ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία

22.3.2017 - (A8-0063/2017(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: David McAllister


Διαδικασία : 2016/2311(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0063/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0063/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία

(A8-0063/2017(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/213/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με τη Σερβία και για την κατάργηση της απόφασης 2006/56/ΕΚ[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση της Σερβίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2011)01208), την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 2012 για τη χορήγηση στη Σερβία καθεστώτος υποψήφιας χώρας και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης-28ης Ιουνίου 2013 για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Σερβία,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα 64/298 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, που λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο της γνώμης του Διεθνούς Δικαστηρίου και χαιρετίζει την προθυμία της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και τις συστάσεις που εγκρίθηκαν στην πέμπτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας, στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανική πολιτική που εγκρίθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2016 από τη Μικτή συμβουλευτική επιτροπή της κοινωνίας πολιτών ΕΕ-Σερβίας,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της περιορισμένης αποστολής παρακολούθησης εκλογών του ΟΑΣΕ/ODIHR σχετικά με τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Ιουλίου 2016 στη Σερβία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία, της 9ης Νοεμβρίου 2016 (SWD(2015)0361),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης της Σερβίας (2016-2018) από την Επιτροπή (SWD(2016)0137),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα του οικονομικού και δημοσιονομικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας της 26ης Μαΐου 2016 (9500/16),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 13ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για τη Σερβία[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0063/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία, όπως κάθε χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της ΕΕ, πρέπει να κρίνεται βάσει των επιδόσεών της ως προς την εκπλήρωση, την εφαρμογή και την τήρηση της ίδιας δέσμης κριτηρίων, και ότι το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση καθορίζεται με βάση την ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και την προσήλωση σε αυτές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη προόδου από την πλευρά της Σερβίας στο πλαίσιο των κεφαλαίων 23 και 24 για το κράτος δικαίου και στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο στο πλαίσιο του κεφαλαίου 35 παραμένει καίριας σημασίας για τον γενικό ρυθμό της διαπραγματευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στο θέμα της εξομάλυνσης των σχέσεών της με το Κοσσυφοπέδιο, γεγονός που οδήγησε στην Πρώτη συμφωνία επί των αρχών που διέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων, της 19ης Απριλίου 2013, και στις συμφωνίες του Αυγούστου 2015, αλλά ότι απομένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση, την προώθηση και την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της να δημιουργήσει μια λειτουργική οικονομία της αγοράς και να συνεχίσει να εφαρμόζει τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως η εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της χρήσης της γλώσσας, της πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές στις μειονοτικές γλώσσες και της κατάλληλης πολιτικής εκπροσώπησης των εθνικών μειονοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

1.  χαιρετίζει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα κεφάλαια 23 (Δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και 24 (Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια), ως βασικών κεφαλαίων στην προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη διεύρυνση, η οποία βασίζεται στο κράτος δικαίου, δεδομένου ότι η επίτευξη προόδου στα κεφάλαια αυτά παραμένει ουσιώδης για τον γενικό ρυθμό της διαπραγματευτικής διαδικασίας· χαιρετίζει το άνοιγμα των κεφαλαίων 32 (Δημοσιονομικός έλεγχος) και 35 (Άλλα ζητήματα), την έναρξη διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 5 (Δημόσιες συμβάσεις) και το άνοιγμα και το προσωρινό κλείσιμο του κεφαλαίου 25 (Επιστήμη και έρευνα)· καλεί το Συμβούλιο να ανοίξει το κεφάλαιο 26 (Εκπαίδευση και πολιτισμός) και τονίζει τη σημασία του στη διαδικασία προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών στη νέα γενιά· προσβλέπει στο άνοιγμα επιπλέον κεφαλαίων για τα οποία η τεχνική προπαρασκευή έχει ολοκληρωθεί·

2.  επιδοκιμάζει τη συνεχή προσήλωση της Σερβίας στην πορεία ένταξης στην ΕΕ και την εποικοδομητική και καλά προετοιμασμένη προσέγγισή της στις διαπραγματεύσεις, στοιχείο που μαρτυρεί εμφανώς αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση· καλεί τη Σερβία να συνεχίσει την ενεργό προώθηση και κοινοποίηση της στρατηγικής αυτής απόφασης στον σερβικό λαό, μεταξύ άλλων προάγοντας την αυξημένη ευαισθητοποίηση των σέρβων πολιτών στο θέμα της χρηματοδότησης που προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και διοχετεύεται στη Σερβία· καλεί τις σερβικές αρχές να απόσχουν από κάθε ρητορική και μηνύματα αντιενωσιακoύ περιεχομένου με αποδέκτη το κοινό· υπογραμμίζει την ανάγκη για τεκμηριωμένες, διαφανείς και εποικοδομητικές συζητήσεις για την ΕΕ, τα θεσμικά της όργανα και τις συνέπειες της ένταξης· σημειώνει τη βελτίωση στον διάλογο και στις δημόσιες διαβουλεύσεις με τους οικείους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και τη δέσμευσή τους στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

3.  υπογραμμίζει ότι η αυστηρή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των πολιτικών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό δείκτη μιας επιτυχούς διαδικασίας προσχώρησης· επικροτεί την έγκριση του αναθεωρημένου εθνικού προγράμματος για την υιοθέτηση του κεκτημένου· καλεί τη Σερβία να βελτιώσει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και των νέων πολιτικών, μέσω της δημιουργίας επαρκούς και αποτελεσματικής διοικητικής ικανότητας, και να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει τη συστηματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους διαλόγους πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας προσχώρησης, ως εργαλείου για τη βελτίωση των προτύπων της δημοκρατικής διακυβέρνησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες του κυβερνητικού Γραφείου για τη Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών·

4.  επισημαίνει τις καθυστερήσεις στην απορρόφηση της προενταξιακής βοήθειας, μεταξύ άλλων λόγω του ανεπαρκούς θεσμικού πλαισίου· προτρέπει τις αρχές να αναζητήσουν θετικά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα πιο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο θεσμικό σύστημα, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την απορρόφηση των κονδυλίων του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) και άλλων διαθέσιμων κονδυλίων·

5.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία ως προς την ανάπτυξη μιας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς και την εν γένει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα· τονίζει ότι η Σερβία έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο ως προς την αντιμετώπιση ορισμένων από τις ανεπάρκειες της πολιτικής της, ιδίως όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο σήμερα είναι κάτω από το επίπεδο που ορίζουν τα κριτήρια του Μάαστριχτ· τονίζει ότι οι προοπτικές ανάπτυξης έχουν βελτιωθεί και ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες έχουν μειωθεί· χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην αναδιάρθρωση δημόσιων επιχειρήσεων, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και των σιδηροδρομικών μεταφορών, και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επαγγελματική διαχείρισή τους προκειμένου να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικές, ανταγωνιστικές και οικονομικές· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι στη Σερβία η απασχόληση στον δημόσιο τομέα και πόση σημασία έχει ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

6.  υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην οικονομία της Σερβίας και καλεί τη Σερβία να βελτιώσει περαιτέρω το επιχειρηματικό περιβάλλον για τον ιδιωτικό τομέα· καλεί τη σερβική κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διευρύνουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρουν στις ΜΜΕ, ιδίως στον τομέα της ΤΠ και της ψηφιακής οικονομία· επαινεί τις προσπάθειες της Σερβίας στον τομέα της διττής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων και τονίζει τη σημασία που έχει η οργάνωση κύκλων εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς εργασίας· παροτρύνει τη Σερβία να προωθήσει την επιχειρηματικότητα, ιδίως μεταξύ των νέων· σημειώνει τις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις και το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων και καλεί τη Σερβία να θεσπίσει εθνικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης των νέων·

7.  επικροτεί τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στις 24 Απριλίου 2016, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά από τους διεθνείς παρατηρητές· καλεί τις αρχές να λάβουν πλήρως υπόψη τις συστάσεις της αποστολής παρακολούθησης των εκλογών του ΟΑΣΕ/ODIHR, ιδίως όσον αφορά τη μεροληπτική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, το αδικαιολόγητο πλεονέκτημα των κυβερνώντων, τη θολή διάκριση μεταξύ κρατικών και κομματικών δραστηριοτήτων, τη διαδικασία εγγραφής και την έλλειψη διαφάνειας στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και της προεκλογικής εκστρατείας· τονίζει ότι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων πρέπει να συμμορφώνεται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα· καλεί τις αρχές να διερευνήσουν δεόντως τις καταγγελίες για παρατυπίες, βία και εκφοβισμό κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας· καλεί τη Σερβία να διασφαλίσει δίκαιες και ελεύθερες εκλογές τον Απρίλιο του 2017·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Σερβία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καθεστώτος της ως υποψήφιας χώρας, να ευθυγραμμίσει σταδιακά την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της με την αντίστοιχη πολιτική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για τη Ρωσία· θεωρεί λυπηρή τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Σερβίας-Ρωσίας· επικροτεί τη σημαντική συμβολή της Σερβίας σε διάφορες αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ (EUTM Μάλι, EUTM Σομαλία, EU-NAVFOR-Αταλάντη, EUTM Κεντροαφρικανική Δημοκρατία) καθώς και τη συνεχή συμμετοχή της σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις· ενθαρρύνει και υποστηρίζει σθεναρά τη Σερβία στις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στον ΠΟΕ·

9.  επαινεί τη Σερβία για την εποικοδομητική και ανθρωπιστική της προσέγγιση στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης· καλεί τη Σερβία να προαγάγει την εποικοδομητική αυτή προσέγγιση και έναντι των γειτονικών χωρών· σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Σερβία κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί στους πολίτες τρίτων χωρών η παροχή καταλύματος και ανθρωπιστικής βοήθειας με ενωσιακή και διεθνή υποστήριξη· τονίζει ότι η Σερβία θα πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τη νέα νομοθεσία για το άσυλο· καλεί τις αρχές της Σερβίας να διασφαλίσουν την παροχή βασικών υπηρεσιών σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες, όπως κατάλληλη στέγαση, τρόφιμα, υγιεινή και περίθαλψη· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρέχουν συνεχή υποστήριξη προς τη Σερβία για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, καθώς και να παρακολουθούν στενά τη χρησιμοποίηση των οικονομικών επιχορηγήσεων για την οργάνωση και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών· ενθαρρύνει τη Σερβία να υποστηρίξει την πτωτική τάση των αιτούντων άσυλο που εισέρχονται στην ΕΕ από τη Σερβία· καλεί τη Σερβία να σέβεται πλήρως τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο στη Σερβία και να εξασφαλίζει την ταυτοποίηση και την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ανηλίκων που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για τη μετανάστευση με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών και των διεθνών κανόνων και προτύπων·

Κράτος δικαίου

10.  επισημαίνει ότι, ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στον τομέα που αφορά το δικαστικό σύστημα, ιδίως με τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση της νομολογίας και την περαιτέρω προώθηση ενός αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων, η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος δεν διασφαλίζεται στην πράξη, γεγονός το οποίο εμποδίζει τους δικαστές και τους εισαγγελείς να εφαρμόζουν την εγκεκριμένη νομοθεσία· καλεί τις αρχές να μεριμνήσουν για την ευθυγράμμιση του συνταγματικού και νομικού πλαισίου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προκειμένου να μειωθεί η πολιτική επιρροή στην πρόσληψη και στον διορισμό δικαστών και εισαγγελέων· τονίζει ότι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη εξακολουθούν να περιορίζονται από την άνιση κατανομή του φόρτου εργασίας, τον μεγάλο αριθμό συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων και την έλλειψη συστήματος δωρεάν νομικής συνδρομής, το οποίο θα πρέπει να καθιερωθεί· ζητεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς και προτρέπει τη Σερβία να επιδείξει σαφή πολιτική βούληση και δέσμευση για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση και την πλήρη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου· καλεί τη Σερβία να επιταχύνει την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την πάταξη της διαφθοράς και ζητεί τη δημιουργία ενός αρχικού μητρώου καταγραφής των ερευνών, των διώξεων και των καταδικαστικών αποφάσεων για υποθέσεις διαφθοράς στα υψηλά κλιμάκια· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την οριστικοποίηση του σχεδίου νόμου για την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων για την πρόληψη και την πάταξη της διαφθοράς που προβλέπονται μέσω του προγράμματος αδελφοποίησης της ΕΕ που καθιερώθηκε πρόσφατα· προτρέπει τη Σερβία να τροποποιήσει και να εφαρμόσει το σχετικό με τα οικονομικά εγκλήματα και τα εγκλήματα διαφθοράς τμήμα του ποινικού κώδικα προκειμένου να διασφαλίσει ένα αξιόπιστο και προβλέψιμο πλαίσιο ποινικού δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του για τις επανειλημμένες διαρροές στα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη· καλεί τις σερβικές αρχές να διερευνήσουν με σοβαρότητα μια σειρά ιδιαίτερα προβεβλημένων υποθέσεων στις οποίες δημοσιογράφοι παρουσίασαν αποδείξεις για εικαζόμενες παραβάσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δέουσα μεταρρύθμιση του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας και της κατάχρησης θέσης ευθύνης, προκειμένου να προληφθεί τυχόν κατάχρηση ή αυθαίρετη ερμηνεία· τονίζει ότι η υπέρμετρη προσφυγή στη διάταξη του ποινικού δικαίου περί κατάχρησης εξουσίας στον ιδιωτικό τομέα είναι επιζήμια για το επιχειρηματικό κλίμα και αποτελεί εμπόδιο στην ασφάλεια δικαίου· καλεί τη Σερβία να διασφαλίσει στη δημόσια διοίκηση ουδετερότητα και συνέχεια·

12.  επικροτεί τον ενεργό ρόλο της Σερβίας στη διεθνή και περιφερειακή αστυνομική και δικαστική συνεργασία, την πρόοδο που έχει σημειώσει στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και την έγκριση της πρώτης αξιολόγησης της Σερβίας σε εθνικό επίπεδο για την απειλή που συνιστά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA)· καλεί τη Σερβία να εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση ευρύτερων εγκληματικών δικτύων, τη βελτίωση των οικονομικών ερευνών και του συστήματος αστυνόμευσης βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών και την ανάπτυξη ασφαλούς μητρώου καταγραφής των τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων· καλεί τη Σερβία να θέσει σε πλήρη εφαρμογή τον νόμο του Φεβρουαρίου 2016 για την αστυνομία, να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης και να δημιουργήσει μια ασφαλή πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου για τη δημόσια περιουσία και τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η διαφανής και άνευ διακρίσεων εφαρμογή του και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προκειμένου να υπάρξει πλήρης νομική σαφήνεια ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε σχέση με το θέμα του πεδίου εφαρμογής, της εφαρμογής και των συνεπειών του νόμου για την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των κρατικών αρχών στις δίκες για εγκλήματα πολέμου· καλεί τις αρχές να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις υπέρμετρης χρήσης βίας από την αστυνομία εις βάρος πολιτών· έχει λάβει υπό σημείωση, με ανησυχία, τα αμφιλεγόμενα επεισόδια στην περιοχή Savamala του Βελιγραδίου, κυρίως σε σχέση με την κατεδάφιση ιδιωτικής ιδιοκτησίας, και ζητεί ταχεία διευθέτηση και πλήρη συνεργασία με τις δικαστικές αρχές στις έρευνες για την προσαγωγή των υπαιτίων ενώπιον της δικαιοσύνης·

13.  επικροτεί τον ενεργό ρόλο της Σερβίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και υπενθυμίζει ότι η Σερβία ποινικοποίησε ήδη το 2014 τη δραστηριότητα αλλοδαπών μαχητών σύμφωνα με την απόφαση 2178(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· ζητεί μετ’ επιτάσεως την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2016· καλεί τη Σερβία να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Moneyval), και ιδίως τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη διεθνή και περιφερειακή συνεργασία της Σερβίας στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών, αλλά τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη δίωξη των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων· εκτιμά ότι, για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος χρειάζεται περιφερειακή στρατηγική και ενισχυμένη συνεργασία στην περιοχή·

Δημοκρατία

14.  χαιρετίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της διαφάνειας και της διαδικασίας διαβούλευσης στο κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ακροάσεων και των τακτικών συνεδριάσεων και διαβουλεύσεων με την Εθνική σύμβαση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ιδίως δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικό μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας· εξακολουθεί να ανησυχεί για την εκτεταμένη χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος για τη θέσπιση νομοθεσίας· τονίζει ότι η συχνή χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος και οι τροποποιήσεις της ημερήσιας διάταξης του κοινοβουλίου την τελευταία στιγμή υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα του κοινοβουλίου, την ποιότητα και τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, ενώ δεν επιτρέπουν πάντα τη διαβούλευση με ικανό αριθμό ενδιαφερομένων και με το ευρύ κοινό· υπογραμμίζει ότι η εποπτεία του κοινοβουλίου επί της εκτελεστικής εξουσίας πρέπει να ενισχυθεί· ζητεί καλύτερο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα και άμεση έγκριση του κώδικα δεοντολογίας του κοινοβουλίου· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, λόγω προβλημάτων, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σερβία δεν μπόρεσε να παρουσιάσει την έκθεση της Επιτροπής στην Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του σερβικού κοινοβουλίου· τονίζει ότι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει την έκθεση αυτή χωρίς αδικαιολόγητα προσκόμματα, γεγονός που θα επιτρέψει την κατάλληλη εποπτεία της ενταξιακής διαδικασίας από το σερβικό κοινοβούλιο·

15.  επισημαίνει ότι το σύνταγμα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει πλήρως τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο του κοινοβουλίου στους διορισμούς δικαστικών λειτουργών, τον έλεγχο που ασκούν τα πολιτικά κόμματα στην εντολή των μελών του κοινοβουλίου, την ανεξαρτησία των βασικών θεσμικών οργάνων και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

16.  επικροτεί την έγκριση του προγράμματος μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης, της στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στρατηγικής για την κανονιστική μεταρρύθμιση και τη χάραξη πολιτικής, καθώς και νέων νόμων για τις γενικές διοικητικές διαδικασίες, τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και για τους δημόσιους υπαλλήλους σε επίπεδο επαρχιακής και τοπικής διοίκησης· επισημαίνει ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης υπήρξε βραδεία σε ορισμένες περιοχές και ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τους δημόσιους υπαλλήλους της κεντρικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την περαιτέρω επαγγελματικοποίηση και αποπολιτικοποίηση της διοίκησης και για την ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης·

17.  επαναλαμβάνει ότι ανεξάρτητοι ρυθμιστικοί φορείς όπως ο Διαμεσολαβητής, ο Επίτροπος Πληροφοριών Δημόσιας Σημασίας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Κρατικός Ελεγκτικός Οργανισμός, η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και το Συμβούλιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της εποπτείας και της λογοδοσίας της εκτελεστικής εξουσίας· τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία των κρατικών θεσμών· καλεί τις αρχές να προστατεύουν πλήρως την ανεξαρτησία των εν λόγω ρυθμιστικών οργάνων, να τους παρέχουν πλήρη πολιτική και διοικητική υποστήριξη στο έργο τους και να διασφαλίζουν τη δέουσα συνέχεια στις συστάσεις τους· καλεί τις αρχές να μην εκτοξεύουν κατηγορίες και να μην επιδίδονται σε αστήρικτες πολιτικές επιθέσεις κατά του Διαμεσολαβητή·

18.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται η διασφάλιση ενός προσβάσιμου εκπαιδευτικού συστήματος με πλήρες και ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών, μεταξύ άλλων για τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μη εισαγωγής διακρίσεων, καθώς και ευκαιριών εργασίας και άσκησης για τους νέους, και η προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών, όπως το πρόγραμμα ERASMUS·

Ανθρώπινα δικαιώματα

19.  υπογραμμίζει ότι υπάρχει το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την τήρηση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι απαιτείται η συνεπής εφαρμογή του σε ολόκληρη τη χώρα· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με HIV/AIDS, των ΛΟΑΔΜ, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, και σε εθνοτικές μειονότητες· υπογραμμίζει ότι οι σερβικές αρχές, όλα τα πολιτικά κόμματα και τα δημόσια πρόσωπα θα πρέπει να προαγάγουν ένα κλίμα ανεκτικότητας και ένταξης στη Σερβία· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της εγκεκριμένης νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, ιδίως σε σχέση με τα εγκλήματα μίσους· εκφράζει την ανησυχία του για τον νόμο σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων πολέμου μεταξύ των αμάχων, ο οποίος εξαιρεί ορισμένες ομάδες θυμάτων βίας στη διάρκεια των συγκρούσεων, και ζητεί από τις αρχές την επανεξέτασή του·

20.  διατυπώνει εκ νέου την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος ως προς τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και την αυτολογοκρισία των μέσων ενημέρωσης, φαινόμενο το οποίο επιδεινώνεται· τονίζει ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις, οι απειλές, η βία και ο εκφοβισμός σε βάρος δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων σωματικών επιθέσεων, λεκτικών και γραπτών απειλών και επιθέσεων κατά της περιουσίας, εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα που γεννά ανησυχία· καλεί τις αρχές να καταδικάζουν δημόσια και απερίφραστα όλες τις επιθέσεις, να παρέχουν επαρκείς πόρους για μια πιο προενεργό διερεύνηση όλων των υποθέσεων που αφορούν επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης και να προσάγουν χωρίς καθυστέρηση τους δράστες στη δικαιοσύνη· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αστικές αγωγές για συκοφαντική δυσφήμηση και οι εκστρατείες δυσφήμησης στοχεύουν σε δυσανάλογο βαθμό μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους που τηρούν επικριτική στάση, καθώς και για τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν οι δικαστικές αποφάσεις για δυσφήμηση στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των νόμων για τα μέσα ενημέρωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία συνεργασίας και προστασίας των δημοσιογράφων μεταξύ εισαγγελέων, αστυνομίας και δημοσιογράφων και ενώσεων των μέσων ενημέρωσης και προσβλέπει στην εφαρμογή της· υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και την οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων οργανισμών μέσων ενημέρωσης και την οικονομική βιωσιμότητα του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης σε μειονοτικές γλώσσες, και να ενισχύσει τον ρόλο των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στον τομέα αυτό·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο νόμος για τις διαφημίσεις εγκρίθηκε το 2015 χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλη δημόσια διαβούλευση και κατάργησε σημαντικές διατάξεις όπως αυτές που αφορούν την απαγόρευση της διαφήμισης δημόσιων αρχών και της πολιτικής διαφήμισης εκτός πλαισίου προεκλογικής εκστρατείας·

22.  εκφράζει τη λύπη του για την απαίτηση ως προς τη χρήση των κονδυλίων του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας που προβλέπει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αναπτύξουν εταιρική σχέση με το κράτος προκειμένου να γίνει αποδεκτή η σχετική αίτηση·

23.  καταδικάζει την αρνητική εκστρατεία της κυβέρνησης και μέσων ενημέρωσης που κατευθύνονται από την κυβέρνηση κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση συγκρότησε εικονικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε αντιπαράθεση με τις ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί απαράδεκτο να απαιτείται σύμπραξη με την κυβέρνηση προκειμένου να ικανοποιούνται οι αιτήσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για πρόσβαση στον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας·

Σεβασμός και προστασία των μειονοτήτων

24.  επαναλαμβάνει ότι η προαγωγή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην ΕΕ· επικροτεί την έγκριση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και την έκδοση διατάγματος για την ίδρυση ταμείου για τις εθνικές μειονότητες, το οποίο πρέπει να τεθεί σε λειτουργία· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης και του παραρτήματός του με ολοκληρωμένο, έγκαιρο και διαφανή τρόπο και με την εποικοδομητική συμμετοχή όλων των πλευρών· καλεί και πάλι τη Σερβία να διασφαλίσει τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των μειονοτήτων και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μια απαλλαγμένη από διακρίσεις μεταχείριση των εθνικών μειονοτήτων σε όλη τη χώρα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπαίδευση, τη χρήση των γλωσσών, την κατάλληλη εκπροσώπηση στο δικαστικό σώμα, στη δημόσια διοίκηση, στο εθνικό κοινοβούλιο και στα τοπικά και περιφερειακά όργανα, και την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές στις μειονοτικές γλώσσες· χαιρετίζει την έγκριση νέων εκπαιδευτικών προτύπων για τη διδασκαλία της σερβικής γλώσσας ως μη μητρικής γλώσσας και την πρόοδο στο θέμα της μετάφρασης σχολικών βιβλίων στις μειονοτικές γλώσσες, και παροτρύνει τις σερβικές αρχές να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των διαδικασιών αυτών· καλεί τη Σερβία να εφαρμόσει πλήρως όλες τις διεθνείς συνθήκες σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων·

25.  επισημαίνει ότι η πολυεθνοτική, πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική πολυμορφία της Βοϊβοδίνας συμβάλλει επίσης στην ταυτότητα της Σερβίας· υπογραμμίζει ότι η Βοϊβοδίνα διατηρεί υψηλό βαθμό προστασίας των μειονοτήτων και ότι η μεταξύ των εθνοτήτων κατάσταση παραμένει καλή· τονίζει ότι η αυτονομία της Βοϊβοδίνας δεν πρέπει να αποδυναμωθεί και ότι θα πρέπει να εγκριθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ο νόμος σχετικά με τους πόρους της Βοϊβοδίνας, όπως ορίζει το σύνταγμα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία της σερβικής πόλης Νόβι Σαντ που επελέγη ως ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021·

26.  επικροτεί την έγκριση της νέας στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά για την περίοδο 2016-2025, η οποία καλύπτει την εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγαση, την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την απαγόρευση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων· ζητεί την πλήρη και ταχεία εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά, δεδομένου ότι αποτελούν την ασθενέστερη, πιο περιθωριοποιημένη ομάδα που υφίσταται τις περισσότερες διακρίσεις στη Σερβία, την επείγουσα έγκριση του σχεδίου δράσης και τη σύσταση φορέα για τον συντονισμό της εφαρμογής του σχεδίου δράσης· καταδικάζει την κατεδάφιση των πρόχειρων καταυλισμών Ρομά από τις αρχές, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς προσφορά εναλλακτικής στέγασης· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη μη έκδοση προσωπικών εγγράφων σε Ρομά, γεγονός που περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· εκτιμά ότι όλα τα προαναφερθέντα θέματα έχουν ως αποτέλεσμα ένας υψηλός αριθμός Ρομά από τη Σερβία να ζητούν άσυλο στην ΕΕ·

Περιφερειακή συνεργασία και σχέσεις καλής γειτονίας

27.  επικροτεί το γεγονός ότι η Σερβία παραμένει προσηλωμένη με εποικοδομητικό τρόπο στις διμερείς σχέσεις με άλλες υποψήφιες χώρες και γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ· ενθαρρύνει τη Σερβία να ενισχύσει την προορατική και θετική συνεργασία με τις γειτονικές της χώρες και την ευρύτερη περιοχή, να προαγάγει σχέσεις καλής γειτονίας και να εντείνει τις προσπάθειες με τις γειτονικές χώρες για την επίλυση των διμερών ζητημάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές να διευκολύνουν την πρόσβαση στα αρχεία που αφορούν τις πρώην δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας· ζητεί από τη Σερβία να εφαρμόσει πλήρως τις διμερείς συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες· υπογραμμίζει ότι οι εκκρεμείς διμερείς διαφορές δεν θα πρέπει να επηρεάσουν δυσμενώς την ενταξιακή διαδικασία· παροτρύνει τη Σερβία να προαγάγει τη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, προκειμένου να διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη·

28.  λαμβάνει θετικά υπόψη το γεγονός ότι η Σερβία έχει μια όλο και πιο εποικοδομητική συμμετοχή σε πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας, όπως η στρατηγική για τον Δούναβη, η Διαδικασία για τη συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη, το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης, η Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου, η Διαδικασία Brdo-Brijuni, η πρωτοβουλία εξαμερούς συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια και το θεματολόγιό της για τη συνδεσιμότητα και η Διαδικασία του Βερολίνου· χαιρετίζει τη συνάντηση των πρωθυπουργών της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας με θέμα την ενέργεια και τη συνεργασία στους τομείς των υποδομών μεταφορών και τάσσεται υπέρ της ιδέας να αποκτήσουν οι συνεδριάσεις της «Ομάδας της Κραϊόβα» μόνιμο χαρακτήρα· τονίζει τη σημασία του Γραφείου Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων των Δυτικών Βαλκανίων για την προώθηση της συμφιλίωσης· καλεί τη Σερβία να εφαρμόσει τα μεταρρυθμιστικά μέτρα για τη συνδεσιμότητα που σχετίζονται με το θεματολόγιο συνδεσιμότητας και τα συμπεράσματα της διάσκεψης για τα Δυτικά Βαλκάνια που διεξήχθη το 2016 στο Παρίσι και τον κανονισμό ΔΕΔ-Μ· επικροτεί τον ρόλο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σερβίας στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και τη συμβολή του στη δημιουργία του Επενδυτικού Φόρουμ Επιμελητηρίων των Δυτικών Βαλκανίων·

29.  επικροτεί την έγκριση εθνικής στρατηγικής για τη διερεύνηση και τη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου· καλεί τη Σερβία να προωθήσει κλίμα σεβασμού και ανεκτικότητας και να καταδικάσει όλες τις μορφές ρητορικής μίσους, δημόσιας επιδοκιμασίας και άρνησης της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου· σημειώνει ότι η θητεία του πρώην εισαγγελέα εγκλημάτων πολέμου έληξε τον Δεκέμβριο του 2015· τονίζει ότι ο διορισμός του αντικαταστάτη του αποτελεί θέμα που γεννά σοβαρές ανησυχίες· ζητεί την εφαρμογή της εθνικής αυτής στρατηγικής και την έγκριση μιας λειτουργικής στρατηγικής στο θέμα των διώξεων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τα διεθνή πρότυπα· ζητεί ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία για τον χειρισμό των εγκλημάτων πολέμου και την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων στο πεδίο αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας ανάμεσα στις εισαγγελίες εγκλημάτων πολέμου στην περιοχή σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος· ζητεί πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ), η οποία έχει πάντα έχει ουσιώδη σημασία· ζητεί την άνευ διακρίσεων αντιμετώπιση των εγκλημάτων πολέμου, την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας και τη διασφάλιση λογοδοσίας· παροτρύνει τις αρχές να συνεχίσουν να εργάζονται για το ζήτημα της τύχης των αγνοουμένων, τον εντοπισμό ομαδικών τάφων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων και των οικογενειών τους· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς την πρωτοβουλία για τη σύσταση περιφερειακής επιτροπής για τη στοιχειοθέτηση των πραγματικών περιστατικών σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία, και προτρέπει τη σερβική κυβέρνηση να πρωτοστατήσει στη σύστασή της·

30.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συμμετοχή διαφόρων σέρβων υψηλόβαθμων αξιωματούχων στον εορτασμό της Ημέρας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (Ρεπούμπλικα Σρπσκα) στις 9 Ιανουαρίου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· τονίζει ότι τόσο η Σερβία, ως υποψήφια χώρα, όσο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ως δυνάμει υποψήφια, θα πρέπει με τις ενέργειές τους να υπερασπίζονται και να προωθούν το κράτος δικαίου· καλεί τις σερβικές αρχές να υποστηρίξουν την εφαρμογή συνταγματικών μεταρρυθμίσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της χώρας να λειτουργεί και να μετέχει σε συνομιλίες προσχώρησης στην ΕΕ·

31.  επικροτεί το άνοιγμα τριών νέων σημείων διέλευσης των συνόρων μεταξύ Σερβίας και Ρουμανίας ως θετική εξέλιξη και συνιστά το άνοιγμα των τριών σημείων διέλευσης των συνόρων με τη Βουλγαρία Salash-Novo Κorito, Bankya-Petachinci, Treklyano-Bosilegrad, που έχει καθυστερήσει·

32.  συγχαίρει τη Σερβία και την Αλβανία για τη συνεχιζόμενη προσήλωσή τους στη βελτίωση των διμερών σχέσεων και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω του Γραφείου περιφερειακής συνεργασίας των νέων (RYCO), με έδρα τα Τίρανα· προτρέπει τις δύο χώρες να συνεχίσουν την καλή τους συνεργασία, για την προαγωγή της συμφιλίωσης στην περιοχή·

33.  επικροτεί τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Σερβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο, καθώς και τη δέσμευσή της για την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξήχθη υπό την αιγίδα της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι η πρόοδος στο πλαίσιο του διαλόγου θα πρέπει να αξιολογηθεί με γνώμονα την ουσιαστική εφαρμογή του· ζητεί, συνεπώς, από τα δύο μέρη να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή όλων των συμφωνιών που έχουν ήδη επιτευχθεί, καλή τη πίστει και έγκαιρα, και στην αποφασιστική συνέχιση της διαδικασίας εξομάλυνσης, μεταξύ άλλων στο ζήτημα της Κοινότητας Σερβικών Δήμων· ενθαρρύνει τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να προσδιορίσουν νέα πεδία συζήτησης για τον διάλογο με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να προβεί σε αξιολόγηση των επιδόσεων των πλευρών ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους·

34.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πρόσφατη ένταση μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου με αφορμή το πρώτο σιδηροδρομικό ταξίδι από το Βελιγράδι στη Βόρεια Μιτρόβιτσα, καθώς και για τις φιλοπόλεμες δηλώσεις και την αντιευρωπαϊκή ρητορική· υπογραμμίζει ότι απαιτείται τόσο το Βελιγράδι όσο και η Πρίστινα να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα στη διαδικασία αυτή και να μην προβαίνουν σε προκλητικές ενέργειες ή σε αντιπαραγωγικές ρητορικές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στη διαδικασία εξομάλυνσης·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη που παρείχαν οι σερβικές αρχές στο Μαυροβούνιο για τη διερεύνηση των αποτυχημένων επιθέσεων που είχαν προγραμματιστεί την ημέρα των εκλογών του Μαυροβουνίου το 2016· επισημαίνει ότι οι σερβικές αρχές συνέλαβαν δύο υπόπτους μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης από το Μαυροβούνιο· ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Μαυροβούνιο για να εξασφαλίσουν την έκδοση των υπόπτων στο Μαυροβούνιο σύμφωνα με τους όρους της διμερούς συμφωνίας για την έκδοση υπόπτων που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες·

Ενέργεια

36.  καλεί τη Σερβία να εφαρμόσει πλήρως τα μεταρρυθμιστικά μέτρα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα στον τομέα της ενέργειας· ενθαρρύνει τη Σερβία να αναπτύξει τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου και να λάβει μέτρα για να βελτιώσει την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης ολοκληρωμένης πολιτικής για το κλίμα· ζητεί την κύρωση της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα· ζητεί επιτακτικά την ανάπτυξη στρατηγικής για την υδροηλεκτρική ενέργεια για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, και καλεί τις αρχές να χρησιμοποιήσουν την πρόσθετη ενωσιακή χρηματοδότηση των 50 εκατομμυρίων EUR για την ανάπτυξη του υδροηλεκτρικού δυναμικού· συγχαίρει τη Σερβία για τη θέσπιση του συστήματος χρηματοδότησης για το περιβάλλον μέσω του Πράσινου Ταμείου· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν οι διασυνδέσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας με τους γείτονές της· ενθαρρύνει τη Σερβία να επιταχύνει τις τεχνικές και δημοσιονομικές προετοιμασίες για τον αγωγό διασύνδεσης φυσικού αερίου Βουλγαρίας-Σερβίας·

37.  επισημαίνει ότι η Σερβία θα πρέπει ακόμη να εγκρίνει επίσημα τη στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτων και ότι δεν έχει μέχρι στιγμής αναθεωρήσει τον νόμο για τα ύδατα και το εθνικό σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Δούναβη· τονίζει ότι οι νόμοι αυτοί έχουν θεμελιώδη σημασία για την περαιτέρω ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ και για τη βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ στον τομέα των υδάτων·

*

* *

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σερβίας. .

  • [1] ΕΕ L 80 της 19.3.2008, σ. 46.
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0046.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

2

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Σοφία Σακοράφα, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Τάκης Χατζηγεωργίου, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ελένη Θεοχάρους, Bodil Valero, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Ελένη Θεοχάρους, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

2

-

EFDD

James Carver

NI

Γεώργιος Επιτήδειος

6

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή