Betänkande - A8-0062/2017Betänkande
A8-0062/2017

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo

9.3.2017 - (2016/2314(ΙΝΙ))

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Ulrike Lunacek


Förfarande : 2016/2314(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0062/2017
Ingivna texter :
A8-0062/2017
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo

(2016/2314(ΙΝΙ))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 om utsikterna till EU-medlemskap för länderna på västra Balkan,

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo, som trädde i kraft den 1 april 2016,

–  med beaktande av undertecknandet av ett ramavtal med Kosovo om deltagande i EU:s program,

–  med beaktande av det första avtalet om principerna för normalisering av förbindelserna, som undertecknades den 19 april 2013 av premiärminister Hashim Thaçi och premiärminister Ivica Dačić, och av den handlingsplan för genomförandet som antogs den 22 maj 2013,

–  med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2016/947 av den 14 juni 2016 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo),

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares rapporter om pågående verksamhet inom Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (Unmik) och utvecklingen i detta sammanhang, inbegripet den senaste rapporten som lades fram den 26 oktober 2016, och av FN:s säkerhetsråds debatt om Unmik som ägde rum den 16 november 2016,

–  med beaktande av 2016 års meddelande från kommissionen om EU:s utvidgningspolitik (COM(2016)0715) av den 9 november 2016,

–  med beaktande av kommissionens rapport om Kosovo för 2016 av den 9 november 2016 (SWD(2016)0363),

–  med beaktande av kommissionens utvärdering av den 18 april 2016 om Kosovos ekonomiska reformprogram för 2016–2018 (SWD(2016)0134),

–  med beaktande av de gemensamma slutsatserna från den ekonomiska och finansiella dialogen mellan EU, västra Balkan och Turkiet den 26 maj 2016 (9500/2016),

–  med beaktande av EU:s reformagenda som sjösattes den 11 november 2016 i Pristina,

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser av den 13 december 2016 om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen,

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (allmänna frågor) sammanträden den 7 december 2009, 14 december 2010 och 5 december 2011, där det betonas och bekräftas att även Kosovo, utan att det påverkar medlemsstaternas ståndpunkt i fråga om dess status, bör komma i fråga för en eventuell viseringsliberalisering när alla villkor är uppfyllda,

–  med beaktande av kommissionens förslag till en förordning om viseringsliberalisering för personer från Kosovo (COM(2016)0277) av den 1 juni 2016 och av kommissionens fjärde rapport av den 4 maj 2016 om Kosovos framsteg när det gäller uppfyllandet av kraven i färdplanen för viseringsliberalisering (COM(2016)0276),

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 om överensstämmelsen med folkrätten av Kosovos ensidiga självständighetsförklaring och FN:s generalförsamlings resolution 64/298 av den 9 september 2010, där man bekräftade innehållet i Internationella domstolens yttrande och välkomnade EU:s beredskap att underlätta en dialog mellan Serbien och Kosovo,

–  med beaktande av de gemensamma uttalandena från de interparlamentariska mötena mellan Europaparlamentet och Kosovo den 28–29 maj 2008, 6–7 april 2009, 22–23 juni 2010, 20 maj 2011, 14−15 mars 2012, 30–31 oktober 2013 och 29–30 april 2015, de förklaringar och rekommendationer som antogs vid det första och andra mötet för den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Kosovo den 16–17 maj 2016 respektive den 23−24 november 2016 samt det första mötet som stabiliserings- och associeringskommittén höll den 25 november 2016,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0062/2017), och av följande skäl:

A.  Av FN:s 193 medlemsstater är det 114, inklusive 23 av EU:s 28 medlemsstater, som erkänner Kosovos självständighet.

B.  Varje (potentiellt) kandidatland bedöms efter sina egna meriter, och tidsplanen för anslutningen avgörs av hur snabbt och väl de nödvändiga reformerna genomförs.

C.  EU har vid upprepade tillfällen gett uttryck för sin beredvillighet att bistå den ekonomiska och politiska utvecklingen i Kosovo genom ett tydligt europeiskt perspektiv, i överensstämmelse med regionens europeiska perspektiv, och Kosovo har uttryckt en önskan om att närma sig europeisk integration.

D.  EU har satt rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter, stärkandet av demokratiska institutioner, bland annat genom reformer av den offentliga förvaltningen, såväl som ekonomisk utveckling och konkurrenskraft i centrum för sin utvidgningspolitik.

E.  Mer än 90 procent av kosovanerna är rädda för att bli arbetslösa, och mer än 30 procent av befolkningen lever på mellan 0–120 euro i månaden.

1.  Europaparlamentet välkomnar ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo den 1 april 2016 såsom det första avtalsförhållandet och ett nödvändigt steg för att fortsätta Kosovos integreringsprocess med EU. Parlamentet välkomnar sjösättandet av EU:s reformagenda den 11 november 2016 och antagandet av den nationella strategin för genomförande av stabiliserings- och associeringsavtalet som en plattform för att underlätta genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet och uppmanar Kosovo att fortsätta att visa en tydlig politisk vilja och beslutsamhet att genomföra den överenskomna färdplanen, inbegripet inrättandet av samordningsmekanismen för att genomföra stabiliserings- och associeringsavtalet, och att dra nytta av den positiva kraft som skapades i och med stabiliserings- och associeringsavtalet för att genomföra och institutionalisera reformer och stärka den socioekonomiska utvecklingen i Kosovo, att upprätta samarbete med EU på ett flertal områden, vilket skulle främja Kosovos handels- och investeringsintegration, att förbättra relationerna med grannländerna och bidra till stabilitet i regionen. Parlamentet uppmanar Kosovos regering att koncentrera sig på att genomföra de övergripande reformer som krävs för att uppfylla sina skyldigheter enligt stabiliserings- och associeringsavtalet. Parlamentet välkomnar det andra möte som den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén höll den 23−24 november 2016 samt det första möte som stabiliserings- och associeringsrådet EU−Kosovo höll den 25 november 2016. Parlamentet noterar hur viktiga fria, rättvisa och öppna kommunalval 2017 är för såväl Kosovos demokratiska framtid som framtiden för landets EU-integrationsprocess.

2.  Europaparlamentet uttrycker oro för den ihållande extrema polariseringen av det politiska landskapet. Parlamentet uppmanar alla parter att visa ansvarighet och egenansvar samt att skapa förutsättningar för en fruktbar och lösnings- och resultatinriktad dialog i syfte att minska spänningarna och uppmanar särskilt oppositionen att samarbeta och att komma fram till en hållbar kompromiss, med målet att underlätta för landet att göra framsteg på dess väg mot EU.

3.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de ledande inom den kosovoserbiska befolkningsgruppen att fullt ut ta det ansvar som följer med deras ställning och roll vid landets institutioner, och att agera självständigt gentemot Belgrad och konstruktivt till gagn för alla personer i Kosovo, och uppmanar samtidigt eftertryckligen Kosovo att fortsätta stödja kosovoserbernas tillgång till Kosovos institutioner. Parlamentet välkomnar i detta avseende integreringen av kosovoserbisk personal inom rättsväsendet, polisen och civilskyddet i det kosovanska systemet. Parlamentet uppmanar Kosovos myndigheter att fortsätta att bygga upp ömsesidig tillit mellan befolkningsgrupperna samtidigt som de främjar den ekonomiska integrationen.

4.  Europaparlamentet fördömer å det starkaste det kraftiga avbrott i verksamheterna som orsakades av några oppositionsmedlemmar i Kosovos parlament under den första halvan av 2016 och välkomnar att oppositionen åter deltar i parlamentets arbete inom de flesta frågor och det konstruktiva deltagandet från alla medlemmar i den gemensamma parlamentsdelegationen för Europaparlamentet och Kosovos parlament. Parlamentet betonar hur viktigt det är att det finns en politisk dialog och att de politiska partierna deltar aktivt och konstruktivt i beslutsprocesserna. Det är också viktigt att parlamentet obehindrat kan kunna utföra sitt arbete. Allt detta är väsentliga förutsättningar för att EU-integrationsprocessen kan drivas framåt.

5.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat att tjänsten som minister för europeisk integrering ännu inte har tillsatts och att detta undergräver samstämmigheten och effektiviteten hos genomförandestrategierna för stabiliserings- och associeringsavtalet. Parlamentet betonar att vägen mot integrering i EU kräver en strategisk och långsiktig vision och en bibehållen beslutsamhet att anta och genomföra de nödvändiga reformerna.

6.  Europaparlamentet noterar att fem medlemsstater inte har erkänt Kosovo. Parlamentet framhåller att ett erkännande skulle gynna normaliseringen av förbindelserna mellan Kosovo och Serbien och öka EU:s trovärdighet inom dess egen externa politik. Parlamentet ser positivt på alla medlemsstaters konstruktiva inställning till att underlätta och stärka förbindelserna mellan EU och Kosovo för att främja den socioekonomiska utvecklingen och stärka rättsstaten och demokratin till gagn för befolkningen i Kosovo. Parlamentet uppmuntrar till en positiv inställning till Kosovos deltagande i internationella organisationer.

7.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att bevilja viseringsliberalisering, vilket skulle vara ett mycket stort kliv framåt för Kosovo på dess väg mot europeisk integrering. Parlamentet noterar med glädje att antalet asylsökningar från medborgare från Kosovo har minskat i både EU och Schengenassocierade länder och välkomnar införandet av återintegreringsfonden och återintegreringsprogram för kosovanska medborgare som återvänt. Parlamentet uttrycker oro över dödläget i parlamentet när det gäller ratificeringen av avgränsningsavtalet med Montenegro och framhåller att viseringsliberalisering endast kan beviljas när Kosovo uppfyller alla kriterier, inbegripet när det gäller att kunna visa upp ett antal domar – som håller hög kvalitet – för korruption och organiserad brottslighet och som har fått stor hjälp av IT-spårningsmekanismen för uppmärksammade mål som Kosovo använder för avancerad brottslighet, en mekanism som även borde användas för andra typer av brott. Parlamentet uppmanar därför myndigheterna att anstränga sig mer för att hantera frågorna om penningtvätt, narkotikahandel, människohandel, vapenhandel och olaga vapeninnehav.

8.  Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att Kosovos utrikes- och säkerhetspolitik anpassas till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

9.  Europaparlamentet välkomnar framstegen inom genomförandet av de flera olika avtal som undertecknats sedan augusti 2016 som rör normaliseringsprocessen med Serbien, efter månader av få eller inga framsteg. Parlamentet framhåller det som en förutsättning för en fortsatt framgångsrik utveckling av dialogen mellan Pristina och Belgrad att avtalen genomförs fullt ut. Parlamentet uppmanar både Kosovo och Serbien att visa mer engagemang och bibehållen politisk vilja när det gäller normaliseringen av förbindelserna och att avstå från alla handlingar som skulle äventyra de framsteg som uppnåtts hittills i denna process. Parlamentet påminner om att detta är ett villkor för anslutning till EU. Parlamentet konstaterar att vissa framsteg har gjorts inom andra tekniska frågor såsom fastighetsregister, universitetsexamina och registreringsskyltar samt genomförandet av avtalet om bron i Mitrovica. Parlamentet har med oro följt utvecklingen på bron i Mitrovica och stöder det senaste avtalet. Parlamentet välkomnar att Kosovo tilldelats ett eget internationellt landsnummer. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Europeiska utrikestjänsten att med jämna mellanrum göra en utvärdering av hur väl parterna uppfyller sina åtaganden och att rapportera sin resultat inför Europaparlamentet. Parlamentet betonar att avtalen som ingåtts bör förbättra det vardagliga livet för medborgarna. Parlamentet noterar att fördelarna med dialogen inte är tydlig för medborgarna i Kosovo och Serbien och understryker behovet av att kommunikationen av resultaten av dialogen ska vara så öppen som möjligt, särskilt i norra Kosovo. Parlamentet betonar vikten av goda grannförbindelser med samtliga länder på västra Balkan.

10.  Europaparlamentet fördömer starkt att ett serbiskt nationalistiskt tåg skickades från Belgrad till norra Kosovo. Parlamentet uttrycker stor oro över krigshetsande uttalanden och EU-fientlig retorik. Parlamentet är även djupt oroat över gripandet av Ramush Haradinaj, som genomfördes med stöd av det internationella häktningsbeslut som utfärdats av Serbien år 2004, enligt Serbiens lag om statliga myndigheters organisation och behörighet i rättegångar om krigsförbrytelser. Parlamentet beklagar att denna lag hittills har missbrukats för att förfölja medborgare i länder som tillhörde det forna Jugoslavien, som i detta senaste fall. Parlamentet uppmanar med kraft båda parter att avhålla sig från provokativa handlingar och ohjälpsam retorik som skulle kunna hämma normaliseringsprocessen. EU, Kosovo och Serbien uppmanas att diskutera dessa frågor på ett konstruktivt sätt inom ramen för anslutningsförhandlingarna med EU.

11.  Europaparlamentet konstaterar att sammanslutningen av serbiska kommuner ännu inte har upprättats, att motsvarande stadga ännu inte har utarbetats och att det är Kosovos regering som ansvarar för upprättandet av sammanslutningen. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Kosovo att inrätta sammanslutningen utan ytterligare dröjsmål i linje med det avtal som slöts inom ramen för den EU-stödda dialogen och med domen från Kosovos författningsdomstol. Parlamentet uppmuntrar i detta avseende Kosovos myndigheter att utse en högnivågrupp med ett tydligt och tidsbundet mandat för att föreslå en stadga för allmänhetens synpunkter och parlamentarisk granskning. Parlamentet uttrycker sin oro över att Serbien fortfarande har parallella strukturer i landet, inbegripet genom sitt fortsatta finansiella stöd, och uppmanar till avveckling av dessa. Parlamentet uppmuntrar alla berörda parter att finna en acceptabel och ömsesidigt godtagbar långsiktig lösning när det gäller status för gruvkomplexet Trepca.

12.  Europaparlamentet uppmanar de politiska krafterna att säkerställa den serbiska befolkningens medborgerliga rättigheter och säkerhet samt att deras gudstjänstlokaler respekteras.

13.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av specialiserade avdelningar och en specialiserad åklagarmyndighet för Kosovo i Haag som ett nödvändigt steg för att säkerställa rättvisa och försoning. Parlamentet betonar att vittnesskydd är avgörande för att den specialiserade domstolen ska lyckas och uppmanar därför myndigheterna att låta medborgare dra nytta av detta system utan rädsla för repressalier. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fortsätta stödja domstolen, bland annat genom tillräcklig finansiering. Parlamentet välkomnar att Nederländerna vill vara värdland för domstolen.

14.  Europaparlamentet uppmanar Kosovo att ta itu med problemet med saknade personer, bland annat genom att faktiskt garantera äganderättigheter, förhindra konfiskeringar av egendom och garantera att fördrivna personer får komma tillbaka och återintegreras. Parlamentet uppmanar Kosovo att säkerställa att offer för krigsvåldtäkter får tillbörligt skadestånd såsom anges i den nationella handlingsplanen. Parlamentet noterar bekymrat de långsamma framsteg som gjorts i fråga om utredning, lagföring och fällande domar för krigsförbrytelser, inbegripet fall av sexuellt våld under kriget i Kosovo 1998–1999, och uppmanar med kraft Kosovo att intensifiera sina insatser i detta hänseende.

15.  Europaparlamentet beklagar att det civila samhället inte rådfrågas regelbundet som en del av beslutsprocessen. Parlamentet uppmanar eftertryckligen till att fortsätta stärka det civila samhället och uppmanar till att politisk vilja visas för att samarbeta med det civila samhället genom att genomföra miniminormerna för offentliga samråd.

16.  Europaparlamentet uppmanar de politiska aktörerna att garantera, respektera, stödja och arbeta hårdare för att stärka rättsstaten, inbegripet rättsväsendets oberoende i detta, och genom att göra en tydlig åtskillnad mellan den rättmätiga strävan efter frihet och rättvisa för Kosovos folk och enskilda individers handlingar som kan ha varit krigsbrott. Dessa individer måste vederbörligen åtalas av behöriga rättsliga myndigheter.

17.  Europaparlamentet konstaterar att ombudsmannen har börjat genomföra 2015 års lag om ombudsmannen med utökad och förbättrad rapportering och uppmanar eftertryckligen till antagandet av relaterad sekundärrätt. Parlamentet uppmanar Kosovos parlament och regering att säkerställa ombudsmannens finansiella, funktionella och organisatoriska oberoende, i linje med internationella standarder för nationella institutioner för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar eftertryckligen regeringen att följa upp rapporter och rekommendationer från riksrevisionen och ombudsmannen.

18.  Europaparlamentet understryker behovet av en välfungerande ombudsmannainstitution och behovet att säkerställa att den får alla resurser som krävs för att kunna utföra sin verksamhet.

19.  Europaparlamentet konstaterar att även om vissa framsteg har gjorts vad gäller antagandet av lagstiftning för att rättsväsendet ska kunna fungera väl är rättskipningen fortfarande långsam och ineffektiv och hämmas av de kvarstående bristerna i strafflagstiftningen, politiska och ekonomiska egenintressen, politisk inblandning, avsaknad av ansvarsskyldighet och begränsade finansiella och mänskliga resurser – även vid den specialiserade åklagarmyndigheten. Parlamentet uppmanar Kosovo att prioritera arbetet med att lösa dessa problem för att garantera rättssäkerheten när det gäller utländska investerares äganderätt. Parlamentet konstaterar att polisen och åklagarmyndigheten arbetar för att ta itu med problem vad gäller organiserad brottslighet. Parlamentet erkänner de behöriga myndigheternas ansträngningar för att utreda Astrit Deharis död i fängelset och uppmanar eftertryckligen de behöriga myndigheterna att slutföra utredningen.

20.  Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av ramavtalet för Kosovos deltagande i EU-program och uppmuntrar till ett så snabbt ikraftträdande som möjligt och ett korrekt genomförande av avtalet efter att Europaparlamentet har godkänt det.

21.  Europaparlamentet finner det mycket oroväckande att inga framsteg gjorts när det gäller skyddet av yttrandefrihet och mediefrihet, och att den politiska inblandningen och påtryckningar och hot mot medier ökar. Parlamentet är djupt oroat över det ökade antalet direkta hot och attacker mot journalister och den utbredda självcensuren. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de kosovanska myndigheterna att fullt ut erkänna och skydda yttrandefriheten i linje med EU:s standarder, att se till att attacker mot journalister inte får ske ostraffat och att de ansvariga ställs inför rätta. Parlamentet uppmanar eftertryckligen regeringen att garantera oberoende och hållbarhet för public service-mediet RTK och att införa en lämplig finansieringsordning. Parlamentet uppmanar till antagandet av sund lagstiftning om upphovsrätt och säkerställande av insyn vad gäller medieägande.

22.  Europaparlamentet uppmanar Kosovos regering att se till att fysiska attacker mot journalister och andra former av påtryckningar skyndsamt utreds och att påskynda och stärka domstolsväsendets rättsliga beslut, att fortsätta att otvetydigt fördöma alla attacker mot journalister och mediekanaler samt att garantera öppenhet i fråga om ägande av mediekanaler i syfte att motarbeta de ökande riskerna för otillbörliga påtryckningar mot utgivare och journalister.

23.  Europaparlamentet välkomnar avtalet som undertecknades av Kosovo och Serbien den 30 november 2016 och de sista stegen mot genomförandet av avtalet om rättvisa som uppnåddes inom ramen för dialogen den 9 februari 2015, vilket innebär att landets rättsliga institutioner kommer att kunna arbeta runtom hela Kosovos territorium.

24.  Europaparlamentet betonar att strukturell korruption står i strid med EU:s värderingar om öppenhet och rättsväsendets oberoende. Parlamentet upprepar sin oro över att bekämpningen av korruption och organiserad brottslighet går mycket långsamt framåt och uppmanar till förnyade ansträngningar och en tydlig politisk vilja att ta itu med dessa problem som hindrar framtida märkbara ekonomiska framsteg. Parlamentet beklagar att korruption och organiserad brottslighet inte bestraffas i vissa områden i Kosovo, i synnerhet i de norra delarna. Parlamentet är bekymrat över att utredningarna, åtalen och de slutliga fällande domarna fortfarande är få och att förverkande och kvarstad av tillgångar som härrör från brott sällan tillämpas, trots att de är mycket viktiga verktyg för att bekämpa korruption, och rekommenderar därför att tillgångar fryses å det snaraste och att antalet slutgiltiga beslagtaganden ökar. Parlamentet uppmanar Kosovos antikorruptionsbyrå att tillämpa ett mer proaktivt tillvägagångssätt under utredningarna. Parlamentet uttrycker oro över att finansieringen av politiska partier och kampanjer inte omfattas av någon ordentlig tillsyn. Parlamentet anser att lagen om intressekonflikter måste göras förenlig med europeiska standarder och att offentliga tjänstemän som är anklagade eller dömda för grova eller korruptionsrelaterade brott verkligen måste avsättas. Parlamentet är oroat över bristen på en effektiv samordning mellan de institutioner som ansvarar för upptäckt, utredning och åtal av korruption. Parlamentet är mycket bekymrat över att kriminella beväpnade grupper är inblandade i gränsöverskridande kriminell verksamhet och uppmanar till ett direkt och effektivt samarbete mellan Kosovo och Serbien, såväl som mellan alla länder i regionen, för bekämpningen av den organiserade brottsligheten. Parlamentet framhåller att Kosovos medlemskap i Interpol och samarbete med Europol skulle underlätta detta arbete.

25.  Europaparlamentet uttrycker oro över att Kosovo fortsätter att vara en förvaringsplats och ett transitland för tung narkotika. Parlamentet konstaterar med oro avsaknaden av säker förvaring för beslagtagen narkotika innan den ska förstöras. Parlamentet uttrycker djup oro över den låga andelen fällande domar i fall som rör människohandel, trots att Kosovo är ett ursprungs-, transit- och mottagarland för kvinnor och barn som är offer för människohandel. Parlamentet konstaterar med oro att det finns beväpnade grupper och att de är inblandade i organiserade kriminella verksamheter såsom vapensmuggling, och att de uppenbarligen får vara ostraffade vilket gör att de kan agera över gränserna.

26.  Europaparlamentet uppmanar Kosovo att stärka sina insatser för att få slut på det könsrelaterade våldet och säkerställa att kvinnor till fullo åtnjuter alla rättigheter. Parlamentet uppmanar Kosovos institutioner att avsätta de medel som krävs för genomförandet av den nationella strategin mot våld i hemmet, vilket inbegriper internationella mekanismer såsom Istanbulkonventionen. Parlamentet välkomnar att hbti-personers rättigheter får stöd på hög politisk nivå. Parlamentet välkomnar den andra Pridefestivalen, men upprepar att det fortfarande finns en utbredd rädsla bland hbti-personer.

27.  Europaparlamentet uppmanar Kosovos myndigheter att prioritera arbetet med jämställdhetsintegrering och att se till att ledande organ och myndigheter föregår med gott exempel. Parlamentet är bekymrat över de strukturella utmaningar som hindrar genomförandet av lagen om jämställdhet, och är fortfarande bekymrat över att kvinnor är underrepresenterade i beslutsfattande ställningar. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Kosovo att kontinuerligt uppmuntra kvinnor att söka höga positioner och beslutsfattande ställningar. Parlamentet uttrycker sin oro över att så få kvinnor äger fastigheter, och uppmanar myndigheterna att aktivt se till att kvinnors äganderätt, inbegripet arvsrätt, säkras. Parlamentet välkomnar antagandet av den nationella strategin avseende våld i hemmet och begär att denna ska genomföras till fullo för att skapa framsteg när det gäller att bekämpa våld i hemmet och könsrelaterat våld. Parlamentet upprepar kopplingen mellan sexuellt våld under krig och konflikter och normaliseringen och de höga nivåerna av könsrelaterat våld i länder som genomgått konflikter, om dessa problem inte angrips på rätt sätt. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att offentligt uppmuntra kvinnor som bryter tystnaden och anmäler våld i hemmet, samt att inrätta skyddsmekanismer och skyddade boenden för dessa kvinnor. Parlamentet uppmuntrar icke-statliga organisationers arbete med detta problem.

28.  Europaparlamentet lovordar inrättandet av den interministeriella samordningsgruppen för mänskliga rättigheter under 2016 och konstaterar att ytterligare åtgärder måste vidtas för att skydda rättigheterna för alla minoriteter i Kosovo, däribland romerna, ashkalierna, balkanegyptierna och goranierna, genom att den relevanta lagstiftningen genomförs fullt ut och genom att tillräckliga resurser tilldelas. Parlamentet uppmanar de behöriga nationella och lokala myndigheterna att prioritera alla nödvändiga lagstiftningsmässiga och praktiska åtgärder för att begränsa diskriminering och slå vakt om olika etniska minoriteters rättigheter – bl.a. kulturella, språkliga och egendomsrelaterade rättigheter – för att bidra till utvecklingen av ett mångetniskt samhälle. Kosovo uppmanas att se till att återvändande flyktingar, av vilka många är romer, integreras fullt ut och återfår sina medborgerliga rättigheter, så att statslösheten upphör. Kosovo uppmanas att anta en ny strategi och handlingsplan för integration av romerna, ashkalierna och balkanegyptierna.

29.  Europaparlamentet välkomnar de större ansträngningar som gjorts för att motarbeta, förebygga och bekämpa våldsbejakande extremism och radikalisering och erkänner det viktiga arbete som Kosovo har utfört på detta område. Parlamentet konstaterar att många utländska stridande har återvänt till Kosovo och uppmanar myndigheterna att säkerställa att de övervakas och ställs inför rätta samt att fastställa en heltäckande strategi för förebyggande, avradikalisering och, i förekommande fall, återintegrering. Parlamentet uppmanar till fortsatt kartläggning, förebyggande och avbrott i fråga om flödet av utländska stridande och ospårbara pengar avsedda för radikalisering. Parlamentet understryker behovet av effektiva gemenskapsprogram för att ta itu med det missnöje som underblåser våldsbejakande extremism och radikalisering och skapa förbindelser som främjar tolerans och dialog.

30.  Europaparlamentet välkomnar att den ekonomiska situationen har förbättrats och att skatteintäkter har ökat, vilket gör att regeringen förfogar över mer resurser för att genomföra sin politik. Parlamentet uttrycker emellertid sin oro över hållbarheten hos Kosovos budget vad gäller de belopp som i synnerhet avsatts i form av förmåner till krigsveteraner, och efterlyser i detta sammanhang en reform av den berörda lagen i enlighet med överenskommelsen med Internationella valutafonden. Parlamentet vidhåller att socioekonomiska strukturreformer är av yttersta vikt för att stödja långsiktig tillväxt. Parlamentet framhåller behovet av att så snart som möjligt stärka den lokala industrin och även fokusera på konkurrenskraften för lokalt tillverkade produkter, så att de uppnår EU:s importstandarder. Parlamentet är bekymrat över beroendet av migranters penningöverföringar. Parlamentet uttrycker oro över att finansieringsbeslut fattats ad hoc, vilket urholkar den stabilitet som företag kräver. Parlamentet upprepar behovet av att påskynda registreringen av nya företag, som i dag hämmas av en förvaltning utan ansvarsskyldighet, underutvecklad infrastruktur, en svag rättsstat och korruption. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Kosovo till att följa upp rekommendationerna i utvärderingen av ”Small Business Act” för Europa och införandet av konsekvensutredningar för att minska den administrativa bördan för små och medelstora företag, och uppmanar kommissionen att öka stödet till små och medelstora företag. Kosovo uppmanas att fullt ut genomföra rekommendationerna i det ekonomiska reformprogrammet för 2016–2018 och EU:s reformagenda, som sjösattes den 11 november 2016.

31.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat den höga arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten, och är oroat över diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden, särskilt inom anställningsprocessen. Kosovo uppmanas att göra mer för att öka sysselsättningsnivån och förbättra arbetsmarknadsvillkoren. Parlamentet framhåller behovet av att fokusera på att förbättra kvaliteten på utbildningen, bl.a. genom att förbättra lärarutbildningen, stödja övergången från skola till arbete och matcha utbildningskompetens med arbetskraftsbehov, vilket är ett centralt steg för att motverka den mycket höga ungdomsarbetslösheten. Parlamentet uppmanar till ytterligare åtgärder för att öka den gemensamma utbildningen för alla delar av Kosovos samhälle. Parlamentet understryker att det är angeläget att förbättra tillsynsmekanismerna, i synnerhet yrkesinspektionerna och arbetsdomstolarna, och att stärka dialogen, genom Kosovos sociala och ekonomiska råd, mellan offentliga institutioner och arbetsmarknadens parter. Parlamentet välkomnar slutsatserna från toppmötet i Paris år 2016 och inrättandet av det första regionala samarbetskontoret för ungdom.

32.  Europaparlamentet beklagar att Kosovos arbete med att bygga upp en tillräcklig och effektiv administrativ kapacitet sker långsamt, vilket hindrar landet från att fullt ut genomföra antagna lagar och att utnyttja EU-medel på ett effektivt sätt. Parlamentet beklagar den utbredda korruptionen, den politiska inblandningen och politiseringen av personal inom den offentliga förvaltningen på alla nivåer, och att utnämningarna vid flera olika oberoende institutioner och byråer har gjorts utifrån politisk tillhörighet och inte i tillräckligt stor utsträckning utifrån yrkesmässiga kriterier. Parlamentet uppmanar till ytterligare åtgärder för att säkerställa att rekrytering sker på grundval av meriter, vilket krävs för att garantera en effektiv, ändamålsenlig och yrkesmässigt oberoende offentlig förvaltning. Parlamentet efterlyser utredningar av den senaste tidens anklagelser om politisk inblandning i rekryteringen till och i beslutsprocesser vid offentliga organ.

33.  Europaparlamentet konstaterar att förfrågningsunderlagen för ansökningar för alla former av kontrakt inom ramen för medel från instrumentet för stöd inför anslutningen är så krävande att kosovanska eller regionala företag ofta inte ens kan ansöka om dessa, och uppmanar därför till att särskild uppmärksamhet ägnas åt att ge berörda intressenter vägledning och instruktioner. Parlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna att rikta det stöd som återstår, för vilket ingen programplanering ännu har gjorts, till projekt som har en mer direkt inverkan på Kosovos ekonomi.

34.  Europaparlamentet välkomnar förlängningen av mandatet för Eulex Kosovo och uppmanar eftertryckligen Kosovo att fortsätta att aktivt samarbeta för att Eulex fullt ut och obehindrat ska kunna genomföra sitt mandat. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta arbetet med att ytterliga stärka ett oberoende rättsväsen, polis- och tullsystem även efter 2018, med målet att Kosovo fullt ut ska ta ansvar för dessa funktioner. Parlamentet uppmanar till en effektiv och smidig överlämning av de rättsfall som Eulex åklagare har arbetat med till nationella åklagare med lämpliga skyddsåtgärder för att garantera att offren för tidigare kränkningar får tillgång till sanning, rättvisa och ersättning.

35.  Europaparlamentet konstaterar att brottsutredningen om påstådd korruption inom Eulex-uppdraget har avslutats. Parlamentet gläds åt att de EU-tjänstemän som var inblandade befanns oskyldiga till alla anklagelser. Parlamentet uppmanar Eulex att säkerställa ökad effektivitet, fullständig öppenhet och större ansvarstagande vad gäller uppdraget under hela dess mandat och att fullt ut genomföra alla rekommendationer som den oberoende experten Jean-Paul Jacqué utfärdade i sin rapport från 2014.

36.  Europaparlamentet konstaterar att Kosovo hitintills inte har blivit en viktig transitväg för flyktingar och migranter som rör sig längs den så kallade västra Balkanrutten. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de kosovanska myndigheterna att se till att de som där passerar behandlas i enlighet med EU:s lagstiftning och folkrätten, inbegripet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och 1951 års flyktingkonvention. Parlamentet upprepar att finansiering, bland annat bestämmelser inom ramen för IPA II-budgetrubriken, bör vara tillgänglig och snabbt och effektivt kunna utnyttjas och genomföras vid behov i kristider.

37.  Europaparlamentet ser positivt på att flera serbiska religiösa och kulturella platser som beklagligt nog förstördes 2004 har renoverats med offentliga medel från Kosovo, såsom den ortodoxa katedralen. Parlamentet erkänner Kosovos åtagande att skydda kulturarvsplatser och uppmanar myndigheterna att genomföra alla FN-konventioner om kulturarv på alla nivåer, oavsett vilken status Kosovo har i fråga om Unesco, genom att anta en lämplig strategi och lämplig nationell lagstiftning, och att säkerställa lämpligt skydd och lämplig förvaltning av kulturarvsplatser runtom i Kosovo. Parlamentet välkomnar i detta avseende det EU-stödda program som syftar till att skydda och återskapa mindre kulturarvsplatser, med målet att främja interkulturell och interreligiös dialog i alla multietniska kommuner. Parlamentet upprepar det faktum att lagförslaget om religionsfrihet måste antas och att det bör införliva Venedigkommissionens rekommendationer i denna fråga.

38.  Europaparlamentet ser mycket positivt på Europarådets beslut att bevilja Kosovo observatörsstatus i sin parlamentariska församling från och med januari 2017 när det gäller sammanträden med anknytning till Kosovo. Parlamentet stöder Kosovos ansträngningar att integreras i det internationella samfundet. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang Kosovo att delta i alla relevanta regionala och internationella organisationer, och uppmanar eftertryckligen Serbien att sluta störa denna process.

39.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Kosovos myndigheter att anta en trovärdig och långsiktig strategi och rättslig ram som grundar sig på energieffektivitet, diversifiering av energikällor och utarbetande av förnybar energi. Parlamentet framhåller hur viktigt det är att fortsätta arbeta för pålitliga elnät och att göra energisektorn mer hållbar, både när det gäller säkerhet och miljönormer. Parlamentet uppmanar myndigheterna att underteckna samförståndsavtalet för de sex länderna på västra Balkan om utvecklingen av en regional elmarknad och om inrättandet av en ram för framtida samarbete med andra länder. Parlamentet framhåller att Kosovo under 2017 kommer att inneha ordförandeskapet avseende fördraget om energigemenskapen, och påminner myndigheterna om Kosovos rättsliga förpliktelse enligt detta fördrag vad gäller att säkerställa att 25 procent av all el ska komma från förnybara energikällor år 2020. Parlamentet uppmanar regeringen att respektera avtalet om att avveckla kraftverket Kosovo A och att renovera kraftverket Kosovo B samt att använda de 60 miljoner euro som EU har avsatt för detta ändamål inom ramen för IPA-medel. Parlamentet uppmanar till en strategi för vattenkraft för hela västra Balkan.

40.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över de oroväckande luftföroreningsnivåerna i Kosovo, i synnerhet i tätorten Pristina och uppmanar de statliga och lokala myndigheterna att skyndsamt vidta lämpliga åtgärder för att hantera denna krissituation. Parlamentet framhåller att den nationella strategin för luftkvalitet måste verkställas på ett korrekt sätt. Parlamentet är oroat över att problemet med avfallshantering fortsätter att vara ett av de synligaste problemen i Kosovo och att nuvarande lagstiftning inte tar itu med dessa utmaningar fullt ut.

41.  Europaparlamentet ser positivt på inledningen av det nya projektet för järnvägsförbindelser för korridoren Öst/östra Medelhavet, som omfattar det nya järnvägsspåret och järnvägsstationerna i Kosovo och utgör Kosovos enda anknytning till den större regionen. Parlamentet uppmanar Kosovos regering att till fullo stödja genomförandet av projektet.

42.  Europaparlamentet ser positivt på kommissionens insatser för att häva blockaden av sammanlänkningen av energinät mellan Albanien och Kosovo, som har blockerats i flera månader av Serbien, och uppmanar till ett konstruktivt samarbete mellan Serbiens och Kosovos elmyndigheter.

43.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att fortsätta sitt migrationssamarbete med samtliga länder på västra Balkan för att se till att europeiska och internationella normer och standarder följs. Parlamentet välkomnar det arbete som hittills gjorts i detta avseende.

44.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten samt till Kosovos regering och parlament.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

28.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

13

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Igor Šoltes, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Željana Zovko

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

40

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Alojz Peterle, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

13

-

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

PPE

Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu

5

0

PPE

Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan

S&D

Nikos Androulakis, Knut Fleckenstein, Demetris Papadakis

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster