpira dostop kosovskih Srbov do kosovskih institucij; v zvezi s tem pozdravlja vključitev kosovskih Srbov, zaposlenih na področju pravosodja, policije in civilne zaščite, v kosovski sistem; poziva kosovske oblasti, naj še naprej gradijo vzajemno zaupanje med skupnostma, hkrati pa spodbujajo njuno gospodarsko približevanje;

4.  najostreje obsoja, da so nekateri pripadniki opozicije v kosovskem parlamentu v prvi polovici leta 2016 nasilno prekinili delo, in pozdravlja ponovno sodelovanje opozicije pri delu narodne skupščine v zvezi z večino vprašanj, pa tudi konstruktivno sodelovanje vseh članov v skupni parlamentarni delegaciji Evropskega parlamenta in skupščine Kosova; poudarja, da so politični dialog, dejavna in konstruktivna udeležba vseh političnih strank v odločanju in nemoteno parlamentarno delo bistveni pogoji za napredek v procesu pridruževanja EU;

5.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da še vedno ni bil imenovan minister za evropsko integracijo, kar spodkopava skladnost in učinkovitost politik za izvajanje stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma; poudarja, da približevanje EU zahteva dolgoročno strateško vizijo ter vztrajna prizadevanja za sprejetje in izvajanje potrebnih reform;

6.  ugotavlja, da pet držav članic Kosova ni priznalo; poudarja, da bi priznanje prispevalo k normalizaciji odnosov Kosovom in Srbijo ter povečalo zaupanje v zunanjo politiko EU; pozitivno ocenjuje konstruktiven pristop vseh držav članic k spodbujanju in krepitvi odnosov med EU in Kosovom, namenjen socialno-ekonomskemu razvoju, utrjevanju pravne države in krepitvi demokracije v korist prebivalcev Kosova; spodbuja pozitiven pristop v zvezi s sodelovanjem Kosova v mednarodnih organizacijah;

7.  pozdravlja predlog Komisije za liberalizacijo vizumskega režima, kar bi bil zelo pozitiven ukrep za Kosova na njegovi evropski poti; z zadovoljstvom ugotavlja, da se je število prošenj za azil, ki jih državljani Kosova vložijo v državah EU in pridruženih schengenskih državah, znižalo, in pozdravlja uvedbo sklada za ponovno vključitev in programe ponovnega vključevanja za državljane Kosova, ki so se tja vrnili; je zaskrbljen zaradi zastoja v narodni skupščini pri ratifikaciji sporazuma o določitvi meje s Črno goro in poudarja, da bo liberalizacija vizumskega režima uvedena šele po izpolnitvi vseh meril, vključno z doseganjem rezultatov pri obsodbah na visoki ravni v primerih korupcije in organiziranega kriminala, k čemur veliko prispeva mehanizem IT za sledenje odmevnih primerov, ki bi ga bilo treba razširiti tudi na druge kazenske zadeve; zato poziva organe, naj okrepijo prizadevanja za reševanje vprašanj, povezanih s pranjem denarja, nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, trgovino z ljudmi, trgovino z orožjem in nezakonitim posedovanjem orožja;

8.  meni, da mora biti zunanja in varnostna politika Kosova skladna s skupno zunanjo in varnostno politiko EU;

9.  pozdravlja napredek pri izvajanju različnih sporazumov, podpisanih od avgusta 2016 v procesu normalizacije odnosov s Srbijo, po več mesecih z malo ali brez napredka; poudarja, da je izvajanje doseženih sporazumov v celoti bistveno za nadaljnji uspeh dialoga med Prištino in Beogradom; poziva tako Kosovo kot Srbijo, naj v normalizacijo odnosov vložita več prizadevanj in se vzdržita dejanj, ki bi ogrozila doseženi napredek v tem procesu; opominja, da je to pogoj za pridružitev EU; ugotavlja, da je bil dosežen določen napredek pri drugih tehničnih vprašanjih, kot so kataster, univerzitetne diplome in registrske tablice ter izvajanje sporazuma o mostu v Mitrovici; je z zaskrbljenostjo spremljal dogajanje v zvezi s tem mostom in nedavni sporazum podpira; pozdravlja dodelitev lastne mednarodne klicne številke Kosovu; ponovno poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj redno ocenjuje, kako strani izpolnjujeta svoje obveznosti, in poroča Evropskemu parlamentu; poudarja, da bi morali doseženi sporazumi izboljšati vsakdanje življenje običajnih državljanov; ugotavlja, da državljani Kosova in Srbije ne vidijo prednosti dialoga, in poudarja, da je treba zagotoviti popolno preglednost pri obveščanju o izidih dialoga, zlasti na severu Kosova; poudarja, da so dobri sosedski odnosi z vsemi državami Zahodnega Balkana zelo pomembni;

10.  strogo obsoja dejstvo, da je bil vlak srbskih nacionalistov iz Beograda napoten na sever Kosova; je zelo zaskrbljen zaradi izjav, ki hujskajo k vojni, in retorike, uperjene proti EU; je prav tako zaskrbljen zaradi aretacije aretacije Ramusha Haradinaja na osnovi mednarodnega naloga za prijetje, ki ga je leta 2004 izdala Srbija v skladu s svojim zakonom o organizaciji in pristojnostih državnih organov v postopkih v zvezi z vojnimi zločini; obžaluje, da se je ta zakon doslej zlorabljal za pregon državljanov nekdanjih jugoslovanskih držav, kar potrjuje tudi ta nedavni primer; poziva obe strani, naj se vzdržita izzivanja in škodljive retorike, ki bi lahko ovirala proces normalizacije; poziva EU, Kosovo in Srbijo, naj o teh vprašanjih razpravljajo na konstruktiven način v sklopu pogajanj o pristopu k EU;

11.  ugotavlja, da združenje srbskih občin še ni bilo ustanovljeno, da osnutek njegovega statuta še ni bil oblikovan in da je ustanovitev tega združenja odgovornost kosovske vlade; poziva Kosovo, naj to združenje ustanovi brez nadaljnjega odlašanja, v skladu z dogovorom, doseženim v dialogu ob posredovanju EU, in s sodbo kosovskega ustavnega sodišča; v zvezi s tem spodbuja kosovske oblasti, naj imenujejo delovno skupino na visoki ravni z jasnim in časovno omejenim mandatom, ki bo pripravila predlog statuta za obravnavo v javnosti in parlamentu; izraža zaskrbljenost, ker še vedno obstajajo vzporedne srbske strukture, ki med drugim prejemajo finančno podporo, in poziva k njihovi odpravi; spodbuja vse akterje, naj poiščejo sprejemljivo in vzajemno zadovoljivo dolgoročno rešitev za status rudarskega kompleksa Trepča;

12.  poziva politične sile, naj poskrbijo, da bodo spoštovane državljanske svoboščine in varnost srbske skupnosti ter njihovi verski objekti;

13.  pozdravlja ustanovitev specializiranih senatov in specializiranega tožilstva za Kosovo v Haagu kot ključni ukrep za zagotovitev pravičnosti in sprave; poudarja, da je zaščita prič ključna za uspeh posebnega sodišča, zato poziva oblasti, naj državljanom omogočijo izkoristiti ta sistem, ne da bi se morali bati povračilnih ukrepov; poziva EU in države članice, naj to sodišče še naprej podpirajo, med drugim z ustreznim financiranjem; pozdravlja pripravljenost Nizozemske, da to sodišče gosti;

14.  poziva Kosovo, naj obravnava vprašanje pogrešanih oseb, med drugim z učinkovitim jamčenjem lastninskih pravic, prepovedjo nezakonitega prilaščanja premoženja ter omogočanjem vračanja in ponovnega vključevanja razseljenih oseb; poziva ga tudi, naj zagotovi ustrezno odškodnino za žrtve vojnih posilstev, kot je predvideno v nacionalnem akcijskem načrtu; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je napredek pri preiskavah, kazenskem pregonu in obsodbah za vojne zločine počasen, vključno s primeri spolnega nasilja med kosovsko vojno v letih 1998–1999, in poziva Kosovo, naj si na tem področju bolj prizadeva;

15.  obžaluje, da v procesu odločanja ni predvideno redno posvetovanje s civilno družbo; opozarja, da je treba dati civilni družbi še večjo moč, in poziva k politični volji za sodelovanje z njo, saj bodo tako izpolnjeni minimalni standardi za posvetovanje z javnostjo;

16.  poziva politične sile, naj zagotavljajo, spoštujejo, podprejo in okrepijo pravno državo, med drugim neodvisnost sodstva, ter si bolj prizadevajo za jasno razlikovanje med legitimnimi težnjami za svobodo in pravice kosovskih prebivalcev ter dejanji posameznikov, osumljenih vojnih zločinov, ki jih morajo ustrezno preganjati pristojni sodni organi;

17.  ugotavlja, da je varuh človekovih pravic začel izvajati zakon o tej instituciji iz leta 2015 z obsežnejšim in boljšim poročanjem, in poziva k sprejetju povezane sekundarne zakonodaje; poziva kosovsko skupščino in vlado, naj zagotovita finančno, funkcijsko in organizacijsko neodvisnost varuha v skladu z mednarodnimi standardi o institucijah za varstvo človekovih pravic; poziva vlado, naj ukrepa na osnovi poročil in priporočil urada generalnega revizorja in varuha človekovih pravic;

18.  poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno delovanje varuha človekovih pravic in tej instituciji dodeliti vsa potrebna sredstva za izvajanje dejavnosti;

19.  ugotavlja, da je bil dosežen delen napredek pri sprejemanju zakonodaje za pravilno delovanje sodstva, vendar je izvajanje sodne oblasti še vedno počasno in neučinkovito, ovirajo pa ga tudi preostale pomanjkljivosti v kazenski zakonodaji, politični in ekonomski interesi, politično vmešavanje, pomanjkanje odgovornosti ter omejeni finančni in človeški viri, tudi v uradu specialnega tožilstva; spodbuja Kosovo, naj ta vprašanja prednostno obravnava, da bo zagotovilo pravno varnost glede lastninskih pravic tujih vlagateljev; je seznanjen s prizadevanji policije in tožilstva v boju proti organiziranemu kriminalu; je seznanjen s prizadevanji pristojnih organov, da bi raziskali okoliščine smrti Astrita Deharija v zaporu, in jih poziva, naj preiskavo dokončajo;

20.  pozdravlja podpis okvirnega sporazuma o sodelovanju Kosova v programih EU ter poziva k njegovi čim hitrejši uveljavitvi in ustreznemu izvajanju, potem ko ga bo odobril Evropski parlament;

21.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi premajhnega napredka na področju varstva svobode izražanja in svobode medijev ter okrepljenega političnega vmešavanja, ustrahovanja medijev in pritiska nanje; je globoko zaskrbljen zaradi pogostejših neposrednih groženj novinarjem in napadov nanje in razširjene samocenzure; poziva kosovske oblasti, naj v celoti priznajo in zaščitijo svobodo izražanja v skladu s standardi EU, odpravijo nekaznovanje napadov na novinarje in odgovorne privedejo pred sodišče; poziva vlado, naj zagotovi neodvisnost in ohranitev javnega medija RTK ter uvede ustrezen program financiranja; poziva k sprejetju solidne zakonodaje o avtorskih pravicah in preglednosti lastništva medijev;

22.  poziva kosovsko vlado, naj poskrbi, da bodo telesni napadi na novinarje in druge oblike pritiskov takoj preiskani, ter pospeši in podpre reševanje zadev na sodiščih, naj še naprej odločno obsoja vse napade na novinarje in medijske hiše ter zagotovi pregledno lastništvo medijev, da bi zmanjšala tveganje nedovoljenih pritiskov na urednike in novinarje;

23.  pozdravlja sporazum, ki sta ga Kosovo in Srbija podpisala 30. novembra 2016, o končnih ukrepih za izvajanje sporazuma o pravosodju, sklenjenega v okviru dialoga dne 9. februarja 2015, ki bo omogočil, da sodne institucije v državi začnejo delovati na vsem kosovskem ozemlju;

24.  opozarja na sistemsko korupcijo, ki je v nasprotju s temeljnima vrednotama EU – preglednostjo in neodvisnostjo sodstva; ponovno izraža zaskrbljenost zaradi zelo počasnega napredka v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter poziva k okrepljenim prizadevanjem in jasni politični volji za reševanje teh vprašanj, ki ovirajo hiter gospodarski napredek; obžaluje, da korupcija in organizirani kriminal na nekaterih območjih Kosova, zlasti na severu, ostajata nekaznovana; je zaskrbljen, ker rezultati pri preiskavah, kazenskem pregonu in pravnomočnih obsodbah ostajajo slabi, zasegi in zaplembe premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, pa so redki, čeprav so osrednje orodje v boju proti korupciji, zato priporoča hitro zamrznitev premoženja in večje število dokončnih zaplemb; kosovsko agencijo za boj proti korupciji spodbuja, naj v preiskavah deluje bolj proaktivno; je zaskrbljen, ker ni ustreznega regulativnega nadzora nad financiranjem političnih strank in kampanj; meni, da bi bilo treba zakon o navzkrižju interesov uskladiti z evropskimi standardi, državne uradnike, obtožene ali obsojene hudih ali koruptivnih kaznivih dejanj, pa učinkovito odstraniti; je zaskrbljen zaradi neučinkovitega usklajevanja med institucijami, odgovornimi za odkrivanje, preiskavo in pregon korupcije; je resno zaskrbljen zaradi vpletenosti oboroženih kriminalnih skupin v čezmejne kriminalne dejavnosti ter poziva k odločnejšim prizadevanjem in jasni politični volji za reševanje teh vprašanj; poudarja, da bi vključitev Kosova v Interpol ter sodelovanje z Europolom olajšala ta prizadevanja;

25.  je zaskrbljen, ker Kosovo ostaja država skladiščenja in tranzita trdih drog; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ni varnih skladišč, kamor bi lahko pred uničenjem shranili zasežene droge; je globoko zaskrbljen zaradi zelo majhnega deleža obsodb v primerih trgovine z ljudmi, čeprav je Kosovo izvorno, tranzitno in ciljno območje za ženske in otroke, ki so žrtev te trgovine; je prav tako zaskrbljen, ker v dejavnostih organiziranega kriminala, kot je tihotapljenje orožja, sodelujejo oborožene skupine in ker očitno ostajajo nekaznovane in lahko zato delujejo prek meja;

26.  poziva Kosovo, naj si še naprej prizadeva za preprečevanje nasilja na podlagi spola ter ženskam zagotovi polno uživanje pravic; poziva kosovske institucije, naj zagotovijo zadostna sredstva za izvajanje nacionalne strategije za nasilje v družini, ki vključuje tudi mednarodne mehanizme, kot je Istanbulska konvencija; pozdravlja politično podporo na visoki ravni za pravice oseb LGBTI; pozdravlja izvedbo druge parade ponosa, vendar ponavlja, da je v skupnosti LGBTI strah še vedno zelo razširjen;

27.  poziva kosovske oblasti, naj vključevanje načela enakosti spolov obravnavajo kot prednostno nalogo ter zagotovijo, da bodo upravni organi in oblasti pri tem dajali zgled; je zaskrbljen zaradi strukturnih izzivov, ki ovirajo izvajanje zakona o enakosti spolov, še vedno pa tudi zaradi premajhne zastopanosti žensk na vodstvenih položajih; poziva Kosovo, naj ženske nenehno spodbuja, naj se potegujejo za visoke položaje; je zaskrbljen, ker imajo ženske v lasti zelo malo premoženja, in poziva oblast, naj odločno ukrepajo, da bodo lastninske pravice žensk, vključno s pravico dedovanja, zagotovljene; pozdravlja sprejetje nacionalne strategije preprečevanja nasilja v družini in poziva k njenemu polnemu izvajanju, da bi dosegli napredek v boju proti nasilju v družini in nasilju na podlagi spola; opominja na povezavo med spolnim nasiljem v vojnah in konfliktih ter normalizacijo razmer in pogostostjo nasilja na podlagi spola v pokonfliktnih državah, če spolno nasilje ni bilo ustrezno obravnavano; poziva oblasti, naj javno spodbujajo ter vzpostavijo zaščitne mehanizme in ukrepe za nudenje zatočišča za ženske, ki spregovorijo in prijavijo nasilje v družini; spodbuja delo nevladnih organizacij na tem področju;

28.  izraža priznanje za ustanovitev medresorske usklajevalne skupine za človekove pravice maja 2016, vendar ugotavlja, da so potrebna dodatna prizadevanja za zaščito pravic vseh manjšin na Kosovu, vključno z romskimi, aškalskimi in egiptovskimi skupnostmi, s polnim izvajanjem ustrezne zakonodaje in dodeljevanjem zadostnih sredstev; poziva pristojne nacionalne in lokalne organe, naj prednostno sprejmejo vse potrebne zakonodajne in praktične ukrepe, da bi omejili diskriminacijo in utrdili pravice različnih narodnostnih manjšin, med drugim kulturne, jezikovne in premoženjske pravice, s tem pa prispevali k razvoju večetnične družbe; poziva Kosovo, naj poskrbi, da bodo vračajoči se begunci, med katerimi je veliko Romov, povsem vključeni in da bodo znova uživali državljanske pravice, s tem pa reši vprašanje apatridov; poziva ga, naj sprejme novo strategijo in akcijski načrt za vključevanje romskih, aškalskih in egiptovskih skupnosti;

29.  pozdravlja okrepljena prizadevanja za preprečevanje nasilnega ekstremizma in boj proti njemu in priznava pomembno delo, ki ga je Kosovo opravilo na tem področju; ugotavlja, da so se na Kosovo vrnili številni tuji borci, ter poziva oblasti, naj jih nadzirajo in kazensko preganjajo ter sprejmejo celovit pristop z učinkovitimi politikami za preprečevanje radikalizacije, deradikalizacijo in po potrebi ponovno vključevanje; poziva k nadaljnjemu odkrivanju, preprečevanju in prekinitvi toka tujih borcev in kanalov, po katerih prihaja neizsledljiv denar, namenjen radikalizaciji; poudarja, da so v skupnostih potrebni učinkoviti programi, ki bodo reševali težave, zaradi katerih se porajata nasilni ekstremizem in radikalizacija, ter gradili odnose na osnovi strpnosti in dialoga;

30.  pozdravlja izboljšanje gospodarskih razmer in povečanje prihodkov od davkov, kar vladi zagotavlja več sredstev za izvajanje njenih politik; kljub temu izraža pomisleke glede vzdržnosti kosovskega proračuna, zlasti ob upoštevanju višine nadomestil za vojne veterane, in v zvezi s tem poziva k reformi ustrezne zakonodaje v skladu z dogovorom z Mednarodnim denarnim skladom; znova opominja, da so družbene in gospodarske strukturne reforme ključnega pomena za dolgoročno rast; poudarja, da je treba nujno spodbuditi lokalno industrijo, ob tem pa se osredotočiti na konkurenčnost lokalnih proizvodov, da bodo izpolnjevali uvozne standarde EU; je zaskrbljen zaradi odvisnosti od denarja, ki ga pošiljajo izseljenci; izraža zaskrbljenost zaradi sprejemanja ad hoc odločitev o financiranju, ki spodkopavajo stabilnost, ki jo potrebujejo podjetja; znova poudarja, da je treba pospešiti registracijo novih podjetij, ki se trenutno otepajo z neodgovorno upravo, nerazvito infrastrukturo, šibko pravno državo in korupcijo; poziva Kosovo, naj upošteva priporočila iz ocene EU o aktu za mala podjetja in začne izvajati ocene regulativnega učinka, da bi zmanjšalo upravno breme za mala in srednja podjetja, Komisijo pa poziva, naj pomoč za ta podjetja poveča; poziva Kosovo, naj v celoti izvaja priporočila iz programa gospodarskih reform 2016–2018 in agende za evropske reforme, ki se je začela izvajati 11. novembra 2016;

31.  je zaskrbljen zaradi visoke stopnje brezposelnosti, zlasti med mladimi, in diskriminacije zoper ženske na trgu dela, zlasti v procesu zaposlovanja; poziva Kosovo, naj naredi več, da bi povečal stopnjo zaposlenosti in izboljšal pogoje na trgu dela; poudarja, da se je treba osredotočiti na povečanje kakovosti izobraževanja, med drugim z boljšim usposabljanjem učiteljev, podporo za prehod iz šolanja v zaposlitev in uskladitvijo izobrazbenih kompetenc s potrebami na trgu dela, saj je to nujno potrebno za zmanjšanje zelo visoke brezposelnosti mladih; poziva k nadaljnjim prizadevanjem za povečanje skupnega izobraževanja vseh pripadnikov kosovske družbe; poudarja, da je treba izboljšati mehanizme za izvrševanje, zlasti delovno inšpekcijo in sodišča, in poglobiti dialog med javnimi institucijami in socialnimi partnerji prek Ekonomsko-socialnega sveta Kosova; pozdravlja sklepe z vrhovnega srečanja v Parizu leta 2016 in vzpostavitev regionalnega urada za sodelovanje mladih;

32.  obžaluje, da so prizadevanja Kosova za vzpostavitev ustreznih in učinkovitih upravnih zmogljivosti počasna, kar državo ovira pri polnem izvajanju sprejetih zakonov in učinkoviti uporabi sredstev EU; obžaluje razširjeno korupcijo, politično vmešavanje in politizacijo zaposlenih na vseh ravneh javne uprave, kot tudi imenovanje na funkcije v različnih neodvisnih institucijah in agencijah na podlagi politične pripadnosti, in ne toliko na podlagi strokovnih meril; poziva k dodatnim prizadevanjem za zaposlovanje na podlagi dosežkov, da bi zagotovili učinkovito, uspešno in strokovno neodvisno javno upravo; poziva k preiskavi nedavnih trditev glede političnega vmešavanja v zaposlovanje in postopke odločanja javnih organov;

33.  ugotavlja, da so določbe javnih naročil glede potegovanja za vse oblike pogodb v okviru instrumenta predpristopne pomoči tako zapletene, da kosovska in regionalna podjetja pogosto ne morejo niti prijaviti, zato poziva, naj se posebna pozornost nameni usmerjanju zainteresiranih deležnikov; poziva oblasti, naj preostalo pomoč, ki še ni bila programirana, usmerijo v projekte, ki bodo bolj neposredno vplivali na kosovsko gospodarstvo;

34.  pozdravlja podaljšanje mandata misije EULEX Kosovo in Kosovo poziva, naj še naprej dejavno prispeva k doslednemu in nemotenemu izvajanju njenega mandata; poziva k nadaljnjim prizadevanjem EU za krepitev neodvisnega sodstva, policije in carine po letu 2018, da bo Kosovo popolnoma prevzelo te funkcije; poziva k učinkovitemu in nemotenemu prenosu sodnih zadev, ki jih obravnavajo tožilci EULEX, na nacionalne tožilce z ustreznimi varovali, da bodo imele žrtve kršitev dostop do resnice, pravice in odškodnine;

35.  je seznanjen z zaključkom kazenske preiskave glede suma korupcije v misiji EULEX; izraža zadovoljstvo, da so bili preiskovani uradniki EU spoznani za nedolžne, poziva EULEX, naj poveča učinkovitost, zagotovi popolno preglednost in odgovornost misije ves čas njenega mandata ter v celoti izvede vsa priporočila, ki jih je v poročilu za leto 2014 predlagal neodvisni strokovnjak Jean-Paul Jacqué;

36.  ugotavlja, da Kosovo za zdaj ni postalo pomembna pot za begunce in migrante, ki potujejo po zahodnobalkanski poti; poziva kosovske oblasti, naj zagotovijo, da bodo ljudje, ki prečkajo njihovo ozemlje, obravnavani v skladu evropsko in mednarodno zakonodajo, vključno z Listino EU o temeljnih pravicah in konvencijo o beguncih iz leta 1951; ponovno poudarja, da bi morali med drugim iz naslova za predpristopno pomoč (IPA II) zagotoviti sredstva, ki bi jih bilo mogoče hitro in učinkovito uporabiti v primeru krize in večjih potreb;

37.  je zadovoljen, da so bila s kosovskimi javnimi sredstvi obnovljena številna območja srbske verske in kulturne dediščine, ki so bila v letu 2004 žal uničena, na primer pravoslavna katedrala; je seznanjen z zavezo Kosova, da bo varoval objekte kulturne dediščine, in poziva oblasti, naj konvencije ZN o kulturni dediščini izvajajo na vseh ravneh, ne glede na status Kosova v odnosu do Unesca, in sicer s sprejetjem ustrezne strategije in nacionalne zakonodaje, ter naj zagotovijo ustrezno zaščito in upravljanje objektov kulturne dediščine na Kosovu; v zvezi s tem pozdravlja program za varstvo in obnovo majhnih objektov kulturne dediščine, ki pomaga pri spodbujanju medkulturnega in medverskega dialoga v večetničnih občinah; znova poudarja, da je treba sprejeti zakon o svobodi veroizpovedi, ki je še v obliki osnutka, in vanj vključiti priporočila Beneške komisije v zvezi s tem vprašanjem;

38.  pozdravlja odločitev Sveta Evrope, da z januarjem 2017 Kosovu odobri status opazovalca v svoji parlamentarni skupščini na zasedanjih v zvezi s Kosovom; podpira prizadevanja Kosova za vključitev v mednarodno skupnost; v zvezi s tem poziva, naj Kosovo sodeluje v vseh ustreznih regionalnih in mednarodnih organizacijah, ter priporoča Srbiji, naj se preneha vmešavati v ta proces;

39.  poziva kosovske oblasti, naj sprejmejo verodostojno dolgoročno strategijo in zakonodajni okvir na področju energetike, ki bosta temeljila na energijski učinkovitosti, diverzifikaciji virov energije in razvoju obnovljivih virov; poudarja, da je treba narediti več za zanesljiva električna omrežja in večjo trajnostnost energetskega sektorja, tako v smislu varnosti kot okoljskih standardov; oblasti poziva k podpisu šestega memoranduma o soglasju za Zahodni Balkan o razvoju regionalnega trga električne energije in vzpostavitvi okvira za sodelovanje z drugimi državami; poudarja, da bo Kosovo leta 2017 prevzelo predsedstvo v okviru pogodbe o energetski skupnosti, in kosovske oblasti opozarja na pravne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, glede zagotovitve 25 % električne energije iz obnovljivih virov do leta 2020; poziva vlado, naj spoštuje dogovor o razgradnji elektrarne Kosovo A in obnovi elektrarne Kosovo B ter o uporabi 60 milijonov EUR, ki jih je za to namenila EU v okviru instrumenta za predpristopno pomoč; poziva k strategiji za izkoriščanje vodne energije za celotni Zahodni Balkan;

40.  izraža zaskrbljenost zaradi velike onesnaženosti zraka na Kosovu, predvsem na območju Prištine, državne in lokalne oblasti pa poziva, naj hitro sprejmejo ustrezne ukrepe za reševanje tega nujnega vprašanja; poudarja, da je treba nacionalno strategijo za kakovost zraka ustrezno izvajati; je zaskrbljen, ker upravljanje odpadkov ostaja ena večjih težav na Kosovu, trenutna zakonodaja pa izzivov ne obravnava;

41.  pozdravlja začetek novega projekta železniške povezave v koridorju Orient–vzhodno Sredozemlje z novim tirom in novimi postajami na Kosovu, saj je to edina povezava Kosova s širšo regijo; poziva kosovsko vlado, naj v celoti podpre izvajanje projekta;

42.  pozdravlja prizadevanja Komisije za odpravo blokade električnega omrežja med Albanijo in Kosovom, ki ga Srbija že več mesecev blokira, ter poziva h konstruktivnemu sodelovanju med srbskimi in kosovskimi organi, pristojnimi za električno energijo;

43.  poziva Komisijo, naj se še naprej ukvarja z vprašanji, povezanimi z migracijami, ki zadevajo vse države Zahodnega Balkana, da bi zagotovili spoštovanje evropskih in mednarodnih norm in standardov; je zadovoljen z doslej opravljenim delom;

44.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje in vladi ter narodni skupščini Kosova.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

13

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Urmas Paet, Igor Šoltes, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Bodil Valero, Željana Zovko


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

40

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), David McAllister, Alojz Peterle, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

13

-

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

PPE

Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu

5

0

PPE

Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Eduard Kukan

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Knut Fleckenstein, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov