BETÆNKNING om Kommissionens 2016-rapport om Serbien

22.3.2017 - (2016/2311(INI))

Udenrigsudvalget
Ordfører: David McAllister


Procedure : 2016/2311(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0063/2017
Indgivne tekster :
A8-0063/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens 2016-rapport om Serbien

(2016/2311(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 19. og 20. juni 2003 i Thessaloniki om udsigterne for de vestlige balkanlandes tiltrædelse af Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/213 af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Serbien, og om ophævelse af afgørelse 2006/56/EF[1],

–  der henviser til Kommissionens udtalelse af 12. oktober 2011 om Serbiens ansøgning om medlemsskab af Den Europæiske Union (SEK(2011)1208), Rådets afgørelse af 2. marts 2012 om at give Serbien status som kandidatland og Det Europæiske Råds afgørelse af 27.-28. juni 2013 om at indlede forhandlinger med Serbien,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og Republikken Serbien, som trådte i kraft den 1. september 2013,

–  henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244(1999), til den vejledende udtalelse af 22. juli 2010 fra Den Internationale Domstol om Kosovos uafhængighedserklærings overensstemmelse med folkeretten og til FN's Generalforsamlings resolution 64/298 af 9. september 2010, som tager indholdet af udtalelsen fra Den Internationale Domstol til efterretning og udtrykker tilfredshed med EU's beredvillighed til at fremme dialogen mellem Serbien og Kosovo,

–  der henviser til erklæringen og henstillingerne fra det femte møde i Stabiliserings- og Associeringsudvalget EU-Serbien den 22.-23. september 2016,

–  der henviser til rapporten om erhvervs- og industripolitik, som det blandede rådgivende civilsamfundsudvalg EU-Serbien vedtog den 7. oktober 2016,

–  der henviser til den endelige rapport fra OSCE/ODHIR om den begrænsede valgobservation i forbindelse med det tidlige parlamentsvalg i Serbien den 29. juli 2016,

–  der henviser til Kommissionens rapport for 2016 om Serbien af 9. november 2016 (SWD(2016)0361),

–  der henviser til Kommissionens vurdering af det økonomiske reformprogram i Serbien (2016-2018) (SWD(2016)0137),

–  der henviser til de fælles konklusioner fra den økonomiske og finansielle dialog mellem EU og landene i det vestlige Balkan og Tyrkiet af 26. maj 2016 (9500/16),

–  der henviser til formandskabets konklusioner af 13. december 2016,

–  der henviser til det tredje møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Serbien den 13. december 2016,

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2015 om rapport for 2015 om Serbien[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0063/2017),

A.  der henviser til, at Serbien som ethvert andet land, der ønsker at blive medlem af EU, skal vurderes ud fra dets egne resultater med hensyn til opfyldelse, gennemførelse og overholdelse af det samme sæt af kriterier, og til, at kvaliteten af og engagementet i gennemførelsen af de nødvendige reformer afgør tidsplanen for tiltrædelsen;

B.  der henviser til, at Serbiens fremskridt i forhold til retsstatskapitlerne 23 og 24 og i processen med at normalisere forbindelserne med Kosovo i henhold til kapitel 35 fortsat er afgørende for forhandlingsprocessens overordnede tempo i overensstemmelse med forhandlingsrammen;

C.  der henviser til, at Serbien har taget væsentlige skridt i retning af en normalisering af forbindelserne med Kosovo, hvilket har givet sig udslag i den første aftale om principperne for en normalisering af forbindelserne af 19. april 2013 og i aftalerne fra august 2015, men at der stadig skal gøres meget i denne henseende; der henviser til, at der er presserende behov for yderligere skridt for at tackle, gøre fremskridt med og få løst alle udestående problemstillinger mellem de to lande;

D.  der henviser til, at Serbien fortsat er fast besluttet på at skabe en fungerende markedsøkonomi og har fortsat gennemførelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA);

E.  der henviser til, at gennemførelsen af den retlige ramme for beskyttelse af mindretal mangler at blive sikret fuldt ud, navnlig inden for områderne uddannelse, sprogbrug, adgang til medier og gudstjenester på mindretalssprog samt passende politisk repræsentation af nationale mindretal på lokalt, regionalt og nationalt niveau;

1.  glæder sig over indledningen af forhandlingerne om kapitel 23 (Retsvæsen og grundlæggende rettigheder) og 24 (Retfærdighed, frihed og sikkerhed) som er de centrale kapitler i EU's tilgang til udvidelse på grundlag af retsstatsprincippet, eftersom fremskridt inden for disse kapitler fortsat er afgørende for forhandlingsprocessens overordnede tempo; glæder sig over åbningen af kapitel 23 (Finanskontrol) og 35 (Andre spørgsmål), indledningen af forhandlingerne om kapitel 5 (Offentlige udbud) og indledningen af og den foreløbige afslutning på forhandlingerne om kapitel 25 (Videnskab og forskning); opfordrer Rådet til at åbne kapitel 26 (Uddannelse og kultur) og understreger dette kapitels betydning for fremme af europæiske værdier i den yngre generation; ser frem til åbningen af yderligere kapitler, der er blevet teknisk forberedt;

2.  glæder sig over Serbiens fortsatte interesse i at blive integreret i EU og dets konstruktive og velforberedte tilgang til forhandlingerne, som er et klart tegn på beslutsomhed og politisk vilje; opfordrer Serbien til fortsat aktivt at fremme og formidle denne strategiske beslutning blandt de serbiske borgere, herunder ved at fremme en øget bevidsthed hos dem om den finansiering fra EU's budget, der sendes til Serbien; anmoder de serbiske myndigheder om at afholde sig fra EU-fjendtlig retorik og EU-fjendtlige meddelelser rettet mod offentligheden; fremhæver behovet for informerede, gennemsigtige og konstruktive debatter om EU, dets institutioner og betydningen af medlemskab; bemærker forbedringer i dialogen med og de offentlige høringer af relevante interessenter og civilsamfundet samt deres engagement i EU-integrationsprocessen;

3.  understreger, at en omhyggelig gennemførelse af reformer og politikker fortsat er en central indikator for en vellykket integrationsproces; roser vedtagelsen af det reviderede nationale program for indførelse af gældende EU-ret; opfordrer Serbien til at forbedre planlægningen, koordineringen og overvågningen af gennemførelsen af ny lovgivning og nye politikker, etablere en tilstrækkelig og effektiv forvaltningsmæssig kapacitet samt til at gøre sig yderligere bestræbelser på at sikre en systematisk inddragelse af civilsamfundet i politikdialoger, herunder i tiltrædelsesprocessen, som et middel til at forbedre standarderne for demokratisk regeringsførelse; glæder sig over de fortsatte initiativer fra regeringens kontor for samarbejde med civilsamfundet med sigte på at forbedre samarbejdet mellem staten og civilsamfundet;

4.  konstaterer forsinkelser i absorptionen af førtiltrædelsesbistanden, bl.a. på grund af de utilstrækkelige institutionelle rammer; opfordrer indtrængende myndighederne til at bestræbe sig på at finde positive eksempler og bedste praksis blandt medlemsstaterne; understreger, at det er nødvendigt at etablere et mere effektivt og sammenhængende institutionelt system på nationalt, regionalt og lokalt plan med henblik på absorption af IPA (instrumentet til førtiltrædelsesbistand) og andre disponible midler;

5.  glæder sig over de fremskridt, Serbien har gjort med hensyn til udvikling af en fungerende markedsøkonomi, og forbedringen af den økonomiske situation generelt i landet; understreger, at Serbien har gjort gode fremskridt med hensyn til afhjælpning af visse politiske svagheder, navnlig hvad angår budgetunderskuddet, som nu er under det niveau, der blev fastlagt i Maastrichtkriterierne; understreger, at vækstudsigterne er blevet bedre, og at de indenlandske og udenlandske underskud er blevet nedbragt; glæder sig over, at der er sket fremskridt med omstruktureringen af offentligt ejede virksomheder, navnlig inden for områderne energi og jernbanetransport, og understreger betydningen af, at de forvaltes professionelt for at gøre dem mere effektive, konkurrencedygtige og økonomiske; fremhæver betydningen af beskæftigelsen i den offentlige sektor i Serbien og vigtigheden af, at arbejdstagernes rettigheder respekteres;

6.  understreger, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) spiller en altafgørende rolle for Serbiens økonomi, og anmoder Serbien om yderligere at forbedre erhvervsklimaet for den private sektor; opfordrer den serbiske regering og EU-institutionerne til at udvide deres finansieringsmuligheder for SMV'er, navnlig inden for IT og digital økonomi; roser Serbiens indsats i forbindelse med tosporet uddannelse og erhvervsuddannelse for at tackle ungdomsarbejdsløsheden og fremhæver betydningen af, at der tilrettelægges uddannelse, som er mere i overensstemmelse med arbejdsmarkedets efterspørgsel; tilskynder Serbien til at fremme iværksætteri, navnlig blandt unge; bemærker de ugunstige demografiske tendenser og fænomenet "hjerneflugt" og opfordrer Serbien til at indføre nationale programmer med henblik på at fremme beskæftigelse for unge;

7.  udtrykker tilfredshed med afviklingen af parlamentsvalget den 24. april 2016, der blev vurderet positivt af de internationale observatører; opfordrer myndighederne til fuldt ud at imødekomme henstillingerne fra OSCE/ODIHR's valgobservationsmission, navnlig hvad angår tendentiøs mediedækning, uberettigede fordele til indehavere af mandater, en sløring af sondringen mellem statslige og partirelaterede aktiviteter, registreringsprocessen og den manglende gennemsigtighed i finansieringen af politiske partier og af valgkampen; understreger, at finansieringen af politiske partier skal være i overensstemmelse med de højeste internationale standarder; opfordrer myndighederne til grundigt at efterforske de påstande om uregelmæssigheder, vold og intimidering, der blev fremsat under valgprocessen; opfordrer Serbien til at sikre retfærdige og frie valg i april 2017;

8.  gentager sin opfordring til Serbien om i overensstemmelse med betingelserne for dets kandidatstatus gradvis at tilpasse sin udenrigs- og sikkerhedspolitik til EU's, herunder landets politik over for Rusland; finder gennemførelsen af fælles serbisk-russiske militærøvelser beklagelig; glæder sig over Serbiens vigtige bidrag til en række af EU's FSFP-missioner og -operationer (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA) og dets fortsatte deltagelse i internationale fredsbevarende operationer; tilskynder kraftigt til og støtter, at Serbien forhandler om tiltrædelse af WTO;

9.  giver udtryk for sin anerkendelse af Serbiens konstruktive og humanitære tilgang til migrationskrisen; anmoder Serbien om også at fremme denne konstruktive tilgang over for dets nabolande; ser positivt på, at Serbien har gjort en betydelige indsats for at sikre, at tredjelandsborgere får husly og humanitære forsyninger med støtte fra EU og det internationale samfund; understreger, at Serbien bør vedtage og gennemføre en ny asyllov; opfordrer de serbiske myndigheder til fortsat at yde grundlæggende tjenester, såsom passende boliger, mad, sanitetsforhold og sundhedspleje, til alle flygtninge og migranter; opfordrer Kommissionen og Rådet til at fortsætte støtten til Serbien i forbindelse med håndteringen af migrationsproblemerne og til nøje at overvåge anvendelsen af økonomisk støtte til organiseringen og håndteringen af migrationsstrømmene; tilskynder Serbien til at fastholde den faldende tendens i antallet af asylansøgere, der ankommer til EU fra Serbien; opfordrer Serbien til at respektere asylansøgeres rettigheder i Serbien fuldt ud og sikre, at uledsagede mindreårige og mindreårige, der er blevet adskilt fra deres ledsagere, identificeres og beskyttes; opfordrer Kommissionen til at fortsætte arbejdet vedrørende migration med alle landene på Vestbalkan for at sikre, at europæiske og internationale normer og standarder følges;

Retsstatsforhold

10.  bemærker, at retsvæsenets uafhængighed ikke er sikret i praksis, selv om der er sket visse fremskridt på domstolsområdet – navnlig arbejdet med at harmonisere retspraksis og fremme af ansættelse på grundlag af kvalifikationer – og at dette forhindrer dommere og anklagere i at gennemføre den lovgivning, der er vedtaget; opfordrer myndighederne til at bringe de forfatningsmæssige og lovgivningsmæssige rammer i overensstemmelse med europæiske standarder for at mindske den politiske indflydelse på ansættelsen og udnævnelsen af dommere og anklagere; understreger, at kvaliteten og effektiviteten af retsvæsenet og domstolsadgangen fortsat er begrænset af en ujævn fordeling af arbejdsbyrden, en ophobning af uafsluttede sager og manglen på gratis retshjælp, som det er nødvendigt at indføre; kræver, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme gennemføres i praksis;

11.  er bekymret over de manglende fremskridt med bekæmpelsen af korruption og opfordrer indtrængende Serbien til at udvise klar politisk vilje til og engagement med hensyn til at løse dette problem, også ved at forbedre og fuldt ud håndhæve den retlige ramme; opfordrer Serbien til at fremskynde gennemførelsen af den nationale korruptionsbekæmpelsesstrategi og -handlingsplan og til at udarbejde en første resultatliste over efterforskning, retsforfølgelse og domfældelse for korruption på højt plan; glæder sig over fremskridtene med færdiggørelsen af lovforslaget om korruptionsbekæmpelsesagenturet og gennemførelsen af de aktiviteter med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af korruption, som er planlagt gennem det nyligt oprettede twinningprojekt med EU; opfordrer Serbien til at ændre og gennemføre afsnittet om økonomisk kriminalitet og korruption i straffelovgivningen med henblik på at etablere pålidelige og forudsigelige strafferetlige rammer; er bekymret over de gentagne lækager til medierne vedrørende igangværende efterforskninger; opfordrer de serbiske myndigheder til seriøst at efterforske en række højt profilerede sager, hvor journalister har fremlagt dokumentation for påståede uregelmæssigheder; gentager sin opfordring til en grundig reform af lovovertrædelsen embedsmisbrug og misbrug af en magtfuld stilling med henblik på at forhindre en eventuel forkert anvendelse eller vilkårlig fortolkning; understreger, at den overdrevne brug af bestemmelsen om embedsmisbrug i den private sektor er skadelig for erhvervsklimaet og hæmmer retssikkerheden; opfordrer Serbien til at sikre neutraliteten og kontinuiteten i den offentlige forvaltning;

12.  glæder sig over Serbiens aktive rolle i det internationale og regionale politi- og retssamarbejde, fremskridtene med bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og vedtagelsen af Serbiens første nationale evaluering af truslen fra alvorlig og organiseret kriminalitet; opfordrer Serbien til at øge indsatsen for at efterforske større kriminelle netværk, for at forbedre efterforskningen af økonomiske forhold, for at anvende efterretningsvirksomhed som grundlag for politiets arbejde og for at udvikle en solid resultatliste over endelige domfældelser; opfordrer Serbien til fuldt ud at gennemføre politiloven fra februar 2016, tilpasse sig EU's regler om konfiskering af kriminelle aktiver og oprette en sikker platfom til udveksling af efterretninger mellem retshåndhævende organer; glæder sig over de nylige ændringer af loven om offentlig ejendom og understreger, at en gennemsigtig og ikkediskriminerende gennemførelse heraf skal sikres, og at der skal vedtages yderligere foranstaltninger med henblik på at skabe fuldstændig retssikkerhed for så vidt angår ejendomsret; efterlyser en yderligere indsats for at håndtere spørgsmålet om anvendelsesområde, gennemførelse og konsekvenser af loven om statslige myndigheders organisering og kompetencer i retssager om krigsforbrydelser; opfordrer myndighederne til at gøre noget ved sagerne om politiets overdrevne magtanvendelse over for borgere; har med bekymring noteret sig de kontroversielle hændelser i Beograds Savamala-distrikt, navnlig hvad angår ødelæggelsen af privat ejendom, og opfordrer til, at der hurtigt findes en løsning, og til et fuldstændigt samarbejde med de retlige myndigheder om efterforskningerne med henblik på at bringe gerningsmændene for en domstol;

13.  glæder sig over Serbiens aktive rolle i bekæmpelsen af terrorisme og minder om, at Serbien allerede i 2014 kriminaliserede udenlandske krigeres aktiviteter i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2178(2014); opfordrer indtrængende til, at den nationale strategi om forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme, som blev færdiggjort i marts 2016, vedtages; opfordrer Serbien til fuldt ud at efterleve henstillingerne i evalueringsrapporten fra Europarådets Ekspertkomité for Evaluering af Foranstaltninger til Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme (Moneyval), og navnlig henstillingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) om terrorfinansiering og hvidvaskning af penge; glæder sig over Serbiens fortsatte internationale og regionale samarbejde i forbindelse med narkotikabekæmpelse, men understreger, at der er behov for yderligere bestræbelser på at opspore og retsforfølge kriminelle netværk, som er involveret i menneskehandel; mener, at en regional strategi og øget samarbejde er afgørende for at tackle korruption og organiseret kriminalitet;

Demokrati

14.  glæder sig over de skridt, der er taget for at forbedre åbenheden og høringsprocessen i parlamentet, bl.a. gennem offentlige høringer og regelmæssige møder med det nationale konvent om EU-integration, navnlig fordi de udgør vigtige elementer i forhandlingsproceduren; er fortsat bekymret over den hyppige anvendelse af hasteproceduren til vedtagelse af love; understreger, at den hyppige anvendelse af hasteprocedurer og sidsteøjebliksændringer af den parlamentariske dagsorden undergraver parlamentets effektivitet og kvaliteten af og gennemsigtigheden i lovgivningsprocessen, samtidig med at der ikke altid er mulighed for tilstrækkelig høring af interessenter og den brede offentlighed; understreger, at der er nødvendigt at skærpe parlamentets kontrol med den udøvende magt; opfordrer til bedre samordning på alle niveauer og omgående vedtagelse af parlamentets adfærdskodeks; beklager, at chefen for EU-delegationen i Serbien på grund af forstyrrelser ikke var i stand til at fremlægge Kommissionens rapport i det serbiske parlaments Udvalg om Europæisk Integration; understreger, at chefen for EU-delegationen bør have mulighed for at fremlægge denne rapport uden utilbørlige forhindringer, og at dette også vil gøre det muligt for det serbiske parlament at føre ordentligt tilsyn med tiltrædelsesprocessen;

15.  henviser til, at det er nødvendigt at ændre forfatningen for i fuld udstrækning at tage hensyn til henstillingerne fra Venedigkommissionen, navnlig hvad angår parlamentets rolle i forbindelse med udnævnelse af dommere, de politiske partiers kontrol over parlamentsmedlemmernes mandat, centrale institutioners uafhængighed og beskyttelsen af grundlæggende rettigheder;

16.  glæder sig over vedtagelsen af reformprogrammet for offentlig økonomisk forvaltning, e-forvaltningstrategien, strategien for lovgivningsmæssig reform og politisk beslutningstagning, nye love om almindelige forvaltningsprocedurer, lønninger for offentligt ansatte og tjenestemænd i provins- og lokalforvaltningerne; henviser til, at gennemførelsen af handlingsplanen for reformen af den offentlige forvaltning er gået for langsomt på visse områder, og at der ikke er gjort nogen som helst fremskridt med hensyn til ændring af lovrammerne for tjenestemænd i centraladministrationen; understreger, at der er behov for en øget indsats for at professionalisere og afpolitisere forvaltningen yderligere og for at gøre ansættelses- og afskedigelsesprocedurerne mere gennemsigtige;

17.  gør på ny opmærksom på betydningen af uafhængige reguleringsorganer som Ombudsmanden, kommissæren med ansvar for information af offentlig betydning og beskyttelse af personoplysninger, Statsrevisorerne, Korruptionsbekæmpelsesagenturet og Rådet for Korruptionsbekæmpelse med hensyn til at sikre kontrol med og ansvarliggørelse af den udøvende magt; fremhæver behovet for gennemsigtighed og ansvarlighed i de statslige institutioner; opfordrer myndighederne til at beskytte disse reguleringsorganers uafhængighed fuldt ud med henblik på at yde fuld politisk og administrativ støtte til deres arbejde og på at sikre ordentlig opfølgning på deres henstillinger; opfordrer myndighederne til at undlade at rette beskyldninger og uberettigede politiske angreb mod Ombudsmanden;

18.  understreger nødvendigheden af at sikre et tilgængeligt uddannelsessystem med en fuldstændig og velafbalanceret læseplan, herunder om betydningen af menneskerettighederne og bekæmpelse af diskrimination, såvel som beskæftigelses- og oplæringsmuligheder for unge samt at fremme europæiske studieprogrammer som Erasmus-programmet;

Menneskerettighederne

19.  understreger, at de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for overholdelse af den internationale menneskerettighedslovgivning er på plads; understreger, at det er nødvendigt at håndhæve dem konsekvent i hele landet; bemærker, at der er behov for en yderligere vedholdende indsats for at forbedre situationen for udsatte befolkningsgrupper, herunder romaer, personer med handicap, personer med HIV/AIDS, LGBTI-personer, migranter og asylansøgere samt etniske mindretal; fremhæver behovet for, at de serbiske myndigheder, alle politiske partier og offentlige ledere fremmer en atmosfære af tolerance og inklusion i Serbien; opfordrer myndighederne til at sikre en korrekt gennemførelse af den vedtagne lovgivning mod forskelsbehandling, navnlig i forbindelse med hadforbrydelser; udtrykker betænkelighed ved loven om rettigheder for civile krigsofre, som udelukker visse grupper af voldsofre i konfliktsituationer, og opfordrer myndighederne til at revidere denne lov;

20.  gentager sin bekymring over, at der ikke er sket nogen fremskridt med hensyn til forbedring af ytringsfriheden og mediernes selvcensur, som er et fænomen, der bliver stadig værre; understreger, at politisk indblanding, trusler, vold mod og intimidering af journalister, herunder fysiske angreb, verbale og skriftlige trusler og hærværk på ejendom, stadig giver anledning til bekymring; opfordrer myndighederne til offentligt og utvetydigt at fordømme alle angreb, til at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed til en mere proaktiv efterforskning af alle tilfælde af angreb mod journalister og medieforetagender og til hurtigt at bringe gerningsmændene for en domstol; udtrykker bekymring over, at civile injuriesøgsmål og smædekampagner i uforholdsmæssigt høj grad er rettet mod kritiske medieforetagender og journalister, og over de mulige konsekvenser for mediefriheden af domstolenes afgørelser med hensyn til injurier; kræver en fuldstændig gennemførelse af medielovgivningen; glæder sig over, at der er indgået en aftale om samarbejde med og beskyttelse af journalister mellem anklagerne, politiet og journalist- og mediesammenslutninger, og ser frem til gennemførelsen af denne; fremhæver behovet for fuldstændig åbenhed omkring medieejerskab og finansieringen af medierne; tilskynder regeringen til at sikre, at begge public service-medieorganisationerne er uafhængige og økonomisk holdbare, såvel som den finansielle bæredygtighed af medieindhold på mindretalssprog samt til at øge de offentlige radio/TV-udbyderes rolle på dette område;

21.  er bekymret over, at reklameloven blev vedtaget i 2015 uden en ordentlig offentlig høring og har afskaffet vigtige bestemmelser, f.eks. dem der vedrører forbuddet mod, at offentlige myndigheder reklamerer, og mod politiske reklamer uden for valgkampsperioder;

22.  beklager dybt betingelsen for anvendelse af IPA-midler, som kræver, at civilsamfundsorganisationer (CSO'er) skal indgå partnerskaber med staten, for at deres ansøgninger kan godkendes;

23.  fordømmer regeringens og de regeringsstyrede mediers negative kampagne mod CSO'er; er bekymret over, at regeringen opretter fiktive CSO-institutioner i modsætning til uafhængige CSO'er; finder det uacceptabelt, at der er behov for partnerskab med regeringen, for at CSO'ernes ansøgninger om IPA-midler kan lykkes;

Respekt for og beskyttelse af mindretal

24.  gentager, at fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, herunder nationale mindretals rettigheder, er en grundlæggende forudsætning for at blive medlem af EU; glæder sig over vedtagelsen af en handlingsplan for virkeliggørelsen af nationale mindretals rettigheder og vedtagelsen af et dekret om oprettelsen af en fond for nationale mindretal, som nu skal gøres funktionsdygtig; opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af handlingsplanen og bilaget hertil på en sammenhængende og gennemsigtig måde og med konstruktiv deltagelse af alle parter; gentager sin opfordring til Serbien om at sikre en konsekvent anvendelse af lovgivningen om beskyttelse af mindretal og til at lægge særlig vægt på ligebehandling af nationale mindretal i hele landet, bl.a. i forbindelse med uddannelse, sprogbrug, passende repræsentation ved domstolene, i den offentlige forvaltning, det nationale parlament og lokale og regionale organer samt adgang til medier og gudstjenester på mindretalssprog; glæder sig over, at der er vedtaget nye uddannelsesmæssige standarder for undervisning i serbisk som fremmedsprog, og over fremskridtet med oversættelse af skolelæsebøger til mindretalssprog og tilskynder de serbiske myndigheder til at sikre, at disse processer er holdbare; anmoder Serbien om fuldt ud at gennemføre alle internationale traktater, der vedrører mindretalsrettigheder;

25.  bemærker, at den multietniske, multikulturelle og multireligiøse mangfoldighed i Vojvodina også bidrager til Serbiens identitet; fremhæver, at Vojvodina har opretholdt en høj grad af beskyttelse af mindretal, og at forholdet mellem de forskellige etniske grupper stadig er godt; understreger, at Vojvodinas autonomi ikke bør svækkes, og at loven om Vojvodinas ressourcer bør vedtages straks, således som det er fastsat i forfatningen; glæder sig over, at det er lykkedes den serbiske by Novi Sad at blive valgt som europæisk kulturby i 2021;

26.  noterer sig vedtagelsen af den nye strategi for social inklusion af romaerne for perioden 2016-2025, som dækker uddannelse, sundhed, boligforhold, beskæftigelse, social sikring, ligebehandling og ligestilling mellem kønnene; kræver en fuldstændig og hurtig gennemførelse af den nye strategi for inklusion af romaerne, da de er den svageste, mest marginaliserede og mest diskriminerede gruppe i Serbien, en hurtig vedtagelse af handlingsplanen og oprettelse af et organ til at koordinere gennemførelsen af handlingsplanen; fordømmer myndighedernes nedrivning af uformelle romabosættelser uden varsling eller tilbud om alternativ indkvartering; er ekstremt bekymret over, at der ikke udstedes personlige dokumenter til romaer, hvilket begrænser deres grundlæggende rettigheder; er af den opfattelse, at alle ovennævnte spørgsmål fører til, at et stort antal romaer fra Serbien ansøger om asyl i EU;

Regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser

27.  glæder sig over, at Serbien stadig er interesseret i konstruktive bilaterale forbindelser med andre kandidatlande og tilgrænsende EU-medlemsstater; tilskynder Serbien til at styrke landets proaktive og positive dialog med dets nabolande og regionen som helhed, til at fremme gode naboskabsforbindelser og til sammen med nabolandene at optrappe bestræbelserne på at få løst bilaterale spørgsmål i overensstemmelse med folkeretten; gentager sin opfordring til myndighederne om at lette adgangen til arkiver, der vedrører de tidligere jugoslaviske republikker; opfordrer Serbien til fuldt ud at gennemføre bilaterale aftaler med nabolandene; understreger, at udestående bilaterale tvister ikke bør få negative konsekvenser for tiltrædelsesprocessen; tilskynder Serbien til at øge samarbejdet med de tilgrænsende EU-medlemsstater, navnlig i grænseområderne, for at fremme økonomisk udvikling;

28.  tager med tilfredshed til efterretning, at Serbien i stadig højere grad har engageret sig konstruktivt i regionale samarbejdsinitiativer som f.eks. Donau-strategien, den sydøsteuropæiske samarbejdsproces, det regionale samarbejdsråd, den centraleuropæiske frihandelsaftale, initiativet for Adriaterhavet og Det Ioniske Hav, Brdo-Brijuni-processen, "Western Balkan Six"-initiativet og den dertil hørende konnektivitetsdagsorden samt Berlinprocessen; glæder sig over mødet mellem den bulgarske, den rumænske og den serbiske premierminister vedrørende samarbejde om energi- og transportinfrastruktur og støtter idéen om et permanent format for møder i "Craiova-gruppen"; fremhæver betydningen af Vestbalkans Regionale Kontor for Ungdomssamarbejde med hensyn til at fremme forsoning; opfordrer Serbien til at gennemføre de konnektivitetsmæssige reformtiltag, der er forbundet med konnektivitetsdagsordenen, og konklusionerne fra Pariskonferencen i 2016 om Vestbalkan og TEN-T-lovgivning; roser den rolle, det serbiske handels- og industrikammer spiller med hensyn til at fremme regionalt samarbejde og bidrage til at oprette Vestbalkankammerets Investeringsforum;

29.  glæder sig over vedtagelsen af en national strategi for efterforskning og retsforfølgelse af krigsforbrydelser; opfordrer Serbien til at fremme en atmosfære af respekt og tolerance og fordømme alle former for hadefuld tale, offentlig billigelse og fornægtelse af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser; bemærker, at mandatet for den tidligere anklager for krigsforbrydelser udløb i december 2015; understreger, at udnævnelsen af hans efterfølger giver anledning til dyb bekymring; opfordrer til gennemførelse af denne nationale strategi og vedtagelse af en operationel anklagestrategi i overensstemmelse med principperne og bestemmelserne i folkeretten og internationale standarder; opfordrer til øget regionalt samarbejde om håndtering af krigsforbrydelser og bilæggelse af alle udestående problemer i denne henseende, bl.a. ved at de anklagemyndigheder, som beskæftiger sig med sager om krigsforbrydelser i regionen, samarbejder om spørgsmål af fælles interesse; opfordrer til et fuldstændigt samarbejde med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY), hvilket stadig er helt afgørende; opfordrer til, at krigsforbrydelser behandles uden nogen form for forskelsbehandling, at straffrihed tackles, og at man tilsikrer ansvarliggørelse; opfordrer indtrængende myndighederne til at arbejde videre med spørgsmålet om, hvad der er blevet af forsvundne personer, lokalisere massegrave og sikre ofrenes og deres familiers rettigheder; gentager sin støtte til initiativet med henblik på at oprette den nationale kommission for fastlæggelse af fakta om krigsforbrydelser og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som blev begået i det tidligere Jugoslavien, og opfordrer indtrængende den serbiske regering til at stille sig i spidsen for oprettelsen;

30.  giver udtryk for bekymring over, at nogle højtstående serbiske embedsmænd deltog i højtideligholdelsen den 9. januar af Republika Srpska-dagen, som blev gennemført i modstrid med afgørelserne fra Bosnien-Hercegovinas forfatningsdomstol; understreger, at både Serbien som kandidatland og Bosnien-Hercegovina som potentielt kandidatland bør forsvare og fremme retsstatsprincippet gennem deres handlinger; opfordrer de serbiske myndigheder til at støtte forfatningsreformer i Bosnien-Hercegovina med henblik på at styrke landets kapacitet til at fungere og deltage i drøftelser om EU-tiltrædelse;

31.  roser åbningen af tre nye grænseovergange mellem Serbien og Rumænien som en positiv udvikling og anbefaler åbningen af de tre forsinkede grænseovergange med Bulgarien i Salash–Novo Korito, Bankya–Petachinci og Treklyano–Bosilegrad;

32.  roser både Serbien og Albanien for deres fortsatte indsats for at forbedre de bilaterale forbindelser og styrke det regionale samarbejde, både på politisk og samfundsmæssigt plan, f.eks. gennem det regionale ungdomssamarbejdskontor med hovedkvarter i Tirana; tilskynder begge lande til at fortsætte deres gode samarbejde for at fremme forsoning i regionen;

33.  glæder sig over Serbiens fortsatte engagement i normaliseringsprocessen med Kosovo og dets tilsagn om at gennemføre den aftale, der blev indgået under dialogen med EU som mægler; gentager, at fremskridt i dialogen bør måles på, hvordan de gennemføres i praksis; opfordrer derfor begge parter til at gå videre med en fuldstændig, tillidsfuld og rettidig gennemførelse af alle de hidtil indgåede aftaler og til beslutsomt at fortsætte normaliseringsprocessen, herunder spørgsmålet om Sammenslutningen af Serbiske Kommuner; tilskynder Serbien og Kosovo til at udpege nye områder, som kan behandles under dialogen med henblik på at forbedre befolkningernes leveforhold og nå frem til en omfattende normalisering af forholdet; gentager sin opfordring til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om at foretage en evaluering af begge parters resultater med hensyn til overholdelsen af deres forpligtelser;

34.  udtrykker alvorlig bekymring over de nylige spændinger mellem Serbien og Kosovo over den første togrejse mellem Beograd og Mitrovica Nord, herunder udtalelser, der opildner til krig, og EU-fjendsk retorik; understreger, at både Beograd og Pristina er nødt til at afholde sig fra alle handlinger, der kan bringe de hidtil opnåede fremskridt i fare, og afholde sig fra provokerende skridt og lidet formålstjenlig retorik, som kan være til hinder for normaliseringsprocessen;

35.  glæder sig over de serbiske myndigheders støtte til Montenegro i forbindelse med dets efterforskning af de fejlslagne angreb på dagen, hvor valget i Montenegro fandt sted i 2016; bemærker, at de serbiske myndigheder har arresteret to mistænkte, efter at Montenegro havde udstedt en arrestordre; tilskynder de serbiske myndigheder til fortsat at samarbejde med Montenegro om planlægningen af udleveringen af de mistænkte til Montenegro i henhold til betingelserne i landenes bilaterale aftale om udlevering;

Energi

36.  opfordrer Serbien til at gennemføre konnektivitetsreformforanstaltningerne inden for energisektoren; tilskynder Serbien til at skabe konkurrence på gasmarkedet og til at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre tilpasningen til gældende EU-ret på områderne energieffektivitet, vedvarende energi og bekæmpelse af klimaforandringer, herunder vedtagelsen af en sammenhængende klimapolitik; opfordrer til, at klimaaftalen fra Paris ratificeres; opfordrer til, at der udvikles en vandkraftstrategi for hele Vestbalkan i overensstemmelse med EU's miljølovgivning, og opfordrer myndighederne til at bruge yderligere 50 mio. EUR i EU-midler til at udvikle regionens vandkraftpotentiale; roser Serbien for at have etableret en finansieringsordning for miljøet via Den Grønne Fond; understreger nødvendigheden af, at Serbien udvikler dets gas- og elektricitetssammenkoblinger med nabolandene; tilskynder Serbien til at fremskynde de tekniske og budgetmæssige forberedelser af gassammenkoblingen mellem Bulgarien og Serbien;

37.  påpeger, at Serbien endnu ikke formelt har vedtaget vandforvaltningsstrategien og endnu ikke har revideret farvandsloven og den nationale forvaltningsplan for Donaus opland; understreger, at disse love er af afgørende betydning for en yderligere tilpasning til gældende EU-ret og for at forbedre gennemførelsen af EU-direktiverne i vandsektoren;

*

* *

38.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Serbiens regering og parlament.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

2

6

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Angel Dzhambazki, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

55

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

6

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller